S? NGO?I V? TH?A THI�N HU? by CSRKFZ

VIEWS: 0 PAGES: 5

									UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   SỞ NGOẠI VỤ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 745/SNgV- KTĐN                Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2010
V/v: Thư ngỏ gửi các đơn vị tham
gia trồng rừng giao lưu do Tập đoàn
Aeon (Nhật Bản) tài trợ

          Kính gửi:
                - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
                - Đại học Ngoại ngữ Huế
                - Trường Cao đẳng Sư phạm Huế
                - Trường PTTH Quốc Học
                - Trường PTTH Hai Bà Trưng
                - Trường THCS Nguyễn Tri Phương
                - Trường THCS Chu Văn An
                - Trường THCS Phan Sào Nam
                - Trung tâm ngoại ngữ Cenfol
                - Trung tâm ngoại ngữ Cadafol
                - Trung tâm ngoại ngữ Họa Mi

    Thực hiện Biên bản thoả thuận đã được ký kết giữa UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế và Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) về chương trình hợp tác “Trồng rừng giao
lưu”giai đoạn 2010 - 2013, theo sự phân công của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ được
giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ
chức buổi ra quân trồng rừng và giao lưu giữa tình nguyện viên Nhật Bản và tình
nguyện viên tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến vào ngày 30/7/2010 tại khu vực đầm
Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc với sự tham gia của 100 tình nguyện viên
Nhật Bản, 100 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên Việt Nam có khả năng giao
tiếp tốt bằng tiếng Nhật và 100 học sinh Phổ thông trung học của huyện Phú Lộc
cùng với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh.
    Mục đích của chương trình nhằm giáo dục cho các học sinh về ý thức trồng
rừng cải tạo môi trường sinh thái, một việc làm có ý nghĩa sâu sắc, phù hợp với
phong trào trồng rừng bảo vệ môi trường đang phát triển mạnh ở tỉnh Thừa Thiên
Huế. Cùng với hợp phần trồng rừng, chương trình còn có hợp phần giao lưu với các
hoạt động sinh hoạt tập thể, qua đó tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên hai nước Việt
Nam, Nhật Bản giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật và đặc biệt là Tập đoàn AEON với các
doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, mong muốn tìm kiếm cơ hội cùng hợp tác, đầu
tư và phát triển.
    Với ý nghĩa thiết thực đó, Sở Ngoại vụ kính đề nghị các trường Đại học
Ngoại ngữ Huế, Cao đẳng Sư phạm Huế giúp thông báo đến các sinh viên lớp tiếng
Nhật tại trường; Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp chỉ đạo trường
PTTH huyện Phú Lộc giúp tuyển chọn 100 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12; chỉ đạo
các trường PTTH Quốc Học, PTTH Hai Bà Trưng, THCS Nguyễn Tri Phương,
THCS Chu Văn An, THCS Phan Sào Nam và các Trung tâm ngoại ngữ Cenfol,
Cadafol, Hoạ Mi giúp thông báo đến các học sinh, học viên lớp tiếng Nhật yêu
thích các hoạt động tình nguyện và phong trào tập thể đăng ký tham gia chương
trình “Trồng rừng giao lưu” lần thứ nhất do Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) tài trợ.
   Hồ sơ đăng ký gồm có:
      -  Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm);
      -  Các bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ tiếng Nhật (nếu có)
   Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký: Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Ngoại vụ (25
Nguyễn Văn Cừ, Huế)
   Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký từ ngày 1/7/2010 đến hết ngày 9/7/2010.
   Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc với cô Lê Thị Bé, Phòng Kinh tế
Đối ngoại Sở Ngoại vụ, ĐT: 3831844, Di động: 0935089980, Fax: 3833639, email:
ktdn.sngv@gmail.com.
   Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý đơn vị.
   Trân trọng kính chào./.


