42. Historia e artit shqiptar 10 by tz239e5

VIEWS: 780 PAGES: 4

									ERIK BOTIME


Rr. “Kont Urani”, Nr. 25
Tel./Fax: +355 4 2220645
Cel.: +355 69 20 63 228
E-mail: erikbotime@mail.com
                                  Plani Mësimor
                                Historia e artit shqiptar
                                  Për klasën e 10 gjimnaz
36 javë x 1 orë =36 orë
Nr.      Linja                        Objektivat                         Tema        Orët
1.  Linja I.         Në përfundim të mësimit, nxënësit do të jenë të aftë:                 Arti pamor i       1
               - Të njihen me qeramikën, objektet metalike, arkitekturën, pikturën dhe skulpturën në periudhës
   Historia e artit     periudhën parahistorike në trojet shqiptare.                     parahistorike
   pamor shqiptar      - Të dallojnë teknikat e qeramikës, motivet gjeometrike në objektet prej metali dhe
               prej balte.

2  Tema mësimore 10 orë   -Të njihen me kulturën dhe artin pamor ilir.                        Arti pamor shqiptar 1
               -Ta dallojnë atë nga kultura dhe arti i kolonive greko-romake në territorin e       dhe kulturat e tjera:
               Shqipërisë.                                        Kultura ilire
3               -Të njihen me artin pamor të kolonive-qytete Dyrrahu, Butrinti, Apolonia.         Arti i qyteteve të 1
               -Të dallojnë e të krahasojnë lindjen dhe zhvillimin e tyre.                lashtë:    Dyrrahu,
               -Të marrin njohuri për bashkëjetesën e popullsisë ilire me atë të kolonëve greko-     Butrinti, Apolonia
               romak.
4               -Të njihen me mjeshtëritë me të përdorura të artizanëve të hershëm shqiptarë.       Arti   pamor  i 1
               -Të dallojnë objektet e prodhuara prej druri, metali, balte të pjekur, qëndisje, lëkure.  artizanëve,
               -Të njihen me arkitekturën dhe pikturën, gdhendjet dhe kodikët bizantinë.         shqiptarëve   të
                                                             hershëm.    Arti
                                                             bizantin
5               -Të njihen dhe të dallojnë artin pasbizantin nga ai bizantin.               Arti në Shqipëri: 1
               -Të njihen me Onufrin, piktorin me të njohur ikonograf pasbizantin të shek. XVI.      ONUFRI     dhe
               -Të njihen me krijimtarinë e secilit piktor ikonograf pasbizantin, që nga Onufri e deri  ikonografët e shek.
               në fund të shek. XIX.                                   XVIII

6               -Të njihen me zhvillimin e arti pamor shqiptar gjatë periudhës së Rilindjes        Arti  pamor   në 1
               Kombëtare.                                         periudhën e Rilindjes
                                                                             1
              -Të njihen me artistët e parë laik shqiptar dhe cilësinë e veçantë artistike të secilit prej  Kombëtare
              tyre.
              -Të njihen me lindjen e fotografisë në Shqipëri.

