6 6 bijvoegsel 6d by CSRKFZ

VIEWS: 61 PAGES: 21

									        Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d) CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN
    VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44


               Supplementen

Nr.         Datum        Nr.      Datum


S9  1 juli 2008

S10  15 november 2008

S11  17 januari 2009

S15  1 april 2009

S17  25 juni 2009

S18  1 september 2009

S20  15 januari 2010

S22  1 maart 2010

S27  1 oktober 2010

S31  15 april 2011

S35  15 juli 2011

S36  1 oktober 2011

S39  1 februari 2012
                   1
              Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


                            (S22)
Voorafgaande opmerking

De tot staving van de aangifte overgelegde nationale documenten, certificaten en
vergunningen worden opgegeven door middel van een code bestaande uit een numeriek teken
gevolgd door 3 alfanumerieke tekens (bijvoorbeeld 2123, 34d5...), eventueel gevolgd door,
hetzij een identificatienummer, hetzij een ander kenmerk.

De codes voor de nationale certificaten, documenten en vergunningen van de verschillende
lidstaten zijn opgenomen op de TAXUD-website van de Europese Commissie, te raadplegen
via de link
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_3054_en.htm (zie de
kolom “National codes for certificates, documents and authorizations (box 44)”). (S22)Inhoudstafel

                                                   (S20)
1) VERGUNNINGEN INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN                                  .................................... 3
2) LIJST VAN VOORGELEGDE STUKKEN, CERTIFICATEN EN ANDERE
VERGUNNINGEN................................................................................................................. 10
                   (S36)
     A) ALGEMEEN             .................................................................................................. 12
     B) SPECIFIEKE DOCUMENTEN BIJ INVOER EN UITVOER VAN
     LANDBOUWPRODUCTEN ..................................................................................... 16
        * VOORAFGAANDE OPMERKINGEN : (S27) .................................................................. 16
        1° INVOER ................................................................................................................ 17
        2° UITVOER - IN BIJLAGE I VAN HET EG-VERDRAG VERMELDE GOEDEREN (S27) .......... 18
        3° UITVOER - NIET IN BIJLAGE I VAN HET EG-VERDRAG VERMELDE GOEDEREN .......... 19
        4° “ANDERE” (S11) ................................................................................................... 20
        5° VOORAFGAANDE KENNISGEVING (S18) ................................................................... 21
                                   2
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)1) Vergunningen inzake douane en accijnzen


          SOORT VERGUNNING                        Wettelijke basis            Code ED
1. ► OORSPRONG (BT zie punt 13)                      **********               ***
Vereenvoudigde procedure oorsprong                     -voor FORM A in het unilaterale    3001 + nummer van de
                                      kader                 machtiging “toegelaten
                                      ► art. 90 CTW             exporteur” (S11)
                                      -voor EUR 1 in het unilaterale kader
                                      ► art. 117 CTW
                                      -verschillende akkoorden
                                      (zie omzendbrief DD 186.140 – DI
                                      561)
2. ► DOUANEWAARDE                             **********               ***
Douanewaarde - Instructie waarde § 23                   Artikel 179 CTW            3002 + identificatienummer
                                                         of ander kenmerk
Douanewaarde - Instructie waarde § 23/2                  Artikel 179 CTW            3003 + identificatienummer
                                                         of ander kenmerk
3. ► VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES IN                  DE DOMICILIERINGSPROCEDURE WORDT NIET IN
HET KANTOOR OF EERDER IN EEN BIJHUIS (VANAF                      OVERWEGING GENOMEN
1/9/06)
3.1.►► In het vrije verkeer brengen (dit geldt ook voor het in het vrije
verkeer brengen na passieve veredeling via artikel 278 CDW)
-vereenvoudigde aangifteprocedure voor het vrije verkeer in het kantoor  Art 260 CTW              3004 + identificatienummer
of in een hulpkantoor                                               of ander kenmerk
                                   3
                       Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


