KARTON NAUCNOG RADNIKA - DOC by V34M02

VIEWS: 245 PAGES: 10

									                KARTON NAUČNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Tomka
Prezime           Miljanović
Godina rođenja       1954
Mesto rođenja        Grabovica
Država           Bosna i Hercegovina
Zvanje           Docent
Titula           Doktor Metodike nastave biologije
e-mail           tomkam@ib.ns.ac.yu
Direktni telefoni      064 1610201
Telefoni lokali       350-122 lok. 680
Organizaciona jedinica   PMF, Departman za biologiju i ekologiju
Oblast i uza specijalnost  Biologija, Metodika nastave biologije
(ključne reči)       (Biologija, nastava, nastavne metode)

STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna Studije Biologije na PMF-u u Novom Sadu, upisala 1773./74.
biografija   godine i završila 1978. godine sa prosečnom ocenom 8,93. Od 07.
        09. 1978. godine do 07. 02. 1988. godine radila kao profesor
        biologije u Obrazovnom centru ,,Veljko Vlahović“ u Priboju na
        Limu, a od 08. 02. 1988. godine do 31. 11. 1998. godine u OŠ
        ,,Kosta Trifković“ u Novom Sadu. Poslediplomske studije iz
        Taksonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
        završila 1996. godine sa prosečnom ocenom 8,80. Od 01. 12. 1998.
        godine radi na PMF-u u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju
        odbranila 18. 12. 2000. godine na PMF–u u Novom Sadu.

STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUČNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraživač-pripravnik, Istraživač–
           saradnik, Naučni–saradnik,Viši naučni–saradnik, Naučni
           savetnik
1.  1998.     Asistent
2.  2001.     Docent

STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1978.
Mesto         Novi Sad
Institucija      Prirodno-matematički fakultet
Naslov diplomskog rada Kvalitativno i kvantitativno određivanje slobodnih
            aminokiselina u hemolimfi gusenica kukuruznog plamenca
            Ostrinia nubilalis Hübn. tokom dijapauze
Oblast         Biohemija
MAGISTERSKA TEZA
Godina       1996.
Mesto       Novi Sad
Institucija    Prirodno-matematički fakultet
Naslov teze    Taksonomska i genetička divergentnost populacija divljih
          vrsta suncokreta Helianthus giganteus L. i Helianthus
          maximiliani Schrader
Oblast       Taksonomija
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina       2000.
Mesto       Novi Sad
Institucija    Prirodno-matematički fakultet
Naslov disertacije Aktivno učenje u nastavi biologije u osnovnoj školi
Oblast       Metodika nastave biologije

PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                  BrojNAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.

PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                               Broj
 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika, objavljena od
 strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50.
Spisak rezultata R12                               Broj
 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja - naučna dela koja su
 recenzovana u međunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata
 kategorije R50.Spisak rezultata R13                              Broj
 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i
 imaju najmanje 15 autocitata.
1. Žderić, M., Miljanović, T. (2001): Metodika nastave biologije, PMF, Institut za biologiju,
  Novi Sad (univerzitetski udžbenik).
2. Miljanović, T., Žderić, M. (2001): Didaktičko-metodički primeri iz Metodike nastave
  biologije, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad (univerzitetski udžbenik).
3. Grujičić, M., Miljanović, T., Žderić, M. (2004): Metodika nastave biologije, Zavod za
  udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.
4. Miljanović, T. (2004): Aktivno učenje biologije, PMF, Departman za biologiju i ekologiju,
  Novi Sad (univerzitetski udžbenik).
5. Miljanović, T., Stojanović, S., Žderić, M. (1999): Botanički praktikum za osnovnu školu,
  Zmaj, Novi Sad.
6. Miljanović, T., Šimić, S., Žderić, M. (1999): Zoološki praktikum za osnovnu školu, Zmaj,
  Novi Sad.
7. Stojanović, S., Žderić, M., Miljanović, T., Lazić, D. (2000): Ekološki praktikum za osnovnu
  školu, Zmaj, Novi Sad.
8. Miljanović, T., Žderić, M., Stojanović, S. (2000): Antropološki praktikum za osnovnu školu,
  Zmaj, Novi Sad.
9. Milivojević, V., Miljanović, T. (2001): Biologija: praktikum za dodatnu nastavu za VIII
  razred osnovne škole, Agencija za otkrivanje i razvoj talenata, Novi Sad.
10. Grujičić, M., Miljanović, T., Žderić, M. (2002): Radna sveska iz biologije za 5. razred
  osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.
11. Grujičić, M., Miljanović, T. (2002): Radna sveska iz biologije za 6. razred osnovne škole,
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.
12. Grujičić, M., Miljanović, T., Bjelogrlić, D. (2002): Radna sveska iz biologije za 7. razred
  osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.
13. Grujičić, M., Miljanović, T., Žderić, M. (2002): Radna sveska iz biologije za 8. razred
  osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.
14. Grujičić, M., Miljanović, T., Žderić, M. (2003): Radna sveska iz biologije za 9. razred
  osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo.

