Oppf�lging av HUS by Zw48Ik7

VIEWS: 0 PAGES: 38

									                  10.03.2012
Oppfølging av HUS
  Malvik kommune
Kommunoverlege Kristine Asmervik
         10.03.2012
Malvik kommune
                    10.03.2012
       MELDING
• En helt vanlig lørdag morgen ,litt
 tidlig….og jeg var ikke hjemme !!!
• 21.mars kl 09 ble det mottatt telefonisk
 melding fra smittevernvakten ved
 Folkehelseinstituttet om ett innlagt barn
 ved St. Olavs HF med klinisk mistanke
 om HUS. Barnet var fra Malvik kommune.
• HVA GJØR JEG NÅ !!!!
                             10.03.2012
          VARSLING

• Mattilsynets distriktskontor for Trondheim og Orkdal

• Kommuneledelse i Malvik kommune ved rådmannen og
 enhetsleder barnehager i Malvik kommune

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

• Smittevernlege Trondheim kommune( varslet og konferert
 med –snakk med noen med erfaring !!! )

• Rådgivende kommuneoverlege Malvik kommune
                       10.03.2012
    ETABLER KONTAKT
• Barnelege ved barneavdelingen: hvordan går det
 med den syke og pårørende , hva er gitt av info
 og hvem er varslet ??
• Mikrobiologisk avdeling: prøver og prøvesvar
• Foreldre og pårørende
• Miljø :barnehage ved styrer- er andre barn syke?
 Siste 7 – 10 dager .
• Folkehelseinstituttet: råd og veiledning
               10.03.2012
 Tankekart

      familie
      index
kontakter       miljø
                    10.03.2012
         LOGG
Formål:
• Å kartlegge nærmiljøet/barnehage /
 familie og å starte smitteoppsporing samt
 sette i gang smitteverntiltak etter
 smittevernloven
• Å huske(dokumentasjon) hva jeg har gjort
 og planlegge hva jeg skal gjøre.
• Dagens gjøremål , info og tiltak samt
 strategi for morgendagen .
                     10.03.2012
     Lørdag 21.Mars
• Varsling videre: OK
• Samarbeide med mikrobiologisk avdeling
 og barneavdelingen st. Olavs Hospital
 etablert
• Kommuneoverlegen skal innhente
 samtykke fra pårørende dersom
 myndighet til å foreta intervju delegeres til
 andre.
                       10.03.2012
      Lørdag 21.Mars
• Avføringsprøve er tatt , svar tidligst mandag
 230309
• Familien er orientert om mistenkt agens EHEC
• Interkommunal Legevakt Klæbu, Malvik,
 Melhus,Trondheim er muntlig informert fredag
 kveld samt på ny lørdag ettermiddag : ” vær på
 vakt ” melding ift diare og spes . om
 vedkommende pasient kommer fra Malvik
 området
                      10.03.2012
      Lørdag 21.Mars
• Kartlegging av barnehagen:
 62 barn , 17 ansatte

 Fire avdelinger :to småbarnsavd.og to
 storbarnsavdelinger, Deler ikke toalett
 12 barn syke siste 10-7 dager

• Kartlegging av familien/nærmiljø
                     10.03.2012
      Noen stikkord
• Reiser , vannkilde, kontakt med dyr
 ( husdyr , gård ? ) yrker og arbeidssted,
 be dem tenke over hva de har spist ,
 drukket siste 14 dager, ta vare på
 matrester.
• Informere om tiltak hele tiden : MT vil
 hente ut prøver fra hjemmet/barnehage
 og foreta intervju, hvilken informasjon vil
 bli gitt i barnehage , presse , kommunens
 hjemmesider. Informasjon om
 avføringsprøver og konsekvenser av dette.
                               10.03.2012
       Søndag 22.Mars
• Søndag morgen 22.mars : møte mellom Mattilsynet ,
 kommuneoverleger Malvik kommune : utarbeide strategier videre

1. Informasjon til foreldre i berørte barnehage
2. Innkalle til og arrangere foreldremøte mandag kl 19 ( tilstede
  kommuneoverleger Malvik og Mattilsynet ved Erik Wahl)
3. Informasjonsskriv til leger i Malvik kommune, andre berørte/nabo
  kommuners kommuneoverleger og Interkommunal legevakt
  Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim, legevakt sentral Stjørdal
  kommune.
4. Strategi for prøvetagning av andre syke barn i barnehagen.
5. Skriv som vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider om HUS
  tilfelle i Malvik kommune – fungerte som pressemelding


