tnmt III7 to khai nop le phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai cong nghiep by 83Oge4Yp

VIEWS: 16 PAGES: 1

									UBND TỈNH…..        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    /………….


             TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
              ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
                   Quý…..năm…….
                  (Lần thông báo……)

        Tên đơn vị: ……………………………………………..
        Địa chỉ: …………………………………………………

     Căn cứ vào tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
  quý…………của đơn vị; Sau khi thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo
  tạm thu số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của đơn vị như
  sau:

    STT               Chỉ tiêu              Số tiền (đồng)

     1     Số phí kỳ trước chuyển qua
     a)       Nộp thiếu
     b)       Nộp thừa
     2     Số phí phát sinh quý này
     3     Số phí phải nộp quý này (2 + 1a – 1b)

     Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp ngân sách
  nhà nước:……………………………………………………………………..
     Yêu cầu đơn vị nộp số tiền theo Thông báo trên đây vào Kho bạc nhà nước
  ………….. Chủ tài khoản: …………, tài khoản số: ………………..
     Hạn nộp trước ngày....... tháng…..năm………..

                          …………, ngày....... tháng...... năm 200…
  Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC
  -Như trên;
  -Lưu: VT, ….
                       1

								
To top