???? ?????? ????? ?? ????? ??????? ? ??????? ????? ???????? ????? ??? ???? by q8xc6S

VIEWS: 82 PAGES: 52

									          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

   ‫نفس خــــــــــــرم‬                       ‫اي‬
      ‫بــــاد صبا‬
          ‫اي نفــــس خــــــرم بـــــاد صبا‬
         ‫از بـــر يـــــار آمــدهاي مرحبــــا‬
           ‫قافلـــه شب چه شنیدي ز صبـــــح‬
         ‫مرغ سلیمـان چه خبـــــر از ســـــبا‬
            ‫بر ســـر خشمست هنـــوز آن حريف‬
          ‫يا سخنــــــي ميرود انــــــدر رضا‬
          ‫از در صلـــــح آمدهاي يــــا خــالف‬
           ‫با قـدم خـــــوف روم يا رجـــــا‬
         ‫بار دگــــر گر به ســــر کــوي دوست‬
          ‫بگذري اي پیـــــک نسیــــم صبـــا‬
         ‫گـــــو رمقي بیش نمـــــاند از ضعیف‬
          ‫چند کنـــد صــــورت بيجــان بقــا‬
         ‫آن همه دلــــداري و پیمــــان و عهد‬
          ‫نیک نکـــــردي که نکـردي وفـــــا‬
         ‫لیکــــن اگـــــر دور وصالــــي بود‬
          ‫صلـــــح فرامـــــوش کند مـــاجرا‬
             ‫تا به گريبان نرسد دست مرگ‬
          ‫دست ز دامـــــن نکنیمــــت رهـــا‬
          ‫دوست نبـــــاشـد به حقیقـــت که او‬
           ‫دوست فرامـــــوش کنـــد در بـــال‬
             ‫خستگي اندر طلبت راحت است‬
          ‫درد کشیـــــدن به امیــــــــد دوا‬
          ‫سر نتوانـــم که بــــرآرم چــو چنگ‬
               ‫َر‬
         ‫ور چو دفــــم پـــــوست بد َّد قفـــا‬
          ‫هر سحـــــر از عشــق دمـــي ميزنم‬
          ‫روز دگـــــر ميشنـــــوم برمــــال‬
          ‫قصۀ دردم همـــه عالــــــم گــرفت‬
          ‫در که نگیـــــرد نفـــــس آشنــــا‬
         ‫گـر برسد نـــــــالۀ سعدي به کــــوه‬
         ‫کـــــوه بنالـد به زبـــــان صـــدا‬
‫»شیخ اجل سعدي شیرازي«‬          ‫فرهنگ سازمانی قوی‬
     ‫مؤثر بر تعهد و استحکام رفتار کارکنان‬
‫فرهنگ سازمانی موضوعی است كه بهتازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه‬
‫یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح كیفیت زندگی جامعه انسانی به كار برده میشود.‬
‫ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی و آنچه مربوط به كار و رفتار افراد در سازمان است كمتر سخن‬
                                  ‫گفته شده است.‬
‫فرهنگ سازمانی پدیدهای است كه در سازمان است و همۀ اعضا اتفاق نظر دارند كه یك دست‬
              ‫ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت میكند.‬


‫1‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به یك سازمان‬
             ‫دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر میشود.‬
‫فرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترك اعضای یك سازمان كه آنها را از سازمان‬
‫دیگر متمایز میكند. تمامی پژوهشگران از فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از ارزشها،‬
‫باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترك حاكم بر سازمان یاد میكنند. در واقع فرهنگ‬
‫سازمانی همان چیزی است كه بهعنوان یك پدیدۀ درست به اعضای تازه وارد آموزش داده‬
                  ‫میشود و بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است.‬
‫درصورتیكه فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترك اعضاء نسبت به یك سازمان بدانیم، این‬
‫سیستم از مجموعهای از ویژگیهای اصلی شامل« شخصیت افراد، اهمیت كار گروهی، نگرش‬
‫كاركنان، یكپارچگی، ریسكپذیری، میزان پاداش، میزان حمایت و راهنمایی مدیریت، نوآوری،‬
‫موفقیتهای فردی، وفاداری، سابقه تاریخی سازمان و...» تشكیل شده است كه سازمان به‬
                    ‫آنها ارج مینهد یا برای آنها ارزش قائل است.‬
‫فرهنگ سازمان از دو الیه اصلی تشكیل شده است. نخستین الیه،( ارزشها و باورها) الیهای‬
‫است كه نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطورهها و‬
‫افسانههاست. الیۀ دیگر فرهنگ سازمانی، الیۀ پایهای و یا شالودۀ اساسی فرهنگ سازمان است‬
‫كه به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرایندهای فكری افراد و گروههای سازمانی‬
          ‫اشاره دارد. این الیه درواقع فرهنگ راستین سازمان را تشكیل میدهد.‬
‫ً، هر سازمان ابتدا بهصورت یك واحد كوچك تأسیس میشود. در شروع فعالیت سازمان،‬  ‫معموال‬
‫فرهنگ در آن با توجه به عوامل مختلفی بهسرعت شكل میگیرد. شكلگیری فرهنگ بستگی دارد‬
‫به دالیل به وجود آمدن سازمان و جایگاه آن در جامعه و عوامل موفقیت آن از قبیل‬
‫كارایی، مرغوبیت كاال، كیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع یا مشتریان، ابداع و نوآوری،‬
                        ‫تالش زیاد و وفاداری نسبت به سازمان.‬
‫وقتی سازمان متولد میشود تالش زیادی از طرف كاركنان برای موفقیت آن صورت میگیرد.‬
‫درحقیقت فرهنگ نشانگر درجۀ تالش و تصویر كاركنان از كار خود و آینده سازمان است.‬
‫بهتدریج كه سیستمهای پاداش، خطمشیها و قوانین حاكم بر كار تدوین مییابند، مجموعه این‬
             ‫عوامل بر شكلگیری فرهنگ اولیه سازمان تأثیرات عمیق میگذارد.‬
‫بنیانگذاران و مدیران ارشد، نقش اساسی در این شكلگیری ایفا میكنند. اصول اعتقادی،‬
‫ارزشها، اهداف و رفتار بنیانگذار سازمان مشخصكنندۀ نوع انتظارات حال و آیندۀ سازمان‬
   ‫است، این اعتقادات و رفتارها توسط دیگر مدیران سازمان به زیرمجموعه منتقل میشود.‬
‫كارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر نظر دارند و هر واقعۀ مهمی كه نتیجۀ عمل مدیریت‬
‫ميباشد را به خاطر میسپارند. عدالت، عجله، تكبر، محبت و دیگر خصایص مدیران در‬
‫شكلگیری فرهنگ سازمان تأثیر دارد. افراد آنها را به خاطر میسپارند. این رفتار نشانگر‬
‫آن است كه سازمان واقعً از آنها چه میخواهد. چه چیزهایی در ارتقاء كاركنان مهم است،‬
                              ‫ا‬
‫چگونه باید مسائل را حل كرد. همۀ اینها مجموعه قوانین نا نوشتة رفتاری در كار را‬
‫تشكیل میدهند. گروههای كار این قوانین را بهعنوان هنجارهای كار ميپذیرند و آنها را‬
  ‫یاد میگیرند و به افراد تازهوارد میآموزند و به این ترتیب یك فرهنگ تداوم مییابد.‬
‫در یك سازمان فرهنگ نقشهای متفاوتی ازجمله هویت بخشي به سازمان، آسان سازي‬
 ‫تعهدگروهي،شكل دادن به رفتار كاركنان و تأثیر بر نحوۀ عملكرد مدیریت را ایفا میكند.‬
‫وقتی دربارۀ فرهنگ سازماني سخن گفته میشود، منظور فرهنگ مسلط و غالب آن سازمان است‬
                     ‫كه نشاندهندۀ شخصیت متمایز سازمان میباشد.‬
‫با بررسی نظرات و نوشتههای صاحبنظران به این نتیجه میرسیم كه پژوهشگرانی كه‬
‫كوشیدهاند ویژگیهای سازمانهای موفق را بیان كنند بهطور مكرر بر مفهوم فرهنگ و قدرت و‬
‫سرایت ارزشهای معنوی، عقاید و فرضیاتی تأكید كردهاند كه نیروی كاری سازمان به آنها‬
‫وابستگی دارند. محققان دانشگاهی نیز رمز موفقیت ژاپنیها را در فرهنگ سازمانی‬
‫میدانند. بهطوریكه معتقدند فرهنگ سازمانی قوی قادر است به میزان قابل توجهی بر تعهد‬
‫كاركنان اثر بگذارد و استحكام رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین و‬
‫مقررات رسمی باشد و حتی مؤثرتر از سیستم كنترل رسمی سازمان عمل كند. درصورتیكه فرهنگ‬
‫قوی و مثبت باشد باعث میشود كه افراد دربارۀ آنچه كه انجام میدهند احساس بهتری داشته‬
‫باشند و امور را به نحو احسن انجام دهند. درنتیجه موجب عملكرد بهتر و بهرهوری بیشتری‬
‫میشود. افزایش بهرهوری منجر به بهبود سطح زندگی و كیفیت بهتر آن و افزایش رفاه خواهد‬
‫شد و در عین حال زندگی بهتر باعث رشد فكری و افزایش توان اندیشهای و كاری انسان‬
                                       ‫میشود.‬
‫با توجه به این مطالب با القای هر ارزشی نظیر بهرهوری در سازمان الزم است تغییرات‬
‫مناسب نیز در فرهنگ سازمان ایجاد شود تا بهصورت یك فرهنگ سازگار با مقتضیات سازمانی‬
‫جدید درآید. از اینرو مدیران باید فرهنگ موجود در سازمانهای خود را تجزیه و تحلیل و‬
‫سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعریف، و فرهنگ و ارزشهای مناسبی كه اهداف آنها را‬
‫حمایت كند مشخص و سپس ایجاد نمایند. و در مواقع مورد لزوم برای طرد و یا اصالح بعضی‬
‫كنند.‬  ‫انتخاب‬  ‫را‬  ‫مناسبی‬  ‫حلهای‬  ‫راه‬  ‫سازمانی،‬   ‫رایج‬  ‫فرهنگهای‬   ‫از‬

‫2‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫سردبیر‬
     ‫آقای داجمر در جمع خبرنگاران رسانهها و مطبوعات:‬
 ‫رشد يک میلیارد دالری کشتیرانی‬
‫جمهوری اسالمی ايران در زمان تحريم‬
‫کرايههای حمل دريافتی در 6 ماهه امسال 40 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته و از‬
                 ‫282 میلیون دالر سال قبل به يک میلیارد دالر رسیده است.‬
‫باتوجه به کاهش 00 درصدی ترانشیپ در بندرعباس، ترانشیپ در عسلويه 0/3 برابر شده به‬
            ‫طوری که در 6 ماهه امسال 248 هزار کانتینر جابهجا گرديده است.‬
‫در سالی که گذشت 28 فروند کشتی فرسوده از ناوگان خارج شد و 88 فروند کشتی جديد به‬
                                    ‫ناوگان پیوست.‬
‫اين مطالب بخشهايی از سخنان رئیس هیئت مديره و مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران‬
       ‫در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها و مطبوعات در 28 دی ماه جاری میباشد.‬
                     ‫مشروح گزارش اين نشست خبری از نظرتان میگذرد:‬
‫به گزارش خبرنگار ما، در ابتدا آقای محمدحسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬
‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به وضعیت اقتصادی جهان از سال 2008 تاکنون اشاره کرد و‬
‫گفت: تقریبً از نیمه سال 2008 به بعد دنیا با یک بحران اقتصادی مواجه شد به طوری که‬
                                     ‫ا‬
‫تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2008 با افت روبهرو شد به طوری که 2/0 درصد تولید‬
                     ‫ناخالص داخلی جهان در سال 2008 کاهش پیدا کرد.‬
‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در ادامه افزود: اما به لطف خدا از ابتدای سال‬
‫0008 وضعیت اقتصادی مقداری به طرف بهبودی رفت به طوری که تولید ناخالص داخلی جهان در‬
‫سال 2008 با 2/4 درصد رشد مواجه شد و پیشبینی میشود برای سال 0008، 8/4 درصد رشد داشته‬
‫باشد. ایشان کاهش درصدی تولیدات صنعتی جهان را متأثر از بحران اقتصادی دانست و‬
‫افزود: تولیدات صنعتی جهان هم در سال 2008 با 4/8 درصد کاهش مواجه شد و این شاخص هم‬
‫در سال 0008 باتوجه به بهبود اوضاع اقتصادی به 6 درصد مثبت رسید و برای سال 0008 هم‬
                               ‫انتظار بهبود شاخص داریم.‬
‫آقای داجمر در بخشی دیگر از سخنانش با بیان این مطلب که تولید ناخالص داخلی جهان و‬
‫تولیدات صنعتی بر حملونقل دریایی که شاخهای از تجارت جهانی است تأثیرات مثبت دارد به‬
‫شاخص بالک (‪ )BDI‬اشاره کرد و افزود: شاخص بالک که یکی از مهمترین شاخصهای حملونقل‬
‫دریایی است در اوایل سال 2008 میالدی به 00700 رسیده بود ولی با وجود بحران جهانی این‬
                              ‫شاخص با سقوط به 057 رسید.‬
‫مقام ارشد کشتیرانی شاخص بالک در ابتدای سال 2008 را 002 عنوان کرد و افزود: البته‬
‫این شاخص نسبت به سال 2008 در ابتدای سال 0008 به 0000 افزایش یافت و سپس یک روند کاهش‬
‫پیدا کرد و به 0870 رشد و دوباره با رشدی مواجه شدیم و این عدد به 6504 هم رسید اما‬
               ‫مجددً کاهش یافت. این شاخص در حال حاضر حدود 0020 میباشد.‬
                                         ‫ا‬
‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بخشی دیگر از سخنانش به بخش کانتینر اشاره‬
‫کرد و افزود: شاخص حمل کانتینری نیز یکی از شاخصهای مهم حمل ونقل دریایی است که از‬
‫ابتدای سال 0008 این شاخص عدد 500 را نشان میدهد و این رشد خوبی بود و تا اواسط سال‬
‫به 057 هم رسید اما دوباره یک روند کاهشی پیدا کرد و در حال حاضر این شاخص به 076‬
                                      ‫رسیده است.‬
‫آقای داجمر به میزان حمل کاال توسط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت:‬
‫کشتیرانی در 2 ماهه سال جاری تقریبً 78 میلیون تن کاال حمل کرد که نسبت به سال قبل از‬
                         ‫ا‬
                          ‫نظر تناژ با رشد 58 درصدی مواجه شد.‬
‫وی در ادامه افزود: اما باتوجه به بهبود شاخصهای ذکر شده، کرایههای حمل دریافتی در‬
‫مدت 2 ماهه امسال 04 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ یعنی از 807 میلیون‬
             ‫دالر سال قبل به یک میلیارد دالر در هشت ماهه امسال رسیده است.‬
‫وی تصریح کرد: به عبارتی در بخش واردات 5/4 درصد رشد، در بخش صادرات 07 درصد و در بخش‬
  ‫حملونقل بینالمللی 08 درصد رشد داشتیم. میزان حمل نیز در بخش صادرات در 2 ماهه سال‬
     ‫جاری به 5/6 میلیون تن رسید که این رقم در سال گذشته 2/0 میلیون تن بوده است.‬
 ‫وی در ادامه افزود: از نظر کرایه حمل در واردات 20 درصد، در صادرات 87 درصد و در حمل‬
                         ‫بینالملل 75 درصد رشد را شاهد بودیم.‬


‫3‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫وی به ترانشیپ نیز اشاره کرد وگفت: در سال 22 نسبت به سال گذشته ترانشیپ در بنادر‬
‫ایران 20 درصد رشد داشته است و باتوجه به کاهش 44 درصدی در بندرعباس، ترانشیپ در‬
                              ‫عسلویه 4/0 برابر شده است.‬
‫به عبارتی فعالیت ما به خاطر گسترش فعالیتها در منطقه پارس جنوبی و عسلویه افزایش‬
                                      ‫یافته است.‬
‫در سال گذشته 00 هزار کانتینر در عسلویه جابهجا شد اما در 2 ماهه امسال 800 هزار‬
‫کانتینر جابهجا گردید که این برآورد ما تا پایان سال جاری است همچنین در بندر امام‬
                            ‫با رشد 700 درصدی مواجه هستیم.‬
‫آقای داجمر به وضعیت ناوگان کشتیرانی اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال 0008 ناوگان‬
‫کشتیرانی دارای 060 فروند کشتی با ظرفیت 4/5 میلیون تن و نیز متوسط عمر ناوگان 7/00‬
‫سال بود. در حال حاضر ناوگان دارای 060 فروند کشتی با ظرفیت 5 میلیون و 605 هزار تن‬
‫میباشد و همچنین متوسط عمر ناوگان به 8/00 رسیده است؛ یعنی یک کشتی کمتر شده ولی‬
         ‫ظرفیت ناوگان 700 هزار تن بیشتر و عمر ناوگان نیم سال جوانتر شده است.‬
‫وی افزود: در سالی که گذشت 70 فروند کشتی فرسوده از ناوگان خارج شد و 60 فروند کشتی‬
‫جدید به ناوگان پیوست و برای سال 0008 که تازه وارد آن شدهایم پیشبینی میشود باتوجه‬
‫به قراردادهایی که داریم تعداد 5 فروند کشتی با ظرفیتی بالغ بر 028 هزار تن وارد‬
                                 ‫ناوگان کشتیرانی شود.‬
‫در گزارش خبرنگار ما آمده است: در بخش دیگر این نشست خبری که به سؤاالت خبرنگاران‬
‫اختصاص یافت خبرنگاری درخصوص تحریمها و تأثیرات هدفمند شدن یارانهها بر حملونقل‬
‫دریایی سؤال کرد که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ‬
‫به سؤال این خبرنگار گفت: کشورهایی که کشتیرانی را مشمول تحریم قرار دادهاند خود‬
‫میدانند که شرکت کشتیرانی و مؤسسات حملونقل هیچ مسئولیتی در رابطه با بازرسی کاال‬
‫ندارند، بازرسی کاالها در مبادی و مقاصد حمل توسط گمرکات کشورها انجام میشود و برای‬
‫هیچ یک از شرکتهای کشتیرانی امکان بازرسی و کنترل کاالیی را که در یک بسته تحویل‬
‫میگیرند وجود ندارد بنابراین براساس اظهارات صاحب کاال و تأیید مقامات بندری کشورهای‬
                     ‫مبدأ، عملیات بارگیری در کشتیها انجام میشود.‬
‫وی در ادامه گفت: این که عنوان میکنند کشتیرانی متخلف است خودشان بهتر میدانند که‬
          ‫چنین ادعاهایی طبق قوانین و مقررات بینالمللی منطقی و قانونی نیست.‬
‫وی استفاده از چنین ادعاهای کذب و دروغ را تبلیغاتی علیه کشور جمهوری اسالمی ایران‬
‫دانست و افزود: آنان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را که در عرصة تجارت جهانی فعال‬
  ‫است مجموعة توانمند کشور میدانند و قصدشان ضربه زدن به کشور و مسئوالن نظام میباشد.‬
‫وی بازپسگیری وام توسط بانکهای خارجی را در زودتر از موعد مقرر توطئهای دیگر اعالم‬
‫کرد و افزود: کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تا به حال در پرداخت اقساط وامهایی که از‬
‫بانکهای خارجی دریافت کرده هیچ گونه قصوری نکرده است. اما آنان به دلیل مسائل سیاسی‬
                      ‫خواستار پرداخت اقساط به صورت یک جا شدند.‬
‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: به لطف خدا توانستیم با کسب اعتبار از‬
‫بانکهای داخلی این وامها را پرداخت کنیم و توطئهای را که آنان برای ضربه زدن و متوقف‬
                     ‫کردن فعالیت ناوگان به کار بردند خنثی کنیم.‬
‫آقای داجمر در مورد تأثیر و یا عدم تأثیر هدفمندی یارانهها بر حملونقل دریایی نیز‬
‫گفت: باتوجه به اینکه فعالیت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بینالمللی است یکی از‬
‫کارهای مهمی که در بخش حملونقل دریایی در یک فرایند زمانی 5 ساله در دهه 07 انجام شد‬
‫این بود که نرخ سوختی که به کشتیهای ما داده میشد از نرخ داخلی به بینالمللی تغییر‬
‫یافت و در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران سالهاست در بعد حملونقل بینالمللی‬
            ‫ُ‬
‫از سوخت با نرخ بینالمللی استفاده میکند بنابراین هدفمندی یارانهها بر حملونقل‬
‫بینالمللی هیچ تأثیری ندارد به جز بخشی که در دریای خزر و خلیج فارس در زمینه حمل‬
‫بار و مسافر بین بنادر داخلی و حاشیهای فعالیت دارند تأثیر خواهد داشت که به مسئولین‬
‫هم منعکس شده است و امیدواریم متناسب با سایر بخشهای حملونقل کشور، حملونقل دریایی‬
           ‫هم مورد توجه قرار گیرد و بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.‬
‫«از قراردادهای منعقده برای خرید کشتی چقدر باقی مانده است؟» این سؤال خبرنگاری بود‬
‫که آقای داجمر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به آن گفت: تقریبً از‬
   ‫ا‬
          ‫قراردادهایی که اجرایی شده حدود 04 فروند کشتی دیگر باقی مانده است.‬
  ‫خبرنگاری از علت توقیف سه کشتی در سنگاپور پرسید که آقای داجمر در پاسخ به سؤال این‬
 ‫خبرنگار گفت: سه کشتی ما در سنگاپور توسط یک بانک فرانسوی توقیف شد. باقی مانده مبلغ‬
‫وام برای سه کشتی حدود 008 میلیون دالر بود. ادعای آنها براساس بندی از قرارداد بود که‬
 ‫آمده است در طول مدتی که این کشتیها در رهن بانک است باید از یک بیمه معتبر برخوردار‬
 ‫باشند، البته همان طور که میدانید مدتی پیش انگلستان در اقدامی پوشش بیمههای پیاندآی‬
  ‫را از بیمه کشتیهای ایران محروم کرد و با وجود این که شرکتهای بیمه تمایل به همکاری‬
   ‫با ما داشتند ولی به دلیل محدودیتی که برای آنها ایجاد شد ناچار شدند بیمه خود را‬
    ‫بردارند البته ما هم با یک اقدام سریع و با حمایت دولت محترم و سپرده یک میلیارد‬
‫4‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
 ‫دالری بانک مرکزی به عنوان پشتوانه بیمهها و ایجاد کنسرسیومی از تمام بیمههای ایرانی‬
    ‫این مشکل را برطرف کردیم و کشتیهای کشتیرانی تحت پوشش بیمه پیاندآی معلم قرار‬
                                      ‫گرفتند.‬
  ‫این در حالی است که هیچ کدام از شرکتهای پیاندآی خارجی از چنین پشتوانة ارزی کالنی‬
‫بهرهمند نیستند و چون قصد آنها ضربه زدن بود با وجود اینکه بیمه معلم از اعتبار کافی‬
 ‫برخوردار بود و نیز تضمین معتبری داشت اما اعالم کردند که این بیمه را قبول ندارند و‬
   ‫آن را به عنوان تخلف از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دادگاه مطرح کردند.‬
 ‫البته ما مبلغ مورد نظر را پرداخت کردیم و آنان نیز تأیید کردند اما به دلیل اینکه‬
  ‫با تعطیالت اواخر سال 0008 مواجه شد با اینکه میتوانستند شکایت خود را از دادگاه پس‬
  ‫بگیرند اما تعلل کردند تا دادگاه روال عادی خودش را بگذراند که امیدواریم در پنجم‬
                      ‫ژانویه حکم آزادی کشتیها را دریافت کنیم.‬
   ‫خبرنگار دیگری هم درخصوص وضعیت نیروی انسانی در کشتیرانی سؤال کرد که رئیس هیئت‬
‫مدیره شرکت در پاسخ به سؤال این خبرنگار گفت: خوشبختانه در زمینه تربیت نیروی انسانی‬
‫گامهای بسیار بزرگ در سالهای پس از انقالب برداشته شده است. در اوایل انقالب که ناوگان‬
   ‫کوچک بود حدود 52 درصد از کارکنان کشتیها خارجی بودند اما در حال حاضر این وضعیت‬
       ‫بالعکس شده است و در حال حاضر فقط 50 درصد کارکنان کشتیها خارجی هستند.‬
 ‫وی افزود: با توجه به اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از مؤسسه آموزشی بسیار قوی‬
‫برخوردار است امیدواریم این رقم کاهش یابد. اما در حملونقل دریایی هیچ وقت نمیتوانیم‬
 ‫بگوییم که از نظر تعداد نیروی خارجی به صفر رسیدهایم چون کشتیهای ما گاهی اوقات در‬
‫اقصی نقاط دنیا درخصوص جایگزینی نیروی انسانی دچار مشکل میشوند و طبیعی است که در آن‬
 ‫نقاط دسترسی به نیروی ایرانی نیست و میباید در همان منطقه نیروی مورد نیاز را تأمین‬
‫کنیم تا کشتی متوقف نشود و اگر از رقم 50 درصد نیروی خارجی به 2 درصد برسیم میتوانیم‬
                       ‫ادعا کنیم که به نقطة مطلوبی رسیدهایم.‬
  ‫افزایش تعرفهها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر سؤاالتی بود که مدیرعامل‬
  ‫کشتیرانی در پاسخ به آن گفت: سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص هزینه تربیت نیروی‬
‫انسانی افزایش قابل توجه و غیر قابل پیشبینی را ارائه داده و از این جهت مورد اعتراض‬
  ‫فعاالن صنعت دریایی کشور قرار گرفت که، صنعت دریایی از بخشهایی است که اتفاقً باید‬
     ‫ا‬
 ‫برای جوانان جویای کار جاذبه و انگیزه ایجاد کند چون دریانوردی یکی از مشاغل سخت و‬
                                  ‫مشکل در دنیاست.‬
 ‫نشست صمیمی معاون، مديران و کارکنان حوزه معاونت بازرگانی با حضور آقای دکتر غالمحسین گلپرور‬
‫معاون بازرگانی، مديران امور و کارشناسان اين حوزه در تاريخ 68 آذر ماه جاری در سالن اجتماعات‬
                             ‫ساختمان مرکزی کشتیرانی برگزار شد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما، در این نشست آقای دکتر گلپرور معاون بازرگانی به وضعیت‬
‫بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت بازار جهانی باتوجه به اتفاقاتی‬
                        ‫که اخیرً روی داده، پیچیده شده است.‬
                                      ‫ا‬
‫وی در ادامه افزود: بر این اساس سیاستگذاران اقتصادی آمریکا احساس میکنند که‬
‫توانستهاند به مجموعهشان بقبوالنند که با تکثیر دالر و تزریق آن به جامعه اقتصادی‬
‫میتوانند بخش عمدهای از مشکالت بیکاری و کاهش قیمتی را که در حال حاضر با آن مواجه‬
                                  ‫هستند کاهش دهند.‬
‫وی با اشاره به اینکه آمریکا با خطر کاهش روز به روز اجناس که باالتر از خطر تورم‬
‫میباشد مواجه شده است، گفت: به همین دلیل با وجود اینکه میدانند تزریق نقدینگی آثار‬
‫تورمی دارد ولی به دلیل مشکالت نقدینگی فعاالن اقتصادی آنها تصمیم گرفتهاند رقمی حدود‬
‫006 میلیارد دالر را به اقتصاد آمریکا تزریق کنند و در مرحلة دوم این مبلغ را به دو‬
‫تریلیون دالر افزایش دهند، با این توجیه که رقم بیکاری و کاهش قیمت بسیار باال است و‬
          ‫مشکالتی وجود دارد که بانکها و تشکیالت اقتصادیشان در حال سقوط است.‬
‫دکتر گلپرور با بیان این مطلب که جامعه جهانی معتقد است که چنین اقدامی یک فریبکاری‬
‫اقتصادی توسط آمریکا است، گفت: با نشر این حجم از دالر و سرازیر کردن آن در اقتصاد‬
‫جهانی، کشورهایی از قبیل برزیل، آرژانتین، ترکیه، هندوستان و اندونزی که دارای‬
            ‫اقتصاد نوظهوری میباشند با یک سری تهدیدات جدیدی مواجه هستند.‬
‫5‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫این مطلب که آمریکا بهره دالرش را با کمتر از یک‬   ‫معاون بازرگانی در ادامه با بیان‬
‫بازار میکند، تصریح کرد: توجیه آمریکا این است که‬  ‫درصد و با حجم نقدینگی عظیمی وارد‬
‫میشود ولی در حقیقت، سفتهبازان بزرگ بینالمللی در‬   ‫این پولها در اقتصاد آمریکا مصرف‬
‫باال برخوردارند و دارای اقتصاد نوظهور هستند‬     ‫کشورهایی که از بهرههای بانکی‬
                                 ‫سرمایهگذاری میکنند.‬
‫معاون بازرگانی با اشاره به اینکه وارد کردن حجم مقدار عظیمی پول به کشورهای دارای‬
‫اقتصاد نوظهور که ظرفیت و حجم اقتصادی محدود و مشخصی دارند آثار تخریبی به جا‬
‫میگذارد، گفت: اولین اثر تخریبی آن این است که تقاضا را برای پول ملی زیاد میکند و‬
‫حجم نقدینگی در این کشورها تورم ایجاد میکند و از طرفی دیگر این پول وارد بازار‬
‫سرمایه و بازار پولی میشود و بورس آنها را به شکل حبابی تبدیل میکند. همچنین به بخش‬
     ‫مسکن و هم به اقتصاد کشورهایی که در وضعیت آرام قرار دارند آسیب وارد میکند.‬
‫مقام ارشد حوزه بازرگانی کشتیرانی با اشاره به این که دنیا به فریبکاری اقتصادی‬
‫آمریکا آگاه است اما آمریکا به خواستهاش که سالها در تالش دستیابی به آن بوده است‬
        ‫میرسد و آن این است که ارزش برابری ارزها را نسبت به دالر افزایش بدهد.‬
‫وی در ادامه یادآور شد: طی سه ماه گذشته یورو حدود 70 درصد و ین ژاپن 00 درصد افزایش‬
‫پیدا کرد که در این مقطع ژاپنیها احساس خطر جدی کردند و اخیرً هم حدود 06 میلیارد‬
           ‫ا‬
‫دالر از بازار خریداری کردهاند تا بتوانند ارزش واحد پول خود را ثابت نگهدارند اما تا‬
     ‫چه زمانی میتوانند در مقابل دو تریلیون دالر و با رقمهای نجومی مقابله کنند.‬
‫وی به تأثیر تزریق نقدینگی اشاره کرد و گفت: اعتقاد بر این است که این روند باعث‬
‫خواهد شد به مرور طی سال 0008 که مرحله اول و دوم این تزریق نقدینگی انجام میشود سایر‬
                     ‫ارزهای بینالمللی نسبت به دالر افزایش یابند.‬
‫از جمله خواسته آمریکا این بوده است که ارزش برابری یوان چین را به دالر افزایش بدهد‬
‫که بعد از دو سال فشار، یوان را به کمتر از 00 سنت تغییر داد ولی با این روند‬
‫کارشناسان اعتقاد دارند که اگر این امر شکل عملی به خودش بگیرد یوان چین تغییر‬
‫محسوسی نسبت به دالر آمریکا پیدا خواهد کرد و اثر مثبتش برای جامعه اقتصادی آمریکا‬
‫این است که با ارزان شدن دالر امکان صادرات بیشتر آمریکا فراهم میشود و در عوض کاهش‬
‫صادرات از سمت چین و کشورهای اروپایی را به مقصد آمریکا به دنبال خواهد داشت و این‬
                     ‫وضعیتی است که برای سال 0008 پیشبینی میشود.‬
‫آقای دکتر گلپرور در بخش دیگری از سخنانش به آثار تهدیدها و تحریمها بر خانواده بزرگ‬
‫کشتیرانی اشاره کرد و گفت: طبیعتً مسائل اقتصاد جهانی آثار مثبت و منفی خود را بر‬
                         ‫ا‬
                              ‫فعالیتهای ما خواهد داشت.‬
‫وی به افزایش سفارشهای ساخت کشتی اشاره کرد و گفت: براساس سفارشهای ساخت کشتی، تا‬
‫سال 8008 بیش از 05 درصد به حجم کشتیهای فله از جهت ‪ DWT‬اضافه میشود و چیزی حدود 70‬
             ‫درصد به حجم کشتیهای کانتینربر از جهت ظرفیت اضافه خواهد شد.‬
‫وی به کاهش نرخ کرایهها اشاره کرد و گفت: کارشناسان معتقدند براساس ارقامی که موجود‬
‫است در اواخر سال 8008 و اوائل 0008 نباید امیدی به رشد بازار کشتی داشته باشیم.‬
‫البته ممکن است هر لحظه اتفاقات دیگری در بازارهای جهانی رخ دهد که محاسبات‬
                              ‫تحلیلگران را دگرگون کند.‬
‫دکتر گلپرور در ادامه با بیان این مطلب که براساس ارقام و آمارهای موجود بازار تا‬
‫سال 0008 نباید تغییر محسوسی داشته باشد، گفت: اگر کاهش دالر ادامه داشته باشد بدین‬
‫مفهوم است که کشتیرانی دوباره با یک معضل دیگر مواجه خواهد شد، به عبارتی درآمدها در‬
‫حد اندک و از طرفی دیگر کرایههایی را که دریافت میکند ارزش آن براساس دالری که نرخهای‬
                            ‫کاهش یافته را دارد خواهد بود.‬
‫وی در ادامه افزود: براساس نظریههای موجود احتمال دارد ارزش دالر نیز تا 00 درصد کاهش‬
‫یابد و این فشار مضاعفی بر کشتیرانیها وارد میکند چرا که فروش کشتی توسط کشتیسازان‬
‫به دالر صورت میگیرد ولی هزینههای بندری و عملیاتی به نرخ محلی است. قطعات هم به‬
                           ‫وسیله یورو و ین خریداری میشود.‬
‫وی با بیان این مطلب که این عوامل نشان میدهد در سال 0008 نه تنها فشارها بر‬
‫کشتیرانیها کم نخواهد شد، گفت: احتمال میرود کاهش درآمدها باز هم مالکان کشتیها را‬
‫بیشتر تحت فشار قرار دهد و از طرفی کاهش درآمدها و افزایش هزینهها خود یک مشکل بزرگی‬
                                        ‫است.‬
‫وی افزود: دشمن تحریمها را با این تفکر دنبال میکند که اگر بتواند فعالیتهای‬
‫کشتیرانی را متوقف کند جمهوری اسالمی ایران را به زانو درآورده است ولی ما با قوت به‬
                              ‫فعالیت خود ادامه میدهیم.‬
‫معاون بازرگانی در پایان سخنانش تأکید کرد: مدیران و کارشناسان هوشیار باشند که‬
‫دشمنان برای رسیدن به مقاصدشان وعدههای دروغین را پیشنهاد میکنند از این رو باید‬
                    ‫همواره و در همه مراحل مراقب و هوشیار باشیم.‬
‫وی خاطرنشان کرد: بیتردید اگر مقاومت کنیم و صبور باشیم و وظیفه خود را در مقابل‬
‫کشور و جامعه به نحو احسن انجام دهیم و درست فکر کنیم و برنامهریزی درستی داشته‬
‫6‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫باشیم و بهترین شیوهها را انتخاب کنیم قطعً یاری خداوند با ما خواهد بود و به لطف‬
                    ‫ا‬
                     ‫خدا همچنان سربلند و سرافراز خواهیم بود.‬
‫گزارش خبرنگار ما حاکی است: در ادامه این نشست مدیران امور حوزه معاونت بازرگانی ضمن‬
‫ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت واحدهای تحت مسئولیت خود به سؤاالت کارشناسان حوزه‬
                           ‫معاونت بازرگانی پاسخ دادند.‬
‫مراسم سوگواری و عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و هفتاد و دو‬
‫تن از یاران باوفایش در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور رئیس هیئت مدیره و‬
‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، معاونان و مشاوران، مدیران و کارکنان‬
                               ‫کشتیرانی برگزار گردید.‬
‫به گزارش خبرنگار ما، پیش از شروع مراسم ابتدا عزاداران حسینی با شنیدن گلبانگ محمدی‬
‫(ص) اذان ظهر در صفوف منظم، تکبیر عشق را سر دادند و با اقتدا به امام جماعت نماز‬
‫ظهر را اقامه کردند. پس از ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س) فضای مجلس به تالوت آیاتی‬
‫چند از قرآن کریم با نوای دلنشین آقای احمد سمنانی از همکاران حوزه معاونت بازرگانی‬
                     ‫عطرآگین گشت و پس از آن نماز عصر اقامه شد.‬
‫نصب پرچمهای مشکی در نمازخانه به فضای عزاداری مجلس نیز کمک کرده بود، پالکارد زیبایی‬
‫که تصویر زیبای بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) بر آن حک شده بود با متنی زیبا از‬
‫فرمایشات گهربار امام حسین (ع) با این مضمون که «قسم به خدا که راه راست و حق همان‬
          ‫راهی است که ما در آن روانیم» نظر حاضران را به خود جلب کرده بود.‬
‫از زیباییهای این مجلس این بود که همه با هر پست و مقامی که داشتند کنار یکدیگر‬
    ‫نشسته بودند زیرا میدانستند که جای جای مجلس امام حسین (ع) نورانی و متبرک است.‬
‫لحظهای که مرثیهخوان عزیز زهرا (س) از جوان امام حسین (ع) حضرت علی اکبر (ع) و از‬
‫پیکر پاک و مطهر قطعه قطعه شدهاش و اینکه ابیعبدا... طاقت نداشت جوان عزیز و پارة‬
        ‫تنش را به خیمه برساند خواند، اشکها از چشمان عزاداران حسینی جاری شد.‬
‫پس از لحظاتی سوگواران با نوحهخوانی و سینهزنی، عشق و ارادات خود را به سرور و ساالر‬
    ‫شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش ابراز کردند.‬
‫در پایان مراسم عزاداران حسینی بر سر سفرة طعام امام حسین (ع) که میزبان آن کشتیرانی‬
                        ‫جمهوری اسالمی ایران بود پذیرایی شدند.‬


