vyuzitie ikt na fyzike

Document Sample
vyuzitie ikt na fyzike Powered By Docstoc
					Cena Slovak Telekom

  Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44
    VYUŽÍVANIE IKT NA HODINÁCH FYZIKY NA ZŠ
              (Skúsenosti)
           Mgr. Helena Panáčková
                1
    Cena Slovak Telekom

Obsah

Úvod                               3

1 Informačno - komunikačné technológie       vzdelávania  4

 1.1 Vyučovanie pomocou počítačov                 4

 1.2 Interaktívna digitálna tabuľa                5

  1.2.1 Prínos používania interaktívnej tabule pre učiteľa    6

2 Využívanie IKT na hodinách fyziky                7

 2.1 IKT a škola, na ktorej učím                 7

 2.2 IKT na hodinách fyziky                    8

  2.2.1 Internet                         8

  2.2.2 Multimediálne programy pre počítač            10

  2.2.3 Práca s poznámkami - eBeam Scrapbook           13

  2.2.4 Prezentácia v PowerPointe                15

  2.2.5 Applety a simulácie na hodine fyziky           16

 2.3 Ukážky vyučovacích hodín s využitím IKT           17

 2.4 Výhody používania IKT na hodinách fyziky           25

Záver                               27

Zoznam bibliografických odkazov                  29

 Prílohy                             30
                        2
    Cena Slovak Telekom

Úvod
    Žijeme v 21. storočí, storočí rozvoja najmä technických vied. Vysoký stupeň
rozvoja vedy a techniky sa prenáša do všetkých oblastí spoločnosti, aj do života
každého človeka. V dynamicky sa vyvíjajúcom svete sa mení aj úloha      školstva
a vzdelania. Žiakov treba pripravovať tak, aby uspeli v konkurenčnom prostredí.
Prax si žiada ľudí pripravených na využívanie moderných technológií, ktorí sú
schopní ďalej sa vzdelávať. Už žiaci v základnej škole si musia osvojiť veľké
množstvo informácií a spracúvať ich. Požiadavky na úroveň a kvalitu vzdelávania
sústavne rastú.
    Fyzika ako predmet má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní. Jej hlavnou
charakteristikou je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami
prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Pochopenie
týchto zákonitostí a javov ďalej umožňuje jedincovi použiť získané vedomosti na
efektívne riešenie problémov. Okrem objavovania   a osvojovania nových poznatkov
a rozvíjania kompetencií žiak získava informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných
vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
    Jednou z možností ako podporiť aktivitu žiakov, spestriť vyučovanie, zvýšiť
záujem žiakov o preberané učivo a tým zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu je
využívať výpočtovú techniku (IKT) jednak pri príprave učiteľa na hodinu, ako aj
priamo vo vyučovaní. Výpočtová technika postupne pozitívne ovplyvňuje takmer
všetky činnosti v škole. Preberá aj dôležité postavenie ako zdroj informácií. Preto sa
chcem vo svojej práci zaoberať problematikou zavádzania informačných a
komunikačných technológií do vyučovania.
Myslím si, že práve vysoká informačná gramotnosť žiakov prinesie úžitok nielen
jednotlivcovi, ale v budúcnosti i celej spoločnosti. Z týchto dôvodov považujem
zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu za
vysoko aktuálne, a práve fyzika je predmetom, kde sa tento novodobý prístup môže
vhodne uplatniť.
V práci sa zaoberám možnosťami využitia IKT na hodinách fyziky s materiálnymi
prostriedkami školy, kde pracujem.   Uvádzam tu   ukážky niekoľkých vlastných
materiálov, ktoré používam na vyučovaní fyziky – prezentácie v PowerPointe,
Scrapbooky pre interaktívnu tabuľu. V práci som uviedla ukážky hodín fyziky v 6.
ročníku s využitím IKT.

                       3
    Cena Slovak Telekom

    1 INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VZDELÁVANIA


    Aby sme mohli pochopiť význam zavádzania IKT do vyučovacieho procesu,
musíme si najskôr ozrejmiť, čo to vlastne IKT je.      Pod názvom informačné
a komunikačné    technológie  podľa   Kalaša  (2001)  rozumieme  výpočtové
a komunikačné prostriedky, ktoré rôznymi spôsobmi podporujú výučbu, štúdium
a ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania. Sú to technológie, ktoré súvisia so zberom,
zaznamenávaním a výmenou informácií. K tomu používajú:
  -  médiá ako televíziu, video a rádio,
  -  počítače s multimediálnou podporou,
  -  vstupné a výstupné zariadenia, prostriedky na digitalizáciu, snímanie, riadenia
    a meranie,
  -  Internet a jeho služby,
  -  edukačné programy,
  -  prostriedky pre video-konferencie,
  -  e-mail,
  -  elektronické a programovateľné hračky,
  -  automatické  snímače,   záznamníky   a  zariadenia  na   automatické
    vyhodnocovanie údajov.


    1.1 Vyučovanie pomocou počítačov


    Vo vyučovacom procese môžeme počítače používať prakticky v každej fáze
vyučovacej hodiny (pri motivácii, sprístupňovaní nového učiva, precvičovaní,
upevňovaní a preverovaní vedomostí…). Existuje mnoho spôsobov, ako ich môžno
zaradiť do vyučovacieho procesu:
  -  príprava a prezentácia rôznych materiálov (referáty, obrázky, schémy,…),
  -  spracovanie a prezentácia výsledkov žiackych projektov (tabuľky, štatistika,
    fotodokumentácia, videozáznam...),
  -  realizácia pokusov pomocou experimentálnych zariadení pripojených k
    počítaču,
  -  výučbové programy (CD disky, tutoriálne webové stránky a pod.),                        4
    Cena Slovak Telekom

  -  využitie výučbových programov priamo na hodine - každý žiak pri počítači
    (napr. pri opakovaní),
  -  začlenenie vybraných prvkov (obrázky, animácie, schémy...) do výkladu
    učiteľa,
  -  simulácia pokusov   - ako demonštračné (predvádzané učiteľom), prípadne
    určené na vlastné experimentovanie žiakov (každý žiak pri počítači),
  -  poskytnutie výučbových programov na samoštúdium žiakov,
  -  testovacie programy.


    1.2 Interaktívna digitálna tabuľa


    Systém bielej tabule, počítača, digitálneho projektora a súpravy eBeam
využíva informačno - komunikačné technológie na vytvorenie interaktívneho
digitálneho pracoviska v triede.
Súprava eBeam pozostáva zo snímača, štyroch farebných elektronických fixiek,
elektronickej gumy, softvéru eBeam a interaktívneho pera, ktoré nahrádza funkciu
optickej myši. Snímač sa pripevní v rohu tabule a prepojí sa pomocou kábla USB s
počítačom. Do počítača sa nainštaluje priložený ovládací program. Používa sa spolu
s dataprojektorom.
Vytvorený systém funguje tak, že sníma pohyby elektronických fixiek, gumy alebo
interaktívneho pera a tieto pohyby prenáša do počítača. Snímač umiestnený na
tabuli prenáša informáciu do počítača, kde sa potom zobrazí na monitore. Údaje
možno ďalej spracúvať, zdieľať alebo jednoducho opäť zobraziť a netreba ich znovu
písať. Elektronická guma na tabuli funguje ako suchá utierka. Pomocou
interaktívneho pera môžeme priamo na interaktívnu tabuľu dopĺňať údaje, ktoré sa
následne objavujú na obrazovke počítača. Tie sa dajú potom uložiť alebo "zahodiť".
Zariadenie umožňuje :
  -  zachytiť do počítača to, čo sa zapíše na tabuľu,
  -  uchovávať zápisy pre ďalšie použitie a znovu ich prehrať tak, ako
    nasledovali,
  -  vytlačiť poznámky a nákresy na pripojenej tlačiarni kliknutím na tabuľu,
  -  poslať ich ako e-mailovú prílohu, alebo umiestniť na webe,                       5
    Cena Slovak Telekom

  -  poznámky z tabule možno zdieľať so vzdialenými účastníkmi, online – cez
    internet.
Pri používaní s digitálnym projektorom sa tabuľa stáva digitálnym dotykovým
displejom, odkiaľ možno:
  -  elektronickým perom pomocou ťuknutia na premietaný obraz na tabuli priamo
    ovládať program, ktorý beží na počítači v podstate tak, ako pri klávesnici
    počítača,
  -  dopĺňať poznámky do všetkých aplikácii, aj do prezentácií v PowerPointe
    (ďalej len prezentácie),
  -  znovu premietnuť pripravené poznámky a dopĺňať ich,
  -  spolupracovať cez internet, keď vzdialení účastníci môžu prispievať do
    prezentácie, písať na tabuľu.
Ďalšou výhodou uvedeného interaktívneho systému je ušetrenie času diktovaním
poznámok, či zotieraním tabule (možno ju zotrieť jediným kliknutím).
Systém je vhodný pre interaktívnu výučbu, efektívne prezentácie, brainstorming,
tvorbu myšlienok a návrhov, ale aj konferencie na diaľku.
Vyhovujúce materiálno-technické vybavenie, využívanie informačno-komunikačných
technológií podporuje kvalitu výučby, je prostriedkom pre jej zlepšovanie. Interaktívna
tabuľa je silným motivačným nástrojom, ktorý vyvoláva     záujem žiakov o proces
výučby v triede.


