ASTONDO OBRAS YS UMINISTROS, S by Gu6MYge

VIEWS: 23 PAGES: 27

									                                             1
ACTA DE LA COMISION DE            BI  MILA  ETA  BATEKO
GOBIERNO CELEBRADA EL DIA           MAIATZAREN 17AN EGINDAKO
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL         GOBERNU BATZORDE BILERAREN
UNO.                     AKTA


PRESIDENTE                  PRESIDENTEA
Patxo Igartua Ansoleaga            Patxo Igartua Ansoleaga

CONCEJALES                  ZINEGOTZIAK
José Luis Emparanza              José Luis Enmparanza
José Luis Erkoreka              José Luis Erkoreka
Aitziber Sanchez               Aitziber Sanchez

SECRETARIO                  IDAZKARIA
Juana Gorostiza Fdez. de Villarán       Juana Gorostiza Fdez. de Villarán

    En Gorliz a diecisiete de mayo de       Gorlizen bi mila eta bateko
dos mil uno, se reúnen los Sres. Concejales  maiatzaren   17an   goian  aitatutako
arriba indicados, bajo la presidencia de D.  zinegotziak bildu dira, Presidentea Patxo
Patxo Igartua Ansoleaga y asistidos por la  Igartua Ansoleaga dela, eta     Idazkari
Secretario de la Corporación Dª Juana     lanetan   Itxaso   Etxebarria   Bilbao
Gorostiza Fernández de Villarán, el Sr.    Udalbatzarre    Idazkari   Jardunekoa,
Presidente siendo las veinte horas declara  arratsaldeko zortzietan Lehendakariak
abierta la sesión.              bilkura irekitzat eman du.

    Dada    cuenta   del   acta      2001eko apirilaren 5an egindako
correspondiente a la sesión celebrada el 19  bilerari dagokion aktaren berri emanda,
de abril de 2.001, fue aprobada por      aho batez onartu zen.
unanimidad.

  AREA ESPECIAL DE CUENTAS             KONTUEN SAIL BEREZIA
     (HACIENDA)                   (OGASUNA)


1º.- APROBACION DE FACTURAS          1.- ORDAINAGIRIEN ONARPENA.

    Dada cuenta de las facturas          Gaurdaino bulego orokorretan
presentadas hasta el día de la fecha en las  aurkeztutako ordainagirien berri emanda
Oficinas Generales y cuya relación consta   eta beraien zerrenda akta honen eranskin
como anexo a la presente acta, fueron     doala, aho batez onartu ziren eta beraien
aprobadas por unanimidad, y ordenado el    ordainketa egitea agindu.
pago de las mismas.
                                           2
    AREA DE URBANISMO               HIRIGINTZA SAILA

1º.- OBRAS MENORES.             1.- OBRAK TXIKIAK.

A)                      A)
    Visto el expediente U/37/2001, así    U/37/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia         LEHENENGOA:-     EUGENIO
municipal para ejecutar la obra de CREAR   OLASAGASTI    HERRERO    Jaun/
FIRME DE 200 M2 PARA CARGA Y         Andreari  Mandañu   Bidean   z/g,
DESCARGA DE CAMIONES.Mandañu         KAMOIOIAK KARGA HARTU ETA
Bidea s/n     a Dº/ª. EUGENIO      UZTEKO 200 M2-KO ZORUA
OLASAGASTI HERRERO , con un         ATERATZEKO obra burutzeko udal
presupuesto de   368000ptas ( 2211,72   lizentzia ematea, bere aurrekontua
euros)                    368000 pta. (2211,72 euro) zenbatekoa
                       dela.
    SEGUNDO: La presente licencia
queda condicionada al cumplimiento de las    BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
condiciones impuestas a las obras menores  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
y que fueron aprobadas por la Comisión de  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  ezarritako baldintzak bete beharko direla
(Anexo 1).                  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/99/2001, así    U/99/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia        LEHENENGOA:-       JOSE
municipal para ejecutar la obra de      ANTONIO    AGUIRRE   CARTON
REHABILITACION DE FACHADAS E         Jaun/Andreari Gaminiz 5 eta 2-4-6ko
INSTALACION DE ANDAMIAJE en         Jabe   Elkartearen  eraikinean
edificio de la Comunidad e Propietarios   ALDAMIOAK    JARTZEKO   ETA
                                           3
Gaminiz nº 5 y 2-4-6. a Dº/ª. JOSE      FATXADAK BIRGAITZEKO obra
ANTONIO AGUIRRE CARTON , con         burutzeko udal lizentzia ematea, bere
un presupuesto de  12366105ptas (     aurrekontua 12366105 pta. ( 74321,79
74321,79 euros)               euro) zenbatekoa dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/135/2001, así    U/135/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia        LEHENENGOA:-      BONIFACIO
municipal para ejecutar la obra de      SALAZAR Jaun/Andreari ITXASBIDE
CERRAMIENTO HUECO DE PATIO          45  -1.-2.-3.-4. lau  etxebizitzetan
en cuatro viviendas.- iTXASBIDE 45 -1º-   PATIOKO BAO ITXITURA         obra
2º-3º-4º a Dº/ª. BONIFACIO SALAZAR      burutzeko udal lizentzia ematea, bere
, con un presupuesto de  300000ptas (   aurrekontua   300000 pta. ( 1803,04
1803,04 euros)                euro) zenbatekoa dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16n, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.
                                           4
    Visto el expediente U/134/2001, así    U/134/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia        LEHENENGOA:-     FERNANDO
municipal para ejecutar la obra de      BONA     RUIZ    Jaun/Andreari
ENCHAPADO COCINA. ITXASBIDE,         ITXASBIDE, 47 - 2an SUKALDEAN
47 - 2º a Dº/ª. FERNANDO BONA RUIZ      AXULEIUAK JARTZEKO        obra
, con un presupuesto de 115000ptas (    burutzeko udal lizentzia ematea, bere
691,16 euros)                aurrekontua   115000 pta. (  691,16
                       euro) zenbatekoa dela.
    SEGUNDO: La presente licencia
queda condicionada al cumplimiento de las    BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
condiciones impuestas a las obras menores  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
y que fueron aprobadas por la Comisión de  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  ezarritako baldintzak bete beharko direla
(Anexo 1).                  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/136/2001, así    U/136/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko      5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

   PRIMERO: Conceder licencia         LEHENENGOA:- JAVIER LOPEZ
municipal para ejecutar la obra de      SOTO Jaun/Andreari OKENDO, 5-3. C
REFORMA COCINA y BAÑO .           SUKALDE     ETA    BAINUGELA
OKENDO, 5-3º C     a Dº/ª. JAVIER    BERRITZE obra burutzeko udal lizentzia
LOPEZ SOTO , con un presupuesto de      ematea, bere aurrekontua 1054005 pta. (
1054005ptas ( 6334,70 euros)         6334,70 euro) zenbatekoa dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
                                           5
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/145/2001, así    U/145/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia        LEHENENGOA:-      DIONISIO
municipal para ejecutar la obra de      DIEZ   MARTINEZ    Jaun/Andreari
REFORMA DE COCINA Y BAÑO y          ELOISA    ARTAZA,   6B  -  4.
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE         EZKERREAN      SUKALDE   ETA
VENTANAS en vivienda sita en .        BAINUGELA BERRITU ETA LEIHO
ELOISA ARTAZA, 6B - 4º IZDA. a Dº/ª.     EGITURAK     ALDATZEKO    obra
DIONISIO DIEZ MARTINEZ , con un       burutzeko udal lizentzia ematea, bere
presupuesto de 1760000ptas ( 10577,81    aurrekontua 1760000 pta. ( 10577,81
euros)                    euro) zenbatekoa dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/146/2001, así    U/146/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
                                           6
/2001

    PRIMERO: Conceder licencia         LEHENENGOA:-       RICARDO
municipal para ejecutar la obra de      ENRIQUEZ LOPEZ Jaun/Andreari
REFORMA    COCINA   Y  BAÑO.     ITXASBIDE, 12A - 3. EZKERREAN
ITXASBIDE, 12A - 3º IZ.    a Dº/ª.    SUKALDE     ETA   BAINUGELA
RICARDO ENRIQUEZ LOPEZ , con un       BERRITZE obra burutzeko udal lizen-
presupuesto de  224000ptas ( 1346,27    tzia ematea, bere aurrekontua   224000
euros)                    pta. ( 1346,27 euro) zenbatekoa dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16an, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación     HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e  eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el     onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada  ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    Visto el expediente U/148/2001, así    U/148/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la  bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,    Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5  egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

   PRIMERO: Conceder licencia         LEHENENGOA:- JON IRIONDO
municipal para ejecutar la obra de      SARRIA    Jaun/Andreari  ELOISA
REPARACION DE BALCONES edificio       ARTAZA, 5 Aean Jabe Elkartearen
de la Comunidad de Propietarios en .     eraikinean         BALKOIAK
ELOISA ARTAZA, 5 A a Dº/ª. JON        KONPONTZEKO obra burutzeko udal
IRIONDO SARRIA , con un presupuesto     lizentzia ematea, bere aurrekontua
de 808300ptas ( 4857,98 euros)        808300 pta. ( 4857,98 euro) zenbatekoa
                       dela.

