Lokal arbetsplan by nBU3p5

VIEWS: 5 PAGES: 36

									Lokal arbetsplan
    för
Munkfors El- och
 Stålgymnasium
 Gäller från 2009-07-10 tills vidare.
                            2
      Innehåll
Styrdokument .……………………………..            3
Värdegrund - Normer ……………………..          4
Elevens ansvar och inflytande ……………..       6
Kunskaper …………………………………              7
Elever med särskilda behov ………………..        10
Bedömning, betyg, behörighet …………….        11
Internationalisering ………………………..         13
Rektors ansvar …………………………….            14
Utvärdering, uppföljning och kvalitetsarbete ..  15

Handlingsplaner ……………………………            16
Bilaga 1: Krisplan …………………………..          17
Bilaga 2: Handlingsplan mot mobbning och
     kränkande särbehandling ………….      20
Bilaga 3: Likabehandlingsplan ………………       22
Bilaga 4: Miljöplan ………………………….          24
Bilaga 5: Handlingsplan mot droger ……….      25
Bilaga 6: Jämställdhetsplan ………………….       26
Bilaga 7: Munkfors El- och Stålgymnasiums
     ordningsfilosofi ……………………        27

Kompetensutvecklingsplan …………………         28
Kultur ………………………………………              28
Det historiska perspektivet ………………….       28
Det internationella perspektivet ……………..     28
                                                    3
Styrdokument
Skollagen
Skollagen reglerar dels frågor av övergripande karaktär, t.ex. hur det offentliga skolväsendet skall
organiseras eller rätten till utbildning, dels frågor av typen erbjudande om utbildning på nationellt
program eller mottagning av sökande till nationellt program.

Gymnasieförordningen
Gymnasieförordningen reglerar frågor av mer ingående karaktär, t.ex. programmål, beräkning av
gymnasiepoäng, individuella val, lokala kurser och liknande.

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna är det dokument där staten anger de övergripande
målen och riktlinjerna för skolverksamheten. Läroplanen skall styra skolan och innehåller bindande
föreskrifter för dess verksamhet.
  I läroplanen formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt mål och riktlinjer för
verksamheten. Där anges också vem som har ansvaret för en viss verksamhet i skolan och vad detta
ansvar innebär.

Programmål
De särskilda programmålen anger vilka kunskaper skolan skall sträva efter att ge eleverna under
utbildningen i vart och ett av de 16 nationella programmen i gymnasieskolan. Programmålen är på så
sätt styrande även för arbetet med kursplanerna inom respektive ämne.

Kursplaner
För varje kurs finns en kursplan. Kursplanerna anger syfte och mål med kursen samt vilka kunskaper
varje elev minst skall ha när de har slutfört utbildningen i respektive kurs. Kursplanerna för de
nationella kurserna fastställs av regeringen då det gäller kärnämnen samt Skolverket då det gäller
karaktärsämnen. Det finns även möjlighet för en skola att sätta ihop egna lokalt utformade kurser
som fastställs av respektive skolstyrelse.
 I kursplanerna anges betygskriterier, dvs vilka kunskaper eleven skall ha för att få ett visst betyg
(G, VG, MVG).

Timplan
Varje kurs på gymnasieskolan är definierad i ett bestämt antal timmar och eftersom varje program är
uppbyggt av ett antal olika kurser är programmen därigenom definierade till ett bestämt antal
timmars undervisning. Timtalen per kurs är ett riktvärde och kan både överskridas eller
underskridas. Det som är viktigt att beakta är att eleverna erbjudits det sammanlagda antalet
undervisningstimmar som programmet föreskriver under de tre gymnasieåren.
  Undervisning enligt definition i förordningarna är ”arbete som planerats av lärare och elever och
som eleverna genomför under lärares ledning”.

Lokal arbetsplan
I den lokala arbetsplanen som utarbetas på varje skolenhet beskriver elever och personal den
verksamhet som skolan bedriver för att uppnå de mål och riktlinjer som läroplanen anger.
Arbetsplanen skall ge en så komplett bild som möjligt av mål och handlingsplaner för genomförande
av verksamhetens olika delar. Den lokala arbetsplanen skall vara en produkt av alla och för alla inom
skolan. Alla har därmed en reell chans att påverka innehållet eftersom syftet är att den skall fungera
som ett levande dokument för ständiga förbättringar.
                                                      4
1. VÄRDEGRUND - NORMER
Skolans grundläggande värden
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Skolans roll
Skolan är inte bara en förberedelse för elevernas vuxenliv utan också en viktig del av deras tillvaro.
Det måste kännas viktigt att gå i skolan. Detta kan vi förverkliga genom att tillsammans med
eleverna formulera mål och ge varje elev möjligheten att utvecklas.
  Vi vill ge våra elever kunskaper i vid bemärkelse, dvs förutom de traditionella kunskaperna också
förmågan till samarbete och flexibilitet, ett medvetet sätt att förhålla sig till miljön och hur man lär
sig att ta ansvar för sina studier och känna empati för sina medmänniskor. Genom att aktivt arbeta
med värdering och medvetet ta ställning mot förtryck visar vi att vi inte tolererar någon form av
mobbning.
  Skolan är inte bara en plats där undervisning bedrivs utan också en plats där man känner
samhörighet och trygghet. Personal och elever bör bemöta varandra med ömsesidig respekt. Vi vill
ha en skola med elever som mår bra, med god information om verksamheten och med ett bra
meningsutbyte med hemmen.
  Ett internationellt perspektiv i skolan är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett större
sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle
med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det är därför viktigt att utveckla
utbildningsutbytet med andra länder.

Lärarens roll
Undervisningen utformas så att eleverna känner den angelägen och intresseväckande. För att uppnå
bästa möjliga resultat är det viktigt att läraren skapar en god studieanda.

Alla på skolan
har en skyldighet att reagera aktivt mot beteenden som strider mot de grundläggande värdena.

Vi vill skapa en skola där
 alla kan känna sig trygga och respekterade,
 alla visar omsorg om miljön,
 alla tillägnar sig ett uppträdande som gör dem till väl fungerande samhällsmedlemmar.

Hur når vi målen?
 Gemensamma regler upprättas av elever och personal tillsammans. Reglerna skall vara kända av
 samtliga.
 Förhållningssättet präglas av ömsesidig respekt och öppenhet.
 Kränkande språkbruk accepteras inte.
 Rasism motarbetas aktivt.
 Fall av mobbning anmäls omedelbart till skolledningen som agerar enligt skolans
 mobbningsplan.
 Nedskräpning, klotter och förstörelse skall beivras.
 Jämställdhetsfrågor ska tas upp i undervisningen samt även genom temadagar.
 Informationen är tydlig, strukturerad och når rätt mottagare i rätt tid.
                                                    5
 Utvecklingssamtal skall hållas mellan studiehandledare och elev en gång per termin.
 Värdegrundsfrågor skall vara en stående punkt i dessa samtal.

