Informacn� datab�za o �zem� v p�sobnosti prij�matela na

Document Sample
Informacn� datab�za o �zem� v p�sobnosti prij�matela na Powered By Docstoc
					Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Člen integrovanej siete RRA
_______________________________________________________________________
 Informačná databáza o území v pôsobnosti prijímateľa na rok 2010 – LAU 1
               (úroveň okresu)

                       Trebišovský okres

(na základe čl. I., ods.3, písm. e) „Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej
                            agentúry“)
Vypracovala: Ing. Brigita Bernáthová
Schválil: Ing. Pál Barta, riaditeľ                         Trebišov, december 2010
1. História ............................................................................................................................... 4
   1.1. Krátky popis historického vývoja okresu po súčasnosť ............................................... 4
   1.2. Historické pamiatky .................................................................................................... 5
   1.3. Mapa daného územia ................................................................................................. 37
2. Územie .............................................................................................................................. 40
3. Obyvateľstvo ..................................................................................................................... 42
4. Sociálne štatistiky ............................................................................................................. 43
5. Investičné možnosti v okrese ............................................................................................ 45
   5.1. Budovy ....................................................................................................................... 45
   5.2 Pozemky ...................................................................................................................... 47
   5.3 Výhody poskytované investorom................................................................................ 52
6. Kultúra a šport ................................................................................................................... 53
7. Cestovný ruch ................................................................................................................... 75
8. Charakterizovanie špecifických stránok a                    identifikovanie ekonomického potenciálu
   sledovaného okresu. ......................................................................................................... 99
9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program hospodárskeho
   a sociálneho rozvoja. ....................................................................................................... 105
10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán obce. ....... 105
11. Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do integrovaného plánu rozvoja miest.
   ........................................................................................................................................ 107
12. Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívajú finančné nástroje Európskej komisie
   a EIB, konkrétne JEREMIE, JASPERS a JESSICA. ...................................................... 108
13. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do verejno-súkromných partnerstiev.
   ..........................................................................................................................................108
14. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do programov cezhraničnej,
   medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce. .................................................................. 108
15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú podnikateľské činnosti zamerané na
   podporu     inovatívnych       procesov,     transfer    nových     a environmentálnych         technológií
   a poznatkovo náročných výrob s definovaním formy subjektu (napr. inkubátory, klastre,
   inovačné centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja, technologické
   platformy, vedecko-technologické parky atď.). .............................................................. 109
16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a
   verejnú kanalizáciu. ........................................................................................................ 110                                                                           2
17. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími obcami na území
  okresu (napr. formou mikroregionálnych združení, regionálnych združení atď.). ......... 111
18. Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je zaznamenaná najvyššia dochádzka
  za prácou. ........................................................................................................................ 114
                                                                       3
1. História

1.1. Krátky popis historického vývoja okresu po súčasnosť

  Prvým štátnym útvarom na území Trebišovského okresu v rámci dejín dnešného územia
Slovenskej republiky bola Veľká Morava, ktorá vznikla na začiatku 9. stor. n.l. Po jeho zániku na
začiatku 10. stor. sa územie Trebišovského okresu stalo súčasťou Uhorskej ríše, v roku 1867
Rakúsko-Uhorskej monarchie, v období medzi rokmi 1918-1939 bolo súčasťou Česko-Slovenskej
republiky. Počas druhej svetovej vojny medzi rokmi 1939-1945 bol súčasťou Slovenskej republiky,
resp. jeho časť medzi rokmi 1938-1945 súčasťou Maďarska. Následne od roku 1945 môžeme na
dnešnom území Slovenska vrátane Trebišovského okresu hovoriť o Česko- Slovenskej republike,
Československej socialistickej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike do roku
1993, a o Európskej únii od 1. mája 2004.
  Prvé písomné zmienky obcí a miest okresu Trebišov pochádzajú z prvej a druhej pol. 13. stor.,
resp. 1. pol. 14. stor. Od 13. stor. do r. 1848 patrilo celé územie dnešného Trebišovského okresu
s výnimkou územia obcí Byšta a Malý Kazimír na západe do Zemplínskej stolice, neskôr do roku
1922 do Zemplínskej župy. Spomínané dve obce patrili do Abovskej stolice, resp. župy.
Administratívne centrum Zemplína, Zemplínsky Župný dom      sa nachádzal práve na území
dnešného Trebišovského okresu v obci Zemplín. Územie dnešného okresu bolo v rokoch 1920-1927
rozdelené medzi okresy Kráľovský Chlmec a Sečovce. Súčasne vznikol v r. 1923 okres Trebišov,
avšak po pripojení južných oblastí k Maďarsku v r. 1938 bola jeho jedna časť pričlenená k okresu
Sečovce a druhá pripadla Maďarsku. Obnovený bol až po oslobodení v r. 1945, kedy patril pod
Šarišsko-zemplínsku župu. Na východe mu patrila časť obcí z bývalého okresu Košice – okolie a na
juhu siahal po obce Brezina, Lastovce, Veľaty, Zemplínsky Branč a Zemplínske Hradište. V roku
1949, keď s rešpektovaním hraníc historických žúp vznikol na východnom Slovensku Košický
a Prešovský kraj, Trebišovskému okresu ostala len stredná časť dnešného územia, ktorá patrila do
Košického kraja. V roku 1960 pri znižovaní počtu okresov na Slovensku pripojili k okresu Trebišov
okresy Sečovce, Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany.
  O meste Trebišov je prvá písomná zmienka z roku 1254, kedy sa spolu s hradom Parič spomínal
ako Terebes, neskôr v roku 1341 ako Therebes, v roku 1441 ako Felse Terebes, Also Terebes,
v roku 1773 ako Trebissow, po maďarsky Tóketerebes, Tőketeres. Obmedzené mestské práva
dostal v roku 1439, až po novovek sa však vyvíjal ako poddanské mestečko. V roku 1254 bol spolu
s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Roku 1319 daroval hradné panstvo
uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou Drugethovcom. Od roku 1343 bol však opäť pod vládou
kráľovskej rodiny, ktorá ho v roku 1387 darovala šľachticovi Petrovi z Perína. Perényiovcom


                                                4
patrilo trebišovské panstvo až do roku 1567, odkedy sa panstvo, hrad a mestečko stali znova
majetkom Drughetovcov až do roku 1687. Vtedy ich zdedili Csákyovci, od roku 1756 patrili
Dernáthovcom, Zichyovcom, Andrássyovcom. V rokoch 1504-1530, 1630-1781 sa nachádzal
v Trebišove kláštor Paulínov.

Zdroje: - http://www.prezident.sk/?kratka-historia
    - http://www.obce.info/?make=mapa&id=4008&okres=3079&pl=obcesk
    - http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=104&parent=811
    - http://sk.wikipedia.org/wiki/Zempl%C3%ADn_(%C5%BEupa)
    - http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=104&parent=80
    - http://www.region.eu.sk/index.php?makej=viac&info=37
    - http://www.e-obce.sk/obec/trebisov/2-historia.html
    - http://www.obce.info/?make=mapa&id=4008&obec=1050&clanok=8&rubrika=
     rub&pl=obcesk


1.2. Historické pamiatky

Bačka
    Kostol
  Rímskokatolícky pôvodne gotický kostol pochádza z pol. 15. stor. V 18. stor. bol
zbarokizovaný.


    Kúria
  Klasicistická kúria z konca 18. storočia bola upravená v 2. polovici 19. storočia.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/backa/4-kulturne-dedicstvo.html


Bačkov
    Ruiny hradu Purustyan
  Hrad bol postavený na začiatku 14. storočia priamo v obci Bačkov. Prvým známym pánom
Bačkova a zrejme aj jeho zakladateľom bol bán Miko. Medzi jeho ďalšími majiteľmi boli Juraj I.
Rákoczi a neskôr Štefan Bocskay, župan Zemplínskej stolice. Hrad bol zbúraný na konci
17. storočia. Na jeho mieste dal majiteľ bačkovského panstva Michal Fischer v roku 1750 postaviť
kaštieľ, ktorý bol počas druhej svetovej vojny zničený.
                                               5
Zdroj: - http://www.infozemplin.sk/sitehandler.php?idfirmy=175
    - http://www.hrady.sk/backov.php
    -
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.zamky.sk/UserFiles/Image/pamiatky/backov/ba
ckov_0.jpg&imgrefurl=http://www.zamky.sk/hradky/backov-hradok&usg=__PD0YDz7ZSb-
JQEjaS9GfXoV_H8o=&h=380&w=800&sz=75&hl=sk&start=1&um=1&tbnid=DIIRzLnAqcIMT
M:&tbnh=68&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dba%25C4%258Dkov%26hl%3Dsk%26sa%3D
G%26um%3D1


Bara
    Kostol
  Stredoveký kostol z 13. stor. vybudovaný na terénnej vyvýšenine na okraji dediny je národnou
kultúrnou pamiatkou. Jeho pôvodne románska architektúra bola v 15. stor. počas jeho rozšírenia
doplnená a gotickú loď a vežu. Na severnej strane kostola sa archeologickým výskumom odkryli
základy sakristie z konca 14. storočia a osárium.
Zdroj: - http://www.bara.ocu.sk/pamiatka.html
    - http://www.bara.ocu.sk/cirkev.html
                                               6
Biel
    Kaštieľ
 Rokokovo- klasicistický kaštieľ dal postaviť László Sennyei v roku 1781, v 19. stor. bol
rozšírený a viackrát prestavaný. Za ním sa nachádza rozsiahly park s množstvom zaujímavých
a vzácnych drevín. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Rodina grófa Petra Sennyeiho odišla pred
blížiacim sa frontom počas druhej svetovej vojny do Košíc. Gróf Pál Sennyey sa už do Bielu
nikdy nevrátil. Bol odvlečený Rusmi na Ukrajinu, kde v roku 1945 zomrel. Po druhej svetovej
vojne kaštieľ spolu s parkom začali pustnúť. Do kaštieľa sa vrátila iba jeho sestra, kontesa Anna.
Kaštieľ bol vykradnutý, znárodnený a ona mohla obývať len dve miestnosti v ňom. Zomrela
v roku 1992. Dnes je značná časť budovy kaštieľa vo veľmi zlom stave, avšak ešte stále má svoju
atmosféru. V nedávnej minulosti sa stal súkromným majetkom a začalo sa s jeho rekonštrukciou.
Zdroj: - http://www.biel.ocu.sk/foto.html
    - http://www.rendouch.sk/vychodneslovensko.htm
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk


Boľ
    Kostol
  Rímskokatolícky kostol, vysvätený Svätému Mikulášovi, pôvodne románskeho slohu bol
postavený v 2. pol. 13. stor. V roku 1828 bol klasicisticky obnovený s novou klenbou. V čase
reformácie sa stalo vlastníctvom reformovanej cirkvi, až v roku 1733 ho získalo späť
rímskokatolícka cirkev.

Zdroj: http://www.e-obce.sk/obec/bol/bol.html
    Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
                                                   7
Borša
    Rákódziho kaštieľ
  Rákódziho renesančný kaštieľ bol postavený v roku 1579 na starších základoch pôvodne
vodného hradu. 27. marca 1676. sa tu narodil František Rákoczi II. Podľa inventárneho súpisu obcí
z roku 1631 budova kaštieľa už vtedy bola rozšírená o severozápadnú baštu a o severné, dámske
palácové krídlo. Do roku 1638 bolo dostavané južné palácové krídlo s izbami pre hostí
a pravdepodobne aj južná bašta, ktorej ruiny môžeme vidieť aj dnes. Kaštieľ tak dostal podobu
s pôdorysom v tvare písmena U. V roku 2005 sa zrekonštruovalo viac miestností na prízemí
a v roku 2006 bola obnovená pamätná izba, v ktorej sa narodilo knieža. Cez obec Borša prechádza
„Rákocziho cyklotrasa”, ktorá vedie z Maďarska až do Košíc.
    Kostol
 Reformovaný kostol pôvodne románskeho slohu pochádza z pol. 13. stor. Začiatkom 16. stor.
a v roku 1936 bol opravený.
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/borsa/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://www.e-obce.sk/obec/borsa/fotky/3440.html
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.e-obce.sk/obec/borsa/album.html?album=45
    - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Rakoczi_castle_of_Borsa.jpg
                                                8
Boťany
    Lanový most nad riekou Latorica
  Visutý lanový most nad riekou Latorica, ktorý spája cez rieku Latorica obce Boťany a Ptrukša,
postavili v roku 1968 robotníci z regiónu, ktorí si ním skracovali cestu do práce na železničnú
prekládkovú stanicu v Čiernej nad Tisou. Je 106 metrov dlhý, nad riekou Latorica je vo výške
7 metrov. Zrekonštruovaná bola v roku 2002. Dodnes sa požíva tak na skrátenie cesty domácich
obyvateľov do práce, ako aj na turistické účely.
Zdroj: - http://www.ekopolis.sk/novinky/27-lanovy-most-vyuzivaju-robotnic.html
    - Stratégia rozovja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk


Brehov
    Kláštor a kostol
  Barokový kláštor a kostol minoritov pochádzajú z druhej pol. 18. stor. Kláštorný kostol
sv. Františka Serafína postavili minoriti na zrúcaninách románskeho kostola v rokoch 1767 až 1769.
Z pôvodnej románskej stavby zachovali iba vežu. Kostol bol upravovaný v roku 1950. Trojpodlažná
trojkrídlová budova kláštora pristavaná ku kostolu postavili v rokoch 1767 až 1768. Kostol
sa v súčasnosti využíva na pravidelné bohoslužby a kláštor slúži minoritom.
Zdroj: - http://www.slovaktourservice.sk/klastory/brehov-kostol-a-byv.-
klastor?q=node/3&mon=81113&det=1                                                9
Brezina
    Kostol
  Gréckokatolícky kostol je postavený v barokovo- klasicistickom slohu. Pochádza z roku 1785.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/brezina/4-kulturne-dedicstvo.html


Cejkov
    Stopy po hrade
Nachádzajú sa na vrchu Várheď nad obcou Cejkov.
Hrad strážil cestu zo Zemplína do Trebišova. Postavili ho pravdepodobne v 13. storočí alebo
začiatkom 14. storočia. Cejkovská vetva rodu Kaplon ho vlastnila do roku 1403. Vtedy kráľ
Žigmund skonfiškoval majetok rodu pre ich neveru panovníkovi a hrad dal zbúrať. V roku 1407
konfiškát dáva Petrovi Šóšovi a Matejovi Kelečénimu a zároveň povoľuje znovu vystavanie hradu
zemanovi z Pozdišoviec. Noví majitelia chceli hrad obnoviť, ale ešte v roku 1438 sa uvádza, že je
v ruinách. V 15. storočí bol načas aj v rukách bratríckych vojsk. V roku 1471 nariadil uhorský snem
zbúranie hradu, čo sa pravdepodobne nestalo, pretože sa spomína aj neskôr. Definitívny zánik hradu
spôsobili až cisárske vojská v roku 1673.
Zdroj: -http://www.hrady-a-zamky/cejkov/hrady-a-zamky-cejkov-hrad-24511/historia


Čeľovce
    Kostol
  Rímskokatolícky klasicistický kostol pochádza z roku 1802.


    Kúrie
  Kúrie postavili v 1. pol. 19. stor. v klasicistickom slohu.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/celovce-trebisov/4-kulturne-dedicstvo.html
                                                10
Dobrá
    Kostol
  Gréckokatolícky klasicistický kostol pochádza z konca 18. storočia.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/dobra/4-kulturne-dedicstvo.html


Hraň
    Kaštieľ
  Neorenesančný kaštieľ pochádzajúci z roku 1903 slúžil do roku 1934 ako zemepánske sídlo
Almássyovcov. Gróf Almássy ho dal postaviť po tom, ako vyhral väčšiu stávku na konských
dostihoch. Nachádza sa na západnom svahu hory Stuchla obkolesený lesoparkom. Gróf ho vraj
prehral v kartách a v roku 1934 bol zoštátnený. Od roku 1934 do roku 1938 sídlil v kaštieli ústav
pre duševne úchylnú mládež, po vypuknutí 2. svet. vojny zberný tábor pre poľských utečencov. Od
roku 1942 slúžil počas piatich rokov ako internačný tábor pre politických väzňov, potom ako poľný
lazaret, v júni 1952 tu bol otvorený krajský azylový ústav, ktorý od l. januára 1954 bol
premenovaný na Detský ošetrovací ústav v Hrani. V roku 1957 sa tu zriadila Detská psychiatrická
liečebňa, ktorá tu sídli dodnes.
    Kostol
  Rímskokatolícky rokokový kostol nájdenia sv. Kríža dal v rokoch 1756-1757 postaviť Ján
Okolicsányi. V nasledujúcich rokoch ho zariadením vybavil Michal Andrássy, drevená zvonica bola
nahradená murovanou vežou, v roku 1766 bol postavený hlavný oltár spolu s dvoma bočnými
oltármi.

Zdroj: - http://www.hran.sk/index.php?id=62
    - http://www.hran.sk/index.php?id=61
    - http://sk.wikipedia.org/wiki/Hra%C5%88
    - http://www.dplhranno.sk/
                                               11
Kašov
    Kostol
 Rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1816.

Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1ov


Klin nad Bodrogom
    Kostol
  Gotický kostol sa datuje na začiatok poslednej tretiny 13. storočia. Je najnižšie postavenou
cirkevnou stavbou na Slovensku, leží v 98 m nadmorskej výške v medzihrádzovom priestore na
ľavom brehu rieky Bodrog. Takmer šesť storočí stál kostol bez podstatných stavebných zmien.
Terajšia podoba kostola je však výsledkom dvoch stavebných etáp v 19. storočí. Keďže musel čeliť
častým záplavám, čo narúšalo jeho statiku, bol v roku 1907 uzatvorený. Dnes má podobu zrúcaniny,
pre ktorým sa však každoročne vo sviatok Anny koná odpustová slávnosť.
Zdroj: - http://www.bodrog-tisa.sk/?id_menu=23770
    - http://www.klinnadbodrogom.ocu.sk/kostol.html
Kožuchov
    Kostol
  Referenčný pôvodne románsky kostol pochádza z 1. pol. 13. storočia. Začiatkom 19. storočia
bol obnovený, v roku 1912 prestavaný a neoklasicisticky upravený.

Zdroj: http://www.e-obce.sk/obec/kozuchov/4-kulturne-dedicstvo.html


Kráľovský Chlmec
    Kaštieľ
  Z kameňov v roku 1548 zbúraného hradu „Csonkavár“ bola v roku 1594 postavená kúria rodiny
Nyári, ktorej zrúcaniny sa neskôr stali majetkom Zsuzsanny Lorántffy, vdovy po Jurajovi Rákóczi I.                                                12
Tá vybudovala zo zrúcanín v roku 1654 kaštieľ, kde podľa miestnej legendy aj zomrela. To oponuje
oficiálnym údajom, podľa ktorých zomrela v Sárospataku v roku 1660. Nad vchodom kaštieľa je
spojený erb oboch rodín, t.j. Lórántffy a Rákóczi, z r. 1654. Medzi rokmi 1697-1888 v nej sídlila
rímskokatolícka fara, neskôr bola budova kaštieľa rozšírená o poschodie a slúžila ako súd. Dnes
v nej sídli Základná umelecká škola.


    Zrúcaniny hradu Čonkavár
  Hrad, ktorého zrúcaniny dnes volajú miestni ako „Csonkavár“, dal postaviť rod Pálócziovcov
v roku 1414. Začiatkom 16. storočia bol prestavaný Petrom Perényim, a v roku 1548 na rozkaz
kráľa Ferdinanda I. zbúraný. V súčasnosti je v jeho pivnici obľúbená vináreň.
    Kostol
  Rímskokatolícky pôvodne gotický kostol pochádza z pol. 14. storočia. V polovici 18. storočia
bol zbarokizovaný.
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/kralovskychlmec/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://www.kcmap.sk/
    - http://www.hrady.sk/kralovsky-chlmec.php
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyhelmec
    -
http://www.slovenskehrady.sk/?show=objectpicturewindow&which=KralovskyChlmec&id=4


Kravany
    Pamätná tabuľa
 V obci sa nachádza pamätná tabuľa II. svet. vojny, počas ktorej bola obec vypálená. Po vojne
prebehla obnova dediny.

Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Kravany_(okres_Trebi%C5%A1ov)                                               13
Lastovce
    Kaštieľ
  Neskorobarokový kaštieľ dala postaviť v 1. pol. 18. stor. rodina Semereovcov. V roku 1910 bol
prestavaný a opravený. Ide o jednopodlažnú stavbu so stredným veľkým a nárožnými menšími
rizalitmi. Nárožné rizality sú kryté konkávno-konvexnými kupolovitými strechami. Stredný rizalit
je zakončený tampanónom a krytý dvojstupňovou stanovou strechou.
Zdroj: - http://www.lastovce.sk/lastovce.html


Leles
    Kláštor premonštrátov
 Najstarší kláštor na území slovenskej časti Zemplína je kláštor a prepošstvo premonštrátov z
12. stor. v obci Leles zasvätené sv. Krížu. Založil ho Boleslav, vacovský biskup v rokoch medzi
1188 - 1212. Úlohou kláštora bolo aj opatrovať krajinský archív a právne listiny celého kraja.
Pôvodná stavba bola pravdepodobne po tatárskom vpáde ťažko poškodená alebo zničená. Znovu
bola postavená na mieste staršej stavby v 14.-15. stor. V roku 1533 bol kláštor opevnený, v roku
1588 opravený, v rokoch 1623-1639 doplnený vežou nad vstupným portálom. V 18. stor. bol
rozšírený nadstavbou a v interiéroch barokizovaný. Od roku 1802 tu dožívali svoj život vyslúžili
kňazi a rehoľníci. V roku 1896 ho renovovali a po roku 1950 necitlivo adaptovali na školu. V roku
1994 sa vrátil kláštor opátstvu Jasov s holými zdevastovanými priestormi a zničeným okolím.
Odvtedy sa snaží súčasný vlastník o jeho obnovu. Je to renesančná dvojtraktová stavba
štvorkrídlového uzatvoreného pôdorysu, ktorého súčasťou je aj kláštorný kostol a kaplnka.
                                               14
    Kláštorná kaplnka
 Súčasťou kláštora vo východnom krídle je románska kaplnka sv. Michala, ktorú postavili
súčasne s kláštorom v 2. pol. 12. stor. Neskôr ju v 14. storočí ozdobili gotickými freskami
s vyobrazením posledného súdu, Michala archaniela, stretnutia Krista s Veronikou, sv. Alžbety
vdovy a uhorských kráľov. Počas reformácie roku 1556 boli gotické klenby aj okná zničené. V pol.
18. stor. nadobudla kaplnka opravou dnešnú podobu. Nástenné maľby boli veľmi poškodené, no
vďaka premonštrátom sa podarilo interiér kaplnky so vzácnymi freskami zreštaurovať.


    Kostol
 Rímskokatolícky gotický kostol nájdenia sv. Kríža pochádzajúci z rokov 1315-1366 tvorí južné
krídlo kláštorného komplexu. V 17.-18. stor. bol prestavaný v barokovom štýle a v roku 1892
renovovaný.


    Kamenný most

 V niekdajšom koryte Tice pri obci Leles sa nachádza najstarší zachovaný kamenný most
v Karpatskej kotline, most Sv. Gottharda. Gotický most pochádza pravdepodobne zo 14. stor.,
súčasné pomenovanie však dostal až zač. 18. stor., kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý
sem priniesol kult Sv. Jána Nepomuckého a Sv. Gottharda, ktorého socha stála pri moste do roku
1848. V súčasnosti má most dĺžku 70 m a vnútornú šírku 5 m. V roku 1994 ho zrekonštruovali
a z dôvodov jeho ochrany je v súčasnosti pre cestnú premávku uzavretý. Leží kúsok od cestnej
komunikácie medzi Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi. Cez most prešiel údajne 10. júla
1847 počas svojej cesty z obce Széphalom do Užhorodu básnik Sándor Petöfi.
                                                15
    Kríž
 Liatinový kríž pri obci Leles pochádza z 2. pol. 19. stor.
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/leles/4-kulturne-dedicstvo.html
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.slovaktourservice.sk/?q=node/3&mon=81127
    - http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=1001359
    - http://www.zamky.sk/ostatne/leles-kamenny-most?det=3
    - http://www.cisarik.com/secret-area-TIPS-FOR-YOUR-TRIP-2007.html
    - http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&smi=8045&llt=1&idp=6144
    - http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=61


Luhyňa
    Kostol
  Luisézny ev. reformovaný kostol pochádza z roku 1801.

Zdroj: - http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528528


Malá Tŕňa
    Kostol
 Reformovaný renesančný kostol bol postavený r. 1656 na zvyškoch starého gotického kostola
v štýle maďarských kostolov. Z uvedeného roku pochádzajú aj maľby, rytiny, podobizne, erby
a nápisy kostola. Roku 1848 bol obnovený a zač. 20 stor. zastrešený. Tvorí ju jednoloďový priestor
s polygonálnym uzáverom, zaklenutým hrebienkovou krížovou klenbou.


    Súbor vínnych pivníc
  V obci Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa a Viničky sa nachádzajú tufové pivnice z 15. a 16. stor., ktoré
pôvodne slúžili ako úkryt pred nájazdmi vojakov Osmanskej ríše, v súčasnosti sa v nich skladujú


                                                16
svetoznáme tokajské vína. Firma Galafruit & CO, s.r.o. tu vlastní tufovú tokajskú pivnicu, ktorá
je národnou kultúrnou pamiatkou.
  Slovenská tokajská vinohradnícka a vinárska oblasť je najmenšou, ale najhodnotnejšou
vinohradníckou oblasťou na Slovensku. Spolu s maďarskou časťou tvorí jednotnú Tokajskú
vinohradnícku a vinársku oblasť, z výmery ktorej sa cca 20% nachádza na území Slovenska. Prvé
správy o vinohradoch v Malej Tŕni pochádzajú z roku 1390, 1475 a neskorších čias, do dnešných
čias menili viac krát majiteľa.
Zdroj: - http://www.malatrna.eu/obec.html
     - http://www.muzeumtv.sk/tvc_zastavenia.html
     - http://www.galafruit.sk/index2.php?section=dnesok&menu=3
     - http://www.galafruit.sk/index2.php?section=historia&ppage=1


Malé Ozorovce
     Kostol
  Rímskokatolícky pôvodne gotický kostol pochádza zo zač. 15. stor. Neskôr bol renesančne
upravený.


