; Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

VIEWS: 205 PAGES: 13

 • pg 1
									  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik:
              Satu Kerangka Umum
                     Oleh:

             Tengku Zawawi bin Tengku Zainal

                Unit Matematik MPKTBRPengenalan

Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di
samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi,
ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh
(NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik
matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan
(competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980).

 Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the
improvement of student learning as their primary professional objective

                                    (NCTM, 1980: 25)

Pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:

    Perancangan mengajar
    Pelaksanaan pengajaran
    Penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai
    Pengayaan dan pemulihan
    Menilai kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran
    Pengurusan bilik darjah
    Penilaian terhadap bahan dan kurikulum matematikPerancangan pengajaran dalam matematik

Setiap pendidik matematik amat memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam
menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada anak didiknya. Amat jarang kedapatan di
kalangan guru-guru yang dapat mengajar secara berkesan, jelas, tanpa sebarang gangguan                                              1
dengan hanya berbekalkan kebolehan semula jadi (D' Augustine, 1973 ). Pengajaran
matematik yang berkesan perlu memenuhi beberapa langkah penting seperti berikut :

    Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik
    Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara
    eksplisit
    Mengenalpasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skim
    matematik yang sedia ada dalam minda pelajar.
    Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan
    sesuatu konsep
    Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu
    kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah.
    Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses
    pengajaran dan pembelajaran.
    Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan
    pelajar.
    Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta
    aktiviti luar kelas.

Selepas kita mengetahui topik serta konsep-konsep yang berkaitan untuk di ajar, kita
perlu menyenaraikan objektif tingkah laku yang bakal dipamirkan oleh setiap murid
apabila mereka benar-benar memahami atau menguasai isi pelajaran yang telah
disampaikan. Tingkah laku yang dipamirkan ini juga akan menunjukkan tahap
kefahaman pelajar. Sebagai contoh, katakan kita ingin mengetahui sama ada pelajar
memahami konsep segitiga. Kita boleh melibatkan beberapa objektif tingkahlaku yang
boleh menjadi bukti bahawa pelajar telah memahami konsep segitiga, antaranya :

    Melukis segitiga : Pelajar sepatutnya dapat melukis sebuah segitiga di atas se
    keping kertas dengan menggunakan pensel dan pembaris.
    Memilih bentuk : Pelajar sepatutnya dapat memilih bentuk segitiga daripada set
    pelbagai bentuk yang dipamirkan kepada mereka.
    Menyatakan definisi : Pelajar dapat menyatakan definisi segitiga dengan tepat
    sama ada secara lisan atau bertulis.

Sesuatu objektif biasanya ditentukan bagi sesuatu tempoh pengajaran, sama ada untuk
satu masa atau dua masa, bergantung kepada isi pelajaran dan peruntukan masa mengajar.
Pemilihan objektif tidak hanya menentukan tahap kefahaman seseorang pelajar, malah ia
juga akan menentukan kaedah dan alatan yang sesuai digunakan. Sebagai contoh, katakan
objektif yang dipilih berbunyi : " murid dapat menambah dua nombor satu digit dengan
satu digit ". Jika tajuk berkenaan baru mula diajar, guru perlu menyediakan aktiviti untuk
membimbing murid memahami konsep ' pengumpulan ' atau ' penyatuan ' antara dua set
benda. Pengajaran bermula dengan aktiviti konkrit di mana para pelajar akan terlibat
secara aktif, memanupulasi bahan-bahan maujud dan berakhir dengan proses
pengabstrakan. Setelah murid memahami konsep penambahan, mereka seterusnya akan
dibimbing untuk menguasai fakta asas tambah. Aktiviti untuk penguasaan kemahiran
                                            2
tidak banyak melibatkan manipulasi bahan maujud berbanding dengan aktiviti semasa
penguasaan konsep.

