fritsflits helemaal 4 nov

Document Sample
fritsflits helemaal 4 nov Powered By Docstoc
					                       Nieuwsflits van de Frits de Zwerverlaan 7
                     Ds. G. Doekesschool – Jaargang 20 – 4 november 2011
                              augustusi 2007


Week van de zorgzaamheid

Luizencontrole
De afgelopen week is er weer een controle geweest. De controle wordt gedaan door ouders.
Wij zijn blij dat ouders zich op deze manier inzetten voor school, maar ook voor u! Wij
verwachten ook van u dat u zich inzet om te voorkomen dat we een luizenprobleem krijgen.
Dus mocht u gebeld worden, omdat uw kind luizen heeft, pak het probleem dan grondig
aan. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, kom dan bij ons voor advies.


Succesvolle samenwerking gereformeerd primair en voortgezet onderwijs

10-10-2011 | Twee jaar geleden hebben de verenigingen voor gereformeerd primair
onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek en voortgezet onderwijs Greijdanus de
handen ineen geslagen. Ze willen de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs
optimaliseren. Ook hebben de vier onderwijsorganisaties hetzelfde doel en delen ze dezelfde
drive: goed gereformeerd onderwijs voor iedere leerling. Om aan die doelstellingen beter
invulling te kunnen geven zijn de organisaties intensief gaan samenwerken, georganiseerd in
een samenwerkingsverband dat de naam ‘GO|ON’ heeft gekregen (Gereformeerd Onderwijs
Oost Nederland). Een samenwerking die vruchtbaar blijkt te zijn.
Er zijn diverse activiteiten waarin tot uiting komt dat GO|ON zich actief inzet voor
afstemming en aansluiting tussen primair en voorgezet onderwijs. Er zijn open dagen,
voorlichtingen, introducties en andere activiteiten zoals toneelvoorstellingen en bèta- en
techniekmiddagen. Leerlingen en ouders kunnen vanaf groep 7 en 8 al kennismaken met de
nieuwe school. Voor het nog beter op elkaar afstemmen van het onderwijsaanbod is het
afgelopen jaar een speciale werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit alle
organisaties. Voor taal en rekenen wordt gewerkt aan doorgaande leerlijnen. Ook over
leerlingenzorg en identiteit maken de scholen gezamenlijk afspraken die bijdragen aan een
goede inhoudelijke aansluiting tussen basis- en middelbare school. Er is regelmatig contact
tussen de verschillende scholen, leerlinggegevens worden overgedragen en er zijn
bijeenkomsten voor onderwijspersoneel om samen te leren en kennis uit te wisselen.
Bestaansrecht
Maatschappelijke veranderingen houden het bestaansrecht van GO|ON actueel. Naast goed
onderwijs is er bijvoorbeeld behoefte aan opvang. De scholen hebben het afgelopen jaar
gezocht naar mogelijkheden om hierin met na- en buitenschoolse opvang te voorzien. Er zijn
veranderingen op het gebied van ‘passend onderwijs’ en de zorgtaken die de scholen
hebben, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD en PDD-NOS. Binnen
GO|ON worden de ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden en wordt gekeken hoe de
zorg het beste georganiseerd kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat elke leerling die
ondersteuning of uitdaging krijgt die nodig is voor optimale ontwikkeling van talenten.
De impact van externe factoren, zoals bezuinigingen, concurrentie, dreigend
personeelstekort, onderwijskwaliteit, digitalisering en arbeidsmarktontwikkelingen, kunnen
groot effect hebben op de scholen. De impact daarvan is ook merkbaar in de klas. “Door als
gereformeerde organisaties samen te werken kunnen we sneller en beter op deze
ontwikkelingen inspelen”, aldus Gert Laarman, algemeen directeur van Accretio.
Gedeelde identiteit versterken
Het versterken van de gereformeerde onderwijsidentiteit in de regio is voor het
samenwerkingsverband een speerpunt. Op het vlak van levensbeschouwelijke identiteit -voor
organisaties, kerken en personen - zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen. Directeur
van De Zevenster Aldert Hoksbergen: “Omdat kerkgrenzen vervagen en verschillen binnen
kerken groter worden, zoeken we als gereformeerde scholen samen naar goede definities
om onze christelijke identiteit te vertalen naar beleid en praktijk.”
Het afgelopen jaar heeft Greijdanus statutair vastgelegd dat de school een breder
toelatingsbeleid voert voor leerlingen. Kerklidmaatschap is hierin niet meer bepalend.
Iedereen die van harte instemt met de visie van de school over hoe de gereformeerde
identiteit invulling krijgt in het onderwijs en hieraan een actieve bijdrage wil leveren, is van
harte welkom. Deze ontwikkeling is in nauw overleg geweest met de gereformeerde
basisscholen, die dezelfde thematiek op de agenda hebben staan. Voor primair en voortgezet
onderwijs geldt dat bij inschrijving van leerlingen met alle (nieuwe) ouders gesproken wordt
over die keuze in relatie tot identiteit.
Identiteit is voor de GO|ON-organisaties het onderscheidend vermogen. Naast goed
onderwijs kiezen ouders al jaren voor gereformeerde scholen, omdat ze het belangrijk
vinden dat hun kinderen les krijgen in een omgeving waar de God van de Bijbel zichtbaar is.
Waar niet alleen leren en ontwikkelen voor een carrière centraal staat, maar waar je ook
groeit als kind van God. Samen zetten de GO|ON-scholen zich in om de meerwaarde van
gereformeerd onderwijs op de kaart te zetten.
Efficiënt organiseren
Organisatorisch resulteert het samenwerkingsverband in efficiencyvoordelen. De financiële
administratie wordt gezamenlijk in eigen beheer georganiseerd. Er zijn ontwikkelingen voor
optimalisering van ICT en infrastructuur, zoals kopieerapparatuur, beamers en een
gezamenlijk netwerk voor meer en snellere internetmogelijkheden. Betere kwaliteit,
vermindering van lasten en lagere kosten zijn hier het motto, dat gerealiseerd kan worden
door schaalvergroting en het gebruik van specialistische kennis binnen de scholen.
Organisatorische samenwerking is geen doel op zich, maar het draagt wel bij aan kwalitatief
goed onderwijs. Extra financiële middelen zijn in deze tijden van bezuinigen erg welkom.
Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus: “Bij alles wat we samen doen, staat, direct
of indirect, het resultaat in en de voordelen voor de klas centraal. Dat is waar het in het
onderwijs uiteindelijk om gaat, dat is wat binnen GO|ON centraal staat en waar wij het voor
doen.”
Om de samenwerking nog meer te intensiveren komt het management ook letterlijk dichter
bij elkaar. De directeuren van het primair onderwijs en hun ondersteunend personeel
betrekken aan het eind van dit schooljaar kantoorruimte op de Campus van Greijdanus, waar
een GO|ON-vleugel komt. Bernard Bos, algemeen directeur van De Oosthoek: “Door ook
echt bij elkaar in het gebouw te gaan zitten, op dezelfde gang, kunnen we meer en
makkelijker met elkaar overleggen. Dat komt de samenwerking ten goede, maar draagt ook
bij in de vertaling van de directietafel naar merkbare voordelen voor leerlingen, ouders en
personeel. En dat is ons doel.”
Het samenwerkingsverband tussen de VGPO’s Accretio, de Oosthoek en de Zevenster en de
vier Greijdanus vestigingen heeft de naam GO|ON gekregen. Het is de afkorting van
'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga
door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in, het
heeft een doel en streeft daar altijd naar, het doet een beroep op een actieve houding en
het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van
meerwaarde is.
Samen bidden
Op vrijdag 11 november a.s. hopen we weer bij elkaar te komen om te bidden voor "school".
Je bent van harte welkom om mee te bidden.

