"Vad heter det p� engelska- by 47yU8Y06

VIEWS: 0 PAGES: 30

									"Vad heter det på engelska?"
   SRF:s egen icke-auktoriserade
    svensk-engelsk ordlista
INLEDNING

Ordlistan är tänkt som en hjälp vid översättning till engelska av en
del "ord och uttryck" inom SRF:s arbetsområde. Främst avser den
att berika ordförrådet och underlätta bl.a. rapportskrivning och brev-
och direktkontakter med utlandet. Den skall inte ses som en kom-
plett, uttömmande lista. Vi välkomnar förslag på tillägg och andra
synpunkter till nästa revidering.

Där översättningen efter det svenska ordet anger ett val:
"aktuella frågor -- topical/current issues/matters" -- betyder detta
alternativt: "topical issues", "topical matters", "current issues" eller
"current matters".

Om stavningen: Den brittiska stavningen har använts, dvs.
"programme" står i stället för "program", "organisation" istf.
"organization", "centre" istf. "center", "labour" istf. "labor", etc. Båda
formerna kan användas. Huvudsaken är att valet blir konsekvent.
Ibland anges både amerikanska (US) och brittiska (Br.) uttryck.

Om avstavning av engelska ord: Det är viktigt att stava av rätt i
engelskan, dvs. enligt uttalsreglerna = efter betoning. Om man
stavar av fel: 1) visar det på dålig respekt för språket, 2) gör
läsningen och förståelsen svårare och 3) leder ibland också till
missförstånd. Ordet "whole" kan t.ex. aldrig bli "who-le", och sam-
mansatta ord delas alltid främst i sina "beståndsdelar". S.k. "svensk
datasättningsavstavning" rekommenderas ej, inte ens vid utskrift på
dator. En kort handledning i avstavning finns med i slutet av
ordlistan.
3
A
A-vitaminbrist: Vitamin A deficiency
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund: Swedish Workers'
Educational Association
adjungerad (ledamot): co-opted (member)
ADL: Aids for Daily Living
ADL-program: life skills programme
Afrikanska Blindunionen, AFUB: African Union of the Blind
aktuella frågor: topical/current issues/matters (of interest)
allmän försäkringskassa: regional social insurance office
Allmänna arvsfonden: The Swedish State Inheritance Fund
allmänheten: the general public
allmänläkare: general practitioner, G.P.
allmänna färdmedel: (means of) public transport
allmänna medvetandet: public awareness
allmännyttan (bostäder): public housing
allmänt utbildningsprogram: public education programmr
AMU-center: vocational traiming center
AMU-gruppen: Labour Market Training Group
anamnes (medicinsk): medical history
angående: regarding, concerning, on
anhörig: family, relative
anlagstest: aptitude test
anordning (utrustning): device
anpassning: adaption, adjustment
anpassning (EU-sammanhang): harmonization
anpassningsförmåga: adaptive skill
anpassningsgrupp: adaption/adjustment group/team
anpassningslärare: rehabilitation officer/instructor
anse: consider
anslag (ekon. stöd): subsidy, grant
anställd: employee, worker
anställning: employment, job, work
anställningstrygghet: job security, security of employment
ansvars- och finansieringsprincipen: the principle of responsibi-
lity and financing
antaga (ett förslag): adopt
antaga, förmoda: assume
antagande: assumption
använda: use
användare: user, consumer
apparat, hjälpmedel: device, special aid
Arbetarskyddsnämnden: Joint Industrial Safety Council

4
Arbetarskyddsstyrelsen: National Board of Occupational Safety
and Health
arbete: work, employment, job
arbete, halvskyddat: semi-sheltered employment
arbete, skyddat: sheltered employment
arbetsbiträde: work assistant, helper (for a disabled person while at
work)
Arbetsdomstolen: Labour Court
arbetsför, partiellt: partially disabled
arbetsförmedlare: placement/employment officer
arbetsförmedling: job centre, employment service/ office
arbetsgivaravgift: employment (payroll) tax
arbetsgivare: employer
arbetsmarknad: labour market
arbetsmarknadsinstitut (Ami): Labour Market Institute
Ami-S/syn: Labour market institute with special services for the
visually impaired
arbetsmarknadsminister: Minister of Labour
arbetsmarknadspolitik: labour market policy
arbetsmarknadsstöd: employment support/instrument
arbetsmiljö: working/work environment
Arbetsmiljöfonden: Work Environment Fund
Arbetsmiljöinstitutet: National Institute of Occupational Health
Arbetsmiljölagen: Work Environment Act
arbetsoförmåga: disability/incapacity for work, disablement
arbetsplats: work site, work place
arbetsplatsanpassning: workplace adaptation measures
arbetsrelaterat: field of employment
arbetsrisk: employment hazard
arbetsskada: occupational/work injury
arbetstagare: employee, worker
arbetsterapeut: occupational therapist
arbetsträning (yrkesinriktad rehabilitering): vocational training
arbetsutskott: executive committee
arbetsvägledning: vocational guidance
armatur (belysning): lighting fixtures, lamps
assistent: assistant, clerical officer
ATP (allmän tilläggspension): National Supplementary Pension
Scheme
avdelningschef: head of department
avgift, allmän: fee
avgift, medlems-: membership fee, dues
avgift, skol-: tuition, fee


