plan pracy 1 etap edukacyjny

Document Sample
plan pracy 1 etap edukacyjny Powered By Docstoc
					 Plan zintegrowanej pracy

wychowawczo- dydaktycznej

 w I etapie edukacyjnym      Opracowała: Barbara Maria Pikor
   Wrocław, 19.09.2001r.
               I ETAP EDUKACYJNY

                    KLASY I – III                 Kształcenie zintegrowaneKształcenie zintegrowane stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego
do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego
przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Musi być jednak
przestrzegana zasada, że codziennie w zajęciach pojawiają się treści związane z kształceniem w
zakresie języka ojczystego, matematyki, wiedzy o środowisku przyrodniczym i społecznym, a także
elementy wychowania plastycznego, muzycznego i technicznego, w takim wymiarze, aby
umożliwiało to zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.


     Celem kształcenia i wychowania na etapie nauczania zintegrowanego jest wspomaganie

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

A w szczególności:

 kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy
 kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi
 dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi lub przedstawicielami innej narodowości itp.
 kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego,
 regionu i kraju
 kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
 rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych
 uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią
 wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
Klasa pierwsza
                                             Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze            Formy i środki realizacji
                                             realizacji realizacji
                    1. Poznanie 5-ciu zasad przechodzenia przez
                                             skowa, muzyczna, plastyczna, skrzy-
                                              Edukacje: polonistyczna, środowi-
                      jezdnię.
                    2. Rozmowa n/t bezpieczeństwa w drodze do
                                               żowanie ulic – wycieczka.
                      szkoły na podstawie historyjek obrazkowych
                                                                   WRZESIEŃ
                      i planszy.
Bezpieczne poruszanie się po drogach
                    3. Rysowanie ruchu ulicznego.
publicznych.
                    4. Poznanie wybranych znaków drogowych.
Rozpoznawanie zagrożeń wynikających
                    5. Zabawy ruchowo-naśladowcze.
z zachowań własnych i innych ludzi oraz
                    6. Spotkanie z policjantem.
szukanie pomocy.
                    7. Nauka wiersza lub piosenki związanej z te-
                      matyką zadania wychowawczego.
                    8. Wycieczka na skrzyżowanie ulic-obser-
                      wowanie ruchu drogowego prawidłowe prze-
                      kraczanie jezdni.
                    1. Dyskusja n/t najczęstszych przyczyn powsta-
                      wania nieporozumień.
    Organizacja życia w klasie
                                                 Edukacja polonistyczna i
                    2. Czytanie dzieciom lektury „Jacek, Wacek i
                                                                   WRZESIEŃ
Tworzenie klimatu klasy przez wspólne
                      Pankracek” – M. Jaworczakowej – opraco-
ustalanie wewnętrznych zasad, w/g, któ-
                      wanie na podstawie lektury i doświadczeń
rych będą budowane doświadczenia
                      dzieci spisu najpoważniejszych grzechów
szkolne, aby dzieci czuły się osobiście
                                                 środowiskowa
                      szkolnych i ustalenie zasad właściwego za-
zobowiązane do ich przestrzegania.
                      chowania w szkole w oparciu o Kodeks
Stosowanie norm współżycia w klasie i
                      Ucznia.
szkole.
                    3. Wybór samorządu klasy – ustalenie jego
                      kompetencji.
                    1. Poznanie własnej klasy i jej wyposażenia.
                    2. Ofiarowanie kwiatów doniczkowych na rzecz
                      klasy.                                                 Klasa szkolna, e. polonistyczna,
                    3. Dekorowanie pomieszczenia:
Zagospodarowanie klasy jako miejsca     - pomoce dydaktyczne,
                                                                   WRZESIEŃ
pracy uczniów.               - prace plastyczno-techniczne.
Jestem uczniem.             4. Wycieczka po budynku szkolnym.
                                                 plastyczna, techniczna
Jak jest w szkole?.            Wzbogacenie słownictwa o nazwy przed-
Czy moja szkoła jest bezpieczna?.     miotów i urządzeń poznanych w szkole.
                    5. Poprawne poruszanie się po budynku szkol-
Sprzątanie Świata             nym i bezpieczna zabawa podczas przerw.
                    6. Dbałość o porządek i czystość najbliższego
                      otoczenia.

                    1. Integrowanie grupy poprzez gry i zabawy:
                     („Grupa bawi się i pracuje” – M. Jachimska).
                                             Edukacja motoryczno – zdrowotna,
                     - świetna zabawa,
                     - budowanie poczucia własnej wartości,
                                             polonistyczna, środowiskowa,
                     - nauka prawidłowej komunikacji,
                                                                   WRZESIEŃ
Poznajemy się bliżej!.
                     - uruchomienie procesów myślowych i
Porozumiewanie się w sytuacjach bli-
                       emocji sprzyjających uzewnętrznieniu
skich doświadczeniu dziecka: wyrażanie
                       treści, jakie ze sobą niosą.
własnego zdania, słuchanie innych, od-
                    2. Autoprezentacja – ugruntowanie poczucia
najdywanie różnic i podobieństw.
                      tożsamości i nawiązanie kontaktu z innymi
                                             plastyczna
                      osobami z grupy, lepsze poznanie się
                      uczniów.
                    3. Malowanie portretu nowego kolegi z klasy.
                                               Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                               realizacji realizacji
                     4. Zorganizowanie wystawki klasowej pt,.
                      ”Co słychać między nami pierwszakami?”,
                                                                      WRZESIEŃ
                      oraz umieszczanie na niej ustaleń klasowych
                      oraz informacji o tym, co lubimy, co sprawia
    Tydzień Turystyki          radość, cieszy i o tym, co złości i sprawia
                      przykrość.
                     5. Poznawanie oczekiwań nauczycielki i wyma-
                      gań w stosunku do uczniów oraz uczniów do
                      Pani.
                    1. Przygotowanie do uroczystości ślubowania klas
                      pierwszych /Hymn Szkoły/.
                                                    Edukacja polonistyczna, muzyczna,
                    2. Osłuchanie z poezją:
                      „Tarcza” – H. Łochocka
                                                                      PAŹDZIERNIK
                      „Koledzy” – M. Buczkówna
                                                    środowiskowa, techniczna
                      „Kto to może być?” – Z. Lengreń
Już jestem pierwszakiem!.         „Uczeń” – A. Kamieńska
                    3. Nauka piosenki „Alfabet”.
 - Pasowanie na ucznia         4. Dyskusja, nt. „Na czym polega odpowiedzialność
                      za dobre imię szkoły?”
                    5. Wykonanie galowych czapek akademickich jako
                      dodatek do stroju galowego na uroczystość
                      pasowania.
                    6. Wręczenie rodzicom zaproszeń na uroczystość
                      ślubowania.
                    1. Założenie hodowli rybek:
                     - przygotowanie niezbędnych naczyń i urzą-
                                                                      PAŹDZIERNIK
                       dzeń;
                                               Edukacja środowiskowa,
                     - wypożyczenie poradników i albumów z in-
                                               klasa szkolna /pomoc
                       struktażowym opisem dotyczącym hodowli
                       /warunki, dokarmianie, nazwa gatunkowa,
Kształcenie opiekuńczości u dzieci      tryb życia itp./
                    2. Ustalenie dyżurów i wybranie osób odpowie-                                               rodziców/
                      dzialnych za dokarmianie oraz gromadzenie
                      karmy.
                    3. Wdrażanie do obserwowania rybek i poznawania
                      ich trybu życia.
                    1. Działania na rzecz zdrowia i rozwoju:
                     - spotkanie z pielęgniarką,
                                               Edukacja motoryczno – zdrowotna: zabawy w
                     - częste spacery do parku /przebywanie na
                       powietrzu/,
                     - doskonalenie umiejętności samodzielnego
Dbałość o zdrowie i higienę ciała       przebierania się na lekcjach wychowania
                                                                      PAŹDZIERNIK