Tegen 9uur staat de koffie klaar bij de familie Brouwer aan de Berkenlaan 11.

Wil je er graag per mail aan herinnerd worden wanneer de volgende gebedsochtend is?
stuur dan een mailtje aan: eefke.oordt_bril@wanadoo.nl


Agenda:

8 en 17 november kijk/spreekavond
25 november een nieuwe Fritsflits

J.Plaggenmarsch
    Nieuws van de MR
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u al hebt kunnen lezen in onze brief van enkele weken geleden, hebben wij een
nieuwe datum voor de identiteitsavond. Deze zal op donderdagavond 2 februari 2011 gaan
plaatsvinden. De avond zal gaan over seksualiteit. Waarschijnlijk hebt u hier al eerder over
nagedacht. Zowel in de Kandelaarkerk als op het Greijdanus College zijn ze met dit
onderwerp bezig geweest. Toch willen wij er speciaal als basisschool ook samen bij stil
staan. Kinderen komen vaak al jong in aanraking met seksualiteit. Het is goed als we er
samen over na hebben gedacht welke rol wij (u als ouder, maar ook de school) hierin
hebben. Het is goed om ons hier samen op te oriënteren, om te weten hoe ieder van ons
erover denkt en ook samen een lijn voor de toekomst te bepalen. Hoe willen wij als ouders
en leerkrachten van de Doekesschool dat er wordt omgegaan met seksualiteit?
Wij hebben Jetze Baas bereid gevonden om deze avond te leiden.
Meer informatie krijgt u te zijner tijd nog. Wij willen u nu vast vragen om deze avond in uw
agenda te reserveren. Uiteraard hopen we op een grote opkomst!

Hartelijke groeten,
de MR
Aan alle ouders /verzorgers,

Ook dit jaar hebben we u weer ingedeeld voor de jaarlijkse schoolschoonmaakavonden. In de
lijst hierna ziet u wanneer u bent ingedeeld. Als u op deze avond niet kunt, wilt u dan zelf even ruilen
met een andere moeder?
    De data: dinsdag 15 november 2011 / woensdag 1 febr. 2012 / donderdag 24 mei 2012.
    op de avond zelf wordt u ingedeeld in een klaslokaal, hal, kantoor of speellokaal.
    we beginnen om 19.00 uur.
    zelf graag meenemen emmer, spons, zeem, raamsysteem, trap, ragebol en/of stofzuiger.
Deze lijst met alle moeders wordt 1 keer meegegeven. Vlak voor de bewuste avond herinneren we u
er ook nog een keer aan in de Fritsflits, dus hou die in de gaten.
Uiteraard rekenen we op de medewerking van iedereen , WANT VELE HANDEN MAKEN LICHT
WERK.
Kunt u echt niet komen helpen, op geen van de genoemde avonden, bijvoorbeeld door lichamelijke
klachten? Wilt u zich dan afmelden bij Jan Veurink, tel. 270855.

M.v.g., de activiteitencommissie
Petra ten Brinke (jptenbrinke@kpnplanet.nl of tel. 234836)
Gerlinda Timmermans

Ramen wassen

Er hebben zich ook een aantal mensen opgegeven voor het ramen wassen op woensdagochtend,
bedankt daarvoor. In de onderstaande lijst ziet u wanneer u ingedeeld bent. We beginnen ‘s morgens
om 8.45 uur, dus direct als de school begint. Wilt u zelf een emmer/spons/zeem/raamsysteem
meenemen?
Als u niet kunt op de dag dat u ingedeeld bent, mag u zelf even ruilen met iemand op een andere dag.
Wanneer u op geen van de genoemde data kunt komen helpen, graag tijdig afmelden bij Jan Veurink
(tel. 270855). Alvast bedankt!
        WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011
 Kampman         Anna    0523-260122
 Hutten         Kevin    0523-216816
 Lennips         Ger     0523-263941
 Roo       de   Wouter   0523-251030
 Rozemuller       Anouk    0523-262191
 Schröer         Jeanique  0523-264629
 Schröer         Marlijn   0523-268182
 Veldink         Iris    06-44063773
         WOENSDAG 1 FEBRUARI 2012
 Brouwer         Anna    06-53900805
 Veltink         Mark    0523-271075
 Veltkamp        Jaël    0523-251202
 Veurink         Bart    0523-264480
 Werkman         Loes    0523-273140
 Woudt          Joshua   06-49009153
 Wuite          Daniëlle  0523-747076
 Zantinge        Marc    0523-235618
          WOENSDAG 23 MEI 2012
 Altena         Henriët   0523-234912
 Berg      vd   Bart    0523-262826
 Beukelman        Dana    0523-264966
 Boer      de   Alena    0523-267234
 Hofsink         Jerina   0523-271575
 Hulleman        Madelon   0523-250717
 Hulzebosch       Daan    0523-232109
 Hutten         Mellanie  0523-271748
SCHOOLSCHOONMAAK

               DINSDAG 15 NOVEMBER 2011
Altena      Arjen    0523-263317  Danho       Isabel   0523-852084
Altena      Harm    0523-266801  Datema       Bertine   0523-683293
Altena      Henriët   0523-234912  Datema       Rob     0523-265130
Bartelds     Lisa    0523-271204  Datema       Rosan    0524-572093
Benjamins     Linda    0523-266671  Dijk        Dianne   0523-268095
Berg     vd  Bart    0523-262826  Dijk        Xander   0523-267066
Berg     vd  Marlon   0523-617566  Dijk        Sharon   0523-648983
Berg     vd  Indy    06-11956260  Dijk        Famke    0523-260972
Berg     vd  Iwan    0523-261066  Dunnewind     Shania   0523-263299
Berg     vd  Huibrecht  0523-858457  Dunnewind     Joanne   0523-262900
Beukelman     Rowan    0523-270937  Euverman      William   0523-260411
Beukelman     Dana    0523-264966  Euverman      Mike    0523-264554
Beukelman     Bente    0523-263440  Faassen   van  Britt    0523-272228
Blootens     Bart    0523-266850  Fransen      Thirza   0523-268247
Boer     de  Alena    0523-267234  Gerrits      Lindsey   0523-233440
Boerman      Edger    0523-270954  Gerrits      Niek    0523-266405
Boers       Maura    0523-271159  Goosselink     Kimberley  0523-270322
Boers       Melanie   0523-260934  Gritter      Joël    0523-266674
Bolks       Stan    0523-266619  Grootens      Ruben    0523-637999
Bolks       Marit    0523-683970  Haan     de  Jacomijne  0523-684121
Bolks       Mechiel   0523-266465  Haanappel     Richard   0523-260463
Bolks       Mariët   0523-251334  Haas     de  Emma-lieke 0523-858227
Bouwhuis     Hero    0523-271417  Habers       Maudy    0523-261020
Bouwhuis     Herman   0523-267647  Hakkers      Dion    0523-680930
Bouwhuis     Anna    0523-852142  Hamberg      Esmee    0523-611128
Bouwhuis     Noa     0523-272741  Heetebrij     Manon    0523-271282
Braak    de  André    0523-677238  Hekman       Jos     0523-231177
Bril       Ashan    0523-234185  Hoeksma      Levi    0523-266646
Brons       Eline    0523-272329  Hofman       Marco    0523- 264728
Brouwer      Anna    06-53900805  Hofsink      Hidde    0523-637610
Buit       Aisha    0523-857232  Hofsink      Jerina   0523-271575
Buitenhuis    Niels    0523-235891
SCHOOLSCHOONMAAK

