Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Scriptie leergang januari 2009 by 2F8K9QYm

VIEWS: 72 PAGES: 27

									       Een goed begin is het halve werk!

       Leertraject treindienstleiders:
       hoe kan betere selectie uitval voorkomen?
Van      Hadewych Kortenhorst
Scriptie   Leergang “het instrumentarium van de P&O’ er”.
       Van den Broek & partners: training, opleiding & advies.
Begeleiding  Jan Merckel

Versie    1.0
Datum     10 december 2008
Status    Definitief
Voorwoord


De tijd vliegt. Het is alweer meer dan een jaar (sinds 1 oktober 2007) geleden dat ik ben
gestart als HR-adviseur voor Verkeersleiding in regio Randstad zuid. Eerst nog helemaal ‘bleu’,
maar inmiddels heel veel ervaring en - na afronding van deze scriptie - ook nog een diploma
rijker.

Allereerst wil ik dan ook Fred van der Veen bedanken, regiodirecteur verkeersleiding Randstad
zuid. Hij is op de eerste plaats degene geweest die mij de kans en het vertrouwen heeft
gegeven om in dit mooie vak te stappen. Ik heb nooit eerder zulk leuk werk gehad, waar ik
zoveel voldoening uit haal.

Het zoeken naar een onderwerp voor mijn scriptie diende zich aan tijdens een regioteam
vergadering, waarin Chris Ipenburg een toelichting gaf op zijn ‘uitvalanalyse leertraject
treindienstleiders’. Natuurlijk kun je bij uitval wijzen naar diverse partijen en spelers, die te
maken hebben met het ‘klaarstomen’ van de aspirant-treindienstleiders. Maar feit blijft “een
goed begin is het halve werk”. En dan kom je al gauw op het terrein van HRM, de werving &
selectie.

Ik heb voor dit onderzoek met vele mensen gesproken binnen en buiten de organisatie. Hen wil
ik graag bedanken voor hun tijd en aandacht. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Marcella
Heijboer, Michel Gerritsen, Jan Scholten, Floor Pape, John van den Sande en Francis
Roozemaal. Zij hebben resp. met mij meegedacht, hebben inhoudelijke informatie
aangeleverd, zijn mee geweest op bezoek bij externe bedrijven en/of hebben de conceptversie
van deze scriptie becommentarieerd.

Verder wil ik Esther Geven (psycholoog LVNL) en Wim van ’t Padje (manager STC) hartelijk
bedanken voor hun tijd, enthousiasme en openheid van zaken.

Voor mij zelf was dit een zeer leerzaam jaar op allerlei fronten. Vooral ook het schrijven van
deze scriptie heeft mij veel verdieping gebracht op een specifiek HRM-terrein, waar je
normaliter in het werk niet aan toekomt.

Ik hoop uiteraard van harte dat ProRail Verkeersleiding de aanbevelingen overneemt en
dat dit verhaal een vervolg krijgt.Hadewych Kortenhorst,
December 2008
    Inhoudsopgave

    Voorwoord                                                2
    Inhoudsopgave                                              3
    Managementsamenvatting                                         4

1    Inleiding                                                6
1.1   Aanleiding                                                6
1.2   Probleemstelling                                             6
1.3   Doel                                                   6
1.4   Methode van onderzoek                                          7

2    ProRail Verkeersleiding                                         8
2.1   De organisatie in vogelvlucht                                      8
2.2   Verkeersleiding                                             8
2.3   De functie treindienstleider                                       8

3    Uitval tijdens het leertraject nader bekeken                               9
3.1   Opzet opleiding                                             9
3.2   Uitval tijdens de opleiding                                       9
3.3   Bevindingen interviews met opleiders/ leerbegeleiders en seniors                     9

4    Literatuuronderzoek                                           10
4.1   Wat is multi-tasking?                                          10
4.2   Wat zegt de literatuur over Werving & Selectie-trajecten?                        11
4.2.1  Selectie-criteria                                            11
4.2.2  Selectie-instrumenten                                          12
4.2.3  Voorspellende waarde selectiemethoden                                  13
4.2.4  Volgorde van selectiemethoden                                      14

5    Het selectietraject voor treindienstleiders                               14
5.1   Het werving & selectietraject                                      14
5.1.1  Het selectiegesprek                                           14
5.1.2  Het assessment center                                          15
5.1.3  Ontwikkelingen in het selectietraject                                  17

6    Bezoek STC en LVNL                                           17
6.1   Bezoek STC B.V.                                             17
6.2   Bezoek Luchtverkeersleiding Nederland                                  18
6.3   Bevindingen bezoek STC en LVNL                                     19

7    Conclusies en aanbevelingen                                       21
7.1   Functie-analyse/ competentiemodel                                    21
7.2   Volgorde selectieinstrumenten                                      21
7.3   Praktijksimulatie/ arbeidsproef                                     22
7.4   Het selectiegesprek                                           22
7.5   Het assessment center                                          22
7.6   Organisatie/ ontwerp van het selectietraject                              23

8    Literatuur                                               24

    Bijlagen
                                  hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  3/24
Managementsamenvatting
Het uitvalspercentage tijdens het leertraject tot de functie treindienstleider is hoog. Ruim
éénderde (34%) haalt de eindstreep niet (periode aug 07 –08). Bij de uitval tijdens het
leertraject spelen meerdere factoren een rol: kwaliteit werving & selectie en aanname,
(wijzigingen in) individuele omstandigheden, begeleiding tijdens het leertraject en het examen.
Deze scriptie zoomt nader in op de factor ‘werving & selectie. Vaak komt pas na 8 weken in het
leertraject - tijdens simulatie -aan het licht dat een leerling “het vak” niet in zich heeft.
52% van de uitvallers is afgevallen wegen ‘geen aanleg’. Nog eens 19 % van de uitvallers is
afgevallen wegens een combinatie van ‘geen aanleg’ en ‘ houding- en gedragsproblemen’ .

Probleemstelling
Hoe kan ProRail de geschiktheid van kandidaten voor de functie treindienstleider beter
toetsen? Wat zijn aanbevelingen om de selectie te verbeteren?
1. De eerste vraag die beantwoord moet worden is wat bepalend is voor de geschiktheid.
  Wanneer heeft iemand hét in zich? Wat maakt iemand een goede treindienstleider? Wat
  wordt bedoeld met ‘aanleg’ voor het treindienstleidersvak?
 De tweede vraag is hoe hét getest wordt in het huidige selectietraject.
 De derde vraag is of het mogelijk is - en hoe - om de voorspellende waarde van het
  selectietraject en het succes van het leertraject te vergroten.

Doel
Het doel van deze scriptie is een advies uit te brengen over verbetering van de selectie van
treindienstleiders, zodat de uitval tijdens de opleiding op het aspect ‘geen aanleg’ zoveel
mogelijk teruggedrongen kan worden.

Wat onderscheidt een goede treindienstleider van een slechte of matige?
Een goede treindienstleider kan – onder tijdsdruk - snel schakelen, zijn aandacht verdelen over
meerdere dingen tegelijk vanuit verschillende informatiestromen en regie voeren. Hij monitort
diverse beeldschermen, hij ontvangt informatie via de telefoon, hij vangt informatie op die – en
passant – over de seinzaal gaat, hij praat en hij handelt.
Een goede treindienstleider kan - met andere woorden - “multi-tasken”. Multi-tasking is moeilijk
ontwikkelbaar. Het is van belang dit vermogen zo vroeg mogelijk te constateren.

Bevindingen
 De competentie “multi-tasken” komt niet met nadruk in het competentieprofiel naar voren
  met als logisch gevolg dat ook in het selectietraject er beperkt aandacht voor is.
 Aspecten van deze competentie worden getest op intellectueel niveau onder ‘snelheid/
  wendbaarheid van denken’. In combinatie met stressbestendigheid en emotionele stabiliteit
  maakt de psycholoog een vertaalslag.
 Het daarnaast daadwerkelijk testen van de simultaancapaciteit en stressbestendigheid in
  de vorm van een praktijksimulatie of arbeidsproef gebeurt nu niet.
 Het selectiegesprek vindt doorgaans ongestructureerd plaats. De kwaliteit van het gesprek
  en daarmee de voorspellende waarde, kan fors verbeterd worden door structurering van
  het gesprek en training van de selecteurs.
 Er wordt in het huidige selectietraject geen gebruik gemaakt van – volgens de literatuur –
  het selectieinstrument met de meest voorspellende waarde, nl. de arbeidsproef.
 De volgorde van selectie-instrumenten kan (gezien de voorspellende waarden) effectiever
  door te starten met de meest objectieve methodes en daarna pas het gesprek te voeren.
 Het assessment center is volledig uitbesteed aan externe partijen; in feite een ‘black box’.
 Het taalgebruik van opleiders en leerbegeleiders verschilt met dat van de psychologen.

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de literatuurstudie en de bezoeken aan andere bedrijven met soortgelijke functies
(STC en LVNL) en dit afgezet tegen het huidige selectietraject voor treindienstleiders, kom ik
tot de conclusie dat er nog veel ruimte voor verbetering aanwezig is.


                             hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  4/24
Aanbeveling 1) aanscherpen functie-analyse/ competentieprofiel
1. Neem samen met vakinhoudsdeskundigen, opleiders, treindienstleiders en de betrokken
  assessmentbureaus de huidige functieanalyse/ het competentieprofiel kritisch onder loep.
2. Stel gezamenlijk vast of de stelling ‘ dat het vermogen van multi-tasking onderbelicht zou
  zijn in het huidige competentieprofiel’ klopt.
3. Zorg ervoor dat ook de in het kader van RGW uitgewerkte competenties (zie 5.1.3)
  opgenomen worden in het competentieprofiel.
4. Stel het competentieprofiel hierop bij en stel het profiel opnieuw vast.
5. Evalueer periodiek of de functieanalyse nog aansluit bij de beleving van deskundigen.

Aanbeveling 2) volgorde inzet selectieinstrumenten
1. Bekijk de volgorde van de selectie-instrumenten kritisch en verander de volgorde
  zodanig, dat de meest objectieve methodes als eerste ingezet worden, bijvoorbeeld:
2. Start met het E-assessment (capaciteitentest én persoonlijkheid) als voorselectie
3. Dan een praktijksimulatie
4. Daarna het (gestructureerde) gesprek: en maak hierbij gebruik van de uitkomsten van de
  persoonlijkheidstest en observaties uit de praktijksimulatie
5. Tot slot, de rest van het assessment


Aanbeveling 3) inzet praktijksimulatie/ arbeidsproef
1. Stel vast dat uitbreiding van het selectieprogramma met praktijksimulatie waardevol is.
2. Geef HRM samen met opleidingen opdracht tot: het opstellen van een businesscase
  ‘praktijksimulatie’ (kosten, baten, wat is nodig?) en ontwerp van simulatiescenario’s
  waarin tenminste ook ‘multi-tasking’ wordt getest.
3. Stel aan de hand van proefsimulaties selectienormen vast.
4. Maak gebruik van de deskundigheid van STC en LVL. Niet zelf het wiel willen uitvinden!


Aanbeveling 4) structureren van het selectiegesprek
Zet de in gang gezette acties voort:
1. Voer voortaan gestructureerde selectiegesprekken a.d.h.v. een selectieformulier en
  voorzien van input uit persoonlijkheidstesten en wellicht observaties tijdens simulatie
2. Train leidinggevenden op competentiegericht selectiegesprekken voeren.
3. Zorg ervoor dat ‘het vermogen om te multi-tasken’ en de in het kader van RGW
  uitgewerkte competenties verwerkt worden in het selectieformulier.

