�Warunki niezbedne do prawidlowego funkcjonowania

Document Sample
�Warunki niezbedne do prawidlowego funkcjonowania Powered By Docstoc
					  „Warunki niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania
 lecznictwa uzdrowiskowego”
          Ustawa
      z dnia 28 lipca 2005
     o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
    oraz o gminach uzdrowiskowych.
       ( Dz.U. nr 167 poz. 1399 )Art. 2 pkt 1
Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną
częścią systemu ochrony zdrowia.


                         2
   WCZESNA BALNEOREHABILITACJA
       STACJONARNA

obejmuje pacjentów po ostrym incydencie
chorobowym, w okresie zaostrzenia
choroby, u których istnieją wskazania
do stosowania zabiegów balneofizykalnych.
Chorzy wymagają całodobowego nadzoru
lekarsko-pielegniarskiego.

                      3
USŁUGA UZDROWISKOWA STACJONARNA- SZPITAL
      UZDROWISKOWY

obejmuje pacjentów z zaawansowanymi
chorobami przewlekłymi , u których istnieją
wskazania do stosowania zabiegów
balneofizykalnych w warunkach stacjonarnych.
Chorzy Ci mają zachowana podstawową
samoobsługę.
Wymagają całodobowego nadzoru lekarsko-
 pielęgniarskiego.

                        4
 USŁUGA UZDROWISKOWA STACJONARNA-
   SANATORIUM UZDROWISKOWE

obejmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi
w dobrym stanie ogólnym, z zachowaną pełną
samoobsługą , u których istnieją wskazania
do stosowania zabiegów w warunkach
stacjonarnych.
Chorzy Ci wymagają całodziennej opieki
lekarsko-pielęgniarskiej.

                       5
USŁUGA UZDROWISKOWA AMBULATORYJNA


obejmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi
w dobrym stanie ogólnym, z zachowaną pełną
samoobsługą , sprawnych ruchowo ,u których
istnieją wskazania do stosowania zabiegów
balneofizykalnych w warunkach ambulatoryjnych.
Chorzy Ci wymagają okresowej opieki
lekarsko-pielegniarskiej

                         6
        METODY LECZNICZE
  BALNEOTERAPIA, PELOIDOTERAPIA
  ( wody mineralne, peloidy, gazy lecznicze )
  HYDROTERAPIA
  TERMOTERAPIA
  KINEZYTERAPIA
  FIZYKOTERAPIA
  (elektroterapia, fototerapia, ultrasonoterapia, termo i krioterapia )
  DIETA
  EDUKACJA ZDROWOTNA
  PSYCHOTERAPIA
  FARMAKOTERAPIA
  FITOTERAPIA
                                      7
      Normy obsady lekarskiej
  w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
           Liczba pacjentów na 1 lekarza
  Profil     Wczesna    Szpital  Sanatorium
         rehabilitacja uzdrowiskowy uzdrowiskowe
        uzdrowiskowa
Ortopedyczno-    40     40-50     60-70
urazowe
Neurologia     25- 30     30      50
Reumatologia     40      50      60-70
Kardiologia    25-30     30-40     60
Angiologia      40      50      60
Diabetologia     30      40      50-60
Pulmonologia     40      50      60

                              8
     Normy obsady lekarskiej
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego - cd
                Liczba pacjentów na 1 lekarza

   Profil      Wczesna      Szpital    Sanatorium
           rehabilitacja  uzdrowiskowy   uzdrowiskowe
          uzdrowiskowa
Laryngologia       30        50       60-70
Endokrynologia     ---------      40         60
Choroby trawienne
Choroby skóry
            ---------      50       60-70
Choroby kobiece
Choroby układu
moczowego
Okulistyka
Otyłość
            ---------      50       60-70
Osteoporoza
                                   9
 Wymogi dotyczące kwalifikacji personelu
   lekarskiego w uzdrowisku
 Funkcje-stanowisko        Kwalifikacje zawodowe
               Specjalizacja kliniczna zgodna z jednym
               z profilów danego uzdrowiska
Lekarz Naczelny Uzdrowiska  Specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalne
               (obowiązkowa)
               Stopień doktora nauk medycznych

