�RSMELDING FOR GJERPEN MENIGHETSR�D, 2006

Document Sample
�RSMELDING FOR GJERPEN MENIGHETSR�D, 2006 Powered By Docstoc
					ÅRSMELDING FOR GJERPEN MENIGHETSRÅD, 2010
Stikkord for året 2010 er: - nytt konfirmantopplegg, -trosopplæringsmidler til menigheten og -
ansettelse av trosopplæringsleder. Vi tror vi går i riktig retning!

1. Menighetsrådets sammensetning
Menighetsrådet(MR) har hatt denne sammensetningen:
Faste medlemmer:
Birger Venheim (leder og økonomiansvarlig), Bjørn Erik Høgseth (nestleder og medlem av
Fellesrådet), Astrid Flatin, sekretær, Marit Nordhov, Ingebjørg Hærås, Steinar Lund,
Dagbjørg Zetterstrøm, Steinar Ballestad og Bjarne Imenes (sokneprest)

Varamedlemmer:
Bjørnar A Gundersen, Inger Elisabeth Lloyd, Torill I Rahm og Steinar Selle.

Hanne Halseide har hatt permisjon fra sitt engasjement som varamedlem til MR og medlem i
torsopplæringsutvalget (TOU) dette året.

MR har i 2010 avholdt 11 møter og behandlet 163 saker.

2. Ansatte
Følgende har vært ansatte i menigheten dette året:
Sokneprest Bjarne Imenes, 100 %
Kapellan Svein Lindebø, 100 %
Kantor Kjell Frigstad, 100 %
Diakoniarbeider Kirsten Holmbakken Eliassen, 60 %
Sekretær Kirten Holmbakken Eliassen, 40 %
Kateket Karin Fjose Olsen og vikar Bergljot Støyle, tilsammen 20 %
Kirketjener Morten Kristiansen, 100 %
Kirkegårdsarbeider/kirketjeneravløser Aleksander Nordfjellmark, 100 %
Kirketjeneravløser Trine Jacobsen 5 %.
Renholder: Trine Jacobsen, 8 %

Ranveig Moe gikk av med AFP 31.05.10.

Valebø:
Organist: Lise Vittersø
Kirketjener: Kristian Lunde
Luksefjell:
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Kirketjener: ikke tilsatt noen ny.

3. Utvalg og komiteer
Gjerpen menighet har dette året hatt flere utvalg og komiteer som har hatt ansvar for hver sine
arbeidsfelt.
Diakoniutvalget har bestått av: Kari Krogsrud, leder, Randi Skjærum, Helga Gulseth, Lillian
Gautefald, Bjørnar Gundersen (nestleder og MR sin representant) og Kirsten Holmbakken
Eliassen (ansatt). Se egen rapport.
Misjonsutvalget: Gudrun Eriksen, Dagbjørg Zetterstrøm og Ingebjørg Hærås (MR sin
representant).

Økonomiutvalget: Bjørnar Gundersen (MR sin representant) og Jan Sørbø. Det jobbes for å få
inn et medlem til her. Utvalget har ikke vært aktivt i 2010.

Musikkutvalget: Dagbjørg Zetterstrøm, Inger Lloyd og Kjell Frigstad (kantor).

Trosopplæringsutvalg: Asgeir Høgli, leder, Marit Follaug, Inger Marie Norendahl og Kirsti
Sørbø. Se egen rapport.

Gudstjenesteutvalget: Bjarne Imenes, sokneprest, Målfrid Bjella og Liv Sneltvedt Lund.
Gudstjenesteutvalget har ikke vært aktivt i 2010.

Vi har også hatt noen komiteer i sving dette året.
Festkomiteen: Marit Nordhov - leder, Anne Marit Bjørnbakk, Kari Aanonsen, Hanne Grini,
Helga Gulset og Bjørn Erik Høgseth (MR sin representant). Vararepr. har vært: Torleif
Tveita, Torgunn Gurholt og Borgny Grini.

