FRITIDSPEDAGOGISK PLAN

Document Sample
FRITIDSPEDAGOGISK PLAN Powered By Docstoc
					FRITIDSPEDAGOGISK PLAN
SKOLEFRITIDSORDNINGEN
  FJELLSDALEN SKOLE
      FROSKEN

  Fjellsdalen.skole@bergen.kommune.no
INNHOLD

Lovgrunnlag…………………………………………………………………………….s.4

Lokale vedtekter ……………………….……………………………………………….s.5
Åpningstider og priser.
Plasstyper.
Oppsigelse av plass.
Foreldrebetaling
Bemanning.
Bruk av inne- og uteareal.

Organisering……………………………………………………………………………s.6
Planleggingsdager
Aktivitetskasse / matpenger
Avtaleskjema
Daglige rutiner / ansvar
Tilsyn/sikkerhet

Ekstra tøy……………………………………………………………………………..s.7
Lekselesing
Tilleggsinformasjon
Oppsigelse av plass
Foreldrebetaling
Bemanning

Innhold og aktiviteter  ………………………………………………………….s.8
Pedagogisk plattform
Aktivitetsområder
Hobbyarbeid

Fysiske aktiviteter………………………………………………………….…………..s.9
Naturopplevelser
Kulturaktiviteter
Samvær og samspill
Årsplaner og periodeplaner

Daglige rutiner………………………………………………………………………….s.10
Oppstart om høsten
Dagsrytme
Inn- og utkryssing
Organisering – baser for de ulike gruppene
Måltider

Lekselesing……………………………………………………………………………..s.11
Rutiner på langdager
Langdager
Samarbeid mellom hjemmene og skolefritidsordningen
Foreldremøter                2
Avtaleskjema……………………………………………………………………………s.12

Kontaktbok
Telefonkontakt hjem – SFO
Foreldrekonferanser
Informasjonsskriv
              3
1. LOVGRUNNLAG OG ØVRIGE VEDTEKTER
Lovgrunnlaget for skolefritidsordningen er beskrevet i Opplæringsloven §13-17.

”Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordningen før og etter skoletid for 1.-4
klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1.- 7.trinn. Skolefritidsordningen skal legge
til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og
 interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.
 Funksjonshemmete barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealet, både ute og inne, skal være
 egnet til formålet.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter om:
   eierforhold
   hvem som er opptaksmyndighet
   opptakskriterium
   opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen
   foreldrebetaling
   leke- og oppholdsareal
   daglig oppholdstid og årlig åpningstid
   bemanning og ledelse

Når skolefritidsordningen er knyttet til skole, skal rektor vanligvis være administrativ og
faglig leder. Departementet gjør unntak fra kravet.
(Utdrag fra Opplæringsloven § 13)

Driften av skolefritidsordningen er dessuten regulert av ”Vedtekter for skolefritidsordningen i
Bergen Kommune” og av ”Lokale vedtekter for skolefritidsordningen ved Fjellsdalen skole”
sist justert i samarbeidsutvalget våren 2008.

Den fritidspedagogiske planen må sees i sammenheng med nevnte lover og vedtekter og med
skolens øvrige planer og prioriteringer.

Planen må realiseres innenfor de til enhver tid gitte rammer (økonomi, antall barn,
personalressurs og romforhold)
                        4
2. LOKALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED
  FJELLSDALEN SKOLE. (Vedtatt i samarbeidsutvalget våren 2008)

1. Lokal åpningstid: 07.30-16.30

2. Antall barn i ordningen
  Antall barn i SFO varierer noe fra år til år, men man kan regne med at antallet vil ligge
  mellom 160 og 180 de nærmeste årene.

3. Plasstyper
  SFO ved Fjellsdalen skole tilbyr fem plasstyper:
 Hel plass:                07.30 -16.30  kr.1850,-
 60% plass                07.30 -14.30  ” 1435,-
 60% plass                08.30 -15.30  ” 1435,-
 60% plass tre hele dager pr. uke     07.30 -16.30  ” 1435,-
 Morgenplass 5 timer pr. uke                ” 670,-

  Uansett plasstype skal det foreligge faste avtaler om tidspunkt/ ukedager.
  To barn kan ikke dele en hel plass.

