Sau d�y by CSRKFZ

VIEWS: 7 PAGES: 5

									Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


                LỜI MỞ ĐẦU

    Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế quốc dân,
em được các thầy cô giáo tận tình cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyên
ngành kế toán.
    Trong thời gian đi thực tập tại Công ty cổ phần Vật tư nông sản, tên viết
tắt là Apromaco , được sự chỉ bảo tận tình của TS. Phạm Thị Bích Chi, em có cơ
hội tiếp cận sâu hơn với chuyên ngành qua những thao tác thực tế, gắn kiến thức
nhà trường với việc ghi chép, đánh giá phân tích kế toán.
    Cùng với đó, nhờ sự cộng tác từ phía các anh chị phòng kế toán của công
ty nơi em thực tập, em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh” tại Công ty CP Vật tư nông sản.
    Có thể nói, việc việc chọn đề tài này, em đã có điều kiện nắm rõ được
những đặc điểm tổ chức, quản lý, kinh doanh, hình thức kế toán, tổ chức bộ máy
kế toán và những đặc điểm hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty
Apromaco.
    Em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thị Bích Chi, các thầy cô giáo
chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành khác của trường Đại học Kinh tế
quốc dân.
    Em cũng xin gửi lời cám ơn tới ban lãnh đạo cùng các anh, chị phòng kế
toán Công ty cổ phần Vật tư nông sản.
    Em xin hứa, với những kiến thức đã được tiếp thu trong quá trình học tập
và thực tế, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, để không lãng phí công sức của
những con người đã truyền thụ kiến thức cho em.
    Sau đây, em xin trình bày kết cấu báo cáo của mình.
    Chuyên đề gồm 3 chương:
    Chương 1 : Tổng quan về Công ty cổ phần Vật tư nông sản - Apromaco
    Chương II : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại Công ty cổ phần Vật tư nông sản.
    Chương III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công
tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Vật tư Nông sản.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


           DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


       GTGT     : Giá trị gia tăng
       CPBH     : Chi phí bán hàng
       CPQLDN    : Chi phí quản lý doanh nghiệp
       TSCĐ     : Tài sản cố định
       TK      : Tài khoản
       BHYT     : Bảo hiểm y tế
       BHXH     : Bảo hiểm xã hội
       KPCĐ     : Kinh phí công đoàn
       TNDN     : Thu nhập doanh nghiệp
       HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
                        MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN
........................................................................... Error! Bookmark not defined.2
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY......... Error!
  Bookmark not defined.2
  II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ Ở CÔNG TY .............................................. Error! Bookmark not defined.11
    1. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty: Error! Bookmark not defined.11
    2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Apromaco:Error! Bookmark
    not defined.13
    3. Phương hướng phát triển của Công ty Apromaco.Error! Bookmark not
    defined.14
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN
......................................................................... Error! Bookmark not defined.16
  1. Nội dung doanh thu bán hàng của công ty. ... Error! Bookmark not defined.16
  2. Kế toán bán hàng tại Công ty.......................... Error! Bookmark not defined.16
    a. Chứng từ kế toán sử dụng. ................. Error! Bookmark not defined.16
    b. Tài khoản sử dụng. .............................. Error! Bookmark not defined.16
    c. Trình tự kế toán bán hàng hoá. ............ Error! Bookmark not defined.16
  3. Kế toán giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.Error!              Bookmark        not
  defined.20
  4. Kế toán giá vốn hàng bán. ............................... Error! Bookmark not defined.20
    a. Tài khoản sử dụng. .............................. Error! Bookmark not defined.20
    b. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho.Error! Bookmark not
    defined.20
  5. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH).................. Error! Bookmark not defined.20
    a. Nội dung CPBH tại Công ty cổ phần Vật tư nông sản .Error! Bookmark
    not defined.20
    b. Chứng từ kế toán sử dụng. .................. Error! Bookmark not defined.20
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


   c. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán.Error!                    Bookmark    not
   defined.20
 6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN).Error! Bookmark not
 defined.20
   a. Nội dung CPQLDN. ............................ Error! Bookmark not defined.20
   b. Chứng từ kế toán sử dụng. .................. Error! Bookmark not defined.20
   c. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán.Error!                    Bookmark    not
   defined.20
 7. Kế toán xác định kết quả bán hàng................. Error! Bookmark not defined.20
   a. Tài khoản kế toán sử dụng................... Error! Bookmark not defined.20
   b. Xác định kết quả bán hàng. ................. Error! Bookmark not defined.20
   c. Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng.Error! Bookmark not
   defined.20
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN ............ Error! Bookmark not defined.20
 I. NHẬN XÉT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. . Error!
 Bookmark not defined.20
   1. Tình hình chung. ................................. Error! Bookmark not defined.20
      1.1. Ưu điểm: ....................................... Error! Bookmark not defined.20
      1.2. Nhược điểm: ................................. Error! Bookmark not defined.20
      1.3. Giải pháp: ..................................... Error! Bookmark not defined.20
 II. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG
 VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN
 ................................................................................ Error! Bookmark not defined.20
 II. NHẬN XÉT CỤ THỂ. ................................... Error! Bookmark not defined.20
   1. Kế toán bán hàng:................................ Error! Bookmark not defined.20
   2. Tình hình theo dõi công nợ: ................ Error! Bookmark not defined.20
   3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả
   kinh doanh: .............................................. Error! Bookmark not defined.20
 III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN . Error!
 Bookmark not defined.20
   1. Ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán: ...... Error!
   Bookmark not defined.20
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


  2. Ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hoá:Error! Bookmark not
  defined.20
  3. Ý kiến về giá vốn hàng hoá: ................ Error! Bookmark not defined.20
  4. Ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi:Error! Bookmark
  not defined.20
  5. Ý kiến hoàn thiện về kế toán bán hàng:Error!            Bookmark    not
  defined.20
KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined.20
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................... Error! Bookmark not defined.20

								
To top