059 sednica 01 prodolzenie 04 06 2009

Document Sample
059 sednica 01 prodolzenie 04 06 2009 Powered By Docstoc
					      STENOGRAFSKI BELE[KI         Liberalno demokratskata partija a i
  od Prvoto prodol`enie na Pedeset i      ostanatite pratenici od opozicionite
  devettata sednica na Sobranieto na      partii koga go nosevme buxetot uka`avme
   Republika Makedonija, odr`ana       deka buxetot za 2009 godina e nerealen,
     na 4 juni 2009 godina         potro{uva~ki, predizboren, nerazvoen,
                         populisti~ki i deka ne soodvetstvuva na
                         momentalnata     ekonomska     toga{na
Sednicata se odr`a vo Sobranineto na
                         situacija vo zemjata soobrazuvaj}i se i
Republika  Makedonija,   sala   1,  so
                         so  sevkupnite   nastani  koi  {to  se
po~etok vo 11,19 ~asot.
                         slu~uvaa vo oblasta na ekonomijata i
Sednicata  ja   otvori   i   na  nea  finansiite vo Evropa i po{iroko.
pretsedava{e    Trajko     Veqanoski,
                         Me|utoa, toga{ po~ituvan minister vie
pretsedatel na Sobranieto na Republika
                         odnosno va{ata Vladata vklu~uvaj}i ve i
Makedonija.
                         vas,   ja   ubeduvavte    celokupnata
Trajko  Veqanoski:   Prodol`uvame   so  makedonska javnost deka krizata koja
rabota po Pedeset i devettata sednica      {to go zafati svetot, zna~i ekonomskata
na Sobranieto na Republika Makedonija.      kriza nema da se prelee vo Makedonija,
Pratenicite   Goran   \urovski,   Jovan  tuku naprotiv tuku mo`ebi i vo odredeni
Manasijevski, Andrej @ernovski, Radmila     segmenti i pozitivno }e se odrazi. Ovoj
[ekerinska,   Igor  Ivanovski,    Hisni  rebalans poka`a deka uka`uvawata na
Xemaili,  Ali Ahmeti, Ermira Mehmeti,     pratenicite   od   opozicijata    bile
Aleksandar    Nikolovski,      Oliver  dobronamerni, ne bile populizam, ne
[ambevski,  Aneta  Stefanovska,   Arben  bile ka`ani samo za da se sprotivstavat
Xaferi,  Menduh   Ta~i,  Daut  Rexepi,  na vladinata politika i da sobiraat
Vladimir \or~ev i Fijat Canoski, me       politi~ki poeni, tuku bile realni i
izvestija   deka   se   spre~eni   da  to~no proektirani kako }e se odrazat
prisustvuvaat na sednicata.           ponatamu na buxetot.
Prvo  to~ka  -  Dopolnet   predlog  za  Me|utoa zo{to toga{ vie ne sakavte da
izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na      gi prifatite.
Republika Makedonija za 2009 godina -      Prvo, ne veruvam deka nemavte napraveno
vtoro ~itawe.                  soodvetni analizi. Ve po~ituvam kako
Prodol`uvame so op{tiot pretres po        profesor po ekonomija, smetam deka gi
Dopolnetiot predlog za izmenuvawe i       poznavate rabotite od taa oblast. No
dopolnuvawe na Buxetot na Republika       va{eto neprifa}awe na sugestii be{e od
Makedonija za 2009 godina - vtoro        aspekt {to be{e predizboren period i
~itawe.                     mora{e da imame buxet nesoodveten na
Ima zbor gospodinot Tahir Hani, ne e       ekonomskata situacija kako vo Republika
tuka.                      Makedonija taka i vo svetot so edna
                         edinstvena cel da odigra edna uloga
Sleden za zbor e gospo|a Topuzova        odnosno da dade u{te imput, imput na
Karevska Roza, povelete.             populizmot koj {to go {iri ovaa Vlada
Roza  Topuzova   Karevska:   Blagodaram  so edna edinstvena cel da se osvoi
po~ituvan pretsedatele.             apsolutna     vlast     kako    na
Vi blagodaram za v~era{noto razbirawe.      pretsedatelskite taka i na lokalnite
Po~ituvani kolegi pratenici, po~ituvan      izbori.  Toa  e  okolu  noseweto   na
minister za finansii,              buxetot.
Na po~etokot ne mo`am da ne go izrazam      Sega konkretno za rebalansot.
`aleweto  {to  mnogu  mal   broj  na  Be{e  iska`ano   mislewe  od  odredeni
pratenici se zainteresirani za debatata     kolegi, jas i v~era replicirav od
okolu edno klu~no pra{awe za dr`avata,      parlamentarnoto   mnozinstvo   deka  nie
a toa e Buxetot. To~no kolega sekoga{      ka`uvame deka e nepotreben rebalansot.
istite pratenici ve gledam da ste tuka.     Naprotiv,  opozicijata   i   Liberalno
Za  `al   prvite   od   strana   na  demokratskata partija uka`uva{e deka e
parlamentarnoto mnozinstvo poslednite      potreben rebalans na buxetot no morame
denovi se pove}e se prazni, no bez        da priznaeme deka kako osnoven element
razlika nie }e prodol`ime so debatata i     na ekonomskata politika e predocna
navistina so toa }e doka`eme deka mnogu     predlo`en.   Zna~i   e  predlo`en   so
seriozno pristapuvame kon rabotata na      zakasnuvawe. I sega ako pra{ate zo{to e
Parlamentot, zna~i opozicijata osobeno      predocna  predlo`en   zna~i   povtorno
koga e na dneven red edno mnogu va`no      doa|ame na istiot odgovor zatoa {to se
pra{awe za ponatamo{niot ekonomski pa i     ~eka{e  da   pominat   lokalnite   i
celokupno opstojuvawe na dr`avata.        pretsedatelskite izbori. Tokmu poradi
Po~ituvan minister,               toa e podocna stignat vo     Parlamentot.
                         Osven toa uka`uvame deka rebalansot ne

                                           59-1/1.-
e odraz na momentalnata situacija vo       naprotiv se zalagam za vrabotuvawe na
Republika  Makedonija    nitu  pak  gi  mladi, stru~ni i kompetentni lu|e zatoa
predviduva posledicite koi se o~ekuva       {to smetam deka na ovaa dr`ava i se
da  nastanat    kako   rezultat   na  potrebni, za `al, toa ne e praksa,
ekonomskata kriza nadvor od zemjata i       pogotovo za ovie dogovorni uslugi se
vnatre vo zemjata.                krijat   vrabotuvawa    isklu~ivo   na
Zna~i toa e ona {to go ka`uvame i u{te      partiski  vojnici  duri  ne  samo  na
edna od klu~nite poenti pri debatata po      partiski vojnici, na sinovi i }erki na
buxetot deka rebalansot ne e merka za       visoki  funkcioneri   od   redovite  na
spravuvawe ili ubla`uvawe na krizata,       vladea~kite partii koi edniot den go
tuku pretstavuva posledica na lo{ata       zavr{uvaat fakultetot drugiot den se
ekonomska  politika    koja  ja  vode{e  vrabotuvaat   ne  po   stru~nost   i
Vladata vo 2008 godina i prviot kvartal      kompetentnost duri i na rabotni mesta
od 2009 godina.                  za koi ne se okvalifikuvani. Dodeka
                         stru~nite,    kompetentnite,     mladi
Tokmu poradi toa bea uka`uvawata deka
                         obrazovani   kadri  }e  ja  napu{taat
se potrebni pogolemi intervencii vo
                         Republika Makedonija i }e odat po
ovoj   rebalans     odnosno    mo`ebi
                         svetot da si ja baraat egzistencijata.
intervenciite   treba   da   bidat  na
posoodvetni mesta. Me|utoa, za `al,        Jas sum edna od onie koja iskreno se
amandmanite predlo`eni od strana na        raduvam na viznata liberalizacija, taa
opozicijata vklu~uvaj}i gi i {este        ni e potrebna da, no mladite lu|e da
amandmani   na    pretsedatelot    na  patuvaat, pa i vozrasnite, da patuvaat
Komisijata za finansirawe i buxet mojot      nadvor, da steknuvaat novi znaewa i da
kolega  Jovan    Manasijevski    nekoi  se vra}aat da gi donesat tuka novite
zaedni~ki  gi   podnesovme,    ne  bea  znaewa i da rabotat za prosperitetot na
prifateni od strana na Vladata iako bea      dr`avata.   Sekako   da   patuvaat   i
so nasoka edinstveno za podobruvawe na      turisti~ki da vidat kako se `ivee vo
kvalitetot na rebalansot na buxetot i       svetot, no ne za mladite lu|e vo prviot
kolku-tolku   da   ja  ubla`ime   onaa  moment da ja napu{tat zemjata i da si
nerealna   situacija    koja   ni   e  ja baraat sre}ata vo tu|ina i so toa da
pretstavena vo ovoj buxet.            se namali stapkata na nevrabotenost.
Imeno, edna od pogolemite reakcii na       Zatoa, po~ituvan minister, smetam deka
pratenicite od opozicijata bea okolu       olkava stapka na dogovorni uslugi ne vi
dogovornite uslugi i tokmu vo taa         e potrebna i taka 50% od buxetot se
nasoka  predlo`ivme    amandman   kade  odleva za platite na vrabotenite vo
predviduvavme 21.390.000.000 denari ili      javnata   administracija    koja   ve}e
okolu 35 milioni evra koi se nameneti       dostigna brojka od 130 iljadi. Ako gi
za dogovorni uslugi barem malku od        vidime  komparativnite    iskustva   vo
malku Vladata da se otka`e od niv i da      svetot }e vidime deka sme zemja koja
gi namali na 27 ili 28 milioni evra,       imame procentualno najgolem broj na
no, za `al, i toa ne be{e prifateno.       vraboteni vo javnata administracija.
Zo{to ne be{e prifateno, zatoa {to        [to e najva`no del od niv ne znaat {to
tokmu, po~ituvan minister, po~ituvani       rabotat, {to treba da rabotat, a del od
kolegi pratenici, po dogovornite uslugi      niv ne doa|aat na rabotnite mesta, {to
se krie edna od populisti~kite merki na      e slu~aj so vrabotuvawata so dogovor na
ovaa Vlada koja ne e nikakov nov         delo osobeno govoram vo oblasta na
pronajdok ili izum na ovaa Vlada, mnogu      kulturata zatoa {to, da bideme iskreni,
populisti~ki re`imi, jas ovde nema da       partiskite vojnici najmnogu sakaat da
gi  spomnuvam   zaradi   za~uvuvawe   na  bidat  vraboteni   vo   institucii   od
dignitetot  na  Sobranieto   i  da  ne  kulturata, tamu ne mora ni da doa|aat,
predizvikam, povtorno, nekoi nesakani       a i koga }e dojdat, nemaat nekoja
posledici  koga   zboruvame   za  vakva  pozna~itelna rabota, a platata na prvi
seriozna    tema,    zna~i    pove}e  }e im stigne, dodeka od druga strana
populisti~ki re`imi ja preminuvaat taa      narodot  od  den  na  den  ni  e  se
merka vo predizborieto odnosno ako        posiroma{en, a od druga strana se
vrabotat okolu 50-tina iljadi lu|e edna      pove}e i pove}e imame namaluvawe na
sosedna   zemja    vo   vremeto   na  vrabotenosta vo stopanstvoto.
predizborite vo javnata administracija,      Ovie rashodi na dogovornite uslugi, eve
smetaat deka 50 iljadi pomno`eno so 4       vo interes na javnosta, vo interes na
otprilika, tolku iljadi glasovi plus vo      vistinata, da, se namaluvaat, no za
izbira~kite kutii za partiite koi se na      kolku? Samo za 8%, dodeka kapitalnite
vlast.                      rashodi se namaluvaat za 20%.
Tokmu zatoa ja imame ovaa brojka i ne       Po~ituvani kolegi ne mo`eme vrz osnova
sakate da se otka`ete i ovde da          na ova da ka`eme deka e ova razvoen
naglasam nemam ni{to protiv, apsolutno,      buxet. Ovoj buxet i ponatamu prodol`uva
                                            59-1/2.-
da bide populisti~ki, a kolku nam ni e      pa sega e poni{ten i vraten zatoa {to
bitno da se integrirame vo NATO i         bile mnogu, no {to zna~i toa mnogu,
Evropskata unija isto govorat stapkite      nikoj od Ministerstvoto za kultura ne
na namaluvawe na ovoj buxet. Imeno,        saka da ka`e kolku se dosta, dali 15,5
sredstvata   koi   se   nameneti   za  milioni evra }e bidat dovolni. Mislam
integracijata vo NATO se namaluvaat za      deka vo ova vreme, apsolutno nemam
75%,   a  sredstvata    nameneti   za  ni{to protiv za gradewe na crkvi,
integracija vo Evropskata unija se        dokolku tie se postavuvaat na soodvetno
namaluvaat na 30%, odnosno 32,ne{to%.       mesto,  gi  po~ituvaat   zakonite,   gi
Mislam deka e ova mnogu seriozno,         po~ituvaat   urbanisti~kite    planovi,
Vladata treba da se zamisli i vo         dokolku tie crkvi gi gradi MPC ili se
sledniot rebalans koj o~ekuvam deka }e      gradeni so posredstvo na ktitorstvo,
go   imame   vo   septemvri    malku  dali }e bide poedine~no ili kolektivno,
poobjektivno   da  pristapi   vo  ovaa  apsolutno, no da se tro{at dr`avni pari
nasoka.                      vo vreme na siroma{tija koga lu|eto ne
                         znaat kako da go pominat denot, mislam
Sega malku za kulturata.
                         deka e nedoli~no, nehristijanski, pred
Po~ituvaniot minister za finansii ne       se. I tenderot od 16,5 milini evra
iskara na sednicata na Komisijata, nie      poka`uva   deka   motivite    ne  se
{to ne sme ekonomisti zo{to govorime na      religiozni, tuku bile sosema poinakvi,
ekonomski temi, no i toj koj ne e od       lukrativni,  finansiski  motivi   imala
kulturata  se  obide   da  zboruva  za  ovaa Vlada za da podiga crkva od 16,5
kultura, pa na{ite reakcii za tro{ewe       ili 15 neka bidat sledniot pat milioni
na enormni sumi za izgradba na crkvi,       evra.
xamii, imitacii na anti~ki teatri,
                         Zatoa, po~ituvan minister, sosema na
skulpturi, spomenici itn, ni odgovori
                         krajot ve}e e docna da gi prifatite
deka  tie  vlijaele   za  podigawe  na
                         amandmanite, me|utoa, mislam deka kako
nacionalnata svest. E, tuka bi sakala
                         minister za finansii }e obrnete malku
malku da podebatiram, smetam deka,
                         pove}e vnimanie zatoa {to ste ~uvar na
po~ituvan minister, nacionalnata svest
                         kasata na parite od narodot kade se
kaj mladite mo`ebi vo nekoe drugo
                         tro{at parite na narodot. Prestanete da
socrealisti~ko vreme so podiga{e i so
                         gi tro{ite so reklamite da, tie vi
umetnosta,   dali  toa   be{e  poezija,
                         dadoa rezultati, ja osvoivte vlasta,
likovni tvorbi, no ve}e vremeto pomina
                         izvr{ivte i ekonomski pritisok pak so
i sega treba nacionalnata svest kaj
                         parite  na  narodot,   ne{to   najnovo
mladite da ja podigame so otvorawe na
                         zabele`ano vo izve{taite na ODIHR i
novi rabotni mesta so zadr`uvawe na
                         OBSE, vrabotivte so dogovor na delo, gi
stru~nite i kompetentni lu|e ovde vo
                         pritiskavte  lu|eto   deka  }e  bidat
svojata  dr`ava   da  rabotat   i  da
                         otpu{teni od rabota, zavr{i seto toa,
pridonesuvaat za nejziniot razvoj.
                         dajte ovie naredni godini da ne se
Osven toa opravduvaweto na golemiot        zanimavame so populizam, predvremeni,
broj na skulpturi go branevte so toa       povremeni, zadocneti i ne znam kakvi
deka tie imaat simboli~no zna~ewe za       izbori, napravete ne{to ovaa dr`ava
minatoto, sega{nosta i idninata na        kone~no da trgne vo dobra nasoka i
na{ata zemja. Pa, po~ituvan minister       parite od gra|anite da bidat potro{eni
sakam da ve pra{am kakvo simboli~no        za razvoj, prosperitet na dr`avata. Vi
zna~ewe za sega{nosta znam, no za         blagodaram.
idninata   skulpturata    na  prosjakot
                         Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
postavena na ulica ne daj bo`e taa da
ima simbolika za idninata na na{ata        Za  replika  e  javen  ministerot   za
zemja.                      finansii, povelete.
Zatoa, mislam deka treba da bideme        Trajko    Slaveski:     Blagodaram
mnogu   vnimatelni    koga   oddeluvame  pretsedatele.
enormni  sumi   za  nepotrebni   ne{ta  ]e mi dozvolite u{e edna{, mislam toa
dotolku  pove}e   {to  golem  broj  na  go imam objasnuvano pove}e pati, sega
spomenici   ne   gi  zadovoluvaat   ni  zaradi javnosta, znam deka ova pra[awe,
osnovnite estetski kriteriumi i gi        povtorno }e se postavuva i }e se
vospituvaat generaciite za naklonost       manipulira so nego, stavkata dogovorni
kon  ki~ot   otkolku   kon  vistinskite  uslugi vo buxetot, na koja {to se
umetni~ki vrednosti.               povikuva{e    po~ituvanata    pratenik
Sakam da ve pra{am po~ituvan minister       gospo|a Topuzova Karevska.
koga gi gledam stavkite vo kulturata,       Zna~i, po~ituvani, koga se gledaat
ne ja gledam izgradbata na crkvata za       dogovornite  uslugi   i  so   niv  se
koja samo pred nekoj den slu{navme deka      povrzuvaat isplatite za anga`man na
tenderot iznesuval 16,5 milioni evra,       lica vo instituciite buxetski korisnici
                                           59-1/3.-
na vremeni vrabotuvawa, ve molam, da ja      volja na vistinata nemame 50 iljadi, no
gledate samo stavkata na osnovniot        imame 30 iljadi vrabotuvawa vo javnata
buxet. Zna~i, buxetot konsilidiran, koj      administracija vo ovoj period no inaku
{to  go  imate  pred  sebe,   vklu~uva  nemojte ve molam povtorno so javnoto
osnoven buxet i buxet na op{tata Vlada      zdravstvo,     dosta    ve}e    od
i gi vklu~uva fondovite za zdravstvenio      osamostojuvaweto     na    Republika
osiguruvawe, za penzisko i invalidsko       Makedonija do denes, socijalniot mir go
osiguruvawe,       Agencijata     za  dr`ite so manipulacii oklu javnoto
vrabotuvawe, Fondot za pati{ta itn.        zdravstvo. Zdravstvoto od den na den se
Gospo|ata  Karevska   se   povikuva  na  pove}e ni tone.
stavkata od 21 milijarda denari. Vo        Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
ovaa  stavka  vleguvaat    5  milijardi  Za replika e gospodinot Pa~emski Mile,
denari od osnovniot buxet i ostatokot e      povelete.
od drugite buxeti na fondovite. Groto
                         Mile   Pa~emski:        Blagodaram
od ovie sredstva od dogovorni uslugi vo
                         pretsedatele.
buxetot slu`at za isplata na platite i
drugite   nadomestoci    na   javnite  Na kole{kata Topuzova Karevska bi i
zdravstveni ustanovi. Zna~i, Fondot za      repliciral   vo   po~etniot   del  od
zdravstveno osiguruvawe     gi finansira   nejzinata diskusija, zatoa {to ne se
vo vid na dadeni uslugi       na javnite  soglasuvam so nekolku konstatacii koi
zdravstveni ustanovi. Zna~i, seto ona       {to bea izre~eni od nejzina strana.
{to se tro{i vo na{iot javen zdravstven      Imeno,  nie  site  se  soglasuvame   i
sistem e vlezeno vo stavkata dogovorni      pozicijata  i   opozicijata   deka  e
uslugi od 21 milijarda denari. Vo         potreben rebalans na buxetot, toa e
buxetot osnovniot, ima{e 5 milijardi       neophodno. Me|utoa, ona za {to ne se
denari za dogovorni uslugi, koi {to        sogalsuvame,  toa  e  deka  vie  kako
sega se namaluvaat na 3,7 milijardi        opozicija velite deka onie 173 milioni
denari.  Zna~i,   so   rebalansot   gi  evra koi {to se predmet na rebalans na
kratime. Od niv }e se ispla}aat kako       buxetot, odnosno kratewe vo rashodite
dogovorni uslugi, nadomestoci i za lica      deka ne se dovolni, a nie velime deka
koi  {to  se  vremeno   anga`irani   vo  se  dovolni,   onaka  kako  {to   veli
instituciite i toa spored zakonot.        Vladata. Sega vtorata konstatacija {to
Po~ituvana Topuzovska Karevska, da ve       sega  vie  ja   izrekovte   ovde   od
informiram deka zaklu~no so maj, zna~i      govornicata vo va{ata diskusija deka
vo site buxetski korisnici, od ovaa        rebalansot na buxetot se nosi predocna.
stavka za dogovorni uslugi za koja {to      Jas, so ovaa va{a konstatacija ne se
ostanuvaat sega 3,7 milijardi denari se      sogalsuvam i bi rekol deka rebalansot
potro{eni samo 900 milioni denari.        na buxetot se nosi pravovremeno. Duri
Zna~i, potro{eni se samo 900 milioni       Vladata na Republika Makedonija donese
denari i sega vie smetajte kolku lica       nekoi merki u{te vo minatata godina,
se   anga`irani,    najdete     nekoja  kako da znaela deka mo`ebi }e ima
procenka, toa zaedno      mo`eme da go    svetska ekonomska kriza.
napravime,   no  ve   molam    da  ne  Jas }e ve potsetam    koi se tie merki
manipulirate   so  nekoja    fnatasti~na  {to bea doneseni od ovaa Vlada, duri
izmislena brojka od 50 iljadi armija       pred da pominat prvite informacii deka
vremeni vrabotuvawa zna~i, toa e ona       sleduva edna golema ekonomska svetska
{to  stoi   pozadi   ovaa    stavka.  kriza.
Blagodaram.                    Da  ve  potsetam   deka  Vladata   na
Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.        Republika  Makedonija   pred   izvesno
Kontra replika ima gospo|a Topuzova        vreme, pred   nekolku godini gi namali
Karevska Roza, povelete.             danocite i personalniot danok i danokot
                         na dobivka, so {to Republika Makedonija
Roza Topuzova Karevska: Vi blagodaram
                         e zemja {to ima najniski danoci vo
ministre za replikata. Navistina nemam
                         Evropa. Toa i te kako vlijae na
mo`nost  vo   edna   minuta    da  gi
                         ubla`uvawe na krizata. Toa e ednata
razgleduvame site stavki po oblasti, no
                         merka.
fakt e deka dogovornite uslugi se
namaluvaat vo prosek za 8%. toa e fakt.      Vtorata merka, {to be{e donesena u{te
Poglednete go buxetot }e vidite kolku       na poslednite parlamentarni izbori, a
senamaluvaat, sega nema da debatirame.      koja {to be{e vgradena vo programata na
Jas se izvinuvam, me|utoa koga ja         VMRO DPMNE e deka od prvi januari 2009
spomnav   brojkata   od    50  iljadi  godina }e se namaluvaat pridonesite,
vrabotuvawa, govorev za vrabotuvawa kaj      pridonesot za vrabotuvawe, za zdravstvo
eden na{ severen sosed vo vremeto na       i za penzisko. I toa se ostvari. I
eden drug vladatel i kaj nas to~no, za      sega, ovie merki na Vladata povtorno
                         imaat vlijanie na ubla`uvawe na ovaa
                                            59-1/4.-
svetska kriza koja {to ja zafa}a i        tuka, }e ja kritikuvavme, mo`ebi }e ja
Republika Makedonija.               podr`evme,   me|utoa,   toa   e  toa,
Ponatamu, druga merka {to isto taka e       opozocija si e opozicija.
vovedena pred da se pojavi krizata,        Jas vo interes na javnosta, ona {to vie
be{e konceptot na bruto plata, koj {to      ne go spomnuvate }e spomnam del od ovie
go zagovaravme pred nekolku meseci i so      70 antikrizni merki. Edna od niv e
toj koncept iako naide na dosta kritiki      namaluvawe ili ukinuvawe na carinskite
vo javnosta, pred se, od strana na        stavki   za  nekoi   repromaterijali,
na{ata  opozicija,   sepak,   naide  na  osobeno za ~evlarskata i tekstilnata
odobruvawe vo javnosta, taka {to so        industrija, regulirawe na pobaruvawata
ovoj koncept na bruto plata, platite za      i obvrskite me|u kompaniite i dr`avata
izvesen procent se poka~ija i novi 20       po site osnovi, a znaete na vremeto
iljadi rabotnici primija plata. Ovoj       kakvi problemi ima{e za ovaa rabota,
koncept se poka`a deka e uspe{en.         celosno po~ituvawe na zakonskiot rok za
Sega ona {to isto taka ne se soglasuvam      vra}awe na DDV, celosno realizirawe na
so va{ata konstatacija, {to rekovte        infrastrukturnite proekti predivideni
deka rebalansot e posledica na lo{ata       vo buxetot itn. Ovie     70 antikrizni
ekonomska  politika,    {to  ja  vode{e  merki {to gi donese Vladata samite
Vladata na Republika Makedonija vo 2008      znaete  deka   i  najgolem   del  od
godina, toa ne e to~no, zatoa {to vo       najgolemite   biznismeni   i  ekonomski
2008  godina  imavme   rast  na  bruto  analiti~ari    vo    Makedonija    gi
doma{niot proizvod od 5,1, vo 2007        pozdravuvaat.
imavme rast 5,9%, zna~i ima{e dobra        Jas na Komisijata za finansirawe i
ekonomska  politika   od  Vladata   na  buxet pro~itav {to rekoa del od tie
Republika Makedonija. Blagodaram.         biznismeni,  gospodinot   Makraduli  se
Trajko Veqanoski: Blagodaram.           smee, me|utoa, znae mnogu ubavo {to
                         imaat re~eno. Eve }e vi pro~itam vo
Kontra  replika   ima   gospo|a   Roza
                         razni opsezi vo Makedonija. direktorot
Topuzova Karevska, povelete.
                         na Mak stil, gospodinot Aleksandar
Roza  Topuzova   Karevska:    Blagodaram  Panov izjavuva deka ovoj paket na anti
po~ituvan kolega za replikata.          krizno   merki   nao|aat   vistinsko
Treba mnogu vnimatelno da gi pratite       olesnuvawe za nivniot biznis, iako
sostojbite vo zemjata. Pa neli nema{e       paketot  antikrizni   merki  e  glavno
lani ekonomska kriza. Neli do Nova        namenet za mali i sredni pretprijatija,
godina do nosewe na buxetot Vladata        del od olesnuvawata za koi dolgo vreme
vele{e  nema   ekonomska    kriza   vo  lobiravme kone~no se ostvari. Eden drug
Makedonija,   nema   prelevawe,    tuku  direktor na najgolemata vinarska vizba
naprotiv, }e bide pozitivna. Kakvi        Tikve{   ka`uva   deka   merkite   gi
merki prezemala. Ve molam, prestanete,      namaluvaat tro{ocite, }e go olesnat
sakame  da  debatirame    za   buxetot,  trguvaweto i procedurite i stavaat red
nemojte  va{ite   repliki   kolegi  tri  na za{tita na nelojalnata konkurencija.
minuti da gi koristite za falewe       na  Eden  drug  direktor   na  najgolemata
ovaa Vlada se {to napravila od 2006        konzervna   fabrika   Bonum,   Mom~ilo
godina. Izvinete, ne sakam navistina da      Jovanovski isto taka gi pozdravuva ovie
bidam maliciozna, ama va{ite repliki       krizni  merki.   Samo  za  vas  kako
nalikuvaat ve}e na onaa socijalisti~ka      opozicija se pre~ka. A znaeme zo{to se
pesni~ka  deka   mojata   u~itelka   e  pre~ka. Blagodaram.
najdobra  na  svetot.   Ovaa   Vlada  e  Trajko Veqanoski: Blagodaram.
najdobra na svetot. Vi blagodaram.
                         Kontra replika gospo|a Roza Topuzova
Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.        Karevska, povelete.
Replika ima gospodinot Pejkovski @ivko      Roza  Topuzova   Karevska:   Blagodaram
povelete.                     kolega.
@ivko    Pejkovski:       Blagodaram  Mislev  deka   kontra   replikata   na
pretsedatele.    Po~ituvani     kolegi  kolegata  Pa~emski   }e  slu{nete,  }e
pratenici, po~ituvan minister.          izvle~ete pouka, }e se zamislite       i
So celokupnata po~it kon gospo|ata Roza      nema da replicirate povtorno vo nasoka
Topuzova  Karevska.   Dobro,   vie  ste  da ja falite Vladata, no toa e toa.
opozicija, normalno e da kritikuvate,       Imate napi{ani repliki mora da ja
toa e ve}e praksa. Me|utoa, nitu eden       ispolnite normata.
od vas, ne znam kolku se preteravte na      Inaku  {to   se   odnesuva   do  sme
ovaa govornica, ne spomnavte nitu edna      kritukuvale. Pa kako poinaku, pa imavme
antikrizna  merka  koja   {to  vie  ja  68 amandmani od koi 6-te amandmani
predlagate.   Ili,   barem    edno  da  predlo`eni od LDP, od gospodinot Jovan
spomnavte, pa potoa }e ja razgelduvavme      Manasijevski bea to~no vo nasokata so
                                            59-1/5.-
recesijata, spravuvawe so recesijata.     ona {to go ka`avte za reklamite . Jas
Zna~i, to~no SDSM ima{e od aspekt na      samo }e ve upatam na nekoi od veb
nivnata opredelba, nivnite stavovi \ima    sajtovite na Hrvatska }e pominete i }e
predlo`eno socijalni merki. E pa {to      vidite  deka   Hrvatite  donesoa  edna
drugo da pravime. Dali toa ne se        odluka so koja {to, site novinari koi
konktretni predlozi. 68 amandmani so      }e napi{aat za Republika Hrvatska ne{to
konkretni predlozi za spravuvawe so      koe  }e  izleze   vo  mediumite    za
recesijata i ekonomskata kriza. Ve       podobruvawe na slikata za Republika
molam da bideme objektivni.          Hrvatska }e bidat nagradeni so zlatno
Trajko Veqanoski: Blagodaram.         penkalo i gi motiviraat i lu|eto i gi
                        motiviraat i novinarite pozitivno da
Ima  replika   gospodinot   Grozdanov
                        pi{uvaat za Hrvatska kako dr`ava, kaj
Cvetko, povelete.
                        nas ne se slu~uva toa. Vie pottiknuvate
Cvetko    Grozdanov:     Blagodaram  ne{to {to se narekuva nenacionalna
pretsedatele.                 svest. Vie pottiknuvate ne{to {to se
Jas vo nekolku segmenti od izlagaweto     narekuva zagovor. Okolu izgradbata na
na gospo|a Topuzovska }e repliciram i     spomenicite ka`avme deka toa se ve]e
bi trgnal za ona {to taa go ka`uva,      sredstva koi se odvoeni od prethodnite
va{eto posedno izlagawe li~i od socijal    buxeti. ]e vi napomnam samo edno. ^esto
realizmot, mojata u~itelkata. Dosta go     pati  izleguvate   i  pazaruvate   tuka
falite va{iot pretsedatel, go znaeme      nadvor vo Skopje, pa sega e dobro
koj e i {to e. So 6 amandmani se        vremeto, pro{etajte i }e vidite kolku
skinavte  od  falewe.   Da  prodol`am.  od u~enicite koi {to ja      posetuvaat
zna~i, na tri segmenti za koi {to }e      Republika Makedonija i      ovoj centar
ka`am za kontradiktornosta na gospo|ata    Skopje kako edna prestolnina se slikaat
Topuzovska, }e ka`am za nacionalnata      so tie spomenici i da vidite kolku od
svest   i  ne{to  bi  ka`al  okolu  tie  {to  ja   posetuvaat   Republika
izgradbata  na   spomenicite.   Zna~i,  Makedonija se slikaat so tie kulturni
spomnuvate ne{to {to ka`uvate deka       spomenici, zatoa {to toa }e ostane.
rebalans trebalo ne trebalo. Jas }e      Trajko Veqanoski: Blagodaram.
citiram eden dneven vesnik, vo koj {to
                        Za  replika   gospo|a  Roza   Topuzova
veli  globalnata   kriza   se  posilno
                        Karevska, povelete.
pritiska vrz Makedonija. Ekspertite se
pove}e baraat Vladata ~as poskoro da      Roza Topuzova Karevska: Pretsedatele,
napravi rebalans vo koj prihodite i      30 sekundi go nadmina po~ituvaniot
rashodite }e se svedat vo realni ramki.    kolega vremeto.
Ne se raboti za lo{o proektiran buxet,     Trajko Veqanoski:    Va{ata minuta si ja
ne se raboti za ne{to {to Republika      tro{ite.
Makedonija go ima, ovaa svetska kriza     Roza  Topuzova   Karevska:   Po~ituvan
kako {to   miluvate da ka`ete, zna~i     kolega,  okolu   amandmanite   mora  da
nau~nite  rabotnici   go  ka`ale,  no  priznaete dali sme imale 6 ili 5 ne e
gospo|o Topuzovska koga ve}e tie go      se vo kvantitetot, nekoga{ vo `ivotot e
ka`ale, ~as poskoro treba da se donese.    pova`en kvalitetot, prvo.
Prijaveni se 44 diskutanti do sega tie
                        Vtoro, rebalansot e neraelen i }e go
{to  pominaa   site   zboruvaa  za
                        povtoram ne e merka kolku     sakate vie
spomenicite, nikoj za rebalansot na
                        toa  da  go   storite,.  Potoa  imame
buxetot. Dali e toa nacionalna svest
                        vrabotuvawa    pravete   razlika   vo
ova {to go pravime, ili nacionalnata
                        stopanstvoto i nadvor od stopanstvoto.
svest e simbolika za koja {to prethodno
                        O~igledno vie toa ne go razlikuvate.
vie  spomnuvavte.   Toa   }e  ostavime
istorijata da go ka`e.             [to se odnesuva za novinarite deka vo
                        Hrvatska    }e   bidat   nagraduvani
Okolu   kontraverznosta,     poto~no
                        novinarite   so  zlatno   penkalo  za
kontradiktornosta }e ka`am deka vo
                        podigawe na nacionalnata svest, odnosno
nejzinoto izlagawe imame zgolemuvawe na
                        ako rabotat vo korist na Vladata, vie
brojot na nevrabotenosta, a ne pofali
                        ne gi nagraduvate novinarite, no gi
isto taka kako mo`eme da primame i deka
                        nagraduvate sekako gazdite i urednicite
sme primale i se pove}e i pove}e sme
                        na mediumite. Vi blagodaram.
vrabotuvale kako dogovorno, taka i
nedogovorno. Zna~i, gospo|a Topuzovska     Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
ne vi dr`i tezata.     Do kolku imame   Za zbor se javi gospo|a Mirakovska
zgolemuvawe na brojot vo dogovornite      Sowa, povelete.
vrabotuvawa,toga{ nemame zgolemuvawe na    Sowa     Mirakovska:      Blagodaram
brojot na nevrabotenite. Mislam, toa ne    pretsedatele,    gospodine   ministre,
dr`i i zatoa nemojte da frlate magla. A    kolegi pratenici, pred da govoram bilo
za nacionalnta svest, zna~i, simbolite,    {to  za  rebalansot   na  buxetot  }e
                                          59-1/6.-
zboruvam kratko za ambientot vo koj se      treba da gi prezeme vklu~itelno i
raboti vo ova Sobranie.             buxetot na Republika Makedonija za 2009
Raspravata po rebalansot na buxetot, se     godina i rebalansot na toj buxet se
pove}e nalikuva na mrtva trka. Nema       katastrofalni. Eden den koga }e se
dijalog, nema soo~uvawe na argumenti,      vratite  na  katedrata   od  kade  {to
ima samo mnogu arogancija od strana na      doa|ate ne znam kako }e im objasnite na
Vladata i mnogu samobendisanost.         studentite zo{to ste postapuvale na
                         vakov     na~in,zo{to      napravivte
Ministerot si dozvoli v~era po vovednot
                         najrasipni~ki buxet vo istorijata na
izlagawe, ako toa taka mo`e da se
                         dr`avata. Zo{to zami`avte pred krizata
nare~e   deka  pretstavuva{e    vovedno
                         i tvrdevte deka ovaa kriza nas nema da
izlagawe na branewe na eden rebalans,
                         ne pogodi, u{te pove}e ovaa kriza mo`e
da ni ka`e deka treba da bideme sre}ni
                         da ne nagradi, zo{to i koga priznavte
za  mo`nosta   koja  ni  be{e  dadena,
                         deka sepak ima kriza i deka ne mo`e da
pogotovo na opozicijata da raspravame
                         ne zaobikoli, za `al, po~navte da
nekolku dena na komisii, eve raspravme
                         nudite sme{ni re{enija koi vie gi
i deneska i v~era i se nadevam vo
                         narekovte   merki  za   ubla`uvawe   na
ponedelnik tuka na plenarna sednica i
                         posledicite od ekonomskata kriza. Kako
deka toa e e za nas opozicijata mnogu
                         }e  im  objasnite  zo{to   docnite  so
demoktratija. Pokraj toa {to so ovoj
                         rebalansot i zo{to toj i sega koga go
mnogu  unikaten  Delovnik,   dobro  se
                         nosite ne nudi ni{to solidno {to go
razvodnuva raspravata i se rastr~uvaat
                         o~ekuvaat stopanstvenicite i gra|anite
onie pratenici koi se obiduvaat so
                         na ovaa dr`ava. Ima mnogu zo{to, a jas
amandmani ne{to da promenat, ne{to da
                         veruvam }e ima u{te mnogu dodeka trae
napravat, da popravat ako e mo`no, da
                         va{iot  mandat,  a  vie  pred  va{ite
stasaat na site komisii da mo`at da gi
                         studenti }e nemate nitu profesionalni,
odbranat svoite amandmani, treba{e i
                         nitu  racionalni   odgovori   na  ovie
toa se napravi od del od pozicijata i
                         pra{awa, zatoa {to i v~era ne ni
od  ministerot    da   se  omalova`i
                         dadovte nikakvo racionalno objasnuvawe
raspravata   vodena   od  strana   na
                         zo{to ovoj buxet e vaka konstruiran
opozicijata i u{te edna{ po ne znam koj
                         kako {to ni go predlagate. Ne mo`ete da
pat da i se poka`e na javnosta deka
                         im ka`ete na studentite deka pri~ina za
opozicijata ne e konstruktivna, deka
                         toj rasipni~ki buxet se lokalnite i
samo  kritikuva   i  deka  ja  ko~i
                         pretsedatelskite izbori koi mora{e da
predrodbata.