    SEGUNDO: La presente licencia       BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las  2000ko martxoaren 16n, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores  Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de  ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.  baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).
                                             7
    TERCERO: Aprobar la liquidación       HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e   eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
Instalaciones, de conformidad con el      onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada    ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.
    Habiendo tenido conocimiento, por      Udaltzaingoak 2001/5/15 egindako
el informe emitido por parte de la Policia   txotenaren ondorioz, Espediente zb
Municipal, con fecha 15/5/2001 ,        150/2001   ,  jakinik,   TEODORO
Expediente nº 150/2001 , que por parte de    AGUINACO ALVAREZ ITSASBIDE
TEODORO AGUINACO ALVAREZ , se          47-4. DC. 4.A ETXEBIZITZAREN
está llevando a efecto obra consistente en   BARNE BERRIKUNTZA burutzen ari
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA          dela dagokion, udal lizentziarik gabe.
en ITSASBIDE 47-4º DC. P.4. ,
careciendo de la oportuna licencia
municipal,


    Considerando que de conformidad       Kontuan izanda, Lurraren Legearen
con lo establecido en el artículo 178 de la   178   artikuluan   eta   Hirigintza
Ley del Suelo y del Reglamento de        Disziplinaren Arautegian erabakita-koaren
Disciplina Urbanística, el acto de       arabera, eraikuntza iharduera aurretikako
edificación está sujeto a previa licencia    udal lizentzia loturik dagoela, eta erabaki
municipal, notificación de este acuerdo,    hau jakinarazita, dagokion moduan
solicite en forma la correspondiente licencia  bidezko udal lizentzia eskatu behar duela,
municipal, significándole que transcurrido   eta jakinarazi epe hori iraganik aitatu
dicho plazo sin haberse instado la expresada  lizentzia eskatu gabe, edo ukatua izango
licencia, o si la misma fuese denegada por   balitzaio hori ematea Plangintzaren edo
ser su    otorgamiento contrario    al  Ordenantzen     aurkakoa    delako,
Planeamiento u Ordenanzas, se dará cuenta    Udalbatzarrari jakinaraziko zaiola obren
al Ayuntamiento Pleno para que acuerde la    eraispena erabaki dezan interesatauren
demolición de las obras a costa del       kontura, izan ditzakeen erabilerak behin
interesado, impidiendo definitivamente los   betiko galaraziz.
usos a que diera lugar.


    Considerando lo dispuesto en el       Kontuan    izanda,   Hirigintza
artículo 185 de la Ley del Suelo aprobada    Disziplinaren 29 eta ondorengo artikuluei
por Real Decreto 1346/76, de 9 de Abril, en   dagokienez, apirilaren 9ko 1346/76 Errege
relación con los artículos 29 y ss, del     Dekretuz onartutako Lurraren Legearen
Reglamento de Disciplina Urbanística, la    185 artikuluan erabakitakoa, udal Gobernu
                                               8
Comisión   Municipal   de   Gobierno,   Batzordeak erabaki du:
acuerda:

    PRIMERO:      Requerir     a    LEHENENGOA:-       TEODORO
TEODORO AGUINACO ALVAREZ ,            AGUINACO      ALVAREZ         BI
para que en el plazo de DOS MESES        HILABETEKO epea ematea, erabaki hau
contados a partir del siguiente al de la fecha  jakinarazten zaionetik zenbatuta, dagokion
de notificación de este acuerdo, solicite en   eran bidezko udal lizentzia eska dezan, eta
forma   la   correspondiente   licencia  jakinarazi epe hori iraganik aitatu lizentzia
municipal, significándole que transcurrido    eskatu gabe, edo ukatua izango balitzaio
dicho plazo sin haberse instado la expresada   hori   ematea    Plangintzaren    edo
licencia, o si la misma fuese denegada por    Ordenantzen     aurkakoa     delako,
ser su    otorgamiento contrario    al  Udalbatzarrari jakinaraziko zaiola obren
Planeamiento u Ordenanzas, se dará cuenta    eraispena erabaki dezan interesatauren
al Ayuntamiento Pleno para que acuerde la    kontura, izan ditzakeen erabilerak behin
demolición de las obras a costa del       betiko galaraziz
interesado, impidiendo definitivamente los
usos a que diera lugar.    Visto el expediente U/151/2001, así      U/151/2001 espedientea ikusi, baita
como los informes obrantes en el mismo, la    bertan diren informeak ere, Gobernu
Comisión de Gobierno, por unanimidad,      Batzordeak, 2001eko     5aren 17an
acuerda, en sesión celebrada el día 17/ 5    egindako bileran, aho batez, erabaki zuen
/2001

   PRIMERO: Conceder licencia           LEHENENGOA:- Mª NIEVES
municipal para ejecutar la obra de        BILBAO ELORDUI Jaun/Andreari
ADECENTAMIENTO          DE       ANDRA    MARI   KALEA,10-EAN
FACHADA**CL/ANDRA       MARI       FATXADAREN EGOKITZAPEN obra
KALEA,10-   a Dº/ª. Mª NIEVES         burutzeko udal lizentzia ematea, bere
BILBAO ELORDUI , con un presupuesto       aurrekontua   822000 pta. ( 4940,32
de 822000ptas ( 4940,32 euros)          euro) zenbatekoa dela.


    SEGUNDO: La presente licencia         BIGARRENA:-     Lizentzia   hau,
queda condicionada al cumplimiento de las    2000ko martxoaren 16an, Gobernu
condiciones impuestas a las obras menores    Batzordeak onartutako, obra txikia egiteko
y que fueron aprobadas por la Comisión de    ezarritako baldintzak bete beharko direla
Gobierno, con fecha 16 de Marzo de 2.000.    baldintzapean geratzen da (1.Eranskina)
(Anexo 1).

    TERCERO: Aprobar la liquidación        HIRUGARRENA:- Eraikuntza, Obra
del Impuesto sobre Construcciones, Obras e    eta Instalazio gaineko Zergaren kitapena
                                             9
Instalaciones, de conformidad con el      onartzea,   horretarako   onartutako
contenido de la Ordenanza Fiscal aprobada    ordenantza fiskalaren edukiaren arabera.
al efecto.


    B)                       B)
    --- Vista la instancia presentada por      --- 130/2001 udal espedienteari
Dº   JESUS    MARIA     EGUREN    dagokionez JESUS MARIA EGUREN
MARTINEZ DE ALEGRIA, referente al        MARTINEZ       DE     ALEGRIAk
expediente municipal 130/2001, en el que    aurkeztutako eskaera ikusi eta bertan
solicita licencia municipal de obra para    Gusurmendi Bidea 10-Bis-ean "familia
proceder a la ejecución de la obra de      bakar    batentzako    etxebizitzaren
"construcción de vivienda unifamiliar",     eraikuntza" obra Juan Carlos Goiria Pueyo
en Gusurmendi Bidea, nº 10, de         arkitektoak idatzi eta Euskal Nafar
conformidad con el Proyecto Técnico       Arkitektoen Elkargoaren oniritzia duen
redactado por el Arquitecto Dº. Juan Carlos   egitasmo teknikoaren arabera, gauzatzeari
Goiria Pueyo y visado por el Colegio      ekiteko udalobra lizentzia eskatzen du.
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro,

        Resultando que dada la           Hori   horrela,  Hirigintza
vigencia de la Ley del Suelo de 1976,      Disziplina Arautegiaren 1. artikuluari
corresponde referirse al artículo 178 de la   dagokionez, indarrean dagoen 1976ko
misma, en relación con el artículo 1 del    Lurraren Legearen    178 artikuluaren
Reglamento de Disciplina Urbanística, con    arabera, ebazpen honen xedeko iharduerak
el fin de determinar que el acto objeto de la  aurrez udal lizentzia behar duela
presente resolución está sujeto a previa    erabakitzen duela.
licencia municipal,

        Visto el expediente tramitado         Horretarako    espedientearen
al efecto el cual se ajusta al Planeamiento   izapideak egin eta      udal hirigintza
Urbanístico Municipal, así como a las      plangintzari egokitua dela ikusita, baita
normas legales de aplicación,          erabilgarri diren arauei ere.

       La Comisión de Gobierno,         Gobernu Batzordeak, aho batez,
por unanimidad ACUERDA:             ERABAKI DU:

    PRIMERO: Conceder a Dº. JESUS            LEHENENGOA:-.     JESUS
MARIA EGUREN MARTINEZ DE            MARIA EGUREN MARTINEZ DE
ALEGRIA, licencia municipal para la       ALEGRIAri Gusurmendi Bidea 10-Bis-
ejecución de la obra de "construcción de    ean   "familia  bakar   batentzako
vivienda unifamiliar", en Gusurmendi      etxebizitzaren eraikuntza" obra Juan
Bidea, nº 10, de conformidad con ell      Carlos Goiria Pueyo arkitektoak idatzi eta
Proyecto Técnico redactado por el        Euskal Nafar Arkitektoen Elkargoaren
Arquitecto Dº. Juan Carlos Goiria Pueyo, el   oniritzia duen egitasmo teknikoaren
cual ha sido visado por el Colegio de      arabera, gauzatzeari ekiteko udal obra
                                              10
Arquitectos vasco Navarro.              lizentzia ematea.

