Zakon o priznavanju in vrednotenju izobra�evanja (Uradni list RS by 1pSSX0M

VIEWS: 59 PAGES: 26

									   REPUBLIKA SLOVENIJA
           VISOKO
   MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN
   TEHNOLOGIJO
          ZAKON O
     VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU
        IZOBRAŽEVANJA
          (ZVPI)


ENIC-NARIC center
mag. Alenka Lisec
mag. Eva Vilfan Kavčič
Upravna akademija: 18.1.2012
 Nostrifikacija – priznavanje - vrednotenje
  REPUBLIKA SLOVENIJA
  MINISTRSTVO ZA PRIMER
       2005         2005 – 2011         2011 
       PRENOS PRAVIC iz ene države v drugo
način prenosa odvisen od regulacije šolskega prostora in trga dela
        Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij
       v evropski regiji, Lizbona 1997 (Ur. l. RS, MP št. 14/99)
   Nekaj pojmov s področja priznavanja:
   REPUBLIKA SLOVENIJA
           VISOKO
   MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN
   TEHNOLOGIJO
 • Reguliran poklic
 • Poklicna kvalifikacija
 • Priznavanje poklicne kvalifikacije


• Nostrifikacija
• Priznavanje izobraževanja
• Vrednotenje izobraževanja – Mnenje o izobrazbi
      Zakonodaja s področja priznavanja:
    REPUBLIKA SLOVENIJA
           VISOKO
    MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN
    TEHNOLOGIJO
• Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih
poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07, 85/09)-
države EU in tretje države v primeru izdaje modre karte
• Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne
medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10)-tretje države• Zakon o nostrifikaciji (Uradni list SRS, št. 42/72)
• Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04)-
začetek uporabe 21. 1. 2005
• Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in
popr. 97/11)-začetek uporabe 17. 12. 2011
   REPUBLIKA SLOVENIJA
          VISOKO
   MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN

 Obstoječi posamični pravni akti s področja priznavanja:
   TEHNOLOGIJO
• odločba o     priznavanju poklicne kvalifikacije pristojnega organa

• odločba o nostrifikaciji s strani MŠŠ
• odločba (klavzula, sklep) o nostrifikaciji s strani visokošolskih
zavodov
• Mnenje o izobrazbi s strani MŠŠ oz. predhodnih institucij
• odločba o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja v RS s strani izobraževalnih institucij
• odločba o priznavanju tujega izobraževanja za namen zaposlitve v
RS s strani MVZT (ne glede na stopnjo izobrazbe)
• Vrednotenje izobraževanja – Mnenje
 ZAKON O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA
  REPUBLIKA SLOVENIJA
  MINISTRSTVO ZA PRIMER
  • Objavljen v Uradnem listu RS
   št. 87/11 dne 2.11.2011
   št. 97/11 dne 2.12.2011- popravek
  • Uporablja se od 17.12.2011


Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju
         in priznavanju izobraževanja

  • Objavljen v Uradnem listu RS
   št. 103/11 z dne 16.12.2011
  • Uporablja se od 17.12.2011
 REPUBLIKA SLOVENIJA             Kaj ureja ZVPI ?
 MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Postopek vrednotenja izobraževanja (MVZT)
• Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja
 izobraževanja (izobraževalne institucije)
• Uporaba tujega naziva/naslova/
 poimenovanje stopnje izobraževanja ali programa
• Informacije javnega značaja
• Uporabo legalizacije listin o izobraževanju
• Stroške postopka
• Podaljšanje uporabe ZPVI za regulirane poklice
Kaj se vrednoti in priznava po ZVPI ?
 REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA PRIMER                               OSEBNOSTNE
                               LASTNOSTI       SPECIFIČNA  STROKOVNI IZPIT
     IZOBRAŽEVANJA/
                         DELOVNE
     USPOSABLJANJA
       IZ STROKE              IZKUŠNJE
      FORMALNO              DRUGA ZNANJA
     IZOBRAŽEVANJE    ČLANSTVO V    (inf. tehnologija,
              STROKOVNEM    jeziki,vozniški izpit)
               ZDRUŽENJU

   ZVPI
  FORMALNO IZOBRAŽEVANJE se dokazuje z:
   REPUBLIKA SLOVENIJA
   MINISTRSTVO ZA PRIMER
Listino o izobraževanju
   je spričevalo, diploma ali druga listina,
   s katero imetnik izkazuje opravljeno izobraževanje,
   ki ga pristojni organ države izvora listine o izobraževanju
   priznava kot izobraževanje, ki je del njenega šolskega sistema
      VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRIMER
je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju
izda mnenje o različnih elementih izobraževanja.
ne več odločba !

  MNENJE je informativno-svetovalne narave!


