Klasifikacija i sortiranje otpada

Document Sample
Klasifikacija i sortiranje otpada Powered By Docstoc
					Klasifikacija i sortiranje otpada
 Slavujević Bojan IN73/07
 Slavujević Branko IN74/07
 Đorđević Igor IN55/07
 Bradić Vladimir PM 119/07
 Marković Mirjana IN44/07
 Rosić Jelena PM86/07
 Otpad i upravljanje otpadom

• Pod otpadom se podrazumeva svaki
 materijal ili predmet koji nastaje u toku
 obavljanja proizvodne, uslužne ili druge
 delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe,
 kao i otpadne materije koje nastaju u
 potrošnji i koje sa aspekta proizvođača,
 odnosno potrošača nisu za dalje
 korišćenje i moraju se odbaciti.
   Podela otpada

•  Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa
  aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat
  neadekvatnog stava društva prema otpadu. On se prvi put javio u periodu ubrzane
  industrijalizacije zemlje, koga je pratila realna opasnost od iscrpljivanja nekih
  strateških resursa u vrlo kratkom vremenskom periodu i progresivni rast ukupne
  količine svih vrsta čvrstog otpada. Ta dešavanja nije pratila odgovarajuća politika
  zaštite životne sredine.

Otpad se deli na više načina:
• Prema sastavu,
• Prema mestu nastanka,
• Prema toksičnosti.
Opasan otpad   Otpad koji ima bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim
         (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je
         peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u
         kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa
         vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične
         supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične
         karakteristike), kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan
         opasan otpad.
Neopasan otpad  Otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.
Inertni otpad  Otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili
         biološkim promenama; ne rastvara se, ne sagoreva ili na drugi
         način fizički ili hemijski reaguje.
Komunalni otpad     Otpad iz domaćinstava (kućni otpad) i komercijalni otpad,
            odnosno otpad koji se sakuplja sa određene teritorijalne
            celine, najčešće opštine, u skladu sa propisima i planovima
            opštine
Kućni otpad       Otpad iz domaćinstava koji se svakodnevno sakuplja, kao i
            posebno sakupljen opasan otpad iz domaćinstava, kabasti
            otpad, baštenski otpad i sl;
Komercijalni otpad   Otpad koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim
            institucijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom,
            uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili
            zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada
Biodegradabilni otpad  Otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razgradnju,
            kao što su hrana i baštenski otpad, papir, i karton
Ambalažni otpad     Svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ne može da se
            iskoristi u prvobitne svrhe, izuzev otpada nastalog u procesu
            proizvodnje ambalaže
Industrijski otpad   Otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi
            industrija, osim otpada iz rudnika i kamenoloma
   Upravljanje otpadom


•  Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa
  otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja
  otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za
  upravljanje otpadom posle zatvaranja;
•  U Srbiji je praktično jedini način upravljanja otpadom odlaganje na lokalne
  deponije, koje, sa veoma malo izuzetaka, ne zadovoljavaju ni osnovne higijenske i
  tehničko-tehnološke uslove, a pored svega neka od postojećih odlagališta su
  praktično popunjena. U Srbiji je, prema postojećem stanju, vrlo malo deponija koje
  se mogu uključiti u sanitarne deponije. Integralni sistem upravljanja otpadom
  predstavlja niz delatnosti i aktivnosti koji podrazumeva:
• prevenciju nastajanja otpada,
• smanjenje količine otpada i njegovih opasnih karakteristika,
• tretman otpada,
• planiranje i kontrolu delatnosti i procesa upravljanja otpadom,
• transport otpada,
• uspostavljanje, rad, zatvaranje i održavanje postrojenja za tretman
otpada,
• monitoring,
• savetovanje i obrazovanje u vezi delatnosti i aktivnosti na
upravljanju otpadom
U cilju prevazilaženja navedenih problema u Nacionalnoj strategiji je
prikazano rešenje koje obuhvata formiranje mreže 5 vrsta infrastrukturnih
objekata na području Srbije u funkciji efikasnog upravljanja otpadom, koji
su prikazani u tabeli.


