Program profilaktyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych by DerrellAcrey

VIEWS: 619 PAGES: 3

									Program profilaktyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych


Ogólna charakterystyka programu;
Program jest przeznaczony dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z
problemem alkoholowym. Założeniem programu jest ograniczenie działania pułapek w życiu
młodych ludzi, wychowujących się w rodzinach patologicznych. Rodzice z tych rodzin często
nie dają dzieciom poczucia akceptacji, bezpieczeństwa często zawodzą ich zaufanie,
stwarzając pułapkę „nie ufaj „.Istnieje duże ryzyko, że dziecko wchodząc w dorosły okres
życia wniesie w nim wewnętrzne przekonania „nie czuj, nie mów, nie ufaj ‘’.
Na zajęciach będą wykorzystywane liczne metody aktywizujące tj. burza mózgu, drama,
dialogowanie, rysunek, praca w małych grupach. Dzieci mają możliwość samodzielnego
wysuwania wniosków. Grupa została wybrana przy pomocy pedagoga szkolnego

Czas trwania programu:
10 spotkań po 2 x 45 min

Materiały potrzebne do realizacji programu
Szary papier, farby plakatowe, bloki, kredki pastelowe, ołówki, kaseta z muzyką relaksacyjną,
bajki terapeutyczne.

Ilość uczestników:
12 –15 osób

Prowadzący:
Mgr Agnieszka Michalska
Magisterskie studia pedagogiczne na WSP Rzeszów, podyplomowe studia z Pedagogiki
przedszkolnej, podyplomowe studia z Oligofrenopedagogiki

CEL GŁÓWNY: - ograniczenie działania pułapek w życiu młodych ludzi, wychowujących
się w rodzinach patologicznych


Cele szczegółowe:
-wzajemne poznanie się
-budowanie pozytywnego stosunku do samego siebie
-budowanie poczucia podmiotowości i bezpieczeństwa
-tworzenie postawy twórczej
-budowanie poczucia własnej wartości
-budowanie poczucia podmiotowości
-dostrzeżenie sfer świadomości
-umiejętność werbalizacji uczuć
-budowanie poczucia otwartości
-obniżenie poziomu lęku przed mówieniem „nie”
-opanowanie podstawowych zasad komunikacji werbalnej
-opanowanie umiejętności aktywnego słuchania
-budowanie zaufania do siebie i innych
-budowanie poczucia bezpieczeństwa
-opanowanie umiejętności aktywnego słuchania
-kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków
-dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i innych substancjach uzależniających
oraz ich działaniu
-ujawnienie nieprawdziwych przekonań nt alkoholu
TEMATY SPOTKAŃ:
Spotkanie 1
Gry i zabawy integracyjne

Zabawa „Dostałem jabłko”
Cel: zapoznanie i ćwiczenie pamięci

Zabawa ”Otwarty krąg”
Cel: zapoznanie się i otwarcie

Zabawa „Ratattatum”
Cel :uczenie się imion i koncentracji

Zabawa: ”Znajdź swego partnera”
Cel: zapoznanie się integracja grupy oraz formowanie par do innej zabawy

Zabawa: ”Stara bryczka rodzinna”
Cel: zapoznanie i szybkość kojarzenia”

Zabawa: Jestem”
Cel: Zapoznanie i budowanie otwartości w grupie

Ustalenie zasad panujących w grupie

Spotkanie 2-3
Czujemy i odczuwamy

Relaksacja przy muzyce
Opowiadanie o swoich doznaniach
Rysunek
Ekspozycja rysunków

Pogadanka nt sfer świadomości
Ćwiczenie ”Sfery świadomości”
Burza mózgów nt. nazywania uczuć
Pogadanka nt uczuć
Praca w grupach „Uczucia człowieka przed ważnym wydarzeniem”
Drama „Rozmowa z nauczycielem”
Analiza , wyciągnięcie wniosków

Spotkanie 4-5
Mówimy o sobie i sobie

Aktywne słuchanie/burza mózgów/
Ćwiczeni na umiejętność aktywnego słuchania i budowania postawy otwartości
Słuchanie bajki terapeutycznej
Co to jest komunikacja \burza mózgów\
Zabawa w głuchy telefon
Pogadanka – zasady dobrej komunikacji
Ćwiczenie ze zdaniami odmownymi
Atak i obrona słowna
Analiza spotkania

Spotkanie 6
Ufam sobie i innym

Do kogo masz zaufanie / burza mózgów/
Drama 1 – ufam....
Drama 2 – ufam...
Ślepiec – ćwiczenie
Czy jestem osobą godną zaufania?/ćwiczenie
Analiza spotkania

Spotkanie 7
Jestem tu i przeżywam

Relaksacja przy muzyce
Słuchanie bajki terapeutycznej
Opowiadanie o swoich doznaniach
Rysunek
Ekspozycja rysunków

Spotkanie 8
Sprawy dla ,których warto żyć
Co to jest dobre życie?/burza mózgów/
Gra skojarzeń
Gra „Bezludna wyspa”
Narada i wyciągniecie wniosków

Spotkanie 9
Alkohol i inne substancje uzależniające

Co ludzie robią, aby poczuć się lepiej? – burza mózgów
Pogadanka nt środków uzależniających
Utworzenie własnych i naturalnych sposobów na dobre samopoczucie – praca w grupach
Pogadanka nt chemicznego złudnego uzależnienia – alkohol oszukuje
Stworzenie graficznej reklamy – manipulacji młodych ludzi /zachęcenie do picia piwa/
Omówienie wrażeń grupy reklamowej i grupy manipulowanej

Spotkanie 10
Uzależnienie jest śmiertelną chorobą

Pogadanka
Odegranie scenek wg opisów na kartkach
Wnioski
Runda „Jak wam się podobały zajęcia, czy były potrzebne”?
Pożegnanie

								
To top