Setelah mengenalpasti objektif pengajaran dan pembelajaran, para guru perlu
menyenaraikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang perlu dikuasai oleh setiap
murid. Pengajaran sebaiknya bermula dengan mengingat semula pengetahuan sedia ada
membuat pengukuhan jika perlu. Kemahiran dalam matematik bersifat heirarki dan
berkesinambungan (Ngean, 1984). Kegagalan menguasai konsep dan kemahiran awal,
akan menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran kemahiran berikutnya.

Perancangan seterusnya ialah menentukan teknik atau kaedah yang paling sesuai untuk
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua teknik atau kaedah adalah
baik dan sesuai selagi mana ianya dapat membantu pelajar mencapai objektif yang
digariskan ( Shaharir, 1984).Pelaksanaan pengajaran dalam matematik

Pendidik matematik yang berjaya mestilah mampu untuk :

    mengurus bilik darjah dengan berkesan tanpa gangguan yang boleh mencacatkan
    proses pengajaran dan pembelajaran
    menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar sama ada semasa
    pengembangan konsep atau dalam aktiviti penyelesaian masalah.
    mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar ( masalah
    pembelajaran, emosi, fizikal, disiplin dan sebagainya )
    menggunakan konsep matematik dengan tepat, sesuai dengan tahap pencapaian
    pelajar
    mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang
    berbeza dari segi tahap pencapaian dan minat terhadap matematik
    menjadikan kesalahan dan kesilapan pelajar sebagai sebahagian daripada proses
    pengajaran dan pembelajaran agar pelajar merasa bebas, tidak tertekan serta
    berani menjawab dan mengemukakan sebarang pandangan dan kemusykilan
    memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat
    untuk mempelajari matematik
    mengembang sikap positif pelajar terhadap matematik serta menghayatinya dalam
    kehidupan seharian
    mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang
    digariskan.
    menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.Setiap guru mempunyai gaya , teknik serta kebolehan yang berbeza-beza bergantung
kepada personaliti, pengalaman, dan latihan yang diterima (Shaharir, 1984). Walaupun


                                            3
terdapat perbezaan dari segi cara penyampaian dan pengendalian aktiviti pengajaran dan
pembelajaran, namun begitu, kaedah umum yang digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, masih sama. Beberapa kaedah umum yang perlu difahami dan dikuasai
oleh pendidik matematik ialah :

1. Penglibatan aktif ( active involvement )

Satu teknik pengajaran yang melibatkan para pelajar secara aktif dalam aktiviti seperti
menulis, perbincangan secara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (D'
Augustine, 1973 ). Setiap pelajar terlibat di dalam mengembangkan sesuatu konsep yang
diajar. Melalui penglibatan secara aktif, penekanan pembelajaran dapat diberikan kepada
pemikiran konstruktif oleh semua pelajar, dengan aktiviti biasanya tertumpu kepada
pembinaan konsep baru atau penguasaan kemahiran baru (Nik Azis, 1992). Penglibatan
pelajar secara aktif adalah merupakan asas penting kepada pembentukan struktur secara
retroaktif dan proses asimilasi yang menyeluruh. Pemindahan dan penerimaan maklumat
hanya akan berlaku melalui penglibatan pelajar secara aktif. Pelajar perlu membina
sendiri maklumat dalam minda mereka, dan ianya tidak akan berlaku secara pasif
(Ibrahim, 1994; Nik Azis, 1992; Aida Suraya, 1997).

2. Perbincangan dan penemuan ( Discussion and discovery )

Perbincangan adalah satu kaedah yang akan dapat meningkatkan interaksi harmoni di
kalangan pelajar di samping dapat menyedia serta mengukuhkan input dalam sesuatu
proses pembelajaran. Perbincangan yang bermakna akan dapat memupuk semangat setia
kawan dan saling bantu membantu antara satu sama lain. Banyak nilai-nilai murni dapat
diterapkan melalui kaedah ini di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. Pelbagai
idea dan situasi dapat dikait dan dikembangkan sesuai dengan dunia matematik yang luas
(Forsten, 1992).