  Denne informasjon ble gitt pårørende i forkant.
                       10.03.2012
  Info på Mikrobiologi remisse

• Rekvirent med helsepersonell nummer
• Navn på undersøkte fylles ut for hånd
• Opplysning om:
• miljøundersøkelse ifm klinisk mistanke om HUS
 tilfelle
• frisk eller syk
• navn barnehage
• kopi til fastlege, svar til kommuneoverlege
                                     10.03.2012
   EHEC/HUS og barnehager

• Barn som har fått påvist EHEC eller diaréassosiert HUS bør
 ha 5 negative kontrollprøver med minst 48 timers
 mellomrom før barnet kan vende tilbake til barnehagen.
• Barn som har et familiemedlem som har fått påvist EHEC-
 infeksjon eller diaréassosiert HUS bør (uavhengig av egne
 symptomer) holdes borte fra barnehagen til det foreligger 3
 negative avføringsprøver av barnet.
• Ved enkelttilfelle av EHEC/HUS hos barn som går i
 barnehage bør andre barn i barnehagen som har eller nylig
 har hatt diaré prøvetas

              Info fra Folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no
                                                           10.03.2012
               Pressemelding
  Det er påvist et tilfelle av den sykdomsframkallende varianten av E.coli bakterien EHEC hos et barn
  i barnehage i Malvik kommune.
   Tilfelle av E.coli-bakterien EHEC påvist hos et barn i Hommelvik barnehage i Malvik Kommune Det er påvist
   et tilfelle av den sykdomsframkallende varianten av E.coli bakterien EHEC hos et barn i barnehage i Malvik
   kommune. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital bekrefter dette. Det smittede barnet er innlagt
   på St. Olavs Hospital. Ett søsken har også fått samme diagnose. Når det gjelder den medisinske tilstand til barna
   henvises det til barneavdelingen St. Olavs HF.
   Gjennomfører undersøkelser
   Resultatet av prøvene til det andre barnet er ennå ikke klart. Slik rutinen er ved alle innlandsmittede EHEC–tilfeller
   gjøres det smittesporing i regi av smittevernoverlege i samarbeid med Mattilsynet. Kommuneoverlege i Malvik
   kommune, Kristine Asmervik, har i helgen gjennomført fortløpende undersøkelser i nærmiljøet/barnehagen, for å
   vurdere behov for å utvide prøvetakingen. Dette gjelder barn i Hommelvik barnehage som har hatt mage/tarmsykdom
   siste uke.- Det er for tidlig å si hvilke konklusjoner vi kan trekke ut av dette. Det er en alvorlig situasjon, og vi jobber
   nå sammen med Mattilsynet og St. Olavs Hospital for å undersøke alle tenkelige smittekilder, sier kommuneoverlege
   Kristine Asmervik. - Dette er selvsagt svært belastende for barnas foreldre. Vi har også sterkt fokus på at dette skaper
   uro hos andre foresatte. Derfor gjør vi store anstrengelser for å finne kilden til smitten, men det er ikke alltid mulig,
   understreker Asmervik. Dersom det handler om mat, kan kilden til smitte være borte. Den viktigste smittekilden for
   sykdomsfremkallende E. coli er infisert mat som ikke har gjennomgått tilstrekkelig varmebehandling samt forurenset
   vann. Smitte kan også skje via direkte eller indirekte kontakt med dyr eller mennesker som er bærere av bakterien.
   Friske smittebærere forekommer også.

•  Forebyggende tiltak mot e.coli : Forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt:
•  all farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
•  andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
•  unngå upasteurisert melk og melkeprodukter
•  oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
•  vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
•  vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Mer informasjon om E-coli finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no
Alle henvendelser rettes til:Romar Reppen-Gjelseth, informasjonsrådgiver, tlf 91 60 20 09
                                                                10.03.2012
               Info Barnehage
MALVIK KOMMUNE                                                        23.03.09
Kristine Asmervik
Kommuneoverlege


