21 Saharidi by k5PkIBR

VIEWS: 514 PAGES: 54

									         Stereoizomerija

Šta je izomerija?
  Postojanje dva ili više jedinjenja koja imaju isti
  broj, iste vrste atoma i istu molekulsku masu
Koje vrste izomerija postoje?
  Strukturna        CH3
  • skeletna  C5H12: CH3CHCH2CH3  CH3CH2CH2CH2CH3
            Br
  • položajna   CH3CHCH2CH3  CH3CH2CH2CH2Br


  • funkcionalna   CH3 O CH3   CH3CH2OH
         Vrste izomerije
 Stereoizomerija – postojanje izomera koji se
međusobno razlikuju samo po tome kako su im atomi
smešteni u prostoru (ali su međusobno vezani na isti
način)
  geometrijska
  optička (supstance zakreću ravan planarno polarizovane
  svetlosti za određeni ugao – optička rotacija – optički
  aktivne supstance)
 1874. utvrđeno je da optički aktivne supstance imaju
bar 1 asimetričan (hiralan) C-atom (vezan za 4 različite
grupe):
     *                   *
 CH3 CH COOH         HOOC CH2 CH COOH
    OH                 OH
  mlečna kiselina         jabučna kiselina
       Stereoizomerija

Par izomera koji imaju istu vrednost ugla rotacije
polarizovane svetlosti, a razlikuju se samo u znaku,
zovu se enantiomeri, enantiomorfi ili optički antipodi.
Odnose se kao predmet i lik u ogledalu
         a        a


         C  d      C  d
       b      e  e      bZa optičku aktivnost nije uslov asimetrični C-atom,
već odsustvo bilo kog elementa simetrije (ravan, osa ili
centar simetrije).
Optički izomeri koji se ne odnose kao predmet i lik u
ogledalu nazivaju se diastereoizomeri.
    Enantiomeri i diastereoizomeri
Primeri enantiomera i diastereoizomera:
   CH3     CH3      CH3     CH3
  H C Cl   Cl C H     H C Cl   Cl C H
  Cl C H    H C Cl     H C Cl   H C Cl
   C2H5     C2H5     C2H5    C2H5

     enantiomeri       diastereoizomeri

Enantiomeri imaju identične fizičke i hemijske
osobine, osim prema optički aktivnim reagensima
Diastereoizomeri se ne odnose kao predmet i lik u
ogledalu. Razlikuju im se i fizičke i hemijske osobine
Broj mogućih stereoizomera se izračunava po formuli
2n, gde je n broj različitih asimetričnih C-atoma
            Mezo-oblici

   Ukoliko u molekulu ima dva ili više identičnih
   asimetričnih C-atoma, broj mogućih stereoizomera se
   smanjuje.
   Mezo-oblici – optički inaktivni, iako sadrže
   asimetrične C-atome
    COOH       COOH     COOH         COOH

H      OH  HO      H  H   OH     HO    H

HO      H  H      OH  H   OH     HO    H

    COOH       COOH     COOH         COOH
   (+)-vinska    (-)-vinska       mezo-vinska
      Racemske smeše
Smeša jednakih količina dva enantiomera je
optički inaktivna – racemska smeša
Za razliku od diastereoizomera, racemati se
mogu razdvojiti na sledeće načine:
  mehaničkim razdvajanjem pod mikroskopom
  kristalnih enantiomera na osnovu razlika u
  hemiedarskim pljosnima (Pasterova metoda)
  aktivnošću određenih mikroorganizama
  pretvaranje enantiomera u dijastereoizomere
     Racemske smeše

    (A+)(A-) + 2 (B+)
racemska smesa    optički aktivni reagens (A+B+) dijastereoizomeri (A-B+)