     Drevená zvonica
  Neskororenesančná drevená zvonica pochádza z roku 1619. Bola postavená bez jediného
klinca.
                                               17
Zdroj: - http://www.maleozorovce.ocu.sk/kultura.html
    - http://www.e-obce.sk/obec/maleozorovce/4-kulturne-dedicstvo.html


Malé Trakany
    Kostol
  Reformovaný klasicistický kostol pochádza z roku 1772, jeho veža z roku 1839.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/maletrakany/4-kulturne-dedicstvo.html


Malý Horeš
    Kostol
 Reformovaný klasicistický kostol pochádza z roku 1795, v roku 1866 prešiel prestavbou.
    Súbor vínnych pivníc
 Vedľa obce smerom na Kráľovský Chlmec sa nachádza súbor známych tufových vínnych pivníc,
ktoré pochádzajú podľa miestnej legendy z čias tatárskych nájazdov a slúžili miestnemu
obyvateľstvu ako skrýša pred votrelcami. Cez zimu v nich zimujú netopiere. Pre pivnice sú
charakteristické úzke a nízke chodby, ktoré sa rozvetvujú do niekoľko pivníc. Súbor pozostáva zo
79 vchodov a k tomu prislúchajúcich 300 pivníc.
Zdroj: - http://malyhores.ocu.sk/sk/index.php?ids=60&subaction=galeria&id=17
    - http://malyhores.ocu.sk/sk/index.php?ids=31                                               18
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisg%C3%A9res
    - http://www.panoramio.com/photo/724781


Nižný Žipov
    Kostol
 Gréckokatolícky neskorobarokový kostol pochádza z roku 1793 a je zasvätený "Ochrane
presvätej Bohorodičky". Počas 20. stor. bol viackrát krát obnovený.
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/niznyzipov/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://www.nzipov.host.sk/


Nový Ruskov
    Kostol
 Gréckokatolícky kostol bol postavený v rokoch 1908-1909 v secesnom slohu s prvkami
ukrajinského baroka a neorománskej architektúry. Veže sú kryté barokovými cibuľami. Interiér je
vyzdobený podľa návrhu národného umelca Jozefa Bokšaya z Užhorodu.
Zdroj: http://www.svadbaonline.sk/kostoly-urady/novy-ruskov-kostol
                                              19
Poľany
    Kostol
  Gréckokatolícky klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1794-1802, renovovaný v roku
1885.


Pribeník
    Kaštieľ Majláthovcov
  Barokový kaštieľ grófskej rodiny Majláthovcov pochádza z roku 1789. V roku 1899 bol
nadstavený, rozšírený a úplne prestavaný. Rodina Majláthovcov bola veľkou oporou regiónu
Medzibodrožie. Podporovala tu výstavbu železnice a vytvorila poľovnícke revíry. Venovala sa
chovu koní, dala vybudovať mlyn a tehelňu. V kaštieli vzniklo prvé gymnázium Medzibodrožia
v prvej polovici 50. rokov 20. stor. V roku 1962 sa stal kaštieľ sídlom Poľnohospodárskej
technickej školy pestovateľského odboru (predtým gymnázium), z ktorej sa v roku 1981 stalo
zlúčením s POU Leles Stredné odborné učilište poľnohospodárske. V obci pôsobí stála výstava
umelcov z okolia v obnovenej bývalej synagóge – Galéria národov.
                    Autor: Bogoly Zoltán

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/pribenik/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://korzar.sme.sk/c/4638613/hosti-zaujala-torta-v-tvare-kastiela-a-zrebec-nordstar.html
    - http://www.soupopribenik.edu.sk/sk/index.html
    - http://img.topky.sk/lesk/146186.jpg/-skola-PRIBENIK-nc.jpg
    -http://lh4.ggpht.com/_KiEr--3nxNk/RpqcAxqqZ_I/AAAAAAAABjk/e8XcjZy-
uv4/P1060309.JPG
-
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/2323372.jpg&i
mgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/2323372&usg=__NHyR1ta_pV-
caxaEGQ35LkjhDac=&h=852&w=1136&sz=216&hl=sk&start=56&um=1&tbnid=8_06vV5pPAC
                                                  20
qKM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpriben%25C3%25ADk%26ndsp%3D20%2
6hl%3Dsk%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1


Rad
    Kostol
 Rímskokatolícky klasicistický kostol pochádza z roku 1822.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/rad/4-kulturne-dedicstvo.html


Slovenské Nové Mesto
    Kostol
 Rímskokatolícky klasicistický kostol pochádza z prvej pol. 19.stor.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/slovenskenovemesto/4-kulturne-dedicstvo.html


Sečovce
    Kostol
 Rímskokatolícky pôvodne gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie pochádza z roku 1494. Dal
ho postaviť Andrej Bacskay. Kostol prešiel zásadnými úpravami v rokoch 1672, 1730 a 1871, keď
bol rozšírený bočnými loďami.
    Plastika Pieta
 Kamenná ľudová baroková socha s motívom Piety, ktorá sa nachádza v rímskokatolíckom
kostole, pochádza z 18. stor. V 19. stor. bola opravená a v roku 1999 zrekonštruovaná. Vytvorila sa
jeho kópia, ktorá je umiestnená pred kostolom.
                                                21
     Pamätník II. svet. vojny
   Po skončení II. svet. vojny bolo 75% mesta zničené, vojenský front si vyžiadal 22 000 obetí,
deportácie a evakuácie približne 1 500 obetí.
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/secovce/4-kulturne-dedicstvo.html
     - http://www.secovce.sk/?id_menu=10413&firmy_slovenska_flag=0
     -
http://www.secovce.sk/index.php?id_menu=10414&module_action__16303__id_kat=1202#m_163
03


Somotor
     Kostol
   Reformovaný klasicistický kostol pochádza z roku 1801. Väčšími rekonštrukciami prešiel
v rokoch 1884 a 1961.
                                               22
Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/somotor/4-kulturne-dedicstvo.html
     - http://www.somotor.sk/?fn=207&lng=sk
     - http://www.somotor.sk/?fn=207&lng=sk
Stanča
     Kostol
  Gréckokatolícky barokovo-klasicistický kostol pochádza z roku 1789.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/stanca/4-kulturne-dedicstvo.html


Streda nad Bodrogom
     Kaštieľ rodu Szerdahelyiovcov
  Na mieste kaštieľa stál pôvodne renesančný hrad zo 14. storočia, ktorý bol v roku 1670 na
rozkaz generála Sporka zbúraný. Na jeho mieste dal v roku 1700 Ladislav Vécsey postaviť
barokový kaštieľ, ktorý bol koncom 19. stor. prestavaný. V 80. rokoch 20. stor. prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou, dnes v sídli okrem obecného úradu viacero inštitúcií, a môžeme v nej nájsť sobášnu
sieň.
                                                23
    Kostol
 Gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela bol postavený zač. 19. stor. v barokovo-
klasicistickom slohu podľa vzoru tereziánskych stavieb.


    Kostol
 Rímskokatolícky pôvodne románsky kostol pochádza z druhej tretiny 13. storočia, jeho
barokovo-klasicistická veža, sakristia a klenby z roku 1800. Kostol prešiel neskôr úpravami. Pod
ním sa nachádza krypta rodu Vécseyovcov.


    Pomník I. svet. vojna
 Nachádza sa v parku pri Hlavnej ceste.

Zdroj: - http://www.e-obce.sk/obec/stredanadbodrogom/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom#Pamiatky
    - http://www.slovenskehrady.sk/Images/Objects/StredaNadBodrogom_Title.jpg


Svätuše
    Kostol
 Reformovaný pôvodne románsky kostol pochádza z 13. stor. V 15. stor. bol prestavaný
v gotickom slohu, v 17. stor. renovovaný a jeho interiér prestavaný, v rokoch 1909 a 1967 znovu
obnovený. Maľby na drevenom strope pochádzajú z roku 1794.
Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk.
    - http://www.turistik.sk/sk/kraje/kosicky-kraj/trebisov/svtuse/reformacnyi-kostol/
                                               24
Trebišov
    Nížinný vodný hrad Parič
  Zvyšky ranogotického nížinného vodného hradu pochádzajúceho pravdepodobne z 12. až 13.
stor. n. l. sa nachádzajú v okresnom meste Trebišov. Počas svojej obytnej funkcie prešiel viacerými
etapami výstavby, a niekoľko krát menil aj vlastníka, medzi ktoré patril šľachtic Andronik
z Trebišova, Drugethovci, Perényiovci, Csákyovci, Dernáthovci, Zichyovci a Andrássyovci. Obytná
veža s opevnením pravdepodobne z prvej etapy výstavby bola v 1. pol. 14. stor. za panovania
Drugethovcov rozšírená o plášťovú polygonálnu konštrukciu z kamenného základového muriva.
Ďalšou výstavbou nových predsunutých opevnení, vodných priekop a iných obranných prvkov
nadobudol hrad za Peréniyovcov v 15. storočí podobu rozsiahlejšieho panského sídla.
Archeologický výskum hradnej lokality v mestskom parku doposiaľ nie je ukončený.
    Románsky kostol Sv. Ducha
  Patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam Trebišova, ktorého základy s cintorínom boli náhodne
objavené v areáli Stanice mladých prírodovedcov v Trebišove. Na základe nálezov možno kostol
Sv. Ducha datovať pravdepodobne do 1.polovice 13. stor. a jeho zánik okolo roku 1400.


    Barokovo- klasicistický kaštieľ
  Pri výstavbe neskoro barokového, neskôr klasicisticky upraveného kaštieľa, ktorý dal v roku
1786 postaviť gróf Imrich Csáky, bol použitý časť materiálu hradu Parič. Slúžil pravdepodobne ako
lovecký kaštieľ. V rokoch 1949 - 1978 slúžil kaštieľ s areálom Nemocnici s poliklinikou, ktorej bol
jeho pôvodný interiér prispôsobený. Po niekoľkoročnom chátraní, potom ako sa nemocnica
z kaštieľa vysťahovala, sa v roku 1982 začalo s jeho rekonštrukciou. V súčasnosti je sídlom
Vlastivedného múzea. Prirodzenou súčasťou jeho areálu sú aj jazdiareň, maštaľ, čeľadinec,
hospodárska budova a kuchyňa, ktoré si až na maštaľ zachovali svoje barokové slohové prvky.
                                                25
    Mestský park
  Historický park sa začal vytvárať z lužného lesa koncom 18. stor. súčasne s výstavbou
barokovo- klasicistiského kaštieľa. Postupne vznikol anglický prírodno - krajinársky park, ktorého
vývoj vyvrcholil v rokoch 1890 - 1905, keď došlo k úprave čestného dvora a francúzskej záhrady.
V niektorých častiach parku boli postavené altánky, fontány, akváriá, koncertné terasy a antické
plastiky. Biologická rekonštrukcia jeho muzeálnej časti sa zabezpečovala súčasne s rekonštrukciou
a prestavbou kaštieľa na muzeálne účely. Nachádza sa v ňom historická i náletová zeleň, ktorú
tvoria ihličnaté, listnaté stromy, kroviny a rastliny. Okrem muzeálnej časti s kultivovaným
charakterom má mestský park charakter lesoparku, ktorého súčasťou je areál zdravia Bučov les
vhodný na cykloturistiku. V areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú
ďalšie kultúrne pamiatky Trebišova.
    Múzeum grófa Júliusa Andrássyho
  Múzeum, ktorý bol postavený v roku 1893 v neogotickom slohu podľa projektu nemeckého
architekta Arthura Meininga, patrí medzi najcennejšie kultúrne pamiatky v Trebišove. V mauzóleu
je pochovaný od roku 1894 gróf Július Andrássy, ktorý bol významným politikom, štátnikom
a zemepánom. V roku 1848 bol zemplínskym županom, veliteľom národnej gardy a rok neskôr
pobočníkom generála Gorgélyiho a vyslancom revolučnej vlády v Istanbule. V roku 1861 sa stal
poslancom a neskôr podpredsedom Uhorského snemu. V rokoch 1867 – 1871 bol prvým
ministerským predsedom Uhorska v dualistickej monarchii, v rokoch 1871 – 1879 ministrom


                                                26
zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska. Sarkofág, do ktorého boli umiestnené aj telesné pozostatky
grófovej manželky Kataríny, je dielom budapeštianského sochára Juraja Zalu z rokov 1893 – 1895.
    Kláštor Paulínov (Pavlínsky kláštor)
  Paulíni, t.j. Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka je jediná mužská mníšska rehoľa založená v
13. stor. v Uhorsku. Konštituoval sa v ostrihomskej arcidiecéze v roku 1256 a jeho existenciu
potvrdil pápež Klement V. keď roku 1308 schválil jeho rehoľné pravidlá. V roku 1342 im pápež
povolil nosenie bieleho habitu, typického pre túto rehoľu. Medzi ostatnými mali Pulíni svoj kláštor
aj v Trebišove po tom, ako jeden z najvplyvnejších Peréniyovcov Palatín Imrich ich pozval do
dvojpodlažného novopostaveného renesančného kláštora v roku 1504, ktorý bol v minulosti
niekoľko krát obnovený. So súhlasom panovníka im daroval aj dediny Sáros, Olaszi a vodný mlyn
na Bodrogu. Keď v roku 1786 Jozef II. zrušil rád Paulínov, kláštor stratil svoje pôvodné určenie
a bol využívaný na rôzne účely. V súčasnosti v nej sídli základná umelecká škola a rímskokatolícky
farský úrad. Objekt nie je pamiatkovo označený.
    Rímsko-katolícky kostol navštívenia Panny Márie
  Gotický kláštorný kostol pravdepodobne postavený na miesto staršieho kostola pred rokom
1404 bol do roku 1504 farským kostolom, v čase medzi rokmi 1504 - 1530 a 1650 - 1786 patril
Pulínskym mníchom. To sa odzrkadľuje aj vo vzhľade interiéru. Kostol je zasvätený Panne Márii.
                                                27
V kryptách pod podlahou kostola sú pochovaný Ján a Imrich Perényiovci, Peter Szapáry, Etela
Szapáryová a Júlia Csákyová.
    Cukrovar
  Chátrajúca budova bývalého cukrovaru postaveného v Trebišove v roku 1912 je technickou
národnou kultúrnou pamiatkou. Hornouhorskú cukrovarnícku akciovú spoločnosť založila rakúska
spoločnosť Länder Bank z Viedne a Uhorská eskontná banka z Budapešti v roku 1911. Na jej čelo
sa postavil gróf Július Andrássy. V roku 1915 bol cukrovar jediným v Zemplínskej župe
a zamestnával viac ako 100 ľudí. V jeho okolí sa rozprestierali rozsiahle územia cukrovej repy.
V roku 1992 fungovalo v továrni z jedenástich rafinačných kolón deväť pôvodných varostrojov
z roku 1912 a štyri filtračné zariadenia – kalolisy. Unikátom bol parný kompresor vyrobený
spoločnosťou A. Borsig, pravdepodobne jediné zachované zariadenie tohto typu vo vtedajšom
Československu. Cukrovar bol zatvorený v roku 1997.
                                              28
    Pomník II. svet. vojna
 Pamätník Sovietskej armády postavili v Trebišove na mestskom cintoríne v júli roku 1945, po
tom ako 1. decembra 1944 mesto oslobodili od nemeckej fašistickej armády. Na mestskom
cintoríne je pochovaných takmer 300 sovietskych vojakov.
Zdroj: -http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2878&Itemid=211
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4551&Itemid=89
    - http://archiv.station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid=1212390227069
    - http://www.galeriaslovakia.sk/detail.php?idfoto=7281
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=121
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=118
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=124
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=123
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=125
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=119
    -
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_Pavla_Prv%C3%A9ho_Pusto
vn%C3%ADka


Veľká Tŕňa
    Kostol
 Reformovaný pôvodne románsky kostol pochádza z pol. 13. stor. V 16.-17. stor. bol rozšírený,
v roku 1834 opravený s emporou, portálom a nástennými maľbami a v prvej tretine 20. storočia
obnovený. V jeho tympanone je maľba Madony s adorujúcimi anjelmi, datovaná okolo roku 1254
a pôvodná zemepánska románska empora.

Zdroj: - http://www.muzeumtv.sk/tvc_zastavenia.html
    - http://www.e-obce.sk/obec/velkatrna/4-kulturne-dedicstvo.html
                                              29
    Tokajské pivnice
  Podzemné tufové pivnice nachádzajúce sa okrem Veľkej Tŕni aj v obciach Malá Tŕňa
a Viničky, typické podzemné pivnice vykopané v tufovej pôde (r. 1567), pôvodne slúžili ako úkryt
pred nájazdmi vojakov Osmanskej ríše. Dnes slúžia ako jedinečná forma skladovania a dlhoročného
dozrievania vína s konštantnou teplotou v priebehu celého roka.

Zdroj: -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf


Veľké Ozorovce
    Pomník II. svet. vojna
 Pomník bol postavený v center obce v šesťdesiatich rokoch na počesť padlým obetiam v II. svet.
vojne. Osobitne tragický bo údel Veľkoozorovčanov. Obec bolo zničené na 92%.

Zdroj: - http://www.velkeozorovce.sk/index.php?stranka=obec
    -
http://www.skg.sk/detail_country.php?f=3&section=0&city=Ve%BEk%E9+Ozorovce&lang=


Veľké Trakany
    Kostol
 Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1894. Bol postavený z materiálu hradného kaštieľa
z roku 1550.
    Soľný a Colný úrad
 Budovy bývalého Soľného úradu a Colného úradu sa nachádzajú na brehu pôvodného toku Tisy.
V budove Soľného úradu bolo v roku 2005 otvorené regionálne historické Múzeum.
                                               30
Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.velketrakany.ocu.sk/sk/index.php?ids=4
    - http://www.velketrakany.ocu.sk/sk/index.php?ids=6
    - http://www.e-obce.sk/obec/velketrakany/4-kulturne-dedicstvo.html


Veľký Horeš
    Kostol
 Reformovaný klasicistický kostol 1bol postavený v roku 1765.

Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Hore%C5%A1


Veľký Kamenec
    Zrúcanina hradu
 Gotický hrad Kamenec, ktorého dnes môžeme vidieť už iba zrúcaniny, bol postavený v 13. stor.
V roku 1451 ho dobyl Jan Jiskra, ktorý z neho podnikal výpady do blízkeho okolia, v roku 1458 ho
obsadilo kráľovské vojsko. V 17. stor, keď sa vtedajší majiteľ Juraj Soós aktívne zúčastnil
Wesselényiho povstania, cisárske vojsko v roku 1672 hrad zbúralo. Posledný krát bol zdevastovaný
začiatkom 19. stor., keď sa kamene použili na výstavbu rímskokatolíckeho kostola a kaštieľa pod
hradom (teraz základná škola).
                                               31
    Kaštieľ
 Kameň zbúraného hradu bol v 19. stor. použitý na výstavbu Fischerovho kaštieľa, v ktorej dnes
sídli Základná škola.
Autor: Kuscsik Judit


    Kostol
 Rímskokatolícky klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1801-1804 s použitím kameňa
zbúraného hradu Kamenec.

Zdroj: - http://www.hrady.sk/velky-kamenec.php
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.hrady.sk/velky-kamenec.php?image=list
    - http://www.church.sk/slovak.htm
    -
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/7502218.jpg&i
mgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/7502218&usg=__ELAOKGEYpyKiP1dWK62wNaPH
Adc=&h=1488&w=1984&sz=625&hl=sk&start=49&um=1&tbnid=xaW2oFGRaLRLMM:&tbnh=
113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dve%25C4%25BEk%25C3%25BD%2Bkamenec%26ndsp
%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1


Viničky
    Súbor pivníc
 V obci sa nachádza súbor tokajských tufových pivníc zo 16. stor., ktoré pôvodne slúžili ako
úkryt pred nájazdmi vojakov Osmanskej ríše. Konsignačná spoločnosť CHATEAU disponuje
najväčšou tufovou pivnicou v oblasti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Skladá sa z 20
chodieb, ktorých dĺžka dosahuje 1500 m.
                                              32
 Pod centrálnou budovou Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej sa nachádza tiež známa
tokajská tufová pivnica.
    Kaplnka sv. Jozefa
 Rímskokatolícka kaplnka sv. Jozefa pochádzajúca z 18. stor. je národnou kultúrnou pamiatkou.
Bola postavená v barokovom slohu, neskôr prešla čiastočnou klasicistickou úpravou. Nachádza sa
pri kaštieli, ktorý spolu s kaplnkou predstavuje pôvodne majetok šľachtického rodu Andrássyovcov.
    Železný priehradový Most
 Cestný most medzi obcami Viničky a Streda nad Bodrogom je významnou technickou národnou
kultúrnou pamiatkou.
                                               33
Zdroj: - http://www.vino-tokaj.sk/fotogaleria/
     - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
     - http://www.bodrog-tisa.sk/?id_menu=23766
     - http://www.praveorechove.com/newsread2.php?newsid=910
     - http://www.panoramio.com/photo/8606240


Višňov
     Kostol
 Katolícky kostol pochádza z roku 1936.
Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1%C5%88ov

Vojka
     Kaštieľ
 Dvojpodlažný klasicistický kaštieľ Ghillányiovcov bol postavený roku 1791 na pôvodných
základoch staršieho panského sídla z roku 1523. V roku 1792 bol vďaka Antalovi Szirmayovi,
významnému historikovi, etnografovi a zakladateľovi župného archívu, rozšírený. V roku 1946 bol
kaštieľ obnovený, po rekonštrukcii slúžil ako škola, v súčasnosti v ňom sídli obecný úrad.
Zachovali sa pod ním renesančné pivnice s valenou klenbou.
                                               34
   Kostol
 Rímskokatolícky klasicistický kostol Nanebovstúpenia Pána bol postavený v rokoch
1799 – 1801. V roku 1869 bol poškodený požiarom. Obnovený bol po druhej svetovej vojne.
Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.vojka.ocu.sk/kastiel.html
    - http://www.vojka.ocu.sk/cirkev.html
    - http://www.vojka.ocu.sk/pix/ouv.jpg


Zatín
    Kostol
 Rímskokatolícky pôvodne gotický kostol zasvätený sv. Štefanovi pochádza z konca 14. stor.
V roku 1877 bol klasicisticky upravený, v roku 1898 požiarom zničený, v roku 1937 a v posledných
rokoch tiež obnovený. Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou, zapísaný v Súpise pamiatok.
Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://zatin.ocu.sk/sk/index.php?ids=8
                                               35
Zemplín
    Kostol
 Gréckokatolícky kostol Nanebovzatia Pána začali stavať v roku 1804 na mieste stredového
župného zemplínskeho hradu.


    Kostol
 Reformovaný kostol so zachovaným gotickým pôdorysom so 14. stor. pochádza zo 17. stor. Stojí
na základoch ešte staršej sakrálnej stavby z 11. stor. V roku 1628 bol kostol obnovený a v roku
1783 bola k nemu pristavaná veža a bol zvonku upravený.


    Župný dom
 Bývalý župný dom pochádza z roku 1668. Obec Zemplín bol sídlom župy od 13.-18. stor. Odtiaľ
pochádza názov bývalej Zemplínskej župy a tradičného zemplínskeho regiónu. V tejto stavbe sa
snemovalo od roku 1656 až do polovice 18. stor. Župný dom bol neskôr používaný ako sklad, pred
niekoľkými rokmi bol zrekonštruovaný.
Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre Medzibodrožie. Zdroj: www.bodrog-tisa.sk
    - http://www.zemplin.ocu.sk/sk/index.php?ids=14
    - http://www.zemplin.ocu.sk/sk/index.php?ids=7
    - http://www.e-obce.sk/obec/zemplin/4-kulturne-dedicstvo.html
    - http://korzar.sme.sk/c/4475175/obec-zemplin-druhy-devin.html


Zemplínska Nová Ves (Úpor)
    Kostol
 Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1936v obci Úpor, dnes už súčasť obce Zemplínska
Nová Ves.
                                              36
Zdroj: -                      -                   -
http://www.slovakiaguide.sk/detail_country.php?f=3&section=0&city=Zempl%EDnska%20Nov%
E1%20Ves&lang=&


Zemplínska Teplica
    Kostol
  Gréckokatolícky kostol Narodenia presvätej Bohorodičky pochádza z roku 1790.


    Kostol
  Rímskokatolícky kostol Narodenia Svätého Jána Krstiteľa pochádza z roku 1930.


    Pamätník roľníckeho povstania
  Pamätná tabuľa východoslovenského roľníckeho povstania pochádza z roku 1831, nachádza sa
v areáli základnej školy.

Zdroj: - http://www.zempl.teplica.szm.sk/historia.html
    - http://www.e-obce.sk/obec/zemplinskateplica/4-kulturne-dedicstvo.html


Zemplínske Jastrabie
    Kostol
  Reformovaný románsko-gotický kostol pochádza z 13. stor.

Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Zempl%C3%ADnske_Jastrabie
                                            37
1.3. Mapa daného územia

Obr. 1: Slovenská republika a okres Trebišov
Zdroj: http://www.hepex.sk/images/mapa_okresy.jpg
Obr. 2: VÚC Košice a okres Trebišov 1.
Zdroj: http://www.obce.info/?make=mapa&id=4008&okres=3079&pl=obcesk
                                   38
Obr. 3: VÚC Košice a okres Trebišov 2.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Okres_trebisov.png
                                  39
Obr. 4: Mapa okresu Trebišov 1
Zdroj: http://www.upsvar-tv.sk/hlavna_stranka/img/mapa_okresu.jpg                                  40
Obr. 5: Mapa okresu Trebišov 2
Zdroj: http://www.travelguide.sk/gfx/map/big/TV.jpg
                           41
2. Územie

Hustota obyvateľov na km2

  Hustota obyvateľov v Trebišovskom okrese:
-  98,0 obyv. na km2 (údaj k 31.12.2009)
- 97,8 obyv. na km2 (údaj k 31.12.2008)
-  97,6 obyv. na km2 (údaj k 31.12.2007)
Hustota obyvateľov v Trebišovskom okrese sa za posledné tri roky zvyšuje.


Rozloha v km2
  Rozloha Trebišovského okresu je 1 073,77 km2 (údaj k roku 2009).


Výmera územia
  a) Celková výmera územia Trebišovského okresu je 1 073 766 858 m2 (údaj k roku 2009).
Z toho:
Poľnohospodárska pôda spolu       789 761 246 m2
     Z toho: orná pôda       573 131 896 m2
         chmeľnica            0 m2
         vinica         16 728 237 m2
         záhrada         31 987 234 m2
         ovocný sad        7 310 758 m2
         trvalý trávny porast  160 603 121 m2


Nepoľnohospodárska pôda spolu         2 937 294 962 m2
     Z toho: lesný pozemok         144 934 057 m2
         vodná plocha          35 460 615 m2
         zastavaná plocha a nádvorie   63 913 325 m2
         ostatná plocha          39 697 615 m2


  b) Celková výmera územia Trebišovského okresu je 1 073 789 116 m2 (údaj k roku 2008).
Z toho:
Poľnohospodárska pôda spolu       791 016 996 m2
     Z toho: orná pôda       573 799 943 m2
         chmeľnica            0 m2

                                           42
       vinica          16 640 635 m2
       záhrada         31 900 210 m2
       ovocný sad        6 865 940 m2
       trvalý trávny porast  161 810 268 m2
Nepoľnohospodárska pôda spolu         282 772 120 m2
    Z toho: lesný pozemok         144 530 055 m2
       vodná plocha           35 345 195 m2
       zastavaná plocha a nádvorie   64 018 539 m2
       ostatná plocha          38 878 331 m2

Zdroj: -  Štatistický  úrad  SR,   databáza  RegDat.   Citované  6.12.2010  (http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/).


