The cell - PowerPoint by HC120313112849

VIEWS: 309 PAGES: 32

									    เทคนิคต่างๆ
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์/เนื้อเยื่อสัตว์
       หัวข้อบรรยาย
  เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Techniques)
  เทคนิคการทา Subculture
  การโคลนเซลล์เดี่ยว (Single-cell Cloning)
  การแยกกลุ่มเซลล์ (Colony Picking)
  Fluorescence-activated Cell Sorting (FACS)
  การคัดเลือกเซลล์โดยใช้ Magnetic Beads
  การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ 2 ชนิด
        ่
  เทคนิคการเชือมเซลล์ (Cell Fusion)
  เทคนิค Cell Synchronization
 1. เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique)
 การมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์มีผลเสียหลายอย่าง
               ่
   ผลการทดลองคลาดเคลือน/เชื่อถือไม่ได้
   สารอาหารถูกใช้หมดเร็วกว่าปรกติ

   มีการปลดปล่อยของเสียออกมามากกว่าปรกติ

   ต้องทิ้ง culture นั้นไป

   สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา
       เทคนิคปลอดเชื้อ (ต่อ)

 วิธีป้องกันการปนเปื้อน
   การรักษาความสะอาดส่วนตัว
   ใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ในอาหารเพาะเลี้ยง

   การฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่ทางาน (UV, 70% alcohol)

   ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทางาน พยายามอย่าให้มีสิ่ง

   แปลกปลอมตกลงไปในอาหารหรือภาชนะเพาะเลี้ยง
   เมื่อพบการปนเปื้อน (contamination)
  ปิดผาภาชนะเพาะเลี้ยงที่มีการปนเปื้อนนั้นให้แน่น
  พ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจลุกลามออกมาที่
  ปากภาชนะ
  ทิ้งภาชนะเพาะเลี้ยงที่มีการปนเปื้อนนั้นลงในถังที่แยก
  เฉพาะสาหรับ biohazard material เพื่อการกาจัดทิ้งอย่าง
  เหมาะสม
      2. Subculture Technique
 เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์/เนื้อเยื่อไปได้สักระยะหนึ่ง
   ความหนาแน่นของเซลล์จะมากขึน   ้
   สารอาหารจะถูกใช้ไปมาก

   ของเสียเกิดการสะสมในอาหารเพาะเลี้ยง

   สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเซลล์

   จาเป็นต้องมีการแบ่งเซลล์บางส่วนออกมาแยกเลี้ยงในอาหาร

   เพาะเลี้ยงใหม่ (เรียกว่าการทา subculture)
      ขั้นตอนการทา subculture
  ทาให้เซลล์หลุดออกจากภาชนะเพาะเลี้ยง และทาให้เป็น
  เซลล์เดี่ยวๆ
  Dilute เซลล์ในอาหารเพาะเลี้ยง
  นับจานวนเซลล์ (ใช้ hemocytometer หรือวิธีอื่นๆ)
  แบ่งเอาเซลล์มาตามจานวนที่ต้องการ (เช่น 1 ล้านเซลล์
  ต่อ T-75 flask) เพื่อนาไปเพาะเลี้ยงต่อไป
  เติม fresh medium
การแยกเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงให้เป็นเซลล์เดี่ยวๆ

   ทาลาย adhesion molecules โดยการย่อยด้วยเอนไซม์
   trypsin
   หรือยับยั้งการทางานของ adhesion molecules โดย
   การใช้ chelating agents เช่น EDTA
   หรือการทาให้เซลล์หลุดออกจากพื้นผิวโดยใช้แรงทาง
   กายภาพ
การนับเซลล์โดยใช้ Hemocytometer

          The volume of
          one quadrant
          is known to be
          0.1 ml
มาลองคานวณหาความเข้มข้นของเซลล์กันดีกว่า
 การนับเซลล์โดยใช้ Coulter Counter
Amp     Readout