Vrsta objekta                   Broj objekata

Regionalne sanitarne deponije               29
Transfer stanice                      44
Reciklažni centri                     17
Centri za kompostiranje                   7
Spalionice komunalnog otpada                4
Deponija           Specijalno projektovano mesto za odlaganje otpada na površini ili ispod
               površine zemlje gde se otpad konačno odlaže uključujući: interna mesta za
               odlaganje (deponija gde proizvođač odlaže sopstveni otpad na mestu
               nastanka), stalna mesta (više od jedne godine) koja se koriste za privremeno
               skladištenje otpada, osim transfer stanica i skladištenja otpada pre
               tretmana ili ponovnog iskorišćenja (period kraći od tri godine) ili
               skladištenja otpada pre odlaganja (period kraći od jedne godine).
Transfer stanica       Mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili
               pretovara pre transporta na drugo mesto radi skladištenja, tretmana ili
               odlaganja.
Reciklažni centar      Mesto gde se vrši ponovna prerada otpadnih materijala u proizvodnom
               procesu za prvobitnu namenu, organsku reciklažu ili drugu namenu, osim u
               energetske svrhe
Centar za kompostiranje   Mesto gde se vrši tretman čvrstog organskog otpada pod dejstvom
               mikroorganizama, u cilju stvaranja komposta, u prisustvu kiseonika i pod
               kontrolisanim uslovima.
Spalionice komunalnog otpada Mesto gde se vrši proces spaljivanja (insineracije) otpada tj., kontrolisani
               termički tretman otpada, sa ili bez iskorišćenja energije proizvedene
               sagorevanjem u stacionarnom ili mobilnom postrojenju, a koji obuhvata i
               pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi.
•  KUĆNI ČVRST OTPAD
•  Gradski čvrst otpad sastoji se od otpada iz domaćinstva, građevinskog materijala,
  sanitarnog otpada iz naših kupatila i otpada sa ulica.
•  Sa porastom stanovništva, promenom načina života i navika u ishrani količina otpada
  rasla je drastično i menjala svoju sadržinu.
•  Na primeru Indije vidi se da su gradovi 1947. godine stvarali 6 miliona tona čvrstog
  otpada, a 1997. godine već 48 miliona tona!
•  1/4 ukupnog otpada Indije se uopšte ne pokupi, zbog nedostatka sredstava za prevoz
  otpada. Takode tlo (zemlja) nije zaštićeno, tako da ovaj otpad zagađuje i vodu za
  piće. Zadnjih godina potrošačko tržište se razvija drastično i koristi proizvode u
  konzervama, aluminijumskim folijama, plastici i drugim nerazgradivim materijalima
  koji mogu nezmislivo mnogo naškoditi prirodi.Mnogi gradovi su zabranili upotrebu
  plastične ambalaže i uveli biorazgradivu kojom se neuporedivo lakše i jeftinije rukuje.
  Ali postoje još problematičniji proizvodi koji u sebi sadrže OTROVE koji se
  oslobađaju, kada se predmet baci!
•  Četiri glavne kategorije otpada:

•  1. Prirodni otpad - ostaci od obroka, povrće i voće, cveće, lišće

•  2. Otrovni otpad - stari lekovi, farbe i konzerve od farbi, motorno ulje i uljni filteri, sve
  hemikalije, sijalice, dezodoransi, sve što ima baterije, đubriva i pesticidi, paste za
  obuću, toplomeri i termometri i svi električni uređaji! Ovaj otpad reciklira se
  POSEBNO U SPECIJALIZOVANIM RECIKLAŽNIM CENTRIMA!

