Nastavna cjelina, tema i jedinica by V34M02

VIEWS: 1,070 PAGES: 16

									               Oblikovanje
     Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                        Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata      Napomena
     tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                 etape
BIOLOŠKA RAZNOLIKOST I PREGLED ŽIVOG SVIJETA
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                 udžbenik, radna        - upoznati učenike s programom
                      - frontalni     objašnjavanje)
                                                 bilježnica, model stabla,   nastave biologije
 1.   Uvodni sat      uvodni sat  - individualni   - razgovor
                                                 testovi za provjeru      - upoznati učenike s kriterijima
                      - rad u paru    - demonstracija
                                                 predznanja           ocjenjivanja
                                - pisanje
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                                 - upoznati učenike s biološkom
    Biološka              - frontalni     objašnjavanje)          udžbenik, radna
                                                                 raznolikošću organizama
 2.   raznolikost i     obrada    - individualni   - razgovor            bilježnica, slike za
                                                                 - razumjeti značenje evolucije i
    evolucija              - rad u paru    - demonstracija          slagalice
                                                                 mehanizama koji je pokreću
                                - pisanje
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                objašnjavanje)
    Nazivlje i             - frontalni                                     - uočiti značenje dvoimenog nazivlja
                                - razgovor            udžbenik, radna
 3.   sistematska podjela  obrada    - individualni                                    - naučiti podjelu živog svijeta na
                                - demonstracija          bilježnica, nastavni listić
    živoga svijeta           - rad u paru                                     sistematske kategorije
                                - čitanje i rad na tekstu
                                - pisanje
VIRUSI. CARSTVO MONERA
                                                                 - upoznati građu, razmnožavanje i
                                                                 oblike virusa
                                                                 - shvatiti značenje virusa kao
                                                                 uzročnika bolesti
                                                                 - naučiti načine prijenosa HIV-a i
                                - usmeno izlaganja (opisivanje,
                                                 udžbenik, radna        načine prevencije
                                objašnjavanje)
                      - frontalni                      bilježnica, nastavni listić,  - upoznati oblike manje od virusa
                                - razgovor
4./5.  Virusi        obrada    - individualni                    papir za izradu plakata,    (viroidi, prioni)
                                - praktični rad
                      - rad u skupinama                   slike, glinamol i       - razvijati osobnu odgovornost za
                                - čitanje i rad na tekstu
                                                 plastelin, škare i ljepilo   zdravlje
                                - pisanje
                                                                 - poticati samostalno formiranje
                                                                 stavova o potrebi pridržavanja
                                                                 higijenskih mjera i odgovornom
                                                                 spolnom ponašanju
                Oblikovanje
     Nastavna cjelina,    sata –                                Izvori znanja i
                        Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata        Napomena
     tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                 etape
                                                                - upoznati različite oblike bakterija,
                                                                građu i razmnožavanje
                                 - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                                - naučiti životni ciklus bakterija
                                 objašnjavanje)
                                                  udžbenik, radna       - razlikovati bakterije s obzirom na
                       - frontalni     - razgovor
                                                  bilježnica, papirići za   način prehrane
6./7.  Bakterije       obrada    - individualni   - demonstracija
                                                  igru asocijacija, nastavni  - razvijati sposobnost promatranja,
                       - rad u parovima  - praktični rad
                                                  listić, slike, plastelin   uočavanja bitnog i logičkog
                                 - čitanje i rad na tekstu
                                                                zaključivanja
                                 - pisanje
                                                                - povezivati teoriju sa stvarnim
                                                                situacijama
                                                                - opisati zaraze bakterijama, nabrojiti
                                                                najčešće bakterijske bolesti čovjeka i
                                                                prepoznati uzročnike
                                                                - usvojiti značenje otkrića penicilina
                                 - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
                                                                - objasniti načine zaštite od
                                 obrazlaganje)           bilježnica, slike,
                                                                bakterioza                Pripremiti
                       - frontalni     - razgovor            mikroskop i
    Značenje bakterija                                                   - opisati značenje bakterija u      agar i
 8.              obrada    - individualni   - demonstracija          mikroskopski pribor,
    za čovjeka i prirodu                                                  kruženju tvari i simbiozi s biljkama   Petrijeve
                       - rad u paru    - praktični rad          PowerPoint prezentacija,
                                                                - opisati značenje procesa vrenja     zdjelice.
                                 - čitanje i rad na tekstu     računalo, LCD projektor,
                                                                - objasniti uzgoj i značenje uzgoja
                                 - pisanje             agar, Petrijeve zdjelice
                                                                bakterija
                                                                - razviti vještine za samostalno
                                                                izvođenje pokusa, stjecati naviku
                                                                istraživanja
                                                                - navesti značajke biljaka i životinja
                                                                koje posjeduju cijanobakterije
                                 - usmeno izlaganje (opisivanje,                - usvojiti osnovne dijelove građe
                                 objašnjavanje)                         cijanobakterija
                       - frontalni                      udžbenik, radna
                                 - razgovor                           - definirati značenje heterocista u    Pripremiti
                       - individualni                    bilježnica, mikroskop i
 9.   Cijanobakterije    obrada              - demonstracija                        koloniji cijanobakterija         uzorke vode iz
                       - rad u skupinama                   mikroskopski pribor, igra
                                 - praktični rad                        - usporediti pričuvne tvari i pigmente  bare.
                       - rad u paru                     memory
                                 - čitanje i rad na tekstu                   bakterija i cijanobakterija
                                 - pisanje                           - opisati razmnožavanje
                                                                cijanobakterija
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                      Oblici rada       Nastavne metode                        Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica  dominantne                              nastavna pomagala
               etape
                                                              - objasniti pojmove vezane za
                                                              nastavne cjeline biološke
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
   Priprava za            - frontalni                      udžbenik, ploča za     raznolikosti, virusa i carstva monera
                               objašnjavanje)
10.  pismenu provjeru   ponavljanje  - individualni                    Čovječe, točno odgovori,  - povezati usvojeno znanje s
                               - metoda razgovora                      primjerima iz života
   znanja               - rad u skupinama                   figurice za igru, kockice
                               - demonstracija
                                                              - razvijati sposobnost proučavanja i
                                                              opisivanja
                                                              - primijeniti usvojeno znanje na
                                                              konkretnim zadatcima
   Pismena provjera   provjera                              ispitni listić, pribor za  - povezati usvojeno gradivo
11.                   - individualni   - pisanje
   znanja        znanja                               pisanje
                                                              -razvijati izražajne sposobnosti,
                                                              razvijati intelektualne sposobnosti
CARSTVO PROTOKTISTA
                                                              - navesti skupine protoktista
                                                              - navesti osnovnu značajku svih alga
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                - ustanoviti skupine alga
   Autotrofni                       objašnjavanje)                        - razvijati svijest o značenju
                     - frontalni                      udžbenik, radna
12.  protoktisti nalik  obrada              - razgovor                          autotrofnih protoktista u evoluciji
                     - individualni                    bilježnica, ploča
   biljkama                        - čitanje i rad na tekstu                   ostalih organizama
                               - metoda pisanja                       - poticati učenike na razmišljanje o
                                                              značenju alga u životu čovjeka