5
avgångsbetyg (t.ex. fr. grundskola): (school-) leaving certificate
avlastningshjälp: relief service
avreglera: deregulate
avreglering: deregulation
avslag (på förslag o dyl): rejection
avslappningsträning: relaxation training
avstyrka/avslå: reject
avstå (från att rösta o dyl): abstain
avstånd (sträcka): range, distance
avstånd, långt: far distance
avstånd, nära: close up
avståndsbedömning: distance estimation
avtal: agreement, contract, settlement


B
bakgrund, utbildnings-: educational history
bakgrund, yrkes-: employment history
barnavård: child care/welfare
barnavårdscentral: child care/health center
barnbidrag: child allowance/benefit
barndom: childhood
barndomsblind (fr. födseln): congenitally blind
barntillsyn: child care
basbelopp: base/basic amount
baskunskaper: basic skills
beakta: consider
bedöma: estimate, evaluate
bedömning: estimation, evaluation
befolkning: population
begåvad: bright, intelligent, talented
behandling: handling; (vård) treatment
behovsprövad: means tested
behovsprövning: means test
belysning: illumination
beredskapsarbete: public relief work, emergency public work
beroende: dependent, dependence
berättigad till: entitled to
beskattning: taxation
beslut: decision/resolution
besluta: decide
beslutsfattare: decision/policy maker
besparing: saving, cut-down

6
bestämmelse: provision; condition
betänkande: offical/commission report
bevaka sina intressen: advocate/safeguard/watch over one's
interests
bevakningsområde: advocacy field/field of special interest
bevilja lån: approve loans
bibliotekarie: librarian
bidrag: allowance, grant, subsidy, contribution, benefit
bidrag till: subsidy to, allowance for
bifalla: approve
bifalla en motion/ett förslag: second/carry a motion
bilaga: enclosure
bilbidrag: car allowance
bistånd: contribution, aid, assistance
biståndsminister: Minister for Development Assistance
BITS, Beredningen för internationellt teknisk-ekonomiskt
samarbete: Agency for International Technical and Economic
Cooperation
blandekonomi: mixed economy
boendemiljö: housing conditions/environment
bokbuss: mobile library, bookmobile (US)
bokslut: annual accounts, final statements
bordlägga: defer/shelve
bostad: housing, dwelling, living quarters
bostadsanpassning: home adaptation
bostadsbidrag: housing allowance/supplement
bostadsförmedling: housing authority/exchange
bostadspolitik: housing policy
bostadsrätt: tenant-owner/tenant-cooperative contract
bostadrättsförening: housing cooperative
bostadsrättslägenhet: tenant-owner/tenant-cooperative
apartment/flat, condominium ("condo")
Boverket: National Board of Housing, Building and Planning
broschyr: booklet, brochure
brukare (konsument): user, consumer
bruttonationalprodukten, BNP: Gross Domestic Product, GDP
budgetchef: budget director
budgetproposition: budget and finance bill, budget proposal/bill
budgetår: financial year
busshållplats: bus stop
byggnadsbestämmelse: building regulation
7
C
Centerpartiet, C: Center Party
Centrala studiestödsnämnden, CSN: National Board for
Educational Assistance
centralt seende: central vision
civilminister: Minister of Public Administration


D
dagcenter, special- (t.ex. f. pensionärer o. handikappade):
day center
daghem: day nursery/centre, day care centre
dagmamma, dagpappa: family child minder
dagordning: agenda
dagpenning: daily allowance
dagspress: daily press
databas: data base
Datainspektionen: Data Inspection Board
dator: computer
debattinlägg: contribution to a/the debate
decentralisering: decentralization
De Handikappades Riksförbund: the Swedish Federation of
Disabled Persons
delaktig (vara): participate (in)
delaktighet: participation, involvement
delpension: partial pension (insurance contribution)
delpensionering: partial retirement
deltaga: take part (in)
deltid: part time
departement: ministry
departementschef: head of department/ministry
diagnos: diagnosis
diagnostisk utvärdering: diagnostic evaluation
diagnostiskt test: diagnostic test
diplom: diploma, certificate
diskett: diskette
diskussionsinlägg: contribution to the discussion/debate
distansutbildning: distance learning course
distriktsläkare: district doctor, general practioner, GP
djupseende: depth perception
donator: donor
dotterföretag: affiliated company/enterprise
drift: operation/management

8
driftsansvar: operation responsibility
DPI, Disabled Peoples' International (på svenska kallad: handi-
kappinternationalen)
dövblind: deaf-blind


E
EBU, Europeiska Blindunionen: European Blind Union
eget kapital: own capital
ekipage (ledarhund och förare): team
ekonomichef: financial manager
enhetstaxa: standard rate
enhälligt: unanimously
ensamstående: single (person)
erbjuda: offer, provide
ersättare: substitute, deputy
ersättning: compensation, benefit
ersättning (ekonomisk): compensation, allowance, payment
ersättningstidning: substitute magazine
Europeiska Unionen, EU: European Union
existensminimum: subsistence level, minimum standard of living


F
fackförbund: federation of trade/labour unions
fackförening: trade/labour union
fackföreningsrörelse: union movement
faktura: invoice
fastställa: determine
finansminister: Minister of Finance
finanspolitik: economic policy
flerhandikapp: multi-disability
flerhandikappad: multi-disabled
flexibilitet: flexibility
flodblindhet: river blindness
folkbokföring: civil/national registration
folkhögskola: adult education college
Folkpartiet, FP: Liberal Party
folkpension: national basic pension
folkpensionär: pensioner, retired person, senior citizen
folkrörelse: popular movement
fordon: vehicle