Aanbeveling 5) assessment center
1. Zorg ervoor dat betrokken assessmentbureaus eenzelfde functieanalyse/ competentie-
  profiel als basis hanteren. Hou intensievere aansluiting met de assessmentbureaus.
2. Zorg ervoor dat ‘ het vermogen om te multi-tasken’ in het assessment getest wordt, niet
  alleen op basis van ‘ intellectueel vermogen’, maar tevens in observeerbaar gedrag.
3. Doe nader onderzoek of de aangeboden tests ‘multi-tasken’ van Bijleveld of van Human
  Company opgenomen moeten worden in het testprogramma. Geef daarna opdracht om
  ‘normbepaling’ te doen (d.w.z. minimaal 100 treindienstleiders de test laten uitvoeren).
4. Zorg ervoor (eis) dat beide bureaus dezelfde test hanteren.
5. Onderzoek welke voordelen/ nadelen het biedt om als organisatie zelf de ruwe
  testgegevens te analyseren/ interpreteren en wat hiervoor nodig is (bijv. psycholoog?).


Aanbeveling 6) organisatie/ ontwerp selectietraject
1. Vergroot de deskundigheid op het vlak van psychologische tests binnen HRM, zodat
  HRM een meer volwaardige gesprekspartner kan zijn met de assessmentbureaus en
  hierin meer de regie kan pakken.
2. Organiseer regie op het ontwerp en inhoud van selectietraject. Koppel hieraan vak-
  inhoudelijke deskundigheid vanuit opleiding en praktijk
3. Selectie en opleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organiseer betrokkenheid
  van Opleidingen zowel bij evaluatie en fine-tuning van de functieanalyse als bij selectie.
4. Vergroot de werkbaarheid van leerbijlages door zelfde taalgebruik opleider/ psycholoog.
                             hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  5/24
 1  Inleiding
1.1  Aanleiding
   Met zo’n 600 treindienstleiders wordt het treinverkeer in Nederland dag en nacht gemonitord
   en bijgestuurd waar nodig. De opleiding tot treindienstleider duurt 26 weken en wordt
   afgesloten met een Rijksexamen (SERV). Het uitvalspercentage tijdens het leertraject tot de
   functie treindienstleider is hoog. Ruim éénderde haalt de eindstreep niet, ondanks dat de
   kandidaten vanuit het assessment bij aanname een positief advies hadden. De afdeling
   opleidingen heeft reeds in maart 2007 een nadere analyse gedaan naar de redenen van uitval.
   Bij de uitval tijdens het leertraject spelen meerdere factoren een rol: kwaliteit werving & selectie
   en aanname, (wijzigingen in) individuele omstandigheden, begeleiding tijdens het leertraject en
   het examen. Ook in 2008 blijkt het uitvalspercentage onverminderd hoog.

   Afbakening
   Deze scriptie zoomt nader in op de factor ‘kwaliteit werving & selectie en aanname’. De overige
   uitvalsfactoren – hoewel zeker ook van belang – blijven buiten beschouwing. Genoemde
   uitvalsanalyse laat zien dat een deel van de uitgevallen kandidaten toch ‘geen aanleg’ bleek te
   hebben voor de functie, een ander deel bleek onvoldoende gemotiveerd en weer een ander
   deel toonde onwenselijk houding en gedrag. De aspecten motivatie en houding & gedrag
   kunnen naar voren komen uit het selectiegesprek en persoonlijkheidstesten. Aanbevelingen
   hieromtrent zijn eerder gedaan op basis van een analyse van de adviseur opleiding &
   ontwikkeling en een leerbegeleider.

   Het aspect ‘geen aanleg’ vraagt om nader onderzoek. Dat kandidaten ‘geen aanleg’ blijken te
   hebben voor het vak komt – volgens leerbegeleiders - vaak pas na 8 weken voor het eerst
   tijdens het leertraject aan het licht. Het leertraject is opgebouwd vanuit een theoretische basis.
   Daarna volgt simulatie. Bedieningshandelingen, vergroten van tijdsdruk en toename van
   complexiteit komen in een latere fase van het leertraject (in combinatie) aan de orde. Het blijkt
   dat dit een belangrijk breekpunt kan zijn en vanaf deze fase pas echt zichtbaar wordt of een
   kandidaat hét vak in zich heeft.

1.2  Probleemstelling
   Hoe kan ProRail de geschiktheid van kandidaten voor de functie treindienstleider beter
   toetsen? Wat zijn aanbevelingen om de selectie te verbeteren?
   2. De eerste vraag die beantwoord moet worden is wat bepalend is voor de geschiktheid.
     Wanneer heeft iemand hét in zich? Wat maakt iemand een goede treindienstleider? Wat
     wordt bedoeld met ‘aanleg’ voor het treindienstleidersvak?
    De tweede vraag is hoe hét getest wordt in het huidige selectietraject.
    De derde vraag is of het mogelijk is - en hoe - om de voorspellende waarde van het
     selectietraject en dus het succes van het leertraject te vergroten.

   Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is antwoord nodig op de volgende vragen:
    Wat zijn gevraagde competenties/ vaardigheden voor de functie treindienstleider?
    Wat verstaan we onder een kansrijke/ goede treindienstleider? Op welk moment van het
     opleidingstraject onderscheiden zich kansrijke en niet-kansrijke leerlingtreindienstleiders?
    Hoe ziet het selectietraject van de treindienstleider eruit?
    Wie selecteren en welke vragen worden gehanteerd in het selectiegesprek?
    Waarop en hoe wordt de sollicitant in het assessment center getest?
    Wat vertelt de literatuur over selectietrajecten en psychologische tests?
    Wat kunnen we leren van andere bedrijven met soortgelijke functies?

1.3  Doel
   Het doel van deze scriptie is een advies uit te brengen over verbetering van de selectie van
   treindienstleiders, zodat de uitval tijdens de opleiding op het aspect ‘geen aanleg’ zoveel
   mogelijk teruggedrongen kan worden.
                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  6/24
1.4  Methode van onderzoek

   Literatuuronderzoek
   Om een uitspraak te kunnen doen over verbetering van ons selectietraject is van belang dit af
   te kunnen zetten tegen wat de literatuur hierover zegt. Wat zegt de literatuur over:
    verantwoord werven en selecteren van medewerkers?
    de voorspellende waarde van verschillende testen en selectiemethoden?

   Uit de interviews blijkt dat het ‘niet kunnen multi-tasken’ een belangrijk onderdeel lijkt te zijn
   van ‘geen aanleg’ en vaak reden is voor uitval tijdens het leertraject. Wat leert de literatuur over
   ‘multi-tasken’? Wat is het? Is het ontwikkelbaar? Hoe kan je het testen?

   Kwantitatief onderzoek
   Belangrijk uitgangspunt is te weten wat de beschikbare cijfers zeggen over de uitval tijdens de
   opleiding. Hoeveel leerling-treindienstleiders zijn in de periode aug 2007 – aug 2008 een
   opleiding gestart? Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Hoeveel gezakt of tussentijds uitgevallen?
   Wat waren de redenen van uitval? Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de afdeling
   Opleidingen en nader doorgesproken met de manager opleiding en enkele leerbegeleiders.

   Kwalitatief onderzoek (interviews)
   Leerbegeleiders, opleiders en senior-treindienstleiders maken de kandidaten van nabij mee
   tijdens het leertraject. Middels interviews heb ik samen met hen verkend wat een ‘kansrijke
   treindienstleider’ is. Welk zichtbaar gedrag maakt duidelijk dat een kandidaat het in zich heeft?

   ProRail Verkeersleiding maakt gebruik van twee assessmentbureaus, nl. Human Company en
   Bijleveld & van Vriesland. Gesprekken met psychologen van beide bureaus hebben meer
   inzicht gegeven in de opzet van de assessmentonderzoeken en de wijze waarop er momenteel
   getest wordt.

   Bezoek andere bedrijven
   Het vak verkeersleider is niet uniek. Ook in de scheepvaart en het vliegverkeer kent men een
   functie zoals treindienstleider. Interessant te weten is hoe branchegenoten omgaan met hun
   werving & selectie. Hiertoe heb ik een bezoek gebracht aan het STC (Scheepvaart & Transport
   Centrum) te Rotterdam en de Human Factor afdeling (werving, selectie en opleiding) van de
   Luchtverkeersleiding Nederland te Schiphol-Oost.
                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  7/24
 2  ProRail Verkeersleiding
   In dit hoofdstuk volgt een beknopte omschrijving van de organisatie ProRail, de bedrijfseenheid
   Verkeersleiding en de functie treindienstleider.

2.1  De organisatie in vogelvlucht
   Met zo'n 2.900 medewerkers zorgt ProRail voor beheer van de intensief gebruikte railinfra,
   toedeling van capaciteit en voor verkeersleiding. Zij voeren hun werkzaamheden uit in het
   Utrechtse hoofdkantoor, vier regiokantoren in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle en
   in 12 verkeersleidingsposten. De vervoerders zijn de klanten van ProRail. Naast 10 (waarvan
   NS de grootste) reizigersvervoerders maken ook 15 goederenvervoerders gebruik van het
   Nederlandse spoorwegnet. Over het spoor rijden dagelijks 5.900 reizigerstreinen met bijna 1,2
   miljoen passagiers en ruim 400 treinen met een gezamenlijke vracht van 100.000 ton
   goederen. Daarmee is het Nederlandse spoorwegnet een van de drukste van Europa.
   ProRail is verdeeld in zes bedrijfseenheden en een aantal stafeenheden.
     Capaciteitsmanagement: verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de infra-
     structuur nu en in de toekomst en voor het verdelen van de beschikbare capaciteit op het
     huidige spoornet. Zij keurt bijv. de dienstregelingen van de verschillende vervoerders goed.
    Verkeersleiding: coördineert het treinverkeer, managet incidenten op het spoor met de
     bijsturing die daarbij hoort en levert actuele reisinformatie. Verkeersleiding handelt ook
     calamiteiten op het spoor veilig af en zorgt ervoor dat de treinen daarna weer zo snel
     mogelijk volgens plan kunnen rijden. Daarnaast levert verkeersleiding reisinformatie aan
     de vervoerders en het publiek via o.a. NOS Teletekst.
    Inframanagement: zorgt voor de optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid
     van de infrastructuur, laat het kleinschalig onderhoud uitvoeren en zorgt voor het oplossen
     van storingen aan de infrastructuur. De uitvoering daarvan is uitbesteed aan aannemers.
    Infraprojecten: realiseert alle uitbreidingen van de infrastructuur, bouwt onderdoorgangen
     en viaducten en vervangt overwegen. Daarnaast is zij belast met het groot onderhoud aan
     het spoornet, incl. de vernieuwing van ballastbed en rails, seinen, wissels en bovenleiding
     (de bovenbouw), als ook de realisatie van stations en fietsenstallingen.
    Spoorontwikkeling: doet toekomststudies op het gebied van het spoornet en stations. Ook
     is ze verantwoordelijk voor innovatie op het spoor en strategisch technologiebeleid.
    ICT-Services: richt zich op het ontwikkelen en beheren van alle informatiesystemen,
     besturingssystemen en netwerken.
   Stafeenheden zijn HRM (waaronder een afdeling recruitment), communicatie, planning &
   control, facilitaire zaken, informatiebeleid en bedrijfsstrategie.

2.2  Verkeersleiding
   Bij Verkeersleiding werken ruim 1400 medewerkers, verdeeld over 12 treindienstleidersposten
   en 4 netwerkverkeersleidingcentra. De uitvoering wordt ondersteund door een regionale en
   landelijke staforganisatie. In de dagelijkse operatie werken in vroeg-, laat-, nachtroulering zo’n
   600 treindienstleiders, 200 netwerkbestuurders/-analisten, 200 medewerkers reisinformatie en
   30 algemeen leiders (coördinatie calamiteitenafhandeling).

2.3  De functie treindienstleider
   De treindienstleider zorgt ervoor dat de treinen op tijd kunnen vertrekken en aankomen op een
   station. De treindienstleider heeft hiervoor verschillende systemen en beeldschermen tot zijn
   beschikking. Op deze beeldschermen kan de treindienstleider zien of de treinen op tijd rijden of
   vertraging hebben. De dienstregeling van de treinen is vooraf in deze systemen ingebracht. De
   treindienstleider stelt met inachtneming van de veiligheid “rijwegen” beschikbaar aan
   vervoerders middels het automatisch of (bij ernstige ontregelingen) handmatig instellen van
   seinen en wissels in zijn bediengebied. De treindienstleider monitort het treinverkeer. Bij
   vertragingen grijpt hij in door bijv. wijziging van spoor of volgordewisseling van treinen.
   Bij ernstige verstoringen, baanvakversperringen, calamiteiten of werkzaamheden aan het
   spoor treft hij passende veiliheidsmaatregelen en neemt zonodig sporen ‘buiten gebruik’. Ook
   zorgt hij – samen met collega’s - ervoor dat alternatieve rijwegen worden gekozen.

