Energy Target Plan-Seiko

Document Sample
Energy Target Plan-Seiko Powered By Docstoc
					            ่
รายงานการจัดทาโครงการทีได้รับมอบหมาย                           ้
                                        หลักสูตรผูรับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)     โครงการมอบหมายสาหรับผู้เข้าอบรมเพื่อจัดทามาตรการอนุรักษ์พลังงาน


     ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
     วัตถุประสงค์
          ่
       1) เพือทดสอบความเข้าใจในการนาข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานมาใช้ประโยชน์
           ่
       2) เพือทดสอบความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน
            ่
       3) เพือทดสอบความเข้าใจในการจัดทามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
     คาอธิบาย
         1. หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน) จะมีการทดสอบภาคทฤษฎี 100 คะแนน และภาคปฏิบัติ
             50 คะแนน ซึ่งโครงการมอบหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาคปฏิบัติ
                                  ่
         2. ให้ผู้เข้าอบรมจัดทาโครงการมอบหมายเพือประกอบการประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติ ตามหัวข้อต่างๆ ใน
             บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 ให้ครบทุกหัวข้อ (ถ้าหัวข้อไหนไม่มีการใช้ในโรงงาน ให้ระบุว่าไม่ม)ี
         3. ให้ใช้ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลการผลิตและอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 มาใช้ในการจัดทา
             โครงการมอบหมาย (บทที่ 2)
         4. ให้แยกระดับการใช้พลังงานของโรงงานตามผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน ถ้าไม่สามารถแยกได้ ให้แสดงระดับการ
             ใช้พลังงานจากผลผลิตรวม (บทที่ 3)
         5. ให้จัดทามาตรการอนุรักษ์พลังงานจานวน 2 มาตรการ (บทที่ 4)
         6. ให้แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็นในการคานวณมาตรการไว้ในบทที่ 5
         7. ให้ผู้เข้าอบรม จัดส่งโครงการมอบหมาย (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมภายในวันสอบ
         8. ให้จัดพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
         9. ให้ผู้เข้าอบรม แนบเอกสาร บพร.1 ปี 2551(หรือ 12 เดือน ล่าสุดที่จัดทา) มาพร้อมกับการจัดส่ง
             โครงการมอบหมายด้วย
       รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย
      หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

              เสนอต่อ

       สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
                    ั
      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกษ์พลังงาน


          ดาเนินการจัดทารายงานโดย


ชื่อ - นามสกุล :

โรงงาน :

TSIC-ID :

 ่
ทีอยู่ :

โทรศัพท์ :
                          กันยายน 2552
                      สารบัญ

เรื่อง                                       หน้า

บทที่ 1       ้
     ข้อมูลเบืองต้น
     1. ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 2  ข้อมูลการใช้พลังงาน
     2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในรอบ 1 ปี
     2.2 สัดส่วนการใช้พลังงาน
บทที่ 3  ระดับการใช้พลังงานก่อนดาเนินการตามแผน
     3.1 ระดับการใช้พลังงานของโรงงาน
บทที่ 4  เป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานรายมาตรการ
     4.1 สรุปเป้าหมายในการดาเนินการ
     4.2 รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 5  รายละเอียดข้อมูลและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
                ่
     5.1 ข้อมูลอุปกรณ์ เครืองจักรที่ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
                     ่
     5.2 ผลการตรวจวัดอุปกรณ์ เครืองจักรที่ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
     5.3 รายละเอียดการคานวนรายมาตรการ
บทที่ 6  เอกสารประกอบอื่นๆ
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                  หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

                        บทที่ 1
                       ข้อมูลเบื้องต้น

      ้
1. ข้อมูลเบืองต้น
  1.1 ชื่อโรงงาน
     TSIC ID
         ุ
  1.2 ชื่อนิติบคคล
  1.3 ที่อยู่    โทรศัพท์
    โทรสาร
    E-mail
  1.4 ประเภทอุตสาหกรรม
  1.5 ปริมาณการผลิต              -

 ลาดับที่          ชื่อผลิตภัณฑ์        กาลังการผลิต             ผลผลิตจริง
                            (หน่วย_________/ปี)         (หน่วย_________/ปี)
  1.6 เวลาทาการของโรงงาน
      ส่วนสานักงาน             ___________ ชั่วโมง/วัน ,____________ วัน/ปี
      ส่วนโรงงาน              ___________ ชั่วโมง/วัน ,____________ วัน/ปี
               ่ ั
   รายงานการจัดทาโครงการทีได้รบมอบหมาย                                                                    ั
                                                                                   หลักสูตรผู้รบผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)


                                                    บทที่ 2
                                                 ข้อมูลการใช้พลังงาน
2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในรอบ 1 ปี
      ้
  ประเภทผูใช้ไฟฟ้า                                                 (อัตราปกติ, TOD, TOU)

   เดือน-ปี                           พลังงานไฟฟ้า                              พลังงานความร้อน                    ค่าใช้จ่าย
                      พลังไฟฟ้าสูงสุด (kW)         พลังงานไฟฟ้า (kWh)  ค่าใช้จ่าย    น้ามัน_________________    ่
                                                                           อืนๆ (ระบุ______________)         พลังงานรวม
              Peak 1        Peak 2        Peak 3               (บาท)       (ลิตร)    (บาท)   ปริมาณ (หน่วย/ปี  (บาท)            (บาท)
    รวม
      ่
    เฉลีย