•  3. Reciklažni otpad - papir, staklo, metali, plastika

•  4. Natopljen otpad, bolnički otpad - poput zavoja i odeće natopljene krvlju, uložaka i
  dr. telesnim tečnostima.
•  OTROVNI OTPAD
•  Industrijski i medicinski otpad smatraju se rizičnim jer sadrže otrovne materije.
•  Određene vrste kućnog otpada su takođe rizične.
•  Rizični otpad ubija ljude, životinje i biljke, truje vodu, vazduh i zemljište.
•  Kućni rizičan otpad su stari lekovi, farbe i konzerve od farbi, motorno ulje i uljni filteri,
  sve hemikalije, sijalice, dezodoransi, sve što ima baterije, đubriva i pesticidi, paste za
  obuću, toplomeri i termometri i svi električni uređaji i merni instrumenti!
•  Ostalo u današnjem domu je takođe štetno, a ovo su bile materije u vrhu rizičnosti.
•  Bolnički otpad je zagađen hemikalijama koje se smatraju opasnim.
•  Ta sredstva su formaldehid i fenol koji se nalaze u sredstvima za dezinfekciju, živa u
  termometrima meračima pritiska.
•  U industriji, glavni stvaraoci rizičnog otpada su industrija metala, hemije, papira,
  pesticida, boja za tkanine, rafinerije i fabrike gume.
•  Uništenje opasnog otpada je najefikasnije u postrojenju za insineraciju prema
  proceduri koja obezbeđuje uništenje bez negativnog uticaja na životnu sredinu, o
  čemu se izdaje odgovarajući sertifikat. Navedeno postrojenje poseduje insinerator sa
  rotacionom peći u kome je moguće obraditi i čvrsti i tečni otpad. Takođe, sistem sa
  rotacionom peći sadrži komoru za sekundarno sagorevanje koja obezbeđuje
  kompletnu destrukciju opasnog otpada.
•  Insineracija upotrebljava toplotu kiseonika iz vazduha za uništavanje organskih
  frakcija u otpadu. Zahteva visoke temperature od 900 °C i više. Sa hemijskog
  stanovistva insineracija predstavlja egzotermni oksidacioni proces koji konvertuje
  organska jedinjenja u ugljendioksid i vodenu paru, uz oslobađanje toplote.
•  Simbol precrtane kante za đubre označava da se ovaj proizvod ne sme bacati u
  đubre ni pod kojim uslovima! Potrebno ga je odneti u specijalne centre za reciklažu
  baš za ove proizvode (pr. u reciklažne centre za elektroniku, za motorno ulje, za
  sijalice, za baterije...)
•  Dakle postoji i zabrana, ali mnogo bitnije je da znamo da ako završi u đubretu, pa na
  deponiji ili ne daj Bože u prirodi, ispušta otrove koji kroz zemlju, vodu ili vazduh
  dospevaju do svih nas - i izazivaju rak....
•  Proizvodjač je dužan da obezbedi da je sva oprema koja se plasira na tržište
  proizvedena sa minimalnom upotrebom opasnih materija. Obavezan je, takođe, da
  proizvede opremu koja može da se rastavi i reciklira, i koja čak ni kao otpad neće
  predstavljati opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i zaštitu životne sredine.
•  Dužnost proizvodjača i prodavca je da krajnjem korisniku dostavi uputstvo o zabrani
  odlaganja otpada kao nerazvrstanog od komunalnog, o načinu vraćanja i prikupljanja
  otpada, mogućim štetnim uticajima na okolinu, zdravlje i sigurnost ljudi.
•  RoHS - znači da je to proizvod pravljen tako da ima manje otrovnih materija u sebi od
  istih uređaja bez ove oznake (Restriction of Hazardous Substances).
•  Zabranjena je upotreba Olova(Pb), žive(Hg), cadmiuma (Cd), šestovalentnog hroma
  (CrVI), polybrominated biphenyls (PBB) i polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