  regeneracija prvobitnog jedinjenja
(A+) i (B+)        (A-) i (B+)
            Saharidi
Saharidi (ugljeni hidrati) su polihidroksilni aldehidi ili
polihidroksilni ketoni, ili supstance koje daju takva
jedinjenja pri hidrolizi
“Ugljeni hidrati”
Nomenklatura i klasifikacija
  Prosti ugljeni hidrati obično se nazivaju šećeri ili saharidi
  Završetak za šećere je oza, npr. glukoza, maltoza, itd.
Postoji više klasifikacija saharida:
  prema broju C-atoma
  • trioze, tetroze, pentoze, heksoze...
  prema tome da li sadrže aldehidnu ili keto grupu
  • aldoze
  • ketoze
 Klasifikacija saharida - nastavak
Saharidi se mogu podeliti i na sledeći način:
 A. Monosaharidi. Ugljeni hidrati koji ne hidrolizuju
 B. Oligosaharidi. Ugljeni hidrati koji pri hidrolizi daju
 nekoliko molekula monosaharida.
  • 1. Disaharidi. Jedan molekul daje dva molekula monosaharida pri
   hidrolizi.
     a) Redukujući disaharidi. Disaharidi koji redukuju Felingov rastvor.
     b) Neredukujući disaharidi. Disaharidi koji ne redukuju Felingov
     rastvor.
  • 2. Trisaharidi. Jedan molekul daje tri molekula monosaharida pri
   hidrolizi.
  • 3. Tetra, penta i heksasaharidi.
 C. Polisaharidi. Ugljeni hidrati koji daju veći broj molekula
 monosaharida pri hidrolizi.
  • 1. Homopolisaharidi. Polisaharidi koji daju samo jednu vrstu
   monosaharida pri hidrolizi.
  • 2. Heteropolisaharidi. Polisaharidi koji daju više od jedne vrste
   monosaharida pri hidrolizi.
     Monosaharidi. Aldoze
Najvažnija aldoheksoza je (+)-glukoza (dekstroza,
grožđani šećer)
U prirodi se uvek javlja samo (+)-glukoza
Najlakše se dobija hidrolizom skroba i celuloze
Ona se nalazi slobodna, zajedno sa fruktozom i
saharozom, u biljnim sokovima. Med sadrži
uglavnom glukozu i fruktozu.
Aldoheksoze koje se ne račvaju imaju četiri različita
asimetrična C-atoma i stoga 16 optičkih izomera. Od
tih 16 izomera samo dva pored (+)-glukoze su
uobičajeni, a to su (+)-manoza i (+)-galaktoza.
       Monosaharidi. Aldoze    O          O        O
   C H         C H       C H
 H  C OH      HO  C H     H  C OH
HO  C H       HO  C H    HO  C H
 H  C OH       H  C OH    HO  C H
 H  C OH       H  C OH    H  C OH
   CH2 OH        CH2 OH     CH2 OH
(+)-glukoza      (+)-manoza   (+)-galaktoza
         Monosaharidi. Aldoze


  Postoji 8 aldopentoza sa normalnim nizom.
  Najvažnije aldopentoze su:


    O        O       O       O
  C  H       C H      C H      C H
 H C  OH      H C OH    H C OH    H C OH
HO C  H      HO C H     H C OH  HO CH2 C OH
HO C  H      H C OH    H C OH     CH2 OH
  CH2 OH       CH2 OH    CH2 OH

 (+)-arabinoza   (+)-ksiloza  (-)-riboza  (+)-apioza
 Konfiguraciona nomenklatura saharida
  Fišerova D, L-konfiguracija
    CHO              CHO
  H    OH          HO   H
    CH2OH             CH2OH
D(+)-glicerol-aldehid    L(-)-glicerol-aldehid

 Opšti sistem obeležavanja – apsolutna R, S-
 konfiguracija
 Glukoza: 2R, 3S, 4R,5R-2,3,4,5,6-
 pentahidroksiheksanal ili 2R, 3S, 4R,5R-
 aldoheksoza
           H2/Pd
 CH3CHCH CH2          CH3CHCH2CH3
   OH               OH

 3-buten-2-ol           2-butanol
  27               27    o
         o
 [] D = +33,2         [] D = +13,5