Til foreldre/foresatt til barn i Hommelvik barnehage
    Et barn som går i Hommelvik barnehage har fått påvist en sykdomsfremkallende variant av E.coli bakterien, EHEC. Barnet er innlagt
   ved St. Olavs Hospital med diaré og symptomer på nyresykdom. Tilstanden beskrives som alvorlig men stabil. Ett søsken av barnet
   utredes for liknende symptomer.
    E.coli omfatter en stor gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste av disse
   bakteriene gir ikke sykdom hos mennesker eller dyr, men noen av bakteriene har evnen til å danne giftstoffer og kan da gi ulike
   typer sykdom. Den viktigste smittekilden for sykdomsfremkallende E. coli er infisert mat som ikke har gjennomgått tilstrekkelig
   varmebehandling samt forurenset vann. Smitte kan også skje via direkte eller indirekte kontakt med dyr eller mennesker som er
   bærere av bakterien. Friske smittebærere forekommer også. I Norge forekommer 20-50 tilfeller med EHEC årlig, og kun et fåtall av
   disse blir alvorlig syke. I de fleste tilfellene er det ikke mulig å påvise noen smittekilde.

   Kommunen jobber sammen med Mattilsynet og St. Olavs Hospital for å finne en mulig smittekilde. Det skal tas prøver av alle barna
   samt av ansatte ved barnehagen som i løpet av siste 1-2 uker har hatt mage/tarm symptomer der annen sikker årsak ikke er
   funnet.
   Smittekilden er så langt ikke identifisert. Vi kan foreløpig ikke utelukke at barnet som har fått påvist EHEC er smittet i barnehagen,
   men vi jobber intenst for å identifisere smittekilden uansett hvor den befinner seg. Samtidig tar vi alle forholdsregler i den daglige
   driften av barnehagen. Håndhygienerutinene skal innskjerpes. Lekene vaskes daglig. Det skal forsterkes renhold i barnehagen og
   kontaktpunkter desinfiseres.
   Barn med symptomer på magetarminfeksjon holdes hjemme. Ved de vanligste diarésykdommer bør barn holdes hjemme fra
   barnehagen til 48 timer etter symptomfrihet. Hvis EHEC-varianten av E.coli påvises, skal 5 kontrollprøver være negative før barnet
   kan vende tilbake til barnehagen.
   Ved spørsmål ta kontakt med kommuneoverlege Kristine Asmervik t: 92812335 eller rådgivende kommunelege Guttorm Eilertsen
   t:41570929

Med hilsen

MALVIK KOMMUNE
Kristine Asmervik
Kommuneoverlege
                                                10.03.2012
            Informasjonskriv
  legevakter, kommuneoverleger,leger
Malvik kommune , Hommelvik barnehage : E.coli, EHEC-infeksjon påvist hos barn med HUS

•  Det har blitt påvist EHEC, enterohemorragisk E.coli, hos et barn som er innlagt ved St.Olavs
  Hospital med diarè og nyresvikt.

•  Malvik kommune ved kommuneoverlege K.Asmervik har i samarbeide med Mattilsynet satt i gang
  utredning med sikte på å finne mulig smittekilde. De fleste ansatte og enkelte foreldre til de andre
  barna i barnehagen er informert om situasjonen i dag 22.03.09. Det vil bli gitt generell skriftlig
  informasjon til berørte barnehage , ansatte og foreldre i morgen 23.03.09. Det vil bli avholdt
  informasjonsmøte i barnehagen.

•  Barn og ansatte med symptomer på magetarminfeksjon ved barnehagen, bør få tatt
  avføringsprøver fortløpende. Det skal brukes prøveglass med transportmedium, Cary-Blairs
  transportmedium. De barn som per i dag har symptomer er allerede kontaktet og prøvetagning
  besørges.

•  Det er viktig at det henvises til utbruddet i barnehagen på rekvisisjonen som sendes med prøven til
  Avdeling for medisinsk mikrobiologi samt at kommuneoverlege i Malvik skal ha kopi av svaret.
  På remissen er det viktig å påpeke om barnet er friskt eller sykt. Det er indisert med
  avføringsprøver dersom man har hatt mage/ tarmsykdom i uke 12 eller får dette i nærmeste
  fremtid og har tilknytning til berørte barnehage.

•  De første symptomene på at man er smittet med denne typen E.coli er vanligvis magesmerter og
  diaré. Generelt nedsatt allmenntilstand og oppkast kan forkomme, men feber er sjeldent. Etter 2-3
  dager kan diaréen bli blodtilblandet. Normalt vil symptomene forsvinne i løpet av en ukes tid.
  Infeksjonen kan også forløpe uten symptomer. Etter en uke kan det hos noen barn oppstå
  nyresykdom. Symptomene er blekhet, utmattethet, hudblødninger og nedsatt urinmengde.
  Inkubasjonstiden varierer fra 2-12 dager, gjennomsnittlig ca. 4 dager.