  ‫در مراسم تجلیل از دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشورصورت‬
               ‫گرفت؛‬
   ‫تقدير از رئیس هیئت مديره و‬
        ‫مديرعامل‬
   ‫كشتیــراني جمهـــوري اسالمــي‬
         ‫ايران‬
  ‫به عنوان پیش كسوت حملو نقل كشور‬
‫در مراسم تجلیل از دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور و به مناسبت روز حمل و نقل از‬
‫آقاي محمد حسین داجمر رئیس هیئت مديره و مدير عامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران به‬
‫شد.‬  ‫تقدير‬  ‫کشور‬  ‫دريايی‬ ‫نقل‬  ‫و‬  ‫حمل‬  ‫عرصۀ‬  ‫پیشکسوتان‬  ‫از‬ ‫يکی‬  ‫عنوان‬
‫به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم که در اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران و با‬
‫حضور آقايان نهاونديان رئیس اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران ،آل اسحاق رئیس اتاق‬
‫بازرگانی و صنايع معادن تهران ،راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران و‬
‫جمعی از دستاندرکاران و پیشکسوتان صنعت حمل و نقل کشور برگزار شد از رئیس هیئت مديره‬
‫گرديد.‬   ‫تقدير‬  ‫ايران‬  ‫اسالمی‬  ‫جمهوری‬   ‫کشتیرانی‬   ‫عامل‬ ‫مدير‬   ‫و‬

‫7‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫پیش از اين نیز از مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران به عنوان چهره ماندگار سال‬
          ‫66 و همچنین مدير ارشد دريايی نمونه در سال جاری، تقدير شده بود.‬

          ‫گفتوگوی آوای کشتیرانی با فرمانده، سرمهندس،‬
        ‫افسر دوم، سرمهماندار و سرملوان کشتی ايران هرمز 08‬
             ‫در اسکله شهید باهنر بندرعباس؛‬

‫زحمتکشــــان ايــــران هرمز 08‬
‫هنگامی که وارد اسکله بندر شهید باهنر بندرعباس شديم مسافران کشتی ايران هرمز 08 که با اين‬
‫کشتی از بندر شارجه به بندرعباس آمده بودند، در سالن گمرک در حال تحويل بارهای خود بودند،‬
‫اما بارهای وارداتی و تران زيتی کشتی که شامل خودرو و کانتینر بود هنوز تخلیه نشده بود. با‬
‫ديدن کاپیتان آفرينش فرمانده کشتی و استقبال گرم ايشان، آمادگیمان برای انجام گفتگو با‬
             ‫فرمانده، سرمهندس، افسر دوم، سرمهماندار و سرملوان کشتی بیشتر شد.‬
             ‫آنچه میخوانید حاصل اين گفتگوها است.‬
                                       ‫معرفی‬
‫من علیرضا آفرینش متولد 5400 خرمشهر هستم، از سال 7600 به عنوان دانشجو وارد کشتیرانی‬
‫جمهوری اسالمی ایران شدم و در سال 0700 به عنوان افسر سوم اولین سفر دریاییام را آغاز‬
                                       ‫کردم.‬
‫حدود 2 سال است که در کشتیرانی والفجر فعالیت دارم و در حال حاضر به عنوان فرمانده‬
                   ‫کشتی ایران هرمز 40 مشغول انجام وظیفه میباشم.‬

                                ‫خط بندرعباس – شارجه‬
‫حدود 00 سال است که خط بندرعباس – شارجه برقرار است و حدود دو سال است که خط جدیدی به‬
                     ‫نام خط بندرعباس – عمان نیز اضافه شده است.‬

                                   ‫الحاق به کشتی‬
‫اوایل مهرماه جاری به کشتی ایران هرمز 40 ملحق شدم البته یک سال هم بر روی کشتی هرمز‬
 ‫80 فعالیت داشتم و بر روی شناورهای مختلف کشتیرانی والفجر نیز مشغول به کار بودهام.‬

                                     ‫حرکت در شب‬
  ‫ً شبها ساعت 00 از بندرعباس به سمت شارجه و بالعکس در حال حرکت هستیم و سه روز‬
                                       ‫معموال‬
     ‫در هفته این کار را انجام میدهیم و این مسیر را طی 80 الی 00 ساعت طی میکنیم.‬

                                ‫خط بندرعباس – عمان‬
‫در ماه دو بار در روزهای جمعه از بندرعباس به سمت بندر مسقط عمان برنامة سفر داریم و‬
‫بارهای صادراتی را برای عمان حمل میکنیم و از آنجا به سمت شارجه میرویم و در نهایت‬
                  ‫مسافران را از آنجا به بندرعباس انتقال میدهیم.‬

                         ‫حمل بار و مسافر با کشتی «رو- رو»‬
‫ً کانتینرهای یخچالی، کاالهای عمومی و متفرقه را با کشتی ایران هرمز 40 که یک‬  ‫معموال‬
                          ‫کشتی «رو – رو» است حمل میکنیم.‬
‫خودروی سواری هم از کاالهایی است که با این کشتی حمل میشود. البته بیشتر خودروها خرید‬
‫داخلی نیستند بلکه برای کشورهای آسیانه میانه ترانزیت میشوند. کانتینر و کاالهای‬
‫عمومی روی کفیهای 04 فوت و 08 فوت قرار دارد. از نظر بار صادراتی مخصوصً کاالهای‬
    ‫ا‬
                           ‫یخچالی نیز وضعیت مطلوب است.‬

                     ‫تأثیر فصول سال بر تعداد مسافر و میزان بار‬
‫شرایط تحریم هیچ تأثیری بر فعالیت ما نگذاشته و بیشتر مواقع کشتی مملو از بار است.‬
‫فقط فصول سال در حمل کاال تأثیرگذار است. به عنوان مثال در فصل تابستان هم تعداد‬
‫مسافر و هم میزان کاالهای صادراتی بیشتر میشود و در فصل زمستان کاالهای عمومی و متفرقه‬
        ‫افزایش مییابد و از طرف دیگر تعداد مسافر و کاالی یخچالی کمتر میشود.‬
                                     ‫خرابی دريا‬

‫8‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫در فصل زمستان دریا به طول کلی خراب است ولی مشکل خاصی در ارتباط با مسافران نداریم‬
‫و اگر هم مسافران مشکلی پیدا کنند سرمهماندار به آنان رسیدگی میکند. البته به‬
     ‫مسافران درخصوص خرابی دریا توضیحاتی داده میشود تا از موجهای دریا نهراسند.‬

                                       ‫خاطره‬
‫یادم میآید با کشتی تندروی زمرد از بندرعباس به سمت دوبی در حال حرکت بودیم که دریا‬
               ‫خیلی خراب شد به طوری که تمامی مسافران دریازده شدند.‬
‫سرمهماندار کشتی مرا صدا زد و گفت: یکی از مسافران با شما کار دارد و آن مسافر به من‬
‫گفت: آیا ما زنده میمانیم؟ گفتم مگر قرار است زنده نمانیم، گفت: اگر زمانی اتفاقی‬
‫برایمان افتاد پول بیمه عمر من را به بازماندگانم بدهید، به او گفتم که به لطف خدا‬
‫هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و تا دو ساعت دیگر به دوبی خواهیم رسید. وقتی به مقصد‬
‫رسیدیم حالت روحی مسافران به گونهای بود که گویا دنیا را به آنان داده بودند چون ما‬
‫در آن سفر مسیر 0 ساعته را در مدت 6 ساعت طی کردیم. خوشبختانه کشتیهای مسافری از‬
                           ‫ایمنی باالیی برخوردار هستند.‬
                          ‫عدم توجه مسافران به خرابی دريا‬
‫00 روز پیش که میخواستیم از شارجه حرکت کنیم، مسئوالن بندر شارجه اجازه حرکت را به‬
‫کشتی ندادند اما مسافران توجه به خرابی دریا نمیکنند چون بعضی از آنان ویزا دارند و‬
‫برخی دیگر تاریخ ویزایشان به اتمام رسیده است و بعضی دیگر هم نمیتوانند برگردند بر‬
‫همین اساس مسافران اعتراض میکنند و تا زمانی که سوار کشتی نشدهاند و خرابی دریا را‬
‫ندیدهاند مسئله را قبول نمیکنند. در این مواقع به حرکت خود ادامه میدهیم چون از نظر‬
‫ما مشکلی ندارد و با ایمنی هم میرسیم اما در این گونه موارد برای مسافران مشکل ایجاد‬
‫میشود. در این خصوص تابلوهایی هم با این مضمون که «مسافران در شرایط خرابی دریا جهت‬
                  ‫حرکت کشتی اصرار نورزند»، در بندر نصب شده است.‬

                                     ‫خانواده‬
‫در سال 0700 ازدواج کردم و حاصل آن دو فرزند پسر و یک دختر است. پسرم دانشجوی رشته‬
‫مهندسی صنایع است و دیگر فرزندانم در مقاطع دبیرستان و ابتدایی تحصیل میکنند و محل‬
                             ‫زندگیمان هم کرمان است.‬
                                       ‫معرفی‬
‫من پرویز روشنی تبریزی متولد 2000 زنجان هستم. از سال 7500 وارد کشتیرانی شدم و دورة‬
                       ‫مهندسی موتور را در انگلستان گذراندم.‬
‫در حال حاضر مأمور به خدمت در کشتیرانی والفجر هستم و از فعالیتم در این شرکت شش سال‬
‫میگذرد. کشتی ایران عدل از کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آخرین کشتی کاری من‬
              ‫بود، البته من در کشتیرانی دریای خزر هم فعالیت داشتهام.‬

                                 ‫الحاق به کشتی‬
‫حدود 7 ماه از پیوستن من به این کشتی میگذرد. خاصیت کار در این کشتیها این است که‬
‫دوری از خانواده کمتر است و هر روز خشکی را میبینیم و از محصوالت غذایی تازه‬
                                  ‫برخورداریم.‬

                                ‫موتور کشتی هرمز 08‬
‫این کشتی دارای دو موتور 0708 کیلووات است. موتور این کشتی در حین حرکت به طور‬
‫اتوماتیک کار میکند و زمانی که به مقصد میرسیم به کارهای عادی آن رسیدگی میکنیم.‬
‫ً موتورخانه را سرکشی میکنیم و پس از آن به‬ ‫هنگامی که از اسکله جدا میشویم معموال‬
‫به‬  ‫استراحت میپردازیم اما زمانی که زنگ هشدار به صدا در میآید ابتدا مهندس دوم‬
‫موتورخانه میرود و اگر مورد حادی باشد من را با خبر میکند که البته هفتهای دو تا سه‬
                         ‫مرتبه زنگ هشدار به صدا در میآید.‬

                            ‫الحاق به ايران هرمز 22‬
‫قرار است از کشتی ایران هرمز 40 به کشتی ایران هرمز 58 که باید جهت تعمیرات به‬
                           ‫کشتیسازی برود ملحق بشوم.‬

                                     ‫اهل عمل‬

‫9‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫من سعی میکنم بیشتر اهل عمل باشم و با نیروهای زیر مجموعه خود مانند یک برادر رفتار‬
                                     ‫میکنم.‬

                            ‫442 ماه خدمت خالص دريايی‬
‫مدت زمان خدمت خالص دریایی من باالتر از 008 ماه میباشد و حدود 78 سال نیز سابقه‬
‫دریانوردی دارم و میتوانم از قانون سختی شغل دریانوردی استفاده کنم البته درخواست‬
                         ‫بازنشستگی خود را ارائه دادهام.‬

                                     ‫فرزندان‬
‫من دارای دو فرزند هستم که یکی از آنها مدرک فوق لیسانس مهندسی را دریافت کرده و‬
               ‫مشغول به کار است و دومی دانشجوی رشته مکانیک میباشد.‬

                                      ‫خاطره‬
‫یادم میآید در سفری که با کشتی ایران کالهدوز به سمت ژاپن داشتیم، آسمان رعد و برقی‬
‫زد و باتوجه به اینکه کشتی کالهدوز از کشتیهایی است که زیاد تحت تأثیر دریای خراب‬
‫قرار نمیگیرد ولی وقتی به پل فرماندهی آمدیم متوجه شدیم که رعدو برق به دکل برخورد‬
‫کرده و تمام دستگاهها را سوزانده است. وضعیت طوری بود که همکاران از طریق ‪ VHF‬با‬
‫کشتیهای همجوار ارتباط برقرار میکردند. زمانی که به ژاپن رسیدیم سیستمها را در آنجا‬
                                  ‫تعمیر کردند.‬

                                      ‫توصیه‬
‫توصیه من به دریانوردانی که عالقه و اشتیاق دارند این است که سعی کنند همه چیز را با‬
                 ‫مطالعه یاد بگیرند تا در آینده برایشان مفید باشد.‬
‫صداقت در کار خیلی مهم است مخصوصً در کار ما که فنی است باید مسائل صادقانه و شفاف‬
                        ‫ا‬
‫بیان شود زیرا در غیر این صورت ممکن است یک مشکل بیان نشده در سیستم، خطرهای زیادی‬
                             ‫را به دنبال داشته باشد.‬

                                   ‫تداعی واژهها‬
                              ‫کشتی: دوری از خانواده‬
                               ‫موتورخانه: سر و صدا‬
                        ‫اسکه شهید باهنر: برو بیا – برو بیا‬
                                   ‫آالرم: هشدار‬
                           ‫سوختگیری: رعایت مسائل ایمنی‬
                                      ‫معرفی‬
‫من جبار مطوری ناصر متولد 0000 خرمشهر میباشم. از طریق شرکت کشتیرانی ایران و هند در‬
‫سال 5500 برای گذراندن دوره آموزشی افسری به هند اعزام شدم. پس از اتمام دوره به مدت‬
‫80 سال در کشتیرانی ایران و هند فعالیت داشتم. سپس به کشتیرانی والفجر آمدم و به مدت‬
‫2 سال در این شرکت فعالیت کردم. مدت 7 سال هم به کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مأمور‬
‫شدم و پس از آن مجددً در کشتیرانی والفجر مغشول به کار شدم و مدت 00 سال هم سابقه‬
                              ‫ا‬
‫دریانوردی دارم، در حال حاضر نیز بنا به نیاز شرکت به عنوان افسر دوم کشتی هرمز 40‬
                                ‫انجام وظیفه میکنم.‬

                               ‫رکورد در افسر اولی‬
‫من از سال 2600 تا به حال افسر اول میباشم و به خاطر بیماری فرزندم نتوانستم ادامه‬
                           ‫تحصیل دهم و ارتقا پیدا کنم.‬

                                     ‫خانواده‬
             ‫خانواده من در اهواز ساکن هستند و یک پسر و یک دختر دارم.‬

                                      ‫انتظار‬
‫از مسئولین کشتیرانی انتظار میرود با خانوادههای دریانوردان تماس داشته باشند تا از‬
‫مشکالت آنان باخبر شوند. خانة ما دریانوردان کشتی و زندگی ما در دریاها میگذرد و بار‬
                   ‫سنگین مسئولیت خانواده بر دوش همسران ما است.‬

‫01‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
                                    ‫ما مانديم‬
  ‫در زمان جنگ خارجیها از فعالیت بر روی ناوگان سر باز زدند و رفتند ولی ما ماندیم.‬
‫شرایط تحریم هم به لطف خدا سپری خواهد شد و در حقیقت این دریانوردان ایرانی هستند که‬
                                     ‫میمانند.‬

                                      ‫خاطره‬
‫در زمان جنگ تحمیلی به یکی از کشتیهای کشتیرانی ایران و هند موشک برخورد کرد و همه‬
‫جای کشتی آتش گرفت که همگی با یک قایق کوچک به بوشهر رفتیم، یک بار هم موشک به کشتی‬
      ‫ادیب اصابت کرد و تمام شیشههای کشتی شکست ولی به لطف خدا تلفاتی نداشتیم.‬
                                       ‫معرفی‬
          ‫من رضا موالیی سرمهماندار این کشتی هستم و 08 سال سابقه کار دارم.‬
‫در ابتدا در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشغول به کار بودم و مدتی در بسیج و زمانی هم‬
       ‫در شیالت فعالیت داشتم و پس از آن در کشتیرانی والفجر مشغول به کار شدم.‬

                                    ‫وظیفه اصلی‬
‫وظیفه اصلی من ارتباط با مسافران و تدارک کشتی از قبیل خرید محصوالت غذایی است. ما در‬
‫طول سفر دریایی از مسافران با صرف شام، چای، قهوه و صبحانه پذیرایی میکنیم و نیز‬
                  ‫برای آنان فیلمهای سینمایی را به نمایش میگذاریم.‬

                                ‫نظرسنجی از مسافران‬
‫ما فرمهای نظرسنجی را در اختیار مسافران قرار میدهیم و فرمهای تکمیل شده توسط آنان‬
‫را به دفتر مرکزی شرکت ارسال میکنیم که به لطف خدا انتقادات و پیشنهادهای آنها تأثیر‬
                                  ‫گذار بوده است.‬
‫قرار شده است برای ایام نوروز 0200 صندلیهای قسمت مسافران تعویض شود و به همین خاطر‬
‫کشتی چند روزی است که از تعمیرگاه آمده و بدنه آن نیز رنگ شده و قرار است که در دوبی‬
         ‫صندلیهای سالن عقب را تعویض و کشتی را برای ایام نوروز آماده کنند.‬

                                    ‫مشکالت کاری‬
‫متأسفانه تعداد مهماندار این کشتی کم است و سرویسدهی توسط یک مهماندار انجام میشود،‬
‫مشکل کمبود نیرو را به شرکت منعکس کردهایم که گفته میشود با کمبود جا مواجه هستیم‬
‫اما در گذشته کشتی دو مهماندار داشت و در حال حاضر ارائه خدمات به مسافران توسط یک‬
                      ‫سرمهماندار و یک مهماندار انجام میشود.‬

                      ‫يک هزار مسافر در ايام نوروز طی هر سفر‬
‫در ایام نوروز هزار نفر مسافر در هر سفر این کشتی خواهیم داشت و یک تعدادی هم با‬
‫خودروهای شخصی خود میآیند و به دلیل کمبود جا در طول سفر درخودروهایشان مینشینند‬
                  ‫البته بستههای پذیرایی به آنان هم ارائه میشود.‬
                                      ‫معرفی‬
‫من ناصر جوانمردی متولد 8400 خرمشهر هستم. در سال 2600 به استخدام کشتیرانی والفجر‬
‫درآمدم. 08 سال سابقه کاری دارم و در حال حاضر دو ماه و نیم است که به عنوان سرملوان‬
                        ‫به کشتی ایران هرمز 40 ملحق شدهام.‬

                              ‫دورههای فعالیت شغلی‬
‫من در ابتدا به مدت دو سال مهماندار بودم، مدت 6 سال در سمت ملوان درجه 8 عرشه‬
‫فعالیت میکردم و پس از آن ملوان درجه یک عرشه شدم و پنج سال در این سمت مشغول کار‬
‫بودم. سپس تعمیرکار عرشه شدم و پس از این که مدت خدمت دریاییام تکمیل شد به سمت‬
‫سرملوانی ارتقا پیدا کردم و در حال حاضر سه سال است که با این عنوان در کشتیهای‬
                           ‫کشتیرانی والفجر کار میکنم.‬
‫11‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

                          ‫وظیفه سرملوان کشتیهای رو – رو‬
‫وظیفه سرملوان سرپرستی نیروهای عرشه است. رنگآمیزی کشتی و کارهای مربوط به پهلوگیری‬
‫هم از وظایف گروه عرشه به حساب میآید و در کشتیهای رو – رو نیز با کشتیهای دیگر هیچ‬
                                  ‫تفاوتی نمیکند.‬
‫البته در کشتیهای مسافربری رسیدگی ما بیشتر است چون ما مسافر و گردشگر داریم‬
           ‫بنابراین باید کشتی از لحاظ زیبایی و نظافت مشکلی نداشته باشد.‬

                                   ‫استراحت کاری‬
 ‫زمانی که کشتی جدا میشود به استراحت میپردازیم و فقط ملوانان عرشه همراه با افسران‬
‫عرشه در ساعات مختلف به نوبت به نگهبانی در شب میپردازند و در روز هم نگهبانی دارند.‬

                               ‫خاطرهای فراموش نشدنی‬
‫هیچ وقت اتفاقی را که در کشتی کانتینربر موسوی افتاد، فراموش نمیکنم. در سال 42 طناب‬
‫کشتی به علت پوسیدگی در اسکله بندر میناراشد دوبی پاره شد و به یک کارگر هندی در‬
‫کنار اسکله برخورد و موجب مرگ آن کارگر گردید. این حادثه ناگوار باعث شد که حدود یک‬
‫سال و نیم از دوبی ممنوع الخروج شدم و دادگاهی داشتم. کشتی در همان شب تخلیه و‬
‫بارگیری را انجام داد و من به یک کشتی از کشتیهای ایرانی که در حال تعمیر بود رفتم.‬
‫پس از یک ماه مأموران ما را به هتل بردند و هر دو هفته یک بار دادگاه داشتیم. در این‬
‫مدت با هماهنگی شرکت خانوادهام دو بار به مالقاتم آمدند. خدا را شکر که شرکت و‬
‫سندیکای دریانوردی مشکالت را برطرف کردند. پس از اینکه به خانه آمدم مدت 6 ماه در‬
                    ‫کنار خانوادهام بودم و سپس دعوت به کار شدم.‬

                            ‫انتظار برای بازنشستگی‬
‫در حال حاضر منتظر بازنشستگی هستم ولی یک سری مشکالت بیمهای وجود دارد که وعده‬
                         ‫دادهاند آنها را برطرف کنند.‬

                             ‫شرايط الزم برای دريانوردی‬
‫کسب تجربه دریانوردی برای دریانوردان زمانی حاصل میشود که در دریا مشغول به کار شوند‬
‫و دریانورد باید قبل از آمدن به دریا آموزشهای الزم را دیده باشد و از لحاظ روحی و‬
‫روانی نیز از سالمت کامل برخوردار باشد در غیر این صورت برای خود و دیگران مشکل ایجاد‬
                                    ‫خواهد کرد.‬

                                       ‫کالم آخر‬
                 ‫امیدوارم ما بازنشسته شویم و جوانان جای ما را بگیرند.‬
   ‫امور پرسنلی و رفاه طی اطالعیهای نحوة ثبت نام متقاضیان دریایی و خشکی جهت استفاده‬
             ‫از تسهیالت نوروزی اماکن اقامتی شرکت را به شرح ذیل اعالم کرد.‬
                   ‫شروع ثبت نام : از تاريخ 48/88/9638 لغايت 42/88/9638‬

