Inventaris van het archief van

Document Sample
Inventaris van het archief van Powered By Docstoc
					             Inventaris van het archief van

             Marie Kamphuis (1907-2004)
                 1907-2004


INHOUD

Inleiding
Algemeen
  Agenda’s
Persoonlijk leven
  Correspondentie
  Identiteitspapieren
  Onderscheidingen
  Familie
  Jeugd
  Opleiding
  Financiële zaken
  Interesses
    Theologie
    Feminisme
    Overige interesses
  Laatste levensjaren
  Foto’s
  Overige stukken
Professioneel leven
  Opbouw Drenthe
  CICSA Amsterdam
  Militair Gezag
  CICSA/ASCA Groningen
  Casussen
  Conferenties
  Nevenfuncties
    Lessen
    Lezingen
    Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker
    Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen
    Redactiewerkzaamheden
    Overige nevenfuncties
  Buitenlandse werkgerelateerde reizen
  Publicaties en manuscripten
  Interviews, recensies van haar werk en artikelen over Marie Kamphuis
  Correspondentie met betrekking tot het maatschappelijk werk
  Foto’s met betrekking tot maatschappelijk werk
  Documentatie
Niet geïdentificeerde stukken
                     1
INLEIDING
Biografische schets

Jeugd en opleiding
Marie Kamphuis werd in Zwolle geboren op 23 oktober 1907 als helft van een twee-eiige tweeling.
Haar vader was directeur van het familiebedrijf in bouwmaterialen. Het gezin bestond uit vader,
moeder en vijf kinderen: Gerrit (ook deel van een tweeling, het andere jongetje Herman stierf voor hij
één jaar werd), Marie en haar tweelingzus Jo/Jopie, Herman Gerrit (vernoemd naar de overleden
zoon) en Jan Willem. Zij werd door familie en vrienden Miep genoemd.
De familie had veel belangstelling voor cultuur, vooral voor muziek en boeken. Gerrit, de oudste zoon
werd letterkundige en dichter, hij had een bijzonder hechte band met Marie. Daarnaast werd binnen
het gezin sociale hulpvaardigheid gestimuleerd. Dit laatste gebeurde vanuit een gereformeerd
christelijke overtuiging.
Marie Kamphuis schrijft dat ze met gemengde gevoelens terug denkt aan haar jeugd. Aan de ene kant
was haar vader een stabiele en zorgzame factor in het gezin, was haar moeder zeer gastvrij en waren
er altijd mensen over de vloer. Maar aan de andere kant vindt ze dat haar moeder een zeer labiele
vrouw was, humeurig, dominant en vaak ziek. Hierdoor werd vaak van Marie verwacht dat zij de zorg
voor haar jongere broertjes op zich nam. Zij schrijft hierover een aantekening bij de brieven van haar
ouders:

    Het grootste deel [van de brieven van ouders] vernietigde ik omdat de meeste
    brieven niet relevant voor mijn ontwikkeling en groei waren. In het bijzonder
    omdat ze een gezinsleven suggereren zoals mijn moeder dat graag zag,
    harmonieus en innig verbonden. Maar hoewel er veel positieve dingen waren
    (anders had mijn leven zich, na een moeilijke aanloop, niet kunnen ontwikkelen
    zoals dat gebeurd is) waren er voor mij zeer veel negatieve belevingen en in het
    geheel van de situatie veel onderhuidse spanningen die ik in die brieven niet
          1
    terug vond.

Marie was geen sterke baby. Er werd al jong van haar gezegd dat ze niet oud zou worden. Maar het
leven besliste anders, Marie Kamphuis is 97 jaar geworden. Haar tweelingzusje echter overleed aan
de gevolgen van een zware griep in 1924, slechts 16 jaar oud.
Wegens de zwakke gezondheid van hun moeder werden de meisjes na hun HBS-tijd naar een
                                                2
kostschool gestuurd. Dit was in het protestante milieu in die tijd absoluut een bijzonderheid. Daarbij
hadden de ouders van Marie besloten om hun tweeling uit elkaar te halen. Jopie ging naar een
meisjesschool in Zetten en Marie ging naar de grote stad, zij ging naar een meisjespensionaat in
Amsterdam, de Opleidingschool voor christelijk-maatschappelijke arbeid. Op deze school werd veel
aandacht gegeven aan ‘christelijke’ maatschappelijk hulp. De keuze voor deze opleiding, die haar
verdere leven vorm zou geven, kwam niet van Marie zelf, de keuze werd bepaald door haar ouders.
Zij startte daar in 1923 en in het zelfde jaar werd Jopie in Zetten ernstig ziek en overleed op 7 mei
1924 terwijl Marie in Amsterdam zat. Marie heeft het verdriet van de scheiding en het overlijden van
                     3
Jopie zeer moeilijk kunnen verwerken. Dat Marie het zo zwaar heeft gehad komt mede omdat zij al
snel na het overlijden van haar zusje weer terug gestuurd werd naar Amsterdam. Op 22 mei schrijft
haar moeder haar alweer een brief. Daarnaast werd er thuis nog weinig over Jopie gepraat, vooral
haar moeder vond dat ze verder moesten gaan met hun leven en dat Jopie bij God was en dat ze het
moesten accepteren als Gods wil. Mevrouw Kamphuis schrijft daarover het volgende aan Marie:

    O wat hebben we veel verloren, maar toch liet ons God ook nog veel. En als ik
    alles zoo in mijn gedachten naga, wat heeft de Heere Jo een heerlijk ziekbed
    gegeven. Wel met veel smart en lijden maar Hij gaf toch ook genade om het
    geduldig te dragen. Och we wenschen onze lieveling niet terug, zij heeft het nu
            4
    oneindig beter.

Marie schrijft over deze periode:


1
 Inventarisnummer 22.
2
 Inventarisnummer 148, curriculum vitae.
3
 Inventarisnummer 22, brief van 15 januari 1924.
4
 Inventarisnummer 22, brief 5 mei 1925.


                          2
    ’17 jaar waren wij een wij geweest. Na overlijden zusje, ik voor het eerst ik.
    Overlijden tweelingzusje voor mij zeer traumatisch, te meer daar ik verwacht
                                      5
    werd moeder te troosten die haar lievelingsdochter verloren had.’

Ondanks deze periode heeft Marie Kamphuis het in Amsterdam goed gehad. Het pensionaat paste bij
haar wens van huis weg te zijn, uit het verstikkende milieu zoals ze het zelf beschreef. Op het
pensionaat werd haar liefde voor lezen en toneelspel gestimuleerd en in Amsterdam kreeg ze toegang
tot veel culturele activiteiten.

Na het pensionaat (1928) ging Marie Kamphuis terug naar haar ouderlijk huis, zoals dat in de tijd in
haar milieu gewoon was. In afwachting van het huwelijk. Thuis zorgde zij voor haar twee jongere
broertjes omdat haar moeder daar bijna niet toe in staat was vanwege haar ‘zwakke gezondheid’.
Marie werd verwacht de plaats in te nemen van haar gestorven zusje. De spanningen tussen Marie
en haar strikt godsdienstige moeder hoog op liepen en Marie ‘vluchtte in een verloving met een
                           6
theoloog die na enkele jaren bijtijds verbroken werd’ . Dit zijn de woorden van Marie Kamphuis, meer
dan deze woorden heeft zij niet vuil gemaakt aan de periode van haar verloving. Uit brieven van
Marie aan haar broer Gerrit uit die tijd kunnen we opmaken dat zij mogelijk verloofd is geweest met
           7
Jo(hannes) Kapteyn. In 1932 werd de verloving verbroken.

Na het verbreken van haar verloving moest Marie Kamphuis een keuze maken wat zij wilde gaan
doen. In die tijd zag zij twee mogelijkheden. Literatuur of de ‘sociale richting’. Zij koos voor de laatste.
Haar keus viel op de Opleiding voor Maatschappelijk Werk aan de CICSA, Centraal Instituut voor
Christelijk Sociale Arbeid in Amsterdam, en school op protestants-christelijke grondslag. Marie
Kamphuis zat van 1923 tot 1935 op de CICSA. Behalve lessen moesten de meisjes ook buurtwerk
doen en stages lopen. Marie Kamphuis liep stages in een meisjeshuis in Hamburg (1932), een
kinderhuis in Zwitserland (1933) en bij Opbouw Drenthe (1934). Voor haar opleiding vertrok Marie
Kamphuis dus opnieuw naar Amsterdam om daar haar nieuwe leven op te pakken. In het archief zijn
aanwijzingen te vinden over een onmogelijke liefde die in deze periode zijn oorsprong vond. Een
ongepubliceerd gedicht uit 1958 van haar hand zegt: .

    Ik ben 50 jaar, ik heb liefgehad
    Met hart en zinnen
    Ik heb verloren
    Maar misschien was er niets te winnen
    Dan het groen en het blauw van de morgen
    Het kleine meer en de sloten
    En de grote bedwelmende vreugde
    Van leven en lied
           8
    Anders niet

Werk voor de oorlog
Na het afronden van de CICSA in 1935 kreeg Marie Kamphuis via Justina Bakker, directrice van de
CICSA Amsterdam, een aanbod om naar Nederlands-Indië te gaan als Indisch Secretaresse voor de
Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. Zij had op deze functie
gesolliciteerd en werd aangenomen. Gelijktijdig kreeg zij ook een aanbod van de Centrale Vereniging
voor de Opbouw van Drenthe. Uiteindelijk besloot Marie Kamphuis om niet naar Indië te gaan en te
                9
kiezen voor het werk in Drenthe. Van 1935 tot 1937 was zij medewerkster van het Instituut voor
Jeugd en Ontwikkelingswerk bij de Centrale Vereniging voor de Opbouw van Drenthe te Assen. Daar
werkte ze met de armste groep van de bevolking.
Ondanks het goede gevoel dat zij bij dit werk had kon zij de vraag van de CICSA Amsterdam in 1937,
om daar te komen werken niet negeren en trok zij weer naar Amsterdam om voor 125 gulden in de
maand leidster praktisch werk te worden. Na anderhalf jaar werd haar functie omgezet in adjunct-
directrice.


5
 Inventarisnummer 148, curriculum vitae, (z.j.) pag. 4.
6
 Idem.
7
 Inventarisnummer 29, brief van 17 oktober en 8 december 1928.
8
 Inventarisnummer 145.
9
 Inventarisnummer 481.


                           3
De oorlogsjaren
Marie Kamphuis was in Amsterdam toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Over haar activiteiten
(buiten werk om) in de oorlog is niet veel bekend. Wel blijkt uit brieven dat zij in 1940 de moeilijke
beslissing heeft genomen om de ariërverklaring, die door de bezetters verplicht gesteld werd, niet te
tekenen. Van de consequenties van deze beslissing is niets bekend.
Marie werkte in de oorlogsjaren voor zover dat kon gewoon door. Samen met enkele leerkrachten en
leerlingen probeerde zij getroffen slachtoffers te helpen. Zo ging een delegatie van de CICSA in 1940
                                           10
naar het gebombardeerde Rotterdam om de Rotterdamse bevolking bij te staan.
In de oorlog liet Marie Kamphuis haar mening horen door het schrijven van een anoniem pamflet over
de ‘Winterhulp’ in het voorjaar 1941. Dit pamflet stelde deze winterhulp aan de kaak en zij verstuurde
                                              11
hem aan maatschappelijk werk instellingen en individuele sociaal werkers in Nederland.

In 1941 kwam het verzoek uit Groningen om daar een opleiding Wijkverpleging in het leven te roepen.
Deze cursus begon in september 1941 als onderafdeling van de CICSA Amsterdam. Na in 1942 ook
avondcursussen georganiseerd te hebben leek het niet meer dan een logisch gevolg om ook een
dagopleiding in Groningen op te zetten. Maar omdat de bezetter geen nieuwe opleidingen wenste kon
dit niet officieel. Toch vertrok Marie in 1943 naar Groningen om daar, ondergronds en zonder
                                        12
financiële steun van de overheid, een dependance van de CICSA op te richten.

Na de oorlog
Direct na de oorlog werd Marie Kamphuis door het Militair Gezag ingezet bij het opvangen van
gerepatrieerden in Groningen. Het ging vooral om zoekgeraakte kinderen en kinderen van
geïnterneerde NSB-ers. Zij kreeg daarvoor de functie van reserve-tweede-luitenant voor speciale
                        13
diensten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps. Vijf maanden deed zij dit toen al omstreden werk,
waarbij zij kinderen onderbracht in pleeggezinnen en tehuizen. Daarna ging zij weer verder met haar
werk op de CISCA Groningen.
De start van de CICSA Groningen was primitief. De lessen werden gegeven in een oud café met de
               14
geur van verschraald bier. Het personeel bestond uit Marie Kamphuis als directrice en Anne Mattau
als medewerkster. De docenten werden voor de duur van de cursus ingehuurd. Marie vond het
belangrijk om ondanks dat de opleiding een protestantse achtergrond had, de leerlingen zo breed
                   15
mogelijk, zonder hokjes op te leiden.
Langzaam veranderde de situatie van de CICSA Groningen. In 1947 verhuisde de school naar een
oude lagere school en in 1949 ging een grote wens van Marie in vervulling toen de CICSA Groningen
                    16
los kwam van de CISCA Amsterdam. In de jaren vijftig werd gestart met de bouw van een nieuw,
eigen pand dat in 1954 gereed kwam. Weer vier jaar later, in 1958 veranderde de naam van de
opleiding naar ASCA: Academie voor Sociale en Culturele Arbeid.

Marie Kamphuis heeft de hele opleiding vorm gegeven vanuit haar eigen visie op het maatschappelijk
en sociaal werk. Zij haalde docenten van de universiteiten om lessen te geven in psychologie, kunst,
geschiedenis en sociologie. Haar doel was de opleiding en daarmee ook het vak naar een hoger,
zelfstandig niveau te sturen en het werk te professionaliseren. Toen zij begon werd maatschappelijk
werk gezien als een vorm van zending, geïnitieerd vanuit een geloofsovertuiging. Marie vertelde in
interviews graag over het ‘pannetje soep syndroom’, waar het maatschappelijk werk onder leed.
Maatschappelijk werk werd gezien als een manier om mensen en hun situatie, vanuit de overtuiging
van de maatschappelijk werker te veranderen door de morele waarden van de hulpverlener op te
dringen aan de hulpbehoeftige. Marie had andere ideeën over hoe het moest. Haar ideeën kwamen
voor een groot deel uit Amerika, waar zij tweemaal een aantal maanden verbleef.

Amerika
Op 25 december 1946 vertrok Marie Kamphuis naar Amerika voor een fellowship aan de New York
School of Social Work. Ze volgde er lessen en bezocht instellingen op het gebied van social work. In
Amerika leerde zij het, toen voor Nederland nieuwe idee, om uit te gaan van de mens en zijn/haar

10
  Inventarisnummers 159-161.
11
  Inventarisnummer 362.
12
  Kamphuis, Kijken in de spiegel van het verleden; veertig jaar avonturen in en om welzijnsland (Deventer 1986)
p. 42-44.
13
  Inventarisnummer 162.
14
  Kijken in de spiegel van het verleden p. 64.
15
  idem p. 65.
16
  idem p. 78.


                            4
probleem en niet vanuit een getheoriseerde versie van een probleem (zoals armoede en
hulpverlening). In Amerika ging men uit van cases, casussen of te wel van individuele situaties (social
casework). Daarbij leerde ze dat het gesprek het belangrijkste wapen van de maatschappelijk werker
was. Vanuit deze visie is de persoonlijkheid van de hulpverlener een belangrijk instrument. De
opleiding moest dus aandacht besteden aan het ontdekken van die eigen persoonlijkheid van de
       17
hulpverlener.
Marie Kamphuis probeerde bij terugkomst deze ideeën in de opleiding in te voeren. Het ging om twee
belangrijke principes. Ten eerste het social casework. Dit riep naast enthousiasme ook veel
tegenwerking op. Aan het invoeren van deze nieuwe denkwijze van hulpverlenen heeft ze veel tijd en
energie besteed. Mensen moesten anders opgeleid worden, maar daarvoor moesten de opleiders
anders geschoold worden. Dit kostte tijd. Ten tweede moest men leren om professioneel gesprekken
te voeren. Men was dat niet gewend, maar het was een wezenlijk onderdeel van het casework.
Vanaf de jaren vijftig ging het beter met casework in Nederland. In 1951 startte een aantal
hogescholen gezamenlijk een voorgezette opleiding. Deze opleiding was bedoeld om een selecte
groep maatschappelijke werkers op te leiden tot supervisoren die dan weer andere maatschappelijk
                      18
werkers kon begeleiden in het casework.

In 1954 ging Marie Kamphuis nogmaals naar Amerika. Ditmaal met een fellowship van de Verenigde
Naties. Haar standplaats was Chicago, maar ook deze keer reisde zij veel rond naar aan aantal
universiteiten en instellingen om hun programma’s en werkwijzen te bestuderen. Het ging tijdens deze
periode om het verdiepen van haar kennis over casework en het zoeken naar manieren om de
Amerikaanse werkwijze te vertalen naar een werkwijze die voor Nederland geschikt zou zijn.

Afscheid van het vak
In de jaren zestig begon het klimaat op de sociale academies te veranderen. Marie Kamphuis kon zich
in veel van de nieuwe inzichten best vinden, maar in veel ervan ook niet. Zij had het er soms moeilijk
mee. Daarbij kwam dat haar gezondheid haar in de steek begon te laten. Het werk werd haar te
zwaar. In 1970 besloot ze daarom, vervroegd, met pensioen te gaan en haar levenswerk achter te
laten. Dit betekende niet dat ze daarna niets meer deed voor het maatschappelijk werk. Marie
Kamphuis bleef lesgeven, lezingen houden, congressen bijwonen en in commissies plaatsnemen.

Nevenactiviteiten.
Naast haar werk als directrice van de CICSA/ASCA ontplooide Marie Kamphuis nog vele andere
activiteiten op het gebied van het maatschappelijk werk. De lijst is lang en waarschijnlijk niet compleet:
- bestuurslid Stichting Politieke Delinquenten, Groningen
- bestuurslid Volksuniversiteit Groningen
- bestuurslid Stichting Opbouw Groningen (provinciaal).
- voorzitter en bestuurslid Stichting Hervormd Kerkelijk Sociale Arbeid
- voorzitter Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Werk Groningen (1965-1973)
- voorzitter Stedelijke Welzijnsraad Groningen
- voorzitter Commissie Toezicht op T.B.S. voor de Mesdagkliniek.
- voorzitter Stichting voor Maatschappelijk Werk Groningen.
- adviserend lid Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk
- adviserend bestuurslid Diabetes Vereniging Nederland
- lid van de redactie van de Sociale Bibliotheek Serie
- voorzitter vereniging van Directies van Scholen voor Maatschappelijk Werk
- lid Landelijk Hervormde Jeugdraad
- lid Onderwijsraad.
- lid Commissie Onderzoek Maatschappelijk Werk (onder auspiciën van het ministerie van
 Maatschappelijk Werk en de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk) 1959-1966
- lid redactie Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk
- medewerkster Winkler Prins Encyclopedie
- lid van de commissie Ketelaar (1972)

Naast al deze bestuurlijke en adviserende functies was Marie ook actief met congressen en het geven
van lezingen en lessen. Zij bezocht hiervoor vaak het buitenland. Vooral in Duitsland en Zuid-Afrika
bracht zij veel tijd door. In deze landen werd zij ook gezien als een pionier en autoriteit op het gebied


17
   Kijken in de spiegel van het verleden, p. 90.
18
   Idem, p. 117.


                           5
van het social casework en werden haar theorieën op de scholen voor maatschappelijk werk
ingevoerd.

Naast alle werkzaamheden heeft Marie ook altijd veel gepubliceerd op het gebied van het
maatschappelijk werk. Aan het einde van deze inleiding staat een lijst van de belangrijkste publicaties
van Marie Kamphuis. Haar belangrijkste werk Wat is social casework? heeft in Nederland elf
(herziene) drukken gekend en was standaardwerk voor de opleidingen. Dit boek is ook in het Duits
vertaald. Verder schreef Marie columns, artikelen en recensies in diverse tijdschriften. Zij heeft grote
invloed uitgeoefend. De betekenis van haar werk werd in etappes “herontdekt”. Rond 1985 haalde
Herman Nijenhuis haar over om voor het Tijdschrift voor Agologie haar herinneringen op schrift te
zetten. In 1989 werd haar naam verbonden aan de Marie Kamphuis Stichting die zich inzette voor de
vestiging van een bijzondere leerstoel ‘Grondslagen van het Maatschappelijk werk’.

Interesses
Naast haar werk had Marie Kamphuis een aantal persoonlijke interesses. Zij hield veel van kunst,
poëzie en toneel. Zij schreef vanaf haar jeugd gedichten en later als volwassene ook nog onder de
naam Frederike van der Vegte. Haar werk is nooit gepubliceerd, op een enkel gedicht in een tijdschrift
  19
na. Daarnaast schreef ze teksten voor het liedboek Eva waar ben je? Een liedboek met liederen
voor religieus gebruik.

