U? BAN NH�N D�N*

Document Sample
U? BAN NH�N D�N* Powered By Docstoc
					    UBND Q.TÂN BÌNH            CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

   Số : 253 /BC – GDTrH
                            Tân Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2011


                BÁO CÁO TỔNG KẾT
                  Năm học 2010 – 2011
        I. TÌNH HÌNH CHUNG :
   1) Học sinh :
    Khối           Số HS    Số HS  Số HS   Số HS   Tổng   số
         Số trường    Lớp 6    Lớp 7  Lớp 8   Lớp 9   HS
Loại hình                                  THCS
Công lập     12       5273    4233   5181    5170    19857
Dân lập     03       185     170   302    326    983
Tư thục     06       400     507   953    1127    2987
Tổng cộng    21       5858    4910   6436    6623    23827
   + Tổng số học sinh THCS: 23827 HS trong đó :
   - Nữ : 9645 HS, tỷ lệ: 48,56 %
   - Số học sinh dân tộc: 812 tỷ lệ: 4,09 %
   - Số học sinh bỏ học trong năm học: 91, tỷ lệ: 0,45 % ( Không tính ngoài công lập)
   - So với đầu năm học số học sinh giảm: 315( 1,59%)
   2) Giáo viên tại các trường CL và CL TCTC
STT     Bộ môn    T.số     Cân đối       Trình độ chuyên môn
             GV    Thừa Thiếu
                           Trên   Đại học  Cao    Khác
                           ĐH         đẳng
1   Văn – Tiếng     123            2     114    7
    Việt
2   Lịch sử       40                  37    3
3   Địa lý        39        2         35    5     1
4   GDCD         27                  20    7
5   Tiếng Anh      106     2   2    1     98    7
6   Tiếng Pháp      6                  6
7   Tiếng Trung      2                  2
8   Tiếng Nhật      0
9   Toán        123        4    2     98    24     1
10   Vật lý        41        2         34    7
11   Hoá học       35     1   1         28    7
12   Sinh vật       48        7         42    7
13   Công nghệ      16     1            14    3
    KTDV
14   Công nghệ CN    20      1   2    1     14
15   Công nghệ NN    10                   8    2
16   Tin học       29         2         12    17
17   Nhạc        23         1         14    9
                                              1
 18  Hoạ           27                 10     17
 19  Thể dục         46                 30     16
    Tổng cộng       761   5   23    5     616    145   3
        II . CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
    - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, tổ chức cho toàn thể CBQL – GV – CNV học tập chủ đề “Tư tưởng và tấm gương
đạo đức đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức,
là văn minh””, đội ngũ đã tham gia học tập nghiêm túc, toàn ngành có 15 lớp với 3.365 CB -
GV- CNV tham dự, 100% thực hiện tốt nội dung thảo luận, viết thu hoạch và đăng ký nội
dung phấn đấu, rèn luyện cá nhân. Tổ chức hội thi báo tường với chủ đề “Gương sáng cán bộ,
giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Tân Bình” (Điển hình trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường), kết quả có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải
khuyến khích
    - Thực hiện chủ đề năm học, PGD&ĐT đã tổ chức quán triệt đến các đơn vị trực thuộc
về chủ trương đổi mới quản lý – nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực thực hiện 8 bài học
đổi mới quản lý, xác định các yêu cầu đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng chương trình,
kế hoạch theo hướng dẫn chung của ngành.
    - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn
2008 – 2013. Huy động được sức mạnh tổng hợp của lực lượng trong và ngoài nhà trường để
xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa
phương, phấn đấu cuối năm học 2010 -2011 trong đánh giá xếp loại phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có 10/12 trường THCS được xếp loại xuất sắc,
2/12 trường xếp loại tốt, không có trường xếp loại khá.
    - Các đơn vị trường học thường xuyên giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, yêu thiên
nhiên, tình đồng bào cho học sinh bằng những việc làm cụ thể :
       + Thực hiện chương trình môn GDCD đúng quy định , thông qua giờ dạy
GDCD giáo viên lồng ghép vào từng nội dung cụ thể với thực tế để giáo dục học sinh các
hành vi văn minh, ý thức chấp hành kỷ luật, ý thức bảo vệ môi trường, an toàn giao thông,
phòng chống ma tuý, ...
       + Quán triệt sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên, việc giáo dục tư tưởng đạo đức
cho học sinh là trách nhiệm của toàn thể đội ngũ CBQL – GV, do đó GVBM thông qua giờ
dạy trên lớp có thể lồng ghép các nội dung phù hợp để giáo dục học sinh.
        + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học tự rèn, không vi phạm đạo
đức nhà giáo.
        + Trung thực, chính xác trong báo cáo, đánh giá xếp loại.
       + Thông qua các bộ môn giáo viên giáo dục cho học sinh lòng tự trọng, tinh
thần trách nhiệm với bản thân, tự giác trong học tập và rèn luyện, có đạo đức tốt, không gian
lận trong làm bài và trong thi cử, có trách nhiệm trong công việc, có thái độ động cơ học tập
đúng đắn, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh với cộng đồng và với gia đình.
        III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
   1) Tình hình thực hiện chương trình :
   a) Nhận định chung:
    - Nghiêm túc thực hiện chỉ thị năm học của Bộ GD – ĐT và kế hoạch năm học của
SGD – ĐT, thực hiện đúng, đủ nội dung theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục quy
định, dạy đủ môn. Đảm bảo tốt việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh
theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình, nâng cao chất lượng một cách toàn diện.
   - Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng xây dựng môi trường sư phạm
                                              2
thân thiện trong nhà trường, tích cực tổ chức các hoạt động theo yêu cầu giáo dục toàn diện,
và tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.
    - Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của ngành, rà soát số học sinh học lực yếu,
kém, có biện pháp tích cực giúp các em nắm vững trọng tâm các bài học, phấn đấu đạt kết quả
cao trong học tập. Ngăn chặn kịp thời số học sinh có hành vi đánh nhau, tổ chức tốt mối quan
hệ cộng tác giữa nhà trường và gia đình, có biện pháp giúp đỡ số học sinh yếu về hạnh kiểm.
    - Tổ chức dạy 2 buổi/ngày : thực hiện theo đúng quy định, có 9/12 trường thực hiện
chương trình 2 buổi( AL, TB, LTK, NQ, NGT, TC, NSL, VVT, HHT) với 2.309 học sinh
( 831 HS lớp 6; 577HS lớp 7; 535 HS lớp 8; 366HS lớp 9)
    - Tổ chức giảng dạy các chương trình chung của thành phố: Có 8/12 trường tăng cường
tiếng Anh, có 1/12 trường tăng cường tiếng Pháp, 1/12 trường tăng cường tiếng Hoa, 4/12
trường tăng cường Tin học.
    - Dạy các môn tự chọn: Các trường thực hiện đúng theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo
dục, dựa trên tình hình thực tế của nhà trường về nhân sự, chất lượng học tập của học sinh,
điều kiện CSVC mà tổ chức dạy học tự chọn theo chủ đề bám sát và nâng cao ở các bộ môn
Ngữ văn,Toán, Anh văn … ở các khối lớp. Một số trường còn tổ chức cho học sinh học môn
thể dục, thể thao tự chọn là môn bơi, bóng bàn nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, có
2/12 trường tổ chức dạy tự chọn Tin học.
    - Dạy môn Giáo dục Thể chất, Nhạc, Hoạ: Thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định.
Các trường cơ sở vật chất hạn chế đã tiến hành hợp đồng thuê sân bãi để thực hiện giảng dạy
và học tập bộ môn thể dục đúng và đủ theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào
tạo.
    - Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thực hiện nghiêm túc đúng theo kế hoạch, đúng chỉ đạo
chung của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục – Đào tạo. Hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên
lớp phong phú và đa dạng. Tăng cường các họat động ngoại khóa, hoạt động giáo dục NGLL
theo nội dung của phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm
đảm bảo tính linh họat về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá, rèn luyện kỹ năng
hoạt động xã hội cho học sinh.
   - Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông: Tiếp tục triển khai dạy nghề cho học sinh theo
đúng chỉ đạo cuả SGD – BGD với nhiều hình thức: Gởi học sinh học nghề tại TT- KTTHHN,
hoặc thỉnh giảng GV trung tâm cộng tác với trường để việc giảng dạy chương trình hướng
nghiệp cho học sinh khối 8,9 đi vào nề nếp và đúng trọng tâm chuyên môn.
   b) Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học:
    * Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ:
       - PGD&ĐT tổ chức phổ cập tin học cho đội ngũ CBQL, GV qua việc tổ chức
các lớp học ngoài giờ. Năm học 2010- 2011 tổ chức được 1 khóa chứng chỉ A tin học (với 73
học viên), 2 lớp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (với 63 học viên), tổ chức hội thi
thiết kế bài dạy trên máy tính cho bộ môn Âm nhạc, Sinh học cấp quận. Tham gia hội thi do
SGD&ĐT tổ chức kết quả: Môn Âm Nhạc đạt 1 giải nhì (cô Võ Thị Thanh Thủy GV Trường
Trần Văn Đang, môn Sinh học đạt 2 giải nhất (cô Nguyễn Nữ Hồng Loan GV trường Âu Lạc,
cô Cao Thụy Thanh Nhân GV trường Ngô Sĩ Liên)
    - Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên một cách thường xuyên thông qua
hoạt động tổ chức chuyên đề, thao giảng, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, dự giờ tiết dạy tốt .
    - Tổ chức triển khai chuyên đề theo đúng kế họach của từng bộ môn. Quy định chung:
tối thiểu cấp Quận và cấp trường: 1 chuyên đề/ môn/ học kỳ, cụm trường: 1 chuyên
đề/môn/tháng
    -  Số lượng chuyên đề đã thực hiện trong năm học:
       + Cấp quận : 19 chuyên đề
                                             3
        + Cấp trường: 136 chuyên đề