Policy vid hot eller våld
För att skapa en trygg arbetsmiljö både för elever och personal är det viktigt att motverka
förekomsten av sådana beteenden som kan innebära fara för annan person.
Skolledningen agerar utan dröjsmål om någon blir utsatt för hot eller våld under sin skoldag eller på
väg till och från skolan.
 Våld och hot förekommer oftast som enstaka handlingar och skall således inte förväxlas med
mobbning.

1. Elev som hotar eller misshandlar annan elev
Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade. Beroende på allvaret av förseelsen
beslutar rektor om åtgärder enligt gymnasieförordningen.
 Samtal hos kurator anordnas för den hotande eleven.
 Samtal hos kurator erbjuds den utsatta eleven.

2. Elev som hotar eller misshandlar någon i personalen
Rektor ansvarar på samma sätt som under punkt 1.
 Samtal hos kurator anordnas för den hotande eleven.
 Den utsatta personen erbjuds externt stöd.

3. Anställd person som hotar eller misshandlar elev
Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade och vilka hjälpåtgärder den
misshandlande personen är i behov av och/eller om avstängning från arbetet skall ske.

4. Anställd person som hotar eller misshandlar någon i personalen
Polisanmälan.

Utvärdering av kapitlet Värdegrund - Normer skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                                   6
2. ELEVENS ANSVAR OCH INFLYTANDE
Skolans mål är att eleverna
  respekterar varandra och skolans personal,
  känner utbildningen meningsfull,
  tar ansvar för sitt eget lärande,
  har ett aktivt och verkligt inflytande i undervisningen,
  är medvetna om sina demokratiska rättigheter och skyldigheter,
  känner ansvar för miljön och aktivt motverkar skadegörelse.

Hur når vi målen?

Lärarens ansvar
 Läraren skall i sitt möte med eleven sträva efter att nå ovanstående mål.
 Läraren förankrar betygskriterierna i elevgruppen i varje kurs.
 Läraren skall återkommande utvärdera målen under kursens gång.

Elevens ansvar och inflytande
 Eleven skall kontinuerligt delta på lektioner i alla ämnen/kurser.
 Eleven skall kontinuerligt informera sig om sin studiesituation.
 Eleven har ansvar för att skolans gemensamma regler efterlevs.
 Elevskyddsombuden skall vara organiserade under elevrådet och skall ha möjlighet att närvara
 vid relevanta träffar och möten.
 Programråd bildas då eleverna eller personalen anser att de behövs.
 En gång per läsår skall en större enkätundersökning om elevernas ansvar och inflytande på
 Munkfors El- och Stålgymnasium genomföras.

Klassråd
Klassråd skall hållas i alla klasser då behov finns, dock minst två gånger per termin. Dessa skall
protokollföras (kopia till rektor och till elevrådet).

Elevråd
Munkfors El- och Stålgymnasium skall ha ett elevråd valt av representanter från alla skolans klasser.
Elevrådet eller dess styrelse skall utse elever som representerar vid samverkansgruppsmöten,
arbetsplatsträffar samt i övriga på skolan förekommande arbetsgrupper där elevrådet önskar insyn.
  Elevrådsstyrelsen skall ha möte med rektor en gång per månad.
  Elevrådet skall därefter ge återkoppling till klasserna.

Skolkonferens: Gymnasieförordningen 4 kap §§ 5-8
Skolkonferensen är ett forum för informationsbyte och gemensamma diskussioner mellan personal
och elever. Skolkonferensen sammanträder en eller två gånger per termin. Rektor är ordförande;
personalen och eleverna har lika många representanter.

Utvärdering av kapitlet Elevens ansvar och inflytande skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                                    7
3. KUNSKAPER
Skolan skall sträva efter att varje elev
  tar ansvar för sitt lärande,
  tillägnar sig goda kunskaper och färdigheter i de olika kurserna,
  tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas,
  utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande,
  utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra,
  utvecklar såväl social kompetens som allmän kommunikationsförmåga,
  förbereds för ett föränderligt yrkes- och arbetsliv,
  har kunskaper om internationell samverkan och globala samband.

Hur når vi målen?

Läraren skall
 successivt ge eleven större självständiga uppgifter och ett allt större ansvar för sin utbildning,
 verka för att höja elevernas förmåga att söka, hantera och värdera information,
 tillsammans med eleverna finna vägar till undervisningsmålen och därigenom få eleverna att
 uppleva att såväl inlärning som kunskap blir meningsfull,
 i början av varje kurs ge eleverna tillgång till de kursplaner och betygskriterier som gäller för
 kursen,
 i möjligaste mån anpassa kärnämnena efter programmålen,
 försäkra sig om att eleverna vet varför de gör det de gör,
 uppmuntra och stödja varje elev till att ta ansvar för att nå lägst betyget godkänd.
 uppmuntra varje form av initiativ till internationellt samarbete.
 klargöra för eleverna att betygen sätts på vad de visar upp oberoende av vad övriga elever visar
 upp.

Övrigt
  God tillgång till utrustning och läromedel.
  IT integrerad i undervisningen.
  Varje elev får den tid till lärande som behövs.
  Vi arbetar aktivt med internationella kontakter.
  Ett väl fungerande mentorssystem.
  Vi använder arbetssätt och arbetsformer som tar till vara elevernas erfarenheter.
  Vi deltar i nationella prov enligt Skolverkets anvisningar.
  Studiebesök på arbetsplatser programvis.
  Studiebesök vid högskolor enligt önskemål.
  Gruppinformation om vidareutbildning och arbetsmarknad i årskurs 2.
  Vägledningssamtal i årskurs 3.

Kärnämnen
De kurser som skall ingå i samtliga program kallas kärnämnen. De är
svenska A och B 100 + 100 p         religionskunskap A 50 p
engelska A 100 p              naturkunskap A 50 p
samhällskunskap A 100 p           estetisk verksamhet 50 p
matematik A 100 p              idrott och hälsa A 100 p
Det sammanlagda poängtalet för dessa kurser är 750 poäng.
                                                    8
Karaktärsämnen
De ämnen som ger respektive program dess karaktär delas upp i block. Sådana kurser får vara
alternativ till varandra inom blocket, alltså valbara kurser.

Koncentrationsläsning
Att koncentrationsläsa innebär att du får tid att koncentrera dig på ett fåtal kurser åt gången.
Tillsammans med mentorn och de kursansvariga lärarna i perioden planerar du dina studier.