                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  8/24
   Ondertussen zorgt hij er ook voor dat het overige treinverkeer zo soepel mogelijk doorgang kan
   vinden. De treindienstleider staat in rechtstreeks contact met machinisten en is voor hen hét
   aanspreekpunt. Hij communiceert met betrokkenen over de actuele situatie en informeert de
   medewerker reisinformatie over maatregelen.
   Er is een functiebeschrijving en een competentieprofiel beschreven. Het competentieprofiel
   treindienstleider is als bijlage 1 bijgevoegd.


 3  Uitval tijdens het leertraject nader bekeken
3.1  Opzet opleiding
   Het leertraject van de treindienstleider is opgebouwd rond 8 thema’s en 24 modules. De totale
   doorloop tijd is 23 weken. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle thema’s en hoe ze
   met elkaar verbonden zijn. De eerste thema’s behandelen vooral de basiskennis en
   vaardigheden die de leerling verderop in het leertraject nodig heeft om complexe situaties te
   begrijpen en af te handelen. In de opleiding komen 6 opdrachtsoorten voor: zelfstudie, op de
   werkplek (meelopen/ observeren), keten (op bezoek collega), infra (buiten kijken), workshop/
   training op centrale plek en - tot slot – simulaties op het bediensysteem procesleiding.
   Er zijn 3 belangrijke simulatiemomenten (modules van elk 5 dagen):
    Vanaf week 8, tijdens thema 4 ‘procesleiding verdieping’, krijgt de leerling voor het eerst te
      maken met echte simulatieopdrachten op het bediensysteem procesleiding.
    Vanaf week 13, op het eind van thema 6 ‘onregelmatigheden’ krijgt de leerling
      stimulatieopdrachten om te oefenen met het afhandelen van onregelmatigheden (bijv.
      storing aan de infra). Deze module wordt afgesloten met een eindoefening.
    Vanaf week 18, tijdens thema 7 ‘calamiteiten’ zijn er simulaties gericht op
      calamiteitenafhandeling. Hierna volgt het SERV-examen, de Proeve van Bekwaamheid.
      Voorwaarde is een voldoende voor de eerdere examens ‘gespreksdiscipline’ en ‘theorie'.

3.2  Uitval tijdens de opleiding

   leertrajecten aug 2007 – aug 2008 (t/m SERV-ex)
   gestart     afgevallen  geslaagd     nog in opl.
   62       21      23        18
           34%      37%        29%


   Doorlooptijd tot uitval                     Reden uitval
    Aantal               Basis-   Doorlooptijd   Geen  Houding          Onzeker- Gezond-
   afvallers      Status    Planning     (gem. in  aanleg  & gedrag          heid  heid
                     (in weken)     weken)    (A)    (B)  (A) + (B)      (C)   (D)
       4   in proeftijd       8,5       6,8     3                         1
       2   t/m Verdieping      13       13,6           1      1
       5   t/m Onregelm       18       16,8     2      1      2
       5   t/m Calamiteiten     21       26,7     2      2            1
       5   t/m PvBekwaamh      23       28,9     4            1
                                    52%     19%    19%      5%       5%

3.3  Bevindingen interviews met opleiders/ leerbegeleiders en seniors
   Een belangrijke vaststelling is dat de geïnterviewden (leerbegeleiders/ seniors) aangeven dat
                             1
   de uitvallers in principe “terecht” zijn uitgevallen : d.w.z. medewerkers bleken niet geschikt voor
   het treindienstleidersvak. Opvallend is dat vanaf de eerste simulatie serieuze voortgangs-
   problemen zichtbaar worden. Van de tweede simulatie komen veel puzzelstukjes bij elkaar en
   moet de leerling de geleerde theorie in de praktijk brengen. Deze simulatie blijkt een belangrijk
   breekpunt te zijn. Dan pas wordt vaak echt zichtbaar of de leerling ‘het’ in zich heeft of niet.
   Intensieve begeleiding kan helpen de aandachtspunten te ontwikkelen, vaak blijkt iemand het

   1
     Memo C. Ipenburg, manager opleiding ‘uitvalsanalyse leertraject’

                                         hoe kan betere selectie uitval voorkomen?    9/24
   gewoon echt niet in zich te hebben. Sommigen gaan door intensieve begeleiding met de
   hakken over de sloot, maar zullen nooit echt goede treindienstleiders worden.
   De geïnterviewden geven allen hetzelfde beeld weer op de vraag wat er dan in gedrag
   zichtbaar wordt en op de vraag wat een goede treindienstleider onderscheidt van een slechte.
   Wat onderscheidt een goede treindienstleider van een slechte of matige?
   Een goede treindienstleider kan – onder tijdsdruk - snel schakelen en zijn aandacht verdelen
   over meerdere dingen tegelijk vanuit verschillende informatiestromen. Hij monitort diverse
   beeldschermen, hij ontvangt informatie via de telefoon, hij vangt informatie op die – en passant
   – over de seinzaal gaat, hij praat, hij prioriteert en hij handelt.
   Op het moment dat er een onregelmatigheid of calamiteit zich voordoet in zijn bediengebied,
   dan moet er dus veel tegelijk. Hij heeft inzicht in de situatie (voorstellingsvermogen) en houdt
   het overzicht over zijn bediengebied, hij kan onder hoge tijdsdruk werken, kan denken (theorie)
   vertalen naar handelen, kan schakelen tussen en zich focussen op meerdere situaties en
   informatiestromen tegelijk en hij pakt de regie. Op het ene baakvak kan een verstoring zijn,
   maar ondertussen moet het andere gebied gemonitord blijven worden en het plan bijgehouden
   worden (vertragingen verwerken), zodat het overige treinverkeer zo soepel mogelijk blijft rijden.

   Taken waar hij in een verstoorde situatie veelal tegelijkertijd mee te maken heeft zijn:
   - Alarmoproep plaatsen
   - Veiligheidsmaatregelen treffen in het systeem (bv. wissels blokkeren/ seinen herroepen);
   - Informeren betrokkenen (buur-treindienstleider/ medewerkers reisinfo/ teamleider etc);
   - Verontruste en/of boze machinisten te woord staan;
   - Aanwijzingen afgeven aan machinisten (bijv. snelheid begrenzen);
   - Anticiperen op veranderingen in het procesplan ‘rijwegen’ en in plan verwerken;
   - Alternatieve rijwegen bedenken en aanbieden;
   - Registreren (invullen aanwijzing, meldingsformulier etc.).
   Kortom: een goede treindienstleider kan “multi-tasken”. Als een treindienstleider dat niet in
   zich heeft, dan lukt het hem niet om zich te richten op én de verstoring én het overige verkeer
   én open te staan voor de omgeving. Hij focust zich dan op één ding en vergeet de rest.

 4  Literatuuronderzoek
4.1  Wat is multi-tasking?
   Het begrip “multitasking” komt uit de informatica. Er wordt mee bedoeld dat een aantal parallel
   processors tegelijkertijd werkt aan verschillende opdrachten. De term wordt inmiddels ook
   gebruikt als mensen verschillende dingen tegelijk doen, zoals TV kijken, SMS’en, praten en
   gamen. Het probleem is alleen dat onze hersenen zo niet werken. Zolang het automatisch gaat
   kunnen wij uitstekend meer dingen tegelijk doen. Over veel dingen hoeven we niet na te
   denken. Zodra dat wel nodig is, krijgen we het moeilijk.

   Dit heeft te maken met de zgn. de psychologisch refractaire periode (afgekort PRP). Dit is de
   verlenging van reactietijd van een tweede taak, als twee reactietaken ongeveer gelijktijdig
   moeten worden uitgevoerd. Het verschijnsel wordt toegeschreven aan interferentie tussen
   psychologische processen als 2 reactietaken ongeveer op hetzelfde moment moeten worden
   uitgevoerd. Twee stimuli tegelijk identificeren of twee motorische reacties tegelijk uitvoeren, is
   tot op zekere hoogte nog wel te realiseren, maar twee stimuli tegelijk selecteren en bovendien
   daarvoor de juiste response kiezen, is praktisch onmogelijk. De responskeuze van taak 2 moet
   daarbij als het ware even worden stopgezet en uitgesteld, totdat dit in taak 1 is gepasseerd.

   Het PRP effect kan het eenvoudigst worden aangetoond in twee-keuze reactietaken, elk met
   een stimulus (S) en een respons (R), die kort na elkaar moeten worden uitgevoerd (zie figuur).
                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  10/24
    Volgens mw. A. Koch (psycholoog Human Company) kun je hierin en ook andere artikelen
    teruglezen dat het al dan niet kunnen uitvoeren van een paar taken gelijktijdig erg afhangt van
    welke taken je combineert. Zodra het om "denktaken" gaat, kan men ze vrijwel niet meer
    tegelijkertijd doen, maar snel achter elkaar .
    Geautomatiseerde taken kan je combineren met een andere taak, niet-geautomatiseerde taken
    (en dat zijn denktaken) kan je niet combineren. Dus: in hoeverre mensen twee of meer taken
    gelijktijdig kunnen doen, hangt af van de uit te voeren taken. Als een deel van de taken
    ‘geautomatiseerd’ (routine) kan worden, dan kan je nog wat ontwikkeling verwachten wat
    betreft multi-tasken. Vergelijk het met schakelen in de auto: dat kost in het begin veel
    denkkracht en concentratie, maar na veel oefening niet meer. Maar een onverwachte situatie in
    het verkeer vraagt wel weer om denkkracht.

    Zijn de taken niet volledig te automatiseren, dan zijn ze feitelijk niet parallel uit te voeren en
    dan moet het serieel: snel na elkaar. Dat doet een beroep op snelheid/ wendbaarheid van
    denken en schakelen tussen taken. Denksnelheid/ denkkracht zit onderin de piramide van het
    competentiemodel (zie bijlage 1) en laat zich dus niet of nauwelijks ontwikkelen.
    De snelheid van leren is echter wel per persoon verschillend - ook de snelheid van
    automatiseren. De snelheid waarmee je aan een eerste (te automatiseren) taak een andere
    taak kan toevoegen, zonder dat de eerste taak daar "last" van heeft, is dus ook per persoon
    verschillend.

 4.2  Wat zegt de literatuur over Werving & Selectie-trajecten?
    Vrijwel alle valkuilen die men bij het selecteren kan tegenkomen, komen voort uit het overslaan
    van - of niet voldoende aandacht geven aan - het maken van een functieanalyse ter bepaling
                                    2
    van de vereiste en gewenste competenties. Welk boek je ook openslaat over werving &
    selectie, de uitdrukking ‘Bezint eer gij begint’ is nadrukkelijk van toepassing. Vervolgens zijn er
    verschillende selectiemiddelen inzetbaar. Er volgt een korte omschrijving van de belangrijkste
    selectiemethoden en de voorspellende waarde van deze methoden.