Manakala penemuan adalah satu teknik pengajaran di mana para pelajar akan mengkaji
sesuatu situasi yang berstruktur atau tidak berstruktur sehingga mereka memperolehi satu
kesimpulan yang baru (D' Augustine, 1973; Husen & Postlethwaite, 1970). Kaedah
penemuan merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan menemui.
Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat
perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi. Kaedah
penemuan boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu, penemuan kreatif (creative discovery)
atau penemuan terpimpin (guided discovery) (Sobel & Maletsky, 1972). Dalam
matematik banyak konsep, rumus dan hukum boleh dipelajari dengan menggunakan
kaedah penemuan. Contohnya , murid-murid boleh menemui teorem Pythagoras, rumus
luas segitiga, pemfaktoran ungkapan kuadratik dan sebagainya.
                                            4
3. Analogi ( Analogy )

Satu teknik pengajaran di mana cerita atau 'perumpamaan' dibuat untuk mewakili seuatu
konsep yang hendak diajar (D' Augustine, 1973). Contoh analogi untuk konsep
pembundaran:
               Kemana harus saya lompat ?

                    Mengapa ?4 Analisis

Satu teknik pengajaran , di mana sesuatu konsep dipecahkan kepada beberapa bahagian
kecil mengikut langkah-langkah penerangan. Kaedah ini menghendaki pelajar perlu
mengetahui 'kenapa' sesuatu langkah atau algorithma iu dilakukan. Teknik ini dapat
menyediakan proses kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu konsep. Pelajar
tidak hanya mengetahui 'bagaimana' jawapan diperolehi , bahkan mereka dapat
menjelaskan 'kenapa' sesuatu prosedur itu dilakukan. Kefahaman jenis ini sering kali
disebut sebagai 'relational understanding' ( Skemp, 1987), atau 'conceptual understanding'
(Resnick & Ford, 1981; Hiebert, 1992; Desforges & Cockburn, 1987), atau 'perceptual
interpretation' (Cooney, 1992). Berikut adalah satu contoh penggunaan teknik analisis
dalam soalan bentuk mekanis:

        24 x 36

= (20 + 4) x 36 cerakinan

= (20 x 36) + (4 x 36) Hukum taburan

= [20 x (30 + 6)] + [4 x (30 + 6)] cerakinan

= [(20 x 30) + (20 x 6)] + [(4 x 30) + (4 x 6)]hukum taburan                                            5
= 600 + 120 + 120 + 24 kemahiran pendaraban

= 600 + 100 + 20 + 100 + 20 + 20 + 4 cerakinan

= 800 + 60 + 4 kemahiran menambah

= 8645. Kaedah eksperimen / kerja praktik

Kaedah eksperimen atau kerja praktik boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang
mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. Dalam pengajaran
matematik, kaedah eksperimen ialah suatu kaedah di mana pelajar dilatih menggunakan
alat bantu mengajar untuk memahami konsep dan menguasai sesuatu kemahiran. Kaedah
ini juga boleh digunakan untuk menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah
matematik. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, kaedah eksperimen telah
digunakan secara meluas. Berikut adalah contoh aktiviti yang menggunakan kaedah
eksperimen:

    Menyukat air dengan menggunakan bekas dan selinder penyukat untuk
    mempelajari isipadu cecair
    Membimbing murid melipat dan melorek bahagian kertas untuk mengenali
    pecahan.
    Menyusun jubin dalam bentuk segiempat yang berbagai saiz untuk menemui luas
    segiempat tepat.
    Mengagihkan sebilangan biji gulu ke dalam beberapa bekas yang disediakan
    untuk memahami konsep bahagi atau purata.