    „Jak dbać o zdrowie!”
                                               parku, środowiskowa, plastyczna,
                       fizycznego oraz ubierania przed wyjściem na
Dostarczanie wiarygodnych informacji o    spacer /zabezpieczenie poszczególnych części
tym jak właściwa dieta, higiena, odpo-    ciała w zależności od pogody/.
wiednie ubranie, poruszanie się, wpły- 2. Wyrabianie nawyków higieny osobistej:
wają na zachowanie zdrowia        - częste mycie rąk, zębów, uszu,
                     - szczotkowanie włosów,
HASŁO:                  - obcinanie paznokci itp.
                    3. Zorganizowanie wystawki z plakatami – „Jak
  „Jak dobrze być zdrowym!”
                                               polonistyczna
                      dbać o zdrowie?”
                    4. Nauka piosenki pt. „Kasia” związanej z tematyką
                      zadania wychowawczego.
                    5. Inscenizowanie utworu „Wojna z mikrobami”.
                                                Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze              Formy i środki realizacji
                                               realizacji realizacji
                      6. Zabawy ruchowe jako czynnik podnoszący
                       ogólną sprawność fizyczną.
                      7. Co dobre, a co zdrowe? Wyselekcjonowanie
                       produktów „zdrowej żywności”.
                     1. Spacery po parku – obserwowanie zmian za-
                       chodzących jesienią w przyrodzie (poznanie
                       fauny i flory najbliższej okolicy):
   ZŁOTA POLSKA JESIEŃ
                                                                PAŹDZIERNIK
                                                ekologiczna, polonistyczna,
                       - zbieranie atrybutów (darów) jesieni,
                       - komponowanie jesiennego bukietu (wrzos,
                                                Edukacja przyrodniczo –
                         liście, jarzębina).
                                                plastyczna, muzyczna
Jesień w malarstwie, sporcie, muzyce,   2. Nauka piosenek: „Jabłko” i „List, listeczek”.
poezji. Realizacja założenia w/g, którego 3. Malowanie impresji jesiennej.
należy umożliwić dziecku własną sen-   4. Osłuchanie z poezją o tematyce jesiennej.
sotwórczą interpretację tego, co widzi,  5. Zabawy ruchowo-naśladowcze (ruch zwierząt,
słyszy i poznaje.               drzewo na wietrze, spadający listek itp.)
                     6. Ptasi koncert – słuchanie odgłosów natury,
                       zarejestrowanych na taśmie magnetofonowej.
                       Utożsamianie ptaka z jego głosem i odwrotnie.
                    1. Poznanie specyfiki pracy nauczyciela na pod-
                                                                 14.10.01r
                                                E.polonist.
                                                muzyczna,
                                                plastyczna
                      stawie wywiadu z nauczycielką.
         DZIEŃ         2. Osłuchanie z piosenkami i wierszami
  EDUKACJI NARODOWEJ           okolicznościowymi.
                    3. Malowanie portretu nauczycielki.
Symbole i święta państwowe.       1. Poznanie godła, flagi państwowej, hymnu na-
                                                                 LISTOPAD
Tradycje kulturowe – rodzinne, lokalne,   rodowego, stolicy państwa i jej zabytków.
                                                e.polonisty.
narodowe.                2. Nauka wiersza Bełzy, „Kto ty jesteś?”
                                                Czytelnia
                                                szkolna,
Polska moją ojczyzną.          3. Oglądanie albumów z fotografiami miast i
Rocznica odzyskania przez Polskę nie-    zabytków (Kraków, Warszawa, Wrocław,
podległości.                Gdańsk).
                    1. EDUKACJA FILMOWA – stworzenie
Spotkanie ze sztuką – kino.                                                dyskusji, e. polonist
                      dzieciom okazji do emocjonalnego przeży-
                                                                 LISTOPAD
                                                KINO – film jako
Korzystanie z dorobku kultury.
                      wania bajki, do wzruszeń, dostarczenie wra-
Właściwe zachowanie się w miejscu
                                                preludium do
                      żeń wzrokowych. Film jako preludium do
publicznym.
                      wspólnej dyskusji.
Inspiracja do słownego i poza słownego
                    2. Dyskusja n/t sytuacji i postaci w filmie.
wyrażania treści i przeżyć.
                      Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez
                      próbę układania innego splotu wydarzeń.
   ŚWIĘTO ZMARŁYCH            Wyjście na cmentarz – odwiedzanie grobów
                      najbliższych, składanie kwiatów, zapalanie zni-
Pamiętamy o tych, którzy odeszli do
                      czy.
krainy cieni.
                      1. Pogadanka n / t znaczenia właściwego
                       organizowania miejsca do nauki i samej na-
                       uki  / rady i wskazówki /.
                      2. Planowanie czasu na naukę i odpoczynek.
   JAK SKUTECZNIE SIĘ
                                                                 LISTOPAD
                      3. Docenianie roli systematyczności i staranno-
                                                    Edukacja środowiskowa
     UCZYĆ ?               ści. Rozmowa o porządku w tornistrze i na
                       ławce szkolnej.
Organizowanie własnej pracy        4. Poznanie przyczyn nieefektywnej nauki
/ plan dnia, tygodnia /            / zmęczenie /
Moje miejsce pracy.            5. Rozmowa o porządku i bałaganie w piórniku
                       na podstawie lektury „ Plastusiowy pamięt-
                       nik” – M. Kownackiej. Przygotowanie scenki
                       na podst. książki – ćwiczenia dramowe.
                                              Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                             realizacji realizacji
                     1. Pogadanka n / t form grzecznościowych,
                       miłych gestów, bez których niemożliwe
                                                  Edukacja polonistyczna, środowiskowa
Wdrażanie do używania form          byłoby wzajemne kontaktowanie się ludzi.
grzecznościowych.             2. Przypomnienie o istnieniu magicznych słów:
Hasło „Bądź uprzejmy, na co         dziękuję, proszę, przepraszam, smacznego,
                                                                        GRUDZIEŃ
dzień i od święta”.             do widzenia, dzień dobry itp.
                     3. TEST: Jakich słów użyjesz, gdy:
                       / scenki rodzajowe /
Dostrzeganie związku między
                     4. Słuchanie dalszego ciągu lektury „Jacek,
zachowaniem , a uczuciami własnymi i
                       Wacek i Pankracek” – analiza i ocena
innych.
                       zachowania dzieci, konfrontowanie ich z
Kształcenie tolerancji i delikatności w
                       własnym postępowaniem.
ocenianiu innych.
  JA I MOJA RODZINA
   środowisko rodzinne ucznia
                                                     Edukacja polonistyczna, plastyczna
                   1. Samorzutne wypowiedzi dzieci na temat
                     życia rodzinnego , roli poszczególnych
                                                                        GRUDZIEŃ
Zajęcia i obowiązki rodziców w domu i
                     członków rodziny i ich obowiązków na
w pracy.                 podstawie przeżyć własnych i ilustracji
Członkowie rodziny.           „Moja rodzina”.
Co lubią jeść poszczególne osoby?   2. Malowanie n/t „Moja rodzina”,
Jak organizuje się odpoczynek, aby    „Ulubione zajęcia mamy, brata i
zregenerować siły?            moje”.                1. Przedstawienie środkami malarskimi tła i
                  atmosfery przedświątecznej własnego
                  domu / ubieranie choinki,
                  odwiedziny mikołajkowe, wigilia /.
                                              Edukacja polonistyczna, plastyczna, techniczna,
 NADCHODZĄ ŚWIĘTA       2. Wykonanie świątecznych upominków
                  dla członków rodziny.
                3. Kartki świąteczne i ozdoby choinkowe
                                                                        GRUDZIEŃ