     The counter
     detects change in
     electrical
     conductance of a
     small aperture as
     fluid containing
     cells is drawn
     through. The cell,
     a non-conducting
     particle, alters the
     effective cross-
     section of the
     conductive
     channel.

             http://www.wps.com/about-WPS/WPS/coulter-counter.JPG
3. การโคลนเซลล์เดี่ยว (Single-cell Cloning)
  ใช้วิธี limiting dilution
                      X
  5 cells/ml             X

  แยกเลี้ยงใน 96-well plate   X   X

  0.1 ml/well
  ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
  เลือกเฉพาะ well ที่มีเซลล์
                 96-well Plate
  เดียว
 4. การแยกกลุ่มเซลล์ (Colony Picking)


        + trypsin  หรือ

Cloning Rings
                       ่
                  การเลือกกลุมเซลล์
                  โดยใช้ pipette tip
 5. Fluorescence-
   Activated
   Cell Sorting
    (FACS)
      เซลล์ย้อมด้วย
      Fluorochrome-labeled
      monoclonal antibodies

http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/method/FACS.gif
http://www.gsf.de/Forschung/Institute/zs/common/principle123.gif
 การใช้ FACS ในการหาจานวนเซลล์ในแต่ละประชากร
 วิธีที่ 1              วิธีที่ 2
แกน X = ความเข้มของ fluorescence1  แกน X = ความเข้มของ fluorescence
แกน Y = ความเข้มของ fluorescence2  แกน Y = จานวนเซลล์
6. การคัดเลือกเซลล์
โดยใช้ Magnetic
Beads         เซลล์ติดฉลากด้วย
            antibody และ
            magnetic beads
      แม่เหล็ก
7. การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ 2 ชนิด
 ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 2 ชนิดร่วมกัน (co-culture
 technique) แล้วสังเกตปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
   ปฏิสัมพันธ์แบบที่ต้องอาศัยการสัมผัสกันโดยตรงของเซลล์
   (contact-dependent interaction)
                        ้
   ปฏิสัมพันธ์แบบที่อาศัยการหลั่งสารออกมากระตุน

   (paracrine interaction)
                อยากรู้ว่าประชากรเซลล์ 2 ประชากร
                ที่เราสนใจมีปฏิสัมพันธ์กันแบบใด
     ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ 2 แบบ
Contact-dependent signaling   Paracrine signals are released
requires cells to be in direct  by cells into the extracellular
membrane-to-membrane contact   medium in their
with each other.         neighborhood and act locally.
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ 2 ชนิด โดยใช้
    Transwell Co-culturing System
  ใช้ทดสอบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ที่สังเกตเห็นนั้น
  เป็นแบบ contact-dependent หรือ paracrine
         http://www.corning.com/lifesciences/cell_culture/images/transwell%20diag.gif
ตัวอย่าง Transwell Culture Systems
      http://www.drzeydanli.com.tr/docs/cellculture/transwell/transwell.html
       8. เทคนิค Cell Fusion
 Cell fusion เป็นการรวมตัวของเซลล์ 2 เซลล์ เข้าเป็น
 เซลล์เดียว เรียกเซลล์ที่ได้ว่า “heterokaryon”
 ระยะเวลาที่ heterokaryon จะมีชีวิตอยู่ได้ขึ้นอยู่กับชนิด
 ของเซลล์ที่นามาใช้ในการทา cell fusion
 Cell fusion เป็นเทคนิคที่ทาให้มีหลักฐานสนับสนุนว่า
 โปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์สามารถเคลื่อนที่ไปมาในแนว
 ระนาบได้
การใช้เทคนิค cell fusion เพื่อพิสูจน์ว่าโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์
สามารถเคลื่อนที่ไปมาบนระนาบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้
                            Campbell and Reece, 2002
         Cell Fusion (ต่อ)
 และเป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบุว่ายีนที่สนใจอยู่บน
 โครโมโซมใด
 Heterokaryons มักจะสูญเสียโครโมโซมบางแท่งไป (ไม่มี
 ความเสถียรทางพันธุกรรม)
 Mouse-human hybrid cells มักจะสูญเสียโครโมโซมของ
 เซลล์มนุษย์
 ตัวอย่าง: hybrid cells ที่มีโครโมโซมมนุษย์แท่งที่ 11
 เท่านั้นที่สร้างฮอร์โมน insulin ของมนุษย์ได้
        สรุปว่ายีนอินซูลินของมนุษย์อยู่บนโครโมโซมแท่งที่ 11
 การทา Cell Fusion
          ใช้ inactivated virus หรือ
          สารเคมี polyethylene glycol
          เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ cell
          membranes ให้ fuse กันได้ง่าย
          (เพิ่ม membrane fluidity)
          คัดเลือก fused cells โดยการ
          เพาะเลี้ยงใน selective medium