           HBr   CH3CH2CHCH2Br + H2O
CH3CH2CHCH2OH
     CH3              CH3
 2-metil-1-butanol      1-brom-2-metilbutan
   25     o         25
                        o
 [] D = -5,8         [] D = +4,0
    O       O       O
   C H      C H      C H
 H  C OH   HO  C H    H  C OH
HO  C H   HO  C H   HO  C H
 H  C OH   H  C OH   HO  C H
 H  C OH   H  C OH   H  C OH
   CH2 OH    CH2 OH    CH2 OH
(+)-glukoza  (+)-manoza  (+)-galaktoza
Odredjivanje apsolutne konfiguracije
 Postupak određivanja apsolutne konfiguracije
 nekog jedinjenja ima dva koraka:
 1. korak: primenom sekvencijalnih pravila
 odrediti prioritete grupa vezanih za hiralni centar.
 2. korak: posle određivanja prioriteta, molekul
 treba orijentisati tako da se grupa sa najnižim
 prioritetom nalazi suprotno od posmatrača (ispod
 ravni papira) i zatim posmatrati raspored preostale
 tri grupe. Ako, polazeći od grupe sa najvećim
 prioritetom, preko one sa nižim do grupe najnižeg
 prioriteta od te tri, naš pogled prati smer kazaljke
 na satu, za konfiguraciju se kaže da je R (latinski:
 rectus, desno). U suprotnom, konfiguracija se
 obeležava sa S (latinski: sinister, levo).
    prioritet supstituenata: a > b > d > e


    a                  a

  e  C                e  C
       b                  d
 d                   b

R - konfiguracija          S - konfiguracija
Sekvencijalna pravila
 Sekvencijalno pravilo 1:
  Ako su sva četiri atoma ili atomske grupe
  vezane za hiralni centar različite, prioritet zavisi
  od atomskog broja, pri čemu atom sa najvećim
  atomskim brojem ima najveći prioritet
  Ako su dva atoma izotopi istog elementa, atom
  sa većim masenim brojem ima prioritet.
          II           I
          Br           Br
      IV           IV
        H            H
               I
             I           CH3
     Cl            D
     III                  II
                 III
  Sekvencijalno pravilo 2:
     Ako relativni prioritet dva atoma ne može da
     se odredi primenom Pravila 1, onda treba na isti
     način uporediti atome vezane za svaki od ta dva
     atoma (i nastaviti i dalje, ako je neophodno,
     upoređujući atome sve dalje od hiralnog
     centra).
     IV         IV           IV
  II
     H  III   II
               H  III       H II
                       III
CH3 CH2 C   CH3  CH3 CH C CH2 CH3   CH3 CH C CH2Cl
     Cl       CH3 Cl        CH3 Cl
     I         I           I
Sekvencijalno pravilo 3:
  Ako je prisutna dvoguba ili troguba veza, oba
 atoma smatraju se udvostručenim ili
 utrostručenim, odnosno:

    C A   se izjednačava sa  C A
                  A C


                  A C
    C  A se izjednačava sa   C A
                  A C
   Gliceraldehid:
   II
H C O                H                  H
      I
H C OH               C O  se izjednačava sa       C O
IV
                                    O C
   CH2OH           I              II
   III            Br             Br

             IV             IV
             H            H         I
            D      CH3    Cl        I
            III     II
                        III        (R)-1-brom-1-deuteroetan  (S)-brom-hlor-jodmetan
    Monosaharidi. Ketoze

Izomerne su sa aldozama sa istim brojem C-
atoma
Na C-2 imaju karbonilnu grupu
Ako se D-glicerol-aldehid može smatrati
prvim članom aldoza, dihidroksi-aceton je
prvi član ketoza
         CH2OH
           O
         CH2OH

       dihidroksi-aceton
      Monosaharidi. Ketoze
Prvi član ketoza je ustvari D-glicerotetruloza
               CH2OH
   CH2 OH          C O
   C O          HO C H
  H C OH          H C OH
   CH2 OH         H C OH
 D-glicerotetruloza     CH2OH
              D(-)-fruktoza
Ketozama pripada i fruktoza, najslađi od svih šećera.
Ima je u voćnom soku i medu, a glavni je sastojak
polisaharida inulina
    Fruktoza. Dokaz strukture
Pokazuje uobičajene reakcije karbonilnih jedinjenja
Ne oksiduje se vodenim rastvorom broma u
monokarboksilnu kiselinu i stoga je ona ketoza, a
ne aldoza
Oksiduje se Felingovim rastvorom
U reakciji sa fenilhidrazinom gradi ozazon, koji je
identičan sa onim koji se dobiva iz D(+)-glukoze.
Stoga se i karbonilna grupa mora nalaziti na C-2, a
konfiguracija ostatka molekula mora biti identična
sa D(+)-glukozom. Zbog toga (-)-fruktoza mora
pripadati D-seriji.
        Fruktoza. Dokaz strukture