    SEGUNDO: La presente licencia de          BIGARRENA:- Obra lizentzia
obra estará condicionada al cumplimiento       ondorengo baldintza hauek betetzeari lotuta
de las siguientes condiciones:            geratuko da:

  Fianza por importe de 1.000 000         1.000.000,-pta. zenbateko fidantza utzi
  pesetas, para garantizar la reparación de    beharko   da,  urbanizazioan  eragin
  los posibles desperfectos que pudieran      daitezkeen kalteak konponduko direla
  originar en la urbanización.           bermatzeko.
  Ejecutar la obra conforme al Proyecto      Obra aurkeztu egitasmo teknikoaren
  técnico presentado.               arabera egitea.
  Al existir un edificio se permite la       Eraikin    bat  dagoenez   beraren
  reconstrucción del mismo manteniendo       berreraikuntza onartzen da eraikitako
  la superficie construida ó bien la        azalera mantenduz edo lurraren azaleraren
  correspondiente a la aplicación del       eraikigarritasun parametroari aplika ahal
  parámetro de edificabilidad a la         dakiona , kasu honetan 0,15 m2/m2.
  superficie del terreno que en este caso
  es 0,15m²/m².
  Por otra parte, el solar está afectado por    Bestetik, orubea Ordezko Arauetan
  la vialidad prevista en las normas        aurreikusitako   bidegintzaren  aldetik
  Subsidiarias, debiendo, hacer el cierre o    atxikituta dago, lursailaren euspen horma
  muro de contención de la parcela         egin beharrez aurreikusitako bideak 9,10
  consiguiendo la anchura de 9,10 m del      metroko zabalera izan dezan lortzeko.
  vial previsto.
  El terreno se delimitará, en su zona       Lurzorua mugatu egingo da bere atzeko
  zaguera y junto a las escaleras de subida    zonaldean eta Gusurmendi II Egiterapen
  a la Unidad de Ejecución gusurmendi II      Unitatera igotzeko eskaileren ondoan,
  de tal forma que se mantengan los 811      orubeak gaur egun dituen 811 m2-ko
  m² de superficie actual del solar.        azalera manten dadin  ( l/ kokagune
  (s/plano de emplazamiento).           planoa).

        Así como a las condiciones         Batea ebazpen honekin batera
particulares y generales que se adjunta a la     doazen berariazko baldintzak eta orokorrak
presente resolución.                 ere.

    TERCERO: Aprobar la liquidación           HIRUGARRENA:-     Eraikuntza,
del  impuesto   sobre  Construcciones     Instalazio eta Obren gaineko zergaren
Instalaciones y Obras y, que de           kitapena, udal Ordenantzaren arabera,
conformidad con la Ordenanza Municipal        675.000,- pezeta (13.500.000 g/%5a )
asciende a la cantidad de 675.000,- pesetas     zenbatekoa onartzea, hala ere kitapen hau
(5% s/13.500.000,- ), si bien, la presente      behin behinekoa da obraren egiterapen
liquidación tendrá carácter provisional hasta    bukatu arte, orduan egingo baita aitatu
el momento en que concluya la ejecución       obraren behin betiko kitapena.
de la obra en que se procederá a efectuar la
                                            11
liquidación definitiva del citado.


2º.- EXPEDIENTE DE PERMUTA A          2.-  ARMENGOD  FAMILIAK
INSTANCIA  DE LA  FAMILIA          ESKATUTA TRUKEA EGITEKO
ARMENGOD.                    ESPEDIENTEA.

    Examinado el expediente incoado       Udal jabetzako lursaila Ana Isabel
para proceder a la permuta de un terreno de  Zapatero Morquecho eta José Antonio,
propiedad municipal con otro propiedad de   Doña Amparo Eloisa, Mª Eloisa eta Mª
Doña Ana Isabel Zapatero Morquecho y de    Teresa Armengod del Valle-ren jabetza
D. José Antonio, Doña Amparo Eloisa, Dª    den beste batekin trukea egiteko hasiera
Mª Eloisa y Doña Mª Teresa Armengod del    emandako espedientea aztertuta.
Valle,

    Resultando que la operación de       Hori horrela, truke bidezko inorentze
enajenación mediante permuta permite la    ekintzak udal plangintzaren kudeaketa
gestión del Planeamiento Municipal por     egiteko aukera ematen duena, erakinaren
cuanto la adquisición del inmueble       erosketak botatzeko ahalbidea eman
posibilita su demolición para ejecutar el   duenez herriko bidea zabaltzeko lanak
ensanchamiento de la vialidad pública.     egiteko.

    Resultando que de conformidad con      Hori horrela, espedientean diren
los informes obrantes en el expediente, el   informeen arabera udal higiezina balioa
bien municipal se valora en 22.968.000     22.968.000 pta. zenbatekoa dela eta
pesetas y el de propiedad particular en    partikularren jabariaren balioa 31.968.000
31.968.000 pesetas, por lo que la diferencia  pta. zenbatekoa, beraz trukatu nahi diren
de los bienes que se permutan es de 28,15%   ondasunen diferentzia balio handiena
del de mayor valor y por tanto dentro de los  duenari dagokionez %28,15ekoa dela eta
limites legales exigibles.           beraz legeak exijitutako mugen barruan.

    Resultando que, asimismo, dado el      Hori horrela, orobat, trukatu nahi den
valor del bien a permutar no resulta precisa  balioa ikusita, ez dela beharrezkoa aurrez
la previa autorización del Departamento de   Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurugiro eta
Acción Territorial y Medio Ambiente de la   Lurralde sailaren baimena izatea.
Diputación Foral de Bizkaia.

    Vistos los informes que obran en el     Udal espedientean diren informeak
expediente municipal y,            ikusita.

    Vistos los artículos 109, 112 y 118     Toki   Erakundeen  Ondasunen
del Reglamento de Bienes de las Entidades   Arautegiarn 109, 122 eta 118 artikuluak
Locales y cuantas otras disposiciones sean   eta  erabilgarri  diren gainontzeko
de aplicación,                 ebazpenak ikusita.
                                                    12
    La Comisión de Gobierno de                Gobernu    Batzordeak,  1999ko
conformidad con las atribuciones que tiene         irailaren   14ko Alkatetzak emandako
conferidas mediante Decreto dictado por la         Dekretuz   eskuordetutako  ahalmenak
Alcaldía, con fecha 14 de Septiembre de          jarraiki, aho batez, ERABAKI DU:
1999, por unanimidad, ACUERDA:

    PRIMERO: Adquirir de Doña Ana              LEHENENGOA:- Ana Isabel
Isabel Zapatero Morquecho y de D.            Zapatero Morquecho eta Luciano del
Luciano del Valle Palacios representante         Valle Palacios, José Antonio Armengod
legal de Dº. José Antonio Armengod del          del Valle, Amparo Eloisa Armengod del
Valle, Dª. Amparo Eloisa Armengod del          Valle, Mª. Eloisa Armengod del Valle, eta
Valle, Dª. Mª. Eloisa Armengod del Valle,        Mª. Teresa Armengod del Valleren
y Dª. Mª. Teresa Armengod del Valle, la         legezko ordezkariari ondorengo jabetza
siguiente propiedad:                   erostea:


"Terreno en Gorliz, lindante al Norte, con paredes     "Gorlizkoluzorua, muga hauekin: iparraldean
de la huerta de la casa llamada "Larraganena" y      "Larraganena" izeneko etxearen baratzaren
campa de la casa Altamira; al Este, con la de       hormak eta Altamira etxearen landa; ekialdean,
Chacoliñena; al Sur con la del Ibargoico, y al       Chacoloñena etxea; hegoaldean, Ibargico etxea,
Oeste, con paredes de la huerta de la casa llamada     eta mendebaldean, Alegria izeneko etxearen
Alegría, con una medida de 673 m2.             baratzearen hormak, 673 m2-koa.

" Sobre esta finca, una casa, construída en el año     "Orube honetan dago, 1903an eraikitako etxea,
1903, señalada actualmente con el nº 60 "         gaur egun Gorlizko "Itsasbide" 60 zb. duena,
Itxasbide", de Gorliz, que consta de planta baja,     etxabea, lehen oina eta banbara edo atikoa
primer piso y desván o ático. Ocupa una superficie,    duena. Gutxi gorabehera 146,47 m2-ko azalera
aproximada de 146,47 m2. Y linda por todos sus       du, eta bere mugak alde guztietatik eraikinaren
lados con el propio terreno sobre el que se levanta.    inguruko lurzorua"

    Mediante el procedimiento de               Udalaren jabatzarekin trukatuko da,
permuta con la propiedad del Ayuntamiento         eta ondoko zehaztasun hauek ditu:
y que se detalla como sigue:


    FINCA DE REEMPLAZO NUMERO 80                ORDEZKO ORUBEA 80 ZB.

DELIMITADO EN EL PLANO NUMERO 5 BIS            BIRSAILKAPEN EGITASMOAREN 5 ZB. BIS
DEL PROYECTO DE REPARCELACION COMO             PLANOAN M-18.14.6 ZB. ORUBE MODUAN
SOLAR NUMERO M-18.14.6                   MUGATUA

     Solar edificable de quinientos noventa y tres       Orube  eraikigarria, bostehun  eta
y cincuenta y tres decimetros cuadrados de extensión    laurogeita hiru metro eta berrogeita hiru
superficial, situado en la Manzana ZA-M18-14 de la     dezimetrik karratukoko azalera duela, Gorlizko
Unidad de Ejecución B, del Sector de Kipulene,       udalerriko, Kipulene Sektoreko, B Egiterapen
término municipal de Gorliz, que linda: al Norte, con   Unitatearen ZA-M18-14 Etxadian kokatua eta
la finca de reemplazo número 81; Sur, con la finca     muga hauekin:iparraldean, 81 zb. ordezkapen
de reemplazo número 79; Este, con la parcela        orubea; hegoaldean, 79 zb. ordezkapen orubea,
número 1 destinada a vialidad petaonal y rodada; y     mendebaldean, oinezkoentzat eta gurpildunentzat
Oeste con el limite Oeste de la Unidad.          bidea izateko 1 zb. lursaila; eta mendebaldean
                                                    13
                             Unitatearen mendebaldeko muga.