7              -  Të njihen me artin pamor të periudhës së Pavarësisë dhe ta dalloni atë nga        Arti  pamor   në 1
                 periudha e Rilindjes.                                   periudhën      e
              - Të njihen me piktorët, skulptorët dhe fotografët kryesorë të saj.              Pavarësisë së vendit
              - Të dallojnë cilësinë përkatëse artistike të secilit prej tyre.
8              -Të njihen me fazën e parë të zhvillimit të artit pamor në periudhën komuniste.        Arti   pamor    i 1
              -Të njihen me metodën e realizmit socialist dhe varësinë e plotë të krijimtarisë        realizmit socialist në
              artistike nga parimet e saj.                                  Shqipëri: Faza e
              -Të njihen me karakteristikat artistike dhe me frymën e artit pamor në këtë periudhë.     parë
              -Të bëjnë dallimin e një arti të lirë nga një art i komanduar dhe ideologjik.
9              - Të njihen me fazën e dytë të zhvillimit të artit pamor në periudhën komuniste.     Arti   pamor    i 1
              - Të njihen me përpjekjet e artistëve modernistë.                    realizmit socialist në
              - Të krahasojnë ritmin e zhvillimit dhe varësinë e artit pamor ndërmjet dy fazave.    Shqipëri: Faza e
              - Të dallojnë temën aktuale dhe subjektet e saj në zhvillimin e artit pamor shqiptar.  Dytë
10             - Të njihen me lindjen dhe zhvillimin e shkollave të artit pamor në Shqipëri.      Lindja        e 1
              - Të njihen me institucionin më të rëndësishëm të ekspozimit të veprave të artit     institucioneve   dhe
                 pamor, me Galerinë Kombëtare të Arteve.                       shkollave të para të
                                                           artit pamor
11  Linja II.       -  Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në periudhën e Antikitetit dhe të Hyrje në Historinë e 1
                Mesjetës.                                      Muzikës Shqiptare;
   Historia e muzikës   -  Të tregojnë veçoritë e muzikës shqiptare duke u bazuar në figurën e Niket Periodizim
   shqiptare         Dardanit (himnografit shqiptar) dhe të Jan Kukuzelit (muzika bizantine).
12             -  Të njihen me folklorin muzikor shqiptar.                       Mbi      folklorin 1
   Tema mësimore 10 orë  -  Të analizojnë veçoritë e këtij folklori sipas tipologjisë së folklorit gegë dhe atij muzikor shqiptar
                toskë.
13             -  Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në fund të shek. XIX deri në Muzika shqiptare në 1
                shpalljen e pavarësisë.                               fund të shekullit
              -  Të tregojnë veprimtarët kryesorë të kohës dhe kontributin e tyre në fushën e XIX,        deri   në
                muzikës.                                       shpalljen       e
                                                           Pavarësisë
                                                           Kombëtare (1912)
14             -  Të njihen me zhvillimin e muzikës profesioniste dhe me krijimtarinë e viteve         Fillimet   e 1
                1910-1940.                                      interpretimit muzikor
              -  Të shpjegojnë arritjet e kësaj periudhe dhe përfaqësuesit më në zë të saj.      profesionist    dhe
                                                           krijimtaria e re e
                                                           viteve 1910-1940
                                                                           2
15             -  Të njihen me institucionet kryesore artistike që u ngritën gjatë viteve 1940-60.  Muzika shqiptare e    1
              -  Të analizojnë kushtet në cilat u zhvillua muzika e kësaj periudhe dhe të risitë që gjysmës së dytë të
                solli ajo.                                     shek. XX – Realizmi
                                                         socialist
16             -  Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në vitet 1956-1970.          Muzika shqiptare në   1
              -  Të analizojnë krijimtarinë e Çesk Zadesë dhe të tregoni çfarë risish solli ai në vitet 1956-1970
                muzikën shqiptare.
17             -  Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në vitet 1970-1990.          Muzika shqiptare në   1
              -  Të tregojnë përfaqësuesit e muzikës së filmit dhe tiparet e saj.          vitet 1970-1990
              -  Të shpjegojnë risitë që solli në muzikën shqiptare Feim Ibrahimi.
18             -  Të bëjnë dallimin midis muzikës së lehtë dhe asaj zbavitëse.            Muzika e lehtë      1
              -  Të tregojnë zhvillimin e muzikës së lehtë në Shqipëri.               shqiptare në vitet
              -  Të shpjegojnë kushtet në të cilat lindën dhe u zhvilluan festivalet e këngës në 1960-1990 dhe
                RTSH.                                       Festivalet e Këngës
                                                         në RTSH
19             -  Të njihen me zhvillimin e muzikës pas viteve ’90.                 Muzika shqiptare pas   1
              -  Të shpjegojnë decentralizimin e jetës muzikore në Shqipëri.            viteve ’90
              -  Të tregojnë karakterin bashkëkohor të muzikës shqiptare.