   Reakcija sa fenilhidrazinom:

   CHO           CH=N-NHC6H5        CH2OH
 H  C OH           C=N-NHC6H5        C O
HO  C H    C6H5NHNH2  HO C H    C6H5NHNH2  HO C H
 H  C OH          H C OH          H C OH
 H  C OH          H C OH          H C OH
   CH2OH          CH2OH           CH2OH

D(+)-glukoza        ozazon D-glukoze      D(-)-fruktoza
     Reakcije monosaharida
Oksidacija Cu(II) jonom u rastvoru
 Cu(OH)2 je slabo rastvoran u razblaženim
 alkalijama, pa je ova reakcija spora
 Brzina reakcije se uveliko povećava kada se bakar
 drži u rastvoru građenjem kompleksne soli sa
 tartaratnim jonom (Felingov rastvor) ili citratnim
 jonom (Benediktov rastvor)
 Dokaz za redukciju je građenje crvenog bakar(I)-
 oksida, koji se taloži zato što Cu(I) jon ne gradi
 komplekse sa tartaratima ili citratima.
  RCHO + 2Cu(OH)2  RCOOH + Cu2O + 2H2O
 Reakcije monosaharida (nastavak)
Dejstvo alkalija
  izomerizacija
  • rezultat enolizujućeg dejstva razblaženih alkalija na
   sobnoj temperaturi
  fragmentaciona degradacija
  • saharidi u prisustvu alkalija podležu
   fragmentacionim reakcijama kidanjem veze između
   - i  C-atoma
  intramolekulske oksidacije i redukcije
Izomerizacija
 kada se glukoza rastvori u vodenom
 rastvoru Ca(OH)2 i ostavi da stoji nekoliko
 dana, gradi se smeša iz koje su izolovane
 sledeće komponente:
  glukoza - 63,5%
  fruktoza - 21%
  manoza - 2,5%
  nefermentirajuće ketoze 10% i
  ostale supstance 3%
Fragmentaciona degradacija
 monosaharidi imaju hidroksilnu grupu u -
 položaju u odnosu na karbonilnu grupu i
 stoga su im aldolne reakcije reverzibilne
 u prisustvu alkalija podležu
 fragmentacionim reakcijama raskidanjem
 veze između - i  C-atoma
 Mlečna kiselina u obliku laktatnog jona je
 uobičajeni proizvod dejstva alkalija na
 saharide
  verovatno nastaje premeštanjem
  glicerolaldehida nagrađenog fragmentacijom
 Reakcije monosaharida. Fragmentacija


            CH2OH           CH2OH
CH2OH     CH2OH           HOH
            C O            C O
C O      C O            OH-
            CHOH           CH2OH
CHOH  OH-  CHOH
              +         dihidroksiaceton
CHOH  HOH  CH-O-
             CHO
CHOH     CHOH                CHO
             CHOH               + HCHO
CH2OH     CH2OH               CH2OH
             CH2OH
           glicerolaldehid     glikolaldehid
      Oksidacija u šećerne kiseline
   Kada se aldoze oksiduju pomoću HNO3 i
   aldehidna i primarna alkoholna grupa se
   pretvaraju u karboksilne grupe. Ovako
   dobijene dikarboksilne kiseline su poznate
   kao šećerne kiseline.
   CHO          COOH           CHO
 H  C OH        H  C OH        HO  C H
HO  C H    HNO3  HO  C H     HNO3
                         H  C OH
HO  C H        HO  C H         H  C OH
 H  C OH        H  C OH        HO  C H
   CH2OH         COOH           CH2OH
(+)-galaktoza     sluzna kiselina     (-)-galaktoza
             Građenje ozazona
   Tok građenja ozazona nije poznat sa sigurnošću
   Najverovatniji predloženi mehanizam obuhvata
   enamin i imino-keto-intermedijer
 CHO                  CH=N-NH     NH2
 CHOH                 C=N-NH
     +  3H2NNH                +      +  NH3 + 2H2O
(CHOH)3                (CHOH)3
 CH2OH      fenilhidrazin    CH2OH