-vereenvoudigde aangifteprocedure voor het vrije verkeer met globalisatie  Art 260 CTW      3005 + identificatienummer
in het kantoor of in een hulpkantoor                                of ander kenmerk
-onvolledige aangifte voor het vrije verkeer in het kantoor of in een    Art 260 en 254 CTW   3006 + identificatienummer
hulpkantoor                                             of ander kenmerk
3.2. ►► Douane-entrepot
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder het stelsel van    Art 269 CTW      3007 + identificatienummer
douane-entrepots in het kantoor of in een hulpkantoor                        of ander kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder het stelsel van    Art 269 CTW      3008 + identificatienummer
douane-entrepots met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor               of ander kenmerk
-onvolledige aangifte tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots  Art 268 en 269 CTW   3009 + identificatienummer
in het kantoor of in een hulpkantoor                                of ander kenmerk
3.3. ►► Tijdelijke invoer
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling tijdelijke Art 276 CTW      3010 + identificatienummer
invoer in het kantoor of in een hulpkantoor                             of ander kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling tijdelijke Art 276 CTW      3011 + identificatienummer
invoer met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor                    of ander kenmerk
-onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer in het Art 275 en 276 CTW  3012 + identificatienummer
kantoor of in een hulpkantoor                                    of ander kenmerk
3.4. ►► Actieve veredeling (schorsing)
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve  Art 276 CTW      3013 + identificatienummer
veredeling (schorsing) in het kantoor of in een hulpkantoor                     of ander kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve  Art 276 CTW      3014 + identificatienummer
veredeling (schorsing) met globalisatie in het kantoor of in een                  of ander kenmerk
hulpkantoor
-onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling   Art 275 en 276 CTW   3015 + identificatienummer
(schorsing) in het kantoor of in een hulpkantoor                          of ander kenmerk
                                     4
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)3.5. ►► Actieve veredeling (terugbetaling)
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve  Art 276 CTW     3016 + identificatienummer of ander
veredeling (terugbetaling) in het kantoor of in een hulpkantoor                  kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling actieve  Art 276 CTW     3017 + identificatienummer of ander
veredeling (terugbetaling) met globalisatie in het kantoor of in een               kenmerk
hulpkantoor
-onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling   Art 275 en 276 CTW  3018 + identificatienummer of ander
(terugbetaling) in het kantoor of in een hulpkantoor                       kenmerk
3.6. ►► Passieve veredeling
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling passieve Art 277 en 282 CTW   3019 + identificatienummer of ander
veredeling in het kantoor of in een hulpkantoor                          kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure tot plaatsing onder de regeling passieve Art 277 en 282 CTW   3020 + identificatienummer of ander
veredeling met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor                 kenmerk
-onvolledige aangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling Art 277 en 280 CTW   3021 + identificatienummer of ander
in het kantoor of in een hulpkantoor                               kenmerk
3.7. ►► Behandeling onder douanetoezicht
-vereenvoudigde aangifteprocedure voor het plaatsen onder de regeling    Art 276 CTW     3022 + identificatienummer of ander
BOD in het kantoor of in een hulpkantoor                             kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure voor het plaatsen onder de regeling    Art 276 CTW     3023 + identificatienummer of ander
BOD met globalisatie in het kantoor of in een hulpkantoor                     kenmerk
-onvolledige aangifte voor het plaatsen onder de regeling BOD in het     Art 275 CTW     3024 + identificatienummer of ander
kantoor of in een hulpkantoor                                   kenmerk
3.8. ►► Uitvoer (dit geldt ook voor de wederuitvoer na de plaatsing
onder een economische douaneregeling via artikel 278 CDW)
-vereenvoudigde aangifteprocedure bij uitvoer in het kantoor of in een    Art 282 CTW     3025 + identificatienummer of ander
hulpkantoor                                            kenmerk
-vereenvoudigde aangifteprocedure bij uitvoer met globalisatie in het    Art 282 CTW     3026 + identificatienummer of ander
kantoor of in een hulpkantoor                                   kenmerk