3. Obyvateľstvo

Počet obcí (spolu)
  V Trebišovskom okrese je 82 obcí spolu (údaj k roku 2009). Z toho sú 4 mestá (Čierna nad
Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce a Trebišov) a 78 obcí (Bačka, Bačkov, Bara, Biel, Boľ, Borša,
Boťany, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Černochov, Čierna, Dargov, Dobrá,
Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Klin nad Bodrogom, Kožuchov,
Kravany, Kuzmice, Kysta, Ladmovce, Lastovce, Leles, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Malé
Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov,
Parchovany, Plechotice, Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Soľnička,
Somotor, Stanča, Stankovce, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice,
Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec,
Viničky, Višňov, Vojčice, Vojka, Zatín, Zbehňov, Zemplín, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska
Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč).

Zdroj: - Počet obyvateľov k 31.12.2008. Obce. Štatistický úrad SR. Citované: 24.06.2009.
(http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/2009/obce_2008.pdf)
    -  Štatistický  úrad  SR,   databáza  RegDat.   Citované  6.12.2010  (http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/).
                                                43
Počet obyvateľov (spolu )
  Počet obyvateľov v Trebišovskom okrese je 105 225 (údaj k 31.12.2009).
  Z toho:   - ženy: 54 235
        - muži: 50 990
Počet obyvateľov v Trebišovskom okrese za posledné tri roky ukazuje nasledovná tabuľka:
 Počet obyv. v Trebišovskom okrese      2007        2008         2009
 Spolu                   104 771       104 983        105 225
 Z toho: - ženy               54 105       54 173        54 235
      - muži              50 666       50 810        50 990


  Z tabuľky môžeme vidieť, že sa za posledné tri roky v okrese zvyšoval počet obyvateľov,
a takisto počet žien aj mužov.

Zdroj: -   Štatistický  úrad  SR,  databáza  RegDat.  Citované  6.12.2010   (http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/).


Počet obyvateľov v mestách (spolu)
  Počet obyvateľov Trebišovského okresu žijúcich v mestách je 43 611 (údaj k roku 2009).

Zdroj: -   Štatistický  úrad  SR,  databáza  RegDat.  Citované  6.12.2010   (http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/).


Počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu)
  Počet obyvateľov Trebišovského okresu žijúcich v ostatných obciach je 61 614 (údaj k roku
2009).
Zmenu počtu obyvateľov v mestách a ostatných obciach za posledné tri roky v Trebišovskom
okrese ukazuje nasledovná tabuľka:
Počet obyvateľov:             V mestách         V ostatných obciach
2007                     43 445             61 326
2008                     43 538             61 445
2009                     43 611             61 614                                                44
Za posledné tri roky sa zvyšoval počet obyvateľov v mestách aj ostatných obciach v Trebišovskom
okrese.

Zdroj: -   Štatistický  úrad  SR,  databáza  RegDat.  Citované  6.12.2010   (http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/).
4. Sociálne štatistiky

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (spolu)
  Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva je v roku 2010 v Trebišovskom okrese nasledovný:

  Január       Február     Marec      Apríl      Máj        Jún
  47 694       47 694     47 694     47 694     47 694       47 694
   Júl       August    September    Október    November      December
  47 694       47 694     47 694     47 694


  Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva bol v prvých 10 mesiacov roku 2010 v Trebišovskom
okrese 47 694, čo je oproti roku 2008 nárast o vyše 6%.

Zdroj: - Miera nezamestnaných v okresoch. Elektronická informačná služba Infostatu ELIS
(http://www.infostat.sk/ELIS/ekon/ekonmenu.html)- ich zdrojom je UPSVAR.
     - Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny.
(http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254)


Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (spolu)
  Počet ekonomicky neaktívneho obyvateľstva nesleduje Štatistický úrad na úrovni okresu,
sleduje ho na úrovni kraju. Informoval nás o tom Odbor súborných analýz a informácií
Štatistického úradu SR. Nesleduje tento ukazovateľ na úrovni okresu ani Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny. Informoval nás o tom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove.
  Počet ekonomicky neaktívneho obyvateľstva od 15 rokov spolu bol v roku 2009 v Košickom
kraji 278 500, čo je oproti roku 2008 mierny pokles o 2,2 %.

Zdroj: - Štatistický úrad SR, databáza RegDat (http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/).
                                                  45
Miera zamestnanosti 15-64 (spolu)
  Mieru zamestnanosti vo veku od 15-64 rokov nesleduje Štatistický úrad na úrovni okresu,
sleduje ho na úrovni kraju. Informoval nás o tom Odbor súborných analýz a informácií
Štatistického úradu SR. Nesleduje tento ukazovateľ na úrovni okresu ani Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny. Informoval nás o tom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove.
  Miera zamestnanosti vo veku od 15-64 rokov bol v roku 2009 v Košickom kraji 55,1 %, čo je
oproti roku 2008 mierny pokles o skoro 1 %.

Zdroj: - Štatistický úrad SR, databáza RegDat (http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/).


Miera evidovanej nezamestnanosti (spolu)
  Mier evidovanej nezamestnanosti v roku 2010 v Trebišovskom okrese ukazuje nasledovná
tabuľka:

  Január     Február      Marec      Apríl      Máj         Jún
  24,10 %     23,91 %     23,94 %     23,98 %     23,94 %       24,26 %
   Júl     August     September     Október    November      December
  24,06 %     23,94 %     24,28 %     24,35 %
  Miera evidovanej nezamestnanosti sa v Trebišovskom okrese, ako môžeme vidieť z grafu, počas
prvých desiatich mesiacov roku 2010 kolísala, ale so zvyšujúcou sa tendenciou. Priemerná miera
evidovanej nezamestnanosti spolu bola za prvých 10 mesiacov roku 2010 24,08 %, čo je oproti
prvých desiatich mesiacov roku 2009 pokles o skoro 10 %.

Zdroj: - Miera nezamestnaných v okresoch. Elektronická informačná služba Infostatu ELIS
(http://www.infostat.sk/ELIS/ekon/ekonmenu.html)- ich zdrojom je UPSVAR.
                                                  46
    - Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny.
(http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254)


Počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi (spolu)
  Počet absolventských uchádzačov o zamestnanie za posledné tri roky ukazuje nasledovná
tabuľka:

                                     2007    2008     2009
Počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi (spolu)           532     575     765


  Počet absolventských uchádzačov o zamestnanie sa za posledné tri roky zvyšuje so značným
nárastom (vyše 33 %) v roku 2009 oproti predošlému roku.

Zdroj: -     Štatistický    úrad   SR,    databáza   RegDat.   Citované    7.12.2010
(http://portal.statistics.sk:8081/PXWebSlovak/).


5. Investičné možnosti v okrese

5.1. Budovy
  Charakteristika
                           stručná
                mesto/obec              umiestnenie      vlastníctvo
                         charakteristika
Budova
budova č.1                  Bývalá budova Ul. F. Rákódziho   Mesto Kráľovský
            Kráľovský Chlmec
                       základnej školy           Chlmec
budova č.2                  Kolkáreň    Ul. F. Rákódziho  Mesto Kráľovský
            Kráľovský Chlmec
                                         Chlmec
budova č.3                  Rohová budova Ul. Hlavná a ul. Mesto Kráľovský
            Kráľovský Chlmec
                       rozostavená  Štefánika      Chlmec
budova č.4                  Bývalá     Intravilán obec Obec Čerhov
                Čerhov
                       Materská škola Čerhov
budova č.5                  Výrobňa    Intravilán obce   súkromné
                Čerhov    prefabrikátov
                       Lumix Trade
budova č.6                  Starý kultúrny Stred obce      Obec Dargov
                Dargov
                       dom
budova č.7                  Základná škola Školská     ul. Cirkev
                Dvorianky           v strede obce    gréckokatolícka
                                         Dvorianky
budova č.8                  Verejná budova Lipová    ulica Obec Dvorianky
                Dvorianky
                               v strede obce
budova č.9                  Veľká     Lipová    ulica Obec Dvorianky
                Dvorianky   zasadačka OcÚ v strede obce
                       Dvorianky


                                                     47
budova č.10          Budova       stred obce   Obec Egreš
         Egreš    Materskej školy
                80 m2
budova č.11          Bývalá fara    Ul. SNP 157   Rímskokatolícky
         Hraň                      biskupský úrad
                                 Košice
budova č.12          Bývalá základná  V strede obce  Obec Kašov
         Kašov    škola,  neskôr
                Detský domov
budova č.13          Budova       Centrum obce  Obec Kuzmice
        Kuzmice    bývalého skladu
                obilia
budova č.14          Bývalá       Stred obce   Obec Slivník
         Slivník
                Základná škola
budova č.15          Bývalá budova   Stred obce   Kráľovská firma
         Slivník
                JRD
budova č.16          Skladové     Podľa Územného ŽSR
       Slovenské nové  priestory    plánu
         mesto             v priemyselnej
                        zóne
budova č.17          Bývalá materská na    pozemku Obec Svinice
                škola, prízemná parcely č. 7/2 za
                s plochou    Kultúrnym
         Svinice    strechou;    domom
                možnosť
                prístavby   a
                nadstavby
budova č.18          Bývalý   sklad Na pozemku 1/1  Obec Svinice,
                ŠM; prízemný            Pozemok
         Svinice    kamenný objekt           Slovenskej
                s podzemnými            republiky
                pivnicami
budova č.19   Trnávka    Budova Jednoty Intravilán     Súkromné
budova č.20   Trnávka    Kancelária PD  Intravilán    Súkromné
budova č.21          Budova pot. zb. Ul. Kasárenská   Obec    Veľké
       Veľké Trakany  pohraničnej            Trakany
                stráže
budova č.22  Veľké Trakany  Pohostinstvo   Hlavné námestie Súkromné
budova č.23          Bývalý ŠM    Ul. Kasárenská  Súkromné
                Kancelária
       Veľké Trakany
                Kuchyňa,
                jedáleň
budova č.24          Bývalá      Intravilán obce; MB s.r.o.
                administratívna Ul. Hlavná     Veľký Horeš
        Veľký Horeš
                budova    PD
                Veľký Horeš
budova č.25          Bývalé      Intravilán obce; Coop    Jednota
        Veľký Horeš   pohostinstvo   Ul. Hlavná    Nitra
                Jednoty
budova č.26   Vojčice    Budova      V centre obce pri Obec Vojčice


                                         48
                      bývalého      ceste I/79
                      kaštieľa
budova č.27                 Bývalá       Pri Hlavnej ceste    Súkromné
              Zbehňov
                      Základná škola
budova č.28                 Administratívne,  Areál na okraji Univerzita
              Zemplínska    skladové,      obce      veterinárskeho
               Teplica    hospodárske             lekárstva Košice
                      budovy
budova č.29        Zemplínske    Budova       Pri vstupe     do Obec Zemplínske
              Hradište    Základnej školy   obce          Hradište
budova č.30                 Budova       Stred obce       Reformovaná
              Zemplínske    reformovanej                kresťanská cirkev
              Hradište    kresťanskej
                      cirkvi
5.2. Pozemky

   Pozemky   pozemok č.   pozemok č.
Charakteristika                  pozemok č. 3     pozemok č. 4    pozemok č.5
           1        2
 k.ú. (mesto/   Kráľovský    Kráľovský
                            Bara         Čerhov     Dargov
  obec)     Chlmec     Chlmec
                 Priemyselná
 intravilán -            zóna
         Intravilán            Veľká Bara      Intravilán     Extravilán
  extravilán           CEROVO
                 (v príprave)
           Ul.
  lokalita            Juh mesta     Pod Barou         -      Pod Lipinami
         Dobranská
 označenie
  (číslo       -        -        -           -        -
 pozemku)
 rozloha (ha)     -        -      Cca 20 ha         -        4 ha

  možnosti    Občianska           Poľnohospodárska               Rodinná
                 Priemysel               všestranné
  využitia    vybavenosť           výroba, biomasa               zástavba
 dostupnosť
 hlavných
            -        -        -       Cesta I/79       -
 dopravných
 koridorov
  miestna
                                               Miestne
 dopravná      Áno        -       Áno          Áno
                                              komunikácie
 dostupnosť
 inžinierske
          čiastočne      -     Voda, elektrina       Áno      Vybudovať
   siete

          Mesto      Mesto
 vlastnícke                   Viac vlastníkov;
         Kráľovský    Kráľovský              Vysporiadané Nevysporiadané
  vzťahy                     spravuje SPF
          Chlmec     Chlmec                                                     49
charakteristika
            -      -        -         -      Orná pôda
   pôdy
cena ( Eur/m2 )    -      -        -      1,66 EUR/m2     -
  cena za
 prenájom       -      -        -         -        -
 ( Eur/m2 )

  bonita       -      -        -        9,11       -

stav životného
            -      -        -        dobrý       -
  prostredia

    Pozemky                                   pozemok
          pozemok č. 6  pozemok č. 7  pozemok č. 8  pozemok č. 9
Charakteristika                                   č.10
 k.ú. (mesto/
           Dargov    Dvorianky   Dvorianky     Egreš     Hriadky
   obec)
 intravilán -
           Intravilán   Extravilán   Extravilán       -    Extravilán
  extravilán
            Pod
  lokalita            „Kiraľovec“  „Macálovka“    Za obcou     Sever
           Dubinami

  označenie
              -       -       -         -        -
(číslo pozemku)

 rozloha (ha)     2 ha      20 ha    20 ha      6 ha      1 ha
                                          Výstavba
  možnosti      Rodinná                   Priemyselný
                     -       -             nájomných
  využitia      zástavba                     park
                                           bytov
 dostupnosť
  hlavných
              -       -       -       Áno       Áno
 dopravných
  koridorov
  miestna
           Miestne
  dopravná                -       -       Áno       Áno
          komunikácie
 dostupnosť

inžinierske siete  vybudovať      -       -       Nie       Nie


  vlastnícke    Súkromné                            Obec
                     -       -    Nevysporiadané
  vzťahy      vlastníctvo                          Hriadky
charakteristika                                   Trávnatý
           Záhrady       -       -     Stavby PD
   pôdy                                      porast
cena ( Eur/m2 )      -       -       -      Dohodou        -
  cena za
              -       -       -      Dohodou        -
  prenájom


                                               50
  ( Eur/m2 )

   bonita         -       -       -        -       -

 stav životného
               -       -       -        -     Vyhovuje
  prostredia

   Pozemky    pozemok č.   pozemok č.             pozemok č.
Charakteristika                  pozemok č. 13          pozemok č.15
            11       12                 14
 k.ú. (mesto/
           Kašov     Kašov      Kuzmice     Lastovce    Lastovce
   obec)
 intravilán -
           Intravilán   Intravilán    Intravilán    Intravilán  Intravilán
  extravilán
           Miestne
                  Za ihriskom
           ihrisko,
                   Luky,               Obec      Obec
  lokalita    podľa ÚPN           Obec Kuzmice
                  smerom na              Lastovce    Lastovce
             ŠP
                   Cejkov
          vybavenosti
  označenie
                  p.č. 231/6     126/1       372/1     372/2
(číslo pozemku)

 rozloha (ha)   Cca 1,50 ha   2,50 ha      13,689     3,1692 ha   0,0796 ha
          Rekreačné
  možnosti                              Priemyselný  Priemyselný
           územie     Rybník      Celý rok
  využitia                                park     park
           športu
 dostupnosť
          Z cesty III.         Širokorozchodná
  hlavných            Z cesty III.
           triedy na           trať, železničná    Nie      Nie
 dopravných             triedy
           pozemok              nákladka
  koridorov
  miestna
                          Železničná,
  dopravná     postačujúca  Postačujúca              Áno      Áno
                          autobusová
 dostupnosť
          Na pozemku           Voda, plyn,
inžinierske siete            -                 Nie      Nie
           Elektrina            elektrina

  vlastnícke                              Obec      Obec
          Súkromné    Súkromné    Vysporiadané
  vzťahy                               Lastovce    Lastovce
                           Zastavané
charakteristika
            Lúka      Lúka       plochy      13 104     13 104
   pôdy
                           a nádvoria
cena ( Eur/m2 )     -       -      Dohodou     2 EUR/ m2   2 EUR/ m2
   cena za
  prenájom       -       -      Dohodou        -       -
  ( Eur/m2 )
                                                 51
  bonita       -      -     1,85/ m2      -        -

stav životného
           Dobrý     -      dobrý    Znehodnotené Znehodnotené
  prostredia

   Pozemky   pozemok č.  pozemok č.  pozemok č.           pozemok
                              pozemok č. 19
Charakteristika    16      17      18              č.20
 k.ú. (mesto/                                  Veľké
          Lastovce   Lastovce   Lastovce    Trnávka
  obec)                                   Trakany
                                       Hospodársky
 intravilán -
          Intravilán  Intravilán  Extravilán   Extravilán   dvor ŠM;
  extravilán
                                       intravilán
           Obec     Obec     Obec             Južná časť
  lokalita                          Rybník
          Lastovce   Lastovce   Lastovce             obce
 označenie
  (číslo      389      164    930-1045     208       -
 pozemku)
 rozloha (ha)   1,2825 ha    6 ha     9,5 ha     1,6 ha      5 ha

  možnosti    Priemyselný  Priemyselný  Priemyselný   Rekreačné
                                         -
  využitia      park     park     park     účely
 dostupnosť
  hlavných
           Nie      Nie     Nie       -       Áno
 dopravných
  koridorov
  miestna
                                Miestna
  dopravná      Áno     Áno      Áno               -
                               komunikácia
 dostupnosť
 inžinierske                                Plyn, voda,
           Nie      Nie     Nie       Plyn
   siete                                  elektrina

 vlastnícke     Obec    Slovenská
                          -    Nevysporiadané  Súkromný
  vzťahy      Lastovce  republika
charakteristika                                Zastavaná
           13 104    13 104    13 104   Vodné plochy
   pôdy                                   plocha
cena ( Eur/m2 )  2 EUR/ m2  2 EUR/ m2   2 EUR/ m2      -     3 EUR/ m2
  cena za
 prenájom       -        -     -       -     0,5 EUR/ m2
 ( Eur/m2 )

  bonita       -        -     -       -        -

stav životného                         Plocha je
         Znehodnotené Znehodnotené Znehodnotené             -
  prostredia                         zaburinená


                                            52
   Pozemky    pozemok č.                      pozemok č.   pozemok
                  pozemok č. 22  pozemok č. 23
Charakteristika    21                          24      č.25
 k.ú. (mesto/                                     Zemplínske
         Veľký Horeš     Višňov      Višňov      Vojčice
  obec)                                        Hradište
 intravilán -
          Extravilán    Intravilán    Intravilán    Intravilán  Intravilán
 extravilán
                   Bývalý
          Obec Veľký
  lokalita             hospodársky    Ovocný sad    Centrum obce  Stred obce
           Horeš
                   dvor PD
 označenie
                                      355/2
  (číslo     Viac parciel     326/2      326/1              678
                                      523/1
 pozemku)
 rozloha (ha)     400 ha      5,70 ha     2,88 ha       5,62    0,1407 ha
         Hospodárenie,
                           Poľnohospo-
 možnosti      výstavba,   Poľnohospo-             Nevyužívaná
                            dárstvo,             Rôzne
 využitia     priemyselný    dárstvo               plocha
                           priemysel
            park
 dostupnosť    Popri hlavnej
                                            Obecná
 hlavných    ceste, cesta vo  Štátna cesta  Štátna cesta III.   Cesta,
                                            komuniká-
 dopravných     vlastníctve    III. triedy    triedy      železnica
                                             cia
 koridorov      VÚC
  miestna                                       Obecná
 dopravná      Nie je      Áno        Áno        Áno    komuniká-
 dostupnosť                                        cia
                                     Voda, plyn,
                   Možnosť     Možnosť
 inžinierske    Voda,                        elektrina,
                  napojenia na   napojenia na            Všetky
   siete     elektrina                       kanál vo
                    plyn     plyn a vodu
                                     výstavbe
                                             Obec
 vlastnícke    Obec Veľký     Viacerí              Súkromný
                          Viacerí vlastníci         Zemplínske
  vzťahy      Horeš      vlastníci              vlastník
                                            Hradište
          Orná pôda,
charakteristika                                     Stavebný
           lúky,        -         -       Nádvorie
   pôdy                                        pozemok
          pasienky
cena ( Eur/m2 )  6 EUR/ m2       -         -         -      -
  cena za
 prenájom     2 EUR/ m2       -         -         -      -
 ( Eur/m2 )

  bonita      Rôzna        -         -         -      -

                  Pozostatky po
           Časť
stav životného             chove
          chránenej                -         -      -
  prostredia            hovädzieho
           oblasti
                   dobytka                                                 53
5.3. Výhody poskytované investorom
  Všeobecnou výhodou okresu Trebišov je pre investorov v rámci Slovenskej republiky
prehľadný daňový systém. Okrem toho sú to:
-  lacná pracovná sila;
-  výhodná geografická poloha; okres leží na rozhraní troch susedných štátov: z východu
  s Ukrajinou a z juhu s Maďarkou republikou;
-  dobrá prepojenosť na medzinárodné cestné ťahy (E 50); z hľadiska dopravy medzi
  najdôležitejšie vo funkcii nadregionálnej a národnej patrí železničná trať č. 440 Čop (Ukrajina)
  – Čierna nad Tisou – Slovenské Nové Mesto – Košice pokračovaním do Bratislavy;
-  mesto Čierna nad Tisou predstavuje významný železničný dopravný uzol; nachádza sa tu
  najväčšie prekladisko tovaru Strednej Európy, dovezeného po železnici z východu na západ
  a opačne (z dôvodu rozdielnosti šírky koľajníc); ďalej sa tu nachádza terminál kombinovanej
  dopravy (TKD Dobrá pri Čiernej nad Tisou) a verejné colné sklady.
-  dobré pôdno-klimatické podmienky okresu; typické čiernozemné a hnedozemné pôdy
  s kontinentálnym podnebím sú vhodné na rozvoj poľnohospodárstva
-  okres má množstvo kultúrno-historických pamiatok, chránených území- Medzibodrožie,
  mikroregión okresu, predstavuje z hľadiska jeho rozlohy jednu z území s najväčšou
  koncentráciou siete chránených území na Slovensku (viď časť 7. cestovný ruch).
-  dostatok voľných plôch a priestorov pre investorov;
-  výskyt minerálnych prameňov; nerastná surovinová základňa okresu je rozmanitá, zastúpená
  ložiskami   zemného  plynu,  stavebného  kameňa,   vápenca,  zlievarenských  pieskov
  a štrkopieskov; v okrese sa nachádza ložisko antracitu ako jediné v Slovenskej republike.

  Okrem toho poskytujú nasledovné obce uvedené výhody investorom:
-  obec Slovenské Nové Mesto- oslobodenie od platenia daní na 10 rokov pri zamestnaní určitého
  počtu ľudí,
-  obec Trnávka- oslobodenie od platenia miestnych daní, resp. úľava,
-  obec Vojčice- oslobodenie od platenia miestnych poplatkov,
-  obec Zbehňov- oslobodenie od platenia daní na dohodnutú dobu,
-  obec Zemplínska Teplica- nízke miestne dane,
-  obec Dvorianky- v obci sú vybudované všetky inžinierske siete (plyn, kanalizácia, ČOV),
-  obec Čerhov- výhody podľa individuálnej dohody,
-  obec Egreš- výhody podľa individuálnej dohody,
-  obec Hraň- zatiaľ neposkytuje žiadne výhody investorom, lebo o to nebol záujem.                                                 54
6. Kultúra a šport

6.1. Kultúra
6.1.1. Spoločensko- kultúrne zariadenia

Múzeá
  V Trebišovskom okrese sa nachádzajú tri múzeá, ktoré približujú návštevníkom prostredníctvom
svojich expozícií a výstav históriu a súčasnosť okresu.

- Vlastivedné múzeum Trebišov

  Vlastivedné múzeum sídli v barokovo- klasicistickom kaštieli, ktorý dal postaviť v roku 1786
gróf I. Csáky zo zvyškov hradu Parič. Múzeum vzniklo v roku 1954 v Sečovciach, v Trebišove
pôsobí od roku 1981. Zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji trebišovského okresu
so špecializáciou na dediny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva na východnom
Slovensku. Návštevníci múzea majú možnosť spoznať históriu okresu okrem dočasných výstav aj
cez niekoľko stálych expozícií. Sú to: dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku;
tokajské vinohradníctvo a vinárstvo; parné oračky; tradičné remeslá južného Zemplína; vývoj
mlatby; južný Zemplín v praveku a ranom stredoveku; archív tokajských vín, poľnohospodárske
stroje a mechanizmy, ľudový odev južného Zemplína.

Kontakt múzea:
Vlastivedné múzeum                  Tel.: 056/ 67 22 234
M. R. Štefánika 257/65                Fax: 056/ 67 27 008
075 01 Trebišov                    E- mail: trebisov.muzeum@vucke.sk
Slovensko

Otvorené pre verejnosť:    Pondelok – Piatok: 7.30 - 15.30
               Nedeľa: 14.00 - 17.00

Zdroj: - http://www.muzeumtv.sk/kontakt.html
-
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf
    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/Do
cuments/Priloha_c5_Muzea_a_galerie.pdf
                                               55
- Regionálne múzeum v Kráľovskom Chlmci

  Je regionálnym múzeom Medzibodrožia a Použia, jeho zbierkový fond je orientovaný na dané
regióny. Sídli v eklektickej budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou, postavená pôvodne ako sídlo
Vodného družstva pre reguláciu Tisy v Medzibodroží v roku 1895. Tematiky stálych vlastivedných
expozícií sú zemepis, prírodopis, archeológia, písané dejiny, historické, kultúrne a sakrálne
pamiatky v oboch malých regiónoch a národopis. S podobnou tematikou sa v múzeu organizujú aj
príležitostné výstavy. Múzeum okrem výstavnej činnosti vykonáva aj výskumnú, publikačnú,
prednáškovú, poradenskú, knižnú archívnu a sprievodcovskú činnosť po spomínaných dvoch
regiónoch.

Kontakt múzea:
Regionálne múzeum                   Tel.: +421-56/6321845
J. Majlátha č. 1112/2                 GSM: +421-905/223435
077 01 Kráľovský Chlmec                E- mail: muzeum.kcmap@dornet.sk
Slovensko
Otvorené pre verejnosť:    Pondelok – Štvrtok: 09.00 – 17.00
               Piatok: 10.00 – 18.00
               Sobota: 09.00 – 13.00 hod.

Zdroj: - http://www.muzeumtv.sk/kontakt.html
    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf


- Múzeum kočov v Kráľovskom Chlmci
  Múzeum kočov, ktorý je unikátom nielen v okrese, ale aj na celom Slovensku, zriadil miestny
farár László Szálay a nachádza sa na rímskokatolíckej fare v Kráľovskom Chlmci. Návštevníkom je
prístupný po celý rok. Zbierku obsahuje štrnásť kočov rôznych druhov, z ktorých podstatnú časť
získal farár ešte v 70. rokoch 20. stor. Je svedectvom toho, na akej úrovni ľudia žili a ako cestovali
v danej dobe.

