Educaci� Secund�ria Obligat�ria by 363qQhj

VIEWS: 19 PAGES: 147

									              Educació Secundària Obligatòria
                       (ESO)
                  Català
               llengua i literatura

               Programació 2010-2011
Pel que fa a la distribució d’unitats, s’han seguit els criteris següents:
   En les dotze unitats es tracten els continguts programats. Aquestes es poden dur a
   terme en tres blocs de quatre unitats (tres unitats didàctiques i una unitat de tècniques)
   per a cada avaluació.
   Cada unitat per als quatre cursos d’ESO té els apartats següents: Comunicació,
   Gramàtica, Ortografia, Lèxic, La llengua i els parlants i Literatura; en les tres unitats
   complementàries, «Onades», es treballen, entre altres, les tècniques de treball.
   El «Banc de dades», que es troba al final de cada llibre, conté informació
   (paradigmes verbals, prefixos, abreviatures...) que pot ser consultada en qualsevol
   moment.
   La seqüenciació dels gèneres textuals està distribuïda d’aquesta manera:


Primer curs

NARRACIÓ       DESCRIPCIÓ           DIALOGAT      EXPOSICIÓ
                         1
 Unitat 1    Unitat 2            Unitat 3    Onades 2
 L’auca     El retrat           La conversa   L’informe
 Unitat 4    Unitat 5            Unitat 6
 La rondalla   La descripció d’espais i    El còmic
 Unitat 7    objectes            Unitat 9
         Unitat 8
 El conte                    Els text
 Onades 3    La descripció d’un viatge   teatral

 La notícia


Segons curs


NARRACIÓ    DESCRIPCIÓ    DIALOGAT ARGUMENTACIÓ         EXPOSICIÓ

 Unitat 1   Unitat 4     Unitat 6     Unitat 8       Unitat 7
 La novel·la  La descripció  El text     L’article d’opinió  El text
 Unitat 2   de personatges  dialogat     Onades 2       instructiu: la
        Unitat 5                        recepta
 El conte                    L’assemblea
                                    Unitat 9
 Unitat 3   La descripció
        d’espais                        El text
 La carta                               predictiu: la
                                    predicció en la
                                    narració
                                    Onades 2
                                    L’explicació
                                    Prendre apunts
                                    Onades 3
                                    El fullet
                                    informatiu
                                    La instància
                      2
Tercer curs


NARRACIÓ       DESCRIPCIÓ          DIALOGAT        EXPOSICIÓ

 Unitat 1      Unitat 2            Unitat 3       Onades 2
 La notícia     La descripció de        L’entrevista     L’acta de reunió
 Unitat 4      personatges          Unitat 6       Onades 3
           Unitat 5
 El conte                     El guió        L’article
 Unitat 7      La descripció de        cinematogràfic    d’informació
           sentiments           Unitat 9
 La novel·la
           Unitat 8
 Onades 1                     El text teatral
           La descripció de
 La crònica     processos científics


Quart curs


NARRACIÓ         ARGUMENTACIÓ       DIALOGAT      EXPOSICIÓ

 Unitat 1         Unitat 3         Unitat 5      Unitat 4
 La novel·la       L’anunci         La conversa     El fullet
 Unitat 2         publicitari       oral i escrita   informatiu
             Unitat 8         Onades 3      Unitat 7
 El diari personal
 Unitat 6         L’escrit d’opinió    L’entrevista    El text científic
             L’assaig                   Unitat 9
 Les memòries
 personals                               La predicció en
 Onades 2                               la narració
                                    Onades 3
 El conte
                                    El currículum
                                    El treball
                                    monogràfic


1.1.Tipus d’activitats.
S’inclouen activitats diverses.
   Que atenguen habilitats per a: parlar-escoltar, escriure, llegir, observar...
   Que siguen interactives: individuals, per parelles, en grup reduït, en grup classe...
   Que siguen variades: lúdiques, textos que impliquen observació-anàlisi-comprensió,
   producció, recerca d’informació, creatives, deductives-logicoformals, textos funcionals


                        3
    i literaris, de comprovació o autocorrectives, interdisciplinàries o transversals,
    pràctiques i realistes...
   Que siguen ampliables: treballs semblants i autocorrectius, treballs d’investigació,
   treballs que atenguen la diversificació de nivells...
   Que estiga explícita la finalitat de cada activitat: estudiar, practicar, aplicar,
   comprovar, investigar, completar, gaudir, opinar...


1.2. La comunicació.
Justificació.
La llengua és vehicle de comunicació, adquisició i transmissió de coneixements. Per això,
quan els alumnes aprenen a usar-la, no aprenen simplement paraules o estructures
lingüístiques sinó que, a més a més, adquireixen coneixença del seu entorn, significats
culturals i concepcions del món. A través de la llengua, descobreixen la realitat que els envolta
i que comparteixen amb els seus. L’aprenentatge lingüístic esdevé així un instrument
fonamental d’integració social. El llenguatge és una de les activitat humanes més complexes i
té la finalitat, sobretot, d’acomplir tres funcions essencials i prioritàries: la comunicativa, la
representativa i la de regular conductes. Aquestes funcions estan interrelacionades: la
comunicació es produeix per la capacitat del llenguatge per a representar i simbolitzar la
realitat i, a més a més, en l’intercanvi comunicatiu, s’aprenen els mecanismes psicolingüístics
i ètics que regulen les relacions humanes en una societat.

Criteris d’organització i distribució de continguts.
Els continguts dels materials curriculars que presenta el Projecte ONA de Bromera.txt de
Valencià per a l’ESO assumeixen com a premissa indefugible l’enfocament comunicatiu, dins
el qual els continguts lingüístics van lligats a la competència comunicativa, i la reflexió
metalingüística, a la comprensió i la producció textual.
Els continguts sobre el tractament de la comunicació es distribueixen, d’acord amb la
normativa, d’aquesta manera:
Primer curs
  Elements de la comunicació.
  Comprensió i producció de textos que pertanyen a les tipologies textuals narrativa,
  descriptiva, conversacional i expositiva.
Segon curs
  Funcions dels llenguatge.
  Comprensió i producció de textos que pertanyen a les tipologies textuals expositiva i
  argumentativa, descriptiva, conversacional i narrativa.
Tercer curs
  Els mitjans de comunicació escrits: la premsa.
  Comprensió i producció de textos que pertanyen a les tipologies textuals narrativa,
  descriptiva, conversacional, argumentativa i expositiva.
Quart curs
  Els mitjans de comunicació audiovisuals: radio, televisió, cinema i Internet.


                        4
  Comprensió i producció de textos que pertanyen a les tipologies textuals expositiva,
  argumentativa, conversacional i descriptiva.
                      5
1.3. L’enfocament pel que fa a la llengua i a la societat.

Justificació.
L’educació lingüística de l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria ha de referir-se
també al coneixement de la varietat de la llengua segons factors geogràfics o històrics i de la
variació en relació amb l’ús.
    Aquest coneixement de la variació i de les seues repercussions en l’intercanvi
comunicatiu ha d’incloure, en un context de llengües en contacte, els fenòmens de canvi de
llengua que corresponen a allò que en comunitats monolingües es manifesta com a canvi de
registre per a representar diverses situacions socials o diferències en l’estatus social dels
participants.

Criteris d’organització i seqüenciació dels continguts.
D’acord amb els objectius fixats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la
literatura en l’Educació Secundària Obligatòria, entre altres tipus de continguts, s’estableix
també aquest: «Creació o foment d’actituds afavoridores de la normalització de l’ús del
valencià, d’un comportament lingüístic no discriminador i, en general, de la interacció
comunicativa satisfactòria».
    Aquest contingut s’aplica, en els nostres materials, en l’apartat La llengua i els
parlants.
    Al llarg dels quatre cursos de l’ESO, exposarem en aquest apartat la variació
lingüística en relació amb criteris geogràfics (varietats diatòpiques) o històrics (evolució
diacrònica) que concorren amb la variació en relació amb l’ús (dialectes socials i registres).
    Exposarem, a més, la variació que en una comunitat monolingüe s’estableix entre
diferents registres –que reflecteixen usos diversos de la llengua segons el grau de formalitat de
l’àmbit en què s’usa, la reflexió sobre l’ús discriminatori de la llengua, l’estatus social dels
participants, etc.– la qual, en situacions de contacte de llengües, com és el cas valencià,
comporta amb freqüència el canvi de llengua i, per tant, la desigual distribució d’usos i
funcions.
    Lluny de ser excepcional, el contacte de llengües s’ha de mostrar com una realitat
freqüent tant en el món contemporani com al llarg de la història. La consolidació d’una llengua
ha anat acompanyada, en la seua evolució històrica, d’intervencions normalitzadores per part
d’instàncies tant polítiques com culturals, referides a aspectes com ara la configuració d’una
norma culta, el procés d’estandardització o una planificació lingüística per tal d’estendre l’ús de
la llengua als diferents àmbits de l’activitat comunicativa.
    La distribució dels continguts i dels objectius és la següent:
    -  En primer curs: la variació lingüística; usos formals, informals i discriminatoris de la
      llengua; els elements de la comunicació; les funcions del llenguatge; les llengües
      d’Europa.
    -  En segon curs: les llengües romàniques, l’estàndard, les varietats geogràfiques i
      socials.
    -  En tercer curs: l’origen i evolució de la llengua (1), els fenòmens de contacte de
      llengües.
    -  En quart curs: l’evolució de la llengua (2), situació actual del valencià,
      característiques de les varietats geogràfiques.                        6
1.4. La reflexió gramatical: l’estudi de la llengua.

Justificació.
Al costat de l’enfocament comunicatiu, s’ha incorporat un apartat dedicat exclusivament a la
reflexió sistemàtica del codi per tres motius fonamentals:
   Perquè el valencià, com qualsevol llengua minoritzada, ocupa només els àmbits més
   col·loquials, bastant depauperats lingüísticament i molt castellanitzats, i ofereix ben
   poques ocasions perquè l’alumnat adquirisca una llengua genuïna i culta. Si es vol que
   assolisquen aquest objectiu, cal que tinguen a l’abast una descripció, no excessivament
   complexa però bastant minuciosa, de tots els elements fònics, gràfics, morfosintàctics i
   lèxics que configuren la competència lingüística en la varietat estàndard i els registres
   més formals.
   Perquè el treball de llengua durant la comprensió o la producció textuals exigeix, en un
   determinat moment, tota una terminologia, senzilla però necessària, mitjançant la qual
   es puga reflexionar sobre la contribució d’aquests elements al procés comunicatiu.
   Perquè, juntament amb aquesta reflexió sobre el codi, hem de promoure també la
   construcció d’un determinat model gramatical, senzill però potent alhora, que
   esdevinga un sistema conceptual capaç d’oferir instruments intel·lectuals necessaris
   per a conceptualitzar els fets lingüístics.
    Per tots aquests motius, doncs, s’ha elaborat un apartat d’estudi de la llengua,
concretament en l’àmbit de la frase, que intenta:
  a) ser un element de consulta imprescindible durant el treball textual, sobretot en els
    processos de producció;
  b) ajudar l’alumnat a millorar els seus coneixements sobre la llengua, molt especialment
    aquells que no són idiosincràtics de cap gènere textual sinó bàsicament comuns a tots,
    tant els orals com els escrits.
    Aquest plantejament de l’apartat de reflexió del codi té implicacions per a la seua
disposició en el conjunt dels materials i per a la metodologia.
    Pel que fa a la seua disposició en el conjunt de materials, s’ha dividit en dues parts: un
apartat de consulta, que es troba en la part final del Llibre de l’alumnat, «Banc de dades», i
unes activitats pràctiques que van incloses en cada unitat, en la pàgina de Jocs de llengua i en
les pàgines de les «Onades».
     Quant a la metodologia, s’intenta que l’apartat pràctic siga moderadament
constructivista –amb l’exigència d’una consulta freqüent al llibre base–, que plantege
dificultats a l’abast, fins i tot, dels alumnes i les alumnes menys capaços, que permeta un
treball individualitzat i autònom, i adaptat als diferents ritmes d’aprenentatge de cadascun dels
aprenents. La possibilitat que, en determinades ocasions, les pràctiques de gramàtica es
treballen de forma autocorrectiva, la deixem a l’arbitri del professorat que, si ho creu
convenient, pot fotocopiar les respostes dels exercicis, que apareixen en la Guia de recursos
didàctics, i proporcionar-les a l’alumnat.
                        7
Criteris d’organització i seqüenciació dels continguts (conceptes, procediments i
actituds).
Pel que fa a la seqüenciació dels continguts, en bona part conceptuals, s’han seguit els criteris
següents:
     Entre tots dos cicles, la jerarquia entre els continguts s’estableix, d’una banda, pel
     criteri d’utilitat quant a les activitats de comprensió i producció textual, i de l’altra,
     pel criteri de la dificultat que plantegen als aprenents. A partir d’aquests criteris, es
     configura una seqüenciació dels continguts específica per a cadascun dels apartats:
    a) Pel que fa a la fonologia/ortografia, en el primer cicle es treballen els continguts
      bàsics que tenen relació amb la pronúncia de les vocals i les consonants, i de certs
      aplecs vocàlics (diftongs); les correspondències fonema/grafema en els sistemes
      vocàlic i consonàntic, i l’ús dels signes ortogràfics més usuals i de les majúscules.
      En el segon cicle s’aprofundeixen certs continguts treballats en el 1r cicle
      (l’accent, l’apòstrof, etc.), es tracten uns altres problemes de pronúncia i
      d’escriptura, com ara els fenòmens de fonètica sintàctica, i es treballen elements
      molt bàsics de microtipografia i macrotipografia per a l’escriptura amb ordinador.
    b) Quant a la morfosintaxi, en el primer cicle es treballen els continguts bàsics de la
      sintaxi, i, més detalladament, la morfologia de les diferents parts de l’oració i l’ús dels
      elements que plantegen problemes als usuaris de la llengua, bé per la forma, bé pel
      significat o bé per la funció. En el segon cicle s’inverteix l’interés i hi ha un tractament
      bastant profund de l’estructura de l’oració, i de la forma i la funció dels diferents
      elements.
    c) Pel que fa a la lexicologia i la semàntica, no hi ha una diferència estructural
      marcada entre els continguts dels dos cicles. S’ha procurat, això sí –com en
      l’apartat de morfosintaxi–, que hi estiguen representats els continguts més
      interessants i útils quant al plantejament textual que assumeixen tots els materials.
    d) Respecte a la tipologia textual, en primer i tercer curs es treballen, sobretot, els
      continguts de les propietats textuals en la narració, la descripció i el diàleg. En cada
      curs s’apliquen a uns models més senzills o complexos. Per exemple, en primer:
      l’auca, la rondalla i el conte; en tercer: la notícia, el conte literari, el cinema i la
      novel·la... En segon i quart curs es treballen, sobretot, els textos expositius (incloent-
      hi els instructius i els predictius) i els argumentatius. Com en el cas anterior, els
      temes de quart curs presenten uns continguts més ampliats que els de segon. Per
      exemple, en segon curs: l’escrit d’opinió, la publicitat i l’assemblea; en quart curs: la
      reclamació, l’espot publicitari, l’assaig i el debat.
                         8
1.5. Les tècniques de treball.

Justificació.
El domini de les tècniques d’estudi augmenta el nivell d’eficàcia en la consecució
d’aprenentatges educatius. Però l’entrenament sistemàtic en metodologia d’estudi, encara
que és un factor important, no és l’únic que assegura l’èxit. Tampoc no solucionarà
deficiències d’aprenentatge, ja que les seues causes són variades i escapen a l’objectiu
inicial. Aquestes tècniques d’estudi es mostren com a instruments útils a l’abast de l’alumnat
que, utilitzats de forma permanent, poden esdevenir hàbits duradors de treball intel·lectual.
    Aquesta tasca no és exclusiva del professorat de Valencià, sinó una metodologia
aplicable des de tots els àmbits (acadèmic, familiar, institucional) que envolten l’alumnat.
    En aquests materials, s’apliquen les tècniques a aspectes relacionats amb
l’aprenentatge de la llengua i la literatura. Tot i considerant que tenen una aplicació molt
més procedimental (com estudiar, com analitzar, com transmetre els coneixements...) que no
conceptual. És per això que es presenten:
   En els procediments emprats en la presentació de la informació en cada unitat:
   conceptes clau que apareixen destacats en negreta, distribució esquematitzada de la
   informació, mapes conceptuals... I també activitats de consulta de diccionaris i
   enciclopèdies; realització de resums, esquemes, fitxes; etc.
   En els models textuals, sobretot expositiu i narratiu, com: el mural, el fullet de mà, el
   manual d’instruccions, etc. en què es pot fer una aplicació directa d’algunes
   d’aquestes tècniques.
   En els apartats «Onades» de cada llibre, en què es treballen tècniques d’estudi
   (resums, esquemes, exàmens...) i tècniques de treball (tractament informàtic de
   textos, ortotipografia, etc.).
   En la Guia de recursos didàctics s’amplien les activitats que s’han de fer amb
   diverses tècniques.
Distribució dels continguts.
En l’àmbit conceptual, els continguts es distribueixen en els quatre cursos d’ESO d’aquesta
manera:


      Primer curs        Segon curs        Tercer curs       Quart curs
                 1. Tècniques de recerca de la informació
    - Localització de la   - Localització de la   - Localització de la  - Localització de la
    informació: la      informació: la      informació: la     informació: la
    biblioteca        biblioteca i       biblioteca i la     biblioteca
                 l’hemeroteca       videoteca.
    - La identificació                             - Llibres de consulta
    dels llibres       - Tipus de        - Les fitxes: autors,  - Temes
                 diccionaris: de     obres, gèneres,
    - La identificació de                           monogràfics
                 sinònims, de frases   temes...
    l’autor d’un llibre
                 fetes, de locucions...              - Enciclopèdies
                             - Tipus de
    - El diccionari
                 - Els vocabularis    diccionaris: de     - Tipus de
    general
                 especialitzats      locucions, de      diccionaris: de
    - Tipus de                     refranys, de frases   dubtes, de


                           9
diccionaris: de    - Localització de la   fetes...         barbarismes, de
sinònims, visual, de  informació: Internet               pronúncia, de
                        - Els vocabularis
barbarismes...                              cultismes...
                        especialitzats:
- El vocabulari                 d’informàtica, de    - Els vocabularis:
                        ciències...       administratiu,
- L’enciclopèdia
                                     d’automoció, de
                        - Localització de la
                                     tecnologia...
                        informació: Internet,
                        pàgines web       - Internet
                                     - CD-ROM i
                                     disquets
                                     - Telefonia mòbil
                  2. Tècniques de treball
- Les paraules clau  - Prendre apunts     - Recerca, utilització  - El treball
                        i interpretació de la  monogràfic
- El subratllat    - Els tipus
                        informació
            d’esquema                     - L’entrevista
- La identificació
                        - La representació
d’idees principals i  - El resum                    - El currículum
                        de la realitat:
secundàries      - El mural        dibuixos, icones i    - L’orla
- L’esquema                   símbols
            - El mapa                     - L’exposició oral
- El resum       conceptual       - La informació      - La presentació de
- L’examen       - El fullet informatiu jerarquitzada: el     dades: quadres,
                       mapa conceptual      taules i gràfics
- Els exemples     - Organització d’una
            explicació       - El treball        - La informació
                       monogràfic         jerarquitzada: els
            - Presentació
                       - La memorització     diagrames
            d’instruccions
            - Distinció entre
            informació i opinió
                  3. Recursos informàtics
- Tractament      - Tractament       - Tractament       - Tractament
informàtic de textos  informàtic de textos   informàtic de textos   informàtic de textos
(1)          (2)           (3)           (4)
- Recursos       - Recursos        - Programes       - Proves
ortotipogràfics (1)  ortotipogràfics (2)   informàtics de      autocorrectives
                        traducció
- El corrector de   - Internet                    - Pàgines web
textos                     - Recursos
                        informàtics per a
                        l’aprenentatge de la
                        llengua
                        - La biblioteca
                        digital
                     10
1.6. El tractament de la literatura.

Justificació teòrica.
L’especificitat del discurs literari en el context de tots els altres discursos lingüístics exigeix
també l’adquisició de la competència literària de l’alumnat adequada a cada nivell. Per tant, el
programa de literatura tractarà de proporcionar als discents els instruments necessaris perquè
coneguen el funcionament del llenguatge literari i puguen desenvolupar les habilitats
requerides quant a procediments cognitius i actituds que afavorisquen aquest coneixement,
segons el quadre següent1:
      PROCEDIMENTS           CONCEPTES           ACTITUDS
      Llegir            Tradició literària:      Sensibilitat
                     història, autors, obres,
      Escoltar                           Recerca de plaer
                     corrents
      Parlar                            Criteri propi
                     Gèneres i subgèneres:
      Escriure           característiques,       Visió àmplia: activa,
                     estructura,          productiva,
      Interpretar
                     convencions          participativa, etc.
      Analitzar
                     Recursos estilístics:     Capacitat de reflexió
      Relacionar          tècniques, figures, etc.
      Valorar
      Comparar


    El desenvolupament del quadre anterior comparteix molts punts amb una programació
vàlida per a altres discursos lingüístics, però alhora revela quina és l’especificitat del literari o,
si més no, on cal posar més atenció per tal que l’alumnat assolisca la competència literària.
     En primer lloc, i pel que fa als continguts de procediment, les quatre habilitats
lingüístiques bàsiques requereixen, ací, un nivell d’exigència probablement particular. Així,
caldrà parar esment a determinades maneres, especials, de llegir: resulta obvi que no es pot llegir
un text literari de la mateixa manera que llegim, posem per cas, el diari, i encara caldrà afinar un
poc més i distingir unes habilitats determinades quan ens enfrontem a un text narratiu o a un text
líric, si la distinció és prou vàlida. De la mateixa manera, podríem parar-nos a pensar en
l’habilitat complementària: l’escriptura. I no cal dir que les habilitats orals han de tenir també la
seua especificitat: la lectura d’un text, o l’audició d’aquest, presenten particularitats que
tractarem de desenvolupar adequadament.
    En aquest mateix apartat, les altres cinc habilitats prenen un relleu probablement més
gran. El text literari demana, potser més que els altres, allò que s’anomena l’aprehensió del text
i, des d’ací, l’empatia de l’alumnat. Per això, resulta d’una importància vital treballar totes
aquestes habilitats: analitzar, relacionar, valorar i comparar.


   1. CASSANY, DANIEL; LUNA, MARTA; SANZ, GLÒRIA: Ensenyar llengua. Editorial Graó. Barcelona,
   1993.


                         11
    Pel que fa als conceptes, hem de partir de la necessitat d’establir unes relacions
substantives que conduïsquen l’alumne o l’alumna des dels seus coneixements previs, siguen
els que siguen, fins a la construcció de nous significats.
     Els tres apartats del quadre anterior tenen, des del nostre punt de vista, una importància
equivalent. Tanmateix caldrà, una vegada més, adequar-se a la realitat de l’alumnat i, tal com
veurem en l’apartat de continguts, triar el camí del mig tot contemplant cadascun dels apartats
d’acord amb les necessitats didàctiques del programa. Partint d’una organització del discurs
literari segons uns determinats temes pròxims a l’alumnat del primer cicle i d’una sèrie de
tòpics literaris –considerats com un nivell major d’abstracció– al del segon, anirem treballant
la tradició literària en cada unitat amb lectures i tasques de constant actualització com si es
tractara d’un viatge a través del temps i l’espai, fent una reflexió al voltant de com el discurs
literari s’actualitza constantment tenint en compte les condicions socials, culturals,
econòmiques, etc. de cada societat. Per una altra banda, aquesta actualització literària constant
es manifesta en l’ús i l’aplicació de gèneres i subgèneres que, alhora, també prenen
característiques particulars segons les estètiques imperants.
     Finalment, hem de desenvolupar en l’alumnat les actituds favorables a la recepció del
discurs literari. En el nostre plantejament, hi té una gran importància l’educació de la
sensibilitat i del gust. Per una banda, el gust per la lectura, referida a obres senceres i, per
l’altra, a fragments que caldrà treballar a classe. Però aquest objectiu d’invitació a llegir ha
d’anar acompanyat d’un procés didàctic que mostre com el gust estètic és canviant i dinàmic, i
que, en qualsevol cas, també s’educa. Endemés, som conscients que ensenyar literatura ara
mateix –i aprendre’n, d’una manera o d’una altra– constitueix una pràctica heterodoxa davant
el consum, més habitual, de productes audiovisuals, sovint de gust dubtós. En qualsevol dels
casos, aquesta és la realitat i cal tenir-la en compte. En la proposta del Projecte Bromera.txt de
Valencià per a l’ESO, el fet que partim de l’anàlisi de temes universals i, per tant, també
tractats en altres tipus discursius, ja significa una aproximació al món real de l’alumnat i, des
d’aquest punt, caldrà treballar les maneres concretes d’actualitzar la temàtica.


Criteris d’organització i seqüenciació dels continguts.
En la nostra seqüenciació, tal com es veu en el gràfic següent, treballem sobre quatre eixos
constants en cada unitat: la literatura com a mitjà de coneixement del món, del fet literari i de
la tradició; com a instrument de comunicació i de comprensió de significacions i com a mitjà
d’expressió tant de les experiències d’altri com de les personals.


                   El discurs literari
   Mitjà de       Comunicació         Expressió         Aventura
  coneixement                                 personal
 El     El fet    Comprensió         Recursos
 mó    literari     de les          estilístics
 n            significacions       (convencions
                            literàries)

                        12
         La tradició literària    Hem seguit, en els apartats de literatura de cada nivell, el mateix esquema de treball.
Bàsicament, els conceptes s’hi presenten des del text introductori. Els procediments parteixen
de l’explotació dels models textuals i acaben amb la producció de textos. I les actituds
s’estructuren tant des de la provocació inicial de l’alumnat com des del foment de la reflexió i
el debat, que en el cas de la literatura han de resultar especialment engrescadors, sense oblidar
la vessant sociolingüística que també té un reflex en les manifestacions literàries.
    Tal com hem advertit inicialment, els continguts s’estructuren de manera diferent segons el
cicle. Així, en el primer cicle, l’eix de cada unitat és un tipus de gènere literari. S’hi estudien tant
els nostres autors com uns altres de la literatura universal, convenientment contextualitzats.
    En el segon cicle, l’organització temàtica naix de l’estudi d’un tòpic literari però
seguint una visió cronològica, amb la contextualització corresponent i una revisió dels
gèneres.
                         13
2. Metodologia educativa
2.1. Principis metodològics de l’etapa
    Realitzar un aprenentatge significatiu significa establir una relació entre allò que
s’aprén i algun element ja existent en l’estructura cognitiva de l’individu i que és rellevant
respecte al nou material objecte d’aprenentatge.
    Segons la concepció constructivista de l’aprenentatge escolar, és l’alumnat qui
construeix els esquemes de coneixement propis. Ara bé, perquè l’aprenentatge d’un contingut
nou siga significatiu, cal que l’alumnat relacione aquest contingut amb els conceptes que ja
posseeix i les experiències prèvies. L’atribució de significat donada al material que és objecte
d’aprenentatge es produeix a mesura que l’alumnat va relacionant allò que aprén amb allò que
ja sap i d’aquesta manera va construint, modificant i reelaborant els seus esquemes de
coneixements.
    Els avantatges inherents a l’aprenentatge significatiu, els podríem resumir de la forma
següent:
   El coneixement que s’adquireix significativament és retingut durant un període més
   llarg de temps, és a dir, es fixa de manera més estable en l’estructura cognitiva de
   l’alumnat.
   La informació que s’assimila significativament augmenta la capacitat d’aprendre uns
   altres conceptes que hi estan relacionats i en facilita l’aprenentatge.
   La informació apresa, encara que s’oblide amb el temps, ja ha enriquit l’estructura
   cognitiva, perquè ha provocat l’ampliació, la diferenciació i la reestructuració de les
   idees rellevants de l’alumnat.
    Per això, allò que de veritat interessa en l’acció docent del professorat és que
l’aprenentatge que els alumnes realitzen siga el més significatiu possible.
    L’aprenentatge significatiu comporta, en l’alumnat:
   L’assimilació activa del contingut de l’aprenentatge. És a dir, perquè el discent
   assimile els nous coneixements, cal que realitze una intensa activitat per establir
   relacions entre els nous coneixements i els ja existents en la seua estructura cognitiva.
   La construcció de nous coneixements i la modificació dels que ja posseeix.
   La diferenciació progressiva dels continguts que va aprenent. A mesura que
   l’aprenentatge es du a terme, es produeix el desenvolupament i la reelaboració dels
   significats, ja que la informació adquirida és modificada i, alhora, modifica els
   conceptes amb els quals es relaciona. Aquest desenvolupament es facilita quan les
   idees més generals es presenten primer i es deixa per a després la diferenciació
   progressiva.
   La reconciliació integradora dels continguts d’aprenentatge. Quan dos significats
   conceptuals es presenten com a contradictoris, l’alumne o l’alumna experimenta un
   desequilibri cognitiu que el professor o la professora ha d’ajudar a superar.
    Aquest enfocament del procés d’ensenyament-aprenentatge haurà de modificar
necessàriament la funció del docent. La seua tasca no consistirà ja a transmetre coneixement,
sinó a:                       14
   Descobrir els coneixements previs i els estadis evolutius de l’alumnat per enfocar els
   blocs temàtics des d’aquesta realitat.
   Ser capaç de suscitar el conflicte cognitiu que provoque en l’estudiant la necessitat de
   modificar els esquemes mentals amb què es representava el món.
   Ser capaç de proporcionar a l’alumnat un nou material d’informació que l’ajude a
   reequilibrar aquests esquemes mentals que ell, intencionadament, ha tractat de
   confrontar.
    En conclusió, el professorat ha de conéixer i saber utilitzar adequadament, no sols
l’estructura lògica dels blocs temàtics, sinó també l’estructura psicològica de l’alumnat.
2.2. Enfocament metodològic de l’àrea
Quan arriba a l’ensenyament secundari, el nostre alumnat té ja conformats una sèrie
d’esquemes a propòsit del fet lingüístic i del fet literari. Aquests esquemes poden estar
constituïts per:
   Coneixements implícits sobre el funcionament del codi lingüístic.
   Habilitats d’anàlisi i de comprensió de textos, frases, sintagmes i mots.
   Habilitats i destreses d’expressió oral i escrita.
   Valoracions i prejudicis sobre la llengua i la literatura.
   Coneixements sobre la situació en què es donen els missatges lingüístics.
   Consciència de la relació entre llengua i comunicació, etc.
    Partint d’aquests esquemes previs, l’ensenyament-aprenentatge de la llengua, cal
plantejar-lo d’acord amb un enfocament comunicatiu, és a dir, s’han de relacionar els
mecanismes de la llengua amb les condicions de producció i recepció dels missatges. Per tant,
caldrà tenir en compte:
  a) L’apropiació dels paràmetres del context comunicatiu, tant físics (parlant,
    interlocutors, lloc i temps de l’enunciació) com socioinstitucionals, susceptibles de
    deixar empremta en l’enunciat, i també l’apropiació de les regles sociocomunicatives
    mitjançant les quals s’adequa el discurs al context.
  b) El coneixement i l’ús reflexiu del codi lingüístic, oral o escrit, pel que fa tant al pla
    oracional (regles morfosintàctiques i lexicosemàntiques) com al discurs (esquemes
    globals dels diferents tipus de textos i procediments de cohesió).
  c) El desenvolupament d’actituds com la valoració de tota llengua com a mitjà d’identitat
    cultural i de comunicació, la consideració de tota llengua com a conjunt de varietats
    d’ús i la valoració i el respecte d’aquestes varietats d’acord amb els paràmetres
    situacionals a què responen.
    Però la competència comunicativa no és un saber que es pot transmetre des de fora,
sinó que els parlants el construeixen moguts per la necessitat de comunicar-se mitjançant
múltiples intercanvis al llarg de tota la vida. Aquest fet exigeix unes estratègies
d’ensenyament obertes a la varietat d’estils d’aprenentatge de l’alumnat i a la diversitat de
situacions de comunicació. En definitiva, el que l’escola ha de potenciar és l’autonomia de
l’aprenent, la capacitat d’aprendre a aprendre.
    Una metodologia com la que acabem d’esmentar es concreta, en el terreny lingüístic,
en una concepció de l’aula com el marc per a la comunicació interactiva on es fa arribar una
gran diversitat de discursos que serveixen com a instruments pedagògics adients perquè la


                       15
reflexió sobre els mecanismes de la llengua estiga integrada en les tasques d’anàlisi i
producció del discurs.
    Aquests aspectes són resolts en el nostre Projecte, d’una banda, per la utilització d’una
àmplia i variada gamma de textos i de seqüències textuals, i, de l’altra, per una programació
basada en el treball per tasques o per projectes, que, com ja hem explicat al principi, facilita la
diversitat d’intercanvis comunicatius entre l’alumnat mateix, i també el vincle necessari entre
l’ús de la llengua i la reflexió metalingüística.
                        16
3. Característiques psicològiques de l’alumnat de l’ESO
L’alumnat que realitza els estudis d’Educació Secundària Obligatòria té entre 12 i 16 anys,
moment en què es produeixen els canvis següents, propis de l’adolescència i que afectaran el
seu desenvolupament global com a persones:
   Experimenta notables transformacions físiques i fisiològiques.
   Accedeix a un nou estadi del pensament que li permetrà construir raonaments més
   elaborats.
   Travessa un moment decisiu en la configuració de la seua identitat.
   Canvia els models de referència de la seua conducta.
   Es veu obligat a prendre decisions sobre normes i sobre formes personals de conducta,
   respecte a si mateix i als altres.
    Al llarg d’aquesta etapa, els joves passen de l’estructura centrada en la família a una
altra de formada per persones de la mateixa edat i condició, un sistema d’iguals. En general,
els joves se senten membres d’una cultura adolescent, amb una moda, uns símbols i uns hàbits
propis i solen manifestar interessos bastant diferents dels de la seua pròpia família.
3.1. Desenvolupament psicomotor
Durant la pubertat, els xics i les xiques experimenten, progressivament, els canvis fisiològics
que afecten els caràcters sexuals secundaris i adquireixen la maduresa sexual.
    Els joves atorguen una gran importància a l’estètica personal i a la comparació amb els
altres. Els canvis en la imatge que tenen de si mateixos poden ocasionar conflictes greus
relacionats amb l’acceptació del propi cos (anorèxia, bulímia, depressions...). La influència de
la publicitat i la societat de consum genera models de conducta, oci, vestuari i divertiment que
afecten la lliure elecció del model de vida.
    En el desenvolupament psicomotor, també es veu la influència de les activitats
esportives, que impliquen un augment de la potència muscular, la resistència, l’agilitat, la
rapidesa, l’interés per les activitats de grup o les competicions.
    Per aquestes raons, cal potenciar totes les activitats físiques, ja que permeten adquirir
hàbits de salut, d’higiene i de socialització, i, a més, esdevenen un vehicle important de
descàrrega emocional.
3.2. Desenvolupament cognitiu
Durant l’adolescència, es produeix el trànsit al període de les operacions formals. Les habilitats
pròpies del pensament abstracte comencen a aplicar-se en aquelles àrees i activitats en què
l’alumnat mostra un coneixement més fort. Alguns trets que caracteritzen el pensament formal
són:
   Es comença a argumentar a partir de la deducció. Els alumnes s’inicien en la recerca
   de les distintes causes que poden explicar un fenomen, seleccionen les que consideren
   més influents i les verifiquen.
   Es desenvolupa la capacitat per a aïllar variables, combinar-les segon distintes
   possibilitats i imaginar les conseqüències d’una hipòtesi.
   Es comproven les idees pròpies i es contrasten amb la realitat intencionadament.
   Es perfecciona la capacitat d’anàlisi seguint el model científic.