 Tradycje w mojej rodzinie
                  – wspólne strojenie choinki klasowej.
                4. Słuchanie kolęd i pastorałek.
Tworzenie świątecznej atmosfery 5. Składanie świątecznych życzeń sobie
                  wzajemnie i pracownikom szkoły –
                  kształcenie umiejętności użycia języka
                  z wykorzystaniem elementarnych
                  zasad w zależności od okoliczności
                  /forma życzeń/.
                                              muzyczna
                6. Słuchanie baśni Andersena „Choinka”-
                  treści ekologiczne.
                                                 Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                                 realizacji realizacji
                     1. Sondaż n / t „ Jaki był dla ciebie stary rok i
                       co chciałbyś osiągnąć w nowym roku ?”-
                                                                   STYCZEŃ 2002r.
                       plany i marzenia osobiste .
                                                  BAL KARNAWAŁOWY
                      - motywowanie uczniów do urzeczywist-
                                                  edukacja polonistyczna
  STARY I NOWY ROK –              niania celów i stawiania nowych dążeń,
 próba syntezowania osiągnięć.       - umacnianie wiary we własne siły i możli-
                        wości osiągania sukcesu.
Uczestnictwo w zabawach będących
                     2. Zorganizowanie Balu Karnawałowego:
formą dziecięcej aktywności.
                      - wybór króla i królowej,
                      - konkursy,
                      - słodki poczęstunek,
                      - zabawa przy muzyce.
                     1. Spacer po parku –obserwowanie zjawisk i
     UROKI ZIMY            krajobrazu zimowego.
                                                  PARK, edukacja muzyczna,
                     2. Nauka piosenek o tematyce zimowej.
                                                  plastyczna, środowiskowa
                     3. Malowanie treści wiersza opisującego zimę.
                                                                   STYCZEŃ
Zima w malarstwie, sporcie i muzyce.   4. Zorganizowanie zimowej wystawy prac
                      plastycznych.
                     5. Sporty i zabawy zimowe przyjemne tylko wtedy,
                      kiedy są bezpieczne – pogadanka na temat
                      rozpoznawania zagrożeń wynikających ze
     Zabawy na śniegu          specyfiki pory roku         /
Odwołanie się do pomysłów, filmów,     poślizgnięcia, odmrożenia, złamania,
przeżyć dzieci.               chodzenie po krze, uderzenia twardą śnieżką itp. /
                     6. Lepienie bałwana.
                    1. Przygotowanie drobnych upominków dla
                      babci i dziadka.
  DZIEŃ BABCI I DZIADKA        2. Nauka piosenek okolicznościowych.
                    3. Drzewo rodowe: dziadkowie, babcie, mama,
                      tata i ja.
   Poznanie własnego ciała.     1. Zaproponowanie dzieciom ćwiczeń

                                                  OBSERWACJA, edukacja plastyczna
                      graficznych na tematy typu:
Omówienie z dziećmi cyklu tematów o    - „ Ja i mój tato” – stosunki wielkościowe
dojrzewającej w nich świadomości     - „ Pomagam opatrzyć koledze stłuczony
swojego ciała.                łokieć, palec, kolano itp.” – świadomość