     STT     Trường     Số lượng CĐ    Cấp      Cấp     Đánh giá
                   đã thực hiện  trường     Quận   Tốt  Khá
     1   Võ Văn Tần     14       14            13   1
     2   Quang Trung     27       25      2      26   2
     3   Phạm .N.Thạch    14       14            14
     4   Trường Chinh    29       25      4      29
     5   Ng.Gia Thiều    77       75      2      77
     6   Ngô Quyền      9        9             9
     7   Ngô Sĩ Liên     22       21      1      22
     8   Âu Lạc       12       9      3      12
     9   Lý Thường Kiệt   29       29            29
     10   Trần Văn Đang    14       12      2      14
     11   Hoàng.H.Thám    36       32      4      36
     12   Tân Bình      14       12      2      14

    Nội dung các chuyên đề thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của đội ngũ nên thu
  hút đông đảo GV tham dự và có hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
    * Thao giảng:
    - Từng bộ môn, từng trường đều có kế hoạch thao giảng theo học kỳ, năm học (Tối
 thiểu 2 tiết thao giảng quận/ năm học/ bộ môn; 2 tiết thao giảng trường/ học kỳ / tổ CM).
    - Trong các tiết thao giảng, dạy tốt, giáo viên đầu tư cho việc soạn giảng tốt, đúc kết
được nhiều kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân. Ngoài ra GV cũng tận dụng tối đa ưu
thế của ĐDDH trong các tiết dạy nhằm gây hứng thú cho HS. Thầy cô có đầu tư giáo án,
chuẩn bị đầy đủ ĐDDH thì hiệu quả 1 tiết dạy rất cao.
    * Dự giờ: Công tác dự giờ, thăm lớp được tăng cường, thực hiện thường xuyên, thông
qua các tiết dự giờ cho thấy :
    - Đa số GV nắm vững kiến thức và cung cấp đầy đủ kiến thức trọng tâm cho HS. Đảm
bảo tính hệ thống trong giảng dạy, nghiên cứu kỹ sách GV, tài liệu tham khảo, vận dụng linh
họat các phương pháp giảng dạy trong quá trình đổi mới phương pháp.
    - Có chú ý rèn kỹ năng và hướng dẫn học sinh tự học bộ môn.
    * Cụ thể các trường đã thực hiện:

STT     Trường       Số tiết  Số tiết    Số tiết     Số tiết sử   Số SKKN
                dự giờ  dạy tốt   thao giảng      dụng     đã thực
                                     GAĐT      hiện
1   Quang Trung      734     394     49        108      11
2   Phạm Ngọc Thạch    256     126     56        127      16
3   Trần Văn Đang           40     21        37      8
4   Trường Chinh     142     110     128       1185     18
5   Võ Văn Tần      309     184     43        54
6   Ngô Sĩ Liên      1763     622     133       847      25
7   Ngô Quyền       1.182    196     46        196      20
8   Lý Thường Kiệt    148     108     107       76
9   Hoàng Hoa Thám    1.919    115     225       225
10  Nguyễn Gia Thiều   943     608     80        5.130     8
11  Tân Bình       1457     656     83        1.927     81
12  Âu Lạc        616     62     62        905      7
     TỔNG CỘNG:     7.706    3.221    1033       10.817    194

