COM AC DRC 2010 D012065 03 NL

Document Sample
COM AC DRC 2010 D012065 03 NL Powered By Docstoc
					                 NL


   SANCO/12581/2010 Rev. 3 (POOL/D2/2010/12581/12581R3-NL.doc)
NL                                 NL
   EUROPESE COMMISSIE
                 Brussel,
                 C(2011)      definitief
                 D012065/03


            Ontwerp

    VERORDENING VAN DE COMMISSIE

             van

    betreffende de Catalogus van voedermiddelen

       (Voor de EER relevante tekst)
NL                                NL
                         Ontwerp

                VERORDENING VAN DE COMMISSIE

                          van

               betreffende de Catalogus van voedermiddelen

                    (Voor de EER relevante tekst)


   DE EUROPESE COMMISSIE,

   Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

   Gelet op Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
   2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van
   Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking
   van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen
   82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking
   2004/217/EG van de Commissie1, en met name op artikel 26, leden 2 en 3,

   Overwegende hetgeen volgt:

   (1)  Verordening (EU) nr. 242/2010 van de Commissie van 19 maart 2010 tot opstelling
      van de Catalogus van voedermiddelen2 heeft de eerste versie van de Catalogus van
      voedermiddelen vastgesteld. Deze bestaat uit de lijst van voedermiddelen die reeds is
      opgenomen in deel B van de bijlage bij Richtlijn 96/25/EG en de kolommen 2, 3 en 4
      van de bijlage bij Richtlijn 82/471/EEG en uit een glossarium dat punt IV van deel A
      van de bijlage bij Richtlijn 96/25/EG overneemt.

   (2)  De desbetreffende vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de Europese
      diervoederbranche hebben, in overleg met andere belanghebbende partijen, in
      samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten en met inachtneming van de
      ervaringen op dit gebied aan de hand van adviezen van de Europese Autoriteit voor
      voedselveiligheid en van de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische
      kennis, wijzigingen voorgesteld in Verordening (EU) nr. 242/2010. Deze wijzigingen
      hebben betrekking op nieuwe vermeldingen en verbeteringen van de huidige
      vermeldingen.

   (3)  De Commissie heeft de ingediende wijzigingen beoordeeld, gecontroleerd dat de in
      artikel 26 van Verordening (EG) nr. 767/2009 vermelde procedure en voorwaarden in
      acht zijn genomen en worden nagekomen, en stemt in met de wijzigingen zoals
      aangebracht tijdens de beoordeling.   1
      PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.
   2
      PB L 77 van 24.3.2010, blz. 17.NL                         2                        NL
   (4)  Gezien het zeer grote aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 242/2010 is het
      omwille van redenen van samenhang, duidelijkheid en vereenvoudiging gepast om die
      Verordening in te trekken en te vervangen.

   (5)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies
      van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

   HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:


                       Artikel 1

   De in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 767/2009 vermelde Catalogus van voedermiddelen
   wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.


                       Artikel 2

   Verordening (EU) nr. 242/2010 wordt ingetrokken.

   Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar deze
   verordening.


                       Artikel 3

   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in
   het Publicatieblad van de Europese Unie.


   Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
   lidstaat.

   Gedaan te Brussel,                        Voor de Commissie
                        José Manuel BARROSO
                        De voorzitter
NL                        3                         NL
                     BIJLAGE

             CATALOGUS VAN VOEDERMIDDELEN

                      Deel A

                  Algemene bepalingen

   (1)  Het gebruik van deze Catalogus door de exploitanten van diervoederbedrijven is
      facultatief. Een benaming van een in deel C voorkomend voedermiddel mag echter
      uitsluitend worden gebruikt voor een voedermiddel dat aan de eisen van de
      desbetreffende vermelding voldoet.

   (2)  Elke vermelding in de lijst van voedermiddelen in deel C moet in overeenstemming
      zijn met de beperkingen inzake het gebruik van voedermiddelen volgens de
      desbetreffende wetgeving van de Unie. De exploitanten van diervoederbedrijven die
      een in de Catalogus opgenomen voedermiddel gebruiken, moeten ervoor zorgen dat
      dit aan artikel 4 van Verordening (EG) nr. 767/2009 voldoet.

   (3)  Overeenkomstig de goede praktijken als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG)
      nr. 183/2005 moeten voedermiddelen vrij zijn van chemische onzuiverheden die het
      gevolg zijn van het productieproces en van technische hulpstoffen, tenzij er een
      specifiek maximumgehalte in de Catalogus is vastgesteld.

   (4)  De botanische zuiverheidsgraad van een voedermiddel mag niet lager zijn dan 95 %.
      Botanische onzuiverheden zoals resten van andere oliehoudende zaden of vruchten,
      afkomstig van een eerder productieproces, mogen voor iedere soort oliehoudend zaad
      of oliehoudende vrucht niet meer dan 0,5 % bedragen. In afwijking van deze
      algemene regels kan een specifiek gehalte in de lijst van voedermiddelen in deel C
      worden vastgesteld.

   (5)  De gebruikelijke naam/benaming van een of meer procedés, zoals vermeld in de
      laatste kolom van het glossarium van procedés in deel B, kan worden toegevoegd aan
      de naam van het voedermiddel om aan te geven dat het voedermiddel het respectieve
      procedé of de respectieve procedés heeft ondergaan.

   (6)  Indien het productieproces voor een bepaald voedermiddel afwijkt van de
      beschrijving van het desbetreffende procedé, zoals vermeld in het glossarium van
      procedés in deel B, moet het productieproces in de beschrijving van het
      desbetreffende voedermiddel worden vermeld.

   (7)  Voor een aantal voedermiddelen kunnen synoniemen worden gebruikt. Zulke
      synoniemen staan tussen vierkante haken in de kolom "benaming" van de vermelding
      voor het desbetreffende voedermiddel in de lijst van voedermiddelen in deel C.

   (8)  In de omschrijving van de voedermiddelen in de lijst in deel C wordt in plaats van
      het woord "bijproduct" het woord "product" gebruikt om de marktsituatie alsook het
      taalgebruik weer te geven dat exploitanten van diervoederbedrijven in de praktijk
      toepassen om de commerciële waarde van voedermiddelen te benadrukken.
NL                       4                        NL
   (9)  De botanische naam van een plant wordt alleen in de omschrijving van de eerste
      vermelding in de lijst van voedermiddelen in deel C ten aanzien van die plant
      verstrekt.

   (10)  Het onderliggende principe voor de verplichte etikettering van analytische
      bestanddelen van een bepaald voedermiddel in de Catalogus is of een bepaald
      product hoge concentraties van een specifiek bestanddeel bevat dan wel het
      productieproces de voedingskenmerken van het product heeft gewijzigd.

   (11)  Artikel 15, onder g, van Verordening (EG) nr. 767/2009 in samenhang met punt 6
      van bijlage I bij deze verordening stelt etiketteringsvoorschriften inzake het
      vochtgehalte vast. Artikel 16, lid 1, onder b, van die verordening in samenhang met
      bijlage V stelt etiketteringsvoorschriften inzake andere analytische bestanddelen vast.
      Bovendien vereist punt 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 767/2009 dat het
      gehalte aan in zoutzuur onoplosbare as wordt vermeld als het in het algemeen meer
      dan 2,2 % bedraagt of als het voor bepaalde voedermiddelen het gehalte overschrijdt
      dat in het relevante deel van bijlage V bij die verordening is aangegeven. Sommige
      vermeldingen in de lijst van voedermiddelen in deel C wijken in de volgende
      gevallen echter van deze regels af:

      (a)  Verplichte vermeldingen ten aanzien van analytische bestanddelen in de lijst
         van voedermiddelen in deel C vervangen de verplichte vermeldingen zoals
         bepaald in het relevante deel van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 767/2009.

      (b)  Als de kolom voor verplichte vermeldingen in de lijst van voedermiddelen in
         deel C leeg wordt gelaten ten aanzien van de analytische bestanddelen die
         vermeld hadden moeten worden overeenkomstig het relevante deel van bijlage
         V bij Verordening (EG) nr. 767/2009, hoeft geen van deze bestanddelen te
         worden geëtiketteerd. Wanneer in de lijst van voedermiddelen in deel C echter
         geen gehalte voor in zoutzuur onoplosbare as is aangeduid, moet het gehalte
         worden vermeld als het meer dan 2,2 % bedraagt.

      (c)  Wanneer een of meer specifieke vochtgehalten in de kolom "verplichte
         vermeldingen" van de lijst van voedermiddelen in deel C zijn aangeduid, zijn
         deze gehalten van toepassing in plaats van de gehalten onder punt 6 van bijlage
         I bij Verordening (EG) nr. 767/2009. Als het vochtgehalte echter minder dan
         14 % bedraagt, is de vermelding ervan niet verplicht. Wanneer geen specifiek
         vochtgehalte in die kolom is aangeduid, is punt 6 van bijlage I bij Verordening
         (EG) nr. 767/2009 van toepassing.

   (12)  "Technisch zuiver" houdt in dat een substantie is geproduceerd volgens een
      gecontroleerd chemisch of fysisch procedé dat aan de relevante eisen volgens de
      wetgeving inzake diervoeder van de Unie voldoet.

   (13)  Exploitanten van diervoederbedrijven, die beweren dat een bepaald voedermiddel
      meer eigenschappen heeft dan die vermeld in de kolom "omschrijving" van de lijst
      van voedermiddelen in deel C, moeten voldoen aan artikel 13 van Verordening (EG)
      nr. 767/2009. Daarnaast kunnen bepaalde voedermiddelen voldoen aan een bijzonder
      voedingsdoel overeenkomstig artikelen 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 767/2009.
NL                        5                          NL
                          Deel B

                     Glossarium van procedés


                                            Gebruikelijke
           Procedé              Definitie
                                            naam/benaming

                     Het scheiden van deeltjes door middel
     1     Luchtscheiding                           Luchtgescheiden
                          van een luchtstroom

                     Procedé voor het verwijderen van stof,
                      fijne deeltjes en andere deeltjes met
     2      Opzuiging        zwevende graankorrels uit een        Opgezogen
                     graanmassa bij overdracht door middel
                          van een luchtstroom

                        Warmtebehandeling van een
                     organische substantie middels koken of
                      stomen om natuurlijke enzymen te
     3      Blancheren      denatureren, weefsel te verzachten en     Geblancheerd
                     sterke aroma's weg te nemen, gevolgd
                     door onderdompeling in koud water om
                        het kookproces te stoppen

                       Het verwijderen van natuurlijk
     4       Bleken                               Gebleekt
                         voorkomende kleuring

                     Het verlagen van de temperatuur onder
     5       Koelen       kamertemperatuur maar boven het         Gekoeld
                     vriespunt met het oog op bewaring

                     Het verkleinen van de deeltjesgrootte
     6      Hakken                                Gehakt
                     met behulp van een of meer messen

                        Het verwijderen van objecten
                     (verontreinigende stoffen, bv. stenen)
     7     Schoonmaken                           Schoongemaakt/Gesorteerd
                     of vegetatieve delen van de plant, bv.
                      losse stukjes stro of kaf of onkruid

                      Het verhogen van het gehalte aan
     8     Concentreren3     bepaalde stoffen door het onttrekken      Concentraat
                     van water en/of andere bestanddelen

                     Het overgaan van een substantie van
     9     Condensatie      een gasvormige fase in een vloeibare     Gecondenseerd
                             fase

                     Het aanwenden van hitte om de fysieke
     10      Koken        en chemische eigenschappen van         Gekookt
                       voedermiddelen te wijzigen
   3
       In het Duits mag "Konzentrieren" in voorkomend geval worden vervangen door "Eindicken". De
       gebruikelijke benaming is dan "eingedickt".NL                           6                           NL
                       Het verkleinen van de deeltjesgrootte
     11       Breken                                Gebroken
                         met behulp van een breker

                       Zuivering middels de vorming van
                       vaste kristallen uit een vloeibare
                        oplossing. Onzuiverheden in de
     12     Kristallisatie                            Gekristalliseerd
                       vloeistof worden gewoonlijk niet
                      opgenomen in de roosterstructuur van
                             het kristal

                      Het geheel of gedeeltelijk verwijderen
                  4      van de buitenste lagen van
     13     Ontdoppen                            Ontdopt, gedeeltelijk ontdopt
                      graankorrels, zaden, vruchten, noten,
                               enz.

