KONFERENCIJA NAUCNOG DRU�TVA EKONOMISTA, EKONOMSKOG FAKULTETA

Document Sample
KONFERENCIJA NAUCNOG DRU�TVA EKONOMISTA, EKONOMSKOG FAKULTETA Powered By Docstoc
					      NAUČNI SKUP
Novi metodi menadžmenta i marketinga
   u podizanju konkurentnosti
      srpske privrede
     PALIĆ, 15. OKTOBAR 2011.
               Subota, 15. oktobar 2011.


10:00h – 10:30h     Otvaranje skupa i pozdravni govor
             Kongresna sala EKO Centra, Palić


Prof. dr Nenad Vunjak, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici
Prof. dr Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Božidar Cerović, predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije


10:30h – 12:00h     Uvodni referati
            Kongresna sala EKO Centra, Palić

1.  Nebojša Janićijević
   Uticaj organizacione kulture na organizaciono učenje, upravljanje znanjem i
   konkurentnost

2.  Stipe Lovreta, Jelena Končar, Goran Petković
   Strategije izgradnje strukture kanala marketinga u funkciji jačanja konkurentnosti
   srpske privrede

3.  Tomislav Sudarević
   Viralni marketing u sklopu Web 2.0 marketing strategije

4.  Branko Rakita, Dušan Marković
   Potencijali i izazovi primene pionirskih strategija ulaska na tržišta BRIK zemalja
               12:00h – 13:00h
   Pauza za osveženje i odlazak do Ekonomskog fakulteta u Subotici
   13:00h – 15:00h, Ekonomski fakultet Subotica, Segedinski put 9 - 11

                RAD PO SEKCIJAMA              SEKCIJA MENADŽMENT I
                  Sala 3
Predsedavajući: Mirjana Petković

  1. Mirjana Petković, Ana Aleksić Mirić, Marina Petrović
   Izgradnja interorganizacionih procesa u funkciji podizanja konkurentnosti: primer
   klastera u Srbiji
  2. Otilija Sedlak, Tibor Kiš, Marija Čileg, Zoran Ćirić
   Modeli merenja uspešnosti sistema upravljanja znanjem
  3. Ivana Simić
   Građansko ponašanje zaposlenih u funkciji jačanja konkurentske prednosti
   organizacije
  4. Marko Slavković
   Regrutovanje, selekcija i obuka kadrova u malim i srednjim preduzećima: empirijska
   analiza
  5. Aleksandra Marcikić, Boris Radovanov
   Obezbeđivanje i specifičnosti kvantifikacije intelektualnog kapitala kao izvora
   konkurentske prednosti
  6. Dušan Mojić
   Uticaj kulturne distance na organizaciju multinacionalnih kompanija u Srbiji: nacrt
   istraživanja
  7. Momčilo Đorđević
   Strategije internacionalizacije preduzeća u novom poslovnom okruženju
  8. Nevena Krasulja, Ivana Radojević
   Neophodnost uvažavanja uticaja nacionalne na organizacionu kulturu u kros-
   kulturnom okruženju

              SEKCIJA MENADŽMENT II
                  Sala 4
Predsedavajući: Verica Babić

  1. Verica Babić, Jelena Nikolić
    Uticaj strukture vlasništva na performanse korporacija : poređenje tržišnih i
    tranzicionih ekonomija
  2. Ljiljana Kontić
    Istraživanje korporativnog preduzetništva u izabranim srpskim organizacijama
  3. Vesna Stojanović – Aleksić, Jelena Erić
    Razvoj preduzetničkih potencijala zaposlenih – uloga kognitivnih faktora i strah od
    neuspeha
  4. Iva Vuksanović, Vukašin Kuč
    Mehanizmi podizanja kvaliteta korporativnog upravljanja u krizi
  5. Dušanka Ušćumlić, Jasna Babić
    Model poslovne izvrsnosti kao alat za unapređenje poslovanja preduzeća
  6. Violeta Domanović, Jasmina Bogićević
   Mogućnosti primene balance scorecard koncepta u Srbiji
  7. Đorđe Vidicki, Gordana Tomić, Denis Bugar
   Savremeni koncepti menadžmenta u funkciji unapređenja konkurentnosti sektora
   prehrambene industrije autonomne pokrajine vojvodine
  8. Dragan Azdejković, Olgica Bošković
   Predviđanje rasplinutim prosecima
  9. Ljiljana Dmitrović Šaponja, Sunčica Milutinović
   EVA – mera performansi menadžmenta preduzeća u konkurentskim uslovima
   privređivanja

           SEKCIJA FINANSIJE I BANKARSTVO
                 Sala 5
Predsedavajući: Nenad Vunjak