    1.2.1 Prínos využívania interaktívnej tabule pre učiteľa


    Používanie interaktívnej tabule má podľa Blaška (2008a) pre učiteľa veľký
prínos. Je to najmä:
  -  v zmene v spôsobe práce učiteľa s novými motivačnými prvkami,
  -  v možnosti pripraviť si program a potom ho použiť aj viackrát, prípadne si ho
    upraviť, vylepšiť,
  -  v prispôsobení sa aktuálnej situácii v triede,
  -  v zapojení žiakov priamo do programu výučby,
  -  v zapojení a vtiahnutí všetkých žiakov priamo do deja v triede,
  -  v získaní si rešpektu u žiakov vďaka efektívnemu a efektnému využitiu IKT,
  -  v silnej motivácia byť súčasťou živého diania v triede a pri tabuli,

                        6
    Cena Slovak Telekom

  -  v nových impulzoch pre rôzne druhy zmyslového vnímania (zrak, sluch),
  -  v možnosti spoluvytvárania programu vyučovacej hodiny,
  -  v odstránení neefektívneho odpisovania, robenia si poznámok v zošite,
  -  vo väčšej možnosti sebarealizácie, tvorivosti,
  -  v lepšej možnoti spolupráce s ostatnými,
  -  v lepšej možnosti podieľania sa na dianí v triede.


           2 VYUŽÍVANIE IKT NA HODINÁCH FYZIKY


    2.1 IKT a škola, na ktorej učím


    Už dve desaťročia pôsobím ako učiteľka matematiky a fyziky v Základnej
škole s materskou školou v Lysej pod    Makytou. Študovala som na MFF UK v
Bratislave, kde nás už pripravovali na to, že časom sa počítače stanú dôležitou
súčasťou v každej oblasti života. Keď som začínala učiť, počítače boli v školách len
zriedka.
    Vďaka projektu Infovek získala naša škola pred niekoľkými rokmi prvých šesť
počítačov (5 žiackych a 1 učiteľský počítač), pripojenie na internet a edukačný balík
( multimediálne CD ROM, knihy a odborné publikácie).
V súčasnom období má škola zriadenú      počítačovú učebňu, kde je 13 žiackych
počítačov, 1 učiteľský počítač a interaktívna tabuľa s eBeam a dataprojektorom.
Druhá   interaktívna tabuľa je v učebni fyziky, kde  je takisto učiteľský počítač a
dataprojektor. Obidve učebne sú pripojené na internet. Všetky tieto prostriedky si
zakúpila škola či už z vlastných prostriedkov, alebo získala prostriedky od sponzorov.
Obe interaktívne tabule, ktoré škola vlastní pracujú s eBeam PROJECTION, ktorý:
  -  využíva vylepšený SW pre prácu s PC - eBeam Interact,
  -  pracuje len s projektorom,
  -  používa jedno interaktívne pero,
  -  používa vylepšený SW pre prácu s poznámkami ( s tabuľou )- eBeam
    Scrapbook SW,
  -  používa zdokonalenú paletu nástrojov eBeam - v tvare kruhu.
                        7
    Cena Slovak Telekom

    Fyziku vyučujem najčastejšie v učebni fyziky, najmä preto, že tam mám
poruke všetky pomôcky a je tam aj dostatok miesta na experimentovanie pre celú aj
väčšiu triedu.
Počítačovú učebňu využívam menej, lebo ju využívajú aj ďalší vyučujúci na svojich
predmetoch a je často obsadená. Nevýhodou počítačovej učebne je aj to, že je
menšia a 13 počítačov je málo. Dá sa využiť pri skupinovej práci (2 - 3 žiaci pri
počítači), pri opakovaní a zhrnutí učiva.
    Učebňa fyziky je zariadená tak, že na jednej strane je interaktívna tabuľa
s dataprojektorom a na druhej klasická čierna tabuľa. Podľa potreby sa žiaci vždy
posadia smerom k príslušnej tabuli.
    Interaktívnu tabuľu využívam na hodinách fyziky dosť často. Zdá sa mi, že
žiaci sú oveľa pozornejší a veľakrát ma prekvapí, čo všetko si zapamätajú z učiva
prezentovaného na interaktívnej tabuli. Používam ju pri motivácii, výklade učiva,
opakovaní, preverovaní, pri spätnej väzbe... Myslím si, že zvyšuje názornosť výučby,
motiváciu aj aktivitu žiakov .
Interaktívnu tabuľu možno použiť ako prezentačný nástroj, ale na rozdiel od bežnej
prezentácie látky môže učiteľ v priebehu výkladu do projekcie graficky vstupovať,
zvýrazňovať, či doplňovať dôležité stránky preberanej látky,či bezprostredne využívať
ďalšie informácie uložené v počítači alebo na internete. Je dôležité, aby si učiteľ
každú hodinu vopred podrobne pripravil, môže si vytvoriť vlastné predvádzacie
zošity, tzv. Scrapbooky, čím si potom výrazne uľahčí prácu na vyučovacej hodine.


    2.2 IKT na hodinách fyziky


    2.2.1 Internet


    Internet je pre učiteľa obrovským zdrojom nových aktuálnych informácií, ktoré
obohatia učiteľa o nové poznatky. Učiteľ má cez internet prístup k mnohým
odborným časopisom a aktualitám, k rôznym materiálom na stránkach škôl vysokých
stredných, aj základných a pod.
Pred nejakým časom začal na webovej adrese www.zborovna.sk/ fungovať projekt
Virtuálna knižnica, kde majú učitelia možnosť vkladať svoje materiály a súčasne                       8
    Cena Slovak Telekom

môžu využívať materiály iných učiteľov. Podmienkou je poplatok a následná
registrácia prostredníctvom získaného loginu a hesla.
Na portáli www.virtuálnaskola.sk môžu učitelia takisto uverejňovať svoje práce a
využívať práce svojich kolegov, prípadne sa nimi inšpirovať.
   Internet poskytuje veľa možností využitia vo vzdelávacom procese učiteľmi
aj žiakmi, umožňuje využívať nové spôsoby výučby. Poskytuje množstvo informácií,
ale aj veľký  počet rôznych didaktických učebných pomôcok (texty, animácie,
simulácie, fyzikálne pokusy...) či už v jazyku slovenskom, alebo v iných jazykoch
(napr. http://www.wikipedia.sk/).
Žiakov motivujem, napríklad tak, že im na tabuli prezentujem nejaký obrázok,
animáciu, video nejakého fyzikálneho pokusu, fyzikálny dej odohrávajúci sa v prírode
alebo využitie fyzikálneho poznatku v praxi.
   Fyzikálne pokusy, ktoré možno využiť na motiváciu, prípadne ako ukážku sú
na http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm. Nachádza sa tu aj
videoarchív s niekoľkými pokusmi, napr. na akciu a reakciu, na zotrvačnosť,
vlastnosti plynov a kvapalín.
Fyzikálne videá používam aj pri preberaní nového učiva, hlavne ak nemám pomôcky
na demonštračný pokus, prípadne ak sa       pokus v podmienkach učebne nedá
zrealizovať.