Individuellt val
Det individuella valet ger en möjlighet att läsa kurser som ligger inom vars och ens speciella
intresseområde, t ex idrott.
  Det individuella valet omfattar totalt 300 poäng. Varje kurs motsvaras av ett visst antal poäng. För
att få tillgodoräkna sig kursen i form av betyg och/eller poäng måste kursen fullföljas.
  Det individuella valet på 300 gymnasiepoäng är obligatoriskt på samtliga gymnasieprogram.
Eleven har själv ansvar för att välja kurser och få ihop de 300 poäng, som krävs för ett fullständigt
slutbetyg.
  Skolan planerar sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör.

Projektarbete
I projektarbetet skall process, samarbetsförmåga och slutprodukt bedömas.
  Ämnesområdet skall knytas till programmålen.
  Projektarbete kan utföras i grupp eller enskilt (ett utav syftena med projektarbete är att arbeta
tillsammans).
  Varje elev har fem timmar för handledning. Vissa genomgångar kan handledaren ha gemensamt
med hela gruppen.
  En loggbok skall föras regelbundet och kunna visa själva processen i arbetet. Det är viktigt att
loggboken blir reflekterande dvs. att eleven där skriver sina funderingar och känslor och reflekterar
över vad arbetet innebär. Den skall alltså inte vara en dagbok, där man bara skriver ”i dag har jag
gjort det och det”. Loggboken skall lämnas in till handledaren tillsammans med slutrapporten, och
genom denna skall hela processen i arbetet kunna följas.
  Såväl processen som slutprodukten betygsätts. Även projektplaneringen och samarbetsförmågan
skall ingå i betyget. Loggboken blir mycket viktig vid bedömning av processen.
  Det finns inte någon regel för projektarbetets längd. Det är process och slutprodukt (innehåll)
som räknas.

Mentors uppgifter
På Munkfors El- och Stålgymnasium har du som elev alltid möjlighet att vara delaktig i hur dina
studier ska bedrivas. Du planerar tillsammans med din mentor. Mentorn vägleder dig både i
planeringsmoment och i genomförandet av studierna. Under hela studietiden kommer du att ha ett
nära samarbete med mentorn utifrån de behov du har. Mentorn är din personliga coach när det
gäller studierna.

Mentorn är elevens handledare och
 upprättar tillsammans med eleven en individuell studieplan,
 håller sig underrättad om elevens studiesituation,
 följer upp elevens frånvaro,
 följer upp elevens studieresultat,
 informerar och stödjer elev inför olika val inom programmet,
 diskuterar med elev och vårdnadshavare hur kontakten med skolan skall utformas efter det att
 eleven blivit myndig,
                                                 9
 träffar vårdnadshavare och elev i utvecklingssamtal en gång per termin för att gå igenom
 elevens studiesituation,
 tar upp elevens eventuella problem tillsammans med vårdnadshavare på ett så tidigt stadium som
 möjligt,
 tar vid behov initiativ till elevvårdskonferens samt ansvarar för att alla beslutade och vidtagna
 åtgärder dokumenteras och följs upp.

Utvärdering av kapitlet Kunskaper skall ske årligen.
Ansvarig: respektive lärare/handledare.
                                                    10
4. ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV
Vad menas med ”särskilda behov”?
Särskilda behov kan innebära många olika saker. Gemensamt för alla elever som har svårigheter att
klara studierna är att de behöver extra stöd från skolan. Vi lägger därför stor vikt vid att sådana
behov upptäcks så tidigt som möjligt.

Mål
 Elever med särskilda behov skall särskilt uppmärksammas av all personal vid Munkfors El- och
 Stålgymnasium.
 Alla elever vid Munkfors El- och Stålgymnasium skall testas i svenska, engelska och matematik
 och de elever som bedöms behöva stödundervisning skall erbjudas detta.
 Elever med läs- och skrivsvårigheter skall erbjudas möjlighet till muntliga prövningar.
 Alla elever skall få den hjälp de behöver för att nå betyget G i samtliga kurser.

Om problem uppstår skall
 den undervisande läraren/den som upptäcker problemet försöka lösa detta med eleven,
 studiehandledaren kontaktas och denne skall därefter försöka lösa problemet tillsammans med
 den enskilde eleven,
 studiehandledaren försöka lösa problemet tillsammans med den enskilde elevens vårdnadshavare
 i de fall eleven är omyndig; efter samråd med eleven kan även vårdnadshavare till myndig elev
 kontaktas, vilket rekommenderas,
 en åtgärdsplan tas fram och i den anges vem som ansvarar för fortsatta åtgärder.

Om en elev har svårigheter att nå betyget G i något ämne och detta inte kan lösas på ett
tillfredsställande sätt, finns möjlighet för eleven att ansöka om reducerat program. Rektor beviljar
eller avslår sådan ansökan.
  Elevhälsoteamet skall alltid vara informerat om förekommande åtgärder för att avhjälpa
svårigheter för elev.

Elevvårdskonferens (EVK)
Deltagande i EVK är rektor, programansvarig/mentor samt representant för elevhälsan.

Utvärdering av kapitlet Elever med särskilda behov skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                                      11
5. BEDÖMNING, BETYG, BEHÖRIGHET
Mål
 Betygskriterierna i respektive ämne utgör grunden för betygssättning.
 Eleverna skall bedömas utifrån lektionsarbete, självständiga arbeten, grupparbeten och skriftliga/
 muntliga provtillfällen.
 Tillfälle till prövning skall erbjudas elever med IG på hela kursen eller del av kursen. Dessa prov
 hålls så långt som möjligt på elevens undervisningsfria tid. Det är viktigt att eleverna själva tar
 stort ansvar för sin prövning.
 Läraren ansvarar för att elevernas resultat kontinuerligt dokumenteras och att genomgångna
 moment anges.
 Information till hemmen beträffande bedömningar, betyg och behörighet sker via mentor och
 föräldramöten.
 Elever/föräldrar till elever som befaras få streck eller IG underrättas i god tid.

Betyg på kurser
Betyg skall sättas på varje avslutad kurs och på specialarbete. Som betyg skall användas någon av
beteckningarna icke godkänd IG, godkänd G, väl godkänd VG eller mycket väl godkänd MVG.
Betyg skall sättas av läraren.
  Vid betygsättningen på en kurs skall läraren som stöd använda de betygskriterier som har
fastställts för kursen. Betyget på kursen speglar respektive elevs kunskaper och färdigheter i
förhållande till de uppsatta betygskriterierna, inte i förhållande till klassen eller till andra elever.
  Vid bedömningen skall hänsyn tas till hela kursen och alla delar av arbetet, dvs inte bara
provresultat. Om en elev inte nått till G-nivå då kursen slutar har eleven rätt att få utsträckt tid för
att uppnå målen.

