calice_powers by xuyuzhu

VIEWS: 6 PAGES: 11

									CALICE ASIC1: Power Plan

    42 pix
               Metal 2

               Metal 3
   84 pix
               Metal 4

               Metal 5

               Metal 6
        (Top Level)
VDD1V8pix & VSS:Gpix
VDD1V8aco & VSS:Gaco
VDD1V8dco & VSS:Gdco
VDD1V8mso & VSS:Gmso
VDD1V8sram & VSS:Gsram
vrst
Vth(+/-) & Vcasc(s)
VDD1V8dig & VSS:Gdig
VDDO & VSSO (3.3v max)
      Pixel Identification

Row 0     0,1,2,3 … 42  0,1,2,3 … 42  0,1,2,3 … 42    0,1,2,3 … 42
Row 1
Row 2

 etc
             1                 3
            preShape           preSample
[GRAY]
             BTBTTB            BTBTTB
Row 83
Row 84     0,1,2,3 … 42  0,1,2,3 … 42  0,1,2,3 … 42    0,1,2,3 … 42
Row 85
Row 86

 etc
             2                 4
            preShape           preSample
[GRAY]
             BTBTTB            BTBTTB
Row 167
     Col 10     Col 11     Col 01     Col 00

								
To top