•  Ako bilo koji električni uređaj nema RoHS oznaku NE KUPUJTE GA!
•  INDUSTRIJSKI OTPAD
•  Industrijski otpad predstavlja svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom
  procesu . To je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi
  industrija, osim otpada iz rudnika i kamenoloma.
•  Količine i vrsta industrijskog otpada zavise od industrijske grane, vrste sirovina i
  preimenjene tehnologije. Znatne količine otpada nastaju i pri korišćenju
  energetskih sirovina, posebno fosilnih goriva (uglja, nafte i zemnog gasa).
•  Industrijski otpaci se dele na tečne i čvrste. Takođe ih možemo podeliti na:
  proizvodne otpatke (nastaju u procesu proizvodnje) i amortizacione (nastaju
  ispadanjem iz upotrebe različitih osnovnih sredstava u privredi, kao i predmeta
  čiroke potrošnje).
•  Industrijski otpad može biti INERTAN i OPASAN. Zato je selektovanje industrijskog
  otpada od izuzetne vaznosti.
•  Inertni industrijski otpad se posle izdvajanja određenih komponenti može odlagati i na
  komunalne deponije. On nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim
  promenama, ne rastvara se, ne sagoreva.
•  Inače, industrijski otpad se, kao i medicinski, smatra rizičnim jer sadrži otrovne materije.
  Rizični otpad ubija ljude, životinje i biljke, truje vodu, vazduh i zemlju.
•  U industriji glavni stvaraoci rizičnog otpada su industrija metala, hemije, papira, pesticida,
  boja, rafinerije, fabrike gume, farmaceutska i prehrambena industrija.
•  Selektovanje, odnosno sortiranje industrijskog otpada je od izuzetnog značaja zato što
  omogućava jednostavniju dalju preradu otpada (metala) koji se koriste kao legirajući
  elementi.
•  Selektovanje se sastoji u razdvajanju pomešane sekundarne sirovine na jednorodne metale ili
  grupe.
•  Selektovanje može da se vrši: ručno, mehanički ili korišćenjem peći za rastapanje. Sortiranje
  po vrsti se uglavnom sprovodi ručno Mehanizuju se one operacije gde se zahteva dobijanje
  sitnih komada, prosejavanje.
 Sortiranje otpada
• Sortiranje otpada se može vršiti na mestu
 nastajanja otpada ili na samim deponijama u
 postrojenjima za separaciju otpada.

• Kada se vrši separacija na samom mestu
 nastajanja potrebno je da građani u tome
 učestvuju, a u postrojenjima za separaciju
 radi kvalifikovano osoblje i koriste se
 specijalizovane mašine za separaciju.
 Deponija “Duboko”