Redaksjonskomiten for menighetsbladet: Ole Andre Eliassen - redaktør, Bjarne Imenes
(ansatt), Kjell Skjærum og Nils Terje Sneltvedt. Komiteen har ansvar for utgivelsen av
menighetsbladet ”Godt nytt for Gjerpen”. Det er utgitt 4 nummer i 2010. Asgeir Høgli har
ansvar for Gjerpen menighet sin nettside; www.gjerpen.no.
I tillegg til redaksjonskomiteen, er det et stort lag av frivillige bladbud som sørger for at
bladene kommer rundt i postkassene til alle husstandene i Gjerpen.

Siden august-06 har vi hatt en byggekomité i sving. Komiteen skal se på muligheten til å få
renovert forpakterboligen. Komiteen har hatt denne sammensetningen: Håkon Vold - leder,
Liv Sneltvedt Lund, Heidi Gudbrands, Bjarne Imenes, og Jan Sørbø. Håkon Vold og Jan
Sørbø er utnevnt av OVF som deres representant i komitéen . Dette arbeidet tar tid, men vi
håper at vi i løpet av året 2011 skal lykkes med å få revet det gamle bygget og starte på
arbeidet med et nytt kontorbygg..

Dette året oppnevnte MR en egen komité som skal se på kirketekstilene. Komitéen består av:
Inger Lloyd, Vivian Mustvedt og soknepresten. Komitéen har, etter fullmakt fra MR, inngått
en kontrakt med Borghild Svalastog om levering av hvitt sett, en alterbrunn og to alterduker.
Kirkevergen er tatt med i arbeidet.

MR har vedtatt å gjennomføre en kulturuke i 2011. I den forbindelse har vi nedsatt en
kulturukekomite. Medlemmer her er: Marit Nordhov, Liv Jorånn Høgseth, Terje Hærås og
Bjarne Imenes (sokneprest)

I forbindelse med at menigheten nå er med i trosopplæringsprosjektet ble det, fra sentralt
hold, bevilget en del penger som måtte brukes før nyttår. MR oppnevnte da en innkjøpskomité
bestående av Asgeir Høgli, Steinar Lund, Svein Lindebø og Kirsten H Eliassen. Komitéen
fikk fullmakt til å gå til innkjøp av diverse utstyr som skal brukes i undervisningen.

MR har hatt diverse representanter i andre styrer og råd:
Skien kirkelige fellesråd: Bjørn Erik Høgseth. Vararepr: Steinar Ballestad.
Fellesmøtekomiteen: Bjarne Imenes og Synnøve Rahm.
Kapellrådet for Vealøs: Bjarne Imenes, Jan Sørbø og Ingebjørg Hærås.
Styret for Gjerpen prestegård: Bjarne Imenes og Jan Sørbø. Vararepr. Svein
Lindebø og Solveig Sollie.
Menighetshusforeningen: Anne Marit Bjørnback. Vararepr: Steinar Ballestad.
Representantskapet i Skien diakonale senter: Dagbjørg Zetterstrøm, Steinar Lund, (vara)
Representantskapet i Kirkens SOS: Inger Lloyd, Steinar Lund, (vara)
KN-kontakt: Bjørn Erik Høgseth og Ingebjørg Hærås.
Bibelkontakt: Inger Marie Norendahl

4. Aktiviteter
Søndag 3. januar kunne menigheten ønske ny vikarierende sokneprest, Bjarne Imenes,
velkommen. Han har et vikariat i menigheten på 2 år - i permisjonstida til Thor Egil
Abrahamsen. Han har fått en god inngang i stab og menighet sammen med sin kone Audveig.
Når det gjelder oversikt over gudstjenestene vises det til ”Kirkelig årsstatistikk for 2010”.
I tillegg til de ordinære gudstjenestene har vi hatt en forbønnsgudstjeneste.
Skjærtorsdag ble det i samarbeid med Normisjon arrangert kveldsmat på menighetshuset etter
gudstjenesten.
Gullkonfirmantfesten samlet som vanlig mye folk.
Vi har dette året hatt 2 temakvelder:
- ”Vi går inn i kirken, symboler på veien” ved Bjørnar Gundersen og
- ”Bibelen; nyere forskning – kanon” v/ Elisabeth Levi.