                        17
    En aquesta etapa, és important estimular el desenvolupament cognoscitiu de l’alumnat,
creant situacions que exigisquen l’ús de la deducció, el raonament, la inducció... tot establint
proporcions i correlacions de variables, de manera que sàpien distingir els elements objectius
dels subjectius en allò que observen i estudien.
3.3. Desenvolupament afectiu
Els canvis físics que afecten els joves en aquests anys repercuteixen en el desenvolupament de
l’afectivitat. El seu gran interés i preocupació per l’aspecte físic té com a causa la tendència a
establir una relació directa entre l’aparença física i l’acceptació social. L’adolescència és un
període de revisió i d’integració de la imatge corporal i de l’autoconcepte que determinarà el
tipus de relació que s’estableix amb els altres.
    És un període de consolidació progressiva de la identitat individual davant dels altres,
en què els adolescents tendeixen a adoptar certs compromisos ideològics o culturals i a
delimitar un projecte de vida més o menys definit.
    En aquesta etapa, l’orientació personal i vocacional té un paper fonamental que
implica la situació contínua de prendre decisions sobre molts aspectes que encara no tenen
assumits clarament.
3.4. Desenvolupament social
Els xics i les xiques entre 12 i 16 anys comencen a interessar-se per contextos i situacions més
amplis. Augmenta l’atenció per aspectes socials immediats com l’oci, el medi ambient,
l’esport, el treball i els estudis. En les relacions amb els altres, l’adolescent tindrà en compte la
personalitat de l’altre, i percebrà que pensa de manera distinta de la seua en algunes coses i
que, en moltes altres, coincideix, fet que contribueix a la imatge solidària de grup o tribu. El
grup d’amics adquireix gran importància en la seua vida, com un punt de referència en els
seus intercanvis i decisions.
    La família constitueix un nucli important en la presa de decisions; però encara que
necessiten l’afecte familiar, rebutgen les actituds de sobreprotecció i la imposició dels valors
dels majors.
3.5. Desenvolupament moral
L’adolescent comença a prendre decisions de manera autònoma sobre qüestions personals i
morals. El seu desenvolupament moral està molt lligat a l’adopció de valors relacionats amb la
identitat personal. Els joves tendeixen a qüestionar-se molts dels valors que havien mantingut
fins ara. Es plantegen nombrosos interrogants sobre la seua existència i tenen un fort sentit de
la justícia social. Es qüestionen la raó d’algunes prohibicions i plantegen nombroses preguntes
abans d’acceptar la norma. Discuteixen lliurement les seues idees amb el grup d’amics, i entre
els temes de conversa preferents, destaquen la disciplina familiar i les normes acadèmiques i
de divertiment (horaris, vehicles, preus...). Es plantegen la revisió de la seua formació
religiosa, fet que implica una revisió de les creences, que sol donar lloc a un enfortiment de les
seues conviccions i a una coherència de vida més lliure.
                         18
4. Distribució per cicles dels objectius generals de l’etapa
L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les
capacitats que li permeten:
  a) Conéixer i assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el
   respecte als altres; practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les
   persones i els grups; exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a
   valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a
   l’exercici de la ciutadania democràtica.
  b) Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i
   en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de
   l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
  c) Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i
   social.
  d) Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de
   drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del sexe, i rebutjar els
   estereotips i qualsevol discriminació.
  e) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions
   amb els altres, i també rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
   comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
  f) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a
   adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el
   camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
  g) Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en distintes
   disciplines, i també conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en
   els diversos camps del coneixement i de l’experiència.
  h) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació, el
   sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre; planificar,
   prendre decisions i assumir responsabilitats, i també valorar l’esforç amb la finalitat
   de superar les dificultats.
  i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per
   escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià
   com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del
   patrimoni cultural, i també les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua
   comuna de totes les espanyoles i els espanyols i com a idioma internacional. Iniciar-
   se, així mateix, en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdues
   llengües.
  j) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres apropiadament.
  k) Conéixer els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la història de la
   Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món; respectar el patrimoni artístic, cultural i
   lingüístic; conéixer la diversitat de cultures i societats a fi de poder valorar-les
   críticament, i desenvolupar actituds de respecte per la cultura pròpia i per la dels
   altres.
  l) Conéixer i acceptar el funcionament del cos humà i respectar-ne les diferències.
   Conéixer i apreciar els efectes beneficiosos per a la salut dels hàbits d’higiene, i


                       19
    també de l’exercici físic i d’una alimentació adequada, incorporant-hi la pràctica de
    l’esport i l’educació física per a afavorir el desenvolupament personal i social.
  m) Analitzar els mecanismes i els valors que regeixen el funcionament de les societats,
    en especial, els relatius als drets, els deures i les llibertats de les ciutadanes i dels
    ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals respecte d’aquests.
  n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum
    responsable, l’atenció dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir-ne així a la
    conservació i millora.
  o) Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes
    manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.
  p) Analitzar i valorar, críticament, els mitjans de comunicació escrita i audiovisual.


5. Distribució per cicles dels objectius generals d’àrea de
Valencià: llengua i literatura per a l’ESO.

L’adequació dels objectius generals de l’àrea a les característiques dels cicles es presenta
escrita a dues columnes en les pàgines següents. Els objectius generals de l’àrea, tal com
apareixen en el DOCV núm. 5562 / 24.07.2007, apareixen en la columna de l’esquerra i, en la
columna de la dreta, s’expressa l’adequació de cadascun dels objectius a les característiques
de cada cicle.
5. 1. Distribució per cicles dels objectius generals d’àrea del primer cicle d’ESO.
OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA          OBJECTIUS DE PRIMER CICLE D’ESO
1. Comprendre discursos orals i escrits    1.1. Comprendre discursos senzills orals i escrits, en forma
  en els diversos contextos de         narrativa, descriptiva, instructiva, explicativa,
  l’activitat social i cultural.        argumentativa, conversacional i poètica, reconeixent-ne
                         les diferents finalitats, i les característiques més generals
                         de les diferents situacions de comunicació en què es
                         produeixen.
2. Utilitzar el valencià per a expressar-    2.1. Expressar-se oralment i per escrit respectant els
  se oralment i per escrit, de manera       principis de coherència, relacionant les distintes parts
  coherent i adequada, en cada          del text mitjançant l’ús correcte de connectors,
  situació de comunicació i en els        procurant la unitat semàntica del text mitjançant
  diversos contextos de l’activitat        procediments de cohesió textual i adoptant un estil
  social i cultural, per a prendre        expressiu propi.
  consciència dels sentiments i les idees
  propis, i per a controlar la conducta
  pròpia.
3. Utilitzar la llengua oral en l’activitat   3.1. Conéixer i emprar el nivell de llengua adequat segons
  social i cultural de manera adequada      la finalitat i la situació de comunicació, utilitzant les
  a les distintes funcions i situacions de    formes lingüístiques més adequades per a la consecució
  comunicació, adoptant una actitud        de la intenció comunicativa i adoptant una actitud de
  de respecte i cooperació.            respecte cap a les opinions dels altres.
                         20
4. Reconéixer les diverses tipologies dels   4.1. Conéixer i identificar les característiques, l’estructura
  textos escrits, i les seues estructures    i els recursos emprats en les diverses tipologies textuals
  formals, per mitjà de les quals es       per tal de redactar textos adequats per a comunicar-se
  produeix la comunicació amb les        amb les institucions, en les relacions personals.
  institucions públiques, les privades i
  les de la vida laboral, i també fer-ne
  un ús correcte.
5. Utilitzar el valencià per a adquirir    5.1. Conéixer les propietats formals del text, els principis
  nous coneixements i també per a        de coherència, versemblança i no-contradicció, i també
  buscar, seleccionar i processar        les condicions de producció dels missatges en els
  informació de manera eficaç en         contextos socials de comunicació pròxims a
  l’activitat escolar i per a redactar      l’experiència de l’alumnat. Tot això, amb la finalitat de
  textos propis de l’àmbit acadèmic.       desenvolupar la capacitat per a regular les produccions
                         lingüístiques pròpies.
6. Conéixer i valorar com a patrimoni     6.1. Conéixer la realitat plurilingüe d’Espanya i de la
  de tots els espanyols la riquesa        societat i les variants de cada llengua.
  lingüística i cultural d’Espanya, i     6.2. Valorar positivament la cooficialitat de les dues
  considerar, adequadament i amb         llengües oficials a la Comunitat Valenciana.
  respecte, les diferents situacions que
  originen les llengües en contacte en    6.3. Fomentar el respecte i evitar els conflictes que
  les comunitats bilingües.           ocasiona el contacte de dues llengües.


7. Comprendre i valorar, a partir del     7.1. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la
  coneixement de la realitat           realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar l’ús
  sociolingüística, la necessitat de       normalitzat del valencià en tots els àmbits.
  recuperar un ús normalitzat del       7.2. Contribuir a normalitzar, recuperar i mantenir l’ús del
  valencià, símbol d’identitat cultural i    valencià en tots els àmbits.
  mitjà irrenunciable per a entendre la
  realitat de l’entorn i accedir al      7.3. Fomentar l’autoestima per la llengua, la cultura, el
  patrimoni cultural propi.           paisatge i les tradicions com a símbols d’identitat del
                         poble valencià.
8. Analitzar els diferents usos socials del  8.1. Identificar i jutjar críticament els usos socials de les
  valencià i del castellà per evitar els     llengües que impliquen judicis de valor i prejudicis
  estereotips lingüístics que impliquen     (classistes, racistes, sexistes...), que denoten rebuig o
  judicis de valor i prejudicis classistes,   menyspreu pels valors objectius d’una societat
  racistes o sexistes.              democràtica (respecte, tolerància, acceptació de les
                         diferències, igualtat de drets...).
9. Apreciar les possibilitats que ofereix el  9.1. Valorar positivament l’ús del valencià com a vehicle
  valencià, llengua pròpia de la         de comunicació entre les persones que viuen i treballen
  Comunitat Valenciana, com a vehicle      a la Comunitat Valenciana.
  de comunicació i de vertebració.
                        21
10. Conéixer els principis fonamentals de   10.1. Reflexionar sobre els elements formals i els
  la gramàtica del valencià i del castellà,   mecanismes de la llengua en els seus plans:
  i reconéixer les diferents unitats de la     a) Fonològic: reconeixent el valor significatiu dels
  llengua i les seues combinacions.          sons o fonemes i la seua funció dins de la llengua.
                          b) Morfosintàctic: coneixent la forma i la funció dels
                            fets lingüístics que donen lloc a l’oració gramatical
                            simple, a les oracions gramaticals compostes i a les
                            relacions de coordinació i juxtaposició.
                          c) Lexicosemàntic: coneixent les relacions existents
                            entre les paraules que constitueixen famílies
                            lèxiques i camps semàntics.
11. Aplicar, amb una certa autonomia,     11.1. Conéixer les normes ortogràfiques, que indiquen els
  els coneixements sobre la llengua i les    continguts de primer cicle d’ESO.
  normes d’ús lingüístic per a        11.2. Aplicar les normes ortogràfiques en les produccions
  comprendre textos orals i escrits i per    personals.
  a escriure i parlar amb adequació,
  coherència, cohesió i correcció.      11.3. Valorar positivament la importància que tenen les
                         normes ortogràfiques per a regular l’ús de la nostra
                         llengua en tots els àmbits.
12. Comprendre textos literaris        12.1. Interpretar textos literaris orals i escrits pertanyents
  utilitzant els coneixements sobre les     als gèneres narratiu, poètic i dramàtic, des de postures
  convencions de cada gènere, els        personals crítiques i creatives.
  temes i els motius de la tradició
  literària i els recursos estilístics.
13. Aproximar-se al coneixement de       13.1. Conéixer els nostres autors més destacats i alguns
  mostres rellevants del patrimoni        moviments literaris que han configurat la història de la
  literari i valorar-lo com una manera      nostra llengua i la nostra literatura.
  de simbolitzar l’experiència individual
  i col·lectiva en diferents contextos
  historicoculturals.
14. Conéixer i distingir les principals    14.1. Conéixer els gèneres principals de la tradició
  èpoques artístiques i literàries, els     literària: rondalles, contes, novel·les, poemes i textos
  seus trets més característics i les      dramàtics.
  obres més representatives de cada      14.2. Diferenciar les característiques dels principals
  època, amb els autors i les autores      moviments artístics i literaris.
  corresponents. Conéixer les obres i
  els fragments representatius de les     14.3. Identificar alguns autors destacats de la nostra
  literatures de les llengües oficials de    literatura, i de la literatura universal, i també les obres
  la Comunitat Valenciana.            més representatives.
                        14.4. Gaudir de la lectura de textos adequats a les
                         característiques textuals de cada curs.
                        22
15. Interpretar i utilitzar la lectura i   15.1. Beneficiar-se i gaudir autònomament de la lectura i
  l’escriptura com a fonts de plaer,      l’escriptura de textos adequats a les característiques
  d’enriquiment personal i de          evolutives del cicle, escrits en forma narrativa,
  coneixement del món, i consolidar       descriptiva, instructiva, explicativa, argumentativa i
  hàbits lectors per mitjà de textos      poètica, com a formes de comunicació i com a fonts
  adequats a l’edat.              d’enriquiment cultural i de plaer personal.
16. Aprendre i utilitzar tècniques      16.1. Utilitzar la llengua com un instrument per a adquirir
  senzilles de maneig de la informació:    nous aprenentatges, per a comprendre i analitzar la
  recerca, elaboració i presentació      realitat, per a desenvolupar el pensament i per a regular
  amb l’ajuda dels mitjans           l’activitat pròpia, mitjançant la consulta de fonts de
  tradicionals i l’aplicació de les noves   documentació.
  tecnologies.               16.2. Conéixer recursos per a buscar, analitzar i ampliar
                         informació a través de mitjans tradicionals i de les
                         noves tecnologies.
                       16.3. Utilitzar els mitjans tradicionals i els informàtics per
                         a elaborar i presentar treballs i unes altres tasques
                         acadèmiques.
17. Utilitzar, amb una autonomia       17.1. Reconéixer i analitzar els elements i les
  progressiva, els mitjans de         característiques dels mitjans de comunicació, en les
  comunicació social i les tecnologies de   seues seccions, programes o espais més senzills, des
  la informació per a obtenir,         del punt de vista del contingut, la forma i el context de
  interpretar i valorar informacions de    producció, amb la finalitat d’ampliar les destreses
  diversos tipus i opinions diferents.     discursives i de desenvolupar actituds crítiques davant
                         dels missatges.
                       23
5. 2. Distribució per cicles dels objectius generals d’àrea del segon cicle d’ESO.
OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA          OBJECTIUS DE SEGON CICLE D’ESO
1. Comprendre discursos orals i escrits    1.1. Comprendre discursos complexos orals i escrits, en
  en els diversos contextos de         forma narrativa, descriptiva, instructiva, explicativa,
  l’activitat social i cultural.        argumentativa, conversacional i poètica, reconeixent-ne
                         les diferents finalitats, i les característiques més
                         específiques de les diferents situacions de comunicació
                         en què es produeixen.
2. Utilitzar el valencià per a expressar-   2.1. Expressar-se oralment i per escrit respectant els
  se oralment i per escrit, de manera      principis de coherència textual (versemblança, no-
  coherent i adequada en cada situació     contradicció, repressa i progressió temàtica),
  de comunicació, en els diversos        relacionant les distintes parts del text mitjançant l’ús
  contextos de l’activitat social i       correcte de connectors, procurant la unitat semàntica
  cultural, per a prendre consciència      del text mitjançant procediments de cohesió textual i
  dels sentiments i les idees propis, i     adoptant un estil expressiu propi.
  per a controlar la conducta pròpia.
3. Utilitzar la llengua oral en l’activitat  3.1. Utilitzar el nivell de llengua adequat a les distintes
  social i cultural de manera adequada     funcions i situacions de comunicació.
  a les distintes funcions i situacions de  3.2. Valorar positivament l’ús habitual del nivell de
  comunicació, adoptant una actitud       llengua estàndard com a símptoma de normalitat.
  de respecte i cooperació.
                       3.2. Adoptar una actitud de respecte i cooperació cap a les
                         opinions dels altres.
4. Reconéixer les diverses tipologies dels  4.1. Conéixer les característiques, l’estructura i els
  textos escrits, i les seues estructures    recursos emprats en les diverses tipologies textuals per
  formals, per mitjà de les quals es      tal de redactar textos adequats per a comunicar-se amb
  produeix la comunicació amb les        les institucions i en les relacions socials, laborals i
  institucions públiques, les privades i    personals, afegint-hi un estil expressiu propi.
  les de la vida laboral, i també fer-ne
  un ús correcte.
5. Utilitzar el valencià per a adquirir    5.1. Conéixer les propietats formals del text amb la
  nous coneixements, i també per a       finalitat de desenvolupar la capacitat per a regular les
  buscar, seleccionar i processar        produccions lingüístiques pròpies.
  informació de manera eficaç en       5.2. Reconéixer els avantatges de dominar les tècniques de
  l’activitat escolar i per a redactar     recerca d’informació –tan en suport tradicional com
  textos propis de l’àmbit acadèmic.      informàtic– per a aprendre a processar i redactar textos
                         propis de l’àmbit acadèmic.
 6. Conéixer i valorar com a patrimoni    6.1. Conéixer i valorar la realitat plurilingüe d’Espanya i
  de tots els espanyols la riquesa       de la societat i les variants de cada llengua, superant
  lingüística i cultural d’Espanya, i     estereotips sociolingüístics i considerant els problemes
  considerar, adequadament i amb        que plantegen les llengües en contacte.
  respecte, les diferents situacions que
  originen les llengües en contacte en
  les comunitats bilingües.
                        24
7. Comprendre i valorar, a partir del     7.1. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la
  coneixement de la realitat           realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar l’ús
  sociolingüística, la necessitat de       normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i
  recuperar un ús normalitzat del        mitjà irrenunciable per a entendre la realitat de l’entorn
  valencià, símbol d’identitat cultural i    i accedir al patrimoni cultural propi.
  mitjà irrenunciable per a entendre la
  realitat de l’entorn i accedir al
  patrimoni cultural propi.
8. Analitzar els diferents usos socials del  8.1. Analitzar i jutjar críticament els usos socials de les
  valencià i del castellà per evitar els     llengües que impliquen judicis de valor i prejudicis
  estereotips lingüístics que impliquen     (classistes, racistes, sexistes...), que denoten rebuig o
  judicis de valor i prejudicis classistes,   menyspreu pels valors objectius d’una societat
  racistes o sexistes.              democràtica (respecte, tolerància, acceptació de les
                         diferències, igualtat de drets...), i reconéixer el
                         contingut ideològic dels seus missatges.
9. Apreciar les possibilitats que ofereix el  9.1. Valorar positivament i fomentar l’ús del valencià
  valencià, llengua pròpia de la         entre les persones que viuen i treballen a la Comunitat
  Comunitat Valenciana, com a vehicle      Valenciana.
  de comunicació i de vertebració.      9.2. Ser conscient de la importància de mantenir l’ús del
                         valencià com a vehicle de vertebració.
10. Conéixer els principis fonamentals de   10.1. Reflexionar sobre els elements formals i els
  la gramàtica del valencià i del castellà,   mecanismes de la llengua en els seus plans:
  i reconéixer les diferents unitats de la     d) Fonològic: reconeixent el valor significatiu dels
  llengua i les seues combinacions.          sons o fonemes i la seua funció dins de la llengua.
                          e) Morfosintàctic: coneixent la forma i la funció dels
                            fets lingüístics que donen lloc a les oracions
                            gramaticals complexes i a les relacions de
                            subordinació.
                          c) Lexicosemàntic: coneixent els mecanismes de la
                            llengua i les fonts lèxiques per a la creació de
                            paraules, diferenciant els conceptes d’homonímia,
                            polisèmia, antonímia, sinonímia i reconeixent els
                            cultismes, els modismes, les locucions i les frases
                            fetes que puguen trobar-se en determinats
                            contextos.
11. Aplicar, amb una certa autonomia,     11.1. Conéixer les normes ortogràfiques, que indiquen els
  els coneixements sobre la llengua i les    continguts de segon cicle d’ESO.
  normes d’ús lingüístic per         11.2. Aplicar les normes ortogràfiques en les produccions
  comprendre textos orals i escrits i per    personals.
  escriure i parlar amb adequació,
  coherència, cohesió i correcció.      11.3. Valorar positivament la importància que tenen les
                         normes ortogràfiques per a regular l’ús de la nostra
                         llengua en tots els àmbits.
                        25
12. Comprendre textos literaris        12.1. Interpretar textos literaris escrits pertanyents als
  utilitzant els coneixements sobre les     gèneres narratiu, poètic, dramàtic i assagístic, des de
  convencions de cada gènere, els        postures personals crítiques i creatives, valorant les
  temes i els motius de la tradició       obres rellevants de la tradició literària com a mostres
  literària i els recursos estilístics.     destacades de patrimoni cultural.
13. Aproximar-se al coneixement de      13.1. Conéixer els nostres autors i els moviments literaris
  mostres rellevants del patrimoni       que han configurat la història de la nostra llengua i la
  literari i valorar-lo com una manera     nostra literatura.
  de simbolitzar l’experiència individual  13.2. Valorar positivament les aportacions dels autors
  i col·lectiva en diferents contextos     literaris per a fomentar la bellesa, l’art i la creativitat
  historicoculturals.              com a eines que enriqueixen l’ésser humà.


14. Conéixer i distingir les principals    14.1. Conéixer els gèneres principals de la tradició
  èpoques artístiques i literàries, els     literària: contes, novel·les, diaris personals, poemes,
  seus trets més característics, les      assajos i textos dramàtics.
  obres més representatives de cada     14.2. Analitzar i valorar les característiques de moviments
  època i els autors o les autores       artístics i literaris.
  respectius. Conéixer les obres i els
  fragments representatius de les      14.3. Identificar alguns autors destacats de la nostra
  literatures de les llengües oficials de    literatura, i de la literatura universal, i també les obres
  la Comunitat Valenciana.           més representatives.
                       14.4. Gaudir de la lectura de textos adequats a les
                         característiques textuals de cada curs.
15. Interpretar i utilitzar la lectura i   15.1. Gaudir autònomament de la lectura de textos
  l’escriptura com a fonts de plaer,      adequats a les característiques evolutives del cicle,
  d’enriquiment personal i de          escrits en forma narrativa, descriptiva, instructiva,
  coneixement del món, i consolidar       explicativa, argumentativa i poètica, com a formes de
  hàbits lectors per mitjà de textos      comunicació i com a fonts d’enriquiment cultural i de
  adequats a l’edat.              plaer personal.
                       15.2. Utilitzar l’escriptura de textos literaris com un mitjà
                         personal i creatiu d’expressar sentiments, vivències i
                         opinions.
16. Aprendre i utilitzar tècniques      16.1. Utilitzar la llengua com un instrument per a adquirir
  senzilles de maneig de la informació:    nous aprenentatges, per a comprendre i analitzar la
  recerca, elaboració i presentació      realitat, per a desenvolupar el pensament i per a regular
  amb l’ajuda dels mitjans           l’activitat pròpia, mitjançant la consulta de fonts de
  tradicionals i l’aplicació de les noves   documentació.
  tecnologies.               16.2. Utilitzar els mitjans tradicionals i els informàtics per
                         a buscar informació i per a elaborar i presentar les
                         tasques acadèmiques.
                       26
17. Utilitzar, amb una autonomia       17.1. Reconéixer i analitzar els elements i les
  progressiva, els mitjans de         característiques dels mitjans de comunicació des del
  comunicació social i les tecnologies de   punt de vista del contingut, la forma i el context de
  la informació per a obtenir,         producció, amb la finalitat d’ampliar les destreses
  interpretar i valorar informacions de    discursives i desenvolupar actituds crítiques davant
  diversos tipus i opinions diferents.     dels missatges, reconeixent la importància de les seues
                         manifestacions en la cultura contemporània.
                       27
6. Distribució de continguts
6.1. Continguts de primer curs
6.1.1. La comunicació
6.1.1.1. Elements de la comunicació
 Situacions de comunicació.
 Emissor i destinatari.
 Lloc i temps de la comunicació lingüística.
6.1.1.2. Elements contextuals
 Comunicació formal i informal.
 Comunicació oral i escrita.
6.1.1.3. Elements informatius
 Domini referencial (persones, objectes, fets, història, conceptes...).
 Temes i subtemes.
 Coherència del contingut informatiu.
6.1.1.4. Les funcions del llenguatge
 La intenció comunicativa: informar, explicar, persuadir, prescriure, predir, qüestionar,
  divertir, recrear, expressar-se...
6.1.1.5. Comprensió i producció de textos pertanyents a les tipologies textuals: exposició,
narració, descripció, diàleg i conversa
6.1.1. 6. Les habilitats lingüístiques
6.1.1.6.a. Escoltar, parlar i conversar
        Comprensió de notícies emeses pels mitjans de comunicació audiovisuals.
         Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic.
         Exposició d’informacions d’actualitat procedents dels mitjans de comunicació.
        Narració oral a partir d’un guió previ, de fets relacionats amb l’experiència
  personal i amb continguts acadèmics.
       Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic
  (aclariments, intervencions, suggeriments...).
         Actitud de cooperació i respecte en situacions d’aprenentatge compartit.
         Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu.
        Utilització de la llengua per a prendre consciència dels coneixements, les idees
  i els sentiments propis i per a regular la conducta d’un mateix.
6.1.1.6.b. Llegir i comprendre textos escrits
        Comprensió de textos de la vida quotidiana i d’ambients pròxims.
         Comprensió de textos dels mitjans de comunicació escrita.
         Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, sobretot, els expositius i els
  explicatius.
                         28
       Actitud reflexiva i crítica respecte a la informació que implique qualsevol tipus
  de discriminació.
6.1.1.6.c. Escriure textos
           Composició de textos propis de la vida quotidiana i d’ambients
  pròxims.
            Composició de textos propis dels mitjans de comunicació escrita.
           Composició de textos propis de l’àmbit acadèmic, sobretot, resums,
  exposicions i conclusions, en suport paper i digital.
           Interés per la composició escrita com a font d’informació i d’intercanvi
  d’idees, d’experiències i de coneixements.


6.1.1.7. Les propietats textuals en la narració, la descripció i la conversació
6.1.1.7.a. El text narratiu
Estructura narrativa: assenyalar i relacionar determinats fenòmens en el temps, dins del
domini cognitiu dels fets.
  a) Forma d’expressar els elements que configuren l’acció narrativa:
      Línia argumental.
      Personatges: tipus i caracterització.
      Lloc dels fets narrats.
      Època dels fets narrats.
      Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura narrativa (descripcions,
      diàlegs...).
  b) Tècniques narratives:
      Tipus de narrador.
      El temps de l’acció narrada.
      L’ordre de presentació dels fets.
  c) El gènere narratiu (I): l’auca.
      Característiques. Tipus.
      Estructura.
      Recursos visuals i recursos textuals (la rima, els redolins, les figures retòriques...).
      L’ús de l’auca.
  d) El gènere narratiu (II): la rondalla.
      Característiques. Tipus.
      Estructura.
      Recursos textuals (fórmules d’inici i de tancament, locucions, frases fetes,
      expressions col·loquials...).
      La rondalla com a eina de transmissió de valors.                          29
    Autors i títols de rondalles.
e) El gènere narratiu (III): el conte.
    Característiques. Tipus.
    Estructura.
    Recursos textuals (l’època i la durada, l’ordre dels fets, tipus de personatges i
    d’espais...).
    Autors i títols de contes.
f) Característiques de morfosintaxi:
    Classes d’oracions utilitzades: simples (enunciatives, interrogatives, exclamatives,
    imperatives, dubitatives, desideratives, afirmatives, negatives) i compostes
    (coordinades).
    Funció dels signes de puntuació en el relat.
    Els temps verbals més freqüents en la narració: els pretèrits.
g) Característiques del vocabulari:
    Els camps semàntics més freqüents en contes i rondalles.
    El llenguatge col·loquial: els barbarismes en la tradició oral.
    Ús de modismes i frases fetes.
    El llenguatge icònic: les vinyetes de l’auca.
                      30
6.1.1.7.b. El text descriptiu
Estructura descriptiva: assenyalar les característiques dels objectes, dels llocs o de les persones
en la dimensió i la situació espacial.
  a) La descripció de:
      Persones i éssers personificats: el retrat.
      Objectes: usos, funcions i localització.
      Espais: elements centrals i complementaris.
  b) Tipus de descripcions: general/detallada, objectiva/subjectiva, realista/deformada
  (caricatura, paròdia...).
  c) La descripció en:
      La narració.
      La publicitat i els anuncis.
      Els llibres de viatges.
      La poesia.
      Les endevinalles.
  d) Estructura del gènere descriptiu:
      Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura descriptiva (nucli, elements
      bàsics, elements complementaris, valoracions...).
      L’ordre espacial en la presentació i la descripció dels elements.
  e) Característiques de morfosintaxi:
      Identificació dels mots clau.
      L’adjectivació.
      El sintagma preposicional.
      L’aposició.
      L’oració subordinada adjectiva.
      Recursos literaris: la personificació, la hipèrbole, la comparació i la metàfora.
      Els connectors espacials, enumeratius i d’ordre.
      Funció de la coma, els dos punts, els parèntesis, els punts suspensius i les cometes.
  f) Característiques del vocabulari:
      Els camps lèxics: els colors, les formes, els materials...
      Trets semàntics de les paraules (associacions de significats, connotacions sensorials).
      Significat de determinades paraules a partir del context.
      Els vocabularis especialitzats.
6.1.1.7.c. El text dialogat
Estructura conversacional: establir relacions entre els participants, la seua intenció
comunicativa i el tema sobre el qual es parla.


                        31
a) Forma d’expressar els elements que configuren l’acció dialogada:
    Els elements de la comunicació.
    Els textos orals i escrits.
    Els textos dialogats literaris i no literaris.
    Les converses en la narració i els textos teatrals.
b) Tècniques per a expressar els diàlegs:
    La conversa oral i l’escrita.
    L’estil directe i l’indirecte.
c) El gènere dialogat (I): el còmic.
    Característiques.
    Tipus de còmic: expositiu i narratiu.
    Estructura.
    Recursos: el llenguatge textual (bafarades, cartutxos i onomatopeies), el llenguatge
    icònic (vinyetes, enquadraments i perspectives; caracterització de personatges), el
    llenguatge topogràfic (mida dels quadres, disposició de les bafarades) i llenguatge
    tipogràfic (rètols, tipus i grandària de lletra).
    Procediments retòrics de la imatge (repetició, hipèrbole...).
    Autors i títols de còmics.
d) El gènere dialogat (II): la conversa.
    Característiques.
    Tipus de converses: preparada o improvisada, monogràfica o especialitzada,
    directa o telefònica, pública o privada, formal o informal.
    Estructura.
    Recursos: l’estil directe i l’indirecte.
e) El text dialogat (III): el text teatral.
    Característiques.
    Tipus de textos teatrals: el monòleg, la comèdia, la tragèdia i el drama.
    Estructura.
    Recursos: pla textual (diàlegs, rèpliques), pla escènic (acotacions escèniques i
    d’interpretació) i pla de representació (actes i escenes).
    La retòrica de la dramatització (onomatopeia, exageració, exclamació,
    interrogació...).
    Autors i obres de teatre.
f) Característiques de morfosintaxi:
    Tipus de preguntes: tancades, hipotètiques i obertes.
    Els pronoms interrogatius.