  1. Nenad Vunjak, Milivoje Davidović, Tamara Antonijević
    Upravljanje investicionim portfoliom u funkciji ostvarivanja superiornih korporativnih
    performansi banaka
  2. Miloš Pjanić, Danilo Lučić
    Upravljanje portfoliom banaka na Beogradskoj berzi
  3. Vera Zelenović
    Satisfakcija klijenata u funkciji konkurentske prednosti na bankarskom tržištu
  4. Siniša Ostojić
    Kanali distribucije proizvoda osiguranja i transakcioni troškovi
  5. Pero Petrović, Aleksandar Živković
    Inovativni bankarski menadžment: Razvoj i primena istraživačkog modela
  6. Radmila Jablan Stefanović
    Računovodstvo troškova u funkciji postizanja konkurentskih prednosti preduzeća
  7. Rada Simetrić
    Efekti svojinske transformacije na kretanja na tržištu kapitala - na primeru preuzimanja NIS-
    a
  8. Vladimir Mićić
    Efekti svojinske transformacije na konkurentnost privrede Srbije
  9. Ivana Uljmanski, Vesna Damjanović
    Metode unapređenja prodaje ka korporativnim klijentima u bankarskom sektoru
  10. Darko Marjanović, Predrag Radojević
    Uticaj stranih ulaganja na izgradnju konkurentnosti srpske privrede


                 SEKCIJA TRGOVINA
                    Sala 6
Predsedavajući: Jelena Končar

  1. Goran Vukmirović, Dragan Stojković
   Strategija i implementacija elektronske trgovine u podizanju konkurentnosti srpske
   privrede
  2. Zoran Bogetić, Saša Veljković, Ljiljana Stanković
   Značaj koncepta menadžmenta ključnih kupaca i primena u poslovnoj praksi preduzeća u
   Srbiji
  3. Slobodan Aćimović, Veljko Mijušković
   VMI koncept (upravljanje zalihama od strane prodavca) – šansa za unapređenje
   poslovanja u srpskoj privredi
  4. Nada Barac, Marija Anđelković Pešić, Aleksandra Anđelković
   Doprinos RFID tehnologije u podizanju Lean proizvodnje
  5. Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović
   Kreiranje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima internacionalizacije trgovine
   – šanse i ograničenja
  6. Stanka Čurović
    Internacionalizacija poslovanja Mercatora u regiji Jugoistočne evrope
  7. Božidar Roca, Nikola Milićević
    Neadekvatna primena koncepta o ekonomskoj efikasnosti i privredno- sektorski logistički
    sistem
  8. Radojko Lukić
    Ciljni troškovi kao faktor maloprodajnih cena
  9. Vojislav Sekerez
    Virtuelni lanci snabdevanja kao okvir za integrisano upravljanje troškovima
  10. Dalibor Bubnjević
    Primena modela strateško-savetodavne prodaje u cilju unapređenja konkurentnosti
    privrednih subjekata


            SEKCIJA MARKETING I TURIZAM
                 Sala 8
Predsedavajući: Mirjana Gligorijević

 1.  Galjina Ognjanov, Mirjana Gligorijević, Sanja Mitić
    Značaj Interneta kao medija marketinških komunikacija u Srbiji
 2.  Sanja Mitić, Branko Rakita
    Efekat imidža zemlje porekla na izvozno pozicioniranje u uslovima
    globalizacije
 3.  Žaklina Stojanović, Galjina Ognjanov
    Strateška opredeljenja Srbije u domenu ruralnog razvoja - proizvodnja i marketing
    tradicionalne hrane
 4.  Bojan Zečević
    Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija: značaj i primenjivost na slučaju Srbije
 5.  Branko Maričić, Aleksandar Đorđević, Jelena Filipović
    Kreiranje iskustva u hotelima u cilju povećanja konkurentske prednosti
 6.  Gordana Radosavljević, Katarina Borisavljević
    Inovacije kao faktor preduzetništva u turizmu
 7.  Darko Pantelić
    Studije poslovne ekonomije: tamo i ovde (Studying Marketing:Here and There)
 8.  Olivera Grljevic, Sonja Leković
    Koncept data mining-a u direktnom marketingu kao izvor konkurentnosti
 9.  Momčilo Manić, Dejan Riznić
    Savremene metode integrisane marketing komunikacije u procesu CRM-a pri nastupu na
    inostrana tržišta


                   15:00h
              RUČAK I ZAVRŠETAK SKUPA
          Novi metodi menadžmenta i marketinga
            u podizanju konkurentnosti
                srpske privrede
Programski odbor:
Prof. dr Nebojša Janićijević, predsednik, Ekonomski fakultet Beograd
Prof. dr Nenad Vunjak, Ekonomski fakultet Subotica
Prof. dr Stipe Lovreta, Ekonomski fakultet Beograd
Prof. dr Jelena Končar, Ekonomski fakultet Subotica

Organizacioni odbor:
dr Ana Aleksić Mirić, predsednik, Ekonomski fakultet Beograd
dr Goran Vukmirović, Ekonomski fakultet Subotica
mr Dragan Stojković, Ekonomski fakultet Beograd
mr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet Beograd
Nikola Milićević, Ekonomski fakultet Subotica

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:3/11/2012
language:Serbo-Croatian
pages:6