4.2.1  Selectie-criteria
    Bij het zoeken naar selectiecriteria oriënteert een selecteur zich op drie terreinen: de functie,
    de afdeling en de organisatie.
     De functie: van belang is dat de functieomschrijving nauw aansluit op de baan in de
       praktijk. Een belangrijke informatiebron is uiteraard de functiebeschrijving (als die er al is).
       Meestal blijkt de functiebeschrijving echter niet specifiek genoeg voor selectiedoeleinden.
       Als de functiebeschrijving is opgesteld ten behoeve van een functiewaarderingssysteem, is
       ze immers bedoeld om functies onderling te vergelijken. De selecteur heeft meer nodig. De
       selecteur moet een goed beeld hebben van succesvol gedrag en vereiste competenties.
       Interviews met taakinhoudsdeskundigen zoals opleiders, ervaren werknemers en leiding-
       gevenden bieden waardevolle aanvullende informatie. Een goede vraag in dit kader is
       ‘waarin onderscheidt een goede medewerker zich van een middelmatige?’
     De afdeling: de directe omgeving, de situatie en de cultuur waarin de functie zich afspeelt,
       bepalen mede of de nieuwe medewerker ‘de juiste man op de juiste plaats’ is. Succes is
       niet alleen afhankelijk van de stoel, maar ook van factoren uit de directe omgeving (zoals
       grootte afdeling, gemiddelde leeftijd, stijl van leidinggeven, beloning, toekomstperspectief,
       opleidingsmogelijkheden). Je plaats iemand in een bepaalde cultuur, waarin iemand zich
       thuis moet voelen. Een selecteur die deze ‘omgeving’ kent, is beter in staat te oordelen
       over de geschiktheid van kandidaten.
     De organisatie: mensen die betrokken zijn bij het bedrijfsgebeuren functioneren doorgaans
                                                   3
       beter. Men spreekt hierbij ook wel van het ‘psychologisch contract’ (Rousseau 1995) . De
       organisatie heeft doelstellingen, maar ook de medewerker heeft persoonlijke doelstel-
       lingen. Hij wil zichzelf realiseren en zich herkennen in zijn ‘product’. Arbeidsvoldoening

    2
      Bronnen: Handboek werving & selectie, van den Broek, Derycke en Wijchers; Hebbes!, M. Louwers; Het werven van
    goede medewerkers, Klinvex
    3
     Bron: Rob Vinke (2007) - HRM voor de toekomst, op weg naar de menselijke maat.

                                       hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  11/24
      correleert positief met de mate waarin persoonlijke doelstellingen worden gerealiseerd. Ze
      is afhankelijk van een aantal omgevingsfactoren zoals soort product, profit of non-profit
      sector, marktpositie, grootte, ligging, sociaal klimaat etc. De selecteur moet een scherp
      beeld hebben van de wijze waarop de functie is ingebed in de organisatie en moet de
      culturele omgeving kennen. Dit vergroot zijn oordeelsvermogen.

4.2.2  Selectie-instrumenten

    Het selectiegesprek
    Het selectiegesprek is het meest gebruikte selectie-instrument. Maar liefst 94% van alle
    procedures bevat één of meer gesprekken. Dat is opmerkelijk, want de betrouwbaarheid (meet
    je steeds hetzelfde?) en de validiteit (meet je wat je wilt meten?) van deze gesprekken is over
    het algemeen laag. Dat komt door het grote adhoc-karakter van veel selectiegesprekken. Het
    ongestructureerde interview (onvoorbereid gesprek met schrijfblok op tafel) is het meest
    gebruikte – en vaak ook het enige selectie-instrument. Selecteurs gokken op hun mensen-
    kennis of men beroept zich op jarenlange ervaring in het vak. De voorspellende waarde van
    het selectie-interview kan met ruim 10 % stijgen als het interview goed gestructureerd wordt.
    Hij stijgt nog eens met ruim 10% als de relevante ervaring van de kandidaat goed in beeld
             4                                      5
    gekregen wordt . Het gedragsgerichte selectie-interview zoals bij de START-model
    (ontwikkeld door GITP) is hierbij van grote waarde. De grondgedachte erachter is dat gedrag in
    het verleden, de hoogste voorspellende waarde heeft voor het toekomstige gedrag.

    Biografische vragenlijst
    Dit hulpmiddel wordt slechts sporadisch gebruikt. Qua waarde is het echter een zeer valide
    methode, maar de ontwikkeling is duur. Nuttig bij minstens 250 kandidaten per functie per jaar.
       e
    De 1 stap is het achterhalen van de succesbepalende items in de functie middels interviews
    met functievervullers. De criteria worden omgezet in stellingen en worden door een steekproef
    van functievervullers op een 5-puntenschaal gescoord (eens – oneens). De gegeven antwoor-
    den correleert men per vraag aan de beoordelingsresultaten die zij van hun leidinggevende in
    het afgelopen jaar hebben gekregen. Hoe groter het verband, hoe beter de vraag voorspelt.
    Alleen de discriminerende vragen blijven op deze manier over. Aan de antwoorden worden
    gewichten toegekend. De vragenlijst die overblijft stuurt men per post naar de sollicitanten. De
    vragen hebben meestal betrekking op werkervaring, personalia, belangstelling, opvattingen en
    attitudes, opleiding. Een belangrijk voordeel van de biografische vragenlijst is de verhoogde
    objectiviteit. Iedereen krijgt immers dezelfde vragen. In feite is het een schriftelijke interview,
    waarbij men vooraf per antwoord weet wat de voorspellende waarde is.
                 6
    Psychologische tests
    Wat is een psychologische test? Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geeft de
    volgende definitie: ‘een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen moeten
    worden beantwoord en opdrachten moeten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk
    verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt.’
    Van den Broek geeft aan dat - om de waarde van een psychologische test goed te begrijpen -
    het belangrijk te weten is dat een test op zich nooit toekomst gedrag voorspelt, maar alleen
    een aspect van gedrag in een cijfer probeert vast te leggen. De brug tussen dat cijfer en het
    toekomstige gedrag wordt geslagen door de psycholoog. Niet de test maar de psycholoog
    voorspelt. De psycholoog heeft adequate informatie nodig over de succesfactoren van de
    functie en vooral over de concrete normen die de selecteur wil hanteren. Pas na grondige
    informatie over deze succesfactoren kan hij een testbatterij samenstellen, die meet wat je wilt
    weten. De kwaliteit van het advies neemt toe naarmate de kwaliteit van de input beter is.

    JR. van Minden stelt zich kritisch op over de voorspellende waarde van psychologische tests.
    Testen is ‘ big business’. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 200.000 mensen getest. De vraag
    is ‘hoe goed voorspellen tests?’. Van Minden claimt dat dit nogal eens te wensen over laat

    4
     Bron: L van den Broek, handboek werving & selectie
    5
     START: De selecteur vraagt naar de Situatie, zijn Taak en Actie daarin, het Resultaat en vraagt Terug te blikken.
    6
     Bronnen: JR van Minden (2005), alles over psychologische tests en L van den Broek, handboek werving & selectie.

                                       hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  12/24
    Er zijn honderden tests op de markt, die in 38 typen zijn onder te brengen. Dagelijks komen er
    nieuwe bij. Vaak is een oude test beter, dan ‘het nieuwste model’ . Het heeft net als wijn tijd
    nodig om te rijpen, te perfectioneren. Een goed ontworpen test moet minstens voldoen aan de
    volgende vier kenmerken: 1. standaardisatie (bij iedere kandidaat hetzelfde) 2. betrouwbaar-
          e
    heid (een 2 meting bij dezelfde proefpersonen geeft zelfde uitslag) 3. validiteit (meet de test
    wat hij beoogt te meten/ mate voorspelling toekomstig gedrag) en 4. normen (uitslag is altijd
    relatief en wordt vergeleken met een groep van minimaal 100 vergelijkbare/ representatieve
    kandidaten).

    Bureaus vertellen de buitenwereld niet graag welke tests zij in huis hebben en de kandidaten
    voorleggen. Het NIP (NL Instituut van Psychologen) geeft 2-jaarlijks de zgn. COTAN-gids uit. In
    deze gids worden psychologische tests beoordeeld op de kwaliteitskenmerken uitgangspunten,
    kwaliteit testmateriaal en handleiding, normen, betrouwbaarheid, begrips- en criteriumvaliditeit.
    In totaal werden 367 tests beoordeeld door testexperts. De uitslag op normen, betrouwbaar-
    heid en validiteit blijkt teleurstellend. 59% van de beoordeelde tests scoort onvoldoende op
    normen, maar liefst 67% scoort onvoldoende op criteriumvaliditeit (geen (onderzochte)
    voorspellende waarde) en 33% scoort onvoldoende op betrouwbaarheid.
    JR van Minden geeft een overzicht van de top 12 van de meeste gebruikte tests. In bijlage 2 is
    een tabel opgenomen hoe deze testen scoren op de kwaliteitskenmerken. Dit overzicht geeft te
    denken, m.n. als het gaat om de voorspelling op toekomstig gedrag.

    Assessment center methode
    De assessment center is een testprogramma bestaande uit individuele en groepsactiviteiten,
    tests en oefenen, waarbij de sollicitant wordt geobserveerd door een team beoordelaars. Het
    geeft inzicht in de gedragsvaardigheden van personen. Het belangrijkste element is dat de
    werkelijkheid wordt nagebootst, zodat kan worden bepaald hoe de kandidaat in vergelijkbare
    situatie werkt en reageert. De fictieve omgeving moet dan ook voor een belangrijk gedeelte
    overeenkomen met de organisatie waarin de kandidaat werkzaam wil zijn. Het succes van een
    assessment is afhankelijk van een goede functieanalyse en duidelijkheid over de specifieke
    eisen en wensen betreffende invulling van de functie. Op basis van de functieanalyse worden
    gedragscriteria geselecteerd. Veelal wordt aan een assessment center een of meerdere
    persoonlijkheidstests gekoppeld. Mogelijke onderdelen van een testdag zijn: een presentatie
    houden, postbak-oefening, schriftelijke tests (persoonlijkheid, capaciteiten, intelligentie,
    interesse), een gesprek met de psycholoog en een rollenspel.

    Arbeidsproef/ vakbekwaamheidsproef
    Van den Broek noemt de arbeidsproef de beste manier om te weten te komen of iemand
    geschikt is voor een bepaald werk, nl. door hem het werk te laten doen. Als men in selectie-
    procedures kandidaten observeert in situaties die overeenkomen met de echte functie, dan
    spreken we van arbeidsproeven. Met name voor functies waarbij psychomotorische en
    sensorische vaardigheden van belang zijn bewijst de arbeidsproef zijn nut. JR van Minden
    noemt dit de vakbekwaamheidsproef (bv. autorijexamen of een typiste een tekstje laten typen).
    Bij deze proef wordt een steekproef genomen uit iemands taken of werkzaamheden. De
    kandidaat moet laten zien dat hij alle facetten van de werkzaamheden in de praktijk beheerst.
    Het kan geen volwaardige vervanger van de psychologische test zijn, maar is een handige
    aanvulling.
    Nadelen zijn: Slechts een beperkt aantal vaardigheden kan worden onderzocht. De methode is
    lastig te standaardiseren door veelal gebrek aan objectieve normen op basis waarvan
    kandidaten vergeleken kunnen worden met anderen. De proef meet wat iemand kan, niet wat
    hij zou kunnen leren.

4.2.3  Voorspellende waarde selectiemethoden
    Het is van belang te weten in welke mate het gebruik van een selectie-instrument bijdraagt aan
    de kwaliteit van de selectiebeslissing. Schmidt & Hunter (1998) hebben de validiteit van
    selectiemethoden onderzocht en tevens bekeken of die validiteit toeneemt als het in
    combinatie met intelligentietesten wordt gebruikt.                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  13/24
    Selectie-instrument              Validiteit*     Toename door combinatie
                                      met intelligentietest
    Arbeidsproeven                   .54              24%
    Intelligentietest                 .51               --
    Gestructureerd interview              .51              24%
    Capaciteitentests                 .48              14%
    Assessment center methode             .37              4%
    Collega-beoordelingen (360 graden)         .36              14%
    Biografische vragenlijst              .35              2%
    Referenties                    .26              12%
    Jaren werkervaring                 .18              6%
    Ongestructureerd interview           .10 – .25         niet onderzocht
    Genoten jaren opleiding              .10              2%
    Interesse                     .10              2%
    Grafologie                     .02              0%
    Leeftijd                     -.01              0%
    * validiteit: verband tussen de voorspelling van de selectiemethode en het feitelijk functioneren in de praktijk. Aan
    validiteit onder de .20 wordt (door sociaal wetenschappers) geen waarde toegekend. Validiteit boven .40 is erg hoog.