6. Eksposisi atau ' Direct Instruction '

Satu kaedah di mana guru banyak menerangkan isi pelajaran secara lisan atau dengan
menggunakan alat bantu seperti audio visual. Murid akan mendengar dan merekod
maklumat penting yang diterangkan oleh guru sebelum melakukan sesuatu aktiviti.
Kaedah ini juga sering disamaertikan dengan 'systematic teaching', 'explicit instruction',
'explicit teaching', and ' active teaching' (Husen & Postlethwaite, 1970). Penyampaian
dengan menggunakan kaedah eksposisi melibatkan:

    penerangan dan penghuraian idea dan konsep matematik yang akan dipelajari
    sama ada dengan atau tanpa alat bantu mengajar.
    demonstrasi cara melukis atau membuat sesuatu pembinaan geometri.
    penerangan langkah-langkah penyelesaian sesuatu masalah matematik.

Kaedah eksposisi amat sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran dalam
peringkat perkembangan atau membuat penerangan tentang sesuatu peraturan sebelum


                                               6
melakukan aktiviti permainan. Masa pengajaran dapat dijimatkan dan pengendalian
aktiviti akan lebih kemas dan teratur. Walau bagaimanapun ianya perlu dirancang dengan
teliti supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan rasa bosan dan mengalih perhatian
pelajar daripada bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.
Penggunaannya perlu tepat dengan masa dan keadaan.7. Persembahan kreatif dan inovatif pelajar

Dalam kaedah ini, para pelajar didedah dan digalakkan mengguna bahan-bahan
terancang, projektor, komputer, filem komersil dan bahan audio visual yang tidak
melibatkan kos yang tinggi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing, pemerhati di
samping menyelia suasana kelas dan pembelajaran. Aktiviti dilakukan dalam bentuk
individu atau kumpulan, bergantung kepada masa, peralatan, kos perbelanjaan dan
sebagainya. Penilaian boleh dibuat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan
persembahan serta bahan yang disediakan. Sumbangan dan hasil kerja yang kreatif dan
inovatif menjadi objektif utama. Penglibatan dan sokongan ibu bapa adalah digalakkan.8. Persembahan dengan audio dan / atau visual

Kaedah ini melibatkan alat pandang dengar seperti overhead projecter, komputer dan
sebagainya. Guru-guru akan mempamirkan bahan-bahan yang telah disediakan untuk
menerangkan sesuatu konsep atau contoh bagi setiap kemahiran. Pada hari ini,
penggunaan komputer dengan kemudahan multimedia dan internet banyak membantu
proses pengajaran dan pembelajaran (Tg. Zawawi, 1997b).

9. Permainan dan simulasi

Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya
kreativiti dan memupuk minat terhadap matematik (D' Augustine, 1973; Sobel
&Maletsky, 1972). Ianya juga akan dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu, khusus
semasa menyelesaikan pelbagai masalah matematik. Penggunaan aktiviti permainan
sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah
berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '. Penyelesaian bagi beberapa masalah
dalam matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi, khususnya
masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan seharian. Simulasi juga sering digunakan
untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi matematik.

Math is more than rote memorization and practice. Math is a creative activity, like
drawing or writing or playing basketball. In fact, one of the best definations of creativity
that I have heard says that " creativity is play"

                                   ( Flansburg, 1994: 17)


                                                7
Latihan yang berterusan dan pelbagai

Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan
kemahiran (NCTM, 1989; Cockroft, 1982; Skemp, 1987; Souviney, 1990; Nik Azis,
1992). Oleh yang demikian, penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya
bergantung kepada kefahaman konsep semata-mata. Latihan yang mencukupi perlu
dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-
benar telah dikuasai sepenuhnya (D' Augustine, 1973).