Religie was haar tweede passie. Na een streng gereformeerde jeugd maakte Marie Kamphuis in 1945
bewust de keuze om over te stappen naar de Hervormde Kerk. Zij publiceerde een aantal artikelen
over het geloof en werd zeer actief in het kerkelijk leven in Groningen. Dit deed zij door lid te worden
van de Stichting Kring Heilige Geestkapel, een stichting met als doel de bevordering en ondersteuning
van, onder toezicht van de Hervormde Gemeente Groningen, te houden godsdienstoefeningen met
een bijzonder liturgisch karakter. Binnen deze stichting was er speciale aandacht voor feministische
theologie. En daar ging Marie’s aandacht naar uit. Onderdeel van de stichting was de werkgroep
Feministische Theologie Groningen, een oecumenische werkgroep die de opdracht had met
liturgievernieuwing bezig te zijn; het doel was om nieuw inzicht te krijgen op veel wat in de Bijbel staat,
een boek dat in een patriarchale wereld ontstond, altijd door mannen is uitgelegd en waarin vrouwen
meestal een afgeleid bestaan hadden. De werkgroep ging op zoek naar een nieuwe verhouding
tussen man en vrouw en probeerde toe te leven naar een samenleving waarin vrouwen en mannen,
gelijkwaardig, het beeld van God weerspiegelen. Dit kwam tot uiting in diensten en vieringen in
Feministisch Theologisch Perspectief in de Martinikapel in Groningen. Marie Kamphuis was daar tot
1996 actief.

In het kader van deze feministische inslag van de theologie voelden vier dames de behoefte om
samen een groep te vormen: ‘de damesbende’ ook wel ‘bende van vier’. Deze groep Groningse
vrouwen, bestaande uit Aleid van Hasselt, Bertje Jens, Marijke Koijck-de Bruijn en Marie Kamphuis
schreven samen artikelen over allerlei onderwerpen uit de feministische theologie. Na de publicatie
van een artikel over de positie van de vrouw in de Bijbelse en kerkelijke teksten, onder andere in de
teksten van de kerkliederen, in Hervormd Nederland, februari 1981: ‘Het liedboek der kerken blijft
steken in mannelijke sfeer’ (oorspronkelijke titel: De vrouw en het liedboek) werd dat hun belangrijkste
richtpunt.
Dit artikel riep veel en vooral heftige reacties op. In Hervormd Nederland werd deze discussie in de
vorm van ingezonden brieven uitgevochten. Uit de reacties bleek dat ze een controversieel punt
aangesneden hadden. Ze besloten om op het onderwerp door te gaan en vrouwen op te roepen om
hun eigen kerkliederen te schrijven vanuit een vrouwelijk perspectief. Dit leidde tot de publicatie van
het liedboek Eva’s lied, samengesteld door Marijke Koijck-de Bruijne (deel 1 Kampen 1984, deel 2
1988), met daarin het lied ‘Eva, waar ben je?’ dat is geschreven door Marie Kamphuis.

Laatste levensjaren
Voor haar zeer actieve leven en al haar verdiensten kreeg Marie Kamphuis twee onderscheidingen.
Als eerst werd zij in 1960 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 1975 kreeg zij de
erepenning van de stad Groningen.
Vanaf 1990 liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek. Zij trok zich wat meer terug uit het
actieve leven. In januari 2001 werd de situatie zo slecht dat zij moest verhuizen naar Huize
Westerholm, een zorgcentrum in Haren, waar zij op 9 januari 2004 stierf.

19
   Inventarisnummer 51 en 118.


                           6
Marie Kamphuis heeft een zeer actief professioneel leven geleden, haar privé-leven was minder
gelukkig al heeft ze daar heel weinig mensen ooit iets van laten zien of weten. Zij leefde haar leven als
een vrouw met ambitie en met een missie.

Chronologie
23-10-1907    Geboren als deel van een tweeling
1917-1920    Christelijke Mulo Zwolle
1920-1923    Christelijke HBS Zwolle
1923-1926    Meisjespensionaat te Amsterdam, Opleidingsschool voor christelijk-maatschappelijke
         arbeid (Diakonessenschool)
1926-1932    Thuiswonend, zorg voor het huishouden
1928-1932    Verloofd
1932-1935    Opleiding voor maatschappelijk werk aan de CICSA (Centraal instituut voor Christelijk
         en Sociale Arbeid) te Amsterdam
1935       Aanbod om naar Indië te gaan als Indisch Secretaresse voor de Federatie van
         Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en meisjes. Afgeslagen.
1935-1937    Medewerkster Instituut voor Jeugd en Ontwikkelingswerk bij de Centrale Vereniging
         voor de Opbouw van Drenthe te Assen
1937-1943    Leidster praktisch werk, na anderhalf jaar adjunct-directrice CICSA
1945       Tweede luitenant militair gezag bij het Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps
1943-1970    Directrice CICSA/ASCA Groningen
1946-1947    Studieperiode aan de New York School of Social Work (later Columbia University NY)
        – fellowship
1947-1972    Meermalen lid van de officiële delegatie naar de congressen van de IASW en IASSW
        (Parijs, Rome, Athene, Washington, Helsinki etc.)
Vanaf 1950   Verschillende gastdocentschappen in Duitsland. O.a. 1953 (5 weken) Bremen
Vanaf 1950   Diverse lezingen in Duitsland (Bremen, Burgsteinfurt 1950, Stuttgart 1951, Heidelberg
        1955, Bad Honnef 1956, Würzburg 1957, Bad Königstein, Berlijn 1972, Hamburg,
        Ludwigsbrug etc.)
1950-1970    Deelname aan seminars UN (Wenen, Edinburgh, Amersfoort)
1954-1955    Studieperiode School of Social Service Administration, University of Chicago,
        fellowship United Nations met studiebezoeken aan Washington D.C., Nashville,
        Denver, Salt Lake City, Los Angeles, San Francisco, Berkley, Seattle, Minneapolis, St
        Paul
1955      Nationale conferentie van Social Work, San Francisco (voordracht)
29-4-1960    Benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau
Jaren 60    Docent speciale cursus International Institute Social Studies Den Haag, onderwerp:
        Interviewing en Community Development
1962      Gastdocente en voordrachten – Universiteiten Pretoria, Stellenbosch, Kaapstad Zuid-
        Afrika. (juli tot september)
1970      Op medische gronden gepensioneerd
1973-1974    Buitendocent/supervisor van de Voortgezette opleiding voor beroepen op sociaal-
        pedagogisch terrein, Groningen
1975      Erepenning van de stad Groningen
1978-1981    Docente/supervisor van de Academie voor Gezondheidszorg Noord Nederland,
        Groningen.

Het archief
Marie Kamphuis heeft tijdens haar leven besloten haar persoonlijk archief aan het IIAV te schenken.
Zij maakte zelf al een schifting van haar persoonlijke documenten. Zo heeft zij bij een aantal
archiefstukken briefjes geschreven met daarop aanwijzingen over de inhoud of het belang van de
stukken. Daarbij heeft zij ook aangegeven dat zij een aantal stukken bewust heeft vernietigd. Het gaat
hierbij om brieven van haar ouders. Zij vond deze niet van belang. Het grootste deel van het archief
kwam in 2001 (ca. 6 meter). De rest kwam na haar dood in 2004 (1,5 meter). Los van de
aantekeningen was er geen chronologie of indeling in de stukken aan te treffen. De indeling is
gemaakt door de archiefbeschrijver. Tijdens het beschrijven zijn enkele dubbele exemplaren van
stukken uit het archief gehaald en vernietigd. Het archief bevat naast geschreven en gedrukte stukken
ook veel foto’s en enkele geluids- en beeldbanden.
Na bewerking is de omvang van het archief 5,75 m.                          7
Bibliografie Marie Kamphuis
 Luyken, Jan, Een bloemlezing uit zijn gedichten (Baarn [1934]). Samengesteld en ingeleid door
  Marie Kamphuis, Libellen-serie 43.
 Kamphuis, Marie, ‘Hebben wij van het Amerikaansche maatschappelijk werk te leren?’ in:
  Wending 2 (1947) 3, p. 189-194.
 Kamphuis, Marie en Martin M. Gleisner, ‘Social work in Postwar Holland’ in: Journal of social
  casework 28 (1947) afl 7 p. 249.
 Boer, Jo, Marie Kamphuis en A.C.C. Nijhoff, Maatschappelijk werk op het platteland. Enkele
  aspecten van taak en functie der plaatselijke maatschappelijk werkster ten plattelande (Alphen
  aan den Rijn 1949).
 Kamphuis, Marie, Wat is social casework? (Alphen aan den Rijn 1950).
 Kamphuis, Marie e.a., Helpen als Ambacht (Baarn 1953).
 Kamphuis, Marie, Studie verricht van 12 augustus tot 22 juli 1955 in de United States of America
  in het kader van het "United Nations Social Welfare and Scholarships Programme" over het
  onderwerp "Methods of teaching and training for social casework”: eind-rapport (Den Haag 1955).
  Ministerie van Maatschappelijk Werk.
 Kamphuis, Marie, ‘Verkenning op een vertrouwd, onbekend terrein’, in: Wending 11 no 10/11 (Den
  Haag december 1956-januari 1957).
 Kamphuis, Marie, ‘Sozialschwierige Familien’ in: Soziale Arbeit: Deutsche Zeitschrift für soziale
  und sozialverwandte Gebiete 6 (1957) afl. 3 p. 97.
 Kamphuis, Marie, P.C. Kuiper, P.E. Boeke en W. Goudsmit, Schuldgevoelens (Lochem 1958).
 Kamphuis, Marie, Vaart en tucht ( Lochem 1958).
 Kamphuis, Marie, ‘Ruimtevaart: vijftien jaar opleiding en werk’ in: M. Kamphuis e.a., Om de
  leefbaarheid van het bestaan (Lochem 1959), p. 11-47.
 Kamphuis, Marie, W. Goudsmit, A. Kadushin e.a., ‘Om de leefbaarheid van het bestaan’ (Lochem
  1959).
 Kamphuis, Marie, Onmaatschappelijkheid als menselijke en maatschappelijke “minus-variatie”.
  Voordracht ter gelegenheid van derde lustrum van de CICSA te Groningen (Groningen 1959).
 Social work in a changing world: tenth international conference of Social Work (Rome 1961) met
  bijdrage van Marie Kamphuis.
 Kamphuis, Marie, Responsibilities and problems of social work today (Groningen, 1962). Paper
  presented at a conference held at the Ecumenical Institute Bossey July 1962 and at a meeting of
  the Association of Social Workers in the Cape Province (S.A.) at Capetown, August 1962.
 Kamphuis, Marie, Die personliche Hilfe in der Socialarbeit unserer Zeit. Eine Einfuhrung in die
  Methode der Einzelfalhilfe fur Praxis und Ausbildung (Stuttgart; eerste druk, 1963).
 Kamphuis, Marie, Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen. Het casework-experiment in
  het Family Centered Project in St. Paul (Alphen aan den Rijn 1963).
 Kamphuis, Marie, Het avontuur in St. Paul naar het Casework Notebook (Alphen aan den Rijn
  1963).
 Kamphuis, Marie, ‘Beroepscode en methode’ in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk (1965) p.
  422-425.
 Kamphuis, Marie, ‘Functies en verantwoordelijkheden van het maatschappelijk werk vandaag’ in:
  Professionele Maatskaplike werk, red. G. Cronjé (Pretoria 1965).
 Kamphuis, Marie, ‘Arbeit mit Problemfamilien’ in: Soziale Arbeit: Deutsche Zeitschrift für soziale
  und sozialverwandte Gebiete 15 (1966) afl. 6 p. 260.
 Kamphuis, Marie, Methodische perspectieven in het werk met geestelijk gehandicapte jongeren
  (Groningen 1969).
 Kamphuis, Marie, Sociale actie nu?! (Lochem 1970).
 Kamphuis, Marie, Tegen de draad in: opstellen over de ontwikkelingen in de jaren zestig en
  perspectieven voor de jaren zeventig in sociale dienstverlening en opleiding (Lochem 1972).
 Reid, J. en H. ten Holt, Het taakgerichte systeem: theorie en praktijk van de taakgerichte
  benadering in de sociale dienstverlening (Deventer 1982). Voorwoord van Marie Kamphuis.
 Perlman, Helen Harris en H.G. Nijk, De relatie (Deventer 1982). Voorwoord van Marie Kamphuis.
 Kamphuis, Marie, ‘Kijken in de spiegel van het verleden’ 1 t/m 10, in: Tijdschrift voor agologie 84-
  4, 84-5, 84-6, 85-1, 85-2 85-3 85-6, 86-1, 86-2 en 86-3 (1984-1986).
 Kamphuis, Marie, Kijken in de spiegel van het verleden: veertig jaar avonturen in en om
  welzijnsland (Groningen 1986).


                         8
  Kamphuis, Marie, ‘Licht en liefde op het platteland’ in: Tijdschrift voor huishoudkunde 9 (1988), 3
  en 4, p. 81-90.
  Kamphuis, Marie, ‘Persoonlijk commentaar’ [op een artikel van Peter Heeman] in: Tijdschrift voor
  Agologie 89-2 (1989) p. 154-158.
  Kamphuis, Marie, ‘Leerstoel maatschappelijk werk?!’ in : Tijdschrift voor Agologie 90-4 (1990), p.
  349-352.
  Jagt, Nel en Marie Kamphuis. Interview met een pionier van het maatschappelijk werk (Utrecht
  1990).
  Kamphuis, Marie. ‘Ingezonden brief over column van J.A.A. van Doorn 21-6-1990’ in: NRC-
  Handelsblad 28-6-1990.
  Kamphuis, Marie, Avondrood (Groningen 1999).
  Kamphuis, Marie, De “eigen identiteit” van het maatschappelijk werk (Groningen z.j.).
  Kamphuis, Marie, Neue Perspektive in der Arbeit mit Problemfamilien (Groningen z.j.).
  Kamphuis, Marie en S. de Blaauw, ‘Paastijd in Martinikerk’ in: Groninger Kerkblad (z.j.).

Publicaties over Marie Kamphuis

  Nel Jagt, Marie Kamphuis. Interview met een pionier van het maatschappelijk werk (Utrecht: SWP,
  1990).
  Radboud Engbersen en Thijs Jansen, Armoede in de maatschappelijke verbeelding (1945-190)
  Een retorische studie. (Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese Uitgevers, 1991).
  ‘Ischa Meijer interviewt Marie Kamphuis. Verkorte bewerking van een interview op de VPRO-radio
  uitgezonden op 6 en 13 oktover 1993.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector (November 1993) 47.11,
  8-15.
  Berteke Waaldijk, Het Amerika der Vrouw. Sekse en de geschiedenis van het maatschappelijk
  werk in Nederland en de verenigde Staten (Groningen: Wolters Noordhoff, 1996).
  Berteke Waaldijk, ‘Marie Kamphuis en de wijde wereld van het maatschappelijk werk’ in: Berteke
  Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan, eds. Honderd jaar Sociale Arbeid. Portretten
  en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk (Assen: Van Gorcum, 1999).
  Anoushka Boet en Berteke Waaldijk, ‘”Dort ansetzen wo der Klient ist.” Marie Kamphuis und die
  Professionalisieriung der Socialen Arbeit in Holland (Niederlande)’ in: Sabien Hering & Berteke
  Waaldijk, eds. Die Geschichte der Socialen Arbeit in Europa. Wichtige Pionierinnen und ihr
  Einfluss auf die Entwicklung internationaler Organisationen. (Opladen: Leske & Budrich, 2002) 43-
  50.
  Jan Willem Duyvendak, Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo
  Boer. Marie Kamphuis Lezing 2001 (Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002).


Afkortingen

CICSA Amsterdam       Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Amsterdam
CICSA Groningen       Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Groningen, werd later
ASCA
ASCA            Academie voor Sociale en Culturele Arbeid
SSRMW            Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen
NVMW            Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers
                          9
INVENTARIS

Algemeen

Agenda’s

1-9     Agenda’s. 1934-2004. 37 delen
      1. 1934-1943. 10 delen
      2. 1945
      3. 1954, 1954/1955. 2 delen
      4. 1958
      5. 1964
      6. 1970
      7. 1985-1994. 10 delen
      8. 1995-2004 (tweemaal 1999). 11 delen


Persoonlijk leven

Correspondentie

9-21    Ingekomen brieven. Alfabetische geordend op afzender. 1923-2004. 13
      omslagen
      9. Amerika, Ton en Bertha 1999 en z.j. (4)
         Andel, Else van 1978 (1)
         Bakker, Hansje 1923 (1)
         Bakker, Justina (Juus) (directrice van CICSA Amsterdam, met
         oorkonde van de benoeming tot officier in de orde van Oranje-
         Nassau 1952; zie voor oorkonde omslag groot formaat) 1932,
         1935, 1940, 1942-1946, 1948, 1952, 1961 (12)
         Barger, Mary (bestuurslid CICSA Amsterdam en algemeen
         secretaresse YWCA) 1940, 1962, 1967 (3)
         Benthem-Elgersma, Hinke van 1992, 1994 (2)
         Bijlsma, Elly 2001 en z.j. (4)
         Bijma, Janny 1991 (1)
         Blaauw, Sible de (zie Nauta)
         Boer, Jo (directrice Opbouw Drenthe) 1949, 1961, 1983, 1985 (5)
         Borbey, Lena 1992 (1)
      10. Bos-de Jong, Eelkina 1997, 1999, 2001-2003 en z.j. (12)
         Bregje … z.j. (1)
         Broersma-Bosma, Tine 1996, 1997, 1999, 2001 en z.j. (5)
         Brouwers-Willems, Cootje 1999, 2003 en z.j. (3)
         Bruijne, Marijke de 1982, 1993, 1996-1999, 2001 en z.j. (17)
         Bruijne, Truus de 1986 (1)
         Buitink, Jaap 1999 (1)
         Campfens, Mies (IISG) 1993 (1)
         Copius Peereboom-Wijnholds, Janny 1996-1999, 2003 en z.j. (10)
         Corina …. 1989, 1992, 1994-1997, 1999, 2001-2003 (13)
         Cowan-Boer, Truus (zus van Jo Boer) 1999 (1)                   10
   Cramer, Jaap (directeur Opbouw Drenthe) 1939, 1986 (met
    antwoord van Marie Kamphuis) (2)
11.  Deichmann, Christa 1973, 1989 (2) Duits
   Dijkstra, Hilda 2000 en z.j. (9)
   Dijkstra, Klaske 1967, 1977, 1988, 1994, 1999, 2000 (7)
   Dozy-Wijngaard, Fok(je) en Victor 1996, 1997, 2001 en z.j. (4)
   Drillich, P.A. 1970 (1)
   Dulk-Stadig, Aafke den 1999, 2001 (3)
   Ebels-Huisman (Commissaris van de Koningin, Groningen) 1946
    (1)
   Funke, Else 1987 (1)
   Gerbracht, G. 1997 (1) Duits
   Geyn, Marianne van de (zie Nijenhuis)
   Gootjes, Annemarie 1992 (1)
   Gregoor, Nol 1953 (1)
   Greul, Dr. 1958 (1)
   Groof-van de Horst, Ina de 1995, 1998-2002 (6)
   Haas, Dina de, 1997-2003 (14)
   Haas, Henny de 1993, 1998, 1999 (3)
   Hamilton, Gordon 1951, 1953 (2) Engels
   Harry en Riet (Croon?) 1997-2003 en z.j. (16)
   Hasselt, Aleid van 1996-2004 en z.j. (11)
   Heeckeren van Mierlo, K.E. Baron van 1983 en z.j. (3)
   Hemert, Kees van 1996 en z.j. (2)
   Herman, Stefaan z.j. (1)
   Henss, Käthe 1997 (1) Duits
   Hike … 1992 (1)
   Hofmeijer, Lorraine 1991 (1) Zuid-Afrikaans
   Hogenbirk, Jolande 1994 (1)
12.  Hollis, Florence 1951, 1954, 1965, 1966, 1970, 1972, 1974, 1976-
    1983, 1985-1987 en z.j. (36) (met concepten van brieven van
    Marie Kamphuis aan F. Hollis) Engels
   Holman, J.H.M. (Jo) 1983 (1)
   Holwerda, Fenny 1999 (1)
   Hon, Joh. Ten 1936 (1)
   IIAV 1996, 2000 (3) (over de schenking van het persoonlijk archief
    van Marie Kamphuis aan het IIAV)
13.  Jagt, Lou en Nel 1983, 1984, 1989-2004 (145)
14.  Jellema, C.O. (Cor) 1977-1979, 1982, 1983, 1985, 1990,
    1992-1997, 1999, 2000, 2002, 2003 en z.j. (27) (dichter, met
    brief van zijn partner Hans uit 1989 over de breuk tussen hem en
    Cor en een manuscript met gedichten en verhalen van Jellema)
   Jens, L.F. (Bertje) 1994, 1995, 1997-2003 (29)
   Jongh, Jan de (directeur Sociale Academie Amsterdam) 1983,
    1985, 1986 (4)
15.  Jong-Renkema, W.G.T. de 1992 (2)
   Kal, Gerard 1986 (1)
   Kendall, Katherina A. 1997, 1998 (2) Engels
   Khonen, Johan 1999 (1)
   Klann, Corinne 1948 (1) Engels