                         se dobijat po sekoja cena i deka
Na kraj rezultatot od ovaa prekumerna      treba{e da se sozdade slika na mo} i se
demokratija koja ja dobivme za da        mo`nost. Ne mo`ete da im dadete logi~en
raspravame po rebalansot e nula. Od 64      odgovor za 30-te iljadi vrabotuvawa koi
amandmani samo 6 se usvoeni i toa        ve}e ovde mnogu pati se osporija, koi
amandmani podneseni od pozicijata i toa     mora da se za~uvaat po sekoja cena,
amandmani koi se odnesuvaat pred se na      zatoa {to toa se partiski vrabotuvawa
dogovornite uslugi, zna~i taa najgolema     koi ne smeete da ne gi ispolnite. Ne
tema za koja se zboruva ovie denovi, a      znam kako }e go opravdate populizmot i
toa  zna~i   partiski   vrabotuvawa  vo  sebe reklamiraweto koe ovaa dr`ava i
Sobranieto. Pritoa }e ka`am, sekoja       ovie gra|ani }e gi ~ini mnogu, a vie
~est na site onie mladi lu|e koi         tie pari morate da gi obezbedite i ne
zaslu`uvaat da bidat vo Sobranieto, se      se  otka`avte   od  niv  ni  sega  so
odensuvaat na del od sredstva koi treba     rebalansot i {to e u{te postra{no na
da se prenamenat vo op{ti i zaedni~ki      site povikuvawa ne dadovte nikakov
slubi od stavkata grade`ni objekti vo      odgovor kolku se tie sredstva i kako gi
stavka za mebel i toa e ne{to mnogu       imate potro{eno. Toa stana najgolema
sitno. Zna~i, ni{to zna~ajno, ni{to       tajna vo ovaa dr`ava.
su{tinski, ni{to ne be{e prifateno od
                         Kako  }e  go  opravdate   rasipni~koto
ona {to go predlaga{e opozicijata.
                         tro{ewe po va{eto mileni~e policijata.
Sega }e se vratam na rebalansot, ne na      ]e  im   ka`ete  li  deka   celta  e
rezultatite.                   zapla{uvawe preku ru{ewe na gra|anskite
Gospodine ministre rebalansot vi e        prava  i  instalirawe   na  policiska
katastrofa, kako glalven segment kako      dr`ava. Kako }e im go objasnite vtoriot
vie sakate da go nare~ete od va{ite       paket   antikrizni   merki,   ba{  me
posledni antikrizni merki.            interesira kako toa }e go napravite.
Trajko Veqanoski: Ve molam kolegi ako      Moram da vi priznam i da vi oddadam
mo`e da se slu{ame, povelete.          po~it deka navistina bevte i toa go
Sowa Mirakovska: Gospodine ministre,       izvedovte maestralno. Pred po~etokot na
voop{to va{eto mislewe vo vrska so        kampawata   se  nacrtavte   cela  Vlada
ekonomskata kriza, merkite koi dr`avata     pozadi premierot, koj bombasti~no i
                                           59-1/7.-
pobedonosno obznani za planot za osum     Predlo`ivme    na    tekstilnata     i
milijardi evra investicija. Znaete kako    metaloprerabotuva~kata industrija da im
toa prozvu~i vo javnosta? Narode sakate    pomogneme so subvencii na rabotnicite,
pari, }e imate 8 milijardi, glasajte za    ne{to {to i tie go pobaraa preku
nas.                     Stopanskata komora, zna~i toa be{e
So rebalansot, ministre, ona {to ni go    nivna realna potreba i nie mo`evme da
ponudivte a ne ni go objasnivte zo{to     odreagirame,   ne  stanuva{e   zbor   za
na takov na~in go napravivte, ponudivte    golemi sredstva, stanuva{e zbor za
ne{to  {to  mo`e  da  se  smesti  vo  okolu 8 milioni evra koi vie mnogu
kategorijata, pokraj drugoto, ministre    lesno mo`e da gi potro{ite na va{ite
mora da se {tedi vo period na ekonomska    istoriski spomenici koi gi locirate niz
kriza. Pokraj drugoto vo ekonomska      gradot i na koi teba da ni se raduvaat
kriza e sosema normalno da ne se       idnite generacii deka sme gi napravile.
zgolemat platite, pa i na pratenicite     Zna~i toa be{e eden od na{ite predlozi.
vo  Sobranieto   i  na   dr`avnata  Nie se obidovme isto taka da ve ubedime
administracija.  Pokraj  drugoto,  vo  deka treba da se obezbedat dopolnitelni
ekonomska kriza sosema e normalno i      sredstva za socijalna pomo{. Mnogu od
o~ekuvano da se namalat tro{ocite i toa    vas toa go iskomentiraa kako eve daj da
go napravija site vo svetot, da se      mu pomogneme na stopanstvoto a ne da
namalat patnite i dnevnite tro{oci.      obezbeduvame   sredstva    za  socijalna
Pokraj drugoto sosema e normalno da se    pomo{. No, toa go pravat site zemji koi
namalat  patuvawata  i  sostavot  na  znaat deka krizata ne se znae kolku
delegaciite, ona {to vie mislite i      vreme }e trae i {to }e predizvika,
ka`uvate deka e merka. Pokraj drugoto     obezbeduvaat pogolema suma na pari za
sosema e normalno da se zabrani vo      taa stavka za da mo`e da odgovorat za
ekonomska  kriza   mebel   i  drugi  da bidat podgotveni na toj predizvik i
luksuzirawa, vozila. Zna~i toa e sosema    jas toga{ vi nabrojav nekolku zemji koi
normalno. Pokraj drugoto normalno e      toa go pravat i koi imaat problemi so
pomalku mobilni telefoni, pomalku takvi    na~inot  na  obezbeduvawe    na   takva
smetki. Seto toa ne se merki koi vie     socijalna za{tita. Toga{ vi spomnav i
treba{e da gi ponudite so koi ve}e      za zemjite od G-8 koi se sostanaa vo
zna~ajno  docnite   i   merki   koi  Rim i koi gi razgleduvaa ~ove~kite
makedonskoto stopanstvo i makedonskiot    posledici od krizata i koi obezbedija
gra|anin od vas gi o~ekuvaa so ovoj      globalen paket za socijalna za{tita
zadocnet rebalans.              zatoa {to najbogatite smetaa deka treba
                       za svoite gra|ani toa da go obezbedat.
Ovie denovi na demokratija opozicijata
se obide da podnese amandmani, bea      Vie ka`avte deka Ministerstvoto za trud
podneseni dosta amandmani 64 ili 68 i     i socijalna politika ima svoj sistem i
so niv se obide da ponudi solidni       jas toa ne go porekuvam. Ima sistem, no
ekonomski  i  socijalni   merki  so  toj sistem ne mo`e da funkcionira bez
edinstvena namera, nepopulisti~ka, so     resursi. Nema da zboruvam za ~ove~ki
edinstvena namera da mus e pomogne na     resursi  koi  gi  ima   nedovolno,   vo
realniot sektor da ostane stoe~ki na     momentot  zboruvavme    za   finansiski
noze pred krizata zatoa {to denes sme     resursi  koi   vie   treba{e    da  gi
svedoci kako najgolemite giganti vo      obezbedite za toj sistem navistina da
svetot  padnaa   na  kolena   pred  funkcionira. No, toa ne se slu~i.
ekonomskata kriza i kako mnogu golemi i    Za `al, okolu raspravata po rebalansot
zna~ajni zemji vo svetot odreagiraa i     najva`no be{e da ne pomine nitu eden
se obiduvaa da gi spasat tie giganti.     amandman na opozicijata ne daj Bo`e za
Opozicijata   se   obide,so   svoite  nekoj  da  ne  ka`e   opozicijata    vo
amandmani da im pomogne na gra|anite,     momentov e vo pravo. Toa e strav, no ne
pogotovo  na  onie  najzagrozenite,   mo`am da go nare~am strav, toa e inaet,
pogotovo na onie nevrabotenite i na      kako poinaku da go protolkuvam.
onie koi sekoj den ostanuvaat bez       Sekade vo svetot pozicijata dobro se
rabota.                    oslu{nuva {to zboruva opozicijata i taa
Pratenicite od NSDP ne podnesovme mnogu    pretstavuva eden vid korektor. Sekade
amandmani, no se obidovme ne{to da      vo   normalnite     demokratii     toa
promenime i smetavme deka toa e sosema    isklu~itelno   se   po~ituva,    no  vie
realno, normalno, o~ekuvano i deka e     najverojatno, ednostavno ste opieni od
ne{to koe bez nikakov problem treba da    slavata  i  od  pobedite   i  za  `al
pomine kaj onie pratenici od pozicijata    trezneweto }e bide bolno, no ne samo za
koi smetaa deka treba da im se pomogne    vas, }e bide bolno za site gra|ani vo
i na stopanstvoto i na gra|anite.       ovaa zemja, jas se nadevam zatoa {to po
                       priroda sum optimist deka nema da bide
                       i fatalno. Blagodaram.
                                           59-1/8.-
Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.       Makedonija vo kontinuitet gi predviduva
Za replika e javena Katerina Dimevska,     za da odr`i edno solidno nivo vo na{ata
povelete.                    dr`ava. Blagodaram.
Katerina Dimevska: Blagodaram.         Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
Po~ituvana   kole{ke   moram   da  se   Kontra  replika   ima   gospo|a  Sowa
nadvorzam na va{eto posledno izlagawe.     Mirakovska, povelete.
Zna~i po priroda i jas sum optimist i      Sowa Mirakovska: Blagodaram kole{ke na
}e po~nam od po~etok, kontinuirano,       replikata. Izgleda ne sme se dobro
kako be{e va{ata diskusija vo delot       razbrale.
kade {to jas cenam odnosno poinaku       Koga stanuva{e zbor za merkite jas
mislam od vas.                 ka`av deka stanuva zbor za, vie gi
Nema da se soglasam deka raspravata po     narekuvate merki, a ne se merki, ne{to
odnos na rebalansot mi zalikuva na       {to mo`e da vleze vo stavkata, pokraj
mrtva trka. Pove}e bi rekla vo golem      drugoto   toa   se   raboti   koi  se
del od va{eto izlagawe denes lil~evme      podrazbiraat, toa ne se merki. Merki se
na amfiteatar na studenti kade {to sme     danapravite   paket   od   ekonomski  i
go povikale ministerot za finansii pa      socijalni merki so koi }e mu pomognete
da  go  sudime   pred  studentite  za  i na stopanstvoto i na gra|anite.
predlo`eniot rebalans {to denes go       Koga stanuva zbor za mrtva trka, to~no
imame za razlgeduvawe, a ne mislam deka     taka, seu{te ne se razbirame dobro vo
be{e mrtva trka, zatoa {to i samite se     Parlamentot. Mo`ebi porano imalo slu~ai
negiravte vo delot kade {to ka`avme       koga bile prifateni amandmanite na
deka od vkupno podneseni 64 amandmani      rebalansot na Buxedtot od opozicijata,
imavme prifateno 6. Toa zna~i soo~uvawe     no toa sega ne e slu~aj. 6-te amandmani
na argumentite, toa zna~e{e debata po      koi bea prifateni se va{i amandmani i
amandmanite i so ogled na toa kolku od     pred se se odnesuvaat, ka`av ve}e, na
predlo`enite amandmani se prifateni,      funkcionirawe na Sobranieto. Zna~i za
argumentite gi pobivaat faktite.        toa stanuva{e zbor, ne stanuva{e zbor
Vo  delot  na  ona  {to  zna~i  va{e  da se ima sluh i da ima dijalog za ona
razmisluvawe vo delot na antikriznite      {to   go  predlaga    opozicijata   po
merki na Vladata, jas bi rekla deka i      rebalansot. Blagodaram.
rebalansot,    po~ituvana     kole{ke,  Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
pretstavuva delot antikriznite merki na
                         Za zbor e javen gospodinot Sulejman
Vladata na Republika Makedonija koja vo
                        Ru{iti, povelete.
kontinuitet prodol`uva i se nadevam
deka Vladata na Republika Makedonija i     Sulejman     Ru{iti:      Blagodaram
ponatamu  }e  ja  sledi   celokupnata  pretsedatele.
sostojba  i  dokolku  ima  potreba  i  Po  diskusiite   koi   gi  imavme  na
ponatamu  }e  reagira   so  antikrizni  Komisiajta za finansirawe i      buxet vo
merki.                     odnos na na{ite amandmani, iskreno
Moram  da  potenciram   ona  {to  vie  veruvav deka so predlogot {to }e go
zaboravivte da go ka`ete deka Vladata      dobieme od Vladata za koi raspravame na
ne  gi  zaboravi   pretpriajtijata   so  ovaa sednica, }e se izmenat nekolku
namalena likvidnost, prvi bea zemeni      stapki na buxetot, ne samo od pri~ina
predvid so merkite koi gi predvide. Ona     {to nie pratenicite na Nova demokatija
{to vie go psomnavte deka sekade se       podnesovme amandmani koi se voglavnom
pristapuva kon namaluvawe na plati,       za podobruvawe na kvalitetot na `ivotot
nepotrebni tro{oci, mobilni telefoni      i  podobruvawe   na   infrastrukturata,
itn,. toa po~ituvana kole{ke go napravi     podobruvawe      na      u~ili{nata
na{ata Vlada.                  infrastruktura vo srednite u~ili{ta, vo
                        nekolku podra~ja koi realno se mnogu
Moram  da  potenciram,   jas  mislam
                        daleku od urbanite podra~ja. No, toa
poinaku, deka razvojnata komponenta na
                        {to e pozna~ajno i za~uduva~ki i {to
Buxetot za 2009 godina e zadr`ana i so
                        voop{to ne mo`e da bide logi~no e deka
ovoj  rebalans.   Zna~i   vo  osnova
                        pozicijata na DPT ostanuvame potceneta.
proektite {to Vladata na Republika
Makedonija gi zacrta za realizacija so     Jas iskreno }e go sfatev ministerot koj
ovoj rebalans na Buxetot, prodol`uvaat     doa|a od edna politi~ka partija, koj na
i ponatamu, me|utoa se kratat odredeni     krajot na krai{tata }e se potrudi da
stavki od istite {to se ceni deka nema     odgovori pred tesnoto glasa~ko telo no
do kraj da bidat iskoristeni. Toa e       ne mo`am da ja sfatam pozicijata, kako
moeto viduvawe po rebalansot i jas pak     pretstavnicite na DUI vo Vladata      taka
}e potenciram sum optimist me|utoa       i  pretstavnicite   na  DUI   vo ovoj
morame da gi imame vo predvid faktite i     Parlament.   Evidentno    e  deka  vo
merkite  {to  Vladata   na  Republika  aktuelniot  sostav   na   Vladata  kade
                                           59-1/9.-
u~estvuva  i  DUI  prvite  denovi   od  privaten. Zna~i, 70% od potrebite na
vladeeweto go po~naa so, uslovno bi go      ovoj Univerzitet }e se pokrijat od
narekol,  so   eden  blic   krik  kon  prihodite i taksite od studentite. Ovaa
Institutot   za  kulturno   i   duhovno  sre}a ne mu ja posakuvam da se vrati
nasledstvo   na   Albancite,    davaj}i  u{te edna{ univerzitetot da se odr`uva
kvalifikacija deka ima mnogu problemi       so donaciite na gra|anite Albanci, kako
koi  zamenikot   premier,   gospodinot   {to  be{e   vo  vremeto   kog  aovoj
Abdula}im Ademi se zalo`i da gi uredi.      Univerzitet   be{e   nelegalen.   Se
Jasno e deka ne mo`e da se uredi, da se      postavuva pra{aweto zo{to koga samo 30%
podobri ili da se unapredi statusot na      od potrebite na ovoj Univerzitet se
edna institucija ako tamu postojano mu      pokrivaat od javniot Buxet koj se
se skratuva Buxetot. I po institutot na      pribira od taksite na site gra|ani,
kogo sega ve}e ne mu se znae idninata,      zo{to toga{ treba da se nare~e dr`aven
ne mu se znae i statusot, ne se znae       univerzitet. Vie znaete deka vo Zakonot
dali funkcionira ili ne funkcionira        za visoko obrazovanie ima mo`nost koja
istiot i ne se znae dali se smesti vo       ja odlu~ivme za potrebite na UIE koj
drugi prostorii i vo koi prostorii,        mo`e da se nare~e i privatno javen ili
zna~i po ovaa klini~ka smrt na ovoj        nedohodovno       privatno    javna
institut, na red doa|a DUT.            organizacija. Bidej}im nemate sili da
Vo vreme koga se objavi rebalansot na       intervenirate na Univerzitetot da se
Buxetot,  vo   vremeto  koga   vo  ovoj  tretira so Buxetot tak akako {to treba,
rebalans nekolku pati se skrati buxetot      zna~i od brojot na studenti, vtor
na DUT, namesto da raspravavme za         univerzitet po broj i po vrednosta,
pozicijata   i  potrebite    na  ovoj  imaj}i gi predvid minatoto i realnosta
univerzitet, namesto nie da odlu~uvavme      vo Republika Makedonija, sigurno deka
za kriteriumite za raspredelbata na        treba  da  bide  ednakov  so  prviot
buxetot vo viusokoto obrazovanie, vo       Univerzitet vo Republika Makedonija,
parlamentot se soo~ivme, isto taka, so      zna~i  so  Univerzitetot   "Kiril  i
eden blic krik, eden izve{taj koj go       Metodij".  I,   denes  nie   povtorno
dobivme od razni inspektorati kade za       raspravame i povtorno ne gledam golem
`al i bezpravno pedago{kiot fakultet,       interes od pratenicite na DUI koi koga
DUT i studentite se okvalifikuvaa so       bea od ovaa strana bea mnogu aktivni za
te{ki kvalifikacii.                slu~aj koj voop{to ne sli~i na ova za
                         koe denes raspravame, zatoa {to ova za
Na 22 mart vo DUT inspektorite podnesoa
                         koe raspravame denes e minimumot toj
Izve{taj koj go otfrla prviot Izve{taj
                         Univerzitet da treba da go ima na
od  ekipi   kombinirani   od   razni
                         raspolagawe.  Namesto   nie  denes  da
inspektorati. Jas javno gi pokanuvam
                         raspravame   za   podignuvaweto   na
pratenicite na DUI, javno gi pokanuvam
                         kvalitetot   na   vospitnoobrazovnite
pretstavnicite na DUI da imaat obvrska
                         ustanovi,  denes   da  raspravame   za
i dol`nost na javnost ai na studentite
                         osnovawe  na   instituti   vnatre  vo
i imaat dol`nost kon profesorite na DUT
                         univerzitetite,   namesto   denes  da
kon Senatot i upravnite organi, kako
                         raspravame vo koj ~ekor e visokoto
{to go donesoa prviot Izve{taj vo
                         obrazovanie vo Republika Makedonija vo
diskusija na ovoj Parlament, taka da
                         site univerziteti javni i privatni,
donesat odluka i da go donesat i ovoj
                         namesto denes da raspravame kade e
izve{tj koj definitivno da se otstrani
                         Makedonija  kon  implementaciijata   na
crnata damka koja mu se stavi bespravno
                         Boqonskata povelba, nie za `al povtorno
na DUT vo eden period koga sfa}am deka
                         se vra}ame nekolku godini nanazad i
vnimanieto treba da se izmesti, ne od
                         raspravame za   statusot na DUT koj e
krucijalnata tema koja e i den denes, a
                         70% privaten, a 30% javen. Brojkite se
toa e nedostatokot na Buxetot za ovoj
                         tvrdoglavi. Nie mo`eme da raspravame so
Univerzitet.
                         denovi, da replicirame i da mi ka`ete
Po~ituvani, jas se trudam da napravam       deka ne e taka. Govorite so emocii,
nekoi matematiki kako }e se razviva vo      imate  emocionalni   vrski,   no  samo
nau~no-istra`uva~kata aktivnost vo DUT      Buxetot go definira statusot na sekoja
so ovoj Buxet.                  institucija. Vo ova vreme koga DUT ima
I,  na  krajot,   imaj}i  gi   predvid  13 iljadi studenti vo vreme koga DUT
procentite   i  brojot  na   studenti,  ima  studiski    programi   koi  se
vrabotenite, jas ne mo`am da sfatam        akreditirani dopolnitelno vo ova vreme,
zo{to vo nazna~uvaweto na DUT stoi        koga DUT ima pogolemi potrebi vo ova
"Dr`aven univerzitet vo Tetovo", koga       vreme koga nie treba da govorime kolku
ako napravime edna sporedba so drugite      novi rabotni mesta, kolku soglasnosti
dr`avni univerziteti, so Buxet koj se       treba da se dodelat od Vladata i od
dodeluva  za   tie  univerziteti,   }e  Ministerstvoto za finansii za da se
doznaeme  deka   DUT  da  bide    70%  dopolnat potrebite i barawata za novite
                                           59-1/10.-
studiski programi, namesto da odime         interesira   ako  vie   imate  `elba  i
sekoja godina komplementarno da se          potreba   da go zemete vo politi~ka
zgolemi   Buxetot    za   tie   studiski  kontrola DUT. Povelete zemete go, nema
programi   za    potrebite    za   novi  rektor sega zasega vo DUT. I pokraj toa
vrabotuvawa,   za  potrebite    za  novi  vakviot tretman vo razni diskusii i
prostorii,   no   i   za   razvojnata  debati  so   koi  se  trudite   da  go
komponenta na taa institucija, nie ne        izmestite vnimanieto koe e apsolutno
gledame porast na Buxetot, tuku so          neprifalivo da re~ete deka za potrebite
sekoj rebalans gledame skratuvawe na         na DUT se dodeluvaat 3,2 milioni evra
istiot. I, doa|ame vo edna sostojba so        za potrebite na Medicinskiot fakultet.
seta po~it ova nemojte da go sfatite         Vo govorot na ministerot za finansii na
kako  bitna  na   opozicijata    so  vas  po~etokot  na   ovaa   sednica,   jasno,
po~ituvani kolegi od pozicijata, no         taksativno se veli deka tie buxetski
neophodno e i da postavam edno pra{awe.       sredstva se dodeluvaat na bolnicite
[to zastapuvate vo Vladata vo koja ste?       Klini~kata bolnica vo Tetovo isto kako
Koj interes go {titite, ako ne go          {to se dodeluva za site drugi bolnici,
{titite interesot na va{ite glasa~i. Za       proekt koj kolku {topomnam jas, a imam
glasa~ite na koi se povikuvate, a imate       dobra memorija po~na koga        jas bev
legitimitet   sigurno    deka   tie  vo  minister,   koga   Imer   Selmani   be{e
najgolema   mera    se   roditelite   i  minister za zdravstvo i ovoj proekt
semejstvata   i  samite    studenti   koi  prodol`uva za snabduvawe na aparaturi
studiraat vo DUT. Ako vie ne se gri`ite       na site bolnici. Ne~esno e da se re~e i
za institutot za kulturno i duhovno         na gra|anite, na glasa~ite,na eden del
nasledstvo na Albancite, toga{ logi~no        od va{ite glasa~i, ne~esno e da im se
se  postavuva   pra{aweto    za  {to  se  re~e deka na profesorite i studentite
gri`ite i za {to go tro{ite vremeto i        deka ovie sredstva se za Univerzitetot,
prostorot vo va{eto vladeewe. Jas }e         od pri~ina {to buxetskite sredstva
povtoram   u{te   edna{,    ja   sfa}am  dodeleni    od    Ministerstvoto     za
partijata koja e vo koalicija so vas.        zdravstvo, za klini~kite bolnici vo
Sigurno  deka   barawata    kon   svoeto  Skopje apsolutno ne se smetaat kako del
glasa~ko telo saka da gi maksimalizira.       od  sredstvata   koi  se  dodeleni   za
No i pokraj toa se trudam da ja sfatam        Skopskiot Univerzitet.
va{ata  pozicija   i   apsolutno   nemam  Ve molam, kolegi pratenici, }e bide vo
nikakva presmetka i nikakva matematika,       va{a polza. Vie da ne go usvoite ovoj
samo   napravete     edna    sporedba.  Buxet. U{te edna{ velam maksimalno
Univerzitetot {totuku se osnova i koj        treba  da   ja   iskoristite    va{ata
seu{te nema otpo~nato da funkcionira,        pozicija, treba da go postavite DUT
ima mnogu pove}e, pogolem Buxet od DUT        tamu kade {to mu e i mestoto i kade {to
koj ima 13 iljadi studenti. Ova da ne        zaslu`uva.   Treba    da   go   dadete
li~i  na  toa   deka   nie   sakame  da  maksimumot za da dodelite buxetski
napravime, nie ne sme protiv nitu edna        sredstva, za da zavr{at prostoriite za
ustanova,  no  imame    obvrska   i  toa  ovoj Univerzitet, treba da napravite
moralna da gi {titime site institucii        maksimalni zalo`bi da dobiete novi
podednakvo i ne mo`eme na nitu eden         soglasnosti za novi rabotni mesta za
na~in da gi zatvorime o~ite i da           profesori, za asistenti, bidej}i se
dozvolime eden vakov Buxet za DUT da         akreditiraa novi studiski programi. Od
pomine na ovoj na~in. Koja bi bila          pri~ina {to se otvorija novi fakulteti.
alternativata da razmislime kako }e se
                           I, edno malo objasnuvawe. Koga od ova
razviva ovoj univerzitet. Na primer, }e
                           Sobranie se prifa}aat novi programi za
se  potro{at   i   fondovite    koi  se
                           fakulteti, Vladata da se zalo`i i se
pribiraat od taksite na studentite.
                           obvrzuva komplementarno da go zgolemi
Mislite  deka   pedago{kata    ekipa  }e
                           Buxetot  i   komplementarno    da   dade
prodol`i dobrovolno da predava vo toj
                           soglasnosti za novi vrabotuvawa.
Univerzitet. Jas ne gledam mo`nosti da
izlezete i da soberete fondovi bilo od        Na  krajot,    sigurno   namesto    da
ovde{nite ili od zapadnite fondovi da        raspravame vo eden moment koga se
izgradite i da prodol`ite da gradite         podnese ovoj Predlog za rebalansot na
objekti tolku potrebni za potrebite na        Buxetot namesto da govorime za realnata
ovoj Univerzitet.                  potreba  izlegoa    glasini   deka   se
                           otvoraat, se disperziraat fakulteti, vo
Ve molam, da se povikate na toa {to e
                           su{tina  ne   se  fakulteti,   tuku  se
moralno i d ane go prifatite ovoj Buxet
                           studiski   programi    vo  ramkit   ena
od pri~ina {to so samiot priem i
                           postojnite   fakulteti    koi   }e  se
poddr{kata  na   ovoj   Buxet,   vie  go
                           disperziraat vo Skopje i drugi gradovi.
stavate    pod      znak     pra{awe
                           Li~no  sum   za   i  sum   eden   od
funkcioniraweto na DUT. Voop{to ne me
                           privrzanicite   studiskite   programi   i
                                             59-1/11.-
fakulteti da se disperziraat vo {to       Povelete ministre.
pogolem broj gradovi. No, ima edno        Trajko     Slaveski:      Blagodaram
logi~no pra{awe koe se postavuva. Zo{to     pretsedatele,
treba dr`avata d aotvori konkurs ili
                         Da potsetam deka razgovarame za izmeni
oglas ili Vladata da raspi{e oglas za
                         i dopolnuvawa na Buxetot na Republika
nekolku studiski programi, zo{to treba
                         Makedonija za 2009 godina so koj {to
da donese odluka Vladata za nekolku
                         Vladata  predlaga    zaradi   namalenite
studiski programi da se disperziraat
                         prihodi vo Buxetot     kako rezultat na
kog ane se obezbeduva nitu prostor, kog
                         svetskata ekonomska kriza, namaluvawe
ane obezbeduva nitu soglasnosti za
                         na rashodite za nekade od okolu 9%.
rabota,  kog   ane   obezbeduva   nitu
                         Obrazovnata politika nie za 2009 godina
sredstva  za  dogovori   za delo  za
                         ja definiravme so Buxetot za 2009
pedagozi, za profesori od Republika
                         godina vo diskusiite vo Parlamentot koi
Makedonija i od nadvor koi }e dojdat da
                         {to se vodea vo noemvri i dekemvri
predavaat i }e donesat svoe iskustvo i
                         minatata godina. Jas ne gi razbiram
koi }e prenesat svoi znaewa vo ovie
                         sega diskusiite od vakov vid kakva {to
studiski programi. Zna~i, ednostavno
                         be{e prethodnata na pratenikot Sulejman
samo  magla,   nie  otvorame  studiski
                         Ru{iti porane{en minister za visoko
programi i tie programi odr`ete gi so
                         obrazovanie.   Vo  ovaa   prigoda   da
taksite na studentite. Ja sne mo`am da
                         prezentiram   nekolku    podatoci   za
ve sfatam od seta reakcija na javnosta,
                         namaluvaweto    na   sredstvata   kaj
bilo   od   gra|anskoto    op{testvo,
                         visokoobrazovni institucii dr`avni vo
nevladini organizacii, eve nemojte da
                         Republika Makedonija. So Predlogot za
ja zemete predvid na{ata reakcija i ve
                         izmeni i dopolnuvawa na Buxetot 2009
razbiram ne ste sakale da gi prifatite
                         godina,   vkupnite    sredstva   kaj
amandmanite koi se podnesuvaat od edna
                         Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij"
opoziciska   partija.   No,  seta  taa
                         se namaluvaat za 13%. Kaj Univezitetot
reakcija       od      profesori
                         "Sveti Kliment Ohridski" Bitola se
univerzitetski,   ne   samo  od  ovie
                         namaluvaat za 11%. Sredstvata so koi
profesori koi predavaat vo DUT, tuku i
                         {to  ovaa   godina    }e   raspolaga
od  profesori    koi   predavaat   vo
                         Univerzitetot "Goce Del~ev" vo [tip se
Jugoisto~na   Evropa,   javni   izjavi,
                         namaluvaat za 11%, a sredstvata so koi
debati, sega ovoj tretman ne e vo polza
                         {to }e raspolaga Dr`avnio tuniverzitet
na DUT, tuku ovoj tretman na ovaa
                         od Tetovo se namaluvaat samo za 6%. Od
ustanova ne e investicija vo kohezijata
                         tuka vo stavkite globalni za Dr`avniot
i izgradbata na me|uetni~kite odnosi vo
                         univerzitet vo Tetovo samo da spomnam
Republika Makedonija. Jas iskreno ne
                         deka  namaluvaweto    se   odnesuva  na
mo`am da go sfatam ova [to go pravite
                         stavkata plati 10% zaradio~ekuvanoto ne
neka zboruva koj saka, neka dadat fakti
                         zgolemuvawe na platite vo tekot na ovaa
i argumenti koi gi bodat o~ite, vie ne
                         godina,   kako   i   site   buxetski
pravite nitu eden ~ekor napred. Zna~i,
                         finansirani institucii. Dodeka stavkata
ne prezemate ni{to. Od ova {to jas go
                         kapitalni rashodi,ne{to {to mo`ebi i ne
gledam od prviot do vtoriot mi li~i
                         bi se o~ekuvalo vo uslovi koga gi
kako edno pazarewe vo eden lokal kade
                         namaluvame buxetite na instituciite se
od 200 ilajdi se odzemaat 100 ilajdi ii
                         zgolemuva so ovoj rebalans od 46 na
posle se davaat 5 ilajdi plus. Vo
                         milioni denari, na 50 milioni      i 300
narodot ova se vika ak{an pazar, }e
                         iljadi denari. Ottuka, jas giotfrlam
zeme 90, posle }e dademe 10% i }e ja
                         site implikacii koi {to bea izneseni vo
premineme rekata i ovoj pat.
                         prethodnata  diskusija    od  imeto  na
Da ne dol`am sigurno e tema koja }e       Vladat ana Republika Makedonija i bi go
prodol`i vo gra|anskoto op{testvo vo       upatil gospodinot Ru{iti do kolku mo`e
target grupite, DUT da se razviva bilo      da  deluva   so  stru~ni   soveti  na
vnatre{ni ili strani so svoj pridones      racionalno koristewe na sredstvata so
preku   diplomatskite    pretstavni{tva  koi {to raspolagaat visokoobrazovnite
imaat  investirano    i  vo  konkretni  institucii   za   koj   {to  toj  e
proekti za da se razviva od interes na      zainteresiran. Blagodaram.
naselenieto   na  Republika   Makedonija
                         Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
koe studira vo DUT i da ima mo`nosti vo
idnina da se soo~i so predizvicite koi      Za kontra replika se javi gospodinot
ne ~ekaat koga nie se nadevame no ne so     Ru{iti Sulejman, povelete.
ovoj vid na politika deka }e bideme del     Sulejman Ru{iti: Jas rekov i vo moeto
od Evropskata unija. Vi blagodaram.       izlagawe, po~ituvan minister, pomalku
Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.       vinoven od vas vo ovaa sredina nema.
                         Zna~i e nekoj drug koj se povikuva vo
Za replika e prijaven ministerot za
                         odgovornosta   i   legitimitetot   koj
finansii.
                                          59-1/12.-
sigurno  posle  }e  dade  odgovor  i  Nie govorime za konkreten fakt. Zemete
obrazlo`enie kako go tro{at vremeto vo     go Buxetot koga jas bev minister i
Vladata.                    videte go sega{niot Buxet, }e vidite
Trajko   Veqanoski:   Ima   replika  deka vie treba da napravite analiza na
gospodinot Ameti Vulnetm povelete.       AND i da vidite kakva krv te~e vo
                        va{ite veni.
Vulnet  Ameti:   Blagodaram   po~ituvan
pretsedatele.                 Trajko Veqanoski: Spored listata na
                        prijaveni pratenici, sleden za zbor e
[to se odnesuva do prethodniot govornik
                        gospodinot Selmani Imer, povelete.
koj  be{e  na  govornica,   toa  be{e
populizam i demagogija za da se frli      Imer Selmani: Go ostapuvam redot.
prav voo~ite na narodot, za da se       Trajko Veqanoski: Ne mo`ete da go
izla`e narodot, vsu{nost da se skrene     ostapite.
vnimanieto i da se zgolemi rejtingot na    Sleden za zbor e gospodinot Petkovski
negovata partija.               Tito, povelete.
[to se odnesuva do Univerzitetot vo      Tito     Petkovski:      Blagodaram
Tetovo, vie gospodine nemate moralno,     pretsedatele.
eti~ko i ~ove~ko pravo da go spomnete
                        Gospodine minister, po~ituvani kolegi,
Univerzitetot vo Tetovo od pri~ina {to
vie bevte vo toa vreme minister, vie      Bidej}i sum eden od najstarite so
dadovte   dozvola   da  se   povredi  gospodinot Andov tuka i gospodinot
avtonomijata na Univerzitetot, da se      Yingo pratenici vo sostavot na ova
poni`at po~ituvanite profesori i kade     Sobranie, imame 19 godini politi~ki
so vooru`eni lica, ova go imam ka`ano i    pluralizam, ~esto pati si go postavuvam
porano, vie dozvolivte gospodine, da se    pra{aweto koja e smislata na vakvite
vleze vo taa forma vo Univerzitetot,      debati, koga eve, razgovarame za edna
kade {to podocna vie samiot so voziloto    od najzna~ajnite temi od zna~ewe za
na Ministerstvoto bevte prisuten da      edna dr`ava, kako }e se tro{at parite
vidite  kako  e  voveden   red  vo  na dr`avata, eve, nema interes, nema
Univerzitetot. Kade vi e taa smelost i     `elba, nema `ar za borba politi~ka
toa pravo fakti~ki, dali vo va{eto telo    polemika itn, argumenti. Ednostavno, se
cirkulira   albanskata   krv   za  da  znae,  vlasta   }e  predlo`i   ne{to,
povredite na ovoj na~in edna vakva       opozicijata mo`e da zboruva {to saka,
sveta institucija. Od kade vi e taa      toa {to e predlo`eno }e pomine. Stanuva
dozvola.                    zbor sepak za nedostig na, jas toa go
                        govoram   nedostig   na   parlamentarna
[to se odnesuva do objektite {to se
                        tradicija.    Ili,     ako    sakate
izgradeni, tie se po~nati so izgradba
                        parlamentarna politi~ka kultura. No,
koga na vlast be{e DUI. Koga dojdovme
                        nekoj  re~e,   po~ina   sega,  eden  od
do tretiot kat se stopiraa rabotite i
                        najzna~ajnite bardovi na makedonskoto
15 meseci rabotite bea stopirani poradi
                        tvore{tvo pisatelot Petre Andreevski,
vas. Vie toga{ bevte minister, zo{to ne
                        koj vele{e deka te{ki se prvite sto
pu{tivte sredstva da se zavr{at tie
                        godini, posle e se navika.
objekti.
