Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BC tom tat so ket 3 nam TH NQ30a by 2Cywz7

VIEWS: 29 PAGES: 11

									BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    VÀ XÃ HỘI               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              B O C O TÓM TẮT
Sơ kết 03 năm thực h n N h  ết 30 00 N -C n    th n năm 00
   c Ch nh ph   Ch ơn t nh h t  m n h o nh nh  n n
                 h nn h o


               hần I
      TÌNH HÌNH VÀ KẾT UẢ CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
        THỰC HIỆN NGHỊ UYẾT Ở C C CẤ

   I. Côn t c chỉ ạo,    h nh t ển kh   thực h n N h     ết
   1.                   v  á Bộ   g   Trung ương
   1.1. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn
                       06 Quyế  ị    ể cụ  ể oá các c
sác  eo N ị quyế số 30a/2008/NQ-CP;
     ực iệ N ị quyế c        v các Quyế ị c              ng
     , eo c ức ă , iệm vụ ợc i o, ế     y các Bộ,            ậ
 ru  xây dự và ban hành 12 Thông t và Thông t Liê ịc , 04 vă         ả h
dẫ  ực iệ . Về cơ ả , vă ả     dẫ c các Bộ,              , ạo iều
kiệ  uậ lợi ể các ị  ơ  ực iệ .
   1.2. Tổ chức chỉ đạo kiểm tra:
   Các Bộ,      ờ xuyê ắm ì   ì   ực iệ ở các uyệ    èo
 eo ị     ợc â cô ;    ăm   lậ các o liê      ể ổ c ức
kiểm r rực iế ì   ì   ực iệ c các uyệ   èo (02 lầ / ăm); ô qu
 eo dõi, kiểm r ,  á iệ  ợc ữ vấ ề ấ cậ , ạ c ế ro     ổ c ức
 ực iệ , ổ   ợ áo cáo         có iải á c ỉ ạo, áo ỡ kị
 ời.
   2. P ố  ợ        á tổ   ứ    trị - xã ộ
    B    ỉ ạo ây Bắc, ây N uyê , Đả   y k ối Do   iệ ru ơ
 ã th ờ xuyê     ối ợ v i các ỉ uỷ ổ c ức quá riệ ro các cấ uỷ ả ,
t eo dõi, c ỉ ạo riể k i ực iệ N ị quyế ở các uyệ     èo rê ị  ; ổ
c ức v   m i các oàn công tác liên ngành; vậ ộ   ỗ rợ uồ lực iú ỡ
 uyệ    èo; theo dõi, ôn ốc iế ộ ực iệ v iải â c các do      iệ
 eo ội du    c m kế v i ị   ơng;
   Uỷ   ru  ơng Mặ rậ ổ quốc Việ N m v các ổ c ức c     rị-xã
 ội c ỉ ạo vậ ộ     ộ quỹ “Vì  ời èo” ể uy ộ   êm uồ lực
  ực iệ c   sác ỗ rợ   c o ộ   èo eo Quyế ị số 167/2008/QĐ-
TTg; c ỉ ạo các ổ c ức   viê ở cơ sở  m i xây dự  ề á iảm    èo
trên ị   , ối ợ  ực iệ các c  sác v iám sá quá rì   ực iệ .
    3. ô g tá           t ự  ệ ở á     ị  ương
   S u Hội    ị riể k i c      , các ị   ơ  ừ    ỉ xuố     uyệ ,
x ều    ổ c ức quá riệ v riể k i ực iệ      iệm vụ     eo i    ầ , ội
du N ị quyế số 30a/2008/NQ-CP c          ; kiệ o      lại B c ỉ ạo
c ơ   rì  iảm    èo;   lậ các Đo cô   ác liê       rực iế xuố
    dẫ , c ỉ ạo v ỗ rợ các uyệ xây dự    ề á ; ối ợ      c ặ c ẽ v i các
 oàn trung ơ    ro quá rì    ỗ rợ uyệ lậ ề á . Về cơ      ả các ề á
 ợc xây dự   ừ d i lê , có sự m i ừ ầu c    ô , ả v       ời dâ ;
   Mộ số ỉ    Lâm Đồ , Hà Gian , Ko um, Bắc Gi , N ệ A ã
vậ dụ các cơ c ế, c   sác c N ị quyế số 30 /2008/NQ-CP ể ực iệ
ở các x , ô , ả  èo k ác rê ị   ằ  uồ lực c  ị  ơ .
    II. B t k nh ph thực h n N h       ết s 30    00 N -CP.
   1. Tổ g số vố gâ sá Tr g ươ g       ố r ể ỗ rợ ực iệ c ơng
 rì  eo N ị quyế 30 /2008/NQ-CP ro 03 ăm (2009-2011) l 8.535 ỷ ồ ,
trong ó vố ầu    l 6.493 ỷ c iếm ơ 80%, vố sự     iệ l 2.582 ỷ ồ
c iếm ầ 20%. Bì quâ mỗi uyệ       ợc ố r 130 ỷ ồ / uyệ ; riêng năm
2011, tro  iều kiệ ki  ế ấ   c ặ k ó k ăn     C     vẫ u iế
 ố r 3.695 ỷ ồ c o 62 uyệ     èo, tăng 2 lầ so v i ăm 2010.
   N o i r , eo c ỉ ạo c         , các c ơ  rì , dự á
k ác, các c ơ  rì sử dụ vố ODA, vố rái iếu      , vố ầu c
 ru  ơ  rê ị     u iê ố r vố c o 62 uyệ   èo ro 03 ăm
k oả 22.000   ì ỷ ồ ; ì quâ các uyệ    èo ợc ố r k oả 118
 ỷ ồ / uyệ / ăm ừ các c ơ   rì , dự á .
    2. Hỗ trợ  á Tậ     k   tế Tổ g ô g ty       ướ v  á Doanh
 g ệ
   Đã có 40 ậ o ki    ế, ổ cô y    c v Do   iệ   ậ
giú ỡ 62 uyệ   èo; các Do    iệ c m kế ỗ rợ các uyệ   èo lâu
d i, ó  ó  uồ lực úc ẩy á riể ki   ế-x ội v i ổ số iề 2.024,55
 ỷ ro  i i oạ 2009-2020, ro  ó:
    Năm 2009 các Do    iệ    iải  â 568 ỷ ồ ;
    Năm 2010 các Do    iệ    iải  â 652 ỷ ồ .
    Năm 2011 các Do    iệ    iải  â   ợc 400 ỷ ồ   .