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Ul. László Mécsa
077 01 Kráľovský Chlmec                                                  56
Zdroj: -
http://kamvyrazit.szm.sk/trebisov/muzeum/index1.phtml?ID=/trebisov/muzeum/2353446&M=.


- Soľný dom vo Veľkých Trakanoch

  Budova, ktorého súčasťou je múzeum, je barokovou budovou bývalého soľného úradu, kde bol
pôvodne prístav pre lode a plte, zvážajúce soľ z Východných Karpát. Expozície múzea sú venované
prevážaniu soli z Rumunska a Ukrajiny po rieke Tisa až do centra Rakúsko-uhorskej monarchie,
pastierskemu umeniu, etnografie a miestopisu obce a okolia. Nachádzajú sa tu písomnosti o soľnom
sklade pochádzajúceho z pred vyše 200 rokov, maketa dvora so skladmi soli, domčekmi robotníkov
aj soľného župana, ale aj pamätná izba ľudového umelca z Veľkých Kapušian Tibora Gagoczyho

Zdroj: - http://korzar.sme.sk/c/4453967/vo-velkych-trakanoch-sa-pysia-solnym-domom.html

    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf)


Mestské kultúrne strediská
  V každom meste a v skoro každej obci Trebišovského okresu sa nachádza Mestské kultúrne
stredisko resp. Kultúrny dom, v ktorých sa organizujú rôzne spoločensko- kultúrne podujatia ako
divadelné vystúpenia, koncerty a hudobné vystúpenia, stretnutie autorov s čitateľmi, výstavy, plesy
ap., a pri ktorých pôsobia rôzne hudobné, folklórne a tanečné súbory. Niektoré poskytujú menej,
niektoré viac príležitostí na zábavu a kultúrne vyžitie tak miestneho obyvateľstva ako aj
návštevníkov okresu. Adresy a kontakty Mestských kultúrnych stredísk sú nasledovné:

Mestské kultúrne stredisko Trebišov
  Ul. M.R.Štefánika 53
  075 01 Trebišov
  Tel.: +421 056/ 67 25 433
  E-mail: mskstv@centrum.sk
  Podrobnejšie informácie na web stránke mesta Trebišov: www.trebisov.sk.
                                                57
Kultúrny dom Sečovce
  Nám. sv. Cyrila a Metoda
  078 01 Sečovce
  Tel.: +421 056/ 67 82 404
  Podrobnejšie informácie na web stránke mesta Sečovce: www.secovce.sk.


Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec
  Ul. Boľská 153/43
  077 13 Kráľovský Chlmec
  Tel.: +421 056/ 63 21 139
  Podrobnejšie informácie na web stránke mesta Kráľovský Chlmec: www.kralovskychlmec.sk.


Obecné domy
  Obecné domy, prostredníctvom ktorých majú návštevníci možnosť spoznať miestnu históriu,
kultúrne zvyklosti a životný štýl miestneho obyvateľstva v minulosti, sa nachádzajú napr. v obci
Malé Trakany a Zatín.


Kultúrno- osvetové inštitúcie
  V okrese pôsobí aj niekoľko kultúrno- osvetových inštitúcií, ktoré organizujú rôzne
spoločensko- kultúrne, výchovno- vzdelávacie a športové podujatia. Sú to napr.:
- Regionálne osvetové stredisko Trebišov- www.rostv.sk
- Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci


Kiná
Kino Klub v Trebišove
Premieta 4 dni v týždni- štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu o 20:00 hod.

Adresa:
Ul. M.R. Štefánika 50
075 01 Trebišov
                                               58
Kino Prameň v Sečovciach
Čas premietania:   Pondelok: 20:00
           Utorok: nepremieta sa
           Streda: 18:00 - 20:00
           Štvrtok: 18:00 - 20:00
           Piatok: nepremieta sa
           Sobota: 18:00 - 20:00
           Nedeľa: 18:00 - 20:00
Adresa a kontakty:
Kino Prameň
Združená budova, Obchodná ul.,
Tel.:  +421 67/ 82 406, 0915/ 126 866 - informácie
    0908/ 974 838 – vedúci


6.2.2. Kultúrne podujatia (pravidelné, najvýznamnejšie)

- Dni mesta Trebišov- august
  Je to 5- dňová oslava, ktorej gro sa uskutočňuje v Mestskom parku v Trebišove. Súčasťou
programu sú ukážky tradičných remesiel, cech vinárov spojený s ochutnávkou vín, výstava
produktov záhradkárov, výstava tematických fotografií, westernové rodeo, expozícia Vlastivedného
múzea, člnkovanie na rybníku, vystúpenia folklórnych skupín a súborov z blízkeho okolia
a partnerských miest, diskotéky, parkúr koní a súťaž vo varení guláša. Prítomné sú predajné stánky
a lunapark s kolotočmi.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=3409&Itemid=90


- Celoštátny festival divadelných hier v Trebišove- jún
  Je to 2- dňový divadelný festival s dedinskou tematikou v Mestskom kultúrnom stredisku
v Trebišove.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=3102&Itemid=90


- Divadelný Trebišov v Trebišove- apríl
  Je to 2- dňová malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov, ktorá sa
uskutočňuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove. Je postupovou prehliadkou amatérskeho
činoherného a hudobného divadla, divadla mladých a mladého alternatívneho divadla a je


                                                59
koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých a postupová
súťažná prehliadka divadelných súborov a jednotlivcov v nekonvenčných divadelných druhoch,
žánroch a poetikách. Jej hlavným poslaním je vytvoriť priestor pre prezentáciu, vzájomnú
konfrontáciu a inšpiráciu ochotníckych divadelných súborov a prostredníctvom vzdelávacej časti
prehliadky zvyšovať úroveň neprofesionálneho divadla na Slovensku.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2964&Itemid=90

- Poddargovské slávnosti v Dargove- august
  V obci Dargov sa každoročne v auguste uskutočňujú na Amfiteátri Dargov - Dubiny
poddargovské slávnosti spojené so súťažou vo varení slivkového lekváru. Súčasťou slávnostného
programu sú jarmok tradičných ľudových remesiel, vystúpenia speváckych sólistov, folklórnych
skupín a futbalový zápas.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4773&Itemid=90


- Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb v Trebišove- máj
  3- dňový festival sa organizuje vo viacerých budovách a chrámoch Trebišova v rámci
Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády sv. Gorazda na Slovensku 2005 – 2015. Okrem
vystúpenia chrámových zborov sú súčasťou festivalu aj slávnostné omše, seminár a výtvarná súťaž.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2921&Itemid=90


- Vyzdobené s láskou v Trebišove- marec- apríl
  Vo Vlastivednom múzeu v Trebišove sa koná každý rok v marci až apríli celoslovenská súťaž
v zdobení veľkonočných kraslíc.
Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4164&Itemid=90


- Medzibodrožský kultúrny festival- vinobranecké oslavy v Kráľovskom Chlmci- september
  Z kultúrnych akcií mesta sa každoročne najväčšej obľube tešia vinobranecké oslavy
organizované na deň mesta Kráľovský Chlmec. Je to trojdňový multikultúrny festival, ktorého
súčasťou sú každoročne oberačkový jarmok, oberačkový pochod, súťaž a degustácia vín, výstava
zeleniny a ovocia, vystúpenia folklórnych, hudobných, tanečných, športových súborov, humoristov,
mažoretiek zo Slovenska a zo zahraničia, hudobné vystúpenia žiakov základných umeleckých škôl,
od roku 2005 Medzinárodný festival ľudového umenia, tvorivé dielne, oberačkové Olympijské hry
pre žiakov základnej školy, detský futbalový turnaj, futbalové zápasy, slávnostné otvorenia výstav


                                                60
umeleckých diel- obrazov, sôch a fotografií v Mestskom kultúrnom stredisku, výstava kočov,
stretnutie autorov s čitateľmi a veľmi obľúbené koncerty v piatok a sobotu večer a pouličná zábava
v sobotu spojená s ohňostrojom. Prítomný je každý rok lunapark s kolotočmi.


- Divadelná jar v Kráľovskom Chlmci- máj
  Každý rok v máji alebo v júni ožíva na jeden týždeň mesto Kráľovský Chlmec divadelnou
atmosférou počas miestnymi obyvateľmi veľmi obľúbeného a vždy očakávaného divadelného
„maratónu“. Počas siedmych dní majú návštevníci podujatia si možnosť užiť divadelné a čiastočne
aj tanečné a hudobné predstavenia rôznych umelcov zo Slovenska a Maďarska. Na svoje si príde
ten, kto má rád komédiu, aj ten, kto obľubuje drámu, monodrámu či tragikomédiu. Posledný,
nedeľný deň patrí vždy deťom buď v podobe divadelnej hry alebo hudobného vystúpenia.


- Királyfeszt Helmec v Pribeníku, resp. Kráľovskom Chlmci- august
  Je to dvoj- trojdňový hudobný festival na futbalovom ihrisku v Pribeníku, resp. pri zrúcaninách
hradu „Csonkavár“ v Kráľovskom Chlmci. Za štyri roky sa z nej stalo veľmi obľúbené aj
zahraničnými turistami navštevované podujatie. Medzi programy podujatia patria vystúpenia
hudobných kapiel, DJ- ov, divadelné vystúpenia, rôzne hry, premietanie filmov ap. Podrobnejšie
informácie   o festivale   v roku  2010   sa   nachádzajú   na   web     stránke
http://www.kiralyfeszt.coolbass.sk/.


- Tokajský festival v Borši – jún, júl
  Známy Tokajský festival v obci Borša patrí medzi ťažiskové podujatia Kultúrneho leta
Košického samosprávneho kraja, ktorého väčšina programu sa koná v areáli Rákocziho kaštieľa v
Borši. V roku 2010 boli ďalšími miestami podujatia obce Viničky, Ladmovce a Zemplín.
Zaujímavosťou je mimoriadny bezplatný vlak „Tokajský expres“ medzi Košicami a Boršou
zabezpečujúci príchod a odchod návštevníkov podujatia. Medzi rôznorodý a bohatý program
festivalu patria napr. medzinárodné súťaže v degustácii tokajských vín, prehliadka tokajských
pivníc, ochutnávka a súťaž gurmánskych špecialít, napr. plnenej kapusty, jarmok s množstvom
ukážok tradičných ľudových remesiel spojených s predajom, vystúpenia tanečných a folklórnych
súborov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Rumunska, výstavy výtvarných diel, detská
tvorivá dielňa, dobové hradné hry, koncerty hudobných skupín, divadlo, konferencie a pod.

Zdroj: - http://www.cassovia.sk/news/10718
    - http://vino.etrend.sk/vinny-spravodaj/festival-tokajskeho-vina-v-borsi/104600.html                                                 61
    - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4714&Itemid=90
    - http://www.cassovia.sk/news/8358
    - http://www.tvc.sk/sk/tokajsky-festival-2.html


- Tokaj 2010 - Medzinárodná degustačná súťaž a výstava vín vo Viničkách – apríl, máj
  TOKAJ 2010 je 12. ročníkom medzinárodnej súťaže vín v priestoroch Strednej odbornej školy
vinársko – ovocinárskej Viničky zameraná na európske vína so širším priestorom pre prírodne
sladké a tokajské vína. Následne sa v máji uskutočňuje slávnostné vyhodnotenie súťaže v rámci
regionálnej akcie Svätý Urban – Požehnanie mladého vína na SOŠ vinársko – ovocinárskej vo
Viničkách. Cieľom súťaže je v rámci európskych vín dať širší priestor prírodne sladkým vínam
a hlavne tokajským vínam.

Zdroj: - http://www.svosvinicky.sk/SOS-vinarsko-ovocinarska-Vinicky-Degustacia-podmienky.htm
    - http://www.zk.sk/Tokaj.htm


- Tokajské malotŕňanské vinobranecké slávnosti v Malej Tŕni- september
  2- dňové oberačkové slávnosti v Malej Tŕni sa uskutočňujú v septembri na malotŕňanskom
amfiteátri. Program slávností tvorí ochutnávka špecialít a tokajských vín u malopestovateľov,
vystúpenia folklórnych skupín z regiónu a zo zahraničia, dychovej hudby, pozorovanie oblohy,
ekumenická bohoslužba slova a veselica. Sprievodnými programami podujatia sú Deň otvorených
tokajských pivníc, prehliadka obce na konskom povoze, jarmok tradičných ľudových remesiel,
ponuka tradičných zemplínskych špecialít a vynikajúcich tokajských vín, výstava fotografií
a ostatné sprievodné programy v Košiciach a Trebišove.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=3308&Itemid=90


- Tokaj v Európe a medzinárodný festival Slovákov „Dedovizeň“ v Slovenskom Novom Meste- máj
  Podujatie Tokaj v Európe sa prvýkrát zorganizovalo v roku 2007 ako oslavy vstupu republiky
do EÚ. Súčasťou programu sú ekumenická bohoslužba slova, športový výcvik psov, futbalové
turnaje, vernisáž výstavy pod názvom „Tokaj vo fotografii, kladenie vencov k pamätníku M. R.
Štefánika, vystúpenia tanečných a folklórnych skupín, mažoretiek, hudobných a iných skupín,
predstavenie ľudových remesiel, pozorovanie Mesiaca, planét - Saturna a Venuše a vatra. Účastníci
podujatia môžu navštíviť aj mestský majáles v susednom maďarskom meste Sátoraljaújhely,
s ktorým sa oslavy vstupu do Európskej únie každoročne spoločne organizujú.

Zdroj: - http://www.slovnovemesto.szm.sk/


                                               62
- Poľovnícke slávnosti Sv. Huberta v Ladmovciach- september
  Podujatie organizuje Poľovnícke združenie Bodrog, Ladmovce v septembri.


- Dni Júliusa Andrássyho v Trebišove- jún
  Prezentácie regionálnych dejín formou historického fragmentu sa uskutočňujú v kaštieli
v Trebišove.

Zdroj: -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Turistov/kalendar_podujati_CR/Documents/maj_%202009.pdf


- Zemplínske kultúrne leto v Zemplíne- august, september
  Cieľom kultúrneho podujatia je pripomenúť historickú minulosť obce ako bývalého župného
sídla. Podľa obce Zemplín dostalo pomenovanie Zemplínska stolica, neskôr Zemplínska župa,
v súčasnosti Zemplínsky región. Súčasťou podujatia sú vernisáž výstavy malieb v župnom dome,
divadelné a   hudobné vystúpenie, vystúpenie folklórnych skupín z celého historického
Medzibodrožia, rodinná tvorivá dielňa a nostalgický ples.


- Tekvicový festival v Strede nad Bodrogom – október
  Tekvicový festival sa spočiatku konal v Kultúrnom dome v Strede nad Bodrogom, od roku 2009
sa presťahoval do kaštieľa Vécseyovcov. Účastníci rôznej vekovej kategórie sa môžu zapojiť do
jednotlivých aktivít podujatia, ktorými sú vyrezávanie tekvíc, rôzne súťaže pre deti s motívom
tekvice a vymenovaním kráľa tekvíc, príprava koláže z jesenného lístia a večerná výstava
pripravených tekvíc súťažiacimi.


- Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov v Malom Kamenci- august
  Obec Malý Kamenec organizuje od roku 2000 každoročne kultúrne podujatie s názvom
Medzinárodné stretnutie folklórnych skupín. Tým sa snaží prebudiť v mládeži záujem o ľudové
tance a zvyky našich predkov, o prehĺbenie spolupráce medzi folklórnymi skupinami z okolia,
o zviditeľnenie obce a o rozvoj vidieckej turistiky v regióne.

Zdroj: - http://www.malykamenec.ocu.sk/sk/index.php?ids=3
                                              63
- Medzibodrožský folklórny festival v Malom Horeši- august
  Pri známych vínnych pivniciach pravdepodobne zo 14. stor. pri obci Malý Horeš sa každoročne
usporiada folklórny festival, počas ktorého sa na prírodnom amfiteátri predstavia rôzne folklórne
skupiny zo Slovenska a zahraničia.


- Deň otvorených pivníc v Malom Horeši- august
  S Medzibodrožským folklórnym festivalom je posledné roky spojený „Deň otvorených pivníc“,
počas ktorého vinári Malohorešskej vinohradníckej oblasti     v malebnom prostredí vzácnych
tufových vínnych pivníc ponúkajú ochutnávku na svoje vína.
- Dni Tisy v Malých Trakanoch – júl
  Je to dvojdňové kultúrne podujatie na prírodnom amfiteátri rekreačnej oblasti Tisa. Medzi jeho
účinkujúcimi sú hudobné skupiny, divadelné, tanečné, spevácke a dychové súbory zo Slovenska,
Maďarska a Ukrajiny. Program je spestrený vystúpeniami humoristov z Maďarska, módnou
prehliadkou, tradičná a veľmi obľúbená je súťaž krásy pre deti a dospelé dievčatá a súťaž vo varení
napr. leča. V roku 2010 sa podujatie z dôvodu záplav nezorganizovalo.


- Festival pálenky vo Veľkých Trakanoch- február
  Obec Veľké Trakany organizuje každý rok vo februári veľmi obľúbený festival domácej
pálenky. V roku 2010 sa zorganizoval 6. ročník obľúbenej súťaže.


- Dvor chutí v obci Dobrá- september
  V roku 2010 sa v obci Dobrá zorganizoval už VII. ročník súťaže vo varení guláša pod názvom
„Dvor chutí“. Je to čoraz obľúbenejšie podujatie nielen medzi obyvateľmi obce, ale aj v celom
Medzibodroží, spojený s rôznymi súťažami a ohňostrojom.


- Celoslovenská výstava psov vo Dvoriankach- júl
  Celoslovenská výstava psov s medzinárodnou účasťou sa uskutočňuje na futbalovom ihrisku
v obci Dvorianky. Zúčastňuje sa jej vyše 125 súťažiacich psov.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=3205&Itemid=90
                                                64
Programy pre deti
- Čitateľský tábor v Zemplínskej knižnici v Trebišove- august
  Zemplínska knižnica v Trebišove organizuje v auguste 5- dňový čitateľský tábor pre deti,
v rámci ktorej môžu spoznať rôzne kultúrno- historické objekty mesta, prácu policajtov
a požiarnikov, rozvíjať svoje zručnosti počas tvorivej dielne, zúčastniť sa v knižnici rôznych aktivít
a súťaží s literárnym motívom, podniknúť výlety do mesta a jeho okolia a zabávať sa pri rôznych
iných zaujímavých a náučných aktivitách.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4733&Itemid=90


- Polícia očami detí v Trebišove- jún
  Okresná výtvarná súťaž pre deti spojená s ukážkami z činnosti Policajného zboru SR sa
uskutočňuje v júni vo výstavnej sieni Regionálneho osvetového strediska v Trebišove.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4569&Itemid=90


- Sväté Trojhviezdie- Cyril, Metod, Gorazd v Trebišove- máj
  Regionálne osvetové stredisko v Trebišove organizuje každý rok okresnú výtvarnú súťaž detí
a mládeže zameranú na národnú históriu s rôznymi témami. Súťaž je spojená s výstavou diel v ROZ
Trebišov.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4402&Itemid=90


V mnohých obciach okresu sa uskutočňujú každý rok:
-  Folklórne slávnosti s vystúpeniami folklórnych súborov z regiónu a okolia, často aj so
zahraničnou účasťou. Uskutočňujú sa v obciach Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, Zemplínska
Teplica, Brezina, Novosad, Nižný Žipov, Veľaty, Ladmovce.
-  Dni obce v každej obci okresu Trebišov.
-  Stavanie mája napr. v Trebišove, Čerhove a Kuzmiciach.
-  Ochutnávky tokajských vín často spojené s kultúrnym programom v rámci rôznych podujatí,
ako napr. Dni jedného vinára a ochutnávky vín malovýrobcov vín v Čerhove každú nedeľu od mája
do augusta, Ochutnávka vín miestnych malopestovateľov v Bare vo februári, Požehnanie mladého
vína v rôznych obciach Tokajskej oblasti v máji, Tokajský vinič v rozkvete v Ladmovciach a Malej
Tŕni v máji, Pooberačkové slávnosti obce Bara v septembri, Malotŕňanské vinobranecké slávnosti
v septembri, Deň otvorených tokajských pivníc v obciach Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Viničky, Čerhov
v septembri, Tokajské vinobranie v Čerhove v septembri.


                                                  65
-  Vianočné pastorále v obci Stanča, Zemplínska Nová Ves a Dargov.
-  Vianočný jarmok v Trebišove.

Zdroj: - http://www.tvc.sk/sk/kalendar-tradicnych-podujati.html


  Účastníkmi folklórnych slávností Trebišovského okresu sú okrem iného folklórne skupiny
okresu, ako napr. Jarina z Úpora, Žipovčan z Nižného Žipova, Szellö z Bary, Kaľina z Čeľoviec,
Tokaj z Veľkej Tŕni, Aszú z Malej Tŕni, Rómsky súbor Mladosť a Tieň II. zo Slovenského Nového
Mesta, Novomeščenka zo Slovenského Nového Mesta, Furmaňe a Ľeľija z Trebišova, Vidumaňec
z Kuzmíc, Brezina z Breziny, Omladzina a Rozmarija z Novosadu, Doľinka z Veľkých Ozoroviec,
Parchovianka z Parchovanoch, Kyščanka z Kysty, Rómska skupina Šukar Diana z Úporu, Strapec
z Čerhova, Dubiny z Dargova, Rozmaring z Bačky, Beyle z Bielu, Muskátli z Borše, Jázmin
z Boťán, Folklórna skupina z Brehova, Árvalányhaj, Apró Bodbogközi, Terno Save z Kráľovského
Chlmca, Ženská spevácka folklórna skupina z Malého Horeša, z Malého Kamenca a z Poľán,
Kéknefelejcs zo Somotoru, Kőkút zo Strážneho, Ženský spevokol zo Stredy nad Bodrogom,
Gyöngyvirág zo Svätej Márie, Tisza, Emmánuel a Rakottyás z Veľkých Trakán, Búzakalász
z Veľkého Kamenca, Tokajský Strapec z Viničiek, Őszi Rózsák z Vojky, Cserfaág z Čiernej,
Reformovaný spevácky zbor z Ladmoviec, Calix z Malých Trakán, Napsugár z Borše, Mákvirág zo
Stredy nad Bodrogom.


  V okrese pôsobí niekoľko divadelných súborov. Medzi nimi sú Divadlo „G“ a Divadlo „Malé
G“ z Trebišova, Medzibodrožský divadelný súbor a Káosz z Kráľovského Chlmca, Divadelný súbor
Janka Borodáča z Plechotíc.


6.2. Šport

6.2.1. Prírodné prostredie vhodné na športové vyžitie
Lyžiarske strediská
  V okrese sa nachádza jedno miestne, lokálne lyžiarske stredisko v obci Dargov. Jeho
charakteristika je nasledovná.

Základné informácie:
    Nadmorská výška základne zjazdoviek- 280 m.n.m.
    Nadmorská výška vrcholu zjazdoviek- 322 m.n.m.
    Prevýšenie- 42 m
    Celková prepravná kapacita- 300 osôb/ hodinu


                                              66
    Celkový počet zjazdoviek- 3 (zjazdovky ľahké)
    Celková dĺžka zjazdoviek- 1.5 km
    Sezóna- od decembra do februára
    Večerné lyžovanie- nemožné
    Vybavenie strediska- úschovňa lyží, dve reštaurácie, bar, diskotéka, horská služba,
               bankomat, benzínová pumpa, banka, zubný lekár, lekáreň, pošta,
               supermarket
    Pri stredisku sa nachádzajú- neudržiavané trasy pre bežkárov, sánkarská dráha, jazda na
                   koňoch

Doprava/ parkovanie:
    Bezplatné parkovanie do 300 m od vlekov- s počtom miest 50
    Najbližšie letisko- Košice
    Najbližšia autobusová zastávka- Dargov
    Najbližšie mesto- Sečovce
    Najbližšia železničná stanica- Trebišov

Lyžiarske vleky/ lanovky:
    Počet vlekov- 1 lyžiarsky vlek
    Detský vlek- prítomný

Zjazdové trate:
    Percento tratí pre začiatočníkov- 100 %
    Zjazdovka pre deti- prítomná
    Zjazdovky ľahké- 1,5 km
    Najdlhšia zjazdovka- 0.5 km

Zdroj: - http://www.ski.sk/lyziarske-stredisko-dargov-charakteristika-a1-208-1-0-sk.htm
    - http://www.ski.sk/-a6-208-sk.htm
    - http://www.relaxovat.sk/kosicky-kraj/Zariadenie_22084_Dargov


Vodné plochy vhodné na kúpanie a vodné športy
  V okrese sa nenachádza žiadne oficiálne prírodné kúpalisko. Nachádzajú sa tu však prírodné
kúpaliská pri jazere Karčava na juhozápade okresu a pri riekach Tisza, Latorica, Ondava a Bodrog,
v ktorých kúpanie je však na vlastnú zodpovednosť. Tieto rieky a jazero sú splavné pre športové a
turistické lode počas celej sezóny s obmedzením pri nízkom stave vody.                                                 67
  V obci Topoľovka sa nachádza požičovňa lodí, ktorá požičiava plastové kanoe a vodácke
vybavenie na splavy riek Laborec, Ondava, Cirocha, Topľa, Latorica a Bodrog spolu s dopravou
lodí a vybavenia. Pred začiatkom splavu vysvetlia záujemcom základy ovládania kanoe, zaškolia
ich ako pádlovať a ovládať kanoe.