Slutbetyg på program
Slutbetyget utgör en sammanställning av betygen i samtliga de kurser som eleven har slutfört och
betyget på det specialarbete eleven har utfört. Den elev som har fått betyg på kurser utöver vad som
krävs för ett fullständigt program har rätt att välja vilken eller vilka kurser, utöver kurser i kärnämnen
och kurser enligt timplanen som krävs för ett fullständigt program, som skall ingå i slutbetyget.
Detta innebär i klartext att eleven och berörd mentor i god tid före slutet av vårterminen i årskurs
tre går igenom vilken eller vilka kurser som skall redovisas på ett samlat betygsdokument vid sidan
av slutbetyget.

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten är gemensam för all högskoleutbildning i hela landet och fastställs
av regeringen. Du kan uppnå den grundläggande behörigheten oavsett vilket nationellt program du
följer. Även ett specialutformat program ger grundläggande behörighet. Kravet är helt enkelt att du
skall ha ett slutbetyg och lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av de
gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.

Samlat betygsdokument
Samlat betygsdokument innebär att man får betyg endast på de kurser man har läst men vars
omfattning inte motsvarar slutbetyg från ett nationellt program. Betyg från dessa kurser redovisas på
ett samlat betygsdokument, som du får efter studierna.
  Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan är i allmänhet inte behörighetsgivande för
högskolestudier.
                                                   12
Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är de kunskaper som är nödvändiga för att du skall kunna följa en viss
utbildning - vad som krävs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är
numera indelad i s.k. standardbehörigheter. Idén med dessa är att det skall finnas ett mindre antal
standardbehörigheter som var och en skall gälla för en relativt stor grupp utbildningar.
  Högskoleverket har bestämt vilken standardbehörighet som ska gälla för högskoleutbildningar
som leder fram till en yrkesexamen.

Varning
Elev som riskerar att få IG i ett ämne tilldelas en varning i god tid och har därmed möjlighet att
lägga tid och kraft på att uppnå G. Varningen omfattar förslag till åtgärder.

Utvärdering av kapitlet Bedömning, Betyg, Behörighet skall ske årligen.
Ansvarig: respektive lärare/handledare.
                                                  13
6. INTERNATIONALISERING
Mål
 Varje program skall aktivt arbeta med att utveckla internationella kontakter.
 Studieresor utomlands liksom samverkansprojekt som främjar internationella kontakter skall
 uppmuntras.
 Erfarenheter av internationellt utbyte skall spridas vidare till övriga elever och kollegor.

Hur når vi målen?
 Initiativ till internationella kontakter skall uppmuntras.
 Det internationella perspektivet är ett återkommande inslag i samtliga kurser.
 Kurserna i engelska skall i möjligaste mån omfatta ett internationellt perspektiv i avsikt att finna
 kontakter i andra engelskspråkiga länder, vilka kan utnyttjas i såväl socialt som pedagogiskt
 avseende.
 Initiativ till APU i andra länder skall uppmuntras.
 Gäststuderande från andra länder skall tas emot på skolan om tillfälle ges.

Utvärdering av kapitlet Internationalisering skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                                  14
7. REKTORS ANSVAR
Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga
målen. Rektor ansvarar för att lokal arbetsplan upprättas och årligen revideras, samt för att skolans
resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och den lokala arbetsplanen.

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
 utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av
  kurser,
 undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande
  behov och förutsättningar,
 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
 arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god
  kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. datorer
  och andra tekniska hjälpmedel,
 undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och
  hjälp får detta,
 eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad introduktion i studierna och
  i ämnet/kursen och får stöd att formulera mål för sina studier,
 varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika
  tillfällen under utbildningen,
 upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och
  motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland
  elever och anställda,
 lärare och annan personal får möjligheter till relevant kompetensutveckling,
 lärare i olika kurser samverkar så att eleverna får ett sammanhang i sina studier,
 samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att
  eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt
  utbildning,
 den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför
  de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke,
 stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen,
 skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har
  förbundit sig att beakta i utbildningen.
 föräldrar får insyn i elevernas skolgång,
 skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas så att de utgör en
  helhet för eleven,
 eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol,
  narkotika och andra droger.

Utvärdering av kapitlet Rektors ansvar skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                                  15
8. UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH KVALITETSARBETE
Mål för utvärdering och uppföljning
Utöver de nationella utvärderingar och uppföljningar som vi med jämna mellanrum deltar i, har vi på
vår skola följande utvärderingar:
 I början av varje läsår skall alla mentorer i årskurs 1 ta kontakt med sin elevgrupps föräldrar via
  telefon. Motsvarande kan med fördel ske även i årskurs 2 och 3.
 I slutet av varje kurs görs en utvärdering. Denna utvärdering ser olika ut beroende på ämnets
  karaktär. Syftet med utvärderingen är bl.a. att läraren skall få kännedom om hur hans/hennes
  elever har upplevt arbetssituationen under kursen och därmed kunna ta till sig dessa synpunkter
  inför nästa kurs. Utvärderingsresultatet tas också fram i utvecklingssamtalet mellan rektor och
  lärare.
 Varje år görs en allmän utvärdering av verksamheten inom varje program i enkätform. Samtliga
  elever deltar.
 Varje år utför lärarna en utvärdering av verksamheten samt skolledningens arbetsinsats.
 Personalen skall erbjudas tillfälle att deltaga i utbildning i syfte att höja kvaliteten.

Utvärdering av den lokala arbetsplanen
Den lokala arbetsplanen skall varje läsår utvärderas och revideras och både elever och personal skall
vara delaktiga i detta. Vi ändrar då de områden som kan bli bättre, för in nya områden som vi
gemensamt ser blir aktuella och bibehåller andra områden år från år som har högsta prioritet. Vi
inriktar vidare arbetet mot de mål som vi inte uppnår och säkerställer det vi är bra på.

Mål för kvalitetsarbetet
 Kvalitetsmedvetande skall finnas hos alla medarbetare och verksamheten skall kontinuerligt
 utvärderas.
 En årlig kvalitetsredovisning utarbetas i enlighet med Skolverkets anvisningar.