• Sortiranje otpada na deponiji Duboko planirano je da se vrši u
 postrojenju za separaciju otpada. Taj metod u svetu se smatra
 zastarelim. Daleko je jeftinije da građani sami sortiraju otpad.
• Očekivani sastav otpada koji će se deponovati u 2010:
• Prognozirane količine otpada
• Procenti po vrsti otpada u Užicu su dati u donjoj tabeli.
• Selekcija otpada na izvoru je planirana ali još nije ostvarena.
 Planirano je da se odvaja samo papir/karton i PET ambalaža.
• Predlog linije za separaciju na deponiji Duboko:
•  Tehnološki postupak separacije komunalnog smeća započinje merenjem i istovarom smeća preko
  navozne rampe na uređaj za separaciju gde se vrši odvajanje frakcija ispod 50 mm i frakcija iznad
  50 mm.
•  Frakcije ispod 50 mm uglavnom sadrže šut, zemlju, pesak, bio masu i iste se transporterom
  odlažu u kontejnere smeštene u objektu.
•  Puni kontejneri se odvoze na deponiju i odlažu prema planu zapunjavanja. Uređaj za separaciju
  snabdeven je sistemom otprašivanja.
•  Frakcije iznad 50 mm transporterom se uvode u pogon za grubo sortiranje gde se u predviđene
  kontejnere odlažu: krupan šut, šiblje, mebl, dušeci, krupni metalni otpad i delovi nameštaja.
•  Kontejneri sa metalnim otpadom se odvoze u sabirni boks krupnog metalnog otpada gde se
  odlažu. Sadržaj kontejnera sa krupnim šutom, šibljem, travom se odlažu na deponiju.
•  Delovi nameštaja se odlažu u sabirni boks.
•  U pogonu za grubo sortiranje se vrši i izdvajanje kesa sa smećem koje se dalje transportuju
  transporterom u uređaj za otvaranje kesa.
•  Nakon grubog izdvajanja nabrojanih separata, ostatak smeća se transporterima transportuje u
  pogon za fino sortiranje na transporter gde se izdvaja: papir, staklo, metal, PET boce, plastična
  folija.
•  Papir, PET boce i plastična folija se kroz predviđene otvore ubacuju u boksove sa transporterima i
  transportuju na dalju pripremu.
•  Objekat za smeštaj sortirnih transportera i boksova snabdeven je uređajem za otprašivanje i
  dovod svežeg vazduha.
•  Papir se transportuje transporterom do transportera trgača, odakle se kosim transporterom
  ubacuje u horizontalnu automatsku hidrauličnu presu gde se vrši baliranje. Bale se odlažu na
  skladište.
•  Plastična folija se transporterom direktno ubacuje u horizontalnu automatsku hidrauličnu presu i
  balira, a PET boce transporterom prolaze fazu izdvajanja po boji i transporterom transportuju na
  baliranje. Gotove bale PET boca i plastične folije se odlažu na skladište.
•  Obe linije za baliranje, kao i sortirnica PET boca su smešteni u objektu balirnice.
•  Metal i staklo sakupljeni u kontejnerima se odvoze u pogon za fino sortiranje metala, odnosno u
  sabirni boks za staklo.
•  Plastične kese i njihov sadržaj nakon otvaranja transportuju se transporterom u uređaj za
  mehaničku separaciju gde se vrši odvajanje plastične folije i papira na transporter i transportuje u
  pogon za fino sortiranje na sortirni transporter. Ostatak smeća se transporterom prebacuje na
  transporter i dalje na sortirni transporter .
•   Izdvojene frakcije ispod 50 mm, transporterima odlažu se u kontejnere i odvoze na deponiju. Nakon izdvajanja
   upotrebljivih otpadaka u pogonu fine separacije, ostatak smeća se transporterom odlaže u kontejnere i odvozi na
   deponiju.
•   Sakupljeni metal se u pogonu za fino sortiranje metala na sortirnim transporterima razvrstava i odlaže u ručne
   samokipujuće mobilne kontejnere zapremine 500l i odlaže u predviđene boksove. Određene vrste obojenih metala
   se pre odlaganja baliraju hidrauličnom presom (Al limenke, električni provodnici, Al lim).
•   U sabirnom boksu osim skladištenja krupnog čeličnog otpada i auto karoserija, vršiće se i kasacija radi izdvajanja
   drugih vrednih metala (Al, Cu).
•   Obzirom da komunalna preduzeća povremeno sprovode akcije uklanjanja krupnog otpada iz domaćinstava (bela
   tehnika, nameštaj, dušeci, stare mašine i sl), u okviru kompleksa predviđen je sabirni boks za sortiranje istog.
   Iskoristivi sortirani otpaci se odlažu u predviđene boksove, a ostatak odvozi na deponiju.
•   Kontejneri u kojima se neiskorišćeno smeće odlaže na deponiju obavezno se peru pre postavljanja na svoje mesto
   u objektu.
•   Program separacije i primarne prerade otpadaka izdvojenih iz smeća, primenjena tehnologija i odgovarajuća
   oprema, ne predstavljaju opasnost u smislu dodatnog zagađenja životne sredine. Planirani pogon između ostalog
   ima i tu vrednost da u velikoj meri doprinosi zaštiti životne sredine:
– sva planirana oprema ima odgovarajući sistem zaštite(otprašivanje, zaštita o buke),
– prilikom pražnjenja kamiona smećara dolazi do prosipanja i ceđenja tečnosti iz komunalnog i ostalog otpada. Za tu