                       32
    Els signes d’interrogació i d’admiració, els guionets i les cometes.
g) Característiques del vocabulari:
    Fórmules d’inici, manteniment i tancament d’una conversa (oral i escrita).
    Significat de les paraules segons el context verbal.
    Les falques, els vulgarismes, els préstecs...
    Llenguatge verbal oral (ús dramàtic: entonació, veu).
    Llenguatge verbal escrit (títol, diàlegs, acotacions...).
    Llenguatge mimicogestual (gestos, posicions...).
    Manifestacions del llenguatge verbal en interacció amb el llenguatge musical
    (ràdio, muntatges audiovisuals, dramatització, cançons).
                       33
6.1.2 Llengua i societat
6.1.2.1. La varietat lingüística. Usos formals i informals de la llengua
     La variació lingüística.
      La lleialtat lingüística.
      La normalització lingüística.
      La riquesa de la llengua.
      Els barbarismes i l’estàndard.
      El valencià en els mitjans de comunicació orals i escrits.
      Els nivells de llengua.
      El valencià en les institucions.
      La diversitat lingüística a Europa.
6.1.2.2. Els usos discriminatoris de la llengua
     El sexisme lingüístic.
      Alternatives davant els temes i les formes d’expressió en els usos discursius
      verbals i no verbals que denoten discriminació social, racial, sexual...
6.1.3. Estudi de la llengua
6.1.3.1. Fonètica i ortografia
   La correspondència entre sons i grafies
  L’alfabet
  Les vocals
  Els diftongs
  La síl·laba
  El hiat.
  L’accent tònic i l’accent gràfic.
  L’accent diacrític.
  La dièresi.
  L’apostrofació.
  Les contraccions.
  Els dígrafs.
  Els fonemes /p/ i /b/, /t/ i /d/ i /c/ i /g/.
  Els fonemes /b/ i /v/.
  Els fonemes /k/ i /g/.
  Els fonemes /s/ i /z/.
  Les grafies g, j, tg, tj, x, tx i ig.
  Les grafies l, ll, l·l.
  Les grafies m i n, i l’aplec mp.


                          34
   Ús del guionet.
   Ús del punt, de la coma i del punt i coma.
   Ús dels dos punts i dels punts suspensius.
   Ús dels signes d’interrogació i d’exclamació.
   Ús de les majúscules.
   La correcció ortogràfica.


6.1.3.2. Morfosintaxi
     L’enunciat: la frase i l’oració.
     L’oració: categories, estructures i funcions.
     Classes de paraules: les categories gramaticals.
     El substantiu (I): classificació.
     El substantiu (II): formació del femení i el plural.
     L’adjectiu (I): els graus.
     L’adjectiu (II): formació del femení i el plural.
     El determinants referidors: els articles, els demostratius i els possessius.
     Els determinants quantitatius: els indefinits i els numerals.
     Les preposicions fortes i les febles.
     Les conjuncions coordinants i les subordinants.
     Els adverbis: de manera, de lloc, de temps, d’afirmació, de negació i de dubte.
     Les locucions adverbials.
     Els pronoms personals forts i els febles.
     El verb (I): els verbs regulars.
     El verb (II): els verbs irregulars.
     El verb (III): els temps verbals.
     L’oració simple.
     Tipus d’oracions simples.
6.1.3.3. Lèxic
   L’estructura dels mots: arrel i morfemes.
   La derivació: els prefixos i els sufixos.
   La composició.
   Les locucions.
   Les frases fetes.
   Les onomatopeies.                         35
 Els castellanismes.
 Els barbarismes.
 Els neologismes.
 Les sigles.
 Topònims i gentilicis.
 La sinonímia.
 L’antonímia.
 La monosèmia.
 La polisèmia.
 L’homonímia.
 Els camps semàntics.
 Hipònims i hiperònims.
 Ús de: avant, abans, avanç; aparat, aparell; sobre tot, sobretot; conte, comte, compte;
 medi, mig, mitjà; data, dada; metge, mèdic; només, no més; potser, pot ser; perquè, per
 què, per a què...
 El diccionari de definicions, de sinònims i antònims, visual i especialitzat.
 L’enciclopèdia.
                      36
6.1.4. Literatura
6.1.4.1. Introducció als gèneres literaris mitjançant la lectura de fragments
representatius i l’anàlisi dels trets més característics
   Els gèneres literaris.
   La narrativa juvenil: els protagonistes.
   La descripció en la narració. J. Cortés.
   Els diàlegs en la novel·la. Joan Pla.
   Les rondalles. Enric Valor.
   El paisatge en la narració. Josep Franco.
   Les faules. Isop i La Fontaine.
   El conte literari. Isabel-Clara Simó.
   La poesia. Teodor Llorente.
   El teatre. Els gèneres teatrals. El Misteri d’Elx.
6.1.4.2. El llenguatge literari. Recursos lingüístics més importants
   Els versos. Mètrica i rima.
   Les figures retòriques: en la paraula (onomatopeia, al·literació), en la frase
   (enumeració, polisíndeton, asíndeton, anàfora), de canvi de sentit (comparació,
   metàfora), de pensament (lítote, hipèrbole).
   Accent rítmic (ritme del vers).
   Pla textual: diàlegs, rèpliques.
   Pla escènic: acotacions escèniques i d’interpretació.
   Pla de representació: actes i escenes.
6.1.4.3 Viure la literatura
   La biblioteca.
   Presentació d’un escriptor.
   Cinema i literatura: personatges de pel·lícula.
   Els llibres per fora.
   La Fira del Llibre.
   La Biblioteca Valenciana.
   Els concursos literaris per a joves.


6.1.5. Tècniques de treball
6.1.5.1. Iniciació a l’ús del diccionari, les enciclopèdies i unes altres obres de consulta
a) Situació de lectura funcional:
   Per a extraure informació sobre un tema determinat.
   Per a confrontar dades.


                        37
b) Situació de lectura recreativa:
  Lectura amb finalitat recreativa.
  Redacció amb ajuda de correctors i de diccionaris.
c) Recursos:
    La localització de la informació.
    La identificació dels llibres.
    La classificació dels llibres en una biblioteca.
    La identificació de l’autor d’un llibre.
    El diccionari.
    Tipus de diccionaris: general, de sinònims, de locucions, de frases fetes, de barbarismes i
    de refranys.
    El vocabulari.
    Els vocabularis especialitzats.
    Les enciclopèdies.
    Internet: les pàgines web.
6.1.5.2. Tècniques de treball
   Paraules clau.
    El subratllat.
    Idees principals i secundàries.
    L’exemple.
    L’esquema.
    El resum.
    El mapa conceptual.
    La fitxa.
    L’examen.
    La memorització.
    L’exposició.
    El treball monogràfic.
6.1.5.3. Presentació de la informació.
   La transmissió de la informació.
    El treball manuscrit.
    El quadern de l’alumnat: cal·ligrafia, claredat i ordre.
    Tractament informàtic de textos.
    Recursos ortotipogràfics i tipogràfics (titulació, marges, paràgrafs, lletres...)
    Els correctors de textos.


                          38
 El traductor informàtic.
 L’intercanvi d’informació: Internet.
                     39
6.2. Distribució de continguts de segon curs
6.2.1. La comunicació
6.2.1.1. Elements de la comunicació
  a) Elements lingüístics de la situació de comunicació:
        Emissor i destinatari.
        Lloc i temps de la comunicació lingüística.
        Elements que condicionen el registre: propòsit i assumpte del qual es tracta.
        Relació entre els interlocutors (solidària, autoritària).
        Característiques dels interlocutors (psicològiques, sociològiques, culturals).
  b) Elements contextuals.
        Comunicació formal i informal.
        Comunicació oral i escrita.
        Adequació del registre i del contingut a la situació de comunicació.
  c) Les funcions del llenguatge.
        Funció expressiva.
        Funció conativa.
        Funció poètica.
        Funció metalingüística.
        Funció referencial.
        Funció fàtica.
6.2.1.2. Comprensió i producció de textos pertanyents a les tipologies textuals: exposició,
narració, descripció, diàleg i conversa
6.2.1.3 Les habilitats lingüístiques
6.2.1.3.a. Escoltar, parlar i conversar
      Comprensió d’informacions d’actualitat procedents dels mitjans de comunicació
    audiovisuals.
      Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic.
      Exposició d’informacions d’actualitat procedents dels mitjans de comunicació.
      Exposició d’informacions tretes de diversos mitjans de comunicació.
      Presentació d’informacions sobre temes d’interés per a l’alumnat amb l’ajuda de
    mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació.
     Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic i
    exposició d’informes breus sobre les tasques realitzades.
      Actitud de cooperació i respecte en situacions d’aprenentatge compartit.
      Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu.
      Utilització de la llengua per a prendre consciència dels coneixements, les idees i
    els sentiments propis i per a regular la conducta d’un mateix.                        40
6.2.1.3.b. Llegir i comprendre textos escrits
      Comprensió de textos de la vida quotidiana i d’ambients pròxims.
      Comprensió de textos dels mitjans de comunicació escrita, en suport paper i
    digital.
      Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, sobretot, els expositius, els explicatius
    i els instructius.
      Actitud reflexiva i crítica respecte a la informació que implique qualsevol tipus de
    discriminació.
6.2.1.3.c. Escriure textos
      Composició de textos propis de la vida quotidiana i d’ambients pròxims a
    l’alumnat, amb una atenció especial a la participació en fòrums i a les cartes de
    sol·licitud.
      Composició de textos propis dels mitjans de comunicació escrita.
      Composició de textos propis de l’àmbit acadèmic, sobretot, resums, exposicions i
    conclusions, en suport paper i digital.
      Interés per la composició escrita com a font d’informació i d’intercanvi d’idees,
    d’experiències i de coneixements.
6.2.1.4. Les propietats textuals en la narració, la descripció, el diàleg, l’exposició, la
instrucció, l’argumentació i la predicció
6.2.1.4.1. El text narratiu
  a) Elements constitutius del gènere (tema, argument, personatges, accions, lloc i temps de
   l’acció).
 b) Les tècniques narratives:
      Tipus de narrador (narrador extern, narrador intern).
      El tema, la trama i el temps.
      El temps narrat i el temps narratiu.
      El llenguatge literari: trets creatius i estètics.
 c) El gènere narratiu (I): la novel·la.
      Característiques.
      Estructura interna i externa.
      L’espai narratiu (obert, tancat, real, imaginari...).
      Tipus de novel·les.
      Autors i títols de novel·les.
 d) El gènere narratiu (II): el conte.
      Característiques.
      Estructura.
      Els temps verbals en la narració.
      L’ordre natural o cronològic.                         41
      L’ordre alterat o discontinu.
      Autors i títols de contes.
  e) El gènere narratiu (III): la carta.
      Característiques.
      Tipus de cartes.
      Estructura.
      Recursos lingüístics: les abreviatures i les sigles.
      La narració en primera persona.
      Els connectors explicatius i enumeratius.
      Les cartes i la literatura.
      Autors de textos que incloguen cartes: Glòria Llobet, Ovidi Montllor...
6.2.1.4.2. El text descriptiu
  a) El text descriptiu (I): el retrat.
      Característiques.
      Estructura.
      La descripció de persones en textos literaris (contes, rondalles, novel·les,
       poesies...) i en textos informals (cartes, diaris personals, anuncis, publicitat,
       converses...).
      Recursos lingüístics: adjectius, sintagmes preposicionals, aposicions, oracions de
       relatiu i frases fetes.
      Recursos literaris: personificació, comparació i metàfora.
  b) El text descriptiu (II): la descripció d’espais.
      Característiques.
      Estructura.
      La descripció d’espais en textos literaris (contes, rondalles, novel·les, poesies...) i
       en textos informals (cartes, targetes, publicitat, converses...).
      Recursos lingüístics: els connectors enumeratius i espacials.
      Recursos literaris: hipèrbole, asíndeton i polisíndeton.
6.2.1.4.3. El text dialogat
        Característiques i estructura.
        Les funcions del text dialogat.
       Els diàlegs en textos literaris (teatre, contes, novel·les...) i en textos informals
      (còmics, xat, missatges de mòbil...).
       Recursos lingüístics: oracions simples (interrogatives, enunciatives,
      impertives...).
        Recursos tipogràfics: ús del guió, majúscules, versaleta, cursiva...                         42
6.2.1.4.4. El text instructiu
        Característiques i estructura.
        Tipus d’instruccions: les normes, les regles, les receptes...
        Textos instructius inserits en textos expositius i narratius.
        Recursos lingüístics: imperatiu i perífrasis d’obligació.
6.2.1.4.5. El text argumentatiu
        Característiques i estructura.
        Tipus de textos argumentatius: formals i informals.
        Arguments i contraarguments.
        Recursos lingüístics i no lingüístics.
        L’argumentació oral: l’assemblea i l’acta de reunió.
        L’argumentació escrita: la carta d’opinió
        L’argumentació i la literatura: l’assaig.
6.2.1.4.6. El text predictiu
        Característiques i estructura.
        Tipus de prediccions: científiques i no científiques.
        Recursos lingüístics: l’expressió de la predicció i de la probabilitat.
        La predicció i la literatura: la novel·la de misteri, de terror i de ciència ficció.
6.2.1.4.7. El text expositiu
        Característiques i estructura.
        Tipus de textos expositius: l’examen, la instància i el fullet informatiu.
        Recursos lingüístics: les abreviatures, les sigles i les fórmules de cortesia.
        Recursos ortotipogràfics.
       Les explicacions en l’àmbit acadèmic: el llibre de text, els treballs
      monogràfics.


6.2.2 Llengua i societat
6.2.2.1. L’origen de la llengua
         Principals famílies lingüístiques.
          Les llengües romàniques.
          Formació d’una llengua.
          Evolució d’una llengua romànica.
6.2.2.2. La varietat lingüística
       Llengua i dialecte.
        Les varietats oriental i occidental.
        El valencià.                         43
        Les llengües d’Europa.
6.2.2.3. La variació lingüística
      Característiques (lèxiques, fonètiques, morfològiques) que afecten les varietats
      socials, generacionals i geogràfiques.
      La diversitat lingüística a través dels mitjans de comunicació social.
      La realitat plurilingüe.
      Conceptes bàsics sobre bilingüisme i diglòssia.
      El procés de normalització lingüística.
      Les llengües en contacte.
      El valencià actual.
      L’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
6.2.2.4. L’estàndard
      Registres: col·loquial, estàndard, tècnic o científic i culte o literari.
      Varietat lingüística i llengua estàndard.
      Trets lingüístics que varien segons el registre utilitzat (fonètics, lèxics, semàntics,
      morfològics i sintàctics).
      La llengua en els mitjans de comunicació.
      La normalització i la normativització.


6.2.3. Estudi de la llengua
6.2.3.1. Fonètica i Ortografia
      Sons i grafies.
      Pronúncia i escriptura. L’ortografia.
      L’alfabet.
      Les vocals.
      Els diftongs i els triftongs.
      La síl·laba.
      L’accent tònic i l’accent gràfic.
      L’accent diacrític.
      La dièresi.
      Els fonemes /p/ i /b/.
      Els fonemes /b/ i /v/.
      Els fonemes /k/ i /g/.
      Els fonemes /s/ i /z/.
      Les grafies g, j, tg, tj, x, tx, ig i ix.
      Les grafies l, ll i l·l.


                            44
      Les grafies r i rr.
      L’apòstrof.
      Ús del guionet.
      Ús del punt, la coma, els dos punts, els punts suspensius i les cometes.
      Ús de les majúscules.
      La correcció ortogràfica.
6.2.3.2. Morfosintaxi
       L’oració: categories, estructures i funcions.
        El substantiu: classificació; formació del femení i del plural.
        L’adjectiu: classificació; formació del femení i del plural.
        Els determinants: articles, demostratius, possessius, numerals i indefinits.
        El verb (I): els temps i els modes verbals.
        El verb (II): els verbs regulars.
        El verb (III): els verbs irregulars.
        Les preposicions febles i fortes.
        Els adverbis de manera, de lloc, de temps, d’afirmació, de negació i de dubte.
        Les locucions adverbials.
        Els pronoms demostratius i interrogatius.
        Els pronoms relatius.
        Els pronoms personals forts i els febles.
        Les combinacions de pronoms febles.
        El complement indirecte. Les proposicions per i per a.
        El complement de règim verbal. Canvi i caiguda de les proposicions.
        El complement circumstancial.
        L’atribut i el complement predicatiu.
        L’oració activa i l’oració passiva.
        Les oracions juxtaposades.
        Les oracions coordinades.
        Les oracions subordinades (I): causals i finals.
        Les oracions subordinades (II): de lloc, de temps i de manera.
        Les perífrasis d’obligació.
        Els mecanismes de referència interna gramaticals i lèxics.
        La coherència, la cohesió i l’adequació.
                         45
6.2.3.3. Lèxic
       Els diversos significats d’un mot: les accepcions.
        El context: selecció d’un dels significats d’un mot.
        La sinonímia.
        L’antonímia.
        Les interferències lingüístiques.
        La monosèmia.
        La polisèmia.
        Les abreviatures.
        El camp semàntic.
        Hipònims i hiperònims.
        La derivació: prefixos i sufixos.
        La composició.
        Els barbarismes.
        Les endevinalles, les frases fetes, les locucions i els refranys.
        Els sinònims dialectals.
        Ús de: ham, hem; bé, ben; aleshores, a les hores; alhora, a l’hora; què, que;
      cap, cap a; medi, mig, mitjà; només, no més; fins, fins a; perquè, perque...


6.2.4. Literatura
Introducció als gèneres literaris mitjançant la lectura de fragments representatius i l’anàlisi
dels seus trets més representatius.


6.2.4.1. Els gèneres literaris
    a) Concepte de discurs literari.
    b) Orígens dels gèneres literaris.
    c) Els gèneres literaris actuals.
6.2.4.2. La narrativa
    a) Subgèneres narratius: la novel·la i el conte.
    b) Elements constitutius del gènere (tema, argument, personatges, accions, lloc i
      temps de l’acció).
    c) Les tècniques narratives:
     Tipus de narrador.
     L’espai narratiu.
     El temps de l’acció narrada.
    d) El llenguatge literari: trets creatius i estètics.                         46
    e) Tipus de novel·les:
      La novel·la fantàstica. Característiques. Títols i autors.
      La novel·la romàntica. Característiques. Títols i autors.
      La novel·la de misteri i de terror. Característiques. Títols i autors.
      La novel·la històrica. Característiques. Títols i autors.
      La novel·la d’aventures. Característiques. Títols i autors.
    f) El conte.
      Tipus de contes.
      Títols i autors.
6.2.4.3. La poesia
    a) Concepte de discurs literari en forma poètica.
    b) Subgèneres poètics: la poesia lírica i la poesia èpica.
    c) Estructures formals de la poesia: el vers i l’estrofa.
     Idea expressada en cada part o estrofa.
     Versos que expressen la idea principal i versos que la desenvolupen.
    d) El ritme, la rima i la mètrica.
      Accent rítmic.
      Ritme del vers.
      Repeticions d’estructures morfosintàctiques en llocs equivalents.
      Combinacions de paraules atenent l’accent rítmic.
    e) Procediments retòrics i estilístics:
     En la paraula (onomatopeia, rima, al·literació).
     En la frase (enumeració, polisíndeton, asíndeton, anàfora).
     De canvi de sentit (comparació, metàfora, sinestèsia, metonímia i sinècdoque).
     De pensament (lítote, hipèrbole).
    f) Poetes i obres destacades.
    g) La cançó:
      Característiques, temes i tipus de cançons.
      La cançó en valencià i els cantautors.
      La música en valencià: els mitjans de comunicació.
6.2.4.4. El teatre
    Concepte de discurs literari en forma dramàtica.
    Origen del teatre.
    Els gèneres teatrals: aspectes de la tragèdia i de la comèdia.
    El teatre: text i representació.


                         47
    Elements constitutius del gènere:
      Pla textual: diàlegs, rèpliques.
      Pla escènic: indicacions de decoració i acotacions d’actuació.
      Pla de la representació: actes.
    L’espectacle teatral:
      L’escenografia (decorats, objectes, mobles, vestuaris, efectes lluminosos, efectes
      sonors).
      Procediments retòrics de la representació dramàtica (onomatopeia, contrast,
      exageració).
    Obres destacades del gènere dramàtic.
    Autors de teatre de la literatura universal.
    Autors i companyies de teatre actuals.
6.2.4.5. L’assaig
    a) Característiques.
    b) Estructura del text assagístic.
    c) Autors i obres.
    d) Els aforismes. Joan Fuster.
6.2.4.6. Viure la literatura
          Lectures de textos representatius dels diferents gèneres.
          Lectura de novel·les i de contes.
          Comentari personal (oral i escrit) de les lectures realitzades.
          Lectura de ressenyes i crítiques literàries (revista, premsa, Internet...).
          Contacte amb autors i autores (conferències, jornades...).
          Assistència a representacions teatrals i al cinema (pel·lícules basades en
      novel·les).
          Visita a la fira del llibre, biblioteques i llibreries.
          Dramatitzacions, audicions, recitals.
          Participació en concursos literaris juvenils.
          Creació d’un pla per al foment de la lectura.
6.2.5. Tècniques de treball
6.2.5.1. Ús de diccionaris especialitzats
   Els diccionaris de llengua: de definicions, d’equivalències, de sinònims i antònims,
    ideològics, de locucions, de frases fetes, de refranys, de barbarismes, de dubtes i
    vocabularis especialitzats (ciències, informàtica, electricitat...).
   La localització de la informació: biblioteca, hemeroteca i videoteca.
   La localització de la informació: Internet.
                         48
6.2.5.2. Consulta de diccionaris, enciclopèdies i altres obres de consulta
a) Situació de lectura funcional:
   Per a extraure informació sobre un tema determinat.
   Per a confrontar dades.
b) Situació de lectura recreativa:
   Lectura amb finalitat recreativa (obres literàries, còmics, revistes... adequats als
   interessos dels lectors).
c) Activitats i recursos:
   Localitzar la documentació que es necessite per a realitzar una tasca determinada o un
   projecte de treball en relació amb un tema concret: consulta de fitxers.
   Localitzar la informació en la documentació obtinguda.
   Recopilar la informació imprescindible i relacionar-la amb el tema de la tasca o el
   projecte de treball (elaborar fitxes i ordenar-ne la informació segons determinats
   criteris).
    Utilitzar la documentació eficaçment atenent la finalitat de la tasca o el projecte de
    treball que es desitja realitzar.
    Utilització de diccionaris generals de tipus lingüístic per a buscar-hi informació
    ortogràfica, gramatical, etimològica i semàntica.
    Utilització del llenguatge escrit en la realització de tasques d’aprenentatge: elaborar un
    guió previ a una exposició oral, a un comentari oral, a la redacció d’un treball.
6.2.5.3. Tècniques de treball
a) Activitats d’anàlisi i de síntesi.
    Tècniques per a la presa d’apunts i anotacions.
    Utilització de la tècnica del subratllat en la lectura personal, tot servint-se de signes per a
    diferenciar les idees principals de les secundàries, i també per a indicar dades concretes
    d’interés segons la finalitat de la lectura.
    Utilització de la tècnica del resum per a expressar per escrit el contingut d’un text oral
    prèviament escoltat, l’argument d’un conte, d’una novel·la curta, d’un relat, i també la
    informació més important continguda en textos no literaris adequats a les pròpies
    capacitats de comprensió lectora.
    Realització d’un esquema a partir d’un text llegit o escoltat, tot servint-se de claus per
    a diferenciar les idees principals de les secundàries, distribuint l’espai adequadament.
    Elaboració de mapes conceptuals.
    Elaboració de treballs monogràfics.
b) Organització del treball.
    Utilització del llenguatge escrit en la resolució de problemes quotidians: emplenar un
    imprés, contestar un formulari.
    Utilització del llenguatge escrit en l’organització de l’activitat pròpia.
    Preparació de l’agenda d’activitats o tasques que s’han de realitzar cada dia.                         49
   Organització d’una explicació.
   Presentació d’instruccions i d’opinions.
   Presa de notes i apunts.
6.2.5.4. Presentació de la informació
   La transmissió de la informació.
   Els documents de tipus administratiu: actes, rebuts, instàncies i cartes formals.
   El treball manuscrit: cal·ligrafia, claredat i ordre.
   La presentació de documents i textos escrits tant en suport paper com digital.
   Tractament informàtic de textos.
   Recursos ortotipogràfics i tipogràfics (titulació, marges, paràgrafs, lletres...).
   Els correctors de textos.
   El traductor informàtic.
   L’intercanvi d’informació: Internet.
                        50
6.3 Distribució de continguts de tercer curs
6.3.1. La comunicació
6.3.1.1 Els mitjans de comunicació: la premsa, la ràdio i la televisió (gèneres informatius)
  a) Components situacionals del mitjà:
      Tipus d’emissor (particular, estatal).
      Característiques de l’emissor (sociològiques, culturals i ideològiques).
      Tipus de destinatari (plural i indefinit).
      Circumstàncies de lloc i de temps.
 b) Funcions dels mitjans de comunicació social (informar, formar, entretenir, interpretar i
   transmetre models culturals).
 c) La premsa en valencià.
 d) La premsa escrita:
      Les parts d’un diari.
      La notícia. Característiques, estructura. Recursos.
      El llenguatge periodístic.
      Llenguatges en interacció (verbal, escrit, icònic, topogràfic i tipogràfic).
      Funció del llenguatge icònic respecte del llenguatge verbal escrit (subratllar,
      completar, suggerir, simbolitzar).
      Funció del llenguatge verbal escrit respecte del llenguatge icònic (fixar significats,
      interpretar).
6.3.1.2. Les habilitats lingüístiques
6.3.1.2.a. Escoltar, parlar i conversar
        Comprensió de textos procedents dels mitjans de comunicació audiovisuals:
    reportatges, cròniques i entrevistes.
        Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic.
       Exposicions    d’informacions    d’actualitat  procedents  dels  mitjans  de
    comunicació.
        Explicacions orals sobre fets d’actualitat amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i
    de les tecnologies de la informació.
        Intervenció activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic.
        Coneixement de les diferències entre els usos formals i informals de la llengua.
        Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu.
        Utilització de la llengua per a prendre consciència dels coneixements, les idees
    i els sentiments propis i per a regular la conducta d’un mateix.
6.3.1.2.b. Llegir i comprendre textos escrits
        Comprensió de textos de la vida quotidiana i d’ambients pròxims.
        Comprensió de textos dels mitjans de comunicació escrita, reconeixent les
    diferències entre informació i opinió.


                        51
       Comprensió de textos relacionats amb la consulta (diccionaris, enciclopèdies...)
    en diversos suports.
        Actitud reflexiva i crítica respecte a la informació que implique qualsevol tipus
    de discriminació o prejudicis lingüístics.
6.3.1.2.c. Escriure textos
                 Composició de textos propis de la vida quotidiana i d’ambients
    pròxims.
                 Composició de textos propis dels mitjans de comunicació
    escrita.
                Composició de textos propis de l’àmbit acadèmic, sobretot,
    expositius i explicatius elaborats a partir de la informació obtinguda i organitzada per
    mitjà d’esquemes i resums.
                Interés per la composició escrita com a font d’informació i
    aprenentatge, com a forma de comunicar experiències i coneixements i com a forma
    de regular la conducta.
6.3.1.3. Comprensió i producció de textos pertanyents a les tipologies textuals: narrativa,
descriptiva, conversacional, expositiva i argumentativa
TEXT NARRATIU
Els gèneres narratius.
              Característiques generals. Tipus de gèneres narratius.
              La narració en els gèneres literaris:
    -  En vers: poesia èpica, poesia narrativa, poesia lírica...
    -  En prosa: conte, llegenda, novel·la...
              La narració en els gèneres no literaris:
    -  Didàctica: carta literària, assaig, epístola...
    -  Història: biografia, crònica, memòria...
    -  Periodisme: article, crònica, entrevista, reportatge...
a) Elements:
-  El tema.
   Idea principal o tema.
   Idees secundàries o subtemes.
-  L’argument.
         Forma d’expressar els elements que configuren l’acció narrativa.
         Línia argumental (nuclis, subnuclis i relacions entre ambdós).
-  Les tècniques narratives.
   Tipus de narrador (intern i extern).
   Punt de vista del narrador (coneix la història des de fora o des de dins; en coneix més,
   igual, menys que els personatges).                         52
   Actitud del narrador respecte dels fets narrats (objectiva, subjectiva, humorística,
   irònica, crítica, respectuosa...).
-  Els personatges.
   Tipus i caracterització (pel que fan, diuen, senten o pensen).
   L’evolució psicològica dels personatges.
   La presentació dels personatges en el relat.
   Les funcions dels personatges en el desenvolupament de l’acció.
-  El lloc dels fets narrats.
   Tipus d’espais (reals, evocats, imaginaris...).
   La descripció d’ambients.
- El temps de l’acció i el temps de la narració.
   L’època dels fets narrats (ambientació històrica).
   Continguts circumstancials (informació històrica, artística, política...).
   L’ordre en què es desenvolupen els esdeveniments (cronològic i no cronològic).
   La durada dels fets (resum, el·lipsi i extensió).
b) El gènere narratiu (I): la notícia de premsa.
   Característiques. Tipus.
   Estructura externa: les parts de la notícia.
   Estructura interna: l’ordre dels fets.
   Recursos textuals: Models de redacció de titulars i peus de foto, la síntesi de l’entrada o
   lead, la distribució de la informació, l’ordre dels fets, les 6 preguntes bàsiques del
   periodisme, les declaracions, la coreferència.
   La premsa: les seccions d’un diari.
   La premsa en valencià.
c) El gènere narratiu (II): el conte.
   Característiques. Tipus.
   Estructura interna.
   Recursos textuals: les veus de la narració. Tipus de narrador. L’ordre de contar els fets.
   Narrador intern i extern. Els nivells de llengua.
   Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura narrativa (descripcions, diàlegs...).
   Diferents versions d’un conte.
   Autors de contes.
d) El gènere narratiu (III): la novel·la.
   Característiques. Tipus.
   Estructura interna.                          53
   Recursos textuals: Tipus de personatges. Tipus d’espais. Història, trama, tema i
   argument.
   L’ordre i la durada dels fets.
   Autors de novel·les.
e) El llenguatge literari: trets creatius i estètics.
   Procediments retòrics i estilístics del text narratiu:
   -       En la paraula (onomatopeia, al·literació).
   -      En la frase (enumeració, polisíndeton, asíndeton, anàfora, el·lipsi, inversió,
     paral·lelisme, estil directe i indirecte...).
   -      De canvi de sentit (comparació, metàfora, sinestèsia, metonímia, sinècdoque,
     símbol...).
   -       De pensament (lítote, hipèrbole, ironia, eufemisme, antítesi, al·legoria...).


TEXT DESCRIPTIU
Els gèneres descriptius
                Característiques generals. Tipus de textos descriptius.
                La descripció en la narració:
   - En vers: poesia íntima, naturalista, èpica...
   - En prosa: conte, novel·la, notícia...
   La descripció en l’exposició:
   - La carta, l’informe, l’examen, l’anunci...
   - El text científic, les normes, els reglaments...
                La descripció en els textos dialogats:
   - El guió cinematogràfic: el guió tècnic.
   - L’entrevista, la tertúlia, la publicitat radiofònica...
a) Tipus de descripcions:
     General/detallada.
     Objectiva/subjectiva.
       Realista/deformada.
b) Estructura del gènere descriptiu:
        Els mots clau.
        L’ordre en què es presenten els elements.
        Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura descriptiva (nucli, elements
        bàsics, elements complementaris...).
c) Característiques de morfosintaxi:
        El substantiu. Tipus.


                           54
      L’adjectivació.
      El sintagma preposicional.
      L’aposició.
      La nominalització.
      L’oració subordinada adjectiva.
      Els temps verbals: l’indicatiu.
      Els connectors espacials, enumeratius i d’ordre.
      Les oracions adjectives, substantives i adverbials.
      Funció dels dos punts, els parèntesis, els punts suspensius, les cometes...
d) Recursos literaris:
  Procediments retòrics i estilístics del text narratiu:
    -     En la paraula (onomatopeia, contrast, exageració).
    -     En la frase (enumeració, polisíndeton, asíndeton, anàfora, el·lipsi, estil
      directe i indirecte...).
    -     De canvi de sentit (comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque, símbol).
    -     De pensament (lítote, hipèrbole, ironia, eufemisme, antítesi...).
TEXT DIALOGAT
Els gèneres conversacionals
  Característiques generals. Tipus de textos conversacionals.
  La conversació escrita:
  -  En vers: textos dramàtics, sarsuela...
  -  En prosa: conte, novel·la, entrevista, xat, missatges...
  -  En teatre: comèdia, tragèdia, drama....
  -  En els mitjans audiovisuals: el guió radiofònic, el guió cinematogràfic i el còmic.
● La conversa oral:
  -  L’entrevista, la tertúlia, el debat, l’enquesta...
  -  La conversa cara a cara, la conversa telefònica, la videoconferència...
  -  Els diàlegs teatrals i radiofònics.
a) El gènere dialogat (I): l’entrevista escrita.
          Característiques.
          Tipus d’entrevista.
          Estructura. Parts.
          Diferències entre l’entrevista oral i l’escrita.
          El rol de l’entrevistador.
          Característiques de morfosintaxi:


                          55
           Tipus de preguntes d’una entrevista: tancades, hipotètiques i obertes.
           Tipus d’oracions interrogatives: directes/indirectes, generals/parcials.
           Funció dels signes d’interrogació i d’admiració, els guionets i les cometes.
b) El gènere dialogat (II): el guió cinematogràfic.
           Característiques.
           El guió cinematogràfic: el guió tècnic, el guió literari i el guió il·lustrat.
           Estructura del text:
      -  Pla de la representació: parts del text (actes, situacions, escenes).
      -  Elements comuns i elements diferents en les parts del text.
      -  Pla textual (diàlegs, rèpliques, monòlegs...).
      -  Elements tècnics del llenguatge iconogràfic (color, il·luminació, angulació,
        enquadrament, moviments de càmera...).
      -  Llenguatge verbal oral (ús dramàtic, entonació, veu, gestos, accions...).
      -  Llenguatge musical i sorolls.
      -  L’articulació del llenguatge verbal i no verbal: el muntatge (tècniques
        d’enllaçament cinematogràfic).
      -  L’el·lipsi com a procediment d’economia discursiva.
      -  Procediments retòrics utilitzats pels llenguatges verbals i no verbals (repetició,
        contrast i hipèrbole, símbol...) i la seua funció en l’assoliment de la intenció
        comunicativa.
   L’adaptació de narració a cinema.
   Relació entre novel·la i cinema.
            El cinema en valencià.
c) El gènere dialogat (III): el text teatral.
           Característiques. Estructura.
           Tipus de texts teatrals: la comèdia, la tragèdia i el drama.
           Recursos:
      - Pla textual: diàlegs, rèpliques, monòleg i veu coral.
      - Pla escènic: acotacions escèniques i d’interpretació.
      - Pla de representació: actes i escenes.
           Autors de teatre i obres.
           L’espectacle teatral: del llibre a la representació.
           Instruccions per a actuar i ser un bon espectador.
           Característiques de morfosintaxi:
     - Oracions sense verb conjugat.
     - Enunciats no oracionals (interpretació de girs, modismes...).