•  Dersom barn eller andre knyttet til barnehagen (inkludert barnas familie) i den
  nærmeste tiden utvikler slike symptomer bes de om å ta kontakt med lege.
                        10.03.2012
          23.Mars
• rutinemessig inspeksjon i barnehagen
 Mattilsynet og kommuneoverlege
• tatt relevante prøver av mat for analyse av
 EHEC.
• foreldremøte samme ettermiddag:Ansatte og
 foreldre i barnehagen ble informert om e.coli,
 EHEC, smittevern og symptomer på smitte.
• Utstyr for avføringsprøver ble utlevert der det var
 indikasjon på prøvetagning med bakgrunn i
 mage / tarmsymptomer (siste 7 til 10 dager)
                       10.03.2012
     Mandag 23.Mars
Smitteverntiltak barnehage :
• Barnehagens renhold ble forsterket .Leker vasket
 og i hovedsak satt bort. Barnehagen ble omgjort
 til utebarnehage. Riktig håndhygiene ( spritvask
 av hender barn og voksne etter toalettbesøk , når
 man kommer inn etter å ha vært ute , før måltid
 , desinfisering av alle kontakt punkter inkl
 utelekeapparat) ble punktvis gjennomgått på
 foreldremøte samt lagt ut på Malvik kommunes
 hjemmesider sammen med forebyggende råd
 mot e. coli,EHEC smitte.
                       10.03.2012
     Mandag 23.Mars
• Pressemelding om EHEC og HUS mandag
 23.mars.
• Informasjonsrådgiver i Malvik kommune formidlet
 kontakt og avtaler.
• I kontakt med pressen: Hør på hva de vil vite om
 du kan – klargjør hva du svarer på , tenk
 gjennom det på forhånd: menneske , miljø ,
 ansvar og handling.
• ”Det jeg formidler er det samme jeg vil si til de
 pårørende og berørte ”
                     10.03.2012
     Tirsdag 24.mars
• Oppmøte i barnehagen for utlevering av
 prøvetagningsutstyr.
• Smittevern overlege st Olavs ringer tilbake
 : info utveksling, prøver , intervjuer
• Intervju med familiemedlemmer per
 telefon innhenting av data for ytterligere
 kartlegging.
• Menylister fra barnehagen sendes MT og
 oversendes til Folkehelseinstituttet
                                 10.03.2012        Onsdag 25.mars
Første prøvesvar ventes å komme inn ila dagen eller morgendagen.
Strategi: hva om flere barn er EHEC postive ??

• Få tak i liste over alle barn og ansatte i berørte barnehage

• Fortløpende tilbakemelding til Folkehelsa om statusendringer,
 positive prøvesvar. Konferer og bruk dem aktivt.

• Må flere barn testes ?? alle i barnehagen . Få inn helsesøster. Må
 det opprettes kontakttelefon i kommunen ?

• pressehåndtering videre

• Tabell familie /barnehage : hvem er prøvetatt og svar

• kontaktliste med telefonnummere : interne og eksterne
 samarbeidspartnere

• fortløpende kontakt ift statusendringer
                            10.03.2012
      Torsdag 26.mars
1.Kort planmøte med helse og sosialsjef i kommunene i
 tilfelle flere positive prøvesvar på morgenen og nytt møte
 er satt til kl15.
2.Planlegge informasjon til foreldre i barnehage og evt nytt
 foreldremøte
3.Beordret Helsesøstre i beredskap for registrering og
 Utdeling av prøveglass : 3 stk merket med navn og
 fødselsnr. Medfølgende mikrobiologi skjema : miljørettet us
 ifm e.coli , EHEC utbrudd.
4.Pressehåndtering i så fall