                                     5
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


-onvolledige aangifte bij uitvoer in het kantoor of in een hulpkantoor    Art 280 en 282 CTW      3027 + identificatienummer of ander
                                                     kenmerk
                                       Er werd beslist om van de economische operatoren slechts 3
4. ► DOMICILIERINGSPROCEDURE EN                       mogelijkheden te eisen, het systeem zal, via het CDIB, alle keuzes
VEREENVOUDIGING BIJ COMMUNAUTAIR EN                     (met domiciliëring voor één of andere regeling) afleiden.
GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER
4.1. ►►Vereenvoudigde procedure bij vertrek                               3028 + inschrijvingsnummer
4.2. ►►Vereenvoudigde procedure bij aankomst                               3029 + inschrijvingsnummer
4.3. ►►Vereenvoudigde procedure bij vertrek en aankomst                         3030 + inschrijvingsnummer
5. ► IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN MET
BIJZONDERE BESTEMMING
5.1. ►►Bijzondere bestemming, vergunning afgeleverd door België       Art 292 CTW     3031 + identificatienummer of ander
                                                 kenmerk
5.2. ►►Bijzondere bestemming, vergunning afgeleverd door Nederland of               3032 + identificatienummer of ander
Luxemburg                                             kenmerk
5.3. ►►Bijzondere bestemming, enige vergunning afgeleverd door een                3033 + identificatienummer of ander
lidstaat buiten de Benelux                                    kenmerk
                                   De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door
6. ► REGELING DOUANE-ENTREPOT                     de economische operator. Via het CDIB zal deze informatie
                                   afgeleid worden door het systeem.
6.1. ►►particulier entrepot, type C                  Art 525 CTW         3034 + identificatienummer (S9)
6.2. ►►particulier entrepot, type D                  Art 525 CTW         3035 + identificatienummer (S9)
6.3. ►►particulier entrepot, type E                  Art 525 CTW         3036 + identificatienummer (S9)
6.4. ►►particulier entrepot, type E (D)                Art 525 CTW         3037 + identificatienummer (S9)
6.5. ►►publiek entrepot, type A                    Art 525 CTW         3038 + identificatienummer (S9)
6.6. ►►publiek entrepot, type B                    Art 525 CTW         3039 + identificatienummer (S9)
6.7. ►►enige vergunning douane-entrepot afgeleverd in een andere                 3040 + identificatienummer (S9)
lidstaat
6.8. ►►vrij entrepot                         Art 800 CTW         3041 + identificatienummer (S9)
6.9. ►►vrije zone                           Art 800 CTW         3042 + identificatienummer (S9)


