4 QUY CHE LAM VIEC by CSRKFZ

VIEWS: 21 PAGES: 3

									VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP HỒ CHÍ MINH
 HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
 LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD

                           TP. Hồ Chí Minh , ngày tháng năm 2010


             QUY CHẾ LÀM VIỆC
    ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD
             NHIỆM KỲ 2010 – 2013

    Căn cứ vào điều 8 chương III điều lệ Hội sinh viên Việt Nam.
    Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội của Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt
Nam.
    Quy chế này quy định cụ thể về:
         1) Đại biểu dự Đại hội.
         2) Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu.
         3) Nguyên tắc hiệp thương dân chủ.
         4) Chấp hành quy chế làm việc.
 I. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:
      Đại biểu dự Đại hội gồm:
      -  Đại biểu là Ủy viên BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2008 -
        2010
      -  Đại biểu do các đơn vị Chi hội hiệp thương giới thiệu tham dự theo chỉ tiêu và số lượng.
      -  Đại biểu do BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2008 – 2010 chỉ
        định theo điều lệ Hội sinh viên Việt Nam nếu có (không quá 5%).
      Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại biểu:
      -  Tham gia xây dựng, biểu quyết, thực hiện chương trình và quy chế của Đại hội, thảo luận
        và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu.
      -  Thảo luận tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội.
      -  Hiệp thương nhân sự BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2010 -
        2013.
      -  Thảo luận và giải quyết các vấn đề lien quan đến Đại hội, công tác Hội và phong trào
        sinh viên Khoa.
      -  Đề xuất ý kiến về các công việc của Đại hội trực tiếp với Đoàn chủ tịch.
 II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:
      Ban chấp hành Liên Chi hội khoa đề nghị số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thẩm
    tra tư cách đại biểu. Đại hội thảo luận thông qua hình thức hiệp thương.
    1. Đoàn chủ tịch:
      -  Dự kiến chương trình, quy chế làm việc thông qua Đại hội và điều hành thực hiện
        chương trình, quy chế, nội quy, nội dung làm việc của Đại hội.

                                                 Trang 2
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD
     -  Tiến hành giới thiệu danh sách hiệp thương BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa
       CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2010 – 2013.
     -  Chuẩn bị các nội dung, vấn đề để Đại hội thảo luận và biểu quyết.
     -  Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của đại biểu.
     -  Tổng kết Đại hội.
   2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
     -  Xem xét việc chấp hành các thủ tục, nguyên tắc sinh hoạt trong Đại hội, làm báo cáo
       thẩm tra tư cách đại biểu trình Đại hội biểu quyết thông qua.
     -  Xem xét, kết luận các khiếu nại và tư cách đại biểu theo đúng điều lệ Hội và trình Đoàn
       chủ tịch giải quyết.
     -  Tiếp nhận báo cáo điểm danh các đoàn đại biểu và báo cáo cho Đòan chủ tịch đầu mỗi
       buổi làm việc.
   3. Đoàn thư ký:
     -  Ghi biên bản và tổng hợp ý kiến của các buổi làm việc tại Đại hội, chuẩn bị tổng hợp ý
       kiến thảo luận cho Đoàn chủ tịch.
 III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI:
   1. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
     -  Đại biểu muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký cho đoàn thư ký, Đoàn thư ký báo cho Đoàn
       chủ tịch. Khi Đoàn chủ tịch mời mới được phát biểu.
     -  Khi phát biểu phải chuẩn bị trước nội dung theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch và phát
       biểu không dài quá 5 phút.
   2. Chế độ thông tin của Đại hội:
     -  Đại biểu chấp hành nguyên tắc bí mật,kỷ luật trong phát ngôn, phát biểu không để lộ ra
       ngoài công việc của Đại hội.
     -  Đại biểu phải thực hiện nghiêm túc chế độ sử dụng và quản lý tài liệu mật theo quy định.
       Không lưu hành trong Đại hội và đoàn đại biểu của đơn vị mình những tài liệu, ấn phẩm
       khác ngoài tài liệu của Đại hội cung cấp.
 IV. NGUYÊN TẮC HIỆP THƯƠNG DÂN CHỦ:
   -  Hội sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “Tự nguyện, hiệp thương dân
     chủ, phối hợp và thống nhất hành động”. Việc chọn nhân sự Ban chấp hành Liên Chi hội
     khoa được tiến hành tại Đại hội hoặc Hội nghị Hội sinh viên các cơ sở Hội trực thuộc Liên
     Chi hội khoa.
   -  Số lượng, cơ cấu BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2010 - 2013 do
     BCH Liên Chi hội sinh viên Khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ 2008 - 2010 đề xuất thông qua đề
     án nhân sự.
   -  Hiệp thương nhân sự tại Đại hội: Trong Đại hội Đoàn chủ tịch thay mặt Ban chấp hành sẽ
     báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự và kết quả hiệp thương giới thiệu nhân sự của các đơn vị
     để đại biểu thảo luận và xem xét. Sau đó Đại hội sẽ thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết
     (chung cho cả danh sách). Việc chọn cử phải được quá nửa tổng số đại biểu dự Đại hội tán
     thành thì hiệp thương chọn cử nhân mới có giá trị.
                                               Trang 3
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD
 V. CHẤP HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC:
    Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.
   Đại biểu vi phạm quy chế, tùy theo mức độ vi phạm có hình thức xử lý thích đáng, kể cả việc
   xem xét tư cách đại biểu.
   BTC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA CNTT&TƯD
                                             Trang 4

								
To top