Kl 14 tikker de første prøvesvar inn : negative .
                             10.03.2012
      Torsdag 26.mars
• Kl. 1530.Melding fra FHI : Nasjonalt utbrudd e.coli
 EHEC .Dette vil bli meddelt offentligheten i ettermiddag
 mellom kl. 17-1800.Varsel går videre internt og eksternt.
• Formidler dette til foreldrene til index kasus. Varsler om at
 det kan bli økt medietrykk omkring saken.
• Kaller sammen kriseledelsen i kommunen omkring den
 nye situasjonen.
• Innkaller til foreldremøte på barnehagen kl. 1700.
• Det besluttes i samråd med FHI å utvide prøvetakingen til
 nå også å omfatte de resterende 18 friske barna i berørte
 barnehage avdeling og deres søsken som går i barnehagen
 dvs 20 barn . Dessuten prøvetaking av de ansatte som har
 hatt mye å gjøre med berørte avdeling ( 7 ansatte)
• To helsesøster beordres til smittevernarbeide. Helsestasjon.
                            10.03.2012
      Torsdag 26.mars
• Kl.1700. Foreldremøte på barnehagen v/ KA , GE og
 ordfører.

• Foreldrene får beskjed om at det ikke er nye tilfeller av
 e.coli på barnehagen og at vi har å gjøre med et nasjonalt
 utbrudd.Dette vil gå ut på nyhetene mens vi har møtet.

• Det ble gitt informasjon om hva ett nasjonalt utbrudd
 innebærer samt at man nå vil utvide prøvetagningen i
 nærmiljøet til de syke barna etter gjeldende anbefalinger
 fra Folkehelsa , det vil si at man nå også tar prøver av
 friske barn og ansatte i berørte avdeling i barnehagen

• Foreldrene gir uttrykk for at de har mottatt god informasjon
 og virker svært fattede, forholdene tatt i betraktning.
                                                  10.03.2012     Pressemelding ifm nasjonalt
        utbrudd av e.coli
I tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger forsterker Malvik kommune smitteforebyggende tiltak i
   Hommelvik barnehage.
  PRESSEMELDING 26.03.2009:Malvik kommune forsterker smitteforebyggende tiltak.I tråd
  med Folkehelseinstituttets anbefalinger forsterker Malvik kommune smitteforebyggende
  tiltak i Hommelvik barnehage. Ansatte og barn ved den berørte avdelingen blir testet for
  E.coli-infeksjon (EHEC).
   Folkehelseinstituttet(FHI) har påvist samme DNA-stamme av bakterien E.coli O157 (EHEC-
  bakterien) hos tre barn med hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), som alle er meldt i år. Pasientene
  er fra tre ulike fylker i landet, og Folkehelseinstituttet setter nå i gang tiltak som følge av dette. Det
  er sendt ut en pressemelding fra FHI, som kan leses på deres hjemmesider, www.fhi.no. Pressen
  henvises til å kontakte Folkehelseinstituttets pressekontakt i denne saken, Preben Aavitsland, for
  uttalelser.
  Prøvesvar .Foreløpige svar på prøver som er tatt av barn i Hommelvik barnehage gir ingen
  indikasjoner på smitte, og barna det gjelder er friske.
  Ikke nødvendig å stenge I samråd med Folkehelseinstituttet har kommuneoverlegen vurdert at
  det ikke er nødvendig å stenge Hommelvik barnehage. Tiltakene som er satt i verk med hensyn til
  renhold og hygiene anses som tilstrekkelige. I tråd med nasjonale rutiner for smittevern utvides nå
  testingen til også å omfatte ansatte og 16 barn ved den berørte avdelingen i Hommelvik
  barnehage.
  Informasjon og råd til publikum: Da Folkehelseinstituttet foreløpig ikke mistenker bestemte
  matvarer bør publikum følge følgende generelle råd å forebygge smitte:


Pressekontakt hos Folkehelseinstituttet: Preben Aavitsland, avdelingsdirektør smittevern, se
   www.fhi.no
for kontaktinformasjon Pressekontakt i Malvik kommune: Romar Reppen-Gjelseth,
   informasjonsrådgiver, tlf 91 60 20 09 (Svarer kun på spørsmål om lokale tiltak)
                              10.03.2012        Fredag 27.mars.
        PRESSE-press
• Kl. 0815. Klargjør helsestasjonen sammen med helsesøster
 Utlevering av materiell for prøvetagning og registrering fra
 kl 12.00

• Kl. 0915. Strategimøte med rådmann,informasjonsrådgiver,
 helsesøster, enhetsleder og kommuneoverleger.
 Verstefallstenking : nytt tilfelle? diskuteres. Alt klargjøres.

• Kl.0950.smittevernoverlege/ mikrobiologisk avd gis beskjed
 om at kapasiteten for behandling av prøver må økes
 betydelig fra mandag fk.