9
fosterskada: pre-natal injury
fotgängare: pedestrian
fritid: spare/leisure time
fritidshem: leisure centre
fritidskonsulent: youth activities consultant, recreation councellor
fritidsledare: recreation supervisor
fritidsverksamhet: leisure activities
frivillig: volunteer
frivillig försäkring: voluntary/private insurance
frivilligorganisation: voluntary organization, organization of
volunteers
frivilligt: voluntarily
frivilligtjänst: volunteer services
främja: promote, encourage
Främjandelagen: Act Concerning Certain Employment-Promoting
Measures
full delaktighet och jämlikhet: full participation and equality
funktionsförmåga: functional ability
funktionshinder: impairment, functional limitation
färdtjänst: municipal transport service (for the disabled and
the elderly), mobility service
färgseende: colour vision, ability to distinguish colours
förbund: federation/association
förbundsstyrelse: board of directors of the association, national
board
förbundsstämma: The SRF Federation Assembly
förbättra: improve
fördom: prejudice
föredrag: lecture, paper
föredrag, hålla: present a paper, give a lecture
föredragshållare, föreläsare: lecturer
förening: organization, association, society
Föreningen Sveriges Dövblinda: Association of Swedish
Deaf-Blind
föreskriven: statutory
föreståndare: director, supervisor
företagare: employer, manufacturer, business enterprise owner
företagsgrupp: enterprise group
företagsnämnd: works council
förflyttning: mobility
förflyttningshjälpmedel för synskadade: mobility/guidance aids
for the blind10
förflyttningslärare: mobility instructor/teacher, orientation and
mobility (O&M) officer/specialist
förflyttningsteknik: orientation and mobility, cane travelling (US)
förkasta ett förslag: reject/turn down a proposal/proposition
förkorta: abridge, contract
förkortning: abbreviation
förlag: printing/publishing house, publisher
förlopp: process
förminska: reduce
förmån: benefit
förmånstagare: beneficiary
församling: assembly
församling, kyrklig: parish, congregation
förskola (öppen): pre-school (open)
förskolekonsulent: pre-school advisor
förskolelärare: pre-school teacher
förslag: proposal, suggestion
förslagsställare: proposer, mover, author
förstora: enlarge, magnify
förstorade bokstäver: magnified letters
förstå: understand, grasp
förståndshandikappad: intellectually handicapped, person with
learning disabilities
försäkringskassa: social insurance office
Försäkringsöverdomstolen: Supreme Social Insurance Court
förtidspension: disability pension/early retirement pension
förutsättning: prerequisite
förvaltningsbolag: holding company
föräldraförening: parents' association
föräldraförsäkring/penning: parental allowance
föräldraledighet: parental leave
föräldrautbildning: parenthood training


G
gatukorsning: crossroad, intersection (US)
genomföra: carry out, realize, implement, undertake
genomförande: implementation, undertaking
giltig: valid, authoritative
giltighet: validity
glasögon: glasses, spectacles
glesbygd: rural/sparesly populated areas
granska: examine, check

11
granskning: inspection, examination, review, survey, analysis
gratis: free of charge
grundläggande mål: basic/fundamental goal/aim
grundskola: compulsory/comprehensive school, elementary school
grundskolekompetens: compulsory education
grundskolelärare: compulsory education teacher
grundtrygghet: fundamental/basic security
grundvux, grundskolestudier för vuxna: adult education at
compulsory school level
grupparbete: work shop
gruppboende/-bostad: group dwelling
gränssnitt: interface
gymnasieskola: sixth-form college (Br), high school (US)
gångstig: footpath
gälla: be in force


H
habilitering (barn): habilitation
handalfabet: manual alphabet
handbok: manual
handikapp: disability, handicap
handikappad: disabled, handicapped
handikappersättning: disability allowance
handikappfrågor: disability issues
handikappolitik: disability policies
handledare: instructor, supervisor
handledning: instruction, guidance
handläggare: person/officer in charge of ..., referee, rapporteur
hantverkare: craftsman
hantverksprodukter/alster: handicraft products
HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan: National Society
for Associations of the Disabled
helhetssyn: holistic view
HELIOS = EU:s handikapprogram (arbetsplan/budget): Programme
for Handicapped People in the European Community Living
Independently in an Open Society
hemhjälp (-tjänst): home help service, social domestic
assistance
heminstruktör: home instructor
hemsjukvård: home nursing services
hemtjänst: home help service
hemtjänstbiträde: home help, social domestic assistant

12
hemvårdare: home help
hinder: barrier(s), obstacle(s)
hjälplärare: assistant teacher
hjälpmedel: device, aid
hjälpmedelscentral: technical aid centre
hornhinna: cornea
hundhalsband: (dog's) collar
hundkoppel: lead, leash
hundskola: dog training centre, guide dog school
hur långt?: how far
hur länge? (= hur lång tid): how long
hur länge? (= sedan när): since when, for how long
hushåll: household
husläkare: family doctor
hustrutillägg: wife's supplement
huvudman: head, principal, responsible authority
hyresbidrag: housing/rent allowance
hyreslägenhet: rented apartment/flat
hållplatsutrop: (bus) stop announcement
Hälso- och Sjukvårdslagen: Health and Medical Services Act
hälsovård (förebyggande): (preventive) health care services
högskola: university; college
högtalarsystem: loudspeaker system
högtalarutrop: loudspeaker announcement
hörcentral: auditory/audio hearing aids center
hörsel-: auditory, audio-
hörselförmåga: auditory skill
Hörselinstitutet: Hearing Institute
hörselskadad: hearing impaired, hard of hearing, partially deaf
hörslinga: loop, audio/induction loop