Adresa a kontakty požičovne:
Alcea, požičovňa lodí
Ing. Ján Hudák, 067 45 Topoľovka 243
Mobil: 0907 503 69, 0949 192 830, 0915 354 728, 0915 235 281
E-mail: alcea.kanoe@gmail.com

Zdroj: - http://www.alcea.sk/


Územie vhodné na cykloturistiku
  Aj keď na území Trebišovského okresu nie sú vytvorené osobitné cesty pre cyklistov
(cyklistické chodníky), jeho územie je veľmi vhodné na cykloturistiku po relatívne hustej sieti ciest
nižšej triedy (druhej, tretej triedy, spevnenej a nespevnenej poľnej ceste) s malou frekvenciou
cestnej premávky. Existuje tu taktiež množstvo ochranných protipovodňových hrádzí so spevnenou
korunou, resp. s cestou vybudovanou na korune hrádze. Z rovinného a pahorkatinného terénu
okresu vyplíva aj stupeň obtiažnosti jeho trás. Ide o stupeň obtiažnosti REKREA, ktorá označuje
trasy pre menej zdatných cyklistov.
  V južnej časti okresu Trebišov v Tokajskej vinohradníckej oblasti a na južných
a juhovýchodných svahoch Zemplínskych vrchov je z 52,6 km existujúcich cykloturistických trás
vyznačených 47,5 km. Tieto trasy sú kostrou budúcej siete cyklotrás v regióne. Cykloturistické
trasy v Tokajskej oblasti budú napojené na plánovanú Medzibodrožskú cyklotrasu s dĺžkou
približne 45 km, na cezhraničnú diaľkovú cyklotrasu F. Rákocziho vo dvoch smeroch: s južnou
vetvou do Sárospataku a so severnou vetvou do Holloházy a prepojením na diaľkovú MTB
(mountainbike – t.j. pre horské bicykle) Slanskú cyklomagistrálu po celej dĺžke Slanských vrchov,
ktorá umožňuje pokračovanie do Košíc a Prešova (stupeň obtiažnosti SPORT, resp. EXPERT).
V okrese Trebišov sa nachádzajú nasledovné cyklomagistrály a lokálne trasy.
  Cyklomagistrály:
     Názov           Trasa             Štart - cieľ
                a)       Trebišov – Čierna nad Tisou
Dolnozemplínska
                b)       Čierna nad Tisou - Ubľa
                c)       Veľká Izra Slanské vrchy – Čerhov Tokaj
Slanská                    Dargovský priesmyk - Michaľany                                                 68
  Lokálne trasy:
     Názov          Trasa             Štart - cieľ
                       Klokočov – Borša (Klokočov- Michalovce -
Nová zemplínska „Trasa            Lastomír – Sliepkovce – Stretava – Drahňov
KSK“ (plánovaná)               (kaštieľ) – Vojany – V. Raškovce – Oborín –
                       Brehov – Zemplín – Ladmovce – Viničky – Borša)
               a)       Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša - Malý
                       Kamenec – Veľký Kamenec –Stráže – Veľ. Horeš –
                       Malý Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Veľké
                       Trakany – Malé Trakany – Čierna n.
                       Tisov – Boťany – smer lanový most – južná hrádza
                       Latorice – smer Svätá Mária – Somotor – Viničky –
                       Streda n. Bodrogom –
                       smer št. hr. MR Karos
               b)       Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša - Malý
Medzibodrožie                Kamenec – Veľký Kamenec –Stráže – Veľké Horeš
                       – Malý Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Veľ.
                       Trakany – Malé Trakany – Čierna n. Tisov –
                       Boťany – smer lanový most –južná hrádza Latorice
                       – smer Svätá Mária – Somotor – Viničky – Streda n.
                       Bodrogom
               c)       Svätuše – Kráľovský Chlmec – Malý Horeš –
                       Pribeník – Dobrá – Biel – Bačka – Leles – Poľany –
                       Soľnička – Boľ – Zatín – Svinice – Svinice – Vojka
                       – K. Chlmec
               a)       Sobrance – Veľké Trakany (Sobrance – Tibava –
                       Orechová – Sejkov – Jenkovce – Záhor – Pinkovce
                       – Lekárovce – Bajany –
Východoslovenská rovina           Veľké Kapušany – Budince – Ruská – Veľ.
(Borolo)                   Slemence – Ptrukša – lanový most cez Latoricu –
„Trasa KSK“                 Boťany – Čierna n/T – Malé
                       Trakany – Veľké Trakany – hr. MR
               b)       Trebišov - Borša (Trebišov - Hraň – Sirník – Brehov
                       – Zemplín – Ladmovce – Viničky – Borša)
               a)       Veľaty – Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa – Černochov -
                       Veľká Bara – Malá Bara – Viničky – Borša
               b)       Viničky – Malá Bara – Veľká Bara – Černochov –
Tokajské cyklotrasy
                       Cejkov – Streda nad Bodrogom
               c)       Trebišov – Čerhov – Slovenské Nové Mesto –
                       Borša – smer MR Sárospatak

  V Medzibodroží je okrem toho vytvorených sedem navrhovaných cyklotrás, ktoré vedú po
jednotlivých prírodných a kultúrno- historických zaujímavostiach Medzibodrožia. Sú to:
     Názov          Trasa            Štart - cieľ
Prírodovedná okružná trasa          Borša – Viničky – Ladmovce – Zatín – Leles –
                       Boťany – Malé Trakany – Malý Horeš – Strážne –
                       Streda nad Bodrogom
Kultúrno – historická trasa         Streda nad Bodrogom – Svinice – Vojka – Leles –


                                               69
                      Bačka – Boťany – Veľké Trakany – Bieľ –
                      Kráľovský Chlmec – Pribeník – Malý Horeš –
                      Svätuše – Veľký Kamenec
Malé okružné trasy      a)       Kráľovský Chlmec – Malý Horeš - Svätuše –
                      Rad/Hrušov – Svinice – (cesta III. triedy) Zatín –
                      Vojka (poľná cesta po hrádzi) – Boľ – Kráľovský
                      Chlmec (cesta III. triedy)
               b)       Kráľovský Chlmec - Boľ – Soľnička – Poľany –
                      Leles – Leles/ Kapoňa – Bačka - Kráľovský Chlmec
                      (cesty I a III. triedy)
               c)       Kráľovský Chlmec – Dobrá – Biel – Čierna nad
                      Tisou – Malé Trakany – Veľké Trakany –Biel (cesty
                      I a III. triedy) - Dobrá – Pribeník (poľná cesta) -
                      Kráľovský Chlmec (cesta III. triedy)
               d)       Kráľovský Chlmec – Malý Horeš – Veľký Horeš –
                      Strážne – Veľký Kamenec - Somotor – Svätá Mária
                      (cesta III. triedy) - Svätuše - Kráľovský Chlmec
                      (cesta I. triedy)
Veľká cezhraničná trasa           Klin nad Bodrogom - Streda nad Bodrogom - Malý
                      Kamenec - Veľký Kamenec – Strážne - Veľký
                      Horeš - (cesta III. triedy) Malý Horeš (asfaltovaná
                      účelová komunikácia) – Pribeník – Dobrá (prašná
                      poľná cesta) – Biel - Veľké Trakany (po korune
                      pravobrežnej hrádze starej Tisy) - štátna hranica
                      SR/HU – Zemplénagárd (prašná poľná cesta) –
                      Dámóc – Lácacséke – Semjén – Kisrozvágy –
                      Nagyrozvágy – Pácin – Karcsa – Karos –
                      Alsóberecki – Felsőberecki – štátna hranica HU/SK-
                      obec Klin nad Bodrogom (po korune ľavobrežnej
                      hrádze rieky Bodrog )

Zdroj: - http://www.bodrog-tisa.sk/?id_menu=23767&firmy_slovenska_flag=0
    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf


Územie vhodné na pešiu turistiku
  Oblasť Trebišovského okresu nie je z hľadiska pešej turistiky husto vykrytá. Na jeho území sa
nachádza iba jedna značkovaná trasa EB spájajúca jazero Izra so Slovenským Novým Mestom cez
Michaľany a Veľkú a Malú Tŕňu. Okrem toho sa tu nachádza diaľková európska trasa a lokálne
trasy pešej turistiky.
                                               70
   Diaľková európska trasa:
        Názov        Trasa              Štart - cieľ
                0915      Lazy – Byšta
E3
                0915      Byšta – Slovenské Nové Mesto – priechod SK/HU

   Lokálna trasa:
        Trasa                    Štart - cieľ
8767              Dargov obec – Lazy (5 km)

   Z obce Dargov, vzdialenej od Sečoviec 6 km, alebo z obce Bačkov, vzdialenej 4 km vedie 5 km
dlhý turistický chodník k Národnej prírodnej rezervácii Bačkovská dolina v Slanských vrchoch
vyhlásenej v roku 1967.
   V okrese sa okrem toho nachádza veľmi veľa miest vhodných na pešiu turistiku, medzi ktorými
sú územia chránených krajinných oblastí, národných prírodných rezervácií a prírodných rezervácií.


Sú to napr.:
-  Streda nad Bodrogom – vrch Tarbucka
-  Kráľovský Chlmec – Veľký kopec
-  Malý Horeš - Poniklecová lúka a Horešské lúky
-  Vybrané úseky CHKO (Zatínsky luh a pod.)
-  Bara – vrch Piliš
-  Brehov – Veľký vrch
-  Ladmovce – vrch Šomoš
-  Somotor – vrch Heďke
-  Sirník – vrch Stuchlá

Zdroj: - Analýza daností a možností rozvoja cestovného ruchu pohraničia Bodrog/Ukrajina. Časť
Horné Medzibodrožie. 2009.
    - http://www.secovce.sk/?id_menu=10825&firmy_slovenska_flag=0
    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf
                                                71
Územie vhodné na horolezectvo
  V okrese Trebišov sa nenachádzajú skaly vhodné na horolezectvo.

Zdroj: - www.james.sk


6.2.2. Rekreačno- športové zariadenia
  V Trebišovskom okrese sa nachádza niekoľko rekreačno- športových zariadení, inštitúcií
a hotelov, ktoré ponúkajú rôzne možnosti športovania.


  V Trebišove sa nachádzajú:
Zimný štadión Trebišov
- korčuľovanie, hokej, kolky
  V zimnom štadióne s celoročnou prevádzkou sa nachádza okrem umelej ľadovej plochy aj
kolkáreň s dvoma plnoautomatickými dráhami.

Zdroj: - http://www.sportoviska.sk/hokej-korculovanie/kosicky/zimny-stadion-trebisov


Areál vodných športov
- kúpanie, plávanie, vodné pólo, basketbal, hádzaná, minigolf, nohejbal, plážový volejbal, stolný
tenis
  V Areáli vodných športov s prevádzkou od júna do augusta sú návštevníkom k dispozícii:
- 2 plavecké bazény a 1 detský bazén- bazény s ohrievanou vodou
- krytá plaváreň s 25 m bazénom s ohrievanou vodou- celoročná prevádzka
- ihriská- volejbal, basketbal, futbal, minigolf
- požičovňa a predajňa športových potrieb, požičovňa spoločenských hier
- preliezky, hojdačky, šmykľavky a kolotoče
- sauna s možnosťou masáže

Zdroj: - http://www.sportoviska.sk/plavanie-vodny-sport/kosicky/areal-vodnych-sportov-trebisov


Plážové ihriská
- plážový volejbal, plážový futbal, plážová hádzaná
  Multifunkčné 2 plážové ihriská sa nachádzajú v areáli Základnej školy M.R. Štefánika.


Hotel Zemplín
- bowling, biliard


                                               72
  V hoteli sa nachádza bowling club s dvoma bowlingovými dráhami s kapacitou 50 osôb
a biliardový stôl.


  V Kráľovskom Chlmci sa nachádza:
Areál futbalového ihriska
- futbal, tenis
  V areáli sa nachádza futbalové ihrisko, mini futbalové ihrisko s umelou trávou a tenisové kurty-
3 antukové dvorce.


Základná škola z vyučovacím jazykom slovenským
- korčuľovanie, hokej
  V zime je na dvore Základnej školy možnosť korčuľovania a hrania hokeja na udržiavanej
umelo vytvorenej ľadovej ploche.


  V Sečovciach sa nachádzajú:
Penzión St. Nicolaus
- tenis, golf, stolný tenis, biliard, plávanie, kúpanie
  V penzióne sa nachádzajú tenisové kurty s antukovým povrchom, golfový green, stolný tenis,
biliardový stôl, 20 m bazén a sauna.


  Okrem toho sa v okrese nachádzajú:
Autocamping Mária, Veľaty
- kúpanie, plávanie, hádzaná, volejbal
  Pre návštevníkov sú k dispozícii 2 bazény, 25 a 10-metrový, s ohrievanou vodou
a zabezpečenou záchrannou službou, hádzanárske, volejbalové a detské ihrisko.

Zdroj: - http://www.autocampingmaria.sk/ostatne.html


Hotel Dargov, Dargov
- kúpanie, plávanie, tenis, volejbal, futbal
  V hotely sa nachádzajú 2 nekryté sezónne vyhrievané bazény, tenisový kurt s kobercovým
povrchom, plážový volejbal na pieskovom povrchu, futbalové ihrisko, detské preliezky a hojdačky.

Zdroj: - http://dargov.hoteldargov.sk/c-4-oddych.html#
                                                 73
Kolkáreň, Streda nad Bodrogom
Paintball, Veľký Kamenec


  Okrem toho sa nachádza v každom meste a v skoro každej obci futbalové ihrisko s rôznou
kvalitou. V základných a stredných školách sa nachádza zvyčajne telocvičňa s rôznou veľkosťou
a kvalitou, ktoré využívajú okrem žiakov aj miestni obyvatelia na futbal, aerobik, hádzanú a pod.


6.2.3. Športové kluby
  Milovníci športu sa môžu stať v okrese členmi rôznych športových klubov.

Futbalové kluby
  Každé mesto a skoro každá obec má svoj vlastný futbalový klub, v rámci ktorých hrá jeden
alebo viac futbalových družstiev. Z okresu hrajú najväčšiu triedu FK Slavoj Trebišov, FK Slavoj
Kráľovský Chlmec, FK Slavoj Sečovce, futbalové družstvá obcí Borša, Dvorianky, Slivník, Cejkov,
Čierna a Streda nad Bodrogom.


Tenisové kluby
  V okrese sa nachádza niekoľko tenisových klubov. Sú to napr.:
- tenisový klub v Kráľovskom Chlmci- k dispozícii majú 3 udržiavané antukové dvorce v areáli
futbalového ihriska. Usporadúvajú tenisový turnaj Chlmecká antuka.

- tenisový klub „Senior“ v Sečovciach- Klub sídliaci na ul. Hviezdoslavova vznikol v roku 1999.
Súčasne má 42 členov. Organizuje rôzne súťaže ako Senior tenisová liga, Senior Open, Senior
Super, Senior Mix Euro, Senior Best, Senior Dvanástka, Senior Juniorka

Zdroj: - http://www.sportoviska.sk/tenis/kosicky/tenisovy-klub-kralovsky-chlmec
    - http://www.secovce.sk/?id_menu=10862&firmy_slovenska_flag=0
Hokejové kluby
  V okrese pôsobí napr. HK Trebišov. Družstvo hrá prvú ligu.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4833&Itemid=91#


Volejbalové kluby
  V okrese pôsobí napr. VK Trebišov a VK Sečovce.
                                                  74
Hádzanárske kluby
  Príkladom hádzanárskeho klubu v Trebišovskom okrese je MHK Slavoj Trebišov. Mužské
družstvo hrá 1. ligu.

Zdroj. - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4435&Itemid=91


6.2.3. Športové podujatia

- Splavovanie zemplínskych riek- júl
  Troj- dňové splavovanie zemplínskych riek, ktorý sa každý rok uskutočňuje v piatok, sobotu
a nedeľu so záverečným sprievodným programom v obci Zemplín organizuje občianske združenie
Návraty z Michaloviec. Účastníci si majú možnosť užiť krásy riek Laborec, Uh, Latorica a Bodrog.
Podujatie je vždy spojené so sviatkom vierozvestov, čo pripomína návrat k tradíciám sv. Cyrila
a sv. Metoda. Jeho súčasťou je aj bohatý kultúrny program, ktorého sa každoročne zúčastnia stovky
ľudí.


- Májová cena SOŠ Pribeník – medzinárodná jazdecká súťaž koní v obci Pribeník- máj
  Preteky v parkúrovom skákaní koní sa konajú v prekrásnom prostredí parku kaštieľa
Majláthovcov, kde v súčasnosti sídli stredná odborná škola, organizátor podujatia. Prostredie
kaštieľneho parku, súťažiace jazdecké kluby z celého Slovenska a Maďarska zabezpečuje
neopakovateľnú atmosféru.


- Chlmecká dvanástka – bežecká súťaž v Kráľovskom Chlmci – september
  Bežecká súťaž po uliciach Kráľovského Chlmca sa prvýkrát usporiadala v roku 2007. Už v roku
2008 rapídne narástol počet súťažiacich oproti predchádzajúcemu roku. Svoje sily a výdrž si na 12,
resp. 6 km trase môžu zmerať súťažiaci každej vekovej kategórie. Pravidelnými súťažiacimi sú
hostia z Maďarska. Atmosféru dodáva súťaži kopcovitá trasa typická pre mesto. V roku 2010 sa
súťaž nekonal.


- Po stopách Frivaldského pri Bačkove- jún
  Priaznivci pohybu a milovníci prírody rôznej vekovej skupiny môžu spoznať krásu Slanských
vrchov nad Bačkovom počas 1- dňového ochranársko- poznávacieho podujatia. Ide o pešiu túru,
ktorej trasa povedie od Kultúrneho domu v Bačkove po Lipovom , Onderkovom a Bilym kameňom
a späť. Podujatie dostalo meno po Imrichovi Frivaldskom, rodákovi z Bačkova, známom
                                                75
botanikovi, zoológovi – entomológovi, prírodovedcovi a lekárovi, ktorý sa pri svojich vedeckých
výskumoch túlal aj danou krajinou.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4578&Itemid=90


- Tenisový turnaj Chlmecká antuka v Kráľovskom Chlmci- jún - september
  V roku 2010 sa organizoval už 10. ročník tenisového turnaja organizovaného Tenisovým
klubom v Kráľovskom Chlmci. Súťaž prebieha každý deň od júna do septembra na troch
antukových dvorcoch v areáli futbalového ihriska.

Zdroj: -
http://www.kralovskychlmec.com/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=2&year
=2007&month=6&day=10&Itemid=2


- Senior tenisová liga v Sečovciach
  Tenisový klub „Senior“ organizovalo v roku 2010 už ôsmy ročník súťaže. Môžu sa jej zúčastniť
aj nečlenovia klubu . Dvoj až trojčlenné družstvá hrajú v priebehu sezóny medzi sebou podľa
Pravidiel STL.

Zdroj: - http://www.secovce.sk/?id_menu=10862&firmy_slovenska_flag=0


- Východný pohár v plážovom volejbale v Trebišove- august
  Dvojdňový finálový turnaj v beachvolejbale zmiešaných dvojíc sa odohráva na Multifunkčnom
plážovom ihrisku v areáli ZŠ M. R. Štefánika.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4829&Itemid=91


- Dunajský pohár vo vodnom póle v Trebišove- august
  Troj- dňový medzinárodný turnaj sa odohráva na letnom kúpalisku.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4820&Itemid=91


- Habura cup v Trebišove- jún
  3- dňový medzinárodný turnaj v hokejbale sa odohráva v areáli Slavoja Trebišov. V roku 2010
sa odohrával už 11. ročník prestížneho turnaja.

Zdroj: - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4672&Itemid=91
                                              76
- Cyklotúra Trebišov – Hejce- máj
  V roku 2010 sa zorganizoval už 5. ročník 1- dňovej cyklotúry dĺžky 170 km medzi Trebišovom
a maďarskom meste Hejce. Cyklotúra je spojená s položením kytice na mieste nového pomníka v
Obci Hejce pri príležitosti výročia havárie lietadla pri obci Hejce a pri príležitosti ukončenia druhej
svetovej vojny.

Zdroj. - http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=91


7. Cestovný ruch

  Rozvoj cestovného ruchu je pre Trebišovský okres jeden z veľmi dobrých možností zvyšovania
sociálno- ekonomickej úrovne jeho obyvateľov. Jeho územie má potenciál hlavne pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. V súčasnej dobe sa s jeho rozvojom začalo
intenzívnejšie zaoberať. Návštevníci majú čoraz viac možností spoznať okres cez rôzne produkty
a balíky cestovného ruchu, vznikajú     nové podniky poskytujúce ubytovacie, stravovacie
a doplnkové služby, je tu čoraz viac možností vykonávania voľno- časových aktivít.


7.1. Primárna ponuka a aktivity viažuce sa na ne
7.1.1. Prírodné prostredie a aktivity s prevažujúcou väzbou na neho
Reliéf
  Povrch územia je prevažne rovinatý s priemernou nadmorskou výškou 115 m.n.m.. Jeho
prevažnú časť tvorí Východoslovenská nížina. Západne ju ohraničujú Slanské vrchy a skupiny
Miliča, východne ju s nížinou spája Východoslovenská pahorkatina. V južnej časti nížiny sa
z okolitej roviny dosť výrazne vynímajú Zemplínske vrchy s nadmorskou výškou 469 m.n.m., ktoré
majú mierne rezaný reliéf. Do pohoria hlboko zasahuje černochovská priekopová prepadlina.
Monotónnosť nížiny narušujú aj izolované kryhy tvorené vulkanitmi, ako napr. Chlmecké pahorky,
Tarbucka, Veľký vrch nad Brehovom a Somotorská hora. Rovinatá časť okresu je odlesnená a tvorí
ju kultúrna step. Na území Medzibodrožia, v katastri obce Klin nad Bodrogom sa nachádza
najnižšie položené miesto Slovenska s nadmorskou výškou 94 m.n.m.
  Toto územie je z hľadiska jeho rovinatej plochy ideálne pre cykloturistiku a pešiu turistiku. Ich
možnosti a možnosti vykonania ďalších športových činností v okrese sú bližšie charakterizované
v časti 6.2.1. Prírodné prostredie vhodné na športové vyžitie.
  V okrese nie je výskyt sprístupnených, resp. nesprístupnených jaskýň, nevyskytujú sa tu ani
skaly vhodné na horolezectvo.
                                                  77
Zdroj: - János Bogoly: Geograficko-ekonomická charakteristika okresu Trebišov a mesta
Kráľovský Chlmec.
    - Analýza potenciálu regiónu na území okresov I.-IV. Košice a okresu Trebišov.


Klíma
  Klimatické podmienky Trebišovského okresu vystihuje geoekologická štruktúra jeho územia. Je
to intramontánna nížinná krajina mierneho pásma, špeciálne charakterizovaná ako teplá rovinná
akumulačná krajina s najväčšou kontinentalitou na Slovensku. Ročná amplitúda mesačných teplôt je
asi 24,5 °C. Patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenska s teplotnou sumou obdobia s dennými
teplotami nad 10 až 31,60 °C s miernou inverziou a s počtom letných dní v roku (s teplotami 25 oC a
viac) až 70. Územie sa charakterizuje ako suché s priemerným ročným úhrnom zrážok asi 570 mm.
  Tieto pomery sú ideálne pre letnú rekreáciu pri vode napr. pri jazere Karčava a rieke Latorica s
trávnatou plochou vhodnou na stanovanie, pri rieke Tisa a Bodrog s piesočnatou plážou a trávnatou
plochou vhodnou na stanovanie, alebo pri riekach Trnava, Ondava a Roňava. Nikde však nie je
vytvorené územie vhodné na kempovanie s prístupom toalety, možnosťou sprchovania a varenia.
Ďalšie informácie o možnostiach kúpania a vodných športov v okrese sa nachádzajú v časti 6.2.1.
Prírodné prostredie vhodné na športové vyžitie.

Zdroj: - János Bogoly: Geograficko-ekonomická charakteristika okresu Trebišov a mesta
Kráľovský Chlmec.


Hydrologické podmienky
Povrchové vody
  Vodná sieť Trebišovského okresu má typickú dendriticko- vejárovitú štruktúru. Je
charakteristická prítomnosťou dolných tokov viacerých väčších riek, ktoré pramenia mimo okresu
v oblasti Horného Zemplína a Šariša, resp. Zakarpatia na Ukrajine, a ktoré patria do povodia
Bodrogu. Tieto rieky sú typické snehovo-dažďovým režimom, charakteristickým pre nížinné rieky.
Odtok stúpa od apríla do mája pri topení snehu, potom prudko klesá, v lete sa veľa vody stráca
výparom a spotrebou vegetácie. Vodnými tokmi okresu sú rieky t.j. rieky Tisa, Ondava, Latorica,
Bodrog, Trnava, Trnávka a Roňava. Na území okresu sa nachádza jazero Karčava.
  Všetky väčšie rieky okresu sú splavné pre športové a turistické lode s obmedzením pri nízkom
stave vody. Spolu s jazerom Karčava sú tiež ideálne pre letnú rekreáciu pri vode, napr. pri jazere
Karčava a rieke Latorica s trávnatou plochou vhodnou na stanovanie, pri rieke Tisa a Bodrog
s piesočnatou plážou a trávnatou plochou vhodnou na stanovanie, alebo pri rieke Ondava. Pri týchto                                                78
vodných plochách sa nenachádza žiadne oficiálne kúpalisko, nachádzajú sa však veľmi príjemné
prírodné kúpaliská. Kúpanie sa vo vode je však na vlastnú zodpovednosť. Na území okresu nie je
vytvorené územie vhodné na kempovanie s prístupom toalety, možnosťou sprchovania a varenia.
Ďalšie informácie o možnostiach kúpania a vodných športov v okrese sa nachádzajú v časti 6.2.1.
Prírodné prostredie vhodné na športové vyžitie.
  Najvýznamnejším vodným tokom oblasti je rieka Tisa, ktorá sa územia Slovenska dotýka na
juhovýchode okresu v dĺžke cca 5 km a tvorí štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Tisa je na
celom jej slovenskom úseku splavná. Pri obci Malé Trakany sa nachádza veľmi obľúbené prírodné
kúpalisko s piesočnatou plážou.
  Rieka Bodrog, ktorý odvodňuje takmer celú časť územia okresu, vzniká spojením Latorice
a Ondavy pri obci Zemplín a vlieva sa do Tisy pri meste Tokaj v Maďarsku. V úseku Zemplín –
Ladmovce – Viničky tečie popod úpätie Zemplínskych vrchov, časté sú piesočnaté pôdy, pieskové
duny. Bodrog je po celej svojej dĺžke (t.j. od obce Zemplín až po jeho výtok z územia SR) splavný
aj na kajakoch či gumených člnoch. Na brehu rieky sú vyznačené názvy najbližších obcí. Rieka sa
využíva tak na nákladnú ako aj na osobnú dopravu. Je tu oficiálne jeden nákladný a jeden osobný
prístav. Veľkou atrakciou jarnej a letnej sezóny je pravidelná vyhliadková plavba po rieke loďou
Artúr, ktorú prevádzkuje spoločnosť Lumix Trade. Loď premáva každú sobotu z prístavu pri
cestnom moste vedúcej z Viničiek do Stredy nad Bodrogom do maďarského Sárospataku a späť.
V prípade záujmu je možné prenajať celú kapacitu lode na zorganizovanie rôznych akcií a podujatí
v dohodnutom termíne.
  Latorica s jeho meandrujúcim charakterom a množstvom prírodných zákutí, preteká prevažne
lužnými lesmi. Splavovanie je možné len bezmotorovými člnmi - najvhodnejšie sú gumené kanoe.
Prúd rieky je pokojný a teda vhodný aj pre menej skúsených vodákov. Pri obci Rad sa nachádza
udržiavaná trávnatá pláž. Časť povodia rieky bola v roku 1990 vyhlásená za Chránenú krajinnú
oblasť za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany na Slovensku vzácnych a jedinečných vodných
a mokraďných biotopov. V roku 1993 bola časť tohto územia zapísaná medzi medzinárodne
významné mokrade, tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL Latorica. Časť regiónu spadá aj do
sústavy chránených území členských krajín Európskej únie -NATURA 2000. Nachádzajú sa tu
taktiež národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie.
  Brehy rieky Ondava sú na území okresu porastené bujnou vegetáciou a ponúkajú nespočetné
možnosti na táborenie v divočine. Okrem úseku pri obce Brehov tečie rieka na území okresu mimo
obcí.
  Rieky Trnava, Trnávka a Roňava sú z hľadiska rozvoju cestovného ruchu menej významné.                                               79
  Pri jazere Karčava, ktorá tvorí štátnu hranicu s Maďarskou republikou, sa nachádza prírodné
trávnaté kúpalisko.
  Aj keď je na území okresu veľa možností na vodnú turistiku, jej infraštruktúra je na veľmi slabej
úrovni. Na celom území neexistuje strážené parkovisko lodí, najbližšia požičovňa člnov sa
nachádza v obci Topoľovka, nachádzajúcej sa 45 km od Trebišova. Na riekach väčšinou chýbajú aj
informačné tabule a značenia (značenie riečnych kilometrov a pod.), informačné tabule
o prírodných hodnotách a zaujímavostiach v okolitej krajine a pod.