    La superficie máxima edificable es de 249           Azalera eraikigarria gehienez 249
metros cuadrados.                    metro karratukoa.

    Deberá costear gastos de implantación en            Ezarketa gastuak ordaindu beharko
un porcentaje sobre el total del 1'099%.         ditu, bere ehunekoa guztiaren % 1'099 dela.

    - PROPIETARIOS Y TITULO                - JABEA ETA TITULUA

Pertenece al Ayuntamiento de Gorliz, con C.I.F. P-      Gorlizko Udalarena da, IFZ. P-4805100G,
4805100G, en virtud del Acuerdo de Aprobación      1995eko otsailaren 7ko Birsailkaketaren behin
Definitiva de la Reparcelación de fecha 7 de Febrero   betiko onarpenaren ondorioz.
de 1.995.

- AFECCIONES      REALES,    CARGAS    Y  - EGIAZKO ATXIKIDURAK, KARGAK ETA
GRAVAMENES                        ZERGAK

     De acuerdo con el articulo 100, en relación     Hirigintza Kudeaketa Arautegiaren 100.
con el 113, del Reglamento de Gestión Urbanística, el  artikularen arabera, 113ari dagokionez, deskribatu
solar edificable descrito queda gravado con carácter   orube eraikigarria Kipulene Sektoreko B
real al pago de la cantidad que le corresponde como   Egiterapen Unitatearen birsailkaketa egitasmo
saldo de la cuenta de liquidación del presente      honen kitapen kontuko saldo bezala dagokion
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución   kopurua ordaintzera zergapetuta geratzen da, hau
B, del Sector Kipulene, que se eleva a la cifra     da, HIRU MILIOI ZORTZIEHUN ETA
provisional de TRES MILLONES OCHOCIENTAS         HOGEITA BOST MILA HIRUREHUN ETA
VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y          HOGEITA HEMERETZI PEZETA (3.825.339).
NUEVE    PESETAS    (3.825.339),  sujeta  a   behin behineko zenbatekoa, hirigintza jarduera
modificación una vez finalizada la actividad       bukatu eta kitapen kontua behin betikoa egin
urbanística y consecuentemente elevada a definitiva   ondoren egon daitekeen aldaketari lotuta.
la cuenta de liquidación.

    A salvo de dicha afección el solar descrito se    Aitatu atxikidura kenduta, orubeak ez dauka
halla libre de cualquier otro tipo de carga o      ezein motako zerga edo kargarik.
gravamen.


    SEGUNDO.- Establecer que de                BIGARRENA:- Erabaki, horri
conformidad con los informes emitidos al         buruz egindako txostenen arabera, trukatu
respecto, los valores de los terrenos a         nahi diren lurren balioak honako hauek
permutar se establecen en 31.968.000           izango   direla,  31.968.000   pezeta
pesetas el de propiedad particular y           zenbatekoa partikularren jabetzarena eta
22.968.000-pesetas el de propiedad            udal jabetzarena 22.968.000-pezeta.
municipal.


    TERCERO: Abonar a Dª. Ana                HIRUGARRENA:- Ana Isabel
Isabel Zapatero Morquecho, y Dº. Luciano         Zapatero Morquecho, eta Luciano del
del Valle Palacios, representante legal de        Valle Palacios, José Antonio Armengod
Dº. José Antonio Armengod del Valle, Dª.         del Valle, Amparo Eloisa Armengod del
Amparo Eloisa Armengod del Valle, Dª.          Valle, Mª. Eloisa Armengod del Valle, eta
                                             14
Mª. Eloisa Armengod del Valle, y Dª. Mª.     Mª. Teresa Armengod del Valle jaun/
Teresa Armengod del Valle, y mediante la     andreen legezko ordezkariei, 9.000.000
entrega de los cheques nominativos que se    pta. zenbateko kopurua ordaintzea diferen-
identifican en el contrato a suscribir, la    tzia moduan, balioen baliokidea lortzeko,
cantidad de 9.000.000,-pesetas como       eta gastua egiteko baimena eman 2001eko
diferencia para alcanzar la equivalencia de   ekitaldirako aurrekontuan horretarako
valores, autorizando el gasto con cargo a la   dagoen partidaren kargura, izenpetuko den
partida que a tal efecto existe en el      kontratuan adierazitako izendun txekea
Presupuesto del ejercicio de 2001.        eskuratuz.

    CUARTO.- Determinar que los           LAUGARRENA:- Akordio hau
gastos e impuestos que pudieran derivarse    gauzatzearen ondorioz sor daitezkeen
de la ejecución del presente acuerdo serán    gastu eta zergak erabilgarri diren
sufragados conforme a los dictados que a     ebazpenetan horretarako ezarrita dauden
tal efecto tengan establecidos las        aginduen arabera ordainduko direla
disposiciones de aplicación.           erabaki.

    QUINTO: Comunicar el presente           BOSGARRENA:- Erabaki hau
acuerdo a los particulares anunciándoles     interesatuei jakinarazi eta adierazi
que en el plazo de quince días desde su     jakinarazpena jasoten denetik hamabost
recepción se procederá a la suscripción del   eguneko epean trukea egiteko dagokion
oportuno contrato de permuta que con       kontratua izenpetuko dela eta ondoren
posterioridad se elevará a escritura pública..  eskritura publikoa egin.

    SEXTO. Dar cuenta del presente         SEIGARRENA:- Bizkaiko Foru
acuerdo al Departamento de Acción        Aldundiaren Ingurugiro eta Lurralde
Territorial y Medio Ambiente de la        Ekintza sailari erabaki honen berri ematea,
Diputación Foral de Bizkaia, en         Ondasunen Arautegiaren 109 artikuluan
cumplimiento de lo determinado en el       erabakitakoa betetzeko.
artículo 109 del Reglamento de Bienes.

    SEPTIMO:- Facultar al Sr. Alcalde,       ZAZPIGARRENA:-      Alkateari
para que en ejecución del presente acuerdo    baimena eman, erabaki hau gauza dadin
realice cuantas actuaciones sean necesarias.   beharrezko jarduera guztiak egiteko.


3.- EXPEDIENTE DE PERMUTA A           3.- BAREÑO FAMILIAK ESKATUTA
INSTANCIA  DE  LA FAMILIA           TRUKATZE ESPEDIENTEA.
BAREÑO.

    Examinado el expediente incoado          Udalaren jabetzako lurrazala
para proceder a la permuta de un terreno de   Bareñoren Oinordekoen jabetza den beste
propiedad municipal con otro de propiedad    batekin trukatzeko hasiera emandako
de los Herederos de la Familia Bareño-      espedientea aztertuta.
Allende,
                                             15
    Resultando que la operación de        Hori horrela, truke bidezko inorentze
enajenación mediante permuta permite la     ekintzak udal Plangintzak antolaketa
adquisición de aquellos terrenos a los que el  orokorrerako izango diren lurrazal haiek
Planeamiento Municipal clasifica como      erosteko aukera ematen duela.
Sistema General de espacios libres,

    Resultando que de conformidad con       Hori horrela, espedientean diren
los informes obrantes en el expediente, el   informeen arabera udal higiezina balioa
bien municipal se valora en 47.120.000     47.120.000 pta. zenbatekoa dela eta
pesetas y el de propiedad particular en     partikularren jabariaren balioa 45.480.000
45.480.000 pesetas, por lo que la diferencia  pta. zenbatekoa, beraz trukatu nahi diren
de los bienes que se permutan es de 3,48%    ondasunen diferentzia balio handiena
del de mayor valor y por tanto dentro de los  duenari dagokionez %3,48koa dela eta
límites legales exigibles,           beraz legeak exijitutako mugen barruan.

    Resultando que, asimismo, dado el       Hori horrela, orobat, trukatu nahi den
valor del bien a permutar no resulta precisa  balioa ikusita, ez dela beharrezkoa aurrez
la previa autorización del Departamento de   Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurugiro eta
Acción Territorial y Medio Ambiente de la    Lurralde sailaren baimena izatea.
Diputación Foral de Bizkaia,

    Vistos los artículos 109, 112 y 118     Toki   Erakundeen  Ondasunen
del Reglamento de bienes de las Entidades    Arautegiarn 109, 122 eta 118 artikuluak
Locales y cuantas otras disposiciones sean   eta  erabilgarri  diren gainontzeko
de aplicación,                 ebazpenak ikusita.