                  ‫نحوه ثبت نام جهت استفاده از مهمانسرای مشهد مقدس‬
‫0 -مراج عه كارك نان معاونت ها به ق سمت بی مه و ر فاه ( آ قاي یع قوبي ) و تكم یل فرم‬
              ‫درخواست اولیه براساس دورههاي زماني ذیل جهت مشهد مقدس‬
‫8 -كارك نان كادر در یایي ساكن شهر ستان و شاغل برروي شناورهاي ناو گان ميتوان ند‬
‫بهوسیله ارسال درخواست كتبي و انتخاب یكي از دوره هاي ذیل از طریق نمابر به شماره‬
‫08500068 به قسمت رفاه امور كاركنان دریایي (آقاي عليي كریميي) نسيبت بيه ثبيت نيام‬
‫21‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫اولیه، اعالم تلفن ضروري و ارسال كپي كارت شناسایي خود اقدام کنند. كاركنان دریایي‬
‫ساكن ت هران میبا ید با مراج عه ح ضوري و یا از طر یق ت ماس تلف ني در ا ین خ صوص ا قدام‬
                                        ‫کنند.‬
‫بدیهي ا ست پس از ات مام مه لت ث بت نام ، با ح ضور نمای نده معاونت ها و كارك نان‬
                     ‫دریایي نسبت به انجام قرعهكشي اقدام خواهد شد.‬

        ‫دورههاي زماني استفاده از مهمانسرای مشهد مقدس در ايام نوروز‬

       ‫38/8/49-‬     ‫9/8/49-‬   ‫2/8/49-9/8/49‬  ‫8/8/49-2/8/49‬  ‫82/28/96-‬
       ‫28/8/49‬     ‫38/8/49‬                    ‫8/8/49‬
       ‫08/8/49-‬     ‫48/8/49-‬    ‫8/8/49-‬    ‫2/8/49-8/8/49‬  ‫22/28/96-‬
       ‫68/8/49‬     ‫08/8/49‬    ‫48/8/49‬             ‫2/8/49‬
       ‫28/8/49-‬     ‫88/8/49-‬    ‫2/8/49-‬    ‫3/8/49-2/8/49‬  ‫62/28/96-‬
       ‫98/8/49‬     ‫28/8/49‬    ‫88/8/49‬             ‫3/8/49‬

                            ‫نحوه ثبت نام ويالهاي شمال و كیش‬
‫0 -مراج عه كارك نان كادر خ شكي به د فاتر معاونت های م حل ا شتغال و تكم یل فرم درخواست‬
                                        ‫اولیه‬
‫8 -كارك نان كادر در یایي عی نً ط بق روال ث بت نام م شهد م قدس (تو ضیحي در ستون باال)‬
                           ‫ا‬
                                     ‫اقدام کنند.‬

    ‫دورههاي زماني استفاده از ويالهای شمال براي کارکنان كادر خشكي در ايام نوروز‬

‫08/8/49-‬    ‫88/8/49-‬    ‫6/8/49-‬    ‫2/8/49-‬    ‫2/8/49-‬   ‫62/28/96-‬    ‫22/28/96-‬
 ‫28/8/49‬    ‫08/8/49‬    ‫88/8/49‬    ‫6/8/49‬    ‫2/8/49‬   ‫2/8/49‬      ‫62/28/96‬

   ‫دورههاي زماني استفاده از ويالهای شمال براي کارکنان كادر دريايي در ايام نوروز‬

 ‫28/8/49-‬    ‫28/8/49-‬    ‫9/8/49-‬   ‫8/8/49-‬    ‫3/8/49-‬   ‫92/28/96-‬    ‫82/28/96-‬
 ‫68/8/49‬    ‫28/8/49‬    ‫28/8/49‬   ‫9/8/49‬    ‫8/8/49‬   ‫3/8/49‬      ‫92/28/96‬   ‫دورههاي زماني استفاده از مهمانسرای کیش برای کارکنان كادر خشكي و دريايي در ايام‬
                     ‫نوروز‬

 ‫38/8/49 لغايت‬     ‫9/8/49 لغايت‬   ‫2/8/49 لغايت‬     ‫8/8/49‬      ‫82/28/96 لغايت‬
  ‫88/8/49‬        ‫28/8/49‬      ‫6/8/49‬     ‫لغايت0/8/49‬       ‫92/28/96‬

                                ‫نكات ضروري و قابل توجه :‬
‫0 -اولو یت ا صلي در هن گام قرعهك شي با كارك ناني ا ست كه حداقل طي دو سال اخ یر، از‬
                           ‫تسهیالت مذكور استفاده نکردهاند.‬
‫8 - با تو جه به این كه ا ستفاده از ت سهیالت مهمان سراي م شهدمقدس صرفً با ح ضور ا ستفاده‬
         ‫ا‬
‫كن نده ا صلي (سرپر ست خانواده) امكان پذیر ميبا شد ، از ا ین رو آن د سته از كارك نان‬
‫در یایي كه م شغول ان جام وظی فه بر روي ك شتي ه ستند ، ميتوان ند درخوا ست خود را از‬
‫طر یق ن مابر از روي ك شتي به ق سمت ر فاه ا مور كارك نان در یایي (آ قاي كری مي) مب ني بر‬
‫ا عالم مواف قت خود در مورد ا ستفاده هم سر و فرز ندان از ت سهیالت مذكور (در غ یاب خود)‬
                                      ‫اعالم کنند.‬

               ‫امور کارکنان دريايی اعالم کرد؛‬
          ‫اهم دستورالعمل ارتقاء افسران‬
‫در پی تصويب دستورالعمل ارتقاء افسران، امور کارکنان دريايی اهم اين دستورالعمل را جهت‬
‫اطالع رسانی به دريانوردان ناوگان و آشنايی آنان با شرايط مورد نیاز برای ارتقاء و فرايند‬
                                 ‫انجام کار اعالم کرد.‬


‫31‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫شا يان ذکر است ارتقاء افسران بر مبنای طرح برآورد و توسعه نیروی انسانی کادر دريا در افق پنج‬
‫ساله که يکی از برنامههای راهبردی شرکت میباشد تهیه و به اجرا گذاشته میشود. اهم دستورالعمل‬
                                 ‫مذکور از نظرتان میگذرد:‬

                         ‫ماده 8) شرايط مورد نیاز جهت ارتقاء افسران‬
‫دارا بودن حداقل خدمت خالص دریایی (به شرح جدول مندرج) و گواهینامه شایستگی مربوطه‬
                              ‫جهت احراز سمت باالتر.‬
                ‫ارائه درخواست ارتقاء به امور کارگزینی و خدمات شرکت.‬
                           ‫اعالم نظر مثبت دفتر مرکزی حراست‬
‫دارا بودن حداقل میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد بنا به نظر امورهای عملیات، آموزش و‬
                   ‫کارگزینی و خدمات شرکت (کسب حداقل 86 امتیاز)‬
‫دارا بودن حداقل میانگین امتیاز در طول آخرین چهار دوره ارزشیابی عملکرد در کشتی‬
         ‫(افسر اول و مهندس دوم کسب 57 درصد و مابقی سمتها 07 درصد امتیاز)‬
              ‫موفقیت در آموزن کتبی / الکترونیکی (کسب حداقل 55 امتیاز)‬
                    ‫موفقیت در مصاحبه تخصصی (کسب حداقل 52 امتیاز)‬
‫گذراندن دوره کوتاه مدت آشنایی با واحدهای مرتبط در شرکت برای ارتقاء به سمتهای‬
                              ‫فرماندهی و سرمهندسی.‬
 ‫کسب گزارش عملکرد مطلوب در دوران ارتقاء موقت براساس امتیاز ارزشیابی در سمت جدید.‬
‫تبصره 0: در صورت عدم احراز امتیاز قبولی در آزمون موضوع بند 6 – 0، شرکت در امتحان‬
  ‫مجدد برای حداکثر دو نوبت دیگر با حداقل فاصله یک هفته بین هر نوبت بالمانع میباشد.‬
‫در صورت عدم موفقیت در هر سه نوبت آزمون مذکور یا عدم احراز نتایج مطلوب در مصاحبه‬
‫تخصصی، شرکت در آزمون بعدی و یا مصاحبه تخصصی مجدد پس از سه تا شش ماه خدمت دریایی‬
   ‫براساس نظر مدیرعامل شرکت و حداکثر تا 0 بار برای ارتقاء در هر سمت مجاز میباشد.‬
  ‫تبصره 8: میزان خدمت خالص دریایی بند 0 – 0 براساس مصوبات کمیته ارتقاء خواهد بود.‬
‫تبصره 0: در صورت کمبود نیرو و الزام به اعزام کارکنان به کشتی بدون فوت وقت، بنا به‬
‫تشخیص مدیرعامل شرکت، دورههای موضوع بند 2 – 0 پس از پیاده شدن فرد از اولین کشتی‬
                                   ‫برگزار خواهد شد.‬

                              ‫ماده 3) وظايف دبیر کمیته ارتقا‬
‫وظایف دبیر کمیته ارتقا پیرو دریافت «فرم اعالم وضعیت و سوابق متقاضیان ارتقا» به شرح‬
                                    ‫ذیل میباشد:‬
‫0-0- استعالم عملکرد متقاضی از دفتر مرکزی حراست و امورهای عملیات، آموزش و کارگزینی‬
                                   ‫و خدمات شرکت‬
            ‫8-0- برنامه ریزی جهت شرکت متقاضی در آموزن کتبی / الکترونیکی‬
‫0-0- برنامهریزی جهت برگزاری مصاحبه تخصصی، ارسال دعوت کتبی برای تعدادی از اعضاء به‬
         ‫شرح بند 8-5 و 0-5 این دستورالعمل و ارسال مدارک مرتبط به آن کمیته.‬
‫4-0- جمع آوری نتایج و اعالم آن به متقاضی (جهت اطالع) و به امور کارگزینی و خدمات‬
                              ‫شرکت (جهت اقدام مقتضی)‬
‫5-0- پیگیری درخواست متقاضی برای بازبینی نتایج (در صورت دریافت درخواست کتبی‬
            ‫متقاضی) و ارسال نتایج به کمیته ارتقا جهت بررسی و تصمیمگیری‬
               ‫6-0- ذخیرهسازی و بایگانی فایلهای صوتی مصاحبههای تخصصی‬
‫تبصره: هزینه ایاب و ذهاب و اقامت افسران متقاضی ارتقا که در تهران اسکان ندارند به‬
             ‫عهدة شرکت میباشد و مطابق مقررات جاری شرکت پرداخت میگردد.‬

                          ‫ماده 2) روش اجرايی برگزاری مصاحبه تخصصی‬
         ‫0-5- بنا به دعوت دبیر کمیته ارتقا، کمیتههای مصاحبه تشکیل میگردد.‬
‫8-5- کمیته مصاحبه تخصصی فرماندهان و سرمهندسان با حضور حداقل سه نفر از اعضای منتخب‬
                            ‫با تخصص مرتبط تشکیل میگردد.‬
‫0-5- کمیته ارتقاء مصاحبه تخصصی سایر سمتهای افسری که با حضور حداقل 8 نفر از اعضای‬
                         ‫منتخب با تخصص مرتبط تشکیل میگردد.‬
‫4-5- طی هر جلسه کمیته مصاحبه تخصصی، یک نفر از اعضاء به دعوت دبیر کمیته ارتقا‬
                      ‫مسئولیت مدیریت جلسه را به عهده میگیرد.‬
‫5-5- مدیر جلسه مصاحبه تخصصی مسئول تکمیل فرم ضمیمه شماره 0 این دستورالعمل (درج‬
‫سؤاالت و امتیازهای متعلقه توسط اعضاء، محاسبه و درجه میانگین امتیاز نهایی و اخذ‬
‫امضاء کلیه مصاحبهکنندگان) و ارسال آن همراه با فایل ضبط الکترونیکی مصاحبه برای‬
                             ‫دبیر کمیته ارتقا میباشد.‬
‫6-5- مصاحبههای تخصصی به عنوان ذخیرههای ارزشمند اطالعاتی جهت تهیه و تدوین گزارشهای‬
‫تحلیلی برای تعیین میزان تأثیرگذاری روشهای موجود، و نیز برای پیگیری عادالنه نقطه‬
      ‫نظرات متقاضیان ارتقا به صورت الکترونیکی و تحت نظر مدیر جلسه ضبط میگردد.‬
‫41‬
           ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

                       ‫ماده 2) روش رسیدگی به درخواستهای بازبینی نتايج‬
‫0-7- در صورتی که متقاضی ارتقاء نسبت به نحوه اجرای فرایند ارتقا اعتراض داشته باشد،‬
‫میباید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتایج، درخواست کتبی بازبینی را به دبیر کمیته‬
                                  ‫ارتقا اعالم کند.‬
‫8-7- موضوع توسط دبیر کمیته ارتقا پیگیری و مراتب و مستندات مرتبط جهت تصمیمگیری به‬
  ‫کمیته ارتقا ارجاع میگردد و رأی کمیته که نهایی میباشد کتبً به متقاضی اعالم میشود.‬
             ‫ا‬

                    ‫ماده 6) ارتقاء موقت (احراز سمت باالتر به شکل آزمايشی)‬
‫0-2- در صورت احراز کلیه شرایط ارتقا، متقاضی برای طی مرحله «ارتقاء موقت» با سمت‬
‫جدید جهت احراز وظایف آن سمت برای مدت حداقل 0 ماه به یکی از کشتیهای شرکت اعزام‬
       ‫میگردد و در صورت عملکرد مطلوب به طور قطعی به سمت باالتر ارتقا مییابد.‬
‫8-2- در صورت دریافت گزارش عملکرد نامطلوب، مدت دوره خدمت آزمایشی تا 0 ماه دیگر قابل‬
‫تمدید میباشد و در صورت دریافت گزارش مشابه پس از طی سه ماه دوم موضوع جهت تصمیمگیری‬
                            ‫به کمیته ارتقا ارجاع میگردد.‬
‫0-2- حقوق و مزایا و هزینه سفر ارزی کارکنان پس از طی موفق دوره ارتقا براساس جداول‬
                     ‫مرتبط جاری برای آن سمت افزایش خواهد یافت.‬


          ‫جدول خدمت دريايی خالص الزم برای ارتقاء افسران‬

         ‫مدت خدمت دريايی‬
            ‫الزم‬      ‫ارتقاء به سمت‬     ‫ارتقاء از سمت‬
           ‫(به ماه)‬
             ‫42‬        ‫افسر دوم‬        ‫افسر سوم‬
             ‫22‬        ‫افسر اول‬        ‫افسر دوم‬
             ‫43‬        ‫فرمانده‬        ‫افسر اول‬
             ‫22‬        ‫مهندس سوم‬       ‫مهندس چهارم‬
             ‫02‬        ‫مهندس دوم‬       ‫مهندس سوم‬
             ‫32‬        ‫سرمهندس‬        ‫مهندس دوم‬
                    ‫مهندس الکترونیک‬      ‫کمک مهندس‬
             ‫8‬                    ‫الکترونیک‬
                        ‫3‬
                    ‫مهندس الکترونیک‬       ‫مهندس‬
             ‫68‬
                        ‫2‬        ‫الکترونیک 3‬
                    ‫مهندس الکترونیک‬       ‫مهندس‬
             ‫28‬
                        ‫8‬        ‫الکترونیک 2‬               ‫امور كاركنان دريايي اعالم كرد:‬
         ‫ارتقاء 28 نفر از همكاران دريانورد‬
‫امور كاركنان دریایي طي گزارشي لیست اسامي تعدادي از همكاران شریف و زحمتكش دریایي‬
‫ناوگان كشتیراني جمهوري اسالمي ایران را كه پلههاي ترقي طي كردهاند و در سمتهاي جدید‬
                  ‫مشغول تالش و فعالیت هستند به شرح ذیل اعالم كرد:‬
                                      ‫آقایان:‬
‫مهیار حاتمی ماليری...................................................... (مهندس الکترونیک‬
                     ‫2)‬
 ‫منصور شجاعی باغینی ...................................................(مهندس الکترونیک‬
                     ‫2)‬
  ‫مهدی فتحی................................................................. (مهندس‬
                   ‫الکترونیک 2)‬
‫محمدرضا توکلی اناران................................................... (مهندس الکترونیک‬
                     ‫2)‬
 ‫علی کیانی.................................................................... (مهندس‬
                   ‫الکترونیک 2)‬
‫51‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫مجید محمدپور نیک بین................................................ (مهندس الکترونیک 2)‬
   ‫مهدی امیرپور امقان...................................................... (مهندس‬
                   ‫الکترونیک 2)‬
                    ‫پويا قربانی‬
‫..............................................................................(مهندس‬
                     ‫سوم)‬
‫محمدرضا مزارعی................................................................... (مهندس‬
                     ‫سوم)‬
  ‫ارشد نورانی اردبیلی...............................................................‬
                   ‫(مهندس سوم)‬
                      ‫علی‬
‫رضايی...............................................................................‬
                   ‫. (سرملوان)‬
 ‫تیمور خیری چوشلی....................................................................‬
                    ‫(سرملوان)‬
                   ‫محمد قربانی فرد‬
  ‫................................................................(تعمیرکار عرشه)‬
 ‫قنبر محمودی قلعه قاضی..................................................... (تعمیرکار‬
                     ‫عرشه)‬
‫عبدالخالق بهزادی............................................................. (تعمیرکار‬
                     ‫عرشه)‬
‫امور كاركنان دریایي و روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران ضمن تبریك به این‬
‫همكاران دریانورد، پیشرفت و موفقیت روزافزون این عزیزان را در تمامي مراحل زندگي از‬
                            ‫خداوند سبحان مسئلت دارد.‬               ‫توسط معاونت فنی صورت گرفت؛‬
        ‫تشويق 0 همکار دريانورد از كشتي ايران بلوچستان‬
                            ‫حوزه معاونت فنی اعالم کرد:‬
‫در پی عملکرد مثبت 4 نفر از کارکنان دریایی و همکاریهای بیشائبه آنان در طول مدت‬
‫و‬  ‫اجاره کشتی موضوعی در بنادر مدیترانه و تالش مضاعف جهت باال بردن سطح تعمیرات‬
‫نگهداری و همچنین مثبت بودن تمامی گزارشها و بازرسیهای انجام شده توسط بازرسان‬
‫بنادر، از سوی آقای مهندس نبیپور معاون فنی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، از دو‬
‫میلیون تا سه میلیون لایر به عنوان پاداش به آقایان بهمن خسروی (فرمانده)، منصور‬
‫پویانراد (سرمهندس) محسن سلمان پور (مهندس دوم) و مسلم انصاری فرد (مهندس سوم) از‬
                     ‫کارکنان کشتی ایران بلوچستان اهدا گردید.‬

                 ‫امور آموزش اعالم کرد:‬
         ‫قبولی 83 نفر در مرحله اول امتحانات شايستگی‬
‫امور آموزش طی اطالعیهای اعالم کرد: افسران ذیل در مرحله اول امتحانات شایستگی آذرماه‬
                  ‫جاری سازمان بنادر و دریانوردی موفق گردیدهاند.‬
              ‫اسامی نفرات دوره سرمهندسی و مهندسی مخابرات و الکترونیک درجه 2‬
                           ‫کامبیز جهانبانی (سرمهندسی)‬
              ‫امید محمد حسنی انزابی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                  ‫وحید اسماعیلی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                 ‫حمیدرضا راستگو (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                 ‫مهدی محمود پور (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
               ‫کاظم ایمانلو قراچه (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
               ‫ابوالفضل محمد کریمی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                  ‫سجاد آقازاده (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                   ‫مسعود عشقی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                    ‫محمد شالی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
               ‫محمدرضا راستگو حقی (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                ‫حامد رستمی گوهری (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
                  ‫صادق تقی زاده (مهندسی مخابرات و الکترونیک 8)‬
‫همچنین در ادامه این اطالعیه افسران مشروحه ذیل توانستند رتبه اول تا سوم امتحانات‬
       ‫شایستگی آذرماه جاری سازمان بنادر و دریانوردی را به خود اختصاص دهند.‬
‫61‬
            ‫دی ماه 9638‬    ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
                ‫اسامی نفرات اول تا سوم دوره مهندسی مخابرات و الکترونیک درجه 2‬
                              ‫امید محمد حسنی انزابی (رتبه اول)‬
                                ‫حامد رستمی گوهری (رتبه دوم)‬
                                  ‫وحید اسماعیلی (رتبه سوم)‬

           ‫تبريك ما، تقديم به همكاران دريانورد‬
                                         ‫همكاران دريانورد‬
                        ‫جناب آقای محمد مهدی ابراهیمی ورکیانی (مهندس سوم)‬
                            ‫جناب آقای علی زاروی دزفولی (مهندس چهارم)‬
                            ‫جناب آقای امید تیموری (مهندس الکترونیک 3)‬
                       ‫جناب آقای امید محمدحسنی انزابی (مهندس الکترونیک 3)‬
                          ‫جناب آقای امیدرضا عیلپور (مهندس الکترونیک 3)‬
                            ‫جناب آقای میثم قاسمی (مهندس الکترونیک 3)‬
                       ‫جناب آقای مسلم غالمی قلعه سیدی (کمک مهندس الکترونیک)‬
                        ‫جناب آقای محمد صادق کشاورز (کمک مهندس الکترونیک)‬
‫آغاز زندگي مشترك و ایجاد كانون گرم خانوادگي را حضور شما عزیزان تبریك عرض ميكنیم.‬
                 ‫سالمتي و خوشبختيتان را از خداوند سبحان خواهانیم.‬
‫امور كاركنان دريايي‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ايران‬
                                         ‫همكاران دريانورد‬
                           ‫جناب آقای امیر محمد دهقانی سانیچ (فرمانده)‬
                               ‫جناب آقای مهدی قاسمی کمنی (فرمانده)‬
                                 ‫جناب آقای حسین اسالمی (سرمهندس)‬
                                 ‫جناب آقای جواد عباسی (سرمهندس)‬
                                 ‫جناب آقای محسن مرادی (سرمهندس)‬
                                ‫جناب آقای صمد پیر نظر (افسر اول)‬
                             ‫جناب آقای حسین منتصر کوهساری (افسر اول)‬
                                ‫جناب آقای سعید محمودی (افسر اول)‬
                             ‫جناب آقای منصور قطبی راوندی (مهندس دوم)‬
                             ‫جناب آقای کیخسرو قنبری راد (مهندس دوم)‬
                           ‫جناب آقای سید مسعود موسوی زاده (مهندس دوم)‬
                          ‫جناب آقای محمد کیانیان گل افشانی (مهندس دوم)‬
                            ‫جناب آقای چمران برزگری خانقاه (افسر دوم)‬
                         ‫جناب آقای امیر هوشنگ زنديه (مهندس الکترونیک 8)‬
                           ‫جناب آقای اسماعیل حق جو (مهندس الکترونیک 8)‬
‫قدوم مولود نو رسیده را به شما دریانوردان عزیز و خانوادههاي محترمتان تبریك ميگوییم‬
          ‫و سالمتي و بهروزي فرزندان دلبندتان را از خداوند متعال خواهانیم.‬
‫امور كاركنان دريايي‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ايران‬

               ‫فرمانده کشتی ايران امانت اعالم کرد:‬
             ‫مسابقات ورزشی در کشتی ايران امانت‬

‫یک دوره مسابقات ورزشی فوتبال دستی و شطرنج بین دریانوردان کشتی ایران امانت در سالن‬
                              ‫ورزش این کشتی انجام شد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از آقای کاپیتان بهنام انجذاب فرمانده کشتی ایران امانت‬
‫آقایان کاپیتان بهنام انجذاب (فرمانده کشتی) و سهراب اصالن زاده کواکانی (ملوان عرشه)‬
‫به عنوان تیم اول، کامران عارفی لیسار (مهندس سوم) و محسن رستگار (ملوان موتورخانه)‬
‫به عنوان تیم دوم و مرتضی فضلی (مهندس چهارم) و وحید اسدی آبکنار (فیتر) به عنوان‬
                      ‫تیم سوم مسابقه فوتبال دستی شناخته شدند.‬
‫همچنین در ادامه این گزارش که از کشتی ایران امانت به آوای کشتیرانی ارسال شده است‬
‫آقایان عبدا... غالم ابوالفضل، مهدی عربی و مرتضی فضلی (مهندسان چهارم این کشتی)‬
          ‫توانستند نفرات اول تا سوم مسابقه شطرنج را به خود اختصاص دهند.‬
‫شایان ذکر است در پایان مسابقات فوتبال دستی و شطرنج به تیمها و نفرات برگزیده جوایز‬
                  ‫نقدی و غیر نقدی از سوی فرمانده کشتی اهدا گردید.‬
‫71‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

   ‫دريانوردان تحت پوشش شرکت کیش راه‬
          ‫آبی‬
   ‫از بیمه تکمیلی معلم بهرهمند شدند‬
‫شرکت کیش راه آبی طی اطالعیهای از بهرهمندی دریانوردان تحت پوشش این شرکت از بیمه‬
                                ‫تکمیلی معلم خبر داد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از شرکت کیش راه آبی، دریانوردانی که فرم بیمه تکمیلی‬
‫بیمه معلم را به این شرکت ارسال کردهاند از آبان ماه جاری تحت پوشش بیمه تکمیلی معلم‬
                                   ‫قرار گرفتهاند.‬
             ‫این اطالعیه توجه دریانوردان را به موارد ذیل جلب کرده است:‬
‫کسانی که از حقوق آبان ماه آنان مبلغ بیمه درمان تکمیلی بنا به درخواست کسر گردیده‬
            ‫است از تاریخ مذکور به مدت شش ماه تحت پوشش قرار گرفتهاند.‬
‫افرادی که بعد از تاریخ فوق درخواست کردهاند پس از کسر مبلغ بیمه درمان، تحت پوشش‬
                                  ‫قرار میگیرند.‬
‫ارائه صورت هزینه بستری شدن در بیمارستان جهت عمل جراحی باید پس از دو ماه از تاریخ‬
                            ‫شروع بیمه (آبان 22) باشد.‬
‫پرداخت هزینه بستری شدن جهت زایمان پس از چهار ماه از تاریخی که تحت پوشش قرار‬
                                    ‫گرفتهاند.‬
‫شایان ذکر است جدول نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی شرکت سهامی بیمه معلم در ذیل آمده‬
‫است و همچنین دریانوردان عزیز میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در استفاده از‬
              ‫بیمه درمان با شماره تلفن 50284208 خانم اسدی تماس بگیرند.‬

  ‫به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز‬
        ‫جراحی محدود‬                   ‫پرداخت هزینه های‬
    ‫‪( DAY CARE‬با بیشتر از 6 ساعت‬      ‫000/000/04‬  ‫درمانی و بیمارستانی‬
 ‫بستری)،آنژیو گرافی قلب، هزینه عمل دیسک‬              ‫و اعمال جراحی‬
     ‫ستون فقرات،انواع سنگ شکن‬
 ‫جراحی های تخصصی(جراحی قلب،مغز و اعصاب به‬
 ‫استثناء دیس ستون فقرات، پیوند کبد، کلیه،‬           ‫جبران هزینه شش عمل‬
                        ‫000/000/04‬
  ‫ریه و مغز استخوان) تعهدات این بند با‬             ‫جراحی مهم (اصلی)‬
      ‫احتساب بند یک می باشد.‬
 ‫تعهد بیمه گر برای هزینه زایمان شامل فقط‬            ‫جبران هزینه های‬
  ‫فرزند اول الی سوم بیمه شده میباشد.‬     ‫000/000/7‬   ‫زایمان طبیعی و عمل‬
                                  ‫سزارین،نازایی‬
  ‫سونوگرافی،ماموگرافی،رادیوتراپی،انواع‬
    ‫اسکن،انواع سیتی اسکن، انواع‬      ‫000/000/8‬  ‫هزینه پاراکلینیکی(0)‬
    ‫آندوسکوپی،‪ ،MRI‬اکوکاردیوگرافی‬
           ‫تست‬
 ‫ورزش،نوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیوگرافی‬   ‫000/000/0‬  ‫هزینه پاراکلینیکی(8)‬
           ‫چشم‬
 ‫هزینه های سرپائی شامل: شکستگیها،گچ گیری،‬
 ‫ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم،‬          ‫هزینه جراحی های مجاز‬
                        ‫000/000/0‬
     ‫تخلیه کیست و لیزر درمانی‬              ‫سرپائی و بدون بستری‬
    ‫(به استثناء رفع عیوب دید چشم)‬
 ‫هزینه رفع عیوب انکساری چشم به شرط اینکه‬
                              ‫جبران هزینه رفع عیوب‬
          ‫نمره‬            ‫000/000/5‬
                                   ‫انکساری چشم‬
    ‫هر چشم باالی 4 دیوپتر باشد.‬
                                   ‫جبران هزینه‬
                              ‫دندانپزشکی ،ارتودنسی‬
                        ‫000/000/8‬
                               ‫و جراحی لثه برای هر‬
                                     ‫خانوار‬

‫81‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬


        ‫با حضور رئیس هیئت مديره و مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران؛‬
       ‫مراسم معارفه مدير دفتر «فنی مهندسی و امالک» برگزار شد‬
‫مراسم معارفه مدیر دفتر «فنی مهندسی و امالک» با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،‬
‫معاون اداری و منابع انسانی، مدیران و مشاوران حوزة معاونت اداری و منابع انسانی،‬
     ‫مدیر دفتر حسابرسی و امور مجامع و معاون حقوقی دفتر حقوقی و بیمه برگزار شد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از حوزة معاونت اداری و منابع انسانی، در این مراسم آقای‬
       ‫مهندس خسرو مختاری به عنوان مدیر دفتر «فنی مهندسی و امالک» معرفی گردید.‬
‫این گزارش حاکی است: شناسایی امالک و مستغالت، سیاستگذاری در مورد چگونگی بهرهبرداری‬
‫از امالک، نظارت و راهبری طرحها و پروژههای ساخت و ساز، تهیه و پیشنهاد طرحهای‬
‫سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز، بررسی و رسیدگی به ادعاهای پیمانکاران و سایر عوامل‬
‫اجرایی، نظارت بر عملکرد وکالی حقوقی و مشاورین درخصوص پروژههای حقوقی مربوط به‬
‫ساختمانها و امالک گروه کشتیرانی و نیز تسریع و تکمیل پروژههای در دست احداث با حفظ‬
‫کمیت و کاهش هزینهها از اهم اموری بود که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی‬
           ‫جمهوری اسالمی ایران در این مراسم معارفه مورد تأکید قرار دادند.‬

   ‫در چهارمین نمايشگاه بینالمللی حملونقل، ترانزيت و خدمات گمرکی استان اصفهان صورت گرفت؛‬
        ‫بازديد معاون وزير راه و ترابری از غرفه کشتیرانی‬
‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در چهارمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، ترانزیت و‬
‫خدمات گمرکی استان اصفهان که در تاریخ 2 لغایت 80 آذرماه جاری با حضور مقامات استانی‬
                           ‫افتتاح گردید حضوری فعال داشت.‬
 ‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از نماینده اعزامی از روابط عمومی کشتیرانی، آقای دکتر‬
  ‫افندیزاده معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای ضمن‬
 ‫بازدید از غرفه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از خدمات ناوگان ملی دریایی ایران تشکر‬
                    ‫کرد.‬