4. Dagplass ved sykdom el.l.
  I spesielle tilfeller, f.eks ved sykdom i hjemmet, kan et barn etter skriftlig begrunnet
  søknad få tilbud om dagplass i SFO.

5. Langdager
  ”Langdager” er betegnelsen for dager hvor skolen er stengt og SFO åpen. I løpet av
  skoleåret er det ca. 35 slike dager. Samarbeidsutvalget vedtar langdager for et skoleår om
  gangen. Foresatte får årlig utdelt skolerute fra SFO som viser langdagene.

  Plasstyper.
  Barn som har morgenplass, skal ikke benytte langdagene.

  Det blir sendt ut bindene påmeldingsskjema før hver langdag .Dersom svarslipp ikke blir
  returnert innen svarfrist, regner vi med at barnet ikke kommer. Skulle barnet allikevel
  komme må de bli værende på SFO med en voksen.

  Eventuelle turer eller ekskursjoner starter kl. 10.00 på langdager. Barna må derfor møte
  senest kl. 10.00 disse dagene. Dersom det er få påmeldte barn til enkelte langdager vil
  skolen vurdere samarbeid med naboskoler for evt. å slå sammen SFO - ordningene.
  Dette gjøres av bemanningsmessige grunner.

6. Bruk av inne - og utearealet
  Skolefritidsordningen benytter primært følgende lokaler:
- skolefritidsbase med garderobe (210 m2)
- klasserom 3, 4 og 5 m/ garderobe og toaletter ( 260,4 m2)
- lekegang/aktivitetsrom (ca 116,6 m2)
- heimkunnskapsrom (77m2)
- musikkrom (91 m2)
- bibliotek (106 m2)
- klubbhus (95 m2)


                       5
  Skolefritidsordningen har ellers anledning til å disponere skolens øvrige lokaler etter
  behov når disse ikke er i bruk til annen undervisning. Skolefritidsordningen kan til enhver
  tid benytte skolens uteområde, men må ta hensyn til eventuell pågående undervisning.

7. Organisering
  Elevene er delt i to grupper, 1.trinn og 2- 4.trinn. Hver gruppe ledes av en
  gruppeleder og en fast gruppe assistenter. Alle barna er samlet hovedbasen om morgenen.
  Ut over dette har 1.klassegruppen sin base på klasserommene. 2 og 3 klasse veksler
  mellom bruk av hovedbasen og klubbhuset. 4 klasse bruker hovedbasen.

8. Aktivitetskasse / matpenger
  Alle elever betaler inn kr. 150,- pr. halvår til en aktivitetskasse for SFO. Pengene
  benyttes til utflukter, grillfester ,karneval, kostbare prosjekter og lignende.
  For elever som ønsker melk, frukt og yoghurt blir prisen 150 kr. pr. halvår.
  Innbetalte penger blir ikke refundert dersom barnet slutter på SFO i løpet av året.9 . Avtaleskjema
  Hvert år barnet er på skolefritidsordningen, fyller foresatte ut et avtaleskjema. Av
  skjemaet fremgår blant annet tidspunkt for når barnet skal gå hjem, om barnet skal hentes
  osv. Videre ber vi om telefonnummer til foresatte og eventuelt andre kontaktpersoner,
  samt informasjon om eventuell sykdom eller andre forhold personalet må være
  oppmerksom på.
  Dersom eleven skal gå hjem selv, gjøres det avtale om faste tidspunkt på avtaleskjemaet
  begrenset til hele og halve timer.
  Foresatte er ansvarlig for at opplysningene alltid er oppdatert. Foresatte gir skriftlig
  melding ved nye opplysninger. Muntlige beskjeder må ikke formidles gjennom barnet.
10. Daglige rutiner / ansvar
  Alle barn skal hver dag krysse seg inn og ut av skolefritidsordningen.
  Alle midlertidige eller permanente endringer i forhold til avtalen (se pkt.10) skal meldes
  skriftlig i barnets SFO - meldebok. Dette gjelder også midlertidig endring av tidspunkt for
  når barnet skal gå hjem.
  Barn som ikke møter på SFO om morgenen, blir ikke ”etterlyst”.
  Personalet har ansvar for barna fra de har krysset seg inn på SFO.
  Foresatte gir skriftlig melding dersom barnet ikke kommer på SFO etter skoletid. Dersom
  slik melding ikke er gitt og barnet ikke møter, blir barnet ”etterlyst”.
  Foresatte må ikke hente barna før de er krysset ut.
  Det er viktig at barn på 1.klasse blir fulgt og hentet av foresatte med mindre det foreligger
  en egen skriftlig avtale. Det er ønskelig med daglig kontakt med foreldre/foresatte.