                                                                                  Pripremiti
                                                              - navesti podjelu bičaša
                                                                                  uzorke
                                                              - usvojiti osnovne dijelove u građi
                                                                                  euglene.
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                euglene i njihove uloge
                                                udžbenik, radna                           Posjetiti velike
                               objašnjavanje)                        - definirati euglene kao bioindikatore
                     - frontalni                      bilježnica, mikroskop i                       entomološke
                               - metoda razgovora                      zagađenosti, tj., čistoće vode
                     - individualni                    mikroskopski pribor,                         zbirke (npr.
13.  Bičaši        obrada              - demonstracija                        - opisati pojavu bioluminiscencije
                     - rad u paru                     računalo, LCD projektor,                       Entomološki
                               - praktični rad                        - usvojiti strukturu svjetlećih bičaša
                     - rad u skupinama                   PowerPoint prezentacija,                       muzej u
                               - čitanje i rad na tekstu                   - opisati pojavu „crvene plime“
                                                slike euglene                            Varaždinu ili
                               - pisanje                           - poticati učenike na razmišljanje o
                                                                                  Prirodoslovni
                                                              zagađenosti voda danas te koji nam
                                                                                  muzej u
                                                              organizmi to pokazuju
                                                                                  Zagrebu)
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                               Izvori znanja i
                       Oblici rada      Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata        Napomena
     tema i jedinica  dominantne                             nastavna pomagala
                etape
                                                               - definirati kremenjašice kao
                              - usmeno izlaganje (opisivanje,                 eukariotske organizme
                              objašnjavanje)          udžbenik, radna        - usvojiti građu kremenjašica
                     - frontalni
    Kremenjašice                     - razgovor            bilježnica, računalo,     - povezati pigmente kremenjašice i
14.             obrada    - individualni
    (Diatomeae)                     - demonstracija          LCD projektor,         bičaša te njihovu ulogu u proizvodnji
                     - rad u paru
                              - čitanje i rad na tekstu     PowerPoint prezentacija    kisika
                              - pisanje                            - objasniti razmnožavanje
                                                               kremenjašica
                                                               - upoznati raznolikost alga
                                                               - usporediti građu pojedinih skupina
                                                               alga
                                                               - objasniti načine razmnožavanja
                                               udžbenik, radna
                                                               - opisati izomorfnu i heteromorfnu
    Alge – zelene                    - usmeno izlaganje (opisivanje,  bilježnica, papirići u boji,
                                                               izmjenu generacija
    (Clorophyta),           frontalni rad   objašnjavanje)          mikroskop i
                                                               - istaknuti jadranskog bračića kao
15./  smeđe               individualni   - razgovor            mikroskopski pribor,
              obrada                                              endem
16.  (Phaeophyta),           rad u paru    - praktični rad          nastavni listić, slike,
                                                               - razlikovati pigmente i rezervne tvari
    crvene               rad u skupinama  - čitanje i rad na tekstu     herbarijski primjerci,
                                                               značajne za određenu skupinu
    (Rhodophyta)                     - pisanje             kartice za igru Pogodi
                                                               - zaključiti o značenju alga u
                                               tko sam
                                                               evoluciji biljaka
                                                               - povezati litotamnijski vapnenac s
                                                               građevinama koje su od njega
                                                               građene
                                                               - razlikovati osobine sluznjača koje ih
                                                               povezuju s gljivama i one koje ih
                                                               povezuju sa životinjama          Pripremiti
                              - usmeno izlaganje (opisivanje,
    Heterotrofni                                      udžbenik, radna        - navesti podjelu heterotrofnih      uzorke
                              objašnjavanje)
    protoktisti nalik                                   bilježnica, računalo,     protoktista                papučice.
                     - frontalni    - razgovor
    gljivama                                        LCD projektor,         - usvojiti osobine pojedine skupine,
17.             obrada    - individualni  - demonstracija
    Heterotrofni                                      PowerPoint prezentacija,    razumjeti regulaciju vode u tijelu    Za sljedeći sat
                     - rad u paru   - praktični rad
    protoktisti nalik                                   mikroskop i pribor za     protozoa                 učenici moraju
                              - čitanje i rad na tekstu
    životinjama                                      mikroskopiranje        - povezati nametničke vrste s       uzgojiti
                              - pisanje
                                                               bolestima koje uzrokuju          plijesan.
                                                               - opisati načine razmnožavanja
                                                               - navesti vrste taksija
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                      Oblici rada       Nastavne metode                        Cilj nastavnoga sata         Napomena
    tema i jedinica  dominantne                              nastavna pomagala
               etape
CARSTVO GLJIVA
                                                              - usvojiti građu gljiva
                                                udžbenik, radna
                                                              - razlikovati osobine biljaka i
                                                bilježnica, igra
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                životinja                 Pripremiti
                                                asocijacija, kartice s
                               objašnjavanje)                        - definirati gljive kao saprofite i    uzorak plijesni
                     - frontalni                      nazivima dijelova gljiva,
                               - razgovor                          parazite                  i list vinove
   Gljive algašice          - individualni                    kruh s uzgojenom
18.            obrada              - demonstracija                        - navesti glavne predstavnike algašica   loze s
   (Zygomicota)            - rad u paru                     plijesni, milimetarski
                               - praktičan rad                        - pojasniti razmnožavanje algašica     peronosporom
                     - rad u skupinama                   papir, mikroskop i pribor
                               - čitanje i rad na tekstu                   - razvijati preciznost promatranja     (ako je
                                                za mikroskopiranje, list
                               - pisanje                           - poticati na razmišljanje o        dostupan).
                                                vinove loze s
                                                              posljedicama peronospore na
                                                peronosporom
                                                              vinogradarstvo
                                                              - navesti skupine gljiva mješinarki
                                                              - opisati izmjenu generacija
                                                              - definirati značenje kvaščevih
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                              gljivica
                               objašnjavanje)
                                                udžbenik, radna       - objasniti djelovanje kvaščevih
                     - frontalni     - razgovor
   Gljive mješinarke                                    bilježnica, pribor     gljivica
19.            obrada    - individualni   - demonstracija
   (Ascomycota)                                       potreban za pokus, ploča,  - ukazati na značenje otkrića
                     - rad u skupinama  - praktičan rad
                                                kreda            penicilina
                               - čitanje i rad na tekstu
                                                              - navesti negativne utjecaje
                               - metoda pisanja
                                                              mješinarki
                                                              - razlikovati mešinarke koje stvaraju
                                                              plodišta
                                                              - opisati građu stapčarke
                                                              - razlikovati različite načine života
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                stapčarki
                                                udžbenik, radna
                               objašnjavanje)                        - opisati izmjenu generacija stapčarke
                     - frontalni                      bilježnica, slike za
                               - razgovor                          - usvojiti podjelu stapčarki        Pripremiti
   Gljive stapčarke          - individualni                    puzzle, nastavni listić,
20.            obrada              - demonstracija                        - nabrojiti nekoliko jestivih i otrovnih  primjerke
   (Basidiomycota)          - rad u paru                     mikroskop, pribor za
                               - praktični rad                        vrsta                   gljiva i lišaja.
                     - rad u skupinama                   mikroskopiranje,
                               - čitanje i rad na tekstu                   - razumjeti značenje simbioze i
                                                primjerci gljiva i lišaja
                               - pisanje                           značenje lišajeva kao pionira
                                                              vegetacije i pokazatelja čistoće zraka
                                                              - razvijati svijest o poznavanju i
               Oblikovanje
    Nastavna cjelina,    sata –                                Izvori znanja i
                        Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica    dominantne                              nastavna pomagala
                 etape
                                                                razlikovanju gljiva
                                                                - povezati usvojeno gradivo
                                                 udžbenik, radna
                      - frontalni     - usmeno izlaganje (opisivanje,                - razviti kod učenika potrebu za
   Ponavljanje –                                        bilježnica, kartice za
                      - individualni   objašnjavanje)                         samostalnim radom
21.  carstvo protoktista i  ponavljanje                             memory, kartice za
                      - rad u paru    - razgovor                           - razlikovati bitne činjenice
   carstvo gljiva                                       domino, papirići u
                      - rad u skupinama  - demonstracija                        - poticati samostalan rad
                                                 bojama za pitanja
                                                                - razviti radne navike

