EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA

Document Sample
EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA Powered By Docstoc
					EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA

           ISPITNA PITANJA – apsolventi i ostali studenti

 1.  Kratka istorija geografske nauke
 2.  Razvoj ekonomske geografije i predmet njenog proučavanja
 3.  Naučni pristupi u ekonomskoj geografiji
 4.  Podela ekonomske geografije i GIS
 5.  Ekonomska geografija i ekonomija – odnos i značaj
 6.  Istorijsko-prostorni osvrt na razvoj ekonomskih sistema u svetu: feudalizam i rađanje
    kapitalizma
 7. Istorijsko-prostorni osvrt na razvoj ekonomskih sistema u svetu: kapitalizam (karakteristike)
 8. Industrijska revolucija i njene posledice
 9. Geografija industrijske revolucije
 10. Ciklusi Kondratijeva: prostorno-temporalni okvir
 11. Kolonizacija kao izraz kapitalizma na globalno nivou (pojam, razvoj i posledice)
 12. Prostorni okviri kolonizacije
 13. Globalizacija i prostorne posledice u svetskom ekonomskom sistemu
 14. Pojmovi međunarodnih, teritorijalnih voda i ekskluzivnih ekonomskih zona*
 15. Geopolitika na dalekom Severu: slučaj Arktik*
 16. Centralna Azija i geopolitika*
 17. Centrifugalne sile: primeri u Evropi*
 18. Politička karta sveta – nastanak, razvoj i trenutno stanje
 19. Razvoj geopolitičkih ideja
 20. Geopolitičke koncepcije: Mehn i Makinder
 21. Geopolitičke koncepcije: Spajkmen i Bžežinski
 22. Novi svetski poredak i geopolitika
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23. Poreklo čoveka i naseljavanje Zemlje
 24. Rast i razmeštaj stanovništva na Zemlji
 25. Ekonomski uticaj „baby bum“ generacije
 26. Prirodna komponenta rasta stanovništva
 27. Migracije – vrste i uticaj na sadašnji razmeštaj stanovništva na Zemlji
 28. Migracije – gravitacioni model i posledice
 29. Demografska tranzicija
 30. Demografske strukture: biološka i rasno-etnička struktura
 31. Demografske strukture: religiozna i ekonomska struktura
 32. Gradovi – nastanak i razvoj
 33. Urbanizacija – pojam, vrste i oblici
 34. Analiza urbane ekonomske baze
 35. Intraurbana prostorna struktura
 36. Savremeni urbani modeli i suburbanizacija
 37. Globalni gradovi
 38. Prirodni resursi – pojmovi, podele i ograničenja
 39. Voda kao prirodni resurs
 40. Geografski razmeštaj rezervi i proizvodnje uglja u svetu
 41. Geografski razmeštaj rezervi nafte u svetu
 42. Geografski razmeštaj proizvodnje i potrošnje nafte u svetu
43. Geografski razmeštaj gasa u svetu
44. Geografski razmeštaj nuklearne energetike u svetu (rezerve rude i proizvodnja)
45. Energetske opcije: hidroenergija i solarna energija
46. Energetske opcije: geotermalna energija, energija vetra i biomase
47. Geografski razmeštaj rezervi metala u svetu
48. Geografski razmeštaj rezervi plemenitih metala i nemetala u svetu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Agrarna geografija: pojam, funkcije poljoprivrede i njen razvoj do treće agrarne revolucije
50. Agrarna geografija: razvoj poljoprivrede od XIX veka
51. Uticaj prirodnih faktora na poljoprivrednu proizvodnju
52. Socio-ekonomski faktori i uticaj na poljoprivredu
53. Teorija lokacije u poljoprivredi
54. Sistemi agrarne proizvodnje: supstituciona poljoprivreda i komercijalizacija poljoprivrede
   (agrobiznis)
55. Tipovi komercijalne poljoprivrede
56. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u ekvatorijalnoj i tropskoj zoni: kafa i kakao
57. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u ekvatorijalnoj i tropskoj zoni: banane i šećerna trska
58. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u ekvatorijalnoj i tropskoj zoni: kaučuk i tropski začini
59. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u ekvatorijalnoj i tropskoj zoni: tropske uljarice i duvan
60. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u tropsko-monsunskoj zoni: pirinač
61. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u tropsko-monsunskoj zoni: čaj i juta
62. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u suptropskoj i mediteranskoj zoni: pamuk i masline
63. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u suptropskoj i mediteranskoj zoni: agrumi i vionova
   loza
64. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u zoni umerenih širina: pšenica
65. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u zoni umerenih širina: kukuruz
66. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u zoni umerenih širina: ostale žitarice i šećerna repa
67. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u zoni umerenih širina: uljarice i tekstilne biljke
68. Razmeštaj poljoprivredne proizvodnje u zoni umerenih širina: voćarske i povrtarske kulture
69. Globalni razmeštaj stočarske proizvodnje: govedarstvo i živinarstvo
70. Globalni razmeštaj stočarske proizvodnje: ovčarstvo i svinjogojstvo
71. Geografski razmeštaj ribolovni područja u svetu i ulov ribe
72. Globalni problemi u ljudskoj ishrani
73. Industrijska geografija: teorija prostornih ciklusa
74. Industrijska geografija: teritorijalni okvir razvoja industrijalizacije
75. Industrijska geografija: industrijalizacija u vanevropskim kontinentima (Severna Amerika)
76. Industrijska geografija: industrijalizacija u vanevropskim kontinentima (Japan)
77. Teorija lokacije industrije
78. Faktori lokacije industrije (makronivo)
79. Faktori lokacije industrije (mikronivo)
80. Koncentracija industrijske proizvodnje u Severnoj Americi
81. Koncentracija industrijske proizvodnje u Evropi i Japanu
82. Prostorni okvir deindustrijalizacije i stvaranje „novih industrijskih prostora“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83. Globalni razmeštaj rudarstva
84. Globalni razmeštaj energetike: termoenergetika (fosilna goriva)
85. Globalni razmeštaj energetike: nuklearna energetika
86. Globalni razmeštaj energetike: hidroenergetika
87. Globalni razmeštaj energetike: energetske opcije (solarna energija, energija vetra, biomase i
   geotermalna energija)
88. Globalni razmeštaj proizvodnje i potrošnje električne energije
89. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja crne metalurgije u svetu
90. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja obojene metalurgije u svetu (aluminijum)
91. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja obojene metalurgije u svetu (bakar)
92. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja mašinske industrije u svetu
93. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja automobilske industrije u svetu
94. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja brodogradnje u svetu
95. Hemijska industrija – pojam i globalni razmeštaj neorganske hemijske industrije
96. Globalni razmeštaj kapaciteta organske hemijske industrije
97. Globalni razmeštaj kapaciteta lake hemijske industrije
98. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja kapaciteta industrije nemetala i građevinskog materijala
99. Prostorni okviri razvoja i razmeštaja kapaciteta drvnoprerađivačke industrije i industrije
   celuloze i papira
100.     Prostorni okviri razvoja i razmeštaja kapaciteta radno-intenzivnih grana industrije
101.     Prostorni okviri razvoja i razmeštaja kapaciteta prehrambene industrije
102.     Geografija saobraćaja – teorijski okvir
103.     Geografija saobraćaja: fazni model saobraćajne transformacije (model Tafta, Mirila i
   Golda)
104.     Istorijski faktor u razvoju saobraćajnih sistema u svetu
105.     Prostorna analiza razvoja železničkog saobraćaja u svetu
106.     Prostorna analiza razvoja drumskog saobraćaja u svetu
107.     Prostorna analiza razvoja pomorskog saobraćaja u svetu
108.     Prostorna analiza razvoja rečnog i kanalskog saobraćaja u svetu
109.     Prostorna analiza razvoja vazdušnog i cevovodnog saobraćaja u svetu
110.     Telekomunikacija – razvoj i uticaj na ekonomiju
111.     Geografija usluga – pojam, podela i faktori rasta
112.     Teorija lokacije delatnosti uslužnog sektora
113.     Globalni okviri savremene geografije usluga
114.     Savremene tendencije u geografskom razmeštaju trgovinske delatnosti
115.     Globalni trendovi u geografiji međunarodne trgovine (SAD, Kanada, Latinska Amerika)
116.     Globalni trendovi u geografiji međunarodne trgovine (EU, Rusija, Bliski istok)
117.     Globalni trendovi u geografiji međunarodne trgovine (Japan, Kina, Indija i Australija)
118.     Globalni trendovi u geografiji međunarodne trgovine: berze
119.     Geografski kontekst istorijskog razvoja turizma
120.     Savremene tendencije u globalnoj turističkoj industriji
121.     Geografija usluga: finansijske usluge
122.     Geografija razvoja: pojam i merenje