                                     6
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


                                                                 (S9)
6.10. ►►BTW-entrepot                                        3043 + identificatienummer
                                                                 (S9)
6.11. ►►entrepot restituties rundvlees                               3044 + identificatienummer
                                                                 (S9)
6.12. ►►bevoorradingsdepot                                     3045 + identificatienummer
7. ► REGELING ACTIEVE VEREDELING                     De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door
                                     de economische operator. Via het CDIB zal deze informatie
                                     afgeleid worden door het systeem.
7.1. ►► Actieve veredeling, schorsing, klassieke type           Art 545 CTW        3046 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
7.2. ►► Actieve veredeling, schorsing, globalisatie            Art 545 CTW        3047 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
7.3. ►► Actieve veredeling, terugbetaling, klassieke type         Art 550 CTW        3048 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
7.4. ►► Actieve veredeling, terugbetaling, globalisatie          Art 550 CTW        3049 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
7.5. ►► Actieve veredeling, vergunning vereenvoudiging (§§ 7 en 8 van                3050 + nr., datum en naam van het
de instructie Actieve veredeling - D.I. 551.001)                          controlekantoor (S9)
7.6. ►► Enige vergunning actieve veredeling, afgeleverd door een andere               3051 + nr., datum en naam van het
lidstaat                                              controlekantoor (S9)
7.7. ►►Prefinanciering verwerking                                  3052 + nummer (S9)
7.8. ►►Verwerking BTW                                        3053 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
8. ► REGELING BEHANDELING ONDER                      De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door
DOUANETOEZICHT                              de economische operator. Via het CDIB zal deze informatie
                                     afgeleid worden door het systeem.
8.1. ►► Behandeling onder douanetoezicht                 Art 551 CTW        3054 + nr., datum en naam van het
                                                  controlekantoor (S9)
8.2. ►► Enige vergunning behandeling onder douanetoezicht, afgeleverd                3055 + nr., datum en naam van het
door een andere lidstaat                                      controlekantoor (S9)
                                  7
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)9. ► REGELING TIJDELIJKE INVOER                     De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door
                                     de economische operator. Via het CDIB zal deze informatie
                                     afgeleid worden door het systeem.
9.1. ►► Tijdelijke invoer                        Art 553 CTW    3056 + identificatienummer of ander kenmerk
9.2. ►► Enige vergunning tijdelijke invoer, afgeleverd door een andere           3057 + identificatienummer of ander kenmerk
lidstaat
10. ► REGELING PASSIEVE VEREDELING                    De details van de vergunning moeten niet gegeven worden door
                                     de economische operator. Via het CDIB zal deze informatie
                                     afgeleid worden door het systeem.
                                                               (S9)
10.1. ►► Tarifaire passieve veredeling, klassieke type          Art 585 CTW        3058 + nummer en datum
                                                               (S9)
10.2. ►► Tarifaire passieve veredeling, globalisatie           Art 585 CTW        3059 + nummer en datum
                                                               (S9)
10.3. ►► Economische passieve veredeling                              3060 + nummer en datum
                                                               (S9)
10.4. ►► Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met              3061 + nummer en datum
economische passieve veredeling
                                                               (S9)
10.5. ►► Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met               3062 + nummer en datum
economische passieve veredeling
                                                               (S9)
10.6. ►► Passieve veredeling BTW                                  3063 + nummer en datum
                                                               (S9)
10.7. ►► Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met              3064 + nummer en datum
passieve veredeling BTW
                                                               (S9)
10.8. ►► Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met               3065 + nummer en datum
passieve veredeling BTW
                                                               (S9)
10.9. ►► Tarifaire passieve veredeling, klassieke type, gecombineerd met              3066 + nummer en datum
economische passieve veredeling en passieve veredeling BTW
                                                               (S9)
10.10. ►► Tarifaire passieve veredeling, globalisatie, gecombineerd met              3067 + nummer en datum
economische passieve veredeling en passieve veredeling BTW
                                                               (S9)
10.11. ►► Enige vergunning passieve veredeling, afgeleverd door een                3068 + nummer en datum
andere lidstaat
                                   8
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)11. ► VERLEGGING VERIFICATIE
11.1. ►► Verlegging verificatie permanent                               3069 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
11.2. ►► Verlegging verificatie specifiek                               3070 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
12. ► VIGNET 705
12.1. ►► Elektronisch signaal 705 via vergunning A+                          3071 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
12.2. ►► Vignet 705 via vergunning A                                 3072 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
12.3. ►► Vignet 705 via vergunning B                                 3073 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
13. ► BINDENDE INLICHTINGEN
13.1. ►► Bindende tariefinlichtingen                   Art 6 en 7 CTW       3074 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
13.2. ►► Bindende oorsprongsinlichtingen                 Art 6 en 7 CTW       3075 + identificatienummer of ander
                                                   kenmerk
14. ► ACCIJNZEN
14.1. ►► Vergunning “energieproducten en elektriciteit”          KB 3/7/2005 artikel 1    3076 + identificatienummer of ander
                                     MB 27/10/2005 artikel 11  kenmerk
14.2. ►► Vergunning “vrijstelling tot merken”               Programmawet 27/12/2004   3077 + identificatienummer of ander
                                     – artikel 431        kenmerk
                                     MB 27/10/2005 artikel 17,
                                     §4
15. ► DIVERSEN
15.1. ►► Globalisatie voor verschillende niet-belastingplichtigen door een MB 19/10/1971 artikel 19  3078 + identificatienummer of ander
douane-expediteur                                           kenmerk


                                   9
                      Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


15.2. ►► Vrijstelling om de code van de goederen te vermelden in geval                 3079 + identificatienummer of ander
van humanitaire hulp                                          kenmerk
15.3. ►► Vrijstelling voor het overleggen van de begeleidende bescheiden Toepassing art. 77, par. 2  3080 + identificatienummer of ander
bedoeld in artikel 62, paragraaf 2 van het CBW               CBW             kenmerk
15.4. ►►Toelating van de ontvanger, in de gevallen die in dit bijvoegsel                3081 + identificatienummer of ander
niet voorzien noch gespecificeerd zijn                                 kenmerk
15.5. ►► Toelating van de ontvanger, indien gebruik van een individuele                3082 + identificatienummer of ander
zekerheid / Betalingswijze "S" (enkel voor het Groothertogdom                     kenmerk
Luxemburg)
15.6. ►► Toelating van de ontvanger tot vrijstelling voor het invullen van               3083 + identificatienummer of ander
de vakken 17 a) en 33 voorzien door artikel 280 § 3 van het CTW (Uitvoer)               kenmerk
15.7. ►► Andere – te verduidelijken                                  3999 + identificatienummer of ander
                                                    kenmerk
16. ► BEVOEGDHEID VAN DE KANTOREN / UITVOER – MACHTIGING GEVAL PER GEVAL                          (S18)