                                                                - primijeniti usvojeno znanje na
   Pismena provjera    provjera                              ispitni listić, pribor za
22.                     individualni    - pisanje                           konkretnim zadatcima
   znanja         znanja                               pisanje
                                                                - povezati usvojeno gradivo

CARSTVO BILJAKA
                                                                - generalizirati svojstva biljaka
                                                                - shvatiti evoluciju biljaka
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,                                      Potrebno je
                                                 udžbenik, radna       - definirati prilagodbe biljaka na život
                                objašnjavanje)                                              prikupiti
                      - frontalni                      bilježnica, prozirnica,   na kopnu
                                - razgovor                                                prirodni
23.  Biljke         obrada    - individualni                    grafoskop, slike       - usporediti zelene alge i biljke
                                - demonstracija                                              materijal svih
                      - rad u paru                     organizama, magneti,     - opisati izmjenu generacija, navesti
                                - čitanje i rad na tekstu                                         skupina
                                                 stablo, prirodni materijal  razdiobu biljaka
                                - pisanje                                                 biljaka.
                                                                - jačati ekološku svijest i poticati
                                                                učenike na promatranje prirode

                                                                - razlikovati biljne organe
                                                 udžbenik, radna
                                                                - razumjeti značenje meristema za
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  bilježnica, računalo,
                                                                rast biljaka                Pripremiti
                                objašnjavanje)          LCD projektor,
                                                                - definirati osnovno tkivo         prirodni
                      - frontalni     - razgovor            PowerPoint prezentacija,
                                                                - nabrojiti vrste parenhima        materijal
24.  Biljna tkiva      obrada    - individualni   - demonstracija          stablo s plutom, limun,
                                                                - razumjeti značenje žlijezda       (limun,
                      - rad u paru    - praktični rad          naranča, listići s
                                                                - shvatiti ulogu pokrovnog tkiva      naranča, stablo
                                - čitanje i rad na tekstu     nazivima, mikroskop i
                                                                - razlikovati mehanička tkiva, navest   s plutom).
                                - pisanje             pribor za
                                                                - vrste provodnih tkiva
                                                 mikroskopiranje
                                                                - usvojiti građu provodnog tkiva
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                       Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                etape
                                                                - opisati građu korijena         Pripremiti
                                                                - razumjeti uloge korijena        prirodni
                                                udžbenik, radna
                                                                - navesti vrste korijena         materijal
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  bilježnica, nastavni listić,
                                                                - razlikovati vrste stabljika       (vršak
                               objašnjavanje)          prirodni materijali,
                     - frontalni                                     - opisati građu stabljike         korijena,
                               - razgovor            mikroskop i pribor za
25./  Vegetativni organi         - individualni                                    - usvojiti preobrazbe korijena,      korijenje i
              obrada              - demonstracija          mikroskopiranje, kartice
26.  biljaka              - rad u paru                                     stabljike i lista i njihove uloge     stabljike
                               - praktični rad          s nazivima oblika
                     - rad u skupinama                                  - razlikovati vrste listova        jednosupnica i
                               - čitanje i rad na tekstu     vegetativnog
                                                                - opisati građu lista i uloge pojedinih  dvospunica,
                               - pisanje             razmnožavanja, kartice
                                                                dijelova                 nekoliko
                                                za igru Pictionary
                                                                - nabrojiti oblike vegetativnog      primjeraka
                                                                razmnožavanja               listova).
                                                                - prepoznati glavne dijelove
                                                                mahovine
                                                                - objasniti zašto su mahovine
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 nevaskularne biljke
                                                udžbenik, radna
                               objašnjavanje)                          - razlikovati gametofit i sporofit
                     - frontalni                      bilježnica, prirodni                           Pripremiti
                               - razgovor                            - opisati životni ciklus mahovine
    Mahovine              - individualni                    materijal, računalo, LCD                         prirodni
27.             obrada              - demonstracija                         - razumjeti zašto su mahovine pioniri
    (Bryophyta)            - rad u paru                     projektor, PowerPoint                          materijal
                               - praktični rad                         vegetacije
                     - rad u skupinama                   prezentacija, sličice s                         (mahovine).
                               - čitanje i rad na tekstu                    - razumjeti nastanak i značenje
                                                dijelovima ciklusa
                               - pisanje                            treseta
                                                                - opisati nastanak sedrenih barijera