                      Het verwijderen van de buitenste lagen
                       van bonen, graankorrels en zaden,
     14     Schillen/pellen                            Geschild of gepeld
                       gewoonlijk met behulp van fysieke
                             middelen

                         Extractie van pectine uit een
     15    Pectinevrij maken                              Pectinevrij
                            voedermiddel

     16     Dehydratie          Procedé van vochtextractie        Gedehydreerd

                       Procedé voor het verwijderen van de
     17     Ontslijmen                                Ontslijmd
                         slijmlaag op het oppervlak

                      Het geheel of gedeeltelijk onttrekken
                      van mono- en disachariden aan melasse
                                            Ontsuikerd, gedeeltelijk
     18     Ontsuikeren      of andere suikerhoudende stoffen door
                                               ontsuikerd
                      middel van een chemisch of een fysisch
                             procedé

                       Procedé waarbij verontreinigende
     19      Ontgifting      toxische stoffen worden vernietigd of       Ontgiftigd
                          in concentratie verlaagd

                       Het fractioneren van vloeistoffen
                      middels koken en het opvangen van de
     20      Distillatie                              Gedistilleerd
                        gecondenseerde stoom in een
                          afzonderlijke houder

                      Het onttrekken van water door middel
                                             Gedroogd (zon of
     21      Drogen        van een kunstmatig of een natuurlijk
                                              kunstmatig)
                             procedé

                      Het opslaan van voedermiddelen in een
                       silo, eventueel met toevoeging van
     22      Inkuilen       conserveermiddelen, of met toepassing       Ingekuild
                        van anaerobe omstandigheden,
                        eventueel met inkuiladditieven

     23     Evaporeren       Het verminderen van het watergehalte      Geëvaporeerd   4
       "Ontdoppen" mag in voorkomend geval worden vervangen door "schillen" of "pellen". De gebruikelijke
       benaming is dan "geschild" of "gepeld".NL                            7                             NL
                       Thermisch procedé waarbij het interne
                        watergehalte van het product met
     24      Expansie                               Geëxpandeerd
                        stoom wordt verhit, waardoor het
                           product uiteenvalt

                       Het onttrekken van olie/vet middels
     25     Onttrekking                           Schilfers/koek en olie/vet
                              persing

                        Het onttrekken, met behulp van een
                       organisch oplosmiddel, van vet of olie  Schroot/meel en vet/olie,
                      aan bepaalde grondstoffen, dan wel met  melasse/pulp en suiker of
     26     Extraheren
                       behulp van een waterig oplosmiddel,   andere in water oplosbare
                      van suiker of andere in water oplosbare     bestanddelen
                             bestanddelen

                       Thermisch procedé waarbij het interne
                        watergehalte van het product met
                        stoom wordt verhit, waardoor het
     27     Extruderen                               Geëxtrudeerd
                       product uiteenvalt in combinatie met
                      specifieke vorming door het duwen van
                           stoffen door gaatjes

                       Procedé waarbij micro-organismen
                       zoals bacteriën, schimmels of gisten
                       worden geproduceerd of gebruikt op
     28       Gisting                                Gegist
                          stoffen om de chemische
                       samenstelling/eigenschappen ervan te
                              wijzigen

                       Het scheiden van een mengsel van
                       vloeibare en vaste stoffen door de
     29      Filteren                                Gefilterd
                       vloeistof door een poreus medium of
                           membraan te gieten

                       Het walsen van vochtig materiaal dat
     30      Vlokken                                Vlokken
                       een hittebehandeling heeft ondergaan

                       Vermindering van de grootte van de
                        partikels van droge graankorrels en  Meel, zemelgrint, nameel5,
     31    Tot meel malen      vergemakkelijking van de scheiding in       gries
                       afzonderlijke fracties (hoofdzakelijk
                          meel, zemelgrint en gries)

                        Het scheiden van fragmenten van
                      voedermiddelen door ze te zeven en/of
     32     Fractionering                             Gefractioneerd
                      te behandelen met een luchtstroom die
                        de lichte omhulseldelen afvoert

                        Het in fragmenten breken van een
     33     Fragmentatie                              Gefragmenteerd
                             voedermiddel

                      Het bakken van voedermiddelen in olie
     34      Frituren                               Gefrituurd
                              of vet

     35      Geleren        Procedé voor het vormen van een gel,       Gegeleerd
                       d.w.z. een vaste geleiachtige stof die


   5
       In het Frans mag de naam "issues" worden gebruikt.NL                             8                            NL
               zacht en week of hard en onbuigzaam
                kan zijn, waarvoor gewoonlijk
                geleermiddelen worden gebruikt

              Het behandelen van voedermiddelen ter
   36   Granulatie     verkrijging van een specifieke         Gegranuleerd
                  deeltjesgrootte en dikte

               Het verkleinen van de deeltjesgrootte
   37    Malen      van vaste voedermiddelen via een          Gemalen
                   droog of nat procedé

                 Hittebehandelingen die onder
   38   Verhitten    specifieke omstandigheden worden           Verhit
                     toegepast

               Het met behulp van een katalysator
              omzetten van onverzadigde glyceriden
               in verzadigde glyceriden (harden van    Gehydrogeneerd, gedeeltelijk
   39  Hydrogenering
              oliën en vetten) of vrije vetzuren, of het    gehydrogeneerd
               verminderen van suikers in analoge
                      polyolen

               Het verkleinen van de moleculaire
              grootte door een passende behandeling
   40   Hydrolyse                             Gehydrolyseerd
              met water en eventueel enzymen of een
                      zuur/base

                De overgang van een vaste of
   41  Vloeibaar maken   gasvormige fase naar een vloeibare       Vloeibaar gemaakt
                      fase

               Het verkleinen van de grootte van
                voedermiddelen met behulp van
   42    Weken                                Geweekt
                mechanische middelen, vaak met
              behulp van water of andere vloeistoffen

              Het laten kiemen van graankorrels om
              in de natuur voorkomende enzymen te
               activeren die zetmeel tot vergistbare
   43    Mouten                                Gemout
                 koolhydraten en proteïnen tot
               aminozuren en peptiden kunnen laten
                      afbreken

               Overgang van een vaste fase naar een
   44    Smelten                              Gesmolten
               vloeibare fase door middel van hitte

               Het verkleinen van de gemiddelde
   45   Micronisatie  diameter van de deeltjes van een vaste       Gemicroniseerd
                stof tot op micrometerschaal

               Het gedeeltelijk bereiden door kort te
   46   Voorkoken                              Voorgekookt
                       koken

                 Het verhitten tot een kritische
               temperatuur gedurende een bepaalde
   47  Pasteurisatie    tijdsduur om schadelijke micro-        Gepasteuriseerd
               organismen te vernietigen, gevolgd
                  door een snelle afkoeling
NL                     9                              NL
                       Het verwijderen van de schil/pel van
     48       Pellen                                   Gepeld
                          vruchten en groenten

                       Het samenpersen met behulp van een
     49     Pelletiseren                              Pellet, gepelletiseerd
                             matrijs

                      Het slijpen van geschild graan, bv. rijst,
                      door het te laten ronddraaien in kuipen
     50       Slijpen                                  Geslepen
                       waardoor graan met een helder en
                       glanzend uiterlijk wordt verkregen

                       Het modificeren van zetmeel om het
                                             Voorverstijfseld6, gezwollen
     51    Voorverstijfselen       zwelvermogen in koud water
                          aanzienlijk te verhogen

                                                Schilfers/koek (bij
                                              oliehoudende producten)
                      Het fysisch onttrekken van vloeistoffen
     52      Persen7        zoals vet, olie, water of sap aan vaste   Pulp, draf (bij vruchten, enz.)
                               stoffen
                                              Geperste bietenpulp (bij
                                                suikerbieten)

                       Het geheel of gedeeltelijk verwijderen
                       van onzuiverheden of ongewenste       Geraffineerd, gedeeltelijk
     53      Raffineren
                       bestanddelen door middel van een          geraffineerd
                       chemische of fysische behandeling

                        Verhitting van voedermiddelen in
                       droge toestand ter bevordering van de
     54      Branden         verteerbaarheid, verdieping van de          Gebrand
                      kleur en/of vermindering van natuurlijk
                       voorkomende antinutritieve factoren

                      Verkleining van de deeltjesgrootte door
     55       Pletten       het voedermiddel, bv. graankorrels,           Geplet
                          tussen rollen te persen

                        Procedé dat middels een fysische
                      behandeling met behulp van hitte, druk,
                      stoom of een combinatie van dergelijke
     56   Pensbestendig maken     omstandigheden en/of met behulp van         Pensbestendig
                         technische hulpstoffen de
                       voedingsstoffen tegen afbraak in de
                          pens helpt te beschermen

                         Scheiding van deeltjes van
                          verschillende grootte door
     57     Zeven/Ziften                                Gezeefd, gezift
                         voedermiddelen door zeven te
                           schudden of te gieten.

     58      Afromen        Het langs mechanische weg scheiden          Afgeroomd
                      van de bovenste drijvende laag van een


   6
       In het Duits mag de benaming "aufgeschlossen" en de naam "Quellwasser" (met betrekking tot stijfsel)
       worden gebruikt. In het Deens mag de benaming "Kvældning" en de naam "Kvældet" (met betrekking
       tot stijfsel) worden gebruikt.
   7
       In het Frans mag "Pressage" in voorkomend geval worden vervangen door "Extraction mécanique".NL                             10                               NL
                  vloeistof, bv. melkvet

               Het in platte stukken snijden van
   59   Snijden                         Gesneden
                   voedermiddelen

               Het bevochtigen en verzachten van
              voedermiddelen, gewoonlijk zaden, om
                 de kooktijd te verkorten, de
                 zaadvliezen gemakkelijker te
   60  Weken/zwellen   verwijderen, de opname van water te    Gezwollen
              vergemakkelijken om het kiemproces
               te activeren of de concentratie van
              natuurlijk voorkomende antinutritieve
                  factoren te verminderen

              Het verlagen van het vochtgehalte van
               een vloeistof middels sproei- of
              nevelvorming van het voedermiddel ter
   61  Sproeidrogen                       Gesproeidroogd
                vergroting van de oppervlak-
              gewichtsverhouding waar warme lucht
                 doorheen wordt geblazen

              Procedé met gebruikmaking van stoom
   62   Stomen    onder druk voor het verhitten en koken   Gestoomd
              ter bevordering van de verteerbaarheid

              Het verhitten met behulp van droge
                hitte, gewoonlijk toegepast op
                oliehoudende zaden, bv. ter
   63   Roosteren                         Geroosterd
               vermindering of verwijdering van
              natuurlijk voorkomende antinutritieve
                     factoren

              Het filteren van vloeistoffen via een
   64  Ultrafiltratie  membraan dat uitsluitend voor kleine   Ultragefilterd
                 moleculen doorlaatbaar is
NL                    11                      NL
                                        Deel C