   2. Công tác quản lí, chỉ đạo, hỗ trợ trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp: 4
   - Chỉ đạo TT. KTTHHN liên kết với các trường tổ chức thực hiện chương trình dạy
nghề cho học sinh đúng theo quy định của BGD – ĐT với 2 hình thức:
    + Giảng dạy trực tiếp tại trung tâm dành cho những trường không có CSVC.
    + Cử giáo viên của Trung tâm dạy tại các trường theo nhu cầu thỉnh giảng.
    - Tạo điều kiện cho TT.KTTHHN cải tạo, trang bị trang thiết bị ĐDDH đáp ứng kịp
thời cho nhu cầu giảng dạy. Đầu tư đẩy mạnh hoạt động của các bộ môn (tổ chức sinh hoạt
hướng nghiệp báo cáo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp, tham quan thực tế… ) để góp
phần phân luồng ,định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS.
    - Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp nghề cấp THCS khóa ngày 7/6/2011.
    3. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia
    a) Phổ cập giáo dục THCS + phổ cập bậc Trung học:
    * Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng về mục đích, ý nghĩa phổ cập giáo
dục.
    * Phối hợp thực hiện giữa các ban ngành - đoàn thể - tổ chức xã hội - trường học
(THCS, THPT, GDTX) và các đơn vị đào tạo nghề (THCN, THKT, TT.DN, TT. GDKTHN)
đóng trên địa bàn quận, Phòng Giáo dục phát huy vai trò nòng cốt, chủ đạo, tham mưu công
tác phổ cập giáo dục tại địa phương.
    * Tăng cường CSVC, tham mưu sửa chữa và nâng cấp trường lớp, định hướng mở
rộng, xây dựng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở theo chuẩn quốc gia để phục vụ phổ
cập lâu dài. Phân luồng học sinh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để đẩy nhanh tiến độ
xây dựng các trường phổ thông theo dự án đã được triển khai.
   * Hàng năm PGD có kế họach và thực hiện tốt công tác phân tuyến, tuyển sinh đầu
năm, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.
       Thuận lợi:
   * Công tác phổ cập giáo dục được sự quan tâm Quận Uỷ, UBND quận. Có sự tham gia,
phối hợp nhịp nhàng với các ban ngành, đoàn thể.
    * HĐND - UBND có kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn cho công tác giáo dục quy
hoạch đất đai, cơ sở vật chất, xây dựng thêm trường lớp, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất,
các điều kiện giảng dạy đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
    * Ngành giáo dục có nhiều hình thức vận động đối tượng PCGD, giảng dạy đạt hiệu
quả cao, tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS hàng năm đều cao hơn tỷ
lệ chung toàn thành phố.
    * UBND các phường quan tâm sâu sát, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện
nhiệm vụ phổ cập tại địa phương, huy động được nhiều lực lượng tại phường tham gia vào
công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục.
       Khó khăn:
    * Sự phối hợp hoạt động giữa các địa phương với các trường trung học phổ thông ,
trung học chuyên nghiệp, trung học kỹ thuật - nghiệp vụ và trường đào tạo nghề, có lúc, có
nơi chưa nhịp nhàng đồng bộ.
    * Dân nhập cư đông, sự quan tâm đến công tác chống mù chữ, bổ túc Tiểu học cho
người lao động; nhất là phụ nữ còn hạn chế. Tỷ lệ người lao động học các lớp bổ túc tiểu học
còn thấp.
    b) Kết quả: Hàng năm PGD&ĐT có kế họach và thực hiện tốt công tác phân tuyến,
tuyển sinh đầu cấp
    - Tỷ lệ người biết chữ : 99,84%; Phổ cập giáo dục đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 99,07%  5
    - Kết quả phổ cập giáo dục THCS :
Tỷ lệ PCGD trung học cơ sở đạt 99,54%
Số phường, xã, quận, huyện đạt chuẩn QG phổ cập GDTHCS: 15/15 phường
So với kế hoạch đạt tỉ lệ 100%,
    - Kết quả phổ cập bậc trung học
Tỷ lệ PCGD trung học đạt 89,5%
Số phường, xã, quận, huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học: 15/15 phường
So với kế hoạch đạt tỉ lệ 100%
   c) Trường chuẩn quốc gia
    Đã tiến hành hồ sơ công nhận trường THCS Nguyễn Gia Thiều đạt chuẩn quốc gia từ
năm học 2009 – 2010 và đang chờ kết quả thẫm định của SGD&ĐT. Các trường còn lại tiếp
tục phấn đấu xây dựng dần từng tiêu chuẩn theo chỉ đạo chung của Ngành, đến thời điểm hiện
nay, một số trường trong quận đạt chuẩn 2,3,5 , riêng chuẩn 1 chưa đạt do sĩ số học sinh quá
đông, số lớp còn nhiều; chuẩn 4: chưa có kinh phí, mặt bằng để xây dụng phòng bộ môn, nhà
thi đấu.
   4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
   - Mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học:
   Các trường THCS được phòng tài chính quận , Phòng Giáo dục & Đào tạo duyệt, cấp
kinh phí đủ , kịp thời để trang bị sách giáo khoa , sách giáo viên, trang thiết bị, ĐDDH phục
vụ cho hoạt động dạy và học. Trong công tác mua sắm trang thiết bị, ĐDDH hiệu trưởng lựa
chọn, quyết định mua loại thiết bị ĐDDH và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Nhờ thế
ĐDDH, thiết bị được mua sắm kịp thời và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của từng trường.
   - Hoạt động thí nghiệm thực hành:
    + 12/12 trường được trang bị đầy đủ phòng thí nghiệm của 3 bộ môn : Lý – Hóa –
    Sinh.
    + Hoạt động của các phòng thí nghiệm đã đi vào nề nếp, triển khai đầy đủ các bài thực