                                          2
   III/ Kết    thực h n c c ch nh s ch
   1. T ự ệ    sá  ỗ trợ hà ở        ộ g è t e Q yết dị   số
167/2008/QĐ-TTg g y 12 t á g 12 ăm 2008       T tướ g
    ổ   u cầu   ở cầ ỗ rợ rê ị    62 uyệ   èo eo Đề á    ợc
 ê duyệ là 85.134 că   ( ếu   cả số á si do ổ su    ối ợ    eo
Quyế ị 67/2010/QĐ-TTg c               l 99.969 căn). V i ki
   ỗ rợ ừ â sác       c, vố   dụ  u i, ỗ rợ c do      iệ ,
Quỹ vì  ời  èo các ị   ơ v ó    ó c  ọ   , dò  ộc ộ   èo,
 ế nay, các uyệ    cơ ả hoàn thành việc xó   ạm ở 62 uyệ    èo v i
ổ số 82.814   , ạ 97,27% theo kế oạc .
   2. T ự   ệ  á    sá  mớ t e Ng ị q yết số 30a/2008/NQ-CP
   2.1. Chính sách hỗ trợ sả x ất t   v ệ l m tă g t   ậ
   2.1.1. Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng
và giao đất để trồng rừng sản xuất:
     ế cuối ăm 2011, các uyệ i o k oá ảo vệ rừ v i ổ diệ c
l ầ 01 riệu  v i ổ số iề ỗ rợ l ầ 125 ỷ ồ ; ã có 13.800 ộ ợc
 ở c   sác ỗ rợ rồ rừ v ơ 36.000 ộ ậ k oá c ăm sóc, ảo vệ
rừ .
   2.1.2. Thực hiện quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp:  có 34 uyệ
v 307 x   v    riể k i ực iệ xây dự quy oạc      á riể sả xuấ
 ô lâm      iệ , l m cơ sở ể ực iệ ỗ rợ c uyể ổi cơ cấu cây rồ ,
vậ uôi, ạo u ậ c o ộ      èo.
    2.1.3. Về hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng
trong thời gian chưa tự túc được lương: các ị  ơ   ỗ rợ 5.167 ấ l ơ   ực
c o 11.077 ộ   èo ậ k oá c ăm sóc, ảo vệ rừ v i ổ ki      l 73 ỷ ồ .
   2.1.4. Chính sách tạo đất sản xuất cho hộ nghèo: các ị  ơ  ã ổ c ức khai
hoang 1.600   ấ , ục oá 1.400    ấ v ạo 1.100 ruộ    ậc  giao cho các
 ộ i ì ổ c ức sả xuấ v i ki       là 73 ỷ ồ .
  2.1.5. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi: các uyệ ỗ
rợ ơ 306 ỷ ồ    ỗ rợ c o c uyể ổi iố cây rồ , vậ uôi, c iếm ầ 40%
ổ ki    sự  iệ ỗ rợ ừ â sác ru      ơ .
   2.1.6. Hỗ trợ lương thực cho người nghèo vùng giáp biên giới: 14 uyệ c
09 ỉ   ỗ rợ 3.796 ấ ạo c o 16.796 ộ    èo vù  iê i i v i ki   41 ỷ
 ồ .
   2.1.7. Về tăng cường hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư:
09/20 ỉ    ố r cá ộ k uyế ô cơ sở ừ cấ uyệ , x ế        ô ả ; các