4.2.4  Volgorde van selectiemethoden
    Uit meerdere onderzoeken blijkt, dat de voorspellende waarde toeneemt bij het gebruik van
    twee of meer valide selectiemethodes in combinatie met elkaar. De meeste selectieprocedures
    lopen via de weg briefselectie -> interview -> psychologisch onderzoek of assessment center.
    De keuze van deze volgorde is gebaseerd op kosten en niet op validiteit van de verschillende
    methodes. Deze volgorde brengt het risico met zich mee dat geschikte kandidaten ten
    onrechte worden afgewezen. Over het algemeen is het beter te starten met de meest
    objectieve methodes zoals biografische vragenlijst, psychologisch onderzoek en assessment
    center. Bij bv. Philips, de Politie, Defensie en Luchtverkeersleiding wordt iedereen eerst getest
    en pas daarna volgt een interview. De uitslag van de persoonlijkheidstest vormen mede input
    voor het interview. Weliswaar duurder, maar blijkt uiteindelijk bijna altijd te renderen.


  5  Het selectietraject voor treindienstleiders
 5.1  Het werving & selectietraject
    Het huidige standaard selectietraject voor treindienstleider bestaat uit een sollicitatiegesprek,
    een assessment center, een wettelijk vereist onderzoek ‘veiligheidgeschiktheid’ en een
    medisch onderzoek. Sinds een jaar worden tevens wervingsavonden op locatie georganiseerd.
    Tijdens deze avonden komen 10 tot 25 kandidaten naar de post en krijgen een rondleiding op
    de werkvloer en een presentatie over de organisatie. Daarna volgt een selectiegesprek. Bij een
    positieve uitslag krijgt de kandidaat meteen een datum mee voor het assessment center. Deze
    methode vergroot het inzicht in de functie en verkort de doorlooptijd.

    ProRail kent op centraal HRM-niveau een afdeling recruitment. Recruitment zorgt voor het
    plaatsen van advertenties in kranten en op internet en heeft de regie op de werving. De CV’s
    van kandidaten worden opgenomen in de zgn. vacature portal. Binnengekomen reacties
    worden ter beoordeling doorgezet naar de betrokken regionale HRM-unit en de manager. De
    HR-consulent nodigt uit en registreert de status van elke processtap in de portal.

5.1.1  Het selectiegesprek
    Het selectiegesprek wordt doorgaans gehouden door de manager of assistent manager van de
    treindienstleiderspost samen met de HR-consulent. Navraag bij verschillende HR-consulenten
    en managers in land leert dat deze gesprekken ‘ongestructureerd’ plaatsvinden. Veelal heeft
    men – opgedaan door routine – ongeveer dezelfde vragen in het hoofd, maar vertrouwt toch
    ook vaak op de eigen mensenkennis. Dit is opvallend, temeer er een uitgebreid competentie-
    profiel (opgesteld door Human Company 2006, zie bijlage) beschikbaar is, waarin tevens een
    checklist voor sollicitatiegesprekken is opgenomen. Doorgaans zijn de selecteurs niet getraind


                                       hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  14/24
    in het voeren van competentiegerichte selectiegesprekken. Ook de START-methodiek is niet
    bij iedereen bekend.

    Het E-assessment (talentfinder)
    Sinds september 2008 ondergaan kandidaten aansluitend op het (positief afgeronde) gesprek
    eerst een zgn. E-assessment. Bij voldoende score wordt de kandidaat doorgestuurd naar een
    volledig assessment center. De talentfinder maakt het mogelijk om kansrijke kandidaten (d.w.z.
    voldoende intelligent) in een vroeg stadium te traceren, waardoor de selectieprocedure
    efficiënter/ effectiever kan verlopen. De kandidaten maken vijf tests. Drie tests die een beroep
    doen op het algemene denkvermogen (figuurlijk redeneren, 3-dimsionale ruimte en begrijpend
    lezen). En twee testen die een beroep doen op korte termijn geheugen en aandacht voor
    detail. De scores van de kandidaten worden vergeleken met een HAVO/ MBO norm.

5.1.2  Het assessment center
    Verkeersleiding maakt gebruik van twee (veiligheids gecertificeerde) assessmentbureaus, van
    oudsher Human Company en later is – voor meer flexibiliteit - het bureau Bijleveld & van
    Vriesland erbij gekomen. Beide bureaus geven aan dat zij zoekende zijn wie voor hen hét
    aanspreekpunt is binnen ProRail Verkeersleiding als het gaat om aanscherpen en inhoudelijk
    verbeteren van de testprogramma’s. Op eigen initiatief van de adviseur opleiding & opleiding
    van VL regio randstad zuid is er sinds een paar jaar regelmatig contact met de bureaus.
     De assessmentrapportages en bevindingen t.a.v. het gegeven advies versus de praktijk-
      ervaring worden een of twee keer per jaar door deze adviseur O&O besproken met de
      assessmentbureaus ter aanscherping van de rapportages. Hoe goed bedoelt ook, blijft dit
      steeds een oppervlakkige verkenning omdat de kennis en deskundigheid bij ProRail
      ontbreekt over inhoud en kwaliteit van de psychologische tests.
     ProRail Verkeersleiding besteedt het Assessment center voor treindienstleiders volledig
      uit. Ook het competentieprofiel is – met betrokkenheid van vakinhoudelijk deskundigen –
      opgesteld door het externe bureau. Het Assessment center is in feite voor Verkeersleiding
      een ‘black box’.
     Sinds maart 2006 is het competentieprofiel niet meer gewijzigd, terwijl bv. in het kader van
      spoorwegveiligheid het zgn. ‘risico-denken’ is ingevoerd. Dat vraagt andere competenties.

    Het assessmentbureau Human Company
    Human Company heeft ter aanvulling van de functiebeschrijving een competentieprofiel
    opgezet met betrokkenheid van diverse inhoudsdeskundigen. Dit vormt de basis voor het
    testprogramma. Van welke testen Human Company precies gebruik maakt is niet bekend. Het
    testprogramma bestaat uit:
     Interview gericht op kennis, ervaring, motivatie, affiniteiten, waarden en normen,
      overtuigingen en inzichten
     Persoonlijkheidstests gericht op omgang met mensen, werkstijl, emoties en drijfveren
     Onderzoek naar reactieve belastbaarheid, aandachtsspreiding, concentratievermogen en
      verlengde aandacht (de veiligheidsgeschiktheidstest)
     Test gericht op intellectuele capaciteiten/ denkvermogen: er wordt op 11 aspecten getest,
      waaronder wendbaarheid van denken, planningsinzicht en logistiek inzicht/ regelvermogen
     Rollenspel gericht op samenwerken, communiceren, analyseren en besluiten nemen. De
      sollicitant voert als havenmeester een gesprek met een schipper. Hij moet de schipper
      overtuigen van een andere losplaats in de haven.
    De rapportage is op verzoek sinds twee jaar uitgebreid met een zgn. leerbijlage. Hierin worden
    ontwikkelpunten voor de kandidaat genoemd, bedoeld als input voor de leerbegeleiders.
    In de rapportage wordt een uitslag gegeven ‘positief advies’, ‘redelijke kans van slagen’ of
    ‘negatief advies’. In de praktijk wordt bij aanname hier weinig van afgeweken.

    Hoe wordt schakelen / multi-tasken getest door Human Company?
    Tijdens het assessment wordt de competentie "schakelen" beoordeeld op intellectueel niveau
    d.m.v. een test die onder "wendbaarheid van denken" wordt gerapporteerd. Er wordt dus wel
    beoordeeld of iemand op intellectueel niveau snel kan schakelen. In de regeltaak (onderdeel
    veiligheidsonderzoek) moet de sollicitant onder hoge tijdsdruk reageren en knoppen indrukken,
    maar dit blijven ééndimensionale opdrachten. In theorie zou een sollicitant bij positieve score

                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  15/24
op “wendbaarheid van denken” en met name in combinatie bezien met “emotionele stabiliteit/
stressbestendigheid” in staat moeten zijn de functie uit te oefenen. Iemand kan immers wel
slim zijn, maar als hij snel in de stress schiet blokkeert dat zijn denken. De uitslag is een
interpretatie van de psycholoog op basis van een combinatie van testscores en observaties
tijdens het rollenspel en het interview.

Bevindingen
 Tijdens het assessment hoeft de kandidaat het kunnen schakelen / multi-tasken niet
  feitelijk in zichtbaar gedrag of handelen te laten zien. Het assessment center omvat dus als
  zodanig geen arbeidsproef of praktijksimulatie.
 Opvallend punt is dat in het competentieprofiel is het aspect ‘werken met meerdere
  informatiestromen, praten, luisteren en handelen tegelijk’ niet wordt benoemd bij de
  Situatie/ taakomstandigheden en bij de zgn. Kritische werksituaties hooguit in een bijzin ‘er
  gebeuren veel dingen tegelijk’. Als competentie wordt het niet als zodanig genoemd.
 Na het doorkijken van tientallen rapportages is overigens geen duidelijke rode lijn
  herkenbaar tussen de score ‘wendbaarheid van denken’ en het uitvallen danwel slagen
  van kandidaten.

Het assessmentbureau Bijleveld & van Vriesland
Het bureau Bijleveld heeft zich bij het samenstellen van het testprogramma gebaseerd op
gesprekken met de toenmalige HR-adviseur, een aantal inhoudsdeskundigen en een bezoek
aan de werkplek. Zij kon geen selectieprofiel of iets dergelijks overhandigen. Opmerkelijk is dat
zij kennelijk niet beschikken over het competentieprofiel van Human Company en dus mogelijk
uitgaat van een verschillend referentiekader. De competenties logistiek inzicht/ regelvermogen
en planningsinzicht ontbreken bijvoorbeeld dan ook in hun onderzoek. Inmiddels is door de
adviseur opleiding & ontwikkeling het verzoek gedaan dit ook op te nemen. Van welke testen
Bijleveld precies gebruik maakt is niet bekend. Het testprogramma bestaat uit:
 Intelligentietest gericht op vermogen tot verbale abstractie (vertalen theorie naar praktijk),
   cijfermatig inzicht, analytisch inzicht (overzicht bewaren, hoofd- van bijzaken scheiden).
 Persoonlijkheidstests gericht op emotionele stabiliteit/ belastbaarheid/ stressbestendigheid,
   stevigheid/ vermogen om regie te pakken/ leiding te nemen, zelfstandigheid/ onafhankelijk-
   heid en tot slot regelvastheid/ betrouwbaarheid.
 Psychologisch interview gericht op nader leren kennen van de kandidaat: hoe maakt deze
   contact, wat is zijn of haar (werk)situatie/ -ervaring, instelling, levenswijze. Dieper ingaan
   op persoonlijke en werkgerelateerde aspecten.
 Rollenspel waarbij gelet wordt op: heldere communicatie, stellen van grenzen, innemen
   van positie/ regie pakken, oordeelsvermogen, draagvlak creëren/ empathie en ontvangen
   van feedback/ lerend vermogen.
 Veiligheidgeschiktheid (reactievermogen, selectieve aandacht, concentratie)

Hoe wordt schakelen/ multi-tasken getest door Bijleveld?
Zonder dat Bijleveld op de hoogte was van het onderwerp van deze scriptie, kondigde Bijleveld
aan dat zij een nieuwe test had aangeschaft, t.w. een ‘multi-tasking test’. Een gesprek over de
reden van aanschaf en een demonstratie volgde weldra.
De aangekochte multi-tasking test berust op simultaancapaciteit en stressbestendigheid. De
test wordt internationaal al geruime tijd gebruikt ten behoeve van personeelsselectie, waar-
onder verkeersleiders, en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De betrouwbaarheid is
hoog en ligt voor groepen op verschillend opleidingsniveau tussen de 0.94 en 0.97. Wat de
validiteit is, is niet duidelijk. De kandidaat wordt op de computer onderworpen aan een
makkelijke solotaak (wegstrepen cijfers). En krijgt tegelijkertijd auditief opdrachten zoals
eenvoudige rekensommen, afspraken opzoeken in een agenda en precies op een bepaald
tijdstip (de klok tikt mee) een actie doen.