              11
  Koninklijk huis 1939, 1959 (2) (uitnodigingen)
  Kramer, Truus 1989, 1999, 2001-2003 (5)
  Krause-Lang, Martha 1992, 1993 (3)
  Kruithof, Anita 2002 en z.j. (2)
  Kuiper, P.C. z.j. (1)
  Laan, Geert van de 1992-1996, 1998, 2000, 2001 (11)
  Lafler, Hazel K. 1947 (1) Engels
  Leclerq, Liesbeth (zie Schulte Nordholt)
  Lena … 1964 (1) Zuid-Afrikaans
  Lettinga, Dout 1978, 1887-1990, 1992-1994, 1997, 1999-2002
   (16)
  Lietz, Gertrud 1977 (1) Duits
  Looyen, C.A. (Annie) 1996, 1998, 1999, 2001 en z.j. (7)
  Lotmar, Paula 1989 (1) Duits
  Machia … 1976, 1983 (2) Engels
  Margaret …1985 (4) Engels
  McBeth, Phoebe 1987 (2) (vriendin van Florence Hollis) Engels
  Mettau, Annie 1955, 1977, 1988, 1999, 2002, 2003 en z.j. (17)
  Middelkoop-Koning, Cornelia 1975, 1993, 1997-2003 en z.j. (19)
16. Modersohn, Tille en Käthe Rimbach 1953, 1954, 1958-1961,
   1978, 1986-1988, 1990, 1991, 1994-1998 en z.j. (35) (met foto’s
   van Tille Modersohn) Duits
  Mos, D. de 1997 (1)
  Müller, C. Wolfgang 1983, 1987, 1988 en z.j. (4) Duits
  Nauta, Jan en Sible de Blaauw 1994, 1995, 1997-2003 en z.j.
   (18)
  Németh, Judith z.j. (1)
  Neuffer, Manfred 1988-1993 en z.j. (17) Duits
  Nieboer, Janny 1988 (1)
  Nijenhuis, Herman en Marianne van de Geyn 1983, 1985-1988,
   1990, 1996, 1998, 2001-2003 en z.j. (18)
  Nijhoff, Mary 1978 (1)
  Noë-de Boer, Bonk 1972, 1997, 2003 (5) (met brief van Marie
   Kamphuis aan Noë-de Boer 1972)
  Ongerboer, Nel 1950 (2)
  Oosten, Betty van z.j. (1)
  Oosterom, Co 1997 en z.j. (2)
  Ophem, Annemieke van 1986, 1988, 1996-2003 en z.j. (18)
  Overton, Alice 1966, 1968, 1972-1975, 1977 (14)
  Petri, Meta 1988 (1)
17. Praag, Charlotte van 1999, 2000, 2002 (3)
  Pünder, Marianne 1956 (1) Duits
  Ria (Kloppenburg?) en Bia (Huizenga?) 1977, 1988, 1994, 1996,
   1998-2003 en z.j. (25)
  Riet, Nora van 1997-1999 (3)
  Rimbach, Käthe (zie Tille Modersohn)
  Rinke … 1946 (1)
  Robinson, Virginia P. 1947 (2)
  Roeli (Gans?) 1974, 1977, 1988, 1995-2003 en z.j. (17)              12
  Roland Holst, Henriette 1946 (4) (correspondentie over het
   schrijven van een lekenspel door Roland Holst voor het 20-jarig
   bestaan van CICSA Amsterdam met een exemplaar van het
   lekenspel en een exemplaar van de tekst ‘Belijdenis’ van Roland
   Holst)
  Ruth en Wim (Ietswaart?) 1997, 2002 en z.j. (9)
  Schipper-Veenstra, Grietje 1998 (1)
  Schmidt, Julianna 1973, 1977-1979, 1984, 1987-1989, 1991,
   1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001 en z.j. (20) Engels
  Smith, Marjorie J. z.j. (1) Engels
  Schouten-Voors, W.J. (Miems) 1972, 1997, 2002 en z.j. (6)
18. Schulte Nordholt, Henk en Liesbeth Schulte Nordholt-Leclerq
   1946, 1985-1990, 1996 (17) (met een brief van Miep Stuyver
   over haar relatie met Henk Schulte Nordholt (1935), een brief
   van N.B. Tenhaeff over de aanbeveling van Schulte Nordholt
   voor een studie Geschiedenis door Marie Kamphuis (1939), een
   geboortekaartje van een kleindochter van Schulte Nordholt
   (1997), correspondentie met Liesbeth Leclerq na het overlijden
   van Schulte Nordholt (1999-2002) en foto’s van Henk Schulte
   Nordholt)
  Schulte Nordholt, J.W. (Wim) 1983, 1986, 1988 (4)
  Schwarzwälder, H. 1971, 1975, 1992 (3) Duits
  Scoffer, Jo (secretaresse Marie Kamphuis vanaf 1959) 1997 (1)
  Seekles, Paula en Johan Gessel 1999 en z.j. (2)
  Slotemaker-de Bruin, Wil (SdB) 1998-2003 (10)
19. Sluis, Wim van de 1999-2003 en z.j. (13)
  Strikwerda-van Dam, G.H. (Geertje) 1992 (1)
  Swaan, W. (Mieneke) 1994, 1998-2001, 2003 (8)
  Tägert, Ilse 1967, 1970, 1987, 1988, 1990-1992, 1995, 1996,
   1998-2000 (17) Duits
  Theron, Erika 1963, 1968, 1972, 1980, 1981 (6) Zuid-Afrikaans
  Tichelaar, Bets 2000 (1)
  Tilly (van der Jeugd-Heymans?) 1993, 1994 (2)
  Tonckers, Anneke 1996 (2)
  Toos … 1994 (1)
  Vanderwall, Jan en Mies 1988 (1)
  Veen-van der Wael, I. (Ines) 1996, 1997, 2001, 2003 en z.j. (5)
  Vegter-Hofman, Dikkie 1990, 1992, 1995, 1997-2003 en z.j. (20)
  Veld, Elske ter 1994 (1)
  Velde, S.G. te 1980 (1)
  Vellenga, Laura 1936 (1)
  Verhoeff-Westers, E. (Betsy) 1994 (1)
  Verwey-Jonker, H. 1988 (1)
20. Vlaeminck, Hilde 1995, 2002 (6)
  Vogel, Josephine 1995-1997, 1999-2003 en z.j. (27)
  Voor, Christa van 1999 (1)
  Vrij, Hetty 1970 (1)
  Waaldijk, Berteke 1990, 1994, 1996-2002 en z.j. (21)
  Walstra, Anke 1996, 1999, 2001-2003 (6)
  Werkman, Hans 2001, 2002 (2)


              13
      Wessel, Elisabeth 1972, 1997 (2) Duits
      Westerholm z.j. (9) (het verzorgingshuis waar Marie Kamphuis
       haar laatste jaren doorbracht)
      Wijngaard, F. 1993, 1995 (2)
      Wil (Bruinslot?) 1996-2001 en z.j. (7)
      Windig-de Boer, Rinske 1985 (1)
      Winkel, Matteke 1996-2003 en z.j. (19)
    21. Overige ingekomen brieven en kaarten van onleesbare of
      anonieme afzenders (1936, 1946, 1956, 1957, 1977, 1988, 1994,
      2001) , geboortekaartjes (2000, 2001), overlijdensberichten (1996,
      2002) en felicitatiekaarten voor haar 90ste verjaardag 1997 (26)

22-37  Correspondentie met familieleden. 1918-2003. 16 omslagen
    22. Brieven van haar ouders 1922-1926, 1943, 1945, 1954 (40)
    23. Brieven van Marie Kamphuis aan ouders 1919, 1923-1925, 1933,
       1942, 1945, 1947, 1948, 1954-1955 (91).
    24. Brieven van Jo(pie) Kamphuis 1922-1924 (15) (tweelingzus van
       Marie Kamphuis), met brieven van Marie Kamphuis aan Jopie
    25. Brieven van Mej. C. Monnik 1924 (13) (directrice Christine
       Hermineschool, Zetten aan de ouders van Marie Kamphuis over
       de ziekte van Jo Kamphuis)
    26. Overlijdensbericht (7 mei 1924) en condoleance brieven aan Marie
       Kamphuis na overlijden van Jo Kamphuis 1924 (6)
    27. Brieven van Juffrouw Klinkert 1923-1924 (directrice van
       Opleidingsschool voor Christelijk-Maatschappelijken Arbeid,
       Amsterdam waar Marie Kamphuis intern verbleef)
    28. Brieven van haar broer Gerrit Kamphuis 1918, 1922-1926, 1929,
       1931, 1940, 1944-1950, 1974, 1977, 1984 (39)
    29. Brieven van Marie Kamphuis aan Gerrit Kamphuis en zijn vrouw
       Betty Kamphuis-Simons Cohen 1919, 1924-1926, 1928-1932,
       1934-1937, 1941-1950, 1954, 1955, 1998 en z.j. (90)
    30. Brieven van haar broer Jan-Willem (Wim) Kamphuis en zijn vrouw
       Anita Kamphuis-England 1930, 1945, 1951, 1996- 2002 en z.j.
       (23)
    31. Brieven van haar nicht Gwynn van Seenus-Kamphuis 1971, 1987,
       1991, 1992, 1994-2002 en z.j. (15) (met video uit 1995 van
       Guinevere van Seenus, dochter van Gwynn, in een modeshow in
       Parijs)
    32. Brieven van haar neef en zijn vrouw Jan Willem en Pamela
       Kamphuis 1997, 1998, 2003 en z.j. (4)
`    33. Brieven van haar nicht en haar man Dosithee en Gerald Randall-
       Kamphuis 1998, 1999 en z.j. (5)
    34. Brieven van haar neef en zijn vrouw Peter en Bibett 1997-2003 en
       z.j. (16)
    35. Brieven van haar nicht en haar man Henk en Mancy van
       Wagtendonk 1996, 1998-2003 en z.j. (19)
    36. Brieven van haar nicht Carolien Eijkelboom 1999-2003 (13)
    37. Brieven van haar neef en zijn vrouw Eric en Eva Kamphuis-Kipp
       1993, 1995, 1998-2002 en z.j. (31)                  14
Identiteitspapieren

38      Uittreksel uit het geboorteregister 1925, rijbewijzen uit de periode 1926-
       1996 (8), internationaal rijbewijs 1938, distributie stamkaart 1939,
       persoonsbewijs 1941 en drie paspoorten uit de periode 1946-1997. 1
       omslag

Onderscheidingen

39      Fotoalbum, krantenartikelen, oorkonde en penning met betrekking tot
       de erepenning van de stad Groningen ontvangen op 3 oktober 1975. 1
       omslag

40      Stukken betreffende de benoeming tot Officier in de orde van Oranje-
       Nassau, inclusief onderscheiding. 1960. 1 omslag
       NB. Zie voor de oorkonde van de benoeming omslag groot formaat.

41      Vaantje van de Rotary Groningen. ca 1952 1 stuk
       NB. Met aantekening van Marie Kamphuis: vlaggetje Rotary, 1e keer
       dat een vrouw in deze club een causerie hield, begin jaren 50.

Familie
Zie voor correspondentie met familieleden inventarisnummers 22-37.

42      Foto’s van familieleden, vakanties en bijeenkomsten: het ouderlijk huis
       in Zwolle, Miep en Joop 1908, 1911-1913, 1920, moeder met Herman
       1913, grootouders Treep 1918, zomervakantie Noordwijk aan Zee
       1918, vakantie Wijk aan Zee 1919, schoolfeest HBS 1921, familiefoto
       1923, vakantie Noordwijk 1925, Gerrit 1925, Herman en Wim 1926,
       ouders in Bad Ems 1927, 1930, zomervakantie Boskoop 1929, Mancy
       Kamphuis 1940, huwelijk Gerrit en Betty 1945, Wim 1946, Gerrit 1947,
       1948, 45-jarig huwelijksfeest ouders 1950, familiereünie 1992,
       verjaardagsboekje 1997 en familie in Amerika 1988 en 1999. 1908-
       1999 en z.j. 1 omslag

43      Foto’s van het personeelsfeest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
       van het familiebedrijf van de familie Kamphuis, Kamphuis
       Bouwmaterialen 1944, foto’s van de opening van enkele nieuwe
       bedrijfspanden, fotoboekje 65-jarig bestaan van het bedrijf 1949, een
       exemplaar van het bedrijfsblad Kamphuis Kroniek juni 1968 en een
       exemplaar van de jubileumkrant ter gelegenheid van het 100-jarig
       bestaan van het bedrijf 1984. 1944-1984. 1 omslag

44      Teksten door Gerrit Kamphuis geschreven, met artikelen uit de
       tijdschriften; Opwaartsche wegen; Christelijk letterkundig tijdschrift,
       Juffrouw Idastraat; huisorgaan van het Nederlands Letterkundig
       Museum, Nieuw Letterkundig Magazijn, Tijdschrift voor taal- en


                     15
      letterkunde, De boekenwereld: tijdschrift voor boek en prent, De nieuwe
      taalgids, Jaarboek Genootschap Amstelodamum, Spiegel der letteren,
      Het korenland en Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse
      letterkunde. 1937 (2), 1970, 1973, 1974 (2), 1975 (2), 1979 (3), 1981
      (2), 1985, 1987 (2), 1988 (1) en z.j. 18 stukken

45     Artikelen en krantenartikelen over Gerrit Kamphuis met publicatielijst en
      CV. 1954, 1991 en 1993. 1 omslag

46     Overlijdensberichten van familieleden van Marie Kamphuis en
      toespraak van Marie Kamphuis uitgesproken bij de begrafenis van
      Betty Kamphuis-Simons Cohen. 1954, 1967, 1975, 1985. 1 omslag

47     Notariële akte over een schenking van studiegeld aan Gerrit Kamphuis
      en Marie Kamphuis door ouders. 1940. 1 omslag

48     Menukaart voor het 45-jarig huwelijksfeest van de ouders van Marie
      Kamphuis. 1950. 1 omslag


Jeugd

49     Stukken betreffende de jeugd van Marie Kamphuis: het geboortekaartje
      van Marie en Johanna Gesina Kamphuis 23 oktober 1907, een
      vakantiedagboek van Gerrit en Marie Kamphuis over een vakantie in
      Apeldoorn 1919, schriftje door Marie Kamphuis geschreven ca. 1919
      over het damspel: ‘Het Damspel: beknopte handleiding der damtheorie’
      en handtekeningen van Willem Mengelberg, Catharina van Rennès en
      Aaltje Noorderwier-Reddingius ca. 1925. 1 omslag

50     Fotoalbum met jeugdfoto’s van Marie Kamphuis 1923-1925 en een
      losse foto van Marie Kamphuis 1923. 1 omslag

51     Gedichten door Marie Kamphuis geschreven (19). 1925-1927 en z.j. 1
      omslag
      NB. Voor gedichten die Marie Kamphuis geschreven heeft in haar
      volwassen leven zie inventarisnummer 118.

Opleiding

52     Stukken betreffende de Christelijke school voor MULO Zwolle met
      onder andere een rapport en een foto van haar schoolklas. 1917-1920.
      1 omslag.

53     Foto’s betreffende de HBS-tijd van Marie Kamphuis in Zwolle. 1920-
      1923. 1 omslag

54     Informatiebrochure Opleidingschool voor Christelijk-Maatschappelijken
      Arbeid (school uitgaande van de Nederlandsch Hervormde
      Diakonessen-inrichting), De Lairessestraat 114/116 Amsterdam 1923-


                    16
    1925, een uitzetlijst voor deze kostschool, een prijslijst van de
    leermiddelen die Marie Kamphuis nodig had voor het schooljaar 1923,
    het rapportboekje van Marie Kamphuis voor de schooljaren 1923/1924
    en 1924/1925, foto’s van de kostschooltijd en het diploma van Marie
    Kamphuis (zie omslag groot formaat). 1923-1925. 1 omslag

55-69  Stukken betreffende haar studie aan de CICSA Amsterdam 1932-1935
    inclusief stukken van activiteiten voor oud-leerlingen en reünies. 1932-
    1936, 1939, 1946, 1976, 1979 en z.j. 5 omslagen en 14 stukken
    55. Informatiefolder nieuwe studenten CICSA. z.j. 1 stuk
    56. Cursusprogramma van de cursus over christelijk sociale arbeid in
       Nederland door Mr. A. de Graaf, met literatuurlijst en
       samenvattingen van de lessen: het reveil in Nederland en
       christelijke filantropie z.j.
    57. Foto’s van de opleidingstijd 1932-1935
    58. Aantekenschriftjes van Marie Kamphuis 1932-1935 over
       zendingsgeschiedenis, instellingen, de heilige Brigitta van Zweden
       en het vak sociale literatuur. 4 stukken
    59. Programmaboekje van de feestavond ter ere van de tweedejaars
       studenten CICSA 1 november 1933. 1 stuk
    60. Brief van Marie Kamphuis aan Justina Bakker met een verslag van
       een vakantieweek voor mijnwerkerskinderen in Treebeek, Limburg
       1934. 1 stuk
    61. Verslag van het verblijf van Marie Kamphuis bij de Centrale
       Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe. 1 stuk
    62. Diploma Marie Kamphuis 29 juni 1935. 1 stuk
    63. Tekstboekje, correspondentie, uitnodigingen en foto’s met
       betrekking tot het Lekenspel ‘Den spyeghel der Salicheyt van
       Elckerlijc’, opgevoerd door studenten van de CICSA Amsterdam
       26 oktober, 6 november en 7 november 1935 in de aula van het
       Amsterdams Lyceum, Marie Kamphuis regisseerde het stuk (op 6
       november was prinses Juliana aanwezig bij de uitvoering)
    64. Tekstboekje van het lekenspel ‘Ons is geboden’ geschreven door
       Jan H. de Groot en Roel Houwink, opgevoerd ter gelegenheid van
       het 10-jarig bestaan van de CICSA Amsterdam op 18 september
       1936 met medewerking van Marie Kamphuis. 2 stukken
       NB. Voor correspondentie met Jan de Groot over dit stuk zie
       inventarisnummer 482.
    65. Tekst en foto’s van het lekenspel ‘Een spel van onzen tijd’,
       opgevoerd ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de
       CICSA Amsterdam op 5 mei 1939, geregisseerd door Marie
       Kamphuis en W.J. (Miems) Voors.
    66. Exemplaar van Orgaan van den Oud Leerlingen van de School
       voor Christelijk Socialen Arbeid te Amsterdam, jaargang 11 (1939)
       nr 4. 1 stuk
    67. Toneelstuk geschreven door Marie Kamphuis voor het 20-jarig
       bestaan van de CICSA in 1946, ‘Deserteurs in dienst’, opgevoerd
       in aanwezigheid van prinses Juliana. 1 stuk
    68. Krantenartikel over en algemene informatie brochure van CICSA
       1976


                  17
      69. Kwartetspel CICSA gemaakt ter gelegenheid van de opening van
        het nieuwe schoolgebouw in Amsterdam 1979. 1 stuk

Financiële zaken

70     Stukken betreffende de inboedelverzekering bij I.S. Franco Mendes te
      Amsterdam. 1935. 2 stukken

71     Kasboekje. augustus-november 1935 en mei 1937. 1 deel

72     Stukken betreffende de ziektekostenverzekering bij OHRA Amsterdam
      en de AWBZ. 1943-1958. 6 stukken

73     Stukken betreffende het pensioen van Marie Kamphuis. 1953, 1996 en
      2001. 1 omslag

74     Stukken betreffende haar levensverzekering bij de Hollandsche
      Sociëteit van Levensverzekeringen NV. 1960. 2 stukken

75     Notariële stemovereenkomst tussen de familie Kamphuis en de
      Nederlandse Participatie Maatschappij NV te Amsterdam over verdeling
      van de aandelen van Kamphuis Groothandel in bouwmaterialen BV. en
      het daarbij behorende stemrecht van de aandeelhouders. 1962. 1 stuk

76     Stukken betreffende de aankoop en bewoning van de woning aan de
      Van Ketwich Verschuurlaan 14 te Groningen 1968. 1 omslag
      NB. Bevat ook stukken afkomstig van de vorige bewoners (familie
      Dijkhuis) ter informatie over de tuinaanleg, stookkosten en ketel uit ca.
      1954.