16.1. ►► Afwijking voor groepagezendingen                 Toepassing van § 11 a) van  4000 + identificatienummer of ander
                                     de omzendbrief nr. D.D.   kenmerk
                                     224.574
16.2. ►► Afwijking voor lading op diverse plaatsen            Toepassing van § 11 b) van 4001 + identificatienummer of ander
                                     de omzendbrief nr. D.D.  kenmerk
                                     224.574
16.3. ►► Afwijking voor gedwongen omweg                  Toepassing van § 12 van de 4002 + identificatienummer of ander
                                     omzendbrief nr. D.D.    kenmerk
                                     224.574
16.4. ►► Afwijking bij dringende verzending                Toepassing van § 12 van de 4003 + identificatienummer of ander
                                     omzendbrief nr. D.D.    kenmerk
                                     224.574
16.5. ►► Afwijking omwille van andere reden                Toepassing van § 12 van de 4004 + identificatienummer of ander
                                     omzendbrief nr. D.D.    kenmerk
                                     224.574


                                  10
                     Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)17. ► VERGUNNING LAAD- EN LOSPLAATSEN (LLP) – LAADPLAATSEN (LP) (S20)
17.1. ►► Aanbieden van goederen op een laad- en losplaats (LLP)    §§ 33, 34, 61, 136, 137, 165 en 234 4005 + nummer van de
                                    van de omzendbrief nr. D.D. 273.416 vergunning LLP
                                    van 1 mei 2007 betreffende de
                                    papierloze aangiften inzake douane
                                    en accijnzen (PLDA) (D.I. 530.11)
17.2. ►► Aanbieden van goederen op een laadplaats (LP)         §§ 136, 137, 165 en 234 van de    4006 + nummer van de
                                    omzendbrief nr. D.D. 273.416 van   vergunning LP
                                    1 mei 2007 betreffende de papierloze
                                    aangiften inzake douane en
                                    accijnzen (PLDA) (D.I. 530.11)
                                 11
                     Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)2) Lijst van voorgelegde stukken, certificaten en andere vergunningen

   a) Algemeen

Volgnummer                 Type certificaat                           Code
   002   Vergunning tot invoer voor verdovende middelen en psychotrope stoffen     2002 + identificatienummer of ander kenmerk
   003   Vergunning tot uitvoer voor verdovende middelen en psychotrope stoffen     2003 + identificatienummer of ander kenmerk
   004   Geleibrief voor lijkvervoer                          2004 + identificatienummer of ander kenmerk
   006   Controlegetuigschrift voor broedeieren                     2006 + identificatienummer of ander kenmerk
   007   Vervoervergunning voor radioactieve producten                 2007 + identificatienummer of ander kenmerk
   008   Invoervergunning voor radioactieve producten                  2008 + identificatienummer of ander kenmerk
   009   Doorvoervergunning voor radioactieve producten                 2009 + identificatienummer of ander kenmerk
   017   Kredietnota                                  2017 + identificatienummer of ander kenmerk
   018   (Factuur)verklaring inzake preferentiële oorsprong / Oorsprongsverklaring in  2018 + factuurnummer (S9)
       het kader van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
       Republiek Korea (S35)
   019   Administratief geleidedocument “IMP”                      2019 + identificatienummer of ander kenmerk
                                               vermelden na de communautaire code C651
  019a   Certificaat voor de toepassing van artikel 12, lid 2 van de overeenkomst    2222 + identificatienummer of ander kenmerk
       betreffende de douane-unie EG-Andorra
   020   Andere – te verduidelijken                           2999 + identificatienummer of ander kenmerk
   021   De producten zijn niet onderworpen aan een ”gemeenschappelijk veterinair    5400 + identificatienummer of ander kenmerk
       document van binnenkomst” (zie D.I. 594.10)
   022   De goederen zijn niet speciaal ontworpen voor militair gebruik. In principe  5401 + identificatienummer of ander kenmerk
       geen vergunning
   023   De goederen zijn niet onderworpen aan een nationale invoervergunning      5402 + identificatienummer of ander kenmerk
   024   Seinpistolen, geen verplichting tot overlegging van een nationale       5500 + identificatienummer of ander kenmerk
       uitvoervergunning
   025   De goederen zijn niet speciaal ontworpen voor militair gebruik: in principe,  5501 + identificatienummer of ander kenmerk
       geen uitvoervergunning verplicht