                        Se nadevam deka i na{iot politi~ki
Vo toa vreme vie bevte minister i }e ve
                        pluralizam i politi~ka i parlamentarna
pra{am  kolku  ~asovi  predavawa  ste
                        demokratija posle 100 godini }e izgleda
dr`ele i vsu{nost kolku nau~ni trudovi
                        sosema poinaku.
imate napraveno za da dobiete zvawe
docent.                    Zo{to go govoram ova? Od ednostavna
                        pri~ina {to, koga razgovarame za ovoj
Trajko Veqanoski: Blagodaram.
                        rebalans na Buxetot, apsolutno istite
Kontra  replika   gospodinot   Ru{iti  argumenti   se   ispostavuvaat    deka
Sulejman, povelete.              opozicijata,   eksperstskata    javnost,
Sulejman Ru{iti: Ne sum podgotven da      analiti~arite bea na ista strana, deka
vlezam vo debata za analiza za AND,      Buxetot  {to  go  donesovme   minatata
kakva krv te~e vo venite na nekoj drug,    godina  ne  be{e   realen   odraz  na
a faktite govorat deka vo moe vreme      ekonomskite mo`nosti na dr`avata i
procveta DUT, se otvorija fakulteti,      realnite   potrebi   na   gra|anite  i
studiski programi i dadoa soglasnosti     stopanstovoto vo dr`avata. Za toa se
za rabora, a vo va{e vreme ima{e drugi     nema sluh.
problemi.                   Toga{ uporno se tvrde{e deka Buxetot e
Vo odnos na nau~ni trudovi i stru~ni      dobar,  deka   e  realen,   deka  gi
aktivnosti, mislam deka vie ne ste od     zadovoluva barawata i na makedonskite
onie lu|e koi ja sledat kulturata pa da    stopanstvenici   i  na   gra|anite  na
znaete kakvi uspesi sum imal jas od      Republika Makedonija. Eve, se ispostavi
oblasta na kulturata.             deka e celosno proma{uvwe.
                                          59-1/13.-
Deka e celosno proma{uvawe i deka e        vizija ili imavme `elba vlast po sekoja
krajno nekorekten odnosot na Vladata       cena? A ne da se manipulira javnosta i
govori faktot {to za vreme na izborite      da se dovedeme vo situacija da bideme
postojano odea ministri, na ~elo so        zagri`eni za svojata idnina. Tvrdam
premierot, ja ubeduvaa javnosta deka }e      odgovorno so argumenti koi {to bea
se  gradat   fantasti~ni   objekti  vo  spomnati, koi {to }e se spomnat.
dr`avata, deka ednostavno ne }e ima        Ovaa Vlada so ovie merki prakti~no ja
zdiv, lu|eto nema da mo`at da zemat        odzema   idninata     na   Republika
zdiv od otvorawe na novi rabotni mesta,      Makedonija.   Ekonomski,   socijalno  ja
otvorawe na novi pati{ta, izgradba na       destabilizira. Toa e lo{a preporaka za
komunalni    objekti,    procut   na  ~lenstvo vo Evropskata unija i za NATO.
ekonomijata, da, za samo dva dena posle      I pretpostavuvam na site ni e jasno
izborite, se izleze i javno da se         deka Evropskata unija ne saka bedni
priznae deka vo Makedonija e kriza. I,      siroma{ni   zemji   vo  koi  }e  ima
moram da priznam deka ste velemajstori.      edinstveno dobri vetuvawa, so dobri
Deka ovaa Vlada, na ~elo so Nikola        nameri i deka nie sakame navistina da
Gruevski za manipulacii e velemajstor.      vlezeme vo dru{tvoto na razvienite
Uspeavte   da   ja  nametnete,   pred  narodi.   I    pretpostavuvam    deka
gra|anite da go nametnete ubeduvaweto       edinstvenata karta, posle se na {to
deka zad dobrite raboti vo dr`avata        igra gospodin Gruevski, e bezvizniot
zaslu`ni se Vladata i premierot, a deka      re`im so zemjite od Evropskata unija.
za lo{ite sostojbi kriva e globalnata       Bidej}i na toa me naveduva zaklu~okot
kriza. Mislam toa mo`e{e da se napravi      na Institutot na VMRO-DPMNE za kreirawe
edinstveno so pomo{ na manipulacija na      demokratii,   na  ~elo   so  gospodin
mediumite, mediumska kampawa nevidena       Daskalovski deka Makedonija vo ovoj
{to vo sekoj slu~aj anga`ira dr`avni       plan, spored toa istra`uvawe, na prvo
pari.                       mesto gra|anite go stavaat bezvizniot
Bi  sakal,   navistina,   ako  sakate  re`im, na vtoro mesto vleguvaweto vo
gospodine minsiter da mi odgovorite na      NATO, na treto vo Evropskata unija. Jas
edno pra{awe.                   navistina mislam, neka zvu~i i cini~no,
Za vreme na kampawata, postojano se        edinstveniot spas za gospodin Gruevski
govore{e za ovie investicioni objekti,      i za Vladata e bezvizniot re`im. Samo
za  pati{ta,   zavr{uvawe   na  raboti,  na toj na~in }e se oslobodi Makedonija
se~ewe na lenti, trista avtobusi }e se      od  site   problemi.    Se  {to   e
dodelat na Skopje itn, da, samo dva        rabotosposobno,    po   pa|aweto   na
dena posle izborite, Vladata izleze i       {engenskiot yid }e si odi nadvor od
prizna deka ima kriza. I izleze so        Makedonija, }e ostane administracijata,
prvite  krizni   merki  deka,  da  se  najvernite glasa~i na VMRO-DPMNE za koi
konsolidira ekonomijata, stopanstovoto      se namaluva minimalni 28 milioni evra
na Makedonija. I, za dva dena go         za platite, a drugoto vo Republika
napravivte rebalansot na Buxetot.         Makedonija }e bide se onaka kako {to
                         posakuva i predviduva deka }e se slu~i.
Dali  Vladata   ne  be{e  svesna  deka
Makedonija e vo takva ekonomska i         Zo{to go govoram ova, zaradi toa {to
socijalna   polo`ba   i  za  vreme  na  ovoj Buxet nikoga{ pove}e vo ovie 19
izbornata kampawa? Dali e mo`no da se       godini ne potvrduval deka Makedonija e
napravi rebalans, da se napravi takov       isklu~ivo   buxetska   zemja.   Na{iot
balans  na  potrebite   na  izvori  za  razvoj,  na{ata    ekonomija,    na{eto
prihodi za dva dena ili ako sakate za       opstojuvawe po~iva isklu~ivo na Buxet.
dve nedeli? Ne e mo`no.              I deka so Buxetot, poglednete sega
                         kolku se odvojuva za razvojot, kolku se
Zna~i, vie go imavte rebalansot, {to bi
                         odvojuva  za   ekonomijata,   kolku  se
se  reklo,   vo  glava  za  vreme  na
                         odvojuva  za   socijalnata   politika,
izborite. Ama, ne sakavte da soop{tite
                         socijalno zgri`uvawe na gra|anite,      pa
lo{i vesti na gra|anite. Toga{ se
                         }e vidite dali sum vo pravo ili ne sum
soop{tuvaa samo dobri vesti. Toga{ be{e
                         vo  pravo   deka   stanavme   isklu~ivo
i  onaa   stra{na   manipulacija   so
                         buxetska zemja. Toa go govorat cifrite.
milijardite itn. Site govorea deka e
toa utopija.                   A koga razgovarame za Buxet, koga
                         razgovarame    za    raspredelba    na
I, znam {to }e bide odgovorot. Se
                         nacionalnoto bogatstvo odgovorni lu|e,
obidovme, neli. Patot do pekolot e
                         odgovorna Vlada, odgovorna dr`ava ako
poplo~en   so  dobri  nameri,  kako  i
                         sakate, odgovorni institucii, pravat
dobrite nameri na ovaa Vlada.
                         prioritet {to od ovoj ograni~en kapital
Pa zo{to, zarem e grev da se priznae       imame,   kolku    izvezuvame,    kolku
deka pogre{ivme, ne bevme vo sostojba       uvezuvame. Sami gledate kolku raste
toa da go napravime, nemavme takva        uvozot, kolku pa|a izvozot. Kolku se
                                           59-1/14.-
zgolemuva  brojot  na  nevrabotenite,   kapital, tovarot na krizata da go
kolku  imame   stranski   investicii.   raspredelime ramnomerno?
Banalno e da gi povtoruvam. Site gi       Ednostavno, ne sakame da prifatime
znaeme. Site parametri se negativni, a      tovarot  na  krizata  da  go  ponesat
nie neguvame optimizam deka so ovoj       najsiroma{nite. A tie, vo Republika
rebalans na Buxet ne{to }e mo`eme da       Makedonija, od den na den stanuvaat se
popravime vo dr`avata. Nema {ansi. Da      pove}e i pove}e. Da ne dozvolime od
priznaeme deka nema {ansi.            glad, od socijalna nezgri`enost lu|eto
Za da ne bidam samo kritizer, bidej}i      da ni umiraat.
takov sum vo o~ite na vlasta, jas sebe      Vo ovoj kontekst gi smetam i site onie
si se smetam za konstruktiven kriti~ar.     propadnati   proekti,   kako   {to  se
Sakam da predlo`am kako nie gledame,       SVEDMILK i mnogu drugi, zemjodelieto i
kako jas i kako NSDP gledame vo ovoj       red drugi proma{uvawa. Zna~i, da se
moment na prioritetite.             so~uva naselenieto.
Sekoja zemja {to zapadnala vo kriza,       Na vtoro mesto smetame deka e mnogu
premierot  onoj  pat  na  sednica   na  bitno da se dade {ansa, so dr`avna
Sobranieto, za vreme na prateni~kite       podr{ka, dr`avna pomo{ da se dade {ansa
pra{awa,  odgovaraj}i   na  edno   moe  na firmite {to izvezuvaat, edinstven
pra{awe,  mi  re~e  deka  nema   {ansi  na~in  da  se  podobri   debalansot,
Makedonija da vleze vo recesija. Bo`e      nadvore{notrgovski,    a   da   mo`eme
mili, pa eve, jas ne se smetam za        pristojno da go odr`ime nivoto na
ekonomist, od mene ima mnogu popametni      devizen priliv, da gi pomogneme tie
lu|e, tuka vo sferata na ekonomijata,      firmi {to    izvezuvaat. Samo na toj
analiti~ari, univerzitetski profesori,      na~in  }e  mo`e  povratno   da  imema
iskusni biznismeni, pa toa go govorat.      pozitivni efekti.
Nema {ansa Makedonija da pobegne od
                         Jas ne gledam ovde, so rebalansot takvi
recesija. Golemite zemji, ili zaradi
                         merki. Be{e ka`ano i od moite kolegi
malata ekonomija, ako edna Germanija
                         od NSDP na {to nie smetavme i za sega,
vleguva vo recesija, nie da ka`eme ne.
                         sakale da priznaeme ili ne, najgolem
Nie sme izolirani, oaza na mirot, na
                         priliv    vo    dr`avata     nosi
spokojstvoto, duri i deka ovaa globalna
                         metaloprerabotuva~kata     indrustrija,
kriza pozitivno }e deluva na na{iot
                         tekstilnata, nafata, OKTA izvezuva i ne
razvoj i ekonomijata. Dobro, toa e kako
                         znam {to. Malku tutun, malku vino toa e
demago{ka parola, populisti~ka, dobra
                         so  {to  Makedonija  raspolata   i  na
e, no kako realnost e mnogu surova. I
                         konkurentnosta na stranskiot pazar. Ako
}e se soo~ime so nea vo momentot koga
                         ne gi potikneme tekstilcite koi masovno
}e ni bide najte{ko.
                         se otpu{taat, metaloprerabotuva~ite koi
Zna~i, da se vratam na temite. Za nas,      se zapiraat, eve sega ako prodol`i, jas
vo ovoj moment najbitno e so rebalansot     ne znam dali definitivno se ispegla
da  predvidime   mo`nosta   za   tri  politikata,   nesoglasuvaweto    pome|u
prioriteti.                   Upravat za prihodi     i rudnicite so
Glaven prioritet spored nas e da si go      zgolemuvaweto    na   ~ineweto    na
so~uvame    naselenieto.     Fizi~kata  koncesiite, }e se zatvorat i rudnicite.
egzistencija, opstojuvawe na gra|anite      Makedonija }e se zatvori cela. Na toa
na  Republika  Makedonija   za  nas  e  po~iva makedonskiot razvoj, nie nemame
prioritet broj eden.               drugo.  Kompjuteri  i  avtomobili   ne
Nemame  drug   na~in,   tuku   preku  izvezuvame. Zna~i ova se sferite na
instrumenti na socijalnata politika,       konkurentnost    kade    mo`eme    da
toa  da  go  napravime,a   toa   zna~i,  izvezuvame. Ako toa ne se potiknuva,
lu|eto,   najsiroma{nata    kategorija,   nema {ansa Makedonija da go popravi
masovnoto otpu{tawe, ne se soglasuvame,     svojot ekonomski organizam, ako sakate
nie tvrdime i Sindikatot deka ima nad      da go napravi i primamliv za lu|eto koi
20 iljadi lu|e koi se ispu{teni od        imaat mo`nost da idat nadvor, a da gi
rabota za ovie nekolku meseci, vie        naterame da ostanat doma.
velite, premierot onoj pat odgovar{e na     Soo~eni sme so ograni~en, limitiran
edno pra{awe deka ne se tolku mnogu,       iznos   na  sredstva   so  koi   {to
pomalku se. Ama, ne ka`uvate kolku.       raspolagame   i  nie  predlagame   tie
Neka se usoglasat podatocite so Zavodot     najracionalno da se tro{at. Smetame
za statistika. Nam ne ni treba to~niot      deka na~inot na koj {to se raspredeluva
podatok za zadovoluvawe na li~na sueta.     ova dr`avno bogatstvo ovoj kapital e
Ni treba zaradi realnite parametri,       nesoodveten za ovie uslovi za kriza.
kako mo`e so ovie realni sredstva {to      Predlo`ivme gospodine minister, jas bi
ni stojat na raspolagawe, so ovoj        sakal navistina va{eto mislewe da go
                         slu{nam, u{te vo oktomvri minatata
                                          59-1/15.-
godina, soo~uvaj}i se so svetskata       pravo  na  site   argumenti   {to  gi
kriza, predlo`iv i kako pratenik, i       iznesuvavme ovde vo Sobranieto.
kako politi~ka partija predlo`ivme vo      I toga{, ako se se}avate, sega }e
dr`avata da se formira eden, ako ne       povtoram, rekov za da izleze Makedonija
sakate da go nare~ete krizen {tab, neka     od ovaa kriza tri se mo`nosti:
bide  ekonomski   sovet  na  ~elo  so
                        Prvata mo`nost e Makedonija da pe~ati
premierot. Nam ni e sovr{eno jasno deka
                        pari. No ako sakate poslednata mo`nost.
vo  dr`avata   ne  mo`e  ni{to   da
funkcionira  ako  na  ~elo  ne  stoi  Vtorata mo`nost e da pozajmuva stranski
premierot. Me|utoa, da mu pomagaat       sredstva.
eksperti,   iskusni   stopanstvenici,   Tretata   e  da  gi  tro{i  deviznite
prane{ni ministri za finansii, da mu      rezervi.
pomagaat   eksperti,    univerzitetski   Vie posegnavte po dvete. Za tretata }e
profesori. Da se napravi vistinska       vidime. Zna~i, gi potro{ivte deviznite
procenka na sostojbite vo koi se nao|a     rezervi, padnaa na zagri`uva~ko nivo,
dr`avata. Ne da ja spasime Vladata, za     dali se milijarda i dvesta, ne znam
Vladata }e ka`at gra|anite za vreme na     dali  ostanuvaat   definitivno   tolku.
izborite, me|utoa da se spasi dr`avata.     Zna~i, nad 400 milioni evra se zemeni
Da se zemat lu|e od opozicijata. Vie      od deviznite rezervi za odr`uvaweto na
ni{to ne odgovorivte. Na prateni~ko       tekovnata potro{uva~ka od dr`avata.
pra{awe premierot mi odgovori VMRO-
DPMNE i Vladata imaat dovolno kapacitet     Vtoro, za da zemete pari od nadvor,
da ja izvle~at zemjata od kriza.        vidovte deka makedonskata ekonomija }e
                        kolabira i vedna{ pobaravte mo`nosti da
Vremeto poka`uva deka nema kapacitet      gi zemete parite od nadvor, ama gledate
VMRO-DPMNE.  Nema  potencijal   da  gi  toa te{ko odi, mnogu se skapi uslovite,
predviduva nastanite. Sposobni lu|e vo     golemi   se  kamatite.   I  zo{to  go
politikata koi stojat na ~elo na Vlada     izbrkavte MMF od Makedonija? Sovr{eno e
moraat da gledat malku podaleku od       jasno zo{to i stanuva jasno duri i na
horizontot. Da gledaat na site mo`ni      najneupatenite, tie }e gi kontroliraat
zakani po destabilizacija na zemjata,      finansiskite tekovi vo dr`avata, tie
na ekonomski i bezbednosen plan. Se       nema da dozvolat vo Makedonija da se
poka`a deka toa ovaa Vlada ne go        izdvojat 385 milioni evra za plati na
poseduva. I, ako ne go poseduva zo{to      administrativcite, tuku }e ne nateraat
ne go koristi kolektivniot dr`aven um,     da   go    namalime    brojot   na
site  lu|e  koi  znaat,  dobronamerni   administrativcite. I tie znaat deka ova
patrioti, svoeto znaewe da go vlo`at.      ne  smeete   da  go  napravite   za
Nema ni{to da i stane na Vladata.        dogovornite   uslugi   da  gi  namalite
Naprotiv  }e   poka`e  fleksibilnost,   zna~itelno sredstvata, zatoa {to toa e
{iro~ina deka e podgotvena da ja vodi      rezevatot   na  VMRO  DPMNE,  tie  se
dr`avata, a ne partijata.            najvernite glasa~i, tie dobija pari i
Mislam deka toa suetata ne vi dade nitu     za tie pari i za tie plati mora da mu
vam, nitu na premierot za pravo da       bidat verni na VMRO DPMNE i tuka
ka`ete deka navistina vo Makedonija, vo     formulata e ednostavna, prosta. MMF toa
ovoj moment i treba obedinuvawe. Kako      nema da go dozvoli, }e ne natera kako
{to vpro~em toa go pravat vo Germanija.     {to gi natera Srbite, }e otstranite od
Kako  mo`ea   najluti  protivnici   vo  administracijata 70 iljadi lu|e ako
Germanija,     Socijaldemokrati     i  sakata da dobiete 3 milijardi evra
Demohristijani da sednat i da dogovorat     pomo{. Go dovedovte vo situacijata
strategija, pa da se dogovorat i od       opstojuvaweto, monetarnata stabilnost
edna i od druga partija, pa imaat i       na dr`avata. Jas ne znam i kako i na
Vlada zaedno. Me|utoa, vo ovie te{ki      koj na~in }e ja branite stabilnosta na
momenti pravat strategija zaedno kako      denarot,   odnosno   fiksniot  kurs  na
Germanija da se spasi. Ili vo drugi       denarot, ne znam, dali ednostavno e
zemji kade {to opozicijata isto taka      mo`no da se odbrani vo takvi uslovi
ima silno vlijanie vrz politikata,       koga nie sekojdnevno eve gledame so
bidej}i ima razbirawe kaj Vladata. Nie,     dr`avnite zapisi {to pravite ili so
za elementarni pra{awa od interes na      blagajni~kite zapisi i toa direktno odi
dr`avata ne mo`eme da se dogovorime.      na {teta na ekonomskoto zakrepnuvawe na
Stanuva zbor ili za stra{no golema       firmite, bankite nema da davaat krediti
sueta ili za golema sigurnost deka toa     bidej}i sekojdnenvo im rastat kamatite.
{to se predlaga od Vladata, sega e       Koj pod tolku visoki kamati }e zeme
sovr{eno i najdobro. Vremeto potvrdi      kredit, gra|anin ili nekoja firma? Nema
deka ne e taka. Ovie 6 - 7 meseci od      {ansa, mislena imenka e, }e zaglavi
donesuvawe na toj Buxet apsolutno dadoa     u{te na startot i ako toj trend
                        prodol`i. na{ata ekonomija }e kolabira,
                                          59-1/16.-
nema od kade da se alimentiraat ovie      Republika Makedonija neto ima pozajmeno
dogovorni uslugi {to se predvideni so     na pazarot 300 milioni denari. Zapi{ete
rebalansot na buxetot.             ja taa brojka, prozivajte me ako ne e
Spored toa, mislam deka situacijata ni     to~na do ovoj moment. 300 milioni
e  mnogu   seriozna,   nemojte  da  denari toa se 5 milioni evra, zna~i po
potcenuvate. Ne e bitno koj e na vlast     1 milion evra vo tekot na sekoj mesec
vo Republika Makedonija, bitno e kako     dosega. Vie cenete sega kolku e, malku
Makedonija da ja nadmine ovaa kriza.      e, mnogu e, ako znaete deka vkupnata
Ovoj rebalans toa ne go nudi, ovoj       aktiva  na  na{iot  bankarski  sistem
rebalans ima palijativni merki, duri      nadminuva 2 milijardi evra, sega jas ne
potcenuva~ki   odnos   kon   klu~nite  zna toa kolku e vo momentot. No ako
parametri koi garantiraat stabilnost na    navistina sakame da debatirame da se
edna ekonomija i stabilnost na edno      dogovorime za toa za {to zboruvame.
op{testvo, najmalku pak vodat gri`a za     Eve, povtoruvam za site po~ituvani
obi~niot ~ovek, na koj {to vo mnogu      pratenici, do ovoj moment, Vladata na
dr`avi duri im davaat ednokratna pomo{,    Republika     Makedonija     odnosno
garantiraat socijalna egzistencija, no     Ministerstvoto    za   finansii   na
nie vo Republika Makedonija ednostavno     takanare~enite operacii za hartii od
rekovme, da, partiskiot interes e na      vrednost ima pozajmeno neto 300 milioni
prvo mesto, a ~ovekot i gra|aninot neka    denari. Mo`e da se slu~i vo tekot na
se snao|a sam kako znae. Blagodaram.      idnata nedela koga dospevaat nekoi od
Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.     onie {to treba da se isplatat, ovoj
                        iznos da bide namalen dokolku nema
Za replika e prijaven ministerot za
                        pobaruva~ka za hartiite od vrednost.
finansii, povelete.
                        Ponatamu Makedonija, Evropskata unija,
Zbor  bara  ministerot   za  finansii,
                        vo kontekst na toa kakva zemja e i
povelete
                        kakva mo`e da stane vo tekot na krizata
Trajko Slaveski: Blagodaram.          Republika    Makedonija.    Gospodine
Se javiv za zbor zatoa {to sakam pove}e    Petkovski, Republika Makedonija ne e
od 3 minuti da odgovoram ne direktno na    tovar za Evropskata unija. Vo ovoj
nekoi od diskusiite {to bea vodeni vo     moment ili do ovoj moment Republika
tekot na v~era{niot i dene{niot den, a     Makedonija nema dobieno ni evro pomo{
i sekako na po~etokot na nekoi od       od Evropskata unija za da se spravuva
zabele{kite   na   gospodinot   Tito  so posledicite od krizata. Toa e fakt.
Petkovski.                   Evropskata  unija  gi  ima  na  tovar
Cenam, osobeno od lu|e koi {to se       nejzinite galeni~iwa od pribalti~kite
podolgo vo javniot `ivot na Republika     zemji, zemjite koi {to sakaa za 10-15
Makedonija, preporaki koi {to Vladata     godini od siroma{tija, totalitarizam,
sekako gi slu{a. Na razli~en na~in tie     ~ekawe za nabavka na avtomobil po 15
mo`e da se inkorporiraat vo na{eto       godini,  ~ekawe   za   priklu~ok  za
mislewe, vo na{ite postavki, na{ite      telefonska linija za 10 godini, 20
potezi,  predviduvawa   itn.  Nekoga{  godini slavime od nastanite koi {to toa
mo`ebi toa nema da se sovpadne so ona     go pridonesoa. Zna~i tie zemji sakaa za
{to  go  o~ekuvaat  tie  {to  takvite  10 godini, 15 godini da stanat zapad. I
sugestii gi davaat. No navistina treba     stanaa navidum zapad. Sjae. Poglednete
da se dogovorime za {to zboruvame       gi sega emisiite na Se En En {to odat
ponekoga{ za da mo`eme da se razbirame.    za  Polska.  Polska  1989  godina  na
                        dene{na data, dadena solidarnost itn. i
Eve, poslednoto {to me deprimira, onaa     Polska denes. Litvanija 1991 godina,
mantra, ona obvinuvawe deka Vladata na     1989 godina itn. No imalo ne{to tuka,
Republika Makedonija go istisnuvala od     imalo ne{to {to e neodr`livo. Ne e
pazarot privatniot sektor so dr`avni      slu~ajno {to platite vo Ungarija vo
zapisi itn., znam deka e te{ko da se      ovoj moment vo evra se poniski za 20%
sledi,  znam  deka  toa  e  dinami~ka  otkolku {to bile minatata godina. Zna~i
materija. No gospodine Tito Petkovski,     ne{to }e mora da se vrati. Evropskata
do ovoj moment, zna~i 4 juni, Vladata     unija masovno intervenira. Nekoi lu|e
na Republika Makedonija vo 2009 godina     vo Evropskata unija ne spijat zatoa {to
ima pozajmeno od pazarot doma{en neto,     zemji  ~lenki  na  Evropskata  unija,
zna~i ima eden {tok, koj {to se        osobeno od onie koi {to vlegoa vo 2005
narekuva edna zaliha na sredstva koi se    godina,  se  soo~uvaat   so  ogromni
obnovuvaat,   zatoa  {to   tie  se  problemi. Litvanija minus 19% pad na
kratkoro~ni zapisi, tri meseci, {est      bruto doma{niot proizvod, vo momentot
meseci, godi{nite ve}e re~isi is~eznaa     kvartalen proektiran na godi{no nivo.
zaradi   toa   {to  apetitot   ili
pobaruva~kata e namalena, zna~i se       Ve  molam,   sega   mo`eme  da  se
obnovuvaat. Do ovaa data Vladata na      kritikuvame, mo`eme sepak da zboruvame
                                         59-1/17.-
edno ili drugo za nas i na{ata zemja,     Zna~i  ne   se  soglasuvam   kako   {to
ama ne sme problem za Evropskata unija.    rekovte, toa e va{iot prv prioritet,
Evropskata unija ne ja ~uvstvuva na{ata    deka trebalo da se gri`ime ili bila
bolak, nie si ja ~uvstvuvame na{ata      zagrozena  fizi~kata    egzistencija   na
bolka vo momentot i nie }e se spravime    na{ite gra|ani. Ne, ne e ni vo uslovi
so na{ata bolka. ]e poka`eme deka       na kriza, zatoa {to minatata godina
znaeme i deka mo`eme.             bevme edna od retkite zemji vo koja {to
Ponatamu,   Republika   Makedonija  -  platite realano porasnaa. Zna~i imavme
buxetska dr`ava. Nema ponesre}en ~ovek    realen rast na platite vo Republika
ili minister od mene koga }e go        Makedonija. Statistikata toa ni go
prezentirame buxetot vo koj {to ogromen    ka`uva, platite i vo privatniot i vo
del od buxetot e za socijalni transferi    javniot sektor porasnale za nad 10%,
i socijalni dava~ki, transferi kon      imavme prose~na inflacija vo tekot na
fondovite,    penzisko   osiguruvawe,  godinata od      8,38, 4%, odzemete go
socijalno osiguruvawe itn. 200 milioni    ednoto od drugoto i }e vidite deka sme
evra od ovoj buxet za 2009 godina se     imale realen rast na platite. Ovaa
dodavaat kon Fondot za penzisko i       godina i da ostanat na toa nivo na koe
invalidsko osiguruvawe, zatoa {to vo     bile minatata godina povtorno nema da
tekot na izminative godini sme sozdale    ima zna~itelen realen pad vo odnos na
takva obvrska, za arno, za lo{o, dali     kupovnata mo} zatoa {to, kako {to
od   administracija,    dali   od  vidovte, i MMF predvide deka re~isi }e
Ministerstvoto za odbrana, od vojskata,    nemame inflacija. Toa go poka`uvaat i
od     policijata,     predvremeno  na{ite  statist~ki     pokazateli.    No
penzionirawe, steknati prava. Zna~i na    dobro,toa }e go vidime podocna kako }e
Fondot mu dodavame 200 milioni evra.     se spravat pretprijatijata, subjektite
Zamislete {to mo`eme da napravime so     od privatniot sektor, za javniot sektor
tie 200 milioni evra! Zna~i nemame      vidovte deka nie gi zamrznavme platite,
nekoga{ izbor, sme sozdale obvrski i ne    nema da ima pomestuvawe. Od tuka,
e zagrozena fizi~kata egzistencija na     mislam deka ne treba da bideme mnogu
makedonskite gra|ani.             pesimisti deka navodno bila fizi~kata
                       egzistencija   zagrozena.   Brojkata   na
Jas se nadevam deka vo idnina }e mo`eme
                       novonevraboteni    iznesuva   okolu   6
da sostavime poeleganten buxet kade {to
                       iljadi.  Povtorno    proverete   ja  i
navistina tie socijalni transferi }e
                       zapi{ete ja.
bidat na edno barem relativno pomalo
nivo. Daj bo`e da rastat prihodite od     Vo   ekspozeto     za   izmenite    i
buxetot i da mo`eme pove}e da tro{ime i    dopolnuvawata na buxetot ka`av deka
za socijalna za{tita, i da tro{ime      spored podatocite na Agencijata za
pove}e  za  zdrastveni  uslugi  ili  vrabotuvawe kaj niv se registrirani
zdravstveno osiguruvawe, po glava na     novi  7.700   lica.   Dozvolete   da  se
`itel da dostignuvame nekoi standardi,    ogradam, ne znam koi se tie lica koi
barem na posiroma{nite ili pomalku      {to prethodno rabotele, dali ne gi
dohodnite zemjie vo Evropskata unija.     vklu~uvaat i onie koi se javuvaat na
Vie znaete deka toa ne odi taka lesno,    pazarot   na   rabotna   sila,    deca
odnosno ne odi taka brzo.           zavr{uvaat obrazovanie, se prijavuvaat,
                       nekoi    steknuvaat      kvalifikacii,
Po~ituvan  gospodine  Petkovski,  jas
                       ponatamu, nekoi koi ne se prijavuvale
~ustvuvam obvrska toa da go ka`am.
                       ili bile vo onaa kategorija na lica {to
Republika  Makedonija  e  edinstvenata
                       ne  se   prijavuvale,    takanare~eni
zemja, kolku {to mi e mene poznato,
                       dekura`irani ili pasivni se vklu~uvaat,
mo`ebi vo Evropa {to vo Ustavot ima
                       se pojavila potreba vo semejstvoto, vo
zapi{ano  deka  e  socijalna  dr`ava.
                       doma}instvoto u{te nekoj da pobara
Pro~itajte  gi  ustavite  na  Srbija,
                       rabota, pa ne mo`e vedna{ da najde i se
Slovenija,  Polska  itn.  Mnogu  bile
                       prijavuva vo Zavod za rabotna sila, ne
vnimatelni koga se osvrnuvale na toa
                       sme ja pro~istile taa brojka. No tie
{to e ustavno zagarantirano socijalno
                       7.700 so nekoi novi vrabotuvawa koi se
pravo ili pravo vo nivnite ustavi.
                       registrirani   se  simnuvaat   na   ovaa
Zna~i, edinstvena zemja vo Evropa koja
                       brojka od 6 iljadi. I 60 da se toa e
{to e taka definirana i toa ne mo`e a
                       tragedija  individualna,    nie  ne  gi
da ne vlijae na politikite na vladite,
                       gledame  samo   kako   brojki.   Postoi
na odluki na drugi institucii kako {to
                       opasnost   da   gi   zamaglime   na{ite
e Ustavniot sud itn. vo kreirawe na
                       soznanija ako ja gledame cifrata. Za
nekoi prava {to se nestandardni vo
                       sekoj koj {to }e izgubi rabotno mesto
nekoi zemji i toa nie go imame vo
                       toa e semejna tragedija, no sepak,
na{ite buxeti i ne mo`eme od toa da se
                       na{ite sistemi za osiguruvawe vo slu~aj
ottrgneme.
                       na nevrabotenost funkcionira, sekoj gi

                                          59-1/18.-
ostvaruva svoite prava. Eve, povelete,       gi zatvorime na{ite granici i da im
postavete mi pra{awe dali fondovite         ka`eme na na{ite gra|ani nema kupuvawe
bilo vo Agencijata za vrabotuvawe ili        novi  avtomobili,    nema   uvoz   na
onie drugite imale problem vo isplata        avtomobili. Ne mo`evme da im ka`eme na
na steknatite prava koi sledat po          na{ite  gra|ani  deka  nema  uvoz  na
zakon.  Toa   go  obezbeduva    i  ovoj  grade`en materijal za ku}ite {to gi
rebalans, ovie izmeni i dopolnuvawa na       gradite  niz   zapadna,   niz   isto~na
buxetot, za koi nie gi ostavivme ili        Makedonija. Nema keramidi od Kani`a,
obezbedivme sredstvata koi }e bidat         nema ova, nema ona. Nema za va{ite
neophodno za do kraj.                svadbi uvozni pijaloci. Toa poleka
Dr`avnite rezervi - sega toa ne se         doa|a, se prisposobuvame, no ne mo`eme
dr`avni   rezervi,   toa   se  devizni  vedna{ da go napravime.
rezervi.   Malku   poprecizno,    jas  ne  Vo uslovi koga na edno selsko semejstvo
poznavam kategorija dr`avni rezervi.        ne daj Bo`e }e mu pcovisa edna krava, a
Imame stokovi rezervi itn. Ima devizni       ima dve, ima dve alternativi. Ili }e
rezervi, toa se stranski sredstva za        mizeruvaat, }e gladuvaat, ili pak prvo
pla}awe, nekoj vid na za{teda koja {to       }e dobijat pomo{ od svoite sosedi, ili
i na{iot i privatniot i javniot sektor       pak ako mo`at da pozajmaat od svoite
ja  ~uva   vo  stranski   sredstva  za  sosedi, od banka sigurno ne mo`at toa
pla}awe. Dobro znaeme i dvajcata i site       }e go napravat.
tuka zo{to tie slu`at. Tie se za vakvi       Gospodine    Petkovski,    po~ituvani
situacii, gospodine Petkovski, za ni{to       pratenici tokmu toa go pravime nie vo
drugo, tokmu za vakvi situacii kako         Republika  Makedonija.   Drugite   imaat
sega. Minatata godina koga be{e podobro       razbirawe za ova {to go pravime, ima
za  4   meseci   400   milioni   evra  razbirawe  i  Me|unarodniot   monetaren
akumulira{e Narodna banka na Republika       fond.
Makedonija, go otkupuva{e vi{okot zatoa
                          Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
{to ima{e i priliv, ima{e i pogolema
ekonomska   aktivnost,   izvozot   doa|a,  Za replika e prijaven gospodinot Tome
poglednete gi podatocite vo maj, juni,       ^ingovski, povelete.
avgust tamu nekade do septemvri plus        Tome ^ingovski: Blagodaram po~ituvana
400 milioni evra. Zo{to sega da bideme       potpretsedatelke, po~ituvan minister,
tolkavi     pesimisti?    Zatoa    {to  po~ituvani kolegi pratenici,
vnimavajte,    eve  da   bidam   iskren,  Ova  pove}e  gospodine   minister   mi
ekonomijata    e  pove}e    psihologija  nalikuva{e na replika na govorot na
otkolku nauka, vie toa dobro go znaete       gospodinot  Tito,   me|utoa   eve  se
i sega sekoja izjava na politi~ar koj        prijaviv za replika.
{to e cenet na makedonskata politi~ka
scena ne mo`e a da nema nekoe vlijanie       Moram da ve potsetam vie ako ka`ete
barem na del od naselenieto, barem na        deka }e vrne, ili nema da vrne sigurno
onie koi {to mu veruvaat i ottuka          nema da zgre{ite. Kako {to ka`uvate i
mislam    deka   treba    da   bideme  za vlezot vo Evropskata unija ili }e
povnimatelni, zatoa {to ako jas ka`am        vlezeme   ili   nema   da   vlezeme
sega,   da   bidam   i   najsovr{eniot   najverojatno. Toa e va{iot stil, toa e
meteorolog, deka vo ponedelnik }e vrne       stilot na ovaa Vlada. Konstantno ili
vo Skopje, jas ne mo`am da vlijaam na        ova ili ona. Vie imate dve opcii
toa ili }e vrne ili nema da vrne. Ama        vozmo`na i nevozmo`na i na krajot {to
koga gospodinot Tito Petkovski }e ka`e       }e ispadne }ar ste.
deka   }e   ima   devalvacija,    koga  Me|utoa jas bi se osvrnal pove}e na
gospodinot Tito Petkovski ili nekoj         va{iot govor kade {to zboruvate za
drug  }e   ka`e  deka   se   zagrozeni  balti~kite zemji kako mileni~iwa na
deviznite rezervi itn., na        del od  Evropskata unija deka tie vo periodot
makedonskite gra|ani toa }e ima nekoe        koga apliciraa za vlez vo Evropskata
vlijanie   i  }e  vlijae   na  nivnoto  unija bea dosta siroma{ni, vladee{e
odnesuvawe.                     totalitarizam, 10 do 15 godini ~ekaa za
Ottuka zatoa sme nie mnogu vnimatelni,       avtomobil, ~ekaa red za leb i drugi
nekoga{    izgledame    kako   {to  ne  raboti.
narekuvaat non{alantni itn, no ne e toa       Sega vie kako minister, kako del od
toa.                        Vladata priznavte koj e konceptot na
Ottuka  bi   bil  mnogu   povnimatelen.   Vladata na Republika Makedonija za
Zna~i,   ne   mo`ete   da   o~ekuvate,  pristapuvawe vo Evropskata unija i
deviznite rezervi se tokmu za toa.         NATO.   Zna~i,    sakate    Republika
Pomalku imame izvoz, pomalku imame         Makedonija  da  ja  donesete   vo  taa
transferi. Ne mo`evme vedna{ da ja         situacija kako pribalti~kite zemji vo
sopreme potro{uva~kata, ne mo`evme da        90-tite godini. Toa vi e celta. Sega
                                            59-1/19.-
prv pat ja ka`avte i jas toa go smetam     e pova`no da go zadr`ime i da go
kako oficijalen stav na Vladata. Zna~i,     zgolemime brojot na administrativcite i
toa vi e celta, zatoa vi e celiot        da izgradime spomenici itn. Izvinete,
buxet, site sredstva gi prenaso~uvate      mo`ebi e banalno, me|utoa dr`avata,
vo nekoi neproduktivni tro{ewa. Ne gi      odgovorna  vlada  utvrduva  prioriteti
naso~uvate vo stopanstvoto. Predlagate     koga  stanuva   zbor  za  limitirani
rebalans na buxetot kako merka od        sredstva so koi {to raspolagame kako
svetskata ekonomska kriza, od krizata      dr`ava. I ne mo`ete da me ubedite
vo Republika Makedonija koja navleguva     nikako deka e mnogu pova`no vo ovaa
vo  momentot,   a  od  druga  strana  situacija da potro{ime 10-15 milioni
neproduktivnite tro{oci rastat. Ne se      evra za spomenici, da ja povrzeme dve i
otka`uvate od red spomenici koi {to       pol  iljadi  godi{nata   istorija  na
apsolutno vo ovoj moment ne zna~at na      Makedonija za eden mandat, so edni lu|e
gra|anite vo Republikata, a kamo li vo     otkolku {to e sudbinata na mlekarite
stopanstvoto.   Ne  se  otka`uvate  od  koi {to te{ko }e go obnovime sto~niot
va{eto lagodno `iveewe, a ovde ni        fond dokolku toa ne go napravime, a
ka`uvate }e vrnelo vo Skopje, ili ne.      izvinete premierot se slika{e i na
Ni izigravate meteorolog na tema koga      otvoraweto i na po~etokot na rabotata i
se zboruva za buxetot. Blagodaram.       na  se~eweto  na  vrvcata.  Duri  ima
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.        snimeno i spot kolku gi poddr`uva,a
                        oddedna{ se distancira jas ne sum od
Za replika e prijaven gospodinot Tito
                        ovde, vie ste si privatna firma. Taka
Petkovski, povelete.