          ‫حضور کشتیرانی والفجر در دو نمايشگاه داخلی‬
 ‫کشتیراني والفجر همراه با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه راه و ترابری که‬
‫از تاریخ 00 لغایت 40 آذرماه جاری در محل مصلی بزرگ تهران برگزار شد حضوری فعال داشت.‬
 ‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی این شرکت، مسئول غرفه کشتیرانی والفجر با‬
    ‫تشریح فعالیتهای شرکت مذکور برای مراجعین به تعامالت بازرگانی با بازدیدکنندگان‬
                                       ‫پرداخت.‬
  ‫این شرکت همچنین در چهارمین نمایشگاه حملونقل، ترانزیت و خدمات گمرکی اصفهان که از‬
 ‫تاریخ 2 لغایت 80 آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای اصفهان برگزار شد، شرکت کرد.‬
‫غرفة کشتیرانی والفجر در این نمایشگاه مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت و آنان‬
                       ‫نیز با مسئوالن غرفه به تعامل پرداختند.‬


              ‫روابط عمومی کشتیرانی والفجر برگزار کرد:‬
           ‫مراسم عزاداری حسینی در کشتیرانی والفجر‬
 ‫روابط عمومی کشتیرانی والفجر طی گزارشی از عزاداریهای مدیران و کارکنان این شرکت خبر‬
                                        ‫داد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی کشتیرانی والفجر، مراسم پر فیض و معنوی‬
‫زیارت عاشورا در دهه اول محرم با همت پایگاه مقاومت بسیج کشتیرانی والفجر در‬
‫نمازخانه شرکت صورت گرفت همچنین مراسم سخنرانی و نوحهخوانی توسط واعظین و ذاکرین اهل‬
‫بیت عصمت و طهارت علیهم السالم در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار گردید و‬
                       ‫عزاداران از اطعام حسینی بهرهمند شدند.‬
  ‫در پایان این گزارش آمده است: بسیجیان کشتیرانی والفجر باتوجه به اعالمیه پایگاه‬
 ‫مقاومت بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مبنیبر فراخوانی مرکز مقاومت بسیج وزارت‬
 ‫بازرگانی همگام با سایر شرکتهای گروه در مراسم عزاداری در قالب دستههای سینهزنی در‬
‫سطح خیابان ولیعصر (عج) شرکت کردند و در سوگ حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش به‬
                 ‫عزاداری پرداختند.‬

             ‫توسط مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی صورت گرفت:‬
‫91‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
        ‫طبخ 4482 پرس غذای نذری در آشپزخانه برج آسمان‬
 ‫روابط عمومی مؤسسه خدمات رفاهی طی اطالعیهای اعالم کرد: مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در‬
 ‫آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی در تاریخ 08 آذرماه جاری 0068 پرس غذای نذری طبخ کرد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، این مؤسسه‬
‫همچون سالهای گذشته پس از طبخ غذا، از عزاداران کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در طبقه‬
                                  ‫همکف پذیرایی کرد.‬
     ‫شایان ذکر است غذای نذری شرکتهای تابعه نیز به نمایندگان آنان تحویل گردید.‬


           ‫عزاي حسیني در شعبه بندر امام خمیني‬

‫مراسم عزاداری در دهه اول ماه محرم الحرام 8040 هجری قمری با حضور مدیر و کارکنان‬
    ‫کشتیرانی جنوب – خط ایران شعبه بندر امام خمینی در محل نمازخانه برگزار گردید.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی کشتیرانی جنوب – خط ایران شعبه بندر امام‬
     ‫مراسم سخنرانی و عزاداری هر روز پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر انجام شد.‬
‫در گزارش روابط عمومی شرکت مذکور آمده است: در این مراسم که حجتاالسالم و المسلمین‬
‫دکتر مسیبی از استادان حوزه علمیه قم سخنرانی میکرد آقایان سید طالب محبوب و فرشید‬
‫چراغزاده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز به مرثیهسرایی و نوحهخوانی‬
                                     ‫پرداختند.‬
‫در پایان این گزارش آمده است: در روز هشتم محرم و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی‬
‫حاضران از اطعام حسینی بهرهمند شدند و در روز تاسوعای حسینی کارکنان کشتیرانی‬
‫جنوب – خط ایران شعبه بندر امام خمینی اقدام به طبخ و توزیع غذای نذری بین اقشار‬
                          ‫مختلف مردم در مجتمع بندر کردند.‬


           ‫توسط روابط عمومی شعبه بندرعباس صورت گرفت:‬
            ‫توزيع غذای نذری در روز تاسوعا‬
   ‫خبر داد.‬ ‫روابط عمومی شعبه بندرعباس طی گزارشی از عزاداری ماه محرم در این شعبه‬
  ‫حضرت امام‬ ‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شعبه مذکور، مراسم عزاداری‬
  ‫– خط ایران‬ ‫حسین (ع) در دهه اول ماه محرم با حضور مدیران و کارکنان کشتیرانی جنوب‬
 ‫محل نمازخانه‬ ‫(شعبه بندرعباس) و معاونت فنی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی در‬
                               ‫این شرکت برگزار شد.‬
‫این گزارش حاکی است: هر روز پس از قرائت زیارت پر فیض عاشورا، عزاداران با طعام نذری‬
‫پذیرایی شدند. همچنین از سوی کشتیرانی جنوب – خط ایران شعبه بندرعباس در روز تاسوعای‬
       ‫حسینی، یک وعده غذای نذری بین سوگواران حسینی در سطح شهر توزیع گردید.‬


         ‫حضور کارکنان شرکت خدمات دريايی و مهندسی‬
                ‫در عزای حسینی‬
‫روابط عمومی ایمسنگکو در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی در تاریخ 08 آذرماه جاری در‬
                    ‫نمازخانه این شرکت مراسم عزاداری برگزار کرد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی‬
‫کارکنان این شرکت در محل نمازخانه گردهم آمدند و با قرائت زیارت پر فیض عاشورا به‬
‫عزاداری سید و ساالر شهیدان امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش‬
                                     ‫پرداختند.‬
    ‫شایان ذکر است حاضران در این مراسم معنوی از اطعام شرکت خیبر بهرهمند گردیدند.‬


           ‫روابط عمومی شرکت حملونقل ترکیبی اعالم کرد:‬
         ‫مراسم سوگواری ساالر شهیدان در شرکت حملونقل ترکیبی‬

‫روابط عمومی شرکت حملونقل ترکیبی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم عزاداری در‬
                              ‫شرکت مذکور برگزار شد.‬

‫02‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت حملونقل ترکیبی، کارکنان این شرکت‬
‫در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی در محل نمازخانه گردهم آمدند پس از استماع سخنان‬
‫امام جماعت این شرکت در سوگ امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش گریستند‬
‫و به سینه زدند. شایان ذکر است کارکنان پس از اتمام مراسم عزاداری از اطعام متبرک‬
                            ‫حسینی نیز بهرهمند گردیدند.‬

       ‫مراسم سوگواري ساالر شهیدان در كشتیراني درياي خزر‬

  ‫روابط عمومي كشتیراني دریاي خزر اعالم كرد: به مناسبت ماه محرم، ماه پیروزي خون بر‬
‫شمشیر و شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع)، مراسم سوگواري با حضور‬
  ‫جمعي از كاركنان كشتیراني دریاي خزر در تاریخ 08 آذرماه جاري در محل نمازخانه این‬
 ‫شركت برگزار شد. در این مراسم حجتاالسالم و المسلمین حاج آقا حق شناس امام جماعت این‬
     ‫شركت سخناني درخصوص قیام خونین امام حسین (ع) و مقام شهداي كربال ایراد كرد.‬

              ‫به مناسبت ماه محرم برگزار شد؛‬
       ‫مراسم زيارت پر فیض عاشورا در كشتیراني درياي خزر‬
‫روابط عمومي كشتیراني دریاي خزر اعالم كرد: به مناسبت ماه محرم، ماه پیروزي خون بر‬
‫شمشیر و ایام شهادت اباعبدا... الحسین (ع) پایگاه بسیج كشتیراني دریاي خزر در روزهاي‬
‫ششم، هفتم و هشتم ماه محرم مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور كاركنان كشتیراني‬
                  ‫دریاي خزر در محل نمازخانه این شركت برگزار كرد.‬

       ‫برنامههای اجرا شده شعبه بندرعباس در هفته بسیج‬
‫پایگاه مقاومت بسیج شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران شعبه بندرعباس و شرکتهای تابعه از‬
                     ‫برنامههای اجرا شده در هفته بسیج خبر داد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه مقاومت بسیج نوح نبی (ع) شرکت مذکور، آذینبندی‬
‫ساختمان اداری شرکتهای کشتیرانی جنوب – خط ایران و خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی‬
‫شعبه بندرعباس، ایجاد ایستگاههای صلواتی در شرکتهای مذکور، برگزاری مسابقه تیراندازی‬
‫در سالن تیراندازی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، برگزاری اردوی 8 روزه در ارتفاعات‬
‫کوه گنو، تقدیر از بسیجیان و بازنشستگان بسیجی و اهداء هدایا به آنان، راهاندازی‬
‫سامانه پیام کوتاه پایگاه مقاومت بسیج نوح نبی (ع)، شرکت در برنامههای هفته بسیج‬
‫سپاه امام سجاد (ع) و همکاری با سپاه امام سجاد (ع) درخصوص اجرای برنامههای هفته‬
                ‫بسیج از اقدامات صورت گرفته در هفته بسیج بوده است.‬
‫شایان ذکر است در پی برگزاری یک دوره مسابقه تیراندازی، آقایان مهرداد شجاعی از‬
‫اداره کارکنان دریایی، حمیدرضا حاجیزاده و کاپیتان عباس نوبخت از اداره بازرگانی‬
                     ‫مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.‬

          ‫در شركت حملونقل تركیبي صورت گرفت؛‬
     ‫اهداء جوايز به برندگان مسابقه فرهنگي «حماسه جاويدان»‬
                          ‫شركت حملونقل تركیبي اعالم كرد:‬
‫همزمان با عید سعید غدیر و مراسمي كه به همین منظور با حضور مدیرعامل و كاركنان شركت‬
‫حملؤنقل تركیبي كشتیراني برگزار شد، پس از سخنراني مدیرعامل و ضمن تجلیل از همكاران‬
‫سادات، به برندگان مسابقه فرهنگي «حماسه جاویدان» كه در هفتة دفاع مقدس برگزار شده‬
                        ‫بود به قید قرعه جوایزي اهدا گردید.‬

           ‫کشتیرانی ايران و هند در ماه محرم‬
  ‫مراسم سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) با حضور مدیرعامل، معاونین و‬
   ‫کارکنان کشتیرانی ایران و هند در تاریخ 08 آذرماه جاری در محل نمازخانه این شرکت‬
                                     ‫برگزار شد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت مذکور، عزاداران حسینی قبل از اقامه‬
‫نماز ظهر و عصر از فیض زیارت معنوی عاشورا و عزاداری و مرثیهخوانی در سوگ شهادت حضرت‬
     ‫ابا عبدا... الحسین (ع) و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش بهرهمند گردیدند.‬


‫12‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫شایان ذکر است عزاداران حسینی پس از اقامه نماز ظهر و عصر با اطعام حسینی پذیرایی‬
                                     ‫شدند.‬


               ‫مؤسسه خدمات رفاهي اعالم كرد؛‬
         ‫برگزاري دورة آموزشي بهداشت فردي و محیط‬
              ‫جهت نیروهاي بخش خدمات‬
                           ‫مؤسسه خدمات رفاهي اعالم كرد:‬
‫ك دورة آموزشي عمومي با عنوان «بهداشت فردي و بهداشت محیط» در جهت ارتقاء سطح خدمات‬
‫و رضایتمندي كاركنان كشتیراني جمهوري اسالمي ایران در تاریخ 00 دي ماه جاري توسط‬
‫مؤسسه خدمات رفاهي كشتیراني و با حضور كلیه نیروهاي شاغل در بخش خدمات در محل برج‬
                                 ‫آسمان برگزار شد.‬


       ‫يکصدمین جلسة کمیتة مديريت و توسعة منابع انسانی‬
            ‫نظام پیشنهادها برگزار شد‬

     ‫یکصدمین جلسة کمیتة مدیریت و توسعه منابع انسانی نظام پیشنهادها برگزار شد.‬
‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از دبیرخانة نظام پیشنهادها، در جلسات کمیته مذکور که به‬
  ‫طور منظم و هفتگی برگزار میگردد، از تعداد 286 پیشنهاد دریافتی که مربوط به کمیته‬
‫مدیریت و توسعه منابع انسانی بود، 005 پیشنهاد بررسی شده است و 700 پیشنهاد در فرایند‬
                                   ‫بررسی میباشد.‬
   ‫این گزارش حاکی است: از تعداد 005 پیشنهاد بررسی شده 078 پیشنهاد تصویب گردیده و‬
               ‫تعداد 048 پیشنهاد مورد پذیرش و تصویب قرار نگرفته است.‬
 ‫در گزارش دبیرخانة نظام پیشنهادها چنین آمده است: خداوند را شاکریم که ما را بر سر‬
  ‫سفرة افکار و نظرات همکاران سهیم کرده است تا در پرتو درخشان فکر و اندیشة یکدیگر‬
   ‫بتوانیم محیطی سازنده، پر تالش و همراه با اعتماد داشته باشیم که خداوند در سایه‬
   ‫انوار عقل و تفکر وعده سعادت داده است. از این رو ضمن تشکر از یکایک عزیزانی که‬
‫تاکنون ما را در این زمینه یاری کردهاند، از تمامی همکاران برای ارائه نظراتشان دعوت‬
                     ‫میکنیم تا ما را در این مسیر همراهی کنند.‬

         ‫در کمیته مديريت و توسعه منابع انسانی نظام پیشنهادها؛‬
            ‫48 پیشنهاد بررسی و بازکاوی شد‬

   ‫دبیرخانه نظام پیشنهادها اعالم کرد: در جلسات کمیته تخصصی مدیریت و توسعه منابع‬
   ‫انسانی نظام پیشنهادها که با حضور جانشین معاون اداری و منابع انسانی در کمیته‬
‫مذکور، دبیر نظام پیشنهادها، نمایندگان و اعضای این کمیته برگزار شد، پیشنهادهای ذیل‬
                          ‫مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.‬
                 ‫0- تدوین دستورالعمل درخصوص همت مضاعف و کار مضاعف‬
              ‫8- درج خالصه محتوای دستورالعملها در صفحه اول دستورالعمل‬
                        ‫0- ساماندهی وام ضروری کارکنان خشکی‬
    ‫4- مدیریت یکپارچه در نظام پیشنهادها از طریق ادغام کمیتههای نظام پیشنهادها‬
                       ‫5- بررسی کمبود امکانات کابینهای کشتی‬
              ‫6- ساماندهی ارائه ضمانتهای الزم درخصوص وام ضروری کارکنان‬
           ‫7- امکان خرید آزاد غذا در رستوران شرکت برای مهمانان کارکنان‬
               ‫2- قدردانی از گروههای کارشناسی اجرای پروژههای راهبردی‬
                       ‫2- ساماندهی مصاحبههای پذیرش استخدامی‬
    ‫00- بررسی تغییر روش محاسبة حقوق و مزایای کارشناسان و عادالنه کردن میزان آن‬

           ‫از سوی امور مهندسی و پشتیبانی صورت گرفت؛‬
             ‫معرفی دو همکار تالشگر خدماتی‬
‫آقایان خدا كرم حسین زاده و یاسر قدوسي از‬    ‫امور مهندسی و پشتیبانی اعالم کرد:‬
‫نیروهای خدماتی مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی به خاطر جدیت و تالش مضاعف در انجام امور‬
‫محوله از سوی مدیر امور مهندسی و پشتیبانی به عنوان افراد تالشگر، ساعی و کوشا در دي‬
                               ‫ماه جاری معرفی شدند.‬
‫22‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬


        ‫در جلسه تحکیم بنیان خانواده مطرح شد؛‬
     ‫خانواده خوشبخت‬
 ‫دائم به فکر تکامل، تحول و تنوع‬
        ‫است‬
‫دکتر احمدی استاد دانشگاه تهران در ادامه جلسات تحکیم بنیان خانواده فضای حاکم بر‬
‫خانواده را مهمترين عامل تأثیرگذار در شخصیت فرزندان دانست و به اين نکته اشاره کرد‬
‫که اگر جو ماليم و آرام و لذتبخشی در خانواده وجود نداشته باشد بسیاری از کارهايی که‬
                         ‫انجام میشود بینتیجه خواهد ماند.‬

‫وی در ادامه گفت: ضمن اینکه اصالت، تربیت فرزندان است باید خانوادهای متناسب با‬
           ‫شرایط فرزندان بسازیم تا انگیزة بهبود رفتار در آنان دیده شود.‬
‫وی در ادامه برای روشنتر شدن بهبود رفتار فرزندان افزود: ما همه میخواهیم که‬
‫فرزندانمان به طور خودکار عادت به کتابخوانی و مطالعه داشته باشند اما در خانوادهای‬
‫که روزها و ماهها میگذرد ولی هیچ روزنامه، مجله و یا کتابی ورق نمیخورد چگونه‬
  ‫میتوانیم انتظار داشته باشیم که فرزندان انگیزة درس خواندن و مطالعه داشته باشند.‬
‫دکتر احمدی یکی از معضالت را عدم آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان دانست و افزود:‬
‫فرزندان ما تا باالترین مدارج تحصیلی را طی میکنند اما دو واحد درسی از خانواده و یا‬
‫آئین همسرداری را نمیگذرانند. امروز ما دخترانمان را با مشکالت بسیاری بزرگ میکنیم و‬
‫میخواهیم در اختیار افرادی بگذاریم که تا به حال یک کتاب در مورد خانواده مطالعه‬
            ‫نکردهاند، و آیا با عدم آموزش میتوان خانواده را اداره کرد؟!‬
‫وی در ادامه افزود: به لطف خدا از امسال بحث ازدواج و آئین همسرداری در مقطع‬
                           ‫دبیرستانها گنجانده خواهد شد.‬
‫دکتر احمدی نداشتن شرح وظایف در خانواده را یکی از مشکالت اساسی خواند. این استاد‬
‫دانشگاه به مفهوم مدیر کلی در خانواده اشاره کرد و گفت: اینکه میگویند مدیر کلی به‬
‫معنای مرد ساالر و یا زنساالری میباشد این یک اصطالح اشتباهی است. شرط ساالر بودن در‬
‫خانواده منوط به انجام سه کار مهم است. ابتدا کسی که خود را در خانواده ساالر میداند‬
            ‫باید قانون بگذارد و سپس قانون را اجرا و در نهایت قضاوت کند.‬
‫وی اعضای یک خانواده (پدر، مادر و فرزندان) را به مانند یک سازمان کوچک (مدیرکل،‬
‫مدیر داخلی و نیروهای تحت امر) تشبیه کرد و درخصوص وظیفه پدر که همان مدیرکل خانواده‬
‫است، گفت: وظیفه یک مدیرکل در خانواده تنظیم رابطه زیرمجموعه خود با بیرون از‬
‫خانواده است، هر اموری از خانواده که به بیرون مربوط میشود با مدیرکل خانواده است.‬
‫به عنوان مثال اگر خانوادهای بخواهد دخترش را عروس و یا پسرش را داماد کند به امضای‬
                                 ‫مدیرکل نیاز است.‬
‫وی در ادامه به نقش مدیر داخلی خانواده که همان خانم خانه است اشاره کرد و گفت: اگر‬
‫در امور خانواده دختر حجابش را رعایت نکرد در حقیقت مدیرکل چنین حقی را ندارد که او‬
‫را سرزنش کند چون او به طور مستقیم به فرزندان وصل نیست و چنین مواردی را باید‬
‫مدیرکل از طریق مدیر داخلی خانواده (مادر) به فرزندان منتقل کند. به همین دلیل‬
‫خانمها در خانه مانند ناظم یا معاون مدرسه عمل میکنند چرا که وظیفه معاون در مدرسه،‬
                   ‫برقرار کردن ارتباط مستقیم با دانشآموزان است.‬
‫وی در ادامه افزود: پدر در خانواده باید از وجهة خاصی برخوردار باشد و اگر دائم در‬
              ‫امور فرزندانش دخالت کند وجهة اصلی خودش را از دست میدهد.‬
‫دکتر احمدی آموزش قبل از ازدواج را نیاز ضروری جوانان دانست و گفت: به عنوان مثال‬
‫سفره هفت سین در نوروز یک سمینار خانواده است، زن و شوهر در روز پایانی هر سال با‬
         ‫همدیگر زحمت میکشند و خانه را آماده و سفره هفت سین را پهن میکنند.‬
‫سفره هفت سین خود فلسفهای دارد و مالحظه میکنید وقتی که سال تحویل میشود، بزرگ‬
‫خانواده چند آیه از قرآن کریم را تالوت میکند و این مرحلهای از آموزش است؛ یعنی‬
‫فرزندان بدانند منشور خانواده قرآن است و برای این که جاذبه ایجاد شود از میان اوراق‬
‫قرآن کریم عیدی فرزندان را به آنها میدهد و سپس دعای تحویل سال را میخواند و سپس به‬
‫مادر خانه میگوید که پذیرایی کند، اما آموزش از اینجا شروع میشود که پدر خانواده با‬
‫فرزندان به طور مستقیم صحبت میکند و میگوید من به عنوان پدر خانواده قول میدهم دروغ‬
‫نگویم و انتظار دارم دروغ نشنوم، من تالش میکنم و امکانات شما را فراهم میکنم، شما هم‬
‫درسهایتان را بخوانید، من قول میدهم که دیر به خانه نیایم و انتظار دارم که کسی هم‬
‫32‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫دیر به خانه نیاید و این در حقیقت آموزش است که متأسفانه خانوادهها اجرا نمیکنند و‬
‫اگر ماهی یک بار در خانواده چنین سمینار و جلسهای تشکیل شود خود یک دنیا آموزش به‬
‫همراه دارد اما متأسفانه عادت ما این است که فقط ایراد بگیریم و توقعات و انتظارات‬
                           ‫خود را به فرزندان بیان نمیکنیم.‬
 ‫وی در ادامه افزود: زمانی که فرزند بخواهد با افراد بیرون از خانواده ارتباط برقرار‬
  ‫کند و یا با آنها به سفر برود، در این مرحله پدر خانواده باید مستقیمً دخالت کند و‬
        ‫ا‬
    ‫هنگامی سخن پدر برای فرزند فصل الخطاب میشود که او به عنوان مدیرکل در خانواده‬
                                  ‫شناخته شده باشد.‬
    ‫استاد دانشگاه تهران به انواع خانواده اشاره کرد و گفت: اولین خانواده، خانواده‬
 ‫تطابقی است؛ یعنی ویژگیهای زن و شوهر با همدیگر تطابق دارند، در خانواده تطابقی بین‬
  ‫زن و شوهر، من و تو وجود ندارد به عبارتی در این نوع خانواده، زن و شوهر دو جسم در‬
  ‫یک روح هستند که فقط یک خانواده با این ویژگی در کل این عالم وجود داشته است که هر‬
 ‫دو نفر معصوم بودهاند و آن هم حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) بودهاند، چون حضرت‬
     ‫علی (ع) فرمودهاند: «نشد زهرا (س) کاری انجام دهد که خالف میل باطنی من باشد.»‬
  ‫وی به نوع دیگر خانواده تحت عنوان خانواده توافقی اشاره کرد و گفت: خانواده توافقی‬
       ‫خانوادهای است که از مذاکره به عنوان مهمترین مهارت زندگی برخوردار است.‬
 ‫وی در ادامه افزود: بسیاری از ما بلد نیستیم حرف بزنیم اول اینکه به لحاظ کمیتی خیلی‬
 ‫کم حرف هستیم. سرانه حرف زدن در ایران بین زن و شوهر به میزان 2 دقیقه در روز است در‬
   ‫حالی که سرانه تماشای تلویزیون باالتر از یک ساعت است. مهارت مذاکره در ازدواجهای‬
                             ‫ایرانیها آموزش داده نمیشود.‬
 ‫وی افزود: بین هر زن و شوهری یک سری وجوه اشتراک و یک سری وجوه اختالف برقرار است که‬
        ‫در خانواده توافقی زن و شوهرها درخصوص وجوه اختالف با هم توافق میکنند.‬
 ‫وی خانواده تفاهمی را از انواع دیگر خانواده معرفی کرد و در این باره افزود: در این‬
   ‫نوع خانواده زن و شوهر با هم تفاهم دارند، البته بیشتر افراد تفاهم را با تشابه‬
 ‫اشتباه میگیرند. تفاهم به این معناست که دیگری را آن طور که هست بپذیریم نه آن گونه‬
                               ‫که ما میخواهیم او باشد.‬
  ‫خانواده تحملی نیز نوع دیگر خانواده است که دکتر احمدی به آن اشاره کرد و گفت: در‬
  ‫این نوع خانواده زن و شوهر همدیگر را تحمل میکنند و در واقع از ویژگیهای برجسته در‬
                          ‫فرهنگ ما تحملپذیری زن و شوهر است.‬
   ‫دکتر احمدی در ادامه مبحث خانواده تحملی به تفاوت نسل دیروز و امروز اشاره کرد و‬
 ‫گفت: یکی از تفاوتهای نسل دیروز با نسل امروز پایین بودن آستانه تحمل جوانان امروزی‬
                                         ‫است.‬
  ‫والدین باید جوانان خود را در خانواده تحملپذیر پرورش دهند در غیر این صورت افزایش‬
                         ‫آمار طالق را همچنان شاهد خواهیم بود.‬
 ‫برخیها خود را با این دیدگاه غربیها وفق دادهاند و عنوان میکنند که چرا ما باید کسی‬
  ‫را که دوستش نداریم یک عمر تحمل کنیم و این دیدگاه بسیار خطرناکی است. خانواده طالق‬
            ‫در صورتی به وجود میآید که امکان تحمل پذیری وجود نداشته باشد.‬
  ‫وی همچنین نگاه تحولی و تکاملی را از دیگر ضروریات زندگی عنوان کرد و افزود: زن و‬
 ‫شوهر باید دائم در فکر ارتقا باشند به عبارتی ثروت و سطح تحصیل خود و فرزندانشان را‬
   ‫باال ببرند چون اگر زندگی یکنواخت باشد هم خودشان و هم فرزندانشان خسته میشوند به‬
     ‫همین دلیل تأکید میشود خانواده دائم به فکر تکامل و تحول و تنوع باشد تا دچار‬
                                   ‫یکنواختی نشود.‬
‫وی به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با این مضمون اشاره کرد: «تا مادامی که زن و شوهر به‬
                 ‫هم نگاه میکنند خداوند با دیدة رحمت به آنان مینگرد.»‬


      ‫نیم نگاه از پنجرهي مطبوعات‬
   ‫نشريه آواي كشتیراني در جهت اطالعرساني هرچه بیشتر به مخاطبان خود، گزيدهاي مهم‬
   ‫از خبرها و رويدادهاي مرتبط با گروه كشتیراني جمهوري اسالمي ايران را كه در‬
   ‫مطبوعات و خبرگزاریهای كشور منتشر گرديده است در هر شماره به آگاهي همكاران‬
                                     ‫ميرساند.‬
            ‫در اين شماره خبرهاي ذيل از نظرتان ميگذرد:‬                                       ‫عصر اقتصاد‬
                                    ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
             ‫کشتیرانی نماد بی تاثیری تحريم ها‬
‫42‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

‫عصر اقتصاد: تحریمها بیشتر موجب محروم کردن تجارت خود آنها با ایران شده است، در‬
 ‫حالی که بازارهای هدف و متقاضیان خدمات کشتیرانی جمهوری اسالمیایران تغییر کرده است.‬
‫این جمله محمدحسین داجمر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران است که در یک نشست‬
‫خبری با ارائه آمارهای مستند نشان میدهد نه تنها تحریمها بر عملکرد بزرگترین ناوگان‬
‫حمل ونقل دریایی کشور بیتأثیر بوده بلکه موفقیتهایی نیز در این راه نصیب سیستم‬
‫حملونقل دریایی کشور شده است که از این نظر کشتیرانی را میتوان نماد بیتأثیری‬
                               ‫تحریمها در کشور دانست.‬
‫به گفته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران حتی ادعاهایی که درخصوص ایجاد شرکتهای‬
‫جدید برای دور زدن تحریمها بعضً عنوان میشود، صحت ندارد و فعالیت این شرکتها به قبل‬
                          ‫ا‬
‫از تحریم شورای امنیت باز میگردد که با اخذ اطالعات مربوط به تأسیس این شرکتها و‬
‫تمهیداتی که از بانکها اخذ کردند به روشنی کذب اتهامات سیاسی مغرضان بینالمللی ثابت‬
                                       ‫میشود.‬


                                        ‫جام جم‬
                                   ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
                 ‫مديرعامل کشتیرانی:‬
         ‫توطئه علیه ناوگان دريايی ايران را خنثی کرديم‬

‫مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمیایران، توقیف کشتیها را توطئه غربیها برای ضربه‬
  ‫زدن به خطوط دریایی ایران دانست که با اقدامات کشورمان این توطئهها خنثی شده است.‬
‫داجمر در رابطه با كشتيهاي توقیف شده اظهار كرد: متأسفانه براي اغراض سیاسي بسیاري‬
‫از وامهایي را كه كشورهاي غربي به ما داده بودند و مدت قرارداد آنها 80 ساله بود با‬
‫گذشت دو سه سال به بهانه اینكه كشتيهاي ما بیمه معتبر ندارند اعالم كردند یك جا‬
‫پرداخت كنیم كه خوشبختانه توانستیم با كسب اعتبار از منابع داخلي این وامها را‬
             ‫پرداخت و توطئه براي ناوگان دریایي كشورمان را متوقف كنیم.‬


                                     ‫هدف و اقتصاد‬
                                   ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
               ‫مديرعامل کشتیرانی خبر داد:‬
             ‫کشتیهای ايرانی رفع توقیف شدند‬