                                                                   STYCZEŃ
Podobieństwa i różnice między ludźmi –    części ciała.
różnice w budowie fizycznej        - układanie z gotowych elementów / usta,
                                                  – ćwiczenia graficzne/ indywidualne cechy wyróżniające –      oczy, nos / podobizny kolegi po
wzrost, ubiór, kolor oczu, włosów,      wcześniejszym zaobserwowaniu kształtu i
kształt ust /.                wielkości ust, oczu i nosa, kształtu twarzy.
                    2. Wypełnianie konturu człowieka detalami
Działania na rzecz dbania o        typu brwi, rzęsy, uszy, kolano, stopa, dłoń
poszczególne części ciała. Higiena     itp.
osobista.               3. Wykonanie autoportretu – praca z lusterkiem.
                    1. Ocena zachowania dzieci z klasy na
 UCZYMY SIĘ TOLERANCJI I          podstawie własnych spostrzeżeń:
                                                  Dyskusja, Wywiady,
                                                                   STYCZEŃ
     OPIEKUŃCZOŚCI          - wypowiadanie zdań opisujących
                       postępowanie,
Jesteśmy kolegami w szkole i poza nią.  - wyrażanie własnego zdania,
                     - słuchanie innych,
                                                  Sondaże
                     - uwrażliwienie dzieci na potrzebę
Pamiętamy o chorych kolegach.         rozweselania i pocieszania chorego kolegi,
                                               Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                              realizacji realizacji
                      -  uświadomienie uczniom zależności
                        między dobrą atmosferą w klasie, a
                        zachowaniem i nauką wszystkich
                        rówieśników,
                      -  pożyczanie zeszytów, informowanie o
                        tym, co było w szkole.
    Jak sobie pomagamy?
Integracja treści w świecie ludzi i w
świecie zwierząt.            1. Zbieranie karmy dla ptaków i systematyczne
                      dokarmianie.
Zimowe pogotowie dla ptaków.
                                                             STYCZEŃ
                     2. Rozmowa z uczniami na temat smutnych i
Pomagamy ptakom przetrwać zimę.
                                                Edukacja polonistyczna,
                      przykrych sytuacji w ich życiu ze
Dostrzegamy uczucia innych.         zwróceniem uwagi na uczucia wtedy
Dzieci dowiedzą się, że w różnych      przeżywane oraz na gesty i zachowania
sytuacjach ludzie przeżywają różne     łagodzące je.
                                                środowiskowa
uczucia. Mają prawo się bać, być złym,  3. Zabawa dydaktyczna z „kartami uczuć" Co
smutnym, czuć się źle, cieszyć się,     czułeś, gdy.....
dziwić się itp.
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
które przeżywamy.
                     1. Samorzutne wypowiedzi na temat minionych
                                               polonistyczna,
                       ferii zimowych:
                                                             LUTY
                      - opisywanie przyjaciół poznanych na
                                               plastyczna
                                               Edukacja
   Powrót z ferii zimowych          zimowisku,
                      - opowiadanie zdarzeń.
                     2. Malowanie na temat „Jak spędziłem ferie”.
                       „Zabawy na śniegu”.
                     1. Spotkanie w bibliotece:
                                                   BIBLIOTEKA
                      - poznanie pomieszczenia i roli, jaką pełni,
     Już sam czytam!
                                                             LUTY
                      - zapoznanie z regulaminem
                       obowiązującym w bibliotece,
Umiejętność korzystania z biblioteki.    - założenie uczniom karty czytelnika,
                      - wypożyczenie książki.
                     1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
                                                Edukacja plastyczna,

                      przygotowań do Walentynek. Pogadanka na
                      temat pochodzenia święta św. Walentego.
     ŚWIĘTO SERC
                                                             LUTY
                     2. Przygotowanie serduszek walentynkowych i
                      pisanie na nich życzeń – obrysowywanie serca,
                                                techniczna
Zwrócenie uwagi na poprawne         cięcie po linii krzywej, projektowanie ozdób.
zachowanie się wśród rówieśników.    3. Wykorzystanie obdarowania się serduszkami do
                      ujawnienia własnych uczuć.

                     1. Słuchanie baśni, opowiadań i utworów
                       poetyckich jako inspiracja do słownego i
                       poza słownego wyrażania treści i przeżyć:
                      - wyodrębnianie postaci występujących w
                                                Edukacja polonistyczna,
     Bawimy się w teatr.
                                                motoryczno-zdrowotna
                        przedstawieniu,
                                                             LUTY
                      - wypowiedzi dzieci na temat treści,
Zabawy i gry teatralne, teatr        - czytanie z podziałem na role,
kartonikowy, kukiełkowy,          - wyjaśnianie terminów związanych z
pantomimiczny.                 teatrem.
                     2. Zabawy mimiczne, naśladowcze,
                       gestykulacja
                     .
                                                Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                               realizacji realizacji
                     1. Spacery w parku – obserwowanie wzrostu
                       roślin na przestrzeni kilku dni, tygodni,
                       miesięcy (obserwacja wycinka terenu
                       zielonego)
                                                      OBSERWACJE, edukacja środowiskowa, motoryczno – zdrowotna, plastyczna, MINI EKOLOGIA
   INTEGRACJA TREŚCI         2. Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt
    PRZYRODNICZO-            zaobserwowanych na wyznaczonym terenie.
                     3. Zabawa w środowisku przyrodniczym
    EKOLOGICZNYCH             „Koktajl zapachów”, „Paleta barw”.
                     4. Uwrażliwienie na piękno i kolory natury o tej
 Żegnamy zimę witamy wiosnę.         porze roku, przygotowanie do zajęć
                       artystycznych.
Uwrażliwienie na piękno budzącej się   5. Malowanie w plenerze.
                                                                                                  MARZEC
przyrody.                6. Malowanie na papierze makulaturowym na
                       długich przerwach na tematy ekologiczne.
Porządki w wiosennej przyrodzie.     7. Malowanie kamieni.
                     8. Rzeźba ze śmieci – kompozycja artystyczna z
Czy istnieje „śmieciowy” problem?      surowców wtórnych (puszki, butelki, pudełka
                       itp.)
                     9. Wspólne segregowanie śmieci.
Umiejętność obserwacji środowiska    10. Zaopiekowanie się fragmentem terenu
naturalnego i samodzielnego         zielonego wokół budynku szkolnego.
wnioskowania wynikającego z       11. Wprowadzenie pojęć i treści przyrodniczo-
                                                                                                  KWIECIEŃ
doświadczeń.                 ekologicznych.
                     12. Słuchanie, czytanie i omawianie tekstów
Poczucie własnej wartości i przydatności   literackich związanych z przyrodą –
dla środowiska                kształcenie właściwego stosunku do flory i
                       fauny.
                     13. Zagrożenie przyrody i sposoby ochrony jej
                       piękna:
Kształcenie opiekuńczości i         ZAŁOŻENIE KLASOWEGO KLUBU
odpowiedzialności.              MŁODEGO EKOLOGA.
Umiejętność prowadzenia prac       14. Założenie w klasie kącika przyrody:
pielęgnacyjnych.              - wykonanie metryczek roślin,
                      - opiekowanie się kwiatami,
Dzień Patrona Szkoły            - obserwowanie roślin.
                     15. Wycieczka do ogrodu botanicznego –
                        dostrzeganie różnorodności fauny.
                        Porównywanie jakościowe i ilościowe.
                     16. Gazetka okolicznościowa.
                     1. Dni Służby Zdrowia.
                                                lekarza, wywiad, edukacja polonistyczna,
                      Spotkanie z pielęgniarką – poznanie pracy w tym
                      zawodzie – wywiad.
                                                Wizyta w gabinecie pielęgniarki lub
                     2. Wykonanie dyplomów okolicznościowych dla
    „Tydzień dla serca”         pań pracujących w szkolnym gabinecie
                      lekarskim.
                                                                                                  KWIECIEŃ
                     3. Złożenie życzeń i wręczenie kwiatów
 „SZLACHETNE ZDROWIE”            przedstawicielom szkolnej służbie zdrowia za
                      rzetelną pracę i opiekę nad uczniami.
Opieka lekarska.             4. Opowiadanie przygody na podst. historyjki
Miłe złego początki.            obrazkowej i redagowanie zdań
Dbamy o chorych.              wykrzyknikowych przestrzegających przed
                                                środowiskowa
Jestem czysty i zadbany.          lekkomyślnością i brawurą.
                     5. Układanie listu do chorego kolegi w oparciu o
                      rozsypankę wyrazową lub zdaniową – części
                      składowe listu, zwroty grzecznościowe.
                                              Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze            Formy i środki realizacji
                                             realizacji realizacji
                    6. Słuchanie lektury „Kukuryku na ręczniku” –
                     M. Kownackiej – wyodrębnienie
                                                                              KWIECIEŃ
                     przedmiotów potrzebnych do utrzymania
                     czystości. Samorzutne wypowiedzi na temat
                     higieny.
                    7. ZAGADKI – związane z tematem, układanie
                     zagadek o wybranym przedmiocie.