            WOENSDAG 1 FEBRUARI 2012
Hofsink   Maartje  0523-260264  Koorn         Bernice  0523-785083
Hofstede   Nick    0523-272370  Kremer        Maikel   0523-271474
Homeijer   Lisanne  0523-234330  Kremer        Stefan   0523-272248
Horstra   Jop    0523-263615  Kroese        Sven    0523-852058
Horstra   Marisa   06-57393677  Kruitbosch      Joëlla   0523-265934
Hovenga   Evan    06-39623365  Lamberink       Dylan   0523-266335
Huisjes   Lynn    0523-265625  Lamberink       Robert   0523-637705
Hulleman   Madelon  0523-250717  Lamberts       Sanne   0523-677288
Hulzebosch  Marit   0523-262836  Lennips        Marisa   0523-263162
Hulzebosch  Brent   0523-260910  Lennips        Ger    0523-263941
Hulzebosch  Robert   0523-267294  Lenthe     van  Nienke   0523-638740
Hulzebosch  Daan    0523-232109  Luisman        Esmee   0523-268154
Hutten    Steffen  0523-270701  Meems         Iris    0523-216635
Hutten    Mellanie  0523-271748  Meerholz       Carolien  0523-676610
Hutten    Kevin   0523-216816  Meerholz       Leonie   0523-677180
Hutten    Manon   0523-616868  Nieuwenhuis      Denise   0523-266927
Hutten    David   0523-684344  Niezink        Iris    0523-270652
Hutten    Jestin   0523-250443  Niezink        Ruben   0523-795059
Hutten    Bart    0523-267032  Odink         Wout    0523-265168
Hutten    Lenard   0523-252736  Oordt         Jessica  0523-265436
Hutten    Sander   0523-252141  Otten         Joelle   0523-264271
Hutten    Ismay   0523-272284  Overweg        Noa    0523-261845
Jürries   Mark    0523-235985  Overweg        Rodi    0523-270457
Jürries   Anne    0523-267690  Overweg        Robert   0523-262749
Kampman   Anna    0523-260122  Overweg        Stefan   0523-267816
Kelder    Romy    0523-648855  Overweg        Julia   0523-680642
Kelder    Anouk   0523-263920  Peters        Tim    0523-235699
Kikkert   Jorn    0523-233449  Plaggenmarsch     Kailo   0523-265887
Klapwijk   Liene   0523-612285  Post         Bonne   0523-680809
Knol     Rick    0523-271654  Pouwels        Meike   0523-261304
Koelewijn  Yoram   0523-260582  Pouwels        Jolien   0523-268203
SCHOOLSCHOONMAAK

                DONDERDAG 24 MEI 2012
Prins       Jarno   0523-785001  Veldman      Kim    0523-681159
Putten    van  Manon   0523-262074  Veltink      Mark    0523-271075
Ribberink     Noah    0523-260423  Veltkamp     Jaël    0523-251202
Rij     van  Tim    0523-272936  Veurink      Roy    0523-250740
Roo     de  Wouter   0523-251030  Veurink      Lotte   0523-263717
Roo     de  Joäna   0523-649019  Veurink      Marjell  0523-264945
Rozemuller     Anouk   0523-262191  Veurink      Bart    0523-264480
Schröer      Jeanique  0523-264629  Veurink      Nathan   0523-852679
Schröer      Marlijn  0523-268182  Veurink      Esmee   0523-216749
Schröer      Herman   0523-638658  Visser      Mattias  0523-260286
Schutte      Mart    0523-268478  Vogelzang     Niek    0523-680760
Schutte      Aron    0523-268104  Vries    de  Jorn    0523-233831
Schuurhuis     Sofie   0523-270137  Vries    de  Janiek   0523-266524
Slotman      Sarah   0523-648802  Vries    de  Thijs   0523-681014
Slump       Lode    0523-684207  Weide    vd  Merle   0523-747117
Smeding      Philip   0523-270033  Weitkamp     Arne    0523-265356
Snel        Rick    0523-270172  Welink      Emma    0523-260661
Spalink      Tom    0523-271264  Welleweerd    Julia   0523-681444
Spoelman      Jeroen   0523-638341  Werkman      Loes    0523-273140
Stam        Nathalie  0523-638177  Wijnholt     Noa    0523-268374
Stegeman      Marnix   0523-234981  Willems      Damian   0523-262953
Stegeman      Jurgen   0523-260062  Willems      Melvin   0523-852249
Tempelman     Joeri   0523-270880  Willems      Leone   0523-266578
Tempelman     Carina   0524-222799  Willems      Vincent  0523-260167
Trimp       Annelie  0523-271465  Woertink     Marit   0523-272905
Veen     vd  Nina    0523-272729  Woudt       Joshua   06-49009153
Veen     van  Bjorn   0523-681394  Wuite       Patrick  0523-260517
Veen     van  Matthijs  0528-278676  Wuite       Daniëlle  0523-747076
Vegt     vd  Jos    0523-795143  Zantinge     Marc    0523-235618
Veldink      Iris    06-44063773  Zwerver      Gerwin   0523-648880
Veldman      Jochem   0523-680895
OPROEPJE aan ALLE OUDERS

Heel wat kinderen doen mee aan de Buitenschoolse Activiteiten die we samen met de andere
basisscholen in Heemse hebben georganiseerd.
De kinderen zijn héél enthousiast en daarom willen we hen graag in de komende
periode van februari-mei 2012 weer een gevarieerd programma aanbieden.

We zijn daarvoor op zoek naar ouders die graag 1 of meerdere middagen met een groepje
kinderen uit groep 5 t/m 8 willen optrekken.
We denken aan een middagje:
  - techniek
  - technisch lego of meccano
  - tuinieren
  - sport en spel
  - circusachtige oefeningen (diabolo, jongleren, etc)
Misschien heeft u zelf ideeën voor een leuke middag. Dan horen we dat graag.
Mail of bel gerust als u vragen heeft:
Riëtte Hofstede (leerkracht groep 6) r.weitkamp@vgpodeoosthoek.nl
Eefke Oordt (ouder) 0523 265436     eefke.oordt_bril@wanadoo.nl
                 Voor info Janet Spoelman: pleinwachtrooster@hotmail.nl Als u niet kunt dan graag eerst zelf proberen te ruilen.
                     Wel even aangeven met wie u ruilt, op het rooster bij het "koffieloket".
                Als u aanwezig bent geweest dan uw naam doorstrepen op het rooster bij het "koffieloket" .