Apabila bercakap tentang latihan dalam matematik, ramai yang beranggapan bahawa
latihan tersebut hanyalah latihan bertulis sahaja. Sedangkan latihan untuk tujuan
penguasaan kemahiran boleh dalam berbagai bentuk, sama ada secara tulisan, lisan ,
permainan dan simulasi atau dalam bentuk projek. Walau bagaimanapun latihan tersebut
seharusnya:

    Jelas dan jitu
    Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran dalam sesuatu topik.
    Menguji kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran
    Pelbagai bentuk atau variasi
    Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi
    Pelbagai aras kesukaran
    Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan
    Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain
    Sama ada 'self-scoring' atau 'easily scored'

Latihan dalam matematik tidak hanya diperolehi dari buku teks atau buku kerja , malah ia
boleh didapati di mana-mana sahaja dalam aktiviti kehidupan seharian (Flansburg, 1994).
Oleh yang demikian, perancangan dan penyediaan soalan latihan hendaklah melibatkan
pelbagai situasi dan merangkumi segala aktiviti kehidupan seharian. Tentu sekali , bentuk
soalannya lebih tertumpu kepada aktiviti penyelesaian masalah. Terdapat sekurang-
kurangnya tiga faktor utama yang mempengaruhi penguasaan matematik seseorang
pelajar (Flansburg, 1994) :

    Strategi am dalam operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.
    Ingatan (memory)
    Latihan dan amalan yang berterusanPengayaan dan pemulihan

Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan pelajar yang cerdas
manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yang lemah. Sedangkan kedua-dua
jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan


                                            8
pelajar, sama ada yang cerdas atau lemah (D'Augustine, 1973; Nik Azis, 1996)). Aktiviti
pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam kurikulum
pendidikan matematik KBSR dan KBSM (PPK, 1989). Aktiviti pemulihan merupakan
aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid untuk mengatasi masalah
pembelajaran. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis aktiviti tambahan yang lebih
kompleks tetapi menarik dan mencabar (PPK, 1982). Aktiviti pengayaan juga sering
digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat mengasah bakat dan
kreativiti. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti
supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa pelajar. Aktiviti-aktiviti tersebut
haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu.

Aktiviti pengayaan mestilah dapat:

    Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam penyelesaian masalah
    Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop matematik yang luas lagi
    menyeluruh
    Mengembangkan daya kreativiti pelajar
    Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik
    dalam kehidupan seharian.

Aktiviti pemulihan pula adalah perlu dilakukan apabila pelajar :

    Tidak menghadiri kelas beberapa waktu / hari
    Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang sedang diajar atau yang
    sebelumnya
    Sering melakukan kesilapan ( khususnya dalam proses mengira )
    Kurang menguasai konsep dan kemahiran asas yang diperlukan bagi sesuatu topik
    / konsep
    Mempunyai masalah tidak tahu membaca atau kemahiran bahasa yang lain.
    Menghadapi masalah lain yang agak serius seperti masalah peribadi, masalah
    mental (IQ yang rendah), masalah fizikal dan masalah gangguan emosi
    (psikologi).

Walau bagaimanapun masalah yang kronik dan kritikal seperti terencat akal, hilang upaya
penglihatan dan pendengaran perlu kepada kelas pemulihan khas.Penilaian kefahaman konsep, dan penguasaan kemahiran

Penilaian terhadap kefahaman sesuatu konsep dalam pembelajaran matematik perlu
dilakukan untuk:

    Meramal dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep terdahulu
    Menentukan kesediaan murid untuk mempelajari konsep dan kemahiran baru                                             9
Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam sesuatu topik amat penting
dalam pendidikan matematik. Selain daripada kemahiran matematik yang bersifat
heirarki ( Ngean, 1984 ), penguasaan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti
penyelesaian masalah (Nik Azis, 1996; Travers, et. al., 1977). Melaksanakan proses
pengajaran kepada kumpulan murid yang belum bersedia dari segi mental dan fizikal,,
akan menyebabkan kesukaran dan pembaziran masa (D'Augustine, 1973). Penilaian tahap
penguasaan konsep dan kemahiran dalam matematik akan melibatkan beberapa
instrumen seperti senarai semak, ujian pra, ujian diagnostik, ujian pencapaian, dan rekod
anekdot.