                        se uni{tuva narod i dr`ava, taka ne se
Tito Petkovski: Navistina inspirativen     gradi dr`ava.
be{e odgovorot na ministerot na nekoi
                        Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
moi tezi i iluzorno e da se o~ekuva
deka jas vo edna minuta }e mo`am da       Za replika se javi gospodinot Marjan~o
odgovoram na se. ]e se obidam toa da go     Nikolov, povelete.
napravam vo amandmanskata rasprava po      Marjan~o Nikolov: Se javiv gospo|o
nekoi od pra{awata koi {to se zagatnati     potpretsedatel, po~ituvan minister za
so ovoj rebalans.                replika  zatoa   {to  prv  pat  otkako
Samo edna mala digresija.            gospodinot Trajko Slaveski e minister
                        slu{navme eden govor vo koj {to mo`e{e
Premierot   na   Vladata,   gospodinot
                        da se po~uvstvuva kaewe za politikite
Gruevski kako lider na opozicijata koga
                        {to  gi  vodela   Vladata  dosega  i
ja napa|a{e politikata na SDSM i na
                        indirektno da priznae deka zgre{ile vo
Vladata vo toa vreme svojot govor od
                        proekciite {to gi pravele vo odnos na
ovaa govornica sekoga{ go zapo~nuva{e
                        potro{uva~kata i fiskalnata politika.
so zborovite "na makedonskata ekonomija
samo {to ne i trgnalo, kade i da e }e i     Zna~i, gospodine minister dobro e {to
trgne". Istata filozofija va`i i sega      kone~no se vrativte vo realnosta, se
za ovie tri godini, samo {to ne i        simnavte od oblacite i po~navte da
trgnalo   na  makedonskata   ekonomija,  `iveete so problemite vo Republika
denes - utre ama }e i trgne.          Makedonija. Zo{to go ka`uvam ova.
Mnogu   e  opasna   tezata  deka  na  Prv pat ka`avte deka se obiduvame da ja
Makedonija mo`ebi }e i bide mnogu        namalime potro{uva~kata. Ama samo se
pote{ko, kako pribalti~kite zemji il      obiduvame. Pritoa zgre{ivte koga se
Romanija, Bugarija dokolku vleze vo       povikavte ne mo`eme da zabranime uvoz
Evropskata unija. Toa e demoralizirawe,     na }eramidi od Kani`a, uvozni pijaloci
toa e urivawe na moralot na gra|aninot     za svadbi, a nikoga{ ne ka`avte se
na Republika Makedonija, a ne ona {to      obidovme da ja namalime potro{uva~kata
jas go govorev. Ona {to go govorev, toa     na Vlada vo delot na uvozot. Priznavte
e zasnovano vrz osnova na argumenti, na     deka tro{ite pari bez merka za va{ata
fakti, koi {to go govorat ne politi~ki     komocija.
protivnici, eksperti, dobronamernici.      Tri godini ne ubeduvate na sekoj buxet
Duri  i  analiti~ari   koi  {to  ja  i na sekoj rebalans deka na sekoe
poddr`uvaat Vladata na VMRO-DPMNE.       zgolemuvawe na uvozot se dol`i na
Zna~i, ne govorev da se napa|a Vladata     uvozot na oprema i ma{ini i seto toa }e
bez argumenti. [to se mo`e da napravi      pridonelo da se zgolemi izvozot i
edna vlada za svojot narod. Ako ima       Republika Makedonija toj deficit mo`ela
dobri nameri, ne samo `elba da se        da go izdr`i zatoa {to }e do{ol
ostane na vlast mo`e da napravi mnogu.     progresot. Sega prv pat reterirate i
                        milo mi e {to go napravivte toa. Se
Eve samo primerot neka bide dali e
                        nadevam deka ne e samo zaradi politi~ki
pova`no da se pomogne na mlekarite koi
                        celi raspravata, pa od utre pak da si
{to go uni{tuvaat dobito~niot fond i na
                        prodol`ite so istata politika koja {to
tekstilcite vo Republika Makedonija ili
                                         59-1/20.-
ja  vodite  i  koja  {to   o~igledno  evidentna finansiska ekonomska kriza,
Republika Makedonija ako prodol`i taka      se soo~uvaat so nesposobna vlada da
}e ja odnese vo mnogu lo{a sostojba.       dade navistina odgovor na toa kriza.
Vo odnos na deviznite rezervi jas se       Odgovor    na    zgolemuvaweto     na
slo`uvam so vas deka deviznite rezervi      nevrabotuvaweto, odgovor na za{tita na
se za te{ki vremiwa, ama zo{to dojdoa      nevrabotenosta, odgovor za pomo{ kako
tie te{ki vremiwa. Ako e ekonomskata       toa }e se spasuva vo realniot sektor.
kriza pri~ina za toa 50% zaradi te{kite     Vie spasot go gledate vo optimisti~ka
vremiwa i vie 50% so va{ata buxetska       varijanta, ima kriza - nema kriza, ima
politika i fiskalno tro{ewe ste pri~ina     problemi ama ne se tolku lo{i, {to e za
za ovaa lo{a sostojba. Odgovornosta da      vas gospodine Slaveski dobro ili lo{o.
znaete deka }e ja ponesete koga -        [to e po vas realnata procenka.
toga{, samo se nadevam deka nema da       Kone~no   dozvolete,     nemojte   da
bide  docna.   Nemojte  ona   {to  go  manipulirate, ne so nas kako pratenici
zboruvavte za platite, ka`ete eden        od opozicijata, povtorno nasetuvam vo
su{tinski podatok. Kolku se zgolemija      va{iot govor obid da najdete alibi.
platite  procentualno,    a  kolku  se  Sega alibi barate deka sme diskutirale
zgolemi  produktivnosta   vo  Republika  za rebalansot na buxetot i sme se
Makedonija.  Da  vidime  dali  e  toa  obiduvale   da   go   zabavime.   Vie
zgolemuvawe  realno   ili   se  parite  zadocnivte so ovoj rebalans u{te od
izvle~eni od stopanstvoto.            fevruar mesec. Nemate ve}e alibi, ne
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.         mo`e sekoj drug da vi e odgovoren vo
                         ovaa  dr`ava    osven   samiot   vas.
Za replika e prijavena gospo|a Vesna
                         Blagodaram.
Bendevska, povelete.
                         Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
Vesna Bendevska: Gospodine Slaveski jas
najseriozno sum voznemirena od va{ata      Ima  zbor  gospodinot   Besim  Dogani,
teza {to vie tuka ni ja plasiravte sega     povelete.
i }e parafraziram - va{ata teza vo        So ogled deka pratenikot ne e vo salata
obra}aweto ne e tolku lo{a situacijata      prisuten go gubi pravoto na govor.
i kon opozicijata upatuvate poraka ne      Ima  zbor  gospodinot   Stojan  Andov,
{irete strav i panika.              povelete.
Gospodine Slaveski, opozicijata ne {iri     Stojan      Andov:      Po~ituvana
strav i panika bidej}i na sekoj od nas      potpretsedatel, gospodine minister,
ima grupa gra|ani koi mu veruvaat. Jas
                         Ne e mnogu stimulativno da se zboruva
vas ne vi veruvam gospodine Slaveski.
                         za vaka va`ni raboti koga e salata
Kako gra|anin na Republika Makedonija
                         prazna, ama mi do{ol redot pa }e
jas ne veruvam deka vie kako minister
                         ostanam na toa da ka`am nekolku zbora.
za finansii prvo imate realna procenka
{to se slu~uva vo ovoj moment so         Vo  ekonomijata   kako  i  vo  drugite
Republika  Makedonija.   Kako   po  vas  op{testveni oblasti mnogu e zna~ajno,
tezata ne e tolku lo{o, pa ovde se        glavna  uloga   ima  sposobnosta   na
obiduvate da kalkulirate deka brojkata      predviduvawe i navreme da se sogledaat
za novonevraboteni ne bila 6 iljadi, ne     nekoi raboti vo oblastite {to gi sledi
bila 7700, na{ite podatoci govorat deka     ekonomijata i da mo`at da se predvidat
se  dvi`i   i   okolu   20   iljadi  kako }e nastanat, {to }e se slu~uva so
novovraboteni,   jas   sum    seriozno  niv itn.
zagri`ena i upla{ena bidej}i tokmu vie      Vladata vo dekemvri ne poka`a takva
do krajot na dekemvri ne ja gledavte       sposobnost. Taa predviduva{e deka 5,5%
krizata  koja  se  nabli`uva.   Ne  ja  }e raste op{testveniot proizvod, na
priznavavte.   Sega   ka`uvate    deka  krajot na godinata go predviduva{e.
situacijata ne e tolku lo{a. Pa za {to      Sega imame eden zaobikolen odgovor od
toga{ Vladata na tri svoi sednici        ministerot za finansii deka tie znaele
donese tri paket anti krizni merki. Za      kako }e bide ama ne smeele, da ne go
{to se obiduvate i ne ubeduvate da go      voznemiruvaat   naselenieto,    oni  se
odbranite rebalansot kako antikrizen.      povlijatelni   od  site   nas,  drugite
Do koga gospodine Slaveski najva`no }e      politi~ari {to se.
vi bide samo procentot na rejtingot,       Mislam deka be{e fer i obvrska na
ni{to drugo.                   Vladata  da  objasni   zo{to  predlo`i
Prvo, imate li realna ocenka deka        krajot na dekemvri 5,5% porast od BDP
vkupnata  ekonomska    aktivnost    vo  kako osnova na obemot na buxetot. Toa
Republika Makedonija se namaluva. Deka      ne go objasnija. Toa treba da go
na vrata ni ~uka devalvacija. Deka        objasni.  Dali  navistina   oni  tolku
navistina  gra|anite   na   Republika  procenuvaat ili nekoj im sovetuva{e
Makedonija  se  soo~eni   ne  samo  so  tolku da procenat. Dali toa go dobija
                                           59-1/21.-
od stru~ni organi i institucii, kako      Politikata  na  Vladata,  sega  imame
{to e Zavodot za statistika ili od       profesor, iskusen ~ovek koj toa go
nekoj drug institut, Upravata za javni     znae. Ne morame da imame sekoga{ taka.
prihodi, zatoa {to tolku }e se soberat     Vladata ne e sostavena od eksperti.
pak, ili od Upravata za carini. Od kade    Vladata e politi~ko telo, dr`avno,
gi dobija tie stru~ni proceni da tvrdat    izvr{no, odgovorno telo. Toa mora da se
deka  5,5%  }e  bide  op{testveniot  potpira na institucii vo dr`avata. Nie
proizvod,   }e   porasne   doma{niot  toa ne go pravime.
op{testven   proizvod.   Toa   ne  go  Od druga strana toa ne go pravime nitu
objasnija.                   ne izvestuvaat dali e toa napraveno,
Bidej}i toa toga{ ne go objasnija i      dali gi dobile tie ocenki, pa tie taka
poka`aa nesposobnost da predivdat kako     imaat predvideno, nitu znaeme dali
}e bide kako da im veruvame deka ova      voop{to barale od instituciite , a site
{to go predlagaat denes }e se ostvari,     drugi {to ka`uvaat {to mislat i kako
deka e toa toa. Deka sega se sposobni     mislat, ne se institucii, eksperti se
da predvidat, koga ista e situacijata.     eksperti no na nikoj ne odgovaraat za
Toga{ tie {to go tvrdea ekspertite, go     ka`uvaweto. Vladata si ima komotna
pore~uvaat. Jas od ovde im ka`av deka     pozicija, pa ne mora da gi poslu{a.
treba da go povle~at buxetot i za 10%     Druga rabota bi bila Vladata da postavi
da go namalat. Eve i sega i taa        vakov   buxet   ako   prethodno   e
situacija. I sega procenkite se na       predupredena od naodot od UJP, od
ekspertite deka }e dojde do pad, nekoi     naodot  od  Upravata  za  carini,  od
velat deka }e bide 1%, nekoi deka }e      Zavodot  za  statistika  ako  imame
bide 2-3% itn. Procenkite od Evropa {to    institut za razvoj na produktivnosta na
idat se deka okolu 2% }e imame pomalku.    trudot i ne znam {to. Ova e edna rabota
Procenkite od MMF se isto taka. ]e ne     nie da raspravame so Vladata i }e
zafati   recesija.    Koja   doma{na  ka`eme deka e toa vladin voluntarizam,
institucija procenuva deka }e bide ova     si re{ava drugi problemi, a ne ja vodi
{to sega go predlaga Vladata za osnova     politikata vo dr`avata.
na rebalansot.                 Mislam deka ovie raboti treba da gi
Za mene e mnogu va`no so Zakonot za      postavime kako va`na zada~a koja vo
buxet da se uredi vrz osnova na {to      dr`avata treba da si ja uredime.
mora da ima, koi ocenki, od koi        Mi padna vo o~i izlagaweto, mislam deka
institucii mora da gi ima Vladata za da    e  dobronamerno  bez ogled  {to  sme
mo`e da napravi buxet za da znaeme kogo    opozicija i }e gledame da go najdeme vo
da  smenime,   direktor   na  ovaa  te{kotija ministerot, toj so edna dobra
institucija,    direktor   na   onaa  volja se obide nekoi raboti da objasni.
institucija, koj ja izmamil Vladata.      Me|utoa, nie toa objasnuvawe }e go
Inaku ili tie institucii nitu }e se      podvedeme malku na edna kritika i toa e
usovr{at vo nivnata stru~na rabota i      isto da mu pomogneme i nemu i na
stru~no rabotewe, nitu }e ~uvstvuvaa      Vladata, se razbira Makedonija ne e
odgovornost za misleweto {to go gradat,    teret na Evropskata unija, bidej}i ne e
nitu pak nie eden den }e imame jasen      ~lenka. Nema {to da o~ekuva od tamu
uvid dali na{ata klu~na politika po      nekoi posebni, tie {to gi dava na tie
ovaa oblast, kako {to e buxetot ja       {to imaat Spogodba za stabilizacija i
zasnovame na pritisoci i na `elbi da se    asocijacija taa pomo{ kolku e ja dava
dodvoruvame na ovoj ili onoj sloj na      za nas i nie ne mo`eme nitu da i
gra|anite, ili pak navistina nie celata    zamerime,  nitu  da  i  ka`eme  na
taa politika ja zasnivame na stru~ni      Evropskata unija zo{to si gi re{ava
institucii, na nivnata osposobenost, na    pra{awata prvo na svoite ~lenki. Kakvi
nivnata   anga`iranost,    posvetenost,  bile porano, {to bile, toa e nivna
objektivnost i odgovornost.          rabota, tie si se probile i stanale
Mislam deka ovie slu~ai, raspravata za     ~lenki. Nie ne sme ~lenka i ne mo`eme
buxetot  vo  dekemvri   i  sega  za  da o~ekuvame od Evropskata unija takov
rebalansot treba da ne pou~at toj       tretman da ni pomognat. Ako mo`at, eve
sektor od izgradbata na na{ata    dr`ava  preku Investicionata banka davaat eden
da si go postavime na edna odgovorna      kredit za mali i sredni pretprijatija
osnova i da znaeme koj mo`e vo Carinata    {to e korisna rabota i toa e pomo{, da
da bide direktor, koj mo`e vo UJP da      se razbereme, no tolku e.
bide direktor, koj mo`e vo Dr`avniot      Spored toa, ne i se dostapni tie
zavod za statistika i koi sektori mora     institucii na Republika Makedonija. Taa
da gi ima za da znae kakvi }e bidat      nema pristap do tie fondovi, do tie
dvi`ewata, predviduvawata da im se       mo`nosti za pomo{ so koja raspolaga
zasnivaat vrz osnova na realnost da      Evropskata unija, toa e na{ata nesre}a.
mo`e da stoi zad politikata na Vladata.    Me|utoa, bidej}i gi gledam kako stojat
                                         59-1/22.-
rabotite so na{ata razmena so svetot i     sogledal za da pomogne. Ako mol~i nosi
ne sum taka nov da ne gi poznavam tie      odgovornost ista kako tie pravat taka,
raboti, mislam deka nie ve}e vo ovaa      slepi se pravat ne gi gledaat rabotite.
godina navistina }e dojdeme vo seriozni     Ovie raboti moram da vi ka`am nie
te{kotii za da mo`eme da odgovarame na     imavme vo toa vreme be{e zabraneto da
potrebite za pla}awe sprema stranstvo.     se iznesat deviznite rezervi, nivnata
Ova go ka`uvam za da se setite i da       cifra i nivnoto dvi`ewe vo javnost.
mislite odgovorno za taa rabota. Koga      Prvo e strogo doverliva dr`avna tajna.
ovde  ka`uvav   deka  }e  se  namalat  Site vo stranstvo znaat kade gi ~uvame
doznakite  od  stranstvo,   privatnite  deviznite rezervi    kolku imame, samo
transferi mi be{e odgovoreno deka, po      gra|anite vo toga{na Jugoslavija im
va{a ocenka, }e se zgolemat bidej}i       be{e strogo zabraneto da znaat {to se
tamu }e izgubele pravo na {tedewe ili      slu~uva  so  deviznite  rezervi.    Ili
rabota }e si do{le so site pari ovde.      ima{e istraga vo taa Vlada zo{to po
Taka ne ~ini. Vie taka mo`e optimizam      vesnici pi{uvale zo{to mesoto poskapelo
da {irite, no toa ne se seriozni        tolku i tolku. Sme{na situacija, zo{to
raboti, praksata nikade ne poznava       ne pi{uvaat koga ne poskapelo. Pa kako
taka, a od druga strana zaboravate oti     da pi{uvaat ne poskapelo, pa normalno
tie lu|e ne mo`at da si dojdat, tie       situacija koga ne poskapelo. Taka da ne
vremeno gubat rabota, pravo na postojan     mo`eme od novinarite da barame da
prestoj sakaat da si go za~uvaat, imaat     pi{uvaat i vo javnosta da se zbori i
nekoi socijalni prava, ama nema da       lu|eto da davaat izjavi za raboti koi
pra}aat   doznaki,   }e   se  namali  se normalni, tuku za tamu       kaj {to
doznakata.                   postoi opasnost od celata taa rabota.
Koga go ka`uvam ova imam namera na       Zatoa mislam deka prvo Vladata ni dol`i
Vladata da i obrnam vnimanie da se       da ni objasni zo{to taka postapi vo
soo~i so vistinata takva kakva e, ne da     dekemvri. Ne go zemam za gotovo ova
napravime {teta. Koga ministerot veli      Tito {to go vika deka ste sakale site
vlijatelen politi~ar koga }e ka`e da      da gi izmamite da glasaat za vas, mo`e
ima  devalvacija,   toga{  narodot  mu  da e taka, mo`e da ne e taka, mo`ebi
veruva i psiholo{ki lo{o se deluva. Ako     znaele lu|eto kako bilo, no kriele, od
ka`e taka jas se soglasuvam deka ne       psiholo{ki pri~ini. Sega sakam da gi
treba taka da ka`e. Ako ja poznava       oslobodam od tie psiholo{ki pri~ini i
materijata treba da ka`e so jazik koj      da ka`uvaat {to navistina mislat. Vie
}e go razberat stru~wacite i ~lenovite     znaevte deka }e bide, da re~eme, 1%, no
na Vladata, a ne da napravi lom, taka      toga{ sakavme psiholo{ki da go smirime
ne se ka`uva. Me|utoa, ako predupredi      narodot.   Taka?   Toa  mora    da  go
deka e potrebno da se povede smetka za     objasnite.
sostojbite so deviznite rezervi i toa      Drugo, sakam da se razmisli kao }e
da se smeta za mo`no nanesuvawe na       napravime   dr`avata  taka  da   si  ja
{teti, mene toa me potse}a na edno       uredime  da   se  znae  odgovornosta,
vreme, sakam da ve predupredam, koga      sposobnosta na predvidlivosta, da se
ministerot ima{e 11 godini jas stanav      zgolemi sposobnosta na predvidlivosta i
pretsedatel na Me|urepubli~ki komitet      da mo`e da o~ekuvame koga }e se donese
za  devizen   i  nadvore{no   trgovski  buxetot  da  bide  proveren   od   site
sistem. Toa go rabotev 8 godini i so      strani, stru~no da dr`i itn.
site  osobenosti   i  na  makedonskiot
                        Krizata }e ne pou~i site, }e ni pomogne
bilans  platen   i  devizen   toga{en
                        malku da se otreznime, ne veruvam deka
jugoslovenski vo detali bev zapoznaen i
                        otkako go donesovme buxetot utredenta
gi znam tie raboti. Mene ne mi treba
                        mu teknalo i sfatile deka ima kriza, a
teoretski  da  raspravame   dali  ako
                        drugite vikaat nema kriza. Site tie
navistina do`ivuvame katastrofalen udar
                        raboti treba da se objasnat i vo
vo odnosite na cenite {to sme gi
                        ekonomijata ne treba da gi terame
ostvaruvale porano deka toa nema da se
                        lu|eto da mol~at od patriotizam. Demek
odrazi  na  tekovnata   smetka  sprema
                        se  upla{ile    lu|eto  pa   od   toj
stranstvo. Toa samo lu|e koi ne gi
                        patriotizam nema da ka`at.
razbiraat rabotite i ~ekaat ~uda od
Sv.Pavle ili Sv.Petar mislat deka toa      Jas u{te ne sum rekol i sega mislam
}e ni izbega, nema da ne udri, taa       deka zemjata u{te se nao|a vo situacija
rabota ne biva, }e gi ka`eme. Ne mo`am     da izbegne devalvacija, ama ako Vladata
da prifatam deka e korisno da ne se       nekoi raboti inaku gi napravi ne vaka.
ka`uva toa {to }e go sogledam. Na kogo     Ako ni{to ne napravi Vladata rekol jas
da go ka`uvam, mora da go ka`uvam na      ne  rekol   }e  dojde  do   seriozna
Vladata, vo javnosta. Sekoj od nas e      devalvacija i toa }e bide mnogu opasno.
dol`en toa da go ka`e toa {to go        Posledicite se mnogu pogolemi. Zatoa
                        ajde  da   se  raspravame,    da   se
                                           59-1/23.-
preubeduvame, da se razjasnuvame {to      seriozna finansiska kriza. Navistina ne
u{te treba da se napravi samo toa da ne     sme  sovr{eni   vo   predviduvawata.
ni se slu~i. Blagodaram.            Blagodaram.
Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.     Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
Za replika se prijaven ministerot za      Kontra replika gospodinot Stojan Andov,
finansii, povelete.               povelete.
Trajko Slaveski: Blagodaram.          Stojan Andov: Ve molam, vaka.
Zna~i   gospodine    Andov,    okolu  Se razbira krizata mnogu lu|e iznenadi,
predviduvawata.   Jas  gledav     na  no angliskata kralica vo oktomvri tie
~asovnikot nekade prvite pet minuti od     pra{awa gi postavila. Vie na krajot na
va{iot govor gi namenivte za toa. Se      godinata vikavte oti nema kriza i u{te
soglasuvam deka treba instrumentariumot     dva, tri meseci vikavte 5,5% }e bide
za predviduvawe da zajaknuva, no nema      rastot. Ne sakam da pogodi ili da
nikoga{ da bide sovr{en, zatoa {to kako     pogre{i  Trajko   Slaveski,  sakam  da
{to  ka`avte  deka  vo  op{testvenite   vospostavime institucionalna mre`a da
pojavi koi {to op{testvenite nauki       zajakne dr`avata da mo`e navistina da
sakaat da gi dofatat i da gi tretiraat     se potpira na realni ocenki.
nema da se dojde do takov mehanizam.      Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
Koga  nie  predvidovme  5,5%,  a  vie
                        Za replika e prijaven gospodinot Goran
rekovte vi dol`ime zo{to taka sme
                        Misovski, povelete.
oti{le. Zna~i koga nie predvidivme 5,5%
Me|unaroden monetaren fond predviduva{e     Goran     Misovski:     Blagodaram
eden procenten poen pomalku, 4,5%.       potpretsedatelke,   po~ituvani  kolegi
Pogre{ivme i nie, pogre{ija i tie. Eve     pratenici, po~ituvan minister.
nie da sme pomalku sposobni da imame      Mojata replika gospodine Andov e vo
pomalku lu|e itn. no, pogre{ija i tie.     delot na diskusijata kade napomenavte
Ova e vistina, da ne go sfatite kako      deka izlagaweto na ministerot be{e
{ega.                      dobronamerno.    Apsolutno   ne   se
Nekade vo oktomvri minatata godina       soglasuvam so vas. ]e mi prostite vie
Londonskata visoka ekonomska {kola, se     ministre, ne poni`i site     pratenici
sele{e vo edna nova zgrada i po toj       sporeduvaj}i ne so meteorolozi. Kolku
povod nejzinoto viso~estvo kralicata      dovolno sme kvalifikuvani da govorime
Elizabeta be{e pokaneta, a tamu site      na ovaa tema i za predviduvawata i
vrvni imiwa, znaete deka Londonskata      okolu meteorologijata.
visoka ekonomska {kola e najvisokata      Dozvolete da napravam edna digresija vo
dr`avna institucija za ekonomska nauka     vid na replika. Vo Norve{ka ima eden
i istra`uvawe i nastava vo Obedinetoto     grad se vika Bergen, od 365 dena vo
kralstvo. I britanskata kralica mnogu      godinata, mislam deka 323 dena vrne.
u~tivo vo kralski manir gi pra{ala       Imaat edna lokalna televizija i 4 pati
profesorite zo{to nikoj ne go predvidel     vo denot se emituvaat vesti, no po site
ova {to ni se slu~i, so krahot na        vesti  ima  sostojba  za  vremenskata
finansiskiot sistem, ekonomskiot itn.      sostojba  za  utre{niot  den.  Zna~i
Dignale ramenici. Otposle nekoj vo       gra|anite   na   Bergen   izdvojuvaat
Fajnen{l tajms pi{uva{e, ama ne mnogu      sredstva od buxetot za prezenterkata da
se javija da objasnat ili da odgovorat     im ka`e deka utre }e vrne. Taka i
na pra{aweto na nejzinioto viso~estvo.     na{iot minister za finansii prima plata
Eden  ekonomist   vo  SAD  neodamna,  od parite od gra|anite za da im ja ka`e
minatiot   mesec  izbrojal   deka  na  vistinata na gra|anite na Republika
univerzitetite vo SAD ima 16 iljadi, ne     Makedonija kako }e `iveat utre, a ne da
samo na univerzitetite     tuku i vo    ne ubeduva deka nema kriza vo Republika
drugite  institucii,  ima  16  iljadi  Makedonija, deka krizata }e ne odmine,
profesionalni  ekonomisti.   Zna~i,  da  deka Republika Makedonija }e zaraboti
objasnam  nie  sme  vo  taa  bran{a,  stra{no vrz baza na krizata i vedna{ po
profesionalen ekonomist e onoj koj       izborite vo rok od dva dena da go
profesionalno se zanimava, zna~i posle     predlo`i  ovoj  sme{en  rebalans  na
fakultet. Ne site so zavr{en ekonomski     buxetot i predviduvawata od 5% na rast
fakultet ili biznis {kola. Vo Amerika      na BDP eve sega da padne na 1%.
mo`ebi gi ima i milioni, ama 16 iljadi     Koj }e odgovara ili dali ministerot za
profesionalni ekonomisti i samo na 3-4,     finansii }e si podnese ostavka ako se
edniot od niv Nuriel Rubini , drugiot      poka`e deka i ovie predviduvawa ne se
Nasan Talev itn. im se priznava vo eden     to~ni, pa da ja zavr{ime godinata so
ili vo drug kontekst vo izminatite dve,     minus 2, minus 3, ne daj Bo`e minus 4.
tri godini uka`ale deka kako {to se       opasna e tezata da ja prodadete na
odvivaat rabotite ne mo`e da dojde do      gra|anite na Republika Makedonija deka
                                         59-1/24.-
zalo`bite na gra|anite na Republika        razbira, barawata i potrebite se mnogu
Makedonija za vlez vo Evropskata unija      pogolemi.  Bidej}i    prepoluvaweto   na
}e bidat zaludni i }e ne snajde ona {to      finansiskite sredstva od Buxetot za
gi sna{lo mileni~iwata na Evropskata       2009 godina nameneti na DUT, ovaa
unija, mislam deka toa ne e vo red.        ustanova  navreme    gi  podnese  site
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.         razumni   barawa    i   neophodni   do
                         ministerot za obrazovanie i nauka i
Kontra replika gospodinot Stojan Andov,
                         toa, barawe za zavr{uvawe na ekonomsko
povelete.
                         pravniot fakultet, barawe za izgradba
Stojan  Andov:    Samo  da  pojasnam,  na  studentski   domovi,   barawe  za
voop{to ne mislam deka ako mu pripi{eme      biblioteka i studentski centar, barawe
na  ministerot    zla  namera   }e  gi  za otpo~nuvawe so rabota na poliklinika
podobrime sostojbite ili }e bide ne{to      i laboratorii za medicinskiot fakultet.
pojasno.  Jas   mu  pripi{uvam   dobra  Potoa, barawe za fakultetot za biznis i
namera, mislam deka site sme ovde so       administracija    vo   Kumanovo,   za
dobra  namera   dojdeni,   no  ne  se  snabduvawe so kompjuteri koi sega se
soglasuvam so negovoto objasnuvawe kako      ve}e mnogu zastareni. Ima podneseno
i  gospodinot   Misovski   {to  ne  se  barawe  za  transportni    sredstva  za
soglasuva    so   objasnuvaweto    od  potrebite na Univerzitetot. Posebno za
ministerot.                    disperziranite    fakulteti    i  drugi
Jas objasniv zo{to ne se soglasuvam i       potrebi. Na ova sakam da go dodadam i
koi se moite argumenti. Me|utoa, samo       podnesuvaweto na amandmani od strana na
ako mislime edni za drugi deka imame       DPA, podneseni za potrebite na ovoj
samo zli nameri, edinstveno da po~neme      univerzitet. So podnesuvawe na ovie
da se mrazime i iskorenuvame, a jas        amandmani,   se    potrudivme    preku
mislam deka nie so stavovite i so         rebalansot na buxetot za 2009 godina,
politikata    da   odime,    a   ne  da ovozmo`ime normalizirawe na rabotata
dobronamernost i zlonamernost. Morame       i nadminuvawe na problemite, so koi se
site da bideme dobro namerni, toa e        soo~uva ovaa visoko obrazovna ustanova.
mojot stav.                    So  odbivaweto   na   na{ite   amandmani
Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.      nameneti za ovoj univerzitet od strana
                         na Vladata na Republika Makedonija i
Objavuvam pauza do 15.00 ~asot.          soodvetnite ministerstva u{te edna{ go
(Pauzata e dadena vo 14,55 ~asot)         doka`aa toa deka definitivno ne sakaat
(Po  pauzata   sednicata   prodol`i  so  da go pomognat DUT, tuku naprotiv, go
rabota vo 15,07 ~asot)              porpre~uvaat   istiot.   So  posledniot
Svetlana Jakimovska:     Prodol`uvame so   rebalans, so samo 210 milioni denari za
rabota.                      DUT od 2 milijardi i 100 milioni
                         predvideni za dr`avnite univerziteti e
Ima zbor pratenikot Julijeta Markum        nerazumno i diskriminatorski za DUT
povelete.                     sporedeno    so    drugite    dr`avni
Julijeta   Markku:     Vi  blagodaram  univerziteti vo Republika Makedonija.
po~ituvana potpretsedatelke vo ime na       Iako ovoj univerzitet ima golem broj
prateni~kata grupa na DPA da go iznesam      studenti,  nastavnici,    sorabotnici  i
na{eto nezadovolstvo i revolt vo odnos      administrativno tehni~ki personal, za
na neproporcionalnata raspredelba na       istite  se  dodeleni   samo   10%  od
finansiskite buxetski sredstva na DUT       finansiskite sredstva od ovoj buxet. So
so  rebalansot   na  buxetot   za  2009  ovoj rebalans DUT se finansira 67% so
godina.                      sopstveni sredstva, dodeka samo so 33%
DUT  e   prv   integriran    Dr`aven  so sredstva od Buxetot na Republika
univerzitet vo Republika Makedonija,       Makedonija,   {to   pretstavuva   edna
koj svojata rabota ja zapo~na so ~etiri      diskriminacija za ovoj univerzitet. Od
fakulteti i edno vi{o u~ili{te. Dodeka      210 milioni denari, 170 milioni denari,
sega ovoj univerzitet ima 11 fakulteti      ili 80% od finansiskite sredstva se
i eden institut i site akreditirani i       nameneti za plati na nastavnicite,
zasnovani   so   Zakonot   za  visoko  dodeka 40 milioni denari, ili 20% od
obrazovanie   spored   standardite   od  ovie finansiski sredstva se predvideni
Bolowa.  Se  baraat   podobri   uslovi,  za  kapitalni   investicii.    Nasproti
prostor za predavawe, pove}e predava~i      ~estite barawa na DUT, ovoj buxet za
i sredstva za realizirawe na nastavno       DUT da se preispita bez pri~ini se
vospitniot proces.                skrati za 10 milioni denari poradi ne
                         efektivnata rabota na administracijata
Poa|aj}i od toa, deka ovoj univerzitet
                         na Minsiterstvoto za obrazovanie i
po brojot na studenti ima pove}e od 13
                         nauka i Ministerstvoto za finansii i
iljajdi  studenti,   e  vtor   Dr`aven
                         samo so edno pismo so koe se potvrduva
univerzitet vo Republika Makedonija, se
                         deka e nezavisen praven subjekt, koj
                                            59-1/25.-
ima pravo da podnese vrabotenite vo       obrazovna ustanova za Albancite od
Agencijata   za   vrabotuvawe,   ovaa  Makedonija se pravat opstrukcii, uceni,
poliklinika na DUT se zatvori. Za DUT      pritisoci, od politi~kata strana na
od po~etokot na 2009 godina ne se ra       Dr`avniot inspektorat koja i drugi
spredeleni   finansiski    sredstva  za  golemi nepravdi i nemarnost. Dodeka
objektot na ekonomskiot i pravniot        poslednite   kontroli    na  Dr`avniot
fakultet.  Poradi    golemiot  broj  na  inspektorat na soodvetnite ministerstva
studenti i nedostatok na prostor so       mu stavija kapak na politikata na DUI
zakon, Vladata ima obvrska sekoi tri       otvoreno, poka`uva deka tie se pri~ina
meseci   da    dostavuva    finansiski  i tie gi iniciraa ovaa kontrola na
sredstva. Za ovoj univerzitet postojano     inspektoratite so cel da go obezspravat
se  odbiva   baraweto   za  optimalna  i damkosat ovoj va`en univerzitet za
infrastuktura    za   interesite   na  Albancite vo Makedonija. Vi blagodaram.
studentite,   za   studenski   dom,  za  Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.
biblioteka, za studenski centar i mnogu
                         Za replika e prijavena gospo|a Jakupi
drugi barawa. Republika Makedonija nosi
                         Zumrete, povelete.
odluki za disperzirani studii vo razni
gradovi i toa bez konsultacija na        Zumrete Jakupi:   Vi blagodaram gospo|a
organite na DUT, {to ja zagrozuva        potpretsedatelke, po~ituvani prisutni i
avtonomijata na ovaa visoko obrazovna      po~ituvana   kole{ke,   moram   da  ve
ustanova.  Disperziranite    studii  vo  demantiram i toa so fakti zatoa {to jas
razni gradovi ostanaa bez finansii po      ne zemam zbor samo za da izlezam na
edna godina na fakultetot za biznis i      televizija tuku argumentirano i toa so
administracija   vo   Kumanovo  ne  se  dokumenti  i   toa  od  pri~ina  {to
isplateni   nitu   naemninite,   nitu  aktuelnite  investicii    koi  {to  se
objektite,     nitu    platite   na  investiraat posebno vo Ministerstvoto
nastavnicite, nitu patni ili dnevni       za zdravstvo kade {to imame gradewe na
tro{oci na istite.                ambulanti, vo ruralnite mesta kade {to
                         ima  pove}e   od  23  milioni  denari
Da ve potsetam deka ovoj univerzitet
                         investirawe, vredi da se spomne deka
ima demografska struktura so 80% od
                         prodol`uvaat gradewata i rabotite vo
studenti i toa Albanci 20%, studenti
                         ambulantite vo Kali{te, vo Vrap~i{te,
Makedonci,   Turci,    Romi,  i  drugi
                         vo Crn Vrv, Kopanica, Katlanovo, Vejce,
pripadnici na drugite etni~ki zaednici.