                          56
   - Els temps verbals: imperatius i perífrasis d’obligació.
   - Les formes no personals: infinitius, gerundis i participis.
   - Els connectors expositius i explicatius.
   - Funció dels signes d’interrogació i d’exclamació, i del guionet.
   Característiques del vocabulari:
   - Llenguatges específics de la varietat d’activitats socials que puguen aparéixer en el
    text: dels oficis, de les professions, de l’esport, de la tècnica, de la ciència, jurídic, de
    diferents classes i grups socials, d’èpoques passades...).
   - Fórmules d’inici, manteniment i tancament d’una entrevista escrita i una conversa.
   - Les falques, els vulgarismes, els préstecs...
   - Llenguatge verbal oral (ús dramàtic: entonació, veu).
   - Llenguatge verbal escrit (títol, diàlegs, acotacions...).
   - Llenguatge mimicogestual (gestos, posicions...).
   - Manifestacions del llenguatge verbal en interacció amb el llenguatge musical (sarsuela,
    cançons, playback...).
   Procediments retòrics i estilístics de l’obra dramàtica:
   - En la paraula (onomatopeia, contrast, exageració).
   - En la frase (enumeració, polisíndeton, asíndeton, anàfora, el·lipsi, estil directe i
    indirecte...).
   - De pensament (hipèrbole, ironia, antítesi).


EL TEXT EXPOSITIU I EXPLICATIU
  Característiques generals. Estructura.
  Tipus de textos expositius:
   - Els textos administratius: la convocatòria, l’acta de reunió...
   - Les explicacions en l’àmbit acadèmic: llibres de text, treballs monogràfics.
   - El text divulgador: científic, econòmic, polític...
   - Les exposicions orals.
   - Els diàlegs teatrals i radiofònics.
EL TEXT ARGUMENTATIU
  Característiques generals. Estructura.
  Tipus de textos argumentatius:
   - L’escrit d’opinió, l’assaig, la carta de protesta, la carta al director...
   - L’argumentació oral: el debat, l’assemblea, la publicitat...
                         57
6.3.2. Llengua i societat
6.3.2.1. Origen i evolució de la llengua
     Les llengües romàniques: enumeració, distribució geogràfica i relacions.
      L’enorme importància del món romà.
      El llatí vulgar.
      La influència dels visigots i del món àrab.
      La llengua dels segles XII-XV.
      La Cancelleria Reial.
      La llengua dels segles XV-XIX.
      La substitució lingüística.
      La castellanització.
      Les llengües en contacte.
      La situació lingüística actual.
      El procés de normalització lingüística: etapes.
6.3.2.2. Els fenòmens de contacte de les llengües
     Classificació administrativa de les llengües.
      Característiques sociològiques i socioculturals de les llengües en contacte.
      Conceptes bàsics sobre bilingüisme, diglòssia, normalització, minorització
      lingüística i desaparició de llengües.
      Monolingüisme i plurilingüisme.
      Els nivells d’ús de la llengua: estàndard, col·loquial, tècnic i literari.
6.3.3. Estudi de la llengua
6.3.3.1. Fonètica i ortografia
   Dificultats en la pronúncia i l’escriptura de les vocals.
   L’elisió i la sinalefa.
   L’accentuació i la dièresi.
   L’accent diacrític.
   L’apostrofació.
   Les contraccions.
   La síl·laba. Separació de síl·labes.
   Els dígrafs. Separació de dígrafs.
   L’escriptura dels fonemes /s/ i /z/.
   Les grafies g, j, tg i tj.
   Les grafies x, ix i ig.
   Els signes de puntuació: el parèntesi, el guió i les cometes.
   Ús de les majúscules.


                         58
6.3.3.2. Morfosintaxi
   Les preposicions.
  Les conjuncions.
  Els verbs regulars i irregulars.
  Els pronoms febles.
  Les combinacions de pronoms.
  L’estructura de l’oració: els sintagmes.
  Les funcions dins l’oració: els complements.
  L’atribut i el complement predicatiu.
  La modalització de l’enunciat: l’obligatorietat i la probabilitat. Les perífrasis.
  L’oració composta: les oracions coordinades i juxtaposades.
  L’oració complexa (I): l’oració substantiva i l’oració adjectiva.
  L’oració complexa (II): oracions adverbials.
6.3.3.3. Lèxic
   Els canvis semàntics.
  La sufixació: formació de noms, adjectius i verbs.
  La composició: substantius, adjectius i verbs compostos.
  L’habilitació.
  Els topònims i els gentilicis.
  Els mots tabú.
  Els eufemismes.
  Els manlleus d’altres llengües. Préstecs i barbarismes.
  Els cultismes.
  Els neologismes.
  Les onomatopeies.
  Les taxonomies: els hipònims i els hiperònims.
  Les locucions i les frases fetes.
  Els refranys.
  Els sinònims i els antònims.
  Els diccionaris de llengua: de definicions, d’equivalències, de sinònims i antònims,
  ideològics, especialitzats...
  Ús de: aleshores, a les hores, alhora, a l’hora; quan, quant; tan, tant; perquè, per què,
  per a què; sinó, si no; tastar, provar, emprovar; escaire, esquadra; espatla, esquena;
  muscle, múscul; regla, regle; medi, mig, mitjà...
                        59
6.3.4. Tècniques de treball
6.3.4.1. Tècniques d’estudi
   Utilització de la tècnica del resum per a expressar per escrit el contingut d’un text oral
    escoltat prèviament; l’argument d’un conte, d’una novel·la curta o d’un relat, i també la
    informació més important continguda en textos no literaris adequats a les pròpies
    capacitats de comprensió lectora.
    Realització d’un esquema a partir d’un text llegit o escoltat, tot servint-se de claus i
    nombres per a diferenciar les idees principals de les secundàries, distribuint l’espai
    adequadament.
    Elaboració de mapes conceptuals i diagrames.
    Presa de notes i apunts.
6.3.4.2. Tècniques de recerca d’informació en suports tradicionals
   Localització de la documentació que es necessite per a realitzar una determinada tasca
    o un projecte de treball en relació amb un tema concret: consulta de fitxers.
    Localització en la documentació esmentada de la informació buscada.
    Recopilació de la informació imprescindible i establiment de la relació amb el tema
    de la tasca o del projecte de treball (elaborar fitxes i ordenar-ne la informació segons
    determinats criteris).
    Utilització eficaç de la documentació atenent la finalitat de la tasca o el projecte de
    treball que es desitja realitzar.
    Les fitxes: autors, obres, temes.
    Localització d’informació en una biblioteca.
    Tipus de diccionaris: general, de sinònims, de locucions, de frases fetes, de
    barbarismes, de dubtes, de llatinismes i expressions clàssiques, especialitzat (de
    refranys, de dret, administratiu, de ciències, de literatura).
6.3.4.2. Presentació de la informació
   La transmissió de la informació: claredat i correcció.
   Els correctors de textos.
   Tractament informàtic de textos (I).
   Programes informàtics de traducció.
   Recursos informàtics per a l’aprenentatge de la llengua.
   Introducció als recursos ortotipogràfics.


6.3.5. Literatura
6.3.5.1. La literatura medieval
   Característiques generals.
   Ramon Llull.
   Les quatre grans cròniques.
   La literatura doctrinària: Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Anselm Turmeda.                        60
   La poesia: dels trobadors a Ausiàs March.
6.3.5.2. El segle d’Or
   Característiques generals.
   Ausiàs March.
   Roís de Corella.
   La prosa humanista: Bernat Metge.
   La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa. Tirant lo Blanc.
   La misogínia medieval: Jaume Roig.
   Isabel de Villena.
6.3.5.3. Els segles XVI, XVII i XVIII
   Característiques generals.
   La Decadència
   Renaixement i barroc.
   Les cançons populars: romanç de cec.
   El teatre (Lluís Milà), la poesia (Joan de Timoneda), la narrativa (Cristòfol Despuig).
   La il·lustració.
   La literatura popular.
   El teatre medieval: el Misteri d’Elx.
6.3.5.4. Viure la literatura
              Lectures de textos representatius de les diferents èpoques i
    autors.
                Lectura de novel·les, contes, poemes i articles.
                Comentari personal (oral i escrit) de les lectures realitzades.
                Lectura de ressenyes i crítiques literàries (revista, premsa,
    Internet...).
                Contacte amb autors i autores (conferències, jornades...).
                Assistència a representacions teatrals i al cinema (pel·lícules
    basades en novel·les).
                Visita a la Fira del Llibre, biblioteques i llibreries.
                Dramatitzacions, audicions, recitals.
                Participació en concursos literaris juvenils.
                Creació d’un pla per al foment de la lectura.


6.4. Distribució de continguts de quart curs
6. 4. 1. La comunicació
6.4.1.1. Els mitjans de comunicació audiovisuals: ràdio, cinema, televisió i Internet
a) Components situacionals del mitjà:


                         61
   Tipus d’emissor (particular, estatal).
   Característiques de l’emissor (sociològiques, culturals i ideològiques).
   Tipus de destinatari (plural i indefinit).
   Circumstàncies de lloc i de temps.
b) Funcions dels mitjans de comunicació social (informar, formar, entretenir, interpretar,
  convéncer i transmetre models culturals).
c) La televisió:
     Canal (so, imatge).
     Llenguatges en interacció (oral i escrit, musical, icònic, tipogràfic).
     Subgèneres informatius (la notícia, el reportatge, la crònica, l’enquesta, l’entrevista, el
     comentari, la crítica, els col·loquis, les tertúlies i els debats).
     La publicitat.
     Diferències entre la ràdio i la televisió.
d) Tipus d’imatges (fixes, mòbils).
e) Elements tècnics (enquadrament, color, angulació, il·luminació).
f) Procediments retòrics de la imatge (repetició, contrast, hipèrbole, metonímia, sinècdoque,
  paral·lelisme, analogia, metàfora, símbol).
g) Manifestacions del llenguatge de la imatge en interacció amb el llenguatge verbal (cartell,
  premsa, còmic, televisió, plànols, mapes, fotonovel·la, cinema, diagrames).
h) Manifestacions del llenguatge verbal en interacció amb el llenguatge musical (televisió,
  cançons, dramatitzacions, cinema).
i) Llenguatges en interacció:
     Llenguatge verbal escrit (títol, text del narrador, diàlegs).
     Llenguatge icònic (fotografies, enquadraments i perspectives).
     Llenguatge topogràfic (mida dels quadres i del text del narrador, disposició de les
     bafarades per a llegir-les).
     Llenguatge tipogràfic (rètols, mides de lletra).
j) Funció dels llenguatges no verbals respecte del llenguatge verbal (subratllar, completar,
  suggerir, simbolitzar).
k) Funció del llenguatge verbal respecte dels llenguatges no verbals (fixar significats,
  interpretar).
l) L’el·lipsi com a procediment d’economia discursiva.
6.4.1.2 Les habilitats lingüístiques
6.4.1.2.a. Escoltar, parlar i conversar
        Comprensió de textos procedents dels mitjans de comunicació audiovisuals:
   debats, entrevistes, taules redones...
         Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic: conferències,
     discursos, exposicions...                          62
       Exposició de la informació treta de diversos mitjans de comunicació sobre un
   mateix tema d’actualitat, amb contrastació de diferent punts de vista.
        Presentacions orals sobre temes d’actualitat amb ajuda de mitjans audiovisuals
   i de les tecnologies de la informació.
        Intervenció activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic.
        Coneixement de les diferències entre els usos formals i informals de la llengua.
        Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu.
        Utilització de la llengua per a prendre consciència dels coneixements, les idees
   i els sentiments propis i per a regular la conducta d’un mateix.
6.4.1.2.b. Llegir i comprendre textos escrits
        Comprensió de textos de la vida quotidiana i de les relacions socials.
        Comprensió de textos dels mitjans de comunicació escrita amb una atenció
   especial als gèneres d’opinió.
       Comprensió de textos relacionats amb la consulta (diccionaris, enciclopèdies...)
   en diversos suports.
        Actitud reflexiva i crítica respecte a la informació que implique qualsevol tipus
   de discriminació o prejudicis lingüístics.
6.4.1.2.c. Escriure textos
        Composició de textos propis de la vida quotidiana i d’ambients pròxims:
   instància, sol·licitud, reclamació, currículum...
        Composició de textos propis dels mitjans de comunicació escrita: cartes al
   director, article d’opinió...
        Composició, en suport paper i digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic,
   sobretot, expositiu, explicatius i argumentatius, elaborats a partir de la informació
   obtinguda i organitzada per mitjà d’esquemes, resums i mapes conceptuals.
       Interés per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a
   forma de comunicar experiències i coneixements i com a forma de regular la conducta.
6.4.1.3. Comprensió i producció de textos pertanyents als gèneres narratiu, expositiu i
argumentatiu
TEXT NARRATIU
Estructura narrativa: assenyalar i relacionar determinats fenòmens en el temps, dins del
domini cognitiu dels fets.
a) Característiques.
       El tema, les idees secundàries o subtemes.
       L’argument. Línia argumental (nuclis, subnuclis i relacions entre ambdós).
       L’espai i el temps dels fets narrats .
       Continguts circumstancials (informació històrica, artística, política…).
b) El gènere narratiu literari en prosa (I): el diari personal.
       Característiques. Tipus.                         63
       Estructura externa i interna.
       Recursos temporals:
      - L’ordre en què es desenvolupen els esdeveniments (cronològic i no cronològic).
      - La durada dels fets (resum, el·lipsi i extensió).
       Autors de diaris personals i dietaris.
c) El gènere narratiu literari dialogat (III): la conversa oral i escrita.
       Característiques.
       La conversa escrita:
       -  En vers: textos dramàtics.
       -  En prosa: conte, novel·la, acudit, xat…
       -  En teatre: comèdia, tragèdia, drama…
       -  En els mitjans audiovisuals: el guió radiofònic, el còmic.
       La conversa oral:
       -  La tertúlia, el debat, l’enquesta…
       -  Els diàlegs teatrals.
       Estructura interna.
       Recursos textuals: estil directe i estil indirecte.
       Autors de teatre.
TEXT EXPOSITIU
Estructura expositiva: mostrar i explicar els continguts, les funcions i les característiques de
temes diversos.
a) L’explicació de processos, fenòmens, projectes., instruccions i conflictes.
b) Tipus d’explicacions:
         General/detallada.
         Objectiva/subjectiva.
         Divulgadora/especialitzada
         Científica/no científica o fantàstica
c) L’explicació en la narració:
                   L’anunci de premsa, ràdio i televisió.
                   El text científic.
                   El fullet informatiu.
                   L’exposició oral.
                   La conferència.
d) L’explicació en les instruccions:
  Les regles.


                           64
  Les normes, els consells, les lleis.
e) L’explicació en les prediccions:
        Les prediccions en la narració.
        Les hipòtesis.
        La predicció científica: l’informe meteorològic.
        La predicció fantàstica: l’horòscop.
f) Estructura del gènere expositiu:
              La jerarquització de la informació.
              L’ordre en què es presenten els elements.
              Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura expositiva
  (nucli, elements bàsics, elements complementaris…).
g) Característiques de morfosintaxi:
              La nominalització.
              La no-reiteració.
              Les perífrasis d’obligació, d’imminència i de probabilitat.
              Expressió de la condició.
              Els connectors explicatius, lògics, enumeratius i d’ordre.
h) Característiques del vocabulari:
              Monosèmia i polisèmia.
              Les sigles, les abreviatures, els acrònims i els símbols.
              Els neologismes i els cultismes.
              Els caps semàntics.
              Els diccionaris especialitzats, ideològics…
                         65
TEXT ARGUMENTATIU
Estructura argumentativa: establir relacions entre conceptes, les manifestacions de l’emissor
sobre els conceptes esmentats i els arguments que donen suport a les manifestacions.
a) Els textos i la situació de comunicació:
                     Procés de legitimització de l’emissor.
                     Presència del receptor del text.
                     Relació existent entre els interlocutors.
                     Coherència del contingut argumentatiu.
                     Tipus de canal i de codi.
                     L’adequació del text a la situació de comunicació:
  formal i informal.
                     Els registres lingüístics.
b) Característiques de l’argumentació:
               Tesi i arguments.
               Ordenació dels arguments.
               Idea principal o tema.
               Idees secundàries o subtemes.
                 Contingut nocionals i circumstàncies (informació històrica,
  artística, científica, política...).
               Contingut ideològic.
               Estructura seqüencial dominant.
               Tipus de seqüències que s’insereixen en l’estructura
  seqüencial dominant.
c) Estructura de l’argumentació:
  Assumpte.
  Introducció (exordium).
  Exposició dels fets (narratio).
  Exposició dels arguments (argumentatio).
  Conclusió (peroratio).
d) Tipus d’arguments:
        Identificació de situacions.
        De causa/de conseqüència.
        Fal·làcies.
        Arguments amagats: sobreentesos i pressuposicions.
e) Característiques de la morfosintaxi:                        66
          La dixi de persona (pronoms, possessius, morfema verbal...).
          Les fórmules de tractament.
          La impersonalització.
          La modalització.
          La interrogació retòrica.
          Els connectors per a ordenar idees i relacionar-les.
          Oracions adjectives especificatives i explicatives: valor pressuposicional.
          Enunciats no oracionals (interpretació de girs, modismes...).
f) Característiques del vocabulari:
             Trets semàntics de les paraules (associacions de significats,
  connotacions sensorials).
              Llenguatges específics (identificar els llenguatges de la varietat
  d’activitats socials que puguen aparéixer en el text: llenguatge dels oficis i de les
  professions, de la tècnica, de la ciència; llenguatge burocràtic; llenguatge de les finances;
  llenguatge jurídic...).
               Usos lingüístics sexistes.
               Usos socials del llenguatge presents en el text.
g) Procediments retòrics i estilístics:
             Elements que apareixen en els textos connotatius i denotatius, i
  també en el llenguatge icònic de la publicitat gràfica, sonora i audiovisual (cartell,
  pancarta, pintada...).
             Recursos gràfics en la publicitat (tipus de lletra, color,
  transgressions de les normes ortogràfiques...).
              En la frase (enumeració, encadenament lògic, anàfora, el·lipsi,
  repetició, paral·lelisme...).
                De canvi de sentit (comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque,
  antítesi...).
                De pensament (lítote, hipèrbole, ironia, eufemisme, antítesi...).
h) Models de textos per a expressar els arguments:
    La conversa.
    L’assemblea.
    El debat.
    El fòrum.
    La carta de protesta.
    La carta al director.
    La carta de reclamació.
    La publicitat.


                          67
   L’assaig.
   L’aforisme.
   L’article d’opinió.
i) Autors de textos assagístics: Joan Fuster, Joan Francesc Mira, Josep Vicent Marqués, Enric
  Sòria, Toni Mollà...


6.4.2. Llengua i societat
       La llengua, del 1900 a 1975.
       Situació legal del valencià actualment.
       Els mitjans de comunicació audiovisuals i la normalització lingüística.
       La divisió dialectal (oriental i occidental).
       Les varietats geogràfiques.
       Les característiques del valencià.
       Valencià septentrional i castellonenc.
       El valencià aptixat.
       El valencià meridional i l’alacantí.
       La varietat central.
       Les varietats balears i nord-occidentals.
       El valencià i les institucions.
       El valencià, llengua de present i de futur.
                         68
6.4.3. Estudi de la llengua
6.4.3.1. Fonètica i ortografia
         Els nivells d’anàlisi de la llengua.
         El sistema vocàlic.
         Les vocals e i o obertes.
         El sistema consonàntic.
         Els fonemes oclusius.
         Fenòmens consonàntics: enllaços, emmudiments i geminacions.
         L’ús del guionet.
         L’ús de la ele geminada.
         L’escriptura dels numerals.
         Ús de les majúscules i les minúscules.
         Ortografia dels homòfons.
         Indicadors microtipogràfics: negreta, cursiva, majúscules i versaletes.
        Indicadors macrotipogràfics; sagnat, títols, subtítols, alineació,
  compaginació...
6.4.3.2. Morfosintaxi
        El verb: característiques generals.
         Els verbs regulars: paradigma de les formes verbals.
         Els verbs irregulars.
         Ús i caiguda de preposicions.
         L’article lo neutre.
         Els pronoms relatius.
         Els pronoms febles. Combinacions de pronoms.
         La substitució de sintagmes per pronoms febles.
         Les oracions compostes: juxtaposades i coordinades.
         Les oracions subordinades substantives.
         Les oracions subordinades adjectives.
         Les oracions subordinades adverbials.
         Les oracions de gerundi i de participi.
6.4.3.3. Lèxic
         Les locucions.
         Les frases fetes.
         Els refranys.                         69
        Monosèmia i polisèmia.
        L’homonímia.
        Les abreviatures.
        Les sigles, els acrònims i els símbols.
        La sinonímia i l’antonímia.
        Elements lèxics grecollatins.
        Els préstecs lingüístics.
        Les interferències amb altres llengües.
        Els nivells de llengua i de parla.
         Els diccionaris de llengua: de definicions, de pronúncia, de sinònims i
  antònims, ideològics, especialitzats...
                        70
6.4.4. Tècniques de treball
6.4.4.1. Tècniques d’estudi
    Utilització del llenguatge escrit en la realització de tasques d’aprenentatge: elaborar un
  guió previ a una exposició oral, a un comentari oral, a la redacció d’un treball.
    Utilització de la tècnica del subratllat en la lectura personal, tot servint-se de signes per a
  diferenciar les idees principals de les secundàries, i també per a indicar dades concretes
  d’interés segons la finalitat de la lectura.
    Utilització de la tècnica del resum per a expressar per escrit el contingut d’un text oral
  escoltat prèviament; l’argument d’un conte, d’una novel·la curta o d’un relat, i també la
  informació més important continguda en textos no literaris adequats a les pròpies capacitats
  de comprensió lectora.
   Realització d’un esquema a partir d’un text llegit o escoltat, tot servint-se de claus i
  nombres per a diferenciar les idees principals de les secundàries, distribuint l’espai
  adequadament.
    Elaboració de mapes conceptuals, diagrames, taules de dades.
    Utilització del llenguatge escrit en la resolució de problemes quotidians: redactar una
  instància, elaborar un currículum, fer un organigrama que reflectisca una organització
  administrativa.
6.4.4.2. Tècniques de recerca d’informació en suports tradicionals
    Utilització de diccionaris generals de tipus lingüístic i d’enciclopèdics per a resoldre
  problemes relacionats, bé amb les característiques de la llengua, bé amb accepcions o
  conceptes.
    Utilització de diccionaris especialitzats per a informar-se sobre un tema determinat
  (diccionaris de dubtes, llatinismes i expressions clàssiques), i vocabularis especialitzats
  (ciències, administratiu, informàtic, literatura, comerç...).
6.4.4.3. Tècniques de recerca d’informació en suports informàtics
a) Utilització de processadors de textos.
  En la producció i la revisió dels escrits propis.
  Per a transformar textos modificant-ne alguns dels elements: intenció comunicativa,
  situació de comunicació, estructura seqüencial de base...
b) Utilització de programes de disseny assistit per ordinador per a elaborar esquemes i mapes
conceptuals, per a maquetar....
c) Utilització de diccionaris generals de tipus lingüístic per a buscar-hi informació ortogràfica,
gramatical, etimològica o semàntica.
d) Preparació de l’agenda d’activitats o tasques que s’han de realitzar cada dia.
e) Elaboració d’un pla de treball (personal o d’equip) atenent la temporalització, l’organització
i els mitjans.
f) Internet, CD, disquets i telefonia mòbil.
6.4.4.4. Presentació de la informació. Tractament informàtic de textos (II)
       Escriptura de dates, nombres i unes altres expressions numèriques.
       Indicadors microtipogràfics: negreta, cursiva, majúscules i versaletes.


                          71
  Indicadors macrotipogràfics; sagnat, títols, subtítols, alineació, compaginació...
  La representació de la realitat: dibuixos, icones i símbols.
  La presentació de dades: quadres, taules i gràfiques.
  La informació jerarquitzada: els diagrames.
  Programes informàtics de presentació de dades i imatges: PowerPoint...
                   72
6.4.5. Literatura
a) La literatura del segle XIX.
              Característiques generals.
              El romanticisme a Europa.
              La Renaixença.
              Els Jocs Florals.
              Jacint Verdaguer.
              La Renaixença valenciana: postures renaixenistes (poetes de guant i
  poetes d’espardenya).
              La poesia: Teodor Llorente.
              El teatre culte: Frederic Soler.
              El teatre popular: Eduard Escalante.
              Àngel Guimerà.
b) El modernisme.
              Característiques generals.
              El modernisme: cronologia i característiques.
              La narrativa modernista.
              El costumisme: Narcís Oller.
              Prudenci Bertrana.
              La poesia modernista: Joan Maragall.
              La generació del 1909.
              L’escola mallorquina.
              El teatre modernista: el teatre regeneracionista i el teatre esteticista.
              Santiago Rusiñol.
c) La literatura del segle XX.
              El noucentisme.
              El dadaisme.
              El futurisme.
              Els gèneres literaris. La poesia. Josep Carner. Carles Riba.
              L’avantguardisme. Joan Salvat-Papasseit.
              La generació de 1930. Carles Salvador.
              La literatura i la societat durant la postguerra.
              La narrativa de postguerra.
              La novel·la psicològica: Mercè Rodoreda i Llorenç Villalonga.                         73
             La novel·la realista: Enric Valor.
             El conte: Pere Calders.
             La poesia de postguerra: la poesia de tradició simbolista. Salvador
  Espriu.
             La poesia d’avantguarda: Joan Brossa.
             El realisme històric: Pere Quart. Miquel Martí i Pol.
             La poesia valenciana: Vicent Andrés Estellés.
             La nova cançó: Joan Manuel Serrat. Raimon. Al Tall.
             L’assaig: Josep Pla, Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner i Joan
  Francesc Mira.
             El teatre valencià de postguerra: Martí Domínguez, Francesc de P.
  Burguera.
             El teatre independent. Grups de teatre.
             Dramaturgs actuals: Manuel Molins, Rodolf i Josep Lluís Sirera,
  Pasqual Alapont, Carles Alberola, Josep M. Benet i Jornet.
                      74
7. Distribució per cursos dels criteris d’avaluació de l’àrea
7.1. Distribució dels criteris d’avaluació de primer curs

CRITERIS D’AVALUACIÓ             PRIMER CURS
1. Copsar les idees essencials i les     1.1. Copsar les idees generals i les intencions de
  intencions de textos orals de diferents    textos orals de diferents tipus i nivell de
  tipus i de diferent nivell de         formalització.
  formalització, i reproduir-ne el      1.2. Reconéixer les característiques dels diferents
  contingut en textos orals o escrits.     tipus de discursos relacionant-los amb la
                         situació de comunicació en què es produeixen.
                       1.3. Reproduir el contingut d’un missatge
                         oralment i per escrit.
2. Utilitzar el valencià i el castellà per a 2.1. Distingir i emprar el nivell de llengua
  expressar-se oralment i per escrit de la   adequat a cada situació de comunicació.
  forma més adequada a cada situació de 2.2. Utilitzar el valencià, oralment i per escrit, en
  comunicació.                 tots els àmbits.
                       2.3. Facilitar la comprensió del valencià a les
                         persones que no el coneixen i adoptar una
                         actitud de respecte mutu.
                       2.4. Facilitar la incorporació de la nostra llengua
                         als nouvinguts i als castellanoparlants.
3. Participar en situacions de        3.1. Intervenir de manera adequada en les
  comunicació, dirigides o espontànies,    situacions de comunicació, respectant les
  respectant les normes de la         normes.
  comunicació: usar el torn de paraula, 3.2. Reconéixer l’ús de varietats del llenguatge
  organitzar el discurs, escoltar i      determinades per factors socials, polítics,
  incorporar les intervencions dels altres.  comercials, d’edat...
4. Valorar el valencià com a vehicle de 4.1. Reconéixer els usos socials de la llengua en
  comunicació i usar-lo progressivament  l’entorn a partir de la participació en situacions
  en situacions formals i informals.    reals directes (en entrevistes, col·loquis,
  Incorporar el valencià en tots els    converses…) i l’observació de determinats
  àmbits de la llengua, especialment en  mitjans de comunicació social (revistes,
  l’àmbit acadèmic, com a vehicle     periòdics, anuncis, etc.).
  aprenentatge.             4.2. Emprar el valencià en tots els àmbits.
                       4.3. Utilitzar el valencià com a llengua vehicular
                         d’aprenentatge acadèmic.
5. Fer ús de la mediació per a assegurar   5.1. Conéixer els avantatges de la utilització del
  l’èxit de la comunicació oral i escrita.   llenguatge i el respecte per a comunicar-se i
  Actuar com a intermediari entre els      solucionar conflictes.
  interlocutors que no poden         5.2. Emprar el diàleg com a recurs per a
  comprendre’s de manera directa.        comunicar-se i evitar qualsevol tipus
                         d’imposició o agressivitat.                       75
6. Reconéixer i ser capaç d’utilitzar els    6.1. Identificar i emprar textos model de diferents
  diferents tipus de textos i les seues      tipus (narratius, conversacionals, descriptius...)
  estructures formals. Conéixer els        i distingir-ne l’estructura.
  fonaments de la gramàtica; reconéixer     6.2. Produir textos escrits seguint l’estructura
  les diferents unitats de la llengua i les    prèvia corresponent i d’acord amb la situació
  seues combinacions.               comunicativa.
                         6.3. Conéixer els recursos lingüístics i icònics
                          emprats.
                         6.4. Conéixer les unitats de la llengua i les seues
                          combinacions.
                         6.5 Conéixer les funcions dels sintagmes.
                         6.6 Valorar positivament la correcció ortogràfica i
                          la creativitat en la comunicació.
7. Aplicar els coneixements sobre la    7.1. Incloure en les produccions pròpies les
  llengua i les normes d’ús lingüístic per  normes ortogràfiques, morfològiques,
  solucionar problemes de comprensió de    sintàctiques i lèxiques.
  textos orals i escrits, i per a la    7.2. Revisar l’adequació, la cohesió i la
  composició i la revisió dirigida dels    coherència del text.
  textos propis d’aquest curs.
                      7.3. Escriure segons el criteri de correcció
                        establit.
8. Reconéixer el propòsit i la idea general 8.1. Reconéixer el propòsit i la idea general en
  en textos orals d’àmbits socials      textos relacionats amb l’àmbit acadèmic.
  pròxims a l’experiència de l’alumnat i 8.2. Seguir instruccions per a realitzar tasques
  de l’àmbit acadèmic; captar la idea     d’aprenentatge
  global d’informacions sentides en ràdio
  o en televisió i seguir instruccions poc 8.3. Distingir els recursos utilitzats pels mitjans
  complexes per a realitzar tasques      de comunicació per a elaborar i transmetre la
  d’aprenentatge.               informació.
                      8.4. Analitzar els recursos emprats per la
                        publicitat comercial i ideològica i adoptar-hi
                        una crítica personal.
9. Realitzar oralment narracions         9.1. Recollir i organitzar informació sobre un
  d’experiències viscudes de manera        tema, estructurar-lo i planificar-lo per escrit.
  ordenada, clara i ben estructurada, a     9.2. Exposar oralment experiències i fets seguint
  partir d’un pla o guió previ; seguir un     l’ordre lògic de les idees.
  ordre lògic en la presentació
  d’informacions i arguments; adequar      9.3. Emprar un llenguatge adequat a la situació de
  el llenguatge utilitzat al contingut i a la   comunicació
  situació comunicativa, amb l’ajuda de     9.4. Mantenir l’atenció del receptor amb
  mitjans audiovisuals; mantenir          l’entonació, el volum de veu i la pronunciació
  l’atenció del receptor.             adequats, i també amb l’ajuda de mitjans
                          audiovisuals.


10. Sintetitzar oralment el sentit global de 10.1. Distingir les parts i l’estructura de textos


                         76
  textos escrits expositius, identificant-ne  narratius, descriptius, conversacionals,
  les intencions; diferenciar les idees     argumentatius i expositius i observar-ne la
  principals i les secundàries; reconéixer   importància i la significació.
  possibles incoherències i ambigüitats   10.2. Distingir les idees principals de les
  en el contingut i aportar una opinió     secundàries.
  personal.
                       10.3. Captar les possibles incoherències i
                         ambigüitats en el contingut.
                         10.4. Valorar la capacitat de donar una opinió
                          personal sobre el contingut del text que puga
                          ser exposada en la síntesi oral.
11. Integrar informacions procedents de     11.1. Assenyalar els elements que presenten
  diferents textos sobre un tema, a fi       textos diferents sobre un mateix tema.
  d’elaborar un text de síntesi en què es    11.2. Seleccionar les dades sobre un mateix tema
  reflectisquen tant les informacions       procedents de diverses fonts.
  principals i els punts de vista trobats
  com el punt de vista propi.          11.3. Elaborar un treball de síntesi en què
                          s’integren les informacions obtingudes, els
                          coneixements previs i les opinions sobre el
                          tema.
12. Extraure informacions concretes i      12.1. Extraure informacions concretes de textos.
  identificar el propòsit en textos escrits   12.2. Identificar el propòsit en textos escrits
  d’àmbits socials pròxims a            d’àmbits socials pròxims a l’experiència de
  l’experiència de l’alumnat; seguir        l’alumnat.
  instruccions senzilles; identificar els
  enunciats en què el tema general       12.3. Seguir instruccions senzilles.
  apareix explícit, i distingir les parts del  12.4. Distingir les parts del text.
  text. Aplicar tècniques d’organització
  d’idees, com ara esquemes jeràrquics o    12.5. Aplicar tècniques d’organització d’idees per
  mapes conceptuals.                sintetitzar, personalitzar i retenir la informació.