Utvärdering av kapitlet Utvärdering, Uppföljning och Kvalitetsarbete skall ske årligen.
Ansvarig: rektor.
                                        16
9. HANDLINGSPLANER
Följande handlingsplaner skall finnas. Dessa skall årligen revideras och vara
ständigt aktuella. Handlingsplanerna finns som bilagor till denna arbetsplan.
Bilaga 1: Krisplan
Bilaga 2: Handlingsplan mot mobbning och kränkande särbehandling
Bilaga 3: Likabehandlingsplan
Bilaga 4: Miljöplan
Bilaga 5: Handlingsplan mot droger
Bilaga 6: Jämställdhetsplan
Bilaga 7: Ordningsregler
                                                  17
                                            Bilaga 1

                       Krisplan
Tänkbara situationer
Brand i skolan                     Anhörigas död
Bombhot                        Självmord
Olycka/olycksfall under skoltid            Sexövergrepp
Olycka/olycksfall under fritid/lov           Katastrofer (ex Estonia, tsunami)
Dödsfall bland elever och personal           Övriga oförutsedda händelser

Telefonnummer vid akuta situationer
SOS alarm (ambulans, brandår, polis)     112
Giftinformationscentralen          112 eller 08 - 33 12 31
Sjukvårdsrådgivning             0771 - 250 500
Socialjour (kontorstid)           0563 - 54 12 00
Socialjour efter kontorstid (B-O Hallberg)  0563 - 529 83
Akutmottagning Munkfors           0563 - 478 50
Akutmottagning Hagfors            0563 - 476 25
Akutsjukhus - Karlstad            054 - 61 50 00
Akutsjukhus - Torsby             0563 - 473 00
Folktandvården akut             0563 - 522 40

Telefonnummer gymnasieskolans personal
Hasse Stenbäck      0563 - 501 42     0705 - 82 92 11    0563 - 502 04
Lars Strandberg     0563 - 501 46     0703 - 83 30 36    0563 - 509 35
Peter Calais       0563 - 501 40     0768 - 28 56 78    0563 - 510 22
Tord Karlgren      0563 - 501 40     0706 - 98 63 25    0563 - 510 28

Övriga telefonnummer
Kurator          054 - 21 08 15
Skolsköterska Elinor Gustavson      0563 - 162 72        0563 - 521 47
Kommunväxel        0563 - 54 10 00
POSOM (Börje Olsson) 0563 - 503 22           0706 - 40 75 42       0563 - 511 76
Präst Thomas Psitzinger-Drewes      0563 - 501 18   0706 - 96 94 40    0563 - 921 13
Apoteket          0771 - 450 450
Radio Värmland       054 - 22 11 00
VF             0563 - 610 90
NWT            054 - 19 00 00
Polisen Munkfors      0563 - 522 50
Polisen Karlstad      054 - 14 50 00
Taxi Munkfors       0563 - 507 00

På Munkfors El- och Stålgymnasium verkar all personal som krisgrupp. Rektor är sammankallande.
Akut kris definieras som när
                                                   18
 elev, elevs närstående eller personal skadas svårt, drabbas av svår
 sjukdom eller avlider.
-  Den som först uppmärksammar händelsen skall tillkalla medicinsk hjälp, ge första hjälpen,
  kontakta elevhälsoteamet som därefter informerar mentorn (elev) eller anhöriga (personal). Vid
  dödsfall krävs tillstånd från polisen.
-  Elevhälsoteamet bedömer därefter vilken hjälp eleven, familjen och klassen behöver samt hur
  övrig information skall ske.
-  För att undvika eventuella missförstånd skall kontakt med massmedia ske enbart genom
  skolledningen.
 skolan drabbas av större olyckor, brand eller annan katastrof.
-  Den som först uppmärksammar händelsen skall slå larm. Ring larmnummer 112 som förmedlar
  till räddningstjänst, ambulans och polis. Meddela skolledning och/eller expedition.
-  Vid brand eller liknande: Följ uppsatta utrymningsplaner.
-  Om ej annat meddelas skall eleverna stanna kvar vid skolan. Ingen skall släppas iväg för att i
  ensamhet bearbeta vad som hänt.
-  Låt eleverna "prata av" sig. Underlätta för eleverna att kontakta anhöriga om så behövs.
-  För att undvika eventuella missförstånd skall kontakt med massmedia ske enbart genom rektor.

När det händer
1. Krisgruppen sammankallas.
2. Vid större katastrof kontaktas POSOM-gruppen.
3. Rektor kontaktar kommunens växel. Växeln skall fortsättningsvis endast vidarekoppla samtal till
  0563 - 501 40.
4. Rektor ansvarar för all kontakt med massmedia.
5. Vid större katastrof låses samtliga ingångar utom huvudentrén. En dörrvakt hindrar massmedia
  och andra obehöriga att komma in.
6. Undervisande lärare ansvarar för att omedelbart samla in sina resp elevgrupper enligt schemat.
  Meddelar snarast till rektor vem/vilka som fattas samt eventuell orsak till frånvaron.
7. Krisgruppen ansvarar för att övriga lärare och schemafria elever samlas utanför Forsnässkolans
  sporthall, samt för att dessa elever prickas av och rapporteras till rektor.
8. Någon i gruppen avdelas för att ordna fika.

Omhändertagande vid olycksfall
Lättare olycksfall
Kontakta skolsköterska (alt vårdcentralen) för bedömning.
ABC - första hjälpen.
Kontakta anhörig.
Svårare olycksfall/Akut sjukdom
Skolsköterskan tar det medicinska ansvaret (alt larma 112).
Kontakta anhöriga.
Följ med till sjukhus och stanna tills anhörig kommer.
Meddela skolledningen.

Åtgärder vid dödsfall
Polisen underrättar anhöriga vid plötsligt dödsfall genom olyckshändelse, trafikolycka eller brott.
Skolans åtgärder:
Kontakta skolledningen.
Polis/räddningsledare/skolledning informerar de närmast berörda på skolan.
Skolledningen avgör om krisgrupp skall kallas in.
Kontakta anhöriga. Den drabbade familjens önskemål om vidare information bör respekteras.
                                                 19
Kontakt med massmedia vid behov.
Representant för skolan gör besök hos den drabbade familjen.

Flaggning - Minnesstund - Begravning
Flaggning på halv stång sker vid följande tillfällen:
Den dag då dödsfallet inträffar eller den dag då skolan får besked om dödsfallet.
Dagen då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är slut hissas flaggan i topp, varefter den halas
omedelbart eller vid ordinarie tid.
Före flaggning på halv stång informeras personal och elever om vem som avlidit.

Minnesstund
Minnesstunden bör äga rum på i lämplig lokal på skolan inom några dagar efter dödsfallet.
Anhöriga underrättas om minnesstunden och inbjuds att närvara.
Kontakta präst.
Ett fotografi av den avlidne, en enkel blombukett och levande ljus bör finnas på ett bord med
diskret duk.
Minnesstunden inleds med ett musikstycke.
Minnestunden bör innehålla några ord om den avlidne och bör hållas av skolledare.
Präst talar.
En dikt läses. Tyst minut.
Ett musikstycke avslutar.

Begravning
Om elever ska vara med vid begravning bör de förberedas. En präst kan komma till skolan och
berätta hur ritualen går till.
                                           Bilaga 2
                                                    20
           Handlingsplan mot
       mobbning och kränkande särbehandling
Ur Skollagen
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för människans egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje
försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling.

Ur Lpf 94
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.

Definition av begreppen mobbning och kränkande särbehandling
En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en
eller flera personer. En negativ handling har till syfte att tillfoga skada eller obehag och kan t ex bestå
av gester, grimaser, kränkande ord och tilltal, utfrysning, knuffar eller slag.
  Det är den enskildes upplevelse av kränkning som är avgörande.