                                  Lijst van voedermiddelen


 1.      Granen en daarvan afgeleide producten

 Nummer         Benaming                     Omschrijving                      Verplichte vermeldingen
                                                               Methode van pensbescherming, indien
   1.1.1        Gerst        Korrels van Hordeum vulgare L. Het product kan pensbestendig zijn.
                                                                    van toepassing
                       Product verkregen uit gemalen of gebroken gerst via een behandeling in
   1.1.2    Gerst, voorverstijfseld                                                Zetmeel
                              vochtige, warme omstandigheden onder druk.
                       Product verkregen door het roosteren van gerst, gedeeltelijk geroosterd met      Zetmeel, indien > 10 %
   1.1.3      Gerst, gebrand
                                      geringe kleur.                     Ruw eiwit, indien > 15 %
                                                                     Zetmeel
                       Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde gerst. Het kan
   1.1.4      Gerstvlokken                                             Methode van pensbescherming, indien
                       een kleine hoeveelheid gerstdoppen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                    van toepassing
                        Product verkregen door de productie van gerstzetmeel. Het bestaat uit          Ruwe celstof
   1.1.5       Gerstvezel
                            deeltjes van het endosperm en voornamelijk uit celstof.          Ruw eiwit, indien > 10 %
                        Product verkregen door de productie van ethanolzetmeel na het droog           Ruwe celstof
   1.1.6      Gerstschillen
                                malen, ziften en schillen van gerstkorrels.            Ruw eiwit, indien > 10 %
                       Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde en gepelde
                       gerst tot gort, grutten of bloem. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het       Ruwe celstof
   1.1.7      Gerstepelmeel
                        endosperm en voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de           Zetmeel
                                         korrel.
                       Gerstproduct verkregen door de scheiding van het zetmeel en de zemelen.           Ruw eiwit
   1.1.8       Gersteiwit
                              Het bestaat hoofdzakelijk uit eiwitbestanddelen.                Zetmeel
                                                                  Vochtgehalte, wanneer
                       Gerstproduct verkregen door de afscheiding van het zetmeel. Het bestaat         < 45 % of > 60 %
   1.1.9      Gersteiwitgries    hoofdzakelijk uit eiwitbestanddelen en deeltjes van het endosperm. Het kan     Indien vochtgehalte < 45 %:
                                      gedroogd zijn.                        - Ruw eiwit
                                                                     - Zetmeel
   1.1.10      Gerstperssap        Gerstproduct verkregen door natte extractie van eiwit en zetmeel.            Ruw eiwit
NL                                         12                                       NL
                              Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde korrels
   1.1.11        Gerstzemelgrint         gepelde gerst. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit         Ruwe celstof
                               korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.
                                                                      Indien vochtgehalte < 50 %:
   1.1.12      Vloeibaar gerstzetmeel        Secundaire zetmeelfractie bij de productie van zetmeel uit gerst.
                                                                          - Zetmeel
                             Product verkregen door het schonen van brouwgerst, bestaande uit kleine
                                                                        Ruwe celstof
   1.1.13       Brouwgerstvoermeel       brouwgerstkorrels en fracties van gebroken brouwgerstkorrels die vóór het
                                                                       Ruwe as indien > 2,2%
                                       brouwprocedé zijn gescheiden.
   1.1.14     Brouwgerst en moutkorrels            Graankorrels opgezogen tijdens korreloverdracht.               Ruwe celstof
                            Product verkregen door het schonen van brouwgerst, bestaande uit fracties
   1.1.15       Brouwgerstdoppen                                                     Ruwe celstof
                                         van doppen en korrels.
                                                                       Vochtgehalte, wanneer
                             Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat vaste       < 65 % of > 88 %
   1.1.16      Vaste gerstspoeling, nat
                                        griesfractie na distillatie.                Indien vochtgehalte < 65 %:
                                                                          - Ruw eiwit
                                                                       Vochtgehalte, wanneer
                              Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat         < 45 % of > 70 %
   1.1.17     Oplosbare gerstspoeling, nat
                                      oplosbare griesfractie na distillatie.             Indien vochtgehalte < 45 %:
                                                                          - Ruw eiwit
                              Product verkregen uit gekiemde granen, gedroogd, gemalen en/of
   1.1.18          Mout8
                                           geëxtraheerd.
                            Product verkregen door het kiemen van brouwgranen en het schonen van
   1.1.19       Moutkiemwortels8        mout, bestaande uit kiemwortels, graankorrels, doppen en kleine gebroken
                                   gemoute graankorrels. Het kan gemalen zijn.
                                                                    Methode van pensbescherming, indien
   1.2.1           Maïs9           Korrels van Zea mays L. ssp. mays. Het product kan pensbestendig zijn.
                                                                         van toepassing
                            Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde maïs. Het kan een          Zetmeel
   1.2.2         Maïsvlokken
                                    kleine hoeveelheid maïsdoppen bevatten.
                            Product verkregen door de bereiding van bloem of griesmeel uit maïs. Het
                                                                         Ruwe celstof
   1.2.3          Maïsgries         bestaat hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit korreldeeltjes, waaruit
                                                                          Zetmeel
                                 minder endosperm is verwijderd dan bij maïszemelgrint.
 8
       De graansoort mag bij de benaming worden vermeld.
 9
       In het Engels kan zowel "maize" als "corn" worden gebruikt. Dit geldt voor alle maïsproducten.NL                                              13                                       NL
                    Product verkregen door de bereiding van bloem of griesmeel uit maïs. Het
   1.2.4    Maïszemelgrint    bestaat hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit een geringe hoeveelheid     Ruwe celstof
                      maïskiemdeeltjes en aanhechtende deeltjes van het endosperm.
                    Kern van een maïskolf. Het bevat niet-afgescheiden aarspillen, korrels en      Ruwe celstof
   1.2.5     Maïsspillen
                                    bladeren.                       Zetmeel
   1.2.6    Maïsvoermeel             Fractie van maïs die overblijft na het ziften.
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                      Product verkregen door de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat        < 50 % of > 70 %
   1.2.7     Maïsvezel
                                hoofdzakelijk uit vezel.               Indien vochtgehalte < 50 %:
                                                              - Ruwe celstof
                                                                Ruw eiwit
                     Product verkregen door de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat
   1.2.8     Maïsgluten                                             Vochtgehalte, wanneer
                     hoofdzakelijk uit gluten verkregen bij het afscheiden van het zetmeel.
                                                             < 70 % of > 90 %
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                    Product verkregen tijdens de bereiding van maïszetmeel. Het bestaat uit
                                                             < 40 % of > 65 %
                    zemelen en maïsperssap. Het product kan ook gebroken maïs en residuen
                                                           Indien vochtgehalte < 40 %:
                     van de extractie van olie uit maïskiemen bevatten. Andere producten
   1.2.9    Maïsglutenvoer                                                - Ruw eiwit
                      afgeleid van zetmeel en van het raffineren of fermenteren van
                                                              - Ruwe celstof
                    zetmeelproducten mogen worden toegevoegd. Het product kan gedroogd
                                                                - Zetmeel
                                     zijn.
                                                                - Ruw vet
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                    Product verkregen door de productie van griesmeel, bloem of zetmeel uit      < 40 % of > 60 %
   1.2.10    Maïskiemen      maïs. Het bestaat hoofdzakelijk uit maïskiemen, delen van de schil en    Indien vochtgehalte < 40 %:
                               deeltjes van het endosperm.                    - Ruw eiwit
                                                                - Ruw vet
                    Product verkregen door de winning van olie door persing uit verwerkte
                                                               Ruw eiwit
   1.2.11  Maïskiemschilfers    maïskiemen, en waaraan eventueel nog delen van het endosperm en de
                                                               Ruw vet
                                 zaadhuid hechten.
                    Product verkregen door de winning van olie door extractie van verwerkte
   1.2.12   Maïskiemmeel                                                Ruw eiwit
                                  maïskiemen.
   1.2.13  Ruwe maïskiemolie             Product verkregen uit maïskiemen.                  Ruw vet
                    Product verkregen uit gemalen of gebroken maïs via een behandeling in
   1.2.14  Maïs, voorverstijfseld                                             Zetmeel
                          vochtige, warme omstandigheden onder druk.
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                                                             < 45 % of > 65 %
   1.2.15   Maïszwelwater     Geconcentreerde vloeibare fractie verkregen bij het zwelprocedé van maïs.
                                                           Indien vochtgehalte < 45 %:
                                                               - Ruw eiwit
NL                                     14                                   NL
                    Bijproduct van de suikermaïsverwerkende industrie, bestaande uit spillen,
                    doppen, basis van de korrels, gehakt en uitgelekt of geperst. Geproduceerd
   1.2.16  Suikermaïskuilvoer                                                Ruwe celstof
                      door het hakken van de spillen, doppen en bladeren van suikermaïs,
                                  inclusief de korrels.
   1.3.1      Gierst              Graankorrels van Panicum miliaceum L.
                                                           Methode van pensbescherming, indien
   1.4.1      Haver         Korrels van Avena sativa L. en andere gecultiveerde haversoorten.
                                                                van toepassing
   1.4.2    Geschilde haver        Geschilde haverkorrels. Het kan met stoom behandeld zijn.
                     Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde haver. Het kan
   1.4.3    Havervlokken                                                  Zetmeel
                           een kleine hoeveelheid haverdoppen bevatten.
                     Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde, gepelde
                                                                Ruwe celstof
   1.4.4     Havergries      haver tot havergrutten en meel. Het bestaat hoofdzakelijk uit haverzemelen
                                                                 Zetmeel
                             en een geringe hoeveelheid endosperm.
                      Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde korrels
   1.4.5    Haverzemelen       gepelde haver. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit        Ruwe celstof
                       korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.
   1.4.6    Haverschillen           Product verkregen bij het schillen van haverkorrels             Ruwe celstof
                     Product verkregen uit gemalen of gebroken haver via een behandeling in
   1.4.7  Haver, voorverstijfseld                                               Zetmeel
                            vochtige, warme omstandigheden onder druk.
                                                                Ruwe celstof
   1.4.8    Havergrutten             Geschoonde haver met verwijderde schil.
                                                                 Zetmeel
                                                                Ruwe celstof
   1.4.9     Havermeel           Product verkregen door het malen van haverkorrels.
                                                                 Zetmeel
   1.4.10   Voerhavermeel          Haverproduct met hoog zetmeelgehalte na het ontdoppen.             Ruwe celstof
                     Product dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde, gepelde
   1.4.11   Havervoermeel     haver tot havergrutten en meel. Het bestaat hoofdzakelijk uit haverzemelen       Ruwe celstof
                             en een geringe hoeveelheid endosperm.
                    Geschoonde hele zaden van de quinoaplant (Chenopodium quinoa Willd.)
   1.5.1   Quinoazaadschroot
                      waarvan de saponine in de buitenste laag van het zaad is onttrokken.
                     Product verkregen bij het malen van rijst (Oryza sativa L.), in hoofdzaak
   1.6.1    Rijst, gebroken      bestaande uit kleine en/of gebroken korrels die tijdens het malen zijn         Zetmeel
                                     ontstaan.
                    Gedopte rijst waarvan de zemelen en de kiemen door het malen volledig of
   1.6.2    Rijst, gemalen                                                 Zetmeel
                                gedeeltelijk zijn verwijderd.
                     Product verkregen uit gemalen of gebroken rijst via een behandeling in
   1.6.3  Rijst, voorverstijfseld                                               Zetmeel
                            vochtige, warme omstandigheden onder druk.
   1.6.4   Rijst, geëxtrudeerd         Product verkregen door het extruderen van rijstmeel.              Zetmeel
NL                                     15                                       NL
            Rijstvlokken;       Product verkregen door het vlokken van voorverstijfselde rijstkorrels of
   1.6.5                                                               Zetmeel
         [Rijst, voorverstijfseld]                 gebroken korrels.
                                                                   Zetmeel
   1.6.6     Rijst, gedopt/bruin             Padie waarvan alleen de dop is verwijderd.
                                                                  Ruwe celstof
                          Product verkregen door het malen van voederrijst die bestaat uit hetzij
                         groene onrijpe dan wel krijtachtige korrels die door zeven bij de bereiding
   1.6.7     Gemalen voederrijst                                                 Zetmeel
                        van gepelde rijst zijn verkregen, hetzij normaal gevormde gepelde, gevlekte
                                       of gele rijstkorrels.
   1.6.8        Rijstmeel                Product verkregen door het malen van rijst.             Zetmeel
                                                                  Ruwe celstof
   1.6.9      Bruine-rijstmeel            Product verkregen door het malen van bruine rijst.
                                                                   Zetmeel
                        Product verkregen door het malen van voederrijst, bestaande uit de buitenste
   1.6.10      Rijstevoermeel      lagen van de korrel (zaadhuid, zaadvlies, kern, aleuron) met een deel van de    Ruwe celstof
                                           kiem.
                          Product verkregen door het slijpen van gepelde rijst, hoofdzakelijk
        Calciumcarbonaat-houdend     bestaande uit zilverhuidjes, deeltjes van de aleuronlaag, het endosperm en     Ruwe celstof
   1.6.11
           rijstevoermeel      de kiem; het bevat veranderlijke hoeveelheden calciumcarbonaat als gevolg     Calciumcarbonaat
                                        van de slijping.
   1.6.12    Ontvet rijstevoermeel           Rijstevoermeel verkregen na extractie van olie.            Ruwe celstof
   1.6.13     Rijstevoermeelolie            Olie gewonnen uit gestabiliseerd rijstevoermeel.            Ruw vet
                                                                Zetmeel, indien > 20 %
                         Product verkregen bij de productie van rijstbloem en zetmeel, verkregen
                                                                Ruw eiwit, indien > 10 %
   1.6.14       Rijstgries       door het droog of nat malen en zeven. Het bestaat hoofdzakelijk uit zetmeel,
                                                                Ruw vet, indien > 5 %
                                      eiwit, vet en celstof.
                                                                  Ruwe celstof
                          Product verkregen door het slijpen van gepelde voorgekookte rijst,
                         hoofdzakelijk bestaande uit zilverhuidjes, deeltjes van de aleuronlaag, het    Ruwe celstof
   1.6.15  Voermeel van voorgekookte rijst
                            endosperm en de kiem; het bevat veranderlijke hoeveelheden         Calciumcarbonaat
                                calciumcarbonaat als gevolg van de slijping.
                          De kleinste gebroken fragmenten verkregen bij het rijstmaalprocedé,
   1.6.16      Brouwersrijst                                                  Zetmeel
                              gewoonlijk ongeveer een kwart van een hele korrel.
                            Product voornamelijk bestaande uit de kiemen die tijdens het          Ruw vet
   1.6.17      Rijstkiemen
                         rijstmaalprocedé zijn verwijderd en van de zemelen zijn afgescheiden.       Ruw eiwit
                                                                   Ruw eiwit
                        Product verkregen door de winning van olie door persing uit de kiemen van
   1.6.18     Rijstkiemschilfers                                                Ruw vet
                          rijst, waaraan nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.
                                                                  Ruwe celstof