ORGAN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA
  ENIC-NARIC center
  pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
   REPUBLIKA SLOVENIJA


               ENIC-NARIC center
   MINISTRSTVO ZA PRIMER
 (European Network of Information Centres in the European Region-
     National Academic Recognition Centres in the EU)


• Zahteva Lizbonske konvencije o priznavanju –
      vsaka država informacijski center za priznavanje
          Mreža nacionalnih ENIC-NARIC centrov
• ENIC-NARIC center zbira in posreduje informacije o slovenskem
 in tujih sistemih izobraževanja.
• Slovenski ENIC-NARIC center deluje pri Ministrstvu za visoko
 šolstvo, znanost in tehnologijo
 PREDMET VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA
  REPUBLIKA SLOVENIJA
  MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Listine o v celoti opravljenem izobraževanju:
  – tuje listine o izobraževanju
  – slovenske listine o izobraževanju
  – listine o izobraževanju, izdane v republikah SFRJ
   pred 25. 6. 1991


• Listine o deloma opravljenem izobraževanju  !
 za potrebe postopka priznavanja izobraževanja na
 izobraževalnih institucijah
KAJ NI PREDMET VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA
  REPUBLIKA SLOVENIJA
  MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Izobraževanje, ki se dokazuje z listino o deloma
 opravljenem izobraževanju (razen za izobr. institucije!)

• Terciarno izobraževanje:
 - če traja manj kot 1 semester
 - je ovrednoteno z manj kot 30 ECTS

• Izobraževanje, ki se izkazuje z dokazili o:
 - jezikovnih, računalniških in drugih tečajih
 - strokovnih izpitih
 - poklicnih kvalifikacijah
 - drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih
 POSTOPEK VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA
   REPUBLIKA SLOVENIJA
   MINISTRSTVO ZA PRIMER
    PROSILEC
- imetnik listine o izobr.       ENIC-NARIC center
- (obrazec V) +
               2 meseca
DOKAZILA                  MNENJE
                      (oz. OBVESTILO)
   Dopolnitev vloge
   Dodatna dokazila          UGOVOR zoper mnenje
   Plačilo stroškov
  REPUBLIKA SLOVENIJA
  MINISTRSTVO ZA PRIMER
              VSEBINA MNENJA:

• Osebno ime imetnika listine o izobraževanju
• Informacije o vrednotenem izobraževanju v državi izvora
  – o listini o izobraževanju
  – o statusu izobraževalne institucije in izobraževalnega programa
  – o opravljenem izobraževanju, umeščenosti vrednotenega
   izobraževanja v državi izvora s kratkim opisom sistema
   izobraževanja v državi izvora
  – o področju/smeri izobraževalnega programa,
  – pridobljenem naslovu
   (nazivu/poimenovanju stopnje/študijskega programa),
  – o pravicah, ki izhajajo iz izobraževanja
• Informacija o primerljivosti vrednotenega izobraževanja
 z izobraževanjem v Sloveniji
PRIMERLJIVOST TUJEGA IZOBRAŽEVANJA S SLOVENSKIM
    REPUBLIKA SLOVENIJA
    MINISTRSTVO ZA PRIMER


se opravi na podlagi primerjave informacij o tujem izobraževanju in informacij o slovenskem
izobraževalnem sistemu.
V MNENJU:
• Informacije o primerljivosti izobraževanja s slovenskim šolskim
  sistemom
Vrednoteno izobraževanje je primerljivo s slovenskimi visokošolskimi
 strokovnimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe, ki se v
 skladu z 33. členom Zakonom o visokem šolstvu razvrščajo v prvo
 stopnjo.
PRIMERLJIVOST SLOVENSKEGA IZOBRAŽEVANJA ali TISTEGA, KI SE
    REPUBLIKA SLOVENIJA
    MINISTRSTVO ZA PRIMER


IZKAZUJE Z LISTINO O IZOBRAŽEVANJU SFRJ pred 25. 6. 1991
se opravi skladno z veljavno zakonodajo v RS glede na vrsto izobraževanja.


V MNENJU:
•   Informacije o primerljivosti tujega izobraževanja s slovenskim:
Vrednoteno izobraževanje je v Republiki Sloveniji v skladu z 92.
 členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
 RS, št. 79/06 – v nadaljevanju ZPSI-1) po stopnji izobrazbo
 enakovredno s srednjo strokovno izobrazbo, v smislu 3. člena ZPSI-1.

   Če določenih informacij o posameznih elementih ni mogoče
   ugotoviti, se to navede v mnenju!
REPUBLIKA SLOVENIJA
        VISOKO
MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
“Stopnje” izobrazbe po zdajšnji šolski zakonodaji, ki
bodo navedene v mnenjih MVZT:
-Zaključeno osnovnošolsko izobraževanje
-Nižja poklicna izobrazba
-Srednja poklicna izobrazba
-Srednja strokovna izobrazba
-Srednja izobrazba
-Višja strokovna izobrazba
-Visokošolska izobrazba:
   - Po študijskih programih 1. stopnje
   - Po študijskih programih 2. stopnje
-Po študijskih programih 3. stopnje
    REPUBLIKA SLOVENIJA