Bevindingen
 Het ‘schakelen c.q. multi-tasken’ is in het testprogramma een grijs gebied. Wel kan op
  basis van denknivo in combinatie met emotionele stabiliteit, reactievermogen en concen-
  tratie een vertaalslag gemaakt worden, maar feitelijk wordt het niet gemeten.


                              hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  16/24
      In het huidige testprogramma is wordt de zgn. simultaan-capaciteit niet gemeten: d.w.z. de
      prestatie die men kan leveren bij het tegelijkertijd uitvoeren van routinetaken en
      (veeleisende) cognitieve taken, zoals het oplossen van problemen.
      De door Bijleveld aangekochte ‘multi-taskingtest’ lijkt een erg interessante aanvulling op
      het testprogramma. Echter, dit kan niet zomaar ingezet worden zonder dat een norm is
      bepaald onder een representatieve groep van treindienstleiders. Nader onderzoek is nodig.

5.1.3  Ontwikkelingen in het selectietraject
    Vanuit HRM-centraal (recruitment) is een aantal acties ingezet om het werving & selectietraject
    te verbeteren. Hieronder volgt een korte toelichting:
     In wervingsuitingen wordt voortaan gesproken over de “ treinverkeersleider”. Dit vergroot
      de herkenbaarheid van de functie (associatie met luchtverkeersleider).
     24/ 25 nov. ’08 is een experiment gedaan met Nationale Wervingsdagen. 43 kandidaten
      doorliepen (na positieve uitslag E-assessment) het volledige selectietraject in twee
      aaneengesloten dagen. Ten behoeve van het selectiegesprek is een formulier ontwikkeld.
      Op het einde van de dagen hebben 20 van de 42 deelnemers een arbeidsovereenkomst
      ter ondertekening voorgelegd gekregen. Voordeel is de drastisch ingekorte doorlooptijd.
      Nadelen zijn: ingewikkeld te organiseren, kandidaten krijgen door deze ‘snelkookpan’ niet
      de tijd/ rust om het te laten bezinken. Hopelijk leidt dat niet tot afvallers.
     Onderdeel van de wervingsdagen was een simulatie op het procesleidingssysteem
      onder leiding van twee opleiders. Doel van de simulatie was primair om gevoel te krijgen
      bij de functie. Hoewel beoordeling van de kandidaten dus niet het doel was, werd er toch al
      meteen veel zichtbaar in gedrag, houding en motivatie van kandidaten. Daarnaast was
      goed zichtbaar wie inzicht en begrip toonden bij de functie.
     Ten behoeve van de wervingsdagen is een selectieformulier ontwikkeld, zodat de
      selecteurs ongeveer dezelfde vragen zouden stellen en uitkomsten vergelijkbaar zijn. Dit
      werd door de meeste selecteurs als prettig ervaren.
     HRM heeft een brochure ‘selectiegesprekken’ verspreid onder alle managers. In deze
      brochure worden de kerncompetenties van ProRail (resultaatgerichtheid, verantwoordelijk-
      heid, omgevings-/klantgerichtheid en betrouwbaarheid) toegelicht in beoogd gedrag en
      voorzien van competentiegerichte voorbeeldvragen. Dit ter bevordering en ondersteuning
      van meer gestructureerde selectiegesprekken. Goed initiatief, maar het sluit onvoldoende
      aan op de specifieke competenties voor de functie treindienstleider.
     In het kader van ‘Resultaatgericht werken (RGW)’ heeft HRM de competentiebibliotheek
      aangevuld met competenties en gedragsvoorbeelden voor o.a. de functie treindienstleider.
     Er wordt een training ‘competentiegericht selecteren’ ontwikkeld voor alle managers.
      Inmiddels is een keuze voor een bureau gemaakt, die dit gaat uitvoeren. Op verzoek zullen
      leidinggevende van verkeersleiding als eerste hieraan deelnemen.
     Sinds mei 2008 zijn teamleiders de hiërarchisch leidinggevenden op de post. Dit betekent
      dat zij i.p.v. de manager voortaan de selectiegesprekken gaan voeren. De meeste
      teamleiders hebben hierin geen enkele ervaring en genoemde training is dus essentieel.


  6  Bezoek STC en LVNL
    Ter verbreding van het blikveld is het interessant te weten hoe branchegenoten omgaan met
    de selectie van de functie verkeersleider en in het bijzonder of en hoe zij de competentie
    ‘schakelen / multi-tasken’ testen. Hiertoe heb ik een bezoek gebracht aan het STC en LVNL.

 6.1  Bezoek STC B.V.
    STC B.V. is integraal onderdeel van de STC Group en voorziet in trainingen, opleidingen en
    assessments voor alle vervoersmodaliteiten en havengerelateerde werkgebieden. Het bedrijf
    combineert de ontwikkeling van human resources met consultancy, technische ondersteuning,
    onderzoek en uitvoering in de hele transportketen.
    Samen met de adviseur opleiding & ontwikkeling regio randstad zuid heb ik gesproken met de
    unit manager van STC B.V. Van oorsprong zelf nautisch verkeersleider en heeft door eigen
    initiatief aan de wieg gestaan van zowel de opleiding voor nautische verkeersleiders als ook


                                 hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  17/24
   voor de ontwik-keling van het Assessment center selectieprogramma. Helaas kon de
   selectiepsycholoog van STC B.V. wegens ziekte niet aanwezig zijn.

   De Assessment Centre Methodology (ACM) testen ten behoeve van kandidaten voor nautische
   functies zijn oorspronkelijk ontstaan uit de behoefte om te kijken of men de juiste personen in
   huis haalde voor het doorlopen van de opleiding voor verkeersleider. In de scheepvaart zijn in
   Nederland 500 verkeersleiders werkzaam, jaarlijks test STC B.V. een flink aantal kandidaten.
   De kandidaten hebben allen een voorselectie achter de rug waarbij nautische ervaring een
   must is. Wanneer een kandidaat geschikt bevonden wordt in de voorselectie, krijgt hij een
   uitnodiging voor een assessment (ACM).
   De ACM beperkt zich in principe op die onderdelen van de functie, die zeer representatief zijn
   voor deze functie. Hierbij worden simulatietechnieken gebruikt om deelvaardigheden van de
   functie in kaart te kunnen brengen. De simulatie is gebaseerd op een zorgvuldige taakanalyse.

   De betrouwbaarheid en constantheid van de beoordelingen tijdens het testen wordt regelmatig
   geëvalueerd ten opzichte van het vereiste normatieve gedrag. Hiervoor is het noodzakelijk dat
   regelmatig feedback verkregen wordt van vakinhoudelijke deskundigen in verband met het
   aanpassen en fine-tuning van het assessmentprogramma. Bij de vaststelling van het normatief
   gedrag wordt eveneens gebruik gemaakt van de vakinhoudelijke kennis van functievervullers,
   gekoppeld aan de opleidings- en psychologische deskundigheid binnen de STC-Group.
   Inmiddels worden op de zelfde manier ook testen opgezet voor andere nautische functies. Het
   pand staat helemaal vol met simulatieapparatuur voor uiteenlopende functies voor zowel
   selectie- als opleidingsdoeleinden. Het STC heeft zich ontwikkeld tot een zeer deskundig
   specialist als het gaat om praktijksimulaties.

   Het ACM voor verkeersleiders is een opleidingsgericht praktijkassessment. De toelatingseis is
   HAVO/ MBO4 werk- en denkniveau en aantoonbare nautische ervaring/affiniteit. Het bestaat
   uit vier onderdelen met daaraan gekoppeld een potentieel indicatie:
   1. Theoretische basiskennis ten behoeve van het bepalen van het ‘ intake-niveau’.
   2. Praktijksimulatie met behulp van een multi-media programma. De kandidaat wordt in een
      herkenbare werkomgeving gebracht. Op het beeldscherm zie je een stuk van de rivier
      waarop verschillende schepen varen. De schippers stellen via de portofoon vragen aan de
      ‘verkeersleider’ over doorgang etc. De kandidaat moet antwoorden en moet hiertoe de
      portofoon bedienen en kan op het beeldscherm wat achtergrondinformatie raadplegen.
      Er worden gecontroleerd kwantitatieve en kwalitatieve stimuli in de testsituatie gebracht.
      De simulatiescenario’s zijn qua inhoud en uitvoering voor alle kandidaten gelijkvormig en
      gelijksoortig. De kandidaat wordt geobserveerd door de selectiepsycholoog en een
      vakinhoudsdeskundige. Het gedrag wordt vergeleken met van te voren vastgelegd
      normatief gedrag. De simulatie wordt gebruikt voor het beoordelen van zowel cognitieve,
      psychomotorische als affectieve eigenschappen. Ook het schakelen/ multi-tasken wordt
      hiermee getest. Er is geen basiskennis nodig om deze simulatie uit te voeren.
   3. Capaciteitentests
   4. Persoonlijkheid- en houdingsaspecten.
   De basisopleiding tot nautisch verkeersleider duurt 3 maanden, waarna een regionaal
   opleidingstraject volgt dat per regio verschilt.

6.2  Bezoek Luchtverkeersleiding Nederland
   Samen met onze recruiter en een leerbegeleider heb ik gesproken met een selectie-
   psycholoog van LVNL. Zij maakt onderdeel uit van de afdeling Human Factor binnen
   luchtverkeersleiding Nederland. LVNL is een procesgerichte organisatie en binnen het proces
   “opleiden” behoort Werving, Selectie en Opleiden. LVNL heeft sinds 2002 eigen psychologen
   in dienst. Zeer recent heeft een Training Expert (onderwijskundige) van LVNL een proefschrift
   afgerond. In dit kader is zij in 2003 gestart met de opdracht om (samen met anderen) een
   competentiegericht beoordelingssysteem voor de opleiding van luchtverkeersleiders te
   ontwerpen. Dit systeem is nu geïmplementeerd. De geformuleerde competenties vormen ook
   de basis voor het – door LVNL i.s.m. Universiteit van Maastricht ontworpen – selectieproces.
   Het observeerbaar gedrag wordt in nauw verband gebracht met de onderliggende cognitieve


                                hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  18/24
   processen. Tijdens de opleiding is van belang is dat de coaches de onderliggende
   gedachtepatronen van de kandidaten begrijpen, zodat zij effectieve feedback kunnen geven.

   Uitvoering van de verschillende selectietesten gebeurt grotendeels bij externe partijen. De
   ruwe testresultaten worden doorgegeven aan LVNL die daarvoor een grote database heeft
   ingericht. Deze resultaten worden door het selectiesysteem en LVNL zelf vertaald in adviezen.
   Bij LVNL zijn ongeveer 200 luchtverkeersleiders werkzaam. Jaarlijks test LVNL ongeveer 700
   tot 800 kandidaten. Hiervan gaan er uiteindelijk maximaal 36 per jaar met de initiële opleiding
   van start.

   Het selectieproces voor luchtverkeersleiders is streng. De toelatingseis is HAVO met minimaal
   een voldoende voor wiskunde A1,2 en/of B1 en/of B1,2. Het selectiesysteem van LVNL is een
   tweetraps systeem, waarbij kandidaten na succesvolle resultaten bij de toegangselectie aan de
   poort, vervolgens deelnemen aan een doorgangselectie. De rationale hierachter is dat
   kandidaten eerst een aantal basisvaardigheden moeten beheersen wil je ze echt goed kunnen
   beoordelen op kansrijkheid om luchtverkeersleider te kunnen worden.