                    1. Poznanie staropolskich zwyczajów
                     związanych z Wielkanocą na podstawie
                                                                              KWIECIEŃ
                     czytanek i własnych przeżyć.
                                              polonistyczna,
 TRADYCJE I ZWYCZAJE         2. Świąteczny stroik – kompozycja.
                                              techniczna,
                                              wycieczka
   WIELKANOCNE            3. Wspólne redagowanie życzeń świątecznych,
                                              Edukacja
                     adresowanie kartek i wysłanie ich na poczcie.
                    4. Świąteczny zajączek – wykonanie rekwizytu
                     z rolki po papierze toaletowym i wydmuszki.
     WYCHOWANIE          1. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja.
                                             obserwacja ukierunkowana, spacery do parku, nad rzekę,
     REGIONALNE            Ważność daty dla Polaków. Wzbogacenie
                     słownictwa uczniów o terminy: ustawa,
                                             na pocztę, na starówkę, na plac zabaw, wycieczka do
                                             Edukacja polonistyczna, środowiskowa, plastyczna,
                     konstytucja, prawa, obowiązek, patriota,
  Nasza Ojczyzna – Polska        dokument.
                    2. Oglądanie albumów z miastami i odszukiwa-
                     nie ich na mapie.
Polska od gór do morza.        3. Nauka na pamięć wiersza „Ojczyzna” A.
Moja Ojczyzna jest piękna.        Słonimskiego
                    4. Poznanie nazwy ulicy, przy której mieści się
                                                                               MAJ
Czy znasz swoje miasto?          szkoła
Wycieczka po starówce i szlakiem    5. Znajomość swojego adresu zamieszkania.
turystycznym w celu praktycznego    6. Obserwacja krajobrazu najbliższej okolicy
poznania walorów miasta.         / ukształtowanie terenu, rzeki, roślinność,
                     place zabaw, parki, obiekty rekreacyjne,
    DNI WROCŁAWIA           ważniejsze zakłady pracy, punkty usługowe/,
                     stara i nowa zabudowa.
Dowiadywanie się o historii miasta z  7. Wycieczka do muzeum historycznego lub      muzeum
legend, podań, opowiadań i        muzeum architektury.
przewodników.             8. Wrocław moje miasto – szkicowanie
                     charakterystycznych obiektów.
                    1. Pasowanie na czytelnika.
                    2. Założenie kącika ciekawej książki.
                                                     Biblioteka, edukacja polonistyczna, plastyczna,
                     Swobodne wypowiedzi na temat książek i
                     korzyści z tego wynikających – książka jako
    Święto książki i prasy       skarbnica wiedzy oraz jako środek
                     terapeutyczny gdy ktoś jest „szarakiem”,
                     egoistą, kłamczuchem, tchórzem,
                     nieśmialym.
                                                                               MAJ
                    3. Ulubieni bohaterowie naszych książek.
Zaspokojenie skłonności dziecka do   4. Wyjście do księgarni, poznanie pracy
identyfikowania się z bohaterem      sprzedawcy.
                                                     wyjście do księgarni
pozytywnym, potrzeby wzruszeń,     5. Przypomnienie zasad kulturalnego
emocjonalnych doznań i wzorów       obchodzenia się z książką.
zachowań.
                                              Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze             Formy i środki realizacji
                                              realizacji realizacji
                    1. Wyjście do siedziby straży pożarnej –
                      poznanie pracy strażaka.
                    2. Słuchanie wiersza „Chłopiec z zapałkami” i
                                              polonistyczna, plastyczna, motoryczno –
                      lektury „Jak Wojtek został strażakiem”
 Św. Florian – patron strażaków      - ukazanie przyczyn i skutków pożaru,
                      - określanie cech Wojtka : szybki, zwinny,
                                              Wycieczka do remizy, edukacja
Dzielni strażacy – rozbudzanie szacunku     śmiały, uczynny, bohaterski, odważny,
do ludzi, którzy narażając własne życie     zaradny, odpowiedzialny,
                                                                           MAJ
ratują innych.               - określenie cech Adasia :lekkomyślny,
                        bezmyślny, nieostrożny, nieprzewidujący,
                      - ułożenie hasła z rozsypanki
                        Z MAŁEJ ISKRY DUŻY POŻAR !
Rozpoznawanie zagrożeń i szukanie    3. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Pali
pomocy w sytuacji zagrożenia.
                                              zdrowotna
                      się”.
                    4. Projektowanie znaku – zakaz palenia ognia w
                      lesie.
                    5. Rysowanie na temat fragmentu lektury.
                    1. Wypisywanie skojarzeń do słowa „mama”.
                    2. Samorzutne wypowiedzi na temat
                      najczęstszych zajęć mamy i taty, ich zalet,
                                                  Edukacja polonistyczna, plastyczna, techniczna,
                      zainteresowań.
                    3. Praca w grupach – ustalenie w jaki sposób
                      można pomoc mamom.
  ŚWIĘTO MATKI I OJCA           Ukazanie różnych sposobów wyrażania
                      wdzięczności, miłości, przywiązania,
                                                  muzyczna, Spotkanie z rodzicami
                      szacunku.
                                                                           MAJ
Moi rodzice.              4. Samodzielne wykonanie upominku dla mamy
Za co kocham mamę?             i taty.
Co najbardziej cenię u taty?      5. Portret mamy i taty.
Jak pomagam rodzicom?          6. Słuchanie lektury „Nasza mama
                      czarodziejka”.
                    7. Nauka piosenek okolicznościowych.
                    8. Koncert życzeń dla rodziców – nagranie na
                      taśmę magnetofonową wypowiedzi dzieci o
                      rodzicach i życzeń dla nich.
                      Spotkanie z rodzicami.
                    1. Nasze ulubione zabawy – samorzutne
                                                polonistyczna, plastyczna, PLAC ZABAW
                      wypowiedzi w oparciu o przeżycia własne.
    ŚWIAT DZIECKA          2. Nauka piosenki, „Choć niewiele mamy lat”
                                                Edukacja środowiskowa, muzyczna,
                    3. Rozmowy o przyjaźni na podstawie wierszy i
Umiejętne uczestnictwo w zabawach i     opowiadań:
grach z zachowaniem obowiązujących     - próba zdefiniowania przyjaźni,
                                                                           CZERWIEC
reguł.                   - wskazywanie różnic między przyjaźnią a
Konstruowanie zabawy wg własnego        koleżeństwem,
pomysłu.                  - określanie cech dobrego przyjaciela.
                    4. Wyjście na plac zabaw – wspólne gry i
Dzień Sportu                zabawy.
                    5. Wyjście do teatru jako prezent od rodziców.
Działalność twórcza – kształcenie    6. Zorganizowanie konkursu plastycznego n/t
estetycznej kultury.            „Świat za 100 lat”.
                                           Miejsce Termin
   Zadania wychowawcze           Formy i środki realizacji
                                           realizacji realizacji
                  1. Pamiętnikowe pisanie – poznanie i
   WAKACYJNE PLANY          układanie rymowanek do pamiętnika:
                                            środowiskowa, muzyczna
                                            Edukacja polonistyczna,
                   - zwrócenie uwagi na estetykę wpisu i
                     ilustrację.
                                                         CZERWIEC
                  2. Wakacyjne rady:
Wesoło i bezpiecznie wypoczywamy w  - układanie i pisanie haseł –rad dotyczących
czasie wakacji              bezpiecznych zabaw w czasie wakacji,
                   - spis zabaw na wakacje.
                  3. List do ministra wakacji z życzeniami
                    uczniów.
                  4. Konkurs poznanych piosenek.
Klasa druga
  Zadania wychowawcze;
                  Problematyka; forma i środki realizacji    Termin realizacji
   ośrodek tematyczny