                                    NH2
  CH=N-NH            CH-NH-NH       CH=NH
 H C OH                             +
                 C O-H        C=O


  CH=NH                   CH=N-NH
       +  2H2NNH                 +  NH3 + HOH
  C=O                    C=N-NH
       Građenje glikozida
 Aldehidi adiraju alkohole gradeći poluacetale i
 acetale
            OH       OR"
              R"OH, H+
RCHO + HOR'      RCH       RCH + H2O
            OR'       OR'

 U reakciji glukoze i metanola:
  izolovana su dva proizvoda i kod oba je uvedena
  samo jedna metoksi grupa
  eliminisan je molekul vode
  nastala jedinjenja ne redukuju Felingov rastvor
  niti grade ozazone.
        Građenje glikozida (nastavak)
    Nastajanje intramolekulskog cikličnog
    hemiacetala
H C OCH3      H C OH   CHO   HO C H     CH3O C H
 CHOH        CHOH   CHOH    CHOH       CHOH
        MeOH                MeOH
 CHOH O       CHOH O  CHOH    CHOH O      CHOH O
         H+                 H+
 CHOH        CHOH   CHOH    CHOH       CHOH
H C         H C    CHOH   H C        H C
 CH2OH        CH2OH  CH2OH   CH2OH       CH2OH
                           metil--D-glikozid
metil--D-glikozid   Ovakvi acetali se nazivaju glikozidi
   Anomerni C-atom -  i  izomeri (anomeri)
        Mutarotacija
 Mutarotacija je promena ugla rotacije
 optički aktivnih supstanci u rastvoru s
 vremenom.
 Postoji i kod glukoze, a objašnjava se
 ravnotežom između otvorene i cikličnih
 struktura ( i -oblika) u rastvoru
 H  C OH       CHO    HO  C H
 H  C OH     H  C OH    H  C OH
HO  C H O    HO  C H    HO  C H O
 H  C OH     H  C OH    H  C OH
 H  C      H  C OH    H  C
   CH2OH      CH2OH      CH2OH
-D-glukoza            -D-glukoza
     Predstavljanje strukture prstena i
          konformacija
   CHO          H               CH2OH             CH2OH
 H  C OH       H  5
                  6
                           H               H
               CH2OH O               OH    O            O
HO  C H          OH               H               H
         4        CH                   CH       OH    H  CHOH
 H  C OH         OH  H 1            OH     H
           OH    3      2    OH               OH
 H  C OH         H        OH       H     OH         H     OH
   CH2OH
   I               II             III              IV

 Hawort-ove perspektivne formule
           CH2OH                   CH2OH
       H             O    H     H          O  OH
           H                     H
            OH        H             OH      H
       OH                 OH    OH            H
           H         OH              H     OH

         -D-glukoza                  -D-glukoza
piranski i furanski prstenovi


    O            O
            O
Mutarotacija
   Mnoga optički aktivna jedinjenja daju rastvore čija se
   rotacija menja s vremenom
   pojava se naziva se mutarotacija
   Mutarotacija glukoze prvi put je opisana 1846. godine
    Sveže spravljen rastvor -oblika glukoze ima = +112
    -Oblik ima specifičnu rotaciju +18,7.
    Stajanjem  i -oblici podležu mutarotaciji i svaki oblik na kraju
    daje rastvor sa optičkom rotacijom od +52,7.
    treći oblik je ravnotežna smeša  i -oblika
   mutarotacija se objašnjava međusobnim pretvaranjem - i
   -cikličnih poluacetalnih struktura preko ravnoteže u kojoj
   se nalaze sa otvorenom strukturom
 H  C OH             CHO          HO  C H
 H  C OH           H  C OH          H  C OH
HO  C H O          HO  C H          HO  C H O
 H  C OH           H  C OH          H  C OH
 H  C             H  C OH          H  C
   CH2OH             CH2OH           CH2OH
-D-glukoza                        -D-glukoza
        Oligosaharidi


