PH�NG GD&�T T�N PH�

Document Sample
PH�NG GD&�T T�N PH� Powered By Docstoc
					 PHÒNG GD&ĐT TÂN PHÚ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNGTHCS PHÚ SƠN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    –––––––––             ––––––––––––––––––––––––
   Số: 38/KH-THCS          Phú Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2011

                KẾ HOẠCH
        Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2011-2012.
             ––––––––––––––––––––––


  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo
dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Tân Phú.
  Căn cứ kế hoạch hực hiện công tác tthanh tra số 33/KH-PGD&ĐT ngày
21/9/2011 của Phòng GD&ĐT Tân Phú;
  Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra của nhà trường trong năm 2010-2011;
trường THCS Phú Sơn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học
năm học 2011-2012 với những nội dung cơ bản như sau:
    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
    Qua thanh, kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, các hoạt
động phục vụ công tác dạy và học nhằm nâng cao hiệu lực quản lý; củng cố và
thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của
mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của
hoạt động giáo dục.
    II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
    1. Kiểm tra nội bộ trường học:
    - Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng nhà giáo đạt chuẩn và
trên chuẩn về trình độ. Kiểm tra công tác tuyển sinh.
    - Việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
    - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn (chương trình, nội dung,
kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh ...).
    - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất,
hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.
    - Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí sử dụng đội ngũ,
việc thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực
hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra quản lý
chuyên môn, tài chính.
    - Kiểm tra thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất, trang thiết
bị dạy học; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
    - Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề “ Tiếp tục đổi mới quản lý và
nâng cao chất lượng giao dục ”


                    -1-
    - Kiểm tra việc ứng dụng CNTT, quản lý tài chính và tiếp tục thực hiện
phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị số
40/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm
tra việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức,
tự học và sáng tạo” của CBGV.
    - Kiểm tra việc tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục.
    2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
    - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng; Chấp hành pháp luật,
quy chế của ngành và nội quy của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện
tiêu cực. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân, tinh thần xây dựng
khối đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ
nhân dân và học sinh. Không bạo hành và xâm phạm nhân phẩm học sinh.
    - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (như thực hiện quy chế chuyên
môn, kết quả giảng dạy, dạy thêm học thêm …)
    - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất
lượng, phát hiện điển hình để nhân rộng và chấn chỉnh tình trạng yếu kém. Kiểm
tra việc vận dụng chuẩn giáo viên để đánh giá giáo viên. Không chạy theo thành
tích mà nương nhẹ khuyết điểm, phải tìm được những khuyết điểm và đua ra
hướng khắc phục.
    - Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa,
sách giáo viên…qua đó tăng cường các biện pháp quản lý, chóng thất thoát, lãng
phí.
    - Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định ban hành theo Quyết
định số 03/2007/BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai
về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quyết
xử lý những hiện tượng vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.
     3. Kiểm tra việc thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
    - Hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chương
trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
    - Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm chống thất thoát, lãng phí. Kiểm tra kết quả đạt được
trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại
cơ sở.
    - Kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết
bị, sử dụng thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm …
    4. Thanh tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp
dân.
    - Khi thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện đầy đủ các quy
định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu
nại, tố cáo; Nghị định 36/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