                         Mervo, Frangovo i drugi mesta taka {to
Studiite se organiziraat na albanski
                         prodol`uvame do Gorno Kosovrsti i vo
jazik, makedonski i angliski jazik.
                         univerzitetskite kliniki vo Tetovo se
Dokumentacijata se pi{uva na albanski i
                         isto taka dodeleni od rebalansot nad
makedonski jazik, {to zna~i deka ovoj
                         dva milioni denari, vsu{nost nad 2
univerzitet ima potreba za pogolem broj
                         milioni evra, i vsu{nost ova poka`uva
administrativni tehni~ki personal. So
                         kakov pristap imame nie kon objektite
ovoj rebalans na buxetot za 2009 godina
                         koi {to se od interes za gra|anite. Vie
ne se zemeni predvid voop{to ovie
                         dve godini go imavte Ministerstevoto za
fakti.  Za uni{tuvaweto da bide u{te
                         zdravstvo i neuspeavte da napravite
povidlivo vo DUT od strana na Vladata i
                         ni{to za taa klinika, nitu pak za
ministerstvata, postojano ima politi~ki
                         ambulantite iako potrebite na gra|anite
pritisok i ekonomski, so cel, da zgasne
                         bea golemi i tie potrebi gi imaa tie i
ovaa ustanova. Ironijata da bide u{te
                         vo vremeto koga vie bevte na vlast. Toa
pogolema pratenicite na DUI samo ogan
                         e  Ministerstvoto za obrazovanie      i
ne iznesuvaat od ustata branej}i go DUT
                         nauka. Na toj spot, isto taka i tamu
od zloupotrebite deka navodno za niv
                         sme napravile razni investirawa i vo
toa e svet univerzitet poradi koi
                         obrazovanieto isto taka prodol`uvaat
pri~ini mol~at so ovie nepravdi i
                         kapitalnite    investicii    vo   site
poradi koi pri~ini na sekoj na~in se
                         obrazovni ciklusi i kolku za va{e
trudat  da   go  popre~at   i  da  go
                         informirawe   so   ovoj   rebalans  se
obespravat istiot.
                         predvideni golemi investicii vo iznos
Po~ituvani pratenici, DUT mu se pravi      od 210 milioni denari. Od ovie sredstva
u`asna i golema nepravda sporedena so      vredi da se spomne deka }e se zavr{at i
drugite univerziteti vo Bitola, Skopje      osnovnite u~ili{ta od Bogoviwe, od
i [tip. Zasnovaj}i se so raspredelbata      Skopje, vo Ki~evo i u~ili{teto vo
na buxetot i so drugi spoenata fakti,      Drenovce, vo Debre{te, vo Xep~i{te, a
so   nemarnosta    na   Vladata   i  potoa }e se po~ne so gradewe na
Minsiterstvoto za obrazovanie i nauka      osnovnite    u~ili{ta    Kongret   i
po racionalnite barawa i neophodni na      Manastirit,   kako   i  u~ili{teto  vo
ovoj univerzitet i Vladata za toa ima      Idrizovo, vo Novo Selo, @elino, potoa i
obvrska da gi obezbedi istite sredstva,     vo Zajas, pa vo Orlanci, Ara~inovo itn.
otvoreno,   kon   edinstvenata   visoko
                                          59-1/26.-
Zna~i, vo srednoto obrazovanie }e se        Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.
prodol`i so na{ite maksimalni zalo`bi       Kontra replika gospo|a Iljazi Sadije,
za   kapitalni    investirawa    i  so  povelete.
rebalansot   imame   okolu   55  milioni
                          Sadije Iljazi: Vi blagodaram po~ituvana
denari, so koi {to }e se zavr{i
                          potpretsedatelke, po~ituvan gospodine
gradeweto na gimnazijata Zef Qu{ Marku
                          Jonuzi,  vie   gre{ite  zatoa  {to
vo Skopje. Isto taka ima i drugi
                          disperziranite fakulteti se otvoraat
gradewa i vo visokoto obrazovanie na
                          bez odobrenie od glanvot organ na DUT,
DUT. Samo u{te malku sakam da istaknam
                          bez soglasnosta na Senatot. Zatoa, nie
deka vo Univerzitetot vo Tetovo so ovoj
                          nemame investicii, nitu se dodeluvaat
rebalans se nadevame deka }e se zavr{at
                          sredstva za istite, nitu za plati.
i objektite koi {to se zapo~nati. Vi
                          Zna~i, tie treba da bidat vo mati~nata
blagodaram mnogu.
                          ustanova, a potoa da prodol`at so
Svetlana Jakimovska:     Ima zbor gospo|a   rabota. Tie nemaat nikakvi finansiski
Iljazi Sadije, povelete.              sredstva za nivnata rabota. Zatoa,
Sadije Iljazi: Vi blagodaram po~ituvana      mislam deka gre{ite so va{iot pristap.
potpretsedatelke, gospo|a Jakupi, po se      Vo odnos na DPA ova e partijata koja go
izgleda napravi pogre{na replika. Jas       stavi vo red DUT, koj go spasi od
ne  zboruvav   za  ambulantite,    tuku  kriminal. Vi blagodaram.
govorev   za  DUT.  Nitu   zboruvav  za
                          Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.
osnovnite u~ili{ta, nitu za srednite
u~ili{ta.                     Ima zbor Uzeiri Ferati Meraq, povelete.
Vtoro, da vi ka`am deka ovde pred mene       Meraq Ferati Uzeiri: Blagodaram gospo|o
e peticijata podnesena od profesorite       potpretsedatel,   po~ituvani   kolegi
od  DUT   koi  go  izrazuvaat   svoeto  pratenici od napravenite analizi na
nezadovolstvo zaradi golemite nepravdi       rebalansot na buxetot, mo`eme da vidime
od strana na va{iot inspektorat, a vie       deka  imame   potpoln  sudir  me|u
ja  podnesovte    ovaa   va{a   famozna  mo`nosetite i potrebite koi {to se
informacija so pofalbi i voobrazeni        realni.  Samo  da  ve  potsetam  deka
deka ste napravile edna mudra, golema       aktuelnata Vlada sekoga{ ne ubeduva{e
rabota, {to ste damkosale edna tolku        deka globalnata ekonomska kriza nema da
va`na ustanova kako {to e DUT. Zatoa        ja  opfati   Republika   Makedonija,
velam deka vi e popusto. Ovde e          me|utoa, eve se slu~i i toa za koe {to
diskriminatorsko deka za eden student e      ekspertite  i  opozicijata  alarmiraa
258 evra, za student Albanec vo DUT.        dolgo vreme da se prezemat preventivni
                          merki i da ne se slu~i situacija vo
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
                          koja {to imame seopfatna resesija, koja
Za replika e prijaven gospodinot Jonuz       {to  ima  u`asni  posledici  po  site
Iseni, povelete.                  oblasti na `ivotot, posebno recesii koi
Jonuz   Iseni:   Blagodaram    gospo|o  {to  nas  posebno  ne voznemiruvaat,
potpretsedatel,                  rezesiite vo zna~ajnite institucii za
Jas   navistina    ne   gi   sfa}am  Albancite, po~nuvaj}i od obrazovanieto,
pretstavnicite                na  kulturata, i zdravstvoto.
DPA koi {to Univerzitetot vo Tetovo go       Za  obrazovanieto  mojata  po~ituvana
narekuvaat kako mesto na koko{ki, a        kole{ka govore{e i go ka`a toa {to
potoa   se  ka`uvaat    kako  najgolemi  treba da go ka`e. Jas nema da dol`am
za{titnici    na   ovoj    univerzitet.  mnogu, me|utoa, }e se skoncentiram vo
Navistina, od druga strana mo`ebi i        oblasta na zdravstvoto i toa {to mene
mo`am da gi sfatam deka im se namalija       me interesira e vsu{nost bolnicata vo
sredstvata koi nepravi~no se davaat na       Tetovo.
akativistite na DPA, koi nepravi~no gi       Po~ituvani kolegi, da ve potsetam deka
zaposlija vo nivniot mandat i tuka imam      za 2009 godina, za klini~kata bolnica
lista na tehni~kiot personal koj {to        vo Tetovo, bea predvideni 30% pomalku
nema  nitu  e  den  raboten   den  vo  finansiski sredstva od 2008 godina,
univerzitetot    vo  Tetovo,   a  sepak  znaej}i deka ovaa bolnica pokriva golem
dobival plata i nadomestok. Toa se         broj na `iteli i tokmu na ovaa bolnica
aktivisti na DPA, tuka e pretsedatelot       i se ukinaa mnogu sredstva od Buxetot
na Unijata na mladite na DPA i mnogu        vo sporedba so drugite bolnici ili
drugi poznati imiwa na DPA. Se ~ini        kliniki vo Republika Makedonija. Isto
deka celta ili namerata na gospodata od      taka, da ve potsetam deka klini~kata
DPA e deka vsu{nost `alat deka se pravi      bolnica se izdigna vo vladeeweto na
disperzija na DUT, `alat deka nema da       DPA. Istovremeno, slu`e{e kako osnova
mo`at celosno da manipuliraat so site       ili baza za otvorawe na fakultetot za
onie sredstva koi se opredeluvaat na        medicina i stomatologija pri DUT. Za da
DUT. Blagodasram.                 se odr`i klilni~kata bolnica vo ovoj
                                          59-1/27.-
status {to go ima ili na ova nivo,       Samo  za   ilustracija   }e  uka`amna
treba{e  da  se  izgradi   i  urgenten  nekolku   nesporni   pokazateli   koi
centar, treba{e da se po~ne so gradewe     poka`uvaat deka predvideniot Buxet za
na  psihijatriski   centar   i da  se  2009 godina navistina e restriktiven i
prodol`i so specijalizacija na mnogu      go     onevozmo`uva      normalnoto
novi kadri, kako i da se otvoraat novi     funkcionirawe na ovaa institucija.
prostori i sali kako za potrebite na      Iznosot na sredstvata kako rezultat na
klini~kata bolnica, taka i za nastavata     zgolemuvaweto na Fondot i kako rezultat
na studentite od fakultetot za medicina     na preminuvawe vo sistemot bruto plata
i stomatologija. Da ve potsetam deka vo     iznosot dostignuva 20 i nekolku milioni
vremeto na vladeeweto na DPA seto ova      denari.  Spored  ova  izleguva  deka
be{e obezbedeno, me|utoa, so doa|aweto     nedostatokot na sredstvata korespondira
na vlast na DUI, ne samo {to ne se       so  iznosot  na  sredstvata  koi  se
realizira nitu eden od ovie proekti,      potrebni za pokrivawe na prazninite, na
tuku be{e i popre~en.              stavkite koi vo kumulativa imaat iznos
So    recesiraweto   na  finansiskite  od, ne{to {tona direkten na~in vodi do
sredstva za ovaa bolnica, u{te edna{ }e     zgolemuvawe   na   nelikvidnosta   vo
ve potsetam deka ova e mnogu zna~ajna      Klini~kata bolnica vo Tetovo.
bolnica za Albancite. Od seto ova se      Po~ituvani kolegi, od seto ova {to go
konstatira deka na Klini~kata bolnica      ka`avme,  }e dojdeme do zaklu~ok deka
vo Tetovo, vo ovie uslovi ili pak so      so ovoj trend Klini~kata bolnica    nema
ovie  nedostatoci   na  prostor,  na  da mo`e da slu`i takva, kako Klini~kata
aparatura se stava pod znak pra{awe       bolnica. Isto taka }e se stavi pod znak
normalnoto funkcionirawe na istata, ako     pra{awe i kvalitetot i uslugite koi gi
se sporedi so statusot koga se izdigna     nudi ovaa bolnica.
za vreme na vladeeweto na DPA.
                        Od seto ova {to go spomnav }e vidime
Po~ituvani kolegi sakam da vi go ka`am     deka  na   Klini~kata   bolnica  na
samo  ova  koe  e  skandalozno.   Vo  sistematski tendenciozen na~in se pravi
Klini~kata bolnica vo Tetovo imame       finansiska degradacija otkako postoi
lekar hirurg odnosno imame neurohirurg     ovaa vladina koalicija DUI - VMRO-
koj  operira   so   negovite   li~ni  DPMNE.
instrumenti, {to za mene e skandalozno.
                        Mene me za~uduva i e za ~udewe faktot
Sekoj den gledame desetici ambulantni
                        na mol~eweto na DUI koga gledame deka
koli koi transportiraat pacienti od
                        ova se najte{kite momenti za Albancite
Klini~kata  bolnica    vo  Tetovo  vo
                        vo ovaa dr`ava. Blagodaram.
Klinikata vo Skopje. Zo{to? Zarem nie
vo Tetovo nemame dobar lekar. Sigurno      Svetlana Jakimovska: Blagodaram.
deka imame, no toa se rpavi od pri~ina     Za replika e priajvena gospo|a Zumrete
{to vo ovaa Klini~kata bolnica nema       Jakupi, povelete.
nitu elementarni uslovi za usluga na      Zumrete Jakupi: Blagodaram.
pacientite.   Toa  e   posledica  na
nedostatok na finansiski sredstva.       Po~ituvana kole{ke, vie vo izminatite
                        dve godini koga bevte na vlast go
Druga  situacija   koja  go  ote`nuva  imavte  Ministerstvoto  za  zdravstvo,
funkcioniraweto na ovaa institucija e      osven Ministerstvoto za obrazovanie,
toa  {to    pri    apliciraweto  za  {to go naglasiv i }e vi ka`am deka od
sklu~uvawe na dogovori vo 2009 godina,     ovoj  rebalans   za  2009  godina  se
samo   od  Fondot   za   zdravstveno  dodeleni 2 milioni evra    DUT, fakti~ki
osiguruvawe, vo visina od 400 i ne{to      za bolnicata vo Tetovo {to e i kako
iljadi denari, opfa}ajki gi tuka i       klini~ka bolnica, a vie vo tekot na
sredstvata   koi   se   akumuliraat,  2008  godina,   pred  parlamentarnite
participacijata n apacientite koi se      izbori vrabotivte    nesoodveten kadar,
smetaat kako sredstva na Fondot za       ili 150 lica i na toj na~in sakate
zdravstveno osiguruvawe vo visina od 36     kvalitet  vo  taa  ustanova.  Zna~i,
milioni denari od strana na Fondot za      kvalitet }e ni ponudi ovoj kadar koj e
zdravstveno osiguruvawe se opredelenis     vraboten, partiski kadar.
redstva vo iznos od samo 377 milioni
denari odnosno 411 milioni denari so      Vo izminatite dve godini nitu edna
sredstvata   od   participacijata   n  ambulanta ne izgradivte vo ruralnite
apacientite. Sporedeno soiznosot tie se     podra~ja, a jas vo mojata prethodna
pomali za 58 milioni denari. Ovoj        replika do va{ata kole{ka so ime i
nedostatok so aplicirawe na noviot       prezime i so argumenti gi ka`av site
sistem za bruto plati na godi{no nivo      ambulanti vo ruralnite podra~ja. Vie ne
za 24 milioni denari odnosno godi{en      uspeavte nitu edna da izgradite, a nie
nedostatok na postoe~kiot Buxet koj }e     gi izgradivme site tie ambulanti i
bide vo vrednost od 90 milioni denari.
                                         59-1/28.-
seu{te  nema   da   sopreme   tuku  }e  Iako vo tekot na v~era{nata i dene{nata
prodol`ime i ponatamu da gradime.        rasprava od strana na pratenicite bea
Koga se zboruva za specijalizacii, isto     iska`ani mnogu stavovi i razmisluvawa
taka i vo toj del isprativme kadar na      po odnos na rebalansot na Buxetot,
specijalizacija nadvor od dr`avata za      sepak ~uvstvuvam za potrebno da dadam
da gi ispolnat potrebite na gra|anite,a     odredeni komentari koi se odnesvuaat na
ne samo da postojat na broj da gi        predlo`eniot rebalans na Buxetot i pri
branat samo partiskite interesi. Nie       toa da go iska`am misleweto po odnos na
kako seriozna partija za sekoja rabota      istiot.
se   zafa}ame    seriozno,    pomalku  Buxetot za 2009 godina odnapred be{e
zboruvame, a pove}e rabotime.          osuden na neuspeh so ogled na negovata
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.         golemina koja e neostvarliva, {to se
                         poka`a  i  so  brzoto  predlagawe  na
Kontra  replika   ima  gospo|a   Uzeiri
                         rebalansot na Buxetot, bidejki i toga{
Ferati Meraq, povelete.
                         i sega uka`uvame deka ovoj Buxet e
Uzeiri  Ferati   Meraq:   Po~itugvana  namenet za izborna godina i Vladata
kole{ke vie navistian ne     zaslu`uvate  navistina,   so  ogled  na  toa  {to
moja protivreplika. Posebno ne svativ      govorevme i toga{ no i denes, se poka`a
za {to vie mi repliciravte, me|utoa }e      deka ne znae ili ne mo`e da se spravi
vi  dadam  edna   sugestija.   Nemojte  so aktuelnata kriza. Ekspertite i toga{
nikoga{ da se zanimavate so toa {to       uka`auvaa i ja predupreduvaa Vladata
napravila nekoja partija koga nekoga{      deka proekciite na Buxetot za ovaa
bila na vlast zatoa {to toa poka`uva       godina se postaveni na stakleni noze,
politi~ka slabost na edna partija, na      so ogled na aktuelnata ekonomska kriza
eden politi~ki subjekt koj {to e na       i so ogled na recesijata vo koja
valst.                      zapadna svetot. Za site nas seu{te ne e
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.         jasno kako celiot svet e zagri`en za
Ima  replika  zamenik   ministerot   za  globalnata   ekonomska  kriza,  na{ata
finansii, povelete.               Vlada izleguva so rebalans na Buxet vo
                         koj povtorno se sodr`ani ili ne se
Nedim Ramizi: Blagodaram.            namaleni stavkite koi se odnesuvaat na
Samo kratko }e ka`am i pokraj brojnite      obemnoto   i   neracionalno   tro{ewe,
kritiki  skoncentrirani    prete`no  vo  optovaruvaweto na privatniot sektor i
delot na zdravstvoto, konkretno za        merki za koi pri toa i na Komisijata
Klini~kata bolnica vo Tetovo, ne e        ministerot za fiannsii govore{e, na
dobro toa {to prateni~kata     ka`a deka  nikoj do sega ne gi po~uvstvuva, ili
ne se investira vo ovoj Klini~kata        navistina ne se znae koi se tie merki
bolnica.  Dobro  be{e  da  ka`e  pred  so koi }e im se pomogne ili }e se dadat
javnosta deka tokmu so dopolnitelniot      odredeni beneficii za realniot sektor.
rebalans se izdvoeni 100 milioni denari     Duri posle nekolku meseci uka`uvawe od
za toj Klini~ki centar za izgradba na      strana na ekspertite, na politi~kite
dijagnosti~ki centar. Zna~i dobro e,       partii,  na  stopanskite  komori,  vo
koga se kritikuva, da se ka`at i ovie      rebalansot na Buxetot e navedeno deka
raboti deka tokmu so ovoj rebalans se      Republika Makedonija ja zafati ovaa
izdvojuvaa 100 milioni denari.          kriza, iako na po~etokot, od strana na
Svetlana Jakimovska: Blagodaram.         minsiterot za finansii i na drugite
Kontra  replika   ima  gospo|a   Uzeiri  pretstavnici na Vladata se tvrde{e deka
Ferati Meraq, povelete.             od takvata ekonomska kriza Makedoniaj
                         duri }e imai }ar odnosno }e ima odreden
Uzeiri Ferati Meraq: Tie pari {to vie      benefit   za   stopanstvoto.   Vlaata
gi spomnuvate navistian ne se voop{to      predlo`i nekolku merki od koi navistina
dovolni i do kolku bi bile dovolni,       nema nikakov efekt za {to nie i porano
znaeme deka tie se samo na hartija        se obiduvavme da uak`eme odnosno ne
inikoga{ nema da se realizirat, kako       nekolku pati dadovme na{i predlozi i
{to i dosega se slu~uvalo. Blagodaram.      sugestii odnosno dadovme serija na
Svetlana Jakimovska: Blagodaram i jas.      merki koi bea seriozni, koi navistian
Sleden  za  zbor  e  Marku  Julijete,  }e  donesat   vistinski  povolnosti  i
bidejki ne e tuak go gubi pravoto za       subvencii vo realniot sektor. No, sepak
zbor.                      i sega ne e docna del od tie merki koi
                         navistina gi predlo`ivme i za koi
Ima zbor gospodinot Mende Dineski,
povelete.                    govoreme Vladata da gi prifati, bidjeki
                         navistina e dobro tie merki ili del od
Mende     Dineski:      Blagodaram  prifa}aweto an tie merki }e bide od
potpretsedatelke.                interes za site gra|ani na Republika
                         Makedonija. Ako ve}e ni{to ne prifa}ate

                                          59-1/29.-
pametno e da go povle~ete ovoj rebalans     na  spomenici.   Govorevte    deka  ima
na Buxet, da se otka`ete od gradeweto      zabrana za vrabotuvawe u{te od 10
an spomenicite i salite i navistina da      januari, bidejki ste      gi po~ituvale
ponudite rebalans na Buxet koj }e ja       Zakonot i za vreme na izbornata kampawa
otslikuva   realnata    sostojba   vo  ne vrabotivte ni eden ~ovek, {to ne e
Republika Makedonija.              to~no. Toa go govorev i na Komisijata
Po~ituvani   pretstavnici   na  vlasta,  za finansii so primeri, konkretno za
bidjeki upornosi terate po svoe i        op{tina Bitola, poso~iv serija i serija
nikako ne sakate da poslu{ate nekogo,      na vrabotuvawa od strana na dr`avnata
nitu opozicijata, nitu eksperite, nitu      administracija, no toa ne vlijae kaj
stopanskite    komori,      navistian  ministerot za finansii, uporno stoi na
Republika Makedonija se pove}e i pove}e     toa  deka   Vladata    na   Republika
ima zgolemuvawe na      nevrabotenosta,   Makedonija     vo   izminatiot   period
zatvorawe na fabriki i namalen `ivoten      odnosno vo izminatite nekolku meseci ne
standard.                    vrabotila. Eve i sega }e potsetam,
                         Centarot za socijalni gri`i pod hotelot
Vo vreme na ekonomska kriza, povtorno
                         Molika i u{te serija na drugi dr`avni
so ovoj rebalans da proektirate Buxet
                         institucii vo op{tina Bitola, navisitna
od, otprilika 2,4 milijardi evra vkupni
                         ima vrabotuvawa za vreme na kampawata.
rashodi  e  daleku  od   bilo  kakvo
                         Se {tedi, navistina, po~ituvani kolegi,
ekonomski razum, a vie se obieuvate da
                         no se {tedi na vrabotuvawe na gra|ani,
ni ka`ete deka ovoj Buxet e najrazvojno
                         ne se {tedi na vrabotuvawe na partiski
orientiran do sega i deka gi otslikuva
                         lu|e  preku   partiskit    eagencii  za
vladinite napori za spravuvawe       so
                         vrabotuvawe, za koi nikoga{ do sega ne
mo`nite   posledici   od   globalnata
                         ste sakale da progovorite.
ekonomska kriza.
                         Po~ituvaniot   minsiter   za   vreme  na
Za  vreme  na  kampawata,   po~ituvani
                         komisiskata rasprava, se obidovme preku
kolegi, ministrite i premierot ne mo`ea
                         odredeni amandmani koi gi predlo`ivme
da prestanat so kopawe na dupki i
                         kako opozicija, da pomogneme da se
frlawe na lopati cement, iako site
                         nadminat problemite so koi se soo~uvaat
znaevte deka tie proekti co toj moment
                         vo Ministerstvoto za finansiii Valdata
navistian   se  neostvarlivi   i  deka
                         site  tie   gi   odbi   so   sme{ni
Republika Makedonija e vo seriozna
                         obrazlo`enija.
fiannsiska kriza.
                         Ekonomskata kriza e pred ans i sekoga{
Za kakov rebalans na Buxet zboruvate
                         tvrdevte   dek    anema    pari   za
koga bea planirani eden kup investicii
                         ste~ajcite,nema    pari   za   socijalni
koi  nema   da  dovedat   do  nikakvo
                         prodavnici, nema pari za branitelite,
podobruvawe na `ivotnito standard na
                         nema pari za mlekarite, no zatoa imate
gra|anite, iako site baraat pomo{.
                         pari  za  se  {to   }e  posakate,  za
Baraat     pomo{      zemjodelcite,
                         {mizlite, za pira~ite, za drvata, za
stopanstvenicite,         ste~ajcite,
                         bikovite. No, koga sme kaj bikovite, ne
branitelite, mlekarite i t.n.
                         znam  do  koga   }e   manipulirate   so
Buxetot  na  Republika   Makedonija  i  mlekoproizvoditelite     vo    Republika
natamu e iskonstruiran taka {to }e        Makedonija i navistian koga planirate
obezbedi   komocija   na   Vladata  za  realno da pomognete vo ovoj sektor.
tro{eweto na parite vo ovaa godina,       Pove}e od edna godina gi la`ete lu|eto
iako  sekojdnevno   sme   svedoci  na  deka }e im go re{ite nivniot problem so
otpu{tawe na rabotnici, docnewe na        toa {to }e ja pomognete [vetdskata
plati i sl. Vo nikoj slu~aj od ovaa       mlekara  i   otkupot   na   mleko  }e
Vlada ne mo`e da se o~ekuva deka }e       profunkcionira. Prvo gi nateravte da se
ostavi pari za realniot sektor na koj      zadol`at,   potoa   gi   nateravte   da
navistina treba da mu se pomogne za toj     {trajkuvaat, da gi blokiraat ulicite,
dopolnitelno da se stimulira vo ovie       da zemaat krediti, da kupuvaat sto~en
uslovi na kriza, Tuka se postavuva        fond odnosno da go zgolemat brojot na
pra{aweto koi se efektite od dvata        svoite kravi, im garantiravte deka 5
antikrizni paketi, bidjeki ve}e vo        godini }e imaat siguren plasman na
izminatiot period govorite za tret        svoeto mleko. Toa im go garantira{e
paket ili treta grupa na antikrizni       premierot  Nikola   Gruevski.   No,  se
merki za prisposobuvawe na makedonskoto     izleze  na  videlina.   Posle   izvesen
stopanstvo, iako sekojdnevno slu{ame       period, posle 7 meseci neispla}awe na
deka stopanstvoto ni e pred kolaps i       nivnite sredstva mlekarite po~naa da
deka se pogolem broj na rabotnici gi       {trajkuvaat, da gi blokiraat pati{tata,
gubat svoite rabotni mesta.           pa po~navte da gi tepate,pri toa koga
Govorevte deka }e {tedite na plati, no      be{e kampawata gi kolnevte za povtorno
ne se ogradivte od {tedewe na gradewe      da gi izla`ete deka posle izborite }e
                                           59-1/30.-
im go re{ite problemot. Ne samo {to ne      deka nemate pari za zdravstvena za{tita
im  go   re{ivte   problemot  tuku  gi  za prevencija, za rano otkrivawe i
nateravte da gi prodavaat svoite kravi,      dijagnosticirawe i lekuvawe na rak na
mlekoto da im go otkupuvaat po najniska      dojka,  za   sistematski   pregledi   na
cena do sega, na tie {to im go          u~enicite i studentite, za preventivna
otkupuvaat, a pola go isturaat. Preku       zdravstvena za{tita, za za{tita na
UJP  im   gi  blokiravte   smetkite  na  naselenieto    od   SIDA,   za  aktivna
firmite   koi   gi  nateravte  ili  go  zdravstvena za{tita na majki i deca, za
pottiknavte vie da gi otvorat im gi        rano otkrivawe i spre~uvawe na bolesti
aktiviraa hipotekite vo bankite i na       na reproduktivnite organi kaj `enata,
krajot   so   partiski   i  policiski  nemate pari za va{ata kampawa koja ja
pritisoci gi rasturivte i sekoj den se      promoviravte vo izminatite dve godini,
obiduvate sekoj onoj {to }e progovori       a taa e kampawata Zdravje za site.
ili }e ka`e ne{to protiv ovaa vlast        No, zatoa po~ituvani pretstavnici na
doma da go posetuvaat pretstavnicite na      vlasta i na parlamentarnoto mnozinstvo
MVR  i   da  go   obvinuvaat  deka  e  imate pari za da gradite spomenici, za
potencijalen kriminalec i {vercer na       da gradite sportski sali, a nemate pari
droga.    Od   mlekarite    napravivte  da  i  pomognete    na  vrabotenite   vo
socijalni slu~ai, dol`nici, nesre}ni       zdravstvoto.
lu|e. Ova e realnosta vo na{ata dr`ava,
                         Ona {to sakam da go poso~am, za toa {to
ova e politikata na Vladata vo delot na
                         vo izminatite dve nedeli javnosta se
zemjodelieto. Edna od grankite za koja
                         soo~uva{e,   a  toa  e  kavgata   koja
tolku mnogu se falevte ja uni{tivte so
                         permanentno     ja   slu{ame    pome|u
va{ata licemerna politika.
                         Ministerstvoto za zdravstvo i Fondot za
]e se zadr`am i na delot na zdravstvoto      zdravstveno osiguruvawe za haosot {to
i }e iznesam del od analizite koi gi       bil napraven. Toa e deka navistina so
pravevte za toa koga i kako se tro{at       izramnuvaweto      na    zdravstvenite
parite na gra|anite. Po~ituvan zamenik      organizacii od 01.01.2009 godina do
minister mo`ete na se da {tedite, no ne      denes se napravile minimum 5 milioni
mo`ete da {tedite ili ne smeete da        evra dolg vrz osnova na nekvalitetno
{tedite vo preventivata na zdravstvoto.      ili nedobro rabotewe na menaxerite za
Toa vpro~em vi go prepora~a i Svetskata      koi sakam da ve potsetam deka vo
zdravstvena organizacija na sostanokot      izminatiot   period    postavuvavte   po
vo Oslo kade {to vo zdravstvoto poso~i      dvajca direktori. I, {to se slu~i od
deka treba da se {tedi na plati, no        seto toa? Se slu~i na nekolku navrati
nikako   ne  na   preventiva.   I  {to  prvo ministerot za zdravstvo poso~i
napravivte vie?                  deka  18    zdravstveni    organizacii
Prvo  vo   zdravstvoto   za  toa  {to  navistina go naru{ile sistemot na plati
planiravte   da  {tedite  be{e  da  go  odnosno ne isplata na bruto plati, za
namalite    brojot    na   finansiskite  potoa  da   slu{neme   deka   }e  ima
sredstva za zadol`itelna imunizacija na      razre{uvawe na trojca direktori, za na
naselenieto odnosno HPV vakcinata koja      krajot da vidime deka navistina vo
na va{ predlog stana zadol`itelna, sega      zdravstvoto vo Republika Makedonija e
tvrdite deka za istata nema pari. Taa       smenet eden direktor, no ne na predlog
stavka od Buxetot ja namalivte od 245       na Ministerstvoto za zdravstvo, tuku na
milioni denari na 170 milioni denari.       sopstven predlog, a toa e na sopstvena
                         ostavka,   a   toa  e   direktorot   na
Vtoro,    vo    obrazlo`enieto    od
                         kumanovskata bolnica koj izjavi deka
Ministerstvoto za zdravstvo ili od
                         toa go napravil zaradi toa {to go
Ministerstvoto za finansii stoi deka
                         terale da mesti tenderi i da pravi
medicinskata oprema koja treba da ja
                         kriminal.   Pritoa,   nemate   pari  za
kupuvate pove}e od tri godini ili ja
                         lekarite   i   za  nivnite   de`urstva,
kupuvate pove}e od tri godini na tender
                         vklu~uvaj}i ja i aferata koja go trese
koj tri godini izjavuvate deka samo {to
                         makedonskoto zdravstvo, a toa e deka
ne se realiziral deka ovaa godina
                         permanentno   gi  kradete   odnosno  gi
Vladata na Republika Makedonija }e
                         kradat pacientite. E, toa e po~ituvani
izdvoi 40 milioni evra za nabavka na
                         pratenici, realnosta vo zdravstvoto.
medicinska oprema vo samiot rebalans na
                         Vie  povtorno    }e   ka`uvate   deka
Buxetot stoi deka za taa namena pomalku
                         opozicijata vi e za se kriva, deka
ili ste skratile 370 milioni denari
                         nekoj nekoga{ za ne{to bil kriv, deka
soglasno obrazlo`enieto koe go ima.
                         zaradi toa {to vo momentot nemate pari
Zna~i,  nemate    pari  za  medicinski
                         da izdvoite za lekovi i medicinski
pomagala i aparati, nemate pari ili gi
                         aparati, vklu~itelno i za vakcini se
namalivte skoro site programi koi vo
                         nekoi drugi krivi. No, pritoa ne sakate
izminatiot period se finansiraa.      Toa
                         da poso~ite, iako soglasno odlukata
stoi vo rebalansot na Buxetot. Stoi
                                            59-1/31.-
koja ja donese Vladata deka dokolku        noseweto na ovoj rebalans na Buxet kako
eden  menaxerski    tim   vo  odredena  po merka, pred se, za za{tita na
zdravstvena organizacija vo rok od 6        makroekonomskata politika na Republika
meseci ne ja ispolni svojata programa       Makedonija. Zna~i, ne e vistina deka
}e bide razre{en, do den denes ne         Vladata voop{to ne se gri`i ili e gluva
vidovme nieden menaxer na zdravstvena       na ona {to i opozicijata i drugite
organizacija da go razre{ete zaradi        ekonomski   subjekti   sugeriraat   deka
lo{oto  rabotewe   na   istite.   Iako,  ekonomskata kriza ne pritiska.
tvrdite deka, a    toa vi go ka`uvaat i     Vo  drugiot  del  {to  ka`uvate  deka
Fondot za zdravstveno osiguruvawe deka       opozicijata podnese amandmani itn, jas
odredeni  zdravstveni    organizacii   na  i vo tekot na v~era{niot den ka`av, ima
golemo pravat dolgovi. No, zatoa imate       odredeni amandmani posebno socijalnata,
dovolno pari za pogolemi plati za         energetskata sfera itn, {to barem kaj
menaxerite,   imate   dovolno   pari  za  mene li~no budat odreden interes i ne
upravnite odbori na klinikite koi da ve      daj  bo`e  ako  ovaa   kriza  prodol`i
potsetam, so rasturaweto na klini~kiot       ponatamu vredni se za razmisluvawe.
centar gi zgolemivte od edna na 25.
                          Onie  amandmani  od   tipot   {to  se
Imate pari za formirawe komisii vo koi
                          odnesuvaat na odredeni kategorii na
}e se zemaat finansiski sredstva, a
                          gra|ani,             branitelite,
reformite seu{te tapkaat vo mesto.
                          mlekoproizveditelite,     itn,   imame
Zatoa, po~ituvani kolegi od vlasta,        problem so takvite amandmani, zatoa {to
vakviot rebalans e neprifatliv i treba       so  ovoj  rebalans   ne  mo`eme  da
da  se  povle~e,   bidej}i   samo  gi  obezbedime za niv pari. Posebno za
zadovoluva apetitite na vlasta, no         onie, spomnav i v~era, sega povtorno }e
gra|anite i ponatamu se pove}e i pove}e      spomnam, mlekoproizvoditelite za firmi
}e stradaat. Blagodaram.              koi {to se 100% privatna sopstvenost,
Jani Makraduli: Blagodaram i jas.         slu~aevi  koi  {to  se  pred  sudska
Za replika se javeni dvajca pratenici.       razvr{nica da dade gospod za ovie tri
                          dena {to dobivme vetuvawe da se donese
Prvo,  zbor   ima   gospodinot    Krsto
                          sudska odluka, da se stavi aktiven
Mukovski, povelete.