                                        3
ỉ  cũ    ố r ki     riể k i   ực iệ các mô ì     k uyế  ô   , lâm v i
ổ  kinh phí là 37,8 ỷ ồ   .
   2.1.8. Chính sách xuất khẩu lao động:
    Đế nay, có ầ 7.000 l o ộ ở các uyệ          èo   ợc ỗ rợ ể i làm
việc ỏ  c o i,  c ầu có u ậ ổ ị .
   2.2.    sá  g á dụ    t   d y g    â g   dâ tr
   2.2.1. ác uyệ   ổ c ức ậ uấ c o ơ 3.500 l ợ cá ộ cơ sở ô ,
 ả ; ố r ki    o ạo  ề c o ơ 10.000 l o ộ  èo ể ạo việc l m ại
c ỗ, o i ị   oặc m i xuấ k ẩu l o ộ .
   2.2.2. Đầu tư trung tâm dạy nghề:
    ác ị   ơ      ố r vố ầu m i 16 Trung tâm dạy         ề uyệ v i
ổ số iề l 28,1 ỷ ồ      , â  ổ số ru âm dạy   ề v            ợc ầu
 lên 42 Trung tâm.
    uy iê ế     y vẫ cò 20 uyệ      uộc các ỉ   ồm:    o Bằ , Điệ
Biên, Sơ L , Quả    rị, Quả N i, Bì     Đị , Ko   um c     ố r vố ể
 ầu  ru âm dạy    ề cấ uyệ .
   2.3.    sá  á bộ ố vớ á      yệ   g è
   2.3.1.  Kết quả thực hiện Quyết định 70/2009/QĐ-TTg: ã có 15 ỉ (32
 uyệ ) luâ  c uyể 364 cá ộ ừ ỉ , uyệ về ă c ờ c o các x ; thu hút
 ầ 700 r    ức rẻ ì  uyệ có rì   ộ, âm uyế iú x riể k i các c
sách iảm    èo eo N ị quyế 30 /2008/NQ-CP.
    2.3.2. Kết quả thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm
2011 của Thủ tướng Chính phủ về Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú
có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo
      ế   y 31 á 10 ăm 2011   có 13/20 ỉ    o   cô
 ác uyể c ọ ội viê    m i Dự á v i ổ số 280 ội viê . Bộ Nội vụ
 ẩm ị xo kế quả uyể c ọ c 07 ỉ : o Bằ , Bắc Kạ , Yê Bái, Sơ
L , Ni   uậ , Quả N m v Lâm Đồ v      ổ c ức các l o ạo, ồi
d ỡ kiế   ức, kỹ ă c o các ội viê Dự á r c k i ố r về cô   ác ại
các x ại 62 uyệ   èo.
   2.4.    sá   ơ  ế ầ tư ơ sở     tầ g ở ả t ô   bả  xã v   yệ
    2.4.1. Đối với cấp huyện:   ố r,   ầu   219 công trình giao thông, 58
 r ờ ru     ọc ổ ô   uyệ v các cô     rì   iáo dục khác; 07 r ờ dâ ộc
 ội rú uyệ ; 09 ru   âm dạy   ề ổ   ợ  ; 04 cô   rì  ệ việ uyệ oặc
 ệ việ     k o k u vực; 50 cô  rì     y lợi quy mô cấ uyệ v liê x ;
160 cô   rì   ờ liê x ; 30 cô    rì   ru   âm cụm x ; mộ số cô   rì
k ác ầu    â cấ cơ sở ạ ầ   ru   âm   uyệ ;