Možnosti rybolovu.
  V Trebišovskom okrese sú veľmi dobré podmienky na rybolov v rámci vidieckeho cestovného
ruchu. Územia riek Latorica, Ondava, Bodrog, Tisa, Roňava, Trnávka a jazera Karčava sú
rozdelené na území okresu medzi štyri miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Sú to
MO SRZ Čierna nad Tisou, MO SRZ Kráľovský Chlmec, MO SRZ Streda nad Bodrogom, MO
SRZ Trebišov, MO SRZ Sečovce. Vody okresu poskytujú útočište najmä takým druhom rýb, ktoré
sa prispôsobili nižšiemu obsahu kyslíka, čo priamo súvisí s pravidelným prehrievaním stojatých ale
i plytkých tečúcich vôd. Patria tu bežnejšie a všeobecne rozšírené druhy ako plotica obyčajná,
červenica obyčajná, pleskáč vysoký, kapor obyčajný, sumec obyčajný, zubáč obyčajný a volžský a
mnohé ďalšie. Zo vzácnych a ohrozených druhov sú to batniak tmavý, šabľa krivočiara, hrebenačka
pásavá, kolok väčší. Rybolov je povolený členom miestnych organizácií SRZ, resp. zakúpením
1- alebo viacdňových rybárskych lístkov.

  Pri hotely Biele Studničky** v obci Dargov sa nachádza rybník, kde je možnosť rybolovu tak
pre hotelových hostí ako aj pre návštevníkov samotného rybníka.

  V roku 2010 otvoril svoje brány návštevníkom umelý rybník pri obci Bieľ v Medzibodroží.

Minerálne vody
  Na území Trebišovského okresu sa nachádza viacero prameňov minerálnych vôd, ktoré sú iba
minimálne a občasne využívané obyvateľstvom, na komerčné účely nie je v súčasnosti využívaných
ani jedna z nich. Charakter liečivých minerálnych vôd má voda na lokalite Byšta – kúpele.

  Kúpele Byšta. V areáli kúpeľov vyviera 5 prameňov so slabo mineralizovanou vodou
chloridovo-hydrouhličitanovou, sodnou, ev. sírnou, studenou. Liečivá voda má indikáciu na
vonkajšie použitie pre chorých s problémami pohybového ústrojenstva a s reumatickými
chorobami, na inhalačné procedúry pri dýchacích ťažkostiach a na internú aplikáciu - pitné kúry pri
poruchách tráviaceho systému, vylučovacej sústavy a metabolických ochoreniach: vredovej chorobe
žalúdka a dvanástornika, syndróme dráždivých čriev, pri cukrovke (diabetes mellitus), pri dne,                                                 80
chronických infekciách močových ciest a ako prevencia pri tvorbe obličkových kameňov
cystínového a kalciumoxalátového typu. Kúpele sú v súkromnom vlastníctve, a v súčasnosti sa
neprevádzkujú.

Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín. Prístupné na web stránke
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží. Prístupné na web stránke
http://www.bodrog-tisa.sk/?id_kat_for_menu=5425&firmy_slovenska_flag=0
    - Analýza daností a možností rozvoja cestovného ruchu v prihraničnom regióne
Bodrog/Ukrajina. Časť Horné Medzibodrožie.
    - János Bogoly: Geograficko-ekonomická charakteristika okresu Trebišov a mesta
Kráľovský Chlmec.
    - http://bielestudnicky.hoteldargov.sk/c-7-oddych.html


Chránená príroda
  V okrese Trebišov je relatívne hustá sieť chránených území, čo môže predstavovať lákadlo pre
návštevníkov, a tak potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na jeho území. Musí sa však pri tom dbať
na dodržiavanie príslušných legislatív ochrany týchto území. Treba vychádzať zo zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.


Chránené krajinné oblasti

Chránená krajinná oblasť Latorica (15 620 ha)
  CHKO Latorica je po CHKO Záhorie druhým veľkoplošným chráneným územím nížinného
typu krajiny a zaberá plochu 15 620 ha. Vyhlásená bola v roku 1990 za účelom zabezpečenia
zvýšenej ochrany na Slovensku vzácnych a jedinečných vodných a mokraďných biotopov. Zahŕňa
hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a priľahlými
lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú už dnes zriedkavé
a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej
republike. Druhové zloženie rastlinných spoločenstiev je veľmi rôznorodé. Zo vzácnych vodných
druhov tu môžeme nájsť lekno biele, leknicu žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec
erukovitý a mnohé iné. Z pozoruhodných zástupcov fauny sa v oblasti vyskytuje koník stepný,
modlivka zelená, korytnačka močiarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak
morský, kúdeľníčka lužná, netopier obyčajný a iné. Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá,


                                                81
zaplavované (inundačné) územie Latorice so spleťou mŕtvych ramien a pieskové duny vytvárajú
svojrázny a neopakovateľný charakter tejto oblasti Latorickej roviny. V roku 1993 bola časť tohto
územia zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL
Latorica. Časť regiónu spadá aj do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie -
NATURA 2000.


Národné prírodné rezervácie
Kašvar (kat. ú. Ladmovce – 116,4 ha)
  Územie na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Predstavuje
vhodné prostredie pre vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Nachádza
sa tu množstvo vzácnych a chránených taxónov.

Latorický luh I a II. (kat. ú. Boťany – 40,7+ 15,1 ha)
  Predstavujú lužné lesy v inundačnom území rieky Latorica.

Tajba (kat. ú. Streda nad Bodrogom – 27,36 ha)
  Mŕtve rameno Bodrogu predstavuje ukážku dnes už vzácnych pozostatkov močiarnych
spoločenstiev na území Medzibodrožia. Ide o najvýznamnejšie nálezisko pravidelne sa
rozmnožujúcej kriticky ohrozenej korytnačky močiarnej. Predstavuje územie NATURA 2000
v rámci CHKO Latorica.

Bačkovská dolina (kat. ú. Bačkov - 2 20, 0 4 ha)
  Nachádza sa tu niekoľko hniezd vzácnych dravcov a iných vtákov {orol malý, sokol sťahovavý,
haja tmavá, krkavec čierny, bocian čierny a myšiak hôrny}. Spoločenstvo vtákov, aké sa tu
vytvorilo, má osobitný význam z vedeckého hľadiska.


Prírodné rezervácie
Biele jazero (kat. ú. Svätá Mária – 7,2 ha)
  Je to bezodtokové jazierko medzi pieskovými dunami. Predstavuje ukážku vzácnych biocenóz
medzidunových zníženín, ktoré boli v širšom okolí už zničené.

Boľské rašelinisko (kat. ú. Boľ – 13,6 ha)
  Je to zazemnené mŕtve rameno s výskytom rašeliny. Patrí do komplexu močiarnej vegetácie
Východoslovenskej nížiny.

Dlhé Tice (kat. ú. Svinice a Zatín - 46,8 ha)
  Sú zvyšky mimoriadne zachovalých pôvodných biocenóz mŕtvych ramien Tisy.                                               82
Krátke Tice (kat. ú. Vojka - 17,4 ha)
  Územie predstavuje izolované mŕtve rameno sotorenou plochou s pôvodnou močiarnou a
vodnou vegetáciou.

Horešské lúky (kat. ú. Malý Horeš - 6,94 ha)
  Terénna zníženina so zachovalou močiarnou vegetáciou a suchomilnými travinobilnými
porastmi na vápnitých pieskoch a druhmi európskeho významu poniklec lúčny maďarský, kunka
červenobruchá a syseľ pasienkový. Je územím NATURA 2000.

Poniklecová lúčka (kat. ú. Malý Horeš - 0,4 ha)
  Nálezisko endemických rastlín na pieskovom podklade. Nachádza sa tu masový výskyt
chráneného druhu poniklec lúčny, súčasne s ďalšími xerotermnýmmi a pieskomilnými druhmi
rastlín a živočíchov.

Tarbucka (kat. ú. Streda n/Bodrogom, Malý a Veľký Kamenec, Somotor – 10,9 ha)
  Piesčité úbočie vulkanického komplexu predstavuje ojedinelý geomorfologický zriedkavý jav v
Európe, kde sú viate piesky situované na andezitových. Predstavuje územie NATURA 2000 v rámci
CHKO Latorica.

Veľké jazero (aj Zelené jazero) kat. ú. Vojka – 8,04 ha)
  Jazero eolického pôvodu je jediná známa slovenská lokalita rašelinného spoločenstva krovitých
vŕb vytvorená na vrstvách rašeliny 60 až 70 cm hrubej. Vyskytuje sa tu zaujímavá vodná flóra,
zoocenózy, dobré podmienky pre hniezdenie vzácnej chochlačky sivej.

Zatínsky luh (kat. ú. Zatín – 66,1 ha)
  Územie predstavuje lesné spoločenstvo dubových bučín a dubových jelšín v medzihrádzovom
priestore Laborca.

Zemplínska jelšina (kat. ú. Zemplínske Jastrabie– 51,4 ha)
  Izolovaný komplex lužného a slatinného jelšového lesa s prevažne zachovalými prirodzenými
spoločenstvami s výskytom viacerých druhov.

Vysoká (kat. ú. Kráľovský Chlmec)
  Pahorkatina vulkanického pôvodu je pokrytý zvyškami teplomilných dúbrav lesostepných plôch
s trávnatými spoločenstvami.

Madaraška (Vtáčie) (kat. ú. Kráľovský Chlmec)
  Prirodzená depresia eolického pôvodu.
                                               83
Veľké debnárske (kat. ú. Kráľovský Chlmec)
  Zazemnený močiar eolického pôvodu.

Čierna hora (kat. ú. Kráľovský Chlmec, Plešany)
  Vyvýšenina so súvislými lesnými porastmi, charakteru teplomilných dúbrav. V juhozápadnej
časti dominujú pieskové duny.

Zdroj: - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín. Prístupné na web stránke
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží. Prístupné na web stránke
http://www.bodrog-tisa.sk/?id_kat_for_menu=5425&firmy_slovenska_flag=0
    - http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/582
    - http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/495


Vinárstvo a vinohradníctvo
  V Trebišovskom okrese sa nachádzajú dve vinohradnícke oblasti. Jednou je slovenská časť
svetoznámej   Tokajskej  vinohradníckej   oblasti,   a druhá  Kráľovskochlmecký  rajón
Východoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Tokajská vinohradnícka oblasť
  Svetoznáma vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva
a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi,
vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog.
Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa
rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha).
  Slovenská časť Tokajskej vinohradníckej oblasti s rozlohou 907 ha, osadené vínnou révou už po
dve tisícročia, predstavuje plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť nie len na Slovensku, ale aj vo
svete. Rozprestiera sa na juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov v katastrálnych
územiach obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa
a Viničky. Je jednou z mála oblastí na svete, kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne
sladkých vín.
  Väčšina tokajských pivníc pochádza z čias tureckých vojen v 16. – 17. storočí, kedy boli
dobudované ako úkryty ľudí a majetku pred lúpežnými vojskami. Medzi vína z tokajskej
vinohradníckej oblasti (Vinum regum – rex vinorum, v slovenskom preklade znamená víno kráľov
– kráľ vín) zaraďujeme:


                                                84
- Tokajské špeciality- samorodné suché, sladké, tokajské výbery 2 – 6 putňové, tokajská esencia,
tokajský forditaš a tokajský mašláš,
- Tokajské vína- tokajský Furmint, Lipovina, Muškát žltý, Tokajské cuveé, akostné prívlastkové
a tokajský sekt.
  K rozvoju CR v Tokajskej vinohradníckej oblasti významne prispievajú združenia ako
Občianske združenie Tokaj Regnum (www.tokajregnum.sk), Tokajské združenie, Tokajská vínna
cesta (www.tvc.sk), Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska. Osobitné
postavenie má Občianske združenie Tokaj Regnum, ktorého členovia sú jediný na Slovensku, ktorí
môžu podľa zákona svoje vína označovať ako Tokajské víno. Členmi združenia sú Anna Nagyová –
Zlatý strapec Viničky, Chateau k.s. Viničky, Galafruit & CO, s.r.o. Malá Tŕňa, J&J Ostrožovič,
Veľká Tŕňa, Sanpo s.r.o. Malá Tŕňa, TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Malá Tŕňa, Tokaj & CO,
s.r.o. Malá Tŕňa, Tokajská spoločnosť Viničky.
  Medzi služby vinárov Tokajskej vinohradníckej oblasti patria ubytovacie a stravovacie služby,
prehliadka pivníc, občerstvenie, predaj a degustácia vín s možnosťou vystúpenia folklórnych
súborov z regiónu aj mimo nej.

Vinári Tokajskej oblasti poskytujúci ubytovacie služby
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o, Malá Tŕňa – degustácia tokajských vín, ubytovanie v penzióne
u Macika s 8 izbami pre 23 osôb, Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa. Tel.: 056 67 93 466, 0905
251 668, 0905 313 353, e-mail: info@tokajmacik.sk, web: www.tokajmacik.sk

J&J OSTROŽOVIČ, Veľká Tŕňa – ochutnávka tokajského vína, ubytovanie v Tokajskom dome pre
10 ľudí, Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa. Tel.: 056 67 93 322, 0908 996 042, e-mail:
info@ostrozovic.sk, web: www.ostrozovic.sk

SOŠ VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA VINIČKY – prehliadka pivnice spojená s degustáciou vín,
najväčšia degustačná miestnosť s kapacitou 50 osôb, malá kruhová degustačná miestnosť pre
13 osôb, ubytovanie v rekonštruovanej turistickej ubytovni, degustácia spojená s pohostením,
výstava vín a degustačná súťaž vín, organizovanie konferencie, rôznych podujatí. Hlavná 232/17,
096 31 Viničky. Tel.: 0907 530 064, e-mail: svos@svosvinicky.sk, web: www.svosvinicky.sk
Vinári Tokajskej oblasti poskytujúci degustáciu vín resp. pohostinské služby
TOKAJSKÁ SOLOČNOSŤ VINIČKY s.r.o – spracovanie, predaj a distribúcia tokajského vína,
ubytovanie v penzióne s kapacitou 40 lôžok, vinotéka, salóniky pre uzavretú spoločnosť, vínny
trezor, degustácia vín, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky. Tel.: 056 67 92 556, 0905 255 099, 0918
684 116, e-mail: tokajvinicky@centrum.sk, web: www.tokajvinicky.sk
                                               85
ZLATÝ STRAPEC, Viničky – typické rodinné vinárstvo Nagyovcov s vinohradom a predajom
tokajských vín, altánok pre 45 osôb, kuchyňa s miestnymi pikantnými špecialitami, Tokajská 118,
076 31 Viničky. Tel.: 056 63 73 975, 0905 271 275, e-mail: info@tokaj-zlatystrapec.sk,
web: http://zlatystrapec.m3.sk/

CHATEAU Viničky k.s. – vlastní najväčšiu tufovú pivnicu v oblasti, ktorá je národnou kultúrnou

pamiatkou. Skladá sa z 20 chodieb, ktorých dĺžka dosahuje 1500 m, má degustačnú miestnosť pre

40 osôb a archív tokajských vín. Tel. : 056 68 29 009, e-mail: tokaj1@vino-tokaj.sk,
web: www.vino-tokaj.sk

GALAFRUIT & CO, s.r.o., Malá Tŕňa - najväčší producent tokajských vín. Má významnú kolekciu
archívnych vín, tufovú pivnicu, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Tu sa nachádza menšia a väčšia
degustačná miestnosť pre účely prezentácie a prijímanie návštevníkov. Tiež disponuje kvalitnou
kuchyňou. Spoločnosť zabezpečí aj exkluzívne darčekové balenia podľa objednávky. Malá Tŕňa
202. Tel.: +421 56 66 84 440, Fax: +421 56 66 84 445, e- mail: galafruittv@stonline.sk,
web: www.galafruit.sk

SANPO, s.r.o., možnosť degustácie vín vo vinárni Čelejka s kapacitou 120 miest. Kráľovka 159/22,
076 82 Malá Tŕňa. Tel.: +421 907 815 541, e-mail: info@sanpo.sk , web: www.sanpo.sk.


Malopestovatelia
Vinofarm Rozvoj Slovakia, s.r.o. Borša


Samozásobitelia (priemerná kapacita pivníc je 10-15 osôb)
František Szaniszló, Tokaj Gazda s.r.o., Viničky
Gabriel Čonka, Malá Tŕňa
Štefan Dóczy, Malá Tŕňa
František Szatmáry, Malá Tŕňa
Ladislav Tašáni, Malá Tŕňa
Ing. Jozef Bojkovský, Malá Tŕňa
Ladislav Rendes, Pasienkova, Borša
István Kázmér, Borša
Zoltán Mihók, správca vinice, Borša
Ladislav Tóth, Černochov
Karol Rosoha, Lesná 43, Černochov                                               86
Alexander Kováč, Černochov
Obecný úrad Černochov
Tibor Štofira, Veľká Tŕňa 173 – výroba malých súdkov


  V Tokajskej vinohradníckej oblasti sú ochutnávky tokajských vín často spojené s kultúrnym
programom v rámci rôznych podujatí. Sú to napr.:
-  Dni jedného vinára a ochutnávky vín malovýrobcov vín v Čerhove každú nedeľu od mája do
augusta,
-  Ochutnávka vín miestnych malopestovateľov v Bare vo februári,
-  Požehnanie mladého vína v rôznych obciach Tokajskej oblasti v máji,
-  Tokajský vinič v rozkvete v Ladmovciach a Malej Tŕni v máji,
-  Pooberačkové slávnosti obce Bara v septembri,
-  Malotŕňanské vinobranecké slávnosti v septembri,
-  Deň otvorených tokajských pivníc v obciach Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Viničky, Čerhov
v septembri,
-  Tokajské vinobranie v Čerhove v septembri.


Kráľovskochlmecká vinohradnícka oblasť
  Do Kráľovskochlmeckého rajóna Východoslovenskej vinohradníckej oblasti patria katastrálne
územia obcí Bačka, Beša, Biel, Boľ, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom,
Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Luhyňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec,
Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše,
Svinice, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske
Jastrabie.
  Pestujú sa tu tradičné odrody hrozna - Ryzling vlašský, Cabernet Sauvignon a iné.
Významné a známe sú svojím usporiadaním a technickým riešením pivnice v Malom Horeši. Ide
o súbor známych tufových vínnych pivníc, ktoré pochádzajú podľa miestnej legendy z čias
tatárskych nájazdov a slúžili miestnemu obyvateľstvu ako skrýša pred votrelcami. Cez zimu v nich
zimujú netopiere. Pre pivnice sú charakteristické úzke a nízke chodby, ktoré sa rozvetvujú do
niekoľko pivníc. Jeden spoločný vchod sa vetví do viacerých malých súkromných pivníc. Súbor
pozostáva zo 79 vchodov a k tomu prislúchajúcich 300 pivníc. Pivnice sa nachádzajú v agátovom
háji.
  Pri pivniciach sa každoročne usporiada folklórny festival, počas ktorého sa na prírodnom
amfiteátri predstavia rôzne folklórne skupiny zo Slovenska a zahraničia. V roku 2009 sa tu prvýkrát


                                                87
zorganizoval Deň otvorených pivníc v sprievode kultúrneho programu, počas ktorého mohli
záujemcovia navštíviť pivnice a ochutnávať miestne vína.


  Vinári Kráľovskochlmeckej vinohradníckej oblasti:
VINÁRSTVO DAMASKUS - Skalina Ladislav, vináreň so značkovými vínami, ponúka
ubytovanie v penzióne Damaskus, 9 izieb pre 41 osôb, Kamenecká 148, 076 31 Streda nad
Bodrogom, 056 637 32 13, 0903 649 730, 0905 871 960, e-mail: damaskus@stonline.sk,
web: www.damaskus.sk

Pavol Géresi – degustácia v pivnici, ponuka typického koláča (lángoša) Géresi Béles, Hlavná 370,
076 52 Malý Horeš, Tel.: 0907 934 660, 0907 479 247, e-mail: pali-ge@orangemail.sk

Ing. Remák Alexander – exkluzívna pivnica Petra Perényiho s neorenesančným interiérom, ponuka
regionálnych jedál a nápojov, Podhradom 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, Tel.: 0905 321 960, e-mail:
perenyi.remak@gmail.com, web: www.perenyi.m3.sk

  V roku 2006 bol založený Rytiersky rad Petra Perényiho, ktorého poslaním je rozširovať
gastronomickú kultúru, zvyklosti v spotrebe a degustácii vín miestnych vinohradníkov, spoznať
tradície miestneho regiónu a vnášať do života ľudí hrdosť na bohaté tradície svojich predkov.

Vínne pivnice vlastnia:
V Kráľovskom Chlmci – MUDr. Ander Štefan, Molnár, Bajusz
V Malom Horeši – starosta Csaba Furik, Gabriel Varga, Gejza Hajdók, Jozef Kužma, Ing. Arpád
          Aszonyi
Vo Svätušiach – Liszkay, Rácz, Ing. Ladislav Leto, František Szabó, Jozef Kiš, Ing. Vojtech Ferenc
Vo Veľkom Kamenci – Ján Štefan, Jakus, Attila Nagy, Zoltán Ander
V Malom Kamenci – starostka Agnesa Mátéová, Eva Székelyová, J. Kalán
V Strede nad Bodrogom – Eva Makóvová
V Somotore – Ragány, Kalmán, Tóth, Újházy
V Zemplíne – Mária Tuchyňová
V Ladmovciach – Tomáš Szabó
Zdroj: - http://sk.wikipedia.org/wiki/Tokaj_%28vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5%29
    - http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&cat=0903&llt=6&idp=6878
    - Analýza daností a možností rozvoja cestovného ruchu v prihraničnom regióne
Bodrog/Ukrajina. Časť Horné Medzibodrožie. Použitú časť spracovala Mgr. Denisa Morovičová.
                                                88
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín. Prístupné na web stránke
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Documents/strategiaCRDZ.pdf
    - www.rokovania.sk/appl/rhsp.nsf/0/.../$FILE/priloha%2025.doc
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží. Dostupní na web stránke
http://www.bodrog-tisa.sk/?id_kat_for_menu=5425&firmy_slovenska_flag=0


Poľovníctvo
  Celková výmera územia Trebišovského okresu je 1 073 789 116 ha. Z toho predstavuje lesný
pozemok 144 242 993 ha (údaj k roku 2007). Poľovníctvo je možné členom poľovníckych združení,
medzi ktoré sú rozdelené poľovnícke revíry daného územia, resp. pozvaným hosťom.
V Trebišovskom okrese pôsobia napr. nasledovné poľovnícke združenia: PZ Tarbucka v Malom
Kamenci, PZ Latorica v Zatíne, PZ Tisza vo Veľkých Trakanoch, PZ Mier v Boťanoch, PZ Berek
Bačka v Bačke, PZ Lužná v Malých Trakanoch, PZ Poľná Somotor v Somotore, PZ Ternava
v Sečovciach. V okrese neexistujú agentúry, inštitúcie, či organizácie organizujúce poľovačky.

Zdroj: - http://www.polovnictvo.com/modules.php?name=Informaciok&id=9


Jazdenie na koni, jazdecká turistika
  Možnosť jazdy na koni ponúkajú v okrese:
-  Jazdecké klub Noxvel v Sečovciach, Gorkého 1, Sečovce,
-  Jazdecký klub TV v Trebišove, Komenského 73, Trebišov,
-  Jazdecký oddiel Stredná odborná škola v Pribeníku, ktorá každoročne organizuje jazdecké
  preteky v parkúrovom skákaní koní, ul. J. Majlátha 2, Pribeník,
-  Jazdecký oddiel Strážne
-  Jazdecký oddiel Kráľovský Chlmec

  Vlastníkmi koní sú v okrese aj Turistická ubytovňa Sprovy v Poľanoch, Ján Štefán z Veľkého
Kamenca, Teodor Parajos, Gejza Dako z Kráľovského Chlmca, rímskokatolícky farár
v Kráľovskom Chlmci Ladislav Szalay a Ján Muszka z Pribeníka.

Zdroj: - Analýza daností a možností rozvoja cestovného ruchu v prihraničnom regióne
Bodrog/Ukrajina. Časť Horné Medzibodrožie.
    -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Stranky/default.aspx


                                                 89
7.1.2. Vytvorené, antropogénne prostredie a aktivity viažuce sa na ne

Poznávanie kultúrno- historických pamiatok
  Trebišovský okres je bohatý na kultúrno- historické pamiatky. Nachádzajú sa tu hlavne kostoly,
kaštiele a hrady, resp. ich zrúcaniny. Zoznam a stručný opis najvýznamnejších kultúrno-
historických a technických pamiatok okresu sa nachádza v časti 1. história – historické pamiatky.


Poznávanie miestnych tradícií
  Miestne tradície Trebišovského okresu môžu návštevníci spoznať prostredníctvom rôznych
spoločensko- kultúrnych podujatiach a zariadeniach, ktorých zoznam a stručný popis sa nachádza
v časti 6.1. Kultúra.


Návšteva spoločensko- kultúrnych, športových a cirkevných podujatí
  Zoznam podujatí v okrese Trebišov sa nachádza v časti 6. kultúra a šport.