77     Stukken betreffende de activiteiten van de Vereniging van Eigenaren
      van de Van Ketwich Verschuurlaan. 1971-2001. 1 omslag

78     Overlijdensbericht van Justina Bakker op 1 december 1977 en aangifte
      van het recht van successie betreffende de nalatenschap van mevrouw
      drs Justina Klazina Bakker, waarbij Marie Kamphuis handelde als
      executeur-testamentair. 1978. 1 omslag

79     Verzekeringspolis voor het verzekeren van haar sieraden en juwelen.
      1966. 1 omslag

80     Rekeningen motorrijtuigenbelasting voor de auto met kenteken YK-54-
      JD. 1995-1996. 1 omslag

81     Belastingaangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting. 1995-
      1997 en 2003. 1 omslag

82     Aandelen- en waardeoverzicht van de beleggingsrekening bij de ABN-
      AMRO bank. 1997. 1 omslag                     18
Interesses

       Theologie
83      Liturgieën van verschillende kerkgenootschappen. 1923, 1967-1969. 11
       stukken

84      Schrift met aantekeningen over het Oude en Nieuwe Testament. ca.
       1931. 1 stuk

85-89    Publicaties door Marie Kamphuis geschreven over geloofskwesties.
       1937, 1970, 1976 en z.j. 5 omslagen
       85. ‘Kerstspel’ in: De Triangel, orgaan van de vereeniging
         Nederlandse Meisjes Clubs 1937
       - -. ‘Kerkdienst onze zaak: dienst van woord en tafel in de
         Martinikapel’ in: Groninger Kerkblad, 15 februari 1970: zie
         inventarisnummer 95
       86. ‘Dienst van woord en tafel in Martinikapel’ ca. 1970
       87. ‘Liturgie op het grondvlak der gemeente’ in: Mededelingen van het
         Instituut voor Liturgiewetenschap Groningen.1976
       - -. ‘Het liedboek der kerken blijft steken in mannelijke sfeer’ in:
         Hevormd Nederland (februari 1981): zie inventarisnummer 113
       88. Gebeden z.j.
       89. ‘Paastijd in de Martinikerk’ onbekend in welke krant gepubliceerd.
         Mede-auteur S. de Blaauw

90      Boekje ‘Ter herinnering aan uwe afgelegde geloofsbelijdenis’
       ontvangen op de dag van de overkomst van Marie Kamphuis tot de
       Nederlandse Hervormde Kerk. 16 september 1943. 1 stuk

91      Verzamelde documentatie over verschillende geloofsonderwerpen.
       1964, 1968-1970, 1980, 1981 en z.j. 1 omslag

92-101    Stukken betreffende de kerkdiensten en activiteiten van de Hervormde
       Kerk Groningen; eerst in de Heilige Geestkapel te Groningen en vanaf
       1970 gehouden in de Martinikerk te Groningen. 1964-1983. 5 omslagen
       en 18 stukken
       92. Kopie van de notariële akte van oprichting van de Stichting Kring
         Heilige Geestkapel met als doel de bevordering en ondersteuning
         van, onder toezicht van de Hervormde Gemeente Groningen te
         houden, godsdienstoefeningen met een bijzonder liturgisch
         karakter, in de Heilige Geestkapel of een ander gebouw in de
         gemeente Groningen, als voortzetting van de diensten welke in de
         jaren negentienhonderd negen en vijftig – negentienhonderd vier
         en zestig in vorenbedoelde kapel werden gehouden en uitgingen
         van de door de kerkenraad der Hervormde Gemeente ingestelde
         Commissie Bijzondere Diensten 15 oktober 1964.1 stuk
       93. Jaarverslagen, agenda’s en notulen van vergaderingen en
         ingekomen stukken betreffende het Orgaan van Bijstand voor
         Bezinning op de Eredienst 1968-1970                    19
     94. Boekje met vaste orden van dienst van de Commissie Bijzondere
        Diensten in de Heilige Geestkapel te Groningen z.j. [ voor 1970]. 1
        stuk
     95. Artikel van Marie Kamphuis, ‘Kerkdienst onze zaak: dienst van
        woord en tafel in de Martinikapel’ februari 1970, geschreven uit
        naam van het Orgaan van Bijstand (ook wel genoemd commissie)
        voor Bezinning op de Eredienst over de verhuizing van de Heilige
        Geestkapel naar de Martinikapel en de taken van ‘Commissie voor
        Bezinning op de Eredienst; gepubliceerd in Groninger Kerkblad,
        weekblad der Hervormde Gemeente te Groningen 15 februari
        1970
     96. Statutenwijzigingen en een kopie van de notariële akte van de
        Stichting Heilige Geestkapel in verband met een naamswijziging;
        de stichting ging vanaf 1976 de Stichting Martinikapel heten; de
        stichting had tot doel de bevordering en de ondersteuning van het
        werk dat door de Centrale Kerkraad van de Hervormde Gemeente
        Groningen is opgedragen aan het Orgaan van Bijstand voor de
        Bezinning op de Eredienst 26 augustus 1976. 2 stukken
     97. Programma en preek van de dienst van zondag 7 januari 1978
     98. Liturgieboekjes van verschillende kerkdiensten in de Martinikerk te
        Groningen 1978, 1980, 1982, 1983. 12 stukken
     99. Liturgie van het morgengebed in de Martinikapel, 25 november
        1981 met uitgewerkte tekst van de meditatie door Marie Kamphuis
     100. Ordinarium voor de diensten van schrift en tafel in de Martinikerk
        te Groningen; ingebonden boekje met vaste onderdelen van de
        dienst. z.j. 2 stukken
     101. Stukken betreffende de Centrale Kerkraad der Hervormde
        Gemeente te Groningen. z.j.

102    Koorteksten van anderen ‘Als appelbloesem in de winter’ z.j. 1 stuk

     Feminisme
103-107  Aantekeningen van Marie Kamphuis, verzamelde artikelen van anderen
     en boekjes over de positie van vrouwen. 5 omslagen
     103. Artikelen over de positie van de vrouw in de kerk:
        Fokkelien van Dijk-Hemmes, ‘Want eerst is Adam geformeerd en
        daarna Eva…’ in: Intermediair, jaargang 15 (1979)
        Schrift; themanummer over de vrouw (1980) nr 69
        ‘Zin en onzin van de godinbeweging voor vrouwen die vieren
        vanuit feministisch theologisch perspectief’ (ongepubliceerd, z.j.)
        ‘Vrouw en Bijbel’ in: Groninger Kerkblad, jaargang 258 (21
        februari 1982) nr 4
        Jan Goossensen, ‘Hervormde kerk wil geen vrouwelijke
        hoogleraar; Hoe de zware jongen won’ in: Hervormd Nederland
        Oecumenisch opinieweekblad, jaargang 44 (3 december 1988)
        nr 48
        Ludwig Horlbog, ‘Mann und Frau; eine Studie über die Mann-
        Frau-Beziehung, eine Anregung zum Gespräch’
        (herausgegeben für die Kommission für Leben und Arbeit der

                   20
   Frau in der Kirche beim Ökumenischen Rat der Kirchen von der
   Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland), Frankfurt z.j.
   Alain de Benoist en Joël Lecrozet, ‘De vrouw in de val’ in: Haro
   (z.j)
104. Artikelen over de positie van de vrouw in het algemeen.
   ‘Conferentie over vrouwenarbeid’ in: Nieuwe Rotterdamsche
   Courant (21 januari 1935)
   Het voor-ontwerp van wet houdende beperkende bepalingen
   inzake arbeid van gehuwde vrouwen, uitgegeven door het
   Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw
   (Amsterdam z.j. [1937])
   Frauenkultur im Deutschen Frauenwerk, Zeitschrift des
   Deutschen Frauenwerkes (juli 1940) nr 7
   Dagblad de vrouw, uitgegeven ter gelegenheid van de
   Tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’ (30
   augustus 1948) nr 11
   Brochure van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van
   Arbeid voor de Vrouw over dat een vrouw in overheidsdienst, na
   haar huwelijk ontslagen kan worden uit haar functie (1950)
   Rosa Lindenburg en Marlite Halbersma, ‘Verbeeld bewustzijn; de
   wisselwerking van feminisme en kunst’ in: Intermediair, jaargang
   15 (mei 1979)
   Rosa Lindenburg en Marlite Halbersma, ‘De afbraak van de
   ivoren toren; feminisme en kunst 2’ in: Intermediair, jaargang 15
   (juni 1979)
   Joke Huisman, ‘Vrouwen moeten zwijgen in en over hen
   verbreken’ in: NRC Handelsblad (19 november 1979)
   Michèle de Waard, ‘Italiaanse schrijfster Maria Macciocchi;
   Feminisme maakt crisis door’ in: Volkskrant (1 december 1979)
   Ferry Versteeg, ‘Een onbesneden vrouw niet waard om getrouwd
   te worden’ in: NRC Handelsblad (28 december 1979)
   H. van Buuren, ‘Eenzijdigheid is de valkuil voor het feminisme’
   in: NRC Handelsblad (1 april 1980).
   W.A. Wagenaar, ‘De fabel van de zachte zij en de rationele hij’
   in: NRC Handelsblad (25 maart 1981)
   Ruth Ahl, ‘Im Angesicht des Weiblichen, Frauen in der
   geistlichen Entwicklung Pierre Teilhard de Chardins’ in: Christ in
   der Gegenwart (8 mei 1983) p. 157-158
   Vrouwenkrant Smallingerland (1984) nr 18
   Dorien Pessers, ‘De wet van het hart’ in: de Volkskrant (8
   februari 1994)
   Tentoonstellingsfolder van de tentoonstelling ‘de vrouw in de
   verpleging’. Uitgave van de Federatie van Nederlandse
   Verenigingen die de Belangen van de Verpleging en de
   Verplegenden behartigen (z.j.)

              21
    Artikel over ‘vrouw en macht’ ongepubliceerd (z.j.)
    Krantenfoto met onderschrift: ‘Een beeld van de inwijding van de
    Amstelland Synagoge in Amstelveen. In het midden prof. Dr.
    Bloemendal, de oppervoorzanger. Achter de scheidingswand
    mogen vrouwen en niet-Joden toekijken (z.j.)
105.  Artikelen over verschillende bekende vrouwen: ‘In memoriam
    van Charlotte van Praag (27 mei 2002)’, krantenartikel over Alice
    James, in: de Volkskrant (27 april 1981), een gedicht van een
    scheurkalender van Willem van Toorn op de sterfdag van en
    over Paula Modersohn-Becker, schilderes (21 november), een
    krantenartikel van J.W. Schulte Nordholt over Barbara Tuchman,
    in: Trouw (22 september 1983), een artikel over Marga Klompé
    in: De Groene Amsterdammer (16 oktober 1991) en een
    krantenartikel over Marijke de Bruijne in: Dagblad van het
    Noorden (18 mei 2002)
106.  Aantekenschriftjes van Marie Kamphuis:
    a. Over de vrouw in Sovjet Rusland (1934)
    b. Over het fascisme en de vrouw (1934) met los bijgevoegd:
      krantenartikel van 4 september 1934 ‘Hitler spreekt tot de
      vrouw en de jeugd: de wereld der vrouw is haar man, haar
      kinderen, haar huis’, folder ‘Am 16. Oktober wird in Hamburg
      eine Ev. Mütterschule eröffnet! Warum brauchen wir eine Ev.
      Mütterschule?’, brief van Mevr. Chr. Bak de directrice van de
      Federatie van Rooms Katholieke Vrouwenbonden in
      Nederland met antwoord op een vraag van Marie Kamphuis
      informatie te zenden over de houding van de Rooms
      Katholieke Vrouwengroepen tegenover het Hitler-regime (26
      november 1934) en een brief van de Nationaal Socialistische
      Beweging over het sturen van informatie over de positie van
      de vrouw in de NSB (14 juli 1934)
    c. Over vrouw en samenleving, gestart in 1945 met (later) los
      bijgevoegde artikelen: ‘Frederika Bremer’ in:
      Vrouwenbelangen, jaargang 16 (april 1951) nr 4, ‘Mag de
      gehuwde vrouw een betrekking hebben?’ krantenartikel (26
      november 1947), ‘De vrouw in Sowjet-Azië’ (9 juni 1934),
      ‘Waar de man slechts een hoopje as is op de kookplaat’ in:
      Vrije Volk (1 november 1951) en ‘Een standbeeld voor
      Wilhelmina Drucker’ in: Algemeen Handelsblad (16
      september 1959)
107.  Ongepubliceerde artikelen en aantekeningen van Marie
    Kamphuis over de positie van de vrouw:
    ‘World’s Y.W.C.A., place and contribution of women’, Dictaat
    ‘Vrouwenbeweging’ van Mr. Dr. P.M. Franken-van Driel (1934),
    aantekeningen ‘Inleiding vrouwenbeweging’, ‘Door god
    samengevoegd’ door Marie Kamphuis geschreven artikel (1938),
    ‘Het vrouwenvraagstuk’ deel 1 en deel 2’ en ‘Kring
    vrouwenvraagstuk, betreffende de beantwoording van de vraag:
    Wat omvat het werk, wat is de taak van elken dag’               22
108-111  Stukken betreffende de werkgroep Feministische Theologie Groningen,
     van het Orgaan van Bijstand van de Centrale Kerkraad van de
     Hervormde Gemeente Groningen, een oecumenische werkgroep die de
     opdracht had met liturgievernieuwing bezig te zijn; het doel was om
     nieuw inzicht te krijgen op veel wat in de Bijbel staat, een boek dat in
     een mannelijke patriarchale wereld ontstond, altijd door mannen is
     uitgelegd en waarin de vrouw meestal een afgeleid bestaan had; de
     werkgroep ging op zoek naar een nieuwe verhouding tussen man en
     vrouw en probeerden toe te leven naar een samenleving waarin zij
     beiden, gelijkwaardig, het beeld van God weerspiegelen (Marie
     Kamphuis 13 februari 1983). 1979-1998. 2 omslagen en 15 stukken
     108. Notulen van vergaderingen van de werkgroep Feministische
        Theologie 1979-1983, 1997 en z.j.
     109. Liturgieboekjes van vieringen in Feministisch Theologisch
        Perspectief in de Martinikapel te Groningen 1983, 1989, 1990,
        1996-1998. 14 stukken
     110. 10 jaar Martinikapelvieringen in feministisch-theologisch
        perspectief, uitgave van de Stichting Martinikapel te Groningen ter
        gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vieringen in
        Feministisch Theologisch Perspectief 1991. 1 stuk
     111. Stukken betreffende de viering in Feministisch Theologisch
        Perspectief, Martinikapel Groningen 8 september 1996; thema van
        deze viering was generaties: iedere leeftijd heeft zijn eigen ernst,
        iedere leeftijd heeft zijn eigen spel, de dienst was de laatste
        deelname van Marie Kamphuis aan de vieringen in Feministisch
        Theologisch Perspectief

112    Verslagen van bijeenkomsten van ‘de damesbende’ ook wel ‘de bende
     van vier’ of ‘de vrouwenbende’ genoemd; deze groep bestond uit Aleid
     van Hasselt, Bertje Jens, Marie Kamphuis en Marijke Koijck-de Bruijne
     en zij hielden zich bezig met de positie van de vrouw in de Bijbelse en
     kerkelijke teksten, onder andere in de teksten van de kerkliederen.
     1979-1981. 1 omslag

113    Stukken betreffende het artikel van ‘de vrouwenbende’: ‘Het liedboek
     der kerken blijft steken in mannelijke sfeer’ (oorspronkelijke titel: De
     vrouw en het liedboek) in: Hervormd Nederland, februari 1981, met
     onder andere correspondentie, onderzoeksstukken, het artikel en
     reacties op het artikel. 1980-1981. 1 omslag

114    Artikelen, geluidsband en correspondentie betreffende het liedboek
     Eva’s lied, samengesteld door Marijke Koijck-de Bruijne naar aanleiding
     van het artikel in Hervormd Nederland van ‘de vrouwenbende’ over de
     vrouw en het liedboek; verschillende vrouwen hebben liederen
     geschreven en deze zijn uiteindelijk gebonden en uitgegeven (deel 1
     Kampen 1984, deel 2 1988). Met daarbij het lied ‘Eva, waar ben je?’ dat
     is geschreven door Marie Kamphuis. ca. 1983-1984. 1 omslag

115    Geluidsband en liturgie van en correspondentie betreffende de
     kerkdienst ‘Eva, waar ben je?’ van zondag 13 februari 1983, dienst in


                    23
       Feministisch Theologisch Perspectief gehouden in de Martinikapel te
       Groningen om 10.30 en uitgezonden in een radio-uitzending door de
       IKON. 1983. 1 omslag

116-117   Religieuze liederen door vrouwen geschreven naar aanleiding van
       aandacht voor de rol van de vrouw in de liedboeken. 2 omslagen
       116. Christelijke liederen door Marie Kamphuis geschreven: ‘Een lied
         van de geest’, ‘Eva, waar ben je?’, ‘bij Lukas 24:11’, ‘Johannes
         19:11-18’ en ‘Matheus 25-10’ en ‘Pasen’
       117. Christelijke liederen door vrouwen geschreven

       Overige interesses
118     Gedichten door Marie Kamphuis geschreven. 1955, 1985 en z.j. 1
       omslag
       NB. Voor gedichten geschreven in haar jeugd zie inventarisnummer 51.

119     Programmaboekje van het concours van het Koninklijk Provinciaal
       Groninger Rederijkersverbond van 14 en 15 november 1980 te Bedum.
       1980. 1 stuk

120     Deel van de tekst van een toneelstuk geschreven door Marie
       Kamphuis, derde deel, eerste scène over Ada, Ella, Hannie, Willy en
       Henk; Henk is een getrouwde man die een relatie begint met de
       jongere Ella; het is onbekend waarvoor dit toneelstuk geschreven is. z.j.
       1 omslag

Laatste levensjaren

121     Codicil betreffende de verdeling van haar waardevolle eigendommen
       zoals sierraden, tafelzilver en andere voorwerpen. 1989. 1 omslag

122     Euthanasieverklaring en informatie van de Nederlandse Vereniging
       voor Vrijwillige Euthanasie. 1990, 1994 en 1995. 1 omslag

123     Logboeken met informatie over de verzorging van Marie Kamphuis. 1
       juli 2000-8 januari 2004. 4 delen

124     Stukken betreffende de verhuizing naar Huize Westerholm, Irenelaan 1
       appartement 19, Haren op 19 januari 2001. 1 omslag

125     Machtiging van Marie Kamphuis waarin zij mevrouw Elly Bijlsma
       machtigt haar zaken na haar overlijden te behartigen. 29 september
       2003. 1 stuk

126     Schriftje met aantekeningen van de logopediste Janny Ezinga. ca.
       2003. 1 stuk

127     Condoleance post die is binnengekomen na het overlijden van Marie
       Kamphuis. januari 2004. 23 stukken                     24
Foto’s
NB. Voor meer jeugdfoto’s van Marie Kamphuis zie inventarisnummer 50.

128-130   Losse foto’s van Marie Kamphuis. 3 omslagen
      128. 1913-1982
      129. 1984-2001
      130. Ongedateerd

131     Fotoboek met foto’s van haar tijd in Drenthe. 1936. 1 deel

132     Foto’s van het meisjeskamp in Kerkavezaath. 15-19 mei 1942. 1
      omslag

133     Foto’s, ansichtkaarten, reisdocumenten en informatiefolders van reizen
      naar Oostenrijk en Zwitserland. 1952-1974 en z.j. 1 omslag

134     Negatieven en vier dia’s van Marie Kamphuis. 1964 en z.j. 1 omslag

135     Foto’s van een tour nach Weissenstein, waarschijnlijk met Elisabeth
      Wessel. 1970. 1 omslag.

136     Foto’s, ansichtkaarten, folders en reisbeschrijving van een clubreis naar
      Sicilië. 13-27 mei 1971. 1 omslag

137     Fotoboek van een vakantie in Turkije waarschijnlijk met Elisabeth
      Wessel. 17 september-5 oktober 1972. 1 deel

138     Foto’s van een vakantie in Nederland (Giethoorn, Deventer en andere
      plaatsen) waarschijnlijk met Elisabeth Wessel. 1974. 1 omslag

139.    Fotoboek van een vakantie in Italië (Sorrento, Pompeji, Vesuvius,
      Capri, Ravello, Napels etc.) waarschijnlijk met Elisabeth Wessel. 18-28
      september 1976. 1 deel

140     Fotoboekjes van een feest rondom Marie Kamphuis, mogelijk haar 70ste
      verjaardag. 1977. 2 delen

141     Fotoboekje met herinneringen aan vele vakanties met een vriendin.
      1977. 1 deel
      NB. De vriendschap begon in 1932. Het gaat waarschijnlijk om een
      vriendin van de CICSA Amsterdam waar Marie Kamphuis in 1932
      begon.