                  1. Wspomnienia z wakacji.
                  2. Przepisy ruchu drogowego; utrwalenie
Żegnajcie wakacje!          wiadomości.
Witaj Szkoło!           3. Zasady życia w grupie rówieśniczej w
                   szkole. Ustalenie reguł. Bezpieczne
Jesteśmy gospodarzami klasy.     poruszanie się po szkole.
                   Zagospodarowanie sali lekcyjnej.       WRZESIEŃ
Między nami drugoklasistami.    4. Jacy jesteśmy!
                   Nasze wady, zalety, przyzwyczajenia,
                   ulubione zabawy, hobby.
                  5. Praca sadownika jesienią.
Dary jesieni.           6. Znaczenie owoców i warzyw dla zdrowia.
Promocja Zdrowia           Przetwórstwo owocowo – warzywne.

                  1. Słuchanie baśni, legend, podań – podróże
                   po mapie. Zabytki.
Najstarsze polskie miasta i    2. Z historii Polski. Ważne daty i rocznice
legendy z nimi związane.       oraz ich znaczenie dla Polaków.
                  3. Warunki i metody pracy w szkolnictwie na
Poznajemy Święto Edukacji       przestrzeni dziejów.           PAŹDZIERNIK
Narodowej i dzieje szkoły.     4. Reforma szkolnictwa.
                  5. Nauka analizowania zachowania, sytuacji
Może dobrze, może źle.        oraz wybierania trafnego rozwiązania
Poznajemy zasady ułatwiające     problemu. Jak skutecznie mówić nie.
podjęcie decyzji.         6. Pogoda i narzędzia do jej pomiaru.
                   Ruch Ziemi a pory roku.
Złota polska jesień.         Przyroda jesienią.

                  1. Pośmiertna sława. Pomniki jako pamiątka
                   narodowa. Okazywanie czci zmarłym.
Pamiętamy o tych, którzy odeszli  2. Z kart historii. Poznanie losów Ojczyzny
do wieczności.            sprzed 80 lat. Znaczenie słowa „wolność”.
                   Zabawa tematyczna „Znam swój kraj” –
Rzeczpospolita Polska moją      rozpoznawanie i określanie
Ojczyzną.               najważniejszych regionów Polski (morze,
Święto naszej Ojczyzny.        góry, jeziora, Warszawa i Wrocław).
                                           LISTOPAD

Bawimy się słowem – koledzy
                  3. Układanie rymów i rymowanek. Poznanie
                   różnych technik pisania wierszy ( wg liter
mistrza.
                   alfabetu, wiersz do imienia, wiersz do
                   rysunku).
Andrzejkowe wróżenie.       4. Zorganizowanie zabawy połączonej z
                   wróżbami. Integrowanie grupy.
   Zadania wychowawcze;
                 Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny

                 1. Symbole i atrybuty bajek i baśni.
                 2. Co śmieszy, co smuci, a co uczy jak
Lektura uczy, bawi i wychowuje.   postępować? Morały bajek.
                   Wspólne czytanie, analiza, układanie
Moje spotkanie z Calineczką.     planu zdarzeń. Ocenianie postaci
                   bajkowych. Oglądanie na video wersji
                   filmowej bajki.
   Kim jest przyjaciel ?                           GRUDZIEŃ
                   Malowanie bohaterów w akcji.
Przyjaciele Kubusia Puchatka.   3. Grudniowe święta i ich specyfika.
                 4. Zwyczaje polskie związane z Bożym
                   Narodzeniem.
Święta tuż, tuż !!!        5. Integrowanie grupy, ubieranie choinki,
                   śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem
                   i składanie życzeń.
                1. Zorganizowanie Balu Karnawałowego.
    Noworoczne spotkanie   2. Bohater pozytywny i negatywny.
      z Kopciuszkiem     Losy Kopciuszka.
                3. Poznawanie wszechświata.
Czas ziemski.           Układ słoneczny. Czas obiegu innych
Ziemia i inne planety.       planet dookoła słońca.
                4. Zasady żywienia, higiena, sport.
Moda na zdrowie          Zagrożenia dla zdrowia.
Promocja Zdrowia        5. Organizacja życia rodzinnego.
                  Poprawne stosunki panujące w rodzinie.
Ja i moja rodzina.       6. Samodzielne wykonanie prezentów dla     STYCZEŃ
                  seniorów rodu. Okazywanie
Pamiętam o Dniu Babci i Dziadka  przywiązania i szacunku. Składanie
                  życzeń.
Pomagam ptakom przetrwać zimę. 7. Zorganizowanie zimowego pogotowia
                  dla ptaków.
  Bezpiecznie spędzam
                 1. Co miłe, a co bezpieczne ?
   ferie zimowe        2. Przestrogi i rady na ferie zimowe.
                 3. Lepienie bałwana.
                                         LUTY
Zabawy i sporty zimowe.       Rzucanie śnieżkami do celu.
                 4. Właściwe zabezpieczenie ciała przed
                   zimnem.
   Zadania wychowawcze;
                 Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny


                 1. Film, przedstawienie i książka.
Baśnie, bajki, bajeczki.       Korzystanie z dorobku kultury.
                 2. Klasyka dziecięca. Bohater pozytywny.
                 3. Skamieniałości i wykopaliska.
Dinozaury.              Tropienie przeszłości i odnajdywanie
                   tajemnic natury.
                                       MARZEC
                 4. Obcowanie ze sztuką i twórczość
Ze sztuką na „Ty”          dziecięca (muzyka, teatr, malarstwo,
                   taniec). Różnorodność środków
                   stylistycznych w sztuce.
Portrety sławnych Polaków.    5. Sylwetki sławnych Polaków i ich udział
                   w kulturze europejskiej.