Menilai tahap kefahaman konsep yang dimiliki oleh seseorang murid lebih sukar
berbanding dengan penilaian prestasi yang berasaskan penguasaan kemahiran (Skemp,
1987; Md. Nor, 1995). Walau bagaimanapun temubual klinikal akan membantu para guru
mendapat maklumat yang sewajarnya (Nik Azis, 1996; Rees & Barr, 1984; Johansson,
1993). Kaedah 'Newman Error Analysis' juga boleh dimanfaatkan untuk mengenalpasti
punca kesilapan dan kesalahan pelajar khususnya dalam penyelesaian masalah (Newman;
1977). Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan dan dilakukan secara formatif.Pengurusan bilik darjah

Sifat seorang pengurus yang mahir dan berkesan adalah penting bagi seseorang pendidik.
Pengajaran yang berkesan amat bergantung kepada pengurusan bilik darjah yang cekap
dan terpimpin. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bergantung kepada beberapa faktor
:

    Teknik kawalan kelas
    Penjagaan dan penyusunan rekod
    Komunikasi yang baik antara guru dan ibubapa
    Etika dan perhubungan yang profesional
    Aktiviti kumpulan yang berkesan
    Situasi pembelajaran dalam bilik darjah
    Masalah khusus berhubung dengan kemanusiaan

Bilik darjah yang sempurna akan mementingkan demokrasi dan disiplin sebagai amalan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (BPG, 1998). Amalan ini berlaku menerusi
beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh para guru sebagai pengurus bilik darjah
yang baik:

Pengurusan pengajaran

    Bahasa pengajaran
    Perancangan strategi
    Pengendalian aktiviti
    Penggunaan teknologi


                                           10
Membina iklim pembelajaran yang kondusif

    Persekitaran bilik darjah
    Suasana interaktif

Orientasi pelajar

    Terhadap persekitaran
    Terhadap keperluan sekolah dan bilik darjah
    Terhadap kurikulum

Penelitian terhadap kurikulum dan bahan matematik

Penelitian terhadap kurikulum pendidikan matematik sesebuah sekolah, bukanlah tugas
dan tanggungjawab utama seseorang pendidik matematik. Walau bagaimanapun pada
masa-masa tertentu, seorang pendidik matematik mungkin dikehendaki memilih bahan
pengajaran dan pembelajaran untuk kelas matematik. Untuk pemilihan yang rasional,
setiap pendidik matematik seharusnya dapat mengenalpasti dan mempertimbangkan:

    Objektif kurikulum matematik
    Skop dan aliran carta
    Kriteria penilaian untuk memilih bahan
    Trenda dan penyelidikan dalam sistem pendidikan yang sedia ada.

Kurikulum meliputi kandungan dan aktiviti, yang sekali gus berkait rapat dengan kaedah
dan teknik pengajaran dan pembelajaran (Collis, 1986; Blane; 1986; Haris, 1991).
Meneliti dan memahami kurikulum bermakna meningkatkan penguasaan dalam strategi
pengajaran dan kepekaannya terhadap keperluan pelajar dan pembelajaran. Selain
daripada perancangan dan pelaksanaan pengajaran, penelitian terhadap kurikulum juga
diperlukan semasa penyediaan bahan dan aktiviti penilaian, sama ada penilaian berpusat
atau pun penilaian berasaskan sekolah (PKBS).Penutup

Dalam pendidikan matematik, guru perlu arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran
yang dapat memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran di samping
menghayatinya dalam kehidupan seharian. Guru matematik perlu memaparkan sifat-sifat
yang matang, berfikiran terbuka, kreatif, inovatif, konstruktif, rasional dan bijaksana (Nik
Azis, 1996). Pengajaran matematik yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran
matematik yang mudah dan menyeronokan. Oleh yang demikian, pengetahuan tentang isi
kandungan, kaedah mengajar (pedagogi), dan gaya pembelajaran murid (psikologi)
mestilah dikuasai sepenuhnya oleh para pendidik matematik.

          " Stuff them artistically, creatively and critically "


                                             11
Bibliografi

Aida Suraya Md. Yunos (1997). Skim Nombor Perpuluhan. Tesis Phd (Tidak
diterbitkan).

