tjelesno ili seksualno nasilje by V34M02

VIEWS: 25 PAGES: 20

									 PTSP
Mr.sc. Elvira Koić, dr.med.
 Opća bolnica Virovitica
 Odjel za duševne bolesti
Kako bolje razumjeti
    PTSP
 i oboljele od tog
  poremećaja?


Najbolji eksperti
 za PTSP su oni
   koji ga
 proživljavaju.
          Što je PTSP?
              Osoba je bila izložena traumatskom
               događaju tijekom kojeg je:
• Općenito, to je     • proživjela, prisustvovala ili se
 anksiozni poremećaj    suočila s događajem ili
               događajima koji su
 (biološki) koji se
              • predstavljali izravnu ili
 razvija nakon       potencijalnu smrtnu opasnost,
 izloženosti strašnim   • ranjavanje ili ugroženost osobnog
               ili tuđeg fizičkog integriteta
 (katastrofičnim)     • Kao odgovor na traumatsku
 događajima         situaciju javio se intenzivni strah,
               osjećaj bespomoćnosti,
• koji izazivaju fizičku   užasnutosti ili dezorganizirano ili
 ili emocionalnu štetu   agitirano ponašanje.

 (psihotraumu)
             Što uzrokuje PTSP?
                  Primjeri traumatskih događaja su

                  •  borbena iskustva,
• Traumatski događaji su      •  tjelesno ili seksualno nasilje,
 oni koji mogu izazvati      •  prirodne katastrofe,
 PTSP, a uključuju        •  teške automobilske nesreće koje
                    je osoba doživjela,
• smrt ili ranjavanje ili     •  pogled na druge osobe koje su
• prijetnju po vlastiti ili tuđi    povrijeđene ili ubijene u nesreći
                    ili nasilnom činu,
 tjelesni integritet,
                  •  kao i nazočnost takvim
• nakon kojih se javlja        događajima
 intenzivan strah,        •  ili pak saznavanje za teške
 bespomoćnost ili užas.        događaje koje su proživjele
                    pojedincu bliske osobe (smrt,
                    ozljeda, nasilje, bolest).
                  •  boravak u logoru, tortura
• Traumatski događaj se razlikuje od stresnoga, jer će zbog
 svog intenziteta i vrste dovesti do patnje većine ljudi, neovisno
 o tome u kakvom su psihofizičkom stanju bili prije takvog
 događaja i bez obzira na raspoložive načine suočavanja.

• Reakcije na traumatsko iskustvo smatraju se neizbježnima i
 univerzalnima, tj. opći oblik posttraumatskih reakcija je sličan
 kod svih ljudi.
              RAT


• Rat je katastrofa ogromnih razmjera koja pogađa,
 većim   ili manjim    intenzitetom,  cjelokupno
 stanovništvo. Posljedice su u tolikoj mjeri traumatične
 da znatno prelaze sposobnosti većine ljudi da se s njima
 suočavaju.

• Uz različite prirodne katastrofe, i rat je jedna od
 kolektivnih stresnih situacija, no njegovi psihološki
 efekti su različiti od efekata mirnodopskih stresora.

• Rat je namjeran ljudski čin, što ostavlja teže psihološke
 posljedice
      Epidemiologija

• Žrtve traume su oba spola, svih životnih
 dobi, svih rasa, i nacija
• 1-3% u općoj populaciji
• 5-75% u visoko rizičnim grupama koje su
 proživjele traumatsko iskustvo
   Uz traumatski stresni događaj, tj. psihičku
            traumu,
   za pojavu PTSP bitni su i slijedeći faktori:

•  postojanje psihičkih problema prije traume (npr. poremećaj ličnosti);
•  postojanje psihičkih poremećaja u obitelji
•  visok neuroticizam
•  trans-generacijska trauma, odnosno postojanje iskustva traume u ranijoj
  generaciji u porodici

•  postojanje ranijih traumatskih iskustava

•  Socijalna sredina u kojoj se trauma dogodila i u kojoj traumatizirani živi
  (Nedostatak socijalne podrške kada je najviše potrebna, može takođe
  utjecati da prethodno psihološki zdrave osobe podlegnu traumi.)

•  Osobe dobrog mentalnog zdravlja prije traume su najmanje pod rizikom
  za razvoj PTSP-a, ali ako je traumatsko iskustvo dovoljno zastrašujuće, ni
  premorbidno zdravlje ne štiti.
•
      Simptomi PTSP-a

FIZIČKI
•  Glavobolje, vrtoglavice
•  Bolovi u vatu i leđima
•  Gastro intestinalni distres (probavne smetnje)
•  Problemi imunološkog sustava
•  Osjećaj stalne napetosti, nemogućnost
  opuštanja
      Simptomi PTSP-a
            •  A. Simptomi  traju  duže  od
              mjesec dana
  Fizički
  Emocionalni     •  B. Poremećaj uzrokuje klinički
              značajne smetnje ili oštećenje
              socijalnog   i    radnog
              funkcioniranja
• Ponovno
            •  akutno (trajanje simptoma kraće
 proživljavanje      od 3 mjeseca)
            •  kronično (trajanje simptoma 3 i
• Ponašanje         više mjeseci)
 izbjegavanja
            •  s odgođenim početkom, ako se
• Pojačana pobuđenost    simptomi pojave najmanje 6
              mjeseci  nakon  traumatskog
              iskustva
EMOCIONALNI simptomi