Nơi nhận:                     KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                      (đã ký)
- BGĐ;
- UBND tỉnh (để báo cáo);            ĐỖ THỊ MỸ CHÂU
- Phòng PA25, PA35 (để ph/hợp);
- Sở NN&PTNT (để ph/hợp);
- Lưu VT, KTĐN.
                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          -----o0o-----

           ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN
           Chương trình «Trồng rừng giao lưu» lần thứ nhất
              do Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) tài trợ

Họ và tên: .........................................................................................................................................
Ngày sinh: .............................................................. Giới tính : ......................................................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú: ................................................................................................................................
Trình độ văn hoá: ............................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: .....................................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ: ........................................................................................................................
Đơn vị học tập/công tác: ................................................................................................................
Địa chỉ đơn vị học tập/công tác: ....................................................................................................
Đối với ứng viên là học viên tại các trung tâm ngoại ngữ:
      -   Số CMND : ....................................................................................................................
      -   Ngày cấp : ......................................................................................................................
      -   Nơi cấp : .........................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: .............................................. E-mail (nếu có): ..............................................
Cam kết của ứng viên đảm bảo đủ sức khoẻ, không bị bệnh trong thời gian tham gia
chương trình « Trồng rừng giao lưu » với tình nguyện viên Nhật Bản :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


                                                  ............, ngày .....tháng.....năm 2010
                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
 (Đối với ứng viên là học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCS, PTTH)
 Xác nhận của nhà trường :
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
Đối với ứng viên dưới 18 tuổi, bắt buộc phải có ý kiến của Phụ huynh học sinh đồng ý
cho phép ứng viên được tham gia:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
                                                  ............, ngày .....tháng.....năm 2010
                                                       (Phụ huynh ký, ghi rõ họ tên)
        THÔNG TIN DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN
  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH « TRỒNG RỪNG GIAO LƯU » LẦN THỨ NHẤT
        DO TẬP ĐOÀN AEON (NHẬT BẢN) TÀI TRỢ


1. Thời gian và địa điểm :
1.1. Thời gian : 30/7/2010 (dự kiến từ 6h00 đến 18h00 cùng ngày)
1.2. Địa điểm : Khoảnh 2, 3 thuộc tiểu khu 246, khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô,
huyện Phú Lộc

2. Quyền lợi và trách nhiệm của tình nguyện viên:
2.1. Quyền lợi:
- Được trang bị các kiến thức về ý nghĩa, quy trình, cách thức trồng và chăm sóc rừng;
- Được trực tiếp thực hiện một số công đoạn của quy trình trồng rừng;
- Có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, sinh hoạt với tình nguyện viên Nhật Bản;
- Được Ban Tổ chức lo phương tiện đi lại, ăn uống, nước uống trong thời gian diễn ra hoạt
động trồng rừng và sinh hoạt giao lưu.
2.2. Trách nhiệm:
- Tuân thủ đúng các quy định về thời gian của Ban Tổ chức;
- Đảm bảo có đủ sức khoẻ để tham gia các hoạt động trồng rừng và giao lưu ngoài trời;
- Thuộc và hát được bài hát “Nối vòng tay lớn” của Việt Nam và một bài hát về nội dung
trồng rừng của Nhật Bản (Ban Tổ chức sẽ có buổi tập riêng)
- Sau khi được tuyển chọn, nếu ứng viên không tiếp tục tham gia được thì phải thông báo
cho Ban Tổ chức ít nhất trước 5 ngày.

3. Trang phục (tình nguyện viên tự chuẩn bị):
- Áo xanh đồng phục của đoàn viên;
- Mũ/nón;
- Giày bata hoặc giày thể thao.

4. Chương trình «Trồng rừng giao lưu » lần thứ nhất (dự kiến) :
Thời gian            Nội dung               Địa điểm
Sáng    300 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam cùng Khu vực đầm Lập An,
      tham gia hoạt động trồng rừng, dưới sự hướng dẫn thị trấn Lăng Cô,
      kỹ thuật của Chi cục Lâm nghiệp           huyện Phú Lộc
Trưa    Ăn trưa                       Nhà hàng khu nghỉ
                                dưỡng Lăng Cô
Chiều    Sinh hoạt tập thể:                 Bãi biển khu nghỉ
      - Giao lưu văn nghệ;                dưỡng Lăng Cô
      - Chơi trò chơi;
      - Tắm biển;

                         SỞ NGOẠI VỤ THỪA THIÊN HUẾ

								
To top