KERJA KURSUS MZU3106 by amranaris

VIEWS: 580 PAGES: 4

									                       INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
                                Pentaksiran Projek / Kerja Kursus Pendek
                                  (JPT, Soalan Tugasan dan PMM)

   Jabatan             : JABATAN KAJIAN SOSIAL

   Kursus              : KECEKAPAN KIBOD 2                            Kod Kursus    : MZU 3106

   Tempoh                                                   Jenis Kerja
                    : 3 MINGGU                                       : KERJA KURSUS PENDEK
   Pelaksanaan
                                                         Kursus
   Tarikh Mula           : 08/MAC /2012                              Tarikh Hantar : 18/MAC/ 2012 (Tutorial 4)
                                                         Semester
   Program             : PPG                                            : SEMESTER 1 AMBILAN JUN
                                                         /Ambilan      2011
   Kumpulan yang
          : UNIT P. MUZIK PPG
   terlibat
   Disediakan oleh:                                          Disahkan oleh:
   Tandatangan
   Pensyarah            :
                                                     Tandatangan KJ:    .
                                                     Nama & Cop KJ:
   Nama Pensyarah         :   AMRAN BIN ARIS                       Tarikh:

   Tarikh             :   03.03.2012
      Projek = Projek ialah tugasan jangka panjang ( 3 hingga 6 minggu ).
      Kerja Kursus Pendek = Kaedah pentaksiran yang dijalankan dalam jangka masa pendek ( tidak melebihi 4 minggu ).
UPP-IPGKPM
INSTITUT : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU           NAMA GURU PELATIH :


MATA PELAJARAN : KECEKAPAN KIBOD MZU 3106                    UNIT : PENDIDIKAN MUZIK PPG


                  07 Mac 2012 (taklimat)
                  08 Mac 2011 (memulakan          TARIKH HANTAR         18 Mac 2012 (Tutorial 4)
TARIKH MULA
                  tugasan)


                          TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK KECEKAPAN KIBOD

Ransangan :
Kerja kursus ini memberi pemahaman yang lebih kukuh tentang penggendalian kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal.
Mempraktikkan ilmu pengetahuan tentang kibod dan ciri-ciri penggunaannya sebagai alat muzik yang berguna bagi guru dalam membuat demonstrasi dan juga
sebagai iringan dalam kemahiran muzikal di dalam bilik darjah.
Mempraktikkan ilmu amali seperti teknik permainan kibod melalui latihan kord, appegio, skel, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertiore kibod dan
bacaan semerta

Keseluruhan tugasan ini membawa markah 30 peratus . 70 peratus adalah markah amali.

Tugasan Induk :
Soalan 1 : Menulis 2 Skor lagu samada dalam nada Major (D major, A major, Bb major, Eb major.) atau nada minor (B minor, F# minor, G minor, dan C minor)

    1.1. Pelajar dikehendaki memilih dua skor lagu kanak-kanak yang mempunyai 16 bar ke atas dan menulis semula skor tersebut dalam mana-mana
      perisian muzik seperti finale, encore atau sibilius. Pilihan lagu mestilah TIDAK dari modul yang telah pelajar muat turunkan.

    1.2. Seterusnya, dalam penulisan skor tersebut , pelajar dikehendaki memasukkan kod-kod yang sesuai digunakan bagi
      lagu pilihan anda.

    1.3. Setelah menulis kod-kod, pelajar juga perlu memasukkan penjarian untuk tangan kanan yang sesuai bagi lagu tersebut dari mula hingga akhir
      lagu . Penjarian tersebut hendaklah ditulis dalam bentuk nombor 1,2,3,4,5 mengikut jari, iaitu nombor 1 untuk ibujari, nombor 2 untuk jadi
      telunjuk dan seterusnya.UPP-IPGKPM
    1.4. Penulisan nombor mesti ditulis untuk setiap not dalam lagu pilihan dan ditulis di bawah baluk berkenaan.


Soalan 2 – Analisis Lagu Kontemporari (10 markah)

    2.1 Bagi soalan dua, pelajar perlu menganalisis 5 buah kontemporari berdasarkan aspek muzikal seperti:
         Nada lagu
         Meter
         Tempo
         Melodi
         Irama
         Pergerakan Kord
         Penggunaan Instrument
         Harmoni
         Tekstur
         Bentuk
         Ekspresi
         Dan lain-lain elemen yang difikirkan perlu (Contoh: Modulasi etc.)
      Analisis mesti dibuat secara diskriptif.

 Soalan 3 – Kuiz

    3.1 Kuiz pendek

Arahan Tugasan:

  1. Tugasan pertama perlu menulis 2 skor lengkap lagu pilihan pelajar, berserta kod-kod di bar yang bersesuaian dan penomboran penjarian tangan
    kanan bagi keseluruhan lagu tersebut.
  2. Tugasan kedua, analisis mestilah mengikut elemen dan kriteria yang ditetapkan. Setiap satu lagu sekurang-kurangnya 1 muka surat.
  3. Tugasan ke tiga, kuiz akan dijalankan di dalam bilik kuliah.
  3. Bahagian kulit luar tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut :
     a. Nama Pelajar
     b. Angka Giliran
     c. Nombor Kad Pengenalan
     d. Kumpulan/Unit
     e. Nama Pensyarah Pembimbing
     f. Tarikh Serahan
Disediakan oleh
(AMRAN BIN ARIS )


UPP-IPGKPM

								
To top