       12.00 - 12.30 uur Onderbouwplein groep
week45                          12.30 - 13.00 uur Onderbouwplein groep 3/4    12.30 - 13.00 uur Bovenbouwplein groep 5/8
                1/2

   7-  Veltkamp/Jael 3b     Veurink/Roy 3a     Stegeman/Marnix 6    Veurink/Lotte 4b   Pouwels/Jolien 7a     Kroese/Sven 7a
ma
   nov.    251202         250740          234981          263717        268203          852058

   8-  van Veen/Matthijs    Veurink/Mark 2d    van Veen/ Nina 4a    Vogelzang/Niek 3b    ten Brinke/Isa 5b    Klapwijk/Liene 7a
di
   nov.   1c 235737         852679         272729         680760         234836         612285

   10-  Veurink/Esmee 1c     Visser/Mattias 2d    Veldink/Iris 7b    de Vries/Janiek 5a   Spoelman/Jeroen 8    v.d.Berg/Iwan 7b
do
   nov.    216749          260286        06-14392843        266524        638341          261066

   11-                                                 Willems/Vincent 7b    Willems/Damian 5b
vr      xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx
   nov.                                                    260167          262953

week 46   12.00 - 12.30 uur Onderbouwplein groep
                             12.30 - 13.00 uur Onderbouwplein groep 3/4    12.30 - 13.00 uur Bovenbouwplein groep 5/8
 2011             1/2

   14-  v.d.Weide/Merle 2b    Dijk/Sharon 2b     Hutten/Lenard 8    Hutten/Steffen 3b    Altena/Harm 7a      v.d.Vegt/Jos 7b
ma
   nov     747117          648983         252736         266500         266801         06-24302686

   15-   Wijnholt/Noa 1d   Meerholz/Carolien 5b   Dunnewind/Shania 5b    Oordt/Jessica 4a    Overweg/Rodi 5b    Tempelman/Carina 6
di
   nov.    268374         676610          263299         265436         270457        0524-222799

   17-   de Vries/Jesse 1c   Nieuwenhuis/Denise    Woertink/Marit 4a   v.Putten/Manon 4b    Hofsink/Hidde 6     Overweg/Stefan 8
do
   nov.     272696       3a   266927        272905         262074        637610          267816

   18-                                                  Hutten-Sabine 8     Habers/Maudy 8
vr      xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx
   nov.                                                    267032          261020

week 47   12.00 - 12.30 uur Onderbouwplein groep
                             12.30 - 13.30 uur Onderbouwplein groep 3/4    12.30 - 13.00 uur Bovenbouwplein groep 5/8
 2011             1/2

   21-   de Boer/Alena 2d     Huisjes/Lynn 6     v.Veen/Bjorn 6    Schroer/Jeanique    Beukelman/Dana 6    Haanappel/Richard 7b
ma
   nov.     267234         265625         681394       4a   264629       264966         260463

   22-   Kelder/Anouk 2d     Hovenga/Evan 3a     Horstra/Marisa 4b    Altena/Henriet 8    Lennips/Ger 6      Dijk/Xander 8
di
   nov.    263920        0639623365       06-57393677        234912        263941          267066

   24-  Beukelman/Rowan     Blootens/Bart 2b    v.d.Berg/Marlon 4b   Bouwhuis/Herman     Datema/Rosan 8      Dijk/Dianne 6
do
   nov.  4b   270937        266850         617566       4a   267647      0524-572093        268095

   25-                                                 Welleweerd/Julia 5b    Schutte/Aron 7b
vr      xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx
   nov.                                                    681444          268104

week48    12.00 - 12.30 uur Onderbouwplein groep
                             12.30 - 13.00 uur Onderbouwplein groep 3/4    12.30 - 13.00 uur Bovenbouwplein groep 5/8
 2011             1/2

   28-  Bouwhuis/Hero 3a   Hulleman/Madelon 5a    Altena/Gerko 5a     Bolks/Stan 4b     Willems/Melvin 6   Rozemuller/Anouk 7b
ma
   nov.    271417         250717          263317         266619         852249         262191

   29-   Dijk/Dianne 6      Bril/Ashan 1b     v.d.Berg/Bart 4a     Veurink/Bart 6     Knol/Rick 5a     Kruitbosch/Joella 5b
di
   nov.    268095          234185         262826         264480         271654          265934

   1-  Beukelman/Bente     Euverman/Mike 6     Bouwhuis/Arjan 3a    Boers/Maura 4b     Bouwhuis/Noa 7a     Boerman/Edger 6
do
   dec.  1d   263440        264554         260411         271159         272741         270954

   2-                                                  Lennips/Marisa 5a    Schroer/Herman 7b
vr      xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx
   dec.                                                    263162          638658
Groep 1/2B
Dankdag:
We hadden woensdag een prachtige dienst in de kandelaarkerk,
Thema:
We zijn bezig met het thema verkeer, we hebben een les in het speellokaal gehad van
streetwise, een project voor de hele school van de ANWB
We hebben een groepswerk in de klas, sommige kinderen zijn er elke dag dingen voor aan het
maken, auto’s, verkeerslichten, zebrapaden, verkeersborden.
Volgende week is alweer de laatste week van het thema verkeer
Vanaf 14 september is het thema, hoe kan het ook anders: Sinterklaas.
We hebben besloten dat we dit jaar geen lampion gaan maken
Kanjertraining:
We zijn vandaag begonnen met het eerste verhaal van de kanjertraining,
er hangt een poster in de klas met de volgende regels:
we vertrouwen elkaar
we helpen elkaar’
niemand speelt de baas
niemand lacht uit
niemand doet zielig
Zendingsgeld:
De opbrengst is in deze periode voor de hongersnood in Afrika giro 555
Spel en boekenplan:
17 november
Lio stagiaire:
Vanaf januari komt Ilse Klein bij ons in de klas, ze gaat werken op maandag, dinsdag en
woensdag, vanaf volgende week zal ze 1 dag in de week komen kijken
Kijkspreekavonden:
8 en 17 november, als het goed is hebt u hier een uitnodiging voor gekregen,
het rooster hangt ook op het raam, in de hal bij ons lokaal
Bijbelvertellingen:
Scheuring van het rijk 1 koningen 11 : 26 – 12 : 24
Jerobeam koning van 10 stammen 1 koningen 12 : 25 – 13 : 6
De profeet Elia en de hongersnood 1 koningen 17
Koningen knieboek
Op de Karmel 1 koningen 18
De wijngaard van Nabot 1 koningen 21
Elia en Elisa 2 koningen 2 : 1 – 22
Koning Achab knieboek
Elisa en de arme weduwe 2 koningen 4 : 1 – 7
Elisa en de vrouw uit Sunem 2 koningen 4 : 8 – 37
Aram en de 4 mannen 2 koningen 6 : 32 – 7 : 20
Elisa knieboek
Leuke opmerkingen:
Juf wat zit je daar te staan
Mijn vader heeft een diploma gewonnen
Wij hebben van binnen toch een gebit? Bedoel je een skelet? O ja.
Hartelijke groeten Annet Schippers, Geertje Dijk en Geesje ter Burg
     http://doekesschoolgroep12c.blogspot.com      Bovenstaand internetadres (let op: het is een nieuw adres)

             is van de weblog van onze klas.

             Hier kun je alle nieuwtjes lezen,

            van de kinderen van groep 1c en 2c.

    Héél regelmatig zullen hier nieuwe berichten worden geplaatst,

         Dus kijk elke dag even! Veel kijk en leesplezier!

                  Groeten van

tessa - anouk - daniël -famke - carlijn - dion - lars - natasja - lienke - jasper -
maurice - lieke - eline – anouk – babette – britt – lars – lynn – matthijs – sarah –
    mark – sanne – ruben – jesse – esmee – tim en juf hilda venhuizen
Ons thema over verkeer zijn we voor de vakantie begonnen met een verkeersles: streetwise. In het
speellokaal hebben we gepraat over wat is verkeer, waarom zijn er regels in het
verkeer en hoe moet je oversteken enz. De kinderen hebben goed meegedaan en zijn
daarom met een diploma naar huis gegaan.

Volgende week is onze laatste week dat we over verkeer werken.