                 1. Warunki sprzyjające rozwojowi roślin.
  Witamy wiosnę w parku       Rozmnażanie i rozwój roślin.
    i w ogrodzie       2. Nabywanie nawyków i umiejętności
                   dbania o zdrowie.
                   Aktywny wypoczynek. Sport.
Żyję zdrowo !!!          3. Zagrożenia dla zdrowia i życia
                   człowieka oraz przyrody, której jest   KWIECIEŃ
                   częścią. Sposoby zapobiegania im i
Święto Ziemi             likwidacja skutków.
                   Działalność w Klubie Młodego
Tradycje wielkanocne w polskiej   Ekologa.
kulturze.             4. Tradycje , zwyczaje i obrzędy związane
                   z porą roku.


                 1. Obrazy z historii Polski.
   Poznajemy święto        Państwo – struktura, urzędy, symbole,
                   wybory, ważne daty i rocznice.
   Konstytucji 3 Maja      2. Spacery po Wrocławiu – zwiedzanie
                   miasta. Poznawanie legend i historii
                   naszego miasta.
Wrocław –moje miasto         Informator o Wrocławiu.          MAJ
                 3. Poznajemy zawody, które nas fascynują.
Kim będę w przyszłości ?       Odpowiedzialność społeczna i specyfika
                   pracy w danym zawodzie.
Pamiętam o życzeniach        Zawody zapomniane i bardzo osobliwe.
dla rodziców.           4. Kultura rodzinna jako źródło wiedzy o
                   wartościach.
   Zadania wychowawcze;
               Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny
               1. Fantazja.
                 We śnie wszystko jest możliwe.
                 „Niezwykła podróż z mojego snu” –
W krainie marzeń.
                 malowanie wydarzeń inspirowanych
                 marzeniami sennymi.
               2. Poznawanie i rozwiązywanie
Z techniką za pan brat.
                 problemów technicznych.
Życie ludzi dawniej i dziś.
                 Rozwój techniki.            CZERWIEC
                 Majsterkowanie i bezpieczeństwo.
Wakacyjna mapa Polski
                 Planowanie pracy.
               3. Mapa Polski, Europy, Świata.
Niedługo wakacje !!!
                 Sporządzanie map turystycznych.
                 Sposoby podróżowania.
               4. Rady do wakacyjnego plecaka.
                 Bezpieczeństwo na wakacjach.
Klasa trzecia
   Zadania wychowawcze;
                  Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny

 Dzień dobry, trzecia klaso !!!
                  1. Dzielenie się wrażeniami, opisywanie miejsc,
                   obiektów, osób, zabaw. Przeglądanie zdjęć i
I znów się spotykamy.         opowiadanie o ciekawych sytuacjach.
Przedłużamy wakacje we       2. Planowanie atrakcyjnych zabaw, wycieczek,
wspomnieniach.            imprez kulturalnych. Wspólnie jesteśmy
                   odpowiedzialni za tworzenie klimatu klasy.
                                           WRZESIEŃ
W szkole może być miło.        Nasze obowiązki szkolne i zainteresowania.
                  3. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
                   Przypomnienie zasad ruchu pieszego, poznanie
Bezpiecznie włączamy się do      znaków drogowych (symbolika).
ruchu drogowego.          4. Poznanie dziejów miasta, zabytków i osób,
                   które tworzyły dzieje.
Wrocław dawniej a dziś        Muzeum Medalierstwa.


                  1. Zmiany zachodzące w przyrodzie – wycieczka
    Czas pożegnać lato !      do sadu. Obserwacja jesiennego zbioru
                   owoców. Praca sadownika.
                   Promocja Zdrowia – owoce źródłem cennych
Witamy jesień w polu i w lesie.    witamin - degustacja.
                  2. Prowadzenie wywiadu ze swoim nauczycielem
Nasi Nauczyciele.           – sztuka zadawania pytań.
Zaczarowany świat techniki.    3. Zaczęło się od kółka – jak postęp techniczny
Nad krajobrazową mapą Polski.     wpływa na życie człowieka.
                  4. Rzeki, morza, góry, jeziora –
                                           PAŹDZIERNIK
                   walory turystyczne różnych okolic.
Ja i moje rodzeństwo – uczymy   5. Poprawne stosunki rodzinne – sprawiedliwy
się żyć w przyjaźni          podział obowiązków. Uczucia łączące rodzinę:
                   miłość, szacunek, zaufanie. Miłe słowa
                   świadczące o uczuciach oraz gesty wyrażające
Świat zmienił kolory         je.
                  6. Co wiemy o jesieni – quiz.
                   Jesień widziana oczami dziecka.
                  1. Na cmentarzu – śladami bohaterów z
Pamiętamy o tych, którzy odeszli   przeszłości.
do wieczności.           2. Wycieczka do Muzeum Narodowego –
                   sarkofagi książąt śląskich i rycerzy.
W hołdzie małym i dużym        Święto Niepodległości.
żołnierzom.            3. Znamy symbole narodowe.
Orzeł biały naszym godłem.      Rośniemy dla Polski i jesteśmy
                   Europejczykami.                 LISTOPAD
                   Miejsce Polski na mapie Europy.
                   Flagi państw europejskich.
Wody i ich znaczenie w przyrodzie. 4. Krążenie wody w przyrodzie – woda
Klub Młodego Ekologa         jako skarb natury.
   Zadania wychowawcze;
                  Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny

   Spotkanie z Mikołajem     1. Kim jest św. Mikołaj ?
                   Sztuka obdarowywania i pocieszania innych.
                  2. Uczymy się pisać list. Poznajemy bohaterki i
Prowadzimy korespondencję.      skrzata z książki „Pan Słówko ma głos”.
                  3. Biblijne scenki rodzajowe.
Na straży poprawności języka     Malujemy na szkle.
                   Pomoc w pracach domowych.
W oczekiwaniu na święta.      4. Wspólne świętowanie – podtrzymywanie       GRUDZIEŃ
Pielęgnujemy tradycję świąt      zwyczajów i tradycji rodzinnych.
                   Wykonanie zabawek na choinkę;
Bożego Narodzenia           Strojenie choinki.
                  5. Nauka kolęd i pastorałek – gra na dzwonkach
Gwiazdkowe prezenty          diatonicznych; popisy dzieci uczących się gry
                   na innych instrumentach muzycznych.
                  6. Spotkanie przy choince – życzenia.