123.     Istorijski kontekst globalnog razvoja: teorija modernizacije
124.     Istorijski kontekst globalnog razvoja:teorija zavisnosti i teorija svetskog sistema
125.     Geografska distribucija nerazvijenosti i globalni trendovi nejednakosti
126.     Nedovoljno razvijene zemlje i regionalne nejednakosti u ekonomijama „centra“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
127.     Uticaj istorijskog razvoja na ekonomiju makroregiona Evropa
128.     Komparativna analiza ekonomskih i socijalnih karakteristika Nemačke i Francuske
129.     Komparativna analiza privrednih sektora zemalja Beneluksa i alpskih zemalja
130.     Ekonomsko-geografska analiza Britanskih ostrva
131.     Uticaj prirodnih, istorijskih i društvenih faktora na privredni razvoj Severne Evrope
132.   Komparativna analiza ekonomskih i socijalnih karakteristika Italije i Španije
133.   Prostorna analiza ekonomija Grčke i Portugala
134.   Ostrvske države Južne Evrope – deo EU
135.   Uticaj istorijskih prilika, prirodnih i društvenih faktora na razvoj zemalja Baltičkog sliva
136.   Ekonomsko-geografska analiza zemalja Crnomorskog sliva
137.   Ekonomska geografija tranzicionih zemalja: Češka, Slovačka i Mađarska
138.   Prostorna analiza fizičko-geografskih faktora i njihov uticaj na razmeštaj stanovništva i
  aktivnosti: primer Ruske federacije
139.   Istorijski i geopolitički okvir razvoja nacionalne ekonomije: primer Ruske federacije
140.   Ruska demografska i socijalna tranzicija
141.   Prostorni razmeštaj ruske privrede: analiza faktora i posledica datog razmeštaja
  (Centralni industrijski region i njegova periferija)
142.   Prostorni razmeštaj ruske privrede: analiza faktora i posledica datog razmeštaja (Istočna
  pogranična oblast)
143.   Prostorni razmeštaj ruske privrede: analiza faktora i posledica datog razmeštaja (Sibir i
  Ruski Daleki istok)
144.   Primer uticaja istorijskog i geopolitičkog faktora: Zakavkaski region
145.   Prostorna analiza stanovništva SAD kroz prizmu istorijskih, prir. i ekonomskih faktora
146.   Prostorna analiza privrede SAD kroz prizmu istorijskih, prirodnih i ekonomskih faktora
147.   Uticaj istorijskih, prirodnih i društvenih faktora na oblikovanje ekonomskog prostora:
  primer Severnoameričkog industrijskog pojasa
148.   Ekonomsko-geografske karakteristike regiona Severne Amerike: Kontinentalna Severna
  Amerika i Jug
149.   Ekonomsko-geografske karakteristike regiona Severne Amerike: Zapad, Severna
  granica i Pacifički region
150.   Specifičnosti kanadskog modela razvoja i najznačajniji ekonomski regioni
151.   Prostorna analiza privrednih sektora Meksika (faktori razvoja, posledice NAFTA-e)
152.   Uticaj geopolitičkog faktora na ekonomiju : primer centralnoameričkih zemalja
153.   Ekonomsko – geografska analiza zemalja Karipskog basena
154.   Ekonomsko-geografska analiza regiona Južne Amerike: Severni region
155.   Ekonomsko-geografska analiza regiona Južne Amerike: Zapadni region
156.   Ekonomsko-geografska analiza regiona Južne Amerike: Južni region
157.   Ekonomsko-geografska analiza regiona Južne Amerike: Brazil
158.   Uticaj kolonizacije na oblikovanje današnjih privreda: primer afričkog kontinenta
159.   Afrički ekonomski regioni: Južna Afrika
160.   Afrički ekonomski regioni: Istočna Afrika
161.   Afrički ekonomski regioni: Zapadna Afrika
162.   Afrički ekonomski regioni: Ekvatorijalna Afrika
163.   Afrički ekonomski regioni: Severna Afrika
164.   Nafta i geopolitika: region Jugozapadne Azije
165.   Ekonomski region Centralne Azije: uticaj istorijskog konteksta na ekonomiju
166.   Analiza demografskih karakteristika: Južna Azija
167.   Ekonomsko-geografske karakteristike Indije
168.   Ekonomski region Jugoistočne Azije: uticaji suseda na ekonomski i društveni razvoj
169.   Ekonomsko-geografske karakteritike Kine
170.   Ekonomki prostor Jakota trougla
171.   Ekonomski region: Australija
172.   Uticaj geografskog položaja i prirodnih faktora na ekonomiju: primer Okeanije i Novog
  Zelanda
NAPOMENA:
   Studenti izvlače pet pitanja – iz svakog obeleženog dela po jedno.
   Za prelaznu ocenu neophodno je student pokaže elementarno znanje na svakom pitanju.
   Pitanja obeležena * su za studente koji žele visoke ocene

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:230
posted:3/11/2012
language:Serbo-Croatian
pages:5