                          ste~aj i parite da si gi povratat nazad
Krsto Mukovski: Blagodaram po~ituvan        mlekoproizviditelite.      Ili    za
potpretsedatele.                  branitelite,   slu~aj   koj   seu{te  e
Po~ituvan   kolega,    moram   da   vi  otvoren i za koj site zaedno barame
repliciram za da ne gi generalizirame       re{enie.
rabotite i se da pretstavuvame crno.        ]e vi ka`am na krajot, povtorno }e
Zna~i, imate edno viduvawe koe {to si e      ka`am,  vredni  se   za  razgleduvawe
legitimno va{e, me|utoa moram da vi        odredeni amandmani i razmisluvawe na
dadam  edna  replika   ili  edno  moe  opozicijata. Me|utoa, mislam deka treba
viduvawe.                     da bideme optimisti, deka odredeni
Prvo, na start, ne e vistina deka         pokazateli za dvi`ewe na svetskata i
Vladata voop{to ne posvetila gri`a za       evropskata ekonomija, pa i na{ata,
svetskata   ekonomska    kriza   i  za  indeksi poka`uvaat deka svetskata kriza
posledicite   koi   }e   ja  zafatat  poleka   se  namaluval.    Da  bideme
makedonskata ekonomija. Toa od start se      optimisti, pa da vidime {to }e se
doka`a, zna~i od noseweto na Buxetot,       slu~i.
od prviot paket na merki do posledniot,      Jani Makraduli: Blagodaram.
tretiot paket na merki. I onaka kolku
                          Za kontra replika e javen gospodinot
{to mi dozvoluva vremeto nakratko samo
                          Mende Dinevski, povelete.
da objasnam, so trite paket merki {to
Vladata gi donese vo antikrizni merki       Mende     Dinevski:      Blagodaram
se opfa}a edna {iroka lepeza voop{to vo      potpretsedatele.
stopanstvoto na site stopanski subjekti      Po~ituvan kolega, vie ne mo`ete da
od onie koi {to na nekoj na~in ne         obezbedite pari so rebalansot. Istiot
rebotat rentabilno ili imaat problemi       izgovor go imavte koga go nosevme
vo  raboteweto   so  odredeni   dano~ni  Buxetot. Toga{ velevte deka so Buxetot
olesnuvawa, do posledniot paket so         ne mo`ete da obezbedite pari za ovie
izvoznoorientiranite firmi za koi {to       gra|ani.  Pa,  vie  koga   mo`ete  da
se oglasija prethodno moite kolegi i        obezbedite pari za ovie gra|ani? Koga?
diskutiraa, od stopanskite komori, od       Toa e prvata rabota.
najgolemite   izvozni   kompanii   itn,  Vtorata rabota, velite deka Vladata
obezbeduvawe   na   poeftini   krediti,  predlo`ila tri paketi na merki. Eve
popodobni krediti so subvencionirani        edna merka od trite paketi. Vra}awe na
kamati   za    malite    i   sredni  DDV, ne go vra}ate. Dr`avata ne go
pretprijatija, pa duri da re~eme i do       vra}a DDV-to. Zna~i, edna od merkite
                                            59-1/32.-
koja  ja  predlo`ivte,    a  koja  e  po~ituvaniot Mende Dinevski smak sveta,
antikrizna, vie ne ja realiziravte, a       nema nikakva preventivna za{tita i
toa  e  da  gi  vratite   finansiskite  Vladata {tedi na zdravstvo.
sretstva koj gi zemate od gra|anite        U{te  edna{   za   sumata   koja  i
navreme. Toa ne go realizirate. Za        po~ituvaniot minister za finansii ja
kakvi  merki,   tie   merki   ne  se  istakna pri obrazlo`uvaweto na Buxetot,
funkcionalni. Tie merki     vo realnosta   edna od klu~nite odluki na Vladata za
ne se.                      ovie 370 milioni denari koj gi spomna
Treta  rabota,   8  milijardi   evra,  po~ituvaniot Mende Dinevski deka se
premierot veti deka }e dade. Edna         izbri{ani od Buxetot, od sumata za
milijarda za ovaa godina. Ka`ete mi        Fondot za zdravstvo, zna~i ne se vodat
eden primer za kade taa milijarda }e se      na Fondot za zdravstvo, bidej}i Fondot
dade.                       za zdravstvo ne mo`e da se javi kako
I, na krajot, velite deka nemate pari       investitor na taa medicinska oprema
za mlekoproizvoditelite. Sega }e vi        koja treba da se instalira, a tie 370
dadam edne odgovor. Znaete zo{to imate      milioni  denari   se   odnesuvaat   na
pari? Imate pari, a toa e izjava na        nabavkata  na   Pec   skener   koj  vo
mlekoproizvoditel deka ova e tortura na      narednite 4 godini }e bide instaliran.
vlasta, namerno golem pritisok vr{at       Kaj nas za godinava se obezbedni 30
itn, gi ograbi ovaa vlast, napravi        milioni denari za grade`nite raboti, a
zemjodelska vlast da vidi kako gi         vo tek na narednite godini }e go
opqa~kaa 3300 farmeri.              dobieme ovoj najsovremen aparat vo ovoj
                         del od Balkanot. Blagodaram.
Jani Makraduli: Bidej}i imate slu{alici
mnogu vikate. ]e prodol`i so replikata      Jani Makraduli Blagodaram.
gospodinot    Vladimir     Stefanovski,  Gospodinot Dinevski ima kontra replika.
bidej}i se ima{e javeno na vreme.         Mende Dinevski: Po~ituvan kolega, ne se
Povelete gospodine Stefanovski.          to~ni brojkite koi gi ka`avte. Ova e
Vladimir   Stefanovsski:     Blagodaram  rebalansot   na   Buxetot,   gi  ~itam
potpretsedatel.                  stavkite, za da ne ja manipulirame
                         javnosta.    Rano    otkrivawe    i
Blagodaram i na po~ituvaniot kolega
                         dijagnosticirawe i lekuvawe na rak na
Mende Dinevski {to ni dade mo`nost da
                         dojka bilo 10, se namalilo na 9
repliciram, iako e od Mende Dinevski i
                         milioni.  Ili   pak,   organizirawe   na
od nego da e, mnogu e. Edinstvena
                         odreduvawe  na  krivodaritelstvoto    30
stapka vo Buxetot koja so rebalansot se
                         milioni bilo predvideno so Buxetot, so
zgolemuva e stavkata za zdravstvo.
                         rebalansot  25   milioni   denari.  Ili
Spored    Buxetot     stavkata    za
                         zadol`itelna imunizacija na naselenieto
Ministerstvoto za zdravstvo iznesuvala
                         od 245 na 175, da ne gi ~itam site,
1.233.867.000      sega     iznesuva
                         bidej}i nemame dovolno vreme. Kolku i
1.251.297.000 zna~i zgolemuvawe skoro
                         da sakate da branite, toa stoi vo
za 20 milioni denari. I da se napa|a
                         obrazlo`enieto na Buxetot deka Vladata
Vladata deka {tedi na zdravjeto e
                         na Republika Makedonija za nabavka za
elementarno   neosnovano.    Zgolemuvawe
                         medicinska    oprema    gi    namali
imame skoro 20 milioni denari vo delot
                         finansiskite sredstva. Toa e prvata
na   zdravstvoto.    Namaluvawe    ili
                         rabota.
odlo`uvawe na HPV vakcinite voop{to
nema da ima. Ima namaluvawe na stavkata      Vtorata  rabota   e  deka  gi  namali
za HPV vakcini vo delot na preventiva,      finansiskite sredstva za HPV vakcinata
zna~i   245.000.000    sredstvata   se  koja be{e predvidena, a toa stoi vo
namaluvaat    na    170.000.000    koe  programata na rebalansot na Buxetot.
namaluvawe e za 75 milioni denari i se      Blagodaram.
odnesuva samo na odlo`enoto pla}awe na      Jani Makraduli: Blagodaram i jas.
HPV vakcinata. HPV vakcinata }e si        Pratenikot Qubisav Ivanov Yingo ne e
prodol`i   regularno    od   septemvri  prisuten vo salata.
redevno.   Me|utoa,   vo   dogovor  so
                         Sleden  za   zbor   e  gospo|a   Vesna
dobavuva~ot    i   proizvoditelot    na
                         Bendevska, povelete.
vakcinata, tie vakcini }e bidat plateni
vo narednata godina, zna~i }e vlezat vo      Vesna    Bendevska:       Blagodaram
Buxetot na 2010 godina. Apsolutno tuka      potpretsedatele.
nemame namaluvawe, nitu poremetuvawe na      Jas najprvo bi ve zamolila, kako {to
programite    za    vakcini.    Nema  imavme vo minatite periodi praksa ako
poremetuvawe ni na drugite programi,       mo`e kamerata da ja poka`e salata. Ako
zna~i }e se sprovedat onaka kako {to e      ni{to drugo samo gra|anite da vidat
zacrtano,   pa   nitu   mo`at  da  se  kolku pratenici vo ovoj moment, ako
poremetat.   Inaku,   ako  go  slu{avme  ni{to  drugo   ja  sledat   makotrpnata
                                           59-1/33.-
rabota na opozicijata koja se trudi,      rebalansot.    Zna~itelen   del   od
koja navistina se trudi i so amandmani     sredstvata da prenamenime za realna
ednostavno da se prodebatira deka ova     podr{ka na gra|anite i realniot sektor
{to se slu~uva denes vo Republika       od krizata, ama Vladata veli ne. Veli,
Makedonija mora mnogu poseriozno da se     dovolno e {to razgovarale i donele
sfati.                     paket merki. Zna~i, prvo toa, merka e
Ako vo ovoj moment samo 15 kolegi se      ~ista laga, bidej}i ne e toa taka.
prisutni vo salata, od koi 7 du{i sme     Samiot minister Slaveski prizna deka za
od opozicijata, toga{ e jasno nitu       nego  be{e   prifatliv  amandmanot   za
Sobranieto kako institucija pove}e ne     dopolnitelni vrabotuvawa vo Sobranie 3
veruvam deka ima mo} da vr{i kontrola     milioni  denari.   So  {to  samiot  se
na  predlozite  na  izvr{nata  vlast.  demantira{e i vo ekspozeto deka ovaa
Kolegi, jas navistina sega se setiv za     Vlada nema vr{i novi vrabotuvawa do
edna skandalozna vest {to ja objavija     krajot na ovaa godina. Edna od drugite
mediumite   deka  sekoj   pratenik  od  merki  za  koj  samiot  minister  se
vladea~koto      mnozinstvo     na  demantira e vo to~ka 4 merka koja glasi
minatogodi{nite         predvremeni  citiram,  da  prodol`i  zabranata   za
parlamentarni izbori za da mo`e da go     nabavka za mebel, oprema do 31 dekemvri
za~uva mestoto pred Gruevski deponiral     i na amandmanskata rasprava se obidov
izjava za lojalnost, blanko ostavka i     da dobija odgovor na pra{aweto, ako e
hipoteka na imot. Govoram za ona {to      toa taka toga{ zo{to seu{te na stavkata
javija mediumite. I jas se pla{am za      vo Rebalansot 483 ima 5,3 milijardi
idninata vo Republika Makedonija. Jas     denari.
se  pla{am  po~ituvani  kolegi,  dali  Ako gospodinot Slaveski tvrdi deka nema
va{ata  nezainteresiranost    doa|a  od  ni denar da se potro{i do krajot na
faktot deka vie ne mo`ete da vlijaete     godinata za oprema i name{taj, a 5,3
da se smenat rabotite, a vo interes na     milijardi ne osloboduva bi trebalo taa
gra|anite. Toa e stra{no. Bidej}i sakam    stavka da iznesuva nula denari. I ova e
pred vas, tuka go nema gospodinot       edna od lagite. Zo{to? Bidej}i i samiot
Slaveski, tuka go nema predlaga~ot na     ka`a deka prifatliv be{e amandmanot
ovoj  rebalans,  {to  treba  sega  da  podnesen   od   kole{kata   Jakimovska,
objavime javna poternica se bara Trajko    potpretsedatel na Sobranieto za 20
Slaveski nervozen ili smiren da dojde i    milioni denari za nabavka na name{taj.
da vidime {to se slu~uva, ova se pari     Kole{kata ne znae{e da ka`e dali e
od gra|anite. Ova e poslednata mo`nost     luksuzen ili ne, ama ~ini 20 milioni
da sedneme i da napravime plan i        denari za da go opremime, da go
strategija za za{tita od krizata. I      ohrabrime   noviot   pretsedatel   \or|e
koga replicirav so gospodinot minister,    Ivanov. I ova e laga. Zna~i li deka
ka`av neveruvam deka ima kapacitet i      paketot merki va`i za site vo Vladata.
volja ovaa Vlada da se spravi so edna     I ova }e go potvrdam.
mnogu realna situacija - kriza. Malku e    Na primer zemete gi to~kite 11, 12 i 13
{to ovaa Vlada demago{ki napravi tri      }e vi gi citiram za da se soglasite so
paketi  antikrizni  merki.   Eve,  go  faktot deka Vladata predlaga da se
tretiot 21 april, ajde da govorime so     namalat tekovnite i kapitalni rashodi
fakti. I veli vaka: Vladata na svojata     vo  "javni   pretprijatija,   fondovi,
sednica  na  21  april  2009  godina,  agencii itn.". Ni zbor deka tekovnite i
zapisnikot e originalen pod delovoden     kapitalnite rashodi treba da bidat
broj 191855 informacija za tret paket     namaleni    i   vo   buxetite    na
za antikrizni merki.              ministerstvata. Ni zbor.
Prvo,  i   gospodinot   Slaveski  vo  I vo to~ka 13 isto e. "Zadol`itelno da
ekspozeto ne ubedi deka prva merka e      se ukinat bonusite i da se namalat
vremena zabrana za novi vrabotuvawa vo     tekovnite    tro{oci   kaj   javnite
2009 godina vo dr`avna administracija i    pretprijatija,   agenciite,   fondovite,
javen sektor. Eve, sekoj dnevno ima      instituciite". Ni zbor za nekoj od
javni oglasi za vrabotuvawe na dr`avni     ministerstvata da podle`at pod vakvata
slu`benici. Laga e deka prvata merka vo    zabrana.
tretiot paket Vladata ima namera da ja
                        Duri i vo 14-ta to~ka vo paketot se
sproveduva. Laga e. Se demantira, isto
                        prepora~uva namaluvawe na izdatocite za
kako {to se demantira samiot premier
                        lokalnata administracija vo pogled na
Gruevski koga ka`a deka zaradi krizata
                        reprezentacii i patuvawa.
se otka`uva od preskapite reklami, laga
e. Vo site pe~ateni mediumi sekoj       Zna~i, tezata na ovaa Vlada e seriozni
dnevno gi gledame oglasi. A tie oglasi     sme,  imame   strategija  kako  da  go
~inat pari i zatoa debatiravme deka      namalime buxetskoto tro{ewe, site }e
imame   namera   da   go   podobrime  tro{at pomalku osven Vladata.

                                         59-1/34.-
Sakam so vas da spodelam edna mnogu       novonevraboteni lica e 20 iljadi lica,
interesna rabota, a toa e sodr`ano vo      toj veli ne e tolku crno, bez malku 8
posledniot stav vo to~ka 5, kade {to se     iljadi se. I toa e stra{no.
prepora~uva da se namali brojot na        Zna~i, navistina ~ustvuvam potreba sama
slu`beni patuvawa, da se namali brojot      da go dobijam odgovorot, ima namera vo
na ~lenovite koi }e gi pridru`uvaat       ova, ima neznaewe vo ova, se edno e,
na{ite ministri i vo posledniot stav       stra{no ni se pi{uva. Eve go dene{niov
stoi vaka: "da se vozdr`at site javni i     Kapital, po~ituvani kolegi od 4 juni,
dr`avni funkcioneri i ministrite pri       }e  vi  pro~itam   izjava  od  Nikola
slu`beno  patuvawe   vo   stranstvo  od  Gruevski,   pretsedatel   na  Vlada  na
koristewe na skapi hotelski sobi". Jas      Republika   Makedonija,   "statisti~kite
ne znam koja e merkata {to odreduva       podatoci   ne se mnogu zagri`uva~ki so
kriterium dali e sobata skapa ili        ogled na toa {to padot na industriskoto
eftina. Jas sum sigurna deka imame        proizvodstvo vo zemjata e pomal otkolku
razli~ni kriteriumi zatoa {to e skapo      vo evro zonata". Pa, znaeme li kade
ili ne, na primer so na{ite ministri       plovime? Zna~i, nitu Slaveski nitu
zadol`eni za stranski investicii ili so     Gruevski ne percipiraat serioznosta na
gospodinot Bocevski koj e eden od        situacijata. Ne ja percepiraat, ne ja
ministrite koj pogolem del od rabotnoto     percipiraat nitu vo realniot sektor, ne
vreme e vo vozduh, vo avion. [to e vo      gledaat deka drasti~no se namaluva
organite   skapo   ili   eftino  treba  potro{uva~kata, deka drasti~no opa|a
seriozno kako Parlament da pobarame       `ivotniot   standard.   Site   parametri
odgovor. Da gi vidime smetkite vo koi      govorat deka sme ve}e navlezeni vo
hoteli, vo kakvi sobi prestojuvaat        recesija i zatoa }e vi ja pro~itam od
na{ite ministri vo vreme na kriza. Nitu     dene{niot    Kapital   izjavata   na
e ~udno,nitu e stra{no. Obvrska ni e.      gospodinot Damil Ku{trak, pretsedatel
Vo to~ka 6 veli:"Kaj site buxetski        na hrvatskoto zdru`enie na rabotodavci,
korisnici da se namalat tro{ocite za       koi veli: "krizata ne e pri kraj. Koga
reprezentacija, reklami i sponzorstva.      se gleda svetlo na krajot od tunelot
. ." ve molam da obrnete vnimanie na       pra{awe e dali doa|a voz od sprotivnot
nebuloznoto zavr{uvawe na ovaa re~enica     pravec? Ova mo`e generalno da bide
"da   se   namalat    tro{ocite   za  sublimat na odnesuvaweto na Gruevski i
reprezentacija   koi   ne  se  direktno  Slaveski. Tie mislat deka se nao|ame
povrzani    za   pretstavuvawe    na  pred svetlinata, se gleda krajot na
prezemenite strukturni reformi". Zna~i      tunelot, a od taa strana ide voz {to
koga }e prezemete strukturni reformi       mo`e  da  ne  pregazi.  Toga{  malku
vedna{ si imate anblok tro{oci za        po~ituvani    kolegi  od   vladea~koto
reprezentacija.    Defakto    ova   e  mnozinstvo mo`e da se kaeme {to ne sme
vistinata.                    imale poseriozen odnos i vo prvata faza
Misli li ovaa Vlada da se soo~i so        na razgleduvawe na rebalansot i pri
realnosta, misli li ovaa Vlada da sedne     amandmanskata rasprava. Docna }e bide
da  napravi   realna   strategija  za  da  se  popravat   rabotite.   Seriozni
za{tita.  Duri   i  Vladata   predlaga  vladi, prvo mo`at da predvidat seriozni
rigorozna kontrola na nadomestocite i      situacii i odnapred da imaat gotova
drugi tro{oci, za mobilni telefoni,       strategija. Utre Republika Makedonija
patuvawe vo stranstvo za ~lenovite vo      ima  minister   za  finansii   koj  vo
upravni nadzorni odbori, povtorno javni     dekemvri ni priznava{e deka postoi
pretprijatija, agencii itn.           ekonomska i finansiska kriza. Istiot
                         toj minister koj ne ubeduva{e deka e
Dozvolete sakav so ova da spodelam, ova
                         realen buxetot za 2009 godina muva ne
e mrtvo slovo na hartija. Ne zna~i
                         go lazi pred nas na ovaa govornica da
ni{to. Ama ni{to. Bidej}i site se
                         si gi pogazi site proekti. Ama, sega ja
soglasivme neli deka vtoriot paket
                         priznava   krizata   kako   alibi  za
antikrizni   merki,    pro~uenite   8
                         pogre{nata procenka i povtorno ni{to ne
milijardi evra na gospodinot Gruevski
                         se menuva.
ne mu poveruva nikoj. Duri jas se
somnevam deka i sam sebe si poveruva.      I }e se povtoram od ona {to go govorev
Zna~i, ne postoi nitu vtor, nitu tret      na  amandmanskata    rasprava   kade  e
paket na merki. Ne posotoi. Laga e.       problemot i vo buxetot za 2009 godina i
Dikcija e. Singirano e deka imame prvo      vo rebalansot. Vo site normalni dr`avi
pretstava {to ni se slu~uva, bidej}i       ministerot za finansii najprvo sednuva,
samiot gospodin Slaveski vo tekot na       ima procenka kolkavi prihodi mo`e da
pretpladnevnata sesija ka`a deka ne e      sobere, a potoa od toj vkupen kvantum
tolku  crna  rabotata,    ne  e  crna  gi raspredeluva tro{ocite. Sekade osven
rabotata.  Nie  govorime   deka  imame  vo Makedonija kade ministerot Slaveski
informacija    deka     brojot   na  vo dekemvri prvo zapi{a {to treba da se
                                          59-1/35.-
potro{i zaradi toa {to 2009 godina be{e     I  nema  da  se  potro{at  samo  tie
izborna  godina,  a  potoa  da frla,  po~ituvani kolegi, eden golem proekti
bukvalno da frla na prihodnata strana      za koi sega gospodinot Slaveski govori
ne realna procenka. I, {to se slu~uva?     deka se razvojni }e pridonesat za
Se slu~uva deka tro{ewata ne samo {to      podobruvawe na situacijata vo dekemvri
gi predvidel Slaveski vo dekemvri,       mesec znam deka gospodinot Slaveski ako
pogolemi se duri i od predvidenoto.       uspee  da  ja  pre`ivee  najavenata
Sobiraweto   na  prihodite   i samiot  rekonstrukcija, ako, toga{ istiot toj
gospodin Slaveski i toga{ i sega znae      Slaveski }e me ubeduva deka zaradi
deka e nerealno. Rezultat od seto toa      nerealizacija na toj i toj proekt okolu
}e bide se pogolem i pogolem buxetski      stotina milioni evra povtorno }e se
deficit.                    sleat vo nepoznat pravec, na pokrivawe
Ili vo interes na javnosta, narodski      na partiski dupki, ne na buxetskiot
re~eno nie vleguvame vo minus. Nitu e      deficit. Na partiskite dupki, bidej}i
doma}insko ova rakovodewe so vkupnite      ova ve}e se slu~uva tri godini po red.
sredstva na gra|anite, nitu obezbeduva     Najaveniot     ekonomski     razvoj,
podobra idnina, nitu sigurnost deka na     takanare~enta   prerodba,  ne  da  ja
31 dekemvri nema da bideme bukvalno,      gradite,   samo  edno  uspeavte   da
kako  {to  veli  narodot  "goli  kako  nadgradite kako sistem, realen pad na
gluvci", soo~eni so seriozen problem.      `ivotniot standard na sekoj gra|anin.
Ve}e denes nekade vo pe~atenite mediumi     Uni{tuvawe na makedonskoto stopanstvo.
pro~itav  edna  vakva   proekcija.  Na  Duri i cela negativna energija vo
krajot na godinata najverojatno edno      uslovi nikako da vi proraboti {emata za
evro }e ~ini 61 denar, ama u{te         privlekuvawe   stranski  investicii  ja
poverojatno e deka }e nemame 61 denar      naso~uvate kon uni{tuvawe bukvalno na
za da mo`eme da kupime edno evro. Toa e     seriozno ...
procenkata od ekspertska javnost. Malku     (reakcija na nekoi pratenici od mesto)
be{e {to doa|aa i velea osvestete se i     Jani Makraduli: ]e ve molam za mir vo
obidete se realno da ja procenite        salata.
situacijata vo koa {to se, ama samo
                        Vesna Bendevska: Mene ne mi smetaat
zaradi i samo zaradi izborite Vladata
                        reakciite. Po~ituvani kolegi ne mi
na Gruevski odbi da razgleduva mo`nost
                        smetaat reakciite mi smeta realnosta.
vo tekot na mart da se donese ovoj
                        Navistina sum zagri`ena i za svojata
rebalans. Znaete li zo{to? Bidej}i ne
                        idnina i za idninata na gra|anite na
}e mo`e{e toga{ da se potro{at ogromni
                        Republika   Makedonija,  a  gospodinot
buxetski   sredstva   da   se  pokrie
                        Slaveski jasno be{e deka }e dojde 2-3
partiskata kasa, neli VMRO DPMNE be{e
                        ~asa i }e izbega. Od edna prosta
na dvojni izbori. I toa }e ne ko{ta.
                        pri~ina, nema odgovor, nema argumenti.
Nema da gi ko{ta samo ~lenovite i
                        Za argumentite }e govorat gra|anite,
simpatizerite na VMRO DPMNE. Sekoj
                        ama toga{ mislam deka }e dojde i }e
gra|anin podednakvo }e go plati cehot
                        referira zo{to vo ovoj rebalans ne e
na nerazumnoto nedoma}insko tro{ewe na
                        predvidena barem za{tita od ona {to }e
ovie pari.
                        sledi. Sekoga{ znaeme deka septemvri
Jas sum ubedena deka za mnogu kratko      mesec e mesec koga sekoe semejstvo ima
vreme, samo {to ovoj rebalans }e stapi     najgolemi tro{oci. Vo septemvri sekoj
vo sila gospodinot Slaveski }e gi moli     gra|anin }e se soo~i ne samo so
pretstavnicite     od    Me|unarodniot  realnosta, }e se soo~i i so, seriozno
monetaren fond da dojdat i da ja        mislam, na kogo mu ja doveri doverbata
opravat situacijata. Nema drugo, svesno     da rakovodi so ovaa dr`ava osobeno vo
vlegovme so glava vo zid ubedeni deka      uslovi   na   evidentna   finansiska
nie sme najpametnite i nie imame recept     ekonomska kriza. Blagodaram.
ne kako da izlezeme i da se spravime so
                        Jani Makraduli: Blagodaram i jas.
krizata, nie o~ekuvavme rast od ovaa
kriza. Do koga, se dodeka na 5 april ne     Za replika e javen gospodin Krsto
zavr{i izborniot ciklus. Toa e toa,       Mukoski, povelete,
parite  mora   da  se  pokrijat  kako  Krsto     Mukoski:     Blagodaram
buxetska stavka od prosta pri~ina {to      potpretsedatele.
ve}e se potro{eni. Zatoa koga uportno      Po~ituvana kole{ke se nadevam deka
go pra{uvav gospodinot Slaveski ako       malku pokratko }e replicirame jas i vie
nema potreba da tro{ite na stavka 483-     otkolku  so  kolegata  Mende  Dineski
name{taj i oprema zo{to se u{te stojat     bidej}i nervozen be{e, a mi se ~ini
5,3 milijardi denari, zo{to ne se nula.     deka nema argumenti.
Jasno ni be{e i mene i nego, potro{eni
se tie pari. Potro{eni se odnapred.       ]e se zadr`am konkretno na ona {to vo
                        va{ata diskusija se zadr`avte, a toa e
                        tretiot paket na antikrizni merki i }e
                                          59-1/36.-
se obidam so argumenti na nekoj na~in     pretsedatelskiot kabinet, ako mislite
da gi pobijam va{ite fakti {to gi       deka ne treba da se opremi, toga{ nemam
tvrdevte.                   komentar. Vi blagodaram.
Prvo, mislam deka vo tretiot paket na     Jani Makraduli: Vi blagodaram i jas.
antikrizni merki ima tri podgrupi na     Za replika e javena Vesna Bendevska,
merki  i  za  ednata  podgrupa,  za  povelete.
obezbeduvaweto na eftini krediti so
                       Vesna Bendevska: Dali sum za dobri
subvencionirani kamati }e se soglasite
                       proekti na Vladata - da, i sekoga{ }e
i vie deka e dobra merka i }e gi
                       ja imaat mojata poddr{ka. Tuka nema
pomogne malite i sredni pretprijatija.
                       dilemi.
Vtorata  merka  {to  se  odnesuva  na
                       Dali mislam deka e dobro preku zaem da
izvozno  orientiranite   pretprijatija,
                       se subvencioniraat malite i srednite
moram da povtoram i da mu ka`am na
                       pretprijatija - ne. Zna~i, ona {to nie
mojot kolega, koj i taka ne e tuka, za
                       go barame namesto zaem i povtorno
edna od merkite {to }e gi podobri
                       zadol`uvawe,   5,3  milijardi   namesto
izvozno orientiranite kompanii polesno
                       name{taj da odat vo mali i sredni
da rabotat ima pove}e set na merki, eve
                       pretprijatija. Toa be{e na{ata razli~na
na primer nula procenti garancija za
                       vizija. Spored mene mnogu podoma}inski.
uvoz na repromaterijali odnosno za
pla}awe  na   DDV.   Vo   ogromnite  Dali rebalansot ni e potreben, neophono
pretprijatija se ogromni sumi na pari 4    ni e, toa e rezultat na pogre{nata
do 5 milioni evra itn.            procenka  vo  dekemvri  na  Slaveski.
                       Zna~i, mora da go napravime.
Odredeni carinski olesnuvawa za uvoz na
repromaterijali za odredeni industrii     Sega }e ve pra{am okolu va{eto pra{awe
ko`arski itn., odredeni namaluvawa na     so vozilata dali li~no vie, ako va{eto
administrativnite tro{oci za nabavuvawe    semejstvo nedaj bo`e e vo finansiska
na EU dozvoli itn. Odreduvawe na zelena    kriza, vo toj moment bi se odlu~ile za
linija na carinskite terminali za izvoz    nabavka na novo vozilo. Blagodaram.
na onie proizvodi koi {to vremenski ne    Jani  Makraduli:  Blagodaram   i  jas,
trpat ili koi {to vremeski mora da      sleden  za  zbor spored   listata  za
bidat izvezeni, i da ne se povtoruvam,    prijaveni e gospodinot Ilija Dimoski,
mislam deka ima sosema dovolno merki     ne e prisuten vo salata.
koi {to i vo najgolemite kompanii i      Sleden e prijaven gospodinot Nikola
stopanskite komori priznaa deka }e ja     ]urk~iev, i toj ne e prisuten vo
olesnat   rabotata    na   izvozno  salata.
orientiranite firmi.
                       Sleden od listata e gospodinot Vulnet
Se nadevam deka }e se soglasite i vie     Ameti, ne go gledam vo salata.
deka rebalansot na buxetot {to go
nosime ni e potreben. Dali e zadocnet     Gospodinot Adnan Ja{ari, ne go gledam
ili ne toa e drugo pra{awe, dali       ni nego vo salata.
treba{e  u{te  pove}e  da  se  skrati  Gospodinot   Pavle  Trajanov,   ne  e
buxetot isto taka e drugo pra{awe,      prisuten vo salata, go gubi pravoto za
me|utoa vo sekoj slu~aj se slo`ivme      zbor.
deka kako rebalans ni e potreben i deka    Sleden  za  zbor spored   listata  na
edna od merkite vo ovaa sostojba na      prijaveni e gospodinot Ilija Dimovski,
makedonskata ekonomija koja {to na      no ne e prisuten vo salata.
nekoj  na~in  }e  ovozmo`i   podobra  Sleden  prijaven   spored   listata  e
makroekonomska za{tita na makedonskata    gospodinot Nikola ]urk~iev, no i toj ne
ekonomija.                  e prisuten vo salata.
Vo onoj dela kade {to velite deka       Sleden od listata e gospodinot Vulnet
neproduktivno se tro{at pari itn. }e se    Ameti, no ne go gledam vo salata.
obidam da ve demantiram. I vie ste moja
kole{ka, vo delot na kupuvawe na novi     Potoa sleden na listata e gospodinot
avtomobili znaete so kakov vozen park     Adnan Ja{ari, no i ne go gledam vo
raspolagame, so kakvi vozila patuvame,    salata.
posebno vo stranstvo koga odime i dali    Gospodinot Pavle Trajanov ne e prisuten
e potrebno tie vozila da se menuvaat     vo salata i go gubi pravoto za zbor.
ili ne, me|utoa Vladata odlu~i deka      Sleden  za  zbor spored   listata  na
nema potreba sega toa da se vr{i.       prijaveni e gospodinot Tome ^ingovski,
Mislam deka nema argumenti vo delot      povelete.
koga velite deka iako Vladata odlu~i     Tome ^ingovski: Blagodaram po~ituvan
deka nema novi vrabotuvawa, ima novi     potpretsedatele.
vrabotuvawa, ako imate argumenti ve
                       Po~ituvan zamenik minister,
molam da mi gi poka`ete, a vo delot za
                                        59-1/37.-
Pi{ano ni bilo da si komunicirame,        tolku   golem   zaradi    zgolemenite
bidej}i ministerot retko ostanuva posle      kapitalni       investicii        vo
pladne i {to da pravime sega, so vas }e      infrastrukturata, koi bile neophodni za
diskutirame.                   dr`avata, no istovremeno }e donele i
Poslednite   procenki   i   analizi  na  novi vrabotuvawa. Ova e ~ista laga i
ekspertite govorat deka vlijanieto na       manipulacija   so   javnosta,    a  toa
svetskata    ekonomska    kriza   vrz  najdobro se gleda od faktot {to 478
makedonskoto    stopanstvo     e   se  milioni evra kapitalni rashodi, samo 80
poizrazeno, pri {to se pogodeni site       milioni   evra    se   nameneti    za
sektori bez isklu~ok gospodine zamenik      infrastruktura i pati{ta, a ostatokot
minister, a sostojbite i natamu }e se       se nekoi kapitalni proekti, odnosno ne
vlo{uvaat. Pred samo nekolku meseci,       go pottiknuvaat ekonomskiot razvoj, a
svesni  sme   nie  kako  pratenici   i  najmalku pak otvoraat novi rabotni
makedonskata javnost Ministerstvoto za      mesta.
finansii, ministrite od Vladata na        Koga sme ve}e kaj kapitalnite proekti,
Republika Makedonija ne ubeduvaat deka      vo ovoj buxet nema nitu eden denar za
krizata }e ne odmine, deka od seto toa      kapitalnite   proekti   vo  energetskiot
nie }e imame odreden benefit i red        sektor. Koi se tie eksperti vo Vladata
drugi raboti, za na kraj eve denes da       i spored koja odluka se odlu~ile, i
slu{ame od ministerot i od vas zamenik      pokraj site preporaki i soveti na
minister deka krizata vo Republika        me|unarodnata zaednica, na preporakite
Makedonija vleze na golema vrata.         od  sostanocite   i  konferenciite    na
Na nerazumnosta i manipulacijata na        regionalnite    zemji   vo   odnos   na
Vladata,   osobeno   vo   delot   na  ekonomskata    kriza,    doma{nite    i
spravuvaweto so ekonomskata kriza i        stranskite eksperti koi izlegoa so stav
nema kraj i toa jasno se gleda u{te od      deka  se  neophodni    investicii    vo
donesuvaweto na buxetot vo 2008 godina.      energetskiot   sektor.   Vo   Republika
Na{ata Vlada kako da izgubila sekakov       Makedonija kako uvozno zavisna zemja od
ekonomski razvoj, usvoi buxet od 2,8       struja  neophodni    se  investicii   vo
milijardi evra, a {to e najtragi~no        obnovlivi izvori na energija, a Vladata
tvrde{e  deka   istiot   toj   buxet  e  odlu~ila deka od 2,8 milijardi evra od
razvojno orientiran i gi otslikuva        buxetot za 2009 godina nema nitu eden
vladinite napori za spravuvawe so mo`ni      denar  da   izdvoi   za   razvoj   na
posledici od krizata. Mnogu nabrzo se       energetskiot sektor, eden od pobitnite
poka`a deka takviot buxet ne be{e kroen      sektori za kapitalni investicii, zaedno
spored merkite za spas na makedonskata      so   kapitalnite     investicii     vo
ekonomija, nitu za nikakvi kapitalni       infrastrukturata koi bi mo`ele da ja
investicii, a u{te pomalku za otvorawe      ubla`at ekonomskata kriza vo dr`avata.
novi rabotni mesta i sli~no kako {to       Vo uslovi na ekonomska kriza koga
tvrde{e  Vladata,   tuku  istiot   be{e  preporakite   i  aktivnostite    koi  gi
skroen zaradi partiski celi, za izborni      prezemaat ostanatite zemji vo regionot
kampawi  i  novi  sramni   rekordi  vo  i po{iroko se naso~eni kon ostvaruvawe
netransparentnoto    tro{ewe   milionski  infrastrukturni proekti i investicii vo
evra za besmisleno vladino partiski        energetskiot   sektor,   kako   osnoven
promotivni kampawi.                preduslov za spravuvawe so krizata,
Vladinoto rasfrlawe so dr`avni pari za      na{ata dr`ava ne prezede nikakvi merki
kampawi ne e ni{to drugo tuku klasi~na      vo toj pravec i odlu~ila namesto toa da
zloupotreba na parite vo vreme na         investira   vo   spomenici,    mostovi,
ekonomska kriza, a od druga strana        avtobusi i kampawi za odr`uvawe na
dr`avata   povtorno   i   povtorno   se  sopstveniot rejting.
zadol`uva,   na  toa   sme   svedoci  Bidej}i nema drug na~in osven preku
sekojdnevno. Ekspertite uka`uvaa deka       manipulativni kampawi da go zadr`i
sumata {to se tro{i za vakvi besmisleni      istoot toj rejting koj {to ve}e uspe{no
kampawi koi go odr`uvaat rejtingot na       go dr`i dve i pol godini, buxetot kako
premierot i Vladata i manipuliraat so       {to najavi opozicijata i ekspertite se
javnosta se daleku povisoki od sumite       poka`a   kako   produkt    na   celosno
{to gi ka`uvaat premierot i Vladata.       nepoznavawe    na   rabotite,    nemawe
Koj }e snosi moralna, politi~ka, pa i       ekonomski razum i nemawe minimalno
krivi~n  a  odgovornost    za  vakvata  ~uvstvo na Vladata na vistinski na~in
klasi~na svesna i namenska zloupotreba      da pomogne vo te{kata ekonomska kriza.
na dr`avni pari za partiski izborni        Takvata  sostojba   sama  po  sebe  go
celi  {to   e  sprotivno    na  site  predizvika   rebalansot    na   buxetot.
me|unarodni i doma{ni pravila.          Rebalansot na buxetot e posledica na
Nasproti   vakvata   vistina,    Vladata  nerazumniot buxet, a ne e nitu osmislen
izleze so obrazlo`enie deka buxetot e       koncept, nitu merka koja Vladata tvrdi
                                            59-1/38.-
deka ja prezema so cel spravuvawe so        direktno opa|a doma{noto proizvodstvo
ekonomskata kriza.                 vo izvozno orientiranite dejnosti i
Rebalansot na buxetot e vmetnat vo         opa|a proizvodstvoto na drugi povrzani
poslednata antikrizna merka na Vladata       dejnosti,  zatvoreni  se  golem  broj
i so nego se namaluvaat rashodite na        proizvodstveni pogoni i otpu{teni se
buxetot, no daleku od dovolno i toa         golem broj vraboteni lica. Zna~i prviot
jasno za site i isto taka so nitu edna       paket antikrizni merki na Vladata e
od  tie  merki   nema   da  se  naru{i  celosno proma{uvawe i dokaz za nemawe
komoditetot na Vladata neproduktivno da       ekonomski razvoj.
tro{i narodni pari.                 Vtoriot paket merki ili famoznite 8
SDSM i ekspertskata javnost se za mnogu       milijardi evra, koi spektakularno gi
pomal buxet i od ovoj predlo`eniot         najavi  premierot  zaedno  so  celata
rebalans na buxetot. Direktnite dr`avni       Vlada, se isto taka ~isto proma{uvawe
investicii vo stopanstvoto, odlo`uvawe       na  Vladata,  alatka   so  koja  se
na  site   neproduktivni    tro{oci   vo  izmanipulira javnosta, a ocenkite na
buxetot za podobri vremiwa koga }e se        ekspertite za ovaa merka se, citiram:
nadmine krizata, a dr`avata da gi          "prazni    vetuvawa",     "fantomski
nameni parite od takvite rashodi za         veruvawa", "obi~en spisok na `elbi na
direktno pomagawe na gra|anite, osobeno       Vladata realno neostvarlivi, prodavawe
na socijalno zagrozenata kategorija. I       iluzii i manipulirawe so javnosta" i
ovaa merka na Vladata za spravuvawe so       sli~no. Vo me|uvreme, ekspertite se
krizata pa|a vo voda, zaedno so drugite       pra{uvaat kako Vladata planira da gi
antikrizni   merki   koi  se  nosea  vo  obezbedi tie pari vo uslovi na globalna
nekolku navrati, odnosno do sega vo tri       ekonomska kriza, ote`nat pristap do
paket merki, za {to zboruva faktot deka       kapital i strav kaj investitorite,
prvite dva paketa antikrizni merki na        kreditorite od bilo kakvi vlo`uvawa.