NL                                          16                                 NL
                         Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de kiemen
   1.6.19    Rijstkiemschroot                                                     Ruw eiwit
                         van rijst, waaraan nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.
                          Product verkregen bij de productie van rijstzetmeel uit gebroken rijst,
   1.6.20      Rijsteiwit                                                      Ruw eiwit
                         verkregen door het nat malen, zeven, scheiden, concentreren en drogen.
                        Geconcentreerd vloeibaar product verkregen bij het nat malen en zeven van
   1.6.21  Vloeibaar gepolijst rijstgries                                                 Zetmeel
                                            rijst.
   1.7.1        Rogge                     Graankorrels van Secale cereale L.
                         Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het
                                                                       Zetmeel
   1.7.2     Roggevoerbloem         bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en bevat ook fijne
                                                                      Ruwe celstof
                              schildelen en enkele andere bestanddelen van de korrel.
                         Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het
                           bestaat overwegend uit deeltjes van de schil, voor het overige uit           Zetmeel
   1.7.3       Roggegries
                         bestanddelen van de korrel, die niet zo vergaand van endosperm ontdaan          Ruwe celstof
                                     zijn als bij roggezemelgrint.
                         Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde rogge. Het
                                                                       Zetmeel
   1.7.4     Roggezemelgrint      bestaat overwegend uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het
                                                                      Ruwe celstof
                                   endosperm grotendeels is verwijderd.
   1.8.1     Sorghum; [Milo]             Graankorrels/zaden van Sorghum bicolor (L.) Moench
   1.8.2      Witte sorghum                   Graankorrels van witte Sorghum.
                         Gedroogd product verkregen bij de scheiding van sorghumzetmeel. Het
                         bestaat hoofdzakelijk uit zemelen en een geringe hoeveelheid gluten. Het
   1.8.3    Sorghumglutenvoer                                                     Ruw eiwit
                        product kan ook gedroogde residuen van weekwater bevatten en er kunnen
                                     kiemen aan toegevoegd zijn.
                        Korrels van spelt Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum
   1.9.1        Spelt
                                         monococcum.
                           Product verkregen door de bereiding van speltbloem. Het bestaat
   1.9.2      Speltzemelen          hoofdzakelijk uit delen van de schil en uit een geringe hoeveelheid          Ruwe celstof
                            speltkiemdeeltjes en aanhechtende deeltjes van het endosperm.
   1.9.3      Speltschillen             Product verkregen bij het schillen van speltkorrels.             Ruwe celstof
                        Product verkregen bij de verwerking van geschoonde en geschilde spelt tot
                                                                      Ruwe celstof
   1.9.4       Speltgries         speltbloem. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en
                                                                       Zetmeel
                            voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de korrel.
   1.10.1       Triticale            Graankorrels van de Triticum X Secale cereale L. hybride.
                         Graankorrels van Triticum aestivum (L.), Triticum durum Dosf. en van     Methode van pensbescherming, indien
   1.11.1       Tarwe
                            andere gecultiveerde tarwesoorten. Het kan pensbestendig zijn.           van toepassing
NL                                          17                                        NL
                             Product verkregen door het kiemen van brouwtarwe en het schonen van
   1.11.2       Tarwekiemwortels        mout, bestaande uit kiemwortels, graankorrels, doppen en kleine gebroken
                                          gemoute tarwekorrels.
                             Product verkregen uit gemalen of gebroken tarwe via een behandeling in
   1.11.3      Tarwe, voorverstijfseld                                                   Zetmeel
                                   vochtige, warme omstandigheden onder druk.
                            Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde tarwekorrels
                                                                         Ruwe celstof
   1.11.4       Tarwevoerbloem        of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en
                                                                          Zetmeel
                               voorts uit fijne schildelen en enkele andere delen van de korrel.
                                                                         Ruwe celstof
                            Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde tarwe. Het kan           Zetmeel
   1.11.5        Tarwevlokken
                            een kleine hoeveelheid tarwedoppen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.    Methode van pensbescherming, indien
                                                                        van toepassing
                             Product verkregen bij de bereiding van bloem of mout uit geschoonde
                            tarwekorrels of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de
   1.11.6         Tarwegries                                                     Ruwe celstof
                            schil en voorts uit korreldeeltjes waaruit minder endosperm is verwijderd
                                         dan bij tarwezemelgrint.
                             Product verkregen bij de bereiding van bloem of mout uit geschoonde
   1.11.7       Tarwezemelgrint10       tarwekorrels of ontdopte spelt. Het bestaat overwegend uit deeltjes van de        Ruwe celstof
                            schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.
                           Product verkregen door een gecombineerd procedé van het mouten en gisten
                                                                          Zetmeel
   1.11.8    Gemoute gegiste tarwedeeltjes    van tarwe en tarwezemelgrint. Het product wordt vervolgens gedroogd en
                                                                         Ruwe celstof
                                             gemalen.
                                                                      Vochtgehalte, wanneer
                            Vezel verkregen bij de verwerking van tarwe. Het bestaat hoofdzakelijk uit       < 60 % of > 80 %
   1.11.10         Tarwevezel
                                            vezels.                      Indien vochtgehalte < 60 %:
                                                                         - Ruwe celstof
                            Product verkregen bij de bereiding van bloem, dat overwegend bestaat uit al
                                                                         Ruw eiwit
   1.11.11        Tarwekiemen          dan niet geplette tarwekiemen, waaraan eventueel nog delen van het
                                                                          Ruw vet
                                      endosperm en van de schil hechten.
                             Product verkregen door het gisten van tarwekiemen, met geïnactiveerde          Ruw eiwit
   1.11.12      Tarwekiemen, gegist
                                          micro-organismen.                       Ruw vet
 10
        Wanneer dit ingrediënt fijner is gemalen, mag aan de naam het woord "fijn" worden toegevoegd of mag de naam door een overeenkomstige benaming worden vervangen.NL                                             18                                          NL
                      Product verkregen door de winning van olie door persing uit de kiemen van
                      tarwe (Triticum aestivum L., Triticum durum Dosf. en andere gecultiveerde
   1.11.13   Tarwekiemschilfers      tarwesoorten en ontdopte spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum       Ruw eiwit
                       Schrank, Triticum monococcum L.)), waaraan eventueel nog delen van het
                                endosperm en de zaadhuid hechten.
                        Tijdens de productie van zetmeel of ethanol geëxtraheerd tarwe-eiwit,
   1.11.15     Tarwe-eiwit                                                 Ruw eiwit
                               eventueel gedeeltelijk gehydrolyseerd.
                                                              Vochtgehalte, wanneer
                        Product verkregen door de bereiding van tarwezetmeel en gluten. Het
                                                                < 45 % of > 60 %
                         bestaat uit zemelen waarvan de kiemen eventueel gedeeltelijk zijn
   1.11.16    Tarweglutenvoer                                            Indien vochtgehalte < 45 %:
                      verwijderd. Tarweperssap, gebroken tarwe en andere producten afgeleid van
                                                                 - Ruw eiwit
                       zetmeel en het raffineren van zetmeelproducten mogen toegevoegd zijn.
                                                                  - Zetmeel
                         Tarwe-eiwit gekenmerkt door een hoge visco-elasticiteit indien
   1.11.18    Vitale tarwegluten    gehydrateerd, met minimaal 80 % eiwit (Nx 6,25) en maximaal 2 % as in        Ruw eiwit
                                     droge stof.
                                                              Vochtgehalte, wanneer
                                                                < 65 % of > 85 %
   1.11.19   Vloeibaar tarwezetmeel   Product verkregen bij de productie van zetmeel/glucose en gluten uit tarwe.
                                                             Indien vochtgehalte < 65 %:
                                                                  - Zetmeel
                        Product verkregen bij de productie van tarwezetmeel, hoofdzakelijk         Ruw eiwit
        Eiwithoudend tarwezetmeel,
   1.11.20                 bestaande uit gedeeltelijk gesuikerd zetmeel, oplosbare eiwitten en andere       Zetmeel
         gedeeltelijk ontsuikerd
                                oplosbare delen van het endosperm.             Totaal suikers (sacharose)
                                                              Vochtgehalte, wanneer
                       Tarweproduct verkregen door natte extractie van eiwit en zetmeel. Kan      < 55 % of > 85 %
   1.11.21     Tarweperssap
                                   gehydrolyseerd zijn.                 Indien vochtgehalte < 55 %:
                                                                 - Ruw eiwit
                                                              Vochtgehalte, wanneer
                       Nat bijproduct dat vrijkomt na gisting van tarwezetmeel voor de productie     < 60 % of > 80 %
   1.11.22   Tarwegistconcentraat
                                      van alcohol.                 Indien vochtgehalte < 60 %:
                                                                 - Ruw eiwit
                       Product verkregen door het schonen van brouwtarwe, bestaande uit kleine
   1.11.23   Brouwtarwevoermeel    brouwtarwekorrels en fracties van gebroken brouwtarwekorrels die vóór het      Ruwe celstof
                                 brouwprocedé zijn gescheiden.
   1.11.24  Brouwtarwe en moutkorrels        Graankorrels opgezogen tijdens korreloverdracht.             Ruwe celstof
NL                                        19                                   NL
                            Product verkregen door het schonen van brouwtarwe, bestaande uit fracties
   1.11.25       Brouwtarwedoppen                                                      Ruwe celstof
                                         van doppen en korrels.
                     11
              Graanbloem                                                         Zetmeel
   1.12.2                              Bloem verkregen door het malen van graan.
                                                                          Ruwe celstof
                            Geconcentreerd en gedroogd product verkregen uit graan na onttrekking van
   1.12.3     Graaneiwitconcentraat11                                                    Ruw eiwit
                                      het zetmeel door middel van gisting.
                          11
   1.12.4      Graankorrelvoermeel               Residu van het ziften van granen en mout.                  Ruwe celstof
                            Product verkregen bij de bereiding van bloem en de productie van zetmeel,
                                                                           Ruw eiwit
   1.12.5        Graankiemen11          dat overwegend bestaat uit al dan niet geplette graankiemen, waaraan
                                                                           Ruw vet
                               eventueel nog delen van het endosperm en van de schil hechten.
                                                                        Vochtgehalte, wanneer
                             Graanproduct verkregen door het evaporeren van het concentraat van de
                       11                                                 < 45 % of > 70 %
   1.12.6       Graandrafsiroop        draf na gisting en distillatie van graan gebruikt bij de productie van alcohol
                                                                       Indien vochtgehalte < 45 %:
                                              uit granen.
                                                                           - Ruw eiwit
                                                                        Vochtgehalte, wanneer
                            Vochtig product verkregen als de vaste fractie door het centrifugeren en/of
                                                                         < 65 % of > 88 %
   1.12.7       Vochtige spoeling11       filteren van de draf uit gegiste en gedistilleerde granen gebruikt bij de
                                                                       Indien vochtgehalte < 65 %:
                                       productie van alcohol uit granen.
                                                                           - Ruw eiwit
                                                                        Vochtgehalte, wanneer
                               Vochtig product verkregen door de productie van alcohol door het
                                                                         < 65 % of > 88 %
   1.12.8   Concentrated Distillers Solubles11  distilleren van een beslag van tarwe en suikerstroop nadat eerst de zemelen
                                                                       Indien vochtgehalte < 65 %:
                                         en gluten zijn afgescheiden.
                                                                       - Ruw eiwit, indien > 10 %
                                                                        Vochtgehalte, wanneer
                                                                         < 60 % of > 80 %
                            Product verkregen bij de productie van alcohol door het distilleren van een
                                                                       Indien vochtgehalte < 60 %:
   1.12.9    Distillers’ grains and solubles11   beslag van granen en/of andere zetmeelhoudende en suikerbevattende
                                                                           - Ruw eiwit
                                     producten. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                     Methode van pensbescherming, indien
                                                                          van toepassing
                                                                           Ruw eiwit
                             Product van de alcoholdistilleerderij verkregen door het drogen van vaste
   1.12.10      Gedroogde spoeling11                                               Methode van pensbescherming, indien
                                 residuen van gegiste granen. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                          van toepassing
          Donkere gedroogde spoeling11;     Product van de alcoholdistilleerderij, verkregen door het drogen van de           Ruw eiwit
   1.12.11    [Distillers’ dried grains and    vaste residuen van gegiste granen, waaraan een deel van de spoelingsiroop    Methode van pensbescherming, indien
               solubles]11         of de geëvaporeerde draf is toegevoegd. Het kan pensbestendig zijn.           van toepassing 11
        De graansoort mag bij de benaming worden vermeld.NL                                              20                                        NL
                    Product van de brouwerij, samengesteld uit de residuen van gemoute en       Vochtgehalte, wanneer
                    ongemoute granen en andere zetmeelhoudende producten, eventueel met         < 65 % of > 88 %
   1.12.12    Bierbostel
                    hopproducten. Standaard in vochtige vorm verhandeld, maar mag ook in      Indien vochtgehalte < 65 %:
                              droge vorm worden verkocht                     - Ruw eiwit
                                                             Vochtgehalte, wanneer
                   Vast product van de moutwhiskyproductie. Het bestaat uit de residuen van
                                                              < 65 % of > 88 %
   1.12.13     Draf      de extractie van gemoute gerst met heet water. Standaard in vochtige vorm
                                                            Indien vochtgehalte < 65 %:
                   verkocht, nadat het extract met behulp van zwaartekracht is onttrokken.
                                                                - Ruw eiwit
                   Vast product verkregen door de productie van bier, moutextract en whisky      Vochtgehalte, wanneer
                   spirit. Het bestaat uit residuen van de extractie van gemalen mout met heet      < 65 % of > 88 %
   1.12.14  Maischefiltergranen
                   water en eventueel andere suiker- of zetmeelrijke toevoegsels. Standaard in    Indien vochtgehalte < 65 %:
                    vochtige vorm verkocht, nadat het extract door persen is onttrokken.          - Ruw eiwit
                   Het product dat achterblijft in de kolf na de eerste (draf-)distillatie van een
   1.12.15    Spoeling                                              Ruw eiwit, indien > 10 %
                                  moutdistilleerderij.
                                                             Vochtgehalte, wanneer
                   Product verkregen na de eerste (draf-)distillatie van een moutdistilleerderij,    < 45 % of > 70 %
   1.12.16   Spoelingsiroop
                   geproduceerd door het evaporeren van de spoeling die in de kolf achterblijft.   Indien vochtgehalte < 45 %:
                                                                Ruw eiwit
NL                                     21                                    NL
 2.      Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten

 Nummer          Benaming                      Omschrijving                     Verplichte vermeldingen
                                                                     Ruw eiwit
                          Product verkregen door de winning van olie door persing uit Orbignya-
   2.1.1      Babassuschilfers                                                  Ruw vet
                                  variëteiten van babassupalmnoten.
                                                                     Ruwe celstof
   2.2.1      Vlashuttentutzaad              Zaden van Camelina sativa L. Crantz.
                                                                     Ruw eiwit
                            Product verkregen door de winning van olie door persing uit
   2.2.2     Vlashuttentut, schilfers                                                Ruw vet
                                      vlashuttentutzaden.
                                                                     Ruwe celstof
                          Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte
   2.2.3     Vlashuttentutschroot                                                 Ruw eiwit
                                hittebehandeling van vlashuttentutschilfers.
                         Zaadhuiden van de gedroogde en geroosterde cacaobonen Theobroma cacao
   2.3.1       Cacaodoppen                                                   Ruwe celstof
                                          L.
                                                                     Ruwe celstof
   2.3.2       Cacaoschillen           Product verkregen door de verwerking van cacaobonen.
                                                                     Ruw eiwit
        Cacaoschroot van gedeeltelijk  Product verkregen door de winning van olie door extractie uit gedroogde en        Ruw eiwit
   2.3.3
           ontdopte bonen         geroosterde, gedeeltelijk ontdopte cacaobonen Theobroma cacao L.          Ruwe celstof
                         Product verkregen door de winning van olie door persing uit het gedroogde,        Ruw eiwit
   2.4.1       Kokosschilfers       door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm            Ruw vet
                                        Cocos nucifera L.                     Ruwe celstof
                         Product verkregen door de winning van olie door persing en enzymatische         Ruw eiwit
   2.4.2   Gehydrolyseerde kokosschilfers  hydrolisatie van het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van          Ruw vet
                                het zaad van de kokospalm Cocos nucifera L.               Ruwe celstof
                           Product verkregen door de winning van olie door extractie uit het
   2.4.3       Kokosschroot        gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de           Ruw eiwit
                                         kokospalm.
                         Zaden van de katoenplant Gossypium spp. die van zaadpluis zijn ontdaan.   Methode van pensbescherming, indien
   2.5.1       Katoenzaad
                                     Het kan pensbestendig zijn.                  van toepassing
                          Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de van         Ruw eiwit
          Katoenzaadschroot van      zaadpluis ontdane en gedeeltelijk ontdopte zaden van de katoenplant         Ruwe celstof
   2.5.2
          gedeeltelijk ontdopt zaad    (maximumgehalte aan ruwe celstof: 22,5 % in de droge stof). Het kan    Methode van pensbescherming, indien
                                       pensbestendig zijn.                    van toepassing
NL                                          22                                       NL
                                                                     Ruw eiwit
                          Product verkregen door de winning van olie door persing uit de van
   2.5.3     Katoenzaadschilfers                                                 Ruwe celstof
                                zaadpluis ontdane zaden van de katoenplant.
                                                                      Ruw vet
                        Product verkregen door de winning van olie door persing uit de gedeeltelijk
                                                                     Ruw eiwit
         Grondnotenschilfers van      ontdopte vruchten van de grondnoot Arachis hypogaea L. en andere
   2.6.1                                                                 Ruw vet
         gedeeltelijk ontdopt zaad                  Arachis-soorten.
                                                                     Ruwe celstof
                            (maximumgehalte aan ruwe celstof: 16 % in de droge stof)
                           Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de
         Grondnotenschroot van                                                  Ruw eiwit
   2.6.2                          gedeeltelijk ontdopte vruchten van de grondnoot.
         gedeeltelijk ontdopt zaad                                                Ruwe celstof
                            (maximumgehalte aan ruwe celstof: 16 % in de droge stof)
                                                                     Ruw eiwit
       Grondnotenschilfers van ontdopt  Product verkregen door de winning van olie door persing uit de ontdopte
   2.6.3                                                                 Ruw vet
             zaad                    vruchten van de grondnoot.
                                                                     Ruwe celstof
       Grondnotenschroot van ontdopt   Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de ontdopte         Ruw eiwit
   2.6.4
             zaad                     vruchten van de grondnoot.                    Ruwe celstof
                         Product verkregen door de winning van olie door persing uit kapokzaden          Ruw eiwit
   2.7.1      Kapokschilfers
                                   (Ceiba pentadra L. Gaertn.) .                   Ruwe celstof
                         Zaad van lijnzaad Linum usitatissimum L. (botanische zuiverheidsgraad:
                                                               Methode van pensbescherming, indien
   2.8.1        Lijnzaad        minimaal 93 %) als heel, geplet of gemalen lijnzaad. Het kan pensbestendig
                                                                    van toepassing
                                          zijn.
                                                                     Ruw eiwit
                          Product verkregen door de winning van olie door persing uit lijnzaad
   2.8.2      Lijnzaadschilfers                                                   Ruw vet
                               (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %).
                                                                     Ruwe celstof
                         Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte
                                                                     Ruw eiwit
                                  hittebehandeling van lijnzaadschilfers.
   2.8.3      Lijnzaadschroot                                             Methode van pensbescherming, indien
                         Mag maximaal 1 % gebruikte bleekaarde uit geïntegreerde brekerijen en
                                                                    van toepassing
                          raffinaderijen of filtreerstoffen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.
                        Product verkregen door de bereiding van mosterd (Brassica juncea L.). Het
   2.9.1      Mosterdzemelen                                                   Ruwe celstof
                              bestaat uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes
                           Product verkregen door de extractie van vluchtige mosterdolie uit
   2.9.2     Mosterdzaadschroot                                                   Ruw eiwit
                                         mosterdzaden.
   2.10.1       Nigerzaad             Zaad van de nigerplant Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.
                                                                     Ruw eiwit
                        Product verkregen door de winning van olie door persing uit nigerzaad (in
   2.10.2     Nigerzaadschilfers                                                   Ruw vet
                                HCl onoplosbare as: maximaal 3,4 %).
                                                                     Ruwe celstof
NL                                          23                                       NL
                            Product verkregen door de winning van olie door extractie van uitgeperste        Ruw eiwit
   2.11.1         Olijfschroot        olijven Olea europaea L., waaruit delen van de pit zoveel mogelijk zijn        Ruwe celstof
                                            verwijderd.                       Ruw vet
                             Product verkregen door de winning van olie door persing uit de zoveel
                                                                        Ruw eiwit
                             mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de volgende soorten
   2.12.1       Palmpitschilfers                                                  Ruwe celstof
                             oliepalm: Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey
                                                                        Ruw vet
                                        (Elaeis melanococca auct.).
                            Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de zoveel        Ruw eiwit
   2.12.2        Palmpitschroot
                                mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de oliepalm.           Ruwe celstof
   2.13.1        Pompoenzaad            Zaad van Cucurbita pepo L. en planten van de soort Cucurbita
                             Product verkregen door de winning van olie door persing van zaad van         Ruw eiwit
   2.13.2      Pompoenzaadschilfers
                                  Cucurbita pepo en planten van de soort Cucurbita.              Ruw vet
                            Zaden van koolzaad Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., van
             Kool- en raapzaad12      Indische sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz en van  Methode van pensbescherming, indien
   2.14.1
                               raapzaad Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanische         van toepassing
                               zuiverheidsgraad: minimaal 94 %. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                        Ruw eiwit
                             Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- en
                                                                        Ruw vet
                             raapzaad. Mag maximaal 1 % gebruikte bleekaarde uit geïntegreerde
   2.14.2     Kool- en raapzaadschilfers                                                Ruwe celstof
                               brekerijen en raffinaderijen of filtreerstoffen bevatten. Het kan
                                                                  Methode van pensbescherming, indien
                                          pensbestendig zijn.
                                                                       van toepassing
                             Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte
                                                                        Ruw eiwit
                             hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Mag maximaal 1 %
   2.14.3     Kool- en raapzaadschroot                                           Methode van pensbescherming, indien
                             gebruikte bleekaarde uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen of
                                                                       van toepassing
                                 filtreerstoffen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                        Ruw eiwit
                               Product verkregen uit hele raap via een behandeling in vochtige,
                                                                        Ruw vet
   2.14.4   Kool- en raapzaad, geëxtrudeerd   warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.
                                                                  Methode van pensbescherming, indien
                                      Het kan pensbestendig zijn.
                                                                       van toepassing
               Kool- en         Product verkregen door de winning van olie door de afscheiding van het
   2.14.5                                                                  Ruw eiwit
           raapzaadeiwitconcentraat      eiwitbestanddeel van kool- en raapzaadschilfers of kool- en raapzaad.
   2.15.1        Saffloerzaad                Saffloerzaad Carthamus tinctorius L.
 12
        In voorkomend geval mag de benaming vergezeld gaan van de vermelding "met een laag glucosinolaatgehalte" zoals gedefinieerd in de wetgeving van de Europese Unie.
        Dit geldt voor alle kool- en raapzaadproducten.NL                                             24                                         NL
       Saffloerzaadschroot, gedeeltelijk  Product verkregen door de winning van olie door extractie uit gedeeltelijk        Ruw eiwit
   2.15.2
              ontdopt                      ontdopt saffloerzaad.                     Ruwe celstof
   2.15.3      Saffloerschillen            Product verkregen bij het schillen van saffloerzaad.             Ruwe celstof
   2.16.1       Sesamzaad                   Zaad van Sesamum indicum L.
                         Product verkregen door de winning van olie door het gedeeltelijk ontdoppen         Ruw eiwit
   2.17.1  Sesamzaad, gedeeltelijk geschild
                                        van de zaden.                        Ruwe celstof
   2.17.2      Sesamschillen              Product verkregen bij het schillen van sesamzaad.              Ruwe celstof
                                                                       Ruw eiwit
                         Product verkregen door de winning van olie door persing uit sesamzaad (in
   2.17.3      Sesamschilfers                                                    Ruwe celstof
                                  HCl onoplosbare as: maximaal 5 %).
                                                                       Ruw vet
                          Sojabonen (Glycine max. L. Merr.) die een passende hittebehandeling
                                                                 Methode van pensbescherming, indien
   2.18.1    Geroosterde sojabonen      hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.). Het kan
                                                                      van toepassing
                                      pensbestendig zijn.
                                                                       Ruw eiwit
   2.18.2       Sojaschilfers        Product verkregen door de winning van olie door persing uit sojazaad.           Ruw vet
                                                                      Ruwe celstof
                         Product verkregen door de winning van olie door extractie uit sojabonen die
                                                                       Ruw eiwit
                            een adequate hittebehandeling hebben ondergaan. (ureaseactiviteit:
                                                                      Ruwe celstof
                                      maximaal 0,4 mg N/g × min.).
   2.18.3       Sojaschroot                                                 wanneer > 8 % in droge stof
                           Mag maximaal 1 % gebruikte bleekaarde of andere filtreerstoffen uit
                                                                 Methode van pensbescherming, indien
                          geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het kan pensbestendig
                                                                      van toepassing
                                            zijn.
                          Product verkregen door de winning van olie door extractie uit geschilde
                           sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan. Mag            Ruw eiwit
   2.18.4    Sojaschroot, geschild        maximaal 1 % gebruikte bleekaarde uit geïntegreerde brekerijen en     Methode van pensbescherming, indien
                          raffinaderijen of filtreerstoffen bevatten (ureaseactiviteit: 0,5 mg N/g ×       van toepassing
                                    min.). Het kan pensbestendig zijn.
   2.18.5     Soja(bonen)schillen             Product verkregen bij het schillen van sojabonen              Ruwe celstof
                                                                       Ruw eiwit
                          Product verkregen uit sojabonen via een behandeling in vochtige, warme
                                                                       Ruw vet
   2.18.6   Sojabonen, geëxtrudeerd     omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling. Het kan
                                                                 Methode van pensbescherming, indien
                                       pensbestendig zijn.
                                                                      van toepassing
                          Product dat wordt verkregen uit geschilde sojabonen waaruit het vet is
   2.18.7    Soja-eiwitconcentraat     geëxtraheerd, na gisting of een tweede extractie om het gehalte aan andere         Ruw eiwit
                               oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen.
                           Product dat wordt verkregen tijdens extractie van sojabonen voor
   2.18.8  Sojabonenpulp; [sojabonenpasta]                                                Ruw eiwit
                                        voedselbereiding.
NL                                           25                                       NL
                                                                          Ruw eiwit
   2.18.9       Sojaboonmelasse            Product verkregen tijdens de verwerking van sojabonen.
                                                                           Ruw vet
         Bijproduct van de bereiding van    Product verkregen bij de verwerking van sojabonen voor de verkrijging van
   2.18.10                                                                    Ruw eiwit
              sojabonen                     sojaboonvoedselpreparaten.
                                                                    Methode van pensbescherming, indien
   2.19.1       Zonnebloemzaad        Zaad van de zonnebloem Helianthus annuus L. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                         van toepassing
                                                                          Ruw eiwit
                             Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaad van
   2.19.2     Zonnebloemzaadschilfers                                                    Ruw vet
                                          zonnebloemen.
                                                                          Ruwe celstof
                             Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte
                                                                          Ruw eiwit
                              hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Mag maximaal 1 %
   2.19.3     Zonnebloemzaadschroot                                               Methode van pensbescherming, indien
                              gebruikte bleekaarde uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen of
                                                                         van toepassing
                                   filtreerstoffen bevatten. Het kan pensbestendig zijn.
                             Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte
                             hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaden waarvan de doppen
                                                                          Ruw eiwit
   2.19.4   Zonnebloemzaadschroot, geschild     gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Mag maximaal 1 % gebruikte
                                                                          Ruwe celstof
                             bleekaarde uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen of filtreerstoffen
                             bevatten. (maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof).
   2.19.5     Zonnebloemzaadschillen            Product verkregen bij het schillen van zonnebloemzaad              Ruwe celstof
                          13  Oliën en vetten uit gewassen (uitgezonderd ricinusolie van de ricinusplant);
   2.20.1    Plantaardige oliën en vetten                                              Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                                ze kunnen ontgomd, geraffineerd en/of gehydrogeneerd zijn.
                            Fosfolipiden verkregen bij het ontgommen van ruwe olie uit oliehoudende
   2.21.1        Ruwe lecithinen
                                        zaden en oliehoudende vruchten.
                            Gecontroleerd hennepzaad Cannabis sativa L. met maximaal THC-gehalte
   2.22.1        Hennepzaad
                                          volgens de EU-wetgeving.
                                                                          Ruw eiwit
   2.22.2        Hennepschilfers        Product verkregen door de winning van olie door persing uit hennepzaad.
                                                                          Ruwe celstof
                                                                          Ruw eiwit
                            Product verkregen door de winning van olie door persing uit hennepplanten
   2.22.3         Hennepolie                                                       Ruw vet
                                            en -zaad.
                                                                          Ruwe celstof
   2.23.1        Papaverzaad                  Zaden van Papaver somniferum L.
                            Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de schilfers
   2.23.2        Papaverschroot                                                      Ruw eiwit
                                          van papaverzaad.
 13
        Bij de benaming moet ook de plantensoort worden vermeld.NL                                              26                                       NL
 3.      Zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten

 Nummer          Benaming                      Omschrijving                     Verplichte vermeldingen
                         Zaden van Phaseolus spp. of Vigna spp. die een geschikte hittebehandeling  Methode van pensbescherming, indien
   3.1.1      Bonen, geroosterd
                               hebben ondergaan. Het kan pensbestendig zijn.               van toepassing
                          Product verkregen uit het afgescheiden bonenvruchtwater, tijdens de
   3.1.2     Boneneiwitconcentraat                                                 Ruw eiwit
                                      productie van zetmeel.
   3.2.1    Johannesbrood, gedroogd     Gedroogde vruchten van de johannesbroodboom Ceratonia siliqua L.           Ruwe celstof
                         Product verkregen door het malen van gedroogde, van de zaden ontdane
   3.2.3   Johannesbroodmeel, gedroogd                                               Ruwe celstof
                               vruchten (peulen) van de johannesbroodboom.
             Gedroogd
                         Product verkregen door micronisatie van gedroogde, van de zaden ontdane         Ruwe celstof
   3.2.4     johannesbroodschroot,
                                 vruchten van de johannesbroodboom.                Totaal suikers (sacharose)
            gemicroniseerd
   3.2.5     Johannesbroodkiemen        Kiemen van het johannesbrood van de johannesbroodboom.               Ruw eiwit
                            Product verkregen door de winning van olie door persing uit
   3.2.6   Johannesbroodkiemen, schilfers                                              Ruw eiwit
                                     johannesbroodkiemen.
   3.2.7     Sint-jansbrood (pit)              Zaad van de johannesbroodboom.                    Ruwe celstof
   3.3.1       Kikkererwten                 Zaden van Cicer arietinum L.
   3.4.1       Linzenwikke                  Zaden van Ervum ervilia L.
   3.5.1      Fenegriekzaad            Zaad van de fenegriek (Trigonella foenum-graecum)
                          Product verkregen na extractie van het bindmiddel uit de zaden van
   3.6.1       Guarschroot                                                   Ruw eiwit
                                  Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
                         Product verkregen door extractie van het bindmiddel uit de kiemen van de
   3.6.2      Guarkiemschroot                                                   Ruw eiwit
                                      zaden van guarbonen.
                         Zaden van Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. en var. minuta (Alef.)
   3.7.1       Paardenbonen
                                         Mansf.
                                                                      Zetmeel
   3.7.2     Paardenbonenvlokken     Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde paardenbonen.
                                                                     Ruw eiwit
         Paardenbonenvlies; [Schillen   Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk         Ruwe celstof
   3.7.3
            van veldbonen]               bestaande uit uitwendige omhulsels.                  Ruw eiwit
                         Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk         Ruw eiwit
   3.7.4    Paardenbonen, geschild
                                bestaande uit de kernen van paardenbonen.                Ruwe celstof
   3.7.5     Paardenboneneiwit       Product verkregen door maling en luchtscheiding van paardenbonen.           Ruw eiwit
   3.8.1        Linzen                 Zaden van Lens culinaris a.o. Medik
   3.8.2      Linzenschillen            Product verkregen bij het schillen van linzenzaad.             Ruwe celstof
   3.9.1     Niet-bittere lupinen         Zaden van Lupinus spp. met een laag bitterstofgehalte.NL                                          27                                      NL
   3.9.2  Niet-bittere lupinen, geschild               Geschilde lupinezaden                     Ruw eiwit
                        Product verkregen bij het schillen van lupinezaden, hoofdzakelijk bestaande        Ruw eiwit
   3.9.3  Lupinevlies; [Lupineschillen]
                                     uit uitwendige omhulsels.                    Ruwe celstof
   3.9.4      Lupinepulp           Product verkregen na de extractie van bestanddelen van lupine.           Ruwe celstof
                         Product verkregen bij de productie van lupinebloem uit lupine. Het bestaat
                                                                     Ruw eiwit
   3.9.5      Lupinegries        overwegend uit deeltjes van de zaadlob en in mindere mate uit de schillen
                                                                     Ruwe celstof
                                         van erwten.
                          Product verkregen uit het afgescheiden lupinevruchtwater, tijdens de
   3.9.6      Lupine-eiwit                                                    Ruw eiwit
                              productie van zetmeel of na maling en luchtscheiding.
                        Product verkregen bij lupineverwerking voor de productie van schroot met
   3.9.7    Lupine-eiwitschroot                                                   Ruw eiwit
                                      een hoog eiwitgehalte.
   3.10.1      Mungobonen                    Bonen van Vigna radiata L.
                                                               Methode van pensbescherming, indien
   3.11.1        Erwten              Zaden van Pisum spp. Het kan pensbestendig zijn.
                                                                    van toepassing
                          Product verkregen tijdens de productie van erwtenbloem. Het bestaat
   3.11.2     Erwtenzemelen         overwegend uit de schillen die afgescheiden worden bij het schillen en        Ruwe celstof
                                     schonen van de erwten.
   3.11.3      Erwtenvlokken        Product verkregen door het stomen en pletten van gepelde erwtenzaden.           Zetmeel
   3.11.4      Erwtenbloem               Product verkregen bij het malen van erwten.                Ruw eiwit
                        Product verkregen bij de productie van erwtenbloem uit erwten. Het bestaat
   3.11.5      Erwtenschillen        overwegend uit de schillen die afgescheiden worden bij het schillen en        Ruwe celstof
                                schonen en in mindere mate het endosperm.
                                                                     Ruw eiwit
   3.11.6     Erwten, geschild                  Geschilde erwtenzaden.
                                                                     Ruwe celstof
                           Product verkregen bij de bereiding van erwtenbloem. Het bestaat
                                                                     Ruw eiwit
   3.11.7     Erwtenslijpmeel       overwegend uit deeltjes van de zaadlob en in mindere mate uit de schillen
                                                                     Ruwe celstof
                                        van erwten.
           Erwtenvoermeel
   3.11.8                          Fractie van de erwt die overblijft na het ziften.             Ruwe celstof
                          Product verkregen uit het afgescheiden erwtenvruchtwater, tijdens de
   3.11.9      Erwteneiwit                                                     Ruw eiwit
                             productie van zetmeel of na maling en luchtscheiding.
                                                                   Vochtgehalte, wanneer
                                                                    < 70 % of > 85 %
                         Producten verkregen door natte extractie van zetmeel en eiwit uit erwten.         Zetmeel
   3.11.10      Erwtenpulp
                            Het bestaat overwegend uit inwendige vezels en zetmeel.              Ruwe celstof
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
                                                                    > 3,5 % droge stof
NL                                          28                                      NL
                                                                  Vochtgehalte, wanneer
                           Product verkregen door natte extractie van zetmeel en eiwit uit erwten. Het   < 60 % of > 85 %
   3.11.11        Erwtenperssap
                              bestaat overwegend uit oplosbare eiwitten en oligosachariden.        Totaal suikers
                                                                     Ruw eiwit
                            Product verkregen door extractie na het malen en zeven van de geschilde
   3.11.12         Erwtenvezel                                                Ruwe celstof
                                            erwten.
   3.12.1         Wikken             Zaden van Vicia sativa L. var. sativa en andere variëteiten.
               Reukerwt14        Zaden van Lathyrus sativus L. die een passende hittebehandeling hebben
   3.13.1
                                           ondergaan.
   3.14.1        Vicia articulata               Zaden van Vicia monanthos Desf.
 14
        De benaming moet worden aangevuld met de aard van de hittebehandeling.NL                                             29                                NL
 4.      Knollen en wortels en daarvan afgeleide producten