11. Tilsyn / sikkerhet – personalets ansvar
  Skolefritidsordningens personale skal være tilgjengelig for barna, observere leken, være
  igangsettere av lek og aktiviteter når det trengs og gripe inn når dette er nødvendig.                        6
  De nye 1.klassingene følges opp med kontinuerlig og direkte tilsyn så lenge dette er
  nødvendig. Det er ønskelig at barna etter hvert får styre dagen sin selv og at de får
  noe frihet under ansvar. Dette betyr blant annet at grupper av barn kan
  oppholde seg i et eget rom eller utendørs uten kontinuerlig, direkte tilsyn av en voksen.
  De voksnes rolle blir da å kikke innom/gå bort med jevne mellomrom og ellers være
  tilgjengelig i nærheten slik at de kan komme på kort varsel.

13. Ekstra tøy
  Alle barna skal ha ekstra tøy og inne sko liggende på SFO. Tøyet skal merkes med
  navn og oppbevares på barnets plass i garderoben. Barn i 1.klasse benytter
  garderoben tilknyttet klasserommene sine. Øvrige barn benytter garderoben ved
  hovedbasen. Gjenglemt tøy oppbevares ved melkeskapet i 1.etasje.
  Skolen har ikke erstatningsansvar for tøy som blir borte.

14. Lekselesing i SFO
  Elever på 3. og 4. trinn kan gjøre lekser i SFO - tiden. Personalet har tilsyn med lekse-
  lesingen og hjelper til når de har muligheten til det ,leksene er foreldrenes ansvar.2b. TILLEGGSINFORMASJON

Oppsigelse av plass
Oppsigelsestiden regnes fra den dato oppsigelsen registreres ved skolen/SFO til utløpet av
påfølgende måned.(f.eks. oppsigelse mottatt den 12. februar iverksettes fra 1. april).
Endring av plasstyper: Samme regler som ved oppsigelse.(kommunale vedtekter)

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling faktureres 11 ganger pr. år. Juli er betalingsfri måned. Det gis ikke
søskenmoderasjon og det innvilges ikke friplasser. Dersom innbetaling ikke skjer innen de
oppsatte fristene, kan det bli fremmet sak om oppsigelse av plassen.(kommunale vedtekter)


Bemanning
Bemanning ved Fjellsdalen SFO vil avhenge av tildelte ressurser. Informasjon om bemanning
blir gitt på foreldre møte til høsten. .

Politiattest og taushetsplikt.
Alle ansatte skal ha godkjent politiattest, dette gjelder også vikarer. De ansatte har taus-
Hetsplikt.
                        7
3 INNHOLD OG AKTIVITETER

3a Pedagogisk plattform
Barna i SFO skal møte det samme verdisyn og de samme holdningene i SFO som i skolen.
i skolen. Vi er klar over skolefritidsordningen sin viktig rolle som sosialiserings- og
læringsarena, og vi er klare på at det er barnas fritid vi har med å gjøre.
 Av den grunn synes vi det er viktig at barna i størst mulig grad får være med på å bestemme
innholdet i fritiden sin, innenfor de reglene som gjelder for skolen.

