Barnevernsdagene 2008 Samv�r for enhver pris?

Document Sample
Barnevernsdagene 2008 Samv�r for enhver pris? Powered By Docstoc
					 Barnevernsdagene 2008
 Samvær for enhver pris?

 Kirsten Sandberg
 Institutt for offentlig rett
 Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Innledning
 • Tema
 • To spørsmål:
     – Går samvær i en del tilfeller utover barnet?
     – Må det være slik rettslig sett?
 • For mye eller for lite samvær?
 • Barnelov og barnevernlovDet juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Hensyn som taler for samvær

 •   Det biologiske prinsipp
 •   Følelsesmessige bånd
 •   Kontinuitet i barnets liv
 •   Mulighet for å flytte tilbake
 •   Vite hvem de biologiske foreldrene er
 •   Vite hvordan det går med dem
 •   Familietilhørighet i voksen alder

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Hensyn mot:
 Mulige negative virkninger for barnet

 • Stabiliteten i fosterforholdet forstyrres
 • Formålet med plasseringen svekkes
 • Negative reaksjoner etter samvær
 • Mer langvarige følelsesmessige
  reaksjoner
 • Skader barnets utvikling
 • Barnets mening tilsidesettes
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Er samvær bra for barnet?

 • Forarbeidene: Ja
 • Kan ikke si generelt at samvær er bra
  for barn, eller at fravær av samvær er
  negativt. NOU 2000: 12
 • Avhengig av konkret saksforholdDet juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Jussen

 • Kombinasjon av verdier og psykologi
 • Verdistandpunkt: Samvær anses som
  hovedregel som bra ut fra det
  biologiske prinsipp
 • Men det går en grense ut fra hva
  psykologien sier om negative virkninger
  for barnet


Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Spørsmålene blir:

 • Skal barnet ha så mye samvær som
  det kan tåle?
 • Går grensen først der samvær påfører
  barnet skade?
 • Hva er i så fall ”tåle” og ”skade”?Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Barnekonvensjonen art. 9

 • 3. Partene skal respektere den rett et
  barn som er atskilt fra en eller begge
  foreldre har til å opprettholde personlig
  forbindelse og direkte kontakt med
  begge foreldrene regelmessig, med
  mindre dette er i strid med barnets
  beste.

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Den europeiske
 menneskerettskonvensjon art. 8
 • Rett til familieliv
 • Inngrep i dette bare når det er nødvendig
     – Rimelig balanse mellom barnets og foreldrenes
      interesse
     – Spesiell vekt på barnets beste
     – Kan føre til at foreldrenes interesse settes til side
     – I særdeleshet ikke kreve noe som kan være til
      skade for barnet
     – Snever skjønnsmargin ved samvær
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Barnevernloven § 4-19

 • Utgangspunkt: Rett til samvær
 • Samvær kan nektes ut fra hensynet til
  barnet
 • Samværets omfang fastsettes ut fra
  barnets beste, jf. § 4-1Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Samværsnekt – hva krever EMD

 • Gjenforeningsmålet
 • Frata familielivet bare i ekstraordinære
  tilfeller
 • Må være motivert av et dominerende
  hensyn til barnets besteDet juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Samværsnekt – hva krever Høyesterett

 Rt. 2004 s. 1046 – samvær nektet
 • Spesielle og sterke grunner kreves ut fra
  EMDs praksis
 • Jente 7 år, mishandlet som baby
 • Betydelige og varige fysiske skader
 • Hennes vegring særlig bastant. Viser sterkt
  og utvetydig ubehag.
 • Problemene vil forsterkes når hun får
  nærmere kunnskap om årsakene
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Høyesterett forts.
 Rt. 2002 s. 908 – samvær nektet
 • Jente 6 år
 • Mor ressurssterk, men åpenbart store psykiske
  problemer
 • Et skadet og sårbart barn
 • Mors atferd under samværene: Sier barnet flytte
  tilbake, avviser barnet, straffer når ikke får den
  bekreftelsen hun ønsker. Er glad i et ”fantasibarn”.
 • Barnet sterke reaksjoner etter samvær
 • Selv to timer to ganger i året utsetter barnet for en
  skade som ikke kan aksepteres. Spesielle og sterke
  grunner til å nekte.
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Samværets omfang:
 Hva er ”begrenset” samvær?
 • Begrenset i forhold til hva?
 • Foreldrene kan uansett ikke se barnet så
  mye de vil. Samværet må reguleres.
 • Ikke noe utgangspunkt for samværets
  omfang i loven
 • Gir ingen mening å snakke om begrenset
  samvær. Samværet fastsettes på en skala
  fra svært lite til svært mye, ut fra barnets
  beste.