                                                                - razlikovati vrste mahovina
                                                                - uočiti nepostojanje provodnih žila
                                                                - usvojiti glavna obilježja paprati
                                                                - razumjeti njihovo značenje u
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
                                                                evoluciji kao prvih vaskularnih
                               objašnjavanje)          bilježnica, prirodni                           Pripremiti
                     - frontalni                                     biljaka
                               - razgovor            materijal, računalo, LCD                         prirodne
    Papratnjače            - individualni                                    - razlikovati prave paprati
28.             obrada              - demonstracija          projektor, PowerPoint                          materijale
    (Pteridophyta)           - rad u paru                                     - razumjeti životni ciklus paprati
                               - praktični rad          prezentacija, mikroskop i                        (različite vrste
                     - rad u skupinama                                  - razlikovati crvotočine i njihov
                               - čitanje i rad na tekstu     pribor za                                paprati).
                                                                životni ciklus
                               - pisanje             mikroskopiranje
                                                                - razlikovati sterilnu i fertilnu
                                                                stabljiku preslica
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                      Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica  dominantne                              nastavna pomagala
               etape
                                                udžbenik, radna
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                bilježnica, kartice sa    - povezati usvojeno gradivo
                     - frontalni     objašnjavanje)
                                                slikama, računalo, LCD    - razviti kod učenika potrebu za
                     - individualni   - razgovor
 29.  Ponavljanje     ponavljanje                             projektor, PowerPoint    timskim radom
                     - rad u paru    - demonstracija
                                                prezentacija, mikroskop i  - unaprijediti vještinu
                     - rad u skupinama  - praktični rad
                                                pribor za          mikroskopiranja
                               - pisanje
                                                mikroskopiranje
    Zaključivanje    zaključiva-  - frontalni rad   - razgovor
 30.                                              anketa            - usustaviti gradivo
    ocjena       nje ocjena  - individualni   - pisanje
SJEMENJAČE (Spermatophyta)
                                                              - shvatiti značenje sjemenke u
                                                              evoluciji biljaka
                                                              - navesti podjelu golosjemenjača     Zadati
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                              - razlikovati dijelove bora        učenicima da
                     - frontalni     objašnjavanje)          udžbenik, radna
                                                              - opisati građu i položaj sjemenog    posiju
    Golosjemenjače          - individualni   - razgovor            bilježnica, prirodni
 31.            obrada                                              zametka i prašnika            sjemenke
    (Gymnospermae)          - rad u paru    - demonstracija          materijal, slike, plakati,
                                                              - razumjeti razvojni ciklus bora     nekih
                     - rad u skupinama  - čitanje i rad na tekstu     upute, radni listić
                                                              - razlikovati najvažnije četinjače i   dvosupnica i
                               - pisanje
                                                              predstavnike drugih razreda        jednosupnica.
                                                              - usvojiti osnovna obilježja pojedinih
                                                              vrsta golosjemenjača
                                                              - objasniti evolucijski napredna
                                                              obilježja cvjetnjača
                                                udžbenik, radna       - razlikovati dijelove i uloge cvijeta
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  bilježnica, prirodni     - definirati cvat i povezati s biljkama
                               objašnjavanje)          materijal, slika životnog  koje imaju cvat
                     - frontalni     - razgovor            ciklusa, kartice za     - opisati oprašivanje i navesti vrste
32./  Kritosjemenjače
              obrada    - individualni   - demonstracija, crtanje     memory, mikroskop i     oprašivanja
33.  (Angiospermae)
                     - rad u paru    - praktični rad          pribor za          - opisati razvojni ciklus
                               - čitanje i rad na tekstu     mikroskopiranje, ploča,   kritosjemenjača te razumjeti izmjenu
                               - pisanje             kreda, računalo, LCD     spolne i nespolne generacije
                                                projektor          - navesti ulogu ploda i vrste plodova
                                                              te opisati načine njihova
                                                              rasprostranjivanja
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                      Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica  dominantne                              nastavna pomagala
               etape
                                                udžbenik, pribor za     - razlikovati jednosupnice od
                                                izvođenje praktičnog     dvosupnica
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  rada, nastavni listić,    - objasniti značajke pojedine porodice
                     - frontalni                                                          Pripremiti
   Raznolikost                      objašnjavanje)          obojeni papirići, prirodni  kritosjemenjača
34.            obrada    - individualni                                                         prirodni
   kritosjemenjača                    - praktični rad          materijal, sličice za igru  - promatranjem prirodnog materijala
                     - rad u skupinama                                                       materijal.
                               - pisanje             Stavi pravu stvar na     povezati značajke pojedine porodice
                                                pravo mjesto, kartice za   - zaključiti po kojim kriterijima neku
                                                igru Pogodi tko sam     vrstu svrstavamo u porodici