Barnekultur:
kultur som er laget av voksne for barn

      VS

Barnas egen kultur:
kultur som er laget av barna selv
Vi prøver å få til en god balanse mellom barnas egen kultur og voksenstyrte eller
voksenstartete aktiviteter.

Personalet skal være synlige, omsorgsfulle voksne som BRYR seg om barna. Barna skal møte
voksne som er der for dem og har tid til å snakke med dem. Vi fokuserer på å deres nivå og
utvide deres kunnskap gjennom å la barna få utforske verden rundt seg.
Et av satsingsområdene til Fjellsdalen skole er ”Filosofi med barn”. Noen av oss voksne på
SFO, er også i gang med dette. Vi forsøker å gjennomføre filosofiske samtaler med barna.
Vi ønsker ikke at SFO bare skal være en oppbevaringsplass for barna, og vi vil unngå å være
”påpassere”. Barna får i stor grad velge hvor de vil leke og hva de vil leke med. For foreldre
som er vant med bemanning og rutiner fra barnehagen, kan dette kanskje synes som mangel
på kontroll hos de voksne.

De eldste barna har etter 3 til 4 år i SFO behov for større selvstendighet. De har derfor andre
privilegier enn de yngste. De får også bevege seg mer fritt på skolens område. Men tross
denne selvstendighet, har de likevel stort behov for at den voksne som veileder og forbilde.

3b Aktivitetsområder
Lek
Det skal være rom for ulike typer lek i skolefritidsordningen, både rollelek, regellek og
konstruksjonslek. Frileken skal ha en sentral plass.

Hobbyarbeid
Hobbyarbeidene er ofte knyttet opp til årstiden, høytider og tradisjoner. Aktuelle
hobbyaktiviteter kan være tegning, maling, keramikk, tekstilarbeider og trearbeider.
Tilbud om hobbyaktiviteter vil noen ganger gis i form av kurs. Det er ønskelig at barnas
kreativitet og fantasi kommer til uttrykk også i hobbyarbeider.
                        8
Fysiske aktiviteter
Skolen uteområde gir gode muligheter for fysisk aktivitet: ballspill, klatring, lek i sandkasse,
aking, lek med sykkel og løperhjul. Når idrettshallen er tilgjengelig, kan andre aktiviteter
være aktuelle: dans, sangleker, lek med småapparater og lignende. Det er et nasjonalt og
kommunalt mål å øke den daglige fysiske aktiviteten for alle barn. SFO er en viktig arena i
denne sammenheng.

Naturopplevelser
Skolens nærområde innbyr til kortere og lengre turer. Barna får kunnskaper om naturen og om
felles spilleregler for ferdsel i naturer. Gjennom praktisk erfaring lærer barna nytten av riktige
klær og utstyr.

Kulturaktiviteter
Kulturelle aktiviteter bør være del av det daglige samværet i SFO. Det kan dreie seg om sang-
og musikkstunder, høytlesning, drama - aktiviteter og billedskapning. Innenfor de
økonomiske rammene kan det være ønskelig både å trekke kunstnere til skolen eller å besøke
ulike kulturinstitusjoner utenfor skolen.

Samvær og samspill
Uansett aktiviteter er samspillet mellom barna sentralt. Barna må få trening i og mulighet til å
delta i samspill både i små og store grupper. Det er naturlig at større og mindre konflikter
oppstår i et slikt samvær. Trening i sosiale ferdigheter vil vektlegges også i SFO - delen.
Kompetanse i konfliktløsning står sentralt i en slik sammenheng.
4 ÅRSPLANER OG PERIODEPLANER

På bakgrunn av den fritidspedagogiske planen og utarbeider gruppelederne i samarbeid med
SFO - leder og assistenter en årsplan som konkretiserer hvordan de enkelte gruppene vil
arbeide kommende år. Det er et mål få til noe aktivitet i aldersblandete grupper. Gruppeleder
har ansvar for årlig evaluering av årets arbeid. Dette danner grunnlaget for neste årsplaner.
På bakgrunn av årsplanen utarbeides det jevnlig periodeplaner som distribueres til foresatte
via ”ranselpost”.
                        9
5. DAGLIGE RUTINER

Oppstart om høsten
SFO har oppstart i begynnelsen av august.
Det kan være greit for nye elever å bli kjent på SFO før skolestart slik at de kan bli trygge i
det nye miljøet. I denne perioden holder vi oss på skolen slik at elevene finner seg til rette og
blir trygge i det nye miljøet.
Foreldre/foresatte er velkommen til å være sammen med barna i oppstarten. Det kan være en
fordel at dere avsetter en dag eller to til dette, og dere velger selv hvor lange SFO - dager dere
vil ha i denne perioden.