                                             4
    2.4.2. Đối với cấp xã và dưới xã:   ố r ầu   ơ 100 cô  rì  r ờ ,
l   ọc; 38 rạm y ế x ; rê 200 cô    rì   ờ liê  ô , ả ; 250 cô   rì
  y lợi ỏ; 28 cô   rì  iệ si   oạ ; 55 cô rì   c si  oạ ; 05 cô
 rì xử l rác ải, ảo vệ môi r ờ v mộ số cô      rì  ạ ầ k ác...
   IV Đ nh   ch n
   1-  t ượ
   - N   ị quyế số 30 /2008/NQ- P     k ắc ục ợc mộ    ầ
 ữ  ạ  c ế, ồ ại ro   ực iệ mục iêu iảm  èo : c ỉ ạo có rọ
tâm quyế  liệ ơ , ậ ru , u iê ơ ối v i các vù    èo; các iải á
 o diệ   ơ , o ồm cả ỗ rợ sả xuấ ; o ạo â c o dâ r ; c   sác cá
 ộv c    sác ầu cơ sở ạ ầ ;
   - Huy ộ    ợc sự m i c cả ệ ố c       rị v i  ức v i
  ầ rác   iệm c o; ô qu riể k i ực iệ N ị quyế số 30 /2008/NQ-
 P, ừ các Bộ,     ru  ơ   ế các cấ c   quyề ị     ơ  ậ  ức
rõ ơ về rác    iệm ro việc ực iệ mục iêu iảm      èo    v ề
vữ ở các uyệ     èo; câ ối lại uồ lực ầu c        c ừ các c ơ
 rì , dự á , c  sác rê ị     uyệ  èo, ổ c ức lồ    , ối ợ iệu
quả ơ các uồ lực rê ị      ;
   - Trong iều kiệ lạm phát, suy thoái, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn
nh ng Quốc hội, Chính ph vẫ u tiên dành nguồ lực tậ trung ầu t các huyệ
nghèo ( ăm 2011, Quốc ội,      u iê ố r vố ầu      á riể ấ 2,5
lầ so v i ăm 2010 c o 62 uyệ   èo); ồ   ời,   t   Chính ph ã ban
hành Quyế ị số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 hỗ trợ có mục tiêu từ
Ngân sách Trung ơng cho 07 huyệ nghèo ể thực hiệ chính sách ầu t cơ sở
hạ tầ c Nghị quyế số 30a/2008/NQ-CP;
    - Mộ số c  sác ỗ rợ rực iế c o sả xuấ    ỗ rợ c uyể ổi
 iố cây rồ , vậ uôi; ỗ rợ k i o    ục ó , ạo ruộ  ậc  ; ỗ rợ
l m c uồ  rại c ă uôi; c sác luâ c uyể cá ộ; ầu các cơ sở ạ ầ
  ục vụ sả xuấ v ời số dâ si …   á uy iệu quả c cực    ầu, góp
  ầ l m y ổi ộ mặ ô    ô các uyệ   èo k ởi sắc ơ ;
    - V i iệu quả ừ uồ lực ầu c các c     sác , c ơ rì , dự á
 iảm   èo iệ    v các c sác ặc ù eo N ị quyế số 30a/2008/NQ-
CP, mục iêu ế ăm 2010 eo N ị quyế số 30 /2008/NQ- P cơ ả       ạ
  ợc: ỷ lệ ộ   èo ru  ì c 62 uyệ   èo  iảm xuố cò 37% ( iảm
bình quân 5%/ ăm), ạ mục iêu iảm ỷ lệ ộ    èo xuố mức d i 40%
N ị quyế số 30a/2008/NQ-CP    ề r . u ậ ì quâ ầu      ời c các
 uyệ ă 2,5 lầ , ừ 2,5 riệu ồ /    ời/ ăm ( ăm 2006) lê rê 6,0 riệu
 ồ /   ời/ ăm ( ăm 2010).