หมายเหตุ       กรณีอัตราปกติ : พลังไฟฟ้าสูงสุด ให้ระบุในช่อง Peak 1                      ค่าความร้อนนามันเตา เกรด_______                MJ / ลิตร
           กรณี TOD : Peak 1 = On peak, Peak 2 = Partial peak, Peak 3 = Off peak             ค่าความร้อน (เชือเพลิงอื่น)________              MJ / ลิตร
           กรณี TOU : Peak 1 = On peak, Peak 2 = Offl peak 1, Peak 3 = Off peak 2
            ่
รายงานการจัดทาโครงการทีได้รับมอบหมาย                              ้
                                           หลักสูตรผูรับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

      2.2 สัดส่วนการใช้พลังงาน

       2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

                    ระบบ    ชนิดเชื้อเพลิง หน่วย (ระบุ) / ปี  MJ / ปี     ร้อยละ    หมายเหตุ
                    รวม
                          0-3852-2301
       2.2.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

                    ระบบ          kWh / ปี        MJ / ปี     ร้อยละ    หมายเหตุ
                    รวม
                          0-3852-2301
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                     หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

                           บทที่ 3
                  ระดับการใช้พลังงานก่อนดาเนินการตามแผน
  3.1 ระดับการใช้พลังงานของโรงงาน

       ชื่อผลิตภัณฑ์                   ระดับการใช้พลังงาน
                  การใช้เชื้อเพลิง        การใช้ไฟฟ้า            รวม
                 MJ/หน่วยผลิต (ระบุ) kWh/หน่วยผลิต (ระบุ) MJ/หน่วยผลิต (ระบุ) MJ/หน่วยผลิต (ระบุ)
         รวม
   รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                                                           หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)


                                              บทที่ 4
                                    เป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานรายมาตรการ

4.1 สรุปเป้าหมายในการดาเนินการ

 ลาดับที่         มาตรการในการปรับปรุงระดับการใช้พลังงาน                       เป้าหมายการประหยัดต่อปี                        เงินลงทุน    ระยะเวลา
               มาตรการ         ผลตรวจวัด เป้าหมายการ          ไฟฟ้า                      ความร้อน                (บาท)      คืนทุน
                           ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง  kW   kWh/ปี      บาท/ปี  %ประหยัด ชนิดเชื้อเพลิง  หน่วย/ปี   บาท/ปี   %ประหยัด               (ปี)
              รวม

หมายเหตุ : 1) % ประหยัดเทียบจากฐาน ปี _____________
       2) อัตราค่าไฟฟ้า ________________บาท / kWh
       3) อัตราค่าเชื้อเพลิง _____________ บาท / (ระบุหน่วย)
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                   หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

 4.2 รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

    4.2.1 ชื่อมาตรการ                                 ลาดับที่ 1
                      : ___________________________________________________________
       จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง    : _____________________ชุด
       สถานที่ที่ปรับปรุง      : ___________________________________________________________

                                  kW     kWh/ปี      บาท/ปี
       1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
       2) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
       3) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
       4) เงินลงทุนทังหมด (บาท)                             บาท
       5) ระยะเวลาคืนทุน (ปี)                              ปี
       6) สภาพที่เป็นอยู่
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       7) การดาเนินการปรับปรุง
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       8) วิธีการตรวจสอบผลประหยัด
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                   หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
    4.2.2 ชื่อมาตรการ                                 ลาดับที่ 2
                      : ___________________________________________________________
       จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง    : _____________________ชุด
       สถานที่ที่ปรับปรุง      : ___________________________________________________________

                                  kW     kWh/ปี      บาท/ปี
       1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
       2) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
       3) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
       4) เงินลงทุนทังหมด (บาท)                             บาท
       5) ระยะเวลาคืนทุน (ปี)                              ปี
       6) สภาพที่เป็นอยู่
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       7) การดาเนินการปรับปรุง
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       8) วิธีการตรวจสอบผลประหยัด
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                    หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

 4.2 รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

    4.2.1 ชื่อมาตรการ                                 ลาดับที่ 1
                      : ___________________________________________________________
       จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง    : _____________________ชุด
       สถานที่ที่ปรับปรุง      : ___________________________________________________________

                                หน่วย(ระบุ/ปี   MJ/ปี      บาท/ปี
       1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
       2) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
       3) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
       4) เงินลงทุนทังหมด (บาท)                             บาท
       5) ระยะเวลาคืนทุน (ปี)                              ปี
       6) สภาพที่เป็นอยู่
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       7) การดาเนินการปรับปรุง
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       8) วิธีการตรวจสอบผลประหยัด
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                    หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
    4.2.2 ชื่อมาตรการ                                 ลาดับที่ 2
                      : ___________________________________________________________
       จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง    : _____________________ชุด
       สถานที่ที่ปรับปรุง      : ___________________________________________________________

                                หน่วย(ระบุ/ปี   MJ/ปี      บาท/ปี
       1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
       2) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
       3) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
       4) เงินลงทุนทังหมด (บาท)                             บาท
       5) ระยะเวลาคืนทุน (ปี)                              ปี
       6) สภาพที่เป็นอยู่
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       7) การดาเนินการปรับปรุง
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
       8) วิธีการตรวจสอบผลประหยัด
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________________
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                   หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

                   บทที่ 5
    รายละเอียดข้อมูลและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

   5.1 ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย                   หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

  5.2 ผลการตรวจวัดอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
            ่
รายงานการจัดทาโครงการทีได้รับมอบหมาย           ้
                        หลักสูตรผูรับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

       5.3 รายละเอียดการคานวนรายมาตรการ
รายงานการจัดทาโครงการที่ได้รับมอบหมาย            หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

                       บทที่ 6
                    เอกสารประกอบอื่นๆ