In de klas zijn we begonnen met de weektaak. Dit is een bepaalde opdracht die de
kinderen in een week moeten doen.
Deze keer is de weektaak voor groep 1: een verkeersbord prikken en voor groep 2: achter de computer
spelletjes spelen met tellen/ cijfers.

Ook zijn we begonnen met de kanjertraining. We hebben geluisterd naar het 1e verhaal: Max vindt een
dorp. In het dorp staan zwarte, rode, witte en gele huizen.
In de zwarte huizen wonen vogels met zwarte petten, in de rode huizen apen met rode
petten, in de gele huizen wonen konijnen met gele petten en in de witte huizen wonen
tijgers met witte petten. Misschien kan uw kind thuis wel vertellen wat elk dier doet. Ook
hebben we gekeken naar de regels die er zijn:

    We vertrouwen elkaar

    We helpen elkaar

    Niemand speelt de baas

    Niemand lacht uit

    Niemand doet zielig


We hebben voor de vakantie afscheid genomen van André Altena. Hij gaat naar het DJK
(dagbehandeling jonge kind). Zoals zijn moeder op de ouderavond zei: ”omdat hij hier op school nog
veel dingen moeilijk vindt.” André we wensen je veel plezier daar met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Vorige week zijn er twee nieuwe kinderen bij ons in de klas gekomen: Charissa Donk en Timon Gritter.
Welkom bij ons in de klas! We hopen dat jullie het naar jullie zin zullen hebben.

Nieuw thema
Ons volgende thema waar we over gaan werken is: Sinterklaas!


Bijbelverhaal
    week 45            week 46           week 47
Ma. Scheuring van het rijk, 1   Ma. Op de karmel, 1 kon 18    Ma. Elisa en de arme weduwe, 2
kon. 11: 26 – 12:24                         kon 4: 1-7
Di. Jerobeam koning van 10     Di. De wijngaard van Nabot, 1   Di. Elisa en de vrouw uit Sunem,
stammen, 1 kon. 12: 25- 13:6    kon. 21              2 kon 4: 8- 37
Do. De profeet elia en de     Do. Elia en Elisa, 2 kon 2:1-22  Do. Aram en de 4 mannen, 2
hongersnood, 1 kon. 17                        kon. 6: 32- 7:20
Vr. Koningen, knieboek       Vr. Koning Achab, knieboek    Vr. Elisa, knieboek

Dit was het voor deze keer.

Groetjes van alle kinderen van groep ½ d, Hermien Smids en Janneke Veurink
Beste ouders,

Mijn eerste stukje in de Fritsflits. Er zullen hopelijk nog veel meer volgen…
Deze week ben ik op woensdag begonnen in de groep. En we hebben al heel veel dingen
gedaan en geleerd. In ieder geval vind ik het al erg leuk in groep 3a.

       We zijn na de herfstvakantie begonnen met taal aan een nieuwe kern . Kern
       3 is nu aan de beurt.
       Hierin leren we veel nieuwe woorden en klanken. Zo
       hebben we deze week al het woordje doos en poes
       geleerd.
       We merken dat er veel geoefend wordt met veilig en vlot.
Ook als er een diploma is gehaald op school is het nog wel belangrijk om
de woordjes thuis te blijven oefenen. Ook hiervoor geldt ‘oefening baart
kunst’.

Met rekenen zijn we ook met een nieuwe blok
begonnen. We zijn nu bezig met blok 2. Zo zijn we nu
veel bezig met het tellen tot 20. En het zetten van
getallen op de goede plek op de getallenlijn.


Het duurt nog een poosje, maar Sinterklaas komt er al
gauw weer aan. We willen natuurlijk hier in de klas over gaan werken. Daarvoor hebben
we melkpakken en keukenrollen nodig. Zou u die voor ons willen sparen? Dan hebben we
als Sinterklaas er echt is, vast wel genoeg.

Dit was het voor nu. Volgende keer kan ik vast meer vertellen.
Als u vragen heeft kom gerust langs.
Alvast een fijn weekend.

Groeten,
Nora Bijl en Gea van Esch
   Nieuws uit groep 3b
Na een lekkere week vakantie, zijn we de afgelopen week weer fris verder gegaan op school!
Afgelopen maandag hebben we een maandopening gehad over Hervormingsdag en afgelopen
woensdag stond in het teken van Dankdag. Samen hebben we gepraat over wat Dankdag eigenlijk is
en waar we God allemaal voor mogen danken. Dat hebben we dan ook samen gedaan. Mooi dat we
met elkaar ook zoveel schoenendozen mochten vullen. De kinderen, ver weg, zullen er heel erg blij
mee zijn! Bedankt!

Wat zit daar in?
Ja, wat zou er in die doos zitten? Kern 3 begon met het verhaal over een ‘wensdoos’.
De kinderen uit het verhaal hadden een grote wens, een poesje. En wat zat er in de
doos… een poes! Zelfs in de klas zat er een poesje in de doos, maar hoe dat zat moet
u maar even aan uw kind vragen! In kern 3 leren we de woorden doos, poes, koek,
ijs en zeep. De dikgedrukte letters staan centraal. Met woordenschat zijn we ook
bezig met allerlei woorden rondom een doos. Denk aan een etiket, deksel,
verpakking, etc. In de week van 14 november zal de herfstsignalering plaats vinden.
Ik zal dan alle kinderen gaan toetsen op het gebied van taal. De uitslag zal ik tijdens
de kijk- en spreekavond met u bespreken.

Thema’s
De afgelopen weken hebben we veel geleerd en geknutseld rondom het thema herfst. Komende
week ronden we dit af. Daarna komt de Sint er alweer aan. Dat is dan ook ons volgende thema.
Hiervoor hebben we nog wel wat materialen nodig! Wilt u keukenrollen, wc-rolletjes, 1liter
melk/vla pakken en kleine doosjes van bijv. smarties voor ons sparen? Alvast bedankt!

Vertellen en spullen meenemen
Ieder kind heeft een verteldag. Op deze dag mag het kind iets meenemen en daarover vertellen. Het
lijkt mij handig om maximaal twee dingen mee te nemen. Wilt u hier ook een beetje op letten?
Dinsdag: Stijn, Maikel, Niek L., Emma, Joanne en Celi.
Woensdag: Nathalie, Maureen, Evý, Jaël en Niek V.
Donderdag: Gerko, Twan, Norah, Elroy, Marissa en Iris H.
Vrijdag: Clément, Joshua, Famke, Steffen, Anna en Iris N.

        Zonnetje van de week
        Afgelopen week zijn we begonnen met het zonnetje van de week. Iris N. was het
        eerste zonnetje! Ieder kind is een week lang het zonnetje en mag op maandag
        allemaal spulletjes van thuis meenemen en laten zien. Vrijdag gaan de spullen weer
        mee naar huis. Aan het eind van de week maken we samen een boekje voor het
        zonnetje. Volgende week is Maikel aan de beurt (daarna Marissa (week 46), Jaël
        (week 47) en Famke (week 48).)

Als het goed is, heeft u het rooster voor de kijk- en spreekavond ontvangen. Ik hoop iedereen de
17de of de 22ste te spreken! Maar mocht u eerder dingen hebben, kom gerust langs!

Goed weekend!
Hartelijke groeten groep 3b en Diane Haaksema
Nieuws uit groep 4a!

We mochten vorige week genieten van een heerlijk weekje vakantie. Wat fijn dat we afgelopen
maandag allemaal weer op school waren!