Kirketur til Sørlandsperlene
Gjerpen menighet hadde en flott busstur lørdag 8. mai til Sørlandsperlene:
Risør, Fjære, Grimstad og Bamble hvor vi besøkte de gamle kirkene.
42 stk. var med på turen. Vi fikk omvisning og innføring i kirkenes historie.
Ved Fjære kirke ble diktet om Tærje Vigen framført av Anne Fure.
Kaffe og kaker holdt vi selv, mens deilig middag spiste vi på Brokelandsheia.
Bjørnar Gundersen og Bjarne Imenes var reiseledere.

Årsfesten/- møtet ble avholdt søndag 14. mars.
Tradisjonen tro har MR arrangert medarbeiderfest også dette året.

Stand under Handelsstevne
For første gang var Gjerpen menighet synlig under årets Handelsstevne på Stevneplassen i
Skien. Invitasjonen til å delta kom fra Radio Grenland som bl.a markerte sitt 25-års jubileum
under stevnet. Vi deltok med egen stand sammen med Radio Grenland og en del andre
menigheter og kristne organisasjoner i byen. Vi som deltok opplevde det som en fin anledning
til å komme i kontakt med folk som ellers ikke går så ofte i kirken. Det ga oss også en fin
mulighet til å spre informasjon om arbeidet vårt.

5. Barn og unge i menigheten.
- Våren 2010 ble det gjennomført et babytrallkurs på Menighetshuset. 8 babyer med foresatte
deltok. Etter sommeren ble dette gjort om til et ”drop in”- tilbud der deltakerne kan komme
innom når det passer. Babytrall blir ledet av vår egen diakoniarbeider Kirsten Holmbakken og
kateketvikar Bergljot Støyle.

- Søndagsskolen ble i starten på dette året omgjort til Supertorsdag. Barn i alderen 2.- 13 år
samles annenhver torsdag på Menighetshuset til et felles varmt måltid, etterfulgt av
gruppevise samlinger med andakt, leker og hobbyaktiviteter. Cirka 30 barn + en del foresatt
har deltatt jevnlig på dette.

- Vi har fulgt opp tradisjonen med å dele ut kirkebøker til 4- og 6-åringene. Dette er en fin
mulighet til å møte barna og foreldrene igjen relativt kort tid etter dåpen.

- Fra lørdag 27. – til søndag 28. november deltok Gjerpen menighet i den landsomfattende
satsningen på 11-åringene i Dnk, kalt Lys Våken. TOU hadde hovedansvaret for dette
arrangementet. Vi hadde med oss ca 20 11-åringer. Det ble noen innholdsrike timer som bl.a.
bød på god mat, bønnesamlinger, tårnklatring og fakkeltog på kirkegården.

- Høsten 2009 startet vi opp med et nytt konfirmantopplegg i Gjerpen menighet.
I stedet for samlinger hver 14. dag, legges det opp til en konfirmantleir på sommeren i tillegg
til noen treffpunkter gjennom vinteren. Årets leir fant sted 11. – 15. august i Vrådal og ble
gjennomført med hjelp av 8 ungdommer og 2 foreldre foruten ansatte. Konfirmantene deltar
fortsatt på en del gudstjenester som tidligere. De var også denne våren med på tradisjonelle
fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp.
Det første konfirmantkullet etter denne ordningen ble konfirmert 29.08. og 05.09. 2010.
Vi hadde 50 konfirmanter i Gjerpen, Luksefjell og Valebø dette året.
Menighetsrådet har nå gjort denne prøveordningen om til en permanent ordning.

6. Ny trosopplæringsleder!
Skien prosti ble, som det eneste i bispedømmet, dette året tatt ut til å være med i andre runden
av gjennomføringsfasen i trosopplæringsformen. Prostiet er i dette arbeidet delt inn i ulike
enheter. Gjerpen og Borgestad menigheter utgjør en enhet.
Denne høsten ble det ble utlyst en felles 80 % stilling som trosopplæringsleder i enheten, og
Tone Arntzen fra Bamble tiltrådte stillingen fra 01.01.11. Av denne stillingen har Gjerpen
menighet fått 50% og Borgestad menighet de resterende 30 %. Borgestad og Gjerpen er enige
om at det på sikt arbeides mot reine stillinger for de to sokna og at stillingen i Gjerpen gjøres
om til en kateketstilling.