   svrhu predviđena je sabirna jama za procedne tečnosti i iste odvodi u postrojenje za tretman procednih tečnosti
   zajedno sa procednim i drenažnim otpadnim vodama iz tela deponije. U isti sistem se prihvataju i vode od pranja
   linije i pogona.
Sortranje otpada u zapadnoj Evropi
• U zavisnosti od državne uprave u određenim
 gradovima, postoji i separacija otpada na
 mestu nastajanja i na deponijama na linijama
 za separaciju. Ide se ka tome da se smanjuje
 broj deponija a da se najveći deo otpada
 iskoristi i reciklira, ili da se od njega dobije
 kompost i gas.
• Veliki napor se ulaže u edukaciju građana da
 pravilno sortiraju svoj otpad.
• Sistemi za sortiranje otpada se toliko razlikuju
 u zavisnosti od države ili grada da ih je
 nemoguće sve nabrojati.
• Nemci su praktično svetski šampioni u sortiranju
 otpada. U Nemačkoj je devedesetih godina
 uveden Green Dot - Dual sistem sortiranja
 otpada i za 18 meseci je morao da se primeni na
 82 miliona ljudi. Postoji pet frakcija za otpad:
• Na primer staklena ambalaža se može odneti
 direktno u “banku boca” i ubaciti u kontejner za
 belo, zeleno i braon staklo i time se izbegava
 sortiranje pa se staklo može direktno poslati u
 fabriku stakla.
• I za papir postoji poseban način selekcije. Odvajaju se
 novine, paketi ili sanitarni papir.
• U žuti kontejner se odvaja aluminijum, kompozitni
 materijali i plastična pakovanja. Naknadno se u
 postrojenju za sortiranje odvaja plastični otpad po
 vrstama.
• Posebno se odvaja organski otpad
• Peti kontejner je za ostali otpad
• Većina Nemaca sortira svoj otpad i taj broj se stalno povećava.
 Postignuto je to da je došlo do velikog razvoja postrojenja za
 reciklažu. Tako je npr. plastični otpad prikupljan u velikim
 količinama iako u tom trenutku nisu postojali dovoljni
 kapaciteti za preradu takvog otpada. Danas ti kapaciteti
 postoje zahvaljujući planiranju unapred.
• Troškove reciklaže snose zagađivači i industrija, međutim ta
 cena je iz godine u godinu sve niža zato što je sistem isplativiji i
 efikasniji.
• 2004. je reciklažom sačuvano 73,2 milijardi megadžula
 energije i sprečeno je ispuštanje 1,06 miliona tona CO2 u
 atmosferu.
• Naravno da postoje i
 problemi. Nije mali
 broj onih koji se žale na
 komplikovanu
 proceduru ili na izgled
 kontejnerskih “zidova”
 u Kelnu kao što se vidi
 na slici desno.
• U susednoj Hrvatskoj je u nekim gradovima već počeo da se primenjuje
  sistem primarne selekcije otpada
• PRIMARNA SELEKCIJA zasnovana na
- odvojenom sakupljanju papira i kartona na mestu nastajanja (poseban
  kontejner)
- odvojeno sakupljanje multimaterijala (posebni kontejner za flaše od stakla,
  flaše od razne vrste plastike, Alu-doze, plastike, svi metali), i na
  sakupljanje
- ukupnog ostalog komunalnog
otpada (postojeći kontejneri od 1100 lit).
• EDUKACUJA O SMANJENJU I SELEKCIJI OTPADA
• Vrlo bitna stvar za pravilnu selekciju i smanjenje količine otpada je
 konstantna edukacija ljudi. U razvijenim zemljama to se postiže na razne
 načine: od edukacije učenika u školama, raznih predavanja i seminara, pa
 do pravljenja stripova, filmova i igrica koje će biti dostupne što široj
 populaciji. Kod nas se još uvek veoma malo radi na edukaciji stanovništva
 tako da je svest o problemima odlaganja otpada na veoma niskom nivou.
•  Kako izbeći stvaranje otpada?
•  Ako imate vrt, organski otpad ( zeleni otpad iz vrta i kuhinje) ne bacajte u
  kantu, nego ga kompostirajte.
•  Namirnice kupujte po mogućnosti sveže i bez ambalaže.
•  Koristite platnenu torbu (ceger) ili mrežu, a ponuđenu plastičnu kesu
  ljubazno odbijte.
•  Napitke (mineralnu vodu, sokove, osvežavajuća pića, pivo, vino....) kupujte
  u povratnoj staklenoj ambalaži.
•  Izbegavajte proizvode zapakovane u malim obrocima. Njihova ambalaža
  (metalna, plastična) koju bacamo često je vrednija od samog proizvoda.
•  Ne služite se ni u izuzetnim prilikama (rođendani, zabave) plastičnim
  priborom za jelo, posuđem i čašama za jednokratnu upotrebu.
•  Koristite baterije (hemijske, upaljače...) koji se mogu ponovno puniti.
•  Koristite platnene maramice i ubruse. Ako kupujete papirnate, birajte
  proizvode od recikliranog papira. To važi i za sve ostale papirnate
  proizvode.
•  Izbegavajte kupovinu jeftinih (plastičnih) proizvoda, posebno igračaka, jer
  ih zbog kratkog veka trajanja s pravom možemo smatrati lepo
  zapakovanim smećem.
•  Nastojte kupovati proizvode dužeg veka trajanja, kao i one koje u slučaju
  kvara ne morate baciti nego možete popraviti.
•  Korišćenoj odeći i obući nije mesto u kanti za smeće. Raspitajte se kod
  Crvenog krsta ili drugih ustanova preuzimaju li korišćenu odeću i obuću.
•  Polovne, dobro očuvane predmete ustupite ili prodajte (besplatnim
  oglašavanjem)
Odvojeno prikupljanje po vrstama