BPG (1998). Modul Latihan Guru Bestari: Kemahiran Fasilitator. KPM

Blane, D. (1986). "Curriculum Planning, Assessment and Student Learning in
Mathematics". Dalam Leder, G. (Editor). Assessment and Learning of Mathematics.
Acer: U.K: 24-43

Cockroft, W. H. (1986). Mathematics Counts. London: HMSO

Collis, K. F. (1986). "Curriculum and Assessment: A Basic Cognitive Model". Dalam
Leder, G. (Editor). Assessment and Learning of Mathematics. Acer: U.K: 24-43.

D' Augustine, C. H. (1973). Multiple Methods of Teaching Mathematics in the
Elementary School. New York: Harper & Row Publisher.

Desforges, C. & Cockburn, A. (1987). Understanding the Mathematics Teacher: A
Study of Practice in First School. New York: The Falmer Press

Flansburg, S. (1994). Math Magic. Harper Perennial: New York

Forsten, C. (1992). Teaching Thinking and Problem Solving in Math. Scholastid
Professional Books: New York

Haris Md. Jadi (1991). "Reformasi Kurikulum Di Malaysia". Jurnal Pendidik dan
Pendidikan. USM. Jilid 11(1): 1 - 15.

Husen, T. & Postlethwaite, T. N. (1970). The International Encyclopedia of
Education: Research and Studies. Volume 3 (D-E): 1395. Pergamon Press: New York.

Ibrahim Md. Noh (1994). " Reformasi Pendidikan Matematik". Kertas kerja yang
dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pakar Pendidikan Matematik Rendah.
Bangi: BPG.

Johansson, B. (1993). " Diagostic Assessment in Arithmetic ". Dalam Niss, M. (editor).
Investigation into Assessment in Mathematics Education. Kluwer Academic
Publishers: USA: 169 - 184.

Md. Nor Bakar (1995). "Masalah Pengkonsepan dalam Matematik ". Jurnal Pendidikan
UTM. 1(1): 72 - 80.

NCTM (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. New
York


                                             12
Newman, M. A. (1977). "An Analysis of 6th. Grade Pupil's Error on Written
Mathematical Task". Research in Mathematical Education in Australia. Vol.5: 239 -
258.

Ngean, Ng See (1984). "Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah di
Malaysia". Kertas yang dibentangkan dalam Simposium Kebangsaan Matematik.
UKM

Nik Azis Nik Pa (1992). Agenda Tindakan: Penghayatan Matematik KBSR dan
KBSM. Kuala Lumpur: DBP

Nik Azis Nik Pa (1996). Perkembangan Profesional: Penghayatan Matematik KBSR
dan KBSM: Kuala Lumpur: DBP

PPK (1982). Buku Panduan Khas: Program Pemulihan. KPM

PPK (1982). Buku Panduan Khas: Program Pengayaan. KPM

Rees, R & Barr, G. (1984). Diagnosis and Prescription: Some Common Maths
Problems. London: Harper & Row, Publishers

Resnick, L. B. & Ford, W. W. (1981). The Psychology of Mathematics for Instruction.
Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey

Shaharir Mohammad Zain (1982). " Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Universiti
di Malaysia ". Kertas kerja yang dibentangkan dalam Simposium Kebangsaan
Matematik : UKM

Skemp, R. R. (1987). Psychology of Learning Mathematics. London: Lawrence
Erlbaum Associates

Sobel, M. A. & Maletsky, E. M. (1972). Teaching Mathematics: A Sourcebook of
Aids, Activities, and Strategies. Prentice Hall: New Jersey

Tengku Zawawi b Tengku Zainal (1997a). Tahap Kefahaman Konsep Pecahan Di
kalangan Pelatih KPLI. Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan).

Tengku Zawawi b Tengku Zainal (1997b). "Peranan Komputer dalam Pendidikan
Matematik ". Buletin Jabatan Sains (JASA).Jilid 1(1):1-6
                                         13

								
To top