                                       5
    eo kế quả ổ  iều r ộ  èo rê o quốc eo ỉ ị số 1752/ -
    y 21 á 9 ăm 2010 c           , ì quâ ỷ lệ  èo
c 62 uyệ    èo k oả 60% (c uẩ   èo eo Quyế ị số 09/2011/QĐ-
0  ); c ực iệ ế cuối ăm 2011, ỷ lệ ộ    èo ì quâ c 62 uyệ
  èo cò k oả 55%, iảm ợc 5% (N ị quyế Quốc ội ề r iảm ì quâ
4%/ ăm).
   - Qu 02 ăm ổ c ức ực iệ    ơ rình iảm  èo   v ề
vữ   có 01 uyệ , 10 Do  iệ có   c xuấ sắc ợc
      ặ Bằ k e ( eo Quyế ị số 1411/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8
 ăm 2011 v các Quyế ị k ác c        ) ồm:
  1. Nhân dân và cá     ộ uyệ Đ m Rô      , ỉ  Lâm Đồ  ;
  2. N â        M P N oại      ơ  Việ N m (Vie com    k);
  3. N â       P á riể Việ N m;
  4. ậ   o   Hó c ấ Việ N m;
  5. ậ   o   Dệ M y Việ N m;
  6. ậ   o   Dầu k   Việ N m;
  7. ậ   o   B uc       Viễ  ô  Việ N m (VNPT);
  8. ậ   o   Viễ    ô    Quâ  ội (Vie el);
  9. ổ   cô    yL ơ      ực miề Bắc;
  10. N â        M P ô        ơ  Việ N m (Vie i B k);
  11. N â       Đầu    v P á riể Việ N m (BIDV).
   Đ có 17 ậ  ể v 22 cá         â  ợc ặ Bằ k e c Bộ r ở Bộ L o
 ộ -   ơ  i v X ội (           eo Quyế ị số 664/QĐ-LĐ BXH    y 01
 á 6 ăm 2011 c Bộ r ở           Bộ LĐ-TB&XH) vì  có    c xuấ sắc
ro  ổ c ức ực iệ N ị quyế         30 /2008/NQ- P ro 02 ăm (2009-2010).
  2- H     ế t   t
  - ô   ác ruyề        ô   ,  ổ iế c   sác , â c o       ậ  ức rác
 iệm c các cấ , các          , o  ểv  ời dâ cò ạ c ế;
   - Vă ả    dẫ c mộ số Bộ,   về ực iệ N ị quyế số
30a/2008/NQ-CP ời i  ầu cò   c ậm, iếu ồ ộ, mộ số vă ả
h   dẫ c rõ r , cụ ể ê ị  ơ k ó ực iệ ;
  - ác ộ   èo  ợc ỗ rợ   ở eo Quyế ị 134/2004/QĐ-TTg,
c ơ  rì  ỗ rợ  ởc o  ời có cô , i ì c   sác  ợc riể k i
 r c ây có mức ỗ rợ ấ ê     ở vẫ cò ạm ợ,  xuố cấ   iêm
 rọ     eo Quyế ị 167/2008/QĐ-   lại k ô uộc ối ợ    ợc

                                              6
 ỗ rợ iế , k iế   ời dâ   ắc mắc, k ó k ă c o các ị     ơ  ro  việc
 ực iệ chính sách;
   -    sác â mức ỗ rợ i     o k oá c ăm sóc, ảo vệ rừ ở mộ số
 ơi c  ực iệ  ợc do rừ   ợc  i o c o Lâm r ờ  oặc các  â ấu
  ầu r c ây ê vẫ cò ì    rạ     ời dâ số  ro k u vực rừ
c    ợc ở lợi ừ rừ    ê c    ắ ó v i rừ .   ơ  rì 5 riệu
rừ   kế úc k iế các ị   ơ k   ók ă   uồ ki   ;
   -   sác ỗ rợ ộ   èo ể mu co iố , cây iố , rồ cỏ, l m
c uồ  rại ằm ỗ rợ c uyể ổi cơ cấu sả xuấ c ỉ ợc ỗ rợ 01 lầ , ữ
 ăm s u k ô  ợc  vấ , ỗ rợ iế , ro k i k ả ă   iế  uc   ời
  èo dâ ộc iểu số ạ c ế ê   iều ộ lại rở về ậ quá sả xuấ cũ làm ạ
c ế iệu quả ực iệ ;
   -   sác ỗ rợ xuấ k ẩu l o ộ c   ậ u ú ời l o ộ ở
các uyệ   èo m i do l o ộ k ô muố i x i ì , rì    ộ ọc
vấ , y  ề ấ … ro k i cô  ác uyê ruyề vậ ộ cò ạ c ế;
   - ác ru  âm dạy  ề ại 62 uyệ  èo k ô  ợc ầu cơ sở vậ
c ấ iế ị eo Quyế ị số 1956/QĐ-     y 27 á 11 ăm 2009 c
       P ê duyệ Đề á “Đ o ạo  ềc ol o ộ  ô  ô ế ăm
2020”, ro k i uồ vố ru     ơ cấ c o 62 uyệ  èo cò ạ c ế
 ây k ó k ă về uồ lực c o các uyệ ro việc ực iệ cô   ác o ạo,
dạy  ềc ol o ộ  rê ị  ;
   - Việc â cấ , i o quyề c  ộ c o cấ uyệ ở mộ số ỉ   ực iệ
c  riệ ể; ă lực cá ộ cơ sở c  á ứ   ợc yêu cầu quả l v ổ c ức
 ực iệ các c sác , ấ l c   sác ầu cơ sở ạ ầ ;
   - Mộ số ị    ơ c    c   ộ ro việc uy ộ      uồ lực, còn  ụ
 ộ  ro việc liê  ệ, ề xuấ   u cầu ỗ rợ v i các Do     iệ ;
   - P ầ l các do     iệ  c cực, c  ộ  riể k  i ực iệ ỗ rợ
 uyệ   èo eo â cô    c      , tuy nhiên còn mộ   số do  iệ
c ậm ực iệ các ội du     c m kế ỗ rợ uyệ    èo. Mộ  số Do  iệ
k ác do ặ k ó k ă ro    oạ ộ sả xuấ ki do       ê  k ô  ực iệ
 ợc việc ỗ rợ uyệ       â cô ;
  - Mộ số uyệ    ê duyệ ầu mộ số cô  rì cơ sở ạ ầ k ô
 ằm ro D   mục ầu   c N ị quyế số 30 /2008/NQ- P  : Quả
r ờ , cộ cờ; ợ  i c iế  ắ ; rụ sở x …;
   - Mộ số ị   ơ cò lú   ú ro việc quá riệ N ị quyế số
11/NQ- P  y 24 á 2 ăm 2011 c      ro việc c ỉ ạo ực iệ
 uồ vố ầu    ợc ru ơ   â ổ ăm 2011 c o các uyệ  èo ê
vố  cấ về ị  ơ   riể k i, iải â c ậm;