‫سرویس حملونقل – مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در یک نشست خبری در توضیح‬
‫توقیف پنج کشتی ایران در کشورهای سنگاپور، هنگکنگ و مالتا عنوان کرد: سه کشتی توقیف‬
‫شده در سنگاپور با پرداخت 008 میلیون دالر بدهی آن به بانک فرانسوی آزاد خواهند شد.‬
‫برای دو کشتی توقیف شده دیگر هم که به دلیل بدهی 028 میلیون دالری به یک بانک آلمانی‬
   ‫در کشورهای هنگ کنگ و مالتا توقیف شدهاند اقداماتی جهت پرداخت بدهی مد نظر است.‬

                                         ‫ایران‬
                                   ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
            ‫مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیايران:‬
         ‫توقیف کشتیهای ايرانی، مغرضانه و سیاسی است‬

‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران با بیان این که تعداد کشتیهای توقیف شده ایران‬
‫به 5 فروند افزایش یافته است، گفت: مبلغ 008 میلیون دالر بابت تسویه وام 0 فروند کشتی‬
‫توقیف شده در سنگاپور پیش از تعطیالت ژانویه به حساب بانك فرانسوي وام دهنده واریز شد‬
‫و انتظار ما این است كه دادگاه مربوطه پنجم ژانویه حكم رفع توقیف این كشتيها را صادر‬
 ‫كند. وي با تأكید بر این كه شكایت بانكهاي اروپایي و توقیف كشتيهاي ایران صرفً با‬
  ‫ا‬
 ‫اغراض سیاسي و در جهت اعمال فشار بر كشورمان بوده است، گفت: این كه عنوان ميكنند‬
‫بازپرداخت اقساط این كشتيها به تعویق افتاده بود، به هیچ عنوان صحت ندارد. وي توضیح‬
 ‫داد: ما بابت خرید كشتيهاي مذكور از این بانك ها وام دریافت كرده بودیم و طبق مفاد‬
 ‫قرارداد، تعهد داشتیم به تدریج طي مدت 80 سال این وامها را تسویه كنیم اما متأسفانه‬
 ‫بانكهاي وام دهنده برخالف میل باطني و تحت فشار دولتهاي متبوع شان، با دستاویز قرار‬
‫دادن برخي از مفاد این قراردادها، كل وام را «حال» اعالم كردند و خواستار تسویه كامل‬
                    ‫شدند.‬


                                          ‫خبر‬
                                   ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
‫52‬
           ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
                   ‫مديرعامل کشتیرانی:‬
          ‫حکم آزادی کشتیهای ايرانی پس فردا صادر میشود‬

‫داجمر با تأکید بر اینکه برای رفع توقیف سه فروند کشتی کشتیرانی جمهوری اسالمیایران‬
‫در سنگاپور، 008 میلیون دالر از بانکهای ایرانی وام دریافت شده است، ادامه داد: «کل‬
‫مبلغ وام بانک فرانسوی عودت داده شده و قرار است در دادگاهی که پنجم ژانویه برگزار‬
                   ‫میشود حکم آزادی این سه فروند کشتی صادر شود.»‬
‫به گفته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران، اقدامات این شرکت برای تسویه فوری‬
‫وامهای خود با این دو بانک اروپایی، به صورت کامل توطئه بین المللی برای متوقف کردن‬
                ‫ناوگان کشتیرانی ملی ایران را در جهان خنثی کرده است.‬


                                             ‫اقتصاد پویا‬
                                          ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
     ‫مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیايران با اشاره به موفق نبودن تحريمها اعالم کرد:‬
         ‫مشتريان جديد بینالمللی و رشد حمل بار کشتیرانی‬

  ‫سرویس پویا ترانسپورت: کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در 2 ماهه منتهی به آبان ماه‬
  ‫امسال 78 میلیون تن کاال را جابهجا کرد. محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری‬
 ‫اسالمیایران دیروز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این حجم جابهجایی کاال در‬
 ‫مقایسه با زمان مشابه پارسال 58 درصد رشد و کرایه حمل نیز در همین زمان 04 درصد رشد‬
                   ‫داشته است.‬
‫وی همچنین افزود: در بخش واردات، صادرات و حملونقل بینالمللی به ترتیب 5/4، 07 و 5/08‬
                             ‫درصد رشد حمل بار داشتهایم.‬
‫داجمر در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه چگونه با اعمال تحریمها، کشتیرانی رشد حمل بار‬
‫داشته است، گفت: با اعالم تحریمها علیه ایران مشتریان جدیدی از کشورهای دیگر به جمع‬
        ‫مشتریان کشتیرانی پیوست که همین موجب رشد حملونقل در این شرکت شده است.‬


                                              ‫صبح اقتصاد‬
                                          ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
            ‫در پنجم ماه ژانويه با پرداخت رهن صورت میگیرد:‬
               ‫صدور حکم آزادی کشتیهای توقیفی‬

   ‫داجمر با اشاره به توقیف سه فروند کشتی ایرانی در آبهای سنگاپور، گفت: این کشتیها‬
 ‫توسط یک بانک فرانسوی به این بهانه توقیف شد که در مدتی که کشتی در رهن آنهاست باید‬
   ‫بیمه معتبر داشته باشد. وی اضافه کرد: این اقدام به دنبال ممانعت انگلیس از بیمه‬
 ‫کردن کشتیهای ایرانی رخ داد و در کوتاه ترین فاصله دولت با یک سپرده یک میلیارد دالری‬
 ‫بیمه این کشتی ها را تأمین کرد و بیمه معلم با کنسرسیومیاز شرکتهای بیمه داخلی بیمه‬
                             ‫این کشتی ها را برعهده گرفت.‬
   ‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیافزود: با وجود پشتوانه باالیی که دولت به این کار‬
‫اختصاص داده بود، این بانکها از قبول آن امتناع کردند و از این رو مبلغ008 میلیون دالر‬
   ‫رهن این بانکها را پرداخت کردیم و بنابه روال عادی پنجم ماه ژانویه حکم آزادی این‬
                                 ‫کشتی ها صادر میشود.‬


                                                 ‫شرق‬
                                          ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
              ‫مديرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیايران:‬
              ‫خط اروپا و آمريکا را قطع کردهايم‬

‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در نشست روز گذشته به تحریم اتحادیه اروپا علیه‬
‫کشتیرانی اشاره کرد و گفت: از یکی دو ماه اخیر که اتحادیه اروپا شرکت کشتیرانی‬
‫جمهوری اسالمیایران را در لیست تحریمها قرار داده است خط کشتیرانی ایران به اروپا را‬
‫قطع کردهایم. در حال حاضر كشتيهاي این ناوگان تا آبهاي مدیترانه ميروند. او در ادامه‬
‫با توجه به اینكه امریكا بیمه معلم را نیز در لیست تحریم ها قرارداده، افزود:‬
‫كشتيهاي ما به امریكا هم نميروند. داجمر درباره مسیرهاي جایگزین اروپا و امریكا‬
‫توضیح داد: این ناوگان با این اتفاق به سمت كشورهاي آسیایي و آفریقا حركت كرده است و‬
  ‫به نوعي خالء ایجاد شده را با افزایش مسیرها در منطقه آسیا و آفریقا پوشش دادهایم.‬


‫62‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
                                       ‫گسترش صنعت‬
                                  ‫دوشنبه 00 دی ماه 2200‬
               ‫با وجود تحريمها صورت گرفت؛‬
           ‫افزايش 443 میلیون دالری درآمد کشتیرانی‬

‫کشتیرانی جمهوری اسالمیایران با وجود تحریمهای بینالمللی از ابتدای سال تا پایان آبان‬
                ‫ماه با بیش از 000 میلیون دالر افزایش درآمد مواجه شد.‬
‫داجمر به عملکرد کشتیرانی از ابتدای امسال تا پایان آبان اشاره کرد و افزود: در این‬
‫مدت 78 میلیون تن کاال توسط ناوگان این شرکت حمل شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 58‬
‫درصد رشد داشت. از سوی دیگر کرایه حمل دریافتی نیز در این مدت 5/04 درصد نسبت به مدت‬
‫مشابه پارسال افزایش یافت. به گفته او، پارسال درآمد کشتیرانی 807 میلیون دالر بود که‬
         ‫این میزان تا پایان آبان امسال به یک میلیارد دالر افزایش یافته است.‬


                                        ‫وطن امروز‬
                                    ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
                    ‫داجمر:‬
             ‫محموله غیر مجاز جابهجا نمیکنیم‬

‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران با بیان اینکه تحریمها عملکرد بهتری برای این‬
‫شرکت رقم زده است گفت: به هیچ عنوان محموله غیر مجاز جابهجا نمیکنیم. محمدحسین داجمر‬
‫در نشستی خبری با بیان اینکه تحریمها عملکرد بهتری را برای کشتیرانی جمهوری‬
‫اسالمیایران رقم زده است، گفت: البته اینکه عنوان میکنند کشتیرانی محموله های غیر‬
‫مجازی را جابهجا میکند واقعیت ندارد، چرا که شرکتهای کشتیرانی مسئولیتی در رابطه با‬
                ‫بازرسی کاالها ندارند و این وظیفه به عهده گمرکات است.‬
‫داجمر تصریح کرد: این ادعا که کشتیرانی در بازرسی کاالهای مورد حمل اقدامیانجام میدهد‬
‫طبق قواعد بین المللی قانونی و منطقی نیست و تنها تبلیغاتی سوء بر علیه جمهوری‬
                        ‫اسالمیایران در حوزه تجارت خارجی است.‬


                                       ‫مردم ساالری‬
                                    ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
             ‫جزيیات توقیف 2 کشتی ايرانی تشريح شد:‬
     ‫جذب 442 میلیون دالر منابع مالی برای آزادی کشتیهای توقیف شده‬

       ‫گروه اقتصادی: با جذب منابع مالی جرایم کشتیهای توقیف شده پرداخت میشود.‬
 ‫مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در یک نشست خبری در توضیح توقیف پنج کشتی‬
‫ایرانی در کشورهای سنگاپور، هنگکنگ و مالتا عنوان کرد: سه کشتی توقیف شده در سنگاپور‬
‫با پرداخت 008 میلیون دالر بدهی آن به یک بانک فرانسوی آزاد خواهد شد و دو کشتی توقیف‬
‫شده دیگر به دلیل بدهی 028 میلیون دالری به یک بانک آلمانی در کشورهای هنگ کنگ و مالتا‬
       ‫توقیف شدهاند که اقدامات برای پرداخت این بدهی مد نظر است.‬


                                      ‫جمهوری اسالمی‬
                                    ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
                 ‫مديرعامل کشتیرانی:‬
         ‫تحريمها عملکرد بهتری برای کشتیرانی رقم زد‬

‫محمد حسین داجمر در یک نشست خبری با بیان اینکه تحریمها عملکرد بهتری را برای‬
‫کشتیرانی جمهوری اسالمیایران رقم زده است، گفت: کشتیهایی که کشتیرانی جمهوری اسالمیرا‬
‫مشمول تحریم قرار میدهند، به خوبی میدانند این کار بیهوده بوده و عملکرد مناسب تری‬
‫را برای کشتیرانی رقم میزنند. وی افزود: البته اینکه عنوان میکنند کشتیرانی محموله‬
‫های غیر مجاز را جابه جا میکند واقعیت ندارد، چرا که شرکتهای کشتیرانی ماموریتی در‬
           ‫رابطه با بازرسی کاالها نداشته و این وظیفه به عهده گمرکات است.‬
‫مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران افزود: شرکت کشتیرانی این امکان را ندارد که‬
‫کاالهای تحویلی برای حمل بار را کنترل کند و تنها به اظهار صاحب کاال و مقامات بندری‬
                              ‫کشور مبدأ بسنده میکند.‬
                                         ‫اطالعات‬
                                    ‫دوشنبه 00 دی 2200‬
     ‫40 فروند کشتی اقیانوس پیما به ناوگان دريايی ايران میپیوندد‬
‫72‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

‫سرویس اقتصادی: 04 فروند کشتی اقیانوس پیمای جدید ظرف سه سال آینده به ناوگان‬
‫کشتیرانی جمهوری اسالمیایران افزوده میشود. محمدحسین داجمر رئیس هیئت مدیره و‬
‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمیایران دیروز با اعالم این خبر گفت: امسال 70 فروند‬
‫کشتی فرسوده از ناوگان دریایی این شرکت خارج و 60 فروند اقیانوس پیمای جدید جایگزین‬
‫آنها شد. همچنین ظرف سال 0008 میالدی پنج فروند کشتی اقیانوس پیمای جدید با ظرفیت 028‬
            ‫هزار تن به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمیایران ملحق خواهد شد.‬

                                       ‫عصر اقتصاد‬
                                   ‫سه شنبه 70 دی 2200‬
     ‫افزايش تقاضای حمل ريلی کانتینر در پی هدفمند شدن يارانهها‬

 ‫تقاضا برای استفاده از خطوط ریلی کشور به منظور حمل کانتینرهای وارداتی، صادراتی و‬
   ‫ترانزیتی به کشور در روزهای اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شد. در پی هدفمند شدن‬
‫یارانه های سوخت در کشور و افزایش قیمت گازوئیل و به تبع آن برخی مشکالت در حمل و نقل‬
  ‫کاالها از طریق شبکه جاده ای، تقاضا برای حمل کانتینر از طریق راه آهن افزیش یافته‬
 ‫است. بنابر این گزارش بیشترین میزان تقاضاها برای حمل کانتینرهای پر از بندر عباس‬
 ‫به سمت تهران و حمل کانتینرهای خالی از تهران به سمت بندرعباس برای بارگیری در بندر‬
                                  ‫شهید رجایی است.‬


                                       ‫جهان صنعت‬
                                   ‫چهارشنبه 2 دی 2200‬
          ‫کشتی سوخت قاچاق ربطی به کشتیرانی ندارد‬

 ‫روابط عمومیکشتیرانی جمهوری اسالمیایران در اطالعیهای اخبار منتشره درباره ارتباط این‬
             ‫شرکت با یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را قویً تکذیب کرد.‬
                  ‫ا‬
‫روابط عمومیکشتیرانی جمهوری اسالمیایران با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانهها‬
‫مبنیبر توقیف دو فروند شناور حامل ۴۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق درهرمزگان و انتساب یکی‬
‫از این کشتیها به این شرکت، اعالم کرد: کشتی مذکور هیچ گونه ارتباطی به کشتیرانی‬
              ‫جمهوری اسالمی ایران ندارد و این موضوع قویً تکذیب میشود.‬
                     ‫ا‬


                                       ‫جهان صنعت‬
                                     ‫شنبه 4 دی 2200‬
          ‫رشد 828 درصدی ترانشیپ کاال توسط کشتیرانی‬

‫ترانشیپ کاال توسط کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در بنادر ایران با 070 درصد افزایش‬
                                     ‫همراه شد.‬
‫به گزارش مانا، ترانشیپ کاال توسط کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در بنادر ایران با وجود‬
‫سرویسهای مستقیم و منظم به برخی از بنادر ایران که پیش از این نیز عملیات ترانشیپ در‬
‫آنها انجام میشد 070 درصد افزایش یافت. براساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون‬
‫070 هزار ‪ TEU‬کانتینر توسط کشتیرانی جمهوری اسالمیایران در بنادر عباس، امام و عسلویه‬
‫ترانشیپ شده که این رقم از مجموع 506 هزار ‪ TEU‬کانتینر عملکرد این شرکت در کل بنادر‬
                                     ‫کشور است.‬


                                       ‫صبح اقتصاد‬
                                  ‫سه شنبه 08 آذر 2200‬
             ‫با نفوذ دزدان دريايی به آب های آزاد؛‬
      ‫مديرعامل کشتیرانی: حفاظت از ناوگان ايران افزايش میيابد‬

‫با افزایش دامنه فعالیت دزدان دریایی از خلیج عدن به سمت اقیانوس هند و دریای عمان،‬
‫کشتیرانی جمهوری اسالمیایران با ارائه طرح جدید خود به مقامات مسئول قرار است حفاظت‬
                      ‫از کشتیهای تحت پوشش خود را گسترش دهد.‬
‫مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، عنوان‬
‫كرد: هرچند تا زمان حاضر هیچ خطري كشتيهاي ایراني را تهدید نكرده است اما باید بر‬
               ‫میزان مراقبتها از طریق افزایش نیروهاي حفاظتي افزود.‬
‫وي با ابراز تأسف از وضعیت ناامني آبهاي جهاني در زمان حاضر، گفت: به طور قطع نه‬
         ‫تنها ایران بلكه بسیاري از كشورهاي جهان نگران شرایط كنوني هستند.‬

‫82‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫محمدحسین داجمر با بیان اینكه بخش عمده عبور و مرور كشتيهاي ایراني از طریق خلیج‬
‫فارس انجام ميشود و باید با عبور از اقیانوس هند راهي دیگر نقاط آبي جهان شد، افزود:‬
                  ‫دزدان دریایي حتي تا شرق عمان هم نفوذ كردهاند.‬


                                          ‫اقتصاد پویا‬
                                      ‫دوشنبه 88 آذر 2200‬
               ‫توسط کشتیرانی والفجر صورت میگیرد:‬
         ‫بررسی راهاندازی نخستین ناوگان کشتیهای کروز در کشور‬

‫کشتیرانی والفجر در نظر دارد طرح بلندمدتی را اجرا کند که به موجب آن و برای نخستین‬
      ‫بار در کشور کشتیهای کروز در توسعه گردشگری ایران به خدمت گرفته خواهند شد.‬
  ‫کاپیتان حمزه کشاورز مدیرعامل کشتیرانی والفجر در گفتوگو با مانا با بیان این مطلب‬
   ‫افزود: کشتیرانی والفجر در جهت اجرای یکی از مأموریتهای خود و فعال کردن گردشگری‬
 ‫دریایی در جزایر و مناطق آزاد قصد دارد نخستین قدم را در تشکیل ناوگان کشتیهای کروز‬
                                    ‫کشور بردارد.‬
‫وی با اشاره به برگزاری نشست با مسئولین سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، سازمان‬
‫ایرانگردی و جهانگردی، سازمان توسعه و تجارت وکلیه مناطق آزاد دریایی کشور از‬
                   ‫استقبال این سازمانها در اجرای این طرح خبر داد.‬
‫مدیرعامل کشتیرانی والفجر با اشاره به اینکه این کشتی که دارای امکاناتی مشابه یک‬
‫هتل پنج ستاره است اظهار داشت : طبق این طرح گردشگران میتوانند ضمن بهرهمندی از‬
‫امکانات رفاهی و تفریحی این کشتیها، از جاذبههای گردشگری و دریانوردی بنادر جنوبی‬
                                ‫ایران استفاده کنند.‬
    ‫کشاورز گفت: امیدواریم با همکاری سازمانهای مربوطه این طرح به زودی اجرایی شود.‬
‫مدیر عامل کشتیرانی والفجر هزینه خرید این کشتیها (دست دوم ) را بین 07 میلیون دالر‬
‫تا 080 میلیون یورو عنوان کرد و افزود: تنها مشکل این طرح قیمت باالی این کشتیها است‬
     ‫که با توجه به اهداف این طرح و استقبال سازمانهای مربوطه توجیه اقتصادی دارد.‬


   ‫در نشست صمیمی معاون اداری و منابع انسانی با مديران عامل‬
           ‫شرکتهای گروه صورت گرفت؛‬
   ‫آقای تقوی معاون اداری و منابع انسانی کشتیرانی طی نشست صمیمی با مديران عامل شرکتهای گروه‬
              ‫کشتیرانی به تبیین برخی سیاستهای حوزه اداری و منابع انسانی پرداخت.‬
 ‫به گزارش خبرنگار ما به نقل از حوزه معاونت اداری و منابع انسانی، در این نشست آقای‬
 ‫تقوی معاون اداری و منابع انسانی در مورد اصالح ساختار زمانی، سازمان تفصیلی و جداول‬
   ‫نیروی انسانی، سیاست شرکت هولدینگ درخصوص بازنشستگی نیروهای حائز شرایط، نقل و‬
‫انتقاالت منابع انسانی بین شرکتهای گروه و چگونگی استفاده از خدمات نیروهای پیمانکاری‬
                            ‫مطالبی را به تفصیل بیان کرد.‬
   ‫این گزارش حاکی است: در ادامة این نشست مدیران شرکتهای گروه کشتیرانی نیز نقطه‬
  ‫نظرات، پیشنهادها و اهم موضوعات مبتالبه در حوزة منابع انسانی شرکتهای تحت مسئولیت‬
                   ‫خود را باتوجه به طرحهای توسعهای ارائه کردند.‬
  ‫در این گزارش آمده است: در بخش دیگری از این نشست معاون اداری و منابع انسانی با‬
‫اشاره به ایجاد دفتر فنی مهندسی و امالک در ساختار حوزه معاونت اداری و منابع انسانی‬
 ‫و اعالم سیاستها، اهداف و برنامههای این دفتر، درخصوص تعیین تکلیف کلیه امالک شرکتهای‬
 ‫گروه در قالب بهرهبرداری، مشارکت در ساخت و یا واگذاری آنها و حل مشکالت حقوقی برخی‬
                              ‫از امالک گروه تأکید کرد.‬
  ‫وی همچنین ضرورت تهیه شناسنامه برای کلیه امالک و مستغالت در ساختار جدید را یادآور‬
                                         ‫شد.‬
  ‫در این نشست همچنین مقرر شد این جلسات در مقاطع زمانی مورد نیاز ادامه یابد و نیز‬
‫جلسات جداگانهای برای بررسی دقیقتر مسائل خاص هریک از شرکتها به صورت مجزا و با حضور‬
     ‫مدیران عامل شرکتها و مدیران حوزة معاونت اداری و منابع انسانی برگزار شود.‬


‫92‬
              ‫دی ماه 9638‬    ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬


       ‫سلسله مباحث سبكهاي جديد مديريت (قسمت نوزدهم)‬


‫تهیه و تنظیم : علی اکبر شفیع زاده‬
‫دبیر كمیته مديريت و توسعه منابع انساني نظام پیشنهادها‬‫جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر‬
‫در همه پديدههای جهان جريان دارد. به تعبیر قرآن مجید ( شما به كوهها نگاه مي كنید و فكر مي‬
‫كوهها مثل ابر در حركت هستند ) سازمانها و‬    ‫كنید كه آنها جامد و ساكن هستند در حاليكه‬
                     ‫ا‬
‫بنگاههای اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائم ً در حال تغییر و تحول هستند و سازمان هايی‬
‫می توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزيت رقابتی بهوجود آورند. در عصر حاضر سازمانها به‬
‫صورت فزايندهاي با محیط هاي پويا و در حال تغییر مواجهند، بنابراين، به منظور بقا و پويايي‬
                   ‫خود مجبورند كه خود را با تغییرات محیطي سازگار سازند.‬
                                   ‫تغییر و تحول چیست ؟‬
‫تغییر و تحول حركت از یك وضعیت به وضعیت دیگر است. در فرهنگ لغات وبستر ، تغییر چنین‬
   ‫تعریف شده است: (حاصل یك اصالح و تبدیل به وضعیت متفاوت). در فرهنگ لغات فارسی،‬
         ‫تغییر؛ یعني دگرگونكردن و چیزی را به شكل و حالت دیگر در آوردن .‬
                                 ‫محورهاي مديريت در تغییر و تحول‬
      ‫چرا تغییر ضروری است؟ چه کسی میخواهد تغییر رخ دهد؟ چه نتایجی مطلوب است؟‬
‫چگونه تغییر ایجاد میشود؟ چه کسانی حمایت و چه کسانی مشارکت میکنند؟ ما باید چه کنیم‬
                             ‫و در چه مسیری حرکت كنیم؟‬
                                 ‫فرايند مديريت تغییر در سازمان‬
   ‫0- مرحله تدوین راهبرد و طرح 8 - تغییر مستندات و مدارک در هسته مرکزی سازمان 0 -‬
    ‫تشخیص جدولبندی تغییرات 4 - برپایی ساختار و ترکیببندی 5 - آزمایش در محیط قابل‬
             ‫کنترل 6- گسترش ترکیببندی تغییر 7 - نمایش پایداری و عملکرد.‬
                                      ‫روش های تغییر و تحول‬
  ‫0- ارتباطات: مدیر باید ضمن برقراري ارتباطی مؤثر با کارکنان، دالیل ایجاد تغییر را‬
                                ‫برای آنان بیان کند.‬
 ‫8- مشارکت: کارکنان را باید در جریان تغییرات شرکت قرار داد و بدین ترتیب از مقاومت‬
   ‫آنان در مقابل تغییرات کاست. 0- اعطای تسهیالت: شامل آموزش مهارتهای جدید و دادن‬
                                    ‫مزایا و ...‬
                                      ‫سطوح تغییر در انسانها‬
                        ‫0-تغییرات در معرفت 8- تغییرات در نگرش یا گرایش‬
                     ‫0 - تغییرات در رفتار فردي 4- تغییرات در رفتار گروهي.‬
                                    ‫بايسته هاي تغیییر و تحول‬
                                  ‫8- شفافیت مزيتهای تغییر و تحول‬
                  ‫مدیر سازمان باید مزیتهای تغییر را به طور كامال‬
‫ً آشكار و مبرهن طوری برای همه كاركنان‬
               ‫بازگو نماید، كه آنان بتوانند این مزیتها را لمس كنند.‬
                                      ‫2- مطابقت تغییر و تحول‬
    ‫هر چه روند اجرای تغییر با فرایندهای قبلی تطابق داشته باشد، میزان پذیرش تغییر‬
                                   ‫افزایش مییابد.‬
                                    ‫3- سادگی ارائه تغییر و تحول‬
                        ‫جریان اجرای تغییر باید به شكل كامال‬
 ‫ً ساده تشریح گردد، و نگرانی كاركنان را از نتیجه‬
                          ‫ناخوشایند تغییر به حداقل برساند.‬
                                    ‫0- انجام مرحلهای تغییر تحول‬
    ‫اگر تغییرات بتواند به كارها و بخشهای مختلف تقسیم شود و هر مرحله نیز دارای یك‬
          ‫نتیجه مثبت باشد، طبعً دستاورد حاصل از فرایند كلی مثبت خواهد بود.‬
                                ‫ا‬
                                 ‫محسوس بودن نتیجه تغییر و تحول‬  ‫2-‬
            ‫تغییرات به گونهای باید انجام گیرد كه كاركنان نتیجه آن را كامال‬
     ‫ً ملموس و محسوس‬
                                     ‫مشاهده كنند.‬
                                  ‫قابلیت ارزيابی تغییر و تحول‬  ‫8-‬
   ‫هر تغییر باید همراه با شاخصهایی طرح گردد تا بتوان آن را در زمانهای مشخص ارزیابی‬
                                        ‫كرد.‬
‫03‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
                                 ‫هزينه متعارف تغییر و تحول‬  ‫2-‬
      ‫در نظر مدیر میزان هزینه الزم جهت اجرای تغییر، از اهمیت خاصی برخوردار است.‬
   ‫سهامداران و صاحبان منابع مالی باید توسط یك طرح توجیهی اقتصادی، موافقت خود را با‬
                             ‫اجرای طرح تغییر اعالم كنند.‬
                                ‫گستره و جغرافیاي تغییر و تحول‬
              ‫0- تغییر در افراد.‬  ‫1- تغییر در ساختار 8- تغییر در تکنولوژی‬
                                ‫مقاومت در برابر تغییر و تحول‬
     ‫مقاومتهای فردی )عادت - امنیت شغلي - پدیده ابهام شغلي - چشم پوشی از واقعیت )‬
    ‫مقاومتهای سازمان )سازمانها برحسب طبیعت محافظه کارند، آنها بهصورت فعال دربرابر‬
                           ‫پدیده« تغییر” مقاومت می کنند).‬
                         ‫منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر‬
 ‫0 - هنجارهای گروهی 4‬           ‫0- مکانیسم ساختاری 8 - بی توجهی به تغییر‬
          ‫- تهدید کردن قدرت مدیران 5- تهدید ناشی از شیوههای تخصیص منابع.‬
                                 ‫گامهاي مديريت تغییر و تحول‬
‫گام8: شفاف کردن فرایندهاي تغییر. گام0 : تخصیص‬   ‫گام0 : درک آنچه نیاز به تغییر دارد.‬
                                     ‫بهینه منابع.‬
                ‫گام4: به کارکنان توجه کنید. گام5 : از باال رهبري کنید.‬
                          ‫در سازمان‬   ‫محیط هاي تغییر و تحول‬  ‫سطوح‬
‫الف : محیط داخلی عبارتند از: ساختار سازمانی ، تکنولوژی سازمانی ، وظایف و کارکردها‬
 ‫و نیروهای انسانی ( تصمیم گیرنده ها و مجریان ) ب : محیط میانی ( شرکا، سهامداران،‬
‫رقبا ، تولید کنندگان ، تجهیز کنندهها، عرضه کننده خدمات و مشتریان ) ج : محیط خارجی‬
  ‫شامل متغیرهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و جغرافیایی .‬
                             ‫تکنولوژی‬   ‫استراتژی تغییر و تحول‬
    ‫0- میزان تطابق تكنولوژی با سایر امكانات و تجهیزات موجود 8- سطح آگاهی و مهارت‬
                                    ‫نیروی انسانی.‬
    ‫استفاده كننده از تكنولوژی جدید 0 - میزان هزینههای تحمیلی بر سازمان 4 - نتایج‬
        ‫حاصل از به كارگیری تكنولوژی در سازمان 5 - عمر مفید تكنولوژی مورد نظر.‬
                                   ‫استراتژی تغییر ساختار‬
   ‫شامل تشکیالت و روشها است . از این رو برای بهبود کارایی و اثربخشی سازمان زمانی که‬
               ‫مشکل در ساختار آن باشد میتوان از این استراتژی بهره برد.‬
                                    ‫استراتژی تغییر وظايف‬
     ‫شامل « تجزیه و تحلیل مجدد مشاغل » و ارزیابیهای دورهای مشاغل سازمان ميباشد.‬
                           ‫نیروی انسانی‬   ‫استراتژی تغییر و تحول‬
                ‫الف : تغییر در دانش ب: تغییر در نگرش ج: تغییر رفتاری‬
                          ‫د : تغییر رفتار گروهی و سازمانی.‬
                                  ‫برنامه ريزی تغییر و تحول‬
    ‫مدیران باید بر اساس یك راهبرد مشخص، فعالیتهای مختلف خود را در قالب برنامههای:‬
   ‫كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به گونهای تدوین كنندكه بتوانند از تغییرات به نحو‬
            ‫حساب شدهای بهره ببرند و حصول به اهداف سازمانی را تسهیل كنند.‬
‫خبرهايي كه درذيل ازنظرتان مي گذرد مربوط به وضعیت حمل ونقل دريايي جهان درماه اخیر‬
‫ميباشد كه توسط دفتر برنامه ريزي راهبردي وامور بین الملل كشتیراني جمهوري اسالمي‬
                     ‫ايران ازمنابع مختلف تهیه وتنظیم شده است.‬
    ‫مالكان كشتي ميتوانند هزينههاي سوخت ساالنه را 28 درصد كاهش دهند‬