hành theo phân phối chương trình của từng khối lớp / từng bộ môn.
   + Ngoài ra phòng thí nghiệm còn tích cực hỗ trợ cho GV thực hiện các thí nghiệm
chứng minh, minh họa trong quá trình giảng dạy.
    + Do số học sinh đông, để phục vụ nội dung chương trình, hoạt động phòng thí nghiệm
của các trường phải luôn hoạt động hết công suất, mới đáp ứng nhu cầu cho các khối lớp.
   + Phòng Giáo dục & Đào tạo có kế hoạch thanh kiểm tra hoạt động của phòng thí
nghiệm các trường theo định kỳ. Kết quả: Có 8 trường xếp loại tốt ( Ngô Sĩ Liên, Trần Văn
Đang, Nguyễn Gia Tthiều, Tân Bình, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Hoàng
Hoa Thám), 4 trường xếp loại khá (Âu Lạc, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Quang Trung)
   Tuy nhiên hoạt động của PTN còn gặp nhiều khó khăn: Nhân sự không ổn định, không
được đào tạo chuyên sâu, chế độ phụ cấp độc hại không hợp lý, không có chế độ chính sách
động viên người làm công tác phụ trách phòng TN. Nhiều trường, 1 người kiêm luôn 3 phòng
Lý – Hóa - Sinh
   - Hoạt động thư viện:
   + Đẩy mạnh hoạt động đi vào nề nếp, 100% các trường trang bị được tủ sách Đạo đức,
Pháp luật cho GV tham khảo,
   + Đa số hoạt động thư viện của trường phục vụ tốt cho công tác dạy và học , thường
xuyên bổ sung thêm tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh.
   + Phòng Giáo dục & Đào tạo có kế hoạch kiểm tra hoạt động thư viện theo định kỳ.
động viên các trường đăng ký danh hiệu thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến. Kết quả: Thư
                                              6
viện xếp loại xuất sắc có 4 trường (HHT, LTK, TB, NGT), 2 trường tiên tiến( PNT, AL), 6
trường đạt chuẩn( NSL, VVT, NQ, QT, TC, TVĐ)
   IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
   1. Hoạt động chung
   a. Những việc đã làm được:
    - Các cấp lãnh đạo rất quan tâm, đầu tư cho công tác chuyên môn, cán bộ chuyên môn
tổ Phổ thông PGD&ĐT có năng lực, có kinh nghiệm, chỉ đạo chuyên môn sâu sát đến các
trường. Ban Giám Hiệu các trường có tinh thần trách nhiệm cao, đầu tư, trang bị ĐDDH,
trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động chuyên môn, luôn quan tâm và
có kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của GV.
    - Tất cả các trường THCS trong quận Tân Bình tổ chức triển khai thực hiện đổi mới
toàn diện nhà trường, thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của Bộ
và Sở Giáo dục Đào tạo, nề nếp sinh hoạt chuyên môn ổn định, tiếp tục rút kinh nghiệm trong
quá trình thực hiện nội dung sách giáo khoa theo tinh thần đổi mới chương trình phổ thông.
    - Đội ngũ GV giảng dạy nhiệt tình , có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đổi mới
phương pháp giảng dạy theo hướng học sinh tích cực. Từng bộ môn đều có kế hoạch triển
khai chuyên đề, tiết thao giảng thường xuyên theo trường, cụm trường, qua đó GV học tập
trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo khí thế thi đua, nâng cao chất lượng giảng dạy.
   - Hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp , hoạt động ngoại khóa mạnh và đều khắp các
trường góp phần thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh .Thực hiện tốt chủ đề tự chọn ,
môn tự chọn.
    - Công tác Giáo dục thể chất, Giáo dục thẩm mỹ được quan tâm, đạt nhiều giải cao cấp
TP. Năm học 2010 – 2011 cấp THCS đạt được 778 huy chương cấp quận, 183 huy chương
cấp thành phố, một số trường có thành tích cao như Hoàng Hoa Thám ( 109 huy chương cấp
Quận, 46 huy chương cấp Thành phố); Nguyễn Gia Thiều (88 huy chương quận, 36 huy
chương TP); Tân Bình(156 huy chương quận, 27 huy chương TP); Ngô Sĩ Liên(60 huy
chương quận, 18 huy chương TP).
   * Tâm đắc nhất so với trước:
    - Các trường, đơn vị cơ sở trong quận thực hiện công tác giáo dục đạo đức, kỷ luật tốt,
có nề nếp, xây dựng được môi trường sư phạm thân thiện, tập thể đoàn kết, gắn bó nhau trong
sinh hoạt.
    - Việc sử dụng ĐDDH hiện đại ngày càng được chú trọng, giáo viên có ý thức cao
trong việc sử dụng công nghệ thông tin, đây là công cụ cần thiết hỗ trợ, nâng cao hiệu quả
giảng dạy.
    - Giáo viên không ngừng phấn đấu nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ. Sử dụng
ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với đồ dùng dạy học, tư liệu, hình ảnh, thí nghiệm
minh họa, phục vụ cho giảng dạy, nên tạo được hứng thú cho học sinh trong học tập. Số tiết
dạy có sử dụng giáo án điện tử trở nên phổ biến, thường xuyên ở một số trường.
    - Thực hiện tốt đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tất cả các trường đều tổ chức các kỳ kiểm
tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo đề chung của khối, qua đó đánh giá đúng thực chất
việc dạy và học, học sinh khá, giỏi cuối năm học 2010 -2011 đạt tỷ lệ : 81,9 % ( năm học
2009 – 2010 tỷ lệ học sinh khá giỏi : 72,74%).
   - Tổ chức các chuyên đề cấp quận đạt hiệu quả cao, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.
   - Họat động phong trào, giáo dục ngoại khóa phong phú, đa dạng, có tác dụng tích cực.
   * Những việc chưa làm được:

                                              7
   - Chưa tổ chức cho giáo viên đi thực địa, thực tế theo yêu cầu chuyên môn.
   - Tuy đội ngũ GV đa số đã sử dụng được CNTT phục vụ cho giảng dạy nhưng số GV
có chứng chỉ UDCNTT chưa đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu chung của TP (theo chủ trương
chung của ngành năm 2010 có 100% GV phổ thông có chứng chỉ UDCNTT).
   b) Kết quả giáo dục
   - Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình: Quận Tân Bình đã thực hiện
tốt mục tiêu chương trình, đúng theo chỉ thị năm học.
    - So sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh so với năm học 2009-2010,
tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi năm học 2010 – 2011 tăng 9,16 %.
   - Tốt nghiệp THCS năm học 2010 – 2011: Có 6.097/6.130 HS được xét tốt nghiệp, đạt
99,46% ( 43,81% xếp loại giỏi, 36,79% xếp loại khá, 19,4% xếp loại trung bình).
   - Tốt nghiệp nghề THCS khóa ngày 07/6/2011: đạt 99,81%; hỏng 0,19%.
   - Hiệu suất đào tạo 1 năm: 97,7%
   - Hiệu suất đào tạo 4 năm: 95,23%
   - Duy trì sĩ số: 99,54%
   Những khó khăn, hạn chế:
   + Việc vận dụng phương pháp giảng dạy mới theo hướng học sinh tích cực ở một số
trường còn hạn chế, do mặt bằng CSVC, sĩ số học sinh cao, GV lớn tuổi có nhiều kinh
nghiệm nhưng hạn chế trong đổi mới phương pháp giảng dạy, GV mới ra trường trẻ, tiếp cận
đổi mới phương pháp tốt nhưng khả năng quản lý lớp còn hạn chế.
   + Hình thức sinh họat tổ nhóm hoặc giảng dạy trên máy tính ở một số tiết hiệu quả
chưa cao, học sinh không ghi chép được đầy đủ nội dung bài học.
   2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện
    - 100% trường đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
chương trình HĐNGLL nghiêm túc, tổ chức được nhiều tiết thao giảng giờ sinh họat NGLL
cho toàn trường.
    - Tổ chức cho học sinh giao lưu với các Anh hùng lực lượng vũ trang với các nhà văn
nghệ sĩ, các nhân vật đương thời, với học sinh khuyết tật,...
    - Tất cả các trường đều có kế họach tổ chức cho học sinh tham quan ngoại khóa với
nhiều hình thức phong phú đa dạng có hiệu quả.
    - Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu
nước, yêu thiên nhiên, tình đồng bào cho học sinh, cụ thể như ngày 2/9; 20/10; 20/11; 22/12;
9/1; 10/3; 26/3 ; 30/4; 1/5 ... với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng.
    -Tổ chức các họat động ngoại khóa như: Hội thi giáo dục an tòan giao thông; hội thi kể
chuyện gương điển hình học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; Hội khỏe Phù Đổng, thực
hiện nếp sống Văn minh đô thị, …
    - Phát động học sinh tham gia các phong trào xã hội như : Vòng tay bè bạn, nuôi heo
đất, nụ cười hồng, ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa, quyên góp giúp đỡ đồng bào thiên tai lũ
lụt, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Trong năm học 2010 - 2011 quận phối
hợp các đơn vị tài trợ đã tổ chức trao 500 suất học bổng cho học sinh ngoan nghèo
( 1.000.000đ/ suất )
    - Tích cực hưởng ứng các cuộc thi do SGD tổ chức như :
        * Thi giải toán nhanh bằng máy tính bỏ túi, kết quả: Cấp khu vực đạt 2 giải ( 1
giải nhì, 1 giải ba); Cấp Thành phố : đạt 7 giải ( 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba)
                                              8
       * Thi tìm hiểu về AIDS và phòng chống HIV/AIDS, kết quả cấp quận: trường
NSL đạt giải nhất, Âu Lạc đạt giải nhì , Phạm Ngọc Thạch đạt giải ba; dự thi cấp Thành phố
trường NSL đạt giải khuyến khích.
        * Thi học sinh giỏi bộ môn lớp 9, kết quả có 142/177 HS được công nhận học
sinh giỏi, trong đó có 37 giải nhất, 47giải nhì và 58 giải ba .
       * Tham gia hội thi khéo tay kỹ thuật bộ môn Công nghệ 6,7, 8 cấp TP đạt 5 giải:
       - Lớp 6 đạt 2 giải ba (trường QT, trường NGT),
       - Lớp7 đạt 1giải ba(trường TB),
       - Lớp 8 đạt 2 giải : 1nhất (trường NSL) , 1 giải ba (trường HHT).
       * Hội thi “Ngày hội khoa học với đời sống” với chủ đề Môi trường giao thông.
       * Tham gia “Nét vẽ xanh” cấp TP, trường Ngô Sĩ Liên đạt 1 giải nhì, 1 giải ba;
trường Tân Bình đạt 1 giải KK
       * Có rất nhiều học sinh ở các trường tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn
quàng đỏ - Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Tân Bình được Ban
giám đốc SGD và Ban biên tập báo Khăn quàng đỏ - Mực tím – Rùa vàng – Nhi đồng
TP.HCM tặng bằng khen là đơn vị có nhiều trường tham gia tốt cuộc thi Giải Lê Quý Đôn
trên báo Khăn quàng đỏ .
       ….
    - Tổ chức, duy trì các họat động truyền thống của quận Tân Bình như:
       * Hội thi kể chuyện bằng tiếng Anh cấp THCS, có 12 trường tham dự. Kết quả
trường Hoàng Hoa Thám đạt giải nhất, trường Quang Trung đạt giải nhì, trường Ngô Sĩ Liên
đạt giải ba, TT.Thái Bình đạt giải KK
       * Hội thi hát bằng tiếng Anh, kết quả: trường Tân Bình đạt giải nhất, Quang
Trung đạt giải nhì, Nguyễn Gia Thiều đạt giải ba, Trần Văn Đang đạt giải KK.
      * Thi giải toán trên Internet, có 2/12 trường tham gia (trường Ngô Quyền và
trường Ngô Sĩ Liên).
       * Giải toán nhanh bằng máy tính bỏ túi cấp quận, kết quả:
    + Có 3 giải nhất (Trường Hoàng Hoa Thám đạt 2 giải, Trường Ngô Quyền đạt 1 giải );
    + Có 5 giải nhì (Trường Chinh 2 giải, Ngô Quyền 2 giải, Hoàng Hoa Thám 1 giải);
   + Có 5 giải 3( trường Quang Trung đạt 1 giải, trường Ngô Sĩ Liên đạt 1giải, Trường
Chinh đạt 2 giải và trường Ngô Quyền đạt 1 giải);
    + Chọn được 25 học sinh vào đội tuyển cấp quận.
      * Hội thi Thuyết trình Văn thuyết minh lớp 8, kết quả: trường Âu Lạc giải nhất,
trường Quang Trung giải nhì, trường Ngô Sĩ Liên giải ba, trường Hoàng Hoa Thám, Trường
Chinh, Phạm Ngọc Thạch giải KK, và giải sáng tạo thuộc về trường Âu Lạc.
      * Triển lãm sản phẩm dạy theo dự án, kết quả trường Ngô Sĩ Liên đạt giải nhất,
trường Trường Chinh đạt giải nhì, trường Quang Trung đạt giải ba.
       * Hội thi làm báo tường nhân ngày 20/11, kết quả: trường Ngô Sĩ Liên đạt giải
nhất, trường Nguyễn Gia Thiều đạt giải nhì, trường Võ Văn Tần đạt giải ba, trường Quang
Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Đang đạt giải khuyến khích.
        * Hội diễn Văn nghệ Mùng Đảng, mừng xuân, kết quả: trường Ngô Sĩ Liên đạt
ba giải cấp quận (1giải nhất và 2 giải ba), và 1 giải KK cấp Thành phố; trường Quang Trung
đạt 2 giải nhì; trường Võ Văn Tần đạt 1 giải nhất; Trần Văn Đang đạt 1giải nhất; trường Tân
Bình đạt 3 giải(1 giải nhất, 1 giải ba, 1 giải KK); Trường Chinh đạt 3 giải (1 giải nhì, 2 giải9
ba); trường Phạm Ngọc Thạch đạt 3 giải ( 2 giải nhì , 1 giải KK); trường Hoàng Hoa Thám
đạt 2 giải (1 giải ba, 1 giải KK)
       * Hội thi “Nét vẽ xanh” cấp quận, kết quả Trường Ngô Sĩ Liên đạt 3 giải( 1 giải
ba, 2 giải KK); trường Lý Thường Kiệt 1 giải nhì, trường Võ Văn Tần 1 giải nhì, trường
Phạm Ngọc Thạch 3 giải KK, trường Hoàng Hoa Thám 1 giải KK, trường Ngô Quyền 1 giải
KK.     …..
   3. Tình hình học sinh THCS bỏ học trong năm học 2010 – 2011