   De toegangselectieprocedure duurt in doorlooptijd ongeveer 12 weken en bestaat uit de
   volgende zes fases:
   1. Capaciteiten- en persoonlijkheidstesten: gericht op ruimtelijk inzicht, cijfermatig inzicht,
     snel en nauwkeurig checken van informatie. Als men aan het gevraagde denkniveau
     voldoet, wordt een persoonlijkheidsvragenlijst –per computer – afgenomen. Onderdeel van
     de capaciteitentesten is een ‘multi-tasking’ test, waarbij gereageerd moet worden op
     balletjes. LVNL is hier nog niet geheel tevreden over.
   2. Interview: gericht op competenties benodigd voor de opleiding (4 jaar) en de functie zoals:
     communicatieve vaardigheid, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid en stress-
     bestendigheid. Voorafgaand aan het interview krijgt de kandidaat een link toegestuurd naar
     een online vragenlijst ter voorbereiding op het gesprek.
   3. Assessment: tijdens dit onderdeel krijgt de kandidaat groepsopdrachten, die met
     medespelers moeten worden uitgevoerd. Aansluitend krijgt de kandidaat individuele
     opdrachten met verkeersleidingssituaties die opgelost moeten worden. Hierbij wordt de
     druk wordt opgevoerd. Psychologen observeren dit alles.
   4. Grading: een simulatiespel waarbij de kandidaat als luchtverkeersleider actief een
     hoeveelheid luchtverkeer op en rondom een fictieve luchthaven leidt. Hiervoor is enige
     basiskennis nodig. De kandidaat krijgt twee weken van te voren een handleiding
     toegestuurd met spelregels. De grading begint met een theorietoets. Het spel wordt
     begeleid door twee instructeurs: één in de rol van vlieger (met gebruik van een computer)
     en één in de rol van beoordelaar. De prestatie wordt beoordeeld op o.a. veiligheid,
     efficiency, werktempo en creativiteit.
   5. test Engels: bepaald wordt of eventueel bijscholing nodig is.
   6. Medische keuring, referentiecheck en antecedentenonderzoek.

   De doorgangselectie bestaat uit een vijf weken durende opleidingsmodule (AAPRO) met een
   selectief karakter. De AAPRO vindt plaats wanneer kandidaten een half jaar in opleiding zijn.
   Zowel vertoonde progressie als performance op testen tellen voor de eindbeoordeling.
   Ongeveer de helft van de kandidaten uit, ondermeer door gebrek aan mentale beeldvorming,
   creativiteit en het vermogen om te kunnen schakelen tussen meerdere taken. Mede gezien de
   hoge kosten van de opleiding wordt bekeken of en hoe dit eerder in het traject gesignaleerd
   kan worden. LVNL geeft aan dat het probleem t.a.v. multitasken en proactief handelen ook nog
   bij hen in de opleiding voorkomt.

6.3  Bevindingen bezoek STC en LVNL
    Er wordt veel belang gehecht aan een zorgvuldige functieanalyse met nadrukkelijke
     betrokkenheid van inhoudsdeskundigen, verkeersleiders en opleiders.
    Opvallend is dat beide organisaties het Assessment center heel dicht bij zichzelf
     georganiseerd hebben. De testprogramma’s voor het Assessment center is door eigen
     selectiepsychologen samengesteld in nauw overleg met vakinhoudelijke deskundigen,
     zittende verkeersleiders en opleiders.

                                hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  19/24
  Ook de interpretatie van de ruwe testgegevens besteden beide organisaties niet uit, maar
  worden door de eigen psychologen gedaan. Achterliggende gedachte hierbij is dat door de
  grondige kennis over de functie men in staat is heel genuanceerd de gegevens te
  interpreteren. Inmiddels hebben zij – door veel testervaring - eigen normen kunnen
  opbouwen op basis van de eigen referentiegroep en eigen beroepsuitoefenaars i.p.v. een
  algemene vergelijkingsgroep. De ruwe testgegevens bieden een goede basis voor allerlei
  analyses en fine-tuning van het testprogramma.
  Beide organisaties maken gebruik van praktijksimulaties in een herkenbare werkomgeving.
  Ter toetsing van de competenties is dat niet persé nodig. Meerwaarde is dat de kandidaat
  de test als waardevol ervaart en tevens wordt de emotionele beleving van de kandidaat
  zichtbaar; dus in hoeverre iemand er lol aan beleeft en enthousiast wordt voor de functie.
  Vooral de simulatie van STC B.V. is heel toegankelijk en – afgezien van de
  ontwikkelkosten – relatief goedkoop in gebruik door het gebruik van de PC (laptop). De
  simulatie van de LVNL is duur, omdat er bij elke spel twee verkeersleiders vrijgemaakt
  moeten worden. Er kunnen slechts twee spellen per dag gespeeld worden. Jaarlijks kost
  dit 90 dagen aan onttrekking. Daar staat tegenover dat de opleidingsinvesteringen per
  kandidaat zeer groot zijn en dat het dus erg belangrijk is om met kansrijke kandidaten de
  unit training in te gaan.
  Verder valt op dat bij beide organisaties selectie en opleiding hand in hand gaan. Dit leidt
  tot kennistoename en overzicht over de totale keten.
                             hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  20/24
 7  Conclusies en aanbevelingen
   De probleemstelling zoals gesteld aan het begin van dit document ging om de vraag:
    Hoe kan ProRail de geschiktheid van kandidaten voor de functie treindienstleider beter
     toetsen? Wat zijn aanbevelingen om de selectie te verbeteren?

   Op basis van de literatuurstudie en de bezoeken aan het STC en LVL afgezet tegen het
   huidige selectietraject voor treinverkeersleiders, kom ik tot de conclusie dat er nog veel ruimte
   voor verbetering aanwezig is. Per deelaspect van het selectietraject trek ik enkele conclusies
   en doe een aantal aanbevelingen ter verbetering. Wat de invoering van deze aanbevelingen
   voor verwacht effect zal hebben op het uitvalspercentage laat zich lastig kwantificeren. Op
   grond van de literatuur wat betreft o.a. het selectiegesprek en de voorspellende waarde van de
   verschillende soorten testen in combinatie met elkaar, ben ik er stellig van overtuigd dat meer
   positieve en betrouwbare selectiebeslissingen mogelijk moeten zijn.

7.1  Functie-analyse/ competentiemodel
   De literatuur geeft aan dat een grondige functieanalyse de basis is voor succes. Er ligt een
   competentiemodel ontwikkeld door Human Company, gebaseerd op de functiebeschrijving,
   wettelijke vakbekwaamheidseisen, het kwalificatiedossier en een bijeenkomst met
   treindienstleiders, een HR-consulent een manager opleidingen.
    In de gesprekken met opleiders, leerbegeleiders en seniors werd duidelijk dat ‘ het kunnen
      multi-tasken’, kunnen focussen op meerdere dingen tegelijk’, een goede treindienstleider
      onderscheidt van een slechte/ matige. Het niet beheersen hiervan is mede reden voor
      uitval. Opvallend is dat deze competentie niet met nadruk in het profiel naar voren komt
      met als logisch gevolg dat ook in het selectietraject er beperkt aandacht voor is.
    Het competentiemodel is begin 2006 vastgesteld en is sindsdien niet meer geëvalueerd.
      De vraag hierbij is overigens ook wie zich ‘eigenaar’ voelt van het competentieprofiel.
    De beide assessmentbureaus maken gebruik van eigen en waarschijnlijk verschillende
      functieanalyses. Om een brug te kunnen slaan tussen testcijfers en het toekomstige
      gedrag heeft de psycholoog adequate informatie nodig over de succesfactoren van de
      functie en vooral over de concrete normen die de selecteur wil hanteren. De kwaliteit van
      advies neemt toe, naarmate de input en behoeftevraag vanuit de organisatie beter is. Het
      is de vraag hoe goed deze input is. In feite bemoeit Verkeersleiding zich hier nauwelijks
      mee.
    Aanbeveling 1) aanscherpen functie-analyse/ competentieprofiel
    1. Neem samen met vakinhoudsdeskundigen, opleiders, treindienstleiders en de
     betrokken assessmentbureaus de huidige functieanalyse/ het competentieprofiel
     kritisch onder loep.
    2. Stel gezamenlijk vast of de stelling ‘ dat het vermogen van multi-tasking onderbelicht
     zou zijn in het huidige competentieprofiel’ klopt.
    3. Zorg ervoor dat ook de in het kader van RGW uitgewerkte competenties (zie 5.1.3)
     opgenomen worden in het competentieprofiel.
    4. Stel het competentieprofiel hierop bij en stel het profiel opnieuw vast.
    5. Evalueer periodiek of de functieanalyse nog aansluit bij de beleving van deskundigen.

7.2  Volgorde selectieinstrumenten
   De volgorde van het selectietraject voor treinverkeersleider ziet nu nog als volgt uit :
   briefselectie -> interview -> assessment center -> medisch onderzoek.
   Sinds kort moet de kandidaat na het interview eerst een E-assessment maken. Bij positieve
   uitslag mag hij door naar een volledig assessment. Dit is een goede ontwikkeling en scheelt
   kosten. Maar het kan volgens de literatuur en ervaring van andere bedrijven nog beter.
   Volgens de literatuur is het beter te starten met de meest objectieve methodes zoals
   biografische vragenlijst, psychologisch onderzoek en assessment. In feite zou – gezien de
   voorspellende waarde – er nog meer tijd en moeite bespaard kunnen worden. Momenteel komt
   ruim 50% niet door het assessment. Betere selectie vooraf moet dit fors terug kunnen brengen.

                                hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  21/24
    Aanbeveling 2) volgorde inzet selectieinstrumenten
     Bekijk de volgorde van de selectie-instrumenten kritisch en verander de volgorde
     zodanig, dat de meest objectieve methodes als eerste ingezet worden, bijvoorbeeld:
       o Start met het E-assessment (capaciteitentest én persoonlijkheid) als voorselectie
       o Dan een praktijksimulatie
       o Daarna het (gestructureerde) gesprek: en maak hierbij gebruik van de uitkomsten
         van de persoonlijkheidstest en observaties uit de praktijksimulatie
       o Tot slot, de rest van het assessment


7.3  Praktijksimulatie/ arbeidsproef
   Een praktijksimulatie ontbreekt momenteel in het selectietraject. Een praktijksimulatie kan twee
   belangrijke doelen dienen: 1) het geeft de kandidaat een realistisch beeld van de functie op
   basis waarvan hij beter kan bepalen of hij de functie echt aantrekkelijk vindt. 2) het biedt de
   selecteur de mogelijkheid om te observeren op zowel aanleg voor het vak, houding en gedrag,
   als ook enthousiasme en motivatie.

    Aanbeveling 3) inzet praktijksimulatie/ arbeidsproef
    1. Stel vast dat uitbreiding van het selectieprogramma met praktijksimulatie waardevol is.
    2. Geef HRM samen met opleidingen opdracht tot: het opstellen van een businesscase
     ‘praktijksimulatie’ (kosten, baten, wat is nodig?) en ontwerp van simulatiescenario’s
     waarin tenminste ook ‘multi-tasking’ wordt getest.
    3. Stel aan de hand van proefsimulaties selectienormen vast.
    4. Maak gebruik van de deskundigheid van STC en LVL. Niet zelf het wiel willen uitvinden!


7.4  Het selectiegesprek
   Het selectiegesprek vindt doorgaans ongestructureerd plaats. De kwaliteit van het gesprek en
   daarmee de voorspellende waarde, kan fors verbeterd worden door structurering van het
   gesprek, training van de selecteurs en verzamelen van input voor het gesprek.
    Op deze punten zijn inmiddels acties in gang gezet. Er is een eerste selectieformulier
     ontwikkeld, die ingezet is tijdens selectiedagen. Deze behoeft nog nadere ontwikkeling; hij
     is nog onvoldoende gestructureerd en overzichtelijk genoeg.
    In 2009 krijgen alle leidinggevenden een training competentiegericht gesprekken voeren.
    De gesprekken kunnen veel meer inhoud krijgen als de selecteur kan ingaan op
     observaties tijdens de simulatie (w.o. houding, gedrag en kunnen focussen) en kan
     inspelen op uitkomsten uit de persoonlijkheidstest.

    Aanbeveling 4) structureren van het selectiegesprek
    Zet de in gang gezette acties voort:
    1. Voer voortaan gestructureerde selectiegesprekken a.d.h.v. een selectieformulier en
      voorzien van input uit persoonlijkheidstesten en wellicht observaties tijdens simulatie
    2. Train leidinggevenden op competentiegericht selectiegesprekken voeren.
    3. Zorg ervoor dat ‘het vermogen om te multi-tasken’ en de in het kader van RGW
      uitgewerkte competenties verwerkt worden in het selectieformulier.