142     Fotoboekje van de 75ste verjaardag van Marie Kamphuis. 1982. 1 deel

143     Foto’s van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Kijken
      in de spiegel van het verleden van Marie Kamphuis aan de
      burgemeester van Groningen. 1986. 1 omslag
                    25
144     Foto’s van de 90ste verjaardag van Marie Kamphuis, met een tekst van
      Marie Kamphuis waarin ze haar leven in steekwoorden beschrijft. 1997.
      1 omslag

Overige stukken

145     Dagboek onder andere over het beëindigen van haar relatie met H. 30
      april 1958 -12 april 1959. 1 stuk

146     Horoscoop. jaren 50. 1 stuk

147     Verjaardagskalender geschonken op haar verjaardag met foto’s en
      verwijzingen naar het maatschappelijk werk. 23 oktober 1982. 1 stuk

148     Aantekeningen van haar eigen medische geschiedenis. z.j. 1 omslag

149     Adresboekje. z.j. 1 stuk

150     Artikelen en stukken verzameld door Marie Kamphuis op het gebied
      van haar persoonlijke interesses: artikelen over Sigmund Freud, Carl
      Jung, Karl Popper en A. Marja; gedichten; kopie van een tekening van
      Paula Modersohn-Becker; krantenartikel met de damtweekamp om de
      wereldtitel van zet tot zet (1973); boekje De onbeslagen spiegel:
      problemen der letterkundige kritiek (Den Haag 1956); lezing ‘Logica en
      ervaring in Spinoza’s en Ruusbroecs mystiek’ van prof dr. H.G.
      Hubbeling (1973); boekje met het zonnelied van Ahnaton (1938); de
      tekst van het Wilhelmus; stukken over “Bagage voor de laatste reis”;
      gebundelde oorlogsherinneringen van Ds. J.J. van de Wall en Mevr. G.
      van de Wall-Bakkert. 1938-1973. 1 omslag

151     Drie handgeschreven en gedecoreerde liedboekjes en één
      handgeschreven boekje met het kerstverhaal, gemaakt door Henny.
      1941-1942, 1944 en z.j. 4 delen

152     Exemplaar van De Groninger Oranjebode: mededeelingenblad der
      gezamenlijke illegale Groninger Pers van 17 april 1945, met daarin
      aankondigingen aan de bevolking van Groningen van de bevrijding
      door de diverse kranten en door koningin Wilhelmina, J. Linthorst
      Homan (commissaris der Koningin van Groningen), Cort van der Linden
      (Burgemeester van Groningen), Dwight D. Eisenhouwer en Minister
      P.S. Gerbrandy en met mededelingen van het Militair Gezag. 1945. 1
      omslag

153     Boekje met de authentieke tekst van de Mattheus Passion van Bach,
      uitgegeven door de Groningse Bachvereniging. z.j. 1 omslag
                     26
Professioneel leven

Opbouw Drenthe
Marie Kamphuis was werkzaam als medewerkster bij het Instituut voor Jeugd en
Ontwikkelingswerk van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe te
Assen tussen 1935-1937.

154     Brief over salarisverhoging. 20 november 1936. 1 omslag

---     Foto’s van Marie Kamphuis’ tijd bij de Centrale Vereeniging voor den
       Opbouw van Drenthe 1936: zie inventarisnummer 131.

CICSA Amsterdam
Marie Kamphuis was werkzaam aan het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale
Arbeid te Amsterdam van 1 november 1937 tot ca.1943. Eerst als leidster praktisch
werk en vanaf 1939 als adjunct directrice.

155     Akte van aanstelling als leidster praktisch werk op 1 november 1937 en
       akte van aanstelling als adjunct-directrice op 1 maart 1939. 1937, 1939.
       1 omslag

156-157   Schriftjes met aantekeningen voor de lessen die Marie Kamphuis gaf. 4
       delen
       156. Schriftjes voor het vak ‘Inleiding Clubwerk’ 1939 en 1942. 2 delen
       157. Schriftjes met aantekeningen voor het vak ‘Cursus Litteratuur’
           1938. 2 delen
       - - -. Schrift met aantekeningen voor de het vak ‘Poëzie lezen’, Marie
           Kamphuis gaf deze les zowel op de CICSA Amsterdam (1942-
           1943) als op de CICSA/ASCA Groningen (1946-1950): zie
           inventarisnummer 194
       - - - . Schrift met aantekeningen voor het vak ‘Inleiding Maatschappelijk
           Werk’, Marie Kamphuis gaf deze les in Amsterdam van 1942 tot
           voorjaar 1943 en in Groningen vanaf najaar 1943: zie
           inventarisnummer 195

158     Informatiefolder met docentenlijst voor het schooljaar 1939/1940. 1939.
       1 omslag

159     Brief van Justina Bakker en Marie Kamphuis aan de studenten over de
       hulp aan Rotterdam na de bombardementen. juli 1940. 1 omslag

160     Brief van Marie Kamphuis aan de bestuursleden van de oud-leerlingen
       bond met de vraag om een financiële bijdrage van de bondleden voor
       de hulp die een aantal CICSA leerlingen en leerkrachten boden in
       Rotterdam na de bombardementen. 30 juli 1940. 1 omslag

161     Herinneringsposter aan de werktijd van enkele leerlingen en
       leerkrachten van de CICSA Amsterdam als vrijwilligers in Rotterdam.
       17 juli - 24 augustus 1940. 1 stuk                     27
       NB. Zie voor een artikel in tijdschrift Woord en daad over de hulp van
       de CICSA in Rotterdam inventarisnummer 361.

---     Foto’s van een meisjeskamp in Kerkavezaath. 15-19 mei 1942: zie
       inventarisnummer 132.

Militair Gezag
162      Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van Marie Kamphuis
       als reserve-tweede-luitenant voor speciale diensten bij het Vrijwillig
       Vrouwen Hulp Korps voor het Militair Gezag in 1945: een brief met
       daarin haar tijdelijke benoeming op 5 juni 1945, een boekje met het
       reglement betreffende de krijgstucht, een brief met daarin de
       aankondiging van haar eervol ontslag op 1 september 1945, een brief
       over de demobilisatie, haar militaire tekens en correspondentie over de
       betaling voor haar werkzaamheden van 21 september 1945. 1945. 1
       omslag
       NB. Voor foto van Marie Kamphuis als reserve-tweede-luitenant zie
       inventarisnummer 128 (1945).

CICSA/ASCA Groningen
In 1943 vertrok Marie Kamphuis van Amsterdam naar Groningen om daar een filiaal
van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid op te zetten. In 1943
volgden de eerste leerlingen daar een opleiding. In het 1949 werd de CICSA
Groningen onafhankelijk van de CICSA in Amsterdam. In 1958 veranderde de naam
in Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA). Marie Kamphuis was
directrice van de CICSA/ASCA van het begin in 1943 tot haar pensionering in 1970.

163     Akte van aanstelling in vaste dienst als directrice van de CICSA
       Groningen op 1 september 1945, concept ontslagbrief van Marie
       Kamphuis als directrice van 22 maart 1969 en een brief met de
       acceptatie van haar ontslag per 1 april 1970. 1945, 1969-1970. 1
       omslag

164     Twee brochures, waarvan één uit ca. 1947 en een ansichtkaart van de
       school aan de Oosterhamriklaan 65. ca 1947 en z.j. 1 omslag

165     Programma van de welkomstavond, aangeboden door de CICSA
       Groningen aan Marie Kamphuis na haar terugkomst uit Amerika. 1947.
       1 omslag

166     Tekst uitgesproken door Marie Kamphuis bij de cursussluiting en
       diplomering van het cursusjaar. 1948. 1 stuk

167     Foto’s van CICSA/ASCA Groningen, onder andere van de gebouwen
       en van enkele reünies. 1948-1992. 1 omslag

168     Oorkonde aangeboden aan Marie Kamphuis namens ‘de
       feestcommissie’ van de CICSA Groningen. 23 oktober 1950. 1 omslag

169     Scripties van studenten. 1950-1988. 7 delen en 1 omslag


                     28
   a.  M. Heijmans, De gemeentelijke dienst voor sociale zaken in
      aanraking met het medisch sociale probleem (1950)
   b.  M. ter Veen, Motivering als hulpverlener (1967)
   c.  B. Noë-de Boer, Een ervaring met gezinsbehandeling in het licht
      van theoretische beschouwingen (1967)
   d.  Anna von Beverfoerde, Maatschappelijk werk – professie – vrij
      beroep (1974)
   e.  Jan Bubberman, Cobie Kruythoff en Jan Veenhof, Het beroep
      maatschappelijk werker binnen het krachtveld van werker,
      samenleving en methodiek (1974)
   f.  Bia Huizenga, Naar een verbetering van de supervisie-opzet met
      behulp van evaluatie (1982)
   g.  Aurora Rizzetto, Het begeleiden van vrijwilligers in de
      ‘hulpverlening’ (1988)
   h.  Referaten en werkstukken van studenten van de Voortgezette
      Opleiding. 1 omslag

170  Bedankbrief voor haar inzet bij de organisatie van de viering van het 2e
   lustrum van de cursus Wijkverpleging, brief van het bestuur van de
   Groninger School voor Maatschappelijk Werk. 1951. 1 omslag

171  Krantenartikel ‘Leerlingen van CICSA: een maand helpen in de
   Hoeksche Waard, er is nog veel werk te doen’ in: Nieuwe Provinciale
   Groninger Courant. 1 juni 1953. 1 stuk

172  Fotoalbum van het 2e lustrum van de CICSA Groningen met foto’s van
   de opening van het nieuwe schoolgebouw. 1954. 1 deel.

173  Tekst van een lied gemaakt door de leerlingen van de CICSA bij
   terugkomst van Marie Kamphuis van haar tweede reis naar Amerika.
   1955. 1 omslag

174  Artikel ‘Er is een tekort in Nederland: wij bezochten de Groninger
   school voor Maatschappelijk Werk’ in: De Spiegel, Christelijk Nationaal
   Weekblad, (1955) nr 1. 1955. 1 stuk
   NB. Zie omslag groot formaat

175  ‘CICSA-Spieghel’, ter gelegenheid van het twintigjarig
   ‘regeringsjubileum’ van Marie Kamphuis op 1 november. 1957. 1
   omslag

176  Correspondentie met buitenlandse relaties en instanties, gericht aan
   Marie Kamphuis, per adres ASCA, inclusief een doorslag van het
   antwoord van Marie Kamphuis. 1958-1969. 1 omslag

177  Stukken betreffende het derde lustrum van de ASCA; onder andere een
   artikel uit Vrij Nederland (31 januari 1950), een lustrum
   programmaboekje en een eerste editie van de ASCA Kaleidoscoop
   1959. 1950-1959. 1 omslag                 29
178    Programmaboekje van het vierde lustrum van de ASCA. 1963. 1 stuk

179    Stukken met algemene informatie van de dagopleiding en de
     urgentieopleiding aan de ASCA, met adreslijsten van studenten,
     leerplannen en roosters. 1964-1969. 1 omslag

180-183  Stukken betreffende supervisiebegeleiding van leerlingen van de
     ASCA. 1966-1972. 4 omslagen
     180. Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte
        gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënte
        mejuffrouw S., inclusief supervisieverslagen van de gesprekken
        tussen Marie Kamphuis en B. 17 januari 1966- 31 november 1967
     181. Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte
        gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënten de
        familie G. 14 november 1967-6 november 1968
     182. Supervisiebegeleiding van B. met daarbij de letterlijk uitgewerkte
        gesprekken tussen maatschappelijk werkster B en cliënten de
        familie K. 18 juni -12 november 1968
     183. Eindevaluatieverslag van de supervisie van A. door Marie
        Kamphuis. 1 augustus 1972

184    Stukken met algemene informatie over de voortgezette opleiding van
     maatschappelijk werkers, stageschema’s, lesroosters, cijferlijst en
     adressenlijsten van studenten. 1967-1969. 1 omslag.

185    Brochure van de studiedag van 16 mei 1968 over ‘weerstand tegen
     verandering: de werking van het vooroordeel’. 1968. 1 omslag

186    Correspondentie met het ministerie van Cultuur, Recreatie en
     Maatschappelijk werk over de taak, de opleiding en status van
     maatschappelijk werkers aan de ASCA. 1968. 1 omslag

187    Uitnodiging, liedtekst door de stafleden gemaakt, bedankbrief,
     aankondiging in TMW: tijdschrift voor Maatschappelijk Werk en
     fotoalbum van het afscheid van Marie Kamphuis van de ASCA op 17
     januari. 1970. 1 omslag

188    Akte van aanstelling in tijdelijke dienst van Marie Kamphuis als
     leerkracht bij beroepsonderwijs voor de Voortgezette Opleiding voor
     Beroepen op Sociaal-Pedagogisch Terrein gevestigd te Groningen op 1
     augustus 1973 voor 1 jaar, akte van benoeming voor de Academie voor
     Gezondheidszorg Noord-Nederland als docent supervisie van 1
     augustus 1978 tot 31 juli 1979 en brief waarin aangegeven wordt dat er
     vanaf 1 augustus 1981 door de Academie voor Gezondheidzorg Noord-
     Nederland geen gebruik meer gemaakt kan worden van haar diensten
     als docente Supervisie door de verandering in overheidsbeleid met
     betrekking tot de inschakeling van gepensioneerden. 1973-1981. 1
     omslag
                   30
189    Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de Opleiding
      Maatschappelijk Werk in Groningen. 1993. 1 omslag

190    Duplicaat foto’s van de expositie vanwege het 45-jarig jubileum van het
      maatschappelijk werk. Foto’s van het gebouw van de ASCA, de
      originelen bevinden zich in de Groninger Archieven. z.j. 1 omslag

191-198  Lesmateriaal van Marie Kamphuis voor de lessen aan de verschillende
      opleidingen van de ASCA: de Algemene Opleiding tot Maatschappelijk
      Werk, de Urgentieopleiding, de Opleiding tot Wijkverpleegkundige en
      de Voortgezette Opleiding voor Beroepen op Sociaal-Pedagogisch
      Terrein. 1956-1969 en z.j. 7 omslagen
      191. Lesmateriaal voor het vak ‘Methode van het Individueel
        Maatschappelijk Werk/Social Case Work’: twee aantekenschriftjes,
        aantekeningen, vragenlijsten, casestudies en literatuurlijsten.
        1956-1969
      192. Stukken betreffende overige vakken gegeven aan de verschillende
        opleidingen. 1965 en z.j.
      193. Lesmateriaal voor het vak ‘Theorie van het Maatschappelijk werk’:
        een aantekenschriftje, een algemene literatuurlijst, collegedictaat,
        informatie over de film Angry boy, discussievragen en een
        overzicht van de inhoud van de cursus 1965-1968 en z.j.
      194. Lesmateriaal voor het vak ‘Poëzie en Literatuur’ gegeven op de
        CICSA Amsterdam en CICSA/ASCA Groningen: een
        aantekenschriftje met collegeteksten, krantenknipsels en
        gedichten van Jan Luyken, J.W.F. Weremeus Buning, A. Roland
        Holst, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Gust Gils, Ellen
        Warmond, J. Bernlef, Lucebert, K. Schippers, Hans, Sleutelaar,
        Goethe, Heine, J. Revius, Willem Kloos, Novalis, Gerrit
        Kouwenaar, Gerrit Achterberg en Martinus Nijhoff. z.j.
      195. Lesmateriaal voor het vak ‘Inleiding Maatschappelijk
        Werk/Maatschappelijke Zorg’, gegeven op de CICSA Amsterdam
        en CICSA/ASCA Groningen: aantekenschriftje met collegeteksten,
        uitgewerkt collegedictaat en losse aantekeningen van Marie
        Kamphuis. z.j.
      196. Lesmateriaal voor het vak ‘Jeugd- en Verenigingswerk’ onder
        andere voor de opleiding Wijkverpleging: een aantekenschriftje en
        uitgewerkt collegedictaat. z.j.
      197. Lesmateriaal voor het vak ‘Gezinstherapie’ voor de Voortgezette
        Opleiding: een aantekenschriftje en informatie over
        pleegouderzorg. z.j.
      198. Lesmateriaal voor het vak ‘Beroepsethiek’. z.j.

199    Lesmateriaal van andere docenten aan de ASCA en samenvattingen
      van artikelen die gebruikt werden voor de verschillende lessen. 1964,
      1966 en z.j. 1 omslag

Casussen
                    31
Deze casussen gebruikte Marie Kamphuis voor haar colleges, workshops en
lezingen in binnen en buitenland. Een aantal casussen is zowel in het Nederlands,
als in het Engels als in het Duits aanwezig.

200-204   Nederlandstalige casusbeschrijvingen. 1949-1972 en z.j. 5 omslagen
       200. 1949-1951 (11)
       201. 1954-1957 (5)
       202. 1960-1967 (16)
       203. 1971-1972 (4)
       204. Ongedateerd (18)
       - - -. Casus mejuffrouw S. 1966-1967: zie inventarisnummer 180
       - - -. Casus familie G. 1967-1968: zie inventarisnummer 181
       - - -. Casus familie K. 1968: zie inventarisnummer 182

205-215   Engelstalige casusbeschrijvingen. 1942-1969 en z.j. 10 omslagen en 1
       deel
       205. Casus ‘Three Spanish refugee boys in an American Children’s
         Institute’ 1942
       206. Casus ‘Cottage B.’ over een groep jongens in een gesloten
         inrichting 1944
       207. Casus family C 1946
       208. Casus family W 1947
       209. Casusbeschrijvingen 1949 (2)
       210. Casusbeschrijvingen 1951 (3)
       211. Casusbundel Case records for study and teaching (New York
         1954), uitgegeven door de Family Service Association of America.
         1 deel
       212. Casusbeschrijvingen 1955-1957 (4)
       213. Casusbeschrijvingen 1963 (3)
       214. Casusbeschrijvingen 1968-1969 (3)
       215. Casusbeschrijvingen ongedateerd, waaronder de bundel Socio-
         Cultural elements in Casework: a case book of seven ethnic case
         studies. Uitgegeven door de Council on Social Work Education,
         New York in samenwerking met het New York Cultural Project

216-221   Duitstalige casusbeschrijvingen. 1952-1966 en z.j. 6 omslagen
       216. 1952-1954 (6)
       217. 1956 (2)
       218. 1959 (1)
       219. 1963 (1)
       220. 1965-1966 (7)
       - - -. 1970-1971 casussen voor een cursus in Ludwigsburg Duitsland:
          zie inventarisnummer 247
       221. Ongedateerd (14)

Conferenties
Het betreft stukken van seminars, workshops, conferenties, bijscholingen en
commissies waar Marie Kamphuis aan heeft deelgenomen. Deze stukken zijn
geordend op datum.                     32
222  Conferentiepas van het Congres du Comité International des Ecoles de
   Service Social, Brussel. 3-9 juni 1934. 1 omslag

223  United Nations Seminar ‘on the teaching and supervision of Social
   Casework in Europe’, Zeist. 20 augustus-1 september 1951. 1 omslag

224  Deelnemerslijst van het United Nations Seminar ‘on the teaching and
   supervision of Social Casework, with special reference to the
   development of in-service training programs’, Keuruu, Finland. 17-31
   augustus 1952. 1 omslag

225  Deelnemerslijst en rapporten en papers van de “meeting of Social
   Workers’, Ecumenical Institute in Bossey, Zwitserland. 28 maart-2 april
   1953. 1 omslag

226  Bezoekerslijst van de conferentie van het Centraal Comité van Kerkelijk
   en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van
   gerepatrieerden, Lage Vuurse. 29 september 1953. 1 omslag

227  Twee exemplaren van ‘Österreichischer Bericht zur 8. Tagung der
   Internationalen Konferenz für Sozialarbeit’ München. 5-10 augustus
   1956. 1 omslag

228  Artikelen van een symposium over ‘The interrelatedness of alcoholism
   and marital conflict’. 1958. 1 omslag

229  Programmaboekje en deelnemerslijst van de studieconferentie van de
   Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, Zeist. 2 en 3 maart 1960. 1
   omslag

230  Stukken betreffende de Tenth International Conference of Social Work;
   inclusief het ‘report of the pre-conference working party (27 december-2
   januari 1961 te Milaan)’, Rome. 8-14 januari 1961. 1 omslag

231  Deelnemerslijst van een cursus ‘Casework voor docenten’, Duitsland
   (z.p.). 26 april-5 mei 1962. 1 omslag

232  Discussiestuk ‘Responsibilities and problems of social work today’ van
   Marie Kamphuis voor de Conference for Social Workers, Zwitserland,
   Bossey. 5-11 juli 1962. 1 omslag

233  Stukken betreffende de European Regional Seminar met als onderwerp
   ‘The teaching of Social Work with individuals, groups and
   Communities’, Edinburgh. 10- 20 september 1962. 1 omslag

234  Deelnemerslijst, programma en een artikel van het European seminar
   ‘on training of senior personnel for the social services’, Amersfoort. 22-
   31 oktober 1963. 1 omslag
                  33
235  Verslag van de oriëntatiedagen voor bijzonder gezins- en wijkwerk
   ‘Gezinswerk als centrale therapie; gezinswerk als onderdeel van een
   comprehensive approach’, gehouden op 16 en 17 januari, 21 en 22
   januari, 23 en 24 januari en 19 en 20 maart 1964 te Dalfsen; Marie
   Kamphuis was een van de inleiders van deze dagen. 1964. 1 omslag

236  Informatiebrief aan de deelnemers van de studiebijeenkomst van
   opleiding en praktijk te Zwolle op 29 en 30 mei 1964. 1964. 1 omslag

237  Verslag van de voorjaarsconferentie voor maatschappelijk werkers,
   sectie gezinszorg en gezinsverzorging van de Generale Diaconale
   Raad der Nederlands Hervormde Kerk, Beekbergen. 8-10 april 1965. 1
   omslag

238  Rapport van de ‘pre-conference working party’ voor de XIIIth
   International Conference of Social Work, Charlottesville, Virginia.
   augustus 1966. 1 omslag