                                                              - razlikovati floru i vegetaciju
                                                              - definirati stanište, usvojiti abiotičke
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna       i biotičke čimbenike
                     - frontalni     objašnjavanje)          bilježnica, slike biljaka,  - navesti florna carstva
35.  Flora i vegetacija  obrada    - individualni   - demonstracija, crtanje     kartice s nazivima,     Zemlje
                     - rad u paru    - praktični rad          zemljovid svijeta, ploča,  - opisati vrste flornih carstava
                               - pisanje             kreda            - definirati biom
                                                              - razlikovati pojaseve kontinentalne i
                                                              obalne Hrvatske
                                                              - znati smjestiti Hrvatsku u florna
                                                              područja
                                                              - razlikovati antropokorne i
                               - usmeno izlaganje (opisivanje)  udžbenik, radna
                                                              kozmopolitske vrste
   Glavna obilježja          - frontalni     - razgovor            bilježnica, zemljovid
                                                              - navesti vrste značajne za hrvatsku
36.  hrvatske flore i   obrada    - individualni   - demonstracija          Hrvatske, slike biljaka,
                                                              vegetaciju
   vegetacije             - rad u paru    - praktični rad          računalo, LCD projektor,
                                                              - nabrojiti biljke koje se primjenjuju u
                               - pisanje             PowerPoint prezentacija
                                                              fitoterapiji
                                                              - razumjeti značenje biljaka u
                                                              svakodnevnom životu
                                                udžbenik, radna
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                - objasniti pojmove vezane za
                     - frontalni                      bilježnica, kartica s
                               objašnjavanje)                         nastavnu cjelinu sjemenjača
37.  Ponavljanje     ponavljanje  - individualni                    tablicom, papirići za
                               - demonstracija                        - povezati usvojeno znanje s
                     - rad u paru                     pitanja, listić s
                               - pisanje                           primjerima iz života
                                                križaljkom
              Oblikovanje
   Nastavna cjelina,    sata –                               Izvori znanja i
                       Oblici rada     Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica   dominantne                             nastavna pomagala
                etape
   Pismena provjera   provjera                             ispitni listić, pribor za  - provjeriti stupanj usvojenosti
38.                    - individualni  - pisanje
   znanja        znanja                              pisanje           gradiva
CARSTVO ŽIVOTINJA
                              - usmeno izlaganje (opisivanje,
                              objašnjavanje)                        - definirati zoologiju
                     - frontalni   - razgovor            udžbenik, radna       - usvojiti binarnu nomenklaturu
39.  Uvod u zoologiju   obrada    - individualni  - demonstracija, crtanje     bilježnica, ploča, kreda,  - definirati filogeniju životinja
                     - rad u paru   - praktični rad          plastelin, ravnalo     - navesti podjelu životinja
                              - čitanje i rad na tekstu                   - usvojiti simetrije životinja
                              - pisanje

                                                             - definirati spužve kao
                              - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
                                                             najjednostavnije višestanične
                              objašnjavanje)          bilježnica, računalo,
                                                             životinje
                     - frontalni   - razgovor            LCD projektor,
                                                             - opisati građu spužve
40.  Spužve (Spongia)   obrada    - individualni  - demonstracija          PowerPoint prezentacija,
                                                             - usvojiti način hranjenja spužve
                     - rad u paru   - praktični rad          slika spužve, mikroskop i
                                                             - opisati razmnožavanje spužve
                              - čitanje i rad na tekstu     pribor za
                                                             - navesti podjelu i vrste spužava
                              - pisanje             mikroskopiranje
                                                             - razumjeti podrijetlo spužava