    La Comisión de Gobierno, de          Gobernu    Batzordeak,  1999ko
conformidad con las atribuciones que tiene   irailaren   14ko Alkatetzak emandako
conferidas mediante Decreto dictado por la   Dekretuz   eskuordetutako  ahalmenak
Alcaldía con fecha 14 de septiembre de     jarraiki, aho batez, ERABAKI DU:
1.999, por unanimidad, ACUERDA:

    PRIMERO: Adquirir a Dº. Juan           LEHENENGOA:- Mª. Concep-
Tomas Bareño Allende, Dº. Justo Llano      ción eta Mª. Victoria Cardenal Bareñoren
Gomez, representante legal de Dª. Mª.      legezko ordezkotza duten Juan Tomas
Concepción y Dª. Mª. Victoria Cardenal     Bareño Allende, Justo Llano Gomezi, eta
Bareño, a Dº. Diego Bareño Alcala-       Alfonso, Diego, Santiago eta Natalia
Galiano, representante legal de Dº. Alfonso,  Bareño Alcala-Galiano eta Macarena
Dº. Diego, Dº. Santiago y Dª. Natalia      Bareño Martinezen legezko ordezkotza
Bareño Alcala-Galiano y a Dª. Macarena     duen Diego Bareño Alcala-Galianori
Bareño Martinez, los siguientes terrenos:    hurrengo lurrazal hauek erostea:

    “Mitad indivisa de un trozo de heredad     "Gorlizen        kokatutako
llamada Andramariaspe, sito en Gorliz, que   Andramariaspe izeneko sailaren zati baten
                                                16
tiene por confines: al Norte, con carretera que  zatitu gabeko erdia, honako mugak dituena:
Plencia dirige a Munguia; al Sur, con camino    iparraldean, Plentziatik Mungiara doan
carretil público; al Este, con heredad de los   errepidea; hegoaldean herriko gurdibidea;
herederos de D. Juan Tomás Ugarte y al       ekialdean,  Juan   Tomas    Ugarteren
Oeste, con heredad de D. Martín Eguiguren, y    oinordekoen landa, eta mendebaldean
mide una superficie de mil ciento ochenta y    Martin Eguigurenen oinordekoen landa,
seis metros siete decímetros cuadrados,      mila eta ehun eta laurogeita sei metro eta 7
aunque según reciente medición practicada,     dezimetro karratuko azalea duena, nahiz eta
ha resultado tener una superficie de mil      oraintsu egindako neurketaren arabera, mil
trescientos ochenta y cinco metros cuadrados.   eta hirurehun laurogeita bost karratukoa.

    Inscrito en el Registro de la Propiedad       Bilboko 11 zb. Jabetza Erregistroan
número 11 de los de Bilbao, Libro 104 de      inskribatua, Gorlizko Liburua 104, orria
Gorliz, Folio 169, Finca 591, Inscripción 6ª, y,  169, orubea 591, 6. inskripzioa, eta"
“
    “Otra     heredad     llamada      "Beste landa bat, Andramariaspe
Andramariaspe, que confina al Norte, con la    izenekoa,   honako   mugak    dituela:
carretera de Plencia a Munguia; al sur, con    iparraldean, Plentziatik Mungiara errepidea;
camino carretil público; al Este, con herdad de  heoaldean herriko gurdibidea,; ekialdean,
Dº. Jose Antonio Onaindi y al Oeste, con la de   Jose Antonio Onaindiren landa, eta
D. José Lanzagorta; mide seis áreas cincuenta   mendebaldean, Jose Lanzagortaren landa,
y cuatro centiareas y cuarenta y seis       hamasei area, berrogeita hamalau zentiarea
decímetros cuadrados, o sea, ciento setenta y   eta berrogeita sei dezimetro karratu, hau da
dos estados.                    da, ehun eta hirurogeita bost estatu dituena"

    Inscrita en el Registro de la Propiedad       Bilboko 11 zb. Jabetza Erregistroan
número 11 de los de Bilbao, Libro 104 de      inskribatua, Gorlizko 104 liburua, orria 185,
Gorliz, Folio 185, Finca 1671, Inscripción 4ª.”  orubea 1671, inskripzioa 4."

mediante el procedimiento de permuta con      jarraian  zehazten   diren   Udalaren
los del Ayuntamiento que se detallan:        lurrazalekin trukea eginez:

Parcela S-06                    Lursaila S-06
Superficie total: 916m²              Azalera guztira: 916m²
Porcentaje de titularidad: 23,47%         Titulartasunaren ehunekoa: %23,47
Inscripción: Libro 146 de Gorliz,         Inskripzioa: Gorlizko Liburua 146, orria
Folio66,Finca 9754, Inscripción 1ª.        66, orubea 9754, Inskripzioa 1..

Parcela S-12                    Lursaila S-12
Superficie total: 1.129m²             Azalera guztira: 1.129m²
Porcentaje de titularidad: 100%          Titulartasunaren ehunekoa: %100
Inscripción: Libro 146 de Gorliz, Folio 90,    Inskripzioa: GorlizkoLiburua 146, orria
Finca 9760, Inscripción 1ª.            90, orubea 9760, Inskripzioa 1..

    SEGUNDO: Establecer que de             BIGARRENA: Erabaki, horri
conformidad con los informes emitidos al      buruz egindako txostenen arabera, trukatu
respecto, los valores de los terrenos a      nahi diren lurren balioak honako hauek
                                            17
permutan se establecen 45.480.000 pesetas   izango   direla,  45.480.000   pezeta
el de propiedad particular y 47.120.000    zenbatekoa partikularren jabetzarena eta
pesetas el de propiedad municipal.       udal jabetzarena 47.120.000 pezeta.

    TERCERO: Dº. Juan Tomas             HIRUGARRENA:- Mª. Concep-
Bareño Allende, Dº. Justo Llano Gomez,     ción eta Mª. Victoria Cardenal Bareñoren
representante legal de Dª. Mª. Concepción y  legezko ordezkotza duten Juan Tomas
Dª. Mª. Victoria Cardenal Bareño, a Dº.    Bareño Allende, Justo Llano Gomez-ek,
Diego     Bareño    Alcala-Galiano,  eta Alfonso, Diego, Santiago eta Natalia
representante legal de Dº. Alfonso, Dº.    Bareño Alcala-Galiano eta Macarena
Diego, Dº. Santiago y Dª. Natalia Bareño    Bareño Martinezen legezko ordezkotza
Alcala-Galiano y a Dª. Macarena Bareño     duen Diego Bareño Alcala-Galianok
Martinez deberán abonar al Ayuntamiento    Gorlizko Udalari 1.640.000 pezeta
de Gorliz la cantidad de 1.640.000 pesetas   zenbateko kopurua ordaindu beharko dio
como diferencia para alcanzar la        diferentzia moduan, balioen baliokidea
equivalencia de valores.            lortzeko.

    CUARTO: Determinar que los          LAUGARRENA:- Akordio hau
gastos e impuestos que pudieran derivarse   gauzatzearen ondorioz sor daitezkeen
de la ejecución del presente acuerdo serán   gastu eta zergak erabilgarri diren
sufragados conforme a las dictadas que a tal  ebazpenetan horretarako ezarrita dauden
efecto tengan establecidos las disposiciones  aginduen arabera ordainduko direla
de aplicación.                 erabaki.

    QUINTO: Dar cuenta del presente        BOSGARRENA:- Bizkaiko Foru
acuerdo al Departamento de Acción       Aldundiaren Ingurugiro eta Lurralde
Territorial y Medio Ambiente de la       Ekintza sailari erabaki honen berri ematea,
Diputación Foral de Bizkaia, en        Ondasunen Arautegiaren 109 artikuluan
cumplimiento de lo determinado en el      erabakitakoa betetzeko.
artículo 109 del Reglamento de Bienes.

    SEXTO: Facultar al Sr. Alcalde         SEIGARRENA:-       Alkateari
para que en ejecución del presente acuerdo   baimena eman, erabaki hau gauza dadin
realice cuantas actuaciones sean necesarias.  beharrezko jarduera guztiak egiteko.

4º.-ORDENES DE EJECUCION.           4.- EGITERAPEN AGINDUAK

    A) Visto el informe emitido por la        A)    Udaletxe    honetako
Policia Local de este Ayuntamiento, en el   Udaltzaingoak egin duen txostena ikusi
que se pone de manifiesto los daños      eta bertan Kipulene Sektoreko eremu
ocasionados en el ámbito público del Sector  publikoa, aitatu sektorean G.A-5-ari
de Kinpulene como consecuencia de la      emandako     eraikuntza   lizentzien
actuación del titular de las licencias de   titularraren jardueraren ondorioz eragin
construcción concedidas a G.A-5 en el     diren jakinarazten direla.
citado Sector.
                                             18
    Dado que del contenido del informe       Aurrez aitatu informea   eta
antes mencionado y del soporte fotográfico,  aurkeztutako    argazkiak ikusita,
se desprende que los daños afectan al     ondoriotzaten da hondaketak espaloiko
adoquinado de la acera.            galtzadarri-zola egin direla.

   La Comisión de Gobierno por           Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad, acuerda:              erabaki du:

    PRIMERO: Ordenar a G.A-5 titular        LEHENENGOA:-        G.A.-5,
de varias licencias concedidas para la     Kipulene Sektorean familia bakar
construcción de viviendas unifamiliares en   batentzako  etxebizitzak   eraikitzeko
el Sector de Kinpulene, la reparación de los  emandako zenbait lizentziei titularrari
daños ocasionados      consistentes en  eragindako hondaketak konpon ditzala
reparación del adoquinado de la acera y    agindu, hau da, espaloiko galtzadarri-zola
descritos gráficamente en el informe que se  konpondu, ebazpen honekin batera doan
adjunta a la presente resolución.       informean grafiko bidez zehaztuak.