‫براساس اعالم مؤسسه طبقهبندي‪ ،DNV‬مالكان كشتي تقریبً به راحتي ميتوانند هزینههاي‬
               ‫ا‬
‫سوخت خود را بین 5 الي 50 درصد در سال كاهش دهند. در طول 5 سال گذشته این مؤسسه رده‬
‫بندی نروژي به توسعه سیستمهاي مدیریت انرژي براي حدود 08 شركت در بخشهاي مختلف صنعت‬
‫كشتیراني روي آورده است. مؤسسه ‪ DNV‬در این پروژه به كلیه مراحل سوخترساني، بهینه‬
‫سازي مصرف سوخت، جهتیابي هواشناسي، عملكرد موتور، و خرید ملزومات و همچنین رنگ‬
‫روكشهاي دریایي توجه دارد. در حاليكه در نظر گرفتن هر یك از این عوامل بهصورت‬
‫جداگانه تأثیر بسیار اندکي بر نتیجه بهدست آمده خواهد داشت اما در نظر گرفتن مجموع‬
‫این عوامل نتیجه نهایي را به مقدار قابل توجهي تغییر ميدهد. كاهش 7 درصدي نتیجه‬
‫13‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫افزایش اطالعرساني سازماني، استفاده بهینه از موتورهاي فرعي، مسیریابي بر اساس‬
‫دادههاي هواشناسي، برنامه سفر مدونتر و بسیاري از ریزهكاريهاي دیگر در مدیریت سوخت‬
                                  ‫این شركت بود.‬
‫منبع: ‪list s' Lloyd‬‬
‫مورخ: 08 نوامبر 0008‬          ‫ارزش كشتي ها، در شرف كاهش بیشتر در سال 8842‬
‫قیمت كشتيهاي كانتینربر دو برابر شده است ولي قیمت انواع تانكر و فله بر با ثباتي‬
‫نسبي روبه رو است. بر خالف پیش بینيهاي 80 ماه قبل كه انتظار مي رفت بسیاري از مالكان‬
‫كشتيهاي كانتینربر با ورشكستگي در سال 0008 مواجه شوند، چنین چیزي اتفاق نیفتاده است‬
‫و به جاي آن، این مالكان از روند پیش رو احساس خوبي دارند. مؤسسه ‪ Drewry‬پیشبیني كرده‬
‫است كه مالكان كشتيهايكانتینربر به سود تجمیعي بالغ بر 70 میلیارد دالر در این سال‬
‫دست خواهند یافت، آن هم بعد از آن كه در سال 2008 فقط 00 شركت اصلي كشتیراني متحمل‬
‫زیاني معادل 4/20 میلیارد دالر شده بودند. اگرچه این انقالب در صنعت حملونقل كانتینري‬
‫به مثابه یك شوك مثبت عمل ميكند ولي در سایر بخشهاي حملونقل دریایي چنین اقبالي دیده‬
‫نمي شود. اكنون زمان آن است كه مالكان كشتيهاي تانكر و فله بر یك نگاه دقیقتر به‬
‫ترازنامه مالي خود بیندازند و ببینند كه دوره زیان دهي چقدر طوالني شده است. اگر چه‬
‫نرخ كشتيهاي دسته دوم این بخش ها باالتر از 80 ماه قبل مي باشد، ولي پیش بیني ميگردد‬
‫كه با ورود قریب الوقوع كشتيهاي جدید به ناوگان این بخش ها و شروع به ارائه خدمات،‬
                  ‫فشار بیشتري بر مالكان این نوع كشتيها وارد آید.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 08 دسامبر 0008‬

         ‫شكست مالكان در برابر بحران ظرفیت مازاد ناوگان‬
                 ‫در سال 4842‬
‫روند كند اوراق سازي نسبت به روند تحویل كشتيهاي نوساز، به تضعیف بازار اجاره و برهم‬
‫زدن موازنه بانكي منتهي ميگردد. موازنه را ميتوان به وضعیتي اطالق كرد كه عوامل و‬
‫عناصر متفاوت در آن از نسبت یكسان و مساوي برخوردارند. متأسفانه براي مالكان چنین‬
           ‫نوعي از موازنه در صنعت دریانوردي و در شرایط فعلي وجود ندارد.‬
‫براساس آمار تحویل كشتيهاي نوساز طي دو سال اخیر، ناوگان جهان با نرخ هشدار دهندهاي‬
‫در حال افزایش ميباشد و بدین ترتیب رقابت شدیدي براي حمل بار بهوجود آمده است كه به‬
‫كاهش شدید سطوح نرخ كرایه حمل منجر ميگردد. پس از ماهها ادامه این وضعیت، شرایط نا‬
‫مطلوب بازارهاي اجاره به جبران خسارت از طریق بر هم زدن موازنه بانكي مالكان منعكس‬
‫گردیده است. در صورتی که فعالیت تجاری كشتيهاي قدیمي كه در رهن نیستند و ميتوانند‬
‫سود بیشتري فراهم آورند، موجب تطمیع مالكان گردد، سال 0008 ميتواند از لحاظ رشد خالص‬
              ‫ناوگان و بازار اوراق سازي، سالي غیر قابل پیشبیني گردد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 20دسامبر 0008‬


            ‫ادامه روند توسعه كشتيسازي در ياردهاي چین‬
‫سفارشهاي ساخت به یاردهاي سازنده پیشرو در چین در حال رشد است، به طوري كه آهنگ عقد‬
               ‫قراردادهاي جدید از آهنگ تحویل كشتيها سبقت گرفته است.‬
‫یاردهاي سازنده اصلي چین در سال 0008 در مقایسه با 06 میلیون ‪ DWT‬ظرفیت ساخت جدید‬
‫تحویل شده، 26 میلیون ‪ DWT‬سفارش ساخت جدید دریافت كردند. اخیرً، انجمن صنایع‬
       ‫ا‬
‫كشتيسازي ملي چین ارزش قراردادهاي جدید ساخت كشتي توسط یاردهاي پیشرو در این كشور را‬
‫در مجموع 076 میلیارد یوان چین (معادل 5/000 میلیارد دالر) عنوان كرده است كه از این‬
         ‫میزان، 04 میلیارد یوان چین (معادل 6 میلیارد دالر) سود خالص ميباشد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 00 دسامبر 0008‬

        ‫مواجهه صنعت دريانوردی با بحران دريانوردان متخصص‬‫23‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫نرخ موازنه عرضه و تقاضا برای افسران تا سال 5008 به 00 درصد بالغ میگردد که معادل‬
‫کمبود 000006 افسر در سراسر جهان میباشد. این امر میتواند با توجه به روند بهبود‬
‫اقتصادی جهان، سبب مشکالت جدی در صنعت گردد. چشم انداز آینده بیانگر کمبود افسران‬
‫بهخصوص در برخی از رتبه ها و نیز برای انواع خاصی از کشتیها به ویژه کشتیهای تانکر و‬
                              ‫خدمات رسان ساحلی میباشد.‬
‫با وجود مشکالت اخیر در شرایط تجاری، تربیت نیروی جدید نسبت به زمان بررسی پیشین در‬
‫سال 5008، افزایش یافته است. آمارها بر اساس دریانوردان دارنده گواهینامه ‪، STCW‬نشان‬
‫دهنده نیروی دریانورد موجود شامل0000486 افسر و 0000747 ملوان می باشد. بر اساس اظهارات‬
‫مشاور ارشد ‪ ISF‬به لویدز لیست؛ آنچه موجب شگفتی است افزایش قابل مالحظه تعداد‬
‫دریانورردان نه تنها در منطقه شرق دور بلکه در بسیاری از کشورهای عضو ‪ OECD‬است. در‬
‫شرایط کنونی تحقق سناریوی” الگوبرداری” محتمل تر به نظر می رسد. با توجه به روند‬
‫افزایش در بکارگیری افسران در پست های مختلف در خشکی، ناچار به تربیت و آموزش تعداد‬
‫بیشتری از افسران می باشیم. بدین ترتیب ادامه روند استخدام برای آینده ضروری می‬
                                        ‫باشد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 00‬
‫نوامبر 0008‬

   ‫درخواست مالکان برای اجباری شدن توزين کانتینرها قبل از بارگیری‬
‫بعد از عدم پیشرفت در اجرای دستورالعملهای داوطلبانه در زمینه کانتینرهای مازاد‬
               ‫ظرفیت بارگیری شده، ‪ IMO‬خواستار قانونمند شدن موضوع شد.‬
‫پس از آنکه در انجام اقدامات داوطلبانه برای پیدا کردن راهی جهت حل مسئله بارگیری‬
‫مازاد ظرفیت کانتینرها، پیشرفتی مالحظه نشد، انجمن کشتیرانی دنیا (‪ )WSC‬و اتاق‬
‫بینالمللی کشتیرانی (‪ )ICS‬خواستار اجباری شدن توزین تمامی کانتینرها قبل از بارگیری‬
   ‫شدند. آنها خواستار اضافه شدن ضمیمهای به پیمان ایمنی زندگی دریایی (‪ )SLS‬شدند.‬

      ‫تکنولوژی های جديد عامل اثرگذار بر تقاضای نیروی انسانی‬
‫در حالی که در شرایط کنونی، صنعت حملونقل دریایی با کمبود نیروی انسانی مواجه‬
‫میباشد، تغییرات بنیادی کشتیها در دو دهه آینده، موجبات افزایش میزان تقاضا در این‬
                            ‫زمینه را فراهم خواهد كرد.‬
‫نصب و بکارگیری فناوریهای جدید بر روی کشتیها میتواند موجب اتخاذ مدلهای جدید تأمین‬
‫نیرو گردد. مدلهایی که بر اساس آنها، مالکان کشتیها وظایف تعمیرات و نگهداری را به‬
‫متخصصین خواهند سپرد. بدین ترتیب نیاز به مهندسین مجرب در زمینه تکنولوژیهای دریایی‬
                                ‫کاهش خواهد یافت.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 0‬
‫دسامبر 0008‬


                       ‫اعالم افزايش نرخ بیمه برای سال 8842‬
                            ‫از سوی دو کلوپ بین المللی‬

‫افزایش00 درصدی حق بیمه از سوی ‪ p&I‬ژاپن همزمان با افزایش 5/8 درصدی از سوی کلوپ سوئدی‬
‫اعالم گردید. در پی اعالم افزایش حق بیمه از سوی گروه ‪ ،IG‬کلوپ ‪ P&I‬ژاپن افزایش نرخهای‬
‫جدید را برای ماه فوریه به میزان 00 درصد و کلوپ سوئدی افزایش نرخ حق بیمه به را‬
                             ‫میزان 5/8 درصد اعالم كردند.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 7‬
‫دسامبر 0008‬           ‫افزايش نرخهاي كرايه حمل كانتینري در سال 8842‬
                  ‫قابل دسترس نیست‬
‫سطح باالي موجودي فروشندگان جزء در مراکز كلیدي مصرف، یعنی آمریكاي شمالي و اروپا و‬
‫آغاز پیش از موعد تعطیالت سال نو چیني كه از 0 فوریه شروع ميشود به معني این است كه‬

‫33‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫حجم محموالت و به تبع آن نرخهاي كرایه حمل در این مسیرها در طول ماه ژانویه بهبود‬
‫نخواهد داشت. نرخهاي آینده حاكي از وجود اختالف بین نقطه نظرات تجار براي نرخهاي ماه‬
              ‫ژانویه از شانگهاي به اروپاي شمالي با انتظارات خطوط است.‬
‫تجار براساس نرخهاي بازار مشتقات كانتینري معتقدند كه نرخهاي كرایه حمل در ماه‬
‫ژانویه در مسیر شانگهاي به شمال غرب اروپا در حدود 4040 دالر به ازاي هر ‪ Teu‬خواهد‬
‫بود. اما نرخهاي كرایه حمل براساس شاخصهاي موجود كه قراردادها براساس آنها بسته شده‬
‫از جمله شاخص نرخ كرایه شانگهاي معادل نرخ 2500 دالر به ازاي هر ‪ Teu‬در چند روز گذشته‬
       ‫بود و انتظار ميرود طي ماه آینده به میزان 000 دالر دیگر نیز كاهش یابد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 2 دسامبر 0008‬


            ‫روند اجاره كشتيهاي كانتینربر تا سال 8842‬
                   ‫كند خواهد بود‬
‫بروكرهاي بخش كشتيهاي كانتینربر انتظار اجاره تعداد زیادي از كشتيهاي كانتینربر را‬
‫تا پایان سال ندارند و تنها چند درخواست را براي نیمه دوم سال 0008 تأیید كردهاند.‬
‫البته میزان نسبي تقاضا براي ظرفیتهاي حمل كشتيهاي پست پاناماكس در سطح باالیي قرار‬
        ‫دارد چرا كه تعداد كشتيهاي پست پاناماكس موجود، بسیار محدود مي باشد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 2 دسامبر 0008‬

        ‫خاورمیانه و شبه قاره هند حاشیه امن تجارت كانتینري‬
‫تجارت در منطقه خاورمیانه و شبه قاره هند در طول دوره ركود اقتصادي جهاني و پس از آن‬
         ‫یعنی دوره افزایش فعالیتها همواره از روند مثبتی برخوردار بوده است.‬
‫ظرفیتهاي موجود در مسیرهاي عمده تجاري خاورمیانه و شبه قاره هند در سال 2008 به سكون‬
‫نسبي رسید. اما مجددً در سال جاري روند صعودي را در پیش گرفت. به لحاظ درصدي،‬
                               ‫ا‬
‫ظرفیتهاي ورودي به این منطقه در سال منتهي به سپتامبر 2008، رشد 5/0 درصدي و ظرفیتهاي‬
‫خروجي از این منطقه كاهش 0/0 درصدي داشتهاند. هر چند طي 80 ماه بعدي مقادیر یاد شده‬
                       ‫به ترتیب رشد 5/2 و 6/7 درصدي داشتهاند.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 20 دسامبر 0008‬        ‫نرخ پائین خدمات حمل كشتيهاي كیپ سايز براي 0 ماه‬
‫سكون نسبي بازار و ناوگان در حال رشد مقطع پایاني سال، مي رود كه فشاري را بر‬
‫ظرفیتهاي فعال در بازار حمل مقطعي وارد آورد .میانگین نرخ كرایه كشتيهاي كیپ سایز‬
‫براي 4 ماه زیر رقم 57058 دالر در هر روز مي باشد و دلیل آن تقابل تقاضا براي این‬
‫كشتي ها با عرضه رو به افزایشي است كه از ورود حجم عظیمي از كشتيهاي تازه تحویل شده‬
                      ‫توسط یاردهاي ساخت آسیایي ناشي شده اند.‬
‫در منطقه تجاري اقیانوس اطلس نیز كسب وكار بسیار ساكن بود. اگر چه قرارداد حمل برخي‬
‫محموالت منعقد گردید، ولي اینكه چه مقدار از كشتي ها همچنان به دنبال بار و محموله در‬
‫بازار خواهند گشت، تا هفته بعد مشخص نخواهد شد. اما تعدادي كشتي در منطقه شمالي‬
      ‫اقیانوس اطلس آماده حمل محموالت به سمت دیگر اقیانوس و سفر به آسیا هستند.‬
‫افت مداوم نرخ ها موجب گردیده كه خریداران و فروشندگان محموالت، به طرز روزافزوني‬
‫دیدگاهي این چنیني علي رغم پیش بینيهاي مثبت درباره تقاضاي حمل دریایي در این سال‬
                        ‫نسبت به دورنماي سال 0008 پیدا كنند.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 00 دسامبر 0008‬             ‫آموزش تنها راه حل جبران کمبود افسران‬

‫بر اساس آخرین گزارش کمیته راهبردی نیروی انسانی ‪ BIMCO/ ISF‬روند سرمایهگذاری در‬
‫زمینه استخدام و نگهداری نیروی دریانورد رضایتبخش نیست. مالکان کشتی ها و مدیران به‬
‫کمک این گزارش که هر 5 سال یکبار به روز میگردد، به بررسی و اندازه گیری روند های‬

‫43‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫افزایش و یا کاهش احتمالی افسران و ملوانان، عوامل اثرگذار بر هزینه های نیروی‬
   ‫انسانی و بکارگیری عوامل مذکور در تأمین نیازهای استخدامی و آموزشی می پردازند.‬
‫گزارش مذكور بر کمبود‬  ‫در پیش بیني روندهاي عرضه و تقاضا تا سالهاي 5008 و 0808،‬
       ‫افسران تمركز ميكند. زیرا در ارتباط با ملوانان كمبودي وجود نخواهد بود.‬
‫بهطور کلی در صورت تثبیت حجم سرمایهگذاري در زمینه استخدام و آموزش نیروي متخصص‬
        ‫دریانورد در سطوح فعلی، اجتناب از مشکل كمبود افسران، ممکن خواهد بود.‬
‫در هر صورت مطالعات انجام شده در گذشته، به افزایش حجم سرمایهگذاري در زمینه آموزش‬
                          ‫در سطوح فعلي منتهی گردیده است.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 40 دسامبر 0008‬

            ‫رشد اقتصاد هند نويدگر بهبود در بازار فله‬

‫تجارت هند در اوایل سال 0008 در پي امضاي پیمانهاي اقتصادي با مالزي و ژاپن با رشد‬
‫زیادي مواجه خواهد شد. براي نمونه، توافقنامه با ژاپن باعث خواهد شد تعرفههاي بیش از‬
                   ‫02 درصد از محموالت تجاري بین دو كشور حذف شوند.‬
‫شركتهاي كشتیراني همچنین در زیرساختهاي هند نیز به سرمایهگذاري ميپردازند.‬
‫ترمینالهاي ‪ ،APM‬بخش عملیات بندري شركت ‪ ،Maersk‬عملیات دو بندر در گوجورات و بمبئي،‬
‫چهار دپوي خشك در ناواشیوا دارد و همچنین تأمین تجهیزات تعمیرات كانتینر در سرتاسر‬
‫هند را بر عهده دارد. دولت هند پیشبیني ميكند كه حدود یك هزار میلیارد دالر طي سالهاي‬
‫8008 تا 6008 در زیرساختها سرمایهگذاري كند، در حالي كه این میزان براي سالهاي 7008 تا‬
                    ‫8008 در مجموع 405 میلیارد دالر پیشبیني ميشود.‬
‫منبع: مجله ‪Fairplay‬‬
‫تاریخ: 08 دسامبر 0008‬

         ‫آسیا در حال افزايش نفوذ خود در صنعت كشتیراني‬
‫بر اساس گفتههاي یكي از بانكهاي پیشرو در آلمان، تأثیر آسیا بر صنعت كشتیراني رفته‬
                                 ‫رفته بیشتر ميشود.‬
‫بانك آلماني ‪ Deutsche Schiffsbank‬ميگوید: آسیا نه تنها باعث افزایش تقاضا در بازارهاي‬
‫نوظهور براي خدمات كشتیراني خواهد شد، بلكه این قاره موقعیت كنوني خود در خصوص ساخت‬
         ‫كشتي و تأمین منابع مالي براي صنعت كشتیراني را نیز قويتر خواهد كرد.‬
‫این بانك همچنین به نگرانيهاي موجود در خصوص رشد قابل توجه در ناوگان ‪ VLCC‬و همچنین‬
         ‫سفارشهاي ساخت كشتيهاي سوئزماكس در طول دو سال آینده اشاره كرده است.‬
‫این بانك در ادامه با اشاره به پیامدهاي بحران اقتصادي اخیر، ميگوید كه مشتریانش در‬
‫حال توسعه مدلهاي كسب و كار جدیدي هستند كه قابلیت نقدینگي و سرمایهگذاري باال باشند.‬
‫اگر این مدلهاي كسب و كار موفقیتآمیز باشند، منابع جدیدي براي تامین اعتبار بدهی و‬
                ‫حقوق صاحبان سهام در صنعت كشتیراني به وجود خواهد آمد.‬
‫منبع: ‪TradeWinds‬‬
‫تاریخ: 0 ژانویه 0008‬


     ‫تبديل تانکرهای ‪ VLCC‬به کشتيهای حمل محموالت معدنی (‪)VLOC‬‬
‫پنجاهمین كشتي بزرگ تغییر كاربري یافته، وارد ناوگان جهاني حمل فله خشك شد و موجب‬
‫گردید كه تعداد كشتيهاي كیپ سایز با ظرفیت باالي 000،000 ‪ Dwt‬در بیشترین میزان خود قرار‬
                                       ‫بگیرد.‬
‫‪ ،Vale‬شركت معدني بزرگ برزیل، از شرکتهایي است که كشتيهاي ‪ VLCC‬را به کشتیهای حمل‬
‫محموالت فله خشك، تغییر كاربري ميدهد. این سومین كشتي ‪ VLCC‬است كه شركت ‪ Vale‬تغییر‬
‫كاربري مي دهد. این كشتيهاي تغییر كاربري شده، به مانند كشتيهاي كیپ سایزي كه شركت‬
‫‪ Vale‬سال پیش از بازار دست دوم خریداري كرد، جهت حمل محموالت سنگ آهن استفاده خواهند‬
‫شد. همچنین، این كشتي ها در زمره 50 كشتي ‪ VLOC‬هستند كه در كل جهان هم اكنون تحت‬
                  ‫سفارش هستند و در سال پیش رو تحویل داده مي شوند.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 88 دسامبر 0008‬


               ‫کاهش درآمد کشتي­هاي پاناماکس‬


‫53‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫دو هفته­ زمان الزم است تا شرایط در بنادر تخلیه و بارگیري ذغال سنگ استرالیا به حالت‬
                                     ‫عادي بازگردد.‬
‫اخالل در فعالیت معادن ذغال سنگ و بنادر استرالیا، به دلیل بارانهاي شدید، منجر به‬
                 ‫کاهش بیشتر درآمد کشتي­هاي فله­بر پاناماکس شده است.‬
‫این بارش­هاي متوالي که شرکت­ معدني ‪ Anglo American‬را مجبور به اعالم وضعیت اضطراري براي‬
‫معادن ذغال سنگ خود در ‪ Queensland‬کرده است، به شدت باعث قطع جریان تولید و حمل ذغال‬
                               ‫سنگ از این معادن شده است.‬
‫یک بروکر در ‪ Brisbane‬گفته است که تأخیر در حمل محموالت ذغال سنگ، صنایع فوالد را نیز‬
                                    ‫متأثر کرده است.‬
‫از آنجایي که پیدا کردن جایگزین براي عرضه ذغال سنگ کار دشواري است، لذا انتظار‬
                     ‫مي­رود نرخ کرایه حمل در این بخش کاهش ­یابد.‬
‫منبع: ‪List s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 00 دسامبر 0008‬
         ‫آسیا در حال افزايش نفوذ خود در صنعت كشتیراني‬

‫بر اساس گفتههاي یكي از بانكهاي پیشرو در آلمان، تأثیر آسیا بر صنعت كشتیراني رفته‬
                                 ‫رفته بیشتر ميشود.‬
‫بانك آلماني ‪ Deutsche Schiffsbank‬ميگوید: آسیا نه تنها باعث افزایش تقاضا در بازارهاي‬
‫نوظهور براي خدمات كشتیراني خواهد شد، بلكه این قاره موقعیت كنوني خود در خصوص ساخت‬
         ‫كشتي و تأمین منابع مالي براي صنعت كشتیراني را نیز قويتر خواهد كرد.‬
‫این بانك همچنین به نگرانيهاي موجود در خصوص رشد قابل توجه در ناوگان ‪ VLCC‬و همچنین‬
         ‫سفارشهاي ساخت كشتيهاي سوئزماكس در طول دو سال آینده اشاره كرده است.‬
‫این بانك در ادامه با اشاره به پیامدهاي بحران اقتصادي اخیر، ميگوید كه مشتریانش در‬
‫حال توسعه مدلهاي كسب و كار جدیدي هستند كه قابلیت نقدینگي و سرمایهگذاري باال باشند.‬
‫اگر این مدلهاي كسب و كار موفقیتآمیز باشند، منابع جدیدي براي تامین اعتبار بدهی و‬
                ‫حقوق صاحبان سهام در صنعت كشتیراني به وجود خواهد آمد.‬
‫منبع: ‪TradeWinds‬‬
‫تاریخ: 0 ژانویه 0008‬


     ‫تبديل تانکرهای ‪ VLCC‬به کشتيهای حمل محموالت معدنی (‪)VLOC‬‬
‫پنجاهمین كشتي بزرگ تغییر كاربري یافته، وارد ناوگان جهاني حمل فله خشك شد و موجب‬
‫گردید كه تعداد كشتيهاي كیپ سایز با ظرفیت باالي 000،000 ‪ Dwt‬در بیشترین میزان خود قرار‬
                                        ‫بگیرد.‬
‫‪ ،Vale‬شركت معدني بزرگ برزیل، از شرکتهایي است که كشتيهاي ‪ VLCC‬را به کشتیهای حمل‬
                         ‫محموالت فله خشك، تغییر كاربري ميدهد.‬
‫این سومین كشتي ‪ VLCC‬است كه شركت ‪ Vale‬تغییر كاربري مي دهد. این كشتيهاي تغییر كاربري‬
‫شده، به مانند كشتيهاي كیپ سایزي كه شركت ‪ Vale‬سال پیش از بازار دست دوم خریداري كرد،‬
                      ‫جهت حمل محموالت سنگ آهن استفاده خواهند شد.‬
‫همچنین، این كشتي ها در زمره 50 كشتي ‪ VLOC‬هستند كه در كل جهان هم اكنون تحت سفارش‬
                     ‫هستند و در سال پیش رو تحویل داده مي شوند.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 88 دسامبر 0008‬


              ‫کاهش درآمد کشتي­هاي پاناماکس‬


‫دو هفته­ زمان الزم است تا شرایط در بنادر تخلیه و بارگیري ذغال سنگ استرالیا به حالت‬
                                   ‫عادي بازگردد.‬
‫اخالل در فعالیت معادن ذغال سنگ و بنادر استرالیا، به دلیل بارانهاي شدید، منجر به‬
                ‫کاهش بیشتر درآمد کشتي­هاي فله­بر پاناماکس شده است.‬


‫63‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫این بارش­هاي متوالي که شرکت­ معدني ‪ Anglo American‬را مجبور به اعالم وضعیت اضطراري براي‬
‫معادن ذغال سنگ خود در ‪ Queensland‬کرده است، به شدت باعث قطع جریان تولید و حمل ذغال‬
                               ‫سنگ از این معادن شده است.‬
‫یک بروکر در ‪ Brisbane‬گفته است که تأخیر در حمل محموالت ذغال سنگ، صنایع فوالد را نیز‬
                                    ‫متأثر کرده است.‬
‫از آنجایي که پیدا کردن جایگزین براي عرضه ذغال سنگ کار دشواري است، لذا انتظار‬
                     ‫مي­رود نرخ کرایه حمل در این بخش کاهش ­یابد.‬
‫منبع: ‪list s'Lloyd‬‬
‫تاریخ: 00 دسامبر 0008‬
            ‫از شرکت:‬  ‫افراد خارج‬  ‫ويژه‬  ‫تماس‬  ‫شماره تلفن‬
                       ‫220632‬

    ‫پرداخت هزینههای پزشکی بیمه معلم به کارکنان خیلی دیر صورت میگیرد، در حالی که‬
 ‫در گذشته بیمه البرز این طور نبود و پرداختها در اسرع وقت انجام میشد، خواهشمند است‬
                       ‫در این خصوص رسیدگی بیشتری صورت گیرد.‬
 ‫یک همکار‬

                             ‫پاسخ امور پرسنلی و رفاه:‬
‫درخصوص تأخیر پرداخت هزینههای درمانی بیمهشدگان از سوی بیمه معلم به آگاهی همکار‬
‫محترم میرساند که مشکل مذکور انشاءا... با پیگیری در قرارداد جدید مرتفع خواهد شد و‬
‫فرایندهای مرتبط با روش دریافت هزینهها مورد توافق طرفین قرار گرفته است که به محض‬
                 ‫ابالغ قرارداد جدید، اطالعرسانی الزم انجام خواهد شد.‬

   ‫اخیرً کیفیت غذاهایی که در رستوران مؤسسه خدمات رفاهی و برج آسمان سرو میشود‬
                                     ‫ا‬
‫پایین آمده است، لطفً دستاندرکاران این امر رسیدگی الزم را مبذول فرمایند.‬
                          ‫ا‬
 ‫یک همکار‬

                         ‫پاسخ مؤسسه خدمات رفاهي كشتیراني:‬
‫به آگاهي همكار محترم ميرساند كه مؤسسه خدمات رفاهي با بهرهمندي از بهترین و‬
‫مرغوبترین مواد اولیه و با در نظر گرفتن نكات بهداشتي و كیفیتي همواره سعي ميكند در‬
‫حد مقدورات با ارائه سرویس مطلوب در رستوران مؤسسه و برج آسمان رضایت همكاران گروه‬
‫كشتیراني جمهوري اسالمي ایران را فراهم آورد كه فرمهاي ارزیابي تكمیل شده توسط‬
                  ‫همكاران نشانگر رضایت از عملكرد رستوران ميباشد.‬
‫شایان ذكر است مؤسسه خدمات رفاهي كشتیراني ضمن استقبال از هر گونه پیشنهاد اصولي و‬
 ‫انتقاد سازنده، از هیچ تالش و كوششي در جهت خدمت صادقانه به همكاران دریغ نخواهد كرد.‬

                  ‫دل نوشتهای از فرزند يک همکار؛‬
                  ‫پدری با دل دريايی‬
‫مطلبی که از نظرتان میگذرد دلنوشتهای از خانم پریسا خوشبین فرزند آقای اسماعیل خوشبین‬
‫نماینده کشتیرانی دریای خزر در بندر اکتائو قزاقستان میباشد که برای نشریه آوای کشتیرانی‬
                                     ‫ارسال گردیده است.‬
‫چشمانم را مي بندم و به روزگاري مي اندیشم كه اكنون دو دهه از آن ميگذرد. روزگاري كه ميتواند‬
‫بهترین و بيمانندترین روزها و دوران در زندگي یك انسان باشد. خاطراتي بي تكرار كه در برابر‬
‫چشمانم مانند یك فیلم سینمایي مي گذرد و من هر روز بیشتر از تماشایش لذت مي برم. در عمق‬
‫فرو ميروم ... دستي مهربان و دوست داشتني بر روي شانههایم سنگیني ميكند. دستهای‬     ‫لحظهها‬
                           ‫مهربان یك مرد. مردي به نام پدر .....‬
               ‫پدري با دل دریایي، پدري به زاللي خلیج همیشه فارس و دریاي خزر.‬
‫بیشتر که مي اندیشم به زماني باز مي گردم كه این کرة خاکی براي من به اندازه اي كوچك شده بود‬
‫كه اكنون ميتوانم به راحتي از همه جایش خاطرهاي داشته باشم. خاطراتی از سواحل نیلگون خلیج‬
‫فار س تا كانال سوئز، از دریاي مدیترانه تا كیل كانال و از سواحل شرقي اقیانوس اطلس تا سواحل‬
‫آمریكايجنوبي و رودخانه ریو دو الپالتا و نیز تا خلیج سنت لورنزو كانادا، تا آن سوي كره زمین و‬
                                  ‫تا قاره كوچك اقیانوسیه.‬

