Phieu danh gia xep loai Giao vien Mam Non by Jow8Qt

VIEWS: 2,337 PAGES: 5

									     PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, GIÁO VIÊN MẦM NON
        (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
     ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn.
 Trường:………………………………………………….Năm học: 20…..- 20…..
 Họ và tên giáo viên:…………………………………………………………………….
 Dạy lớp: ...................................... ……………………………………………………...,

   1. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC: (Ghi dựa trên các minh chứng)
   Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
                     Tự đánh Tổ chuyên Hiệu
                                      Ghi
     Yêu cầu       Tiêu chí   giá    môn trưởng
                                      chú
                     Điểm     Điểm Điểm
1. Nhận thức tư tưởng      a
chính trị với trách nhiệm    b
của một công dân, một nhà    c
giáo đối với nhiệm vụ xây    d
dựng và bảo vệ Tổ quốc.   Điểm y/c 1
                 a
                 b
2. Chấp hành chính sách
                 c
pháp luật của Nhà nước.
                 d
               Điểm y/c 2
                 a
3. Chấp hành quy chế của     b
ngành, quy định của nhà     c
trường, kỷ luật lao động.    d
               Điểm y/c 3
4. Có đạo đức, nhân cách     a
và lối sống lành mạnh,      b
trong sáng của nhà giáo, có   c
ý thức phấn đấu vươn lên     d
trong nghề nghiệp.      Điểm y/c 4
                 a
5. Trung thực trong công
                 b
tác; đoàn kết trong quan hệ
                 c
với đồng nghiệp; tận tình
                 d
phục vụ nhân dân và trẻ.
               Điểm y/c 5
              Cộng
   Điểm lĩnh vực I
              điểm 5 y/c
   Lĩnh vực II: Kiến thức
                     Tự đánh Tổ chuyên Hiệu
                                      Ghi
     Yêu cầu       Tiêu chí   giá    môn trưởng
                                      chú
                     Điểm     Điểm Điểm
1. Kiến thức cơ bản về giáo   a
dục mầm non.            b
                  c
                  d
                Điểm y/c 1
                  a
2. Kiến thức về chăm sóc      b
sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm     c
non.                d
                Điểm y/c 2
                  a
                  b
3. Kiến thức cơ sở chuyên
                  c
ngành.
                  d
                Điểm y/c 3
                  a
4. Kiến thức về phương       b
pháp giáo dục trẻ lứa tuổi     c
mầm non.              d
                Điểm y/c 4
                  a
5. Kiến thức phổ thông về
                  b
chính trị, kinh tế, văn hóa,
                  c
xã hội liên quan đến giáo
                  d
dục mầm non.
                Điểm y/c 5
                Cộng
   Điểm lĩnh vực II
                điểm 5 y/c


   Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm
                      Tự đánh Tổ chuyên Hiệu
                                    Ghi
     Yêu cầu        Tiêu chí   giá   môn  trưởng
                                    chú
                       Điểm   Điểm   Điểm
                  a
                  b
1. Lập kế hoạch chăm sóc,
                  c
giáo dục trẻ.
                  d
                Điểm y/c 1
                  a
2. Kỹ năng tổ chức thực      b
hiện các hoạt động chăm      c
sóc sức khỏe cho trẻ em      d
                Điểm y/c 2
                  a
3. Kỹ năng tổ chức các
                  b
hoạt động giáo dục trẻ.
                  c
                          d
                        Điểm y/c 3
                          a
                          b
 4. Kỹ năng quản lý lớp
                          c
 học.
                          d
                        Điểm y/c 4
                          a
 5. Kỹ năng giao tiếp ứng              b
 xử với trẻ, đồng nghiệp,              c
 phụ huynh và cộng đồng.              d
                        Điểm y/c 5
                        Cộng
     Điểm lĩnh vực II
                        điểm 5 y/c

   2. ĐÁNH GIÁ CHUNG CUỐI NĂM HỌC: (Ghi mức độ tốt, khá, trung bình
hoặc kém vào từng lĩnh vực, ghi xếp loại xuất sắc, khá, trung bình hoặc kém vào
đánh giá chung cuối năm học dựa trên các minh chứng)
                                    Hiệu
    Nội dung đánh giá     Tự đánh giá Tổ chuyên môn
                                   trưởng
 Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị,
 đạo đức, lối sống
 Lĩnh vực II: Kiến thức
 Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm

     3. Những điểm mạnh:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
     4. Những điểm yếu:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
     5. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
     6. Nhận xét của tổ chuyên môn: (Ghi ưu, khuyết điểm về phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ, xác định nhu cầu bồi dưỡng, phát triển
năng lực sở trường của giáo viên dựa trên các minh chứng):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
      7. Ý kiến bảo lưu của giáo viên:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

                           . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . . .
                                          Giáo viên
                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

………., ngày tháng năm 20……..
     Tổ chuyên môn
       8. Ý kiến nhận xét và xếp loại của Hiệu trưởng:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................                           . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . . .
                                         Hiệu trưởng
                                        (Ký tên, đóng dấu)
         PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON
           CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn
 Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: 20….. – 20…..
 Tổ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
                                  Đánh giá của        Xếp loại chính
                    GV tự đánh giá
STT Họ và tên giáo viên                      Tổ chuyên môn        thức của Hiệu
                   Tổng số     Xếp    Tổng số             trưởng
                                     Xếp loại
                    điểm      loại    điểm
    * Tổng số giáo viên:                  Ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20
    * Tổng cộng mỗi loại :                   Tổ trưởng chuyên môn
     - Xuất sắc:                           (Ký và ghi họ tên)
     - Khá:
     - Trung bình:
     - Kém :                            Ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20……
                                Hiệu trưởng
                             (Ký tên và đóng dấu)

								
To top