Vladata ne vrodile so nikakov plod, na       Duri i da se realni izvorite za
{to predupreduva{e i samata opozicija.       najavenite sredstva spored doma{nata
Zo{to Vladata ne izleze da re~eme samo       nau~na javnost Makedonija nitu e, nitu
so eden paket vistinski produktivni         }e bide sposobna vo narednite decenii
antikrizni merki, koi vedna{ }e po~nat       da gi vra}a anuitetite od vakvite
da se implementiraat i na direkten         utopisti~ki najaveni investicii zatoa
na~in da im pomognat na gra|anite i na       {to dr`avata nema tolkav ekonomski
makedonskoto    stopanstvo.     O~igledno  kapacitet. Najavenite 8 milijardi evra
proekciite na ekonomskiot ekspertski        pred izborite vo funkcija na rejtingot
tim  na  Vladata   za  prviot   paket  na VMRO-DPMNE ne gi zaboravi i pokraj
antikrizni merki bile pogre{ni, zatoa        obidot na Vladata da se zaboravat
{to realnata sostojba e deka nitu malku       isfrlenite brojki vo javnosta ili da se
istite ne im pomognaa na makedonskite        relativiziraat vo narednite tri godini,
gra|ani i makedonskoto stopanstvo da ja       ili do narednite izbori koga povtorno
podobrat ekonomskata kriza vo dr`avata       }e gi vidime vo druga forma praznite
i  da  gi   ubla`at   posledicite   od  vetuvawa na istata taa Vlada.
svetskata    ekonomska     kriza    vrz  Realnata   sostojba   vo   Republika
makedonskata ekonomija.               Makedonija e sosema druga. Za da se
Prviot  paket   antikrizni    merki  od  privle~at stranski investicii i stranki
noemvri 2008 godina za koj Vladata         kapital treba da imame kredibilitet
tvrde{e  deka   }e  im   pomognat   na  kako zemja. Go slu{avme premierot pred
pretprijatijata     koi   se   direktno  nekoj den na godi{ninata, na 18 godini
pogodeni od krizata, no i na onie koi        od formiraweto na Unija na mladi sili,
dobro rabotat, kako i deka }e spre~at        vo ovie tri godini edna milijarda evra.
propa|awe   na  golem   broj   stopanski  Kako zamenik minister bi ve zamolil da
subjekti i ostanuvawe na rabota na         ka`ete koi se tie, koi se tie stranski
iljadnici   vraboteni,     ne   vrodija  investicii od milijarda evra ovie tri
apsolutno so nikakov rezultat. Nasproti       godini. Ovaa godina spored oficijalnite
istite tie merki na Vladata so koi         podatoci {to gi imame na raspolagawe se
tvrde{e  deka    }e   se   spravi   so  53 milioni evra i toa spored procenka
ekonomskata kriza, vsu{nost se osmisli       na stru~wacite, od koi 80% od tie
akt na Vladata da gi naplati dr`avnite       sredstva se od postojnite investitori
pobaruvawa, namesto da mu pomogne na        koi   reinvestirale   vo   Republika
stopanstvoto. Vo makedonskata ekonomija       Makedonija. Dajte da zboruvame realno
postoi ogromno opa|awe na cenite na         koga  ka`uvame  nekoi   brojki  pred
makedonskiot    proizvodi,     koi   se  makedonskata javnost.
prodavaat   na   stranskite    pazari  i  Stranskite  investitori  go  izvlekoa
ogromen pad na pobaruva~kata na golem        kapitalot od zemjata, a od bankite koi
del od doma{nite proizvodi. So toa         glavno se vo stranski race nadvor go
                                           59-1/39.-
reduciraa kreditiraweto, pa sega i        toa e Svedmilk, investicija na koja
najdobrite  firmi   te{ko   doa|aat  do  gruevski pred skoro edna godina be{e
krediti.   Kreditniot    rejting   vo  gord i ne mu pre~e{e da ja vmetne vo
Makedonija vidno opa|a spored najnovite     svoite    reklamni      spotovi   za
podatoci, kreditite {to Makedonija gi      parlamentarnite izbori minatata godina,
zema od stranskite banki }e bidat so       a sega se ograduva po situacijata koja
povisoki  kamati,   a  na  krajot  na  nastana vo Svedmilk. No koga zema
krai{tata se znae koj }e ja pla}a        glasovi, toa ne mu pre~i, koga treba da
{tetata  od   vakvata   sostojba,  od  gi vra}a parite za svoite gra|ani se
sopstveniot xeb. Fi~ isto taka najavuva     povlekuva od sekakva odgovornost.
i crni vremiwa za denarot, imeno, padot     Na cirkusot na Vladata pred gra|anite i
na kreditniot rejting na dr`avata e i      po mediumite mu nema kraj. I samata
signal do stranskite investitori deka      Vlada, nadevaj}i se deka narodot go
zemjata e rizi~na za vlo`uvawe, }e        zaborava i ovoj paket neuspe{ni i
pa|aat stranskite investicii, firmite      manipulativni    merki   i  neostvarlivi
pote{ko  }e  doa|aat   do  krediti  od  vetuvawa, se obiduva povtorno so nov
stranstvo, {to dopolnitelno }e gi skusi     paket, tret paket merki za spravuvawe
deviznite rezervi, a toa }e ja pritisni     so ekonomskata kriza. Ekspertite go
stabilnosta na denarot. Na seto toa       ocenuvaat   noviot   paket   merki  kako
Republika Makedonija ima i politi~ki i      zamagluvawe na o~ite na javnosta i
ekonomski     vnatre{ni     problemi,  smeta kako i prethodnite merki od 300
naru{uvawe     na    makroekonomskata   milioni evra nema da imaat pozitivna
stabilnost i neuspe{nost vo pregovorite     refleksija za razdvi`uvawe na klu~nite
za vlez vo NATO. Pre~kite se golemi za      granki.    Konkretnite     barawa   na
vakvi manipulativni proekcii na samata      stopanstvenicite    ne   se  zadovoleni.
Vlada.                      Kreditnata poddr{ka na pretprijatijata,
I  pokraj  vakvite   podatoci,   vlasta  na onie {to ja veti Vladata, se sudruva
predviduva    da    ima    intenzivno  so  realnosta.    Uslovite,   na~inot  i
investirawe vo migot koj e najlo{        postapkata za dobivawe vakvi krediti
dosega  za  privlekuvawe    kapital  od  seu{te ne se objaveni i poznati za
nadvor i koga toj defakto bega od        stopanstvenicite    i  biznismenite,   a
na{ata zemja. Vo toj slu~aj, kade se       o~igledno i za Vladata. A kako {to
najavenite investicii vo dr`avata i do      pominuva vraemeto krizata sekojdnevno
kade e realizacijata na potpi{anite       go zema danokot od kompaniite, se
memorandumi so stranskite investitori,      otpu{taat    rabotnici,    se  zatvoraat
za koi Vladata konstantno samo {to gi      pogoni,   pa   i  se  stopira   celosno
najavuva{e, {to se slu~i so najavenite      proizvodstvo vo odredeni granki.
investicii   vo   zonata    Bunarxik,  Vo  me|uvreme,    i   Zdru`enieto   na
premierot i del od ministrite ka`uvaat      hotelieri, restorani i kafeterii vo
deka tolku mnogu stranski investicii }e     Makedonija se nezadovolni od nemaweto
ima vo toj del {to ne }e ima mesto kade     sluh na Vladata za nivnite barawa.
pobrzo da se izgradat halite. Po seto      Hotelierite    imaat   svoe   barawe  do
toa, ispadna samo potpi{uvawe, samo       Vladata   na   Republika    Makedonija,
slikawe  vo  Vladata   i  otka`uvawe,  namaluvawe na DDV za no}evawe na site
prezaka`uvawe novi termini, otka`uvawe      gosti. Takvi merki ne se novi vo
voop{to od investicii i red drugi        Republika Makedonija, tie merki gi
raboti.                     prezede i Republika Hrvatska, od 18% na
Slobodnata ekonomska zona kaj Skopje       5% se namali DDV za no}evawe. Hranata
ostana  re~isi   prazna.   Vlasta  prvo  koja  se   prodava   po   restoranite  i
poleka srame`livo ili odlo`uva, a potoa     hotelite se tretira kako izvozna roba,
na  odredeno   vreme   gi  zamrznuva  izvozna  stoka   na  koja   se  vra}aat
investiciite koi pompezno gi najavuva{e     odredeni dava~ki. Vidovte, svedoce ste,
vo predizborniot period. Kolku i da       Evropskata unija tokmu ovaa godina vo
sakame da bideme optimisti vo ednos na      vreme na ekonomska kriza 10% go namali
ekonomskata   sostojba,    realnosta  e  DDV vo ovaa oblast, vo oblasta na
daleku  od  optimisti~ka.    Deviznite  turizmot.    Na   novinarsko    pra{awe
rezervi se topat, platniot bilans se       ministerot za ekonomija ka`uva deka ova
vlo{uva,   zagrozena   e   stabilnsta,  bilo pove}e decenisko barawe od zemjite
Vladata izdava itni dr`avni zapisi a       ~lenki na Evropskata unija, pa duri
vetuva deka }e obezbedi dopolnitelni       sega im ovozmo`ile. Pa sega imame, 2008
stranski investicii. Niedna investicija     godina, na krajot, vo sredinata na 2008
{to  e  dojdena   vo   Makedonija  vo  godina  i   ovaa   2009   godina  imame
poslednive tri godini ne e do kraj        ekonomska kriza, pa svesni za seto toa
realizirana, a onie {to zapo~naa so       vo ovoj period gi dadoa tie olesnuvawa
rabota propadnaa. Najdobar primer za       za sektorot turizam, so toa {to se
                                           59-1/40.-
slu~uva? Stanavme zemja najskapa vo        No, ovaa Vlada, namesto da gi prifati
regionot  vo   oblasta    na  turizmot.  tie preporaki, namesto da prezeme merki
Smetajte sega, dve sosedni zemji na        za prevencija od krizata, napravi ne{to
Republika Makedonija, Republika Grcija      sprotivno,   go   donese  ovoj  {teten,
i Republika Bugarija koi se ~lenki na       megalomanski buxet, lo{o dizajniran,
Evropskata unija gi namalija za 10%        te`ok 2,8 milijardi evra. Zatoa ovoj
svoite ceni. Vo toj slu~aj nie sme kako      rebalans ne mo`ete da go smetate za
Republika Makedonija kako turisti~ka       antikrizna merka poradi toa {to ovoj
destinacija vo start za 10% poskapi.       rebalans    e    iznuden   od   taka
Hotelierite   odnosno    ugostitelskite  katastrofalno dizajniraniot buxet za
rabotnici  najavuvaat    namaluvawe  na  2009 godina.
procentot na vrabotenost minimum za 5%.      V~era gospodinot minister za finansii
Zo{to vo taa oblast apsolutno ni{to ne      re~e deka samo vo Republika Makedonija
se prezema? Zo{to e taa stopanska         po Predlogot za izmena i dopolnuvawe na
granka koja vo momentot mo`e mnogu da       buxetot  vo   Sobranieto   se  rasprava
pridonese, mo`e mnogu da pomogne kako       pove}e od 30 dena. No, zo{to ne ka`a
dr`ava,  kako   i  na   gra|anite  na  deka ovoj rebalans na buxetot be{e
Republika    Makedonija     so   novi  podnesen samo dva dena po izborite. Eve
vrabotuvawa, zo{to da ne izlezeme vo       zo{to.  Zatoa   {to   na  izborite  se
presret i so toa da doka`eme, da, ova e      vetuva{e   se  i  se{to,  se  vetuvaa
rebalans, na ovoj na~in se gri`ime,        vrabotuvawa vo javnata administracija
Vladata na Republika Makedonija se        na site {to }e glasaat za vladinata
gri`i za svoite gra|ani i za ovaa         koalicija. Po izborite, so Odluka za
stopanska dejnost, a ne sosema obratno,      Vlada se donese zabrana za novite
}e ispadne deka nie }e ostaneme kako       vrabotuvawa.
izolirana zemja i kako {to }e dojde
                         Ministerot za finansii na sednicata na
politikata na ovaa Vlada da ostaneme
                         Komisijata za finansirawe i buxet re~e:
izolirani,  da   ne  sme  ~lenki  na
                         na barawe na buxetskite korisnici za
Evropskata unija, da ne sme ~lenka vo
                         novi vrabotuvawa sekade kade {to se
NATO, da ostaneme i najskapa zemja za
                         cene{e deka ima obezbedeno sredstva bea
turizmot i da nemame posle stranski
                         izdavani soglasnosti so naznaka deka }e
gosti.   Najgolem     promotor    se
                         mo`at da se realiziraat po oficijalnoto
ugostitelskite rabotnici, doa|aweto na
                         zavr{uvawe na izborite vo Republika
turistite  najmnogu    pridonesuva   za
                         Makedonija, {to se sovpadna so Odlukata
promocijata na Republika Makedonija.
                         na  Vladata   za   zabrana  na  novi
Blagodaram.
                         vrabotuvawa. Tie soglasnosti izdavani
Jani Makraduli: Blagodaram i jas.         vo period od 10 januari do sredinata na
Sledna za diskusija e gospo|ata Stanka      april se nevalidni odnosno nema da se
Anastasova, povelete.               realiziraat i potpa|aat pod ovaa Odluka
Stanka    Anastasova:       Po~ituvan  na Vlada za zabrana na vrabotuvawa vo
potpretsedatele,    po~ituvani    kolegi  dr`avnata   administracija    i  javniot
pratenici, po~ituvan zamenik minister       sektor. Tokmu zatoa sakav da potsetam
za finansii,                   deka  ovaa   merka   e  efektivna  od
                         po~etokot na 2009 godina. Toa bea
Na  sednicata    na   Komisijata   za
                         zborovite    na    ministerot   Trajko
finansirawe i buxet odr`ana na 11 maj
                         Slaveski. [to zna~i ova?
ministerot   za   finansii   gospodinot
Trajko Slaveski vo svoeto ekspoze re~e      Ova  zna~i   la`na   nade`  vetena  na
deka predlo`enite izmeni i dopolnuvawa      gra|anite za vreme na izborite, no so
na Buxetot na Republika Makedonija za       dvojna korist. Da se dobijat izborite,
2009  godina   se   ne{to   porano  od  a drugata korist e potoa da se poka`e
standardnata   procedura     koga   tn  kako antikrizna merka.
rebalansi  se  pravele    nekade  okolu  Ovoj rebalans be{e vistinska mo`nost
sredinata na godinata, a pri~inata bila      vladea~koto mnozinstvo da ja svati
poznata,  od   krizata    koja  vladee  porakata na ekspertskite stru~waci, da
globalno i toa samo {to pristignala vo      gi uvidi pogre{nite proekcii i da se
toj moment.                    pomogne na dr`avata, a so toa }e im se
Gospodine zamenik minister, ekspertite      pomogne na site gra|ani so nivnite pari
predupreduvaa u{te pred da go napravime      da im se ubla`at posledicite koi sledat
buxetot za 2009 godina, predupreduvaa       od krizata.
dobronamerno so koi preventivni merki       Za  taa  cel   prateni~kite   grupi  od
treba da odime za da gi namalime         opozicijata podnesoa nad 60 amandmani.
efektite od ovaa kriza odnosno {to        Amandmanite bea izdr`ani i bea so cel
polesno da go podnese na{ata dr`ava i       da i se pomogne na Vladata da ja svati
na{ite gra|ani.                  realnata slika kako `iveat gra|anite.

                                           59-1/41.-
Buxetot e instrument za ostvaruvawe na      zamenikot   minister    za   zemjodelie
odredeni razvojni celi vo ~ie kreirawe      potpi{uva{e dogovori so koi im vlea
treba da u~estvuvaat site podednakvo,       la`na  nade`   na  mlekoproizvoditelite
kako onie od pozicijata, taka i onie od      deka e najden strate{ki investitor i
opozicijata za da doneseme {to podobar      samo  {to  ne  po~nala   isplatata   na
buxet za na{ite gra|ani. No, za `al,       parite,  nivnite   pari   samo   {to  ne
nitu eden od amandmanite na opozicijata      pristignale na nivnite smetki.
ne  be{e  prifaten,    no   nemojte  da  Sega po izborite ve}e se proglasivte za
zaboravite deka toa se vsu{nost narodni      nenadle`ni.
izbranici na nad 200 iljadi glasa~i vo
                         Nema  pari   za   subvencionirawe    na
Republika Makedonija.
                         transport i plasman na zemjodelskite
Ovoj rebalans e lo{, neizbalansiran i       doma{ni  proizvodi   na   evropskiot   i
ne sodr`i nitu razvojna nitu socijalna      ruskiot   pazar,   kako   {to  glase{e
komponenta. No, pokraj toa, stru~wacite      amandmanot na SDSM. No, ima pari za
predupreduvaa   deka   tokmu   tie  dve  spomenici,   za  kupuvawe   vozila,   za
komponenti treba da bidat glavni vo        luksuzni ~a{i, za dosadnite reklami koi
ovoj rebalans za polesno spravuvawe so      se skapo plateni od xebot na gra|anite,
krizata.                     postojano se trudite da gi nau~ite
Zgre{ivte,  gospoda    od   vladea~koto  gra|anite kako dobro da se odnesuvaat,
mnozinstvo, zgre{ivte {to ne prifativte      eti~ko  odnesuvawe,    kako  da   ra|aat
nitu eden amandman za pomo{ na primer       pove}e  deca,   zna~i   za  pove}edetno
pomo{ta   koja    se    bara{e   za  semejstvo, no nikako da pogledate deka
trudointenzivnite granki, nema{e da se      treba da se u~i, da se zapi{uvaat na
optovari buxetot, bidej}i treba{e samo      fakultet i nikako da gi sogledate
da  se  premestat     sredstvata   od  realnite potrebi na gra|anite.
neproduktivnite    tro{oci   i  da  se  Socijalniot rizik vo dr`avata se pove}e
prenamenat vo ovaa dejnost vo realniot      raste, `ivotot e se pote`ok, a ovoj
sektor.                      rebalans na buxetot e kone~no {teten za
Stavkata za socijalna transferi treba{e      gra|anite   na  Republika    Makedonija.
da se zgolemi, da se prifati amandmanot      Blagodaram.
od  prateni~kata   grupa   na  SDSM  za  Jani Makraduli: Blagodaram i jas.
otvorawe na socijalni prodavnici za
                         Za  replika   e  prijavena    kole{kata
odredena kategorija na gra|ani na koi
                         gospo|a Vladanka Avirovi}, povelete.
im e neophodno potrebno, a toa se
ste~ajcite, branitelite, korisnicite na      Vladanka Avirovi}: Blagodaram.
socijalna pomo{, najsiroma{nite gra|ani      Samo edno malo pojasnuvawe, vie kole{ke
na ovaa zemja za da mo`at {to polesno       rekovte    deka    vo    delot    na
da gi prebrodat site ovie pote{kotii       infrastrukturata     mnogu   malku   se
koi ponatamu sledat, a znaete deka se       investira, moram da ve demantiram vo
pogolem }e bide socijalniot rizik.        ovoj del zatoa {to celata strategija vo
O~ekuvame  pogolemo    osiroma{uvawe   na  ovoj moment e naso~ena vo razvojniot
na{ite gra|ani taka {to ovie socijalni      del, razvojnata komponenta na buxetot
prodavnici   }e   bea   mnogu   golemo  kon infrastrukturata. Ve}e 11 proekti
olesnuvawe za najzagrozenite semejstva.      se vo faza na rabota, toa se otprilika
Ne prifativte nitu eden amandman za        okolu 35 milioni dolari koi se odvoeni
pati{tata, a za vreme na izborite         od Svetskata banka, me|utoa, videte vo
vetuvavte izgradba na mnogu pati{ta, na      Buxetot del od tie sredstva se izdvoeni
`elezni~ki prugi, aerodromi, kako {to e      i od strana na Buxetot na Republika
Kargo Aerodromot. Vetuvavte vlo`uvawe       Makedonija.   Zna~i,   ako   ne{to  se
vo infrastrukturata, {to e vo red i        investira, ako ne{to se dava vo ovaa
treba{e da se prenamenat sredstva,        zemja vo ovoj moment od ovoj buxet, toa
bidej}i taka predupreduvaa ekspertite       e infrastrukturata, bidej}i toa e edna
deka toa }e bide korisno. No, za `al,       od dvete komponenti koi se bazi~ni za
ne se prifati ni eden amandman za         pottiknuvawe na stopanskiot razvoj i
vlo`uvawe  vo   infrastrukturata    od  sevkupnata   potro{uva~ka,    a   ova  e
prateni~kata grupa na SDSM kako {to e       vtoriot del i zatoa ostanuva samo
na primer patot M-5 koj e posebno         gradona~alnicite na op{tinite navreme
zna~ewe za Isto~na Makedonija i taka }e      da dadat svoi proekti i tie proekti da
pridonesevme za ramnomeren regionalen       bidat izdr`ani, bidej}i se predmet na
razvoj.                      opservacija od strana na Svetskata
                         banka i {to pobrzo se napravat tie
Amandmanot za obe{tetuvawe na mlekarite
                         proekti vo finalna faza i se odobreni
od  Svedmilk   ne   se   prifati  so
                         od strana na Svetskata banka navistina
obrazlo`enie   deka   Vladata   ne  e
                         nema  pre~ki,   a   znaete   deka  na
nadle`na. No, kako bevte nadle`ni koga
                         raspolagawe ni se staveni mnogu pove}e
                                             59-1/42.-
sredstva, zna~i od nas zavisi, od      povrzan so osnovniot akt koj nie go
gradona~alnicite  na  op{tinite  kolku  nosevme poslednite denovi na minatata
pobrzo gi izrabotat proektite tolku     godina vo dekemvri. I ne bi mo`ele da
pobrzo }e se deluva vo ovaa nasoka.     zboruvame realno i kriti~ki za ovoj
Inaku, vo Ministerstvoto za transport i   rebalans ako ne se osvrneme nazad da se
vrski navistina mo`ete da pogledate     vratime vo dekemvri da vidime {to bea
kolku mnogu proekti i kolku mnogu se     argumentite toga{ {to se plasiraa i od
izdvojuva za infrastrukturata samo vo    onie koi go predlagaa, Vladata na
toj del.                   Republika   Makedonija,   no   i  od
                       opozicijata.
]e ve potsetam deka navistina nitu eden
od nas nitu od pozicija nitu od       Za 2009 godina be{e najaven mnogu
opozicija ne se gleda so dobri o~i      ambiciozen  Buxet  koj  iznesuva  2,7
objektivno, ako sakame da ka`eme ovaa    milijardi evra i be{e za fantasti~ni
kriza gi pogoduva site i pozicija i     300 milioni evra pogolem od Buxetot za
opozicija, site imame semejstva koi se    2008 godina. Toga{ predupreduvavme deka
pogodeni kole{ke od ovaa situacija.     nekoi od pokazatelite vneseni vnatre
Samo za potsetuvawe pred dva dena      vrz baza na koe e kreiran takov Buxet,
Britanija objavi deka }e bidat 58      nema da se ostvarat i deka realnosta }e
milioni   armija   na   nevraboteni.  bide poinakva. Ne navleguvaj}i sega vo
Navistina nie ne sme izolirano ostrvo    diskusija okolku toa zo{to nekoj ne bil
kako zemja gi prifa}ame i tie pritisoci   vo pravo, nieden gra|anin na Republika
od krizata {to se slu~uva vo svetot,     Makedonija pa nitu opozicijata ne saka
pra{awe e dali }e uspeeme so site ovie    ministerot za finansii da ja proma{i do
merki, a gi ima prezemeno mnogu od      tolku  rabotata,  bidej}i   site  nie
strana na Vladata, dali }e uspeeme      `iveeme vo ovaa zemja i sakame da imame
malku od malku da ja amortizirame taa    normalni uslovi za `iveewe i nikomu ne
kriza koja e, za pravo na vistinata,     mu e milo krizata da udri po gra|anite
kako svetska kriza uvezena i kaj nas.    na Republika Makedonija.
Blagodaram.                 Bi se vratil i bi ka`al deka ona {to
Jani Makraduli: Blagodaram i jas.      toga{ be{e proektirano stapkata od 5,5%
                       rast vo diskusijata i mojata i na
Za kontra replika e javena kole{kata
                       kolegite pratenici tuka be{e poso~ena
Anastasova Stanka, povelete.
                       kako nerealna i za da ja branime taa
Stanka Anastasova: Po~ituvana kole{ke,    pozicija se povikavme na niza drugi
vie o~igledno ne me razbravte, jas      izvori. Spomna i ministerot za finansii
zboruvav za magistralniot pat M-5 koj    vo svojata diskusija pretpladneto, se
{to e najva`nata delnica za Isto~na     povikavme na izvorot MMF, se povikavme
Makedonija.  Zboruvam  za  regionalen  na Vienskiot institut, se povikavme na
ramnomeren razvoj, a vie zboruvate za    Evropskata komisija. Site tie imaa
nekakvi proekti {to trebalo da gi      poniski proekcii od ona {to ni go
napravat gradona~alnicite na op{tinite.   ponudi Vladata.
Se slo`uvam deka treba i toa da se
                       Vo taa diskusija toga{ poso~ivme deka i
napravi, no vie vetuvavte mnogu pove}e
                       proektiranata  inflacija  e  nerealna.
otkolku sega i staveno e vo nekoi
                       Deka prilivot na Buxetot po osnov na
planovi, no ne se gleda deka se raboti
                       taa inflacija isto taka nema da bide
za toa pole. Zna~i vetuvawe e edno,
                       taka kako {to se o~ekuva. Na toa
stavawe vo programi e drugo, a realno
                       upatuva{e i razlikata vo proekcijata za
realizirawe e sosema treta rabota.
                       inflacijata pome|u Vladata na Republika
Blagodaram.
                       Makedonija   i  Narodnata   banka  na
Jani Makraduli: Blagodaram.         Republika Makedonija i seto toa be{e
Gospodinot Sugarevski ne e tuka, go     progoltano, seto toa kako argumenti ne
gubi pravoto za zbor.            bea zemeni vo predvid. Deneska gledame
Gospodinot Andrej Petrov e sleden za     deka tokmu toa na {to poso~uvavme,
zbor, povelete.               tokmu na toa {to apeliravme, toa se
                       slu~uva. Nie imame situacija vo koja se
Andrej     Petrov:     Blagodaram  borime za kakov takov rast vo godinata.
potpretsedatele.               Jas otvoreno vi ka`uvam, sre}en bi bil
Po~ituvan zamenik minister, po~ituvani    da imame 1% rast godinava. Bi bil
kolegi pratenici,              sre}en da se ostvari ovaa proekcija
Se iska`a mnogu vo debatata do sega,     sega. Sakam da ima pove}e rast, ne
argumentite gi ka`uvavme na komisiite    sakam da vlezeme vo zona na recesija,
vo koi ima{e edna opse`na rasprava, no    me|utoa i toa da bide taka, treba da se
i tuka na plenarnata sednica. I ovoj     zemat  sega   parametrite   koi  se
rebalans na Buxetot koj deneska se      poso~uvaat  vistinski  i  da  ne se
nao|a pred nas e akt koj direktno e     plasiraat tuku taka kolku da se ka`e
                                       59-1/43.-
deka od edna strana imame akumulirano     }e vi ka`am za nekolku raboti koi na
ekonomsko  znaewe  vo  eden  tim  na  site ni pa|aat vo o~i, koga se dvi`ime
Vladata, a od druga stana ja imame      niz Makedonija. Prugata kon Bugarija so
opozicija koja ni{to ne znae i onie      godini  stoi  taka.  Toa   e  seriozna
stru~waci, eksperti koi se opoziciski     investicija   vo  infrastukturata.   Toa
nastroeni pa nivnite mislewa isto taka    treba da ima povrzuvawe. Prugata kon
ne mo`eme da gi zememe vo predvid. A     Albanija, koja se najavuva, isto taka,
imame seriozni ekonomski analiti~ari     stoi taka. Avtopatot, ne gledame osven
koi niza na kritiki upatija kon taka     edno malo par~e na avtopatot koe se
proektiranit buxet.              raboti, nekakov seriozen zafat koj se
Ona {to ne mo`eme da vlijaeme ili {to     pravi. Be{e ka`ano vo diskusiite od
bi rekol ministerot za finansii i MMF     edna kole{ka deka ima kreditna linija
ne mo`e so preciznost da go predvidi     od Svetska banka i deka op{tinite
toa e prihodnata strana. Dobro, se      poradi toa {to nemaat proekt, zatoa
slo`uvame deka e taka, i tie odea       ovie investicii vo infrastukturata ne
skalesto so niza na proekcii. Me|utoa     se realiziraat. Za toa ima delumno
ona na {to i te kako mo`eme da vlijaeme    vistina, me|utoa, da ne se la`eme, toa
toa e rashodnata strana, toa e kolku }e    ne se infrastukturni investicii od obem
tro{ime. Site vo edna kriza zna~i edno    koj  mo`e  da  gi  potegne   dr`avata.
semejstvo gi skusuvaat tro{ocite. Znae    Investicii vo avtopati{ta, investicii
kolku mu e ~ergata i tolku si gi pu{ta    vo prugite koi se zastanati so dva
nozete. Znae deka ovaa godina ako bil     slepi kraci. Toa se raboti koi mo`at da
izbrkan od rabota nema da kupi dve      se napravat. Vo energetskiot sektor,
palta, }e se zadovoli so onie koi gi     toa  se   investicii    kapitalni   vo
nosel vo prethodniot preriod kakvi i da    infrastukturata. Nikoj ne tvrdi deka ne
se.                      treba da se gradat i sportski sali,
                       deka ne treba da se gradat i nekoi
Vo edna takva situacija nie imame
                       drugi objekti koi se gradat. Koj ka`al
paradoksalna pozicija na na{iot buxet,
                       deka sportska sala ne e dobra rabota.
tro{ime pove}e od ona {to ni se
                       Me|utoa, ne mo`e se naedna{ da se
mo`nostite. Pritoa nikoj ne spori deka
                       napravi. Da se napravi na periferni
treba  da  se  izdvojuvaat  pari  za
                       poliwa naedna{, a na su{tinskite poliwa
kapitalni  investicii.  Proekciite  za
                       da se ostvaat inveticiite do nedogled,
stranski investicii bea nerealni. Vo
                       bidej}i tamu navistina treba napor. I
Buxetot tie bea 500 milioni evra. ]e
                       tamu  treba   seriozna   proekcija   i
citiram del od sopstvenata diskusija
                       seriozen eden anga`man na Vladata.
{to toga{ ja imav: "Iako proekciite na
stranskite investicii se okolu 500      Ona {to isto taka zaslu`uva polemika e
milioni evra vidlivo e vo odnos na      najgolemiot del na Buxetot. Najgolemiot
nekoi nivni najavi deka golem del od     del na buxetotodi za regulirawe na
firmite  poradi  globalnata  ekonomska  obvrskite od dr`avata. Toa zna~i za
kriza nema da investiraat".          plati,  i  za   socijalni   transferi.
                       Takvata struktura na buxetot ne mo`e da
Toa be{e predo~eno, toa be{e ka`ano.
                       se ka`e deka e razvoen. Kakva e taa
Toa e ne{to na {to se apeliralo. Zna~i,
                       razvojna struktura na buxetot. Nekoi od
ako gi zemete site tie faktori, prvo
                       investiciite koi se najaveni vo buxetot
proekciite koi ne se sovpadnaa i za
                       i koi se golemi tro{oci, navistina ne
rastot i za inflacijata. Ako zemete
                       davaat mnogu argumenti. Nie gi imame vo
deka investiciite ne se ostvarija vo
                       o~ajna situacija u~ili{tata. Jas i pri
onoj obem vo koj se o~ekuva{e, logi~no
                       donesuvaweto na buxetot go pozdraviv
e deka na prihodnata strana buxetot ima
                       zgolemuvaweto    na   sredstvata   vo
pomalku pari.
                       obrazovanieto. No, ne za dopolnitelna
Da povtoram, bidej}i ministerot tuku     kompjuterizacija,    za  poddr`uvawe  na
{to  vleze,  tuka  se  soglasuvam  na  neodr`liv proekt. U~ili{tata ni se vo
prihodnata strana, ne mo`e so golema     o~ajna situacija, ni se raspa|aat bez
preciznost  da  vlijae,  me|utoa  na  prozorci, bez vrati, a      nie odime vo
rashodnata strana kolku }e tro{ite, i     nadgradba, vo yidawe na temeli bez
te kako mo`e da vlijae se.          osnova. Na plo~a bez temeli. Toa e
Bi sakal da polemiziram so golem del od    ne{to {to ne smee da se dozvoli vo edna
onie najavi koi bea dadeni za raboti vo    sriozna   ambicija   da  se   podobrat
koi treba da se investira i koi se      uslovite   vo   obrazovanieto.    Sli~na
predvideni vo buxetot. Be{e ka`ano deka    gre{ka se pravi i vo ovoj rebalans, so
treba da se pravat seriozni investicii    edna  najava   za  otvorawe   na  pet
vo  infrastrukturata.   Koi  se  tie  pozitronska emisiona tomografija, za
seriozni      investicii      vo  koja }e se potro{at vo zdravstvoto 6
infrastrukturata? Zemete predvid, eve     milioni evra, milion evra za edna dolgo

                                         59-1/44.-
najavuvana linija, koja kako ideja i     treba dopolnitelno da se pravi. Jas od
prethodno postoe{e preku Agencijata za    vas baram smelost toa da go napravime
atomska energija vo Viena i 6 milioni     sega,  a  da  ne   go  odlo`uvame  za
evra od Vladata, od koi 30 milioni }e     septemvri, za oktomvri, bidej}i toga{
se obezbedat ovaa godina vo gradewe      }e ne ~ini pove}e. Cenej}i go i va{eto
prakti~no na toj bunker koj treba da     znaewe   gospodine     ministre,   kako
postoi. No, pri toa treba da im        ekonomist,   kako   profesor   sakam  da
razjasnime  na  gra|anite.   Nie  se  uka`am, ako barate zaedni{tvo vo nekoi
povlekuvame  od  onoj  del,  od  onie  strate{ki pozicii, mora da ima ~uvstvo
ambiciozno najaveni merki za prevencija    i za onie koi ne mislat isto, osobeno
na odredeni bolesti. Ili, da bideme      za  onie   ekonomski    analiti~ari  i
poprecizni, a ko ne gi trgnuvame na      kriti~ari koi istaknuvaat odredeni svoi
strana do kraj, barem gi reducirame i     mislewa. Mo`eme serija na takvi mislewa
gi odolgovlekuvame.              da pro~itame niz mediumite, me|utoa, i
Od druga strana, gradime ne{to {to go     na nas pratenicite, bidej}i iako golem
ima, ne {to go nema. Go ima vo        del od nas ne go ~ita sekoj broj od
Slovenija, go ima vo Hrvatska, go ima     "Ekonomist", sepak odredeni svoi znaewa
vo golem broj zemji okolu nas. Nie sme    dobivaat vrz baza na ona {to i nau~nata
mala zemja za da gradime eden takov      javnost   i   pe~atot    pi{uvaat  vo
objekt. Pritoa, toa ne slu`i za, zna~i    renomiranite     spisanija     zapadni,
smisolot ne e prevencija, kako {to      me|utoa,  i  dobivaat    informacii  od
nekoj tuka ka`a deka zdravstvenata      terenot, od siroma{tijata vo koja se
sigurnost na naselenieto }e se podobri.    nao|a na{ata zemja. Nie ne sme bogata
Toa e sufisticiran sistem koj slu`i za    zemja i nemame pravo da se luksuzirame.
precizirawe, za dobivawe na podatoci     Blagodaram.
okolu   ra{irenosta   na   odredeni  Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
zaboluvawa, so cel da se ima podatok za    Sleden za zbor e gospodinot Stojmenov
toa. Ne e toa ne{to {to mo`e da opfati    Borislav, ne e tuka, sleden za zbor e
golema populacija i ne e ne{to {to mo`e    gospodinot Jonuzi Femi, ne e tuka,
da pomogne na golema populacija. Na mal    sleden za zbor e gospodinot Nikolov
broj lu|e im e potrebno. Tie ima kade     Marjan~o, povelete.
da gi upatime vo okolnite zemji. Nie
                       Marjan~o     Nikolov:      Blagodaram
sega investirame vo ne{to {to go ima
                       pretsedatele,     po~ituvani    kolegi,
okolu nas. Ona {to bila nekoga{ na
                       po~ituvan   minister,    najprvo  da  go
proekcija,  bila  toga{  koga  nemalo
                       izrazam svoeto `alewe, {to vo tekot na
nikade okolu nas. Sega ima vo ~etiri
                       ovaa debata na plenarnata sednica po
zemji na Balkanot takov sistem i nie }e
                       odnos na rebalansot na Buxetot, mnogu
go gradime kaj nas. Toa se reformi vo
                       malku kolegi bea prisutni i gi sledea
zdravstvoto. Toa po~ituvani pratenici,
                       debatite, {to samo uka`uva na toa deka
po~ituvan  ministre  e   neobmislena
                       samo se ~eka da zavr{i raspravata i da
reforma. Toa e plasirawe na sredstvata
                       dojde  glasaweto    za  rebalansot  na
vo {to ne se napravila studija kolku }e
                       buxetot, bez pritoa, da mo`eme da
potro{ite, a kolku }e vi vrati. Mnogu
                       navlezeme podlaboko vo proektite koi
po pametno be{e da kupime u{te edna
                       {to Vladata planira da gi realizira
magnetna rezonansa, bidej}i imame samo
                       preku  Buxetot,   vo   politikite  {to
edna. Vo dr`avnite ustanovi imame samo
                       planira da gi ostvari preku buxetot, i
edna  magnetna  rezonansa  a  nie  }e
                       eventualno preku celite {to saka da gi
pravime pet sistem vo Makedonija. Toa,
                       postigne,   bidej}i    o~igledno   deka
za nekoj {to gleda od nadvor }e se
                       Vladata postojano ima dobri nameri, no
~udi. I tie aparati {to gi imame se
                       ima lo{a realizacija.
dotraeni i izamortizirani.