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Omfang – hva krever EMD

 • Legge til rette for gjenforening
 • Tre timer én gang pr. måned ikke ansett som
  nok for dette. K og T mot Finland.
 • Gjenforeningsmålet kan oppgis når det er
  gått betydelig tid. Også ellers?
 • Samværet ikke begrenses mer enn
  nødvendig. Sterkere grunner jo mer
  innskrenket samværet er.
 • Foreldrene kan uansett ikke kreve samvær
  som er til skade for barnet
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Omfang – hva sier Høyesterett
 Rt. 1998 s. 787:
 • Ikke ”vanlig samvær” etter barneloven
 • Tilbakeføring innen rimelig tid: Kontakten
  mellom de biologiske foreldre og barnet bør
  holdes best mulig ved like. Etter hvert
  hyppige samvær av noe lengre varighet.
 • Ikke tilbakeføring eller langt frem i tid: Barnet
  skal få kjennskap til sitt biologiske opphav
  med henblikk på en eventuell senere
  tilknytning når barnet vokser til.

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Omfang – eks. fra HR

 Rt. 2003 s. 425
 • Jente snart 5 år, fosterhjem siden ca 2
 • Mer enn vanlig avhengig av stabilitet og
  oversiktlighet i sin hverdag
 • Forhøyet sårbarhet for utviklingsforstyrrelser
 • Lang reiseavstand
 • Fire helger i året, seks timer lørdag og seks
  timer søndag
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Samværsnekt vs. sterkt begrenset
 samvær
 • EMD krever ”ekstraordinære tilfeller” ved
  tiltak som fratar familielivet helt og ikke er i
  samsvar med gjenforeningsmålet
 • HR uklar på om ”spesielle og sterke
  grunner” kreves annet enn ved
  samværsnekt, Rt. 2002 s. 908
 • Sterkt begrenset samvær regnes som noe
  kvalitativt annet, men grunnene må være
  sterkere jo mer begrenset
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Hvilket handlingsrom finnes?

 • Loven: Barnets beste
 • EMD: Restriksjonene må være nødvendige.
  Tilstrekkelige grunner. Samværet må i hvert
  fall ikke skade barnets utvikling
 • HR: Barnets beste. Spesielle og sterke
  grunner for å nekte
 • Begrunne samværsfastsettelsen godt og
  konkret.

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Eksempler fra fylkesnemnda
 • Gutt nesten 17 år, ønsket ikke samvær med far, fire
  årlige dagsamvær
 • Jente 16 år, ønsker ikke nå, men etter hvert. En dag
  i uken forutsatt at jenta vil
 • Jente 8 år, kraftige og til dels langvarige reaksjoner,
  årlig seks ganger tre timer
 • Gutt 5 år, stressreaksjoner, årlig tre ganger tre timer
 • Gutt snart 3 år, konkret vurdering?, årlig fire ganger
  fire timer
 • Døtre 10 og 6 år, mor ustabil i forb. med samvær,
  rusmisbruk, mor årlig fem ganger tre timer, far tre
  ganger to
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Momenter fra praksis

 • Barnets behov for kontakt med
  biologiske foreldre
 • Hvor langvarig fosterhjemsopphold
 • Ikke svekke hensikten med
  plasseringen: Barnets behov for
  stabilitet og å slå seg til ro
 • Barnets alder
 • Barnets relasjon til biologiske foreldre
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Momenter forts.

 • Foreldrenes personlige egenskaper og
  problemer (samværskompetanse)
 • Hvordan reagerer barnet på samvær
 • Barnets sårbarhet
 • Hvordan følger foreldrene opp
 • Realistisk og forutsigbar samværsordning
 • Kulturell identitet
 • Barnets mening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Toril Haviks momenter under barnets
 beste

 • Foreldrene holder barnet fast i tidligere
  uhensiktsmessig arbeidsmodell
 • Foreldrene krever en relasjon til barnet
  som ekskluderer, ugyldiggjør og
  farliggjør fosterforeldreneDet juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 Utfordringer
 • Barnekonvensjonen sterkere inn i tolkingen
  av EMK
 • Jussen må ta opp i seg de nyere
  psykologiske synspunktene
 • Det må argumenteres konkret og sterkt for at
  (mer) samvær virker negativt for barnet/
  skader barnets utvikling
 • Vanskelig, men mulig
 • Bruk det som er av holdepunkter
 • Samvær for enhver pris?

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/10/2012
language:Norwegian
pages:24