Dagsrytme
SFO åpner klokken 07.30. Alle møter på hovedbasen i 1.etasje før skolestart. Barna henger
fra seg tøy og sekker på hovedbasen og krysser seg inn ved å henvende seg til en voksen.
Klokken 08.00 vil vi ha felles frokost for de som ønsker det. Barna har med mat og drikke.
Elever på 2. 3. og 4.trinn tar friminutt klokken 08.20 og frem til det ringer inn. Elevene på
1.trinn blir fulgt samlet opp til klasserommet kl.08.30. På denne måten får førsteklassingene
en rolig og fin overgang fra SFO til skole.
Førsteklassingene blir møtt i klasserommet av SFO - personalet når skoledagen er ferdig og
krysses inn i SFO.
SFO stenger kl. 16.30.

Inn- og utkryssing
SFO - ordningen ved Fjellsdalen skole besøkes daglig av litt under 200 barn. Alle barn må
derfor krysse seg inn og ut av skolefritidsordningen hver dag. Inn og utkryssing er et svært
viktig for at personalet skal kunne holde oversikt og for at sikkerheten skal bli ivaretatt.
Vi ber dere som foreldre å hjelper til med å huske kryssingen, for barna har lett for å glemme
dette i oppstarten.
Barn som ikke møter om morgenen, blir ikke ”etterlyst”. Personalet har ansvar for barna fra
de har krysset seg inn på SFO. Foresatte gir skriftlig melding dersom barnet ikke kommer på
SFO etter skoletid. Dersom slik melding ikke er gitt og barnet ikke møter, blir barnet
”etterlyst”.


Organisering – baser for de ulike gruppene
Elevene er delt i to grupper, 1.trinn, 2.-4.trinn. Hver gruppe ledes av en gruppeleder og en fast
gruppe assistenter. Alle barna er på hovedbasen om morgenen. Ut over dette har 1.klasse sin
base på klasserommene.
2.-4. klasse veksler mellom bruk av hovedbasen og klubbhuset.


Måltider
Barna har mulighet for å spise frokost på SFO kl. 08.00 om morgenen. Mange benytter seg
av dette. Klokken 14.30 spiser vi ettermiddagsmat. Elevene får tilbud om melk, frukt og/eller
yoghurt (betalende tilbud) regning sendes ut to ganger årlig. Ut over dette må barna ha med
mat hjemmefra.
Dette betyr at noen barn daglig inntar tre måltider på skolen. Det er derfor viktig at foresatte
ser til at barna har nok mat.                        10
Lekselesing
Elever på 3 og 4 trinn kan gjøre lekser i SFO tiden. Lekselesing legges til tiden etter
ettermiddagsmat, ca kl. 14.30. Et eget rom stilles til disposisjon for lekselesingen.
Personalet hjelper til når de har muligheten til det. Det er foresattes ansvar at leksene er utført
på en tilfredsstillende måte. Foresatte som ønsker at barnet skal få anledning til å gjøre lekser
på SFO markerer dette på avtaleskjemaet.
RUTINER PÅ LANGDAGER

Langdager
”Langdager” er betegnelsen for dager hvor skolen er stengt og SFO åpen. Antall langdager vil
varierer litt fra år til år, men vil ligge rundt 35 dager. Langdagene fremgår av SFOs skolerute.
For å kunne dimensjonere bemanningen og planlegge opplegg, sendes det ut
påmeldingsskjema i forkant av langdagene.