‫73‬
            ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫هیچ گاه زمانی را که به همراه پدرم از خط استوا ميگذشتیم از یاد نمیبرم و همة این خاطرات را‬
        ‫مدیون اویم، مدیون كسي كه سایه پر مهرش به مانند چتري بر سرم گسترده شده است.‬
‫مدیون مهرباني هاي کسی هستم كه مرا به دنیا و دنیا را به من نشان داد و با بودن در كنار او با‬
‫مردم و فرهنگهاي مختلف آشنا شدم به نحوي كه خاطرات خوب آن دوران هیچ وقت از ذهنم بیرون‬
                                        ‫نخواهد رفت.‬
‫پدر خوبم! بهتر است بگویم بهترین پدر دنیا! با افتخار نامت را بر زبانم جاری میکنم. اكنون‬
   ‫حدود یك سال است كه آن نگاه پر مهرت را به واسطه اینكه در مأموریت به سر ميبري ندیدهام.‬
                     ‫به امید دیدار‬
        ‫ترتیب حرکات ورزشي‬
              ‫برخی از ورزشکاران از اهمیت ترتیب در انجام حرکات ورزشی بیاطالعند.‬
   ‫مطلبی را که در ذيل میخوانید مربوط به چگونگی انجام ترتیبی تمرينهای کششی عضالت بدن است.‬
‫هنگام انجام تمرینهاي کششي مخصوص هر دسته عضله، غالبً گروهي دیگر از عضالت نیز کشیده‬
                ‫ا‬
‫ميشوند، یعني افزون بر عضالتي که کشش اولیه روي آنها است، گروهي دیگر از عضالت پشتیبان‬
‫نیز گرچه فشار کششي بر آنها مستقیمً وارد نميشود، اما کشیده ميشوند. این عضالت‬
              ‫ّ‬         ‫ا‬
‫ً نقشي کمکي براي عضلههاي کشیده شده دارند. این موضوع نشانگر وابستگي‬   ‫پشتیبان معموال‬
‫متقابل عضالت هنگام حرکات ورزشي است. پیش از کشش عضالت مورد نظر که در واقع سبب کشش‬
‫عضالت متعدد دیگري نیز ميشود، ابتدا باید یکي از عضالت پشتیبان آن عضله کشیده شود.‬
‫مزیت این کار در این است که مي توان عضله اصلي را بهتر کشید و همچنین به عضالت‬
‫پشتیبان اجازه ایجاد محدودیت در روند کشیدگي مناسب عضله اصلي را نداد، البته بهترین‬
‫حالت در تمرینهاي ورزشي این است که گروه عضالني ویژهاي به طور مجزا کشیده شوند، اما‬
‫این امر همیشه امکان پذیر نیست. براساس کشش عضالني جمعي، با سازمان دادن یک برنامه‬
‫منظم کششي و بر اساس اصل وابستگي گروههاي عضالني به یکدیگر ميتوان میزان تالش مورد‬
‫نیاز براي انجام کل برنامه تمرینات کششي را به حداقل رسانید. در عین حال که تأثیر‬
‫تمرینهاي ورزشي منفرد به حداکثر مي رسد، همکاري و هماهنگي عضالت حین انجام فعالیتهای‬
‫ورزشی یک کلیت متشکل از اجزاء متحد را تشکیل میدهد که نتیجه آن به تنهایی از مجموع‬
‫فعالیت تمامی اجزاء آن بیشتر است. به عنوان نمونه کشش به منظور تقویت عضالت زردپی‬
‫زانو ممکن است باعث ایجاد فشار روی عضله پشت ساق پا و عضالت باسن وحتی قسمت تحتانی پشت‬
‫بدن شود، اما بیشتر سبب کشش عضالت زردپی زانو میشود. در این حالت بهتر است نخست عضالت‬
‫پایینی پشت بدن، باسن و عضالت پشت ساق پا به عنوان عضالت کمکی کشیده شوند، بر اساس یک‬
‫ً هنگام انجام یک برنامه روزانه حرکات کششی، این تمرینها باید انجام‬  ‫قانون کلی، معموال‬
‫گیرد: ابتدا پشت را به طرف باال و پایین بکشید، پس از کشش پشت، پهلوها را کشش دهید.‬
‫پیش از کشیدن عضالت کشاله ران و زردپی زانو، عضالت باسن و پیش از کشیدن عضالت زردپی‬
‫زانو، عضله پشت ساق پا را بکشید. پیش از کشیدن عضله چهار سر ران، عضله ساق پا را‬
‫باید کشش داد. پیش از کشیدن عضالت سینه، عضالت بازو را باید کشید. عالوهبر این مطالب در‬
‫زمینه حرکات کششی، ورزشکاران به چند نکته کلی درباره ورزشهایی که کششی هستند باید‬
‫توجه داشته باشند. نوع ورزش، شدت و زمان آن بسته به سن و توانایی جسمی تعیین میگردد‬
                          ‫تا هیچ عارضهای به شخص وارد نکند.‬
‫از این رو اگر شخص سالم و سن او کمتر از 50 سال باشد پیاده روی پنج بار در هفته با‬
‫شدت متوسط و در زمان 04 دقیقه برای او مناسب است. اگر سن فردی کمتر از 50 سال و دارای‬
‫ناراحتیهای اسکلتی باشد ورزش پیشنهادی برای وی شنا است نه پیادهروی که باید در دو‬
‫مرحله انجام شود. مرحله اول 08 دقیقه و هفتهای سه بار و در مراحل بعدی 04 دقیقه. اما‬
‫اگر شخص دارای بیماری باشد اما بیماریاش ارتباطی با بیماری مفاصل یا ماهیچهها نداشته‬
‫باشد بهترین ورزش برای وی شنا و دوچرخهسواری است (هر بار 08 دقیقه و هفتهای سه بار).‬
‫برای اشخاصی با سن بیش از 50 سال توصیه میگردد پیش از تعیین رشته ورزشی نخست تست‬
‫ورزش انجام دهند تا مشخص گردد بیماری قلب و عروق نداشته باشند که در آن صورت شنا و‬
‫دوچرخه سواری برای آنان مناسب است و چنانچه پس از تست ورزش مشخص گردد بیماری قلب و‬
‫عروق دارند پیادهروی 08 دقیقه و 0 بار در هفته به صورت سبک برای آنان مناسبتر میباشد.‬

‫گردآوری: اداره تربیت بدني کشتیرانی‬
‫83‬
                 ‫دی ماه 9638‬       ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫با كمي تأمل و تدبر در فرمایشات صاحبان خرد و اندیشه به این نتیجه ميرسیم كه تنها‬
‫اولیاي الهي و اعتصام به‬   ‫راه رهایي از گرداب جهالت و شهوت و خود بیني، تمسك به‬
‫حبلالمتین انسانهاي كامل و وارستهاي است كه كعبة دلشان منور به حضور خداي رحمان و‬
‫مرآت قلبشان تجليگاه جمال دلرباي رحیمي است تا به مدد فیض ایشان معتكف بهشت معارف و‬
              ‫كوثر معنوي حضرات معصومین (سالم ا... علیهم اجمعین) گردیم.‬
 ‫در هر شماره بخشي را هر چند اندك ولي پرمعنا و عمیق به كالم دلنشین و معرفتآموز آیت‬
    ‫ا... العظمي محمدتقي بهجت مرجع عالیقدر و معلم بزرگوار اخالق و عرفان‬
‫چشمه‬  ‫(قدسا... نفسه الزكیه) اختصاص دادهایم تا تشنگان حقایق و طالبان هدایت از این‬
                                  ‫سار سیراب شوند.‬
                                                    ‫قطرهای از دريای معرفت‬
                                                                ‫ُ‬
                            ‫اگر بهشت و خلد برین را باور داشتیم، این قدر با احکام و دستورات الهی مخالفت نمی کردیم.‬
‫اگر جلوی خود را در ارتکاب معاصی نگیریم، حالمان به انکار و تکذیب و استهزا به آیات الهی، و ­ یا به جایی می رسد که از رحمت خدا ناامید می‬
                                                                      ‫شویم.‬
‫تمام فساد و افساد و غلغله و سر و صدایی که در روی زمین بوده و هست و خواهد بود، از همین مأکل و مشرب است؛ زیرا تکالیف، متوجه غضب و‬
                                              ‫شهوت است، و تناول غذا و نوشیدنی، موجب آنها است!‬
‫سر و کار انبیا (علیهم السالم) با خدا بود، و هر جا گیر می کردند، زود به خدا متوجه می شدند، و در خوشی هم خدا را به یاد می آوردند، به گونه ای که‬
                                                ‫گویا می دیدند همه چیز از آن جا سرچشمه می گیرد.‬
                           ‫التزام به سنخ دعاهای اهل بیت (علیهم السالم) اولین مرتبه اش، مجالست و مؤانست با آنها است.‬
‫مادیّات و دنیا و وسایل راحتی، راحتی نمیآورد بلکه با یاد خدا دلها آرام می گیرند نه با داشتن ملک و ملکوت. لذا باید سعی کنیم تزلزلهایمان برطرف‬
                          ‫ُ‬
                      ‫شود و پرده ها برداشته شود، و بزرگترین پرده، خود ما هستیم (تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز).‬
    ‫انسانی که نان خشکی او را سیر می کند، و یا با سبزی و ماست و پنیر می تواند زندگی کند، این همه حرص و طمع به دنیا و مال دنیا برای چه؟!‬
                                               ‫خود را مریض نمی دانیم، وگرنه عالج آسان است.‬
‫علمای سابق که آن همه در علم و عمل موفّق بودند و عمر با برکت داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حالل و اجتناب از‬
                                                           ‫غذاهای شبهه ناک بوده است.‬
‫ما اگر خدا را همه جا حاضر و ناظر ببینیم، چگونه باید باشیم؟!... در برابر ذاتی که حیلولت و جدایی او از ما محال است، و در همه جا حاضر و برما‬
‫ناظر است، چگونه باید باشیم و مرتکب معاصی نشویم؟! هر قدر این درک حضور تقویت شود، انسان محفوظ تر و مأمون تر است، و هر قدر تضعیف‬
                                                           ‫شود، مصونیّت او کمتر است!‬

‫جمالت ذیل مربوط به حضرت عالمه آیت ا... حسن زاده آملي است كه با ذوقي عرفاني، نشاطي‬
‫تحت عنوان «الهي نامه» به رشته‬   ‫روحاني و معرفتي برگرفته از معارف الهي و اسالمي‬
                                   ‫تحریر درآمده است.‬
        ‫الهى اگر عنایت تو دست ما را نگیرد از چهلها چلۀ ما هم كارى برنیاید.‬
                 ‫الهى خوشا آنانكه همواره بر بساط قرب تو آرمیدهاند.‬
                        ‫الهى شكرت كه این تهیدست پا بست تو شد.‬
            ‫الهى خوشا آنانكه در جوانى شكسته شدند كه پیرى خود شكستگى است.‬
         ‫الهى عقل و عشق سنگ و شیشهاند، عاشقان از عاقالن نالند نه از جاهالن.‬
               ‫الهى اگر كودكان سرگرم بازياند مگر كالنساالن در چه كارند.‬
                        ‫خ‬
                ‫الهى آنكه تو را دوست دارد چگونه با َلقت مهربان نیست.‬
                    ‫الهى من واحد بى شریكم چگونه تو را شریك باشد.‬
                            ‫الهى خوشا آن دم كه در تو گمم.‬
     ‫الهى نه خاموش ميتوان بود و نه گویا، در خاموشى چه كنیم، در گفتن چه گوییم.‬
    ‫الهى دل به سوى كعبه داشتن چه سودى دهد آنكه را دل به سوى خداوند كعبه ندارد.‬
                    ‫الهى كامم را به حالوت و تالوت كالمت شیرین بدار.‬
   ‫الهى خفتگان را نعمت بیدارى ده و بیداران را توفیق شب زنده دارى و گریه و زارى.‬
             ‫الهى تو خود گواهى كه این سخنان از بى تابى است، بر ما متاب.‬
              ‫الهى از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بیشتر.‬
       ‫الهى این آفریده كه بدین پایه مهربان است، آفریننده وى در چه پایه است.‬
              ‫الهى چه رسوایى از این بیشتر كه گدا از گدایان گدایى كند.‬
   ‫الهى ايكاش الفاظى جز اسماء علیا و صفات حسنایت نبود كه از الوان الفاظ چه رنگها‬
                                       ‫گرفتهایم.‬
       ‫الهى همه از مردن ميترسند و حسن از زیستن كه این كاشتن است و آن درویدن.‬
                       ‫الهى در بسته نیست، ما دست و پا بستهایم.‬
‫الهى در جواب خطاب یا ایها الذین آمنوا لبیك بگویم مایه شرمندگى است، نگویم دور از‬
                                      ‫وظیفه بندگى.‬
                              ‫الهى دل خوشم كه الهى گویم.‬
             ‫الهى كیست كه موفق به زیارت جمال دل آرایت شد و شیدایت نشد.‬
                ‫الهى حرفهایم اگر مشوش است از دیوانه پراكنده خوش است.‬
                     ‫الهى عمرى كوكو مى گفتم و حاال هو هو مى گویم.‬

‫93‬
           ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
   ‫الهى پیش از تشنگى آب از چشمه سار مىجوشد و تشنه تشنه است و پیش از گرسنگى گندم از‬
    ‫كشتزار ميروید و گرسنه گرسنه است، عشق است كه در همه ساري است بلكه یكسره جز عشق‬
                                        ‫نیست.‬
     ‫الهى آنكه سرمایه دارد و از آن بهره نمى برد از گدا گرفتارتر و بیچاره تر است.‬
                  ‫الهى در صورت انبیایم داشتى در سیرت آنانم هم بدار.‬
     ‫الهى عاشق را ترك ماسواى معشوق عین فرض است كه یك دل و دو معشوق كذب محض است.‬
                ‫الهى در ایاك نستعین صادقم و در ایاك نعبد كاذب نیستم.‬
                ‫الهى شب پره را در شب پرواز باشد و حسن را نباشد.‬
                 ‫الهى هر چه پیش آمد خوش آمد كه مهمان سفره توایم.‬
‫همه ما با سرد شدن هوا بهطور طبیعي ضمن رو آوردن به استفاده از لباسهاي گرم، به فكر‬
‫گرم كردن هواي خانه و محل سكونت خود ميافتیم. در واحدهاي مسكوني و حتي محیطهاي كار،‬
‫وسايل و سیستمهاي حرارتي و گرمايشي نصب و راهاندازي ميشود و همچنین با برخي اقدامات‬
‫مكمل سعي ميشود جلوي هدررفت گرماي محیط گرفته شود تا در نهايت انرژي كمتري هم مصرف‬
                                        ‫شود.‬
‫اگر تا امروز به واسطه بهاي ناچیز حاملهاي انرژي و به طور خاص گاز طبیعي، توجه‬
‫چنداني به میزان مصرف گاز براي گرم كردن خانه یا محل كار خود نداشتهایم یا براي‬
‫جلوگیري از اتالف انرژي و هدررفت گرما براي صرفهجویي اقدام خاصي انجام ندادهایم، با‬
‫اجراي قانون هدفمند كردن یارانهها و افزایش قیمت حاملهاي انرژي، براي آنكه مشمول‬
‫جریمههاي سنگین مصارف باالي الگوي استاندارد نشویم یا از محل یارانه نقدي دریافتي،‬
‫سهم كمتري را بابت انرژي مصرفي بپردازیم باید بیش از قبل به صرفهجویي در مصرف گاز‬
‫توجه كنیم اما نباید نكات ایمني را حتي در صرفهجویي فراموش كرد. الزم است افراد براي‬
‫گرم كردن محیط خانه یا محل كسب و كار خود به نكات ایمني توجه داشته باشند؛ از روشهاي‬
‫غیرایمن استفاده نكنند و حتي در هر اقدامي براي صرفهجویي نیز به ایمني توجه داشته و‬
‫مراقب جان خود و اعضاي خانوادهشان باشند و این نكات را به دیگران هم یادآوري کنند.‬
‫در اینجا چند نمونه از روشهاي غیرایمن را که متأسفانه براي گرم کردن خانه به کار‬
                          ‫برده ميشوند، با هم مرور ميکنیم.‬
‫0- عدم توجه به سالمت و كاركرد صحیح دودكش لوازم گازسوز و چك نكردن مسیر دودكش وسایل‬
                                      ‫گرمازا.‬
‫از اتصال كامل و بدون درز قطعات دودكش و زانوها اطمینان حاصل کنید. توجه داشته‬
‫باشید که دودكشهاي پشت بام فاقد كالهك ‪ H‬سالم، طول افقي زیاد، دودكشهاي مسدود شده یا‬
‫نیمه باز، دودكشهاي رها شده در درز انقطاع ساختمانها، دودكشهاي بیرونزده از پنجرهها‬
‫و دیوارهاي ساختمانها كه عمدتً فاقد طول عمودي هستند، دودكشهاي روبه پایین در داخل‬
                           ‫ا‬
‫واحد مسكوني یا زانوهاي رو به پایین دودكشها در قسمت بیروني ساختمانها، طول عمودي كم‬
         ‫دودكش بخاري تا پشت بام و تجمع دودكشها در پشت بام خطرآفرین هستند.‬
           ‫8- جلوگیري از ورود هواي تازه به داخل واحد مسكوني و تهویه هوا.‬
‫عالوه بر اهمیت و الزام نصب دودكش مناسب، جریان هواي تازه و تهویه هوا در محیطي كه‬
‫وسیله گازسوز گرمایشي قرار دارد و وجود منفذ یا مسیري براي ورود مداوم هواي تازه به‬
‫محل سكونت ضروري است. این منفذ یا مسیر ميتواند یك دریچه دائيم باز با ابعاد‬
‫استاندارد یا فضاي باز پایین در ورودي آپارتمان یا روزنههاي اطراف پنجرهها باشد. حتي‬
‫مطابق مقررات ملي ساختمان و تأكید سازمان نظام مهندسي، در ساختمانهایي كه براي‬
           ‫‪‎‬‬
‫صرفهجویي در مصرف انرژي از پنجرههاي دوجداره استفاده ميشود، پیشبیني دریچه دائيم باز‬
‫براي ورود هواي تازه جهت احتراق محصوالت گازسوز مانند بخاري، آبگرمكن، شومینه و حتي‬
‫اجاق گاز ضروري است. این نكته مهم بهویژه در واحدهاي مسكوني با زیربناي كم اهمیت‬
‫بیشتري دارد. بنابراین الزم است افراد توجه داشته باشند كه چنانچه واحد مسكوني آنها‬
‫فاقد مسیر یا دریچهاي براي ورود هواي تازه است و داخل واحد مسكونيشان وسیله گازسوز‬
‫دارند، استفاده از پنجرههاي دوجداره یا بستن تمام درزهاي اطراف در و پنجرهها‬
                                   ‫خطرآفرین است.‬
‫04‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
  ‫0- استفاده از بخاريهاي دودكشدار بدون دودكش، حتي اگر ظرفیت حرارتي آنها كم باشد.‬
‫4- استفاده از بخاريهاي بدون دودكش براي گرم كردن فضاهاي كوچك فاقد تهویه هوا مانند‬
‫اتاق خواب، حمام و رختكن. توجه داشته باشید كه این بخاريها استاندارد و راندمان‬
‫بسیار باالیي دارند اما شرایط استفاده آنها متفاوت است و مناسب محلهایي هستند كه‬
                      ‫جریان هوا بهصورت مستمر و زیاد وجود دارد.‬
     ‫5- قرار دادن دودكش بخاري در ظرف آب به تصور از بین رفتن گاز مونواكسیدكربن.‬
‫6 - استفاده از بخاري با دودكشهاي آكاردئيوني یا استفاده از دودكشهاي با طول افقي یا‬
‫عمودي زیاد در داخل واحد مسكوني با هدف استفاده حداكثر از گرمایش محصوالت احتراق داخل‬
                                       ‫دودكش.‬
‫7- استفاده از اجاقهاي خوراكپزي براي گرم كردن محیط چه در بخش خانگي و چه در محیطهاي‬
‫كوچك كارگري و رستورانها و اغذیه فروشيها و كارگاههایي كه محل اقامت شبانه افراد نیز‬
                 ‫هست و حوادث گازگرفتگي در آنها مكررً اتفاق ميافتد.‬
                        ‫ا‬
‫2- استفاده طوالني مدت و پشت سرهم افراد خانواده از حمام براي استحمام یا شستن رختها‬
‫و گرم كردن بیش از حد هواي واحد مسكوني و نپوشیدن لباسهاي مناسب و گرمتر بهویژه با‬
‫بستن تمام پنجرهها و روزنههاي ورود هواي تازه و روشن بودن همزمان چند وسیله گازسوز‬
                           ‫مانند بخاري، شومینه و آبگرمكن.‬
              ‫2- استفاده از شعلههاي اجاق گاز براي گرم كردن محل سكونت.‬
    ‫00- استفاده همزمان و طوالني مدت از چند وسیله گازسوز در فضاي فاقد تهویه هوا.‬
                  ‫00- عبور دادن دودكش بخاري از مجراي دودكش شومینه.‬
‫80- باز گذاشتن طوالني مدت دوش آب داغ حمام براي هواگرفتن محیط سرد خانه و روشن بودن‬
                                 ‫طوالني مدت آبگرمكن.‬
‫00- استفاده از شومینههاي ساختماني بهعنوان تنها وسیله گرمایش منزل یا استفاده‬
                                  ‫طوالنيمدت از آن.‬
‫40- استفاده از بخاريهاي فرسوده و قدیمي و بدون انجام سرویس آن توسط تعمیركاران مجاز‬
                     ‫و راهاندازي و سرویس آن توسط افراد غیرماهر.‬
‫50- خرید و استفاده از وسایل حرارتي فاقد استاندارد و خدمات پس از فروش و حتي عدم‬
     ‫توجه به داشتن برچسب انرژي و كیفیت آن و نگاه صرف به قیمت ارزان یا ظاهر آن.‬

             ‫نکتههای زیبای قرآنی‬
‫اين نکته راشنیدهايد که «هر کس در دوران جوانی قرآن را قرائت کند در حالی که به آن‬
‫ايمان دارد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود»، فکر آن که قرآن در رگ های انسان‬
‫بگردد و در سینه او بتپد، آدمی را به وجد ميآورد. جالب اين جاست که اين خصوصیت، فقط‬
‫در مورد جوانان آمده است و اين فرمايشی از امام صادق(ع) است. آنچه از نظرتان ميگذرد‬
      ‫نكتههاي زيباي قرآني به صورت موجز،كوتاه و كاربردي وبا موضوعات متنوع است.‬
‫باشد تا با بهره مندي از درياي نوراني قرآن كريم، جان و روح خود را در سايه سار كالم‬
‫وحي جال دهیم و درمسیر صراط مستقیم حق به سوي كمال مطلوب و قرب الي ا... رهنمون‬
                                      ‫گرديم.‬

                                   ‫قصه های قرآنی‬
 ‫گروهی از داستان های قرآن با استفهام تقدیری آغاز می شوند. این نوع استفهام، یکی از‬
 ‫صنایع ادبی در فن داستان نویسی است که مخاطب را تشویق میکند تا قصه را پیگیری کند.‬
                          ‫(سورههاي طه/آیه 2 و ص/آیه08 ).‬
                                 ‫در این روش معموال‬
  ‫ً داستان با این مقدمه آغاز میشود: «آیا این خبر را شنیده اید که‬
                                       ‫...».‬

                                    ‫نکته تربیتی‬
‫در رفتارهای اجتماعی دقت کن! مبادا با غرور رویت را از دیگران برگردانی یا مثل‬
‫متکبران راه بروی، مبادا تندرو و کندرو شوی. میانه روی، بهترین روش است، مراقب باش‬
             ‫صدایت را بر سر کسی بلند نکنی و خالصه در یک کالم، آدم باش.‬
‫(سوره لقمان/آیات 20و20)‬

                                    ‫سالمتی در قرآن‬
‫- در فرهنگ قرآنی، این خداوند است که بیماری ها را شفا میدهد و دیگران، وسیله و‬
                           ‫واسطه اند. (سوره شعرا/آیه02).‬
   ‫- اصل اول در سالمتی و صحت غذاها به فرموده قرآن، آن است که حالل و پاکیزه باشند.‬
‫این گونه غذا، می تواند مقدمات سالمتی را در بدن انسان فراهم كند اما این که یک ماده‬
‫خوراکی واحد با ترکیبات غذایی ثابت و مشخص، در اثر حالل یا حرام بودن، دارای آثار‬
‫متفاوتی بر سالمت انسان گردد، بحث علمی بسیار عمیقی می طلبد. (سورههاي نحل/ آیه400 و‬
‫14‬
          ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫بقره/ آیه 260) . حالل یعنی چیزی که ممنوعیت شرعی ندارد و طیب یعنی چیزی که موافق طبع‬
                                 ‫سالم انسانی باشد.‬

                                 ‫روانشناسی در قرآن‬
‫خصوصیت بارز شخصیت منافق از دیدگاه قرآن، دوگانگی ریشه ای در ظاهر و باطن است. به‬
   ‫همین دلیل، مبتال به شک و تردید و عدم قدرت تصمیم گیری و ناتوانی در قضاوت میشود.‬
‫(سوره بقره/ آیات2 تا08 و سوره منافقون).‬

                            ‫سخن دانشمندان درباره قرآن‬
‫ویل دورانت، دانشمند آمریکایی شرق شناس، می گوید: در قرآن، قانون و اخالق یکی است .‬
‫رفتار دینی در قرآن، شامل رفتار دنیوی هم می شود و همۀ امور آن از جانب خداوند و به‬
‫طریق وحی آمده است . قرآن در جان های ساده عقایدی آسان و دور از ابهام پدید می آورد‬
                       ‫که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است.‬

                                ‫نكتهاي از تفسیر‬
‫اگر قدرت و امکانات، در دست افراد صالح باشد، بهره برداری صحیح می کنند، و اگر در‬
‫اختیار نااهالن قرار گیرد سوء استفاده می کنند. بنابراین دنیا و قدرت، برای گروهی‬
‫نعمت و برای گروهی وسیله بدبختی است و قرآن از هر دو نمونه یاد کرده است : اگر‬
‫مؤمنان به قدرت برسند، به سراغ نماز و زکات و امر به معروف می روند (سوره حج/۴۰‬
‫آیه). ولی انسان های منحرف و نااهل، اگر قدرتمند شوند کارشان طغیان است (سوره علق/‬
                                     ‫آیه۶).‬
‫تفسیر نور/ج۸/ص۴۵ و ۴۵‬

                                    ‫پندهای قرآنی‬
                           ‫مرحوم حاج اسماعیل دوالبی (ره) :‬
       ‫صاحب کالم در کالمش حضور دارد. قرآن را بخوانید تا به صاحب کالم ملحق شوید.‬
‫مصباح الهدی/ج۴/ص۴۳۰‬

                                  ‫حکايت های قرآنی‬
                                    ‫سل‬
‫عبدالرحمن َُّمی، سوره مبارکه حمد را به فرزندان امام حسین علیه السالم آموخت. وقتی که‬
‫آن فرزند، سورۀ حمد را نزد امام حسین علیه السالم به خوبی خواند، امام علیه السالم‬
                                ‫ل‬
  ‫هزار دینار و هزار حّه به معلم او جایزه و انعام داد و دهان او را پر از «در» کرد.‬
      ‫ُ‬
‫بعضی از این موضوع تعجب کرده و زبان به اعتراض گشودند. امام علیه السالم فرمود: تعلیم‬
                               ‫او کجا و عطای من کجا؟!‬
‫هزار و یک حکایت قرآنی/ص ۳۴۰‬

                                     ‫ِک‬
                                 ‫امثال و ح َم قرآنی‬
        ‫مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد‬    ‫نابرده رنج گنج میسر نمی شود‬
                             ‫و ا َّ یس ِ ِنسان اَّ َ سع‬
                             ‫َ َن ل َ لال َ ِ ِال ما ََی‬
                 ‫و این که برای انسان جز آنچه سعی مرده نخواهد بود.‬