7.5  Het assessment center
    De beide assessmentbureaus hebben naar eigen inzicht een testprogramma opgesteld,
     gebaseerd op een eigen functieanalyses. De testprogramma’s zijn verschillend. Ook de
     rapportages zijn verschillend van opzet.
    De huidige simulaties betreffen rollenspelen gericht op samenwerken, communiceren,
     analyseren en besluiten nemen. De simulaties zijn gericht op de afhandeling van één
     situatie. Er wordt geen beroep gedaan op én denken én praten én handelen. De
     competentie ‘schakelen/ multi-tasking’ is in de testprogramma’s van beide bureaus een
     grijs gebied. Uit de literatuur en ook uit gesprekken met psychologen van de
     assessmentbureaus, komt naar voren dat ‘ het vermogen om te multi-tasken’ zich onderin


                                hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  22/24
     de competentiepiramide bevindt en dus slecht ontwikkelbaar is. Het is daarom van
     essentieel belang dit vermogen al in een zo’n vroeg mogelijk stadium te herkennen, liefst al
     tijdens de selectie.
     De competentie wordt getest op intellectueel niveau onder ‘snelheid/ wendbaarheid van
     denken’. In combinatie met stressbestendigheid en emotionele stabiliteit maakt de
     psycholoog een vertaalslag. Het daarnaast daadwerkelijk testen van de simultaan-
     capaciteit en stressbestendigheid in de vorm van een praktijksimulatie gebeurt niet. Het
     bureau Bijleveld onderkent op eigen initiatief dat het testen op simultaancapaciteit een
     missing link is in het testprogramma. De door hen aangekochte test lijkt heel interessant.
     Uit de literatuur komt naar voren dat ‘ een arbeidsproef ‘ een test is met de hoogste
     voorspellende waarde. Een praktijksimulatie waarin de kandidaat geplaatst wordt in een
     realistische treinverkeersleidingsomgeving ontbreekt in de huidige testprogramma’s.

    Aanbeveling 5) assessment center
    1. Zorg ervoor dat betrokken assessmentbureaus eenzelfde functieanalyse/ competentie-
     profiel als basis hanteren. Hou intensievere aansluiting met de assessmentbureaus.
    2. Zorg ervoor dat ‘ het vermogen om te multi-tasken’ in het assessment getest wordt, niet
     alleen op basis van ‘ intellectueel vermogen’, maar tevens in observeerbaar gedrag.
    3. Doe nader onderzoek of de aangeboden tests ‘multi-tasken’ van Bijleveld of van Human
     Company opgenomen moeten worden in het testprogramma. Geef daarna opdracht om
     ‘normbepaling’ te doen (d.w.z. minimaal 100 treindienstleiders de test laten uitvoeren).
    4. Zorg ervoor (eis) dat beide bureaus dezelfde test hanteren.
    5. Onderzoek welke voordelen/ nadelen het biedt om als organisatie zelf de ruwe
     testgegevens te analyseren/ interpreteren en wat hiervoor nodig is (bijv. psycholoog?).7.6  Organisatie/ ontwerp van het selectietraject
    Er is geen landelijke regie op het ontwerp en de uitvoering van het wervings- &
     selectietraject. De werving doet recruitment, het selectiegesprek gebeurt op locatie op de
     post en het assessment is volledig uitbesteed aan externe bureaus.
    In feite is het assessment - door gebrek aan echte knowhow binnen HRM - een black box.
     ProRail Verkeersleiding heeft alleen op hoofdlijnen de selectiebehoefte geformuleerd. De
     invulling ligt volledig in handen van de externe bureaus. Evaluatie van het testprogramma
     vindt op slechts oppervlakkig en bovendien op lokaal niveau plaats.
    In tegenstelling tot bij de bezochte bedrijven STC en LVL heeft bij ProRail Verkeersleiding
     ‘Opleidingen’ geen bemoeienis met de selectie. Dat is opvallend, te meer het succes van
     de opleiding mede afhangt van de ‘kwaliteiten van de kandidaat’.

    Aanbeveling 6) organisatie/ ontwerp selectietraject
    1. Vergroot de deskundigheid op het vlak van psychologische tests binnen HRM, zodat HRM
     een meer volwaardige gesprekspartner kan zijn met de assessmentbureaus en hierin
     meer de regie kan pakken.
    2. Organiseer regie op het ontwerp en inhoud van selectietraject. Koppel hieraan vak-
     inhoudelijke deskundigheid vanuit opleiding en praktijk
    3. Selectie en opleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organiseer betrokkenheid
     van Opleidingen zowel bij evaluatie en fine-tuning van de functieanalyse als bij selectie.
    4. Vergroot de werkbaarheid van leerbijlages door zelfde taalgebruik van psycholoog en
     opleider/ leerbegeleider/ senior.
                                hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  23/24
8  Literatuur
  Boeken en artikelen
   L van den Broek, H. Derycke, L. Wijchers (2004) Handboek Werving en Selectie, Kluwer
   K. Klinvex, M. O’ Connel (2001) Het werven van goede medewerkers, Academic Service
   M. Louwers (2007), Hebbes! 500 competentiegerichte selectievragen, Thema uitgeverij
    van Schouten & Nelissen
   J.J.R. van Minden (2006) Alles over psychologische tests, Business Contact
   J.F. ter Laak en M.P. de Goede (2003), Psychologische diagnostiek: inhoudelijke en
    methodologische grondslagen, Swets & Zeitlinger publishers
   Rob Vinke (2007) - HRM voor de toekomst, op weg naar de menselijke maat. WEKA
    uitgeverij Amsterdam
   A.T. Welford, The “psychological refractory period” and the timing of high speed
    performance, Britisch Journal of Psychology
   J. Vollenbroek Mensen maken fouten, samenvatting workshop 2008 ‘ontwikkelingen in de
    cognitieve psychologie en consequenties voor Human Factor Engineering’, Human Error
    Consultancy Oldenzaal
   Esther Oprins (2008), Proefschrift ‘Design of a competence-based assessment system for
    air traffic control training’ . Universitaire pers Maastricht.


  Overige bronnen
   H. Hoeksema (maart 2006) Competentieprofiel treindienstleider, Human Company
   C. Ipenburg (maart 2007), memo uitvalsanalyse leertraject treindienstleider, Afdeling
    Opleidingen
   J. Scholten (sept. 2008), resultaten leertraject treindienstleiders aug 2007 – aug 2008
    afvallers – doorlooptijd – reden uitval, Afdeling Opleidingen
   M. Heijboer en J. van Sande (sept. 2007), memo aanbevelingen traject nieuwe
    treindienstleiders, adviseur opleiding & ontwikkeling/ leerbegeleider.
   Brochure selectiegesprekken (2008), ProRail HRM cluster recruitment & mobiliteit.
  Bijlage 1
  Huidige competentiemodel: niet bijgevoegd
                             hoe kan betere selectie uitval voorkomen?  24/24
                                                                       SIMULEREN
                                                                                                    8. Leren in het
                                                                        Afhandelen
                                                                                                      vierkant
                                                                       calamiteiten


     Leertraject treindienstleider                                                                        7. Calamiteiten
                                                                      Calamiteiten-
                                                                      organisatie


                                                                                  Storing
                                                                                 materieel
 Gespreks-                                    Planmatig
 discipline                                     werken

                Rijwegen                                                           Verstoringen

                                                            SIMULEREN                              6.
                           Wegwijs in                                                           Onregelmatighe
                                                            onregelmatig-
                            regelgeving         Treindienstleider
                                                              heden               Storing
                                                                                             den
                                             in de keten
                Infrakennis                                                          Systemen
  Materieelk
                verdieping
    ennis
                                                                                     Storing
  verdieping                            3. Samen op
                                                              4.                        infra
                                     weg
                                                           Procesleiding
Risico
               2. Inzicht                                                                         5.
denken
                                                                                           Werkzaam-
                                                                                            heden

                                                                SIMULEREN
                                                                Procesleiding
                                                                “verdieping”                       Werkzaam-
                                           Basis
            1. Oriëntatie                                                                           heden
                                         spoorkennis
                                                        Topografie                       Kennis-                                    Oriëntatie
                                      Persoonlijke
                       making                                    Procesleiding
                                      veiligheid
        Intake            op de post
                                                  Werken binnen
                                                    ProRail/ VL
                                                                                                     Bijlage 2

                                             hoe kan betere selectie uitval voorkomen?
  Bijlage 3

  De kwaliteit van de top-twaalf meest gebruikte tests

  1.   NPV: Ned. persoonlijkheidsvragenlijst, plaatst je persoonlijkheid in 7 kenmerken
  2.   VAT: verbale aanleg test, meet verbale aanleg (intelligentie)
  3.   DAT: differentiële aanleg test, meet capaciteitennivo (intelligentie), omvat 9 subtests
  4.   TNVA: test voor niet-verbale abstractie: meet figuratieve intelligentie
  5.   NAT: numerieke aanleg test: meet cijfermatige intelligentie
  6.   SIW/SPW: schaal voor interpersoonlijke / persoonlijke waarden
  7.   ABV: Asd’se biografische vragenlijst, meet persoonlijkheidskenmerken
  8.   PMT: prestatie motivatie test, meet persoonlijkheidskenmerken
  9.   GLTS: Guilford LTP temperament survey, meet persoonlijkheidskenmerken
  10.  VCI: vragenlijst voor commercieel inzicht.
  11.  EPPS: Edwards personal preference schedule, meet persoonlijkheidskenmerken
  12.  NEO-PI-R: neuroticisme, extraversie, openheid, meet persoonlijkheidskenmerken
         Uitgangs-  Kwaliteit   Kwaliteit   Normen    Betrouw-     Begrips-    Criterium-
Test       punten   testmateriaal handleiding        baarheid     validiteit   validiteit
1. NPV      G      G        G      G      V        V        V
2. VAT      G      G        V      O      O        V        O
3. DAT      G      G        G      G      V        G        G
4. TNVA      G      G        V      O      V        V        O
5. NAT      V      G        V      O      V        V        O
6. SIW/ SPW    O      G        V      O      O        V/O       O
7. ABV      G      G        G      V      G        V        O
8. PMT      G      G        G      V      V        G        V
9. GLTS      V      V        V      O      O        V        O
10. VCI      O      V        V      O      O        O        O
11. EPPS     V      V        V      V      V        V        V
12. NEO-PI-R   G      G        G      V      V        G        O
  G = goed; V = voldoende; O = onvoldoende

  Kwaliteitskenmerken Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN):
   Uitgangspunten bij de testconstructie: meetpretentie. Wordt aangegeven wat het meetdoel
    is van de test? Verder wordt de theoretische achtergrond van de test beoordeeld.
   Kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding: Zijn de testopgaven (de vragen), de
    scoring en de instructie gestandaardiseerd? Is het scoringssysteem objectief?
   Normen: Geeft de test normen, zodat de kandidaat met zijn ‘gelijken’ kan worden
    vergeleken? Zijn de normen sterk genoeg? Een score op een test, een eindcijfer zegt
    niets, waneer je niet weet hoeveel punten anderen op dezelfde test hebben behaald. Is
    100 hoog? Alleen met behulp van normen, die uit eerder onderzoek zijn verkregen, krijgt
    het cijfer betekenis.
   Betrouwbaarheid: Hieronder wordt verstaan of de test stabiel blijft bij iedere meting. Een
    score van 100 punten bij kandidaat A moet dezelfde betekenis hebben als bij kandidaat B.
    Het zou ook moeten betekenen dat als iemand twee keer dezelfde test maakt, hij beide
    keren hetzelfde resultaat moet behalen.
   Begripsvaliditeit: Beantwoordt de test aan het doel waarvoor hij is ontworpen? Zo moet een
    intelligentietest intelligentie meten en niet iets anders.
  Criteriumvaliditeit: Dit is de vraag naar de mate waarin een test een goede voorspeller is,
  bijvoorbeeld van toekomstig gedrag (daar draait het bij selectie meestal om).
                                  hoe kan betere selectie uitval voorkomen?

								
To top