                                  12
                           Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)Volgnummer                       Type certificaat                                Code
     026      Commercieel document i.p.v. AGD bij schorsing van accijnzen (zie instructies       5505 + identificatienummer of ander kenmerk
            D.I. 593.10 en D.I. 720)
     027      Overlegging van een bewijs van kennisgeving bij invoer (1)                5506 + identificatienummer of ander kenmerk
     030      De goederen zijn bij de invoer in de Gemeenschap niet onderworpen aan de         5511 + identificatienummer of ander kenmerk
            voorlegging van een certificaat (2)
     035      Vervoervergunning afgeleverd door de FOD Economische Zaken - Dienst            5516 + identificatienummer of ander kenmerk
            Springstoffen
     036      De goederen zijn bij invoer niet onderworpen aan de voorlegging van een          5517 + identificatienummer of ander kenmerk
            vervoervergunning
     037      Vereiste sanitaire controles uitgevoerd door FAVV, voor goederen van           5518 + identificatienummer of ander kenmerk
            herkomst uit Brazilië
     038      Vereiste sanitaire controles uitgevoerd door FAVV, voor goederen van           5519 + identificatienummer of ander kenmerk
            herkomst uit Turkije
     039      Vereiste sanitaire controles uitgevoerd door FAVV, voor goederen van           5520 + identificatienummer of ander kenmerk
            herkomst uit Egypte
     040      Vereiste sanitaire controles uitgevoerd door FAVV, voor goederen van           5523 + identificatienummer of ander kenmerk
            herkomst uit China
     041      Vereiste sanitaire controles uitgevoerd door FAVV, voor goederen van           5524 + identificatienummer of ander kenmerk
            herkomst uit Iran
     042      De goederen zijn niet onderworpen aan een sanitaire controle uitgevoerd door       5530 + identificatienummer of ander kenmerk
            het FAVV
     043      Vereiste sanitaire controle uitgevoerd door het FAVV                   5531 + identificatienummer of ander kenmerk
(1)
   Verordening (EG) nr. 361/2008 van de Raad van 14 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
   landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (PB L 121 van 7/5/2008). (S10)


                                          13
                            Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)Volgnummer                       Type certificaat                                 Code
     044        Goederen niet onderworpen aan de afvalstoffenreglementering (3)          5532 + identificatienummer of ander kenmerk
 044b    (S10)  (S39)
              Afvalstoffenreglementering – informatiedocument bijlage VII (3) (S31) (S39)    5537 + identificatienummer of ander kenmerk      (S39)

  044c (S10)        Mededeling van invoer van voedingsmiddelen uit derde landen            5540 + identificatienummer of ander kenmerk
   045          Vergunning bijzondere bestemmingen niet vereist                  5601 + identificatienummer of ander kenmerk
   046          Document EIV/38 (verklaring fokpaard van zuiver ras)                5602 + identificatienummer of ander kenmerk
   047          Vergunning bijzondere bestemmingen vereist voor dit tariefcontingent        5603 + identificatienummer of ander kenmerk
   048          Raszuivere fokvarkens - verklaring                         5604 + identificatienummer of ander kenmerk
   049          Geen gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen voorzien van een logo (4)      5900 + identificatienummer of ander kenmerk
   050          Ander snoepgoed in minicups dan dit waarvoor het in het vrije verkeer       5901 + identificatienummer of ander kenmerk
              brengen verboden is.
              Ander snoepgoed waaraan geen additieven zijn toegevoegd en die niet zijn
              verpakt in minicups
     051        Nationale invoervergunning                             6001 + identificatienummer of ander kenmerk
     052        Nationale uitvoervergunning                            7001 + identificatienummer of ander kenmerk
(3)
   Wettelijke basis: Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van
   12/07/2006) (S9) , laatst gewijzigd door Verordening (EU) nr. 664/2011 van de Commissie van 11 juli 2011 (S36)
(4)
   Wettelijke basis: Verordening (EG) nr. 953/2003 van de Raad van 26 mei 2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke
   geneesmiddelen naar de Europese Unie (PB L 135 van 3/6/2003), laatst gewijzigd door Verordening (EG) nr. 1662/2005 van de Commissie van 11 oktober 2005 (PB
   L 267 van 12/10/2005). (S9)