Organski otpad čini nešto više od jedne trećine ukupnog otpada u kanti za smeće, a
sastoji se od kuhinjskih otpadaka (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, ostaci kafe i čaja,
uvelo cveće...) otpadaka iz vrta (lišće, otpalo voće, sitno iseckano granje, korovi,
trava...)
Kompostiranje je najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada. Kompostiranjem
se iz organskog otpada dobijaju vredne humusne tvari koje služe za obnovu i
poboljšanje kvaliteta tla.


Papir čini drugu trećinu sadržaja kanti za smeće. Recikliranjem starog papira štedi se
električna energija, voda i drvo.
Za proizvodnju 1 tone papira srednjeg kvaliteta mora se poseći dva stabla i potrošiti
240 000 l vode i 4700 kwh električne energije. Istu količinu papira možemo proizvesti
od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kwh električne energije.


Plastika u kanti za smeće poseban je problem. Recikliranje plastičnog otpada
komplikovano je i otežano raznovrsnošću plastičnih materijala. Zato je s ekološkog
stajališta najodgovornije izbegabvati korišćenje plastičnih proizvoda, naročito plastične
ambalaže. Plastična kesa ili boca u prirodi se razgrađuje 100-1000 godina. Stoga
plastičnu ambalažu koju ne možemo izbeći moramo svakako odvojeno prikupljati.
Staklo u kanti za otpatke vredna je sekundarna sirovina. Odvojenim prikupljanjem po
vrstama stakla i recikliranjem štede se sirovine i energija. Jedna povratna staklena
boca zamjenjuje 40 nepovratnih, što znači - 40 puta manji volumen otpada!


Metali se u mnogim gradovima i mestima otkupljuju već odavno. Organizovanim
odvojenim sakupljanjem bolje će se iskoristiti ove vredne sekundarne sirovine i sprečiti
njihovo rasipanje.


Opasni otpad čini samo mali deo ukupne mase otpadaka, ali predstavlja veliku
opasnost za okolinu. Tu spadaju: ostaci lekova, baterije i akumulatori, korišćeno
motorno ulje, pesticidi, herbicidi, ostaci boja i lakova, elektronski otpad...


Ostali otpad čini građevinski materijal, koža, auto-gume...On se takođe velikim delom
može reciklirati.
• PRIMARNA SELEKCIJA je zasnovana na:
- odvojenom sakupljanju papira i kartona na mestu nastajanja (poseban
  kontejner)
- odvojeno sakupljanje multimaterijala (posebni kontejner za flaše od stakla,
  flaše od razne vrste plastike, Alu-doze, plastike, svi metali)
- ukupnog ostalog komunalnog otpada.
• Primarna selekcija može biti organizovana u raznim oblicima i
  dimenzijama. Bez obzira na oblik i dimenziju ona je izuzetan oblik urbane
  edukacije i u tome je njena najveća vrednost. Odatle, i ne samo zbog toga,
  primarna selekcija se nameće kao imperativ i ona se može početi
  organizovati neposredno.
• To znači, međutim, temeljnu pripremu!
•  Primeri kanti za sortiranje otpada:

u zatvorenom (kancelarija, kuća)     na otvorenom
•  Primer kancelarije u Nemačkoj:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:528
posted:3/13/2012
language:Croatian
pages:41