 Nummer          Benaming                       Omschrijving                    Verplichte vermeldingen
   4.1.1       Suikerbieten         Wortel van Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
          Suikerbietenkoppen en -    Vers product verkregen bij de productie van suiker, dat overwegend bestaat
   4.1.2                                                              > 5 % droge stof
             staarten        uit gereinigde delen van suikerbieten met of zonder delen van bietenloof.
                                                                 Vochtgehalte, wanneer < 50 %
   4.1.3    (Biet)suiker; [Sacharose]       Met behulp van water uit suikerbieten gewonnen suiker              Sacharose
                         Stroopachtig product dat wordt verkregen bij de productie of het raffineren    Totaal suikers (sacharose)
   4.1.4     (Suiker)bietenmelasse
                                    van suiker uit suikerbieten.               Vochtgehalte, wanneer > 28 %
          (Suiker)bietenmelasse,
                         Product verkregen na verdere extractie met behulp van water van sacharose    Totaal suikers (sacharose)
   4.1.5   gedeeltelijk ontsuikerd en/of
                                  en/of betaïne uit suikerbietenmelasse.            Vochtgehalte, wanneer > 28 %
           ontdaan van betaïne
                          Niet-gekristalliseerde fractie van de bereiding van isomaltulose door
   4.1.6     Isomaltulosemelasse                                             Vochtgehalte, wanneer > 40 %
                             enzymatische omzetting van sacharose uit suikerbieten.
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
                          Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit met water
                                                                    > 5 % droge stof
   4.1.7    Natte (suiker)bietenpulp     geëxtraheerde plakken suikerbiet. Minimaal vochtgehalte: 82 %. Het
                                                                   Vochtgehalte, wanneer
                          suikergehalte is laag en neigt naar nul vanwege de (melkzuur)gisting.
                                                                    < 82 % of > 92 %
                          Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit met water    In HCl onoplosbare as indien
                           geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken suikerbiet. Maximaal         > 5 % droge stof
   4.1.8   Geperste (suiker)bietenpulp
                         vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte is laag en neigt naar nul vanwege de     Vochtgehalte, wanneer
                                       (melkzuur)gisting.                    < 65 % of > 82 %
                          Product verkregen bij de productie van suiker, bestaande uit met water    In HCl onoplosbare as indien
         Geperste (suiker)bietenpulp   geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken suikerbiet, waaraan melasse        > 5 % droge stof
   4.1.9
           (gemelasseerd)       is toegevoegd. Maximaal vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte neemt af       Vochtgehalte, wanneer
                                    vanwege de (melkzuur)gisting.                  < 65 % of > 82 %
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
                          Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit met water      > 3,5 % droge stof
   4.1.10   Gedroogde (suiker)bietenpulp
                               geëxtraheerde en gedroogde plakken suikerbiet.          Totaal suikers (sacharose), wanneer
                                                                      > 10,5 %
                          Product verkregen bij de productie van suiker, bestaande uit met water     In HCl onoplosbare as indien
         Gedroogde (suiker)bietenpulp
   4.1.11                     geëxtraheerde en gedroogde plakken suikerbiet, waaraan melasse is         > 3,5 % droge stof
            (gemelasseerd)
                                        toegevoegd.                     Totaal suikers (sacharose)
NL                                           30                                      NL
                                                               Totaal suikers (sacharose)
   4.1.12     Suikerstroop        Product verkregen door de verwerking van suiker en/of melasse.
                                                              Vochtgehalte, wanneer > 35 %
                                                                 Indien gedroogd:
                                                              in HCl onoplosbare as indien
                                                                > 3,5 % droge stof
        Delen van (suiker)bieten,   Product verkregen bij de bereiding van eetbare stroop uit suikerbieten, dat
   4.1.13                                                            Indien geperst:
            gekookt                   geperst of gedroogd kan zijn.
                                                              in HCl onoplosbare as indien
                                                                 > 5 % droge stof
                                                              Vochtgehalte, wanneer < 50 %
                      Product verkregen uit suiker van suikerbieten via een enzymatisch procédé.
   4.1.14   Fructo-oligosachariden                                           Vochtgehalte, wanneer > 28 %
                                                               Vochtgehalte, wanneer
                      Sap verkregen door het persen van rode bieten (Beta vulgaris convar. crassa
                                                                < 50 % of > 60 %
   4.2.1     Rodebietensap       var. conditiva), gevolgd door concentratie en pasteurisatie, waarbij de
                                                              In HCl onoplosbare as indien
                           typische groenteachtige smaak en geur behouden blijven.
                                                                > 3,5 % droge stof
   4.3.1       Wortels                 Gele of rode wortel Daucus carota L.
                                                                   Zetmeel
                      Vochtig product uit de wortelverwerkingsindustrie, bestaande uit de schillen      Ruwe celstof
                       die via een stoombehandeling van de wortel zijn verwijderd en waaraan     In HCl onoplosbare as indien
   4.3.2    Wortelstoomschillen
                        aanvullend vloeibaar geleiachtig wortelzetmeel kan zijn toegevoegd.       > 3,5 % droge stof
                                 Maximaal vochtgehalte: 97 %.                Vochtgehalte, wanneer
                                                                < 87 % of > 97 %
                                                                   Zetmeel
                        Vochtig product dat vrijkomt door mechanische afscheiding tijdens de        Ruwe celstof
                        verwerking van wortels en dat overwegend uit gedroogde wortels en     In HCl onoplosbare as indien
   4.3.3     Wortelschraapsel
                         wortelresten bestaat. Het product kan een hittebehandeling hebben       > 3,5 % droge stof
                               ondergaan. Maximaal vochtgehalte: 97 %.             Vochtgehalte, wanneer
                                                                < 87 % of > 97 %
                      Product verkregen door het vlokken van gele of rode wortels die vervolgens
   4.3.4     Wortelvlokken
                                    worden gedroogd.
                        Gele of rode wortels, ongeacht hun aanbiedingsvorm, die vervolgens
   4.3.5    Wortels, gedroogd                                                Ruwe celstof
                                    worden gedroogd.
   4.3.6    Wortelvoer, gedroogd      Product bestaande uit inwendige pulp en schillen die gedroogd zijn         Ruwe celstof
   4.4.1     Cichoreiwortels               Wortels van Cichorium intybus L.
                                                              In HCl onoplosbare as indien
                        Vers product verkregen bij de verwerking van cichorei. Het bestaat
   4.4.2  Cichoreikoppen en -staarten                                            > 3,5 % droge stof
                        hoofdzakelijk uit geschoonde delen cichorei en delen van het loof.
                                                              Vochtgehalte, wanneer < 50 %
NL                                        31                                   NL
   4.4.3      Cichoreizaad                 Zaad van Cichorium intybus L.
                                                                  Ruwe celstof
                       Product verkregen bij de bereiding van inuline uit wortels van Cichorium
                                                              In HCl onoplosbare as indien
                        intybus L., bestaande uit geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken
   4.4.4    Geperste cichoreipulp                                              > 3,5 % droge stof
                       cichorei. De (oplosbare) cichoreikoolhydraten en het water zijn gedeeltelijk
                                                                Vochtgehalte, wanneer
                                       onttrokken.
                                                                 < 65 % of > 82 %
                       Product verkregen bij de bereiding van inuline uit wortels van Cichorium
                                                                  Ruwe celstof
                        intybus L., bestaande uit geëxtraheerde en mechanisch geperste plakken
   4.4.5   Gedroogde cichoreipulp                                           In HCl onoplosbare as indien
                           cichorei die vervolgens worden gedroogd. De (oplosbare)
                                                                 > 3,5 % droge stof
                              cichoreikoolhydraten zijn gedeeltelijk onttrokken.
                                                                  Ruwe celstof
   4.4.6    Cichoreiwortelpoeder    Product verkregen door het hakken, drogen en malen van cichoreiwortels.    In HCl onoplosbare as indien
                                                                 > 3,5 % droge stof
                                                                   Ruw eiwit
                       Product verkregen bij de verwerking van cichorei tijdens de productie van
   4.4.7     Cichoreimelasse                                              Vochtgehalte, wanneer
                                   inuline en oligofructose.
                                                                 < 20 % of > 30 %
                                                                   Ruw eiwit
                       Product verkregen bij de verwerking van cichorei tijdens het raffineren van
   4.4.8     Cichoreivinasse                                              Vochtgehalte, wanneer
                                   inuline en oligofructose.
                                                                 < 30 % of > 40 %
   4.4.9     Cichorei-inuline     Inuline is een fructaan geëxtraheerd uit wortels van Cichorium intybus L.
                         Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit      Vochtgehalte, wanneer
   4.4.10    Oligofructosestroop
                                    Cichorium intybus L.                  < 20 % of > 30 %
                         Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit
   4.4.11   Oligofructose, gedroogd
                             Cichorium intybus L., dat vervolgens is gedroogd.
   4.5.1    Knoflook, gedroogd     Wit of geelachtig poeder van zuivere, gemalen knoflook Allium sativum L.
                          Wortelknollen van Manihot esculenta Crantz, ongeacht hun          Vochtgehalte, wanneer
   4.6.1  Maniok; [Tapioca]; [Cassave]
                                     aanbiedingsvorm.                    < 60 % of >70 %
                                                                   Zetmeel
                        Maniokwortels, ongeacht hun aanbiedingsvorm, die vervolgens zijn
   4.6.2     Maniok, gedroogd                                             In HCl onoplosbare as indien
                                     gedroogd.
                                                                 > 3,5 % droge stof
                        Vochtig product dat is vrijgekomen bij de verwerking van uien (genus
                                                                  Ruwe celstof
                       Allium) en dat uit zowel vliezen als hele uien bestaat. Indien afkomstig van
   4.7.1       Uienpulp                                               In HCl onoplosbare as indien
                        het productieproces voor uienolie, bestaat het overwegend uit gekookte
                                                                 > 3,5 % droge stof
                                       uienresten.
NL                                         32                                   NL
                                                               Ruwe celstof
                                                           In HCl onoplosbare as indien
   4.7.2    Uien, gefrituurd    Geschilde en verbrokkelde delen van uien, die vervolgens zijn gefrituurd.
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                                Ruw vet
                                                            Vochtgehalte, wanneer
   4.8.1    Aardappelen               Knollen van Solanum tuberosum L.
                                                             < 72 % of > 88 %
                                                                Zetmeel
                                                               Ruwe celstof
   4.8.2  Aardappelen, geschild    Aardappelen waarvan de schil via een stoombehandeling is verwijderd.
                                                           In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                     Vochtig product uit de aardappelverwerkingsindustrie, bestaande uit de     < 82 % of > 93 %
                    schillen die via een stoombehandeling van de aardappelknol zijn verwijderd       Zetmeel
   4.8.3  Aardappelstoomschillen
                     en waaraan aanvullend vloeibaar geleiachtig aardappelzetmeel kan zijn       Ruwe celstof
                               toegevoegd. Het kan gepureerd zijn.           In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                                                             < 72 % of > 88 %
                    Product afkomstig van aardappelen bij de bereiding van aardappelproducten       Zetmeel
   4.8.4  Aardappelschilfers, rauw
                         voor menselijke consumptie, die geschild kunnen zijn.           Ruwe celstof
                                                           In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                            Vochtgehalte, wanneer
                     Product dat vrijkomt door mechanische afscheiding tijdens de verwerking     < 82 % of > 93 %
                       van aardappelen en dat overwegend uit gedroogde aardappelen en          Zetmeel
   4.8.5  Aardappelschraapsel
                      aardappelresten bestaat. Het product kan een hittebehandeling hebben       Ruwe celstof
                                     ondergaan.                 In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                                Zetmeel
                                                               Ruwe celstof
   4.8.6  Aardappelen, gepureerd   Geblancheerd of gekookt aardappelproduct dat vervolgens is gepureerd.
                                                           In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                                                                Zetmeel
                     Product verkregen door het drogen op walsen van gewassen, al dan niet       Ruwe celstof
   4.8.7   Aardappelvlokken
                             geschilde en gestoomde aardappelen.            In HCl onoplosbare as indien
                                                             > 3,5 % droge stof
                     Product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, bestaande uit    Vochtgehalte, wanneer
   4.8.8    Aardappelvezels
                             geëxtraheerde gemalen aardappelen.               < 77 % of > 88 %NL                                      33                                   NL
                          Gedroogd product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel,
   4.8.9   Aardappelvezels, gedroogd
                                bestaande uit geëxtraheerde gemalen aardappelen.
                         Product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel, dat hoofdzakelijk
   4.8.10      Aardappeleiwit       bestaat uit eiwitbestanddelen die verkregen worden bij het afscheiden van      Ruw eiwit
                                         het zetmeel.
                           Eiwit verkregen door gecontroleerde enzymatische hydrolyse van
   4.8.11  Aardappeleiwit, gehydrolyseerd                                             Ruw eiwit
                                        aardappeleiwitten.
                          Product verkregen door gisting van aardappeleiwit dat vervolgens is
   4.8.12    Aardappeleiwit, gegist                                               Ruw eiwit
                                        gesproeidroogd.
   4.8.13  Gegist aardappeleiwit, vloeibaar     Vloeibaar product verkregen door gisting van aardappeleiwit.          Ruw eiwit
                                                                Vochtgehalte, wanneer
                         Geconcentreerd product verkregen bij de bereiding van aardappelzetmeel,
                                                                  < 50 % of > 60 %
                         bestaande uit de resterende substantie na de gedeeltelijke onttrekking van
   4.8.14  Aardappelsap, geconcentreerd                                          Indien vochtgehalte < 50 %:
                          vezels, eiwitten en zetmeel aan de pulp van de hele aardappel en na
                                                                   - Ruw eiwit
                                  evaporatie van een deel van het water.
                                                                    - Ruwe as
                         Gedroogde aardappelen (aardappelen na het wassen, schillen, verkleinen –
   4.8.15     Aardappelkorrels
                            snijden, vlokken, enz.) waaraan het water is onttrokken .
                                                                Vochtgehalte, wanneer
   4.9.1   Bataten (zoete aardappelen)      Knollen van Ipomoea batatas L. ongeacht hun aanbiedingsvorm.
                                                                 < 57 % of > 78 %
                                                                Vochtgehalte, wanneer
   4.10.1  Aardperen; [Topinamboers]      Knollen van Helianthus tuberosus L. ongeacht hun aanbiedingsvorm.
                                                                 < 75 % of > 80 %
NL                                          34                                  NL
 5.      Overige zaden en vruchten en daarvan afgeleide producten