20             -  Të njihen me muzikën kosovare, veprat kryesore dhe përfaqësuesit e tyre.      Muzika në Kosovë     1
              -  Të shpjegojnë fazat në të cilat u zhvillua muzika në Kosovë.
              -  Të analizojnë të përbashkëtat dhe dallimet me muzikën e zhvilluar në Shqipëri
                gjatë së njëjtës periudhë.
21  Linja III.      -  Të njihen me zanafillën e kërcimit popullor shqiptar.               Kërcimi popullor     1
              -  Të tregojnë karakteristikat e valles popullore shqiptare.             shqiptar
   Historia e kërcimit  -  Në nxjerrin në pah karakteristikat e plastikes koreografike epike dhe të asaj
   shqiptar         lirike.
22  Tema mësimore 6 orë  -  Të dinë se cilat janë vallet shqiptare sipas trevave në Shqipëri e më gjerë.    Vallet kryesore     1
              -  Të analizojnë veçoritë karakteristike të tyre.                   shqiptare sipas
                                                         trevave në Shqipëri
                                                         e më gjerë
23             -  Të njihen me hapat e parë të zhvillimit të baletit në Shqipëri.          Baleti shqiptar     1
              -  Të tregojnë karakteristikat e zhvillimit të artit të baletit në Kosovë.
              -  Të analizojnë veçoritë e baletit modern dhe bashkëkohor në Shqipëri.
24             -  Të njihen me zhvillimin e baletit shqiptar gjatë shek. XX.             Zhvillimi i baletit në  1
              -  Të tregojnë veçoritë historike dhe artistike të tij.                Shqipëri në shek.
              -  Të analizojnë arritjet në balet gjatë kësaj periudhe.               XX
25             -  Të njihen me veprat më të rëndësishme të koreografisë shqiptare dhe        Veprat më të       1
                protagonistët e tyre.                               rëndësishme e
              -  Të shpjegojnë vlerat artistike e stilistike të tyre.                përfaqësuesit e
                                                                        3
                                                          koreografisë
                                                          shqiptare
26             -  Të njihen me lindjen e institucioneve artistike dhe shkollave të para artistike.  Lindja e        1
              -  Të tregojnë rolin e tyre në zhvillimin e gjinive të ndryshme të kërcimit në    institucioneve
                Shqipëri.                                     artistike dhe
                                                          shkollave të para
                                                          koreografike
27  Linja IV        -  Të njiheni me zhvillimin e teatrit shqiptar në periudhën e Antikitetit.      Teatri në antikitet   1
              -  Të tregoni karakteristikat e teatrove në Antikitet.
28
   Historia e teatrit   -  Të njohin teatrin folklorik dhe tiparet e tij.                   Teatri folklorik dhe  1
   dhe kinemasë      -  Të shpjegojnë veçoritë e këtij teatri.                       teatri në periudhën e
              -  Të analizojnë kushtet në të cilat u zhvillua teatri gjatë Rilindjes Kombëtare.   Rilindjes Kombëtare
   Tema mësimore 10 orë  -  Të renditin disa nga veprat që u lëvruan gjatë kësaj periudhe.
29             -  Të njihen me zhvillimin e teatrit pas vitit 1945.                 Teatri pas vitit 1945  1
              -  Të përshkruajnë rritjen cilësore të teatrit nëpërmjet veprave dhe artistëve që i
                krijuan ato.
30             -  Të njihen me zhvillimin e teatrit në Kosovë dhe përfaqësuesit e tij.        Teatri në Kosovë    1
              -  Të shpjegojnë ecurinë e zhvillimit të teatrit në Kosovë
31             -  Të njihen me zhvillimin e dramaturgjisë shqiptare.                 Dramaturgjia      1
              -  Të krahasoni zhvillimin e dramaturgjisë shqiptare në periudha të ndryshme.     shqiptare
32             -  Të njihen me institucionet artistike dhe të shkollave të para teatrale.      Lindja e        1
              -  Të tregojnë funksionimin dhe rolin e tyre në zhvillimin e teatrit.         institucioneve
                                                          artistike dhe e
                                                          shkollave të para
                                                          teatrale
33             -  Të njihen me zhvillimin e kinematografisë shqiptare.                Kinematografia në    1
              -  Të shpjegojnë ritmet e zhvillimit të kinematografisë në vite.           Shqipëri
34             -  Të njiheni me kinematografinë në Kosovë.                      Kinematografia në    1
              -  Të analizoni kushtet në të cilat lindi dhe u zhvillua kinematografia në Kosovë.  Kosovë
35             -  Të njiheni me fillesat e filmit artistik dhe atij dokumentar.           Filmi artistik dhe ai  1
              -  Të tregoni hapat nëpër të cilat ka kaluar zhvillimi i filmit artistik dhe atij   dokumentar
                dokumentar.
36             -  Të njiheni me zhvillimin e filmit të animuar.                   Filmi i animuar     1
              -  Të tregoni hapat e zhvillimit të filmit të animuar në Shqipëri.
                                                                        4

								
To top