                                       7
   -  Hậu quả iê    i, o lũ ặc iệ   iêm rọ xảy r ro  ời i qu
  ây   iệ ại rấ l    i các cô rì  úc lợi, ờ  i o ô ,   ở, o
m uv    ấ c   ác... Đây l   ữ  ác ức rấ l ặ r ối v i mộ số ị
 ơ    ro quá rì   ổ c ức ực iệ N ị quyế số 30 /2008/NQ-CP.


                hần II
          NHIỆM V VÀ GIẢI H   CHỈ ĐẠO
           THỰC HIỆN 5 NĂM ( 0 -2015)

   I Nh m
    1. P ấ ấu ực iệ ạ mục iêu N ị quyế số 30 /2008/NQ-CP ề r
 ế ăm 2015: giảm ỷ lệ ộ    èo xuố mức       ằ mức ru    ì c ỉ ,
bình quân d i 25% ( eo c uẩ      èo cũ) v d i 35% eo c uẩ      èo m i.
Tăng c ờ    ă lực c o   ời dâ v cộ    ồ   ể á uy iệu quả các cô
trình cơ sở ạ ầ   iế yếu ợc ầu , ừ        c á uy lợi ế về ị l , k i
  ác iệu quả i uyê    iê  iê ;   c ầu á riể sả xuấ eo        sả
xuấ    ó quy mô ỏ v vừ ,      ời dâ iế cậ    ợc các dịc vụ sả xuấ v
  ị r ờ  iêu ụ sả   ẩm mộ các     uậ lợi; l o ộ   ô   iệ cò d i
60% lao ộ x ội; ỷ lệ l o ộ      ô   ô qu   o ạo, ậ uấ , uấ luyệ ạ
trên 40%;
  2. Gắ việc ực iệ mục iêu c N ị quyế số 30 /2008/NQ-CP v i ực
 iệ iêu c xây dự Nô    ô m i, N ị quyế số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5
 ăm 2011 c     về ị     iảm  èo ề vữ   ời kỳ ừ ăm 2011
 ế ăm 2020; ậ ru   ầu   ồ  ộ cơ sở ạ ầ ki  ế-xã hội ở các uyệ
  èo, r c ế l ạ ầ   iế yếu  : i o ô , iệ ,  c si  oạ ; ỷ lệ ộ
  èo iảm 4%/ ăm;
   3. ỉ ạo kiểm r , iám sá , ánh giá th ờ     xuyê , c ặ c ẽ việc ổ c ức
 ực iệ các c  sác v  uồ lực ầu c         n c c o các uyệ    èo;
tăng c ờ sự m i v iám sá c      ời dâ .
   II V    ph p chỉ ạo thực h n
   1. á cơ q   Tr  g ươ g
   1.1. N  iê cứu, ề xuấ      , sử  ổi mộ số cơ c ế, c  sác
   - Đề  ị          Quyế ị  ổ su chính sách cho 07 uyệ
nghèo ( ợc ỗ rợ có mục iêu ừ â sác ru     ơ  ực iệ c   sác ầu
  cơ sở ạ ầ c N ị quyế số 30 /2008/NQ- P eo Quyế ị số 615/QĐ-
     y 25 á 4 ăm 2011 c            ) ợc ở các c
sách hỗ rợ sả xuấ , ạo việc l m, ă  u ậ ;c   sác iáo dục, o ạo, dạy
  ề, â c o dâ r ; c    sác cá ộ c N ị quyế số 30 /2008/NQ-CP ừ