Odkazy na zaujímavé www stránky:
http://www.fyzikus.estranky.sk/stranka/poznamky-z-fyziky -poznámky z fyziky,
        Fyzikusove pokusy, videá, materiály spracované učiteľom fyziky
        podľa ročníkov, aplikácie na stiahnutie na vytvorenie modelu
        atómu, modelu iónu, Pascalov zákon,…
http://www.aldebaran.cz/ - animácie z astrofyziky, applety, planéty, pozorovania,
        kozmonautika, fotografie,…
www.wikipedia.sk - encyklopédia, prírodné vedy, spoločenské vedy, technika,...
www.astronomia.sk - astronomický portál
http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/index.html-fyzikálny web ZŠ v češtine,
        laboratórne práce školské aj domáce, applety roztriedené podľa
        učiva, výučba, projekty, výborná stránka v češtine
http://www.p-mat.sk/- Pikofyz, FyzIQ

                        9
    Cena Slovak Telekom

http://rozne.srobarka.sk/rozne/fyzika/ - fyzika vesmíru, Slnečná sústava
http://astroportal.sk/- vesmír okolo nás, astronómia v škole, začiatok ročných
        období, Slnko, obloha teraz, …
http://www.jpl.nasa.gov/ - misie do kozmického priestoru
http://mars.jpl.nasa.gov/- misie na Mars, Mars pre deti, Mars pre študentov,…
http://photojournal.jpl.nasa.gov/- fotografie planét z NASA
http://vedci.wz.cz/ - slávni matematici, fyzici a vynálezci
http://www.ys.sk/ - encyklopédia
http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/Leon/index.html - Integrovaná prírodoveda
       v experimentoch , metodická príručka pre vyučujúcich a žiacke
       pracovné listy, elektrina a magnetizmus, teplo, zvuk, žiarenie,
       život v prírode, životné prostredie,…
http://www.amavetko.szm.sk/ - stránky s fyzikálnym zameraním, fyz. pokusy,
       rozprávky, vtipy, básne
http://kekule.science.upjs.sk/fyzika/ - didaktika fyziky, experimenty, texty,pomôcky
http://www.quido.cz/fyzika/uvod.htm - javy okolo nás vysvetlené pomocou fyziky
http://www.tahaky-referaty.sk/prirodne-vedy/fyzika/
http://vscience.euweb.cz/index.htm - interaktívne učebné materiály a java aplety
    Veľké množstvo videí z rôznych oblastí fyziky sa nachádza aj na stránke
www.wfu.edu/Academicdepartments/Physics/demolabs/demos/avimov.
http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/chptr4_matter.htm       -
zaujímavé fyzikálne videá a komentáre k nim.


     2.2.2 Multimediálne programy pre počítač


    Na hodinách používam multimediálne CD Edison. CD Edison spoločnosti
Terasoft je multimediálne elektrolaboratórium, ktoré umožňuje vytvárať virtuálne
elektrické obvody s využitím množstva komponentov. Je tu veľký výber súčiastok,
napr. batérií, rezistorov, žiaroviek, diód, tranzistorov, zdrojov napätí, meracích
prístrojov.Edison sa dá dobre použiť pri zostavovaní jednoduchých obvodov na
základnej škole (jednoduché zapojenie žiaroviek a spínačov, Ohmov zákon,…), ale aj
na zapojenie zložitejších obvodov na SŠ. Práca s týmto programom nie je zložitá.
Jednoducho si zvolíte súčiastku a pretiahnete ju pomocou myši na pracovnú plochu.

                        10
    Cena Slovak Telekom

Pracovná plocha je rozdelená na dve časti. V jednej časti zostavujete elektrický
obvod, v druhej časti sa vytvára schéma obvodu. Meracie prístroje zaznamenávajú
merané veličiny (Obr.1).


                CD využívam     napr. na prácu v skupinách v
                počítačovej učebni. Žiaci zostavujú jednoduché el.
                obvody,     precvičujú  zapojenie   ampérmetra,
                voltmetra,  zisťujú  súvislosť  medzi  napätím  a
                elektrickým prúdom vo vodiči vedúcu k Ohmovmu
 Obr.1              zákonu a pod.
CD-ROM Didakta Fyzika je určené na precvičovanie znalostí pri počítaní príkladov
s pomocou fyzikálnych vzorcov. CD ponúka 21 samostatných typov úloh slúžiacich
na precvičenie výpočtov rozmanitých fyzikálnych veličín od mechanických pohybov,
cez mechanickú prácu a energiu, teplo, optiku až po elektrinu. Nechýba ani trochu
histórie fyziky. Žiakom je  pri výpočtoch k dispozícii kalkulačka a plocha     na
poznámky a výpočty. Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je
bezproblémová. Žiaci si môžu zvoliť počet úloh, ktoré majú vyriešiť. Tabuľky s
výsledkami informujú o najlepších riešiteľoch.
CD-ROM Didakta Fyzika 2 slúži na precvičovanie vedomostí a zručností z oblasti
merania a výpočtov fyzikálnych veličín. CD tvorí 18 samostatných typov úloh, ktoré
ponúkajú pestrú škálu zaujímavých cvičení - napr. Meranie objemu a hustoty
kvapaliny, teploty, prúdu a napätia , určovanie magnetických pólov a smeru prúdu v
cievke, skladanie síl, výpočet veľkosti a plochy obrazu alebo predmetu, určovanie
nábojov zelektrizovaných telies, a pod. Pri úlohách majú žiaci k dispozícii meracie
nástroje a prístroje ako v skutočnom laboratóriu.
Oba tieto CD-ROMy sa dajú výborne použiť na interaktívnej tabuli, ale samozrejme
ešte lepšie v počítačovej učebni, kde si žiaci samostatne alebo vo dvojiciach môžu
úlohy precvičovať.
Obe CD využívam na precvičenie prebraného učiva, pri spätnej väzbe, pri skupinovej
i samostatnej práci. Žiaci si zaujímavou formou precvičujú nie veľmi populárne učivo,
pracujú samostatne (prípadne vo dvojici) svojím tempom, môžu si zvoliť počet úloh,
ktoré chcú vyriešiť a hneď po ukončení sady úloh sa dozvedia vyhodnotenie a
dokonca i známku. Ak nie sú spokojní, môžu skúšať, kým sa nezlepšia.

                       11
     Cena Slovak Telekom

CD LANGMaster škola hrou Fyzika 1 a 2 (Obr. 2) sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ.
Obsahujú učebný materiál, video, trojrozmerné prezentácie, vzorce , tabuľky,
interaktívne cvičenia, zaujímavosti, testovanie znalostí. Je na nich učivo usporiadané
do 5 hlavných tém. Sú to: I. Spôsoby získavania informácií, II. Svetlo a optické
zobrazenia, III. Sily a ich účinky, IV. Jednoduché stroje, V. Práca, výkon, mechanická
práca.
                         CD je na výbornej úrovni, obsahuje
                     veľa kvalitných animácií, videí, zaujímavostí.
                     Nevýhodou tohto CD je, že je v češtine, preto
                     ho  častejšie   používam   pri  zhrnutí  a
                     utvrdzovaní    učiva,  keď  už  žiaci  majú
                     osvojené základné pojmy učiva a už ich
                     nebudú mýliť iné pojmy v českom jazyku. Na
                     konci každej témy je test aj s vyhodnotením,
  Hovorené   slovo  s   Video      kde si žiaci môžu overiť svoje vedomosti.
  ukážkou                Testy, keďže majú rôznu grafickú úpravu –
Obr.2                 tabuľky, obrázky, grafy, textové otázky, rozvíjajú
u žiakov komunikačné kompetencie - matematickú gramotnosť aj prírodovednú
gramotnosť.
Videá a animácie zvyšujú názornosť preberaného učiva a súčasne oživujú priebeh
celej hodiny, robia ju zaujímavejšou. Som presvedčená, že žiaci si viac zapamätajú z
učiva, ak si pozrú vhodné video alebo animáciu. Často sa mi stáva, že pri odpovedi
alebo v previerke použijú informáciu takto prezentovanú .
Hodiny sa snažím organizovať tak, aby žiaci získavali čo najviac poznatkov
samostatnou prácou a požadované informácie si vyhľadávali sami. Rozvíja sa tak ich
digitálna spôsobilosť - základné zručnosti práce s IKT. Tým, že získané informácie
potom prezentujú pred svojimi spolužiakmi, rozvíjajú svoje komunikačné spôsobilosti.
Nielen pedagogická prax, ale aj život sám potvrdzuje, že poznatky, vedomosti aj
zručnosti sú najtrvalejšie vtedy, ak sa získavajú vlastnou aktivitou.
                        12
    Cena Slovak Telekom