Mål
Munkfors El- och Stålgymnasium ska vara fritt från mobbning och kränkande handlingar. Det
förebyggande arbetet syftar till att undvika mobbning, genom att arbeta för att kränkande handlingar
inte ska förekomma. Ett snabbt och relevant ingripande mot kränkande handlingar kan innebära att
beteendet kan stoppas innan en mobbningssituation uppträder.

Vi strävar efter att varje elev
 tar avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling,
 aldrig accepterar att andra blir utsatta för kränkande behandling,
 respekterar olika gruppers/kulturers olikheter.

Alla som arbetar i skolan skall
  medverka till att utveckla elevernas självkänsla,
  visa respekt för den enskilda individen i det dagliga arbetet,
  aktivt motverka kränkande behandling,
  vara uppmärksamma på signaler som kan vara av kränkande art.

Lärarna skall
 diskutera det svenska samhällets värdegrund,
 diskutera konsekvenser av det personliga handlandet,
 tillsammans med eleverna arbeta för en god arbetsmiljö.


Vi förebygger mobbning/kränkande behandling genom att
 alla på skolan ska vara insatta i handlingsplanen,
 alla på skolan ska vara överens om skolans ställningstagande,
 i mitten av höstterminen genomföra en enkät om elevernas trivsel på skolan; därigenom kan vi
 fånga upp eventuella mobbningstendenser,
 vara uppmärksamma och ta itu med problem omgående,
 skapa en "vi-känsla" i klasserna och i hela skolan.
                                                  21

Rutiner
I skolan ska varje höst handlingsplanen mot kränkande behandling upptas i arbetet. Programansvarig
ansvarar för upplägget. Arbetet mot mobbning och annan form av kränkning skall vara en levande
process.

Arbetsgång vid mobbning
Vi tar omgående tag i problemet om misstanke till mobbning kommer upp. Läraren ska tillsammans
med de inblandade genomföra det första samtalet. Läraren för anteckningar om samtalet.

Samtalsgång
1.  Ta reda på fakta.                5.  Tala om skolans åtgärder.
2.  Enskilt samtal med den mobbade.         6.  Kontakt med hemmen.
3.  Enskilda samtal med mobbaren.          7.  Uppföljning, dokumentation.
4.  Tala om vad du vet.               8.  Stöd till de inblandade.

Åtgärdsgång om mobbning fortsätter
1. Mobbningsteamet kopplas in (kurator, skolsköterska, mentor, rektor). Samtal mellan mobbare
  och mobbningsteam.
2. Föräldrarna kopplas in.
3. Kontakt med socialförvaltning.
4. Eventuell polisanmälan.

Ansvar

Skolledningen
Rektorn har det övergripande ansvaret för att det inte förekommer kränkande behandling i skolan,
att det finns en väl fungerande handlingsplan och att denna revideras årligen.

Lärarna
Lärarna är ansvariga för att motverka all form av kränkande behandling. Det gäller både i det egna
klassrummet och i gemensamma utrymmen. Lärarna ska informera alla nya elever om skolans
avståndstagande mot all form av kränkande behandling. Lärarna är skyldiga att ta itu med problemen
när de uppdagas och följa åtgärdsplanen. Alla händelser ska dokumenteras.

Övrig personal
All personal är skyldig att ingripa vid händelser som är av den arten att någon kan känna sig kränkt
av någon annan eller att någon berättar om händelser av den arten. Rapportering ska ske till rektor.

Elever
Eleverna har speciellt ansvar för sin egen arbetsmiljö och därigenom också ett ansvar för att
upptäcka och motverka mobbning.
                                             22
                                      Bilaga 3
              Likabehandlingsplan
Innehåll

Till elev/förälder/vårdnadshavare/personal
Lagtext
Grundläggande utgångspunkter
Definition av kränkande behandling
God läromiljö
Lathund för dokumentation
Utredningsblankett (bilaga 3/1)
Åtgärdsblankett (bilaga 3/2)
Uppföljningsblankett (bilaga 3/3)
Förebyggandeblankett (bilaga 3/4)
Handlingsplan för jämställdhetsarbete (bilaga 3/5)


Likabehandlingsplan
Handlingsplanen är framtagen av elever och personal, och gäller för barn/elever samt
personal i Munkfors kommuns skolor.

Till dig som elev
Alla elever ska kunna trivas, vara trygga och känna samhörighet med varandra och
skolans personal. Det är viktigt för att kunna tillgodogöra sig undervisning. (Se nedan:
”En god läromiljö”)
  Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, sexuella trakasserier, hot eller
annan kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du
känner förtroende för. Detta kan också gälla dig som känner någon annan som blir
utsatt men som inte vågar berätta. Om man vill vara anonym kan man ändå berätta
genom att skriva ett meddelande och lämna till personal på skolan.

Till dig som förälder/vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller någon annans barn blir utsatt för kränkande
behandling, skall du kontakta ditt barns mentor, elevhälsan eller skolans rektor. Om
du misstänker att ditt eget barn utsätter andra barn för någon form av kränkande
behandling, råder vi dig att tala allvar med ditt barn och visa att du inte accepterar ett
sådant beteende. Kontakta även i detta fall skolan. Utan samverkan kan vi aldrig
komma vidare i detta viktiga arbete.

Till all personal som arbetar i skolan
Alla vi som arbetar i skolans värld måste våga vara vuxna förebilder och agera på ett
samstämmigt sätt för att förebygga, förhindra, upptäcka och agera, vid alla typer av
                                            23
kränkande behandling. Vi har ett regeringsuppdrag att åstadkomma en trygg
skolgång där våra elever ska ha med sig både social kompetens och ämneskunskaper
för att kunna klara sig i livet. Vi måste hjälpas åt för att åstadkomma detta.
 Alla som arbetar i skolan ska
     visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från
     ett demokratiskt förhållningssätt,
     aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper,
     aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma.

Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i
skolan.

Lagtext
Handlingsplanen har sitt ursprung i följande lagtexter:
Skollagen (SFS 1985:1100) 1 Kap. 2 § Verksamheten i skolan skall utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som
verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö.
Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbing och rasistiska
beteenden (SFS 1999:886).
Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan
(2006:1083).
Skolans skyldighet att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling regleras också i skolförfattningarna; Läroplan för förskolan (Lpfö98),
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo94).
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) med tillhörande föreskrifter reglerar också arbetet
mot kränkande behandling i skolan.
Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och reglerna i Brottsbalken kan också tillämpas.
FN: s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, bygger på att barns bästa
alltid ska komma i främsta rummet.

