N�bo�ensk� Vyzn�n� v Cesk� republice by 47yU8Y06

VIEWS: 5 PAGES: 22

									Náboženské Vyznání
 v České republice
  Kateřina Sparks
   CZCH 403
   Náboženské Vyznání a
     Komunismu


• V komunistické éře vláda nedovolila
 náboženskou činnost, až která by byla
 povolená státem. Náboženská svoboda
 byla extrémně omezená.
Současná Náboženská Scéna
• Podle zákonu, který byl přijat v roce 1991,
 registrované církve a náboženské
 společnosti mají výhody, například přístup
 do nemocnic, vězení, a vojenských prostor,
 aby vykonaly duchovenskou činnost.

• Církev nebo náboženské společnosti musí
 mít alespoň 10.000 členů, aby registrovaly.
Současná Náboženská Scéna
• V současnosti dokonce neregistrované
 náboženské společnosti mohou jednat
 svobodně. Mohou se sdružovat, vykonávat
 nábonženské úkony, a vydávat a šířit literaturu.

• Veřejnost věří, že registrace znamená, že je
 nějaká náboženská společnost solidní a
 spolehlivá. Někteří lidé myslí, že stát garantuje
 důvěryhodnost. To není možné ani pravdivé.
   Budu mluvit o tradičních
      sektách:
• Křesťanství
• Judaismus
• Islám

• Křesťanství, Judaismus, a Islám jsou
 monoteistická náboženství.
       Judaismus
• Judaismus se konstituovalo ve dvě tisícletí
 BCE.

• V Židovský národ se stával „lid Knihy“ v
 babylónském zajetí, protože se tam
 posluchači seznamovali především s tórou
 (pěti knihami Mojžíšovými). Tóra (zákon)
 je jádra posvátný spis. Talmud obsahuje
 Mišnu a Gemaru.
       Judaismus

• Šabat začíná v pátek večer a končí
 sobotním večerem. Během šabatu je
 zakázána jakákoli práce, včetně psaní.

• Šabat je sedmý dne týdne, kdy Hospodin
 odpočíval.
       Judaismus
• Na sklonku 19 stoleti přitom žilo
 v Čechách a na Moravě na 140 tisice Židů,
 ale v současnosti jsou kolem 3 tisíce členů
 v České republice.
        Křesťanství
• Křesťané věří, že Ježíš z Nazaretu byl Mesiáš
 (odtud řecké Christos—Kristus).

• Podle své víry, stejnou úctu by měli vzdávat
 Ježíši, Hospodinovi, a svatému Duchu.

• Křesťanská bible obsahuje Staré zákon, které je
 totožná s Židovskou svatou knihu, plus Nový
 zákon.
       Křesťanství
• V Ceské republice největší náboženská
 skupina je katolická církev, která má 4
 miliony příslušníků.
   -Římskokatolická církev má pět diecézí
   v čele s biskupy v Čechách a tři na
   Moravě.
   -Řeckokatolická církev má méně než
   10 tisíc věřících a jednu diecézi v celé
   České republice.
       Křesťanství
• Rozdělení katolické a protestantské církve
  - Rozdělení katolické a protestantské
  církve byli v 16. století.
  - V České republice, českobratrská
  církev evangelická spojuje reformační
  tradici Martina Luthera i Jana Kalvína.
  - Jednotá bratrská byla exilová do
  zahraničí.
       Křesťanství
• Letniční hnutí
• (podle letnic, svátku seslání Ducha
 svatého na první křesťany)
• Letniční hnutí je mohutné hnutí, které se
 tvořilo v protestantském prostředí ve 20.
 století. Dnes je považované proto za další
 významný směr vedle katolického,
 pravoslavného a protestantského
 křesťanství.
       Křesťanství
• Charismatické hnutí

• Charismatické hnutí je nové vlna
 letničního hnutí. Vyprofilovalo se od 60. let
 a působí téměř ve všech církvích.V České
 republice počet křesťanů letničního proudu
 je odhadnout na 10 tisíc.
       Křesťanství
• Ekumenické hnutí

• V posledních desetiletích ekumenické
 hnutí sílící. Hnutí se pokouší překonat
 roztříštěnost křesťanských tradic.
         Islám

• Islám je nejmladší velké monoteistické
 náboženství.

• V 7. století, Muhammad zformoval učení
 na základě zjevení, čerpající z judaismu a
 křesťanství.
         Islám
• Základní knihou islámu je Korán,
 veršovaná sbírka božích sdělení věřícím.
 Muslimy věří, že existuje jedna Boha-
 Alláha a Muhammad byl jeho proroka i
 misijní.

• Počet muslimů v České republice se
 odhaduje na 20 tisíce. Nejméně 400 má
 být české národnosti.
Současná Náboženská Scéna
• V posledních letech byl výrazný vzrůst
 náboženskosti, nebo religiozity, mezi
 mnoha lidmi v České republice.

• Ale existuje současná nechuť k
 organizovanému náboženství. Mnoho lidí
 mají nechuť dokonce k slovu
 „náboženství“. V důsledku toho jsou
 některé netradiční náboženské směry.
   Nové Náboženské Vlny

• V osmdesátých letech byly nové vlny
 východní náboženského systémů,
 například existuje esoterismus, alchymie,
 kabala.

• Velkým zdrojem inspirace je stále
 psychoanalytky, psychology, filozofy, a
 utopistické spisovatele.
    Hnutí Nového Věku
• Hnutí nového věku nemá autoritativní
 vůdce a příslušníky nevydávají se za
 výlučné majitele pravdy.

• Nemají ambice vytvořit z ní žádný systém,
 ale sdílí jisté společné základní víry.
    Hnutí Nového Věku
• Hnutí je jako velké tavicí kotlík. Kritériem
 pravdy nebývá rozumové, ale princip
 fungování je co se právě hodít.

• Každý směr dovoluje synkretisticky
 používat z nabídky nejrůznějších
 náboženství cokoli.
 Skupiny na pomezí náboženství
• Tato hnutí nemají nic společného a
 nechtějí mít nic společného
 s náboženstvím.
• Mohou mít extrémní politická hlediska,
 napřiklad existuje utopická komunistická
 hnutí.
• Existují hnutí skinheadů, extrémních
 ekologických aktivistů a ochránců práv
 zvířat.
        Bibliografie
• Dingir. Zdeněk Vojtíšek: Netradiční
   náboženství u nás (1998).
   <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_n
   abozenstvi/>.
• „Židovství.“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie.
   28. 11. 2006, 23:58 UTC. 1. 12. 2006, 01:15
   <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%
   C5%BDidovstv%C3%AD&oldid=972751>.

								
To top