7. Sang- og musikklivet.
Det har i året som er gått blitt avviklet flere konserter i menighetens regi.
Allehelgenskonserten og Romjulskonserten er fine tradisjoner. Vi er glad for at
menighetskoret vårt, Gla’sang, fortsatt er i sving. Takk til dirigenten Finn Sollie og alle
sangerne som ved flere anledninger dette året har gledet oss med fin sang.

8. Bibel- og bønnegrupper.
Det er flere bibel- og samtalegrupper i gang i menigheten. Disse har møtene sine i hjemmene.
Gruppa som tidligere holdt til i Gjerpen prestegård er nå flyttet til Menighetshuset.
Bibelgruppene er et flott supplement til fellesskapet en får på gudstjenestene. Det er også et
bønnefelleskap i gang. Bønnefelleskapet består av en gruppe som ber for enkeltpersoner og
arbeidet generelt i menigheten. Vi samles hver tirsdag kl. 15.30 – 16.00 i 2.etasje på
menighetskontoret. Bønnegruppa har ansvaret for forbønnsgudstjenester hvert år i samarbeid
med soknepresten. Vi har plass til flere i disse gruppene.

9. Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner.
Også dette året har vi hatt et godt samarbeid med Betel misjonskirke og bedehusene i
menigheten. Dessverre ble det ikke noe av fellesmøtene i år, men dette vil vi ta opp igjen i
2011.
I desember var det julekonsert i kirken i regi av fellesmøtekomitéen.
Ellers er det et svært godt samarbeid mellom de ulike arbeidslaga i menigheten, noe vi gleder
oss over. Mye godt barne- og ungdomsarbeid utføres på bedehusene. Gjerpen menighet og
Sneltvedt Normisjon var også i år sammen om å arrangere juletrefest.
Det norske misjonsselskap (NMS) driver flere misjonsforeninger i menigheten vår.
Menigheten har også dette året hatt et misjonsprosjekt for NMS, diakonalt ungdomssenter i
Antsirabe på Madagaskar.

10. Lokalitetene
* Kirken
Menighetsrådet har vedtatt å investere i et nytt maleri til Gjerpen kirke. Det skal males av
Reidar Kolbræk og skal ha oppstandelsen som motiv. Maleriet er godkjent av både biskop og
riksantikvar.
MR har nå kjøpt inn prosjektor til kirken. Plassering av projektoren og kontrollpult for lyd og
bilde er godkjent av biskopen og riksantikvaren. I tillegg er det kjøpt inn noteskap til orgelet.
Ellers har vi hatt en del lekkasje fra taket i kirken. Problemet er tatt opp med Kirkevergen og
Fellesrådet.

* Forpakterboligen
Arbeidet med å få til et nytt kontorbygg går seint, men vi håper at det året vi nå er inne i skal
bringe oss et skritt videre. Planene begynner nå å ta form. Vi håper det gamle bygget kan
rives i løpet av året og at arbeidet med et nytt bygg snart kan påbegynnes.

* Overdragelse av Gjerpen menighetshus til Gjerpen sokn.
MR har i 2010 behandlet spørsmålet rundt det formelle forholdet mellom Menighetshuset og
Gjerpen menighet som gjelder eierskap.
Saken ble tatt opp etter henvendelse fra Menighetshusets styre. Styret laget et forslag til nye
statutter og avtale for overdragelse.
Menighetshusets årsmøte og Gjerpen MR har samtykket i overdragelsen.
Det sittende husstyret fortsetter fram til neste ordinære valg.

Menighetshuset benyttes av menigheten til babytrall, supertorsdag, konfirmantarbeidet,
formiddagstreff og ellers menighetens arrangementer.

11. Økonomien
Økonomien i menigheten er stabil. For mer detaljer vises til egen regnskapsrapport.

12. Vurderinger
Året 2010 har vært et begivenhetsrikt år med ny sokneprest, ny fart i trosopplæringsarbeidet
og tilsettelse av ny trosopplæringsleder. Vi er inne i en spennende tid i menigheten.
Dersom noen ønsker å være med i noe av det arbeidet som er i gang, er det bare å ta kontakt
med en i menighetsrådet eller soknepresten.

Gjerpen, 31.01.11
For Gjerpen menighetsråd
Astrid Flatin

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/10/2012
language:Norwegian
pages:5