Spisak rezultata R21                               Broj
 Poglavlje u knjizi; Pregledni članak u vodećem časopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).

1.
NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim
osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.

Spisak rezultata R22                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja).
Spisak rezultata R23                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).

1. Miljanović, T. (2001): Aktivno učenje u nastavi biologije na biološkoj nastavnoj ekskurziji, u
  Biodiverzitet i novi milenijum, ured. D. Lakušić, Društvo ekologa Srbije i Zavod za zaštitu
  prirode Srbije, Beograd, 131-147 (poglavlje u monografiji).
2. Miljanović, T., Miljanović, B. (2001): Biološke nastavne ekskurzije u specijalnom rezervatu
  prirode ,,Zasavica“, u ,,Zasavica 2001“, ured. R. Igić i S. Gajin, PMF, Institut za biologiju,
  Novi Sad i Goransko-ekološki pokret Sremska Mitrovica, 108-116 (monografija).
3. Miljanović, T. (2002-2003): Uporedna analiza rezultata testa sa prijemnog ispita iz biologije
  2001. i 2002. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Zbornik radova
  Prirodno-matematičkog fakulteta, Serija za biologiju, 31-32: 43-56, Novi Sad.
4. Miljanović, T., Sovilj S. (2003): Nastavni program biologije za osnovnu školu i njegova
  realizacija, Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije: rezultati
  komparativnih i prakseoloških proučavanja, 84-99, Filozofski fakultet, Novi Sad.
  (monografija).
5. Miljanović, T. (2003): Zaštita životne sredine u programima biologije osnovne i srednjih
  škola, Međunarodna eko-konferencija 2003, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih
  naselja, 99-104, Novi Sad (monografija).
6. Miljanović, T., Milivojević, V. (2003): Reforma osnovnoškolskih programa biologije,
  Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije: rezultati
  komparativnih i prakseoloških proučavanja, Filozofski fakultet, Novi Sad (monografija u
  štampi).
7. Miljanović, T. (2003): Žderić Milan, biolog, profesor univerzizeta, Znamenite ličnosti Srema:
  od početka I do kraja XX veka, str. 574, Filozofki fakultet, Odsek za istoriju i dr., Sremska
  Mitrovica.
8. Aleksić, N., Miljanović, T., ured. (2004): Profesor dr Milan Žderić prvi doktor Metodike
  nastave biologije u Srbiji, Edicija Dokumenti, četvrta knjiga, Ekološki pokret grada Novog
  Sada, Novi Sad.
9. Miljanović, T. (2004): Reforma gimnazijskih programa biologije, Strategija razvoja sistema
  vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije: rezultati komparativnih i prakseoloških
  proučavanja, Filozofski fakultet, Novi Sad (monografija u štampi).
10. Miljanović, T. (2004): Prof. dr Milan S. Žderić – biografija, u Profesor dr Milan Žderić prvi
  doktor Metodike nastave biologije u Srbiji,7-8 Ekološki pokret grada Novog Sada, Novi Sad.
  R23
11. Miljanović, T. (2004): Prof. dr Milan Žderić, prvi doktor Metodike nastave biologije u Srbiji
  u Profesor dr Milan Žderić, prvi doktor Metodike nastave biologije u Srbiji, 37-39, Ekološki
  pokret grada Novog Sada, Novi Sad. R23
12. Miljanović, T. (2004): Naučni rad prof. dr Milana Žderića u Profesor dr Milan Žderić, prvi
  doktor Metodike nastave biologije u Srbiji, 40-62, Ekološki pokret grada Novog Sada, Novi
  Sad. R23Spisak rezultata R31 - Tehnička rešenja                       Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom
 nivou (uz dokaz).


Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehničkog rešenja, za koga je rešenje rađeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehnička rešenja                       Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).
Spisak rezultata R33 - Tehnička rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumačenjima.
Spisak rezultata R34 - Tehnička rešenja                      Broj
Uređivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).
Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na međunarodnom nivou.
Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorga i rasa.
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja.        Broj
 Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI,
 kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno časopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje
 pet zemalja i ima međunarodnu recenziju, a izdaje ga međunarodna naučna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja.            Broj
 Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.