                                                             - razlikovati polipe i meduze
                                                             - opisati građu hidre
                                                             - opisati način hranjenja žarnjaka
                              - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                             - zaključiti o značenju živčanog
                              objašnjavanje)          udžbenik, radna
                     - frontalni                                  sustava
                              - razgovor            bilježnica, računalo,
41.  Žarnjaci (Cnidaria)  obrada    - individualni                                 - opisati načine razmnožavanja
                              - demonstracija          LCD projektor,
                     - rad u paru                                  žarnjaka
                              - čitanje i rad na tekstu     PowerPoint prezentacija
                                                             - navesti skupine žarnjaka i njihova
                              - pisanje
                                                             obilježja
                                                             - razvijati svijest o potrebi zaštite i
                                                             očuvanja vrsta
               Oblikovanje
    Nastavna cjelina,    sata –                                Izvori znanja i
                        Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica    dominantne                              nastavna pomagala
                 etape
                                                                 - usvojiti podjelu plošnjaka
                                                                 - opisati građu plošnjaka
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - uočiti evolucijski napredne
                                objašnjavanje)                          karakteristike plošnjaka         Pripremiti
                      - frontalni                      udžbenik, radna
                                - razgovor                            - zaključiti koje su prilagodbe na    prirodni
42.  Plošnjaci (Platodes)  obrada    - individualni                    bilježnica, ploča, kreda,
                                - demonstracija, crtanje                     nametnički način života         materijal (ako
                      - rad u paru                     slike, prirodni materijal
                                - čitanje i rad na tekstu                    - opisati životne cikluse metilja i   je dostupan).
                                - pisanje                            trakavice
                                                                 - spoznati da se kod plošnjaka prvi
                                                                 put javljaju organi i organski sustavi
                                                                 - opisati vanjsku građu oblića
                                                                 - razumjeti značenje pojave       Učenicima
                                                                 prohodnog probavila           zadamo da na
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                                 - usvojiti obilježja svih tjelesnih   sljedeći sat
                                objašnjavanje)
                      - frontalni                                     sustava oblića              donesu
    Oblenjaci                        - razgovor            udžbenik, radna
43.              obrada    - individualni                                    - opisati razmnožavanje dječje gliste  ljušture
    (Aschelminthes)                     - demonstracija          bilježnica, nastavni listići
                      - rad u paru                                     - opisati prilagodbe na nametnički    školjkaša i
                                - čitanje i rad na tekstu
                                                                 način života               puževa koje
                                - pisanje
                                                                 - nabrojiti vrste oblića         imaju kod
                                                                 - razumjeti kako se čovjek uključuje   kuće.
                                                                 u životni ciklus oblića
                                                                 - opisati općenita obilježja mekušaca
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna        - navesti podjelu mekušaca
                      - frontalni     objašnjavanje)          bilježnica, ploča, kreda,   - opisati tjelesne sustave i njihove
44./                    - individualni   - razgovor            prirodni materijal,      uloge
    Mekušci (Mollusca)   obrada
45.                     - rad u skupinama  - demonstracija, crtanje     tablica, kartice za      - opisati pojedine skupine mekušaca i
                      - rad u paru    - čitanje i rad na tekstu     Pictionary, kartice za     vrste
                                - pisanje             memory             - zaključiti o evolucijski naprednim
                                                                 osobinama mekušaca
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                                 - povezati usvojeno gradivo
                                objašnjavanje)
                      - frontalni                      udžbenik, križaljka,      - razviti kod učenika potrebu za
46.  Ponavljanje      ponavljanje            - demonstracija
                      - individualni                    ploča, kreda          samostalnim radom
                                - čitanje i rad na tekstu
                                                                 - razlikovati bitne činjenice
                                - pisanje
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                       Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                etape
MNOGOKOLUTIĆAVCI I MALOKOLUTIĆAVCI (Polymeria i Oligomeria)
                                                               - opisati osobitosti vanjske i
                                                               unutrašnje građe gujavice
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                udžbenik, pribor za      - opisati kretnje gujavice
                     - frontalni     objašnjavanje)
    Kolutićavci                                       izvođenje praktičnog     promatranjem žive jedinke
47.             obrada    - individualni   - praktični rad
    (Annelida)                                        rada, nastavni listić,    - uočiti evolucijski napredne
                     - rad u skupinama  - čitanje i rad na tekstu
                                                računalo, LCD projektor    karakteristike kolutićavaca
                               - pisanje
                                                               - zaključiti o ekološkom značenju
                                                               gujavica
                                                               - definirati vanjski izgled
                                                               člankonožaca
                                                               - navesti skupine člankonožaca
                                                               - opisati vanjsku građu klještara i
                                                udžbenik, radna
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 rakova te definirati tjelesne sustave i
                                                bilježnica, slike za
    Člankonošci –           - frontalni     objašnjavanje)                         njihove uloge
                                                puzzle, prirodni                            Pripremiti
    klještari             - individualni   - razgovor                           - navesti najznačajnije vrste klještara
48.             obrada                               materijal, slike pauka i                        prirodni
    (Chelicerata) i          - rad u paru    - praktični rad                         i rakova
                                                raka, računalo, LCD                           materijal.
    rakovi (Crustacea)         - rad u skupinama  - čitanje i rad na tekstu                    - definirati prilagodbe člankonožaca
                                                projektor, PowerPoint
                               - pisanje                            na kopneni način života
                                                prezentacija
                                                               - povezati prilagodbe s evolucijskim
                                                               napretkom
                                                               - usporediti građe tijela pauka i
                                                               rakova te povezati s načinom života
                                                               - definirati osnovne značajke stonoga
                                                               - opisati vanjsku građu kukaca
                                                               - razumjeti značenje kukaca u
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 biosferi
                     - frontalni     objašnjavanje)                         - usvojiti građu i ulogu tjelesnih
    Člankonošci –                                      udžbenik, radna                             Pripremiti
49./                   - individualni   - demonstracija, crtanje                    sustava te usporediti građu s drugim
    uzdušnjaci      obrada                               bilježnica, plakati, slike,                       prirodni
50.                    - rad u paru    - praktični rad                         člankonošcima
    (Tracheata)                                       prirodni materijal                           materijal.
                     - rad u skupinama  - čitanje i rad na tekstu                    - razlikovati potpunu i nepotpunu
                               - pisanje                            preobrazbu
                                                               - navesti skupine kukaca i njihove
                                                               predstavnike
                                                               - opisati zadružni život kukaca
               Oblikovanje
    Nastavna cjelina,    sata –                                Izvori znanja i
                       Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                etape
                                                                - nabrojiti skupine bodljikaša
    Malokolutićavci –                    - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - opisati građu bodljikaša
                                                 udžbenik, radna
    bodljikaši             - frontalni     objašnjavanje)                          - usporediti građu bodljikaša unutar   Pripremiti
                                                 bilježnica, računalo,
 51.  (Echinodermata) i   obrada    - individualni   - demonstracija                         skupine                 prirodni
                                                 LCD projektor,
    žiroglavci             - rad u paru    - čitanje i rad na tekstu                    - razumjeti uzroke zrakaste simetrije  materijal.
                                                 PowerPoint prezentacija
    (Enteropneusta)                     - pisanje                            - razumjeti srodnost žiroglavaca sa
                                                                svitkovcima