13. Narrar, exposar i resumir en suport     13.1. Redactar i exposar la informació de manera
  paper i digital; usar el registre        coherent, cohesionada i adequada.
  adequat; organitzar les idees amb       13.2. Usar el registre adequat.
  claredat: enllaçar els enunciats en
  seqüències lineals cohesionades;       13.3. Distingir el tema de l’exposició i organitzar
  respectar els criteris de correcció       les idees amb claredat.
  gramatical i ortogràfica; valorar la     13.4. Enllaçar els enunciats en seqüències lineals
  importància de planificar i revisar el      cohesionades.
  text.
                         13.5. Respectar els criteris de correcció
                          gramatical i ortogràfica.
                         13.6 Valorar la importància de planificar i revisar
                          el text.
14. Conéixer la diversitat lingüística      14.1 Conéixer la diversitat lingüística d’Europa.
  d’Europa, la realitat plurilingüe i      14.2. Conéixer, reconéixer i situar la realitat
  pluricultural d’Espanya i de la         plurilingüe d’Espanya.
  Comunitat Valenciana. Valorar


                         77
  aquesta diversitat com un patrimoni   14.3. Valorar la diversitat lingüística com una
  que ens enriqueix a tots i a totes.    manifestació d’identitat i com una mostra de la
  Considerar les diferents situacions que  riquesa cultural del país.
  plantegen les llengües en contacte.   14.4. Conéixer fenòmens de contacte entre les
                       llengües d’Espanya.
15. Identificar els trets lingüístics propis 15.1. Identificar els trets lingüístics propis dels
  dels distints usos geogràfics, socials i   distints usos geogràfics, socials i estilístics de
  estilístics de la llengua, per mitjà de   la llengua.
  l’observació directa i de la comparació 15. 2. Reconéixer l’ús de varietats del llenguatge
  de produccions diverses.           determinades per factors socials, polítics,
                        comercials, d’edat...
16. Conéixer i utilitzar les normes    16.1. Reflexionar sobre les produccions pròpies,
  lingüístiques, amb una atenció especial  orals i escrites, i sobre les dels altres.
  a les ortogràfiques.          16.2. Reconéixer els elements següents: fònics,
                       morfosintàctics de l’oració i textuals
                       (connectors temporals i espacials).
                         16.3. Conéixer i utilitzar les normes
                           ortogràfiques.
17. Iniciar el coneixement d’una         17.1. Usar procediments de formació de paraules,
  terminologia lingüística bàsica en les      construcció de famílies lèxiques i les seues
  activitats de reflexió sobre el seu ús.      relacions (sinònims, antònims...) i els camps
                           semàntics.
                         17.2.Conéixer una terminologia lingüística
                           bàsica.
                         17.3. Utilitzar els diccionaris per a augmentar,
                           millorar i corregir el lèxic.
18. Conéixer i comprendre les formes i els 18.1. Identificar el gènere a què pertanyen obres
  gèneres principals de la tradició       de la nostra literatura des dels orígens fins a
  literària. Identificar el gènere a què    l’actualitat.
  pertany un text literari llegit totalment, 18.2. Reconéixer en un text literari: els elements
  reconeixent-ne els elements          estructurals (argument, personatges, espai,
  estructurals bàsics i els grans tipus de   temps…), la varietat de registres i els grans
  recursos lingüístics, i emetre una      tipus de procediments retòrics.
  opinió personal.
                       18.3. Opinar sobre quins són, i per què, els
                         aspectes més positius i negatius de cada
                         gènere.
19. Exposar una opinió sobre la lectura      19.1. Analitzar i comentar fragments de distints
  personal d’una obra completa           gèneres literaris.
  adequada a l’edat, reconeixent-ne el      19.2. Exposar una opinió sobre la lectura d’una
  gènere i l’estructura global; valorar de     obra completa.
  manera general l’ús del llenguatge;
  diferenciar el contingut literal i el sentit  19.3. Valorar l’ús de llenguatge en un text literari.
  de l’obra; relacionar el contingut amb     19.4. Diferenciar el contingut literal i el sentit de
  l’experiència pròpia.


                         78
                           l’obra.
                         19.5. Relacionar el contingut amb l’experiència
                          pròpia.
20. Utilitzar els coneixements literaris en   20.1. Analitzar textos literaris de diferents autors i
  la comprensió i la valoració de textos      èpoques destacant els temes més representatius
  breus o fragments, considerant els        de la literatura.
  temes i motius de la tradició, les      20.2. Comprovar que el fenomen literari és una
  característiques bàsiques del gènere,      forma d’expressió que reflecteix les idees i els
  els elements bàsics del ritme i l’ús del     valors del lloc i el període històric en què es
  llenguatge, amb una atenció especial a      genera.
  les figures semàntiques més generals.
                         20.3. Conéixer i identificar les figures
                          semàntiques més generals en textos literaris.
21. Compondre textos, en suport paper i     21.1. Compondre textos prenent com a model un
  digital, prenent com a model un text       text literari comentat prèviament a l’aula.
  literari dels llegits i comentats a l’aula,  21 2. Redactar transformacions (ampliació,
  o realitzar-ne alguna transformació       adaptació...) de textos literaris breus.
  senzilla.
                         21.3. Produir textos literaris que incloguen
                          estructures pròpies del gènere i procediments
                          retòrics.
22. Incorporar la lectura i l’escriptura 22.1. Incorporar la lectura i l’escriptura com a
  com a mitjans d’enriquiment personal.  mitjans d’enriquiment personal.
                         22.2. Fomentar la lectura i l’assistència al teatre,
                          al cinema, a concerts, a espectacles... en
                          valencià.
23. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles   23.1. Emprar tècniques de selecció i organització
  de maneig de la informació: recerca,       de la informació.
  elaboració i presentació, amb l’ajuda     23.2. Analitzar l’estructura i el sistema dels
  dels mitjans tradicionals i l’aplicació de    treballs d’investigació senzills.
  les noves tecnologies. Planificar i dur a
  terme, individualment o en equip, la     23.3. Planificar activitats relacionades amb el
  consulta de diccionaris especialitzats i     mètode científic i redactar el procés.
  obres de consulta diverses, en el marc    23.4. Revisar les produccions amb l’ajuda de
  de treballs d’investigació senzills.       llibres de consulta i diccionaris.
  Utilitzar els processadors de textos i ser
  capaç d’aplicar-los a treballs        23.5. Respectar les normes lingüístiques, l’ordre,
  d’investigació senzills, fent ús dels      la claredat i tenir cura de la presentació.
  mitjans informàtics complementaris      23.6. Utilitzar els processadors de textos i uns
  (Internet, bases de dades, CD-ROM...).      altres mitjans informàtics complementaris.


24. Identificar en textos orals i escrits   24.1. Utilitzar el registre adequat a la situació i a
  imatges i expressions que denoten       la intenció comunicativa, eliminant qualsevol
  alguna forma de discriminació (de       expressió que implique alguna forma de
  gènere, social, relacionada amb el grup    discriminació.
  ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el 24.2. Analitzar els usos discriminatoris de la


                         79
  llenguatge com a mitjà de resolució de    llengua existents en els textos orals, escrits i
  problemes.                  icònics verbals, especialment en aquells
                         procedents dels mitjans de comunicació social.
                       24.3. Utilitzar alternatives d’ús no
                         discriminatòries.
......................


7.2. Distribució dels criteris d’avaluació de segon curs

CRITERIS D’AVALUACIÓ            SEGON CURS
1. Copsar les idees essencials i les    1.1. Copsar les idees generals i les intencions de
  intencions de textos orals de diferents   textos orals de diferents tipus i nivell de
  tipus i de diferent nivell de        formalització.
  formalització, i reproduir-ne el     1.2. Reconéixer les característiques dels diferents
  contingut en textos orals o escrits.    tipus de textos relacionant-los amb la situació
  Utilitzar la llengua per a adquirir nous  de comunicació en què es produeixen.
  coneixements.
                      1.3. Reproduir-ne el contingut en textos orals i
                        escrits.
                       1.4. Utilitzar la llengua per a adquirir nous
                         coneixements.
2. Aplicar els coneixements sobre el     2.1. Aplicar els coneixements sobre el valencià i
  valencià i el castellà, i les normes d’ús  el castellà, i les normes d’ús lingüístic, per
  lingüístic, per solucionar problemes de   solucionar problemes de comprensió de textos
  comprensió de textos orals i escrits i    orals i escrits.
  per compondre i revisar, de manera    2.2. Aplicar els coneixements sobre la llengua per
  progressivament autònoma, els textos     compondre i revisar els textos propis d’aquest
  propis d’aquest curs.            curs.
                       2.3. Potenciar la incorporació de la nostra llengua
                         als nouvinguts i als castellanoparlants
3. Participar en situacions de        3.1. Intervenir de manera adequada en les
  comunicació, dirigides o espontànies,    situacions de comunicació, respectant les
  respectant les normes de la         normes.
  comunicació: usar el torn de paraula, 3.2. Fomentar el diàleg, la diversitat d’opinions i
  organitzar el discurs, escoltar i      la receptivitat.
  incorporar les intervencions dels altres.

4. Valorar el valencià com a vehicle de 4.1. Valorar el valencià com a vehicle de
  comunicació i usar-lo progressivament  comunicació.
  en situacions formals i informals.  4.2. Emprar el valencià en tots els àmbits.
  Incorporar el valencià en tots els
  àmbits de la llengua, especialment en 4.3. Utilitzar el valencià com a llengua vehicular
  l’àmbit acadèmic, com a vehicle     d’aprenentatge acadèmic.
  aprenentatge.
5. Fer ús de la mediació per a assegurar   5.1. Conéixer els avantatges de la utilització del


                       80
  l’èxit de la comunicació oral i escrita.     llenguatge com a mitjà per a comunicar-se i
  Actuar com a intermediari entre els       solucionar conflictes.
  interlocutors que no poden         5.2. Actuar com a intermediari entre els
  comprendre’s de manera directa.        interlocutors que no poden comprendre’s de
  Utilitzar la interpretació oral, fent un    manera directa.
  resum de la llengua de l’emissor, quan
  el receptor no comprén el missatge     5.3. Utilitzar la interpretació oral, resumint la
  original.                   llengua de l’emissor, quan el receptor no
                         comprén el missatge original
6. Reconéixer en un text les diferents     6.1 Conéixer les diferents funcions del llenguatge
  funcions del llenguatge.            i reconéixer-les en un text.
7. Reconéixer els diferents tipus de textos  7.1. Identificar i emprar textos model de diferents
  (expositius, narratius, descriptius,      tipus (narratius, conversacionals, descriptius...)
  argumentatius, conversacionals i        i distingir-ne l’estructura.
  dialogats) i les seues estructures     7.2. Produir textos escrits seguint l’estructura
  formals, i ser capaç d’utilitzar-los.     prèvia corresponent i d’acord amb la situació
                         comunicativa.
8. Reconéixer, juntament amb el propòsit 8.1. Reconéixer el propòsit, la idea general i les
  i la idea general, idees, fets o dades  idees, fets o dades rellevants en textos orals
  rellevants en textos orals d’àmbits    d’àmbits socials pròxims a l’experiència de
  socials pròxims a l’experiència de    l’alumnat i de l’àmbit acadèmic.
  l’alumnat i de l’àmbit acadèmic;    8.2. Distingir la idea global i la rellevància
  captar la idea global i la rellevància  d’informacions sentides en ràdio o en
  d’informacions sentides en ràdio o en   televisió.
  televisió i seguir instruccions per a
  realitzar autònomament tasques     8.3. Seguir instruccions per a realitzar
  d’aprenentatge.              autònomament tasques d’aprenentatge.
9. Fer exposicions oral senzilles sobre    9.1. Recollir i organitzar informació sobre un
  temes que tinguen interés per a        tema, estructurar-lo i planificar-lo per escrit.
  l’alumnat i que siguen pròxims al seu    9.2. Exposar oralment experiències amb l’ajuda
  entorn, amb l’ajuda de mitjans         de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de
  audiovisuals i de les tecnologies de la    la informació i de la comunicació.
  informació i la comunicació, de manera
  ordenada i fluïda, ajustant-se a un pla   9.3. Seguir un ordre lògic en la presentació
  o guió previ; seguir un ordre lògic en la   d’informacions i arguments.
  presentació d’informacions i        9.4. Emprar un llenguatge adequat a la situació de
  arguments; adequar el llenguatge        comunicació.
  utilitzat al contingut i a la situació
  comunicativa; mantenir l’atenció del    9.4. Mantenir l’atenció del receptor amb
  receptor.                   l’entonació, el volum de veu, la pronunciació i
                         el ritme adequats.


10. Sintetitzar oralment el sentit global de 10.1. Distingir les parts i l’estructura de textos
  textos escrits expositius, identificant-ne  expositius i observar-ne la importància i la
  les intencions; diferenciar les idees     significació.
  principals i secundàries; reconéixer    10.2. Distingir les idees principals de les
  possibles incoherències i ambigüitats


                        81
 en el contingut i aportar una opinió       secundàries.
 personal.                  10.3. Captar les possibles incoherències i
                         ambigüitats en el contingut.
                        10.4. Valorar la capacitat de donar una opinió
                         personal sobre el contingut del text que puga
                         ser exposada en la síntesi oral.
11. Elaborar el resum d’una exposició o    11.1. Seleccionar les dades principals d’una
  argumentació oral sobre un tema        exposició oral sobre un tema específic i
  específic i conegut, reflectint-ne els     conegut.
  arguments principals i els punts de     11.2. Elaborar un resum que en reflectisca els
  vista dels participants.            arguments principals i els punts de vista dels
                         participants.
12. Integrar informacions procedents de    12.1. Assenyalar els elements que presenten
  diferents textos sobre un tema, a fi      textos diferents sobre un mateix tema.
  d’elaborar un text de síntesi en què es   12.2. Seleccionar les dades sobre un mateix tema
  reflectisquen tant les informacions      procedents de diverses fonts.
  principals i els punts de vista trobats
  com el punt de vista propi.         12.3. Elaborar un treball de síntesi que reflectisca
                         tant les informacions principals i els punts de
                         vista trobats com el punt de vista propi.
13. Extraure informacions concretes i     13.1. Extraure informacions concretes i
  identificar el propòsit en textos escrits   identificar el propòsit en textos escrits
  d’àmbits socials pròxims a           d’àmbits socials pròxims a l’experiència de
  l’experiència de l’alumnat; seguir       l’alumnat.
  instruccions de certa extensió en      13.2. Seguir instruccions de certa extensió en
  processos poc complexos; identificar el    processos poc complexos.
  tema general i els temes secundaris, i
  distingir com està organitzada la      13.3. Distingir com està organitzada la
  informació. Aplicar tècniques         informació.
  d’organització d’idees, com ara       13.4. Aplicar tècniques d’organització d’idees per
  esquemes jeràrquics o mapes          sintetitzar, personalitzar i retenir la informació.
  conceptuals.
14. Narrar, exposar, explicar, resumir i    14.1. Redactar, exposar, explicar, resumir i
  comentar en suport paper i digital;      comentar en suport paper i digital.
  usar el registre adequat; organitzar les  14.2. Usar el registre adequat.
  idees amb claredat: enllaçar els
  enunciats en seqüències lineals       14.3. Distingir el tema de l’exposició i organitzar
  cohesionades; respectar les normes       les idees amb claredat.
  gramaticals, ortogràfiques i        14.4. Enllaçar els enunciats en seqüències lineals
  tipogràfiques. Valorar la importància     cohesionades.
  de planificar i revisar el text. Redactar
  cròniques periodístiques breus       14.5. Respectar els criteris de correcció
  organitzant la informació de manera      gramatical, ortogràfica i tipogràfica.
  jeràrquica.                 14.6. Valorar la importància de planificar i revisar
                         el text.
                        14.7. Redactar cròniques periodístiques breus                        82
                           organitzant la informació de manera
                           jeràrquica.
15. Conéixer la diversitat lingüística     15.1 Conéixer la diversitat lingüística d’Europa.
  d’Europa, la realitat plurilingüe i     15.2. Conéixer la realitat plurilingüe d’Espanya.
  pluricultural d’Espanya i de la
  Comunitat Valenciana. Valorar        15.3. Valorar la diversitat lingüística com una
  aquesta diversitat com un patrimoni       manifestació d’identitat i com una mostra de la
  que ens enriqueix a tots i a totes.       riquesa cultural del país.
  Considerar les diferents situacions que   15.4. Conéixer les diferents situacions que
  plantegen les llengües en contacte.       plantegen les llengües en contacte.
                        15.5. Respectar la diversitat i potenciar la
                          normalització del valencià per evitar-ne la
                          desaparició.
16. Identificar els trets lingüístics propis 16.1. Identificar els trets lingüístics propis dels
  dels distints usos geogràfics, socials i   distints usos geogràfics, socials i estilístics de
  estilístics de la llengua, per mitjà de   la llengua.
  l’observació directa i de la comparació 16.2. Analitzar, observar, comparar i aprendre
  de produccions diverses.           les varietats geogràfiques de la llengua.
17. Conéixer una terminologia lingüística    17.1.Conéixer una terminologia lingüística
  bàsica en les activitats de reflexió sobre   bàsica.
  el seu ús. Conéixer i aplicar        17.2.Conéixer i aplicar les normes d’accentuació.
  correctament les normes d’accentuació
  vigents. Conéixer l’estructura de      17.3 Conéixer l’estructura de l’oració i les
  l’oració i les diferents classes d’oració.   diferents classes d’oració.
  Esbrinar les principals relacions de     17.4. Esbrinar les principals relacions de
  significat.                   significat.
18. Incorporar la lectura i l’escriptura 18.1. Incorporar la lectura i l’escriptura com a
  com a mitjans d’enriquiment personal.  mitjans d’enriquiment personal.
                        18.2. Fomentar la lectura i l’assistència al teatre,
                          al cinema, a concerts, a espectacles... en
                          valencià.
                        18.3.Fomentar la participació en concursos de
                          narrativa, còmics, etc.
19. Conéixer els gèneres literaris.       19.1. Conéixer els gèneres literaris.
  Identificar el gènere a què pertany un    19.2. Identificar el gènere a què pertany un text
  text literari llegit totalment,         literari.
  reconeixent-ne els elements
  estructurals bàsics i els grans tipus de   19.3. Reconéixer en un text literari: els elements
  recursos lingüístics, i emetre una       estructurals bàsics i els recursos lingüístics.
  opinió personal. Aprendre a classificar   19.4. Opinar sobre els aspectes més positius i
  els textos llegits per gèneres literaris.    negatius de cada gènere.
                        19.5. Classificar textos per gèneres i subgèneres
                          literaris.
20. Exposar una opinió sobre la lectura     20.1. Exposar una opinió sobre la lectura d’una


                        83
  personal d’una obra completa         obra completa.
  adequada a l’edat; reconéixer       20.2. Reconéixer l’estructura de l’obra i els
  l’estructura de l’obra i els elements del   elements del gènere.
  gènere; valorar l’ús del llenguatge i el
  punt de vista de l’autor; diferenciar el 20.3. Valorar l’ús del llenguatge i el punt de vista
  contingut literal i el sentit de l’obra, i  de l’autor.
  relacionar el contingut amb        20.4. Diferenciar el contingut literal i el sentit de
  l’experiència pròpia.             l’obra.
                         20.5. Relacionar el contingut amb l’experiència
                          pròpia.
21. Utilitzar els coneixements literaris en   21.1. Analitzar, comentar i valorar textos literaris
  la comprensió i la valoració de textos      de diferents autors i gèneres.
  breus o fragments, la caracterització     21.2. Distingir la caracterització dels subgèneres
  dels subgèneres literaris, la          literaris, la versificació i el tipus de llenguatge.
  versificació, l’ús del llenguatge i la
  funcionalitat dels recursos retòrics en    21.3. Conéixer i identificar figures retòriques en
  el text.                     textos literaris.
22. Compondre textos, en suport paper i     22.1. Compondre textos prenent com a model un
  digital, prenent com a model un text       text literari comentat prèviament a l’aula.
  literari dels llegits i comentats a l’aula,  22.2. Redactar transformacions i adaptacions de
  o fer-ne alguna transformació senzilla.     textos literaris.
  Conéixer el procés que porta del text
  dramàtic a la representació teatral.     22.3. Produir textos literaris que incloguen
                          estructures pròpies del gènere.
                         22.4. Conéixer el procés que porta del text
                          dramàtic a la representació teatral.
23. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles   23.1. Emprar tècniques de selecció i organització
  de maneig de la informació: recerca,       de la informació.
  elaboració i presentació, amb l’ajuda     23.2. Analitzar l’estructura i el sistema dels
  dels mitjans tradicionals i l’aplicació de    treballs d’investigació senzills.
  les noves tecnologies. Planificar i dur a
  terme, individualment o en equip, la     23.3. Planificar activitats relacionades amb el
  consulta de diccionaris especialitzats i     mètode científic i redactar-ne el procés.
  obres de consulta diverses, en el marc    23.4. Revisar les produccions amb l’ajuda de
  de treballs d’investigació senzills.       llibres de consulta i diccionaris.
  Utilitzar els processadors de textos i ser
  capaç d’aplicar-los a treballs        23.5. Respectar les normes lingüístiques, l’ordre i
  d’investigació senzills, fent ús dels      la claredat, i tenir cura de la presentació.
  mitjans informàtics complementaris      23.6. Utilitzar els processadors de textos i uns
  (Internet, bases de dades, CD-ROM...).      altres mitjans informàtics complementaris.


24. Identificar en textos orals i escrits   24.1. Utilitzar el registre adequat a la situació de
  imatges i expressions que denoten       comunicació, eliminant qualsevol expressió
  alguna forma de discriminació (de       que denote agressió o discriminació.
  gènere, social, relacionada amb el grup 24.2. Analitzar i evitar els usos discriminatoris de
  ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el  la llengua existents en els textos orals, escrits i
  llenguatge com a mitjà de resolució de


                         84
  conflictes.                  icònics.
                       24.3. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de
                         resolució de conflictes.
......................


7.3. Distribució dels criteris d’avaluació de tercer curs

CRITERIS D’AVALUACIÓ             TERCER CURS
1. Captar les idees essencials de textos   1.1. Interpretar les idees essencials de textos orals
  orals de diferents tipus i de diferent    de diferents tipus i nivell de formalització.
  nivell de formalització, i reproduir-ne  1.2. Reproduir el contingut en textos escrits.
  el contingut en textos escrits.
                       1.3. Resumir el contingut per escrit.

2. Aplicar els coneixements sobre el     2.1. Aplicar els coneixements sobre el valencià i
  valencià i el castellà, i les normes d’ús  el castellà i les normes d’ús lingüístic per
  lingüístic, per solucionar problemes de   solucionar problemes de comprensió de textos
  comprensió de textos orals i escrits, i   orals i escrits.
  per a la composició i la revisió dirigida 2.2. Aplicar els coneixements sobre la llengua per
  dels textos propis d’aquest curs.      compondre i revisar els textos propis d’aquest
                        curs.
3. Participar en situacions de        3.1. Intervenir de manera adequada en les
  comunicació, dirigides o espontànies,    situacions de comunicació, respectant les
  respectant les normes de la         normes.
  comunicació: usar el torn de paraula, 3.2. Fomentar el diàleg, la diversitat d’opinions i
  organitzar el discurs, escoltar i      la receptivitat.
  incorporar les intervencions dels altres.

4. Valorar el valencià com a vehicle de 4.1. Valorar el valencià com a vehicle de
  comunicació i usar-lo progressivament  comunicació i usar-lo progressivament en
  en situacions formals i informals.    situacions formals i informals.
  Incorporar el valencià en tots els  4.2. Incorporar el valencià en tots els àmbits.
  àmbits de la llengua, especialment en
  l’àmbit acadèmic, com a vehicle    4.3. Utilitzar el valencià com a vehicle
  aprenentatge.              d’aprenentatge en l’àmbit acadèmic.
5. Fer ús de la mediació per a assegurar   5.1. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit
  l’èxit de la comunicació oral i escrita.   de la comunicació oral i escrita.
  Actuar com a intermediari entre els    5.2. Actuar com a intermediari entre els
  interlocutors que no poden          interlocutors que no poden comprendre’s de
  comprendre’s de manera directa.        manera directa.
  Utilitzar la interpretació oral i la
  traducció escrita, i també saber fer    5.3. Utilitzar la interpretació oral i la traducció
  resums i paràfrasis de la llengua de     escrita
  l’emissor, quan el receptor no comprén   5.4. Saber fer resums i paràfrasis de la llengua de
  el missatge original.             l’emissor quan el receptor no comprén el                       85
                           missatge original.
6. Entendre instruccions i normes     6. 1. Entendre instruccions i normes donades
  donades oralment; extraure idees      oralment.
  generals i informacions específiques de 6.2. Extraure idees generals i informacions
  reportatges i entrevistes; seguir el    específiques de reportatges i entrevistes.
  desenvolupament de presentacions
  breus relacionades amb temes      6.3. Seguir el desenvolupament de presentacions
  acadèmics i plasmar-ho en forma      breus relacionades amb temes acadèmics i
  d’esquema i resum.             plasmar-ho en forma d’esquema i resum.
7. Sintetitzar oralment el sentit global de   7.1. Sintetitzar oralment el sentit global de textos
  textos escrits narratius, descriptius i     escrits narratius, descriptius i dialogats de
  dialogats de diferent tipus (incloent-hi    diferents tipus i distint nivell de formalització.
  els propis de la premsa escrita) i distint  7.2. Identificar les intencions.
  nivell de formalització; identificar-ne
  les intencions; diferenciar les idees    7.3. Distingir les idees principals i les
  principals i les secundàries; reconéixer    secundàries.
  possibles incoherències o ambigüitats    7.4. Captar les possibles incoherències i
  en el contingut; aportar una opinió       ambigüitats en el contingut.
  personal.
                        7.5. Aportar una opinió personal sobre el
                          contingut del text.
8. Fer exposicions orals senzilles sobre fets  8.1. Fer exposicions orals senzilles sobre fets
  d’actualitat social, que siguen d’interés    d’actualitat de manera ordenada.
  per a l’alumnat, de manera ordenada,     8.2. Elaborar un pla o guió previ.
  ajustant-se a un pla o guió previ; amb
  l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les   8.3. Exposar amb l’ajuda de mitjans audiovisuals
  tecnologies de la informació i de la      i de les tecnologies de la informació i de la
  comunicació; adequar el tema a la        comunicació.
  situació comunicativa; mantenir       8.4. Adequar el tema a la situació de
  l’atenció del receptor.             comunicació.
                        8.5. Mantenir l’atenció del receptor.
9. Elaborar el resum d’una exposició o un 9.1. Elaborar el resum d’una exposició oral o un
  debat oral sobre un tema específic i   debat oral sobre un tema específic.
  conegut, reflectir els arguments    9.2. Reflectir els arguments principals i els punts
  principals i els punts de vista dels   de vista dels participants.
  participants.

10. Extraure i contrastar informacions    10.1. Extraure informacions concretes i
  concretes i identificar el propòsit en els  identificar el propòsit en els textos escrits més
  textos escrits més usats per a actuar     usats per a actuar com a membres de la
  com a membres de la societat; seguir     societat.
  instruccions en àmbits públics i en    10.2. Seguir instruccions en àmbits públics i en
  processos d’aprenentatge d’una certa     processos d’aprenentatge d’una certa
  complexitat; inferir el tema general i    complexitat.
  els temes secundaris; distingir com
  s’organitza la informació.         10.3. Inferir el tema central i els temes secundaris
                       10.4. Distingir com està organitzada la


                        86
                          informació.
11. Crear textos escrits de diferent tipus   11.1. Redactar textos de diferents tipus en suport
  (narratius, descriptius i dialogats) en    paper i digital.
  suport paper i digital; adequar el     11.2. Adequar el registre a la situació de
  registre a la situació comunicativa;      comunicació.
  utilitzar-ne l’estructura organitzativa
  per a ordenar les idees amb claredat:    11.3. Distingir l’estructura del text i organitzar les
  enllaçar els enunciats en seqüències      idees amb claredat.
  lineals cohesionades; respectar els     11.4. Enllaçar els enunciats en seqüències lineals
  criteris de correcció gramatical,       cohesionades.
  ortogràfica i tipogràfica, amb un
  vocabulari ric i variat. Valorar la     11.5. Respectar els criteris de correcció
  importància de planificar i revisar el     gramatical, ortogràfica i tipogràfica.
  text.                    11.6. Valorar la importància de planificar i revisar
                         el text.


12. Integrar informacions procedents de    12.1. Assenyalar els elements que presenten
  diferents textos sobre un tema, a fi      textos diferents sobre un mateix tema.
  d’elaborar un text de síntesi en què es   12.2. Seleccionar les dades sobre un mateix tema
  reflectisquen tant les informacions      procedents de diverses fonts.
  principals i els punts de vista trobats
  com el punt de vista propi.         12.3. Elaborar un treball de síntesi que reflectisca
                         tant les informacions principals i els punts de
                         vista trobats com el punt de vista propi.
13. Comprendre l’origen i l’evolució del  13.1 Comprendre l’origen i evolució del valencià.
  valencià, identificar i localitzar els  13.2 Identificar i localitzar els fenòmens de
  fenòmens de contacte entre les distintes  contacte entre les distintes llengües
  llengües constitucionals i conéixer les   constitucionals.
  característiques fonamentals del
  bilingüisme.               13.4. Conéixer les característiques fonamentals
                        del bilingüisme.
                        13.5. Valorar la importància de potenciar l’ús del
                         valencià i evitar-ne la desaparició.
14. Conéixer la diversitat lingüística     14.1 Conéixer la diversitat lingüística d’Europa,
  d’Europa, d’Espanya i de la          d’Espanya i de la Comunitat Valenciana.
  Comunitat Valenciana; valorar        14.2.Valorar la diversitat lingüística com un
  aquesta diversitat com un patrimoni      patrimoni que ens enriqueix a tots.
  que ens enriqueix a tots i a totes.
                        14.3. Manifestar tolerància cap als usuaris
                         d’altres llengües i col·laborar a mantenir i
                         dignificar la pròpia.
15. Identificar els trets lingüístics propis 15.1.Reconéixer els usos socials de la llengua en
  de distints usos geogràfics, socials i    l’entorn a partir de la participació en situacions
  estilístics del valencià, per mitjà de    reals directes (en entrevistes, col·loquis,
  l’observació directa i la comparació de   converses…) i l’observació de determinats
  produccions diverses.            mitjans de comunicació social (revistes,
                        periòdics, anuncis, etc.).


                       87
                        15.2. Reconéixer l’ús de varietats del llenguatge
                         determinades per factors socials, polítics,
                         comercials, d’edat...
16. Conéixer la terminologia lingüística    16.1. Conéixer la terminologia lingüística
  necessària per a la reflexió sobre l’ús.    necessària per a la reflexió sobre l’ús.
17. Reconéixer les diferents unitats de la   17.1. Conéixer els fonemes i les grafies.
  llengua i, si és el cas, la relació entre  17.2. Reconéixer els elements següents: fònics,
  aquestes i els seus significats. Aplicar    morfològics, lèxics i sintàctics.
  els coneixements sobre la llengua i les
  normes d’ús lingüístic per resoldre     17.3. Utilitzar les connectors de manera
  problemes de comprensió de textos       adequada, tant oralment com per escrit.
  orals i escrits, i per compondre i     17.4. Utilitzar aquests coneixements en la
  revisar els textos de manera          interpretació, la producció i la revisió de
  progressivament autònoma.           textos.
                        17.5. Segmentar conjunts en unitats aïllant les
                         parts d’un text, d’un paràgraf, d’una oració o
                         d’una paraula.
18. Exposar una opinió sobre la lectura    18.1. Exposar una opinió sobre la lectura d’una
  personal d’una obra completa          obra completa.
  adequada a l’edat i relacionada amb     18.2. Avaluar l’estructura de l’obra i l’ús dels
  els períodes literari estudiats; avaluar    elements del gènere.
  l’estructura i l’ús dels elements del
  gènere, l’ús del llenguatge i el punt de  18.3. Valorar l’ús del llenguatge i el punt de vista
  vista de l’autor; situar bàsicament el     de l’autor.
  sentit de l’obra en relació amb el     18.4. Situar el sentit de l’obra en relació amb el
  context i amb l’experiència pròpia.      context i amb l’experiència pròpia.
19. Utilitzar els coneixements literaris en  19.1. Utilitzar els coneixements literaris en la
  la comprensió i la valoració de textos     comprensió i la valoració de textos breus o
  breus o fragments, considerant la       fragments.
  presència de certs temes recurrents, el   19.2. Considerar la presència de certs temes
  valor simbòlic del llenguatge poètic i     recurrents, el valor simbòlic del llenguatge
  l’evolució dels gèneres, de les formes     poètic i l’evolució dels gèneres, de les formes
  literàries i dels estils.           literàries i dels estils.
20. Mostrar el coneixement de les       20.1. Mostrar el coneixement de les relacions
  relacions entre les obres llegides i      entre les obres llegides i comentades, i els
  comentades, el context en què         autors més rellevants de la història de la
  apareixen i les autores o autors més      literatura.
  rellevants de la història de la       20.2. Conéixer les relacions amb els
  literatura; fer un treball personal      esdeveniments culturals i socials existents en
  d’informació, síntesi, imitació i       el context de la seua producció.
  recreació, en suport paper o digital.
                        20.3. Extraure dades en biblioteques, manuals i
                         unes altres fonts sobre els autors, les obres i el
                         context.
                        20.4. Fer un treball personal d’informació, síntesi,                        88
                           imitació i recreació, en suport paper o digital.
21. Identificar el gènere a què pertany un 21.1. Identificar el gènere a què pertanyen les
  text literari llegit totalment. Reconéixer  obres literàries llegides.
  els elements estructurals bàsics i els   21.2. Llegir, analitzar i comentar fragments de les
  grans tipus de recursos lingüístics, i    obres literàries més representatives de cada
  emetre una opinió personal. Utilitzar     època, gènere literari i autor, i també els
  aquests coneixements en la producció     recursos literaris i lingüístics més utilitzats.
  de textos amb intenció literària.
                       21.3. Emetre opinions sobre els aspectes més i
                         menys apreciats de cada gènere literari.
                        21.4. Utilitzar aquests coneixements en la
                          producció de textos amb intenció literària.
22. Establir relacions entre obres, autors i 22.1. Conéixer els autors, les obres i els fets més
  moviments que constitueixen un        representatius de la literatura catalana des dels
  referent clau en la història de la      orígens fins a l’actualitat.
  literatura fins al segle XVIII—incloent- 22.2. Conéixer les relacions amb els
  hi els de les llengües constitucionals—   esdeveniments culturals i socials existents en
  i els elements més destacats del context   el context de la seua producció.
  cultural, social i històric en què
  apareixen.                22.3. Extraure dades en biblioteques, manuals i
                        unes altres fonts sobre els autors, les obres i el
                        context, i elaborar síntesis de les relacions
                        entre aquests i les diferents llengües.
23. Planificar i dur a terme,          23.1. Emprar tècniques de selecció i organització
  individualment i en equip, la consulta     de la informació.
  de diverses fonts d’informació, tant en   23.2. Analitzar l’estructura i el sistema dels
  suports tradicionals (per mitjà de l´ús     treballs d’investigació senzills.
  d’índexs, de fitxes i d’altres sistemes de
  classificació de fonts) com en els que    23.3. Planificar la consulta de diverses fonts
  proporcionen les tecnologies de la       d’informació (tradicionals i noves tecnologies)
  informació i la comunicació, en el marc     i realitzar treballs d’investigació senzills.
  de treballs d’investigació senzills.     23.4. Revisar les produccions amb l’ajuda de
  Utilitzar els processadors de textos i ser   llibres de consulta i de diccionaris.
  capaç d’aplicar-los a treballs
  d’investigació senzills, fent ús dels    23.5. Utilitzar els processadors de textos i uns
  mitjans informàtics complementaris       altres mitjans informàtics complementaris.
  (Internet, bases de dades, CD-ROM...).
24. Identificar en textos orals i escrits   24.1. Utilitzar el registre adequat a la situació de
  imatges i expressions que denoten       comunicació, eliminant qualsevol expressió
  alguna forma de discriminació (de       que denote agressió o discriminació.
  gènere, social, relacionada amb el grup 24.2. Analitzar i evitar els usos discriminatoris de
  ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el  la llengua existents en els textos orals, escrits i
  llenguatge com a mitjà de resolució de     icònics.
  conflictes.
                        24.3. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de
                         resolució de conflictes.
25. Identificar els recursos principals     25.1. Analitzar els recursos que utilitzen els                        89
  utilitzats pels mitjans de comunicació     mitjans de comunicació per a elaborar i
  per a elaborar i difondre informacions     difondre informacions i opinions.
  i opinions.                25.2. Identificar i criticar el missatge subliminar
                         de la publicitat i com aquesta influeix sobre el
                         receptor.
                        25.3. Manipular i transformar missatges
                         publicitaris en uns altres que continguen valors
                         d’interés social.
.......................