     2.2.3 Práca s poznámkami - eBeam Scrapbook


    Scrapbook predstavuje vlastne poznámkový blok v elektronickej forme, ktorý si
učiteľ pripraví k práve preberanému učivu. Podmienkou je mať v počítači
nainštalovaný program k eBeam z inštalačného CD. Potom sa učiteľ môže
pripravovať aj na svojom počítači doma. Jednotlivé listy Scrapbooku môžu
obsahovať obrázky, tabuľky, písaný text. Môžu byť zoradené podľa toho ako budú na
hodine používané, ale ich poradie sa dá bez problémov zmeniť. Na hodine potom
žiaci do listov vpisujú, vyznačujú, dopĺňajú pomocou interaktívneho pera na
interaktívnej tabuli, alebo môžu úlohy riešiť priamo na svojom počítači a učiteľ ich
riešenia môže prezentovať na interaktívnej tabuli. Podmienkou je aby boli počítače v
sieti. Doplnené listy sa dajú uložiť alebo jedným kliknutím zotrieť.
Učiteľ si tak vytvára vlastnú knižnicu úloh, metodických a učebných materiálov, ktoré
môže aktualizovať, dopĺňať a vylepšovať.
    S interaktívnou tabuľou pracujem už druhý rok, postupne si vytváram materiály
k jednotlivým hodinám fyziky, prepracúvam ich a zdokonaľujem. Pri ich príprave si
musím premyslieť do detailov ako budem na hodine postupovať, čo chcem žiakov
naučiť, čo chcem u nich rozvíjať. Uvediem niekoľko ukážok vlastných Scrapbookov.
    V 6. ročníku k   téme  Meranie teploty telesa som vytvorila Scrapbook s
rovnakým názvom, v ktorom postupne vysvetľujem, čo je teplota, čím sa meria, kto
zostavil 1. teplomer, z čoho sa teplomer skladá, ako ním meriame teplotu. Je tam aj
niekoľko úloh, na ktorých si žiaci precvičujú získané vedomosti.
Uvádzam niekoľko strán z tohto Scrapbooku (obr.3):
                                        Obr.3
   Informácia o 1. teplomeri
                      Bočná lišta    Úlohy na precvičenie učiva


                        13
     Cena Slovak Telekom

Výhodou Scrapbooku je, že sa dá bez problémov prepínať medzi jednotlivými
snímkami v ľubovoľnom poradí pomocou bočnej lišty a interaktívneho pera. Zmeny
v ňom sa dajú uložiť na samostatnom dokument, pričom pôvodný Scrapbook sa
nezmení.
V Scrapbooku Zmena teploty počas dňa je aj záznam z termografu s niekoľkými
úlohami, na ktorých si žiaci môžu precvičiť prácu s grafom a tabuľkami.
                       Ukážka zo spomínaného Scrapbooku :
                    Žiaci môžu pracovať do vopred pripraveného
                    pracovného  listu.  Učiteľ  im  vysvetľuje
                    zostrojovanie grafu na interaktívnej tabuli
                    (Obr.4).  Scrapbook    obsahuje   obrázok
                    termografu aj s meteorologickou búdkou
                    a niekoľko záznamov termografu.. Žiaci    zo
                    záznamu na termografe čítajú teploty a
Obr. 4                sledujú zmeny teplôt počas dňa, určujú, kedy
bola najvyššia a najnižšia, počítajú priemernú dennú teplotu.
Pri práci s týmito Scrapbookmi sa u žiakov rozvíjajú prírodovedné a matematické
spôsobilosti, ale aj komunikačné - pri vzájomnej diskusii, ktorá sa môže na hodine
rozvinúť. Takisto sa rozvíja aj ich digitálna spôsobilosť, lebo pracujú s počítačom a
interaktívnou tabuľou.
Scrapbooky sa snažím robiť tak, aby boli pre žiakov čo zaujímavé, názorné, aby sa
na hodine dozvedeli čo najviac, teda nielen to, čo je v učebnici, ale aj niečo naviac-
nejaké zaujímavosti, alebo využitie preberaného javu v praxi.
   V 7. ročníku k téme Pascalov zákon som použila Scrapbook, v ktorom sa žiaci
oboznámia nielen s Pascalovým zákonom, ale aj s jeho využitím v hydraulickom
zariadení. Učivo si precvičia na jednoduchých úlohách ( Obr. 5).
   Ukážka obsahuje len 2 snímky z tohto Scrapbooku:

                 Žiaci vpisujú
                 výsledky na
                 tabuľu.


                 Obr.5                       14
     Cena Slovak Telekom

     Ďalšou ukážkou je Scrapbook s názvom Ohmov zákon (Obr.6). Je to učivo
8. ročníka ZŠ. Scrapbook    sprevádza žiakov celou časťou hodiny zameranej na
osvojenie a precvičenie nového    učiva. Žiaci pracujú s tabuľkami, s grafmi, so
schémami.   Rozvíjajú  matematickú,  prírodovednú  a  digitálnu  gramotnosť.
Obr. 6
    2.2.4 Prezentácia v PowerPointe


     Jeden z najpoužívanejších programov pre tvorbu počítačových prezentácii je
program PowerPoint z programového balíka Office firmy Microsoft. Prezentácia
pozostáva zo série snímok. Do snímky je možné vkladať fotografie, obrázky,
animácie, zvukový záznam, videozáznam. Snímky je možné doplniť textom,
rovnicou, grafom, tabuľkou, hypertextovým odkazom, či inými     informáciami. Na
snímke možno nastaviť rôzne poradie a časovanie vyobrazovania jednotlivých
objektov. Výhodou prezentácie PowerPoint je, že prezentáciu možno kedykoľvek
upraviť a doplniť.
Počítačová prezentácia môže:
  -   byť sprievodca štruktúrou vyučovacej hodiny,
                       15
    Cena Slovak Telekom

  -  podporovať učebné činnosti žiakov akými sú: riešenie problémovej situácie,
    uvedomovanie si cieľov hodiny, aktualizácia učiva, osvojovanie učiva,
    samostatné štúdium učiva, či riešenie priebežného testu.
Do prezentácie sa dá takisto písať interaktívnym perom, ale pri prechode na
nasledujúcu snímku sa program pýta, či chceme zmeny uložiť. To trochu brzdí
prezentáciu. Ak chceme zmeny uložiť, zmení sa prezentácia. Ak nie, zmeny sa
zrušia a už sa k nim nemôžeme vrátiť.
Pri práci so Scrapbookom možno dopisovať do ľubovoľnej snímky a ľubovoľne sa
medzi snímkami pohybovať. Na uloženie zmien sa program pýta vtedy, keď chceme
ukončiť prácu so Scrapbookom. Ak zmeny uložíme, vytvorí sa samostatný dokument
so zmenami a napr. na nasledujúcej hodine sa môžeme k nemu vrátiť. Pôvodný
materiál zostane nezmenený.
Prezentáciu  používam často, najmä vtedy, ak môžem do nej vložiť animáciu
nejakého fyzikálneho deja alebo činnosti nejakého zariadenia, napr. animáciu 2-
dobého a 4 - dobého motora, páky, elektrického prúdu, animáciu činnosti
elektromotora a pod.
Žiaci majú radi prezentácie. Páči sa im , keď sa zrazu objaví obrázok alebo text. Aj
do prezentácií sa dá vpisovať interaktívnym perom. Preto ich často robím tak, aby
žiaci mohli do prezentácie zasahovať.
Ako ukážku uvádzam 3 snímky prezentácie Práca pri premiestnení telesa (Obr.7).
Obr.7
  2.2.5 Applety a simulácie na hodine fyziky


  Na hodinách fyziky používam applety a simulácie najmä vtedy, ak nemám
dostatok pomôcok, alebo chcem prezentovať učivo pokusom, ktorý sa nedá alebo len
                       16
    Cena Slovak Telekom

veľmi ťažko dá zrealizovať na hodine. Applety a simulácie sa dajú veľmi dobre využiť
na :
  -  výklad fyzikálneho javu a jeho demonštráciu ,
  -  prezentovanie učiva názorným spôsobom ( napr. 4- dobý zážihový motor,
    jadrová elektráreň, učivo meteorológie a pod.,
  -  overenie platnosti fyzikálnych zákonitostí ( napr. overenie Archimedovho
    zákona),
  -  precvičovanie učiva cez zadané úlohy a pomocou Java appletu – samostatná
    práca žiakov (napr. meranie el. napätia a el. prúdu),
  -  otestovanie vedomostí žiakov,
  -  samostatnú prácu žiakov v učebni IKT so spätnou väzbou,
  -  domácu prípravu na vyučovanie pre učiteľa aj pre žiaka.
  Zvlášť chcem upozorniť na možnosť     využitia appletov na zábavu a hru na
vyučovaní fyziky. Mojím cieľom je motivovať žiakov k učeniu sa predmetu fyzika
a ukázať im , že existuje aj takáto forma výučby, ktorá im slúži ako zdroj zábavy, ale
prináša im obrovský prospech vo vedomostiach nenásilnou formou.
Pre prácu s appletmi je potrebné nainštalovať do počítača program Java, ktorý si
stiahnete z adresy www.java.com.