Grundläggande utgångspunkter
Munkfors kommuns skolor skall aktivt motverka diskriminering och kränkningar
enligt följande grundläggande utgångspunkter:

Kön:
Flickor och pojkar är jämställda. De skall ges utrymme för sina specifika behov som
individer och ges möjlighet att tillgodose sina intressen inom ramarna för skolans
verksamhet.
                                       24
Etnisk tillhörighet:
Alla elever inom Munkfors kommuns skolor ska bemötas med respekt för individens
okränkbarhet, oavsett nationalitet eller folkgrupp.

Religion och trosuppfattning:
Religion och trosuppfattning tillhör den privata sfären och skall därför mötas med
tolerans av elever och personal.

Sexuell läggning:
Sexualitet tillhör privatlivet och skall vårdas med omtanke och hänsyn. Ingen, oavsett
sexuell läggning, skall förnekas denna hänsyn.

Funktionshinder:
Olika typer av handikapp och funktionshinder skall mötas av förståelse och omtanke
och får inte utgöra något hinder i det vardagliga arbetet i skolan.

Annan kränkande behandling, t ex mobbning:
Ingen skall tilldelas kränkande tillmälen eller nedsättande omdömen och inte heller
utsättas för aktiv fysisk eller psykisk uteslutning ur gruppen.

Definition av kränkande behandling
Begreppet ”kränkande behandling” används som ett samlingsbegrepp för olika former
av kränkningar inkl. diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,
kön eller av sexuell natur.

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen
om alla människors lika värde.
    Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.
    Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller
     flera.
    En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
     återkommande.
    Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.
    En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som
     uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

Kränkningar kan vara
    fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar),
    verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora eller bög),
    psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning),
    text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms).
                                          25
Kränkningar kan bland annat ta sig uttryck som
    mobbning,
    diskriminering,
    sexuella trakasserier,
    rasism,
    främlingsfientlighet,
    homofobi.

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen:
  Alla vuxna, inom förskolan, och skolan skall känna till och aktivt arbeta för att
   likabehandlingsplanen följs.
  Vikarier och nyanställd personal informeras av handledare om
   likabehandlingsplanen och sekretesslagstiftningen.
  Likabehandlingsplanen är en del av skolans kvalitetsredovisning.

En god läromiljö anser vi vara
  att alla trivs och är trygga,
  att dagen innehåller en samling,
  att arbetet är meningsfullt och aktivt,
  att få arbeta i egen takt,
  att få sjunka in i sin uppgift,
  att få göra färdigt och fint,
  att få njuta av sitt arbete och tycka om det man gör,
  att få arbeta skapande,
  att få ta eget ansvar och känna sig delaktig,
  att bli rättvist behandlad,
  att ha tillgång till bra material,
  att få omväxlande uppgifter,
  att det är ordning och reda,
  att det finns rutiner och normer som alla känner till,
  att den fysiska miljön är trivsam,
  att barnens alster pryder skolan,
  att läraren fungerar som vägvisare.

En god läromiljö utifrån elevperspektiv är
  att man visar hänsyn och att alla är lika värda,
  att man respekterar varandra och varandras åsikter,
  att man lyssnar på varandra och blir lyssnad till,
  att vi får vara delaktiga i beslut som rör oss själva och vår skolgång,
  att alla har rätt att trivas och att alla får vara med i gemenskapen,
                                        26
 att man har rätt att få hjälp om man behöver,
 att alla vuxna bryr sig om,
 att alla får vara trygga i skolan,
 att varje incident av kränkande behandling tas på allvar och resulterar i en
 reaktion från de vuxna på skolan,
 att våra föräldrar är delaktiga i vår skolgång och får reda på om något händer på
 skolan.
                                                                            27
Bilaga 3/1

Utredning om kränkande behandling/mobbning

Datum:.....................................Utredare:...............................................................................

Utsatt barn/elev:.....................................................................................................................

Skola:.........................................................................................................................................

Vem har uppmärksammat problemet:................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Personer som deltar vid samtalet:.........................................................................................
....................................................................................................................................................

Kontakt förälder/facklig representant:................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum för uppföljningssamtal:.............................................................................................

Ärendet avslutas datum:.........................................................................................................

Kränkningen har ej upphört:.................................................................................................

Insatser enligt åtgärdsprogram upprättat datum:...............................................................

Underskrift av utredare:.........................................................................................................
                                                                            28
Bilaga 3/2

Åtgärdsprogram vid kränkande behandling/mobbning

Datum:......................................Namn:...................................................................................

Skola:.........................................................................................................................................

Ansvarig rektor:.......................................................................................................................

Närvarande:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nuläge:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Mål:............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Åtgärder - så här arbetar vi:...................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ansvarig:...................................................................................................................................

Datum för uppföljning och utvärdering:.............................................................................

Underskrifter:...........................................................................................................................
                                                                            29
Bilaga 3/3

Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling/mobbning

Datum........................................Namn:...................................................................................

Skola:.........................................................................................................................................

Ansvarig rektor:.......................................................................................................................

Närvarande:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Hur har det gått? Är målet uppnått? ...................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Åtgärder - så här arbetar vi:...................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ansvarig:...................................................................................................................................

Ärendet ej avslutat, nytt uppföljningsdatum:......................................................................

Ärendet avslutat datum:.........................................................................................................

Underskrifter:...........................................................................................................................
                                                                            30
Bilaga 3/4

Förebyggande värdegrundsarbete

Så här arbetar vi med värdegrundsfrågor.

Skola:....................................................................................Läsår:...........................................

Klass:.........................................................................................................................................

Ansvarig lärare:........................................................................................................................

Läromedel/arbetssätt:.................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tidsplan:...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
                                          31
Bilaga 3/5

Handlingsplan för kränkande behandling

  1) Vi är alla uppmärksamma på kränkande behandling.
  2) De vuxna tar alla situationer som rör kränkande behandling av både elever och
   personal på allvar.
  3) Mindre förseelser dokumenteras på särskild blankett. Vid kränkning av allvarlig
   karaktär kontaktas de inblandades föräldrar skyndsamt. Fr.o.m. detta samtal
   startar dokumentation enligt bilaga 3/1.
  4) Ger inte detta önskad effekt, kallar vi enskild elev med förälder till samtal på
   skolan tillsammans med lärare. Här upprättas ett åtgärdsprogram.
  5) Uppföljningssamtal av detta görs inom en månad med elev, förälder och lärare.
  6) Om det krävs ytterligare åtgärder informeras rektor som kallar till beslutande
   konferens/elevvårdskonferens.
  7) Vid behov kan annan myndighet kontaktas efter beslutande
   konferens/elevvårdskonferens.
                                                 32
                                          Bilaga 4

                     Miljöplan
Mål
I skolans miljöplan anges huvudinriktningen för vårt gemensamma miljöarbete.