                                 ‫دانستنی های قرآن‬
         ‫سوره یس به قلب قرآن و ریحانة القرآن (گل خوشبوی قرآن) معروف است.‬
                                     ‫ر‬
                       ‫سوره ال ّحمن به عروس قرآن شهرت دارد.‬
                                  ‫م‬
‫سوره حمد به ا ّ الکتاب یا اساس قرآن معروف است. نام های دیگر این سوره عبارتند از:‬
                    ‫فاتحة الکتاب، نور، شکر، سبع المثانی و ...‬
                     ‫به سوره حجرات، سوره اخالق هم گفته میشود.‬
             ‫آسمون و ريسمون‬
               ‫آرزويی که در رؤيا هم برآورده نشد‬
‫24‬
          ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 – دی ماه 9638‬
‫در اثر یک سانحه یکهویی (غیر مترقبه) که ضربهای به سرمان وارد آمده بود، ناگهان‬
‫تغییر رویه داده، دست از شیطنت کشیده و از زخارف دنیوی بریده، مدتی گوشة عزلت‬
                   ‫گزیده و برای خودمان کشف و کرامات مینمودیم.‬
‫شبی از شب ها که از خود بی خود شده و در حالت خلسه، عوالمی را سیر میکردیم، خوابی‬
‫سبک چشممان را در ربود و در رؤیا ندایی شنیدیم که با کالمی رسا خطابمان قرار داد و‬
‫گفت: «به جهت ریاضتی که در این ایام متحمل شدهای پاداشی برایت درنظر گرفته شده و‬
‫یک آرزویت برآورده خواهد شد، نیک بیندیش و آرزویت را عنوان کن تا خیالت به حقیقت‬
                                     ‫بپیوندد.‬
‫هرچند این پیشنهاد برایم کمی غیر منتظره و ناگهانی بود اما آرزویم چیزی نبود که‬
‫برایش نیاز به تفکر طوالنی داشته باشم چون مدتهای مدیدی به آن میاندیشیدم و همیشه‬
‫و همه جا با من بود پس موقعیت را غنیمت شمرده و در کمال تواضع عرض کردم: نه‬
‫درخواست خشک شدن دریاها را دارم و نه تکهای از ماه را تقاضا میکنم که اینها‬
‫خیاالتی عبث و بیهوده است. تنها آرزویم پس از این چهل سال زندگی در قامت آدمیت،‬
‫این است که زین پس به نوعی دیگر از مخلوقات مسخ شوم لذا مرحمت فرموده ما را‬
‫مارمولک فرمایید. در این هنگام آن صدا خندهای سر داد هههههههههههههههه (اکوی خنده‬
‫تعداِ ها ِ آن را افزایش داده ) و بعد گفت: هرچند طبق قرارمان بیسؤال و جواب باید‬
                                    ‫ی‬  ‫د‬
             ‫به آرزویت برسی اما مایلم بدانم چرا چنین آرزویی داری؟!‬
‫من هم با سادگی همیشگی خودم عرض کردم آخر وقتی نیک مینگرم میبینم بیشتر نعمات‬
‫دنیا به این نوع از انواع مخلوقات تعلق گرفته است. من زر و سیم نمیخواهم، پست و‬
‫مقام نمیخواهم، قدرت بیحد و حصر نمیخواهم. چون وقتی مارمولک شوم همة اینها خود‬
‫در چشم بر هم زدنی به کف آورم. حاصل یک عمر آدم زیستنم هیچ است چون وقتی به‬
‫اطرافم نظر میکنم مارمولکها میبینم در عیش و تنعم. مارمولکیت بس است ایشان را که‬
‫هم زر به کف آرند و هم به جاه و مقام رسند و همه جملگی آدمیان را مسحور خویش‬
                                      ‫سازند.‬
‫آن ندای رؤیایی گفت: استداللت را شنیدم لکن برای تغییر جنسیت !!! و به چنین مرتبتی‬
                          ‫رسیدن باید واجد شرایطی باشی.‬
‫هر مارمولک که نظر فکنی برجستگی هایی دارد که تو فاقد این خصایص هستی، مارمولک‬
‫شدن شروطی دارد. ای کاش زمین و آسمان طلب میکردی تا در چشم بر هم زدنی به مقصودت‬
             ‫میرساندم که همانا خواستهات با ساختار وجودت منطبق نیست.‬
‫این جمله که شنیدم ناله سر دادم و عرض کردم این همه مارمولک به خیر و خوشی، ایام‬
‫به کام می گذرانند به ما که رسید امتیاز مارمولکیت هم شرایطی واگذار میشود، خوب‬
‫بگو شاید صاحب صالحیت باشم که تا مارمولکم نکنی دست از دامنت نمیکشم ( شانس یک بار‬
                               ‫در خانه را میزند )‬
   ‫صدا که حسابی بر سر وجد آمده بود گفت: موارد جهت استحضار به شرح ذیل میباشد:‬
  ‫خصیصه بارز یک مارمولک و رمز موفقیتش تغییر رنگ است و استتار در شرایط بحرانی.‬
            ‫پس باید که ذاتت تغییر پذیر باشد و آنچه که مینمایی نباشی.‬
             ‫- لئیم و طماع باشی، اما کریم و با طبعی بلند جلوه کنی.‬
‫آن دو چشمی که مارمولک دارد فقط برای دیدن منافع آنی خویش است نه دیدن دیگران، پس‬
        ‫باید دیگران را نادیده انگاری، در حقیقت خود مارمولکبین محض باشی.‬
‫در قانون تمرملوک (کتاب نانوشته قانون مارمولکیان) هدف وسیله را توجیه میکند. این‬
          ‫اصل برگرفته از همان کتاب ماکیاولی (مارمولکیاولیست) میباشد.‬
               ‫از هر ابلهی باید بهره جویی تا به مقصودت نائل آیی.‬
              ‫دروغ ابزار برتر مارمولکیان است، از این مهم غافل مشو.‬
       ‫در عین ادعای جوانمردی و جود و سخا، باید رذالت، شیوة مرسومت باشد.‬
  ‫درس و بحث و مکتب ندیده بر طبل فضل و کمال بکوبی و در هر زمینه صاحب نظر باشی.‬
‫در هر امری دخیل باشی بیآنکه مسئولیتپذیری، اگر قرین به موفقیت بود علتش حضور‬
              ‫توست و اگر منجر به شکست گردید دیگران مسبب آن هستند.‬
‫حتی اگر مخروبهای یافتی که بتوانی مدتی در آن مسکن و مأوا گزینی و بهرهای عایدت‬
‫شود از آن مگذر، شانه های دیگر مخلوقات تنها برای باال رفتن مارمولک خلق شده، باید‬
                         ‫هر شانهای را پلهای بدانی و ...‬
‫و هزار بند دیگر که یک یک برایت بر میشمارم آن چیزی است که الزمة مارمولک شدن است.‬
‫آیا در خودت این قوه و توان می بینی؟ باید که از زمان والدت این ژن در وجودت‬
            ‫میداشتی، حال چه میگویی، هنوز بر اجابت آرزویت م ِّ هستی ؟!‬
                ‫ُ صر‬
‫چشمان از حدقه در آمدهام را گرد کردم و گفتم: خوب از ابتدا بگو مارمولکت نمیکنم‬
     ‫چرا این همه اما و اگر میتراشی و وقت خودت و ما را به بطالت هدر میدهی؟!‬
                   ‫آن صدای رؤیایی گفت: هنوز بر عهد خود باقیام.‬

‫34‬
          ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 – دی ماه 9638‬
                               ‫ع‬
‫گفتم پس حال که ُرضة مارمولک شدن ندارم، مرحمت فرموده گوسفندم کن تا هیچ از خدعة‬
‫به آسودگی بچرم تا‬         ‫این طایفه مارمولک نفهمم و سر به زیر آورده،‬
                              ‫روزی که ذبحم کنند.‬
‫آن صدا باز از همان خنده های اکو دار تحویلم داد (هههههههههههه) و گفت: عمری است‬
 ‫بر باد فنا دادی.‬        ‫که گوسفندی، خود غافلی، با این کار آرزویت را هم‬
          ‫ِ ِ ابلیس که فرصت به تو بیاستعداد مارمولک نشو عطا کردم.‬
                                    ‫حیف من‬
‫به جای این هرزه گوییها تا به حال دهها آرزوی طایفه مارمولکهای عزیزم را برآورده‬
     ‫کرده بودم پس شکایت از زمانه نداشته باش که خود ذات مارمولک پذیر نداری.‬
‫عادل‬

                      ‫تبريک‬
                                 ‫جناب آقای کاپیتان سیاوش پديداری‬
‫انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان معاون بازرگانی کشتیرانی دریای خزر صمیمانه‬
‫تبریک میگوییم. توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال‬
                                   ‫خواهانیم.‬
‫علیرضا چراغلو معاون فنی کشتیرانی دریای خزر‬
‫امور صادرات و ترانزیت کشتیرانی دریای خزر‬
‫خطوط بازرگانی کشتیرانی دریای خزر‬
‫اسماعیل خوشبین نماینده کشتیرانی دریای خزر در دفتر نمایندگی آکتائو – قزاقستان‬
‫روابط عمومی کشتیرانی دریای خزر‬
‫کاپیتانها: فرزاد آزاده، مجید بختیاری، محمدحسین صفریان بحری‬
‫منصور زارعی، حبیب عاشوری، مجید رسول زاده، حمیدرضا فرجی‬
‫مهرداد بهفروزی، محمدرضا علی اکبری، حسن میرایی، مهرداد فتحی، حمیدرضا اسالمیان‬
‫مصطفی علی محمدی و قزل ایاق مدیر دفتر نمایندگی سنگاپور‬
‫عباس حمیدی، بزرگمهر کشاورز معتمدی، فرزاد مولوی عربشاهی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬

                                           ‫جناب آقای تابش‬
‫انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر بازاریابی امور فله غذایی صمیمانه تبریک‬
   ‫میگوییم. توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله از ایزد منان خواستاریم.‬
‫کاپیتان سمیعی نصرآبادی سرپرست امور فله شیمیایی‬
‫و کارکنان امورهای فله شمیایی، فله صنعتی و فله غذایی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬

                                    ‫جناب آقای کاپیتان امیدبخش‬
‫انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر شعبه بندرعباس صمیمانه تبریک عرض میکنیم و‬
    ‫از خداوند منان توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله خواستاریم.‬
‫روابط عمومی و بسیج پایگاه مقاومت نوح نبی (ع) کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندرعباس)‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬

                                        ‫سرکار خانم الهه مظفری‬
‫انتصاب سرکار عالی را به عنوان سرپرست گروه بررسیهای موضوعی و اطالعرسانی دفتر مرکزی‬
‫حراست صمیمانه تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال توفیق شما را در انجام وظایف محوله‬
                                    ‫خواستارم.‬
‫ناهید باباخانیا‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬


                      ‫سپاسگزاری‬
‫بدینوسیله از تمامی همکاران عزیز در گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که با حضور در‬
‫مراسم تشییع، تدفین و در مجالس ترحیم مرحوم مهندس علیرضا دولتشاهی با حضور تسلیبخش‬
‫خویش و یا با ارسال پیام تسلیت، اهداء تاج گل و ارسال پیامک و یا با تلفن موجبات‬
‫تسلی خاطر كلیه بازماندگان را فراهم آوردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنیم و از‬
             ‫ایزد منان سالمتی و طول عمر باعزت این عزیزان را خواستاریم.‬
‫مرجان حجتی عابد و خانواده دولتشاهی‬

‫بدینوسیله از کلیه دوستان و همکاران دریایی و خشکی که قبول زحمت کردند و با شرکت در‬
‫مراسم تشییع، تدفین و ترحیم پدر اینجانب همدردی خود را ابراز کردند صمیمانه تشکر و‬
‫سپاسگزاری میکنم و از خداوند سبحان برای همگی این عزیزان سالمتی و طول عمر باعزت‬
                                   ‫مسئلت دارم.‬
‫محمدتقی غیاثی (سرمهندس)‬

‫44‬
             ‫دی ماه 9638‬  ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

‫عزیزی که در مراسم تشییع و ترحیم پدرم شرکت‬     ‫بدینوسیله از تمامی همکاران و دوستان‬
‫گل و یا با ارسال پیامک اظهار همدردی کردند و‬    ‫کردند و یا با تماس تلفنی و اهداء تاج‬
‫آوردند تشکر و قدردانی میکنم و از درگاه حضرت‬    ‫موجبات تسلی خاطر بازماندگان را فراهم‬
                ‫عزت خواهانم.‬    ‫حق برای همه عزیزان سالمتی و طول عمر با‬
‫کامیار شفیعی‬‫بدینوسیله از ابراز همدردی کلیه دوستان و همکاران ارجمند کشتیرانی جمهوری اسالمی‬
‫ایران و مؤسسه خدمات رفاهی که در مراسم ترحیم پدر اینجانب شرکت کردند و یا با تماس‬
‫تلفنی و یا با حضور گرمشان موجبات تسلی خاطر اینجانب و بازماندگان را فراهم کردند‬
‫صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم و از خداوند منان سالمتی و طول عمر باعزت برای همه‬
                                ‫سروران خواستارم.‬
‫کیوان فردگلی‬

‫اگر باران بودم، مطمئن از این كه، "فردا تمام مي شوم و جز آسمان صاف نتیجهاي ندارم"‬
           ‫آرام مي شدم، اما حیف انسانم و زندگي مرحله بعد از باریدن است‬
              ‫زماني است كه نميداني تا كي در این جوي ها آواره اي ...‬
‫بدین وسیله از ابراز همدردي کلیه دوستان و همکاران گرامي گروه کشتیراني که در مراسم‬
‫ترحیم برادر اینجانب شرکت كردند و با ارسال گل، پیام تسلیت و یا تماس تلفني موجبات‬
‫تسلي خاطر اینجانب و بازماندگان را فراهم آوردند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاري ميکنم و‬
          ‫از خداوند منان سالمتي و طول عمر باعزت براي همه سروران خواستارم.‬
‫لیال كریمي‬

‫خداوند منان را سپاس که صبر و شکیبایی عطا فرمود تا در ایام سوگواری عظمای ساالر‬
‫شهیدان در غم هجران عزیز از دست رفتهام (پدر مهربانم حاج حسین جعفری) را که در خاک‬
                          ‫آرمیده است صبور و بردبار باشم.‬
‫بدینوسیله از ابراز همدردی همه عزیزانی که با شركت در مراسم ترحیم و یا با ارسال‬
‫پیام تسلیت و نصب پالکارد به مناسبت فوت ابوی اینجانب اظهار لطف کردند و موجب تسلی‬
‫خاطر اینجانب و سایر بازماندگان شدند صمیمانه سپاسگزاری میکنم و از خداوند سبحان‬
               ‫سالمتی و طول عمر باعزت یکایک سروران معظم را خواستارم.‬
‫عبدالرضا جعفری‬

‫بدینوسیله از تمامی همکاران عزیز دریایی و خشکی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و‬
‫کشتیرانی والفجر که در مراسم ترحیم پدر اینجانب شرکت کردند و موجبات تسلی خاطر‬
‫بازماندگان را فراهم آوردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم و از درگاه حضرت حق برای‬
                    ‫همه عزیزان سالمتی و طول عمر با عزت خواهانم.‬
‫کاپیتان محمدرضا سعیدی‬                     ‫قدردانی‬
‫بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای کاپیتان بیژن سیدی فرمانده‬
‫محترم کشتی ایران سیستان به خاطر حسن اخالق، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه در میان‬
‫کارکنان کشتی و فراهم آوردن وضعیت مطلوب غذایی از لحاظ کیفی و کمی اعالم میداریم. از‬
         ‫خداوند سبحان سالمتی و بهروزی ایشان و خانواده محترمشان را خواهانیم.‬
‫کلیه کارکنان کشتی ایران سیستان‬

‫بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای کاپیتان حمیدرضا آرین نژاد‬
‫فرمانده محترم کشتی ولیلی به جهت مدیریت صحیح، ایجاد فضای دوستانه و پر شور در میان‬
‫کارکنان کشتی و مدیریت مناسب در برنامه غذایی کشتی اعالم میداریم. از خداوند متعال‬
               ‫سالمتی و بهروزی ایشان و خانواده محترمشان را خواستاریم.‬
‫کلیه کارکنان کشتی ولیلی‬

‫بدینوسیله مراتب ت شکر و قدردانی خود را از جناب آقای کاپیتان گودرز قلعه گالب زیتانی‬
‫فرمانده محترم کشتی ایران یزد که در مدت فرماندهیشان با مدیریت صحیح، ایجاد انگیزه‬
‫جهت تالش و همت مضاعف در عرصه کاری، برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با کارکنان،‬
‫برگزاری مسابقات متعدد و مدیریت صحیح در برنامه غذایی، موجبات رضایتمندی تمامی‬
‫کارکنان را فراهم كرده است اعالم میداریم. از ایزد منان برای این عزیز و خانواده‬
                   ‫محترم ایشان سالمتی و توفیق روزافزون خواستاریم.‬
‫کلیه کارکنان کشتی ایران یزد‬

‫54‬
            ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬

‫بدینوسیله از آقای حسین افتخاری سرپرست محترم مهمانسرای کشتیرانی در کیش به خاطر‬
‫محبتهایی که به مهمانان دارند تشکر و قدردانی میکنیم و سالمتی و تندرستی ایشان و‬
                  ‫خانواده محترمشان را از خداوند متعال خواهانیم.‬
‫کاپیتانها علی اصغر بهنودی و کوروش احترامی‬

                        ‫جناب آقايان دکتر حسن توکلی و دکتر محمدرضا امامی‬
                                       ‫پزشکان معتمد شرکت‬
‫بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خودرا از شما سروان عزیز به خاطر مساعدتی که درخصوص‬
‫درمان بیماری همسرم داشتید اعالم میدارم و از خداوند متعال سالمتی و طول عمر باعزت‬
                                ‫برایتان خواستارم.‬
‫ابراهیم جراحی‬                      ‫انتصاب‬
‫با صدور احکامی جداگانه از سوی آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، آقایان رضا‬
‫براتي به عنوان «مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان»، رضا افرازه به عنوان «مدیرکل‬
‫دفتر توسعه بازار کاال، خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف»، مصیب محمدیان شمالی به‬
‫عنوان «مدیرکل امور استانها» و مهدی فتحاله دبیر ستاد بازرگانی اجرای قانون هدفمند‬
‫سازی یارانهها با حفظ سمت به عنوان «مشاور وزیر در امور بازرگانی هدفمندسازی‬
                              ‫یارانهها» منصوب شدند.‬

‫با صدور حکمی از سوی آقای محمدحسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی‬
‫جمهوری اسالمی ایران و بنا به پیشنهاد آقای تقوی معاون اداری و منابع انسانی، آقای‬
            ‫خسرو مختاری به عنوان مدیر دفتر فنی مهندسی و امالک منصوب شد.‬

‫با صدور حکمی از سوی آقای محمدحسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی‬
‫جمهوری اسالمی ایران، آقای کاپیتان مقدادی مدیر امور حمل کانتینر اروپا با حفظ سمت به‬
‫عنوان عضو منتخب حوزه بازرگانی در کمیته پیگیری و ارزیابی نظام مدیریت راهبردی منصوب‬
                                        ‫شد.‬

‫با صدور حکمی از سوی آقای امیر قاسمی مدیر دفتر مرکزی حراست، سرکار خانم مظفری به‬
             ‫عنوان سرپرست گروه بررسیهای موضوعی و اطالعرسانی منصوب شد.‬

                      ‫همدردی‬
                                      ‫جناب آقای صادق نجفی‬
                                 ‫عضو محترم هیئت مديره کشتیرانی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه ایزد منان براي آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫کاپیتان علی عزتی مدیر دفتر برنامهریزی راهبردی و امور بینالملل‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                 ‫خانواده محترم شادروان فالح خاکی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار ارجمندمان مرحوم مغفور مرتضی فالح خاکی را به شما‬
‫خانواده داغدار تسلیت عرض میکنیم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و‬
                    ‫برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫محمدرضا قادری مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی دریای خزر‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                 ‫خانواده محترم مرحوم منیر فیصلی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همكار بازنشسته مرحوم مغفور منیر فیصلی را به حضور شما‬
‫خانواده داغدار تسلیت میگوییم و از ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای‬
                      ‫بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫64‬
            ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، کانون بازنشستگان‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                    ‫جناب آقای عبدالرضا جعفری‬
                              ‫مسئول محترم روابط عمومی شعبه بندرعباس‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از ایزد متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان‬
                            ‫صبر و شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، روابط عمومی کشتیرانی والفجر‬
‫کاپیتان امید امیدبخش مدیر و کارکنان کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندرعباس)‬
‫داوود افتخاری مسئول روابط عمومی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی‬
‫یدا... خلج هدایتی مدیر و کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی (شعبه بندرعباس)‬
‫احمد زنگویی مدیر و کارکنان کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندر امام خمینی)‬
‫حبیب زاده مسئول روابط عمومی کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندر امام خمینی)‬
‫علی حسین فرخی مدیر و همکاران واحد کارکنان دریایی (شعبه بندرعباس)‬
‫داوود کیوان پور، علیرضا گلپایگانی، محمود مهرجویی، جواد جمعهزاده، ابراهیم ناصری، ابوالقاسم لک،‬
‫محمد میری سکنان‬
‫اسحاق رحیمی، محمود ترابی زاده، یوسف چهارشنبه زاده، رسول رفیع زاده، حمیدرضا حاجی زاده،‬
‫محمد سعیدی موحدی،‬
‫روابط عمومی کشتیرانی دریای خزر، روابط عمومی کشتیراني ایران و هند‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                   ‫جناب آقای کامیار شفیعی بدوی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از ایزد متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫سید مهدی طاووسی مدیر و کارکنان اداره درآمدها، محمدتقی معمار کاشانی‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                      ‫جناب آقای نصراله رنجبر‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای شما و سایر‬
                      ‫بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، كاپیتان فرشاد شهباز مدیر امور كاركنان دریایي و همكاران‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                 ‫جناب آقای سرمهندس محمدتقی غیاثی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫می گوییم و از ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان‬
                            ‫صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، امور کارکنان دریایي، سرمهندس علي لواف‬
‫مهندسان حسین اسالمی، محمد ذاکر حجری، مسعود صباغ‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                 ‫جناب آقای کاپیتان محمدرضا سعیدی‬
                                   ‫فرمانده محترم کشتی آبتین 8‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، اداره کارکنان دریایی کشتیرانی والفجر‬

‫74‬
            ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫کاپیتان مجید رهپرست فرمانده کشتی شایان 0 و همکاران‬
‫كاپیتان محمد قریبي، سید اسماعیل و سید حسن موجي، رحمان ایزدبخش،‬
‫یزدان رضایی، امور کارکنان دریایی‬
‫مدیریت و کارکنان موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مرکز بوشهر‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                  ‫جناب آقای مهندس امیر مداح دباغی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر فقدان پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از ایزد متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان‬
                            ‫صبر و شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها،‬
‫امور کارکنان دریایی، حسین علیزاده فرمانده و کارکنان کشتی تابان 0‬
‫سعید موسوی از کارکنان کشتی شایان 0‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                                      ‫جناب آقای کیوان فرد گلی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫می گوییم و از ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان‬
                            ‫صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫محسن سیف نوری مدیرعامل و کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی‬
‫ابوتراب رفیعی مدیر و کارکنان امور مهندسی و پشتیبانی‬
‫محمد راست منش، محمدرضا حمیدی، محمدتقی معمار کاشانی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                    ‫جناب آقای اصغر زارعی کريانی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، امور کارکنان دریایی،‬
‫کاپیتان بختیار حسین زاده فرمانده و کارکنان کشتی ایران سیستان‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                      ‫جناب آقای حسینعلي رمضاني‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم. از خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، محمدتقي معمار كاشاني‬
‫سید نزار غریفی مدیر و کارکنان امور حسابداری هزینههای عمومی و کارکنان‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                     ‫جناب آقای مجتبی تابش نژاد‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم. از ایزد متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان‬
                            ‫صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫مدیریت و کارکنان شرکت خدمات ماشینی و دفتر فناوری اطالعات‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                              ‫همکار بازنشسته سرکار خانم ناهید برنا‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                              ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬

‫84‬
            ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫اشرف غالمی و همکاران بازنشسته، کانون بازنشستگان کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                                       ‫جناب آقای مجید خدامی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از ایزد منان برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                              ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫روابط عمومی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                   ‫جناب آقای مهندس احمد خزاعیان‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه حضرت حق برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                  ‫جناب آقای مهندس علی انصارینیا‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از درگاه حضرت احدیت برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای شما و سایر‬
                   ‫بازماندگان صبر و طول عمر باعزت مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫محمد قلی پور، صدرا... جاللی، محمدعلی مظاهری، محمد مؤمنی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                   ‫جناب آقای سید تقی عطار حسینی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده مکرمهتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم. از ایزد متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫کاپیتان شهباز مدیر امور کارکنان دریایی و همکاران‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                                       ‫جناب آقای موسی عقیلی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫میگوییم و از خداوند سبحان برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و‬
                               ‫شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫مدیریت و کارکنان کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندر امام خمینی)‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جنوب – خط ایران (شعبه بندر امام خمینی)‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                                        ‫جناب آقای حسن اديب‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت‬
‫مغفوره رحمت واسعه و برای شما و‬   ‫میگوییم و از خداوند مهربان برای آن مرحومه‬
                 ‫بازماندگان صبر جمیل و طول عمر باعزت مسئلت داریم.‬
‫دفتر مدیرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫مدیر و کارکنان کشتیرانی شعبه بندر امام خمینی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                            ‫جناب آقای کاپیتان محمدرضا سمعیی نصرآبادی‬
                                   ‫مدير محترم امور فله شیمیايی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم‬
‫تسلیت میگوییم و از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان‬
                           ‫صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، همکاران شما در امور فله شیمیایی‬
‫94‬
            ‫دی ماه 9638‬   ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫کاپیتان محمد عموزاده مدیر و کارکنان امور فله صنعتی، محمدتقي معمار كاشاني‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
                                       ‫د‬
                                    ‫جناب آقای محمد ُر امامی‬
                         ‫مسئول محترم روابط عمومی کشتیرانی ايران و هند‬
‫با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را حضور جنابعالی و خانواده محترم‬
‫تسلیت میگوییم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر‬
                      ‫بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی ایران و هند‬
‫مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی پتروشیمی پارس‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                   ‫جناب آقای کاپیتان حسن میرايی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از درگاه ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫مدیریت و کارکنان کشتیرانی والفجر (شعبه بوشهر)‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                      ‫جناب آقای محمدجواد لقايی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از درگاه ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫روابط عمومی و امور بینالملل مؤسسه آموزشی کشتیرانی‬
‫همکاران شما در مؤسسه آموزشی کشتیرانی‬
‫افشین قربانی نژاد، حمید رفیعی، بابک بنایی، یدا... باقری، محمد تاج الدینی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                      ‫جناب آقای عباس میهن دوست‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از درگاه ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫ابوتراب رفیعی مدیر و کارکنان امور مهندسی و پشتیبانی‬
‫همکاران شما در مؤسسه آموزشی کشتیرانی، محمدتقي معمار كاشاني‬
‫افشین قربانی نژاد، حمید رفیعی، بابک بنایی، یدا... باقری، محمد تاجدینی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬

                                        ‫جناب آقای مجید گیالنی‬
                                       ‫معاون محترم روابط عمومی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر‬
                              ‫و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، اداره دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫عبدالرضا جعفری، ابوالقاسم لک، ابراهیم ناصری، جواد جمعه زاده، محمود مهرجویی‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬

                                    ‫جناب آقای رضا غالمرضا تهرانی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر‬
                              ‫و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه، اداره دبیرخانه نظام پیشنهادها‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
                                           ‫جناب آقای تندکی‬
‫با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و‬
‫از درگاه ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای‬
                      ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.‬
‫اداره پذیرش کشتیرانی و شرکتهای تابعه‬
‫05‬
            ‫دی ماه 9638‬    ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬
‫دبیرخانه نظام پیشنهادها، روابط عمومی کشتیرانی والفجر‬
‫امور پرسنلی و رفاه، پایگاه بسیج کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫روابط عمومي كشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬
              ‫موفقیت فرزندان همکاران‬

‫مرجان مرندی اصل فرزند آقاي کاپیتان علی مرندی اصل در آزمون دانشگاه علوم تحقیقات‬
‫تهران – رشته دکترای تغذیه قبول شده است. این موفقیت را به آقای کاپیتان مرندی اصل و‬
‫خانواده محترم ایشان تبریک میگوییم و توفیق روزافزون فرزند تالشگرشان را در تمام‬
                    ‫عرصههای زندگی از خداوند مهربان خواستاریم.‬
‫امور کارکنان دریایی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬‫نریمان تجری فرزند آقاي عیسی تجری سرمهندس کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در مقطع‬
‫کارشناسی رشتة مهندسی مکانیک دورة روزانه دانشگاه صنعتی بابل قبول شده است. این‬
‫موفقیت را به آقای تجری و خانواده محترم ایشان تبریک میگوییم و از خداوند سبحان‬
        ‫توفیق روزافزون فرزند تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی خواستاریم.‬
‫امور کارکنان دریایی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬
‫رضا بنکی فرزند آقای نوح بنکی آشپز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با حضور در‬
‫دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان فارس با عنوان پژوهشگر توانسته با ارائه طرح‬
‫کمربند هوشمند خودرو در گروه علمی و برق الکترونیک رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.‬
‫این موفقیت را به آقای بنکی و خانواده محترم ایشان تبریک میگوییم و از ایزد منان‬
         ‫توفیق روزافزون فرزند تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی خواستاریم.‬
‫امور کارکنان دریایی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬


‫محمدرضا فروتنفر فرزند همكار دریانورد آقاي حسن فروتنفر در رشته بهرهبرداري نفت مقطع‬
                 ‫كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي گچساران قبول شده است.‬
‫این موفقیت را به آقاي فروتنفر و خانواده محترم ایشان تبریك ميگوییم و توفیق‬
    ‫روزافزون فرزند تالشگرشان را در تمامي مراحل زندگي از خداوند سبحان خواستاریم.‬
‫امور کارکنان دریایی‬
‫روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬                       ‫نکته‬
                                      ‫قرآن كریم:‬                                     ‫نتیجه اخالقي:‬
        ‫از دست ندهیم.‬     ‫روحیه شاداب و با نشاط خود را با گفتههاي زشت‬
‫15‬
   ‫دی ماه 9638‬    ‫آوای کشتیرانی – شماره 682 –‬


            ‫آوای کشتیرانی نشريه داخلی‬
            ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران‬
      ‫صاحب امتیاز‬     ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران‬


        ‫ناشر‬           ‫روابط عمومی‬


       ‫مدير مسئول‬         ‫اسماعیل بیگدلی‬


        ‫سردبیر‬          ‫سید مجید مطهری‬


       ‫مدير داخلی‬        ‫رضا غالمرضا تهرانی‬


     ‫حروف نگاری و صفحه‬       ‫فاطمه عابدينی‬
        ‫آرايی‬

     ‫همکاران تحريريه‬    ‫محبوبه عسگری، علیرضا اردستانی‬

                ‫ابراهیم رجبیان، حمید بنازاده،‬
        ‫عکس‬
                    ‫احمد ابوترابي‬

     ‫امور اداری و مالی‬        ‫گلنوش افروشه‬


      ‫امور اجرايی‬       ‫حسن ولی اوغلی خیاوی‬


       ‫امور توزيع‬        ‫سعدا... فرج پور‬


     ‫تلفن دفتر نشريه:‬      ‫68344882 ، 42200632‬


      ‫نمابر نشريه:‬          ‫82344882‬


     ‫پايگاه اطالع رسانی‬
       ‫کشتیرانی:‬
                  ‫‪net.irisl.www//:http‬‬

    ‫پست الکترونیک نشريه:‬
                    ‫‪net.irisl@AVA‬‬
     ‫شماره پیام کوتاه:‬         ‫26224443‬


     ‫نشانی: تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی‬
           ‫(فرمانیه)، برج آسمان، شمار‬

     ‫چاپ: صنوبر / خیابان 28 شهريور، نبش کوچه تهرانی /‬
              ‫تلفن: 20483822‬
‫25‬

								
To top