I
ideell organisation: NGO, non-government organisation
i-land (industriland): industrial country
inbetalning: payment
indexreglering: price-indexing
informationsgruppen (SRF): information unit, Information
Department
informationssekreterare: information officer
inledning: opening; (förord) introduction
inläsningstjänst: recording service
insamling: collection, fund raising

13
inse: comprehend, understand
inskriven (t.ex. till AMU-kurs): registered for ...
inspelning: recording
intagning (skola): admission
integrera: integrate
internatskola: residential school
intressegrupp: interest/consumer group, lobbyists
intresseorganisation: interest organization, pressure group
intressepolitik: advocacy
intressepolitiska frågor: advocacy matters
intäkt: revenue
intäkter (=vinst): earnings
inventering: inventory, (kartläggning) mapping


J
juridisk person: legal person/party, corporation
juridisk rådgivare: legal advisor
justera protokoll: approve/confirm the minutes
justitieombudsman, JO: Parliamentary Ombudsman
jämlike: equal, peer
jämlikhet: equality
jämnårig: of the same age
Jämställdhetslagen: Act on Equality between Men and Women
jämställdhetsombudsman, JämO: Ombudsman of Equal
Opportunities between Men and Women
jämställdhetspolitik: equal opportunities policy


K
kampanj: campaign, rally
kamrat: mate, fellow, friend
kamrer: accountant
kansli (SRF): Central Office
kansliadministration: Administrive Department
kanslichef (kommun, landsting): chief executive
kanslichef (nämnd, kansli): administrative director
kansliledning (SRF): administrative office
kanslist: office employee
kantsten: kerb (Br), curb (US)
karenstid: waiting period
kartläggning (= inventering): mapping
KAS, kontant arbetsmarknadsstöd: (cash) labour market
assistance
14
kassett: cassette
kassettbok: commercial cassette books
kassör: treasurer, cashier
kikare: binoculars
kikarglasögon (för ett öga): telescopic glasses, monoculars
kirurgavdelning: surgical ward
kollega: colleague, fellow worker
kollektivförhandlingar: collective bargaining
kollektivtrafik: public transport services
kommitté: committee; commission
kommun: municipality
kommunfullmäktige: municipal/city council
Kommunförbundet, Svenska: Swedish Association of Local
Authorities
kommunikationsdepartementet: Ministry of Transport and
Communications
kommunikationsförmåga: communication skills/ability
kommunikationshandikapp: communication disability
kommunstyrelse: municipal/city executive board
kompanjonlärare: partnership teacher
kompensatorisk träning: compensatory training
kompensera: compensate
komvux (kommunal vuxenskola): municipal adult education
koncern: enterprise
koncernbolag: affiliated (group) company; group of companies
konferens: conference, meeting
konferensanläggning: conference facilities/centre
kongress: convention
konkurrera: compete
konstatera: note, state
konsthantverk: handicrafts
konsthantverkare: artisan
konsulent: councellor, advisor
konsultstöd: counselling support
konsument: consumer, user
konsumentombudsman, KO: Consumer Ombudsman
konsumentverket: the National Board for Consumer Policies
kontorist: office employee, office worker
kontrast: contrast
korrespondensundervisning: correspondence/distance school
instruction
kortsiktigt behov: short-term need
krav: claim, demand, requirement


15
Kristdemokratiska samhällspartiet, KDS: Christian Democratic
Party
kulturdepartementet: Ministry of Culture
kulturminister: Minister of Culture
kulturpolitik: cultural policy/measures
kulturutskott, -kommitté: cultural committee
kulturutskottet (riksdagen): (Parliamentary) Standing Committee
on Cultural Affairs
kuvösbarn: incubator child
känselträning: sensitivity/tactual training
känslighet: sensitivity
käpp: white cane, long cane
käpptekniksträning: cane training
körbana: driveway, carriage way


L
Lagen om allmän försäkring: National Insurance Act
Lagen om anställningsskydd, LAS: Security of Employment Act
Lagen mot etnisk diskriminering: Act to Counteract Ethnic
Discrimination
Lagen om stöd och service, till vissa funktionshindrade, LSS:
Act on Support and Service to certain Impaired Persons
lagstadgad arbetsvecka: statutory working week
landsbygden: rural areas, province
landshövding: county governor
landsting: county council
Landstingsförbundet: Federation of County Councils
ledarhund: guide dog, Seeing Eye dog (US)
ledarhundsinstruktör: guide dog trainer/instructor
ledarhundsskola: guide dog school/training institute
ledfyr: beacon, sound beacon
ledmärke (t.ex. vid utstakade vägar): landmark, road sign
ledsaga: guide, accompany
ledsagare: guide
ledsagare (för dövblinda): interpreter
ledsagarservice: escort/guide service
ledsyn: mobility sight/ vision
lika: equal
lika villkor: equal terms
Lika Villkor: se stiftelsen Lika Villkor
liknande: similar
livskvalitet: quality of life