    SEGUNDO: Conceder un plazo de          BIGARRENA.- Erabaki hau
un mes desde la recepción del presente     hartzen duenetik hilabeteko epea ematea
acuerdo para acometer las obras de       berreraikitze obrei hasiera emateko,
reconstrucción con la advertencia de que    ohartaraziz emandako epea igaroko balitz
transcurrido el plazo concedido sin haber   lanak   buruturik   gabe  jardunbide
ejecutado las obras se procederá a la     zigortzaileari emango litzaiokeela hasiera
incoación del procedimiento sancionador    isuna ezarriz, eta berriro agindutakoa bete
con imposición de multa volviéndose a     dezan eskatu eta hori egingo ez balu
requerir para que ejecute lo ordenado que   Udalak   berak   konponduko    luke
de no cumplirlo se realizará por el      interesatuaren kargura, ordezko moduan
Ayuntamiento a cargo del obligado a través   arituz.
del procedimiento de ejecución subsidiaria.

    TERCERO: Comunicar a G.A-5           HIRUGARRENA:      G.A.-5-ari
que, no obstante, dispone de un plazo de    jakinarazi, hala ere, hamar eguneko epea
diez días para alegar y presentar los     izango duela alegazioak egin eta bidezko
documentos y justificantes que estime     emandako dokumentu eta egiaztagiriak
pertinentes en orden a demostrar la      aurkezteko, berak ez duela erantzukizunik
inexistencia de responsabilidad.        frogatzeko.


    B) Visto el informe emitido por la        B)    Udaletxe     honetako
Policía Local de este Ayuntamiento, en el   Udaltzaingoak egin duen txostena ikusi
que se pone de manifiesto los daños      eta bertan Kipulene Sektoreko eremu
ocasionados en el ámbito público del Sector  publikoa, aitatu sektoreko 19 zb.
de Kinpulene como consecuencia de la      lursailaren eraikuntza lizentziaren Fermin
actuación de D. Fermin Uribesalgo titular   Uribesalgo    titularraren  jardueraren
                                            19
de la licencia de construcción de la Parcela  ondorioz eragin diren jakinarazten direla.
nº 19 del citado Sector.

    Dado que del contenido del informe       Aurrez aitatu informea    eta
antes mencionado y del soporte fotográfico,  aurkeztutako    argazkiak   ikusita,
se desprende que los daños han sido      ondoriotzaten da espaloiaren galtzadarri-
ocasionados por excavadora de oruga en     zolan eta galtzararen zoladuran eman
embaldosado de acera y pavimento de      dieren kalteak oruga hondeamakinak
calzada.                    egindakoak direla.

   La Comisión de Gobierno por           Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad ACUERDA:              erabaki du:

    PRIMERO: Ordenar a D. Fermin          LEHENENGOA:-      Fermin
Uribesalgo titular de la licencia concedida  Uribesalgo, Kipulene Sektoreko 19 zb.
para la construcción de vivienda unifamiliar  lursailean familia bakar batentzako
en la parcela 19 del sector de Kinpulene, la  etxebizitzak   eraikitzeko  emandako
reparación de los daños ocasionados      lizentziaren   titularrari eragindako
consistentes en reparación de embaldosado   hondaketak konpon ditzala agindu, hau da,
de acera y pavimento de calzada y descrito   espaloiko galtzadarri-zola konpondu,
gráficamente en el informe que se adjunta a  ebazpen honekin batera doan informean
la presente resolución.            grafiko bidez zehaztuak.

    SEGUNDO: Conceder un plazo de          BIGARRENA.- Erabaki hau
un mes desde la recepción del presente     hartzen duenetik hilabeteko epea ematea
acuerdo para acometer las obras de       berreraikitze obrei hasiera emateko,
reconstrucción con la advertencia de que    ohartaraziz emandako epea igaroko balitz
transcurrido el plazo concedido sin haber   lanak   buruturik   gabe  jardunbide
ejecutado las obras se procederá a la     zigortzaileari hasiera emango zaiola,
incoación del procedimiento sancionador    isuna ezarriz, eta berriro agindutakoa bete
con imposición de multa volviéndose a     dezan eskatu eta hori egingo ez balu
requerir para que ejecute lo ordenado que   Udalak   berak   konponduko    luke
de no cumplirlo se realizará por el      interesatuaren kargura, ordezko moduan
Ayuntamiento a cargo del obligado a través   arituz.
del procedimiento de ejecución subsidiaria.

    TERCERO: Comunicar a D.            HIRUGARRENA:       Fermin
Fermin Uribesalgo que, no obstante,      Uribesalgori jakinarazi, hala ere, hamar
dispone de un plazo de diez días para alegar  eguneko epea izango duela alegazioak
y presentar los documentos y justificantes   egin eta bidezko emandako dokumentu eta
que estime pertinente en orden a demostrar   egiaztagiriak aurkezteko, berak ez duela
la inexistencia de responsabilidad.      erantzukizunik frogatzeko.
                                            20
    C) Visto el informe emitido por la       C)    Udaletxe     honetako
Policía Local de este Ayuntamiento, en el   Udaltzaingoak egindako txostena ikusi eta
que pone de manifiesto el estado en el que   bertan Gusurmendi Bidea 10 eta 12
se encuentra el muro de cierre de la parcela  zenbakien artean dagoen lursailaren
situada entre los números 10 y 12 de      itxitura horma eraisteko arriskuan dagoela
Gusurmendi Bidea, con riesgo de        jakinarazi da.
derrumbamiento,

    La Comisión de Gobierno en el         Gobernu Batzordeak, egotzita
ejercicio de las competencias que tiene    dituen aginpideak jarraiki eta Hirigintza
atribuidas y de conformidad con lo dispues-  Disziplinaren Arautegiaren 10 eta 11
to en los artículos 10 y 11 del Reglamento   artikuletan, udal Plangintzarako Ordezko
de Disciplina Urbanística, Normas Subsi-    Arauetan eta erabilgarri diren bestelako
diarias de Planeamiento Municipal y      ebazpenen arabera, aho batez, ERABAKI
cuantas otras disposiciones    sean de   DU:
aplicación por unanimidad, ACUERDA:

    PRIMERO: Ordenar a D. Domingo         LEHENENGOA:- Domingo Tola
Tola Dolara la inmediata reparación del    Dolarari agindu Gusurmendi Bidea 10 eta
muro de cierre situado entre los números 10  12 zenbakien artean dagoen lursailaren
y 12 de Gusurmendi Bidea por cuanto el     itxitura horma berehala konpon dezala,
citado muro presenta signos de deterioro    horma hori hondatuta dagoenez, eraisteko
con riesgo de derrumbamiento.         arriskuan.

    SEGUNDO: Conceder un plazo de          BIGARRENA:- Erabaki hau
un mes desde la recepción del presente     hartzen duenetik hilabeteko epea ematea
acuerdo para acometer las obras con la     berreraikitze obrei hasiera emateko,
advertencia de que transcurrido el plazo    ohartaraziz emandako epea igaroko balitz
concedido sin haber ejecutado las obras se   lanak   buruturik   gabe  jardunbide
procederá a la incoación del procedimiento   zigortzaileari emango litzaiokeela hasiera
sancionador con imposición de multa      isuna ezarriz, eta berriro agindutakoa bete
volviéndose a requerir para que ejecute lo   dezan eskatu eta hori egingo ez balu
ordenado que de no cumplirlo se realizara   Udalak   berak   konponduko    luke
por el Ayuntamiento a cargo del obligado a   interesatuaren kargura, ordezko moduan
través del procedimiento de ejecución     arituz.
subsidiaria.

    TERCERO: Comunicar a D.            HIRUGARRENA:      Domingo
Domingo Tola Dolara que, no obstante,     Tola Dolarari jakinarazi, hala ere, hamar
dispone de un plazo de diez días para alegar  eguneko epea izango duela alegazioak
y presentar los documentos y justificantes   egin eta bidezko emandako dokumentu eta
que estime pertinentes en orden a demostrar  egiaztagiriak aurkezteko, berak ez duela
la inexistencia de responsabilidad.      erantzukizunik frogatzeko.
                                              21
    D) Visto el informe emitido por la       C)    Udaletxe    honetako
Policía Local de este Ayuntamiento, en el    Udaltzaingoak egindako txostena ikusi
que pone en conocimiento el depósito de     eta bertan Gusurmendi Bidea 13
escombros existentes a la altura del número   zenbakian dagoen lursailaren itxitura
2 de Amezaga Bidea, cuyo origen ha sido el    horma egin dela eta, Amezaga Bidea 2
muro de cierre de la parcela situada en el nº  zenbakiaren parean hondakinak utzi
13 de Gusurmendi Bidea cuyos propietarios    direla jakinarazi da, aitatu lursailaren
son los Sres. Agustin Sopelana y D.       jabeak   Agustin  Sopelana    eta
Guillermo Landeta,                Guillermo Landeta direlarik.