Dezelfde maandag hebben we met de groepen 3 en 4 een maandopening gehad, die in het teken
stond van Hervormingsdag. En deze week hebben we stilgestaan bij de viering van Dankdag. Mooi
om hier met de kinderen over te praten en te horen hoe zij, hoe jong ze nog zijn, zo vol van
vertrouwen zijn op onze Vader in de hemel. In de hemel, maar toch ook zo dichtbij.

De afgelopen twee weken was juf van der Veen (stagejuf van de Pabo) bij ons in de klas. Ze heeft veel
lessen gegeven, en we mochten veel van haar leren. Bedankt daarvoor juf! Veel succes verder bij je
studie!

                  Met rekenen zijn we met een nieuw blok gestart. We leren hoe je
                  handig kan tellen en de sprong naar de 100 is gemaakt! Voor
                  sommige kinderen best lastig hoor! Over sprongen gesproken: we
                  leren hoe je
                  met
                  sprongen bij
                  een bepaald

getal kan komen.       Vraagt u de kinderen er maar eens naar…

                Met taal en spelling zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk, met als
               thema herfst. We gaan dus nog even door met ons thema…

       Deze week heeft uw kind ook een blad meegekregen over het zonnetje van de week. Daar
staat ook het rooster op. We hopen volgende week te beginnen met Tom, daarna komen Sem en
Sam aan de beurt. We hebben deze week extra aandacht gegeven aan het geven van complimentjes,
want, wat is nou eigenlijk een complimentje? Het is fijn om een complimentje te krijgen, daar word
je blij van! Het zonnetje van de week krijgt ook een complimentenboekje mee         naar
huis. De groepsmap is bijna compleet. Hierbij van onze kant een compliment
voor de kinderen én de ouders: wat hebben jullie er een werk van gemaakt!            Het
resultaat mag er wezen!

En zo ziet u wel weer: we zijn volop aan het werk op school. En het duurt niet          zo
lang meer, dan komt Sinterklaas weer in ons land. Sommige kinderen hebben al een film gezien over
sinterklaas, waarop er al iemand vroeg in de klas: “Is hij dan al echt in Nederland?” Tja…het leeft al
helemaal bij de kinderen!

O ja, denkt u aan de spreekavonden op 8 en 17 november?

Hartelijke groeten, Ineke Kort en Willianne Welink.
         Nieuws uit groep 4b
Herfst
We zijn het al bijna vergeten, maar een week geleden hadden we nog heerlijk vakantie. Het was erg
gezellig en leuk om maandagmorgen alle vakantie verhalen te horen.
                Maar ja, naast de vakantie moet er ook weer gewerkt worden. In klas
                werken we nog een paar weken aan de herfst. Ons hoofdstuk van taal
                en spelling gaat daar ook over en sluit dus nog heel goed aan bij het
                thema.
                In de afgelopen weken hebben we geoefend met woorden als:
                ‘bakker’ (lange klank aan het einde van een klankgroep, dus er wordt
                één ‘a’ weggehaald door Jantje Snoeper) en ‘beker’ (korte klank aan
                het einde van de klankgroep, dus een dubbelzetter). Voor veel
                kinderen zijn deze woorden nog erg lastig, maar we hebben het hele
                jaar nog om deze woorden steeds te oefenen.

Een paar dingen…
We willen volgende week starten met ‘het zonnetje van de week’, maar ik heb op dit moment nog
niet alle bladen binnen. Zou dit z.s.m. kunnen? Dan kunnen we starten met het zonnetje van de
week. We hebben de afgelopen week al heel veel complimentjes aan elkaar gegeven. Daardoor
waren er veel blije gezichtjes in de klas . Met het zonnetje van de week wordt er meer aandacht
gegeven aan complimentjes geven.
Bij de groepsavond (of de dag erna) hebben jullie allemaal een blad gekregen waarop jullie kunnen
schrijven over jullie zoon/dochter. Ik heb een paar terug gekregen. Fijn! En ook leuk om te lezen!
Willen de ouders die dit nog niet hebben gedaan, dit alsnog doen? Wanneer u het blad kwijt bent,
kunt ook gewoon een A4tje maken.
Rekenen
Ja, ja. Het is echt waar! We zijn gestart met
sommen tot de honderd. Het gaat dan
vooral om sommen zoals: 70+7 en 60-30.
We rekenen dit uit met sprongen op de
getallenlijn. Veel kinderen kunnen dit al
erg goed. Het blijft wel belangrijk dat sommen onder de twintig, zoals : 1+4, 5 + 4     enz. nog
steeds geoefend worden. Ook thuis kunt u dit af en toe doen. Maak er maar een leuk spelletje van!
Ook zijn er oefeningen op internet te vinden. Wanneer de sommen onder de twintig makkelijk
uitgerekend kunnen worden, zullen ze in het komende jaar ook makkelijker de moeilijkere sommen
uitrekenen.

Om niet te vergeten:
  - Kijk en Spreek avond op 8 en 17 november

  -  Psalmen/ Gezangen voor de komende week: 7 nov.: gezang 132:2 - 14 nov.: psalm 15:2 - 21
    nov.: gezang 28:2 - 28 nov.: psalm 141:2

  -  Binnenkort starten we met het thema ‘Sinterklaas’.
Dat was het voor deze keer.
               GROEP 5 A
Groetjes de juffen van groep 4b.

    Allereerst zal ik de nieuwe gymtijden even doorgeven. Dat is sinds kort
op maandag en vrijdag. De gymkleren dus maandag mee en vrijdag even
opschonen.
             Voor de herfstvakantie hadden we een les Streetwise
          van de ANWB. We leerden dat de remweg bij een snelheid
          van 50 km/uur wel 14 meter is!
          Dat hadden we niet gedacht. Heel goed om hier goed van
          doordrongen te zijn. Pas dus op bij het oversteken.
             Tijdens Streetwise stonden we in de regen, maar de
herfsttocht vond plaats op een zonovergoten vrijdag. De kinderen hebben
weer volop genoten en de rookworst van meester Veurink was weer
onovertroffen.
    Vanmiddag hebben we voor het eerst de koffer
van “De kanjer van de week” weer meegegeven. Een
paar bladen moeten nog voorzien worden van een
paar foto’s: 1. uw kind zelf, 2. jullie huis, 3. zijn/haar
hobby. De Kanjertraining is inmiddels ook opgestart.
Momenteel zijn we in het kleine kanjerboek bezig om
de diverse petjes te leren kennen.
    Deze week kwam er een leuke kaart van Matthias. Ik heb de kinderen
beloofd zijn adres even in deze Frits Flits te zetten. Dan kunnen ze hem eens
een brief sturen. Dat is erg leuk als je verhuisd bent. Hier komt het:
    Matthias Schoonbeek , Kloostersingel 21 , 9408 AL Assen
          Woensdag j.l. vierden we m’n 52-ste verjaardag. Het was weer
      een succes. Hartelijk dank voor de mooie cadeaus.
          Vanmorgen is ds Dunnewind in de klas geweest om nog eens
      bij de dankdag stil te staan. De kinderen vonden de middagdienst in
      de Kandelaarkerk erg geslaagd. Wat mooi dat er zoveel
      schoenendozen stonden, die we naar kinderen sturen die het veel
      minder hebben dan wij.
          Volgende week is de eerste KSA. Mocht u op aangegeven
      tijdstip niet kunnen, dan mag u rustig ruilen hoor. Wel even
doorgeven graag, anders heb ik de verkeerde schriftjes op tafel liggen.