    2.3 Ukážky vyučovacích hodín fyziky s využitím IKT


    Pripravila som niekoľko ukážok hodín fyziky v 6. ročníku s využitím IKT.   V
ukážkach je práca s internetom, s CD - ROMom, so simuláciou. Vo všetkých
ukážkach je tiež práca s interaktívnou tabuľou, ktorá má vo vyučovaní široké
uplatnenie a dá sa využiť v ktorejkoľvek časti hodiny. Používanie interaktívnej tabule
na hodine má veľa výhod. Spomeniem len niektoré z nich:
  -  šetrí čas (učiteľ nemusí na hodine kresliť a písať na tabuľu, všetko má
    pripravené a jedným kliknutím mení obraz na tabuli, netreba ju zotierať),
  -  prispieva k silnej motivácii na hodine (žiaci radi na ňu píšu a so záujmom
    sledujú všetko, čo je na nej prezentované).
Interaktívna tabuľa plní na hodine niekoľko úloh. Je to:
  -  niekoľkonásobne vylepšená klasická tabuľa,
  -  prezentačný nástroj ,

                       17
     Cena Slovak Telekom

  -   úloha ovladača počítača (pomocou interaktívneho pera priamo z plochy
    tabule možno ovládať počítač),
  -   umožňuje spoluprácu cez internet.
    Prvá ukážka predstavuje úvodnú hodinu fyziky, na ktorej sa žiaci oboznámia s
fyzikou ako vedou a predmetom jej skúmania. Do hodiny som zaradila učivo o
telesách a látkach, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby žiaci mali jasno v týchto
dvoch pojmoch, ktoré sa v učive neskôr dosť často používajú.


Téma: Úvod do vyučovania fyziky. Telesá a látky
Trieda: 6.
Typ hodiny: základného typu
Cieľ: Žiaci sa oboznámia:
  -  s fyzikou a predmetom jej skúmania,
  -  s významom fyziky pre človeka, naučia sa rozlišovať telesá a látky a deliť ich
    na pevné, kvapalné a plynné,
  -  rozvíjajú svoje komunikačné a digitálne kompetencie, interpersonálne     aj
    intrapersonálne.
Metódy: práca s internetom, rozhovor, samostatná práca, práca s interaktívnou
tabuľou a počítačom
Materiálne prostriedky: pracovný list (Príloha A), počítače, interaktívna tabuľa,
dataprojektor, prezentácia v PowerPointe - Úvod do fyziky. Telesá a látky.
Štruktúra vyučovacej hodiny:
1. Organizačná časť: zápis do triednej knihy, oboznámenie s cieľom vyučovacej
hodiny.
2. Práca s internetom v skupinách po 2 žiakoch. Vyhľadávajú informácie , ktoré
dopĺňajú do pracovného listu. Pracujú podľa pokynov učiteľa. V pracovnom liste
vypĺňajú iba časť A. Sú to 2 otázky, ktoré sa zaoberajú fyzikou ako vedou a v 3.
úlohe majú vyhľadať nejakého známeho fyzika a napísať, čím sa zaoberal. Myslím si,
že na žiakov pôsobí motivačne získavať informácie prostredníctvom internetu. Je to
pre nich zábavnejšie ako si ich prečítať v knihe. Okrem toho na internete nájdu
aktuálnejšie informácie ako sú v knihe. Učia sa ich triediť a vyberať z nich to
podstatné, učia sa ich spracúvať. Tým, že pracujú vo dvojici alebo v skupine sa učia
vzájomnej spolupráci a tolerancii.

                       18
    Cena Slovak Telekom

3. Žiaci prezentujú získané informácie pred triedou. Tak sa zdokonaľujú      v
komunikácii so spolužiakmi, učia sa obhajovať svoj názor a argumentovať. Zvyšuje
sa im sebavedomie, spolupodieľajú sa na vyučovacom procese, svojimi informáciami
dopĺňajú učivo.
4. Osvojovanie si nového učiva - pomocou prezentácie. Učiteľ postupne posúva
jednotlivé snímky prezentácie na interaktívnej tabuli a vedie rozhovor so žiakmi.
Snímky sú zoradené tak, aby sa učiteľ spolu so žiakmi postupne dopracovali k cieľu
hodiny. Žiaci sa zaujímavou formou dozvedajú, čím sa fyzika zaoberá, čo sú látky čo
telesá, ako ich rozdeľujeme.
    Ukážka prezentácie (Obr.8):
   Obr.8
Použitie prezentácie na interaktívnej tabuli je oveľa výhodnejšie oproti klasickému
spôsobu. Pri klasickom spôsobe učiteľ viedol so žiakmi rozhovor, mohol si pomôcť
okolitými predmetmi alebo knihou. Bolo dosť náročné udržať pozornosť žiakov. Kým
pri použití interaktívnej tabule ich zaujíma úplne všetko - ako sa spúšťa, kalibruje,
otvára súbor. So záujmom sledujú celé dianie. Učivo sa pomocou tabule dá
prezentovať peknými obrázkami a žiaci si viac zapamätajú, lebo učivo nevnímajú len
sluchom, ale aj zrakom. Učiteľ už nemusí nič písať na tabuľu, všetko má pripravené.
Celé svoje úsilie a pozornosť môže venovať žiakom a nie písaniu a kresleniu ako keď
používal klasickú tabuľu.
5. Upevnenie učiva a zápis do zošita . Upevnenie učiva môže byť realizované
niekoľkými kontrolnými otázkami, aby si učiteľ overil, či žiaci porozumeli učivu.
Napríklad úlohy typu: Vymenuj 3 kvapalné telesá a podobne. Nasleduje krátky zápis
z interaktívnej tabule do zošita.
6. Kontrola výsledkov vyučovania - samostatná práca - žiaci dopĺňajú pracovný list. .
Teraz dopĺňajú časť B. Pracovný list môžu dopĺňať klasicky perom, alebo v                      19
    Cena Slovak Telekom

elektronickej forme - na počítači, ak sú v počítačovej učebni. V tom prípade potom
môžu pozerať spoločne výsledky jednotlivých žiakov na interaktívnej tabuli.
7. Vyhodnotenie hodiny a práce žiakov - môže byť realizované rozhovorom. Ako
žiaci pracovali, či porozumeli učivo, čo sa im páčilo, nepáčilo, či učivo bolo ťažké a
pod.