                UPORABA TUJEGA NASLOVA:
    MINISTRSTVO ZA PRIMER
  • Z zaključenim izobraževanjem se lahko pridobi:
   – naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe (srednje, višje)
   – strokovni oziroma znanstveni naslov (VŠ)
   – poimenovanje stopnje izobraževanja oziroma izobraževalnega programa
     (Master of European Studies, BSc)

Imetnik tujega naslova lahko le-tega uporablja v RS:
  - v izvorni obliki v skladu s predpisi države/transkripciji
  (se ne prevajajo v slovenski jezik)
  - navede se skupaj z državo izvora izobraževanja

    Primeri:
    – bravar, Bih
    – zdravstveni tehničar, Republika Hrvaška
    – Diplom Ingenieur, Zvezna republika Nemčija
    – Master of Arts, Kraljevina Belgija
 REPUBLIKA SLOVENIJA


   LEGALIZACIJA LISTIN O IZOBRAŽEVANJU:
 MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Postopek vrednotenja izobraževanja: SE NE ZAHTEVA
• Postopek priznavanja izobraževanja: SE ZAHTEVA
 Uporaba tujih javnih listin v RS:
 Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (Ur.l. RS 64/01)
 Haaška Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin
 (Uradni list FLRJ – MP, št. 10/62)


DVOM V IZVIRNOST LISTINE O IZOBRAŽEVANJU
• Izvirnost se preveri pri izdajatelju listine o
 izobraževanju oziroma pristojnem organu države
 izvora izobraževanja
 REPUBLIKA SLOVENIJA


         INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
 MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Javno objavljene informacije o (tujem) izobraževanju
  – Pripravljene na podlagi izdanih mnenj


• Namen: pomoč pri prepoznavanju (tujega)
 izobraževanja
  – Izobraževalne institucije
  – Delodajalci
  –…

• Uporaba na enak način kot mnenje, izdano v
 postopku vrednotenja
     Število vlog za priznavanje izobraževanje za nam en zaposlovanja
    REPUBLIKA SLOVENIJA
    MINISTRSTVO ZA PRIMER


                   v času ZPVI


3500
                      2937
3000
                2560
2500
2000     1637                   1733

1500                                    1145
                                  1036
                                            862
1000

500
 0
     leto 2005      leto 2006 leto 2007  leto 2008 leto 2009 leto 2010  leto 2011


                         IJZ +Pravilnik     Zakon MZ   IJZ
                           MDDSZ
 UGOTAVLJANJE ENAKOVREDNOSTI NASLOVA:
 REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA PRIMER
• Ugotavljanje enakovrednosti tujega naziva
 poklicne/strokovne izobrazbe oziroma
 strokovnega/znanstvenega naslova s slovenskim:
  – Samo za regulirane poklice v RS
  – Še 12 mesecev (do 17. 12. 2012)
                                             Staro!
         ZAKON O PRIZNAVANJU IN VREDNOTENJU
     REPUBLIKA SLOVENIJA
     MINISTRSTVO ZA PRIMER
           IZOBRAŽEVANJA (2005 – 2011)

     PRIZNAVANJE             PRIZNAVANJE              VREDNOTENJE
  za namen izobraževanja        za namen zaposlovanja          za različne namene

Pristojni organ: izobraž. institucije            Pristojni organ:  MVZT

     Izdan dokument:           Izhodni dokument:           Izhodni dpkument:
    ODLOČBA o               ODLOČBA o:              MNENJE o:
 pravici do dostopa           • stopnji izobrazbe v SLO
                                        • primerljivosti s stopnjo
 do izobraž. programa          • področju/smeri tujega         izobrazbe v SLO
 na določeni izobraževalni        izobr. programa
 instituciji              • tujem naslovu/nazivu
 (del postopka vpisa)         • MOŽNOST: ugotavljanje
                     enakovrednosti tujega
                     naslova/naziva s SLO
                                         Informacije javnega
                                            značaja
                                       Novo !
 ZAKON O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA
    REPUBLIKA SLOVENIJA
    MINISTRSTVO ZA PRIMER
     PRIZNAVANJE
                       VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
   Namen izobraževanja

 Pristojni organ: izobr. institucije      Pristojni organ: ENIC-NARIC center

      Izhodni dokument:               Izhodni dokument:

     ODLOČBA o                 MNENJE in NE odločba
                    Informacije o izobraževanju in
• pravici do dostopa do izobr.     •Primerljivost vrednotenega izobraževanja s
 programa na določeni         slovenskim izobraževanjem
 izobraževalni instituciji

 (del postopka vpisa)                        INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
                     Objavljene informacije iz preteklih vrednotenj
REPUBLIKA SLOVENIJA
        VISOKO
MINISTRSTVO ZA PRIMER ŠOLSTVO, ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
                 Hvala za pozornost!
                       ENIC-NARIC center Slovenija
                       e-naslov: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
                       telefon: 01/ 478-46-00

								
To top