                   -2-
   - Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những
người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
   III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG VIỆC THANH TRA, KIỂM
TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
   1. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ:
   Thực hiện nghiệp vụ thanh kiểm tra theo sự phân công của Trưởng ban và
theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên.
   2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
   1. Ông Bùi Đức Hương:
   Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch công tác thanh, kiểm tra của đơn vị.
   + Kiểm tra việc xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu năm.
   + Kiểm tra việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản.
   + Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”
   + Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo”.
    + Kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng
chống thất thoát, lãng phí.
   + Kiểm tra hoạt động của Chi đoàn
   2. Bà Doãn Thị Diễm Thuý:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Vật Lý-Công
nghệ.
   + Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm.
   + Kiểm tra việc thực hiện các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh
cuối kỳ, cuối năm;
   3. Bà Hồ Thị Hồng:
   + Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”.
   + Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên
   + Kiểm tra việc thực hiện ngoại khoá-giáo dục thể chất-y tế trường học.
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Công dân.
   + Kiểm tra hoạt động của Liên đội.
   4. Bà Trần Thị Bình:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Địa lý-Lịch sử.
   5. Bà Trần Thị Thuý Phượng:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Tiếng Anh.
   + Kiểm tra hoạt động của Công đoàn.
   6. Bà Nguyễn Thị Diễm Chi:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Sinh học-Hoá
học.
   7. Ông Vũ Thanh Ngãi:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Toán-Tin.
   8. Ông Phan Tiến Phúc:
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Thể dục.
   9. Bà Đinh Thị Mỹ Ngọc:
                   -3-
   + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Ngữ Văn.
   10. Bà Trần Thị Hồng:
   + Kiểm tra việc thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ.
   * Các thành viên Ban kiểm tra tự nghiên cứu nâng cao và tìm hiểu các văn
bản về công tác thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho lĩnh vực
được phân công; sau khi được Trưởng ban duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch
kiểm tra theo yêu cầu.
   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Kiểm tra thường xuyên.
   + Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
   + Kiểm tra thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh..
   2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
                                          Ghi
 TT   Giáo viên được KT    Chuyên môn      Nội dung kiểm tra
                                          chú
1   Hoàng Thị Vui    Tin         Kiểm tra toàn diện
2   Đinh Thị Hồng Phương Toán         Kiểm tra toàn diện
3   Lê Thị Bích Thuỷ   Sinh         Kiểm tra toàn diện
4   Võ Thị Nguyệt Hân  Hoá         Kiểm tra toàn diện
5   Đỗ Văn Quang     Lý-C. Nghệ      Kiểm tra toàn diện
6   Lưu Thị Thu Huyền  Ngữ Văn       Kiểm tra toàn diện
7   Khổng Minh Quang   Sử-Địa        Kiểm tra toàn diện
8   Nguyễn Văn Việt   Thể dục       Kiểm tra toàn diện
9   Nguyễn Thị Kim Dung Tiếng Anh       Kiểm tra toàn diện
10  Hoàng Thị Kiều Trang Âm Nhạc       Kiểm tra toàn diện
11  Phan Xuân Sang    Toán         Hồ sơ, Chấm trả bài
12  Nguyễn Thị Thanh Mai Công dân       Hồ sơ, công tác chủ nhiệm
13  Nguyễn Thị Thu Hằng Ngữ Văn        Hồ sơ, Chấm tra bài
14  Đinh Ngọc Linh    Toán         Công tác chủ nhiệm
15  Vũ Thị Hương     Sinh         Thí nghiệm-TH, ĐDDH
16  Nguyễn Thị Ngần   Mỹ Thuật       Đánh giá HS
17  Vũ Thị Thắm     CTTV         Công tác thư viện
18  Đinh Thị Khuyên   Y tế         Y tế học đường
19  Nguyễn Thi Kim Vui Kế toán        Tài chính, tài sản
20  Nguyễn Phúc Minh   TPT         Công tác Đội

    3. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:
   Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội
dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế
độ hội họp, xây dựng và thực hiện kế hoạch, lưu trữ và bảo quản hồ sơ…
   4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:
   + Kiểm tra chế độ dạy và học hàng ngày, hàng tuần.
   + Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
   + Kiểm tra hồ sơ.
                   -4-
   5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ:
   + Sau mỗi nội dung thanh tra các nhóm thanh tra phải báo cáo Trưởng ban
ký duyệt
   + Tất cả các hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan
đến công tác thanh tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư của nhà trường.
   + Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra nội bộ
trường học trong hội nghị CBGV đầu năm học 2012-2013.
   Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường THCS Phú Sơn
năm học 2011-2012. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường
và các tổ chức đoàn thể, bộ phận công tác có liên quan nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo, trao đổi trực tiếp
với Hiệu trưởng để cùng giải quyết.

Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các thành viên ban kiểm tra;
- Dán thông báo;                       (Đã ký)
- Lưu VT.                             Bùi Đức Hương
                   -5-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:3/14/2012
language:
pages:5