ST                  Số học sinh bỏ học năm học 2010 - 2011
T
    Trường       Lớp 6     Lớp7    Lớp 8    Lớp 9     Tổng cộng

1  Ngô Sĩ Liên      3(0,42%)   1(0,19%)  1(0,14%)  2(0,26%)    7(0,26%)

2  Trần Văn Đang     0       1(0,79%)  0      0       1(0,15%)

3  Âu Lạc        3(2,8%)    1(1,23%)  1(0,95%)  6(3,36%)    11(2,4%)

4  Ngô Quyền       0       0     0      0       0

5  Hoàng Hoa Thám    1(0,1%)    3(0,5%)  1(0,1%)   3(0,7%)    8(0,3%)

6  Phạm Ngọc Thạch    2(0,8%)    2(0,7%)  3(0,8%)   0       7(0,46%)

7  Tân Bình       3(0,5%)    0     9(1,5%)   10(1,8%)    22(1,05%)

8  Nguyễn Gia Thiều   0       0     0      0       0

9  Võ Văn Tần      2(2)     1(1)    3(3)    6(6)      12(1,01%)

10  Quang Trung      1(0,25%)   1(0,3%)  4(1,06%)  4(0,9%)    10(0,65%)

11  Lý Thường Kiệt    3(0,25%)   2(0,17%)  0      1(0,08%)    6(0,51%)

12  Trường Chinh     2(0,4%)    1(0,19%)  3(0,64%)  1(0,18%)    7(0,35%)

   Tổng cộng:      20      13     25     33       91

   Tổng số bỏ học toàn quận :91/ 20029 (0,45%)
   Tröôøng Âu Lạc coù tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất : tỷ lệ toàn trường; 1,53%
   IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ : Khoâng coù
      PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
                 NĂM HỌC 2011-2012

                                              10
    Năm học 2011-2012 là năm học mà toàn ngành tập trung thực hiện các nội dung
của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI , triển khai thực hiện chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020, các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành
phố lần thứ IX.
    Năm học 2011- 2012 tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, toàn
ngành triển khai thực hiện chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới toàn diện nhà
trường, hòan thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi”, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và không có trường yếu kém về cơ sở vật chất.
    I- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG
    Căn cứ vào tình hình và yêu cầu của ngành, của địa phương, Giáo dục trung học
 xác định nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 như sau :

    1- Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới toàn diện nhà trường (công tác quản lý,
 năng lực đội ngũ sư phạm, thiết chế nhà trường). Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06-
 CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
 Hồ Chí Minh", cuộc vận động "mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng
 tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực".

    2- Tổ chức giảng dạy có chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục.
 Tiếp tục đổi mới việc kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới PPDH, dạy học phân
 hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

    3- Tiếp tục đổi mới việc kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp
 dạy học, hướng dẫn các trường thực hiện đánh giá bằng nhận xét ( không đánh giá
 bằng điểm) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục cấp THCS

    4- Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài
 giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo
 dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

    5- Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy
 chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp,
 khen thưởng và kỷ luật…). Tăng cường kiểm tra trường NCL nhằm thúc đẩy nâng cao
 chất lượng giáo dục. Thực hiện 3 công khai trường học.

   6- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Nâng cao chất lượng phổ cập
 GD THCS, duy trì kết quả phổ cập bậc trung học.

    II- CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

    1-Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị và thực hiện có hiệu quả các
 cuộc vận động, các phong trào.
    - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Học tập và làm
 theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
 thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cuộc vận động “Mỗi thầy cô
 giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện
 phẩm chất, đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy
 học và giáo dục học sinh.
    - Tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, truyền thống thông qua kỷ
 niệm các ngày lễ lớn, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể… Ngăn chặn kịp thời

                                           11
bạo lực trong học đường và các tiêu cực xã hội xâm nhập nhà trường. Thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở.
    - Các trường tổ chức tốt họat động sinh họat tập thể trong tuần đầu tiên của năm
học mới , nhất là đối với lớp đầu cấp, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy, cô, bạn
bè, điều kiện học tập và phương pháp học tập ở cấp THCS, tạo dựng môi trường học
tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.
    - Tổ chức cho học sinh tham gia các chương trình, dự án do Bộ tổ chức(
Violympic, Olympic tiếng Anh trên mạng Internet, giải toán trên máy tính…; các cuộc
thi cấp thành phố( Văn hay chữ tốt , UPU, giải Lê Quý Đôn, giải Trần Đại Nghĩa, thi
hùng biện tiếng Pháp…)
    - Chủ động phối hợp với CMHS, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đảm bào
học sinh "an toàn đến trường", xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, tăng
cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ và ngăn chặn kịp thời các hành vị đối xử không
thân thiện trong nhà trường.