    La Comisión de Gobierno en el          Gobernu Batzordeak, egotzita
ejercicio de las competencias que tiene     dituen aginpideak jarraiki eta Hirigintza
atribuidas y de conformidad con lo        Disziplinaren Arautegiaren 10 eta 11
establecido en los artículos 10 y 11 del     artikuletan, udal Plangintzarako Ordezko
Reglamento de Disciplina Urbanística , en    Arauetan eta erabilgarri diren bestelako
las Normas Subsidiarias de Planeamiento     ebazpenen arabera, aho batez, ERABAKI
Municipal y en cuantas otras normas sean     DU:
de   aplicación   por  unanimidad,
ACUERDA:

    PRIMERO: Ordenar a los Sres.           LEHENENGOA:-       Agustin
Sopelana y Landeta en su calidad de       Sopelana eta Guillermo Landetari,
propietarios de la parcela situada en el nº 13  Gusurmendi Bidea 13 zenbakian dagoen
de Gusurmendi Bidea a la retirada de los     lursailaren jabe direnez, Amezaga Bidea 2
escombros depositados a la altura del      zenbakiaren parean utzitako hondakinak,
número 2 de Amezaga Bidea y que         euren jabetzako lursailaren itxitura
provienen del muro de cierre de la parcela    hormaren ondoriozkoak, ken ditzatela
de su propiedad.                 agindu.

    SEGUNDO: Conceder un plazo de           BIGARRENA:- Erabaki hau
un mes desde la recepción del presente      hartzen duenetik hilabeteko epea ematea
acuerdo para acometer las obras con la      berreraikitze obrei hasiera emateko,
advertencia de que transcurrido el plazo     ohartaraziz emandako epea igaroko balitz
concedido sin haber ejecutado las obras se    lanak   buruturik   gabe  jardunbide
procederá a la incoación del procedimiento    zigortzaileari emango litzaiokeela hasiera
sancionador con imposición de multa       isuna ezarriz, eta berriro agindutakoa bete
volviéndose a requerir para que ejecute lo    dezan eskatu eta hori egingo ez balu
ordenado que de no cumplirlo se realizara    Udalak   berak   konponduko    luke
por el Ayuntamiento a cargo del obligado a    interesatuaren kargura, ordezko moduan
través del procedimiento de ejecución      arituz.
subsidiaria.

    TERCERO: Comunicar a los Sres.         HIRUGARRENA: Sopelana eta
Sopelana y Landeta que, no obstante,       Landetari jakinarazi, hala ere, hamar
disponen de un plazo de diez días para      eguneko epea izango duela alegazioak
                                           22
alegen y presenten los documentos y      egin eta bidezko emandako dokumentu eta
justificantes que estimen pertinentes en    egiaztagiriak aurkezteko, berak ez duela
orden a demostrar la inexistencia de      erantzukizunik frogatzeko.
responsabilidad.


5º.- ADJUDICACION   DE  LOS         5.-  INDUSTRIA   LURRAREN
TRABAJOS DE REDACCION DEL            ZATIKAKO   PLANA   ETA
PLAN  PARCIAL  DE  SUELO         ETXEBITZA     PUBLIKOEN
INDUSTRIAL Y DEL PLAN PARCIAL          ZATIKAKO PLANA IDATZEKO
DE LAS VIVIENDAS PUBLICAS.           LANEN ESLEIPENA.

    A).- Dada cuenta del presupuesto        A) Sagastikoetxeko Industria
presentado por el Estudio de Arquitectura   Sektoreko Zatikako Plana idazteari
ARRUTI-BOYRA ARKITEKTURA, S.L.,        ekiteko        ARRUTI-BOYRA
para proceder a la redacción del Plan     ARKITEKTURA,    S.L.  Arkitektura
Parcial  del  Sector  Industrial  de   Estudioak aurkeztu duen aurrekontua,
Sagastikoetxe y que asciende a la cantidad   2.914.500,- pezeta zenbatekoaren berri
de 2.914.500,- pesetas,            emanda.

   La Comisión de Gobierno por          Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad ACUERDA:              ERABAKI DU:

    PRIMERO: Adjudicar a Arruti-          LEHENENGOA:-      Sagastiko-
Boyra Arkitektura, S.L., los trabajos de    etxeko Industria Sektoreko Zatikako Plana
redacción del Plan Parcial del Suelo      idazteko lanak Arruti Boyra Arkitektura,
Industrial de Sagastikoetxe por el importe   S.L.ri  esleitzea  2.914.500,  pta.
de 2.914.500,- pesetas impuestos incluidos.  zenbatekoz, zergak barne.

    SEGUNDO: Trasladar el presente         BIGARRENA:- Erabaki hau
acuerdo al estudio de arquitectura a los    Arkitektura  Estudioari jakinarazi
efectos oportunos.               dagozkion ondorioetarako.    B).- Dada cuenta del presupuesto       B) Sertutxe-ko Zatikako Plana
presentado por el estudio de arquitectura   idazteari ekiteko GARK, S.L. arkitektura
GARK, S.L., para proceder a la redacción    estudioak aurkeztu duen 1.100.000 pta.
del Plan Parcial de Sertutxes y que asciende  zenbateko aurrekontuan berri emanda,
a la cantidad de 1.100.000 pesetas,      zerga kanpo direla.
impuestos excluidos.

   La Comisión de Gobierno por         Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad ACUERDA:              ERABAKI DU:
                                            23
    PRIMERO: Adjudicar a GARK,           LEHENENGOA:- GARK, S.L.ri
S.L., los trabajos de redacción del Plan    agintzea Sertutxeko Zatikako Plana
Parcial de Sertutxes por el importe de     idazteko lanak idaztea 1.100.000 pta.
1.100.000,- pesetas, impuestos incluidos.   zenbatekoz, zergak barne.

    SEGUNDO: Trasladar el presente        HIRUGARRENA:-      Arkitektura
acuerdo al Estudio de Arquitectura, a los   Estudioari erabaki hau     jakinarazi,
efectos oportunos.               dagozkion ondorioetarako.


  AREA DE OBRAS Y SERVICIOS           OBRA ETA ZERBITZU SAIULA

1º.- ADJUDICACIÓN  DE  LOS          1.-  ERREKAREN         UBIDEA
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL          BERRESKURATZEKO         LANEN
CAUCE DEL ARROYO.                ESLEIPENA.

    Dada cuenta     del presupuesto      Ibon   Monasterio    Ugaldek
presentado por    D. Ibon Monasterio    "landare lurraren birjarpena, ereintza,
Ugalde por un importe de 575.000,-       sei zume eta beste mota sei zuhaitz
pesetas, más I.V.A., para proceder a la    aldatu, lurra,, hazia eta zuhaitzak ekartze
ejecución de los trabajos de "reposición    barne" lanak egiteko aurkeztu duen
tierra vegetal, sembrado, plantación de    575.000,-pezeta zenbateko aurrekon-
seis sauces y seis arboles de otra variedad,  tuaren berri emanda, gehi B.E.Z., Gobernu
incluido porte de la tierra, semilla y     Batzordeak, Gasatxa errekaren ubideak
arboles”, la Comisión de Gobierno ante la   berreskuratu beharra dagoela ikusita, aho
necesidad de proceder a la recuperación de   batez, ERABAKI DU:
los cauces del Arroyo Gasatxa, por
unanimidad, ACUERDA:

    PRIMERO: Adjudicar a D. Ibon         LEHENENGOA:-          Ibon
Monasterio Ugalde la ejecución de los     Monasterio Ugalderi esleitzea "landare
trabajos de "reposición tierra vegetal,    lurraren birjarpena, ereintza, sei zume
sembrado, plantación de seis sauces y seis   eta beste mota sei zuhaitz aldatu, lurra,,
arboles de otra variedad, incluido porte de  hazia eta zuhaitzak ekartze barne" lanak
la tierra, semilla y arboles, reposición de  575.000,-pezeta zenbatekoz, gehi B.E.Z.
tierra vegetal, sembrado", en el importe de
575.000,- pesetas, más I.V.A.

    SEGUNDO: Trasladar el presente         BIGARRENA:- Erabaki honen
acuerdo al adjudicatario indicándole que los  berri esleipendunari eman, jakinaraziz
trabajos deberán efectuarse a la mayor     lanak ahalik eta azkarren egin beharko
brevedad posible.               dituela.
                                              24
2º.- APROBACION DE LA 1ª             2.- ARENABARRIKO  UR ETA
CERTIFICACION Y FINAL DE LA            SANEAMENDU OBREAREN 1. ETA
OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO             AZKENENGO   EGIAZTAGIRIA
DE ARENABARRI.                   ONARTZEA.

    Vista la certificación número 1 y        Canalizaciones   Vizcaya,   S.L.
final de la obra de “agua y saneamiento de    enpresak, obraren esleipendun gisa, egin
Arenabarri”, ejecutada por Canalizaciones     duen "Arenabarriko ur eta saneamendu"
Vizcaya,S.L., en calidad de adjudicatario de   obraren 1. eta azken egiaztagiria ikusita.
la obra citada.

    Resultando que mediante Ordenes         Hori horrela, Bizkaiko Foru
Forales 9739/00 y 9741/00, la Diputación     Aldundiaren 9739/00 eta 9741/00, Foru
Foral de Bizkaia resolvió conceder a éste     Agindu bidez Udalkidetza 2000 barne
Ayuntamiento dentro de Udalkidetza-2000      Udal honi aitatu obrarenegiterapen
ayuda necesaria para afrontar la ejecución    odaintzeko  beharrezko dirulaguntza
de la obra mencionada.              ematea erabaki zela.

    Vistos los informes técnicos           Obraren   zuzendarien    aldeko
favorables de los directores de la obra,     informe teknikoak ikusita.