239  The functions and preparation of voluntary workers in the social
   services, Rapport van de United Nations Study Group, Cambridge. 14-
   23 juni 1967. 1 omslag

240  Leven en werken naar morgen, verslag van de 48ste jaarlijkse
   conferentie van de Centrale Bond voor Inwendige Zending en
   Christelijk Maatschappelijk Werk, Oosterbeek. 4 en 5 november 1967. 1
   omslag

241  Twee artikelen voor de XIVth International Congress of Schools of
   Social Work, Otaniemi, Finland. 1968. 1 omslag

242  Rolle und Funktion, Aspekte der Rollenkonflikte, voordracht van dr.
   Rudolf Fish gehouden op de Sozialarbeitertag, Garmisch-
   Partenkirchen. 12 mei 1969. 1 omslag

243  Stukken betreffende de Nederlands-Duitse ontmoetingsbijeenkomst
   voor docenten, vierdejaars studenten en pas afgestudeerden, met als
   thema ‘Was beabsichtigen wir mit dem Beruf des Sozialarbeiters?”,
   Kasteel Oud-Poelgeest. 26-29 november 1969. 1 omslag

244  Uitnodiging aan Marie Kamphuis om op te treden als United Nations
   short-term expert voor de jaarlijkse conferentie van de Austrian
   Federation of Social Workers, Bad Ischl, Oostenrijk. 13-15 mei 1970. 1
   omslag

245  Programma van ‘der Planungskonferenz zur Vorbereitung eines
   Supervisorenlehrganges’, Berlijn. 15-17 oktober 1970. 1 stuk

246  Deelnemerslijst en programma van de Fortbildungskursus für Dozenten
   der Sozialen Einzelhilfe, Berlijn. 6-12 december 1970. 1 omslag                  34
247     Stukken betreffende de Fachwissenschaftlicher Lehrgang für
      methodische Sozialarbeit mit Schwerpunkt Soziale Einzelhilfe; Marie
      Kamphuis had de wetenschappelijke leiding over deze cursus aan de
      Höhere Fachschule für Sozialarbeit der Evangelische Landeskirche in
      Würtemberg, Ludwigsburg. 1970-1971. 1 omslag

248     Programma, deelnemerslijst en artikel voor de Fortbildungs-
      veranstaltung over ‘Methodisches Arbeiten mit Problemfamiliën’,
      Bremen. 22-26 november 1971. 1 omslag

249-251   Stukken betreffende de XVIth International Conference on Social
      Welfare, Den Haag. 13-19 augustus 1972. 3 omslagen
      249. Stukken betreffende de organisatie van de conferentie,
         programma en deelnemerslijsten
      250. Rapporten van diverse landen voor de conferentie
      251. Conferentiestukken, artikelen en teksten van sprekers

252     Programma van een conferentie voor het ‘Amtes für Familienhilfe und
      Sozialdienst Bremen’ over “Neue Konzepte in der methodischen
      Sozialarbeit”, Bremen. 11-15 december 1972. 1 stuk

253     Discussiestuk voorbereid door de werkgroep ‘Supervisie en
      Emancipatie’ in het kader van de Supervisoren Conferentie. 30 oktober
      1982 z.p. 1982. 1 omslag

---     Stukken betreffende het congres ‘Maatschappelijk werk, een
      geprofileerd beroep?’ van de projectgroep Beroepsvraagstukken
      Maatschappelijk Werk. 19 september 1986: zie inventarisnummer 299.

254     Programma en lied voor Marie Kamphuis van het Internationaal
      Symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
      International Association of Schools of Social Work (IASSW),
      ‘Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik’ te Berlijn. 14-16
      juli 1989. 1 omslag

255     Stukken betreffende een symposium met het thema ‘Erneuerungen der
      Sozialen Arbeit durch methodischen Ausbildung. Zeitzeugen und
      Zeitzeuginnen im Dialog’, Universitäts-Gesamthochschule te Siegen.
      13-15 juni 1990. 1 omslag

256     Uitnodiging, programma en open brief van Marie Kamphuis voor de
      studieconferentie Maatschappelijk werk in de psychiatrie ‘van casework
      naar casemanagement?’ Ede. 1 november 1991. 1 omslag

257     Introductory paper van Eileen Blackey als discussiestuk voor een
      onbekend seminar. z.j. 1 omslag

Nevenfuncties

      Lessen


                    35
258  Lessen voor de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor
   Vrouwen en Meisjes. Cursus ‘voorlezen en voordragen’ en cursus ‘de
   taak van het jeugdwerk in de hedendaagsche sociale verhoudingen’.
   1936. 1 omslag

259  Collegedictaat, deelnemerslijsten, programma, beoordelingen,
   aantekeningen en correspondentie betreffende de lessen die Marie
   Kamphuis gaf aan het Institute of Social Studies in Den Haag voor de
   ‘six-month course in social welfare policy for low-income countries’; zij
   gaf de cursus ‘Social work methods, work with individuals’. 1957, 1962.
   1 omslag

260  Stukken betreffende college ‘Maatschappelijk Werk’ voor de
   Theologische Faculteit van de Universiteit van Utrecht. 1962. 1 omslag

261  Collegedictaat, correspondentie en programma met betrekking tot het
   college ‘Maatschappelijk Werk’ voor de opleiding A, basiscursus
   Sociale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 1963-1969. 1
   omslag

262  Geschreven aantekeningen voor de tweede les ‘rollenspel’, mogelijk
   voor vrijwilligers. November 1982. 1 omslag

263  Aantekeningen voor een les ‘Het spel’, geschreven op het papier van
   de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe te Assen. z.j. 1
   omslag

   Lezingen
264  Lezing waarschijnlijk voor de CICSA Amsterdam in het huis van “Helen
   Buré”. 18 januari 1936. 1 omslag

265  Lezing voor de Landdag van de Bond van Boerinnen en andere
   Plattelandsvrouwen, afdeling Drenthe, te Gieten. 8 september 1937. 1
   omslag

266  Lustrumrede gesproken op de openbare gemeenschappelijke
   Lustrumviering van de Bond voor Oud-leerlingen (van CICSA
   Amsterdam). 24 september 1938. 1 omslag

267  Lezing voor studenten Social Group Work van de New York School of
   Social Work over de Nederlandse jeugdorganisaties, Engels. 26
   februari 1947. 1 omslag

---  Rede voor de cursussluiting en diplomering van de CICSA Groningen
   van het cursusjaar 1948: zie inventarisnummer 166

268  Lezing ‘Maatschappelijk werk – evangelisatie’. 3 november 1951. 1
   omslag
                 36
269  Voordracht over Social Casework, gehouden in Bremen. ca. 1951.
   Nederlands. 1 omslag

270  Lezing ‘Casework in Holland’ gehouden in Burgsteinfurt, 1 maart 1951
   en in Stuttgart, Duits. 10 mei 1951. 1 omslag

271  Voordracht gehouden in Bossey Zwitserland in april 1953, op de
   Universiteit van Utrecht in mei 1953 en op “Fortbildungstagung der
   Bezirksgruppe Bremen des Deutschen Berufsverbandes der
   Sozialarbeiterinnen’ gehouden op 27 mei 1954, Duits. 1953-1954. 1
   omslag

272  Toespraak ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe
   schoolgebouw en het tweede lustrum van de CICSA Groningen: Een
   sleutel, een droom, een werkelijkheid. 18 juni 1954. 1 deel
   NB. In viervoud.

273  Lezing ‘Soziale Fragen und Sozialarbeit in den Niederlanden’, Duits.
   1954. 1 omslag

274  Lezing ‘Professional training as a source of the Churches’ welfare work’
   gehouden op de International Conference of Social Work te San
   Francisco, Engels. 1955. 1 omslag

275  Voordracht over haar verblijf in Amerika, op de maandelijkse
   bijeenkomst van maatschappelijk werkers uit de provincie Drenthe. 27
   september 1955. 1 omslag

276  Lezing over de problemen van het hedendaagse Diaconaat gegeven
   voor de predikantenvergadering te Utrecht, de lezing is in twee delen
   afgedrukt in het tijdschrift Diakonia jaargang 24 (1957) nr 5 (mei) en nr
   6 (juni), met het bewijs van toegang en programma voor de
   vergadering. 3 juni 1957. 1 omslag

277  Voordracht over ‘Soziale Arbeit und Ausbildung heute. Neue Probleme,
   neue Wege, neue Perspektiven’, Duits. 7 november 1957. 1 omslag

278  Voordracht ‘Dienst, Disziplin, Dynamik’ gehouden in Kiel, Duits. 8
   november 1957. 1 omslag
   NB. Voor de gepubliceerde versie van deze lezing zie
   inventarisnummer 381

279  Lezing ‘Schuldgefühle in der Praxis der Sozialarbeit’ in Bremen, Duits.
   1958

---  Lezing in een reeks openbare lezingen over het professionele
   maatschappelijk werk aan de universiteit van Pretoria. 22 augustus
   1962: zie inventarisnummer 352
                  37
280  Responsibilities and problems of social work today (Groningen 1962).
   Uitgave van een lezing gehouden op een conferentie in Bossey
   Zwitserland in juli 1962 en op een bijeenkomst van de Association of
   Social Workers in Kaapstad, Zuid-Afrika in augustus 1962, Engels.
   1962. 1 deel

281  Lezing ‘Concepts of social casework’, gehouden op de ‘European
   Regional Seminar’ in Edinburgh, Engels. september 1962. 1 omslag

282  Voordracht ‘Perspektiven in der Arbeit mit Problemfamilien’ gehouden
   in Berlijn en Bremen, Duits. 19 oktober 1964, 25 februari 1966. 1
   omslag

---  Toespraak gehouden bij de diplomering en cursussluiting van de
   ASCA. 2 juli 1965: zie inventarisnummer 387

283  Voordracht gehouden bij de cursussluiting van de ASCA. 28 juni 1968.
   1 omslag

---  Toespraak voor de contactbijeenkomst Groot-Groningen, namens de
   Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen.
   maart 1969: zie inventarisnummer 310

284  Lezing over het maatschappelijk werk in Nederland, uitgesproken op de
   Nederlands-Duitse ontmoetingsbijeenkomst te Oegstgeest, Duits en
   Nederlands. 26 november 1969. 1 omslag

285  Lezing, waarschijnlijk gehouden te Bad Ischl voor de Oostenrijkse
   Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Duits. 1970. 1 omslag

286  Deel van de afscheidsrede bij haar afscheid van ASCA Groningen.
   1970. 1 omslag

287  Lezing over het Nederlands maatschappelijk werk voor de cursus
   ‘Opbouwwerk in Nederland’ voor burgemeesters en ambtenaren uit
   Schleswig-Flensburg te Groningen, Duits. 13 mei 1975. 1 omslag

---  Toespraak bij haar afscheid als voorzitster van de SSRMW, hierbij werd
   Marie Kamphuis geëerd met de Erepenning stad Groningen. 3 oktober
   1975: zie inventarisnummer 314

---  Voordracht gehouden bij de opening van de studiedag “Vrouw en
   Verzorgingsstaat’ met de titel ‘Emancipatie of disciplinering’. 6 februari
   1987: zie inventarisnummer 328

288  Voordracht gegeven bij de presentatie van het boek Als een boom aan
   stromend water van Marijke Koijck-de Bruijne. 28 november 1987. 1
   omslag
                  38
289  Voordracht gehouden bij de installatie van de bijzondere leerstoel
   maatschappelijk werk van de Marie Kamphuis Stichting. 13 november
   1990. 1 omslag

290  Dankwoord bij het 50-jarige jubileum van de (vroegere) ASCA te
   Groningen. 1993. 1 omslag

291  Lezing ‘Mensen helpen’. 9 maart 1994. 1 omslag

292  Lezingen en voordrachten. z.j. 1 omslag.
   Met de volgende onderwerpen en/of titels:
   a. Ontwikkeling van het beroep
   b. Maatschappelijk werk: terminologieën en omschrijving
   c. Wat is maatschappelijk werk
   d. Maatschappelijk werk en democratie in Amerika
   e. The organization of higher level training
   f.  Toespraak bij aanbieden van haar memoires aan de
      burgemeester van Groningen
   g. Vragen rondom de sociale integratie van probleemgezinnen
   h. Lezing gehouden bij boekpresentatie van De lerende professie
      van Herman Nijenhuis
   i.  Maatschappelijk werk als beroep
   j.  Over de beroepscode
   k. Juryrapport gedichtenwedstrijd

   Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker
293  Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, special over de code voor de
   maatschappelijk werker, jaargang 16 (1962) nr 2. 1 omslag

294  Code voor de maatschappelijk werker geschreven door L.F. Jens
   namens de Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr.
   Ariëns en de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers. 26 mei
   1962. 1 omslag

295  International Code of Ethics for the Professional Social Worker. 1976. 1
   omslag

296  Doelstellingen van de werkgroep De Maatschappelijk Werker en
   Registratie van de Nederlandse Vereniging voor de Maatschappelijk
   Werker (NVMW). 1978. 1 omslag

297  Nota ter ondersteuning van de bespreking en vaststelling van
   kwalificatie-eisen van het Interacademiaal Overleg van Maatschappelijk
   Werk Opleidingen. Uitgegeven door de Vereniging ter Behartiging van
   de Belangen van het Sociaal Pedagogisch Onderwijs (VBBSPO). 1979.
   1 omslag

298  Stukken betreffende het tot stand komen van het Beroepsprofiel van
   Maatschappelijk Werkers, onder andere een projectplan voor het
   ontwikkelen van het beroepsprofiel, een eerste conceptberoepsprofiel,


                 39
   toelichtingen, brieven van de projectgroep Beroepsprofiel aan Marie
   Kamphuis over haar rol als adviseur en artikelen. 1986. 1 omslag

299  Stukken betreffende het ‘congres Maatschappelijk werk, een
   geprofileerd beroep?’ Van de projectgroep Beroepsvraagstukken
   Maatschappelijk Werk. Op het congres werd het conceptberoepsprofiel
   voorgelegd en geëvalueerd. 19 september 1986. 1 omslag

   Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen
   (SSRMW)
   De Raad stelde zich ten doel het maatschappelijk welzijn van de
   gemeente Groningen te dienen door middel van het geven van
   adviezen, voorlichting, het doen van onderzoek en het coördineren van
   contacten tussen verschillende sociale en maatschappelijke
   organisaties. Marie Kamphuis was werkzaam als voorzitster van het
   bestuur van de Stichting van 1965-1975.
300  Reglement en statuten van de SSRMW. 1964. 1 omslag

301  Informatie-Bulletin van de SSRMW. december 1965, april 1966, januari
   1969 en oktober 1975. 1 omslag

302  Jaarverslagen. 1968, 1969 en 1973. 1 omslag

303  Stukken betreffende sollicitatieprocedures. 1968-1970. 1 omslag

304  Notulen van twee vergaderingen van het Besturencontact plaatselijke
   organen voor overleg en advies. 1968-1969. 1 omslag

305  Begrotingen. 1969, 1970, 1971. 1 omslag

306  Agenda’s vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1969-1970. 1
   omslag

307  Notulen vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en notulen van
   vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1969-1970. 1 omslag

308  Verslagen, notities, rapporten en nota’s. 1969-1970. 1 omslag

309  Rapport en correspondentie rond het rapport ‘Rond de tuinwijk: kijk op
   een stadsdeel’ van de SSRMW over de wijk ‘Concordia’ in Groningen.
   1969. 1 omslag

310  Agenda, uitnodiging en toespraken van de Contactbijeenkomst Groot-
   Groningen, georganiseerd door de SSRMW, met de toespraak gegeven
   door Marie Kamphuis in haar functie als voorzitster van het bestuur.
   maart 1969. 1 omslag

311  Afschriften van brieven van de SSRMW aan het college van
   Burgemeester en Wethouders van Groningen. 1969-1970. 1 omslag                 40
312    Interne brieven van het bestuur van de SSRMW aan de leden en
     adviseurs van het algemeen bestuur. 1969-1970. 1 omslag

313    Brieven gericht aan het bestuur van de SSRMW. 1969-1970. 1 omslag

314    Persbericht, toespraak Marie Kamphuis, krantenartikel en
     herdenkingsboek voor het afscheid van Marie Kamphuis als voorzitster
     van de SSRMW; hierbij werd Marie Kamphuis geëerd met de
     Erepenning stad Groningen. 3 oktober 1975
     NB. Zie inventarisnummer 39 voor het fotoboek van de uitreiking en de
     erepenning.

     Redactiewerkzaamheden
315    Stukken betreffende haar werkzaamheden voor Elsevier Nederland NV;
     zij was medewerker van de Winkler Prins Redactie en schreef artikelen
     voor de rubriek Maatschappelijk Werk en Caritas voor de 7e editie van
     de Grote Winkler Prins Encyclopedie. 1965-1974. 1 omslag

316    Stukken betreffende de opzet en inhoud van een Teleac cursus
     Maatschappelijk Werk, waarover zij meedacht; het project is nooit
     uitgevoerd. 1966-1967. 1 omslag

317-322  Stukken betreffende activiteiten als redactielid van de Sociale
     Bibliotheek Reeks, een serie boeken met onderwerpen op het gebied
     van de sociale wetenschap van Uitgeverij Van Loghum Slaterus BV.
     1968-1979. 7 omslagen
     317. Correspondentie met Uitgeverij van Loghum Slaterus inclusief
        enkele doorslagen van brieven van Marie Kamphuis aan de
        uitgeverij; haar contactpersonen waren mevr. G. van Tricht
        Ringeling (Bep), dhr. G. Eilander en dhr. A. Th. A. Drabbe 1968-
        1979
     318. Voorstellen en opzetten van boeken 1968-1979. 2 omslagen
     319. Adviezen, commentaren, beoordelingen en opmerkingen over
        mogelijk te publiceren boeken in de Sociale Bibliotheek Reeks
        door Marie Kamphuis, A. Van de Sande, W.F. van Stegeren, C.
        van den Berg, H. Brentjens (redactielid), A.J.M. van Thienen
        (redactielid), J.A.M. Schouten, C. Waaldijk, J.H. Blankstein, W.
        Dijkstra, Prof. Trimbos, N.M. van de Geijn-Ritsema, H.G. Ras
        (redactielid) en H.J. Koreman 1968-1979
     320. Agenda’s voor de redactievergaderingen 1968-1979
     321. Notulen van de redactievergaderingen 1968-1979
     322. Verkoopcijfers, in aantal verkochte boeken 1968-1979

     Overige nevenfuncties
323    Stukken betreffende haar werkzaamheden voor de kinderbescherming,
     onder andere stukken van het Nationaal Bureau voor
     Kinderbescherming en de Werkgroep Centrale voor Pleeggezinnen
     Noord Nederland. 1968-1970. 1 omslag
                   41
324-325  Stukken betreffende haar werkzaamheden in de Onderwijsraad. 1969-
     1973. 2 omslagen
     324. Brief en Koninklijk Besluit met benoeming tot lid van de
        Onderwijsraad op 1 juli 1969 en brief en Koninklijk Besluit met
        ontslag als lid van de Onderwijsraad op 26 juni 1973.
     325. Overige stukken betreffende de Onderwijsraad; Marie Kamphuis
        zat onder andere in de commissie-Ketelaar in 1972.

326    Stukken betreffende haar werkzaamheden als lid van de Commissie
     van Toezicht bij de Van Mesdagklliniek te Groningen: de brochure ‘Wat
     mag u er van verwachten??’ van de Commissie van Toezicht,
     geschreven door Marie Kamphuis (z.j.), huishoudelijk reglement voor
     het Rijksasiel Dr. S van Mesdag te Groningen (1971) en het rapport
     ‘Konklusies van een onderzoek naar de organisatie van
     ondersteunende taakvelden en de arbeidstherapie in drie rijks-TBR-
     inrichtingen’ van J.J. Jakobs en J. Mojet (1980). 1971, 1980 en z.j. 1
     omslag

327    Stukken betreffende haar werkzaamheden voor de Diabetes Vereniging
     Nederland; Marie Kamphuis nam deel aan de landelijke Werkgroep
     Gespreksgroepen. 1977-1979. 1 omslag

328    Stukken betreffende de medewerking van Marie Kamphuis aan het
     themanummer Vrouw en Verzorgingsstaat van het Gronings historisch
     tijdschrift Groniek; hierbij werd ook een studiedag georganiseerd
     waarop Marie Kamphuis een voordracht gaf. februari 1986. 1 omslag

329-332  Stukken betreffende haar adviserende rol bij de oprichting van de Marie
     Kamphuis Stichting. 1988-2002. 4 omslagen
     329. Stukken betreffende de oprichting van de Marie Kamphuis
        Stichting, onder andere correspondentie en de statuten van de
        stichting 1988
     330. Stukken betreffende de instelling van de bijzondere leerstoel
        maatschappelijk werk, onder andere een projectplan,
        correspondentie en informatie over Geert van der Laan (de eerste
        Bijzonder Hoogleraar in de Grondslagen van het Maatschappelijk
        Werk) 1988-1994
     331. Brieven aan haar over de activiteiten van de Marie Kamphuis
        Stichting 1988-2002
     332. Stukken betreffende de oprichting van het Marie Kamphuis Archief
        1999-2002

333    Stukken betreffende haar werkzaamheden in het Comité van
     Aanbeveling van het project ‘100 jaar maatschappelijk werk; helpen kun
     je leren’. 1998. 1 omslag

334    Stukken betreffende haar werkzaamheden in de werkgroep Territoriaal
     Maatschappelijk Werk van JOINT, de Stichting Maatschappelijke
     Dienstverlening van de Samenwerkende Samenwerkingsorganen. z.j. 1
     omslag


                   42
Buitenlandse werkgerelateerde reizen
Marie Kamphuis maakte diverse reizen naar het buitenland. De hieronder genoemde
reizen naar Amerika en Zuid-Afrika waren van een langere periode. De reizen waren
studiereizen. 1946-1947 Verenigde Staten, 1954-1955 Verenigde Staten en 1962
Zuid Afrika.

