01410 otomatik kontrol terbiye

Document Sample
01410 otomatik kontrol terbiye Powered By Docstoc
					                                          01734-02734-03734-
              OTOMATİK KONTROL
                                          01834-02834-03834
  2 + 0 (3 ECTS Kredisi)      3. veya 4.Yıl / 2.Yarıyıl      Lisans      Seçmeli
     2 saat/hafta            Ders verme : 2 saat/hafta          Türkçe
   Ders Veren Öğretim Elemanları: Öğr. Gör. Mehmet SARIKANAT (mehmet.sarikanat@ege.edu.tr)
DERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ:
Otomatik kontrol kavramı ve genel bilgiler.Tarihçesi ve gelişimi, otomatik kontrol elemanları, terimleri ve
devre şemaları.Kontrol sisteminde doğruluk-hata kavramı. Kontrol Blok diyagramları-Kontrol sistemleri-
Kontrol cihazları ve tekstil makinelerinde önemi.
ÖNKOŞUL: Yok
DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL:
 Sistem Dinamiği ve Otomatik Kontrol: Prof.Dr. Erol UYAR.
 Modern Control Systems:Richard C. DORF, Robert H. BİSHOP
DERSİN AMACI VE HEDEFİ:
 Bir proseste otomatik kontrolün amacı, faydaları ve çeşitleri.
 Otomatik Kontrolde devre, diyagram ve şemalarının tasarlanması.
 Otomatik Kontrolde devre çeşitlerinin önemi, farklılıklarının kavranması.
 Otomatik Kontroldün tekstil makinelerinde yeri ve önemi.
DERS PROGRAMI:
 HAFTA                 DERS                    UYGULAMA
   1     Otomatik Kontrol tanımı, genel bilgi, tarihçesinin
        kavranması.
   2     Otomatik Kontrol sistemlerinde terimlerin tarifleri.

   3     Otomatik Kontrol sistemlerinde devre -blok
        diyagramı ve şemaları.
   4     Otomatik Kontrol cihazları ve uygulama alanları.
   5     Otomatik Kontrol devre çeşitleri, önemi ve şema
        çizimleri.
   6     Otomatik Kontrol devrelerinin devre elemanları ile
        tasarımı.
   7     Otomatik Kontrol devreleri arasındaki farklılıkların
        kavranması.1.Ara sınav.
   8     Otomatik Kontrol devreleri kullanılma yerleri.

   9     Ara sınav
   10    Otomatik Kontrolde on-off-proportional-integral
        devre kavramları.
   11    Otomatik Kontrolde on-off-proportional-integral
        devre şemaları
   12    P.I.D.devreleri, cihazları ve öneminin kavranması.
   13    Tekstil makinelerinde otomatik kontrolün yeri ve
        önemi.
   14    Final Sınavı
HAFTALIK DERS SAATİ/HER DERS SAATİNİN SÜRESİ:
2 saat/hafta / 90 dakika blok ders
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI:
 Tekstil makinelerinde otomatik kontrol sistemlerinin tanınması ve önemi.
 Tekstil makinelerinde otomatik kontrol sistemlerinin faydaları ve uygulama alanları.
 Proseste hatanın; otomatik kontrol sistemi ile yok edilmesi.
 Verimliliği ve kaliteyi otomatik kontrol sistemi ile kavramak ve hatayı minimum seviyelere düşürmek.
DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bir yarıyılda bir yazılı arasınav (%40), bir yazılı yıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.
DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:
(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)
    Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu
 1   alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için        X
    uygulayabilme becerisi.
    Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri
 2
    toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
    Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri
    karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 3                                                     X
    (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık,
    güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. )
 4   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
    Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun
 5
    analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi.
    Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve
 6
    hukuksal açıdan değerlendirilmesi.
 7   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
    Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji
 8   tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi
    olma.
    Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme
 9
    becerisi.
    Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma
 10
    konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma.
    Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme,
 11                                                    X
    seçme ve kullanma becerisi.
 12  Bireysel çalışma becerisi.
    Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma
 13
    becerisi.
HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT  19.02.2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:3/14/2012
language:
pages:3