   La Comisión de Gobierno, por          Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad, ACUERDA:               ERABAKI DU:

    PRIMERO:       Aprobar    la      LEHENENGOA:- Canalizaciones
certificación 1 y final de la obra de “agua y   Vizcaya, S.L. enpresak egin duen
saneamiento de Arenabarri”, ejecutada por     "Arenabarriko ur eta saneamendu"
Canalizaciones Vizcaya, S.L, y por un       obraren 1. eta azken egiaztagiria
importe de 14.470.101,-pesetas.          14.470.101,-pezeta zenbatekoa onartzea.

    SEGUNDO: Remitir la presente          BIGARRENA:- Ingurugiro eta
certificación al Departamento de Medio     Lurralde Ekintza sailari egiaztagiri hau
Ambiente y Acción Territorial, con el fin de  igortzea, onartua izan eta 9739/00 eta
que se sirva admitirla y proceda al abono de  9741/00 Foru Aginduak-Udalkidetza
la misma con cargo a Udalkidetza-2000,     2000ren kargura ordainketa egin dadin.
Ordenes Forales 9739/00 y 9741/00.

    TERCERO: Acordar que la             HIRUGARRENA:- Ordainketa
materialización del pago se efectúe de     esleipena arautzeko izan diren baldintzen
conformidad con lo establecido en el pliego   Pleguan erabakitakoaren arabera egitea
de  Condiciones  regulador   de   la  erabaki..
adjudicación.

    CUARTO: Remitir el      presente       LAUGARRENA:-     Erabaki  hau
acuerdo al adjudicatario.             esleipendunari bidaltzea.
                                           25
     AREA DE INTERIOR                 BARNE SAILA

1º.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN          1.- UDAL LARRIALDIRAKO PLANA
PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN           IDAZTEKO    DIRULAGUNTZA
DE EMERGENCIA MUNICIPAL.            ESKAERA.

    Dada cuenta de la Orden de 24 de       UdalLarrialdirako Planak egin,
Abril de 2001 del Consejero de Interior del  eguneratu eta berrikusteko dirulaguntzen
Gobierno Vasco por la que se adapta al     Deiladi Agindua 2001eko ekitaldiari
ejercicio 2001 la Orden de Convocatoria de   egokitzeko Eusko Jaurlaritzaren 2001eko
subvenciones   para  la  elaboración,   apirilaren 24ko Aginduaren berri emanda.
actualización y revisión de Planes de
Emergencia Municipal,

    Teniendo en cuenta que a pesar de la     Kontuan izanda, Udal Larrialdirako
relevancia de los citados Planes de      Plangintza horiek duten garrantzia,
Emergencia Municipal, este Ayuntamiento    Gorlizko Udal honek ez dauka inolako
de Gorliz no posee plan alguno que prevea   planik larrialdi egoeren aurrean garatu
las actuaciones a desarrollar ante       ahal izateko.
situaciones de emergencia.

    La  Comisión   de  Gobierno       Gobernu Batzordeak, dokumentu
consciente de la necesidad de poder contar   hori euki beharra dagoela kontuan izanda,
con dicho documento, por unanimidad      aho batez ERABAKI DU:
ACUERDA:

   PRIMERO:     Solicitar  de  la      LEHENENGOA:-       Eusko
Consejería de Interior del Gobierno Vasco   Jaurlaritzaren Barne Sailburuari Udal
subvención para la elaboración del Plan de   Larrialdirako   Plana  gauzatzeko
Emergencia Municipal.             dirulaguntza eskatzea.

    SEGUNDO: Entender que éste          BIGARRENA.- Gorlizko Udalak
Ayuntamiento de Gorliz cumple los       UdalLarrialdirako   Plana gauzatzeko
requisitos exigidos para ser considerado    dirulaguntzak   jasotzeko baldintzak
beneficiario de la subvención destinada a la  betetzen dituela eman.
elaboración del Plan de Emergencia
Municipal.

    TERCERO: Remitir el presente         HIRUGARRENA:- Erabaki hau
acuerdo a la Consejería de Interior del    Eusko Jaurlaritzaren Barne Sailari igorri
Gobierno Vasco a los efectos oportunos.    dagozkion ondorioetarako.
                                              26
VARIOS:                     BATZUK:

    --- Dada cuenta del escrito           ---   Araba   Euskera   2001
presentado por Araba Euskaraz 2001 en el     antolatzileak aurkeztutako idatziaren berri
que pone en conocimiento de éste         eman eta bertan euskera gure hizkuntza
Ayuntamiento la próxima celebración de      ezarri   eta  zabaltzeko  egitasmoak
los actos destinados a impulsar los       bultzatzeko, Trebiñoko La Puebla de
proyectos de implantación y difusión de     Arganda herrian ekainaren 17an egingo
nuestra lengüa, el Euskera y que tendrá     diren oskaizunen berri ematen zaio Udal
lugar el día 17 de Junio en la localidad de la  honi.
Puebla de Arganda de Treviño,

    La Comisión de Gobierno por           Gobernu Batzordeak, aho batez,
unanimidad   acuerda  conceder  una     erabaki du 50.000 pta. zenbateko
subvención de 50.000,- pesetas para la      dirulaguntza ematea aitatu ospakizunari
celebración de la mencionada fiesta.       laguntzeko.


    --- Vista la instancia presentada por      --- Mª. Dolores Igartua Azkunek
Mª. Dolores Igartua Azkune en la que       aurkeztutako eskaera ikusi eta euskera
solicita del Ayuntamiento subvención para    ikasteko   ikastaroan  matrikulatzeko
dar frente a los gastos que ha supuesto su    gastuak ordaintzeko dirulaguntza eskatu
matriculación en el curso de aprendizaje de   dio Udalari.
euskera.

    Resultando que el Ayuntamiento         Hori horrela, Udalak, euskera ikasi
dentro de los actos destinados a potenciar el  eta erabiltzea bultzatzeko ekintza barruan,
uso y utilización del euskera, se encuentra   euskera     ikasteko    ikastaroetan
la concesión de subvenciones para aquellos    matrikulatzen   diren  biztanle  haie
habitantes que se matriculen en cursos de    dirulaguntza ematea aurkitzen dela.
aprendizaje,

   La Comisión de Gobierno, por         Gobernu Batzordeak,     aho  batez,
unanimidad, ACUERDA:               ERABAKI DU:

    PRIMERO: Conceder a Mª.            LEHENENGOA:- Mª. Dolores
Dolores Igartua Azkune subvención para      Igartua Azkuneri 00/01 ikasturtean
afrontar el costo de matricula del curso     matrikulatze   kostuari   erantzutzeko
00/01, siendo el porcentaje a aplicar el que   dirulaguntza ematea, eta erabiliko den
corresponda de conformidad con la        portzentaia euskera ikasteko dirulaguntzak
Ordenanza Municipal Reguladora de las      araupetzeko    udal    Ordenantzak
Ayudas Económicas para el Aprendizaje      erabakitakoa izango da.
del Euskera.

    SEGUNDO:    Comunicar   a  Mª.    BIGARRENA:-      Mª.     Dolores
                                             27
Dolores Igartua Azkune que la concesión     Igartua Azkune adierazi dirulaguntzaren
de la subvención se hará efectiva una vez    ordainketa 00/01 ikasturtea bukatzean
finalizado el curso 00/01.           egingo dela.


    --- Vista la instancia presentada por     --- Gabriela Frances Zubillagak
Gabriela Frances Zubillaga en la que      aurkeztutako eskaera ikusi eta euskera
solicita del Ayuntamiento subvención para    ikasteko   ikastaroan  matrikulatzeko
dar frente a los gastos que ha supuesto su   gastuak ordaintzeko dirulaguntza eskatu
matriculación en el curso de aprendizaje de   dio Udalari.
euskera.

    Resultando que el Ayuntamiento        Hori horrela, Udalak, euskera ikasi
dentro de los actos destinados a potenciar el  eta erabiltzea bultzatzeko ekintza barruan,
uso y utilización del euskera, se encuentra   euskera     ikasteko    ikastaroetan
la concesión de subvenciones para aquellos   matrikulatzen   diren  biztanle  haie
habitantes que se matriculen en cursos de    dirulaguntza ematea aurkitzen dela.
aprendizaje,

   La Comisión de Gobierno, por         Gobernu Batzordeak,    aho  batez,
unanimidad, ACUERDA:              ERABAKI DU:

    PRIMERO: Conceder a Gabriela         LEHENENGOA:-        Gabriela
Frances Zubillaga subvención para        Frances Zubillagari 00/01 ikasturtean
afrontar el costo de matricula del curso    matrikulatze   kostuari   erantzutzeko
00/01, siendo el porcentaje a aplicar el que  dirulaguntza ematea, eta erabiliko den
corresponda de conformidad con la        portzentaia euskera ikasteko dirulaguntzak
Ordenanza Municipal Reguladora de las      araupetzeko    udal    Ordenantzak
Ayudas Económicas para el Aprendizaje      erabakitakoa izango da.
del Euskera.

    SEGUNDO: Comunicar a Gabriela        BIGARRENA:- Gabriela Frances
Frances Zubillaga que la concesión de la    Zubillaga  adierazi  dirulaguntzaren
subvención se hará efectiva una vez       ordainketa 00/01 ikasturtea bukatzean
finalizado el curso 00/01.           egingo dela.


    Y no habiendo más asuntos que          Eta besterik gabe bilerari
tratar, se dio por terminado el acto a las   bukaera eman zitzaion arratsaldeko
dieciocho horas cuarenta y cinco        zazpiak laurden gutxiagotan
minutos.

								
To top