                                        8
 ăm 2012;
     - Bộ Nô    iệ v P N iế ục   iê cứu ổ su , sử ổi v o
  iệ    ô   06/2009/ -BNN v  ô  08/2009/ -BNN ể áo ỡ k ó
k ă ,v     mắc c các ị    ơ ro quá rì   riể k i các c  sác ỗ
 rợ sả xuấ ;    iê cứu    sổ y   dẫ  ực iệ các c   sác ỗ rợ
  á riể sả xuấ ; n iê cứu, rì      c   sác ỗ rợ k oá c ăm sóc,
 ảo vệ rừ   ro   i i oạ i eo   :c   sác á dụ c u    ro cả
   c,     u iê ơ ối v i các uyệ  èo ể ố    ấ  uồ ki   ỗ
 rợ c       c, iảm sự rù c o;
   - Bộ Kế oạc Đầu    ối ợ v i Bộ i c    iê cứu, rì
  c o    các ị   ơ sử dụ  uồ ki    sự  iệ ki  ế ể ực
 iệ ỗ rợ l ơ   ực c o ộ  èo ậ k oá c ăm sóc, ảo về rừ  ro   ời
 i c   ự úc ợc l ơ   ực; h  ăm, că cứ v o ị mức, iêu c    ợc
duyệ , c  rì, ối ợ v i Bộ i c   , Bộ L o ộ -  ơ   i v X ội,
Ủy   Dâ ộc lậ kế oạc , rì       â ổ uồ lực iảm     èo c o
các uyệ    èo;
  - Bộ Giáo dục-Đ o ạo, Bộ Y ế: k ẩ r ơ         vă ả      dẫ
 ực iệ N ị quyế số 30 /2008/NQ- P eo iệm vụ        ợc â cô  ;
   - Bộ L o ộ -Th ơ   i    v X ội r soá lại d  sác các uyệ  èo
ch  ố r ầu   ru  âm dạy     ề, ề xuấ v i    c o ổ su v o danh
mục các ru   âm dạy  ề ể     ợc ầu theo cơ c ế Đề á dạy  ềc ol o
 ộ  ô   ô ;
   - Ủy  Dâ ộc r soá , á       iá các c sác dâ ộc iệ    v
  iê cứu ổ su  êm cơ c ế, c      sác ặc ù cầ  iế k ác eo i  ầ
N ị quyế 80/NQ- P  y 19 á      5 ăm 2011 c      c o 62 uyệ
nghèo.
    1.2. Về  uồ lực  ực iệ   ơ  rì
   - ă cứ v o iều kiệ ki ế ấ   cv  u cầu vố     eo ề á ợc ê
duyệ ;   ăm, ề  ị    xem x  ố r ki        ù ợ ừ â sác
 ru  ơ ể ầu c o 62 uyệ   èo iú các ị   ơ     c  ộ xây dự
v ực iệ các c   sác iảm  èo ặc ù rê ị    ;
    - iế   ục u iê uồ lực ừ các c ơ   rì , dự á , vố ODA, vố  rái
 iếu        ầu c o các uyệ  èo;
  - Vậ ộ      êm uồ lực ừ cộ  ồ Do     iệ , các      ốl
  H Nội,       ố Hồ Mi   i rợ, ỡ ầu c o các uyệ   èo;
    ác ị
    -   ơ có rác  iệm â ổ v sử dụ    uồ lực ầu c
   c, c cộ  ồ có iệu quả, eo ú   ội du  ềá  ợc ê duyệ , và
rê cơ sở u cầu, ề xuấ c  ời dâ , c cơ sở, r c ế l  uồ vố   ợc