 Disaharidi. Redukujući disaharidi.
 Maltoza
   Dobija se enzimskom hidrolizom skroba
(C6H10O5)x  x/2 HOH dijastaza x/2 C12H22O11
   Kiselom ili enzimskom hidrolizom maltoze
   dobijaju se dva molekula glukoze.
            +
C12 H22O11 + HOH   H ili maltaza  2 C6H12O6
 maltoza                glukoza
      Maltoza (nastavak)
Maltoza se odlikuje sledećim osobinama:
 redukuje Felingov rastvor
 gradi ozazon
 podleže mutarotaciji
 gradi oktaacetate i oktametil derivate
To znači da njena struktura ima:
 potencijalnu aldehidnu grupu
 8 hidroksilnih grupa
 hemiacetalni prsten
              Struktura maltoze
  H
    CH2OH  H O
HO               H
 HO            H
      H   OH        CH2OH  H O
    H        O
              HO              H
                    H    OH
                  H        OH
          -maltoza
  4-O-(- D-glukopiranozil)-- D-glukopiranoza
                      H
                        CH2OH  H O
                   HO                  H
                    HO               H
                           H    OH        CH2OH  H O
                        H         O
                                   HO            OH
                                         H   OH
                                       H       H
                              -maltoza
                      4-O-(- D-glukopiranozil)-- D-glukopiranoza
                      Celobioza
     Disaharid dobijen iz celuloze, koji hidrolizom
     daje, kao i maltoza, dva molekula glukoze
     Razlika je samo u tome što je veza među
     molekulima glukoze 
   CH2OH           CH2OH
H      O       H      O
   H             H      CHOH
   OH   H    O    OH   H
OH        H
   H    OH        H    OH

       celobioza              H                  H        H
4-O-(Dglukopiranozil)-D-glukopiranoza        CH2OH                   OH
                                H O            H
                      HO                  HO             OH
                         HO             O
                                                H  O
                              H   OH          CH2OH
                            H       H      H

                                   -celobioza
                           4-O-(- D-glukopiranozil)-- D-glukopiranoza
             Laktoza
Mlečni šećer, prisutan u mleku skoro svih sisara
Industrijski se dobija pri proizvodnji sira, kao sporedni
proizvod
Ispitivanja strukture pokazala su da je laktoza:
  redukujući šećer
  gradi ozazon
  postoji u  i -obliku, koji podležu mutarotaciji
  pod uticajem emulsina (raskida samo -veze) hidrolizuje i daje
  jednake količine glukoze i galaktoze
Koja je od ove dve monosaharidne jedinice redukujuća?
  hidroliza laktozazona daje D-(+)-galaktozu i D-glukozazon
  hidroliza laktobionske kiseline daje D-glukonsku kiselinu i D-(+)-
  galaktozu
  struktura laktoze, prema tome, mora biti 4-O-(-D-
  galaktopiranozil)-D-glukopiranoza
                            H  C  NN HC6 H5                                COOH
                              C  NN HC6 H5         OH                  H    C  OH
     OH
                                                 CH2 OH
         CH2 OH  H O       +      HO  C  H                    H O     +    HO    C  H
                                          H
  H                                                         OH    H    C  OH
                            H  C  OH           HO
    HO               OH
                            H  C  OH                 H    OH         H    C  OH
           H  OH                                  H         H
         H         H            CH2 O H                                   CH2 O H
                                             D-(+)-galaktoza          D-(-)-glukonska kiselina
     D-(+)-galaktoza                D-glukozazon


                    hidroliza                                       hidroliza
    OH                     H                     OH                   H
                                NNHC6H 5
                                                   CH2 OH                    OH
       CH2 OH  H O               H        NNHC6H5               H O             H      COOH
                                 C           H
H                     HO                                          HO
                    O            H              HO               O
  HO                             OH                                      H  OH
                              H                       H   OH
         H    OH            CH2OH                                       CH2OH
                        H                           H         H     H
       H         H

           laktozazon                                        laktobionska kiselina

                C6H5NHNH2                                   Br2, H2O

                  OH                        H           H
                      CH2OH    H O                     OH
                                            H
             H                          HO                 OH
                HO                     O
                                               H    O
                          H    OH           CH2OH
                      H             H     H