 Varje läsår skall ett miljöråd utses med representanter från elever och lärare i varje program samt
 representant för övrig personal
 Miljörådet skall
 - leda utvärderingen av miljöplanen samt informera internt och externt om miljöarbetet.
 - verka för kompetenshöjning i miljöfrågor. Uppmuntra och popularisera miljöarbetet.
 Alla skall ges möjlighet att ta eget miljöansvar i praktiken.
 Vid alla inköp till skolan skall, när så är lämpligt, stor vikt läggas vid låg energiförbrukning,
 giftfria material, resurssnåla lösningar och så liten allmän miljöpåverkan som möjligt.
 Miljöarbetet på Munkfors El- och Stålgymnasium omfattar även hälso- och trivselfrågor. Vid
 varje läsårsutvärdering skall vi kunna visa exempel på hur förbättringar skett avseende
 personalens och elevernas trivsel och/eller hälsa.
 Miljön på Munkfors El- och Stålgymnasium skall stimulera kreativitet och underlätta
 lärprocessen.
 Vi skall ha en hälsosam inomhusmiljö.
 Vi skall ständigt förbättra den fysiska miljön utifrån pedagogiska, sociala och estetiska behov.
 Allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen minimeras i våra lokaler.
 Alla verksamma vid Munkfors El- och Stålgymnasium skall känna ansvar och delaktighet för den
 gemensamma arbetsmiljön.
 Särskilda budgeterade resurser för åtgärdande av akuta behov skall finnas. Dessutom skall finnas
 en plan för hur mer kostnadskrävande åtgärder skall åtgärdas.
 Skyddsombud skall finnas för såväl de anställda som för eleverna.
 Varje internkontrollrond skall dokumenteras och anslås.
 Riskanalyser för nya produkter och utrustningar samt förteckning över farliga ämnen på varje
 institution skall finnas.
 För ökad brandsäkerhet skall utrymningsövningar hållas en gång per termin.
 Utbildning i och utrustning för första hjälpen skall finnas.
                                                 33
                                           Bilaga 5

             Handlingsplan mot droger
Mål
Munkfors El- och Stålgymnasium skall vara en drogfri skola..

Vi strävar efter att
 all personal i sin dagliga verksamhet solidariskt arbetar efter att uppnå målsättningen.

Metoder
 All personal och alla elever ska vara lyhörda för signaler som kan förekomma vid missbruk,
 innehav och/eller försäljning av droger.
 Alla verksamma vid skolan ska ha kännedom om droger och gällande lagstiftning.
 Drogfrågor ska belysas inom utbildningen och genom särskilda informationsinsatser för
 personal och elever.
 Riktade eller slumpmässiga drogtester tas på elever som deltar i verksamheter, där risken för
 skador bedöms som stor.
 Drogtest tas när praktik- eller arbetsplatsförlagda utbildningar (APU) så erfordrar.

Handlingsplan vid misstanke om eller konstaterande av drogmissbruk.
  Skolsköterska kallar eleven till samtal och målsman kontaktas.
  Rektor kallar till elevvårdskonferens.
  Socialtjänsten kontaktas vid behov.
  Individuell handlingsplan aktiveras där det framgår att slumpmässiga droganalyser kommer att
  genomföras.
  Kontakt med etablerade behandlingsenheter erbjuds.
  Elevvårdspersonalen håller sig, efter samtycke från målsman och elev, kontinuerligt informerad
  om behandlingsresultat via behandlingsenhet respektive socialtjänst.
  Berörd personal hålls informerad efter samtycke från målsman och elev.
  Om missbruk fortsätter, trots erbjudna behandlingsalternativ, tillämpas gymnasieförordningens 6
  kap, paragraf 22-25.

Handlingsplan vid drogpåverkad elev.
 En akut drogpåverkad elev skall efter kontakt med målsman avvisas från skolan
 och omhändertas på ett betryggande sätt.
 Polis tillkallas vid behov.

Handlingsplan vid misstanke om innehav/försäljning av droger:
 Rektor gör polisanmälan
                                                 34
                                          Bilaga 6

                  Jämställdhetsplan
Skolans skall sträva efter att bryta könsmönster. Vid marknadsföring av våra program skall särskild
vikt läggas vid att få flickor att söka. En jämställdhetsplan känns dock överflödig så länge skolan
endast har manliga elever.
                                                     35
                                             Bilaga 7

     Munkfors El- och Stålgymnasiums ordningsfilosofi
Skolan är en arbetsplats där alla omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för
arbetslivet, skall därför också tillämpas i skolan. Hit hör i första hand ett gemensamt ansvar för att
arbetsklimatet är gott. Det ansvaret delar alla på skolan.

Det är inte möjligt att sätta upp förhållningsregler för varje tänkbar situation. Sunt förnuft måste
vara ledstjärnan, liksom viljan hos alla på skolan att vistas i en god och vänlig miljö.

På Munkfors El- och Stålgymnasium gäller följande:
 Vi iakttar ett gott uppträdande och tar hänsyn till varandra.
 Vi är aktsamma om lokaler, inventarier och utrustning. Klotter och nedskräpning eller
 annan skadegörelse av lokaler och inventarier skall inte förekomma.
 Vi motverkar mobbning, våld, diskriminering, kränkningar, rasistiska och
 främlingsfientliga handlingar. Mobbning och kränkande behandling är förbjudet enligt
 lag och kan följaktligen åtalas.
 Märken, symboler, tecken eller handlingar som kan förknippas med nazism eller andra
 militanta, rasistiska och odemokratiska grupper är förbjudna.
 Mobiltelefoner är avslagna under lektionstid.
 Vi passar tider.

Dessa allmänna regler gäller självfallet också skolaktiviteter utanför skolan, t ex friluftsdagar,
kulturevenemang, studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning.

Vid överträdelse av skolans ordningsregler gäller följande:
 Den som upprepat uppträder störande kan avvisas från lektionen.
 Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän egendom blir
 ersättningsskyldig.
 Den som gör sig skyldig till brottslig handling (hot, våld, skadegörelse etc) polisanmäles
 och blir föremål för disciplinåtgärd enligt gällande lagstiftning.

Den som i övrigt överträder skolans ordningsregler kan av rektor tilldelas skriftlig eller muntlig
varning eller bli föremål för annan åtgärd enligt gymnasieförordningen.
                                                   36
Nedanstående fyra handlingsplaner är under utarbetande.

Kompetensutvecklingsplan
Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas och revideras vid medarbetarsamtalen för varje
anställd.

Kultur
Skolan har en egen kulturgrupp. Utvärdering av dess verksamhet sker i slutet av varje termin. Målet
är att varje elev skall få del av minst en kulturaktivitet per termin.

Det historiska perspektivet
Vi ser det som ett viktigt övergripande inslag i vår skolas verksamhet att ge eleverna en historisk
bakgrund till den industriella utveckling som bl a medfört att Munkfors finns på kartan. El- och
järnhanteringen har haft stor betydelse för vår bygd. Om det skall eleverna medvetandegöras.

Det internationella perspektivet

								
To top