16
ljudingenjör: sound engineer
ljudsignal (vid medhörning): index signal
ljudsignal (vid övergångsställen): acoustic/audible signal
ljudtekniker: sound technician
ljudtekniska hjälpmedel: sonic aids
LO, Landsorganisationen: Swedish Confederation of Trade
Unions
lokal skattemyndighet: local revenue/tax office
lokalförening: local branch/association
lågavlönad: low-paid, low-salaried
långsiktigt behov: long-term need
långsynt: long sighted
långvård: long-term care
långvårdsklinik (för äldre): geriatric clinic
lägga fram förslag (inför beslutande församling): submit/make a
proposal, move a motion
läkare: physician, doctor
läkarintyg: medical/doctor's certificate
lämna besked: leave a message
län: county
Länsarbetsnämnden, LAN: County Labour Board
länsförbund: regional association
länskansli (t.ex. inom SRF): regional/county office
länsrätt: county administrative court
länsstyrelse: county administrative board
lära känna (känna igen): identify
lärarexamen: teacher´s certificate
lärarhögskola: teacher training college
lärarkandidat: teacher trainee
lärarutbildning: teacher training
lärobok: text book
läroplan: curriculum
läs- och skrivkunnighet: literacy
läsförmåga: reading capacity
läsglasögon: reading glasses
läshjälp: reading assistance
läshjälpmedel: reading aid
läsmaskin: reading machine
läsmedium: reading medium
lönebidrag: supplementary wages
17
M
mandatperiod: term of office
markering (t.ex. som orienteringshjälp): landmark, sign, road
sign
marknadsföring: marketing
medarbetare: co-worker, colleague, partner
Medbestämmandelagen, MBL: Act on Co-determination at Work,
Act of Employee Participation in Decision-Making
medborgare: citizen
medfödd: congenital
medfödd blindhet: congenital blindnedss
medicinsk avdelning: medical ward
medlem: member, affiliate, associate
medlemsavgift: membership fee, dues
medlemsforum: Member´s Forum
medlemskap, medlemstillhörighet: membership
medtrafikant: fellow passenger
medverkan: participation
mental (syn)bild (= uppfattning): mental picture
merkostnad: additional/excess cost
miljö: environment, surroundings
Miljölagen: Environment Protection Act
Miljöpartiet De Gröna, MP: The Green Party
mobiltelefon: cellular phone (cellphone), mobile (tele)phone
modem: modem
Moderata samlingspartiet, M: Conservative Party
moderbolag: parent company
motion (= förslag): proposal, motion, proposed bill
motorik (= motorisk förmåga): motor skills
mål: goal, aim
möjlighet: possibility, option, opportunity
möjlighet (mänsklig): potential
mörkerseende: scotopic vision


N
namninsamling: petition list
nattblindhet: night blindness
nedsatt arbetsförmåga: reduced working/work capacity
Norden: the Nordic Countries
Nordiska Biståndskommittén, NBK: Nordic Aid Committe (of
Assocations of the Visually Impaired)
Nordiska rådet: Nordic Council

18
Nordiska Samarbetskommittén, NSK: Nordic Co-ordinating
Committee (of Associations of the Visually Impaired)
Nordiska Ungdomskommittén, NUK: Nordic Youth Committee (of
Associations of Visually Impaired Youth)
Nordiska utvecklingsfonden: Nordic Development Fund
NUTEK, Närings- och Teknikutvecklingsverket: National Swedish
Board for Industrial and Technical Development
nyskapande: innovative, creative
nysynskadad: newly blind
nuvarande: present, current
närsynt: short sighted, myopic
närvarande: present
näthinna: retina
näthinneavlossning: retinal detachment
näthinneförtvining: retinal degeneration
nätverk: network