7.4. Distribució dels criteris d’avaluació de quart curs

 CRITERIS D’AVALUACIÓ             QUART CURS
 1. Captar i extraure les idees essencials,  1.1. Captar i extraure les idees essencials, les
  les intencions i les dades rellevants de   intencions i les dades rellevants de textos orals
  textos orals de diferents tipus i de     de diferents tipus i de diferent nivell de
  diferent nivell de formalització, com     formalització.
  ara presentacions d’una certa extensió   1.2. Identificar el propòsit, la tesi i els arguments
  o conferències no massa extenses;       de declaracions o debats públics en mitjans de
  identificar el propòsit, la tesi i els    comunicació o en el marc escolar.
  arguments de declaracions o debats
  públics en mitjans de comunicació o    1.3. Reproduir el contingut en textos escrits.
  en el marc escolar, reproduint-ne el
  contingut en textos escrits.
 2. Aplicar els coneixements sobre el     2.1. Aplicar els coneixements sobre el valencià i
  valencià i el castellà, i les normes d’ús  el castellà, i les normes d’ús lingüístic, per
  lingüístic, per solucionar problemes de   solucionar problemes de comprensió de textos
  comprensió de textos orals i escrits, i   orals i escrits.
  per a la composició i la revisió     2.2. Aplicar els coneixements sobre la llengua per
  autònoma dels textos.            a la composició i la revisió autònoma de
                         textos.
 3. Participar en situacions de        3.1. Intervenir de manera adequada en les
  comunicació, dirigides o espontànies,     situacions de comunicació, respectant les
  respectant les normes de la          normes.
  comunicació: usar el torn de paraula,   3.2. Fomentar el diàleg, la diversitat d’opinions i
  organitzar el discurs, escoltar i       la receptivitat.
  incorporar les intervencions dels
  altres.
 4. Valorar el valencià com a vehicle de 4.1. Valorar el valencià com a vehicle de
  comunicació i usar-lo progressivament  comunicació i usar-lo progressivament en
  en situacions formals i informals.    situacions formals i informals.
  Incorporar el valencià en tots els  4.2. Incorporar el valencià en tots els àmbits.
  àmbits de la llengua, especialment en
  l’àmbit acadèmic com a vehicle    4.3. Utilitzar el valencià com a vehicle
  aprenentatge.              d’aprenentatge en l’àmbit acadèmic.                        90
5. Fer ús de la mediació per a assegurar    5.1. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit
  l’èxit de la comunicació oral i escrita.    de la comunicació oral i escrita.
  Actuar com a intermediari entre els     5.2. Actuar com a intermediari entre els
  interlocutors que no poden           interlocutors que no poden comprendre’s de
  comprendre’s de manera directa.        manera directa.
  Utilitzar la interpretació oral i la
  traducció escrita, i també saber fer    5.3. Utilitzar la interpretació oral i la traducció
  resums i paràfrasis de la llengua de      escrita.
  l’emissor, quan el receptor no       5.4. Saber fer resums i paràfrasis de la llengua de
  comprén el missatge original. Utilitzar    l’emissor quan el receptor no comprén el
  els elements no verbals de la         missatge original.
  comunicació per a la comprensió
  perfecta de qualsevol interlocutor.     5.5. Utilitzar els elements no verbals de la
                         comunicació per a la comprensió perfecta de
                         qualsevol interlocutor.
6. Sintetitzar oralment el sentit global de  6.1. Sintetitzar oralment el sentit global de textos
  textos escrits de diferent tipus i       escrits de diferents tipus i distints nivells de
  distints nivell de formalització,       formalització.
  identificar-ne les intencions i       6.2. Identificar les intencions.
  diferenciar les idees principals i les
  secundàries; reconéixer-hi possibles    6.3. Distingir les idees principals i les
  incoherències o ambigüitats en el       secundàries.
  contingut i aportar una opinió       6.4. Reconéixer les possibles incoherències i
  personal.                   ambigüitats en el contingut.
                        6.5. Aportar una opinió personal sobre el text.
7. Elaborar el resum d’una exposició o   7.1. Elaborar el resum d’una exposició oral o un
  un debat oral sobre un tema específic i  debat oral sobre un tema específic.
  conegut; reflectir els arguments    7.2. Reflectir els arguments principals i els punts
  principals i els punts de vista dels    de vista dels participants.
  participants.
8. Fer presentacions orals clares,       8.1. Fer presentacions orals clares, ordenades i
  ordenades i ben estructurades, sobre      ben estructurades, sobre temes relacionats amb
  temes relacionats amb l’activitat       l’activitat acadèmica o l’actualitat social, que
  acadèmica o l’actualitat social, que      admeten diferents punts de vista i diverses
  admeten diferents punts de vista i       actituds sobre aquests.
  diverses actituds sobre aquests, amb    8.2. Ajustar-se a un pla o guió previ.
  l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les
  tecnologies de la informació i de la    8.3. Seguir un ordre lògic en la presentació de les
  comunicació. Ajustar-se a un pla o       informacions i els arguments.
  guió previ; seguir un ordre lògic en la   8.4. Exposar amb l’ajuda de mitjans audiovisuals
  presentació de les informacions i els     i de les tecnologies de la informació i de la
  arguments. Adequar el llenguatge        comunicació.
  utilitzat a la situació comunicativa i al
  contingut, i mantenir l’atenció del     8.5. Adequar el llenguatge emprat a la situació
  receptor.                   de comunicació.
                        8.6. Mantenir l’atenció del receptor.
9. Identificar i contrastar el propòsit en   9.1. Identificar i contrastar el propòsit en textos
  textos escrits de l’àmbit públic i dels    escrits de l’àmbit públic i dels mitjans de


                        91
  mitjans de comunicació; comprendre        comunicació.
  instruccions que regulen la vida social   9.2. Comprendre instruccions que regulen la vida
  i els processos d’aprenentatge         social i els processos d’aprenentatge
  complexos; inferir el tema general i els    complexos.
  temes secundaris; distingir com
  s’organitza la informació; contrastar    9.3. Inferir el tema general i els temes secundaris.
  explicacions i arguments, i valorar     9.4. Distingir com s’organitza la informació.
  l’eficàcia dels procediments lingüístics
  usats.                   9.5. Contrastar explicacions i arguments i valorar
                         l’eficàcia dels procediments lingüístics usats.


10. Elaborar missatges en què s’integren 10.1. Diferenciar les possibilitats expressives dels
  el llenguatge verbal i els llenguatges no  missatges en què s’integren el llenguatge
  verbals (icònic, gestual i musical),     verbal i els llenguatges no verbals (icònic,
  tenint en compte la situació de       musical i gestual).
  comunicació, i comparar els        10.2. Valorar la importància dels llenguatges no
  procediments expressius d’aquests      verbals en la societat actual.
  llenguatges.
                       10.3. Assenyalar els procediments, els mitjans i
                        les formes de persuasió utilitzades en els
                        llenguatges no verbals en contrast amb el
                        llenguatge verbal.
                        10.4. Produir missatges que integren codis
                         diferents.
11. Identificar, en textos orals i escrits de 11.1. Identificar les expressions discriminatòries
  diferents tipus, imatges i expressions    de la llengua, manifestar rebuig davant de
  que denoten alguna forma de          qualsevol postura o tòpic en les formes
  discriminació (sexual, social,        d’expressió oral o escrita que discriminen
  relacionada amb el grup ètnic, etc.),     l’ésser humà pel fet de pertànyer a un
  explorar alternatives que n’eviten l’ús    determinat grup social, ètnic o sexual.
  i utilitzar-les en les produccions     11.2. Elaborar alternatives a qualsevol ús
  pròpies.                   discriminatori de la llengua en textos orals,
                         escrits o icònics.
                        11.3. Redactar diferents tipus de textos que
                         denuncien les situacions i les actituds
                         discriminatòries.
12. Integrar informacions procedents de    12.1. Integrar informacions procedents de
  diferents textos sobre un mateix tema     diversos textos, més complexos, sobre un
  amb la finalitat d’elaborar un text de     mateix tema.
  síntesi, en què es reflectisquen tant les  12.2. Sintetitzar les dades més significatives per
  informacions principals i els punts de     al treball i organitzar-les segons les
  vista trobats com el punt de vista       necessitats.
  propi.
                        12.3. Comprovar que el treball de síntesi respon a
                         una finalitat comunicativa que requereix la
                         construcció de noves idees.
13. Crear textos escrits de diferent tipus   13.1. Redactar textos de diferents tipus en suport


                        92
  (narratius, descriptius i dialogats) en     paper i digital.
  suport paper i digital; adequar el     13.2. Adequar el registre a la situació de
  registre a la situació comunicativa;     comunicació.
  utilitzar-ne l’estructura organitzativa
  per a ordenar les idees amb claredat i   13.3. Distingir l’estructura del text i organitzar les
  de manera coherent; enllaçar els       idees amb claredat i de manera coherent.
  enunciats en seqüències lineals      13.4. Enllaçar els enunciats en seqüències lineals
  cohesionades, amb un vocabulari ric i     cohesionades.
  variat; respectar els criteris de
  correcció gramatical i ortogràfica.    13.5. Emprar un vocabulari ric i variat.
  Valorar la importància de planificar i   13.6. Respectar els criteris de correcció
  revisar el text.               gramatical i ortogràfica.
                       13.7. Valorar la importància de planificar i revisar
                         el text.
14. Conéixer la diversitat lingüística    14.1 Conéixer la diversitat lingüística d’Europa,
  d’Europa, d’Espanya i de la          d’Espanya i de la Comunitat Valenciana.
  Comunitat Valenciana; valorar       14.2.Valorar la diversitat lingüística com un
  aquesta diversitat com un patrimoni      patrimoni que ens enriqueix a tots.
  que ens enriqueix a tots i a totes.
  Identificar i localitzar les varietats   14.3. Manifestar tolerància cap als usuaris
  dialectals del valencià. Identificar i    d’altres llengües i col·laborar a mantenir i
  localitzar les llengües constitucionals.   dignificar la pròpia.
                       14.5. Identificar i localitzar les varietats dialectals
                         del valencià.
                       14.6. Identificar i localitzar les llengües
                         constitucionals.
15. Identificar els trets lingüístics propis 15.1.Reconéixer els usos socials de la llengua en
  de distints usos geogràfics, socials i    l’entorn a partir de la participació en situacions
  estilístics del valencià, per mitjà de    reals directes i l’observació de determinats
  l’observació directa i la comparació de   mitjans de comunicació social.
  produccions diverses.           15.2. Reconéixer l’ús de varietats del llenguatge
                        determinades per factors socials, polítics,
                        comercials, d’edat...
16. Conéixer i usar una terminologia     16.1. Conéixer i usar una terminologia lingüística
  lingüística adequada en les activitats    adequada en les activitats de la reflexió sobre
  de la reflexió sobre l’ús.          l’ús.
17. Reconéixer les diferents unitats de la  17.1. Reconéixer les diferents unitats de la llengua
  llengua, les seues combinacions i, si és   i les seues combinacions.
  el cas, la relació entre aquestes i els  17.2. Reconéixer les relacions entre les
  seus significats. Aplicar els         combinacions i els seus significats.
  coneixements sobre la llengua i les
  normes d’ús lingüístic per resoldre    17.3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i
  problemes de comprensió de textos       les normes d’ús lingüístic per resoldre
  orals i escrits, i per compondre i      problemes de comprensió de textos orals i
  revisar els textos de manera         escrits.
  autònoma.                 17.4. Aplicar els coneixements en la producció i


                       93
                          la revisió de textos.
18. Identificar el gènere al qual pertany 18.1. Identificar el gènere a què pertanyen obres
  un text literari llegit totalment,     de literatura llegides.
  reconeixent-ne els elements       18.2. Llegir, analitzar i comentar fragments de les
  estructurals bàsics i els grans tipus de  obres literàries més representatives de cada
  recursos lingüístics; emetre una opinió   època, gènere literari i autor, i també els
  personal; utilitzar aquests         recursos literaris i lingüístics més utilitzats.
  coneixements en la producció de textos
  amb intenció literària.         18.3. Emetre opinions sobre els aspectes més i
                        menys apreciats de cada gènere literari.
                        18.4. Utilitzar els coneixements en la producció
                         de textos amb intenció literària.
19. Utilitzar els coneixements literaris en 19.1. Utilitzar els coneixements literaris en la
  la comprensió i la valoració de textos     comprensió i la valoració de textos breus o
  breus o fragments, amb una atenció       fragments.
  especial a les innovacions dels gèneres 19.2. Posar una atenció especial a les innovacions
  i de les formes (en la versificació i en el  dels gèneres i de les formes en la literatura
  llenguatge) en la literatura          contemporània.
  contemporània.
                        19.3. Utilitzar aquests coneixements en la
                         producció de textos amb intenció literària.
20. Exposar una opinió ben argumentada 20. 1. Exposar una opinió ben argumentada sobre
  sobre la lectura personal de relats     la lectura personal de relats d’una certa
  d’una certa extensió i de novel·les dels  extensió i de novel·les dels del segle XIX fins a
  del segle XIX fins a l’actualitat;     l’actualitat.
  avaluar-ne l’estructura, l’ús dels    20.2. Avaluar-ne l’estructura, l’ús dels elements
  elements del gènere, el llenguatge, el   del gènere, el llenguatge, el punt de vista de
  punt de vista de l’ofici de l’autora o   l’ofici de l’autora o autor.
  autor; relacionar el sentit de l’obra
  amb el context i amb l’experiència    20.3. Relacionar el sentit de l’obra amb el context
  pròpia.                   i amb l’experiència pròpia.
21. Explicar les relacions entre les obres   21.1. Explicar relacions entre les obres llegides i
  llegides i comentades i el context       comentades, el context històric en què
  històric en què apareixen les autores i    apareixen els autors més rellevants des del
  els autors més rellevants des del segle    segle XIX fins a l’actualitat.
  XIX fins a l’actualitat, per mitjà d’un
                        21.2. Extraure dades en biblioteques, manuals i
  treball personal d’informació i de       unes altres fonts sobre els autors, les obres i el
  síntesi en què s’expose una valoració     context.
  personal o d’imitació i recreació, en
  suport paper o digital.           21.3. Fer un treball personal d’informació i de
                         síntesi en què s’expose una valoració personal
                         o d’imitació i recreació, en suport paper o
                         digital.
22. Establir relacions entre obres, autores 22.1. establir relacions entre els autors, les obres i
  i autors, i moviments que          els moviments més representatius de la
  constitueixen un referent clau en la     literatura catalana dels segles XIX, XX i XXI.
  història de la literatura dels segles XIX 22.2. Conéixer les relacions amb els
  i XX –incloent-hi els de les llengües


                       94
  constitucionals i els de la literatura      esdeveniments culturals i socials existents en
  occidental– i els elements més          el context de la seua producció.
  destacats del context cultural, social i  22.3. Extraure dades en biblioteques, manuals i
  històric en què apareixen.           unes altres fonts sobre els autors, les obres i el
                         context, i elaborar síntesis de les relacions
                         entre aquests i les diferents llengües.
23. Planificar i dur a terme,         23.1. Emprar tècniques de selecció i organització
  individualment i en equip, la consulta     de la informació.
  de diverses fonts d’informació, per     23.2. Analitzar l’estructura i el sistema dels
  mitjà de l’ús d’índexs, fitxes i diversos   treballs d’investigació senzills.
  sistemes de classificació de fonts,
  aplicant mitjans tradicionals i noves    23.3. Planificar la consulta de diverses fonts
  tecnologies de la informació i la       d’informació (tradicionals i noves tecnologies)
  comunicació, en el marc de treballs      i realitzar treballs d’investigació senzills.
  d’investigació senzills. Utilitzar els   23.4. Revisar les produccions amb l’ajuda de
  processadors de textos i ser capaç       llibres de consulta i de diccionaris.
  d’aplicar-los a treballs d’investigació
  senzills, fent ús dels mitjans       23.5. Utilitzar els processadors de textos i uns
  informàtics complementaris (Internet,     altres mitjans informàtics complementaris.
  bases de dades, CD-ROM...).
24. Identificar en textos orals i escrits   24.1. Utilitzar el registre adequat a la situació de
  imatges i expressions que denoten       comunicació, eliminant qualsevol expressió
  alguna forma de discriminació (de       que denote agressió o discriminació.
  gènere, social, relacionada amb el     24.2. Analitzar i evitar els usos discriminatoris de
  grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i      la llengua existents en els textos orals, escrits i
  utilitzar el llenguatge com a mitjà de     icònics.
  resolució de conflictes.
                        24.3. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de
                         resolució de conflictes.
25. Identificar els recursos principals  25.1. Analitzar els recursos que utilitzen els
  utilitzats pels mitjans de comunicació  mitjans de comunicació per a elaborar i
  per a elaborar i difondre informacions  difondre informacions i opinions.
  i opinions.              25.2. Identificar i criticar el missatge subliminar
                       de la publicitat i com aquesta influeix sobre el
                       receptor.
                        25.3. Manipular i transformar missatges
                         publicitaris en uns altres que continguen valors
                         d’interés social.
                        95
7.5. Concreció dels criteris d’avaluació.
L’assignatura de llengua i literatura catalanes adoptarà els següents criteris d’avaluació:
   Els continguts propis de la matèria explicats a classe i objecte de controls periòdics
    per avaluació puntuaran com a màxim 7. Aquesta puntuació serà la resultant de la
    mitjana aritmètica de les proves fetes.
   Els llibres de lectura obligatòria (un per avaluació), avaluats mitjançant controls de
    lectura o bé treballs (es decidirà prèviament, amb antelació), rebran una puntuació
    màxima de 1,5 punts. Serà criteri del professor/a valorar negativament la nota final
    de l’assignatura a l’alumnat que no haja llegit el llibre recomanat en un o més
    trimestres.
   L’alumnat que regularment use com a llengua vehicular amb el professor de la
    matèria el català obtindrà 0,5 punts que s’afegiran al resultat de la suma en la
    puntuació de les proves fetes en els dos punts anteriors.
   El treball de l’alumnat a classe i a casa, així com l’atenció, participació i
    comportament a l’aula sumaran com a màxim 1 punt.
   Els errors en l’expressió escrita (ortografia, gramàtica...) restaran 0,1 punts, errades
    referides a aspectes del treball lingüístic que s’ha explicat i treballat a classe.
                        96
8. Desenvolupament de les competències en el llibre de text
8.1. Valencià: llengua i literatura. 1r ESO.

Unitat 1. La veu de l’auca
Competència en comunicació lingüística
   Emprar l’auca per a conéixer històries, informar-se de fets i entretenir-se.
   Llegir una auca i reconéixer-ne les característiques i l’estructura.
   Emprar els recursos expressius escrits i orals per a exposar una auca.
   Transformar una rondalla en una auca.
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Comprendre, compondre i emprar distints tipus de textos adequats a intencions
    comunicatives o creatives diverses.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer.
Competència social i ciutadana
   Fer un ús adequat de la llengua segons el grau de familiaritat dels
    interlocutors.
   Defensar l’ús del valencià en qualsevol situació de comunicació.
Competència cultural i artística
   Valorar l’auca com un gènere narratiu popular en el segle XIX i que cal
    recuperar.
   Elaborar una auca com un recurs artístic i lingüístic per a difondre narracions i
    divulgar fets.
   Valorar positivament la tradició rondallística valenciana.
   Distingir els trets bàsics dels tres gèneres literaris essencials.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar enunciats, oracions i frases.
   Diferenciar les oracions segons les actituds dels parlants.
   Ordenar paraules alfabèticament.
   Aplicar l’ortografia de la b i la v.
   Aprendre a formar paraules derivades amb prefixos.
   Buscar, recopilar i processar informació.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
    obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i
    tècniques.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
    qüestions individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
    escoltant les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre l’auca, la rondalla i els gèneres
    literaris tant en suport tradicional (llibres, diccionaris, enciclopèdies...) com en
    Internet.
                        97
Unitat 2. Sóc qui sóc
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a descriure persones.
   Llegir i fer descripcions de persones i de personatges (retrats), i reconéixer-ne
    les característiques i l’estructura.
   Saber fer diferents tipus de descripcions (realistes, satíriques, detallades...).
   Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.
   Emprar les frases fetes per a descriure i, alhora, mantenir la riquesa expressiva
    del nostre lèxic.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs de llengua, acudits, endevinalles... per a descriure persones en
    situacions de comunicació informal, tot mantenint el respecte i la discreció.
   Observar i respectar la diversitat (racial, religiosa i cultural...) entre les
    persones que convivim a la Comunitat Valenciana.
   Emprar el diàleg per a millorar col·lectivament l’enteniment entre les persones.
Competència cultural i artística
   Valorar el retrat com un gènere descriptiu que cal practicar.
   Ser conscient de la importància de saber descriure persones d’una manera
    detallada, objectiva i completa en determinades ocasions (desaparició,
    accident, atracament, reconeixement...).
   Ser conscient de la importància de saber descriure personatges en textos
    literaris (novel·les, contes, poemes...) per tal d’augmentar la credibilitat i la
    imaginació.
   Distingir els trets bàsics de la narrativa juvenil.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar els constituents de l’oració.
   Diferenciar els substantius i els seus morfemes.
   Reconéixer els diftongs i els hiats.
   Aplicar l’ortografia de les lletres m i n, i de l’aplec mp.
   Aprendre a formar paraules derivades amb sufixos.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
    qüestions individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
    escoltant les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de camps semàntics relacionats amb la
    descripció de persones (trets físics, trets psíquics, oficis, indumentària,
    aficions...) tant en suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en
    Internet.

Unitat 3. Parles pels colzes!
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a conversar.
   Conversar i llegir converses escrites diverses (teatre, còmic, xats, diàlegs


                       98
   inserits en narracions...), reconeixent-ne les característiques i l’estructura.
   Seleccionar i emprar el nivell de llengua adient a cada conversa segons el
   context, el tema, el tipus de relació entre els participants...
   Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
   lingüísticament d’una manera adequada.
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Ser conscient dels principals tipus d’interacció verbal.
   Ser progressivament competent en l’expressió de missatges orals que
   s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
   Produir textos orals adequats a cada situació comunicativa.
   Millorar la competència comunicativa conversant, comentant, discutint i
   respectant les normes.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs de llengua (dramatitzacions, monòlegs, radionovel·les, jocs de
   rol...) per a reproduir, improvisar i generar converses en situacions de
   comunicació informals i formals.
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
   Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga
   diferent del propi.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber conversar d’una manera ordenada,
    coherent, tranquil·la, respectuosa...
   Ser conscient de la importància de saber escriure diàlegs en textos literaris
    (obres de teatre, contes, novel·les...) per tal d’agilitzar la història i donar a
    conéixer els personatges.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar els constituents de l’oració.
   Diferenciar i emprar els determinats.
   Reconéixer els diftongs i els hiats.
   Aplicar l’ortografia de les lletres m i n, i de l’aplec mp.
   Aprendre a formar paraules derivades amb sufixos.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència personal.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de camps semàntics relacionats amb la
   descripció de persones (trets físics, trets psíquics, oficis, indumentària,
   aficions...) tant en suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en
   Internet.

Onades 1. Les veus del temps


                       99
Competència en comunicació lingüística
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Donar a conéixer fets històrics mitjançant una auca expositiva.
   Considerar el llenguatge com un objecte d’observació i anàlisi.
   Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals
   i de la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
   Comprendre críticament la realitat sent conscient de les diverses perspectives
   en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne entre tots l’enteniment.
   Valorar positivament la importància de conéixer fets històrics (la Guerra de
   Successió) per tal d’evitar-ne la repetició.
   Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una marera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber plasmar en imatges (dibuixos)
    personatges i conflictes de la història.
   Valorar l’auca com una manifestació de la comunicació humana.
   Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
    contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
    contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer com es presenta la informació en un diccionari general i en una
   enciclopèdia.
   Comprovar la utilitat dels diccionaris.
   Valorar la importància de tenir un vocabulari ampli, ric, exacte i adequat.
   Aprendre a ordenar alfabèticament i a consultar diccionaris.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència personal.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb la batalla d’Almansa i
   les seues repercussions per als valencians.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com un instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 4. Un fum de rondalles
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a contar rondalles.
   Llegir i escoltar rondalles, i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la
    varietat.
   Millorar la competència comunicativa intercanviant rondalles –i unes altres
    narracions més o menys fantàstiques– que pertanguen a la literatura popular.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer; de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i
    de saber.
   Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de
    la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.


                       100
Competència social i ciutadana
   Emprar dramatitzacions i uns altres recursos (auca, fotonovel·la,
   radionovel·la...) per a difondre les rondalles.
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
   l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
   identitat local.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber contar rondalles, i unes altres
    narracions, d’una manera ordenada i coherent.
   Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
    culturals i artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i
    considerar-les una part del patrimoni d’altres pobles.
   Valorar la literatura popular (contes, rondalles, faules...) com una manifestació
    artística, malgrat les dificultats que ha comportat mantenir vius aquests
    gèneres.
   Valorar positivament la tasca de recuperació de rondalles valencianes
    realitzada per Enric Valor, entre altres autors.
Competència per a aprendre a aprendre
   Reconéixer i emprar els adjectius.
   Aplicar les normes d’ús de la dièresi.
   Reconéixer les paraules que porten accent diacrític.
   Aplicar l’ortografia de les lletres g i j, i del dígraf gu.
   Aprendre a emprar sinònims i antònims.
   Ser capaç de distingir els barbarismes i els estrangerismes, i evitar-ne l’ús.
   Distingir entre el registre estàndard i el col·loquial, i emprar cadascun en la
   situació de comunicació adient.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
   obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre les rondalles tant en suport
   tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.

Unitat 5. Així són les coses
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a descriure llocs i objectes, i reconéixer-ne les
    característiques i l’estructura.
   Identificar i valorar diferents tipus de descripcions.
   Emprar els procediments lingüístics per a representar, interpretar i comprendre
    la realitat.
   Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
    d’observació i anàlisi.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer.


                      101
    Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals
   i de la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs de llengua (acudits, endevinalles...) per a descriure objectes,
   paisatges, llocs... en situacions de comunicació informals.
   Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
   l’enteniment.
   Evitar l’ús del llenguatge sexista i discriminatori.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber descriure d’una manera detallada,
    objectiva i completa en determinades ocasions (descripció de rutes i paisatges,
    pèrdua d’objectes, reconeixement...).
   Ser conscient de la importància de les descripcions en textos literaris per tal
    d’augmentar el realisme, la credibilitat i la imaginació.
   Valorar positivament l’aportació estètica i complementària de les il·lustracions
    en els llibres (contes, novel·les, llibres de viatges...), tant en la coberta com en
    les pàgines interiors.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer, identificar i emprar els pronoms personals.
   Reconéixer els articles i escriure’ls correctament.
   Aplicar l’ortografia de la lletra x i dels dígrafs tx i ig.
   Identificar les paraules monosèmiques i les polisèmiques.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència personal, i saber aplicar els nous coneixements en situacions
   paregudes.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Observar, respectar i estimar la varietat de paisatges de la Comunitat Valenciana.
   Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels
   recursos naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i
   social.
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i temes socials o mediambientals.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i
   dur-les a la pràctica.
   Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les
   idees dels altres, fer saber adequadament als altres les decisions pròpies i
   treballar d’una manera cooperativa i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de camps semàntics (el paisatge,
   l’habitatge...) tant en suport tradicional (diccionaris ideològics, visuals...) com en
   Internet.

Unitat 6. La tira de còmics
 Competència en comunicació lingüística
     Emprar els recursos adients per a fer un còmic.
     Llegir còmics (narratius i expositius) i reconéixer-ne les característiques i


                       102
   l’estructura.
    Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
   d’observació i anàlisi.
    Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
   lingüísticament d’una manera adequada.
    Millorar la competència comunicativa conversant, comentant, discutint i
   respectant les normes.
 Competència social i ciutadana
    Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
   l’enteniment.
    Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
   l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
   identitat local.
    Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga
   diferent del propi.
 Competència cultural i artística
    Ser conscient de la importància de llegir còmics, tant els realitzats a la
   Comunitat Valenciana com les traduccions dels clàssics (Astèrix, Mafalda,
   Tintín...), que difonen valors positius i enriqueixen l’oci.
    Conéixer, d’una manera bàsica, les principals tècniques, recursos i convencions
   dels diferents llenguatges artístics, així com de les obres i les manifestacions més
   destacades del patrimoni cultural.
    Conrear la capacitat estètica i creadora pròpia.
    Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
   contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
   contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
    Valorar positivament la lectura i l’audició de cançons en la nostra llengua.
    Valorar positivament la lectura i la difusió de faules.
    Participar en concursos de còmics en valencià.
 Competència per a aprendre a aprendre
   Diferenciar i emprar els adverbis.
   Emprar i escriure correctament les contraccions.
   Aplicar l’ortografia de la lletra x.
   Aprendre a reconéixer les paraules homònimes.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència personal.
 Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
   Analitzar i comentar la presència del valencià en còmics, revistes, diaris... i fer
   propostes per a normalitzar-nen’hi l’ús.
 Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre còmics tant en suport tradicional
   (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.

Onades 2. Les veus dels pobles                       103
Competència en comunicació lingüística
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
   lingüísticament d’una manera adequada.
   Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i
   interpretar la realitat.
   Analitzar i produir textos expositius (orals i escrits).
   Valorar positivament l’ús de tècniques de treball i d’estudi per a aprendre.
Competència social i ciutadana
   Valorar positivament la importància de conéixer les llengües d’Europa.
   Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una marera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
   Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
    contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
    contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
   Mostrar interés per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació
   del patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com de les altres
   comunitats.
   Tenir consciència de la diversitat cultural, religiosa i política dels pobles del
   món i respectar aquesta diversitat.
   Valorar positivament el manteniment de les nostres festes i tradicions com a
   signes d’identitat.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i practicar algunes tècniques d’estudi i de treball: subratllar; fer
   esquemes, mapes conceptuals i resums; etc.
   Valorar la importància d’adquirir hàbits d’estudi.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència personal.
   Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de
   com es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge;
   optimitzar-los, i orientant-los a satisfer objectius personals.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
   obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i
   tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
   plans personals, en el marc de projectes individuals i col·lectius,
   responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social i el laboral.
Competència matemàtica
   Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
   Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els
   problemes o a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb les llengües d’Europa.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de                       104
    treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
    Introduir-se en llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic i gràfic) i
    en les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.

Unitat 7. Viure del conte
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a redactar contes.
   Llegir contes i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la varietat.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer; de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i
    de saber.
   Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de
    la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
   Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques,
    i les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
Competència social i ciutadana
   Emprar dramatitzacions i uns altres recursos (còmic, fotonovel·la, cinema...)
    per a difondre contes.
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
    l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
    identitat local.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber escriure contes, i unes altres
    narracions, d’una manera ordenada, coherent i imaginativa.
   Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
    culturals i artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i
    considerar-les una part del patrimoni d’altres pobles.
   Distingir entre contes populars i literaris.
   Valorar positivament la lectura de contes d’altres països i cultures.
Competència per a aprendre a aprendre
   Reconéixer i emprar les preposicions i les conjuncions.
   Aplicar les normes d’ús dels signes de puntuació.
   Aplicar l’ortografia de la lletra l i del dígraf l·l.
   Aprendre a identificar els camps semàntics.
   Ser capaç de distingir els temps i les formes verbals.
   Distingir entre la varietat popular i la varietat literària de la llengua i emprar
    cadascuna en la situació de comunicació adient.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
    obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
      Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
    plans personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social
    i el laboral.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre els contes i alguns autors tant en
    suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.