B. traumatski događaj se uporno ponavlja i     javlja se intenzivan
  stalno ponovno proživljava na jedan od     psihološki distres i
  sljedećih načina:                psihološka reaktivnost,
                          prilikom izloženosti
 povratna i nametljiva mučna (intruzivna)     unutarnjim ili vanjskim
 sjećanja na događaj koja se javljaju u vidu    podražajima koji
 slika, misli ili percepcije, ili npr.       simboliziraju ili
 ponavljanom igrom kod djece s           podsjećaju na traumatski ,
 oponašanjem traume                tj. slični su ili predstavljaju
                          neki aspekt traumatskog
 ponavljanje uznemirujućih, zastrašujućih     događaja
 snova o događaju, ili kod djece
 neprepoznatljivog sadržaja

 osoba se ponaša i osjeća kao da se traumatski
  događaj ponovno odvija, i u budnom i u npr
  intoksiciranom stanju, kod buđenja (to se
  manifestira iluzijama, halucinacijama,
  disocijativnim flashback epizodama
     SIMPTOMI

•  C. Stalno izbjegavanje poticaja      •  osjećaj odvojenosti ili otuđenja
  vezanih za traumu i otupjelost opće      od drugih osoba
  reaktivnosti (koja nije bila prisutna   •  smanjenje izražavanja osjećaja
  prije traume) /tri ili više simptoma/:    (npr. nesposobnost da se nekog
                         voli), emocionalna ukočenost,
                         "osjećanje bezosjećajnosti"
•  nastojanje da se izbjegnu misli,
  osjećaji ili razgovor vezan uz traumu   •  osjećaj besperspektivnosti (npr.
                         osoba smatra da neće ostvariti
•  nastojanje izbjegavanja aktivnosti,
                         karijeru, brak, imati djecu..)
  mjesta i osoba koje podsjećaju na
  traumu                  •  osjećaj da je svijet oko nje
                         nestvaran (depersonalizacija –
•  nesposobnost prisjećanja važnog
                         npr. kao da promatra sve što se
  elementa traume
                         događa   s  udaljenosti,  ili
•  zamjetno    smanjen  interes  ili    derealizacija   –   nerealna
  sudjelovanje     u   značajnim     osjećanja vezana za vanjske
  aktivnostima                 objekte).
SIMPTOMI
D. Stalni simptomi pojačane
  pobuđenosti (koji nisu bili
  prisutni prije traume) /dva ili
  više obilježja/:
- otežano usnivanje ili održavanje
  sna,
- razdražljivost i ispadi ljutnje,
- otežano koncentriranje,
- pojačana pobudljivost i
  pozornost (hipervigilitet),
- pretjerana preneraženost,
- disocijacija, tj.
  neproporcionalnost između
  jačine spoljašnjeg stimulusa i
  pojačane fizičke i emotivne
  reakcije autonomnog živčanog
  sustava.
   Koje psihičke probleme izaziva PTSP?

• STRAH (od puno ljudi,
 zatvorenog prostora i td. )    • IRITABILNOST (sve me
• ANKSIOZNOST (nemir,         živcira…)
 opsesivne misli i brige..)     • NESPOSOBNOST
• PANIČNE ATAKE (strah         OPUŠTANJA ( uvijek na
 od gubitka kontrole, od ludila )   straži “on guard”, sve je “život
• DEPRESIJA              ili smrt”, napad ili kriza)
 (beznadežnost, gubitak interesa,  • SRAM (osjećaj nelagode,
 suicidalne misli)          izloženosti, nesposobnosti,
• BIJES (intenzivne nasilne      povrijeđenosti)
 emocije ili akcije)
  Koje psihičke probleme izaziva PTSP?
• KRIVNJA          • OTUĐENJE (ja nisam sposoban
 PREŽIVJELOG         ući u društvo, nemam ništa
                zajedničko s ljudima osim s
 (trebao sam ja umrijeti   veteranima sličnim sebi…)
 umjesto njega…)
• IZOLACIJA (fizički     • PRETJERANA
 sam ovdje, a emocionalno   KONTROLA
 daleko, negdje drugdje,
 nigdje..)
               • OVISNOST (kompulzivno
                trošenje alkohola ili droga, samo
                medikacjia, ovisnost o opasnostima,
                rizični sportovi
               • Paranoidna psihoza
               • Seksualna impotencija
               • Poremećaji hranjenja i
                spavanja
            • Mnogi veterani
             ignoriraju i niječu da
• Kao misterioznu
             pate od simptoma
 duševnu bolest
             PTSP-a
            • Plaše se da će ih
• Mnogi ne vjeruju da   proglasiti “ludim” ili
 doista postoji     “duševno bolesnim”
             ili “slabim” (stigma)
    Kako drugi doživljavaju PTSP?
Tretman:

• psihofarmaci
• psihoterapija,
 tehnike
 relaksacije,
 biofeedback.
          •Najbolje je rješenje
          kombinacija jednih i
          drugih intervencija
              Prognoza

 uglavnom kroničan tijek;

•  komorbiditet u 80% oboljelih
•  prognoza je lošija ako postoje raniji poremećaji;
•  trajni poremećaj ličnosti (F62.0)
•  niz bioloških promena,
•  ispadi u pamćenju do demencije

  velike promjene u životu traumatizirane osobe
•  Usamljivanje do izolacije
•  Stigmatizacija
•  Viktimizacija

 suicid oboljelog
       Neki podaci

• Polovica vijetnamskih veterana je počinila
 suicid (oružjem, vješanjem, izazivanjem
 ubojstva “suicide-by-cops”, izazivanjem
 nesreća (viktimizacija)
• U 67% vijetnamskih veterana
 dijagnosticiran je PTSP nakon što su
 dospjeli u zatvor
• 20% od svih zatvorenika su ratni veterani

								
To top