                                        9
 ố r ừ N â sác ru  ơ  ăm 2012 v ỗ rợ c các Do          iệ (dự kiế
 ăm 2012, N â sác ru  ơ  ố r k oả 2.400 ỷ vố ầu          á riể c o
các uyệ   èo).
   1.3. Về cô  ác  eo dõi, kiểm r  ực iệ  ơ   rì :
    ác Bộ,    ru  ơ că cứ iệm vụ ợc i o ro N ị quyế số
30a/2008/NQ-CP v   â cô c B c ỉ ạo các    ơ  rì  iảm   èo c
     ,  ờ xuyê    eo dõi iế ộ ực iệ c các uyệ     èo ợc
phân công, ực iệ c ế ộ áo cáo     qu về Cơ qu   ờ  rực c ơ
 rì  ể ổ   ợ ; ổ c ức các o cô   ác liê   kiểm r  ực iệ ở các
 ị  ơ (2 lầ / ăm).
   2. á  ị  ươ g
   - Đề   ị B c ỉ ạo iảm    èo các ỉ  ă c ờ c ỉ ạo việc ực iệ
c ơ   rì cô    ác iảm   èo ối v i các uyệ   èo; l ạo, c ỉ ạo c
các cấ y Đả , c     quyề , o   ể l rác   iệm c mọi  ời dâ , r c
 ế l    ời   èo, ộ   èo, uyệ   èo; có iệ  á ộ viê   c ợ ể
  ời   èo v ơ lê   oá   èo ề vữ ;
   - C ỉ ạo các uyệ ổ c ức r soá lại uồ lực ừ các c ơ    rì , dự á ,
c   sác iảm   èo rê ị   ; sắ xế  u cầu ầu   eo ứ ự u iê rê
cơ sở ề xuấ c   ô , ả v   ời dâ , ảo ảm sự cô k i, dâ c , có sự
tham gia c   ời dâ ; Quả l c ặ c ẽ, có iệu quả uồ lực ầu c
  c eo các quy ị   iệ  ; làm tố cô  ác quy oạc  á riể sả xuấ
 ắ v i quy oạc xây dự Nô    ô m i rê ị    ;
   -  ỉ ạo ực iệ   ồ   ộ các c   sác  eo N ị quyế số
30a/2008/NQ-CP, c ú rọ ực iệ các c  sác ỗ rợ sả xuấ , iáo dục, o
 ạo â c o dâ r v c ấ l ợ   uồ l o ộ , xác ị các c ỉ iêu cụ ể cầ
 ạ  ợc ro  ổ c ức ực iệ ; â rộ các mô ì sả xuấ có iệu quả
c o…;
   - ă c ờ    â cấ c o uyệ , x ro  ổ c ức ực iệ   ơ  rì
 ắ v i ồi d ỡ , â c o ă lực c o ội ũ cá ộ cơ sở; th ờ xuyê
kiểm r , iám sá , á  iá kế quả, iế ộ ực iệ ể có uố ắ , c ỉ ạo kị
 ời, ạ c ế ối   ữ s i ạm v lệc lạc ro  ổ c ức ực iệ ;
   -C  ộ  ề xuấ u cầu v i do  iệ   ợc â cô  iú ỡ, ố
 ấ kế oạc   ực iệ , ị kỳ 6 á ,     ăm ổ c ức i o  , rú ki
  iệm v dự kiế kế oạc ỗ rợ các ăm iế  eo;
   . Đố vớ á      g ệ , vậ   ộ  ỗ rợ uyệ   èo  eo    :
   - ác Do    iệ c a hoàn thành ội du   v    uồ lực c m kế ỗ rợ
 uyệ  èo, cầ k ẩ r ơ  ố   ấ v i ị    ơ   kế oạc ể iế ục ực
 iệ các ội du  c m kế ỗ rợ;

                                       10
   - Vậ ộ các do  iệ          o    việc ỗ rợ uyệ   èo  eo
cam kế , iế ục ậ giúp ỡ ị          ơng  ợc â cô   oặc uyệ   èo
khác;
   - Phòng Th ơ mại và ô        iệ Việ N m (V I) vậ  ộ các do
  iệ   ỏ v vừ ỗ rợ các ội du       ù ợ ối v i iều kiệ  ặc ù c các
 uyệ   èo;
   - Vậ    ộ   các Do     iệ 100% ầu n c o i (FDI) ậ ỗ rợ
 uyệ    èo    eo các ội du    ù ợ v i oạ ộ v k ả ă c Do
  iệ .
    . T ế tụ ẩy m      t ộ g tr y t ô g â g   ậ t ứ cho
cộ   ồ ,  ời dâ ể    ời dâ ấy ợc xó ói iảm  èo l iệm vụ c
c   mì , N ị quyế số 30 /2008/NQ- P l cơ ội ể    ời  èo, uyệ
  èo v ơ lê , ạo sự ồ    uậ ro x ội v cả ệ ố c    rị ể ực
 iệ iệu quả   ơ  rì ./.


                  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
                                      11

								
To top