bireysel emeklilik dilekce ornegi by n4r0yn

VIEWS: 154 PAGES: 2

									                 DÜZELTME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

             ...........VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                      .....................
DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN      :      (Adı, Soyadı ve Adresi)


DÜZELTME İLE İLGİLİ VERGİNİN
TÜRÜ            : Gelir Vergisi
YILI            :
MİKTARI           :
ÖDEME TARİHİ        : ../../.... (kesinti yoluyla)
MÜKELLEF     HESAP : ......................
NUMARASI
DÜZELTME KONUSU OLAY    : … Sigorta tarafından yapılan geri ödemede vergi kesintisinin ödemenin
               tamamı üzerinden yapılarak VUK 117/1. maddede düzenlenen vergi
               hatası yapılması.
DÜZELTMENİN YASAL      : Gelirin gerçekliği kuralı gereği, sigorta şirketlerince yapılan geri
               ödemelerde vergi kesintisinin yatırılan tutarın getirisi (neması) üzerinden
DAYANAĞI           yapılması gerekmektedir.
               Sigorta şirketlerinin kanuni merkezlerinin İstanbul’da olması sebebiyle bu
               konudaki ihtilaflar İstanbul vergi mahkemelerinde çözümlenmektedir.
               İstanbul 11. Vergi Mahkemesi’nce verilen 09.02.2010 tarihli E:
               2009/2764, K: 2010/412 kararında ve itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare
               Mahkemesi’nin “oybirliğiyle” verdiği 26.10.2010 tarihli ve E:
               2010/7629, K: 2010/18465 sayılı kararda kesintinin getiri üzerinden
               yapılması gerektiği açıkça ortaya konulmaktadır.
               İstanbul 3. Vergi Mahkemesi’nin aynı yöndeki, 30.1.2009 tarihli ve
               E:2007/782, K:2009/398 sayılı kararı da bu yöndedir. Bu kararın “kanun
               yararına bozulması” istemiyle açılan davada Danıştay 4. Dairesi de vermiş
               olduğu 24.01.2011 tarihli E: 2009/8882 ve K: 2011/269 sayılı kararda;
                “Buna göre davacının sigorta şirketine üç yıl boyunca nakden yaptığı
                ödemeler dolayısıyla elde ettiği gelir, menkul sermaye iradı
                sayılacağından, sigorta şirketince yapılan ödemelerin tamamı değil
                bu ödemenin ana para dışında kalan kısmı menkul sermaye iradı
                niteliğindedir. Bu nedenle davacıya iade edilen toplam ödeme
                üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
                15/a bendi uyarınca yapılan tevkifatta hukuka uyarlık
                bulunmamaktadır.” denilmek suretiyle konuya açıklık getirmektedir.
                Dolayısıyla … sigorta şirketince tarafıma yapılan ödemenin tamamı
                üzerinden vergi kesintisi yapılması sonucu, “kesinti matrahının”
                hatalı belirlenmesi nedeniyle vergileme hatası yapılmıştır.
 SONUÇ           : Yukarıda belirtilen hususlar sonucu, yapılan hatalı vergi kesintisi işleminin
               düzeltilerek yersiz kesilen miktarın VUK 120. maddesi hükümlerine göre
               tarafıma iadesini saygılarımla arz ederim.
                                                  .../../....
                                                Adı-Soyadı
                                                  İmza

								
To top