                                           14
                            Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


   052a  (S36)
            Machtiging “Uitvoer van complete fabrieksinstallaties” in de statistiek van 7002 + NBBNB-EX-NN-xx/yy/zzzz (S36)
            de buitenlandse handel (5) en de intra-EU-handel (6) van de Unie (toelating NBBNB : Nationale Bank van België/Banque
            NBB - EX - 2002 - 36 - 16 van 21 juni 2002) (S36)              Nationale de Belgique
                                                  EX : uitvoer
                                                  NN : nr. van de machtiging « uitvoer van complete
                                                  fabrieksinstallaties »
                                                  xx : dag van aflevering
                                                  yy : maand van aflevering
                                                  zzzz : jaar van aflevering (S36)
     053     Toelating door het plaatselijk douanehoofd *                5555 + identificatienummer of ander kenmerk

* In de volgende gevallen kan het plaatselijke douanehoofd onder zijn verantwoordelijkheid oordelen of de maatregel werd nageleefd wanneer
(1°) de communautaire, nationale of regionale wetgeving recent werd gewijzigd en nog niet werd opgenomen in TARBEL/TARWEB of (2)° een in
TARBEL/TARWEB niet geïntegreerd uitzonderingsgeval van toepassing is of (3°) het oordeel gevolgd wordt van de overheid die bevoegd is voor
de regelgeving, mits respectievelijk (1°) de recent gewijzigde wetgeving werd nageleefd of (2°) de specifieke condities die betrekking hebben op
het uitzonderingsgeval werden nageleefd of (3°) het bewijs van het oordeel van die overheid kan voorgelegd worden.
(5)
   Wettelijke basis: Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en
   de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van
   handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (PB L 37 van 10/2/2010). (S36)
(6)
   Wettelijke basis: Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees
   Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000
   en (EEG) nr. 3590/92 (PB L 343 van 19/11/ 2004), laatst gewijzigd door Verordening (EU) nr. 96/2010 van de Commissie van 4 februari 2010 (PB L 34 van
   5/2/2010). (S36)


                                           15
                           Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)b) Specifieke documenten bij invoer en uitvoer van landbouwproducten

                          (S27)
   * Voorafgaande opmerkingen :

   Wanneer in de hierna volgende codes een II, X of XI voorkomt, verwijst dit respectievelijk naar de Bijlage II (invoerrechten granen), X
   (restituties bij uitvoer) of XI (uitvoer- en voorfixatiecertificaten) van het BLEU Douane Gebruikstarief (boekwerk).

   Wanneer hierna sprake is van in Bijlage I (van het EG-Verdrag) vermelde goederen worden volgende tabellen van Bijlage X bedoeld:

     A             Granen en rijst
       - A1          Granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
       - A2          Rijst en breukrijst
       - A3          Mout en op basis van granen en rijst verwerkte producten
     B             Veevoeder
     C             Varkensvlees
     D             Eieren
     E             Pluimvee
     F             Rundvlees
     G             Suiker en isoglucose
     H             Zuivelproducten
     J             Olijfolie
     K             Wijnproducten
     L             Groenten en fruit
     M (Deel A)        Verwerkte producten op basis van groenten en fruit (Restitutie wegens verwerkte groenten en fruit)

   Wanneer hierna sprake is van niet in Bijlage I (van het EG-Verdrag) vermelde goederen worden volgende tabellen van Bijlage X bedoeld:

     M (Deel B)        Verwerkte producten op basis van groenten en fruit (Restitutie wegens bepaalde toegevoegde suiker- of
                  graanproducten) (*)

(*)
  behoren juridisch tot de in Bijlage I (van het EG-Verdrag) vermelde goederen, maar aangezien diverse ‘niet-Bijlage I-bepalingen’ van toepassing zijn, zijn ze gemakshalve
hierbij opgenomen.