335     Reisdocumenten, ansichtkaarten, foto’s, agenda en verslag van haar
      studieperiode aan de New York School of Social Work (later Columbia
      University). december 1946-juni 1947. 1 omslag.
      NB. Zie inventarisnummer 23 voor brieven van Marie Kamphuis aan
      haar ouders uit haar tijd in Amerika.

---     Gepubliceerde brieven van Marie Kamphuis in De Nieuwe Provinciale
      Groninger Courant over haar belevenissen in Amerika. 17, 19 en 20
      februari, 26 maart, 11 april en 10 december 1947: zie inventarisnummer
      402

---     Lezing voor studenten Social Group Work van de New York School of
      Social Work over de Nederlandse jeugdorganisaties, Engels. 26
      februari 1947: zie inventarisnummer 267


336     78 toeren grammofoonplaatje met een bijdrage van Marie Kamphuis
      aan een bijeenkomst van het International House in New York, waar
      vertegenwoordigers uit verschillende landen iets vertellen over het
      recente verleden van hun land. Marie Kamphuis vertelt over het einde
      van de oorlog door een gedicht voor te dragen door haar broer
      geschreven, het Wilhelmus voor te dragen en een stukje voor te lezen
      over de bevrijding. 1947. 1 stuk

337     Brieven, brochures en newsletters van Columbia University School of
      Social Work New York Alumni Association en Honor Roll of Donors,
      ontvangen wegens haar jaarlijkse donatie aan de school. 1992-2000. 1
      omslag

338-347   Stukken betreffende de studiereis naar Amerika in verband met een
      United Nations Technical Assistance Scholarship; zij kreeg de
      fellowship al voor de periode 1953-1954 toegewezen, maar ging
      uiteindelijk een jaar later. 6 augustus 1954-22 juli 1955. 10 omslagen
      338. Aanvraagformulieren, motivatiebrief en referentiebrieven voor de
         scholarship van de United Nations 1951-1952
      339. Aanvraagformulieren voor de scholarship van de United Nations
         voor periode 1954-1955 met toekenning van de beurs door het
         United Nations Fellowships Placement Office 1953
      340. Afscheidplakboek van studenten en oud-studenten ASCA 1954
      341. Brieven betreffende de afhandeling van de kosten voor de
         heenreis naar Amerika op 6 augustus 1954
                    43
       342. Reisschema’s en programma’s voor de periode in Amerika, met
         uitnodiging voor een receptie bij de Nederlandse Ambassadeur in
         Washington D.C. mr. Schürmann op dinsdag 8 september 1954
       343. Twee aantekenschriftjes en losse aantekeningen van colleges
         gevolgd aan de Universiteit van Chicago, met aantekeningen bij
         de lessen van H. Perlman
       344. Artikelen, uittreksels, collegedictaat en studiemateriaal uit de
         studieperiode in Chicago 1954
       345. Eindrapport: Studie verricht van 12 augustus 1954 tot 22 juli 1955
         in de United States of America in het kader van het United Nations
         social welfare and scholarships programme over het onderwerp
         “Methods of teaching and training for social casework”, uitgegeven
         door het ministerie van Maatschappelijk Werk (Den Haag 1955), 2
         exemplaren
       346. Foto’s en ansichtkaarten van de steden en plaatsen waar Marie
         Kamphuis tijdens haar verblijf in Amerika is geweest
       347. Reispapieren van de Holland-Amerika Lijn voor haar terugreis
         naar Nederland zij vertrok op 22 juli 1955 met de S.S. Nieuw
         Amsterdam van New York naar Rotterdam

348-349   Stukken betreffende het onderzoek naar het ‘Family Centered Project’
       in St. Paul, Minnesota, Marie Kamphuis is begonnen met het volgen
       van het Amerikaanse project in 1955 en dit resulteerde in twee
       publicaties van haar hand: Nieuwe wegen in het werk met
       probleemgezinnen: het casework-experiment in het Family Centered
       Project in St. Paul (1963 ) en Het avontuur in St. Paul: naar het
       Casework notebook (1963). 1955-1963. 2 pakken

350-354   Stukken betreffende haar studiereis naar Zuid-Afrika in augustus 1962;
       zij bezocht de universiteit van Stellenbosch (als gast van Prof. Erika
       Theron) en de universiteit van Pretoria. 5 omslagen
       350. Landkaarten van Zuid-Afrika en een folder over ‘Die Groote Kerk’
          te Kaapstad
       351. Programma en correspondentie rond het programma van Marie
          Kamphuis in Stellenbosch en Pretoria
       352. Lezing in een reeks openbare lezingen over het professionele
          maatschappelijk werk aan de Universiteit van Pretoria 22 augustus
          1962
       353. Lesmateriaal voor studenten van de universiteiten in Zuid-Afrika
       354. Fotoboekje, losse foto’s en ansichtkaart van haar verblijf van in
          Zuid-Afrika

Publicaties en manuscripten
Marie Kamphuis heeft in haar werkzaam leven vele artikelen en columns
gepubliceerd in verschillende vaktijdschriften. Daarnaast was zij ook een fervent
schrijfster van ingezonden brieven aan kranten en tijdschriften. Een aantal van de
artikelen van Marie Kamphuis in dit archief is ongepubliceerd gebleven.
Manuscripten van haar boeken zijn niet aanwezig.

355-400   Artikelen in tijdschriften en bundels. 1933-1991. 46 omslagen


                     44
355. ‘Een middeleeuwsch heilige: Brigitta van Zweden’ in: De jonge
   vrouw, jaargang 16 (1933) nr 2, pag. 62-64
356. ‘Een minnezangster Gods: Mechteld von Magdeburg’ in: De jonge
   vrouw, jaargang 16 (1934) nr 7, pag. 276-278
357. ‘Bij de aanvang van een nieuw vereenigingsjaar’ in: Orgaan van
   den oud-leerlingen-bond van de school voor Christelijk Socialen
   Arbeid te Amsterdam, jaargang 10 (1937) nr 1, pag. 2-6
358. ‘Boekenfilm’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-bond van de
   school voor Christelijk-socialen arbeid te Amsterdam, jaargang 10
   (1937) nr 2, pag. 19-22
359. ‘1928-1938. Lustrum overpeinzingen’ in: Orgaan van den oud-
   leerlingen-bond van de school voor Christelijk-socialen arbeid te
   Amsterdam, jaargang 10 (1938) nr 4, pag. 5-8
360. ‘10 jaar oud-leerlingen bond’ in: Orgaan van den oud-leerlingen-
   bond van de school voor Christelijk-socialen arbeid te Amsterdam,
   jaargang 11 (1938) nr 1, pag. 6-10
361. ‘Hulpverleeningswerk van een CICSA-groep te Rotterdam’ in:
   Woord en daad, tijdschrift voor inwendige zending, jaargang 19
   (1940) nr 10, pag. 204-207
362. Anoniem pamflet over de ‘Winterhulp’, voorjaar 1941, verstuurd
   aan maatschappelijk werk instellingen en individuele sociaal
   werkers
363. ‘Het tekort der ouderen’ in: Morele balans (Groningen 1946) pag.
   31-44
364. ‘Social work in post-war Holland’ in: Journal of social casework,
   formerly The family, Vol. 28 (1947) nr 7, pag. 249-253
365. ‘Het Amerikaanse Social Case Work’ in: Tijdschrift voor
   maatschappelijk werk, jaargang 2 (1948) nr 6, pag. 81-85
366. ‘De ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Amerika’ in:
   Contactblad voor kerkelijke gezinszorg, augustus (1948) nr 1, pag.
   10-13
367. ‘Waar staan we? Enkele vragen naar de verhouding van het
   Maatschappelijk Werk tot de opleiding’ in: Tijdschrift voor
   maatschappelijk werk, jaargang 3 (1949) nr 5, pag. 65-67
368. ‘Ter Inleiding: speciaal nummer gewijd aan social casework’ in:
   Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 4 (1950) nr 17,
   pag. 267-268
369. ‘De eerste stap: Universiteit en scholen voor maatschappelijk
   werk’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 5 (1951)
   nr 18, pag. 294-295
370. ‘Prae-adviezen’ in: Problemen van het social casework (Haarlem
   1952) pag. 57-61
371. ‘Enkele opmerkingen betreffende de opleiding tot sociaal
   casework’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 7
   (1953) nr 8, pag. 113-116
372. ‘Menselijke en maatschappelijke noden en voorzieningen in het
   Amerika van vandaag’ in: Wending, maandblad voor evangelie en
   cultuur, jaargang 10 (1955) nr 2. pag. 96-109
              45
373. ‘Het maatschappelijk werk in de Verenigde Staten zoekt naar
   principiële fundering’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk,
   jaargang 9 (1955) nr 17, pag. 281-284
374. ‘Maatschappelijk werk en bureaucratie; een kanttekening op de
   discussie tussen mejuffrouw P. Ploeger en de heren J.E. Ellemers
   en Aug. Ter Hoeven’ in: Sociologische Gids, maandblad voor
   sociologie en sociaal onderzoek, jaargang 3 (1956) nr 5, pag. 95-
   96
375. ‘Verkenning op een vertrouwd, onbekend terrein’ in: Wending,
   jaargang 11 (1956/1957) nr 10/11, pag. 661-679
376. ‘Sozialschwierige Familien’ in: Soziale Arbeit, jaargang 6 (1957) nr
   3, pag. 97-109
377. ‘Problemen met het hedendaagse diakonaat II’ in: Diakonia,
   jaargang 24 (1957) nr 6, pag.127-133
378. ‘Wat is maatschappelijk werk? Reflecties over de vraag zonder
   antwoord’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk, jaargang 11
   (1957) nr 17, pag. 261-266
379. ‘Schuldgevoelens in de praktijk van het maatschappelijk werk’ in:
   Kaleidoscoop reeks voor het maatschappelijk werk, nr 2 (1958),
   pag. 39-55
380. ‘Wat is maatschappelijk werk? II’ in: Tijdschrift voor
   maatschappelijk werk, jaargang 12 (1958) nr 8, pag. 113-116
381. ‘Dienst, Disziplin, Dynamik. II. Teil’ in: Praxis der
   Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, jaargang 8 (1959) nr 2,
   pag. 71-72
382. ‘Reflecties over vijftien jaren maatschappelijk werk’ in:
   Maatschappelijk werk in Friesland, jaargang 13 (1963) nr 5/6, pag.
   53-63
383. ‘The organization of training for senior personnel in the social
   services and teachers of social work’ in: Report European Seminar
   on training of senior personnel for the social services (Amersfoort
   1963), pag. 111-124
384. ‘Beroepscode en methode’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk
   werk, jaargang 19 (1965) nr 21, pag. 422-436
385. ‘Probleemgezinnen’ in: Groninger kerkblad, weekblad der
   hervormde gemeente te Groningen (zondag 19 september 1965)
386. Artikelen voor de rubriek Maatschappelijk Werk en Caritas voor de
   7e editie van de Grote Winkler Prins Encyclopedie 1965-1974
387. ‘Toespraak gehouden bij de diplomering en cursussluiting op 2 juli
   1965’ en ‘Zag u…….?’ in: ASCA kaleidoscoop oud leerlingen,
   jaargang 8 (1966) nr 1, pag. 10-13 en 21-23
388. ‘Arbeit mit Problemfamilien’ in: Soziale Arbeit, jaargang 15 (1966)
   nr 6, pag. 260-273
389. ‘Das Rollenspiel als didaktische Methode in der Ausbildung für
   Soziale Einzelhilfe’ in: Blätter der Wohlfahrtspflege, jaargang 115
   (1968) nr 3, pag. 69-74
390. ‘Kanttekeningen op het thema “verandering”’ in: P.K. Vermeul e.a.,
   Vooroordeel en verandering (Groningen 1969) pag. 9-13
391. ‘Beroepscode en methode’ in: Tijdschrift voor maatschappelijk
   werk, jaargang 23 (1969) april


              46
     392. ‘Soziale Aktion heute’ in: Blätter der Wohlfahrtspflege, jaargang
        118 (1971) nr 10, pag. 306-310
     393. ‘Liturgie op het grondvlak der gemeente’ in: Mededelingen van het
        Instituut voor Liturgiewetenschap, (1976) nr 10, pag. 40-53
     394. ‘“Licht en liefde” op het platteland’ in: Tijdschrift voor
        huishoudkunde, jaargang 9 (1988) nr 3/4, pag. 81-90
     395. ‘Leerstoel maatschappelijk werk?!’ in: TVA, jaargang 19 (1990) nr
        4, pag. 349-352
     396. ‘Casework en Casemanagement: Nieuw voor oud?’ in: LVMW-
        nieuws, (1991) nr 4, pag. 4-6
     397. ‘”Valse impromptue” of “wat is er veranderd?”’, in: Wending,
        overdruk, ongedateerd
     398. ‘Wat is en wat wil de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te
        Groningen’, in: Universiteit en maatschappij, losse bladen,
        ongedateerd
     399. ‘Aspecten van maatschappelijk opbouw: een handboek over
        sociaal-cultureel vormingswerk’ in: Mens en Maatschappij,
        overdruk, ongedateerd
     400. ‘Uit de voorgeschiedenis: historische notities’ in: M. Kamphuis e.a.,
        Helpen als ambacht: studies over maatschappelijk werk, overdruk,
        ongedateerd

401    Ingezonden brieven in tijdschriften en kranten als reacties op artikelen
     over het maatschappelijk werk. 1937, 1957, 1990-1998. 1 omslag

402    Gepubliceerde brieven van Marie Kamphuis in De Nieuwe Provinciale
     Groninger Courant, over haar belevenissen in Amerika. 17, 19 en 20
     februari, 26 maart, 11 april en 10 december 1947. 1 omslag

403    Recensie over M.G. Schenk (red.), Vrouwen van Nederland 1898-1948:
     de vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina (Amsterdam
     1948). Kopie. z.j. 1 omslag

404-428  Manuscripten. 1953, 1971, 1995 en z.j. 25 omslagen
     404. Bericht über meine Tätigkeit in Auftrag des Highoog in Bremen
        vom 26. Juni bis 1. August 1953
     405. Verslag van een studiebezoek aan het National Institute for Social
        Work Training, London, maart 1971, samen met C.W. Kroft
        geschreven
     406. Ontwerp voorwoord voor Reid 1995
     407. Nationaal – sociaal, met geschreven aantekening ‘niet
        gepubliceerd’
     408. Aanvangen van de supervisie in Nederland, met aantekening ‘niet
        geplaatst’
     409. Casework (I)
     410. Inleiding tot het maatschappelijk werk
     411. Deutschland
     412. Enkele voorlopige opmerkingen over de betekenis van de recente
        publicaties van Ten Have en Van Beugen voor de opleiding tot
        sociale beroepen


                   47
       413. Wat is social casework? Geschreven samen met Nel Jagt, diverse
         conceptversies aanwezig
       414. Maatschappelijk werk een beroep onder auspiciën van
         instellingen? Een vrij beroep?
       415. Werken met probleemgezinnen (I)
       416. Duitse vertaling van het hoofdstuk ‘Duitsland’ in: Charitas
       417. Gezinswerk
       418. Social casework
       419. Wat is maatschappelijk werk? Onvolledig.
         NB. Zie inventarisnummer 378.
       420. Artikel over probleemgezinnen
       421. Kerk en wereld
       422. Artikel zonder titel met gedicht van Martinus Nijhoff
       423. Status
       424. De socioloog als leidsman van de maatschappelijk werker: enkele
         kanttekeningen op het artikel van Helge Peters ‘Soziologen in der
         Sozialarbeit’
       425. Liturgie op het grondvlak der gemeente.
         NB. Zie ook inventarisnummer 393.
       426. Voorwoord bij de Nederlandse uitgave [Reid en Epstein]
       427. Stuk over het gezin, waarschijnlijk bedoelt voor het tijdschrift
         Wending
       428. Opleiding voor maatschappelijk werk in deze tijd

429-432   Publicaties. 1959-1970 en z.j. 4 stukken
       429. Onmaatschappelijkheid als menselijke en maatschappelijke
         minus-variatie (Groningen 1959)
       430.De ‘eigen identiteit’ van het maatschappelijk werk (Groningen
         1959)
       431. Neue Perspektive in der Arbeit mit Problemfamilien (Groningen
         1964)
       432. Sociale actie nu?! (Groningen 1970)

433     Auteursrechtelijk contract met NV Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom
       over het boek: Tegen de draad in. 1971. 1 stuk

434     Controlespecificatie van leenrechtvergoedingen van Stichting LIRA.
       1989. 1 omslag

435     Manuscripten, publicaties en de bundel Avondrood van de columns die
       zij onder het pseudoniem Marieka schreef voor het tijdschrift Maatwerk.
       1995-1998. 1 omslag

Interviews, recensies van haar werk en artikelen over Marie Kamphuis

      Interviews
436     Interview in het Nieuwsblad van het Noorden in verband met haar
      afscheid als directrice van de ASCA. 1970. 1 omslag

437     Twee Duitstalige krantenartikelen (Bremen?). 1971. 1 omslag


                    48
438  ‘Elf drukken van social casework’, interview door Marjan de Bruin in:
   Welzijnsweekblad, jaargang 9 (1984) nr 51/52. 1 omslag

439  Concepttekst van een interview van Manfred Neuffer op 4 oktober 1988
   voor zijn dissertatie. 1 omslag

440  ‘Marie Kamphuis-Ein Weg zwischen Charisma und Wissenschaft’,
   interview van Manfred Neuffer in: Soziale Arbeit, jaargang 39 (1990) nr
   12. 1990. 1 omslag

441  Tekst van interview door Petra Broomans over Jo Boer: ‘Jij komt dus
   Drenthe opbouwen…’. 1990. 1 omslag

442  Geluidsbanden van het radioprogramma ‘Ischa’ van de VPRO. In de
   serie: ‘Zaken van de ziel’. Het interview ‘Ischa Meijer in gesprek met de
   84-jarige Marie Kamphuis, grondlegster van het moderne
   maatschappelijk werk in Nederland’ werd er in twee delen uitgezonden.
   Tape 1: Deel 1, 6 oktober 1992 en Tape 2: Deel 2, 13 oktober 1992.
   1992. 1 omslag

443  Tekst, brieven en geluidsbanden (3 exemplaren) van een interview door
   Dinie van Gijssel voor Radio Noord in de serie ‘Prominente Groninger
   Vrouwen’. 10 december 1992. 1 omslag

444  Tekst, correspondentie en plan voor een educatieve video, reader en
   werkboek ‘Voor wie luisteren wil’; Marie Kamphuis is voor deze video
   geïnterviewd. 1993. 1 omslag

445  Video (VHS), teksten, brieven en krantenartikel betreffende het
   videoportret dat is gemaakt van Marie Kamphuis door Van Hemert
   Video productie. 1993-1995. 1 omslag

446  Geluidsbanden van een interview door Ischa Meijer met Marie
   Kamphuis voor het radioprogramma Ischa van de VPRO met de titel
   ‘een rondgang door de wondere wereld van het welzijn. Een gesprek
   met Marie Kamphuis’. Tape 1: Deel 1, 6 juli 1993 en Tape 2: Deel 2, 13
   juli. 1993. 1 omslag

447  Tekst en artikel: ‘Schoonheid in de mensen”, interview door Ischa
   Meijer in: Tijdschrift voor de sociale sector, jaargang 47 (1993) nr 11.
   1993. 1 omslag

448  Vragenlijst correspondentie en videoband (VHS) van ‘Op de thee bij
   Marie Kamphuis’, interview van twee docenten van de Sociale
   Hogeschool K.V.M.W. Gent ten behoeve van het 50-jarig bestaan van
   de school. 1995. 1 omslag

449  Tekst, krantenartikel en brieven betreffende het interview van Els
   Buseman. ‘Marie Kamphuis, grondlegster van het maatschappelijk


                  49
   werk: Ik had het idee, deze weg moet gegaan worden’ in: Drents
   Groningse Dagbladen, zaterdag 16 december. 1995. 1 omslag

450  Tekst, artikel en correspondentie betreffende een interview van Els
   Buseman met Marie Kamphuis. ‘Het woord markt is mij een gruwel’ in:
   Zorg en Welzijn, jaargang 1 (1995) nr 25/26. 1995. 1 omslag