Téma: Vlastnosti kvapalín
Trieda: 6.
Typ hodiny: základného typu
Cieľ: Žiaci na hodine :
  -  sa učia formulovať jednoduché predpoklady, ktoré overia experimentom,
  -  oboznámia sa s vlastnosťami kvapalín,
  -  rozvíjajú  svoje  poznávacie  a  komunikačné  kompetencie    (formulujú
    predpoklady a overujú ich pokusom, vyhľadávajú informácie), interpersonálne
    aj intrapersonálne (spolupracujú v skupine, diskutujú a regulujú svoje
    správanie).
Metódy: práca s počítačom, rozhovor, samostatná práca, experiment, brainstorming,
pozorovanie .
Materiálne prostriedky: Scrapbook Vlastnosti kvapalín, interaktívna       tabuľa,
dataprojektor, počítač, pracovný list (Príloha B), kadičky rôzneho objemu, injekčná
striekačka, voda
Štruktúra vyučovacej hodiny:
1. Organizačná časť: zápis do triednej knihy.
2. Aktualizácia už prebratého učiva - zopakovanie z predchádzajúcej hodiny, napr.
rozhovor, ale môže byť pripravená na interaktívnej tabuli tabuľka, do ktorej žiaci
rozdeľujú  vedľa napísané látky a telesá,   alebo môže byť nachystaná krížovka
zameraná na látky a telesá s úlohami typu - kvapalná látka na 4 písmená a pod.
3. Sformulovanie cieľa vyučovacej hodiny. Dnes sa budeme rozprávať          o
najcennejšej kvapaline. Viete, ktorá to je? Budeme sa rozprávať nielen o vode, ale o
všetkých kvapalinách, o ich vlastnostiach.
4. Vlastnosti kvapalín - brainstorming . Žiaci majú pred sebou pomôcky (voda v
rôznych kadičkách, injekčná striekačka). Pokusy zatiaľ nerobia, len pozorujú.
Vlastnosti kvapalín píšu na interaktívnu tabuľu. Zaznamenávajú sa všetky návrhy.

                        20
     Cena Slovak Telekom

Kto má nápad, napíše na tabuľu. Neskôr z napísaných vlastností vyberú spoločne
tie, ktoré budú overovať.
5. Žiaci pracujú v skupinách a overujú vlastnosti kvapalín podľa pracovného listu .
Spolupracujú v skupinách po troch, tak ako sedia v lavici. Robia postupne
samostatne pokusy podľa pracovného listu. Učia sa kooperovať      v skupine. Svoje
zistenia si zaznamenávajú do pracovného listu. Po skončení - krátka diskusia. Na
tabuli postupne vyznačujú červenou farbou potvrdené vlastnosti kvapalín a čiernou
farbou prečiarknu tie nesprávne. Učiteľ má úlohu poradcu a organizátora na hodine.
6. Utvrdenie učiva - Scrapbook Vlastnosti kvapalín. Spoločne pod vedením učiteľa
zhrnú vlastnosti kvapalín a pomocou Scrapbooku vysvetlia príčinu niektorých z nich.
Snímky v Scrapbooku su opäť zoradené tak, aby sa žiaci zamýšľali nad jednotlivým
vlastnostiam a hľadali ich príčinu. Učiteľ im pri tom pomáha otázkami. (rozvoj
prírodovednej gramotnosti). Žiaci si urobia poznámky už pripravené v Scrapbooku.
    Ukážka Scrapbooku Vlastnosti kvapalín (Obr.9)
    Obr. 9
7. Vyhodnotenie hodiny - čo sa páčilo, nepáčilo učiteľovi aj žiakom.


Téma: Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom
Trieda: 6.
Typ hodiny: základného typu
Cieľ: Žiaci sa na hodine :
  -  učia rozlišovať merateľné a nemerateľné vlastnosti telies,
  -  oboznámia s pojmom fyzikálna vlastnosť,
  -  oboznámia s vlastnosťou kvapalných telies - s objemom a spôsobom jej
    merania,
  -  učia sa zisťovať potrebné údaje o odmernom valci,

                       21
     Cena Slovak Telekom

  -  rozvíjajú svoje komunikačné, prírodovedné, matematické kompetencie,
    spôsobilosti k učeniu sa.
Metódy: práca s CD-ROM Fyzika 2, rozhovor, vysvetľovanie, práca v skupine.
Materiálne prostriedky: CD-ROM Didakta Fyzika 2, interaktívna             tabuľa,
dataprojektor, počítače, odmerné valce, Scrapbook Meranie objemu
Štruktúra vyučovacej hodiny:
1. Organizačná časť, zápis do triednej knihy.
2. Aktualizácia prebratého učiva o kvapalinách a oboznámenie s cieľom hodiny -
napríklad krátkym motivačným rozhovorom o nákupe mlieka , oleja,…v potravinách.
Myslím si, že je žiakom vhodné pripomenúť, kde s objemom kvapalín sa môžeme
stretnúť v praxi. Možno si spomenú aj na iné možnosti ako je obchod.
3. Osvojovanie nového učiva. Kedy potrebujeme merať objem? Ako mama meria
množstvo mlieka pri pečení koláčov? Čoho objem by sme ešte vedeli odmerať?
Čím? Žiaci vymenúvajú rôzne nádoby, ktorými by sa dali odmerať objemy. Žiaci majú
pred sebou odmerné valce, popíšu si ich. Vedia, že nimi sa meria objem (3. trieda
ZŠ). Je jedno, ktorý odmerný valec použijeme na meranie objemu? Vedia , že nie.
Rozvinie sa diskusia o vhodnosti použitia jednotlivých odmerných valcov. Ktorý z
nich je najpresnejší? Prečo? Učiteľ vysvetlí, ktoré údaje je potrebné o odmernom
valci zistiť. Vysvetľuje pomocou interaktívnej tabule a pripraveného Scrapbooku .
Žiaci si zapisujú do zošita a určujú údaje na svojich odmerných valcoch v skupinách
ako sedia v lavici (po troch) . Ktorá skupina je najrýchlejšia, zapíše na interaktívnu
                           tabuľu údaje o prvom odmernom
                           valci, atď. Ak sú údaje aj správne,
                           každý  žiak   zo  skupiny  získa
                           odmenu - ja mám zavedené tzv.
                           „pluská".  Za  10   „plusiek“  je
                           jednotka za aktivitu na hodine.
                           4. Práca s CD-ROM . Žiaci sú v
                           skupinách (málo počítačov), ale je
                           to tak aj dobre, lebo sa navzájom
                           učia jeden od druhého. Otvoria si
Obr.10                        22
     Cena Slovak Telekom

CD-ROM. Pracujú podľa pokynov učiteľa. Učiteľ vysvetlí prácu s ním pomocou
interaktívnej tabule (Obr. 10).    Zvolia si 5 úloh, vyriešia ich. Na CD je aj
vyhodnocovanie úloh - počet správnych aj nesprávnych odpovedí známka.
Učiteľ aj žiaci majú vzápätí spätnú väzbu. Riešia ďalších 5 úloh samostatne a učiteľ
sa môže venovať žiakom, ktorým učivo nejde.
5. Vyhodnotenie hodiny, záver a zadanie projektu: Výroba vlastného odmerného
valca. Učiteľ vysvetlí podmienky realizácie projektu a aj poradí žiakom. Projekt je
dobrovoľný, aby žiakov zbytočne nezaťažoval. Jeho trvanie bude napríklad 2 týždne,
aby mali čas na ňom popracovať, dotvoriť ho a "zarobiť " si tak dobrú známku. Žiaci
tento spôsob radi využívajú, najmä tí, ktorým to s učením ide horšie. A učiteľ sa tak
dozvie, že aj žiaci, ktorí nie sú zdatní po teoretickej stránke, sú veľmi zruční po
stránke praktickej.
Pri projektovej činnosti rozvíjajú spôsobilosti k iniciatívnosti a podnikavosti - navrhujú
nové spôsoby riešenia, osvojujú si schopnosť plánovať a riadiť prácu.
    Ukážka Scrapbooku Vlastnosti kvapalín (Obr.11)
Obr.11


Téma: Elektrický vodič, elektrický izolant
Trieda : 6.
Typ hodiny : základného typu
Cieľ : Na hodine žiaci:
  -  precvičia si zostavovanie jednoduchého el. obvodu podľa schémy,
  -  zistia, ktoré látky vedú a ktoré nevedú elektrický prúd,
  -  oboznámia sa sa s pojmami elektrický vodič a elektrický izolant,