7.2. Sekundárna ponuka a aktivity viažuce sa na ne
7.2.1. Supraštruktúra cestovného ruchu

    Supraštruktúru cestovného ruchu tvoria ubytovacie a pohostinské zariadenia.
V Trebišovskom okrese sa nachádzajú nasledovné ubytovacie a stravovacie zariadenia:


Názov          Kategória   Ubyt.   Strav.   Doplnkové služby Kontakty
                   kapacita  kapacita
Trebišov
ZEMPLÍN         Hotel**    55     150    Reštaurácia,  2M. R. Štefánika
                              salóniky, bowling861/230,
                              club s 2 dráhami,075 01 Trebišov.
                              kozmetický    Tel: +42156/6724381,
                              a kadernícky   E-mail:
                              salón, biliardovýrecepcia@hotelzempli
                              stôl       n.sk, Web:
                                       www.hotelzemplin.sk
ŠPORTKLUB        Hotel     50     100    Reštaurácia,  2 J. Kostru 1, 075 01
                              salóniky     Trebišov.
                                       Tel.:+42156/6727656
DIPLOMAT        Reštaurácia  -     100             Záhradná 909/21,
                                       075 01 Trebišov
Fontána         Reštaurácia  -     80     Salónik     M. R. Štefánika 1941,
                                       075 01 Trebišov.
                                       Tel.:
                                       +42156/6722848,
                                       E-mail:


                                                  90
                              fontanatv@fontanatv.
                              sk, web
                              http://www.fontanatv.
                              sk
Amadeus    Reštaurácia  -  115           M. R. Štefánika 50,
                              075 01 Trebišov.
                              Tel.: 056 / 672 75 26,
                              Fax: +421 56 668
                              6951,
                              E-mail:
                              amadeus@skg.sk
Zemplínska   Reštaurácia  -               Varichovská,
reštaurácia                        075 01 Trebišov
All for you  Reštaurácia  -  45  Salónik,   denný M. R. Štefánika,
                    bar s terasou   Tel./fax: +421/56672
                              4994
                              Vedúca prevádzky:
                              +421 902/256 783
                              Donášková služba:
                              +421 907/762 597,
                              E- mail:
                              allforyou@allforyou-
                              trebisov.sk
Hasan     Reštaurácia  -               Škultétyho 257/61,
                              075 01 Trebišov,
                              Areál letného
                              kúpaliska.
                              Tel.: +42156/6724530
Sečovce
ST. NICOLAUS  Penzión    80  80  Reštaurácia,    SNP 67,
                    salónik,    bar,078 01 Sečovce.
                    tenisový    kurtTel.:
                    s antukovým    +421 905/230 887,
                    povrchom, 20 m   +421 905/310 944,
                    bazén, biliardový +421 56 678 40 34,
                    stôl,   golfový Fax: +421 56 678 43
                    green,   sauna, 25,
                    stolný    tenis,E-mail:
                    vináreň      penzionstnicolaus@g
                              mail.com
MICHALSKÝ   Penzión    30  50  Piváreň, 2     Obchodná 176,
DVOR                  salóniky      078 01 Sečovce.
                              Tel.: +42156/6784127
                              Fax: +42156/6782592
KORZO     Hotel     40  90  Reštaurácia,    Dargovských hrdinov
                    kaviareň, salónik, 64
                    biliard      07801 Sečovce.
Dargov
BIELE     Hotel**    48  60  Chatky,        Tel.: +42156/6783799
STUDNIČKY                reštaurácia, 2    Recepcia:


                                        91
                       salóny, rybník    +42156/6600651
Dargov     Hotel     cca 24     Chatky, 2 nekryté  Mobil: 0907/492 872
                       sezónne       Tel.: +421 56/678 37
                       vyhrievané      12
                       bazény, tenisový
                       kurt, plážový
                       volejbal,
                       futbalové ihrisko,
                       detské preliezky
                       a hojdačky.
Hriadky
CANADA     Motorest   12    110  Reštaurácia,     č. 166,
                       kaviareň, bistro,  076 22 Hriadky,
                                 Tel.: +42156/6784758
                                 E-mail:
                                 motorestkanada@slov
                                 akiaguide.sk
Veľaty
MÁRIA      Autokem-   143   170  Chatky,       Tel.:
        ping             reštaurácia, bar,  +42156/6700506,
                       spoločenská sála,  +421 56/6700 629,
                       2 bazény,      E-mail:
                       hádzanárske,     recepcia@autocampin
                       volejbalové a    gmaria.sk,
                       detské ihrisko    Web:
                                 www.autocampingma
                                 ria.sk
Kráľovský Chlmec
ITALIA     Penzión***  42    100  Reštaurácia,     Hlavná 712,
        a pizzeria          pizzeria, bar,    077 01 Kráľovský
                       bazén, sauna,    Chlmec.
                       konferenčná     Tel.: 056/62 84 980,
                       miestnosť, terasa  Mobil: 0905 262 067,
                                 E-mail:
                                 penzionitalia@gmail.
                                 com,
                                 Web:
                                 www.penzionitalia.sk
Privat cafe a  Reštaurácia  -    45  Bar, salónik,    Petőfiho 6, 077 01
restaurant                  sauna        Kráľovský Chlmec.
                       solárium, biliard  Tel./fax:
                       klub, detské     +42156/6321 574
                       ihrisko       Mobil:
                                 +421 915/857484
                                 E-mail:
                                 privatcafe@privatcafe
                                 .sk,
                                 Web:
                                 www.privatcafe.sk                                          92
Pivnica Perényi  Reštaurácia   -  60  Bar, krb, letná  Podhradom 9, 077 01
         a vináreň         terasa       Kráľovský Chlmec.
                                Mobil: 0905 321 960,
                                E-mail:
                                perenyi.remak@gmail
                                .com
                                Web:
                                www.perenyi.m3.sk
Brečťan -     Jedáleň     -  30
Borostyán
Pribeník
SOŠ Pribeník   Hosťovský    30     Bar, posilňovňa,  J. Majlátha 2,
         dom            jazda na koni,   076 51 Pribeník
                       jedlo na      Tel.: +42156/6285020
                       požiadanie     E-mail:
                                souppribenik@mail.t-
                                com.sk
                                Fax: 056 62 850 21,
                                Web:
                                www.soupopribenik.e
                                du.sk
Veľké Trakany
Ubytovňa OcÚ   Hosťovské    20  -            Rákóczi 419, 076 42
         izby                     Veľké Trakany
                                Tel.:
                                 +421 56/63 551 29,
                                E- mail:
                                ou.vel.tr@stonline.sk,
                                Web:
                                velketrakany.ocu.sk
Veľký Kamenec
Korona      Reštaurácia   -  102  Bar        Hlavná 65, 076 36
                                Veľký Kamenec
                                Tel.:+42156/6377 281
                                E-mail:
                                sabin@citromail.hu
Streda nad Bodrogom
Damaskus     Penzión    a 41  -   Vináreň      Kamenecká 148,
         vináreň                    076 31 Streda nad
                                Bodrogom
                                Tel.: +42156/6283180
                                Mobil:
                                +421 903/649 730,
                                   905 871 960,
                                E-mail:
                                damaskus@stonline.s
                                k,
                                Web:
                                www.damaskus.sk                                          93
Hatfa- Škola  Chatová     120  Jedlo na Reštaurácia, bar,  Hatfa- Viničky
v prírode Sv.  osada         objedna konferenčná     Tel.:+42156/6373215
Lukáša                nie   miestnosť      Mobil: 0903 216 197,
                                  E-mail:
                                  filokalia.c@stonline.s
                                  k,
Strážne
U Sv. Huberta  Reštaurácia   -   70    Cukrárenská    Hlavná 36,
                        výroba       076 52 Strážne
                                  Tel.: +42156/6397344
                                  E-mail:
                                  restauracia.u.sv.huber
                                  ta@post.sk
Leles
Latorica    Reštaurácia   -   80    Bufet       Hlavná 207,
                                  076 84 Leles.
                                  Tel.: +42156/6362329
Oáza      Reštaurácia   -   150             Leleský most,
                                  076 84 Leles
                                  Mobil:
                                  +421905/505715
Somotor
Somotor     Reštaurácia   -   100    bar        Obchodná 36,
                                  076 35 Somotor
                                  Tel.:+421907/992184
PARK, LCE    Penzión    a 18  40    Rokovacia sála,  Nová 16/167,
        kaviareň            požičiavanie    076 35 Somotor.
                        bicyklov pre    Tel.: +42156/6396413
                        hostí, fitness   Mobil:
                        centrum, biliard  +421905/326193,
                                  E-mail: lce@post.sk,
                                  parkpenzion@parkpe
                                  nzion.sk
Veľká Tŕňa
J&J       Penzión*    10  60    Ochutnávka     Nižná 233,
OSTROŽOVIČ                   tokajských vín   076 82 Veľká Tŕňa.
                                  Tel.:+42156/6793322,
                                  +421 908/996 042,
                                  E-mail:
                                  info@ostrozovic.sk,
                                  Web:
                                  www.ostrozovic.sk
Malá Tŕňa
U MACÍKA    Penzión*    23  30    Degustácia vína  Medzipivničná 174,
                                  076 82 Malá Tŕňa.
                                  Tel.:+42156/6793466,
                                  +421 905/251 668,
                                  0905 313 353,
                                  E-mail:
                                  info@tokajmacik.sk,


                                            94
                                      Web:
                                      www.tokajmacik.sk
Slovenské nové Mesto
TULIPÁN     Penzión a 15          50  Bar         Tel.:+42156/6792121,
         reštaurácia                        +421 56/6792 394
Viničky
Ubytovňa SOŠ   Turistická 200         80  Prehliadka      Hlavná 232/17,
Vinársko-    ubytovňa               pivnice spojená   096 31 Viničky
ovocinárska                      s degustáciou vín,  Tel.:
                           malá kruhová     +421 907/530 064,
                           degustačná      E-mail:
                           miestnosť,      svos@svosvinicky.sk,
                           výstava vín     Web:
                           a degustačná     www.svosvinicky.sk
                           súťaž vín,
                           organizovanie
                           konferencie,
                           rôznych podujatí
Poľany
SPROVY, Anna    Turistická   39 + 16 60     Závodná jedáleň,   076 84 Poľany 64 .
Takáčová      ubytovňa    v letnej      prednášková     Tel.:+42156/6323049,
                  sezóne       miestnosť/letná   Mobil:
                           sezóna/, menšia   +421 905/112 405,
                           posilňovňa,     Fax: 056/62 86 130
                           pingpongový stôl,  E-mail:
                           volejbalové     takacs1@orangemail.
                           ihrisko       sk,

Zdroj. -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Stranky/default.aspx
    - http://www.holiday.sk/main.php?objekt=1209&lang=sk
    - www.hotelzemplin.sk
    - http://www.holiday.sk/main.php?objekt=1198&lang=sk
    - http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/hotel-korzo_51241_0_1.html
    - http://bielestudnicky.hoteldargov.sk/
    - http://dargov.hoteldargov.sk/index.php
    - http://www.holiday.sk/main.php?objekt=1206&lang=sk
    - http://www.autocampingmaria.sk/
    - http://www.penzionitalia.sk/
    - http://www.bodrog-tisa.sk/?id_menu=23730&firmy_slovenska_flag=0
    - http://www.bodrog-tisa.sk/?id_menu=23731&firmy_slovenska_flag=0                                                95
    - http://www.soupopribenik.edu.sk/sk/ubytovanie.html
    - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží. Dostupné na web stránke
http://www.bodrog-tisa.sk/?id_kat_for_menu=5425&firmy_slovenska_flag=0
    - http://www.amadeus.skg.sk/
    - http://www.fontanatv.sk/kontakt.html
    - http://www.allforyou-trebisov.sk/index.php?id=2


7.2.2. Infraštruktúra cestovného ruchu

Návšteva múzeí a galérií
  Zoznam kultúrno- spoločenských zariadení v Trebišovskom okrese sa nachádza v časti 6.1.1.
Spoločensko- kultúrne zariadenia.


Vykonávanie športových aktivít v rekreačno- športových zariadeniach
  Možnosti vykonávania športových aktivít v rekreačno- športových zariadeniach sú uvedené
v časti 6.2.2. Rekreačno- športové zariadenia.


Účasť na kongresoch a konferenciách
  V Trebišovskom okrese sa neusporiadávajú pravidelné kongresy či konferencie. Možnosti na ich
usporiadanie sú napr. v nasledovných zariadeniach:
- Hotel Zemplín**, Trebišov- kapacita reštaurácie a dvoch salónikov dokopy 195 osôb
- Reštaurácia Amadeus, Trebišov- kapacita 115 osôb
- Hotel Korzo, Sečovce- kapacita reštaurácie a salónika dokopy 112 osôb
- Penzión Italia***, Kráľovský Chlmec- kapacita reštaurácie, baru a pizzerie dokopy 100 osôb
- Hotel St. Nicolaus, Sečovce- kapacita reštaurácie a salónika dokopy 95 osôb
- Ubytovňa SOŠ Vinársko- ovocinárska- kapacita jedálne 80 osôb


Návšteva veľtrhoch a výstav
  V okrese sa neusporiadávajú pravidelné veľtrhy alebo výstavy národného charakteru. Výstavy
regionálneho, resp. nadregionálneho charakteru sa usporiadávajú napr. vo Vlastivednom múzeu
a Regionálnom osvetovom stredisku v Trebišove, v Regionálnom múzeu v Kráľovskom Chlmci,
v „Galérii národov“ umiestnenej v zrekonštruovanej synagóge v obci Pribeník, resp. v mestských
kultúrnych strediskách a kultúrnych domoch.
                                                96
Obchodný cestovný ruch
  V okrese sa nachádzajú štyri administratívno- správne centrá, ktoré sú pólom rozvoja
obchodného  cestovného   ruchu.  Sú  to  mestá  Trebišov  (www.trebisov.sk),  Sečovce
(www.secovce.sk), Kráľovský Chlmec (www.kralovskychlmec.sk) a Čierna nad Tisou.


Turistické informačné centrá a cestovné kancelárie, resp. agentúry
  O Trebišovskom okrese, resp. jeho častiach podávajú návštevníkom a potenciálnym
návštevníkom informácie v rôznych formách nasledovné turistické informačné kancelárie:

Mestské informačné centrum pri CA Turista
  M.R. Štefánika 1632
  075 01 Trebišov
  Tel.: +421 56/ 67 23 277
  E-mail: ca.turista@slovanet.sk
  Web: www.trebisov.sk


TIC Bodrogtour
  Ul. Kossutha 101 (Dom Európy - 1.posch. č. dv. 131)
  077 01 Kráľovský Chlmec
  Tel.: +421 56/63 96 610
  E- mail: bodrogtour@bodrog-tisa.sk
  Web: www.bodrog-tisa.sk


Tokajské informačné centrum
  Ul. Dlhá 100
  076 81 Čerhov
  Tel./fax: 056/679 3214
  E- mail: tic@tvc.sk
  Web: www.tvc.sk


  V Trebišovskom okrese sa nachádza 8 cestovných kancelárií (CK), resp. agentúr (CA), ktoré sa
zaoberajú pasívnym cestovným ruchom. Organizujú, resp. sprostredkúvajú zájazdy miestnym
obyvateľom do zahraničia. Jedna CA, Sunny tour s.r.o. sa nachádza v Kráľovskom Chlmci, na
                                               97
adrese Kossutha 1270/101, 077 01 Kráľovský Chlmec, ďalších 7 CK a CA sa nachádza
v Trebišove. Sú to:
- Agy Tour CA, M.R. Štefánika 39
- B-klub Turista CA, M.R. Štefánika 1632, Štúrova 2326/7A
- Kamelot CA, M.R. Štefánika 176
- Milénium CA, SNP 1937/19
- Tatiana Tour CK, M.R. Štefánika 1632/37
- Tatra CK, M.R. Štefánika 176
- Topas CK, M.R. Štefánika 176
Zdroj: -
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Cestovny_Ruch/KoncepcneMaterialy/nav
rhstrategieDolnyZemplin/Stranky/default.aspx
    - http://www.tvc.sk/sk/tokajske-informacne-centrum.html


7.3. Štatistika cestovného ruchu Trebišovského okresu
Ukazovatele Trebišovského okresu:
              2001 2002 2003 2004 2005 2006     2007  2008  2009
 Ukazovateľ / Rok      (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)   (7)  (8)  (9)
 Počet ubytovacích
 zariadení          8  8   8   12  11  7    18   24   23
 Počet lôžok v ubytovacích
 zariadeniach        878 848  809 1014 967   896   1500  1536  1534
 Počet návštevníkov v
 ubyt. zariadeniach     7314 8560 8018 6899 6976 8937     13974 22143 22833
 Počet prenocovaní
 návštevníkov v ubyt.
 zariadeniach       17701 21520 23039 16937 13861 17177  27847 46824 48001
                                           98
 Ukazovatele Košického kraja:
            2001   2002   2003    2004   2005   2006  2007   2008   2009
Ukazovateľ / Rok     (1)    (2)   (3)    (4)    (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
Počet ubytovacích
zariadení         210    253     258   279    291   281   357   379     356
Počet lôžok v
ubytovacích
zariadeniach      39924   35119  36093   36583   35492  21549  22467  26825  26559
Počet návštevníkov v
ubyt. zariadeniach   264563 320856 294467 285514 295752 305970         321774 356946 291115
Počet prenocovaní
návštevníkov v ubyt.
zariadeniach      664010 815964 743724 685187 694986 689704         726891 825024 662006
 Podiel Trebišovského okresu na Košickom kraji:
                 2001  2002  2003  2004   2005  2006  2007  2008  2009
  Ukazovateľ / Rok        (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  (7)   (8)   (9)
  Počet ubytovacích
  zariadení          3,81% 3,16% 3,10% 4,30% 3,78% 2,49% 5,04% 6,33% 6,46%
  Počet lôžok v ubytovacích
  zariadeniach         2,20% 2,41% 2,24% 2,77% 2,72% 4,16% 6,68% 5,73% 5,78%
  Počet návštevníkov v
  ubyt. zariadeniach      2,76% 2,67% 2,72% 2,42% 2,36% 2,92% 4,34% 6,20% 7,84%
  Počet prenocovaní
  návštevníkov v ubyt.
  zariadeniach         2,67% 2,64% 3,10% 2,47% 1,99% 2,49% 3,83% 5,68% 7,25%
                                                  99
Poznámky štatistického úradu:
  - register ubytovacích zariadení bol aktualizovaný v 3. štvrťroku 2007 (platí pre ukazovateľ
„počet ubytovacích zariadení“)
  - počet lôžok v ubytovacích zariadeniach sú uvedené vrátane miest na voľnej ploche


  V Trebišovskom okrese do roku 2006 v počte ubytovacích zariadení a lôžok veľká zmena
nenastala. Ich počet a následne aj počet návštevníkov a ich prenocovaní sa rapídnejšie zvýšil v roku
2007. Od roku 2006 nastala najvýznamnejšia zmena v počte prenocovaní návštevníkov
v ubytovacích zariadeniach rôzneho typu. Kým v roku 2006 uskutočnilo 8 937 návštevníkov 17 177
prenocovaní v okrese, v roku 2009 tu uskutočnilo 22 833 návštevníkov 48 001 prenocovaní. Pritom
sa priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka od roku 2003 do roku 2006 postupne
znižoval, narastať začal v roku 2007. V roku 2009 bol priemerný počet prenocovaní na jedného
návštevníka 2,1.
  Výsledkom týchto skutočností a faktu, že v sledovaných ukazovateľoch Košického kraja veľká
zmena medzi rokmi 2001 a 2009 nenastala, podiel tak počtu ubytovacích zariadení, ako aj počtu ich
lôžok, návštevníkov a prenocovaní v Trebišovskom okrese významne narástol na počte ubytovacích
zariadení, ich lôžok, návštevníkov a prenocovaní v Košickom kraji. Priemerný počet prenocovaní
na jedného návštevníka je však od roku 2005 v Trebišovskom okrese menší ako v Košickom kraji.
Kým v roku 2009 bol priemerný počet prenocovaní v Trebišovskom okrese 2,1, v Košickom kraji to
bolo skoro 2,3.


Zdroj: - Štatistický úrad SR, databáza RegDat (http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/).
    - Vlastné spracovanie


                                                 100
 8. Charakterizovanie špecifických stránok a identifikovanie ekonomického
 potenciálu sledovaného okresu.

  Trebišovský okres a jeho územie má niekoľko špecifických stránok, ktoré majú vplyv aj na jeho
ekonomický potenciál.
  Z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja v okrese pretrvávajú ekonomické problémy, ktoré
neustúpili ani v roku 2010. Stagnácia hospodárskeho vývoja, resp. jeho pokles v dôsledku
hospodárskej krízy sa prejavila najmä vo vysokej miere nezamestnanosti regiónu, ktorá v rámci
Slovenska patrí k dlhodobo najvyšším a v znižovaní životnej úrovne takmer všetkých vrstiev
obyvateľstva.

Demografický vývoj
  K 31.12.2009 žilo na území okresu 105 225 obyvateľov, z toho 54 235 žien a 50 990 mužov.
V roku 2009 sa narodilo 1 325 detí a zomrelo 1 068 osôb. Prisťahovalo sa 692 osôb a vysťahovalo
704 osôb. Prirodzený prírastok na základe uvedených údajov predstavuje 257 osôb a úbytok
vysťahovaním -12 osôb. V porovnaní s rokom 2008 je celkový prírastok obyvateľstva vyšší o 98
osôb. Počet obyvateľov v mestách bolo k 31.12.2009 43 611, čo predstavuje 41,4 % celkového
počtu obyvateľstva okresu k 31.12.2009.

Trh práce – zamestnanosť a nezamestnanosť
  Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2009 za podniky a organizácie s počtom 20 a
viac zamestnancov bol v okrese Trebišov 13 985. Priemerná nominálna mesačná mzda bola
v okrese 614,41 EUR, čo je v porovnaní s priemerom Košického kraja o 146,71 EUR menej.
Evidenčný počet zamestnancov v roku 2009 bol spolu 19 290, z toho približne polovicu
predstavovali ženy. Najviac ľudí pracovalo v tomto roku v doprave a skladovaní.
  Počet uchádzačov o zamestnanie bol v roku 2009 v okrese 12 850, čo predstavuje oproti
predošlému roku zvýšenie o vyše 26 %.
  Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov bol v októbri 2010 v okrese 47 694, z toho bolo 13 190
evidovaných nezamestnaných, čo predstavuje 24,35 %- nú mieru evidovanej nezamestnanosti.
  Už tradične sa najvyššia miera nezamestnanosti dosahuje v obciach Vojka, Svinice, Zemplín,
Leles, Poľany, Somotor, Rad a Boťany, ktoré spadajú do územného obvodu Kráľovský Chlmec.
V rámci obvodu Trebišov a Sečovce vysoká miera nezamestnanosti sa zaznamenáva v obciach
Lastovce, Hrčeľ, Nižný Žipov a Bačkov.
  Hlavné príčiny vysokej miery nezamestnanosti sú v celkovej stagnácii poľnohospodárstva
a priemyslu, resp. jeho poklesu z dôvodu hospodárskej krízy, platobnej neschopnosti
zamestnávateľských subjektov, likvidácii podnikov, odbytových problémov a neschopnosti


                                              101
vytvárať nové pracovné miesta. Najviac ohrozené skupiny občanov stať sa nezamestnaným sú
najmä nekvalifikované pracovné sily, tj. občania bez vzdelania, prípadne so základným vzdelaním,
občania so zdravotným postihnutím, absolventi škôl z dôvodu absencie práce a pracovných
návykov, ženy s malými deťmi a osoby nad 50 rokov, z dôvodu ich nízkej flexibility, resp.
adaptácie na nové pracovné podmienky.

Hospodársky vývoj
  Okres Trebišov má rozlohu 107 377 ha, z čoho poľnohospodársky pôdny fond predstavuje
zaokrúhlene 789 76 ha (údaj k roku 2009). Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy je
zaokrúhlene 57 313 ha ornej pôdy, 16 060 ha trvalo trávnych porastov, 1 673 ha viníc, 731 ha sadov
a 3 199 ha záhrad.
  Postupným delením družstiev, decentralizáciou, demonopolizáciou bývalých výrobno-
hospodárskych jednotiek, ale aj likvidáciou a konkurzným jednaním poľnohospodárskych subjektov
bolo v roku 2009 zamestnaných v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 463 zamestnancov
(priemerný evidenčný počet zamestnancov u podnikateľských subjektoch s 20 a viac
zamestnancami), s priemernou nominálnou mesačnou mzdou 495,24 EUR. Za obdobie rokov 1990-
2005 ukončilo svoju činnosť približne 20 právnických subjektov u ktorých záväzky predstavovali
600 mil. Sk. V okrese sa z poľnohospodárskych plodín pestuje najmä pšenica, kukurica, repka
olejná, jačmeň a slnečnica.
  Okres patrí medzi regióny najťažšie postihnuté reštrukturalizáciou hospodárstva Slovenska, čo
sa prejavuje ešte dodnes na životnej úrovni obyvateľstva. Miestny priemysel sa ťažko prispôsoboval
novým podmienkam a pri novom územno- právnom členení z roku 1996 bola odčlenená navyše aj
priemyselná časť územia okresu, a pričlenené do okresu Michaloviec. Postupne boli delimitované
ešte existujúce odvetvia priemyslu, inštitúcie a pod.
  V okrese prakticky prestal existovať potravinársky priemysel, kedysi hlavné odvetvie
ekonomickej činnosti a základný pilier hospodárskeho rozvoja regiónu. Priemyselná výroba má
neustále klesajúcu tendenciu. Priemerný evidenčný počet zamestnancov pracujúcich v priemyselnej
výrobe (u podnikateľských subjektov s počtom zamestnancov 20 a viac) v roku 2008 bolo 2 582, čo
predstavuje pokles o takmer 3 % oproti roku 2007. Priemerná nominálna mesačná mzda týchto
zamestnancov bola 446 EUR, čo predstavuje skoro 12- ný rast oproti roku 2007.
  Priemerný evidenčný počet zamestnancov v stavebníctve (u podnikateľských subjektov s
počtom zamestnancov 20 a viac) v roku 2008 bol 230, s priemernou nominálnou mesačnou mzdou
702,93 EUR. V roku 2008 bolo v okrese rozostavaných 535 bytov. Výrazne prevyšuje
rozostavanosť u rodinných domoch – 422. Ku koncu roka 2007 bolo rozostavaných 451 bytov,                                               102
najmä v súkromnom sektore, s jednoznačnou prevahou súkromných domácich vlastníkov, resp.
bytov v rodinných domoch.
  Čo sa týka vnútorného obchodu, základná štruktúra tržieb sa nemení. Najviac sa tvorili tržby
z veľkoobchodnej činnosti s potravinami, potom nasleduje predaj a údržba motorových vozidiel a
napokon sú tržby hotelov a reštaurácií.

Technická infraštruktúra a životné prostredie
  Z hľadiska životného prostredia, okres Trebišov patrí k najviac zaťaženým územím v rámci
Slovenskej republiky. Zásobovanie obyvateľstva nezávadnou pitnou vodou patrí preto
k najzávažnejším problémom z hľadiska výstavby technickej infraštruktúry. V súčasnosti je na
verejný vodovod napojených 72 obcí, t.j. 87,8 % obcí okresu. V ostatných obciach sa používa
obecný vodovod alebo používajú obyvatelia vlastné zdroje vody, ktoré sú kontaminované cudzími,
zdraviu škodlivými látkami. V mnohých obciach je tento vodovod v štádiu rozostavanosti, resp.
stavebného konania. Na dokončenie týchto stavieb však chýbajú finančné prostriedky. Rovnako
napojenosť obcí na verejnú kanalizáciu a ČOV je nízka a predstavuje iba 15,9 % všetkých obcí
okresu. Najlepšia situácia z hľadiska vybavenosti technickou infraštruktúrou je v oblasti
plynofikácie obcí. Plynofikácia bola realizovaná v celom okrese.