Kierownik Zespołu Zakładów  Specjalizacja kliniczna zgodna z jednym
               z kierunków zakładu
   Uzdrowiskowych
               Specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalne
               (obowiązkowa)
Ordynator lub Zastępca ds.  Specjalizacja  kliniczna zgodna z kierunkiem
               oddziału
    Lecznictwa
               Specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalne
               (obowiązkowa)
     Asystent      Przynajmniej ukończenie kursu kwalifikacyjnego
               (podstawowego) z balneologii i medycyny
               fizykalnej - certyfikat
                                       10
Przybliżone normy obsady pielęgniarskiej
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
            Liczba pacjentów na jedną pielęgniarkę
 Formy lecznicze    Zmiana dzienna     Zmiana
                       popołudniowa
                         i nocna
Wczesna rehabilitacja     15-20         30-40
  uzdrowiskowa
Szpital uzdrowiskowy     20-25         50-60
   Sanatorium        60-70         120-140
  uzdrowiskowe

Każda pielęgniarka pracująca w uzdrowisku powinna ukończyć kurs
kwalifikacyjny (certyfikat)


                                 11
     Kwalifikacje lekarzy i normy
      porad ambulatoryjnych
     Stanowisko      Kwalifikacje
a/ lekarz poradni    Specjalista z balneologii
uzdrowiskowej      i medycyny fizykalnej lub
35-40 porad dziennie  w trakcie specjalizacji
(7 godzin pracy)

b/ lekarz w gabinecie  Specjalista z balneologii
specjalistycznym    i medycyny fizykalnej lub
(praktyka prywatna)   w trakcie specjalizacji
30-40 porad dziennie
(7 godzin pracy)
                          12
     Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej
     podejmujących leczenie w nowych kierunkach leczniczych

   Profil     Kadra    Standardowe       Baza       Warunki      Inne
                   naturalne     diagnostyczna    klimatyczne
                   metody
                  lecznicze i
                  uzupełniające
1. Choroby     kardiolog-    kinezyterapia    podstawowe    Klimat mało   sala
układu krążenia   balneolog    balneoterapia   laboratorium    bodźcowy:    intensywnego
a) kardiologia   psycholog   i hydroterapia   analityczne      nizinny    nadzoru
b) nadciśnienie           diety        pracownie      nadmorski
                                              kardiologicznego
          dietetyczki

          pielęgniarki  edukacja      badań         podgórski
                            czynnościowych


b) angiologia   internista-    balneoterapia    podstawowe            położenie
         balneolog     kinezyterapia   laboratorium            uzdrowiska na
          chirurg-     fizykoterapia
                            analityczne             terenie płaskim
         balneolog     hydroterapia
                             pracownie badań

                  (masaże)      czynnościowych

2. Choroby    - laryngolog-   aerozoloterapia   pracownia badań  dobre warunki  w otoczeniu
układu      balneolog    (indywidualne,   czynnościowych   higieniczne   uzdrowiska brak
oddechowego    – internista-  celkowe,      ( spirometria )   powietrza    znacznych
( laryngologia  balneolog    zbiorowe)                        źródeł
i pulmonologia)           kinezyterapia                     zanieczyszczeń
                   fizykoterapia

                                                    13
 Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej podejmujących
       leczenie w nowych kierunkach leczniczych - cd


  Profil     Kadra     Standardowe       Baza      Warunki   Inne
                  naturalne     diagnostyczna  klimatyczne
                   metody
                  lecznicze i
                 uzupełniające