                                - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - povezati usvojeno gradivo
                                                 udžbenik, računalo, LCD
                      - frontalni     objašnjavanje)                          - razlikovati bitne činjenice od
    Priprava za                                        projektor, PowerPoint
                      - individualni   - razgovor                            nebitnih
 52.  pismenu provjeru   ponavljanje                             prezentacija, kutija s
                      - rad u paru    - demonstracija                         - razviti kod učenika potrebu za
    znanja                                          pretincima, slike
                      - rad u skupinama  - praktični rad                         prepoznavanjem prirode koja ih
                                                 životinja
                                - pisanje                            okružuje

                                                                - primijeniti usvojeno znanje na
    Pismena provjera   provjera                              ispitni listić, pribor za
 53.                    - individualni   - pisanje                            konkretnim zadatcima
    znanja        znanja                               pisanje
                                                                - povezati usvojeno gradivo

SVITKOVCI (Chordata)
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - spoznati posebnosti građe
                                                 udžbenik, radna
    Plaštenjaci                       objašnjavanje)                          plaštenjaka i svitkoglavaca
                      - frontalni                      bilježnica, računalo,
    (Tunicata) i                      - razgovor                            - uočiti poveznice između
 54.             obrada    - individualni                    LCD projektor,
    svitkoglavci                      - demonstracija                         plaštenjaka, svitkoglavaca i
                      - rad u skupinama                   PowerPoint prezentacija,
    (Cephalochordata)                    - čitanje i rad na tekstu                    kralježnjaka
                                                 internet
                                - pisanje                            - shvatiti značenje pojave svitka
                                                 udžbenik, radna
                                                 bilježnica, nastavni listić,  - uočiti sličnosti građe kralježnjaka
                                - razgovor
    Kralježnjaci            - frontalni                      računalo, LCD projektor,    - znati objasniti funkcije pojedinih
                                - praktični rad
 55.  (Vertebrata) – opća  obrada    - individualni                    PowerPoint prezentacija,    sustava organa
                                - demonstracija, crtanje
    obilježja              - rad u skupinama                   flex kamera, pribor za     - spoznati evolucijski tijek pojedinih
                                - čitanje i rad na tekstu
                                                 seciranje, riba, modeli    skupina kralježnjaka
                                                 kostura
              Oblikovanje
   Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                      Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
               etape
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
                                                               - upoznati vanjsku i unutrašnju građu
                               objašnjavanje)          bilježnica, računalo,
                                                               riba
   Ribe – građa i           - frontalni     - razgovor            LCD projektor,
                                                               - navesti posebnosti građe u pojedinih
56.  funkcije organizma  obrada    - individualni   - demonstracija          PowerPoint prezentacija,
                                                               skupina riba
   u riba               - rad u skupinama  - praktični rad          Internet, modeli riba,
                                                               - spoznati funkcije pojedinih organa i
                               - čitanje i rad na tekstu     preparirane životinje,
                                                               organskih sustava
                               - pisanje             pribor za pokus
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - imenovati glavne skupine riba te
                                                udžbenik, radna
   Raznolikost,                      objašnjavanje)                          njihove prilagodbe na određene
                     - frontalni                      bilježnica, članci iz
   ponašanje i                      - razgovor                            uvjete života
57.            obrada    - individualni                    časopisa, računalo, LCD
   gospodarsko                      - demonstracija                         - opisati jednostavna ponašanja riba
                     - rad u skupinama                   projektor, PowerPoint
   značenje riba                     - čitanje i rad na tekstu                    - znati razlikovati gospodarski
                                                prezentacija, internet
                               - pisanje                            najvažnije vrste riba

                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna        - usvojiti osnovne pojmove za
   Vodozemci
                               objašnjavanje)          bilježnica, nastavni listić,  razumijevanje građe tijela i njegovih
   (Amphibia) – građa
                     - frontalni     - razgovor            računalo, LCD projektor,    funkcija
58.  i funkcije      obrada
                     - individualni   - demonstracija          PowerPoint prezentacija,    - uočiti posebnosti građe vodozemaca
   organizma u
                               - čitanje i rad na tekstu     flex kamera, pribor za     - razumjeti ovisnost vodozemaca o
   vodozemaca
                               - pisanje             seciranje, žaba        vodi
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
                                                               - upoznati osnovne osobine građe
                               objašnjavanje)          udžbenik, radna
   Gmazovi (Reptilia)                                                   tijela gmazova
                     - frontalni     - razgovor            bilježnica, računalo,
   – građa i funkcije                                                   - uočiti i objasniti evolucijski
59.            obrada    - individualni   - demonstracija          LCD projektor,
   organizma u                                                       napredak gmazova u odnosu na
                     - rad u skupinama  - praktični rad          PowerPoint prezentacija,
   gmazova                                                         prethodno obrađene skupine
                               - čitanje i rad na tekstu     internet
                                                               kralježnjaka
                               - pisanje
                                                               - razlikovati i imenovati glavne
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 skupine vodozemaca i gmazova
   Raznolikost            - frontalni
                               objašnjavanje)                          - uočiti srodstvene odnose unutar
60.  vodozemaca i     obrada    - individualni                    plakati, radna bilježnica
                               - razgovor                            vodozemaca i gmazova
   gmazova              - rad u skupinama
                               - demonstracija                         - znati razlikovati za čovjeka opasne
                                                               od bezopasnih vrsta gmazova
               Oblikovanje
    Nastavna cjelina,    sata –                                Izvori znanja i
                       Oblici rada       Nastavne metode                          Cilj nastavnoga sata        Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                etape
                                                                - u sažetom obliku ponoviti obilježja
                                                                plaštenjaka, svitkoglavaca, opća
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, nastavni listić,   obilježja kralježnjaka te obilježja riba
                      - frontalni
                                objašnjavanje)          računalo, LCD projektor,    vodozemaca i gmazova
61.  Ponavljanje      ponavljanje  - individualni
                                - razgovor            PowerPoint prezentacija,    - znati nabrojiti najvažnije vrste do
                      - rad u skupinama
                                - pisanje             internet            sada obrađenih kralježnjaka
                                                                - razumjeti evolucijski razvoj
                                                                kralježnjaka