Stav životného prostredia v okrese Trebišov
  V oblasti územného plánovania s nadobudnutím účinnosti zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, sa spresnil aj rozsah kompetencií obcí, ktoré vykonávajú
právomoc stavebného úradu. Územný plán je vypracovaný pre všetky štyri mestá okresu a pre
55 obcí. V štádiu rozpracovania je v štyroch obciach. Územný plán nie je vypravovaný pre 19 obcí
Trebišovského okresu. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja má v porovnaní s územným
plánom vypracovaných viac obcí, celkom 76, t.j. skoro 93 % všetkých obcí okresu.
  Na úseku ochrany ovzdušia sa v roku 2000 uložila najväčším znečisťovateľom ovzdušia
povinnosť uhradiť poplatky vo výške 454 900,- Sk. Ku dňu 1.7.2001 odbor životného prostredia
v okrese Trebišov evidoval 105 prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Okres nepatrí medzi najviac zaťažené územia z hľadiska znečisťovania ovzdušia na
Slovensku z dôvodu pomerne vysokej plynofikácie územia okresu a útlmu výroby priemyselných
podnikov, čím výrazne poklesla úroveň znečisťovania ovzdušia znečisťujúcimi látkami.
  Na úseku odpadového hospodárstva za rok 2000 došlo k výrazným zmenám v nakladaní
s komunálnym odpadom. Uzavreté skládky sa nachádzajú v Čiernej nad Tisou, Brehove, Luhyni
a v Kráľovskom Chlmci, ktoré sú postavené v súlade so zákonom o odpadoch. Priebežne sa
                                              103
zneškodňujú divoké skládky v jednotlivých obciach. Naďalej prebieha separovaný zber
komunálneho odpadu v 39-ich obciach. Separuje sa sklo, papier, plasty, železo a textil.
  Na úseku ochrany prírody a krajiny sa uplatňuje zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny. Kvalita vody vo vodných tokoch na území nášho okresu je zlá. Vodné toky pretekajúce
okresom zodpovedajú kvalitou vody akostnej triedy III. až V., a to v ukazovateľoch kyslíkového
režimu, fyzikálneho, chemického, biologického aj makrobiologického znečistenia.
  V súvislosti s minimalizáciou znečisťovania vôd je potrebné zvýšiť napojenie obyvateľstva na
verejné kanalizácie, čo si vyžaduje vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV v jednotlivých obciach
okresu, pretože percentuálna napojenosť obcí na verejnú kanalizáciu je veľmi nízka (15,9 %). Táto
úloha je prioritná aj z hľadiska ochrany podzemných vôd v regióne.


SWOT- analýza okresu Trebišov:
Silné stránky:
-  výhodná geografická poloha; okres leží na rozhraní dvoch susedných štátov: z východu
  s Ukrajinou a z juhu s Maďarkou republikou
-  okres Trebišov má veľmi výhodnú polohu a dobrú prepojenosť na medzinárodné cestné ťahy
  (E 50). Z hľadiska dopravy medzi najdôležitejšie vo funkcii nadregionálnej a národnej patrí
  železničná trať č. 440 Čop (Ukrajina) – Čierna nad Tisou – Slovenské Nové Mesto – Košice
  s pokračovaním do Bratislavy.
-  mesto Čierna nad Tisou významný železničný dopravný uzol.       Nachádza sa tu najväčšie
  prekladisko tovaru Strednej Európy, dovezeného po železnici z východu na západ a opačne
  (z dôvodu rozdielnosti šírky koľajníc); ďalej sa tu nachádza terminál kombinovanej dopravy
  (TKD Dobrá pri Čiernej nad Tisou) a verejné colné sklady. ŽSR a ŽS Cargo predstavujú jednu
  z najväčších zamestnávateľov v okrese.
-  dobré pôdno-klimatické podmienky okresu; typické čiernozemné a hnedozemné pôdy
  s kontinentálnym podnebím na rozvoj poľnohospodárstva
-  okres má množstvo kultúrno-historických pamiatok, chránených území- Medzibodrožie,
  mikroregión okresu, predstavuje z hľadiska jeho rozlohy jednu z území s najväčšou
  koncentráciou siete chránených území na Slovensku (viď časť 7. cestovný ruch).
-  dostatok voľných lacných pracovných kapacít
-  dostatok voľných plôch a priestorov pre investorov
-  výskyt minerálnych prameňov; nerastná surovinová základňa okresu je rozmanitá, zastúpená
  ložiskami  zemného  plynu,  stavebného  kameňa,   vápenca,  zlievarenských   pieskov
  a štrkopieskov; v okrese sa nachádza ložisko antracitu ako jediné v Slovenskej republike


                                                 104
-  zavedená mena Euro, stabilnejšie investičné prostredie- zníženie rizika investovania
  podnikateľov štátov používajúcich menu Euro
Slabé stránky:
-  vysoká miera nezamestnanosti (24,06 %- júl 2010), čo zvyšuje počet vyplácaných sociálnych
  dávok
-  nízka životná úroveň veľkého počtu obyvateľstva, ktorá vedie k nízkej kúpyschopnosti
-  vysoký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré zvyšuje nezamestnanosť a je neochotné sa
  prispôsobovať akýmkoľvek zmenám vedúcim k rozvoju okresu
-  nedostatočná vybavenosť technickej infraštruktúry, ktorá taktiež znemožňuje rozvoj okresu,
  nedobudovaná sieť verejného vodovodu; v obciach bez kanalizácie dochádza k znečisťovaniu
  životného prostredia
-  absencia diaľníc na východe Slovenska
-  krach rôznych veľkých podnikov, ktorí prispeli k zvýšeniu nezamestnanosti a zníženiu životnej
  úrovne obyvateľstva
-  slabý záujem niektorých ľudí na rozvoji svojich obcí, miest a okresu
-  pesimizmus ľudí, ktorý vedie k ďalším neúspechom a neschopnosti hľadať stále nové riešenia
-  slabá motivácia k sebarealizácií
Príležitosti:
-  využitie geografickej polohy regiónu v blízkosti hraníc s Ukrajinou a Maďarskom- výhoda pre
  investorov obchodujúcich s východom
-  rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci Karpatského euroregiónu
-  príprava a rozvoj priemyselných parkov
-  príprava a propagácia voľných plôch a objektov pre vstup zahraničných investorov
-  zlepšenie propagácie ekonomického potenciálu regiónu
-  rozvíjanie komunikácie obecných, mestských úradov a okresného úradu s obyvateľmi
  a partnermi zabezpečí rozvoj spoločných projektov na podporu rozvoja obcí, miest, okresu,
  cestovného ruchu a malého a stredného podnikania
-  rozvoj cestovného ruchu- veľkým potenciálom územia je množstvo kultúrno- historických
  objektov, najmä hradov, kaštieľov a kostolov (viď časť 1. história). V okrese sa okrem toho
  nachádza slovenská časť svetoznámej Tokajskej oblasti a známe vínne pivnice pri obci Malý
  Horeš. Medzibodrožie, mikroregión okresu, predstavuje z hľadiska jeho rozlohy jednu z území
  s najväčšou koncentráciou siete chránených území na Slovensku (viď časť 7. cestovný ruch).
-  skvalitnenie tradičných poľnohospodárskych výrobkov a ich väčší export
-  vytvorenie agropriemyselného parku


                                                 105
-  využitie jedinečnosti Tokajskej oblasti v rámci rozvoja CR
-  využitie geotermálneho potenciálu regiónu
Ohrozenia
-  klesajúca životná úroveň môže viesť k úniku stále väčšieho počtu obyvateľov z okresu
-  zvyšuje sa kriminalita neprispôsobivých občanov, zlý sociálno-patologický stav miest okresu
-  stagnácia modernizácie výrobného sektora a súvisiace problémy so získavaním odbytu na
  európskom a ďalších trhoch
-  pokračujúca hospodárska recesia, znižovanie podielu HDP na obyvateľa v porovnaní s inými
  asociovanými krajinami
-  nedostatočná spolupráca verejnej správy a podnikateľskej sféry v záujme spoločného postupu
  pre dosiahnutie ekonomického rozvoja regiónu
-  nevytváranie podmienok pre vstup zahraničných investorov
-  neprispôsobenie sa úrovni EU v rozvoji terciárneho sektora a infraštruktúry v záujme podpory
  aktívneho cestovného ruchu
-  ohrozená stabilita na vidieku v súvislosti s obmedzenými pracovnými príležitosťami
-  vysoké úrokové miery pôžičiek
-  neschopnosť poľnohospodárskych podnikov prispôsobiť sa trhu
-  nedostatok finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na infraštruktúru
-  rozpor rozvojových záujmov a ochrany životného prostredia
-  geografická poloha regiónu v blízkosti hraníc s Ukrajinou a Maďarskom- predstavuje
  prítomnosť Schengenskej hranice na hranici Slovenska s Ukrajinou. Následkom toho je vízová
  povinnosť vstupu Ukrajincov na Slovensko a prísnejšie a zdĺhavejšie colné kontroly na hranici,
  čo predstavuje v mnohých prípadoch prekážku rozvoja medzinárodného cestovného ruchu na
  danom území.
-  plánovaná výstavba širokorozchodnej koľajnice z Čiernej nad Tisou do Bratislavy- hrozba pre
  mesto aj jeho okolie. Znamenalo by to stratu zamestnania pre veľké množstvo miestneho
  obyvateľstva, rapídne zvyšovanie nezamestnanosti v okrese, a tým zníženie jeho ekonomickej
  úrovne.


Zdroj: - Sociálno- ekonomická charakteristika okresu Trebišov. Materiál RRA Dolný Zemplín.
    -
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Socialne_statistiky/Trh_prace/zamestnanci_a_priemer
_mzdy_2008.pdf
    - http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1802


                                                106
    - http://www.infostat.sk/ELIS/ekon/ekonmenu.html
    - http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm
    - Správa o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Dokument RRA
Dolný Zemplín.
9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja majú v okrese Trebišov vypracované obce (76):

Bačka, Bačkov, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Čechov,
Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dargov, Dobrá, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky,
Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kráľovský Chlmec, Kravany, Kuzmice, Kysta, Ladmovce, Lastovce,
Leles, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Michaľany, Nižný
Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Poľany, Pribeník, Rad, Sečovce, Sirník,
Slivník, Slovenské Nové Mesto, Somotor, Stanča, Stankovce, Strážne, Streda nad Bodrogom,
Svätuše, Svinice, Trebišov, Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, Veľký
Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojčice, Vojka, Zatín, Zemplín, Zemplínska Nová Ves,
Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemajú v okrese Trebišov vypracované obce
(6):

Klin nad Bodrogom (je v štádiu rozpracovania), Luhyňa (je v štádiu rozpracovania), Soľnička,
Svätá Mária, Višňov, Zbehňov.


Zdroj: - Základná charakteristika obcí v území pôsobnosti RRA zverejnené na web stránke RRA.
Materiál RRA Dolný Zemplín.
    - telefonický rozhovor s obcami Trebišovského okresu


10.Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán
obce.
Územný plán majú vypracované obce (59):
                                              107
Bačkov (prebiehajú vypracovania doplnkov), Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Brezina,
Čerhov, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dargov, Dobrá, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ,
Kašov, Kožuchov, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Kysta, Ladmovce, Leles, Malá Tŕňa, Malé
Ozorovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov,
Parchovany, Sečovce, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Somotor, Strážne, Streda nad
Bodrogom, Svätuše, Trebišov, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, Veľký Horeš,
Veľký Kamenec, Viničky, Vojčice, Zatín, Zbehňov, Zemplín, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska
Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč


Územný plán je v štádiu rozpracovania v obciach (4):

Hriadky, Cejkov, Malý Kamenec, Pribeník


Územný plán nemajú vypracované obce (19):
Bačka, Byšta, Čeľovce, Kazimír, Klin nad Bodrogom, Kravany, Lastovce, Luhyňa, Plechotice,
Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Svätá Mária, Svinice, Trnávka, Višňov, Vojka


Zdroj: - Sociálno-ekonomická charakteristika okresu Trebišov. Materiál Regionálnej rozvojovej
     agentúry Dolný Zemplín.
     - http://www.uzemneplany.sk/
     - http://www.kasov.estranky.sk/fotoalbum/uzemny-plan/uzemny-plan
     - http://www.velaty.sk/uzplan.htm#
     - telefonický rozhovor s obcami Trebišovského okresu


11. Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do integrovaného
plánu rozvoja miest.
  V Trebišovskom okrese neexistuje mesto, ktoré je zapojené do integrovaného plánu rozvoja
miest.
  Integrované plány rozvoja miest sa v dokumentoch Európskej únie spomínajú v súvislosti
s finančným nástrojom Jessica, ktorá je primárnym nástrojom na financovanie projektov trvalo
udržateľného rozvoja miest. V súčasnosti sa v podmienkach Slovenskej republiky integrované
plány rozvoja miest ešte nevypracúvajú. Úloha ich vypracovania vyplýva zo strategických
usmernení Spoločenstva, ktoré zatiaľ nie je rozpracované na podmienky Slovenskej republiky.
                                               108
Zdroj: - Informácie z odboru regionálneho rozvoja a plánovania KSK.


12. Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívajú finančné nástroje
Európskej komisie a EIB, konkrétne JEREMIE, JASPERS a JESSICA.

V Trebišovskom okrese neexistujú obce, ktoré využívajú finančné nástroje Jeremie, Jaspers
a Jessica.
Jeremie
  Finančný nástroj JEREMIE sa na Slovensku očakáva implementovať až v roku 2011.
/Nástroje finančného inžinierstva (NFI) sú Definované v zmysle článku 44 Nariadenia ES
1083/2006/.
Zdroje informácie – prednáška, 29-30.11.2010: Mgr. Daniel Pitoňák, Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel: +421-2-5024 4559, fax:
+421-2-5024 4501, pitonak@nadsme.sk., www.nadsme.sk; /EIF: Investment Strategy JHF,
27. 07. 2010/.
Jessica
  Neexistuje v Trebišovskom okrese obec, ktorá využíva finančný nástroj Jessica. V súčasnosti sa
finančný nástroj Jessica na Slovensku neimplementuje.
  Finančný nástroj JESSICA sa na Slovensku očakáva implementovať až v roku 2011.
Zdroje informácie – prednáška, 29-30.11.2010: Mgr. Daniel Pitoňák, Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel: +421-2-5024 4559, fax:
+421-2-5024 4501, pitonak@nadsme.sk., www.nadsme.sk; /EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07.
2010/.
http://www.centire.com/fileadmin/centire/user_upload/Nase_sluzby/Eurconsulting/Eurofondy_2009
/jeremie_mfsr.pdf
Jaspers
  V Trebišovskom okrese neexistuje obec, ktorá využíva finančný nástroj Jaspers. Jaspers -
Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch – je nástroj EK, EIB a EBRD na
poskytovanie poradenských služieb Riadiacich orgánov pre veľké infraštruktúrne projekty.
  Finančný nástroj JASPERS sa na Slovensku očakáva implementovať až v roku 2011.
Zdroje informácie – prednáška, 29-30.11.2010: Mgr. Daniel Pitoňák, Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel: +421-2-5024 4559, fax:
+421-2-5024 4501, pitonak@nadsme.sk., www.nadsme.sk; /EIF: Investment Strategy JHF,
27. 07. 2010/.                                               109
13. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do verejno-
súkromných partnerstiev.

  Do verejno- súkromného partnerstva nie sú podľa uvedenej definície zapojené obce
Trebišovského okresu. Definícia:
  Verejno- súkromné partnerstvo (PPP) je forma dlhodobej spolupráce medzi verejným sektorom
(samosprávy, okresy, VÚC, ministerstvá, rôzne inštitúcie, ...) a súkromným sektorom (podnikatelia,
právnické a fyzické osoby) s cieľom financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby
infraštruktúry a poskytovania verejných služieb prostredníctvom tejto infraštruktúry. V rámci PPP
sú subjekty VS partnerom a zákazníkom SS, od ktorého nakupujú služby. Súkromný partner
v zásade financuje a realizuje výstavbu, prevádzkuje dielo (infraštruktúru) a ako protihodnota je mu
umožnené poskytovať služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov (koncesia)
alebo od verejného partnera. Zmluva na obdobie prevádzky musí medzi nimi platiť na min. 5 rokov.
Podstatná časť rizík spojených s výstavbou a/alebo prevádzkou je pritom prenesená na súkromného
partnera (riziko výstavby, riziko dopytu, riziko dostupnosti).


14. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do programov
cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce.

Do programov cezhraničnej spolupráce sú zapojené nasledovné obce:
-  Obce Bara, Čerhov - Tokajská vinohradnícka oblasť
-  Slovenské Nové Mesto- s maďarským mestom Sátoraljaújhely
-  Veľký Horeš- v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská
  republika; výstavba cestného hraničného priechodu.
-  Malá Tŕňa- v spolupráci s obcou Mikóháza (HU) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
  Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013; prístavba vínneho múzea k Obecnému
  úradu s názvom projektu: VINNÝ DOM.
-  Malá Tŕňa- v spolupráci s mestom Sárospatak (HU), s Okresným úradom v Užhorode (UA)
  a s obcou Velký Dobroň (UA) v rámci Programu CBC HU-SK-UA-RO 2007-2013 /ENPI/ -
  s názvom projektu: Ochrana rieky Bodrog.
-  Veľký Kamenec, Malý Kamenec – v Programe HU-SK s obcou Vajdácska a mestom
  Sárospatak na vybudovanie kanalizácie a ČOV.
-  Čierna nad Tisou, Veľké Trakany, Malé Trakany, Biel, Pribeník – v spolupráci s mestom
  Sárospatak (HU) a Okresným úradom Užhorod (UA) - v rámci Programu CBC HU-SK-UA-RO                                                110
  2007-2013 /ENPI/ - s názvom projektu: Stop povodniam. /Žiadateľom NFP je RRA Dolný
  Zemplín v Trebišove/.
Do programov medziregionálnej spolupráce sú zapojené nasledovné obce:
-  Veľký Horeš- v rámci mikroregionálneho združenia obcí BUROD.


15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú podnikateľské
činnosti zamerané na podporu inovatívnych procesov, transfer nových
a environmentálnych technológií a poznatkovo náročných výrob s definovaním
formy subjektu (napr. inkubátory, klastre, inovačné centrá, kompetenčné centrá
aplikovaného výskumu a vývoja, technologické platformy, vedecko-
technologické parky atď.).

  Na území nasledovných obcí sú podnikateľské činnosti zamerané na podporu inovatívnych
procesov, transfer nových a environmentálnych technológií a poznatkovo náročných výrob:

Inkubátory
  V Trebišovskom okrese sa žiaden inkubátor nenachádza.

Klastre
  V Trebišovskom okrese sa žiadny klaster nenachádza.

Inovačné centrá
  V Trebišovskom okrese sa žiadne inovačné centrum nenachádza.

Kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja
  V Trebišovskom okrese sa žiadne kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja
nenachádza.

Technologické platformy
  V Trebišovskom okrese sa žiadne technologické platformy nevyskytujú.

Vedecko- technologické parky
  V Trebišovskom okrese sa žiaden vedecko-technologický park nevyskytuje.

Výroba alternatívnych foriem energie
-  Streda nad Bodrogom- VENAS, a.s.- Lisovňa repkového oleja (aj na výrobu paliva) a výroba
  peliet z biomasy
                                             111
16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod
a verejnú kanalizáciu.

Na verejný vodovod sú napojené obce (72 obcí):
Bačka, Bačkov, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Byšta, Čeľovce, Čerhov, Černochov,
Čierna, Čierna nad Tisou, Dargov, Dobrá, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hriadky (čiastočne), Kašov,
Klin nad Bodrogom, Kravany, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Kysta, Ladmovce, Lastovce
(čiastočne), Leles, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Michaľany,
Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Poľany, Pribeník, Rad, Sečovce,
Slovenské Nové Mesto, Sirník, Slivník, Soľnička, Somotor, Stankovce, Stanča, Strážne, Streda nad
Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Trebišov, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Trakany, Veľký
Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Višňov, Vojka, Vojčice, Zatín, Zemplín, Zemplínska Nová Ves,
Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Branč.


Na verejný vodovod nie sú napojené obce (10):
Brezina, Cejkov (bude v blízkej budúcnosti), Egreš, Kazimír, Kožuchov, Malé Ozorovce, Trnávka
(technicky áno, ale nie je zatiaľ v prevádzke), Veľké Ozorovce, Zbehňov, Zemplínske Jastrabie.


Na verejnú kanalizáciu sú napojené obce (13):
Biel, Borša, Čerhov, Čierna nad Tisou, Dvorianky, Kráľovský Chlmec (čiastočne), Malá Tŕňa,
Michaľany, Sečovce, Slovenské Nové Mesto, Trebišov, Veľká Tŕňa, Zemplínska Teplica,


Na verejnú kanalizáciu nie sú napojené obce (69):
Bačka, Bačkov, Bara, Boľ, Boťany, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Černochov, Čierna,
Dargov, Dobrá, Egreš, Hraň, Hriadky, Hrčeľ, Kašov, Kazimír, Klin nad Bodrogom, Kožuchov,
Kravany, Kuzmice, Kysta, Ladmovce, Lastovce, Leles, Luhyňa, Malé Ozorovce, Malé Trakany,
Malý Horeš, Malý Kamenec, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice,
Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Slivník, Somotor, Soľnička, Stankovce, Stanča, Strážne, Svinice,
Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Trnávka, Veľaty, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany,
Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Višňov, Vojka, Vojčice, Zatín, Zbehňov, Zemplín,
Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč.
Zdroj: -   Štatistický   úrad    SR.    Mestská  a obecná    štatistika.  Zdroj:
http://www.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
    - telefonický rozhovor so starostami obcí                                                 112
17. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími
obcami na území okresu (napr. formou mikroregionálnych združení,
regionálnych združení atď.).
Združenie miest a obcí Slovenska

   Z okresu Trebišov sú členom ZMOS všetky 4 mestá, t.j. Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec,
Sečovce a Trebišov.
   Okrem toho je členom 75 obcí zo všetkých 78 obcí okresu Trebišov. Členom nie sú obce Byšta,
Luhyňa a Nižný Žipov.


Stav k 30.8.2010

Zdroj: -
http://www.zmos.sk/okresy.phtml?id_menu=32394&module_action__82612__id_art=13606#m_82
612


ZMO Južného Zemplína
Členovia:
Bačkov, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň,
Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kravany, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malá
Tŕňa, Malé Ozorovce, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice,
Sečovce, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Stanča, Stankovce, Trebišov, Trnávka, Veľaty,
Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Višňov, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska
Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč


V okrese Trebišov je 12 mikroregiónov.

Mikroregión Tarbucka, združenie obcí:

Členovia:
Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Malý Kamenec, Somotor, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec,
Viničky, Zemplín, Strážne

Zdroj: - http://www.sazp.sk/mikroregiony/mikro/ke/1156.htm
                                               113
Regionálne združenie CR v okrese Trebišov:

Členovia:
Trebišov, Sečovce

Zdroj: http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=43


Trojhraničie združenie obcí:

Členovia:
Veľké Trakany, Malé Trakany, Boťany, Bačka, Bieľ, Dobra, Leles, Čierna, Čierna nad Tisou

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=47


Burod – Združenie obcí

Členovia:
Veľký Horeš, Malý Horeš, Strážne, Svätá Mária, Svätuše, Pribeník

Zdroj: http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=50


Združenie miest a obcí Medzibodrožia

Členovia:
Bačka, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad
Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec,
Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše,
Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín.

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=51


Rovina - združenie obcí

Členovia:
Brehov, Cejkov, Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kožuchov, Kysta, Novosad, Sirník, Zemplínske Jastrabie,
Zemplínsky Branč, Zemplínske Hradište.

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=58
                                              114
Združenie miest a obcí Sečovce a okolie

Členovia:
Sečovce, Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Parchovany, Trnávka,
Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica, Stankovce

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=59


Združenie prihraničných obcí VK ČOV

Členovia:
Brezina, Kazimír, Lastovce, Luhyňa, Michaľany, Veľaty

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=65


Združenie Tokajská vínna cesta

Členovia:
Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša, Viničky, Černochov, Bara,
Ladmovce, Zemplín

Zdroj: - http://www.tvc.sk/sk/clenovia-zdruzenia-tvc.html
    - http://www.tvc.sk/sk/kontakty.html


Mikroregión Ticce, združenie obcí

Členovia:
Boľ, Poľany, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Vojka, Zatín

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=74


Rozvojové partnerstvo Medzibodrožia

Členovia:
Viničky, Somotor, Klin nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Malý Kamenec,
Ladmovce, Zemplín

Zdroj: - http://www.vvmz.sk/mikroregiony/kosice/podrobnosti4.php?idmr=75
                                           115
Mikroregión Združenie obcí Bačkov, Dvorianky, Hriadky, Parchovany, Tušice, Vojčice

Členovia:
Bačkov, Dvorianky, Hriadky, Parchovany, Tušice (okres Michalovce), Vojčice.

Zdroj: - http://www.sazp.sk/mikroregiony/mikro/ke/1174.htm


Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.

Členovia:
Bara, Borša, Kysta, Kuzmice, Kožuchov, Kašov, Klin nad Bodrogom, Hrčeľ, Hraň, Černochov,
Cejkov, Byšta, Brezina, Zatín, Vojka, Soľnička, Rad, Pribeník, Brehov, Nižný Žipov, Leles,
Čeľovce, Michaľany, Nový Ruskov, ďalších 19 obcí

Zdroj: - Register neziskových organizácií na web stránke
http://portal.ives.sk/registre/detailRNO.do?action=uplny&formular=&id=147716


18. Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je zaznamenaná
najvyššia dochádzka za prácou.


  V Trebišovskom okrese je zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou v nasledovných
mestách a obciach spolu s uvedením podnikov a inštitúcií, ktoré zamestnávajú najväčší počet
obyvateľov.

Okres Trebišov – ZŠ v pôsobností obcí; stredné školy v pôsobností KSK Košice v okrese
Trebišov.
Trebišov- Vagónka a.s.; Nemocnica s poliklinikou v Trebišove; Čokoládovňa DEVA, a.s.
Trebišov; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, Obvodný úrad v Trebišove; Policajný
zbor v Trebišove; INICO s.r.o. Trebišov; Balima s.r.o.
Čierna nad Tisou- ŽSR a ŽS Cargo a.s.
Sečovce- Palma a.s.
Pribeník- GMP Slovakia s.r.o.; A.S. TRADE, spol. s r.o.; STEPANOW s.r.o.
Kráľovský Chlmec- Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci; BSM TRADE spol. s r.o.;
BOXÝ-RS s. r. o.


Najviac je v Trebišovskom okrese rozvinuté malé podnikanie v oblasti služieb.
                                              116

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2483
posted:3/11/2012
language:Slovak
pages:116