O
oberoende: independent, independence
obligatorisk: compulsory
offentlig byggnad: public building
offentlig sektor: public sector
oförmåga: inability
olycksfall: accident
ombudsman: ombudsman, representative
ombudsmöte: meeting of representatives
omfattning: range, extent
omgivning: surrounding, environment
omskolning: retraining
omslutning (ekonomisk): total assets, total liabilities
omsorg: service, care
Omsorgslagen: Act on Special Services for Intellectually
Handicapped Persons
opposition: opposition
optiker: optician
optisk träning: optical training
optiska hjälpmedel: optical aids
ordbehandlare: word processor
ordbehandling: word processing
ordförande: chairman
ordförandesekretariat: president's/chairman's office
ordningsfråga: point of order
organ (myndighet/institution): body, authority
19
organisationsgruppen: organizational unit, organization
department
orienteringsförmåga: sense of locality
otillräcklig hjälp (erhålla): under-servedP
pancake-kopiering (av band): pancake copying
pedagogik: pedagogics, educational/teaching method
pensionärsbostad, -hem: retirement home, home for the elderly
pensionärsförening: pensioners' organization, organization of
senior citizens
perceptionsstörning: perceptual disorders
perifert seende: peripheral vision
personal: staff, personnel
persondator: pc (personal computer)
personlig utveckling: personal development
poliklinikpatient: out-patient
porto: postage
portofrihet: exemption from postage
Postverket: the Post Office
praktik: work training
praktikant: trainee
prenumerera: subscribe
prenumeration: subscription
pressekreterare: press officer/secretary
princip: principle
prognos: prognosis
proposition (i riksdagen): Government Bill
protokoll: minutes, report
protokollförare(-skrivare): minutes secretary
protokolljusterare: minutes checker
psykolog: psychologist
punktdisplay: braille display
punktskrift: braille
punktskriftsförkortning: braille contraction
punktskriftsmaskin: brailler
punktskrivare: braillerR
rastklocka (för ledarhund): exercise bell
redaktion: editor's office
20
redaktionen (SRF): editing unit
redigera: edit
reform: reform
regeringen: the Government
regeringsrätten: Supreme Administrative Court
reglett: slate
regionkontor: branch office
rehabilitering: rehabilitation
rehabiliteringscenter: rehabilitation centre
rehabiliteringspersonal: rehabilitation staff
rehabiliteringsplan: rehabilitation plan/scheme
rehabiliteringsåtgärder: rehabilitation measures
rekreationsanläggning: leisure centre
rekreationsbidrag: recreation/leisure grant
rekreationsvistelse: recreation stay
rektor (vid institut och fackhögskola): principal, director
rektor (grundskola): headmaster/headmistress, head teacher,
principal
relief: relief
reliefbild: tactile graphics
reliefkarta: raised map, tactile map
remiss: committee report/comment
remiss (skicka ut på): circulate for comment
remissvar: comment
replik: reply
representantskap ("repskap"): conference of delegates
reselärare: itinerant teacher
reservation (t.ex. i riksdagen): reservation, protest
resurscenter: resource centre
resursenhet: resource unit
revisor: auditor, authorized/chartered accountant
Riksbank, Sveriges: Bank of Sweden
Riksdag, Sveriges: the Swedish Parliament
Riksförsäkringsverket: National Social Insurance Board
rikskansli: national centre/secretariat; head quarters
riksorganisation: national organization/association
Riksorganisationen Unga Synskadade: Association of Swedish
Visually Impaired Youth
Riksskatteverket: National Tax Board
riktlinje: guide line, policy
RP, näthinneförtvining: retinitis pigmentosa
rullstol: wheel chair
rumsuppfattning: spacial judgement
råd: advice

21
rådfrågning (-givning): counselling
räkenskaper: accounts
rätta till: correct
rörelsefrihet, tillträde/möjlighet till: access and free movement to
rörelseförmåga: mobility
rörelsehindrad: physically disabled
rösta: vote
rösta (om): take a vote (on)
röstberättigad: entitled to vote
röstkort: ballot
röstlängd: list/register of voters
rösträknare: votes-counter, counter of votes


S
SACO, Centralorganisationen: Swedish Confederation of
Professional Associations
SAF, Svenska Arbetsgivareförbundet: Swedish Employers'
Confederation
Samhall AB: Swedish Communal Industries Group (sheltered
workshops)
samhälle: society
samhället (= det allmänna): the public sector
samhällsutveckling, allmän: mainstream/general community
development
sammankalla: convene
schäfer: German shepherd dog, Alsatian
seende, fullt: fully sighted
sekreterare: secretary
Sekretesslagen: Secrecy Act
sele (för ledarhund): harness
semesterhem: vacation/holiday centre/home
seminarium: seminar
servicehus: sheltered housing
SHIA, Sveriges handikapporganisationers internationella
biståndsstiftelse: Swedish Organization of Handicapped
International Aid Foundation
SIDA, Styrelsen för Internationell Utveckling: Swedish
International Development Authority
sidoseende: peripheral vision
SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan: National
Swedish Agency for Special Education
SIH Läromedel: SIH Educational Aids

22
sinnesträning: sensory training
sjukfrånvaro: sick leave, absence due to illness
sjukgymnast: physiotherapist
sjukhem (för äldre): nursing home
sjukledighet -(skrivning): sick leave
sjukpenning: sickness benefit/allowance
sjukskriven: sick listed
sjuksköterska: nurse
sjukvårdsbiträde: assistant nurse
självförtroende: self-confidence
självhjälpsgrupp: self-help discussion group
skattereform: tax reform
skatteuttag: taxation
skela: squint
skelningsspecialist: orthoptist
skola, allmän: mainstream school
skola, fristående (utan bidrag från myndigheter etc.): non-
maintained school, private school
skolplikt: compulsory school attendance
Skolverket: National Board/Agency of Education
skolämne: school subject, curriculum
skolämnesgrupp: module
skydda: protect, safeguard
skyddad verkstad: sheltered workshop
skyddskommitté: safety committee
snabbläsa (= skumma): skim, scan
snabbavläsningsteknik: scanning technique
social faktor: social factor
social integrering: social integration
Socialdemokratiska Arbetarepartiet, S: Swedish Social
Democratic Party
socialdepartementet: Ministry of Health and Social Affairs
socialförsäkring: social insurance, health care system
socialförsäkringssystem: social security system
socialmedicinsk politik: socio-medical politics/policy
socialminister: Minister of Health and Social Affairs
socialnämnd (i kommun): social services committee
socialpolitik: social policy
socialsekreterare/socionom: social adviser (worker)
socialsekreterare (landsting): social welfare/services
supervisor
Socialstyrelsen: National Board of Health and Welfare
socialtjänsten: social services
Socialtjänstlagen: Social Services Act