Unitat 8. Un viatge inoblidable!                       105
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a descriure viatges i reconéixer-ne les
   característiques i l’estructura.
   Identificar les descripcions de viatges en novel·les, guies turístiques, llibres de
   viatges...
   Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
   d’observació i anàlisi.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
   font de plaer.
   Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals
   i de la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
   Emprar recursos lingüístics i icònics per a descriure viatges en situacions de
   comunicació formals i informals.
   Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
   l’enteniment.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber descriure d’una manera detallada,
    objectiva i completa en determinades ocasions (rutes, accidents...) i en textos
    literaris (novel·les d’aventures, de misteri...).
   Gaudir de la lectura i la recitació de poemes.
   Conéixer recursos, gèneres i autors de poemes.
   Participar en concursos de poesia en valencià.
   Valorar la difusió de cançons en valencià en els mitjans de comunicació i la
    tasca de normalització que fan els nostres cantautors.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar els tipus de predicat.
   Conéixer les característiques del verb: morfemes, conjugacions, temps, mode...
   Aplicar els signes de puntuació correctament.
   Aplicar l’ortografia de les lletres que representen el fonema de la esse sonora.
   Identificar els topònims i els gentilicis.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència pròpia, i aplicar els nous coneixements en situacions paregudes.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Observar, respectar i estimar la varietat de paisatges de la Comunitat Valenciana.
   Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels
   recursos naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i
   social.
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i temes socials i ambientals.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
   plans personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,–
   responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre la diversitat lingüística a Europa
   en suport tradicional i en Internet.


                      106
Unitat 9. Mans a l’obra!
Competència en comunicació lingüística
   Llegir textos teatrals diversos i reconéixer-ne les característiques, l’estructura
    i els recursos.
   Reconéixer i valorar el treball dels actors i de l’equip tècnic que intervé en
    una representació teatral.
   Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
    lingüísticament d’una manera adequada.
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Ser progressivament competent en l’expressió de missatges orals que
    s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
   Produir textos teatrals adequats a cada subgènere literari.
   Millorar la competència comunicativa comentant l’obra de teatre, en acabar la
    lectura i després d’assistir a la representació.
   Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques,
    i les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
   Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge i les seues normes d’ús.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs dramàtics (improvisacions, titelles, jocs de rol...) per a reproduir
    converses i textos teatrals informals i formals.
   Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
    convivència i que cal resoldre’ls amb una actitud constructiva.
   Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
    perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
    l’enteniment.
Competència cultural i artística
   Valorar el treball de creació del dramaturg i el treball d’interpretació dels
    actors, comportar-se adequadament durant una representació i opinar-hi.
   Conéixer les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents
    llenguatges artístics, així com de les obres i les manifestacions més destacades
    del patrimoni cultural, entre les quals hi ha el Misteri d’Elx.
   Conrear la capacitat estètica i creadora pròpia.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar els complements en el predicat.
   Aprendre a expressar ordres i consells.
   Emprar els signes de puntuació.
   Aplicar l’ortografia de les lletres que representen el fonema de la esse sorda.
   Aprendre a distingir els neologismes i les sigles i a emprar-los.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
    relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
    l’experiència personal.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
    escoltant les dels altres, emprant el nivell de llenguatge adient.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre el teatre en suport tradicional
    (diccionaris, enciclopèdies...) i en Internet.                       107
Onades 3. Bones notícies
Competència en comunicació lingüística
   Conéixer les característiques, l’estructura i les parts d’una notícia de premsa.
   Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
   Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i interpretar
   la realitat.
   Analitzar i produir textos informatius o periodístics.
   Emprar els correctors de textos per a revisar les produccions i corregir-les.
Competència social i ciutadana
   Valorar positivament la importància d’estar informat sobre temes d’actualitat.
   Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una manera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
   Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
Competència cultural i artística
    Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
      contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
      contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i practicar algunes tècniques de treball: tractament informàtic de textos i
   correctors de textos.
   Valorar la importància d’aprendre a presentar textos d’una manera clara,
   ordenada i pràctica.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
   integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
   personal.
   Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
   es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge; optimitzar-los,
   i orientant-los a satisfer objectius personals.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
   un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
   personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,– responsabilitzant-
   se’n tant en l’àmbit personal com en social i el laboral.
Competència matemàtica
   Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
   Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els
   problemes o a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de la premsa i, especialment, de la premsa
   en català.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com un instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
   Introduir-se en llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic i gràfic) i en
   les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.
                      108
8.2. Valencià: llengua i literatura. 2n ESO.

Unitat 1. I tu, què lliges?
Competència en comunicació lingüística
 Llegir una novel·la i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i els elements.
 Donar a conéixer l’opinió personal sobre una novel·la i redactar-ne la crítica.
 Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
 Comprendre, compondre i emprar distints tipus de textos adequats a intencions
  comunicatives o creatives diverses.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de plaer.
Competència social i ciutadana
 Valorar la traducció de novel·les a valencià i conéixer algunes obres de la literatura
  universal.
 Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i el
  progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la identitat local.
Competència cultural i artística
 Valorar positivament la varietat de novel·les que es publiquen en valencià.
 Identificar els gèneres literaris.
 Reconéixer una novel·la fantàstica.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals
  i artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Conéixer, d’una manera bàsica, les principals tècniques, recursos i convencions dels
  diferents llenguatges artístics, i també de les obres i les manifestacions més destacades
  del patrimoni cultural.
 Conrear la capacitat estètica pròpia i potenciar la imaginació.
 Valorar positivament la visita a fires del llibre, biblioteques i llibreries.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer les categories gramaticals.
 Classificar els substantius segons l’extensió i el significat.
 Conjugar el present i els temps passats d’indicatiu.
 Ordenar paraules alfabèticament.
 Aplicar l’ortografia de la b i la v.
 Aprendre a emprar sinònims i antònims.
 Conéixer què són i quines són les llengües romàniques.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne un
  rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant les
  dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre les novel·les, especialment les
  fantàstiques, tant en suport tradicional com en Internet.

Unitat 2. Compta amb mi
                       109
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a redactar contes.
 Llegir contes i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la varietat.
 Aprendre a narrar una història alterant el temps del discurs.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
  de plaer; de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i de
  saber.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques, i les
  regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació
  i anàlisi.
Competència social i ciutadana
 Emprar dramatitzacions i uns altres recursos (còmic, fotonovel·la, cinema...) per a
  difondre contes.
 Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució
  i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la identitat local.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure contes i unes altres narracions
  d’una manera ordenada, coherent i imaginativa.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
  culturals i artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les
  una part del patrimoni d’altres pobles.
 Valorar positivament la lectura de contes d’altres països i cultures.
 Participar en concursos de contes.
 Reconéixer la novel·la romàntica.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer i emprar els determinants.
 Conjugar els temps d’indicatiu futurs i condicionals.
 Aplicar les normes de separació de síl·labes.
 Aplicar l’ortografia de les lletres m i n, i de l’aplec mp.
 Aprendre a identificar les paraules monosèmiques i les polisèmiques.
 Distingir les varietats oriental i occidental de la llengua.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
  un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com social i laboral.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre els contes, les novel·les romàntiques
  i alguns autors tant en suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en
  Internet.

Unitat 3. Ha arribat el correu?
Competència en comunicació lingüística
 Llegir cartes (formals, informals i literàries) i reconéixer-ne les característiques,
  l’estructura i els recursos.
 Emprar els recursos adients per a redactar cada tipus de cartes.

                       110
 Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges escrits
  que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació
  i anàlisi.
Competència social i ciutadana
 Valorar positivament l’expressió d’opinions, sentiments, informacions i dades
  mitjançant les cartes, tant enviades per correu tradicional com per l’electrònic.
 Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
  convivència, i resoldre’ls amb una actitud constructiva.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
  perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
  l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure cartes d’una manera ordenada,
  coherent i eficaç.
 Valorar positivament la lectura de narracions (novel·les, llibres de viatges...) que
  empren les cartes com a recurs literari.
 Mostrar interés per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del
  patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’altres comunitats.
 Mantenir correspondència amb estudiants, joves d’altres països, ONG... i fomentar
  l’intercanvi d’experiències i cultures.
 Comprovar que les cartes es poden redactar en forma de poema i de cançó.
 Reconéixer la novel·la de misteri o de terror.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer i emprar els pronoms febles.
 Conjugar l’imperatiu.
 Aplicar les normes d’accentuació.
 Aplicar l’ortografia de les lletres p/b, t/d i c/g al final de paraula.
 Aprendre a emprar les abreviatures.
 Distingir les característiques del valencià i conéixer-ne els subdialectes.
 Conéixer els diferents recursos i fonts per a la recollida, la selecció i el tractament
  de la informació, inclosos els recursos tecnològics.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les
  idees dels altres, dialogar i negociar, fer saber adequadament als altres les decisions
  pròpies i treballar d’una manera cooperativa i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre les novel·les de misteri o de terror i
  alguns autors tant en suport tradicional com en Internet.

Onades 1. Llibres per a tots
Competència en comunicació lingüística
 Agafar el llenguatge com a objecte d’observació i anàlisi.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
 de plaer i de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures.
 Valorar positivament l’augment, la millora i la correcció del lèxic de cadascú.


                       111
Competència cultural i artística
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final i ser conscient de donar suport i
  valorar les iniciatives i les contribucions alienes.
 Mostrar interés per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del
  patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat com d’altres comunitats.
 Reconéixer l’eficàcia de la consulta en biblioteques i hemeroteques.
 Valorar positivament la lectura com un mitjà d’enriquiment personal.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer quins són els hàbits de lectura de cada alumne i la seua relació respecte al
  grup a què pertany.
 Conéixer com s’ordenen els llibres, els autors i les matèries en una biblioteca.
 Valorar la lectura d’obres clàssiques de la literatura universal.
 Conéixer i practicar algunes tècniques de treball: les fitxes i els diccionaris.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal.
 Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
  es gestionen i es controlen d’una manera eficaç els processos d’aprenentatge;
  optimitzar-los, i orientar-los a satisfer objectius personals.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
  un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n
  tant en l’àmbit personal com social i laboral.
Competència matemàtica
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes
  o a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre la varietat de diccionaris.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
  treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 4. Jo et conec!
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a descriure persones.
 Llegir i fer descripcions de persones i de personatges (retrats) i reconéixer-ne les
  característiques i l’estructura.
 Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.
 Emprar els recursos lingüístics i literaris per a descriure, i alhora augmentar, la riquesa
  expressiva del nostre lèxic.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de
  plaer.
 Conéixer i aplicar d’una manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la
  llengua.                       112
Competència social i ciutadana
 Observar i respectar la varietat de persones de diferents races, religions i cultures...
  que convivim al món.
 Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga diferent
  del propi.
 Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
  convivència i que cal resoldre’ls amb una actitud constructiva.
 Valorar positivament les lletres de les cançons que tracten temes socials: la pau, la
  felicitat, la no-violència...
Competència cultural i artística
 Valorar el retrat com a gènere descriptiu que cal practicar.
 Ser conscient de la importància de saber descriure persones d’una manera detallada,
  objectiva i completa en determinades ocasions.
 Ser conscient de la importància de saber descriure personatges en textos literaris
  (novel·les, contes, poemes...) per tal d’augmentar la credibilitat i la imaginació.
 Distingir els trets bàsics de la novel·la històrica i alguns autors.
 Valorar la creació literària com a manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
 Diferenciar els adjectius i els seus graus.
 Reconéixer les oracions copulatives.
 Aplicar les normes d’ús de la dièresi.
 Aplicar l’ortografia de les lletres g i j, i dels dígrafs tg i tj.
 Distingir els hipònims dels hiperònims.
 Conéixer els registres lingüístics.
 Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de registres adequats a intencions
  comunicatives diverses.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant les
  dels altres.
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar projectes
  i dur-los a terme.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació d’aspectes relacionats amb la descripció de
  persones (trets físics, trets psíquics, oficis, indumentària, aficions...) tant en suport
  tradicional com en Internet.

Unitat 5. Terra a la vista!
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a descriure espais i reconéixer-ne les característiques
  i l’estructura.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació i
  anàlisi.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de
  plaer.
 Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Valorar positivament la importància que té saber descriure (persones, espais, llocs,
  objectes, sentiments...) en situacions de comunicació informals i formals.


                       113
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
 Evitar l’ús del llenguatge sexista i discriminatori.
 Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a la humanitat,
  sense que això implique la pèrdua de la identitat local.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la funció de les descripcions en textos literaris ja que fan que
  augmente la credibilitat i la imaginació.
 Valorar positivament l’ús de refranys i de frases fetes en les situacions de
  comunicació, sobretot informals, ja que enriqueixen el llenguatge.
 Comprovar que les fotografies o els dibuixos de refranys i frases fetes són un recurs
  eficaç i creatiu per a donar-les a conéixer i, posteriorment, emprar-les.
 Conéixer les característiques de la novel·la d’aventures i alguns autors i obres.
 Distingir entre textos literaris i no literaris.
 Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat o
  amb la persona o la col·lectivitat que les crea.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer i emprar les preposicions.
 Reconéixer les oracions actives i les passives.
 Conjugar i emprar el present de subjuntiu.
 Aplicar els signes de puntuació: el punt i la coma.
 Aplicar les normes d’ús de la lletra x i dels dígrafs tx i ig.
 Reconéixer i emprar les frases fetes i els refranys.
 Conéixer les característiques del llenguatge col·loquial.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, integrant la
  nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència personal, i saber
  aplicar els nous coneixements en situacions paregudes.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i dur-les a
  la pràctica.
 Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les idees
  dels altres, fer saber adequadament als altres les decisions pròpies i treballar d’una
  manera cooperativa i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre les frases fetes, sobre les novel·les
  d’aventures i sobre alguns autors en suport tradicional (diccionaris de modismes,
  enciclopèdies...) i en Internet.

Unitat 6. Parlant la gent s’entén
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a conversar i per a escriure textos dialogats.
 Llegir converses inserides en narracions i independents (teatre, acudits, còmics...) i
  reconéixer-ne les característiques i l’estructura.                       114
 Seleccionar i emprar el nivell de llengua adient a cada conversa segons el context, el
  tema, el tipus de relació entre els participants...
 Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
  lingüísticament d’una manera adequada.
 Ser conscient dels principals tipus d’interacció verbal.
 Ser progressivament competent en l’expressió de missatges orals que s’intercanvien en
  situacions comunicatives diverses.
Competència social i ciutadana
 Emprar jocs de llengua (dramatitzacions, monòlegs, jocs de rol...) per a reproduir,
  improvisar i generar converses en situacions de comunicació informals i formals.
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant les
  dels altres.
 Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga diferent
  del propi.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure textos dialogats literaris i no
  literaris.
 Valorar la creació literària com a manifestació de la comunicació humana.
 Valorar positivament l’assistència a espectacles teatrals, la lectura d’obres teatrals i la
  interpretació de personatges com un enriquiment personal.
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
  contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
 Conéixer les característiques del teatre actual, i alguns autors i companyies.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer i emprar els pronoms interrogatius.
 Aprendre a combinar i emprar els pronoms febles.
 Identificar les oracions juxtaposades.
 Aplicar els signes de puntuació: els dos punts, els punts suspensius i les cometes.
 Aplicar les normes d’ús de les lletres que representen els fonemes de la esse (sorda i
  sonora).
 Identificar els barbarismes i evitar-ne l’ús.
 Conéixer les característiques del llenguatge literari.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de
  respostes possibles davant d’una mateixa situació utilitzant diverses estratègies que
  permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i crítica, amb la
  informació disponible.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les idees
  dels altres, dialogar i negociar, emprar l’assertivitat per a fer saber adequadament als
  altres les decisions pròpies i treballar d’una manera cooperativa i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre el teatre, les companyies de teatre, els
  teatres valencians i alguns autors, tant en suport tradicional com en Internet.

Onades 2. Assemblea general
Competència en comunicació lingüística
 Expressar adequadament les idees i les opinions pròpies.                       115
 Donar a conéixer informacions i opinions mitjançant una assemblea.
 Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges orals que
  s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
Competència social i ciutadana
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
 Valorar positivament la importància de participar d’una manera activa en una
  assemblea i de deixar constància escrita del que es diu i s’acorda.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa i
  responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber exposar opinions i de transcriure els fets i
  els acords presos en una assemblea.
 Tenir consciència de l’evolució dels pensament, els corrents estètics, les modes i els
  gustos, i també de la importància representativa, expressiva i comunicativa que els
  factors estètics han desenvolupat i desenvolupen en la vida quotidiana de les persones
  i de les societats.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer com es convoca una assemblea i com es redacta una acta d’una assemblea.
 Conéixer com s’organitza una exposició oral.
 Reconéixer l’eficàcia de saber prendre apunts.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n
  tant en l’àmbit personal com social i laboral.
 Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i dur-les a
  la pràctica.
 Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les idees
  dels altres, dialogar i negociar, emprar l’assertivitat per a fer saber adequadament als
  altres les decisions pròpies i treballar d’una manera cooperativa i flexible.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Respondre a determinades demandes aplicant els coneixements previs (científics i
  tècnics) i els procediments necessaris.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
Tractament de la informació i competència digital
 Comprendre i integrar la informació en els esquemes previs de coneixement.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 7. Seguim les normes
Competència en comunicació lingüística
 Llegir textos instructius diversos i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i els


                       116
  elements.
 Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació i
  anàlisi.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de plaer.
Competència social i ciutadana
 Valorar la importància de saber donar instruccions correctament.
 Comprovar la varietat de consells, normes, instruccions, rètols... que s’empren en les
  relacions socials habituals.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Valorar positivament la lectura de poemes, i recitar-ne i llegir-ne.
 Identificar els tipus de poesia èpica i lírica.
 Reconéixer la tasca de difusió de poemes a càrrec de cantautors i grups musicals.
 Conéixer, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Conrear la capacitat estètica pròpia i potenciar la imaginació.
Competència per a aprendre a aprendre
 Identificar, classificar i utilitzar els adverbis.
 Reconéixer i emprar el complement circumstancial.
 Identificar i classificar les oracions coordinades.
 Escriure els numerals correctament.
 Aplicar l’ortografia de la lletra r i del dígraf rr.
 Aprendre a formar paraules derivades afegint prefixos.
 Conéixer les característiques del llenguatge tècnic o científic.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne un
  rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència matemàtica
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i argumentacions.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes o
  a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre la poesia i alguns poetes actuals, tant en
  suport tradicional com en Internet.

Unitat 8. Amb raó!
Competència en comunicació lingüística
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les opinions
  pròpies.
 Escoltar i llegir opinions i reconéixer-ne les característiques i l’estructura.
 Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.
 Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges orals
  que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
 Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques, i les


                        117
  regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
  de plaer.
Competència social i ciutadana
 Observar i respectar la diversitat (racial, religiosa, cultural, d’opinions...) de les
  persones que convivim al món.
 Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga diferent
  del propi.
 Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
  convivència i que cal resoldre’ls amb una actitud constructiva.
 Valorar positivament la lectura de textos argumentatius (assajos, articles d’opinió,
  escrits de protesta...) que tracten temes d’interés social i personal.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa
  i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
 Distingir els trets bàsics de l’assaig i alguns autors.
 Valorar l’assaig com a gènere literari que genera l’anàlisi i la reflexió sobre un
  tema.
 Adoptar una postura crítica davant la publicitat i els programes de xafardeig que
  emeten o publiquen els mitjans de comunicació.
 Ser conscient de la importància de saber argumentar correctament.
 Valorar la creació literària com a manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
 Diferenciar, classificar i emprar les conjuncions.
 Reconéixer les oracions subordinades causals i les finals.
 Aplicar les normes d’ús de les majúscules.
 Aplicar l’ortografia de la lletra l i del dígraf l·l.
 Aprendre a formar paraules derivades afegint sufixos.
 Distingir els hipònims i els hiperònims.
 Conéixer els conflictes que generen les llengües en contacte i les actituds
  lingüístiques possibles.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
  un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant
  les dels altres.
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar
  projectes i dur-los a terme.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre l’assaig i alguns autors tant en suport
  tradicional com en Internet.
 Redactar articles d’opinió en format periodístic (columna), tenint cura dels recursos
  tipogràfics i l’extensió.

Unitat 9. Si l’encerte, l’endevine
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a fer prediccions i per a escriure textos predictius.
 Escoltar i llegir textos predictius inserits en narracions i independents (horòscop,                       118
  informe meteorològic...), i reconéixer-ne les característiques i l’estructura.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
  de plaer; de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i de
  saber.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
  perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament
  l’enteniment.
 Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució
  i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la identitat local.
Competència cultural i artística
 Reconéixer els textos predictius inserits en textos literaris i no literaris.
 Valorar la creació literària com a manifestació de la comunicació humana.
 Valorar positivament l’audició i l’assistència a concerts de música en valencià com
  un enriquiment personal i una mostra de normalització cultural.
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
  contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
 Conéixer les característiques de la cançó, i alguns cantautors i grups musicals.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer i emprar les oracions impersonals.
 Conéixer i emprar les oracions subordinades adverbials de lloc, de temps i de
  manera.
 Aprendre a combinar, a escriure i a emprar els pronoms febles.
 Aplicar les normes d’ús de les lletres c i q, i del dígraf qu.
 Identificar i emprar les paraules compostes.
 Conéixer les característiques del valencià actual.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de
  respostes possibles davant d’una mateixa situació utilitzant diverses estratègies que
  permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i crítica, amb la
  informació disponible.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
 Posar en pràctica els processos i les actituds pròpies de l’anàlisi sistemàtica i
  d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants, formular
  preguntes i fer prediccions i inferències de distint nivell de complexitat.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació, en enciclopèdies i en Internet, sobre la
  cançó en la nostra llengua.
 Redactar articles d’opinió, escrits de protesta, grafits... sobre la necessitat de
  normalitzar l’ús del valencià en els mitjans de comunicació.

Onades 3. El viatge de fi de curs
Competència en comunicació lingüística
 Conéixer les característiques, l’estructura i les parts d’un text explicatiu.


                       119
 Exposar la informació adequadament.
 Fer servir procediments lingüístics i icònics per a representar, comprendre i interpretar
  la realitat.
 Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
  comunicatives o creatives diverses.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació i
  anàlisi.
Competència social i ciutadana
 Valorar positivament la importància de donar a conéixer temes d’interés.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa i
  responsable els drets i els deures de la ciutadania.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
 Ser conscient de la informació que cal tenir a l’abast abans de fer un viatge i durant el
  viatge.
Competència cultural i artística
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
  contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer les característiques, l’estructura i la finalitat d’un qüestionari.
 Conéixer les característiques, l’estructura i la finalitat d’una instància.
 Conéixer les característiques, l’estructura i la finalitat d’un fullet informatiu.
 Diferenciar un text expositiu dels altres (descriptiu, dialogat...) i deduir-ne les
  característiques.
 Conéixer i practicar el tractament informàtic de textos i els recursos ortotipogràfics.
 Valorar la importància de presentar textos expositius d’una manera clara i ordenada.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne un
  rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
Competència matemàtica
 Estimar i jutjar la lògica i la validesa d’argumentacions i informacions.
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes o
  a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb els viatges (agències,
  itineraris, mitjans de transport, idiomes, costums...) tant en suport tradicional com en
  Internet.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.


                       120
8.3. Valencià: llengua i literatura. 3r ESO.

Unitat 1. Notícies fresques
Competència en comunicació lingüística
   Acceptar i fer crítiques amb esperit constructiu.
   Buscar, recopilar i processar informació.
   Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
    comunicatives o creatives diverses.
   Conéixer les característiques, l’estructura i les parts d’una notícia de premsa.
   Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i interpretar
    la realitat.
   Comentar fets d’actualitat i articles periodístics.
   Valorar positivament el rigor i l’objectivitat en els mitjans de comunicació.
Competència social i ciutadana
   Valorar positivament la importància d’estar informat sobre temes d’actualitat.
   Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una manera
    activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
   Fomentar l’ús del valencià en els mitjans de comunicació.
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
    l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
    identitat local.
Competència cultural i artística
     Mostrar interés per participar en la vida cultural i per contribuir a la
      conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com
      d’altres comunitats.
     Tenir consciència de l’evolució del pensament, els corrents estètics, les modes
      i els gustos, així com de la importància representativa, expressiva i
      comunicativa que els factors estètics han desenvolupat i desenvolupen en la
      vida quotidiana de les persones i les societats.
     Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
     Conéixer i valorar l’obra de Ramon Llull.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar els sintagmes.
   Aplicar les normes d’ús de l’apòstrof i les contraccions.
   Distingir els canvis semàntics, el mots tabú i els eufemismes.
   Aprendre a formar gentilicis afegint sufixos.
   Conéixer els noms de les comarques valencianes i les seues capitals i gentilicis.
   Conéixer els orígens de la nostra llengua.
   Buscar, recopilar i processar informació per redactar notícies.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
    un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda de tècniques de treball.
   Valorar la importància d’aprendre a presentar textos d’una manera clara,
    ordenada i pràctica.
   Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
    es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge; optimitzar-los,
    i orientant-los a satisfer objectius personals.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.


                      121
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
   personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,– i responsabilitzant-
   se’n tant en l’àmbit personal com en el social i el laboral.
Competència matemàtica
   Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
   Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els
   problemes o a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de la premsa i, especialment, de la premsa
   en català.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
   Introduir-se en llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic i gràfic) i en
   les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.

Unitat 2. Personatges inoblidables
Competència en comunicació lingüística
   Reconéixer les descripcions de personatges en textos literaris.
   Saber fer diferents tipus de descripcions (realistes, satíriques, detallades...) de
    personatges.
   Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i
    interpretar la realitat.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer; de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i
    de saber.
   Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de
    la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
   Emprar els recursos adients per a descriure personatges en situacions de
    comunicació formals, tot mantenint el respecte i la discreció.
   Observar i respectar la diversitat (racial, religiosa, cultural...) entre les persones
    que convivim a la Comunitat Valenciana.
   Emprar el diàleg per a millorar col·lectivament l’enteniment entre les persones.
Competència cultural i artística
   Valorar el retrat com un gènere descriptiu que cal practicar.
   Ser conscient de la importància de saber descriure persones d’una manera
    objectiva i completa en determinades ocasions (desaparició, accident,
    identificació...).
   Ser conscient de la importància de saber descriure personatges en textos
    literaris (novel·les, contes, poemes...) per tal d’augmentar la credibilitat i la
    imaginació.
   Conéixer els trets bàsics de les cròniques medievals i els seus autors.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i identificar les funcions dels sintagmes dins de l’oració.
   Diferenciar els complements.
   Reconéixer els diftongs i els hiats.
   Aplicar les normes de separació de síl·labes.
   Aprendre a aplicar refranys i frases fetes en la comunicació.


                       122
   Conéixer la influència dels visigots i els àrabs sobre la llengua i la cultura
   pròpies.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de camps semàntics relacionats amb la
   descripció de persones (trets físics, trets psíquics, oficis...) tant en suport
   tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.

Unitat 3. Pregunta, pregunta!
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a fer entrevistes.
   Redactar, escoltar, veure i llegir entrevistes diverses, i reconéixer-ne les
    característiques i l’estructura.
   Seleccionar i emprar el nivell de llengua adient a cada tipus d’entrevista
    segons el context, el tema, la finalitat, el suport tècnic...
   Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
    lingüísticament d’una manera adequada.
   Expressar adequadament les idees, les opinions i les emocions pròpies.
   Ser conscient dels principals tipus d’interacció verbal.
   Ser progressivament competent en l’expressió de missatges orals que
    s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
   Millorar la competència comunicativa dialogant, comentant, discutint i
    respectant les normes.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs de llengua (dramatitzacions, programes de ràdio i televisió, xats,
    jocs de rol...) per a reproduir i generar entrevistes orals i escrites.
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
    escoltant les dels altres.
   Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga
    diferent del propi.
   Valorar la importància de normalitzar l’ús del valencià en els mitjans de
    comunicació.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber preguntar o contestar d’una manera
    coherent, tranquil·la i respectuosa en una entrevista.
   Valorar positivament el fet de saber escriure entrevistes per publicar-les en
    revistes, diaris, pàgines web...
   Conéixer autors i obres de la literatura religiosa medieval: Francesc Eiximenis,
    Vicent Ferrer, Anselm Turmeda...
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i emprar els pronoms personals febles.
   Aplicar les normes ortogràfiques de l’accentuació.
   Aprendre a formar paraules compostes.
   Reconéixer les paraules habilitades.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
    relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb


                      123
   l’experiència personal.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar
   les idees dels altres, dialogar i negociar, emprar l’assertivitat per a fer saber
   adequadament als altres les decisions pròpies i treballar d’una manera
   cooperativa i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
   Processar informació per presentar una entrevista d’acord amb els criteris
   tipogràfics i ortotipogràfics adients.
   Buscar, recopilar i processar informació sobre els autors medievals en suport
   tradicional i en Internet.

Onades 1. Crònica d’actualitat
Competència en comunicació lingüística
  Conéixer les característiques, l’estructura i les parts d’una crònica d’actualitat.
  Expressar adequadament les idees i les opinions pròpies.
  Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i interpretar
   la realitat.
  Analitzar i produir textos informatius o periodístics.
  Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
   comunicatives o creatives diverses.
  Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
   d’observació i anàlisi.
Competència social i ciutadana
  Valorar positivament la importància d’estar informat sobre temes d’actualitat.
  Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una manera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
  Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprant el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
Competència cultural i artística
    Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
     contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
     contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
  Conéixer i practicar algunes tècniques de treball: els diccionaris especialitzats.
  Valorar la importància de presentar textos periodístics d’una manera clara i
   ordenada.
  Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
   integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
   personal.
  Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
   es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge; optimitzar-los,
   i orientant-los a satisfer objectius personals.
  Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
   un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.                      124
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
   personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,– responsabilitzant-
   se’n tant en l’àmbit personal com en el social i el laboral.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació de la premsa i, especialment, de la premsa
   en català.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com un instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 4. Conta’m un conte
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a redactar contes.
   Llegir contes i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la varietat.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a
    font de plaer i de descobriment d’altres llocs, idiomes i cultures.
   Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de
    la versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
   Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques,
    i les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
Competència social i ciutadana
   Emprar dramatitzacions i uns altres recursos (còmics, fotonovel·les, cinema,
    cançons...) per a difondre contes i poemes.
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
    l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
    identitat local.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber escriure contes i unes altres
    narracions d’una manera ordenada, coherent i imaginativa.
   Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
    culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i
    considerar-les una part del patrimoni d’altres pobles.
   Valorar positivament la lectura de contes d’altres països i cultures.
   Conéixer els trets més destacats de la lírica trobadoresca.
   Conéixer i analitzar la poesia d’Ausiàs March.
   Valorar positivament la tasca de divulgació dels nostres poetes clàssics a càrrec
    de cantautors com Raimon.
Competència per a aprendre a aprendre
   Reconéixer i emprar les preposicions i les conjuncions.
   Aplicar les normes d’ús de l’accent diacrític i de la dièresi.
   Aprendre a formar paraules derivades amb prefixos i sufixos.
   Conéixer i valorar la funció de la Cancelleria Reial.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
    obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
      Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
    plans personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social
    i el laboral.                       125
     Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions
   i dur-les a la pràctica.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre els contes i sobre Ausiàs March
   tant en suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.

Unitat 5. Viure els poemes
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a escriure poemes.
   Conéixer les característiques i l’estructura d’un poema.
   Identificar algunes figures retòriques en poemes i cançons.
   Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
    d’observació i d’anàlisi.Conservar i millorar la competència comunicativa fent
    ús de la lectura com a font de plaer.

   Fer servir els procediments lingüístics per a descriure sentiments per mitjà de la
   poesia i per a representar i interpretar la realitat.
Competència social i ciutadana
  Emprar recursos literaris o estètics per a descriure sentiments.
  Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
   l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
   identitat local.
  Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
   escoltant les dels altres.
  Ser conscient de les conseqüències negatives per al poble valencià que generà la
   política de Felip V, l’abolició dels Furs i la pèrdua de l’oficialitat de la llengua.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber descriure sentiments en textos
   literaris.
   Gaudir de la lectura i la recitació de poemes.
   Conéixer recursos, gèneres i autors de poemes.
   Participar en concursos de poesia en valencià.
   Valorar la difusió de cançons en valencià en els mitjans de comunicació i la
   tasca de normalització que fan els nostres cantautors.
   Conéixer, analitzar i valorar l’obra de Jaume Roig, Isabel de Villena i Roís de
   Corella.
Competència per a aprendre a aprendre
  Conéixer, identificar i emprar les oracions coordinades i les juxtaposades.
  Aplicar l’ortografia de les lletres que representen el fonema de la esse sonora.
  Identificar els préstecs lingüístics i els barbarismes.
  Conéixer la situació de la nostra llengua del segle XV al XIX.
  Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi,
   relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb
   l’experiència pròpia, i aplicar els nous coneixements en situacions paregudes.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
   qüestions individuals i temes socials i ambientals.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal                       126
   Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
   plans personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,–
   responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre els nostres autors i cantautors en
   suport tradicional i en Internet.