              HUISWERK
Ma. 7 nov.    Gez. 132 : 4     Vr. 18 nov.  Naam en Feit L.6
Di. 8 nov.    Tafel van 7      Ma. 21 nov.  Gez. 28: 1
Do. 9 nov.    Verkeer        Di. 22 nov.  Tafel van 9
Vr. 10 nov.    Naam en Feit L.5   Do. 24 nov.  Biologie
Ma. 14 nov.    Ps. 19: 3       Vr. 25 nov.  Naam en Feit L.7
Di. 15 nov.    Tafel van 8      Ma. 28 nov.  Ps. 115: 6
Do. 17 nov.    Aardrijkskunde    Di. 29 nov.  Tafel van 10
Met de groeten van groep 5a en meester Cnossen.


Nieuws uit groep 5b
                      Herfsttocht
                     Wat een prachtig gezicht als je naar buiten kijkt;
                     zoveel verschillende kleuren! We mochten de
                     vrijdag voor de herfstvakantie met elkaar genieten
                     van de prachtige natuur. We zijn ‘s morgens met
                     groep 5 en een paar kinderen van groep 8 naar het
                     bos geweest voor de herfsttocht. In het bos
                     hebben we in groepjes een route gelopen en
                     daarbij allemaal vragen beantwoord. Toen we
                     terugkwamen kregen we een stukje heerlijke
                     warme rookworst. We hebben erg genoten!
Huiswerk
We merken dat het huiswerk leren voor veel kinderen al steeds beter gaat. Veel kinderen
halen heel hoge cijfers. Wat leren de kinderen hard. Daar zijn we erg blij mee! Aanstaande
maandag krijgen de kinderen weer huiswerk mee, dus dan is het fijn als ze het
huiswerkmapje ook mee naar school nemen. Hieronder ziet u gelijk ook weer het nieuwe
huiswerkrooster voor de komende drie weken.

Vakken
Met rekenen zijn we nu bezig met deelsommen. Voor veel kinderen is dit nog best lastig.
Met de bijbelvertellingen hebben we het gehad over Jakob en Jozef. Met geschiedenis
hebben we gepraat over de tweede wereldoorlog. Er kwamen heel wat verhalen los bij de
kinderen. Mooi om samen alle verhalen van opa’s en oma’s te delen. We zijn afgelopen
week ook begonnen met de kanjertraining. De verschillende ‘pettten’ zijn geïntroduceerd.
De kinderen waren erg enthousiast!

Feest!
Donderdag 17 november wordt het feest in de klas, want dan viert juf de
Jonge haar verjaardag. De kinderen mogen die dag verkleed naar school
komen. Ik hoorde dat er zelfs al dansjes waren ingestudeerd, dus dat
beloofd wat. Het zou leuk zijn als we ’s middags pannenkoeken met
elkaar kunnen eten. Zijn er ouders die pannenkoeken willen bakken?
Graag even laten weten aan een van de juffen.

KSA
Op dinsdag 8 november en donderdag 17 november is er weer kijkspreekavond. Als het goed
is, hebt u via de email de roosters ontvangen.

Alvast een fijn weekend toegewenst!

Jannet Kuipers, Mieke Bargeman en Ina de Jonge
Huiswerkagenda groep 5b
Week 45

Dag    Datum  Huiswerk
Maandag  7-11  Gezang 132:4

Dinsdag  8-11  Tafel van 5 (H)

Woensdag  9-11

Donderdag 10-11  Geschiedenis hoofdstuk 2

Vrijdag  11-11  Godsdienst les 8

Week 46

Dag    Datum Huiswerk
Maandag  14-11 Psalm 19:3

Dinsdag  15-11  Verkeer

Woensdag  16-11

Donderdag 17-11  Natuur

Vrijdag  18-11  Godsdienst les 9

Week 47

Dag    Datum  Huiswerk
Maandag  21-11  Gezang 28:1

Dinsdag  22-11  Aardrijkskunde

Woensdag  23-11

Donderdag 24-11

Vrijdag  25-11  Godsdienst les 10
Nieuws uit groep 6
De eerst week na de herfstvakantie zit er al weer op en wat hebben de kinderen weer hard
gewerkt. Met rekenen zijn we begonnen met een nieuw blok, we gaan leren hoe we
keersommen over het tientallen moeten uitrekenen en hoe grote deelsommen moeten
uitrekenen. We hebben dan al eerder gehad, maar het blijft lastig, vooral omdat je de tafels
zo goed moet kennen bij deze sommen.
Met spelling en taal zijn we bij blok 3. Met spelling hebben we woorden waarbij je een s of
een k hoort maar je moet een c schrijven. Voor sommige kinderen wel lastig, want dit zijn
weetwoorden. Met taal hebben spreekwoorden en zijn we veel bezig met de persoonsvorm
en het onderwerp bezig.
Met geschiedenis duiken we in de tijd van de Romeinen. Met aardrijkskunde hebben we het
over allerlei verschillende grond soorten. Bij engels hebben het eerst hoofdstuk ook
afgesloten, we weten nu verschillende woorden in engels wat met kleding te maken heeft.
Op deze manier merkt u wel, we zitten niet stil, we doen genoeg op een dag.

Voor de vakantie heb ik mijn verjaardag met de klas mogen vieren, het was een gezellig dag.
Veel kinderen kwamen verkleed naar school, leuk! We hebben die ochtend verschillende
spelletjes gedaan en ’s middags zijn we met z’n allen naar het bos geweest, want we toen de
herfsttocht. De kinderen hebben genoeg over de natuur geleerd, ze hebben zich heerlijk
uitgeleefd in het bos. Wat waren de kinderen enthousiast!

De dinsdag voor de vakantie hadden we een project van de ANWB, namelijk Streetwise.
Voor groep 5 en 6 was er een lesauto van de ANWB gekomen en we mochten daar allemaal
inzitten en we mochten er voor zorgen dat de auto op een snelle manier ging remmen. En zo
zagen de kinderen dat de remweg van auto best lang is. Ook werd het een en ander vertelt
over het veilig zitten in de auto, dat je je gordel goed om moet doen, voor en achterin.

Vanaf deze week staat Sandra Oudekerk op donderdag en vrijdag voor de klas. We hopen
dat zij een leuke en gezellige tijd met de kinderen krijgt.

KSA
De komende weken zijn er weer spreekavonden. U heeft daar een rooster voor gekregen
een aantal ouders zijn 8 november ingepland op de ochtend en de andere ouders zijn avonds
in gepland. Ik hoop u dan te zien en goede gesprekken te hebben.

Fijn weekend!
Met vriendelijk groet,

Sandra Oudekerk en Riëtte Hofstede
                                     4 november 2011
Beste ouders,

Een heerlijke afsluiting voor de herfstvakantie. De verjaardag van juf Lourens, waarbij alleen
de voorpret al erg leuk was laat staan het feest zelf! Diezelfde middag een heerlijke
herfsttocht met prachtig weer. Dat weer zat helaas niet zo mee bij het project Streetwise van
de ANWB. Dit viel letterlijk in het water. Het regende pijpenstelen, en daardoor deden helaas
de elektrische stepjes het niet. Dat leek nou juist zo leuk! Terug in de klas hebben we onszelf
daarom maar even lekker verwend. We hebben het er even lekker van genomen en
spelletjes gedaan met een kopje thee erbij.