451  Interview door Joanne Seldenrath. ‘Taal maakt een mens tot mens’ in:
   Vrouw & Woord, jaargang 17 (1996) nr 1. 1996. 1 omslag

452  Tekst, artikel en brieven betreffende een interview door Josephine
   Vogel. ‘Marie Kamphuis bijna 100 jaar op weg het beroep tot professie
   te maken: Als horend bij één beroep’ in: Maatwerk, vakblad voor
   maatschappelijk werk, jaargang 5 (1998) nr 6. 1998. 1 omslag

453  Tekst van een interview met Marie Kamphuis van 22 mei 1999,
   onduidelijk door wie of waarvoor. 1994. 1 omslag

454  Interview door Peter Bügel. ‘De bakermat: methodisch werken’ in: De
   Methode, programmaboek behorend bij het gelijknamige symposium
   van de opleiding huisartsengeneeskunde van de Rijksuniversiteit
   Groningen. 2001. 1 omslag

455  Tekst van twee interviews door Oscar Zoetman over Jo Boer. 24 juli en
   14 augustus 2003. 1 omslag

456  Tekst van een interview met Marie Kamphuis voor Het
   welzijnsmaandblad. z.j. 1 omslag

457  ‘Flarden van een gesprek met Marie Kamphuis’, een manuscript van
   een artikel van Herman Nijenhuis over Marie Kamphuis. Met het advies
   van Marie Kamphuis om dit niet te publiceren. z.j. 1 omslag

   Recensies
458  Recensies van: Jan Luyken: een bloemlezing uit zijn gedichten
   (Libellen-reeks Baarn 1934). 1 omslag

459  Recensies van: Maatschappelijk werk op het platteland (Alphen aan de
   Rijn 1949). 1 omslag

460  Recensies van: Kuiper, Boeke, Goudsmit en Kamphuis,
   Schuldgevoelens (Lochem 1958). 1 omslag

461  Recensies van: Vaart en tucht (Lochem 1958). 1 omslag

462  Recensies van: Om de leefbaarheid van het bestaan (Lochem 1959). 1
   omslag

463  Recensie van: Het avontuur in St. Paul en Nieuwe wegen in het werk
   met probleemgezinnen (Alphen aan de Rijn 1963). 1 omslag


                 50
464  Recensie van: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unseren Zeit
   (Stuttgart 1963). 1 omslag

465  Recensies van: Neue Wege in der Arbeit mit Problem-Familien (1964).
   1 omslag

466  Recensie van: Sociale actie nu?! (Lochem 1970). 1 omslag

467  Recensies van: A. Kadushin, Het gesprek in het maatschappelijk werk
   (Deventer 1976), met voorwoord van Marie Kamphuis. 1 omslag

468  Recensie van: Wat is social casework (Alphen aan de Rijn 1977, 11e
   herziene druk), door L.F. Jens. 1 omslag

469  Recensies van: Kijkend in de spiegel van het verleden (Deventer 1986).
   1 omslag

470  Recensies van de film: Marie Kamphuis, natuur, taal en mensen (1995).
   1 omslag

   Artikelen over Marie Kamphuis
471  Krantenartikel ‘Wir trafen in der Stadt: Marie Kamphuis’ in: Stutgarter
   nachrichten, 11 mei 1951. 1 omslag

472  Duitstalige tekst over Marie Kamphuis. Waarschijnlijk geschreven in
   verband met een aanvraag voor een beurs of voor een uitnodiging voor
   een congres. 1954. 1 omslag

473  Stukje over Marie Kamphuis in het artikel ‘Vrouw en verzorgingsstaat’
   in: Nieuwsbrief Vrouwenburo, maart 1987. 1 omslag

474  Toespraak van Nel Jagt bij de installatie van de leerstoel
   maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting. 1990. 1
   omslag

475  ‘Hommage aan maatschappelijk werk-pionier Marie Kamphuis’ in:
   Sociaal bestek, tijdschrift voor lokaal beleid en management, jaargang
   53 (1991) nr 1. 1 omslag

476  L.F. Jens, ‘Drie verhalen over maatschappelijk werk’, in: Groninger
   Kerkblad, jaargang 270 (1994) nr 9. 1 omslag

477  Lucie Th. Vermij, ‘Van liefdadigheid naar professie, Marie Kamphuis
   vernieuwer van het maatschappelijk werk’, in: Vrouw en
   Gezondheidszorg, jaargang 5 (1996) nr 2. 1 omslag

478  NN, ‘Florence Hollis volgens Marie Kamphuis’. 1996. 1 omslag
                  51
479     Kopie uit de Gezinsbode van het artikel: ‘Hogeschool stelt geschiedenis
      te boek’. z.j. 1 omslag

480     Artikel over het werkzaam leven van Marie Kamphuis. Ongedateerd,
      geen auteur en onbekend waar dit artikel gepubliceerd is. z.j. 1 omslag


Correspondentie met betrekking tot het maatschappelijk werk
Hieronder vallen alle ingekomen brieven in het kader van haar bezigheden op het
gebied van het maatschappelijk werk en haar reacties hierop. Geordend op afzender
op datum eerste correspondentie.

481     Correspondentie met de Federatie van Christelijke Vereenigingen van
      en voor Vrouwen en Meisjes; correspondentie met M.W. Barger (1935)
      over een functie voor Marie Kamphuis in voormalig Nederlands-Indië
      die zij afwees en brieven van J.A.W. van Stoetwegen over een zending
      vanuit het goederenmagazijn van de Federatie naar Groningen (1946).
      11 stukken
      NB. Voor overige brieven van Mary Barger zie inventarisnummer 9.

482     Ingekomen brieven van Dhr. Jan H. de Groot over het gebruik van zijn
      lekenspel ‘Ons is geboden’ welk de oud-leerlingen van de CICSA
      Amsterdam hebben opgevoerd bij het 10-jarig bestaan van de school,
      met de tekst van het lekenspel. 1936. 3 stukken

483     Ingekomen brieven van de Deutsche Hochschule für Politik, Berlijn;
      ondertekend door Dr. Dora von Caemmeren. 1952. 2 stukken

484     Ingekomen brieven van het ministerie van Maatschappelijk
      Werk/ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk;
      ondertekend door Dr. M.A.M. Klompé, Dr. A.J.M. van Thienen en C.G.
      Eckhart . 1958, 1969, 1970 en 1972. 4 stukken

485     Ingekomen brieven van het National Institute for Social Work Training;
      ondertekend door Eileen L. Younghusband en R. Huws Jones. 1962 en
      1968. 2 stukken

486     Ingekomen brieven van Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart over ‘Neue
      Perspektive in der Arbeit mit Problemfamilien’ en ‘Die persönliche Hilfe
      in der Sozialarbeit’. 1970-1991. 11 stukken

487     Ingekomen brieven van de Landeshauptmann-Salzmann-Schule,
      Bielefeld. Ondertekend door Mevr. A. Schultze, Dozentin. 1971. 3
      stukken

488     Ingekomen brieven van NV Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom,
      Lochem over de boeken ‘Tegen de draad in’ en ‘Sociale actie nu!?’.
      1971-1972. 5 stukken
                    52
489     Ingekomen brieven van Samson Uitgeverij BV, Alphen aan de Rijn over
       haar publicaties en royalty’s. 1971-1988. 13 stukken

490     Ingekomen brieven van de Landelijke Vereniging van Maatschappelijk
       Werkers. 1991 en 1994. 2 stukken

491     Correspondentie met Jolande Hogenblik over haar scriptie aan de Rijks
       Hogeschool Groningen, sector Gedrag en Maatschappij over het social
       casework (2). 1993-1994. 1 omslag

492     Ingekomen brieven van de Hanzehogeschool Groningen, Faculteit
       Gamma, afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, onder
       andere over de uitreiking van de ‘Helpen als ambacht prijs’ 1999. 1995,
       1998 en 1999. 5 stukken

493     Ingekomen brieven van Abdel Aziz Hassib Abbas Egypte, Amt für
       Familienhilfe und Sozialdienst Bremen, Artevelde Hogeschool Gent,
       Bezirkstelle für Diakonie, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen,
       Gert de Boer, Peter Bügel, P.J. Bouman, Deutscher Berufsverband der
       Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Cisca Dresselhuys hoofdredactie
       Opzij, Elsevier Overheid, Evangelische Akademie Berlijn,
       Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken Almelo, Gemeentelijke
       sociale dienst Groningen, J.L. Halfacree, Thomas Heyman, Hogeschool
       Midden Nederland faculteit Sociaal Agogische Opleidingen Culemborg,
       Höhere Fachschule für Sozialarbeit Ludwigsburg, Eyvind Hytten chief of
       the European Social Develepmont Programs Unit van de United
       Nations, IDtv Amsterdam, Instituut voor Geschiedenis Groningen,
       Gerda Isbary, G. Kal, J.W. Kesler, C.W. Kroft directeur De Aemstelhorn
       Katholieke Sociale Academie Amsterdam, D.V. Kulkarni India, Prof. Dr.
       G. van der Leeuw, Loma Linda University California, Ria Lubbers,
       Maatschappelijk Werk Magazine, Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
       Minister für Arbeit, Nederlandsche Sociologische Vereeniging,
       Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk, Persbureau Bennink &
       Baardemans, Rijkshogeschool Groningen sector gedrag en
       maatschappij, J.G. Riphaagen, Schwarzwälder Diakonische Akademie,
       Senator für Sozialwezen Berlijn, Soziales und Vertriebene des Landes
       Schleswig Holstein, Stichting Brekend Vaatwerk, Stichting Noordelijke
       orthopedagogische Voorzieningen, Talenwinkel Universiteit Groningen,
       Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, Tijdschrift voor de Sociale
       Sector, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Tijdschrift Vrouw en
       Gezondheidszorg, Tijdschrift Wending, University of Alabama,
       University of Liverpool University of Wisconsin, Victor Gollanz-Stiftung
       E.V. Frankfurt, Vredenrust Psychiatrisch Ziekenhuis Halsteren, het
       Welzijnsweekblad, J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij en World
       Council of Churches. 1937-2002. 51 stukken

Foto’s met betrekking tot maatschappelijk werk
494     Foto’s Justina Bakker. z.j. 1 omslag

495     Foto’s Jo Boer. z.j. 1 omslag


                     53
496     Foto’s Elisabeth Wessel. z.j. 1 omslag

497     Foto’s van het bezoek van een groep maatschappelijk werkers uit
       Duitsland aan Nederland. 1960. 1 omslag

498     Foto’s met betrekking tot het maatschappelijk werk, onder andere foto’s
       van: Jan F. de Jongh (directeur School voor Maatschappelijk werk (later
       de sociale academie)) 1946-1964, Miems Voors, Ilze Täger, Florence
       Hollis 1950, Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, Dhr. M. Gleisner,
       Bertje Jens, Ria van Hartegarijp, Casework seminar 1951 op paleis
       Soesdijk (met Marie Kamphuis, Florence Hollis, Nel Ongerboer, Tjeenk
       Willink), Marga Klompé, Herman Nieuwenhuis, seminar in Berlijn 1959,
       toespraak Marie Kamphuis bij haar inauguratie bij de Stedelijk Raad
       voor Maatschappelijk Welzijn Groningen 1965, Gordon Hamilton,
       Cursus Bremen 1961. 1946-1965. 1 omslag

Documentatie
Marie Kamphuis verzamelde materiaal op het gebied van het maatschappelijk werk,
manuscripten, rapporten, artikelen, tijdschriften, monografieën en verslagen. Voor
documentatie over andere onderwerpen zie categorie Interesses.

499     Overdrukken uit tijdschriften. 1949-1972. 1 omslag
       a. J.F. de Jongh, ‘Nieuwe aspecten van het maatschappelijk werk’ in:
         Tijdschrift voor maatschappelijk werk, november (1949)
       b. Gordon Hamilton, ‘Developing self-awareness’, in: Social
         Casework
       c. Paula Lotmar, ‘Gedanken zur Definition und Funktion der Sozialen
         Arbeit’ in: Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, (1963)
       d. S. Elbert e.a., ‘A method for the clinical study of family interaction’,
         in: The American journal of orthopsychiatry, jaargang 34 (1964) nr
         5
       e. C.D. Saal, ‘Externe gezinsrelaties’ in: Huisarts en wetenschap,
         (1967) nr 10
       g. T. Brocher, C. Deichmann en P. Füsternau, ‘Zur Konzeption
         berufsbezogener gruppendynamischer Laboratorien’ in:
         Gruppendynamik; Forschung und Praxis, jaargang 3 (1972)

500     Rapporten. 1951-1986. 1 omslag
       a. ‘Rapport overzichtsverslag over het clubhuis de Ducdalf te
         Scheveningen’ van het Research-centrum voor de
         ongeorganiseerde arbeidersjeugd (1951)
       b. ‘Rapport over de onmaatschappelijkheid en hare bestrijding’ van
         de gemeentelijke dienst voor sociale zaken in de gemeente
         Oostwedde (1956)
       c. ‘Beschouwingen over Vraagstukken Subsidiëring
         Maatschappelijk Werk, rapporten I en II’ van het ministerie van
         Maatschappelijk Werk (1959)
       d. ‘Tweede rapport vraagstukken subsidiëring maatschappelijk
         werk’, van het ministerie van Maatschappelijk Werk (1959)


                     54
     e.  ‘Soziale Integration von Asozialen Familien’ uittreksel van het
        officiële rapport van het advies comité ter bestrijding van
        onmaatschappelijkheid (1961)
     f.  ‘Social Welfare planning in the Netherlands’ Report prepared
        for the social development division of the United Nations (1969)
     g.  ‘National Report on human rights and social welfare’ van de
        Netherlands National Council on Social Welfare (1986)
     h.  ‘De bijstands maatschappelijk werker en zijn opleiding’ onderzoek
        van de gemeentelijke sociale diensten (z.j.)

501    Tijdschriften. 1951-1996. 1 omslag
     a. Gesundheitsfürsorge, Zeitschrift für die gesundheitlichen
        Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge, jaargang 1 (1951) nr
        1
     b. The new era; in home and school, jaargang 34 (1958) nr 2
     c. Standpunkt sozial: Hamburger Forum für soziale Arbeit, (1992) nr
        3
     d. Vrijspraak, jaargang 10 (1996) nr 6

502-530  Overige stukken. 1952-1999. 29 omslagen
     502. Bundel met artikelen van de Annual Meeting van de American
        Association of Schools of Social Work 1952
     503. Manuscript ‘Toelichting op de richtlijnen voor subsidiëring van het
        A.M.W.’ 1955
     504. Toespraak door Minister dr. M.A.M. Klompé, bij gelegenheid van
        de herdenking van het 7de lustrum van het Katholiek Bijzonder
        Gezinswerk en Jeugdzorg te Rotterdam met de titel ‘De
        onmaatschappelijkheidsbestrijding mede in het kader van
        krotopruiming en sanering’ 12 juni 1958
     505. ‘Het opheffingswerk ten behoeve van probleemgezinnen’, verslag
        van een onderzoek ingesteld door de Adviescommissie Bestrijding
        Onmaatschappelijkheid 1958
     506. Duitstalige lezing ‘Die Stiftung opbouw Drenthe’ waarschijnlijk van
        Jo Boer. 1959
     507. Inleiding gehouden op 29 mei 1963 voor de 3e en 4e jaars
        studenten van de Rooms Katholieke Sociale Academie te Breda,
        door de heer J. Wondergem, Hoofd van het Bureau Gelderland
        van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. ‘De ontwikkeling van
        de Noord-west Veluwe’ 1963
     508. Bibliografie, ‘Family therapy: a selected annotated bibliography’.
        Uitgave van het U.S. department of health, education and welfare
        1965
     509. ‘International Social Work’ in: The official Journal of the
        international conference of Social Work, the International
        Association of Schools of Social Work and the International
        Federation of Social Workers, Volume 9 (1966) nr 4.
     510. Agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering
        van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers. 1967
     511. Assistants sociaux, fonctions, formation et statut, Conseil de
        l’europe comité social (Strasbourg 1967)


                   55
512. ‘Proeve van een begrippenlijst op het terrein van maatschappelijk
   welzijn’ van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en
   het Belgisch Comité voor Maatschappelijk Werk 1967
513. ‘Evaluatie-onderzoek gezinsoorden’, Een experimenteel
   onderzoek over een aantal gezinnen die verblijven in zogenaamde
   gezinsoorden van het voormalig ministerie van Maatschappelijk
   Werk 1968
514. ‘Het beleid van het ministerie van C.R.M. ten aanzien van de
   samenlevingsopbouw en de maatschappelijke dienstverlening’.
   Preadvies voor het congres van de Nederlandse Vereniging van
   Maatschappelijk Werk Humanitas 1969
515. Krantenartikel ‘Monopoly in Drenthe: het opbouwwerk bestond al
   lang voor de jaren zestig’, in: Trouw, 3 juli 1987
516. Krantenartikel ‘In onze eeuw bestaan tradities heel kort’, in: NRC
   Handelsblad, 1 maart 1988
517. ‘De kwaliteit van het maatschappelijk werk’. Een discussienota
   door de Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk
   aangeboden aan opleiders, werkgevers, subsidiegevers en
   collega-beroepsgenoten 1988
518. Concept onderzoeksvoorstel ‘Urgentiebepaling van de hulpvraag
   van geestelijk gehandicapten’ van Prof. dr. Van Gemert 1991
519. Krantenartikel met interview met David Riesman, ‘Ik ging bij
   Fromm niet op de divan, we praatten alleen maar’ in: NRC
   Handelsblad, 23 juli 1992
520. Krantenartikel ‘Internet? En de gevolgen zijn voor het
   maatschappelijk werk’ in: Nieuwsblad van het Noorden, 5
   november 1999
521. Artikel van Nel Jagt, ‘Halfweg de eeuw: een sample van het
   casework toen’ 1999
522. Manuscript ‘Boeken op economisch en maatschappelijk gebied
   worden door het jonge meisje niet gelezen: de eerste scholen voor
   maatschappelijk werk in Nederland in de jaren 1899-1940’, M.E.B.
   van Ophem z.j.
523. Artikelen over Florence Hollis, onder andere:
   kopie van het artikel ‘How it really was: Florence Hollis, MSS’31,
   Ph.D. z.j., ‘Professor Emerita Florence Hollis: retirement in action’,
   ‘dr. Florence Hollis: 1907-1987’
524. Rechten van het kind, aangenomen door de Verenigde Naties z.j.
525. Richtlijnen voor het voeren van groepsgesprekken z.j.
526. Krantenartikel ‘Hulpverleners willen kijkers beter opvangen’.
   Onduidelijk uit welke krant z.j.
527. Brochure van de NVMW. ‘Maatschappelijk werker en nog geen lid
   van de NVMW?’ z.j.
528. Maria Simmon-Kaiser, Menschen brauchen Menschen (Dortmund
   z.j.)
529. Kopie van het artikel ‘The acting-out child and his family: an
   approach to family therapy’ door Salvador Minuchin z.j.
530. Artikelen van Lyman C. Wynne, M.D., Ph.D. z.j.
               56
531     Stukken betreffende Bertje Jens: twee commentaren van B. Jens:
      ‘Voorlopig commentaar op het themanummer Beroepsethiek van
      Maatwerk jaargang 4 nr 2 mei 1997’ en ‘Confrontatie van visies op de
      consultaties’, beide met aantekeningen van Marie Kamphuis, een brief
      van B. Jens aan de Hogeschool van Amsterdam, een brief van de
      Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers aan B. Jens en
      het artikel: ‘Ik ben behept met een soort taaie trouw: in gesprek met
      Bertje Jens’ in: Tijdschrift voor maatschappelijke vraagstukken,
      jaargang 32 (1978) nr 10, pag. 282-287. 1978-1997. 1 omslag

532     Herwaardering van Arbeid: werkboek voor kaderleden (z.p. 1985). 1
      omslag

533     Manuscript van A. van Ophem, ‘Een studie over de vraag op de
      arbeidsmarkt naar hoger opgeleide vrouwen’ (Utrecht 1988). 1 omslag

534     Doctoraalscriptie van Renske van de Wall,
      ‘Onmaatschappelijkheidsbestrijding 1945-1965: een vergelijkend
      onderzoek in Groningen, Utrecht, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht’
      (Rijksuniversiteit Groningen 1989). 1 omslag

535     Manuscript van Stefaan Herman: ‘Social casework tussen gisteren en
      morgen’ (1996) met aantekeningen van Marie Kamphuis. 1 omslag

536     Manuscript van Matteke Winkel, ‘Mappa Mondo op een kruispunt van
      wegen: onderzoek naar een adequate verdeling van de inzet van
      vrijwilligers en vaste medewerkers’ (Groningen 2001). 1 omslag

Niet geïdentificeerde stukken

537     Losse aantekeningen en concepten van uitgegane brieven van Marie
      Kamphuis, waarvan onduidelijk is waar ze bij horen, of waar ze voor
      dienen. z.j. 1 omslag
                    57

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:136
posted:3/11/2012
language:Dutch
pages:57