1.
Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu            Broj
međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili
registrovana naučna institucija, ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja          Broj
štampan u celini.

1. Miljanović, T., Atlagić, J., Boža, P. (1996): Genetic divergence of the populations of wild
  sunflower species H. giganteus L. and H. maximiliani Schrader, Proc of the 14th International
  sunflower conference, 1117-1122, Beijing –Shenyang, P. R. China.Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj,     Broj
koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih naučnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) časopisa kategorije
»vodeći nacionalni časopis«


1. Miljanović, T. (2001): Efikasnost aktivnog učenja biologije u odnosu na tradicionalnu
  nastavu, Nastava i vaspitanje, 3-4: 347-355.
2. Miljanović, T. (2002): Odnos učenika prema aktivnoj nastavi biologije, Nastava i vaspitanje,
  3: 155-165.
3. Miljanović, T. (2003): Prijemni ispit iz biologije kao pokazatelj usvojenosti gradiva iz
  srednjoškolskog programa biologije, Nastava i vaspitanje, 2-3: 168-178.
4. Miljanović, T., Jelovac, D. (2004): Efikasnost realizacije ekoloških sadržaja u gimnaziji
  aktivnom nastavom, Nastava i vaspitanje (u štampi).


Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja              Broj

1. Miljanović, T.(1985): Biljni organi (obrada nastavne jedinice u I razredu srednje škole
  grupnim oblikom rada), Ogledi i iskustva 2: 92-94, Užice.
2. Miljanović, T. (2001): Realizacija Nastavnim planom i programom predviđenih terenskih
  vežbi iz biologije u VII razredu osnovne škole, Pedagoška stvarnost, 1-2: 133-141.
3. Miljanović, T. (2001): Važni preduslovi za promene u načinu rada i postizanje većeg uspeha u
  nastavi biologije, Pedagoška stvarnost 5-6: 388-396.
4. Milivojević, V., Miljanović, T. (2002): Predlog rasterećenja nastavnih programa biologije za
   osnovnu školu, Pedagoška stvarnost, 1-2: 137-152.
5.  Miljanović, T. (2002): Analiza nastavnog programa i udžbenika predmeta Ekologija i zaštita
   životne sredine za I razred srednjih stručnih škola i njegova realizacija, Pedagoška stvarnost, 7-
   8: 589-601.
6.  Miljanović, T. (2004): Korelacija programa biologije za osnovnu školu sa programima
   geograsije, hemije i fizike, Pedagoška stvarnost, 1-2: 148-162.
7.  Stanisavljević, J., Miljanović, T. (2004): Eksperimentalna provera primene prirodnog
   zoološkog materijala u nastavi biologije, Pedagoška stvarnost, 3-4: 228-247.
8.  Stanisavljević, J., Miljanović, T. (2004): Analiza uticaja prirodnih vizuelnih nastavnih
   sredstava na razvoj motivacionih procesa kod učenika u nastavi biologije, Pedagoška stvarnost,
   5-6: 421-453.


Spisak rezultata R63 - Naučna kritika i polemika                    BrojSpisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja         Broj
štampano u celini.


NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan        Broj
u celini.


1. Miljanović, T., Miljanović, B. (2000): Uloga ekološkog obrazovnja i vaspitanja na smanjenje
  zagađenja hidroekosistema, na primeru Specijalnog rezervata prirode Zasavica, Uticaj
  ambalaže na životnu sredinu, temaski zbornik radova, 1129-1135, Tehnološki fakultet, Novi
  Sad.
2. Miljanović, T., Zakić, M., Alvadžin I. (2000): Doprinos vannastavnih aktivnosti ekološkom
  obrazovanju i vaspitanju učenika, Ekološka istina, zbornik radova, VIII naučno-stručni skup o
  prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine, 604-608. Soko Banja.
3. Miljanović, T., Miljanović, B., Papić, S. (2000): Biokutak u školi i njegov značaj u formiranju
  ekoloških navika učenika, Ekološka istina, zbornik radova, VIII naučno-stručni skup o
  prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine, 600-603, Soko Banja.
15. Miljanović, T., (2001): Efikasnost ekskurzija u nastavi biologije, ,,Zasavica 2001“, ured. R.
  Igić i S. Gajin, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad i Goransko-ekološki pokret Sremska
  Mitrovica, 117-123.
4. Miljanović, T., Carević, A. (2002): Analiza sadržaja iz fiziologije biljaka u nastavnim
  programima i udžbenicima biologije za osnovne i srednje škole, Bilten JDFB, 9, 1-10.
5. Grujičić M., Miljanović, T., (2002): Primena računara u obradi botaničkih sadržaja u nastavi
  biologije, Flora jugoistočne Srbije (u štampi).
6. Miljanović, T., Milivojević, V. (2003): Deliblatska peščara kao nastavni objekat, (u štampi).
7. Miljanović, T., Grujičić, M. (2003): Reforma osnovnoškolskih programa biologije u Srbiji i
  Republici Srpskoj, Trebinje (u štampi).
8. Miljanović, T. (2004): Reforma gimnazijskih programa biologije, Strategija razvoja sistema
  vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije: rezultati komparativnih i prakseoloških
  proučavanja, monografija (u štampi), Filozofski fakultet, Novi Sad.Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU   Broj
i Matice srpske.
Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu međunarodnog       Broj
značaja štampano u izvodu.
Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja       Broj
štampan u izvodu.
Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan   Broj
u izvodu.