                            -laktoza
                    4-O-(- D-galaktopiranozil)-- D-glukopiranoza
Neredukujući disaharidi. Saharoza
Dobija se iz šećerne trske ili šećerne repe
Ne redukuje Felingov rastvor, ne gradi ozazon, ne
podleže mutarotaciji i ne gradi metilglikozide
Hidrolizom daje po jedan molekul glukoze i
fruktoze
Prema tome glukoza i fruktoza su vezane preko
dva anomerna ugljenikova atoma
       CH2OH
    H                     H
          O   H    CH2OH O
       H             H  HO
       OH   H     O
    OH                     CH2OH
                   OH    H
       H    OH
            saharoza
    (Dglukopiranozil)-D-fruktofuranozid
           Trisaharidi. Rafinoza   CH2OH
                CH2
OH        H    H      O        CH2OH      H
     O                   H        O
   H         O    H             H     HO
   OH   H         OH     H    O
H             OH                      CH2OH
                             OH     H
   H    OH         H     OH

                rafinoza
Polisaharidi
 Homopolisaharidi
  Skrob
  • Kukuruz, krompir i žito su glavni industrijski izvori
   za dobijanje skroba. Granule skroba iz različitih
   izvora se razlikuju po izgledu i veličini
  • U sastav skroba ulaze amiloza i amilopektin
  • Obe frakcije daju samo glukozu pri potpunoj
   hidrolizi kiselinama
Skrob
 Amiloza se sastoji od jedinica glukoze
 vezanih -glukozidnom vezom preko 1,4
 položaja dajući linearan polimer, ali takođe
 postoje i bočni ogranci sa nekoliko
 jednostavnih -glukozidnih jedinica
 molekulska masa je između 17.000 i
 225.000
Skrob (nastavak)
 Amilopektin je vrlo račvast molekul. Grane se
 sastoje od 20-25 jedinica glukoze vezanih 1,4--
 vezama i sa svoje strane su vezane za druge grane
 vezama 1,6.
 Račvanje se smatra pre da je nepravilno nego da
 sledi pravilan red
 Određivanjem molekulske mase amilopektina iz
 merenja osmotskog pritiska dobija se vrednost od
 1-6 miliona (60.000-370.000 C6 jedinica), a 400
 miliona (2,5106 C6 jedinica) iz refrakcije svetlosti
Glikogen
 Kiselom hidrolizom daje samo glukozu
 Molekulska masa varira od 3-15 miliona
 (određena osmotskim pritiskom)
 Mala dužina niza i velika molekulska masa
 ukazuju da je glikogen više račvast od
 amilopektina, ali inače ima sličnu strukturu
Celuloza
 Ovaj polisaharid sačinjava membrane ćelija viših
 biljaka
 On čini oko 10% težine suvog lišća, oko 50%
 strukture biljaka i 98% pamučnog vlakna
 Čista celuloza se dobija iz pamuka, pošto se izvrši
 odmašćivanje pomoću organskog rastvarača i
 uklanjajući pektinske supstance ekstrakcijom
 pomoću 1% rastvora NaOH u odsustvu kiseonika
 Glukoza je jedini monosaharid koji je nađen u
 proizvodima hidrolize
Celuloza (nastavak)
 Metodom centrifugiranja dobivene su
 vrednosti od 1-2 miliona (6.000-12.000 C6
 jedinica) za molekulsku masu
 Pretpostavlja se da su sve jedinice glukoze
 vezane -vezom preko 1,4-položaja

       CH2OH          CH2OH
     H    O        H    O
       H            H
       OH   H    O    OH   H
   O          H            H
       H    OH        H    OH
                            x
Dekstrani
 Ovi glukozani sa velikim račvanjem se
 stvaraju fermentacijom rastvora saharoze
 pomoću određenih bakterija
 Upotrebljavaju se kao zamena za krvnu
 plazmu u tretiranju šoka prouzrokovanog
 gubitkom telesne tečnosti
Heteropolisaharidi
 Inulin je supstanca koja liči na skrob i
 nalazi se u mnogim biljkama, naročito
 članovima familije Compositae
 Hidrolizom daje fruktozu i male količine
 glukoze
 Hidrolizom pomoću enzima invertaze, kao i
 rotacija rastvora na levo, ukazuje na -
 vezivanje

								
To top