   2- Về tổ chức các hoạt động dạy học
    -Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến
thức và kỹ năng của chương trình; hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch và các
biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của
Đảng, của Nhà nước và của ngành; thống nhất tiến độ chuyên môn theo khung phân
phối chương trình, xác định nội dung phải hoàn thành ở thời điểm kết thúc học kỳ.
    - Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan
như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tổ chức dạy học
có phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương
trình. Thiết kế bài giảng khoa học, hợp lý, chuẩn bị câu hỏi tập trung vào trọng tâm,
tránh nặng nề "quá tải" (nhất là đối với bài dài, nhiều kiến thức mới), bồi dưỡng cho
học sinh năng lực tư duy độc lập, vận dụng sáng tạo, tránh thiên về ghi nhớ "máy móc"
không nắm vững bản chất. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, tổ chức thiết thực các hoạt
động chuyên môn, làm tốt công tác dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy,.
    - Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề, từng chương theo yêu cầu
chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng.
Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản
thân khi làm bài, khắc phục tình trạng dạy chay-học vẹt, ghi nhớ máy móc, không yêu
cầu làm bài theo “mẫu”. Tiếp tục đổi mới cách ra đề kiểm tra nhằm thúc đẩy đổi mới
phương pháp dạy học (nhất là đối với các môn học KHXH-NV như Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, GDCD)., khuyến khích ra đề dạng câu hỏi “mở”.
    - Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn.
Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các
bài dạy và chương trình môn học.
    - Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các trường dạy-học và sinh hoạt 2 buổi/ ngày. Các
trường cần tập trung vào nội dung: Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học
sinh năng khiếu, tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động NGLL phù hợp với học
sinh, tạo bước chuyển biến và mang lại hiệu quả cao trong giáo dục.

   3- Về tổ chức các hoạt động ngoại khoá
    - Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nhằm mục tiêu giúp học sinh vận dụng
kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, đồng thời giáo dục pháp luật, giáo dục
giá trị và kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, môi trường, giới tính, phòng
chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; Tăng cường hoạt động
văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn, giúp học
sinh có bản lĩnh và chủ động đề kháng với những ảnh hưởng xấu của môi trường xã
hội; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua xây dựng trường học thân
                                          12
   thiện-học sinh tích cực
      - Đổi mới các hoạt động hội thi: Nét vẽ xanh, UPU, Văn hay Chữ tốt, thi Giải
   tóan bằng máy tính bỏ túi, Kể chuyện bằng tiếng Anh, . . .

       4- Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại .
      - Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị xây dựng nhà trường theo chuẩn quốc gia giai
   đoạn 2010-2015, phù hợp hướng dẫn của Bộ GDĐT (thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT
   ngày 26.2.2010 của Bộ GDĐT)
      - Phối hợp kiểm tra công tác xây dựng CSVC trường lớp, thiết bị thực hành thí
   nghiệm, xây dựng phòng học bộ môn (QĐ số 37/2008/QĐ—BGDĐT ngày 16.7.2008),
   quản lý tốt thiết bị dạy học (QĐ số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06.1.2000); xây dựng
   thư viện nhà trường đạt chuẩn theo quy chế hoạt động thư viện trường học (QĐ
   01/2003/QĐ-BGDĐT).
       - Giải quyết triệt để trường yếu kém về CSVC và môi trường sư phạm.
      DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

                 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
  TRƯỜNG        Năm học    Năm học    Năm học      Ghi chú
            2011-2012   2012-2013   2013-2014

Nguyễn Gia Thiều       x       x            Đang chờ kết quả
                                  (SGD&ĐT đã thẫm
                                  định năm học 2009
                                  – 2010)

Hoàng Hoa Thám               x        x


      DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS TIÊN TIẾN HIỆN ĐẠI

            ĐẠT TRƯỜNG TIÊN TIẾN HIỆN ĐẠI
  TRƯỜNG        Năm học    Năm học    Năm học      Ghi chú
            2011-2012   2012-2013   2013-2014

Nguyễn Gia Thiều       x       x        x

Hoàng Hoa Thám        x       x        x

Ngô Sĩ Liên         x       x        x

Trường Chinh         x       x        x

Ngô Quyền          x       x        x

Tân Bình           x       x        x

Võ Văn Tần                 x        x

Âu Lạc                   x        x

                                           13
Quang Trung                x        x

Trần Văn Đang                        x

Phạm Ngọc Thạch                       x

Lý Thường Kiệt                       x

      5- Công tác phổ cập giáo dục
       - Tiếp tục chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác phổ cập giáo dục, tổ chức tốt công tác
   phối hợp các lực lượng, các đoàn thể và có biện pháp hữu hiệu trong việc huy động ra
   lớp, duy trì sĩ số, hạn chế số học sinh lưu ban bỏ học; nâng cao chất lượng PCGD
   THCS và phổ cập bậc trung học, phấn đấu giữ vững và nâng dần chất lượng phổ cập tại
   các địa phương.
       - Hiệu trưởng các trường THCS có nhận thức đầy đủ về yêu cầu phổ cập giáo
   dục, nâng cao chất lượng và hiệu suất đào tạo, hạn chế và ngăn ngừa số học sinh lưu
   ban, bỏ học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ
   cập tại địa phương.

      6- Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá
      - Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về phân phối chương trình, nội dung,
   tiến độ và phương pháp giáo dục. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ sổ
   sách học vụ theo quy chế chuyên môn. Xử lý nghiêm các vi phạm về quy chế chuyên
   môn (thực hiện chương trình các môn học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại và xử lý học
   sinh).
      - Tiếp tục duy trì, nâng cao vai trò hoạt động tổ chuyên môn, làm tốt công tác
   thông tin, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và các hoạt động giáo
   dục, chú trọng hoạt động đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học.
      - Định hướng và kiểm tra công tác mua sắm thiết bị dạy học.
      - Cải tiến và nâng cao tính hiệu quả của việc kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, công
   tác Thư viện và Thiết bị thực hành thí nghiệm.

      III- BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2010-2011
       Biên chế: - Ngày tựu trường : 15/8/2011.
             - Ngày khai giảng : 05/9/2011.
             - Học kỳ I : 19 tuần, từ 15/8/2011 đến 30/12/2011.
              Ôn tập và kiểm tra HKI từ 12/12/2011 đến 23/12/2011.
             - Học kỳ II : 18 tuần, từ 02/1/2012 đến 25/5/2012.
              Ôn tập và kiểm tra HKII từ 16/4/2012 đến 28/4/2012.
            - Bế giảng năm học từ 28/5  31/5/2012.
             - Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2012.
             - Thi tốt nghiệp nghề cấp THCS : 07/6/2012.
             - Nghỉ tết Âm lịch : Từ 16/01/2012( 23/12 Âm lịch) đến hết
          ngày 29/01/2012( Mùng 7 tháng 1 Âm lịch) .
       Lịch hoạt động cụ thể (dự kiến):