1. Grubor-Lajšić, G., Miljanović, T.,Palanački, V., Glumac, S. (1979): Slobodne aminokiseline
  u hemolimfi gusenica Ostrinia nubilalis, IX Godišnji skup entomologa Jugoslavije, str. 39,
  Subotica.
2. Miljanović, T., Jelovac, D. (2004): Efikasnost realizacije ekoloških sadržaja u gimnaziji
  aktivnom nastavom, Zbornik apstrakta, str. 154, Prvi simpozijum ekologa Crne Gore, Tivat.Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.           Broj


1. Aktivno učenje u nastavi biologije u osnovnoj školi


Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza              Broj

1. Taksonomska i genetička divergentnost populacija divljih vrsta suncokreta Helianthus
  giganteus L. i Helianthus maximiliani SchraderPRODUKCIJA - UČEŠĆE NA PROJEKTIMA
Spisak projekata                                Broj
1. Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije
2. Tempus Joint European Institution Building Project "Improvement of Teaching Quality in
  South East Europe"PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                             Broj
1. Aktivno učenje ekoloških sadržaja u nastavi biologije u osnovnoj školi
PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                          Broj
1. Prirodna nastavna sredstva u savremenoj nastavi biologije
2. Uticaj savremenih didaktičkih medija na efikasnost nastave biologije


PRODUKCIJA - UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji                      Broj
  Zajednička istraživanja sa:PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA

Spisak recenzija                                 BrojPRODUKCIJA - UREDJIVANJE ČASOPISA

Spisak uredjivanja časopisa                           BrojNAPOMENA: Naziv časopisa, Uloga (urednik, kourednik,član uredjivačkog odbora, recenzent),
Godine od-do, Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći).


OSTALA DIDAKTIČKO-METODIČKA NASTAVNA SREDSTVA ZA OSNOVNU ŠKOLU
      DR TOMKE MILJANOVIĆ I SAR. (testovi i kontrolni zadaci)

1. Miljanović, T., Radišić, M. (1998): Biologija-V razred, testovi, Zmaj, Novi Sad.
2. Radišić, M. Miljanović, T. (1998): Biologija-VI razred, testovi, Zmaj, Novi Sad.
3. Miljanović, T., Radišić, M. (1998): Biologija-VII razred, testovi, Zmaj, Novi Sad.
4. Radišić, M., Miljanović, T. (1998): Biologija-VIII razred, testovi, Zmaj, Novi Sad.
5. Miljanović, T., Karapandžić, P. (2000): Testovi i kontrolni zadaci za vežbu i proveru znanja za
  V razted osnovne škole, Agencija za otkrivanje i razvoj talenata, Novi Sad.
6. Miljanović, T., Karapandžić, P. (2000): Testovi i kontrolni zadaci za vežbu i proveru znanja za
  VI razted osnovne škole, Agencija za otkrivanje i razvoj talenata, Novi Sad.
7. Miljanović, T., Karapandžić, P. (2000): Testovi i kontrolni zadaci za vežbu i proveru znanja za
  VII razted osnovne škole, Agencija za otkrivanje i razvoj talenata, Novi Sad.
8. Miljanović, T., Karapandžić, P. (2000): Testovi i kontrolni zadaci za vežbu i proveru znanja za
  VIII razted osnovne škole, Agencija za otkrivanje i razvoj talenata, Novi Sad.
9. Grujičić, M., Miljanović, T. (2003): Kontrolni zadaci iz biologije za 6. razred osnovne škole,
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo

								
To top