3. Choroby   gastroenterolog   kuracja pitna    pracownia
układu    lub internista-   (krenoterapia)    badań
trawiennego  balneolog       balneoterapia   czynnościowych
        psycholog      diety
        dietetyczki     psychoterapia
                 ewent.
        diabetolog-     balneoterapia    laboratorium  klimat mało
       balneolog      (kąpiele       analityczne   bodźcowy
        pielęgniarka   mineralne)       pracownie

        edukator -     hydroterapia    badań
       dietetyczki     (masaż wirowy)    czynnościowych
4. Cukrzyca                      krążenia
                  krenoterapia

                  kinezyterapia
                            obwodowego
                  peloidoterapia

                  diety i edukacja
                 zdrowotna
                  fizykoterapia

                                               14
   Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej
   podejmujących leczenie w nowych kierunkach leczniczych - cd

  Profil      Kadra    Standardowe       Baza     Warunki     Inne
                   naturalne     diagnostyczna  klimatyczne
                   metody
                  lecznicze i
                  uzupełniające
5. Choroby     ortopeda -    peloidoterapia
układu ruchu   balneolog      kinezyterapia
          reumatolog-    fizykoterapia
         balneolog      krioterapia
          neurolog-     balneoterapia
         balneolog
          rehabilitacja
         ruchowa
6. Choroby     endokrynolog-   aerozoloterapia   Laboratorium  Odpowiednio do
endokrynologic  balneolog     ( w tym       analityczne   choroby warunki
zne                inhalacje              klimatyczne
                  naturalne)              – klimat mało
                   hydroterapia            bodźcowy
                  (kąpiele
                  lecznicze)
                   balneoterapia
                  ( kąpiele
                  lecznicze )
                                                 15
    Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej
    podejmujących leczenie w nowych kierunkach leczniczych - cd
  Profil      Kadra    Standardowe       Baza      Warunki   Inne
                   naturalne     diagnostyczna   klimatyczne
                   metody
                  lecznicze i
                  uzupełniające
7. Otyłość    internista-    balneoterapia   laboratorium
         balneolog,    (kąpiele)     analityczne
         endokrynolog    hydroterapia
         lub diabetolog-   kinezyterapia
         balneolog      terenoterapia
         pielęgniarka-   diety
         edukator      edukacja
         dietetyczki

8. Osteoporoza   endokrynolog-   kinezyterapia   pracownia
         balneolog      fizykoterapia  densytometryczna
          reumatolog-    hydroterapia
         balneolog      dieta
          ortopeda-
         balneolog
          dietetyczka

9. Choroby     ginekolog-    peloidoterapia
kobiece     balneolog      kinezyterapia

                   fizykoterapia

                   balneoterapia
                  (kąpiele)
                                               16
   Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej
   podejmujących leczenie w nowych kierunkach leczniczych - cd

   Profil     Kadra     Standardowe       Baza     Warunki   Inne
                   naturalne    diagnostyczna  klimatyczne
                    metody
                   lecznicze i
                  uzupełniające
10. Choroby     nefrolog lub   krenoterapia    laboratorium
układu      urolog-       kinezyterapia  analityczne
moczowego     balneolog      balneoterapia
a) nefrologia    dietetyczki   (kąpiele)
b) urologia
                   peloidoterapia

                   dieta

11. Choroby     dermatolog-    fizykoterapia   laboratorium
skóry       balneolog     (fototerapia)   analityczne
                   balneoterapia
                  (kąpiele)
                   peloidoterapia

                   klimatoterapia

12.Choroby krwi   hematolog     kuracja pitna   laboratorium
układu      lub internista-  wodami       analityczne
krwiotwórczego  balneolog     specyficznymi
                   fizykoterapia
                  (fototerapia )
                   klimatoterapia

                                               17
   Wymagania dla uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej
   podejmujących leczenie w nowych kierunkach leczniczych - cd

  Profil     Kadra  Standardowe       Baza     Warunki   Inne
               naturalne     diagnostyczna  klimatyczne
                metody
               lecznicze i
              uzupełniające

13. Choroby   okulista-   balneoterapia    gabinet
oczu     balneolog   (płukanie      okulistyczny z
              aerozolem)     podstawowym
               peloidoterapia-  wyposażeniem
              tampony i okłady
                                           18
KONIEC
 Dziękuję za uwagę

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:3/13/2012
language:Polish
pages:19