                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
                                                                - znati obrazložiti posebnosti ustroja
                                objašnjavanje)          bilježnica, nastavni listić,
                                                                tijela ptica unutar kralježnjaka      Pripremiti
   Ptice (Aves) – građa         - frontalni     - razgovor            računalo, LCD projektor,
                                                                - usvojiti osnovne pojmove koji vode    prirodni
62.  i funkcije       obrada    - individualni   - demonstracija          PowerPoint prezentacija,
                                                                svrhovitosti nastave            materijal
   organizma u ptica          - rad u skupinama  - praktični rad          Internet, preparirani
                                                                - shvatiti značenje leta u ptica te    (gvalice).
                                - čitanje i rad na tekstu     materijal, mikroskop i
                                                                prilagodbe na takav način života
                                - pisanje             lupa, iglice, gvalice

                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna        - upoznati oblike ponašanje u ptica
   Raznolikost,             - frontalni     objašnjavanje)          bilježnica, računalo,     - spoznati značenje bogatstva vrsta
63.  ponašanje i      obrada    - individualni   - razgovor            LCD projektor,         ptica u ekosustavima
   podrijetlo ptica           - rad u skupinama  - demonstracija          PowerPoint prezentacija,    - shvatiti evolucijski tijek ptičjeg
                                - pisanje             preparirani materijal     svijeta
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna
   Sisavci                                                          - upoznati tjelesnu građu sisavaca
                                objašnjavanje)          bilježnica, računalo,
   (Mammalia) –                                                       - naučiti funkcije pojedinih sustava
                      - frontalni     - razgovor            LCD projektor,
64.  građa i funkcije    obrada                                               organa
                      - individualni   - demonstracija          PowerPoint prezentacija,
   organizma u                                                        - shvatiti sisavce kao najrazvijeniju
                                - čitanje i rad na tekstu     preparirani materijal,
   sisavaca                                                         skupinu životinja
                                - pisanje             modeli kostura
                                - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - upoznati obilježja glavnih skupina
                                                 udžbenik, radna
                                objašnjavanje)                          sisavaca
   Raznolikost,                                        bilježnica, razni časopisi,
                      - individualni   - razgovor                            - razumjeti posebnosti ponašanja u
65.  ponašanje i      obrada                               računalo, LCD projektor,
                      - rad u skupinama  - demonstracija                         sisavaca
   podrijetlo sisavaca                                    PowerPoint prezentacija,
                                - čitanje i rad na tekstu                    - shvatiti značenje prilagodbi tijekom
                                                 internet
                                - pisanje                            evolucijskog razvoja sisavaca
              Oblikovanje
    Nastavna cjelina,   sata –                                Izvori znanja i
                       Oblici rada       Nastavne metode                         Cilj nastavnoga sata       Napomena
    tema i jedinica   dominantne                              nastavna pomagala
                etape
OČUVANJE I ZAŠTITA BILJAKA I ŽIVOTINJA NA PODRUČJU HRVATSKE
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 - upoznati endemične, reliktne i
                               objašnjavanje)                         rijetke biljne i životinjske vrste
   Očuvanje i zaštita
                               - razgovor (pedagoška       udžbenik, radna        hrvatske flore i faune
   biljaka i životinja         - frontalni
66.             obrada              radionica)            bilježnica, razni časopisi,  - shvatiti značenje Crvenih knjiga
   na području             - individualni
                               - demonstracija          računalo, internet      - znati imenovati neke od ugroženih i
   Hrvatske
                               - čitanje i rad na tekstu                    zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta
                               - pisanje                            naše flore i faune

                                                               - ponoviti u sažetom obliku obilježja
                                                udžbenik, radna
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,                 ptica i sisavaca te očuvanje i zaštitu
                                                bilježnica, računalo,
                     - frontalni     objašnjavanje)                         biljaka i životinja
67.  Ponavljanje      ponavljanje                             LCD projektor,
                     - rad u skupinama  - razgovor                           - znati imenovati neke od ugroženih
                                                PowerPoint prezentacija,
                               - pisanje                            vrsta organizama na području
                                                tablica za ponavljanje
                                                               Hrvatske

                               - usmeno izlaganje (opisivanje,  udžbenik, radna        - ponoviti i sistematizirati gradivo od
   Ponavljanje i            - frontalni     objašnjavanje)          bilježnica, tablica za    plaštenjaka do očuvanja i zaštite
68.  sistematizacija    ponavljanje  - individualni   - razgovor            ponavljanje, pribor za    biljaka i životinja
   gradiva               - rad u skupinama  - crtanje             crtanje i bojanje,      - usvojiti nove načine ponavljanja i
                               - pisanje             samoljepljivi papirići    organizacije nastavnog gradiva

                                                               - provjeriti stupanj usvojenosti
   Pismena provjera   provjera                              ispitni papir, pribor za   gradiva
69.                    - individualni   - metoda pismenog izražavanja
   znanja        znanja                               pisanje            - dobiti uvid u samostalnost i
                                                               sustavnost u zaključivanju
                                                               - vrjednovati stupanj usvojenosti
                               - usmeno izlaganje (opisivanje,
   Zaključivanje     zaključiva-  - frontalni                                     nastavnog gradiva
70.                              objašnjavanje)          anketa za evaluaciju rada
   ocjena        nje ocjena  - individualni                                   - obrazložiti predloženu ocjenu
                               - razgovor
                                                               svakog učenika te ju zaključiti

								
To top