                        23
    Cena Slovak Telekom

  -  budú rozvíjať svoje komunikačné a interpersonálne kompetencie.
Metódy: demonštračný pokus, vysvetľovanie, práca so simuláciou el. obvodu,
     rozhovor, diskusia
Pomôcky:   -  žiarovka, spínač, batéria, vodiče,
  -  simulačný program Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) na
    stránke žilinského gymnázia, počítače s pripojením na internet, interaktívna
    tabuľa s eBeam, dataprojektor.
Štruktúra vyučovacej hodiny:
1. Organizačná časť : zápis do triednej knihy, rozsadenie žiakov k počítačom
            v počítačovej učebni.
2. Aktualizácia učiva o el. obvode z predchádzajúcich hodín vo forme otázok a
pokynov. Vymenuj časti jednoduchého el. obvodu! Nakresli schému jednoduchého
obvodu! Bude tým obvodom prechádzať elektrický prúd? Prečo? Aké podmienky
musia byť splnené, aby obvodom prechádzal elektrický prúd? Ako spoznám, že
obvodom prechádza elektrický prúd?
3. Motivačná časť .
Demonštračný pokus: jednoduchý obvod - žiarovka, vodiče, spínač, batéria- žiarovka
svieti. Obvod rozpojíme a medzi vodiče vložíme časť umelohmotnej šnúry na prádlo.
Prečo žiarovka nebude svietiť? Veď šnúra vyzerá ako vodič.
4. Uvedomenie si cieľa hodiny - budeme sa rozprávať o vodičoch a nevodičích
(izolantoch) elektrického prúdu.
5. Osvojovanie si nového učiva pomocou simulácie na stránke žilinského gymnázia
http://www.gymza.sk/ShowArticle.asp?ArticleID=1029. :
  -  všetci si otvoria simuláciu, učiteľ na interaktívnej tabuli, žiaci v počítačoch,
  -  učiteľ na interaktívnej tabuli vysvetlí a ukáže, ako majú žiaci so simuláciou
    pracovať,
  -  spoločne zostavia el. obvod , ktorý sa skladá zo žiarovky, batérie, spínača,
    vodičov (Obr. 12),
  -  uzavrú spínač a pozorujú, či obvodom prechádza elektrický prúd,
  -  podľa pokynov učiteľa otvoria obvod, pridajú jeden vodič a medzi voľné
    konce vkladajú rôzne predmety z Vrecka s predmetmi,
                        24
    Cena Slovak Telekom
                          Vrecko    s
                          predmetmi


                           Zobrazenie
                           možno prepnúť
                              model/sch
                          éma
                          Panel   so
                          súčiastkami
                          el. obvodu.


    Obr. 12
  - do zošitov si urobia tabuľku a predmety rozdeľujú na vodiče a nevodiče.
6. Diskusia o zistených súvislostiach. Prečo niektoré látky vedú a iné nevedú el.
prúd? Bude to asi súvisieť s ich stavbou.
7. Vysvetlenie rozdielnosti stavby vodičov a nevodičov. Učiteľ vysvetľuje a kreslí na
tabuľu. Vysvetľuje, čo sa stane vo vodiči, ak ho pripojíme k batérii. Pre lepšiu
ilustráciu sa zahrajú na voľné elektróny. Trieda predstavuje vodič. Lavice sú kladné
atómy (lebo im chýbajú nejaké elektróny). Žiaci sú voľné elektróny, pohybujú sa
chaoticky po triede. Na jednu stranu v triede (tabuľa, nástenka) učiteľ napíše kriedou
+ a na druhú stranu napíše - . Povie :"Teraz." To je dohodnutý pokyn - pripojenie
batérie k vodiču. Voľné elektróny (žiaci) sa prestanú pohybovať chaoticky, ale začnú
sa presúvať jedným smerom. Vysvetlenie pojmu - elektrický prúd. Aby to všetkým
bolo jasné, hra sa môže zopakovať ešte raz. Krátky zápis do zošita.
8. Vyhodnotenie práce na hodine.
   Posledná ukážka je hodina odučená v 6. triede v minulom školskom roku.
Podľa nového ŠVP učivo o elektrickom prúde sa presúva do 9. ročníka.
   2.4 Výhody používania IKT na hodinách fyziky


   Využívanie IKT v porovnaní s klasickým spôsobom výučby má pre učiteľa aj
pre žiaka veľa výhod. Sú to nielen výhody pri príprave na vyučovanie, pri jeho
realizácii, ale aj pri utvrdzovaní a spätnej väzbe. V nasledujúcej tabuľke porovnávam


                       25
     Cena Slovak Telekom

niektoré aspekty vyučovacieho procesu realizovaného klasickým spôsobom a s
využitím IKT.
Tabuľka 1. Porovnanie klasického spôsobu vyučovania a vyučovania pomocou IKT
Činnosť        Klasický spôsob       S využitím IKT
Príprava pokusu.   Zdĺhavé chystanie      Vyhľadanie alebo vytvorenie
           pomôcok, nedostatok     vlastných pomôcok, netreba
           pomôcok, strata času na   ich rozdávať , sú k dispozícii
           hodine ich rozdávaním.   hneď( výukové programy,
                         applety, simulácie,...).
Realizácia pokusu.  Pre nedostatok pomôcok Každý žiak môže
           často len učiteľ, robí   uskutočňovať svoj vlastný
           demonštračný pokus,     pokus, svojim vlastným
           prípadne pokus len     tempom, pozorovať, meniť
           opíše alebo ukáže v     podmienky a lepšie tak
           učebnici, prípadne v    pochopiť daný jav (fyzika
           encyklopédii..       hrou).
Laboratórne úlohy ,  Pomôcok je na školách    Žiak samostatne pracuje,
rôzne merania.    málo, preto žiaci robia vo prípadne pracuje vo dvojici, je
           väčších skupinách, často nútený zaoberať sa danou
           sa nezapájajú všetci,    problematikou a tým si dané
           robia len tí šikovnejší.  učivo osvojuje a precvičuje.
                         Rozvíja sa jeho predstavivosť.


Osvojovanie nového  Výklad učiteľa, prípadne  Žiak vyhľadáva nové
učiva.        práca s knihou . Učiteľ je informácie sám, prezentuje ich
           hlavným činiteľom pri    okoliu. Sám sa stáva
           osvojovaní nového učiva, nositeľom nového učiva pre
           vystupuje v pozícii     seba a svojich spolužiakov.
           autority.          Učiteľ je v pozícii kamaráta,
                         radcu.
                       26
    Cena Slovak Telekom

Príprava referátov,   Žiak si vyhľadáva     Žiak si takisto vyhľadáva
tvorba projektov,    informácie v knihách,   informácie, ale na internete,
výskumná práca.     zapíše, nakreslí,     prípadne v knihách. Všetko
            ostatných poinformuje o  spracuje na počítači v
            zistených skutočnostiach. PowerPointe, potom referuje
            Obrázky prípadne ukáže   na hodine a premieta na
            ostatným.         interaktívnej tabuli, čo je pre
                          ostatných oveľa zaujímavejšie.
   Záver


   Žijeme v období rýchleho rozvoja vedy a techniky a naši žiaci majú byť plne
pripravení plniť úlohy, ktoré ich neskôr v živote čakajú. Budú musieť získavať rôzne
informácie potrebné pre riešenie rôznych problémov, budú musieť tieto informácie
spracúvať a vzniknuté problémy riešiť. Práve škola je to miesto, kde by mali získať
tieto zručnosti. Je na nás učiteľoch ako pripravíme našich žiakov pre život. Už dávno
nestačí memorovanie naučených vedomostí. Oveľa dôležitejšie je, aby vedomosti,
ktoré získajú, vedeli využiť v praxi. Musíme ich naučiť rozmýšľať, aby pomocou
vedomostí, čo získajú v škole vedeli samostatne riešiť rôzne problémy, aby si
potrebné informácie pre ich riešenie vedeli vyhľadať.
Fyzika patrí k vyučovacím predmetom, ktoré môžu rozvíjať spomínané schopnosti u
žiakov. Fyzika učí žiakov porozumieť rôznym prírodným javom, ktoré vplývajú na
život človeka, učí ich vytvárať si vlastný úsudok, získavať informácie  o prírode na
základe vlastných pozorovaní a experimentov, učí žiakov pracovať so schémami,
grafmi, obrázkami. Pri všetkých týchto činnostiach môžu učiteľovi pomáhať vhodne
zvolené prostriedky - prostriedky IKT.
Efektívne využívanie prostriedkov IKT môže zvýšiť aktivitu žiakov na hodine, zvýšiť
ich záujem o vyučovanie fyziky, spestriť vyučovanie a tým skvalitniť vyučovací
proces. Robila som vlastný prieskum, aby som zistila vzťah žiakov ku fyzike, či ju
považujú za dôležitú pre život, či im pri učení pomáha, ak používame interaktívnu
tabuľu a počítač na hodine.   Pre nedostatok priestoru   neuvádzam spomínaný
prieskum v tejto práci. Napíšem niekoľko postrehov, ktoré z neho vyplývajú.