    Z Nowym Rokiem
    raźnym krokiem       1. Noworoczne życzenia dla świata od dzieci.
                  2. Organizujemy zimowe pogotowie dla
Pomagamy ptakom przetrwać zimę    zwierząt. Jestem młodym ekologiem.
                  3. Stolica Polski teraz i na przestrzeni dziejów.
                  4. Bliższe i dalsze pokrewieństwo –
Warszawa dziś i w przeszłości     drzewo genealogiczne.
                   Pamiątki rodzinne. Życzenia i wiersze dla    STYCZEŃ
Pamiętamy o Babci i Dziadku      seniorów rodu – wieczornica.
                  5. Szkolne zabawy i przygody, które nas łączą.
                   Akceptujemy się wzajemnie i jesteśmy
Bawimy się zgodnie i bezpiecznie   tolerancyjni w stosunku do upodobań innych.
                   Formy grzecznościowe na co dzień i od święta.
      Anaruk –         1. Jak żyją dzieci na innym kontynencie ?
  mój przyjaciel z Grenlandii     Co nas łączy, co dzieli, a co fascynuje ?
                  2. Chopin i jego muzyka.
                    Osłuchanie się z muzyką poważną.
Ku pamięci F. Chopina         Poznanie niektórych epizodów z życia      LUTY
                    artysty.
                    Malowanie muzyki Chopina.
Zwierzęta zimą           3. Przygotowanie się zwierząt do zimy.
                  4. „Ortofanek” uczy, bawi i wychowuje.
                    Wdrażanie do zdobywania wiedzy i
                    korzystania z czasopism dziecięcych.
   Zadania wychowawcze;
                  Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny

                  1. Człowiek i jego uczucia – koleżeństwo,
    Nie czyń drugiemu,       przyjaźń, radość, smutek.
                  2. „Oto jest Kasia” – czytamy i opowiadamy
    co tobie nie miłe       lekturę szkolną.
                  3. Gry dramowe:
Przyjaźń najpiękniejszą rzeczą na   „Kłótnia z kolegą”
świecie.                „Jak przepraszać”
                    „Podaj rękę na zgodę”.            MARZEC
Bawimy się w teatr.         4. Wyjście na aktualną sztukę dla dzieci.
                  5. Praca w grupach – „Wesołe teatrzyki” -
                    zabawa w teatr; oglądanie przygotowanych
Co w trawie piszczy ?         przedstawień.
Czy już widać wiosnę ?       6. Przedwiośnie w przyrodzie – wycieczka
                    w poszukiwaniu oznak nadchodzącej wiosny.
                    Ogród botaniczny.

Primaaprlisowe żarty i dowcipy   1. Weseli żyją dłużej – czym jest stosowny i
                    niestosowny żart.
 Tradycje i zwyczaje związane z   2. Najweselsze fragmenty lektury
     Wielkanocą          „Dzieci z Bullerbyn”.
                  3. Karty świąteczne symbolem pamięci – uczymy
                    się nadawania życzeniom cech indywidualnych
   Promocja Zdrowia         adresata.
                  4. Śmigus – dyngus kultura polewania się wodą.
    Szlachetne Zdrowie     5. Przestroga przed łakomstwem -         KWIECIEŃ
Jak ustrzec się przed chorobą ?    inscenizacja „Chory kotek”.
                  6. „Na zdrowie” –poznajemy fraszkę
Chrońmy przyrodę – strażnicy      J. Kochanowskiego.
                    Sposoby wzywania pogotowia ratunkowego;
środowiska naturalnego.
                    Termin przydatności do spożycia artykułów –
                    uważne czytanie.
Ziemi na ratunek          7. Jestem Młodym Ekologiem –
                  aktywna praca w Klubie Młodego Ekologa.
                 1. Znaczenie wyrazu konstytucja.
 WIWAT TRZECI MAJ         Wpajanie szacunku dla tradycji
                  narodowych.
                 2. Poznajemy „wielkiego” człowieka.
Adam Mickiewicz – sławny poeta   Wieszcz narodowy – kto to taki?
                 3. Jak to z książką było?
                  Lekcja biblioteczna.
                  Quiz – „Czy wiesz, że.....?”        MAJ
 Za co najbardziej kocham
    moją mamę ?        4. Próba wyjaśnienia słów:
                  „Wiersze to są oczy na świat otwarte
                  ze zdumienia”.
                 5. Mama jest dobra na wszystko –
                  miłość matki najcenniejszym skarbem.
                  Dzień Matki w różnych krajach świata.


  Zadania wychowawcze;
                 Problematyka; forma i środki realizacji Termin realizacji
   ośrodek tematyczny
              1. W trosce o uśmiech dziecka –
               gromadzimy słowa kojarzące się z
 1 czerwca Międzynarodowy   pojęciem „pokój”.
     Dzień Dziecka   2. Nie jesteś sam – działalność UNICEF-u
               Prawa dziecka w świetle Konwencji
Oceniamy siebie i innych   Praw Dziecka.
               Poznanie adresu i numeru telefonu do
ABC dobrego zachowania    Terenowego Komitetu Ochrony Praw
               Dziecka.
Uroki nadmorskiej przyrody 3. Potyczki z językiem polskim – dobre
                                   CZERWIEC
               rady dla uczniów na dalszą drogę
               edukacji w szkole.
               Trzy lata razem. Przypomnienie
Hurra !!! Wakacje !!! 4. znanych powiedzeń związanych z
               upływem czasu.
              5. Przepis na udane wakacje.
               Miejsca, które warto zobaczyć.
              6. Życzenia nauczycielki:
               „Niech innym z Wami będzie dobrze”.
               Bezpieczeństwo podczas wakacyjnych
               zabaw i wędrówek.
Plan zintegrowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej opracowano w oparciu o
następujące pozycje:


1. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III
  Z Ekoludkiem w szkole – H. Kitlińska – Pięta
2. Program nauczania środowiska społeczno –przyrodniczego z elementami edukacji
  ekologicznej w klasach I – III – H. Kitlińska- Pięta
3. „ Misja Szkoły” - kierunki zmian i zamierzeń oraz rozwiązań organizacyjnych i
  dydaktycznych począwszy od roku szkolnego 2000/2006 (przez 6 lat )
4. Postrzegamy świat całościowo - zintegrowane nauczanie w klasie I
5. Program edukacyjny „Spójrz inaczej” – A. Kołodziejczyk
Korelacja czy integracja – poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla
nauczycieli klasy III szkoły podstawowej – H. Fajcht, J. Garstka, A. Jabłońska, D.
Miązek

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:120
posted:3/11/2012
language:Polish
pages:27