Liefde, blijdschap, vrede
Deze week zijn we begonnen met de Kanjertraining. De
eerste ervaringen zijn positief, we zijn benieuwd naar het
vervolg. Mooi moment om daar in deze ‘week van de
zorgzaamheid’ mee te beginnen. We hebben in verband
daarmee ook andere activiteiten gedaan. We zijn
bijvoorbeeld aan het rappen geweest. De kinderen
maakte een rap tegen pesten. Ook hebben we posters
gemaakt met dingen die we graag in de klas willen zien;
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw… Precies, de vruchten van de Heilige
Geest.

Kijkspreekavond
Volgende week staat de eerste kijkspreekavond op het programma. Goed om elkaar weer
even te spreken. Toch willen we nog eens benadrukken dat dit ook altijd buiten de
kijkspreekavonden om kan. Is er iets dat u wilt bespreken of heeft u een vraag? Kom er
gerust mee! Wacht niet te lang, maar kaart dingen op tijd aan! Dit hoeven echt geen enorme
zaken te zijn voordat u er mee komt!

Spreekbeurten
Volgende week starten de spreekbeurten. Hier en daar kregen we wel vragen en
opmerkingen over het feit dat de kinderen dit alleen moeten doen. Daarom hier een stukje
uitleg daarover. Het doen van een spreekbeurt met twee kinderen is niet altijd positief. De
vraag; ‘wie doet wat?’ is soms al heel lastig te beantwoorden. Daarnaast willen we graag dat
kinderen echt leren spreken voor een groep. Hiermee bedoelen we dan dus niet het laten
zien van een gelikte PowerPoint presentatie, al kan dit wel een goede ondersteuning zijn.
Ook bedoelen we niet het voorlezen van een spreekbeurt. We hebben dat vanaf de
zomervakantie al regelmatig geoefend door allemaal kort voor de groep te spreken. Een
        voorbeeld van zo’n minispreekbeurt was: ‘Wat moet het publiek allemaal
        doen en laten tijdens een spreekbeurt, zodat het leuk is voor de spreker?’ Nu
        dus de opdracht zelf een spreekbeurt te maken en te houden over een eigen
        gekozen onderwerp. We letten vooral op: Vertellen in plaats van voorlezen en
        het gebruik van eigen woorden en zinnen. Liene durft dinsdag de spits af te
        bijten. We hebben er zin in!

        Vriendelijke groet,

        José Lourens en Esther Zegers
                        Nr.3 Herfst op het plein Verjaardag en herfsttocht waren een groot succes!
Wat een leuke en zeer gezellige dag was het. ’s Ochtends
mijn verjaardag gevierd met veel verkleedde kinderen.
De cadeaus vielen bij de kinderen wel in goede aarde,
vooral de bak met lego werd door veel jongens gewaardeerd.
en ’s middags een heerlijke herfsttocht met prachtig weer erbij.
Het was wel een organisatorische uitdaging om het in het
gareel te houden, maar in samenwerking met ouders, kinderen
en collega’s werd het een fantastisch geschenk om aan terug
te denken. Ook de rookworst na zo’n tocht ging er natuurlijk
wel in bij de kinderen.

               Streetwise
               Wat een weer was het die dag dat we onze fietsvaardigheid
               gingen testen. Plenzen en die arme vrouw die daar stond te
               vertellen, was helemaal nat en koud tot op het bot, en ze
               moest na ons nog een groep. In ieder geval hoefden we niet
               naar de Boshoek te fietsen, maar was het parcours op het opa-
               plein uitgezet. Helaas waren de elektrische scooters door het
               natte weer defect, waardoor we geen ritje konden maken. Wel
               hebben we ons certificaat opzak en een mooie tas gekregen.
               Klaar voor het verkeersexamen in mei.

Week van de zorgzaamheid
Afgelopen week hebben we stil gestaan bij zorg dragen voor elkaar.
Hoe gaan we om met elkaar wat wel en wat niet. Ook zal deze
weken dus begonnen worden met de Kanjertraining. Fijn dat we naast
het leren hier ook aan werken.

Kijkspreekavond (KSA)
8 en 17 november zal er KSA zijn. Het rooster heeft u eerder via de mail al ontvangen. Zijn
er zaken die meer tijd nodig hebben? Dan kunnen we tijdens/na het gesprek een datum
prikken voor een vervolg. Tot dan.

Huiswerk
Vandaag hebben alle kinderen het huiswerkpakketje meegekregen. Lukt het uw kind, de
structuur in het huiswerk maken, in te krijgen of vindt hij/zij het nog erg lastig? Soms moet
je daar als ouder erg in investeren om uw kind daarbij te helpen. Heel fijn, ik waardeer dat
enorm van u als ouder. Lukt het bij het maken van het huiswerk niet, geef dit dan door.
Graag niet zelf uit bij gaan geven als u niet weet hoe dit precies op school gaat. Dit kan erg
verwarrend werken voor kinderen. Ik kan daar op school dan de nodige aandacht aan
schenken. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Hans Keizer
Nieuws uit groep 8
Herfsttocht en herfstvakantie
Inmiddels hebben we dat allebei alweer achter de rug. Het was heel erg leuk om
samen met de kinderen van groep 8 en 5 in het bos te lopen en dingen te
ontdekken en te leren. Daarna een weekje vakantie, waar we allemaal flink van
hebben genoten.


Na de vakantie
We zijn direct weer flink aan de slag gegaan. We hebben de week van de zorgzaamheid geopend met
de weekopening, waarna Maartje Hofsink als de oudste leerling het protocol “dat we goed voor
elkaar zorgen en dus niet pesten” mocht ondertekenen. Dit ging heel officieel want ook meneer
Ribberink namens de MR en meester Plaggenmarsch namens de directie gingen dit protocol
ondertekenen.
En………. na de vakantie is er ook nog een verandering in onze groep omdat juf van der Stege vanaf
donderdag 2 dagen les geeft in groep 8. We wensen juf en de klas veel plezier met elkaar toe.


       Verjaardag
       Het zal u allemaal vast niet ontgaan zijn dat ik deze week een bijzondere verjaardag
       vierde. De klas had zich voor de vakantie al druk gemaakt om mooie slingers en een
       spandoek te maken. Nou jongens en meisjes, allemaal hartelijk dank voor de verrassing.
       Verder was het ook heel fijn om een keer wat meer meisjes in de klas te hebben. De
       jongens vonden de hoge hakjes nog wel wat lastig maar verder waren het knappe
       dames. Geweldig zo leuk jullie verkleed waren. Daarnaast kreeg ik ook nog leuke
       spelletjes en knutselspullen voor de klas. Die hebben we woensdag direct gebruikt en
       we zijn er heel blij mee! Hartelijk dank daarvoor.


Huiswerk
Deze week hebben de kinderen een boekje voor engels en voor levend water
meegekregen. Er hoeven hiervoor dus geen losse blaadjes meer mee. Zorgt u ervoor dat
het in de huiswerkmap wordt gestopt, want het is het huiswerk voor het hele jaar.
Ze krijgen vanaf de herfstvakantie ook elke week een rekenhuiswerkblad mee, wilt u erop
letten dat dit ook weer ingeleverd wordt. Op woensdag moet het weer mee.

Uitslagen test en de kijk spreek avonden
De komende KSA zullen we gebruiken om met u de uitslag van de test te bespreken en het
voorlopige advies te geven. Er zijn een aantal ouders die al met juf Oudekerk hebben gesproken en
die krijgen nu dus geen uitnodiging meer voor de KSA. Mocht u nog andere dingen hebben dan mag
u ons natuurlijk altijd aanspreken of mailen.
Hartelijke groeten, Willeke van der Stege en Jannie Valkman

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:119
posted:3/11/2012
language:
pages:24