                       27
    Cena Slovak Telekom

Žiaci väčšinou hodnotili fyziku ako ťažký predmet (vzorce, príklady), ale zdala sa im
veľmi zaujímavá a potrebná pre život. Všetkým sa páčilo, ak na hodine používame
interaktívnu tabuľu a počítač, skonštatovali, že si z hodiny veľa zapamätajú a hodina
je zaujímavejšia. Dožadovali sa viac pokusov a viac práce s počítačom. Vysoko
hodnotili aj vysvetlenie učiva učiteľom.
Z prieskumu teda vyplýva - aby bola fyzika pre žiakov zaujímavejšia, mali by sme vo
vyučovaní rozširovať praktické skúsenosti žiakov, najmä realizovaním experimentov
a meraní. Experimentálna činnosť je prostriedkom, ktorý podporuje samostatnosť,
aktivitu žiakov a je tiež dôležitou súčasťou poznávacieho procesu vo vyučovaní
fyziky. Žiaci sa dožadujú pokusov a rôznych praktických činností a učiteľ, ktorý chce,
aby si fyziku obľúbili, by sa mal snažiť im vyhovieť a zaraďovať do vyučovania rôzne
demonštračné pokusy, laboratórne práce, projekty. Toto si však vyžaduje dostatočné
vybavenie fyzikálnych laboratórií, čo často chýba.     Prostriedky IKT môžu tento
nedostatok kompenzovať.
   Cieľom práce je ukázať, že používanie IKT na hodinách pomáha zvyšovaniu
úrovne a efektívnosti a tým aj kvality vyučovania fyziky.
                       28
    Cena Slovak Telekom

Zoznam bibliografických odkazov


BEŇUŠKA, J. Polrok po začiatku reformy. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky,
2009, roč.38, č.1, s.51-58.
BLAŠKO, M. 2008 a. Úvod do modernej didaktiky I.: Systém tvorivo-humanistickej
výučby. 1. vyd.Košice : KIP TU, 2008. 248 s. ISBN 978-80-8073-973-7.
BLAŠKO, M. 2008 b. Úvod do modernej didaktiky II. : Riadenie kvality v škole. 1. vyd.
Košice : KIP TU, 2008. 107 s. ISBN 978-80-553-0051-1.
BLAŠKO, M. Model kvalitnej strednej školy (1.). In Manažment školy v praxi, 2008, č.
3, s. 7 – 10.
BLAŠKO, M. Riadenie kvality výučby z hľadiska rozvíjania kľúčových kompetencií na
riešenie problémov (1.). In Manažment školy v praxi, 2009, č. 2, s. 2 – 4.
KALAŠ, I. 2001. Čo ponúkajú IKT iným predmetom (1. časť). In Zborník príspevkov
1. celoštátnej konferencie Infovek 2000 [on line]. Bratislava: ÚIPŠ, 2001 [cit. 2009-
06-01]. Dostupné na internete:
< http://www.infovek.sk/archivwebu/konferencia/2000/prispevky/ikt.html > .
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.
TUREK, I. 2002. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 3. vyd. Bratislava: Metodické
centrum, 2002. 326 s. ISBN 80-8052-136-0.


CD:
Didakta Fyzika [CD-ROM].sieťová verzia. Česká republika: SILCOM,CD - ROM &
Multimédia,2008.
Didakta Fyzika 2 [CD-ROM]. sieťová verzia. Česká republika: SILCOM,CD - ROM &
Multimédia,2008.
EDISON: Multimediální elektrolaboratoř pro výuku fyziky [CD-ROM].Edison verzia 4.0
cz. Hořovice:Terasoft, 2003.
LANGmaster ŠKOLA hrou Fyzika 1 a 2 [CD-ROM].sieťová verzia. Praha:
LANGmaster international,s.r.o, 2003.
STREFTEC.Encyklopédia vesmíru 3.0 [online]. verzia 3.0.Macromédia, Dostupné na
internete : < http://www.freesoft.bmcgroup.sk/info/?id=2054>.                       29
    Cena Slovak Telekom


Príloha A             Pracovný list

              Úvod do fyziky. Telesá a látky

  A. Na internete nájdi nasledujúce informácie a pár vetami si ich zapíš:
     www.google.sk
      a) Čo je fyzika? …………………………………………………………………
           …………………………………………………………………
      b) Čím sa fyzika zaoberá?
           ………………………………………………………………..
           ………………………………………………………………..
           ………………………………………………………………..
      c) Napíš meno jedného významného fyzika. Čím sa zaoberal?
           …………………………………………………………………
           …………………………………………………………………
  B. Samostatná práca:
      1. Benzín, sklo, oxid uhličitý, vzduch, voda, kyslík, papier, umelá hmota,
        čaj, zemný plyn sú látky. Roztrieď ich podľa tabuľky:
a) látky pevné
b) látky kvapalné
c) látky plynné


      2. Uveď príklady :
          a) dvoch pevných telies:………………………………………
          b) dvoch kvapalných telies:………………………………………….
          c) dvoch plynných telies:…………………………………………….


      3. Napíš, z ktorých látok sú zhotovené nasledujúce telesá:


         kniha- ……………., ceruzka-…………….., kvapka vody-…….
         lopta-…………….., prsteň- ……………, kliešte-……….
                        30
    Cena Slovak Telekom


 Príloha B               Pracovný list
                   Vlastnosti kvapalín
  A. Odpovedz na otázky:


        Ktoré kvapalné látky poznáš? Vymenuj aspoň 3 a ku každej napíš ako ju
        používaš.
            ……………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………
        Ktorej kvapaliny je na Zemi najviac?
            …………………………………………………………………………….
     B. Praktická časť:
1. Pokusom over základné vlastnosti kvapalných látok: nestlačiteľnosť, tekutosť,
 deliteľnosť, voľný vodorovný povrch, stály objem a meniaci sa tvar kvapalného telesa.
2. Ku každému pokusu nakresli obrázok a napíš postup.
3. Pri každej vlastnosti urči, kde sa v praxi využíva.

Pomôcky : voda, kadička, kadičky rôznych tvarov, injekčná striekačka

1.Tekutosť:
  Do kadičky nalejeme vodu a potom ju prelejeme do ďalšej kadičky. Vodu môžeme
  prelievať, je tekutá.

2.Stály objem:
  Nádobu s objemom 0,5 l naplníme vodou. Postupne prelievame vodu do iných nádob
  rôznych tvarov. Nakoniec ju nalejeme     opäť do prvej nádoby. Opäť ju celú vyplní.
  Kvapalina pri prelievaní menila svoj tvar podľa tvaru naádoby, ale jej objem zostal stály.

3.Nestlačiteľnosť:
  Injekčnú striekačku naplníme vodou. Užšiu časť zakryjeme prstom a zatlačíme na
  pohyblivý piest striekačky. Molekuly kvapaliny na seba pôsobia príťažlivými alebo
  odpudivými silami. Účinok týchto síl sa prejavuje pri     stláčaní kvapalín- zabraňujú
  pozorovateľnému stlačeniu kvapalín. Kvapalina je nestlačiteľná.

4.Malé príťažlivé sily medzi čiastočkami kvapalín:
Prsty si namočíme do vody a jemne nimi pofŕkame stôl. Voda sa rozdelí na malé kvapky, ale
nie na molekuly, lebo medzi nimi pôsobia príťažlivé sily.
5.Vodorovný povrch kvapaliny:
Postavíme kadičku na stôl a nalejeme do nej vodu, vytvorí sa voľný vodorovný povrch.
Zoberieme druhú podobnú kadičku, nalejeme do nej vodu a postavíme ju tak,že z jednej
strany ju podložíme, tak aby jej dno bolo v šikmej polohe. Opäť sa vytvorí voľný vodorovný
                          31
    Cena Slovak Telekom

povrch, ktorý je rovnobežný predchádzajúcim voľný vodorovným povrchom. Doska stola je
rovnobežná s voľným vodorovným povrchom.


         Nakreslené obrázky a popis:


     1. Tekutosť:
     2. Stály objem:
     3. Nestlačiteľnosť:
     4. Malé príťažlivé sily medzi časticami kvapalín:
     5. Voľný vodorovný povrch :
                        32
Cena Slovak Telekom
           33

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:77
posted:3/11/2012
language:Slovak
pages:33