• Kl.1055. Mediepresset øker. Beslutter å holde
 pressebriefing kl. 1200. Det har kommet en rekke negative
 prøvesvar.
                         10.03.2012
      Fredag 27.mars
• Kl.1100. Klarert med foreldrene ift ytterligere
 dybdeintervju i regi av MT v/Erik Wahl samt at
 FHI ringer ift å hente info fra nettbank ift innkjøp.
• Kl.1130. Klarert møte i epidemigruppen mandag
 30.mars kl. 0800-1000. Smittevernlege st. Olavs
 tar ansvar for innkalling.
• Kl. 1200. Pressebriefing. NRK1 TV, TV2, TV-
 adressa, Adresseavisen og Malvik blad.
                    10.03.2012
    Mandag 30.mars

• Kl. 0800-1000. Smitteverngruppe
 regionalt har møte.

• Gjennomgang av loggen. Diskusjoner
 omkring tiltakene, vaskingen av
 barnehagen, prøveomfang etc.

• Kl 11.00 informasjonsmøte i kommunen
                     10.03.2012
        31.Mars
• Oversender kopi av pressemeldinger ,
 infoskriv barnehager ,fax legevakt til
 smittevernoverlege st. Olavs etter avtale

• Oppdaterer fortløpendekommunens
 hjemmesider etter hvert som status
 endrer seg.
                       10.03.2012
          2.April
• Kl.09-11 Midtevaluering med kommuneledelse
• Sluttrapport skal være anonymisert , sammenfatt
 med barnehagens logg. Ha med tiltak
 gjennomført også etter tilsyn MT
• Informasjon skal legges på Malvik kommunes
 nettsider ila dagen om prøvesvar , henstille til
 (presse)nettmeldinger MT / FHI .
• Kl.10.30 MT informerer om negative prøver på
 absolutt alle mat/ vannanalyser . 22 prøver
• Ivaretagelse av berørt familien, også fremover
                       10.03.2012
   ”Å sånn går nå dagan”
• Mikrobiologen : prøvesvar negative
• Purringer på 4 prøver ennå ikke levert ( friske
 personer )
• Hommelvik barnehage tilbake til normal drift
 14.april
• Oppdaterer informasjon og status på kommunens
 hjemmesider.
• Videreformidler informasjon til familien
 /barnehage om prøvesvar
• Informerer familien om hva som legges ut på
 nett fra FHI
                    10.03.2012
     Tirsdag 21.april


• Samtale med foreldre søskenparet : Går
 bedre med barna .

• Matprat : finner en fellesnevner ,meldes
 FHI
                     10.03.2012
     Mandag 27. april

• Samarbeidsmøte på Gardemoen med
 FHI ,Mattilsynet sentralt og regionalt samt
 andre kommuner som er berørte av
 utbruddet ift etterforskningen av
 utbruddet.
                     10.03.2012

         260509
    Oppfølgingssamtale familien  .

• Foreldre hatt omsorgspermisjon

• Opplevd oppfølging bra fra sykehus,
 kommune og MT : opplevelse av at god
 informasjon er gitt fortløpende .

• Ønsker tilbakemelde til legevakt om å ta
 barn med blodig diare på alvor.

• Matprat: ny felles nevner meldes FHI
                    10.03.2012
       Summert
• Det har under kartlegging av omfanget av
 nærmiljøet, planlegging av strategi for
 smittevernforebyggende tiltak og
 innsamling av prøver og spormateriale
 foreligget ett tett samarbeide med de
 pårørende og berørte, kommunens
 ledelse, Mattilsynet , Folkehelsa og st.
 Olavs Hospital med
 barnelege,mikrobiologisk avdeling og
 smittevernoverlege.
                             10.03.2012
           Summert
• 19 familiemedlemmer ble testet; 4 testet positive på
 e.coli O157 (de 2 syke barna , 2 friske personer )
• Alle barn fra berørte barnehageavdeling så nær som en har
 levert avføringsprøver : disse 19 prøver er negative mtp e.
 coli .( ett barn har ennå ikke levert men er friskt – purret
 flere ganger )
• Alle 7 ansatte som ble testet som hadde nær relasjon til
 aktuelle barnehageavd har levert negative prøver.
• Andre : 6 nære relasjoner til barnehagen har levert
 negative prøver
• Vi har ikke kunnet påvise e.coli EHEC O157 i noen av
 matvarene eller drikke per i dag.
         10.03.2012
Takk for meg !

								
To top