23
socialutskottet (i riksdagen): (Parliamentary) Standing Committee
on Social Affairs
Solidaritetsfonden (SRF:s): Solidarity Fund
specialklass: special class
speciallärare: remedial teacher
specialpedagogik: special education
specialskola: special school
specialtransport: specialized transport
specialundervisning: remedial/special education/instruction
stadgar: constitution, statutes
stadsfullmäktige: city council
starr, grå: cataract
starr, grön: glaucoma
Statens kulturråd: National Council for Cultural Affairs
Statens medicinska forskningsråd: Medical Research Council
Statens invandrarverk: Swedish Immigration Board
Statens järnvägar, SJ: Swedish Rail
Statistiska centralbyrån, SCB: Statistics Sweden
statlig: federal
statligt stöd: federal/government support; state aid
statskassan: treasury
statsminister: Prime Minister
statstjänsteman: government official
stift (till reglett): stylus
stiftelse: foundation
Stiftelsen Lika Villkor: the Lika Villkor Foundation
stipendium: scholarship
stimulera (till, att): provide incentives (for), stimulate
stolpe: pillar, column
stolpe (belysnings-): lamp post
storstil: large print
studiebidrag: study grant
studiecirkel: study circle, group
studiegruppen (SRF): studies and education unit
studielitteratur: text books
studielån: study loan, grant
studio, -inläsnings: studio, recording studio
styrelse: board (of directors)
styrelsemedlem: member of the board
styrelseordförande: chairman of the board, president
stöd, stödja: support
stödresurser: supportive resources, resources to back up a person
störning (av funktion): disorder


24
svara för: account for, responsible
svartskrift: ink print
Svenska Institutet: Swedish Institute
Sveriges Dövas Riksförbund: the Swedish National Association of
the Deaf
Sveriges Radio AB: Swedish Broadcasting Corporation
Sveriges Television: Swedish Television Company
svällpapper: swell/capsular paper, (micro-capsula)
syfte: purpose, intention, aim
syfte, i detta: to this end
syfte, i ... att: in order to
syn, användbar: functional/useful sight
syn, nedsatt: reduced sight
syn, sjunkande: decreasing/falling sight
syn, varierande: fluctuating sight
syn- och arbetsteknisk bedömning: sight and work situation
investigation
synbortfall: sight restriction/loss
syncentral: low vision clinic, sight centre
synfält: visual field, field of vision
synfältsminskning: visual field decrease
synförlust: loss of vision
synförmåga: sight, visual perception
synhinder (-nedsättning): sight impairment
synkonsulent: low vision and blind counsellor
synnerv: optic nerve
synnervsatrofi: optic nerve atrophy
synoförmåga: sight disability
synpedagog: low vision teacher/trainer
synprövning: vision examination
synrehabilitering: sight rehabilitation
synrester: residual vision
synsinne: sight
synskada: visual impairment, impaired sight
synskadad: visually impaired, partially sighted
Synskadades Riksförbund, SRF: Swedish Association of the
Visually Impaired
synskärpa: visual acuity
synsvag: partially sighted
syntest: visual acuity test/assessment; sight test
syntesttavla: visual acuity test chart
syntetiskt tal: synthetic speech
sysselsättning: employment, occupation


25
syskon: siblings
särskola (7-16 års ålder): special school


T
ta upp (t.ex. en fråga): raise
taktil förmåga: tactual skill
taktil bild/illustration: tactile graphics
taktil markering: tactile marker
talbok: talking/audio book
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB): Swedish Library of
Talking Books and Braille
talbokskopiering: copying unit for tape recordings
talesman: spokesman, representative
talman: speaker/ speaker of Parliament
talsyntes: synthetic speech, computer generated speech
taltidning: talking/recorded magazine (paper), compensatory
magazines
tangentbordsträning: keyboard training
TCO, Tjänstemännens Centralorganisation: the Swedish
Confederation of Salaried Employees
teckenspråk: sign language
teknik: technology, method
teknikutveckling: technical development/progress
tekniskt hjälpmedel: technical aid
Telia: Swedish Telecom
texttelefon: text telephone (for the deaf)
tillgång: access (to)
tillgång och efterfrågan: supply and demand
tillgänglig: accessible
tillgänglighet: accessibility
tillse: ensure
tillsyn: supervision
tilläggshandikapp: additional/secondary disability
tilläggsinformation: additional/supplementary information
tilläggspension, allmän, ATP: national supplementary pension
tillämpa: apply
tjänsteman (i stat/kommun): civil servant (Br), public official, em-
ployee
tjänst: service
tolk: interpreter
torgmöte: public/open-air meeting/rally
trafikbolag: transport firm
trafikmiljö: traffic environment
26
trafiksignal: traffic signal, traffic lights
trafiksignal (manuellt styrd av fotgängarna): pedestrian
controlled crossing, PELICAN crossing (Br.) (= Pedestrian Light
Crossing)
Transportrådet, TR: Board of Transport
trottoar: pavement (Br), sidewalk (US)
trottoarkant: kerb (BR), curb (US)
tryckfrihetsförordningen: Freedom of the Press Act
Trygghetslagen: Security Act
träningsprogram: training/instruction programme
tull: customs
tullavgift: customs duty/fee
tunnelseende: tunnel vision
typsnitt: type face