                       Sega, koga }e dojde glasaweto vo odnos
Ona {to bi sakal da go poso~am,
                       na rebalansot na buxetot, }e vidime
uka`uvavme deka sredstvata {to }e se
                       kako vladea~koto mnozinstvo }e obezbedi
vle~at od IPA fondovite, pove}e nema da
                       kvorum, dodeka be{e raspravata nema{e
odat so taa dinamika. Ne samo poradi
                       tolku interes od kolegite pratenici i
toa {to i pokraj naporot i pokraj taa
                       toa zagri`uva.Zagri`uva edna otsustnost
edinica, ili sektor {to se formira vo
                       na   `elba    za    rasprava,   za
Ministerstvoto,   ima   mnogud   rugi
                       sprotivstavuvawe     na   stavovi   i
preduslovi koi treba da se ispolnat.
                       argumenti, po odnos na predlozite na
Toa e ne{to {to isto taka se slu~uva.
                       opozicijata i predlozite na Vladata i
Na krajot bi sakal da istaknam deka ova    seto toa gra|anite }e treba da go
namaluvawe na buxetot }e pomogne. Ova     cenat, bidej}i argumentite koi {to bea
namaluvawe  na  buxetot  }e  pomogne,  ponudeni od strana na pozicijata na
me|utoa, ne e dovolno. Buxetot }e treba    predlozite   na   opozicijata   se  se
da krati dopolnitelni sredstva. Toa }e    sveduvaa na toa {to bilo vo minato
                                          59-1/45.-
vreme, {to prethodno se pravelo, dodeka     bidej}i tie raspolagaat so parite na
ni{to nem{e ka`ano vo odnos na ona {to     gra|anite, treba da gi re{avaat tie
Vladata pravi i zo{to e toa dobro za      problemi. Na{ata Vlada za `al, povtorno
Republika Makedonija.              vo stilot da ne se re{avaat pri~inite,
Jas vo odnos na mojata debata za        tuku posledicite se obide so redica
rebalansot   na  Buxetot,   ne  zemav  taka nare~eni antikrizni merki, koi {to
materijali, zatoa {to mnogu raboti se      se doneseni vo tri seta da se prika`e
ve}e ka`ani i      na Komisijata za    deka ne{to pravi da gi re{i problemite.
finansirawe i buxet, isto taka, dolgo      Pritoa, so prviot set na antikrizni
debatiravme i se obidovme preku na{ite     merki Vladata veli deka oslobodila 330
amandmani da gi prestavime politikite      milioni evra vo ekonomijata. Od tie
koi {to SDSM saka preku Buxetot da gi      merki gospodine minister samo si gi
implementira, dokolku bi bil na vlast i     spasivte dr`avnite kompanii, kade {to
eventualno na{ite o~ekuvawa Vladata da     va{ite dr`avni rakovodstva ne uspeaa da
prifati del od niv, se so cel da se       gi konsolidiraat pretprijatijata, pa
vospostavi barem malku komunikacija i      moravte da gi menuvate po dva tri pati
zaedni~ki   napor   da  se  sovladaat  i upravnite odbori i direktorite i
posledicite od krizata. U{te koga se      ni{to pove}e efekt od tie merki nema{e.
nose{e hendikepot na ovaa rasprava za      Vtoriot paket na merki na antikrizni
rebalansot na buxetot e toa {to nie       merki se famoznite 8 milijardi evra,
koga go nosevme buxetot, ve}e najvivme     koi {to bea veteni kako investicii. Jas
deka e nerealen i deka }e sledi         ve  zamoluvam,   bidej}i    e  kraj  na
rebalans. Za `al, poradi politi~ki       debatata, za ovaa godina ka`ete mi edna
motivi, pred se, najavata za izborite,     milijarda   investicii    {to   }e  gi
Vladata  i  toga{  se  odnesuva{e  vo  napravite. Ako za narednite 8 godini
stilot, vie zboruvajte {to si sakate,      treba da potro{ite 8 milijardi, zna~i
nie }e si pravime toa {to sme si        sekoja  godina   po   milijarda   evra
naumile. Ne gi prifa}a{e kritikite i od     investicii,    izlezete    ovde   pred
opozicijata   i  od  ekspertite   vo  govornicata    i   pred    makedonskata
Republika Makedonija i od me|unarodnite     javnost, ka`ete koja e taa milijarda
finansiski institucii i re{i da ostane     investicii  {to  ovaa   godina   }e  ja
na tie proekti na buxetot, koi {to bea.     ostvarite, za da bide toa pouverlivo i
Zna~i,  rast   na   ekonomijata   5%,  gra|anite kone~no da o~ekuvaat ne{to,
inflacija   3%,  buxetot   2,8%,  2,6  ne samo da imame najavi vo o~ekuvawe.
milijardi evra, porast na prihodite za
                        Tretiot set na antikrizni merki, toa e
10%. Ednostavno, kako vo Republika
                        naj~udniot od site, duri rebalansot na
Makedonija   da   bila   najidelanata
                        buxetot go vbrojuvate vo antikriznite
situacija. Duri za vreme na samata
                        merki. Zna~i, gospodine minister, ako e
kampawa,  odnosno   do  mesec  april,
                        antikrizna merka Vladata da go po~ituva
Vladata  vele{e   deka  nema  nikakvi
                        zakonskiot rok za vra}awe na DDV, toga{
problemi so buxetot, deka ekonomskata
                        vie ste pri~ina za krizata vo Republika
kriza e ne{to {to se slu~uva tamu vo
                        Makedonija, zatoa {to ne go vra}ate DDV
Amerika, vo Germanija, vo Francija, vo
                        na  vreme.  Ako  e  antikrizna   merka
drugite   zemji,    deka   Republika
                        po{iroka  i   poprvilna    primena  na
Makedonija    e   izolirana,    deka
                        carinskite   proceduri    vo   Republika
finansiskiot sektor e stabilen, deka
                        Makedonija isto ste vie kako Vlada
nema da ima kastrewa vo buxetot, deka
                        pri~ina  za   krizata    vo  Republika
}e se isplatat poka~uvawata na platite
                        Makedonija,   zatoa   {to   ne  ste  gi
od 10%, deka ne nie potreben MMF, za se
                        sproveduvale do sega. Taa ne e vrzana
Vladata se odnesuva{e kako samo taa da
                        so ekonomskata kriza DDV imate zakonska
e  vo  pravo.   Pominaa   izborite,
                        obvrska da go vra}ate vo rok od 30
po~ituvani kolegi, po~ituvan minister,
                        dena. Docnevte tri meseci, sega go
ja smenivte retorikata preku no}. Sega,
                        namalivte toa docnewe na dva meseci.
krizata e vinovna za se vo Makedonija.
                        Pretprijatijata   ve   kreditiraat,   go
Krizata e opravduvawe za site neuspesi
                        kreditiraat va{eto nerazumno tro{ewe, a
{to gi imate. Krizata vi e opravduvawe
                        od druga strana velite deka ste im
za se {to baraat gra|anite re{enie za
                        pomagale na ovie firmi {to pobrzo da
nivnite problemi, da ka`ete ne sme nie
                        izlezat  od   krizata.   Rezulatite   vo
vinovni, krizata nastapi vo Republika
                        ekonomijata vo Republika Makedonija se
Makedonija i pritoa, posebno ste ve{ti
                        pove}e od zagri`uva~ki. Prv pat vo
vo delot na toa koga velite deka
                        istorijata na na{ata dr`ava deficitot
krizata ne e proizvod vo Republika
                        nadmina tolkavi razmeri.        Prv pat
Makedonija. Toa go znaat i       malite
                        pokrienosta na uvozot so izvozot e pod
deca. Deka kriza postoi sekade vo
                        50%. Prv pat, posle podolgo vreme
svetot i deka site odgovorni vladi,
                        deviznite rezervi drasti~no se topat. I
                                           59-1/46.-
okolu ova topewe na devizite rezervi      Makedonija,   za  da   dojdat   stranski
gospodine  ministre,   vie   izlegovte  investitori.
prethodno so eden govor i rekovte deka     Jas edna{ ve}e ka`av         ovaa va{a
deviznite rezervi bile ovde za da mo`at     politika e kako onie crnite dupki vo
da se tro{at vo krizni vremiwa. Bi ve      svemirot, samo zema pari, tro{i pari na
zapra{al edna rabota. Jas se soglasuvam     gra|anite, nema rezultati. Ka`ete mi
deka del od deviznite rezervi treba da     edna   stranska    direkna    grinfilt
se  potro{at,   zatoa   {to  poradi  investicija koja e dojdena za ovie tri
ekonomskasta kriza namalen e izvozot,      godini, edna nabrojte ovde potoa falete
namaleni se transferite od s transtvo i     se kolku stranski investicii ste donele
deka ima problem so obezbeduvawe na       vo Republika Makedonija. Nema da ka`ete
prilivot. No toa e mal del. Eve jas go     nitu edna. Znaete zo{to? Zatoa {to gi
rekov toa bidej}i, e 50%. Drugite 50%      nema, a uporno    potro{ivte nad 20-30
od namaluvaweto na deviznite rezervi se     milioni  evra   za   rekalmirawe   deka
izvr{eni,  zatoa   {to   vie  vodevte  Republika Makedonija e dobro mesto za
ekspanzivna fiskalna politika. Politika     investirawe. Zna~i i taa politika,
na potro{uva~ka koja be{e bazirana na      gospodine ministre, vi e pogre{na. Nema
uvoz i koja be{e neproduktivna. Ka`ete     rezultati. Od toj fakt nikoj ne mo`e da
mi dali leeweto na spsomenicite vo       izbega zatoa {to vo odnos na regionot
Firenca, nema da vlijae negativno na      Republika Makedonija e najdolnoto nivo
deficitot, zatoa {to }e se platat        vo odnos na stranskite investicii. Duri
devizi. Toa e edna direktna merka. I od     i zemji koi porano bea daleku zad
tie 500 milioni evra {to se potro{eni      Republika  Makedonija,    kako  {to  se
od deviznite rezervi, 250 milioni evra     Bosna, Albanija, Crna Gora, Srbija,
se staveni da se potro{at poradi va{ata     sega se pred nas vo odnos na toj del.
fiskalna ekspanzivna politika, za da se
                        Vo odnos na politikata {to ja vodite za
za{titi kursot na denarot. Zamislete,
                        pomo{ na stopanstvoto, nema nikakva
tie  pari   da   bea   vlo`eni   vo
                        pomo{.  Nitu   edna   merka   koja  ja
stopanstvoto. Zamislete go toa.
                        donesovte ne e naso~ena, od aspekt na
Zamislete vie sega barate 100 milioni      toa,  da  im  pomognete    na  firmite
evra za krediti, 200 milioni evra,       dirketno.   Zatoa    sega,    gospodnite
zaedno so bankite, kredit, a tie pari      minister   se   slu~uva    tekstilnite
gi imame vo deviznite rezervi {to, za      kompanii da se zatvoraat, biznisot da
`al, gi tro{ime neproduktivno zatoa {to     se seli vo Albanija kade {to ima
vie ne se odnesuvate odgovorno. Za vas     poeftina rabotna raka zatoa {to vie ne
kriza ne postoi vo tro{eweto. Postoi      sakavte  da  prifatite    amandman  od
kriza samo koga }e iamte pritisok od      opozicijata,    da    gi    pomognete
mediumite i od ekspertite, toga{ da       pridonesite za rabotnicite vo ovie
prika`ete deka ne{to ste napravile. 250     sektori, so 30 evra. Zatoa se pove}e
milioni evra od deviznite rezervi se      tekstilni fabriki sega }e se zatvoraat
potro{eni zatoa {to vie nerazionalno go     i }e se selat vo drugite dr`avi kade
tro{evte parite na gra|anite i potoa }e     {to   ima    podobri     uslovi   za
go obvinuvate guvernerot na NBM deka      stopanisuvawe. Ne sakavte d apomognete
vodel pogre{na politika i deka gi        na  metalurgijata,     ne   sakavte  da
poka~uval kamatite na kreditite. Zatoa,     pomognete     na     prerabotuva~kata
gospodine ministre, vie mo`ete parite      industrija.   Site   od   vas   o~ekuvaa
da gi tro{ite zatoa {to ste na valst i     odredena pomo{, me|utoa vie kako Vlada
mislite deka toa e pravilno. Me|utoa,      se  re{ivte   da   pravite    kozmeti~ki
znajte deka }e dodje vreme koga }e mora     tretmani  ili   kozmeti~ki    merki  za
da ponesete odgovornsot za takvoto       spravuvawe so krizata, a pri toa da
neracionalno  tro{ewe.   Tie  pari  se  nema ni edna merka koja }e bide
sozdavani  18  godini   vo  Republika  direktno naso~ena vo stopanstvoto.
Makedonija,   deviznite   rezervi,  od
                        Vo odnos na ona {to postojano go
po~etokot na 1991, 1992 godina, koga se
                        ka`uvate deka mnogu ste pridonele da se
po~na so edni devizni rezervi od 20
                        namali  nevrabotenosta    vo   Republika
milioni  dolari,   se  stasa  do  1,8
                        Makedonija i kako rekovte, barem ne se
milijatdi. Vie sega, ne{to {to se
                        zgolemuva,  dali   se   se}avate   deka
{tedelo  18  godini   re{ivte  da  go
                        donesovme  Zakon   so   koi  licata  od
potro{ite za {est meseci. Toa        e
                        Agencijata  za   vrabotuvawe    koi  se
neodgovorna politika na Vladata.
                        prijavuvaat   samo  zaradi   zdravstveni
Vo odnos na Buxetot, tamu seu{te imate     kartoni }e treba da odat pod evidencija
predvideno visoki stavki za ekonomska      na Fondot za zdravstvo. Toa be{e odluka
promocija  na   Republika   Makedonija  so koja nad 70 iljadi prijaveni vo
odnosno taka nare~enata programa na       Agencijata za vrabotuvawe }e treba da
Vladata,  investirajte   vo  Republika  se preselat vo Fondot za zdravstvo i
                                           59-1/47.-
normlano deka }e ima namaluvawe na       lu|eto samo treba da gi podelat vo
brojot na nevraboteni. Vie sega i toa      Republika Makedonija. Ne treba posle
se obiduvate da go prika`ete kako uspeh     ova da se o~ekuva deka ne{to drasti~no
na Vladata, no za sre}a lu|eto brzo }e     }e  se  popravi  vo  dr`avata,  tuku
ve pro~itaat i toa }e go sfatat.        ednostavno vo EM i natamu gra|anite se
Vo odnos na edno drugo pra{awe koe       pote{ko i pote{ko }e `iveat, a Vladata
dolgo go ignorirate, toa e pra{aweto za     se pove}e i pove}e }e gi tro{i nivnite
ste~ajnite   rabotnici.    Seu{te   ne  pari za svojata udobnost, za skapite
izlegovte  pred   tie  lu|e   koi  gi  reklami i za nivno ubeduvawe kolku ni
izla`avete      pred     vonrednite  e ubavo, a da bega od realnosta.
parlamentarni   izbori,  zo{to  ne  go  Trajko Veqanoski: Blagodaram.
realiziravte Zakonot taka kako {to e      Pratenikot Krsto Mukovski ne e tuka,
donesen i ne go ostvarat toa pravo       pratenikot Nikola Kotevski ne e tuka,
barem tie lu|e koi po osnov na Zakonot     pratenikot Mile Pa~emski ne e tuka.
imaat pravo, a ~ija brojka rekovte deka
                        Pred da mu dadam zbor na pratenikot
e 6 ilajdi. Seu{te o~ekuvaat deka }e
                        Imer Aliu, soglasno ~len 68 stav 4 od
re{ite   nekoe    pra{awe.   Podnesoa
                        Delovnikot, }e prodol`ime so rabot ai
prigovori i celo vreme, iako zakonskiot
                        posle 18,00 ~asot, do i zglasuvawe na
rok e 30 dena, da im odgovorite, seu{te
                        rebalansot na Buxetot na Republika
im nemate odgovoreno, a tie seu{te se
                        Makedonija za 2009 godina.
nadevaat, Da ne zboruvam za redica
drugi raboti koi so ovoj Zakon ne bea      Ima  zbor   pratenikot   Imer  Aliu,
prifateni, a ostanaa so nere{en status.     povelete.
Vo  odnos  na  [vedskata  mlekara  i  Imert Aliu: Blagodaram.
situacijata {to se slu~i tamu, eve dens     Mo`ebi edna od najdobrite odredbi od
na mediumite gledame, povtorno ste se      Delovnikot za rabota na Sobranieto ili
obidele da reagirate na posledicite, a     pak poprecizno, malkute dobri odredbi
ne na pri~inite i ste ja zgolemile       koi  ovozmo`uvaat    pravo  da  mo`e
subvencijata po odnos na rasno grlo,      koordiantorot na kraj da se javi za
grlo na govedo od 500 denari. Zo{to,      zbor i jas }e go iskoristam toa pravo i
gospodine ministre, prvo ne odvoivte da     da go ka`am na{iot stav, stavot na DPA,
gi obe{tetite kooperantite. Velite za      {to  se  odnesuva  na  ovoj  rebalans
taa merka ste odvoile      dva milioni   predlo`en     od     parlamentarnoto
evra,  ako   kooperantite   kompletno,  mnozinstvo.
treba{e 4 milioni evra. Tie toga{ }e si     Iskreno,   jas  go  sfa}am   toa  {to
gi za~uvaa grlata, ne }e mora{e da gi      pratenicite od VMRO-DPMNE se povlekoa
prodavaat po 700 evra, a bea kupeni po     od diskusija zatoa {to nesomneno, tie
1700 evra i sega }e nema{e potreba da      preku nivnata partija na valst gi imaat
intervenirate zatoa {to }e ima{e sto~en     realizirano   barawata   na   nivnite
fond. Se namali sto~niot fond ajde sega     gra|ani, na nivnoto glasa~ko telo,
Vladata  }e   intervenira   so  svoi  poprecizno, na nivniot narod.
sredstva.
                        So ovoj rebalans nikako ne mo`am da go
Ima u{te mnogu politiki koi {to vo       sfatam povlekvuaweto od diskusija na
izminatite tri godini vetivte deka }e      pratenicite na DUI, na na{ite kolegi
gi realizirate, ne gi realiziravte, za     Albanci i ovie pretstavnici "partneri"
del od niv duri stana banalno da        vo ovaa Vladina koalicija koaj go
zboruvame ovde, da ne zboruvame za       predlaga ovoj rebalans na Buxetot. Ne
kompjuterite   vo  {kolite,  sportskite  sfa}am kako mo`e da se povle~at od
sali, spomenicite, site tie raboti za      diskusija, barem kolku tolku da go
koi celo vreme velite deka nikoj vo       dignat nivniot kriti~ki glas, {to se
Republika  Makedonija   do  sega  ne  odnesuva do ovoj rebalans koj spored
napravil takvo ne{to. Samo tamu kade      site pokazateli, spored site analizi }e
{to treba ne reagirate, vo ekonomijata.     pretstavuva, ili pak kako rezultat na
Bez ekonomija, gospodine minister, vie     ovoj   rebalans   }e   izleze   eden
mo`ete da si planirate Buxet i od 3       anjdiskriminira~ki Buxet za Albancite
milijardi, od 4 milijardi evra, ama       vo Republika Makedonija. Me|utoa, do
koga }e nemo`ete da go realizirate }e      kolku se analizira podlaboko, nesomneno
nema od kade parite da gi naplatite       deka nema da se za~udime so ovaa nivna
zatoa {to ekonomijata }e propadne.       pozicija   zatoa  {to   ve}e  nivnata
Ovoj rebalans na Buxetot ne e prifatliv     pozicija vo Vladata se znae, nivnoto
za prateni~kata grupa na SDSM. Nie }e      vlijanie vo odlu~uvaweto vo Vladata e
glasame protiv. Vie, lo{ata ekonomska      poznato za javnosta i vo posledno vreme
sostojba ne mo`ete da ja zamenite so      se za {to se tie    zainteresirani e da
sozdavawe na virtuelna, rozova realnost     gi so~uvaat nivnite foteqi vo ovaa
preku skapi reklami, preku govori koi      Vlada na VMRO-DPMNE    i voop{to ne gi
                                          59-1/48.-
interesiraat     odlukite    koi   se  za ovoj rebalans na Buxetot, opfa}ajki
donesuvaat, rebalansot koj denes }e se       go tuka i toa {to se odviva{e vo
izglasa ili pak       drugite akti i     Komisijata za finansirawe i buxet,
dejstva, policiski akcii na ovaa Vlada       uspeavme do javnosta da ja ispratime
i   mnogute     diskriminirawa    pri  porakata koja vsu{nost ni ja ispra}a
vrabotuvawata,      zatvoraweto     na  parlamentarnoto    mnozinstvo     ili
instituciite,      o{tetuvaweto     ili  poprecizno ja ispra}a do albanskiot
osakatuvaweto na albanskite institucii       narod vo Republika Makedonija preku
i t.n. Se povikuvaat na toa deka se        ovoj  rebalans  na  Buxetot   za  2009
legitimni pretstavnici na Albancite vo       godina. Gra|anite ve}e sfa}aat, na niv
Republika Makedonija. Za `al Albancite       im e jasno {to se slu~uva. Mislam deka
trpat   {teti    od   ova   legitimno  potcenuvaweto  na     politi~kata   i
zastapuvawe na DUI, na nivnit einteresi      nacionalnata svest na Albancite ve}e
i mnogu e janso deka za      11-te meseci  dolgo vreme se odviva od strana na DUI
na funkcionirawe na vlasta, Albancite       i sega ve}e doa|a i krajot na istoto.
nemaat nikakva beneficija. Denes }e se       Tie se osvesteni, jasna im e ovaa
zape~ati edna    negrira~ka politika za    diskriminacija  {to  se   vr{i   kon
Albancite vo Republika Makedonija, a        Albancite vo site oblasti     i denes se
toa e usvojuvaweto na ovoj rebalans koj      zape~atuva so ovoj rebalans.
podrazbira Buxet na dr`avata za ovaa        Kolegata koj prethodno zboruva{e spomna
tekovna     godina.      Nepravdata,  deka globalnata finansiska ekonomska
zapostavuvawata,    diskreminacijata   na  kriza se koristi kako alibi za mnogu
Albancite se zabele`uvaat na sekoja        namaluvawa, reducirawe na finansiski
stranica na ovoj rebalans, vo sekoja        sredstva za mnogu proekti. Zna~i se
programa   na   ovoj  predlog   Buxet,  pravat  reducirawa   vo   proekti  koi
poa|ajki od obrazovanieto i se ona {to       vsu{nost se potrebni, me|utoa poradi
se slu~uva vo DUT, namaluvaweto na         toa {to ne mo`at da napravat redukcija
Buxetot  za   istiot,    Institutot  za  vo programi vo odnos na luksuziraweto
duhovno  i  kulturno    nasledstvo  na  na Vladata, tie pravat namaluvawe za
Albancite   vo   Republika   Makedonija,  mnogu bitni proekti. Me|utoa, toa {to e
bidjeki     e   osakaten   od  site  pozna~ajno i najtragi~no, finansiskata
administrativni     aspekti,   sega  se  globalna kriza se koristi kako alibi za
slu~uva i osakatuvaweto so Buxetot, so       namaluvawe  na  Buxetot   ili  pak  za
programite   za   investicija   vo  ovoj  neraspredeluvawe na finansiski sredstva
Institut, so albanskite u~ili{ta, so        za malkute albanski institucii, za
pridru`nat     ainfrastruktura,     so  albanskata  kultura,   za   albanskoto
{kolskite objekti i sali i se drugo {to      obrazovanie vo Republika Makedonija i
pripa|a      na      obrazovanieto.  se {to pretstavuva albansko vo ovaa
Diskriminacijata    se  slu~uva   i  vo  dr`ava. Mislam deka posledicite }e
kulturata.                     bidat te{ki. Mo`ebi ova nekomu mu se
Jas na poslednata sednica za prateni~ki      ~ini kako momentalen triumfalizam, ova
pra{awa postaviv pra{awe odnosno si        {to se slu~uva, ovaa degradacija {to se
postaviv pra{awe na samiot sebe, a ne       pravi kon albanskiot partner vo Vladata
na ministerot zatoa {to vo javnosta se       {to se manefestira nesomneno i so ovoj
znae  kolkavo    e  investiraweto   vo  rebalans. Me|utoa, posledicite }e bidat
albanskata    kultura    vo   Republika  te{ki, katastrofalni.
Makedonija. Vo 11-te meseci od nivnoto       Nema da vi odzemam pove}e vreme zatoa
vladeewe svedoci sme na toa {to se         {to gledam deka se e ve}e isplanirano
slu~uva so inicijativite, so programite      za glasaweto na ovoj rebalans. Vie
na  ova  Ministerstvo,     poa|ajki  od  imate parlamentarno mnozinstvo i se
nedelite na makedonska kultura, zna~i       razbira  deka  ]e  go   usvoite  vooj
ne na Makedonija tuku na makedonska        rebalans, me|utoa, za `al, posledicite
kultura pa do spomenicite, proektite na      od ovoj Buxet }e gi po~uvstvuvame
kulturata i se drugo. Tie mo`e da bidat      zaedno i }e imame vo ovaa buxetska
se drugo, me|utoa ne proekti koi ja        godina da diskutirame za posledicite
neguvaat albanskata kultura. Nesomneno       koi }e sledat kako posledica na ovaa
deka tuka se pravi i najgolemata gre{ka      diskriminacija  koja   se   pravi  kon
zatoa {to   se zapostavuva edna dosta      Albancite, so ovoj rebalans.
zna~ajna oblast za eden narod, kako {to
                          Nesomenno deka DPA }e glasa protiv ovoj
e oblasta i sferata na kulturata.
                          rebalans. Nie ova sme go dale do znaewe
Do kolku prodol`am da gi nabrojuvam        i porano so na{ite diskusii, me|utoa
site  oblasti   vo  koi  albancite  se  sepak kolku tolku postoe{e nade` deka
zasegnati  od   ovoj  Buxet,   }e  imam  na{ite predlozi, na{ite amandmani }e
potreba   od   mnogu    pove}e   vreme.  naidat na razbirawe kaj parlamentarnoto
Nesomneno deka vo tekot na raspravata       mnozinstvo i istite }e bida tprifateni.
                                           59-1/49.-
Me|utoa, toa ne se slu~i i denes i        vsu{nost se ostatoci, a da ne govorime
v~era sme svedoci na toa so ovoj         za ~isto. Se obidovte da napravite
rebalans.                     paralela me|u funkcioniraweto deka na
DPA }e glasa protiv ovoj predlog na        DUI i va{eto funkcionirawe na vlast. ]e
Buxet. Blagodaram.                ve potsetam so osnovaweto na avtotonite
                         albanski institucii tuka, galeriite,
Trajko Veqanoski: Blagodaram i jas.
                         teatarot,  pravi~nata   raspredelba  na
Replika ima gospodiniot Aliti Rafis,       buxetot za kultura, obrazovanie, nauka
povelete.                     i sli~no, gospodinot nastojuvaj}i da se
Rafis   Aliti:   Blagodaram   po~ituvan  odbrani sebe si i partijata samo ka`a i
pretsedatele.                   prizna deka navistina se vazali na
Navistina   ako   be{e   nekoja  nova  Gruevski   vo   ovaa   Vlada.  Samo
parlamentarna grupa ili nov pratenik       konstatira{e deka ovaa diskriminacija
koj za prv pat u~estvuva vo izvr{nata       prodl`uva i se raduvam {to ova go
vlast ili vo Sobranieto, bi rekol deka      ka`avte vie i samiot priznavte deka ste
ima pravo da govori za se. Koga se        vazali na Gruevski vo ovaa Vlada.
zboruva za Buxetot kako vo ovaa prilika      Blagodaram.
ne  i   za  edno   lice   koe  be{e  Trajko Veqanoski: Blagodaram.
potpretsedatel   na  Vlada.  Gospodinot  Bidej}e e iscrpena listata na prijaveni
govore{e za odlukite koi gi donese sega      za  zbor,  konstatiram   deka  op{tiot
ili   porano   sudot   vo  Makedonija  pretres e zavr{en.
aludiraat za slu~ajot Sopot i drugi
                         Ve  izvestuvam   deka  Abedin  Zumberi
slu~ai,   zboruva{e   za  priveduvawata
                         podnese  amandman   na  razdel  16001
napraveni sigurno bilo poslednive ili
                         Programa Y, Potprograma YG stavka 482 i
prane{nite itn. No ne ka`a ni{to za
                         na  razdel   09002,   Programa  2,
Buxetot za toa {to raspravame denes.
                         Potprograma 20 stavka 482, po koj
Sigurno deka i ministerot ne bi sakal
                         Vladata ne se proiznela.
da imame rebalans, no eve ne{tata se
nametnuvaat da imame i rebalans na        Pratenikot Xevat Ademi podnese amandman
Buxet, sigurno deka nitu pozicijata ni      na razdel 02008 za dodavawe kategorija
makedonskata opozicija     ne e zadovolna   40 stavki 401 i 402 vo Programa 2,
so ovoj rebalans, no ovaa rabota treba      Potprograma 20, razdel 02008 Programa
da se zavr{i i nie kako parlamentarna       2, Potprograma 20 stavka 425 i na
grupa bez razlika gi iska`avme na{ite       razdel 09002 Programa 2, Potprograma
zabele{ki vo odnos na ovoj rebalans za      20, stavka 482, po koj Vladata ne se
2009 godina. No, jas }e go potsetam        proiznela.
gospodinot   deka  diskriminacijata   ne  Kon  ovoj   amandman   se  priklu~i
po~na    so   DUI.    Potcenuvawata,  pratenikot Oliver [ambevski.
omalova`uvawata,    vazalnosta se vgradi    Otvoram pretres po amandman na razdel
vo vreme koga va{ata partija prifati da      02008 za dodavawe kategorija 40 stavki
bide vo taa pozicija koja ja ima{e vo       401 i 402 vo Programa 2, Potprograma
porane{nata vlada. Site Albanci znaat       20,  razdel   02008   Programa  2,
deka kakvi maltretirawa im se napraveni      Potprograma 20 stavka 425 i na razdel
za toa vreme. Velam, za `al, site         09002  Programa   2,  Potprograma  20,
Albanci go znaat toa. Ne sakam da         stavka 482, podnesen od pratenicite
pravam sporedbi so slu~aite koi se        Xevat Ademi i Oliver [ambevski.
slu~ija vo vreme koga be{e zamenik
                         Go molam pretstavnikot na Vladata da se
premier, zatoa {to za gra|anite se
                         proiznese.
sve`i tie slu~ai i sigurno istite gi
pomnat. Nema da gi spomnat, bidej}i        Ima  zbor   ministerot   za  finansii,
nivnite semejstva ako u{te edna{ se        gospodinot Trajko Slaveski.
vratime   }e  gi   potsetime   koi  gi  Trajko Slaveski: Amandmanot se prifa}a.
pre`iveaa za nivni vreme. Vo odnos na       Trajko Veqanoski: Amandmanot se prifa}a
investiciite   za   kultura,   crkvite,  i stanuva sostaven del na Predlogot za
spomenicite itn,    odlukite se donesoa    izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na
koga be{e toj zamenik premier. Vo red e      Republika Makedonija.
koga odi{ vo toalet da ja pu{ti{ vodata
i sam da go is~isti{ toaletot, a ne da      Otvoram pretres po amandmanot na razdel
~eka{ drug da dojde pozadi tebe da go       16001 Programa Y, Potprograma YG stavka
o~isti   toa  {to   si   go  napravil.  482 i na razdel 09002, Programa 2,
Blagodaram.                    Potprograma 20 stavka 482, podnesen od
                         pratenikot Abedin Zumberi.
Trajko Veqanoski: Kontra replika ima
gospodinot Aliu Imer, povelete.          Go molam pretstavnikot na Vladata da se
                         proiznese.
Imer Aliu: Se {to vie pravite vo tekot
na va{eto funkcionirawe vo ovaa Vlada,
                                          59-1/50.-
Ima  zbor   ministerot   za  finansii,  Konstatiram deka programata "Revizorsko
gospodinot Trajko Slaveski, povelete.      telo za pretpristapnite fondovi na
Trajko  Slaveski:   Amandmanot   ne  se  Evropskata   unija   vo   Republika
prifa}a.                     Makedonija" od razdelot za Dr`avniot
                         zavod za revizija e usvoena.
Trajko Veqanoski: Amandmanot ne se
prifa}a.                     Razdelot 02002 namenet za Dr`avniot
                         zavod za revizija go stavam na glasawe.
Vrz osnova na ~len 156 stav 7 od
Delovnikot     samo  podnositelot   na  Ve povikuvam da glasame.
amandmanot mo`e da dade obrazlo`enie i      Vkupno glasaa 56 pratenici, site 56
da govori po amandmanot vo traewe tri      glasaa za, vozdr`ni nema, protiv nema.
minuti.                     Molam slu`bite da utvrdat to~en broj na
So ogled na toa deka pondositelot na       pratenici vo salata.'
amandmanot   ne  e  prisuten   tuka,  Vo salata se prisutni 64 pratenici.
konstatiram   deka     pretresot   po
                         Konstatiram deka razdelot 02002 namenet
amandmanot e zavr{en.
                         za  Dr`avniot  zavod  za  revizija  e
Amandmanot go stavam na glasawe.         usvoen.
Ve povikuvam da glasame.             Razdelot 31101 namenet za Narodniot
Vkupno glasaa 55 pratenika, site 55       pravobranitel, go stavam na glasawe.
glasaa protiv, za nema nikoj, vozdr`       Ve povikuva da glasame.
    ani nema.
                         Po razdelot vkupno glasaa 64 pratenici,
Molma slu`bite da utvrdat to~en broj na     od niv za glasaa site 64 pratenici,
pratenici prisutni vo salata.          vozdr`ani nema, protiv nema.
Vo salata se prisutni 65 pratenici i       Konstatiram deka Razdelot 31101 namenet
glasaweto e polnova`no.             za Narodniot pravobranitel e usvoen.
Konstatiram deka Sobranieto ne go usvoi     Predlogot za izmenuvawe i dopolnuvawe
amandmanot na razdel 16001 Programa Y,      na Buxetot na Republika Makedonija za
Potprograma YG stavka 482 i na razdel      2009 godina vo celina go stavam na
09002,  Programa   2,  Potprograma   20  glasawe.
stavka 482, podnesen od pratenikot
                         Ve povikuvam da glasame.
Abedin Zumberi.
                         Po  Predlogot   za   izmenuvawe  i
Pred da glasame predlagam za Predlogot
                         dopolnuvawe na Buxetot na Republika
za izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot
                         Makedonija za 2009 godina vkupno glasaa
da  glasame   vo  celina,   osven  za
                         67 pratenici. Od niv za glasaa 58
Programata    "Revizorsko    telo   za
                         pratenici, vozdr`ani nema, 9 pratenici
predpristapni   fondovi  na  Evropskata
                         glasaa protiv.
unija  vo  Republika   Makedonija"   od
razdelot namenet za Dr`avniot zavod za      Konstatiram deka Sobranieto go donese
revizija, razdelot 02002 namenet za       izmenuvaweto i dopolnuvaweto na Buxetot
Dr`avniot zavod za rezvija i razdelot      na Republika Makedonija za 2009 godina.
31101    namenet    za    Narodniot  Tuka ja prekinuvam sednicata.
pravobranitel za koi soglasno Zakonot      Za   prodol`enieto   na   sednicata
za dr`avnata revizija i Zakonot za        dopolnitelno }e bidete izvesteni {tom
narodniot   pravobranitel,    Sobranieto  se  sozdadat  delovni~ki   mo`nosti.
glasa posebno.                  Blagodaram.
Predlogot go stavam na glasawe.         (Sednicata zavr{i so rabota vo 18,00
Ve povikuvam da glasame.             ~asot)
Po  predlogot    vkupno   glasaa  65
pratenici. Od niv za predlogot glasaa
55 pratenika, vozdr`an nema, protiv
glasaa 10 pratenici.
Konstatiram deka predlogot e usvoen.
Preminuvame na glasawe.
Programata    "Revizorsko    telo   za
pretpristapnite fondovi na Evropskata
unija  vo  Republika   Makedonija"   od
razdelot na Dr`avniot zavod za revizija
go stavam na glasawe.
Ve povikuvam da glasame.
Vkupno glasaa 64 pratenici, site 64
pratenici glasaa za, vozdr`ani nema,
protiv nema.
                                         59-1/51.-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:3/13/2012
language:Croatian
pages:51