Unitat 6. De cine!
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a redactar guions literaris.
   Veure films basats en novel·les i analitzar la relació entre ambdós gèneres.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús dels recursos
    audiovisuals i de la lectura com a font de plaer; de descobriment d’altres
    entorns, idiomes i cultures; de fantasia, i de saber.
   Ser conscient de la gran influència dels mitjans de comunicació audiovisuals
    sobre els espectadors i consumidors.
   Conéixer el funcionament del llenguatge audiovisual com a objecte
    d’observació i anàlisi.
   Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques,
    i les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
Competència social i ciutadana
   Emprar el cinema per a difondre novel·les i contes.
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
    l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
    identitat local.
   Fomentar l’interés per normalitzar l’ús del valencià en el cinema i la televisió.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de donar a conéixer històries –i novel·les– per
    mitjà del cinema.
   Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
    culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i
    considerar-les una part del patrimoni d’altres pobles.
   Valorar positivament l’anàlisi de films i unes altres produccions audiovisuals
    (publicitat, videoclips...) tant des del punt de vista estètic com tècnic.
   Conéixer els trets més destacats de les novel·les cavalleresques.
   Conéixer i analitzar la novel·la Tirant lo Blanc.
   Valorar positivament la tasca de divulgació d’obres de la nostra literatura per
    mitjà de les adaptacions cinematogràfiques i teatrals.
   Fomentar la visita a videoteques, llibreries, biblioteques i exposicions.
Competència per a aprendre a aprendre
   Reconéixer i emprar les oracions subordinades substantives i adjectives.
   Aplicar l’ortografia de les lletres que representen el fonema de la esse sorda.
   Identificar els cultismes i els barbarismes.
   Conéixer la classificació administrativa de les llengües.
   Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i
    obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
        Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i                       127
   els plans personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el
   social i el laboral.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre la relació entre cinema i
   literatura, sobre el cinema en català i sobre Joanot Martorell en suport
   tradicional i en Internet.

Onades 2. Que conste en acta!
Competència en comunicació lingüística
  Conéixer les característiques, l’estructura i els recursos lingüístics i tipogràfics de
   textos administratius: convocatòria de reunió i acta de reunió.
  Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i interpretar
   fets, incidències, opinions, acords, valoracions...
  Analitzar i produir textos expositius de tipus administratiu.
  Emprar els correctors de textos per a revisar les produccions i corregir-les.
  Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
   comunicatives o creatives diverses.
  Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
   versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
  Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges orals
   que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.

Competència social i ciutadana
  Valorar positivament la importància del rigor i l’objectivitat en els documents de
   tipus administratiu.
  Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una manera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
  Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses
   perspectives en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
Competència per a aprendre a aprendre
  Conéixer i practicar el tractament informàtic de textos: recursos tipogràfics.
  Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
   integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
   personal.
  Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
   es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge; optimitzar-los,
   i orientant-los a satisfer objectius personals.
  Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
   un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
  Defensar les idees pròpies i escoltar les dels altres.
  Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
   personals, –en el marc de projectes individuals i col·lectius,– responsabilitzant-
   se’n tant en l’àmbit personal com en el social i el laboral.
Competència matemàtica
  Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
  Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els
   problemes o a obtenir-ne informació.                       128
Tractament de la informació i competència digital
   Valorar la importància d’aprendre a presentar textos d’una manera clara,
   ordenada i pràctica.
   Conéixer programes informàtics de traducció i alguns recursos informàtics per a
   l’aprenentatge de la llengua.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
   Introduir-se en llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic i gràfic) i en
   les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.

Unitat 7. Una vida de novel·la
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a redactar relats o capítols d’una novel·la.
   Llegir novel·les i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la varietat.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
    de plaer i de descobriment d’altres llocs, idiomes i cultures.
   Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
    versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
   Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les emocions
    pròpies.
Competència social i ciutadana
   Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a
    l’evolució i el progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la
    identitat local.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber escriure novel·les i unes altres
    narracions d’una manera ordenada, coherent i imaginativa.
   Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions
    culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-
    les una part del patrimoni d’altres pobles.
   Valorar positivament la lectura de novel·les d’altres països i cultures.
   Conéixer els trets més destacats de la literatura durant la Decadència.
   Conéixer alguns autors del Renaixement i les seues obres.
Competència per a aprendre a aprendre
   Reconéixer i emprar les oracions subordinades adverbials de temps, de lloc i de
    manera.
   Aplicar l’ortografia de les lletres g i j, i dels dígrafs tg i tj.
   Identificar i emprar les onomatopeies.
   Conéixer alguns conflictes que impliquen les llengües en contacte.
   Manejar eficientment un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual
    amb manifestació de pensament estratègic.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
    integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
    personal, i saber aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions paregudes
    i en contextos diversos.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
      Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els
    plans personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com en el social i
    el laboral.


                       129
     Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i
   dur-les a la pràctica.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre la Decadència, sobre novel·les i
   sobre alguns novel·listes actuals tant en suport tradicional com en Internet.

Unitat 8. L’ull de la ciència
Competència en comunicació lingüística
   Reconéixer els textos científics i classificar-los en especialitzats i en
    divulgadors.
   Llegir textos científics i reconéixer les característiques, l’estructura i els
    recursos que s’hi utilitzen.
   Fer servir els procediments lingüístics per a representar, comprendre i
    interpretar la realitat.
   Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura de
    textos científics com a font d’aprenentatge, de plaer, de descobriment d’altres
    llocs i de saber.
   Ser conscient de la importància del rigor i l’objectivitat en els textos expositius
    o explicatius de caràcter científic.
Competència social i ciutadana
   Comprendre críticament la realitat sent conscient de les diverses perspectives
    en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
   Ser conscient de la importància de saber explicar (informar, exposar,
    descriure...) temes relacionats amb la ciència i la tecnologia d’una manera
    objectiva, rigorosa i ordenada.
   Valorar la importància de difondre aspectes de la ciència per tal d’augmentar
    la informació, conéixer els avenços científics i valorar les possibles
    aplicacions sobre la vida del planeta.
   Conéixer els trets bàsics de la literatura dels segles XVII i XVIII: del barroc al
    neoclassicisme.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Emprar els recursos adients per a explicar fets en situacions de comunicació
    formals.
   Conéixer i identificar les oracions subordinades adverbials finals i causals.
   Aplicar l’ortografia de la lletra x i dels dígrafs tx i ig.
   Aprendre a consultar diccionaris: generals, especialitzats, visuals...
   Conéixer els tipus de bilingüisme.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i
    escoltant les dels altres.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels
    recursos naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i
    social.
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a
    qüestions individuals i temes socials o mediambientals.
   Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.


                       130
   Posar en pràctica els processos i les actituds propis de l’anàlisi sistemàtica i
   d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants; formular
   preguntes; localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i
   quantitativa, i fer prediccions i inferències de distint nivell de complexitat.
   Respondre a determinades demandes aplicant els coneixements previs
   (científics i tècnics) i els procediments necessaris.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre els avenços científics i les noves
   tecnologies tant en suport tradicional com en Internet.

Unitat 9. Comença l’espectacle
Competència en comunicació lingüística
   Emprar els recursos adients per a redactar textos teatrals diversos.
   Llegir textos teatrals diversos i reconéixer-ne l’estructura i els recursos.
   Valorar el treball dels actors i de l’equip tècnic que intervé en una representació
    teatral.
   Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
    lingüísticament d’una manera adequada.
   Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques, i
    les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
   Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge i les seues normes d’ús.
Competència social i ciutadana
   Emprar jocs dramàtics (improvisacions, jocs de rol...) per a representar textos
    teatrals formals.
   Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
    convivència, i resoldre’ls amb una actitud constructiva.
   Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant
    les dels altres.
Competència cultural i artística
   Valorar la importància de llegir obres de teatre i interpretar-les, i d’assistir al
    teatre i comportar-s’hi correctament.
   Conéixer les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents
    llenguatges artístics, així com de les obres i les manifestacions més destacades del
    patrimoni cultural.
   Conrear la capacitat estètica i creadora pròpia.
   Conéixer autors i obres de la literatura popular.
   Ser conscient del valor artístic i patrimonial del Misteri d’Elx.
   Valorar la creació literària com una manifestació de la comunicació humana.
Competència per a aprendre a aprendre
   Conéixer i emprar les oracions subordinades adverbials, comparatives,
    condicionals i concessives.
   Aplicar les normes d’ús dels signes d’entonació i d’uns altres: cometes, parèntesis,
    guions i claudàtors.
   Conéixer els conflictes lingüístics i disposar de recursos per a resoldre’ls, sempre
    contribuint a la normalització del valencià.
   Aprendre a distingir les famílies lèxiques i els camps semàntics.
   Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
    integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
    personal.


                       131
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
   individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
   Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les
   idees dels altres, dialogar i negociar, emprar l’assertivitat per a fer saber
   adequadament als altres les decisions pròpies i treballar d’una manera cooperativa
   i flexible.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació sobre el teatre, els autors actuals, el
   Misteri d’Elx, els festivals de teatre... tant en suport tradicional com en Internet.

Onades 3. Ara t’ho explique
Competència en comunicació lingüística
  Conéixer les característiques, l’estructura i les parts d’un text explicatiu.
  Exposar la informació adequadament.
  Fer servir procediments lingüístics i icònics per a representar, comprendre i
   interpretar la realitat.
  Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
   comunicatives o creatives diverses.
  Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte
   d’observació i anàlisi.
Competència social i ciutadana
  Valorar positivament la importància de donar a conéixer temes d’interés.
  Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions i exercir d’una manera
   activa i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
  Comprendre críticament la realitat sent conscient de les diverses perspectives en
   analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
Competència cultural i artística
    Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
     contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
     contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
  Conéixer i practicar algunes tècniques de treball: els gràfics i els esquemes gràfics.
  Valorar la importància de presentar textos explicatius d’una manera clara i
   ordenada.
  Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
   integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
   personal.
  Ser conscient d’allò que se sap i d’allò que cal aprendre, de com s’aprén i de com
   es gestionen i es controlen eficaçment els processos d’aprenentatge; optimitzar-los,
   i orientant-los a satisfer objectius personals.
  Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
   un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional de recursos
   naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
  Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions                      132
   individuals i temes socials o ambientals.
   Posar en pràctica els processos i les actituds propis de l’anàlisi sistemàtica i
   d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants; formular
   preguntes; localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i
   quantitativa, i fer prediccions i inferències de distint nivell de complexitat.
   Respondre a determinades demandes aplicant els coneixements previs (científics i
   tècnics) i els procediments necessaris.
Tractament de la informació i competència digital
   Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb la biblioteca i les pàgines
   web.
   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com un instrument de
   treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
                      133
8.4. Valencià: llengua i literatura. 4t ESO.

Unitat 1. Novel·les inoblidables
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a redactar un capítol o un fragment d’una novel·la.
 Llegir novel·les i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i la varietat.
 Ser conscient dels avantatges que comporta la lectura de les novel·les clàssiques de la
  literatura universal traduïdes i valorar la contribució dels autors en català.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de
  plaer i de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les emocions pròpies.
Competència social i ciutadana
 Demostrar comprensió de l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i el
  progrés de la humanitat, sense que això implique la pèrdua de la identitat local.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa i
  responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure novel·les i unes altres narracions
  d’una manera ordenada i coherent, i amb imaginació.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals
  i artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Valorar positivament la lectura de novel·les d’altres països i cultures.
 Conéixer els trets més destacats de la literatura del romanticisme.
 Conéixer alguns poetes de la Renaixença i les seues obres.
 Conéixer i valorar alguns autors i algunes obres clàssiques universals.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer els morfemes verbals, i els temps simples i els compostos, i conjugar
  verbs de la primera conjugació.
 Identificar els nivells d’anàlisi de la llengua.
 Distingir les paraules monosèmiques i les polisèmiques.
 Conéixer algunes causes de la polisèmia.
 Conéixer la situació de la llengua del 1900 al 1975.
 Valorar positivament la normalització i la normativització de la nostra llengua.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal, i saber aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions paregudes i
  contextos diversos.
Competència de desenvolupament de l’autonomia iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com social i laboral.
Tractament de la informació i competència digital
 Practicar la traducció directa i inversa i revisar els textos amb l’ajuda de programes de
  correcció i de traducció.
 Buscar, recopilar i processar informació sobre novel·les i autors clàssics universals
  tant en suport tradicional com en Internet.
 Realitzar treballs monogràfics fent ús de les noves tecnologies de la informació: els
  llibres més venuts, els autors actuals, els Jocs Florals...


                       134
Unitat 2. Camins personals
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a redactar un diari personal.
 Llegir diaris personals literaris i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i els
  recursos.
 Conéixer i practicar els mecanismes de cohesió textual.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de
  plaer i de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les emocions pròpies.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Acceptar que tant els conflictes com els valors i els interessos formen part de la
  convivència, i resoldre’ls amb una actitud constructiva.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure sobre aspectes personals i unes altres
  narracions d’una manera adequada, ordenada i coherent.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Valorar positivament la lectura de diaris personals d’autors de diverses cultures.
 Conéixer alguns dramaturgs i alguns sainetistes de la Renaixença i les seues obres.
 Conéixer i valorar positivament cançons, grups i cantautors que contribueixen a difondre
  la nostra història, cultura i llengua.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer els verbs regulars i conjugar verbs de la segona conjugació.
 Reconéixer i classificar les vocals.
 Identificar les interferències vocàliques.
 Distingir les paraules homònimes.
 Conéixer la situació del valencià actualment i valorar-ne positivament l’ús en tots els
  àmbits.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de respostes
  possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant diverses
  estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i
  crítica, amb la informació disponible.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar projectes i
  dur-los a terme.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre la Llei d’ús i ensenyament del valencià.
 Realitzar treballs monogràfics sobre Àngel Guimerà, Eduard Escalante, Anna Frank...
  fent ús dels suports tradicionals (llibres, enciclopèdies...) i de les noves tecnologies de la
  informació.

Unitat 3. Comprar per comprar                       135
Competència en comunicació lingüística
 Identificar, valorar i comentar els recursos emprats en un anunci gràfic.
 Conservar i millorar la competència comunicativa aprenent a analitzar i a valorar
 anuncis, adoptar una postura crítica i ser conscient de la influència que generen
 sobre el consumidor o destinatari, sobretot si és jove.
 Ser conscient de la gran influència dels anuncis emesos pels mitjans de
 comunicació audiovisuals sobre els espectadors i consumidors.
 Conéixer el funcionament del llenguatge icònic i audiovisual com a objecte
 d’observació i anàlisi.
 Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos i d’imatges adequats a
 intencions comunicatives o creatives diverses.
Competència social i ciutadana
 Reconéixer els recursos argumentatius que empren els anuncis per a vendre
 productes i difondre valors (idees, serveis...), de vegades, qüestionables.
 Mostrar una actitud crítica davant l’allau publicitària que fomenta el consum, els
 conductes poc saludables, la desigualtat, el masclisme, etc.
 Fomentar l’interés per normalitzar l’ús del valencià en la publicitat.
 Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga diferent
 del propi.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa
 i responsable els drets i els deures de la ciutadania.
Competència cultural i artística
 Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat –
 la mentalitat i les possibilitats tècniques de l’època en què es crea– o amb la
 persona o col·lectivitat que les crea.
 Valorar positivament l’anàlisi d’anuncis gràfics i audiovisuals tant des del punt de
 vista estètic com tècnic i tractar d’evitar-ne la influència sobre els consumidors.
 Conéixer els trets més destacats del naturalisme i del modernisme.
 Conéixer alguns autors, i analitzar i comentar novel·les modernistes.
 Valorar positivament la tasca de divulgació d’obres de la nostra literatura per mitjà
 de les adaptacions cinematogràfiques i teatrals.
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer els verbs irregulars i conjugar verbs de la tercera conjugació.
 Reconéixer i classificar les consonants segons el punt i el mode d’articulació.
 Identificar l’ús de les frases fetes en la publicitat.
 Emprar frases fetes en contextos informals i formals o literaris.
 Conéixer i distingir característiques de les varietats oriental i occidental de la
 llengua.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de
 respostes possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant
 diverses estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera
 racional i crítica, amb la informació disponible.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les accions i els plans
 personals, responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com social i laboral.
Competència matemàtica
 Seguir cadenes argumentals i identificar les idees fonamentals.
 Seguir determinats processos de pensament, com ara la inducció i la deducció, entre
 altres.


                       136
Tractament de la informació i competència digital
 Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i
  sonor) i les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.
 Buscar, recopilar i processar informació sobre la publicitat en suport tradicional i
  en Internet.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
  treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Onades 1. El valencià en els mitjans de comunicació
Competència en comunicació lingüística
 Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb l’ús del valencià en els mitjans
  de comunicació
 Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
  comunicatives o creatives diverses.
 Agafar el llenguatge com a objecte d’observació i anàlisi.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Valorar positivament la realització de treballs escrits d’àmbit acadèmic i de tipus
  expositiu, explicatiu o divulgador.
Competència cultural i artística
 Mostrar interés per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del
  patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’altres comunitats.
 Valorar positivament l’ús del valencià en els mitjans de comunicació.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer i practicar algunes tècniques de treball aprofitant les utilitats d’Internet.
 Conéixer els diferents recursos i fonts per a la recollida, la selecció i el tractament de la
  informació, inclosos els recursos tecnològics.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de respostes
  possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant diverses
  estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i
  crítica, amb la informació disponible.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència personal.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne un
  rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
 Conéixer algunes aplicacions d’Internet.
 Conéixer les característiques del treball monogràfic.
 Conéixer les característiques que ha de tenir la presentació d’un treball escrit.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n tant
  en l’àmbit personal com social i laboral.
Competència matemàtica
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes o a
  obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
 Comprendre i integrar la informació en els esquemes de coneixement previs.


                       137
  Buscar, recopilar i processar informació sobre diccionaris i enciclopèdies en Internet.
  Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i
  les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.
  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 4. En poques paraules
Competència en comunicació lingüística
 Emprar els recursos adients per a redactar un fullet informatiu i uns altres tipus de
  textos expositius.
 Llegir fullets informatius i uns altres textos expositius i reconéixer-ne les
  característiques, l’estructura i els recursos.
 Conéixer l’eficàcia i la utilitat dels fullets informatius.
 Millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font d’informació i de
  descobriment d’altres entorns.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– conceptes i idees.
 Fer servir els procediments lingüístics, gràfics i tipogràfics per a representar i mostrar la
  informació d’una manera clara i eficaç.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Valorar positivament l’exposició d’informació mitjançant fullets, cartells i mapes
  conceptuals.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat –la
  mentalitat i les possibilitats tècniques de l’època en què es crea– o amb la persona o
  col·lectivitat que les crea.
 Ser conscient de la importància de saber exposar dades d’una manera adequada,
  ordenada i coherent.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Conéixer les característiques de la poesia i del teatre modernista, i alguns autors i obres.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer algunes tècniques de treball sobre textos expositius: l’esquema i el resum.
 Identificar i emprar les oracions juxtaposades i les coordinades.
 Conéixer les funcions de l’article lo neutre.
 Valorar positivament la importància de saber expressar-se amb correcció.
 Identificar els fonemes oclusius al final de síl·laba i de paraula.
 Conéixer l’escriptura dels numerals.
 Identificar i emprar les abreviatures, les sigles i els acrònims.
 Conéixer les varietats geogràfiques de la llengua.
 Conéixer els diferents recursos i fonts per a la recollida, la selecció i el tractament de la
  informació, inclosos els recursos tecnològics.
 Manejar eficientment un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual amb
  manifestació de pensament estratègic.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal


                       138
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar projectes i
  dur-los a terme.
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n tant
  en l’àmbit personal com social i laboral.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre la sida o un altre tema d’interés per a
  l’alumne a fi d’elaborar-ne un fullet informatiu.
 Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i
  les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 5. Parlar per parlar
Competència en comunicació lingüística
 Conversar, escoltar, escriure i llegir diàlegs informals i formals, i reconéixer-ne les
  característiques i l’estructura.
 Seleccionar i emprar el nivell de llengua adient segons el context, el tema, el tipus
  de relació entre els participants...
 Conéixer i aplicar efectivament les estratègies necessàries per a interactuar
  lingüísticament d’una manera adequada.
 Expressar adequadament les idees i les emocions pròpies.
 Ser conscient dels principals tipus d’interacció verbal.
 Ser progressivament competent en l’expressió de missatges orals que s’intercanvien
  en situacions comunicatives diverses.
 Conéixer els recursos lingüístics de l’estil directe i de l’estil indirecte.
Competència social i ciutadana
 Emprar jocs de llengua (dramatitzacions, monòlegs, jocs de rol...) per a reproduir,
  improvisar i generar diàlegs en situacions de comunicació informals i formals.
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant les
  dels altres.
 Posar-se al lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, encara que siga diferent
  del propi.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber dialogar correctament i de transcriure
  converses en estil directe i indirecte.
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
  contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
 Conéixer les característiques de la poesia del noucentisme i de l’avantguardisme, i
  alguns autors i obres.
 Valorar positivament la influència de l’art i la cultura sobre la condició humana.
 Reconéixer la imaginació, la bellesa i la poesia en els cal·ligrames.


                       139
Competència per a aprendre a aprendre
 Reconéixer i emprar els pronoms relatius.
 Conéixer l’ús del guionet en els pronoms febles i en les paraules compostes.
 Conéixer, analitzar i emprar els refranys.
 Reconéixer les característiques del valencià septentrional i del castellonenc.
 Manejar eficientment un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual amb
  manifestació de pensament estratègic.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i socials.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n
  tant en l’àmbit personal com social i laboral.
 Saber comunicar-se en diversos contextos expressant les idees pròpies i escoltant les
  dels altres.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre l’avantguardisme –o un altre tema
  d’interés– tant en suport tradicional (diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
  treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 6. En primera persona
Competència en comunicació lingüística
 Llegir i comentar memòries personals, i reconéixer-ne les característiques, l’estructura
  i els recursos.
 Emprar els recursos adients per a redactar memòries personals.
 Conéixer i practicar els mecanismes de coherència textual.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font de
  plaer i de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les emocions pròpies.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Valorar positivament la lectura de memòries personals d’autors de diverses cultures.
 Conéixer alguns novel·listes de postguerra i les seues obres.
 Valorar positivament l’adaptació de novel·les de Mercè Rodoreda i de Llorenç
  Villalonga a cinema i a teatre, ja que contribueixen a difondre-les.
Competència per a aprendre a aprendre                       140
 Identificar i emprar oracions subordinades adjectives i substantives.
 Conéixer l’ús de l’apòstrof i els pronoms febles.
 Aprendre a substituir sintagmes per combinacions de pronoms febles.
 Reconéixer i classificar les locucions.
 Conéixer les característiques del valencià apitxat.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de respostes
  possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant diverses
  estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i
  crítica, amb la informació disponible.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre, valorar les idees
  dels altres, emprar l’assertivitat per a fer saber adequadament als altres les decisions
  pròpies i treballar d’una manera cooperativa.
Tractament de la informació i competència digital
 Comprendre i integrar la informació en els esquemes de coneixement previs.
 Buscar, recopilar i processar informació sobre Enric Valor –o un altre autor o tema
  d’interés– fent ús d’Internet i dels mitjans tradicionals; redactar treballs monogràfics, i
  fer exposicions orals.

Onades 2. Un conte actual
Competència en comunicació lingüística
 Llegir contes, reconéixer-ne les característiques i gaudir-ne.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font
 de plaer i de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
 versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència cultural i artística
 Ser conscient de la importància de saber escriure contes i unes altres narracions
 d’una manera ordenada, coherent i imaginativa.
 Valorar positivament la lectura de contes d’altres països i cultures.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer l’estructura i les parts d’un conte.
 Conéixer i practicar tècniques de treball: el mapa conceptual i els gràfics.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne
 un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies.
 Valorar positivament l’aplicació de tècniques de treball en l’àmbit acadèmic.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar plans personals,
 responsabilitzant-se’n tant en l’àmbit personal com social i laboral.
 Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i dur-
 les a la pràctica.
 Comprovar l’eficàcia dels recursos gràfics per a difondre còmodament i ràpida
 dades i resultats quantificables.
 Valorar i comentar les activitats d’oci de la joventut valenciana.
 Conéixer i comentar els criteris que tenen els joves per a comprar i actuar-hi en
 conseqüència.
Competència matemàtica
 Estimar i jutjar la lògica i la validesa d’argumentacions i informacions.                       141
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i
  argumentacions.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes
  o a obtenir-ne informació.
 Seguir determinats processos de pensament, com ara la inducció i la deducció, entre
  altres.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
 Posar en pràctica els processos i les actituds pròpies de l’anàlisi sistemàtica i
  d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants; formular
  preguntes; localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i
  quantitativa, i fer prediccions i inferències de distint nivell de complexitat.
Tractament de la informació i competència digital
 Comprendre i integrar la informació en els esquemes de coneixement previs.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
  treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Unitat 7. De ciència certa
Competència en comunicació lingüística
 Llegir i comentar textos científics especialitzats i divulgadors, i reconéixer-ne les
  característiques, l’estructura i els recursos.
 Emprar els recursos adients per a redactar un text expositiu.
 Conéixer i practicar els mecanismes de referència textual.
 Conservar i millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura de textos
  científics com a font de descobriment i de perfeccionament personal.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– conceptes i procediments.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència cultural i artística
 Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat –
  la mentalitat i les possibilitats tècniques de l’època en què es crea– o amb la
  persona o col·lectivitat que les crea.
 Valorar positivament la lectura i la recitació de poemes.
 Conéixer alguns poetes de postguerra i les seues obres.
 Valorar positivament les adaptacions musicals de poemes de Miquel Martí i Pol i
  de Vicent Andrés Estellés que han fet alguns cantautors i amb les quals han
  contribuït a difondre’ls.
Competència per a aprendre a aprendre
 Identificar els complements oracionals.
 Conéixer les regles de substitució de complements oracionals per pronoms febles.
 Aprendre a substituir complements oracionals per combinacions de pronoms
  febles.
 Aplicar l’ortografia de la ele geminada.
 Aplicar les normes d’ús de les majúscules i les minúscules.
 Identificar i emprar els prefixos i els sufixos grecollatins.

                       142
 Conéixer les característiques del valencià meridional i l’alacantí.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal, i saber aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions paregudes
  i contextos diversos.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar
  projectes i dur-los a terme.
Competència matemàtica
 Comprovar l’eficàcia dels recursos gràfics per a difondre còmodament i ràpida
  dades, conceptes i resultats.
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i
  argumentacions.
 Seguir determinats processos de pensament, com ara la inducció i la deducció, entre
  altres.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
 Posar en pràctica els processos i les actituds pròpies de l’anàlisi sistemàtica i
  d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants; formular
  preguntes; localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i
  quantitativa, i fer prediccions i inferències de distint nivell de complexitat.
Tractament de la informació i competència digital
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de
  treball intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
 Buscar, recopilar i processar informació sobre algun tema científic tant en suport
  tradicional (llibres, diccionaris, enciclopèdies...) com en Internet.
 Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i
  sonor) i les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.

Unitat 8. Raons de pes
Competència en comunicació lingüística
 Llegir i analitzar escrits d’opinió, i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i els
  recursos.
 Emprar els recursos adients per a redactar un escrit d’opinió.
 Conéixer i practicar recursos literaris com la ironia i les preguntes retòriques.
 Millorar la competència comunicativa llegint assajos –i aforismes– com a font de plaer i
  de descobriment d’altres opinions i punts de vista.
 Expressar adequadament –quant al fons i a la forma– les idees i les opinions pròpies.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
Competència social i ciutadana
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística                       143
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Conéixer alguns assagistes actuals i les seues obres.
 Ser conscient de la tasca que realitzen alguns intel·lectuals per tal de fomentar la
  reflexió crítica i la formació dels lectors.
 Valorar positivament l’audició de cançons en la nostra llengua que tracten temes socials
  i personals que fomenten valors solidaris i la llibertat d’expressió.
Competència per a aprendre a aprendre
 Identificar i emprar oracions subordinades adverbials causals, finals, condicionals i
  concessives.
 Reconéixer els fenòmens consonàntics: enllaços fònics, emmudiments i geminacions.
 Emprar les paraules sinònimes i les antònimes adequades a cada situació.
 Conéixer els tipus de sinònims i d’antònims.
 Conéixer les característiques de la varietat central de la llengua.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de respostes
  possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant diverses
  estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera racional i
  crítica, amb la informació disponible.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar objectius, planificar projectes i
  dur-los a terme.
Tractament de la informació i competència digital
 Comprendre i integrar la informació en els esquemes de coneixement previs.
 Buscar, recopilar i processar informació sobre Joan Fuster –o un altre autor o tema
  d’interés– fent ús d’Internet i dels mitjans tradicionals, i redactar treballs monogràfics i
  articles d’opinió.

Unitat 9. Temps al temps
Competència en comunicació lingüística
 Llegir i escoltar textos predictius, i reconéixer-ne les característiques, l’estructura i els
  recursos.
 Emprar els recursos adients per a redactar textos predictius.
 Millorar la competència comunicativa fent ús de la lectura com a font d’informació i de
  descobriment d’altres entorns.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges orals que
  s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
 Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques, i les
  regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
Competència social i ciutadana
 Diferenciar les prediccions científiques de les no científiques i tenir-les en compte en les
  relacions personals, socials i laborals.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne col·lectivament l’enteniment.
Competència cultural i artística
 Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat –la
  mentalitat i les possibilitats tècniques de l’època en què es crea– o amb la persona o


                       144
  col·lectivitat que les crea.
 Conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
  artístiques; utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les una part del
  patrimoni d’altres pobles.
 Conéixer les característiques de la narrativa i del teatre actual, i alguns autors i obres.
 Valorar positivament la lectura d’obres teatrals i l’assistència al teatre com un
  enriquiment cultural personal.
Competència per a aprendre a aprendre
 Identificar i emprar oracions subordinades adverbials comparatives, consecutives, de
  lloc, de temps i de manera.
 Valorar positivament la importància de saber expressar-se amb correcció gramatical,
  ortogràfica i lèxica.
 Identificar els préstecs lingüístics.
 Reconéixer els barbarismes i evitar-ne l’ús.
 Conéixer les característiques de la varietat balear i nord-occidental de la llengua.
 Conéixer els diferents recursos i fonts per a la recollida, la selecció i el tractament de la
  informació, inclosos els recursos tecnològics.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència personal, i
  saber aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions paregudes i contextos
  diversos.
Competència de desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal
 Dur endavant les accions necessàries per a desenvolupar les actuacions i els plans
  personals –en el marc de projectes individuals i col·lectius–, responsabilitzant-se’n tant
  en l’àmbit personal com social i laboral.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre el món físic i prendre decisions sobre aquest: ús racional dels recursos
  naturals, preservació del medi ambient i protecció de la salut personal i social.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals i temes socials o ambientals.
 Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació sobre els autors i els dramaturgs actuals –o un
  altre tema d’interés per a l’alumne– en Internet i en suports tradicionals a fi d’elaborar-
  ne un treball monogràfic o una exposició.
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.

Onades 3. Una entrevista de treball
Competència en comunicació lingüística
 Analitzar el contingut i la forma d’una entrevista de treball.
 Analitzar i comentar anuncis gràfics que mostren discriminació sexista.
 Fer servir procediments lingüístics i icònics per a representar, comprendre i interpretar
 la realitat.
 Comprendre, estructurar i utilitzar diferents tipus de textos adequats a intencions
 comunicatives o creatives diverses.
 Conéixer reflexivament el funcionament del llenguatge com a objecte d’observació i
 anàlisi.
 Ser conscient de les convencions socials, dels valors i els aspectes culturals i de la


                       145
  versatilitat del llenguatge segons el context i la intenció comunicativa.
 Ser progressivament competent en l’expressió i la comprensió de missatges orals que
  s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
 Utilitzar activament i efectiva codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques, i les
  regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu, en diferents situacions.
Competència social i ciutadana
 Valorar positivament la no-discriminació en les relacions socials i ciutadanes.
 Utilitzar el judici moral per a triar i prendre decisions, i exercir d’una manera activa i
  responsable els drets i els deures de la ciutadania.
 Comprendre d’una manera crítica la realitat sent conscient de les diverses perspectives
  en analitzar-la i emprar el diàleg per a millorar-ne l’enteniment.
 Ser conscient de la discriminació (sexista, racial, ideològica...) que es dóna en
  situacions de la vida quotidiana (treball, oci, esport...), en el món de la publicitat, en
  programes televisius...; adoptar una postura crítica, i tractar d’evitar-la.
 Ser conscient de la importància de saber preparar-se i documentar-se per a accedir a
  un lloc de treball.
Competència cultural i artística
 Expressar-se mitjançant codis artístics i disposar d’habilitats de cooperació per
  contribuir a la consecució d’un resultat final, i valorar les iniciatives i les
  contribucions alienes, ser-ne conscient i donar-hi suport.
Competència per a aprendre a aprendre
 Conéixer les característiques, l’estructura i la funció d’una entrevista de treball.
 Conéixer les característiques, l’estructura i la funció d’un currículum.
 Conéixer les característiques, l’estructura i la funció d’una orla.
 Conéixer les característiques, l’estructura i la funció d’un anunci gràfic.
 Conéixer i practicar el tractament informàtic de textos i els recursos ortotipogràfics.
 Valorar la importància de presentar textos expositius d’una manera clara i ordenada.
 Ser capaç d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi, relacionant i
  integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb l’experiència
  personal.
 Ser conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge i obtenir-ne un
  rendiment màxim i personalitzat amb l’ajuda d’estratègies i tècniques.
 Sentir curiositat per plantejar preguntes, i identificar i manejar la diversitat de
  respostes possibles davant d’una mateixa situació o un mateix problema utilitzant
  diverses estratègies que permeten fer front a la presa de decisions, d’una manera
  racional i crítica, amb la informació disponible.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Comprendre la integració en el món laboral i prendre decisions respecte d’aquesta.
 Desenvolupar un esperit crític en l’observació de la realitat amb relació a qüestions
  individuals o socials que impliquen algun tipus de discriminació.
Competència matemàtica
 Estimar i jutjar la lògica i la validesa d’argumentacions i informacions.
 Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
 Posar en pràctica els processos de raonament que ajuden a solucionar els problemes o
  a obtenir-ne informació.
Tractament de la informació i competència digital
 Buscar, recopilar i processar informació relacionada amb el sexisme –o un altre tipus
  de discriminació– tant en suport tradicional com en Internet.


                       146
  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball
  intel·lectual per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
  Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor)
  i les pautes de descodificació i de transferència d’aquests llenguatges.
                       147

								
To top