   Thời gian        Nội dung công tác       Phối hợp thực hiện
  Tháng 8.2011  - Giải quyết hồ sơ HS chuyển trường. - Phòng GD & ĐT
          - Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn đầu - Phòng GD& ĐT
          năm học (theo kế hoạch bộ môn ).
          - Hội nghị tập huấn Luật Viên chức  - Phòng GD&ĐT
                                             14
        - Tổ chức lớp chính trị hè – học tập nội
        dung Nghị Quyết ĐH Đảng các cấp
        -Tổng kết năm học 2010-2011 và triển    - Phòng GD&ĐT
        khai nhiệm vụ, công tác chuyên môn
        năm học mới.
        - Tuyên dương thành tích học sinh     - Phòng GD&ĐT
        giỏi, thành tích giải Vô địch học sinh
        2010 – 2011. Khai mạc giải HKPĐ
        năm 2011-2012.
        - Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giải    - Phòng GD&ĐT
        toán bằng máy tính bỏ túi cấp quận.
        - Tham gia giải toán trên mạng       - Các trường
        Violypic
Tháng 9.2011  - Duyệt kế hoạch năm học          - Phòng GD&ĐT
        - Khai giảng năm học mới .         - PGD&ĐT + các trường
        - Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn    - Phòng GD&ĐT
        đầu năm học.
        - Tổ chức thi đấu giải HKPĐ 2011 –     - PGD& ĐT+ các trường
        2012 cấp quận
Tháng 10.2011  - Thanh, kiểm tra hoạt động chuyên     - SGD&ĐT tổ chức
        môn (có kế hoạch riêng)
        -Thi HS Giỏi máy tính cầm tay lớp 9    -SGD&ĐT tổ chức
        cấp thành phố ( 30/10/2011)
        - Hội nghị công tác thư viện, thiết bị,  -SGD&ĐT tổ chức
        thực hành thí nghiệm.
        - Thi Văn hay Chữ tốt ( 16/10/2011)    - PGD&ĐT + các trường
        - Học tập thực địa và hội nghị chuyên   - SGD&ĐT tổ chức
        đề PPDH môn Mỹ thuật và Công nghệ.
        - Thi Giáo viên giỏi ( vòng 1)       - PGD&ĐT + các trường
        - Thi học sinh giỏi bộ môn         - PGD&ĐT + các trường
        - Tổ chức chuyên đề ( theo KH bộ
        môn)
Tháng 11.2011  - Hội thi thiết kế bài dạy trên máy tính  - SGD&ĐT tổ chức
        môn Công nghệ và tư liệu dạy học môn
        Vật lý
         - Xét giải Võ Trường Toản         - Phòng GD&ĐT
         -Thi tìm hiểu về AIDS.          - PGD&ĐT + các trường
        - Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi TP      - PGD&ĐT + đội tuyển
        - Thi Giáo viên giỏi (vòng 2)       - PGD&ĐT + các trường
        - Thanh kiểm tra , tổ chức chuyên đề    - PGD&ĐT
        (Theo KH)

Tháng 12.2011  - Hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm - Phòng GD&ĐT
        tra cuối HK1.
        - Kiểm tra hồ sơ PCGD các quận - Phòng GD&ĐT
        huyện
        - Tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng cấp - PGD&ĐT + đội tuyển
        thành phố
        - Thanh kiểm tra , tổ chức chuyên đề
        (Theo KH)
        - Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi TP

                                          15
Tháng 1.2012  - Sơ kết HK1.           - PGD&ĐT + các trường
        - Thi chọn đội tuyển HSG máy tính - Phòng GD&ĐT
        cầm tay (THCS, THPT).
        - Học tập thực địa môn Công nghệ. - SGD&ĐT tổ chức
        - Hội thi kể chuyện Tiếng Anh.
        - Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi TP

Tháng 2.2012  - Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thiết bị - PGD&ĐT + các trường
        và hoạt động thực hành thí nghiệm.
        - Học tập thực địa môn Âm nhạc, Vật - SGD&ĐT tổ chức
        lý.
        - Hội thi “Làm và sử dụng tốt Thiết bị - PGD&ĐT + các trường
        ĐDDH”
        - Thanh kiểm tra , tổ chức chuyên đề
        (Theo KH)
        - Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi TP

Tháng 3.2012  - Thi HS giỏi máy tính cầm tay cấp QG.  - SGD&ĐT tổ chức
        - Thi HS giỏi Công nghệ cấp THCS.     - PGD + đội tuyển
        - Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp TP   - PGD + đội tuyển
        - Tập huấn chuyên đề GDPL         - SGD&ĐT tổ chức
        - Hội nghị chuyên đề âm nhạc (THCS)    - SGD&ĐT tổ chức
        - Hội thi “Tìm hiểu về tục ngữ, ca dao,  - PGD&ĐT + các trường
        dân ca Việt Nam”
        - Thanh kiểm tra , tổ chức chuyên đề   - PGD&ĐT
        - Hội thi Nét vẽ xanh ( sơ khảo)     - PGD&ĐT
        - Thi Hùng biện Tiếng Pháp cấp THCS    - SGD&ĐT tổ chức

Tháng 4.2012  - Hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm tra  - PGD& ĐT + các trường
        cuối học kỳ II
        -Thi Giáo viên dạy giỏi môn Công     SGD&ĐT tổ chức
        nghệ (cấp THCS)
        -Kiểm tra tình hình chuyên môn chuẩn   - PGD&ĐT + các trường
        bị thi tốt nghiệp.
        -Kiểm tra tình hình xây dựng trường    PGD&ĐT + các trường
        chuẩn Quốc gia.
        - Hội thi Nét Vẽ Xanh( chung khảo)    - SGD&ĐT tổ chức

Tháng 5.2012  -Kiểm tra tình hình chuyên môn chuẩn - PGD&ĐT + các trường
        bị xét TN THCS.
        - Tổ chức kỳ thi giải toán nhanh bằng - PGD&ĐT + các trường
        máy tính bỏ túi cấp quận

Tháng 6.2012  -Tập hợp hồ sơ, đánh giá thi đua.     - PGD&ĐT + các trường
        -Thi tốt nghiệp THPT (2,3,4. 6. 2012).  - Theo QĐ phân công
        -Thi tuyển sinh 10.
        -Thi nghề phổ thông cấp THCS       - Theo QĐ phân công
        (07.6.2012), thi nghề phổ thông cấp
        THPT (15.6.2012)
        - Ngày hội Giáo dục Phát triển (lần 4)  - SGD&ĐT tổ chức

Tháng 7.2012  -Tổng kết năm học, chuẩn bị kế hoạch - PGD&ĐT
                                         16
      năm học 2012-2013.
      - Tuyển sinh đầu cấp         - PGD&ĐT + các trường
      - Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn
      quốc tại Cần Thơ (26/7 đến 12/8/2012)


Nơi nhận:                      KT.TRƯỞNG PHÒNG
- Phòng Trung học SGD – ĐT;            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường THCS trong quận;                ( Đã ký)
- Lưu.
                           Lê Thị Thu Thủy
                                     17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:3/14/2012
language:Vietnamese
pages:17