                                           16
                    Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


N (1-2-3-4)        Verwerkte landbouwproducten

Op het einde van elke bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief (boekwerk) wordt desgevallend een overzicht gegeven van de te
hanteren codes en/of vermeldingen. (S27)

    1° invoer

    De structuur van de code wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

    De code 9II0 dient als volgt te worden gelezen:

       9            code voor landbouwproducten
       II            bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief
       0            volgnummer


    Tabel met voor te leggen stukken of certificaten


        Code         Voor te leggen stuk of certificaat
          9II0     Certificaat FGIS - harde tarwe
          9II1     Certificaat CGC - harde tarwe
          9II2     Certificaat FGIS - zachte tarwe
          9II3     Certificaat CGC - zachte tarwe
          9II4     Certificaat Senasa - glazige maïs
                                   17
               Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


                                      (S27)
2° uitvoer - in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen

De structuur van de code wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden.

1) De code 9XFd dient als volgt te worden gelezen:

    9          code voor landbouwproducten
    X          bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief
    F          bedoelde sector van de bijlage
    d          voetnoot (S27)


2) De code 9XI0 dient als volgt te worden gelezen:

    9          code voor landbouwproducten
    XI          bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief
    0          volgnummer


Tabel met voor te leggen stukken of certificaten


    Code                Voor te leggen stuk of certificaat
    9XFd     Attest voor uitgebeend vlees van achtervoeten van volwassen mannelijke
           runderen - Verordening (EG) Nr. 1359/2007 (S11)
    9XFj     Attest voor uitgebeend vlees van voorvoeten van volwassen mannelijke runderen
           - Verordening (EG) Nr. 1359/2007 (S11)
    9XI0     Voorfixatiecertificaat AGREX
    9XI1     Uitvoer- en voorfixatiecertificaat AGREX
    9XI2     Uitvoercertificaat AGREX – preferentiële regeling                            18
               Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)3° uitvoer - niet in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen

De structuur van de code wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

1) De code 9XN0 dient als volgt te worden gelezen:

    9          code voor landbouwproducten
    X          bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief
    N          bedoelde sector van de bijlage
    0          volgnummer


2) De code 9XI0 dient als volgt te worden gelezen:

    9          code voor landbouwproducten
    XI          bijlage van het BLEU Douane Gebruikstarief
    0          volgnummer


Tabel met voor te leggen stukken of certificaten


    Code           Voor te leggen stuk of certificaat
    9XM0     Verklaring van de aanvrager
    9XN0     Restitutiecertificaat NBI
    9XN1     Analytische lijst
    9XN2     Vergunning kleinverpakking NBI
    9XN3     Vergunning regelmatige uitvoer NBI
                                (S11)
    9XN4     Toelating FAVV – vrijstelling keurmerk
     9XI0     Voorfixatiecertificaat AGREX
                            19
               Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


        (S11)
4° “Andere”

“Andere” (bvb 9+P1) werd gecreëerd om aan de aangever de mogelijkheid te bieden om een nog niet gecodeerd document op de
aangifte te vermelden.

Bijvoorbeeld: aan de code 9+P1 is een vrije tekstruimte van 35 karakters gekoppeld (“+P” duidt aan dat er een parameter moet
worden opgegeven; in dit geval de naam van het nog niet gecodeerd document alsook de identificatiegegevens ervan). Is deze
ruimte onvoldoende, dan moet het vervolg van de tekst vermeld worden in de vrije tekstruimte van de code met een hoger
parameternummer. In dit geval 9+P2. Enz.


Tabel met voor te leggen stukken of certificaten


    Code       Voor te leggen stuk of certificaat        Parametertype
    9+P1      Andere :                         Tekst
    9+P2      Andere :                         Tekst
    9+P3      Andere :                         Tekst
    9+P4      Andere :                         Tekst
    9+P5      Andere :                         Tekst
    9+P6      Andere :                         Tekst
    9+P7      Andere :                         Tekst
    9+P8      Andere :                         Tekst
    9+P9      Andere :                         Tekst
                            20
               Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


                   (S17)
5° Voorafgaande kennisgeving
                               (S18)
Toepassing art. 5, lid 7 van Verordening (EG) nr. 612/2009    .Tabel met voor te leggen stukken of certificaten


    Code       Voor te leggen stuk of certificaat      Identificatiegegevens
    9XX0      Voorafgaande kennisgeving bij uitvoer van     Nummer + datum
           landbouwproducten waarvoor op het
           ogenblik van de uitvoer aanspraak wordt
           gemaakt op restituties
    9OQ0      Voorafgaande kennisgeving bij uitvoer van     Nummer + datum
           suiker en isoglucose buiten het quotum
                            21

								
To top