http://biology.kenyon.edu/slonc/bio3/2000projects/marshall_g/my_cell_fusion.JPG
          Hybridoma
 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผลิต monoclonal antibody

 เป็น cell fusion ระหว่าง B lymphocyte กับ
 “immortal” B lymphocyte tumor (myeloma)
 เซลล์ hybridomas มีคุณสมบัติผสมของทั้ง 2 เซลล์ คือ
 เพาะเลี้ยงได้นานและสามารถผลิตแอนติบอดีได้
 Selective medium ที่ใช้คือ HAT medium
 (hypoxhantine, aminopterin and thymidine)
Hybrid cells are recovered through their ability to survive in HAT (hypoxhantine, aminopterin and
thymidine; so-called Littlefield's medium: Science 145: 709, 1964) whereas the parent myelomas
die in this medium because of mutation at the Tk1 (thymidine kinase 1, chromosome 11) or Hprt
(hypoxhantine guanine phosphoribosyl transferase, X chromosome) loci.

                         http://nfs.unipv.it/nfs/minf/dispense/immunology/somcellfus2.jpeg
    9. เทคนิค Cell Synchronization
 คือการทาให้เซลล์อยู่ในระยะเดียวกันของ cell cycel

   วิธี mitotic “shake-off”
   วิธี blockade (ได้แก่ S-phase inhibition และ Nutritional

   deprivation)
 มีประโยชน์คือใช้ศึกษา cell cycle progression และการ
 ทา karyotype
         Mitotic Shake-off
 เซลล์ที่กาลังแบ่งเซลล์อยู่ในระยะ mitosis จะมีลักษณะกลม
 และเกาะกับพื้นผิวที่ใช้เพาะเลี้ยงอย่างหลวมๆ
 การเคาะหรือเขย่าภาชนะเพาะเลี้ยงเบาๆ (shaking off) จะ
 ทาให้เซลล์กลุ่มนี้หลุดออกมา
 ใช้ได้ผลดีกับ CHO cells และบาง sublines ของ HeLa cells
             o
 การ incubate เซลล์ที่ 4 C, 0.5-1 ชั่วโมง, แล้วนากลับเข้าตู้
 บ่ม 37 oC เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จะช่วยเพิ่ม yield
       DNA systhesis inhibition
  หยุด cell cycle ไว้ที่ S-phase
  ใช้ Thymidine, hydroxyurea, cytosine arabinoside,
  aminopterin, etc.
  ผลข้างเคียงคือเซลล์ส่วนหนึ่งจะตายไป และเซลล์
  บางส่วนไม่ถูก block
http://www.med.unibs.it/~marchesi/cellcycle.gif
        Nutritional Deprivation
 หยุด cell cycle ไว้ที่ G0-phase
 ทาได้โดยการเลี้ยงเซลล์ในอาหารเพาะเลี้ยงที่ไม่มี serum
 หรือ isoleucine เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 จากนั้นเติมสิ่งที่ขาดหาย เซลล์จะเริ่ม cell cycle อีกครั้ง
 ได้ผลดี (>80% synchrony) ในครั้งแรก
   ครั้งที่ 2 ได้ประมาณ 60% synchrony
   ครั้งที่ 3 ไม่ได้ผล

								
To top