U
u-land (utvecklingsland): developing country/nation
u-landsbistånd/hjälp: development assistance/aid
undanröja: eliminate
underlag (f. motion/utredning): basic data, basis
underställa (t.ex. rapport för styrelsegranskning): submit, refer
(to)
understödja (ekonomiskt): subsidize
undersökning: investigation, examination, survey, test
undervisningsprogram: instruction programme
uppfinningsrik: inventive, innovative
uppgifter: data, facts
upphovsrätt: copyright
uppkoppling: connection
upplaga: edition, version
upplupna skulder: accrued/accumulated debts
upplysningar om: particulars on
uppskattningsvis: at a rough estimate
upprätta: establish, form, set up, create
uppsökeri, uppsökande verksamhet: visiting activities (eller active
recruitment work)
uppvaktning (av): meeting (with)
utarbeta: devise, develop
utarbetande: development
utbildningsdepartementet: Ministry of Education and Science
Utbildningslagen: Education Act
utbildningsminister: Minister of Education and Science
utbildningsnivå, uppnådd: educational attainment
27
utformning: formulation, design
utfrågning: interview, examination, exploration
utlänning: foreigner, alien
utredning (allmän): analysis, inquiry, investigation
utredning (statlig): inquiry, committee report
utredningssekreterare: investigation secretary/officer
utrikesdepartementet: Ministry for Foreign Affairs
utrikesminister: Minister for Foreign Affairs
utsträckning: range
utvecklingsprocess/gång: (development) process
utvecklingsstörd: mentally handicapped/retarded
utvärdering: evaluation
utåtriktad service: outreach services


V
vaccinera: inocculate, vaccinate
vaccination: inocculation, vaccination
val: election
valbar: eligible for election
valmöjlighet: option, choice
vanlig skola: mainstream/regular school
verksam med: engaged in
verksamhet: activity, work
verksamhetsberättelse: annual report
verksamhetsledare: activity director
verksamhetsplan: plan of action
verksamhetsår: fiscal year
verkställa: implement, effect
verkställande direktör: managing director, president (US)
verkställande direktör, vice: deputy managing director, executive
vice-president (US)
VHS, Verket för Högskoleservice: National Agency for Higher
Education
vidareutbildning: further education
vinst (företags-): profit
visitkort: business card
WBU, De Blindas Världsunion: World Blind Union
vuxensynskadad: adult/adventitiously blind person
vuxenundervisning: adult education
vård: care
vårdbidrag: care allowance
vårdcentral: local medical/primary care centre
vårdnadsbidrag: child care allowance
28
välfärdssamhälle: welfare society/state
välgörenhet: charity
välgörenhetsorganisation: charity organization/society
vänsterpartiet, V: Left Party
växel (telefon-): switch board, telephone exchange
växeltelefonist: switch board operator


Y
yrkande: demand, claim, motion, proposal
yrke: profession, vocation
yrkes-: vocational
Yrkesinspektionen: Labour Inspectorate
yrkeskår: professional group
yrkesmöjlighet: vocational/career option
yrkesplacering: occupational placement
yrkesplanering: career planning
yrkesrådgivning: vocational guidance/counselling
yrkesskola: vocational school
yrkesutbildning: vocational training
yrkesval: choice of career/profession/trade


Å
ålderdomshem: residential home for the elderly
åldersblindhet: geriatric blindness
ålderspension: old-age pension
åldringsvård: care for the elderly
åtagande: commitment
åtgärd: measure
åtgärda: make provisions for
åtgärder, effektiva: effective measures


Ä
ämbetsverk: civil service department; national authority
ämnesgrupp: module
ämneslärare: specialist teacher
ändamål (t.ex. med ett företag): goal, purpose, aim
äskande: application, requisition
29
ö
ögonforskning: eye research
ögonklinik: eye clinic
ögonläkare: eye specialist
ögonprotes: eye prothesis
ögonsjukdom: eye disease/disorder
ögonsjukvård: eye medical care
ögonundersökning: eye examination, eyesight test
ögonvärk: eye pain
öppna marknaden: the open market
öronmärkt bidrag: ear marked contribution
övergångsställe: street crossing, pedestrians crossing
överskott: surplus
30
OM AVSTAVNING PÅ ENGELSKA *)

-  Enklast är att undvika avstavning, eftersom engelskan inte följer
   samma regler som svenskan. Bl.a. spelar uttalet i engelskan en
   större roll än stavningen. Principen är att båda delarna av ett
   avstavat ord skall kunna uttalas.

-  Avstavningen markerar om vokalen är lång (dvs. uttalad som
   bokstaven i alfabetet) eller kort. Om vokalen är lång blir stavel-
   sen öppen (dvs. den slutar på vokal): "ba-by", "si-lent". Om
   vokalen är kort anges detta genom att stavelsen är
   sluten (dvs. slutar på konsonant): "char-acter", "or-ange".

-  Ord, som uttalas enstavigt, t.ex. "said", "thought", "loved",
   avstavas aldrig.

-  En bokstav får inte stå ensam. Alltså avstavas inte ord som
   "enough" och "many". Man undviker också att avstava korta ord
   som "into", "little" och "until".

-  Vissa ändelser förs till nästa rad, t.ex. "consider-ing",
   "stiff-ly", writ-er".

-  Två olika konsonanter som uttalas som ett ljud delas inte:
   "fa-ther", "laugh-ter".

-  Ord som skrivs med bindestreck avstavas endast vid detta, för
   att undvika mer än ett bindestreck i samma ord: "half-
   brother", "picture-gallery".

-  Även sammansatta ord som skrivs utan bindestreck kan i
   allmänhet avstavas mellan leden: "after-noon", "back-ward",
   "inter-national", "with-out" (märk dock "noth-ing").


*) ur J. Svartvik/O. Sager:
Engelsk universitetsgrammatik.
Esselte 1978/86
31

								
To top