Foresatte vil få en antydning om opplegg for disse dagene i forkant enten i
påmeldingsskjemaet som sendes ut til alle eller ved oppslag på SFO. Samtidig må vi ha
en viss mulighet for å endre opplegget på kort varsel for eksempel p.g.a værforholdene.
Antall påmeldte barn vil også kunne få betydning for om planlagt opplegg lar seg
gjennomføre.

Eventuelle turer eller ekskursjoner starter kl. 10.00 på langdager. Barna må derfor møte
senest kl. 10.00 disse dagene.

Dersom det er svært få påmeldte barn til enkelte langdager, vil skolen vurdere samarbeid med
naboskoler for evt. å slå sammen SFO - ordningene. Dette gjøres av bemanningsmessige
grunner. Aktuelle foresatte vil i så fall få god informasjon i forkant av slike dager. Minst en
SFO - ansatt fra Fjellsdalen skole vil i slike tilfeller være sammen med barna hele dagen.6. SAMARBEID MELLOM HJEMMENE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Foreldremøter
Ved oppstarten av et nytt skoleår blir alle foresatte invitert til foreldremøte på SFO. På
foreldremøtet vil man få informasjon om rutiner og retningslinjer som gjelder ved SFO.
Her er det også mulighet for å komme med innspill, forslag og eventuelle spørsmål.

Foreldre til barn som skal begynne i 1.klasse, inviteres i tilegg til å besøke SFO på
førskoledagen, mens barna er på besøk i klasserommet
                        11
Avtaleskjema
 Hvert år barnet er på skolefritidsordningen, fyller foresatte ut et avtaleskjema. Av skjemaet
fremgår blant annet tider for når barnet skal gå hjem, om barnet skal hentes osv. Videre ber vi
om telefonnummer til foresatte og eventuelt kontaktpersoner, samt informasjon om eventuell
sykdom og lignende. Se lokale vedtekter. Vi presiserer at det er viktig at opplysningene på
avtaleskjemaet alltid er oppdatert og at alle endringer i forhold til informasjon på skjemaet må
meldes skriftlig.
Dersom eleven skal gå hjem selv, gjøres det avtale på avtaleskjemaet om faste tidspunkt
begrenset til hele og halve timer. Foresatte er ansvarlig for at opplysningene alltid er
oppdatert. Foresatte gir skriftlig melding ved nye opplysninger. Muntlige beskjeder må ikke
formidles gjennom barnet.

Kontaktbok
Barna får en egen SFO kontaktbok. Denne brukes til skriftlige beskjeder fra foreldre til SFO -
personalet og omvendt.

Telefonkontakt hjem - SFO
Vi har ellers som fast regel at vi prøver å få tak i en av foreldrene på telefonen dersom det
oppstår situasjoner som det er nødvendig å informere om eller diskutere.
Foresatte kan også kontakte SFO via telefon, men vi ber om at den telefoniske kontakten
reduseres til det nødvendigste og at man primært benytter kontaktboken.

For beskjeder og forespørsler rundt aktiviteter og daglige rutiner og retningslinjer kontaktes
gruppelederen for det enkelte alderstrinn.

Gruppelederne kan nåes på disse telefonnumrene:
1. klasse        986 62 397
klasse 2a og 3b    986 62 540
klasse 2b og 3a    986 40 183
4.klasse        55528621

For informasjon og forespørsler angående organisasjon og andre overordnede
problemstillinger kontaktes SFO leder Monica Weebe på telefon 55 52 86 21.


Foreldrekonferanser
Foreldre i 1. klasse vil en gang i året få tilbud om en samtale med gruppeleder for 1. klasse.
Her kan man få informasjon om barnets hverdag på SFO. Man vil også kunne komme med
spørsmål om det skulle være nødvendig. Et eget invitasjonsskriv blir sendt ut.

Informasjonsskriv
Foresatte får tilsendt periodeplaner for aktiviteten i SFO via ”ranselpost og på hjemmesiden”.
Ellers sendes det ut informasjonsskriv ved behov med for eksempel informasjon om rutiner,
aktivitetstilbud av kortere varighet eller andre skriv som krever tilbakemelding.
                        12
13