 Nummer          Benaming                      Omschrijving                     Verplichte vermeldingen
                         Hele vruchten van de zomereik Quercus robur L., de wintereik Quercus
   5.1.1         Eikels
                        petraea (Matt.) Liebl., de kurkeik Quercus suber L. of andere eikensoorten.
                                                                      Ruw eiwit
   5.1.2      Eikels, geschild            Product verkregen bij het schillen van eikels.
                                                                     Ruwe celstof
   5.2.1       Amandelen           Hele of gebroken vrucht Prunus dulcis, al dan niet met schil.
                         Amandelschillen verkregen van geschilde amandelzaden middels fysische
   5.2.2      Amandelschillen                                                   Ruwe celstof
                                 afscheiding van de kernen en vermaling.
   5.3.1        Anijszaad                  Zaden van Pimpinella anisum
                          Product verkregen bij de productie van sap van Malus domestica of de
   5.4.1     Appelpulp, gedroogd     ciderproductie. Het bestaat hoofdzakelijk uit inwendige pulp en schillen die       Ruwe celstof
                               gedroogd zijn. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.
                           Vochtig product verkregen bij de productie van appelsap of de
   5.4.2     Appelpulp, geperst     ciderproductie. Het bestaat hoofdzakelijk uit inwendige pulp en schillen die       Ruwe celstof
                                geperst zijn. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.
                                                                      Ruw eiwit
                          Product verkregen na de productie van pectine uit appelpulp. Het kan
   5.4.3       Appelmelasse                                                   Ruwe celstof
                                    pectinevrij zijn gemaakt.
                                                                Ruwe oliën en vetten, indien > 10 %
   5.5.1      Suikerbietenzaad                 Zaden van suikerbieten.
   5.6.1        Boekweit                 Zaden van Fagopyrum esculentum
                                                                     Ruwe celstof
   5.6.2   Boekweitschillen en -zemelen       Product verkregen bij het malen van boekweitkorrels.
                        Product verkregen bij de bereiding van bloem uit geschoonde boekweit. Het
                          bestaat overwegend uit deeltjes van het endosperm en bevat ook fijne          Ruwe celstof
   5.6.3       Boekweitgries
                        schildelen en enkele andere bestanddelen van de korrel. Het mag niet meer          Zetmeel
                                   dan 10 % ruwe celstof bevatten.
   5.7.1     Zaad van rodekool           Zaden van Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.
   5.8.1      Kanariegraszaad                 Zaden van Phalaris canariensis
   5.9.1       Karwijzaad                    Zaden van Carum carvi L.
                          Product verkregen bij de bereiding van kastanjebloem, overwegend
                                                                      Ruw eiwit
   5.12.1     Gebroken kastanjes     bestaande uit deeltjes van het endosperm en voorts uit fijne schildelen en
                                                                     Ruwe celstof
                                enkele andere kastanjeresten (Castanea spp.).
NL                                          35                                       NL
                            Product verkregen door het persen van citrusvruchten Citrus (L.) spp. of
   5.13.1         Citruspulp                                               Ruwe celstof
                             tijdens de productie van citrussap. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.
                           Product verkregen door het persen van citrusvruchten of tijdens de productie
   5.13.2      Citruspulp, gedroogd                                            Ruwe celstof
                           van citrussap, dat vervolgens is gedroogd. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.
   5.14.1      Zaad van rode klaver                Zaden van Trifolium pratense L.
   5.14.2      Zaad van witte klaver                Zaden van Trifolium repens L.
   5.15.1        Koffieschillen            Product verkregen uit geschilde zaden van de Coffea        Ruwe celstof
   5.16.1       Korenbloemzaad                  Zaden van Centaurea cyanus L.
   5.17.1       Komkommerzaad                    Zaden van Cucumis sativus L.
   5.18.1        Cypreszaad                     Zaden van Cupressus L.
   5.19.1        Dadelvrucht         Vruchten van Phoenix dactylifera L. Het product kan gedroogd zijn.
   5.19.2         Dadelzaad                    Hele zaden van de dadelplant.             Ruwe celstof
   5.20.1        Venkelzaad                  Zaden van Foeniculum vulgare Mill.
   5.21.1        Vijgenvrucht           Vruchten van Ficus carica L. Het product kan gedroogd zijn.
              Vruchtpitten15
   5.22.1                     Product bestaande uit de binnenste, eetbare zaden van een noot of pitvrucht.
                           Product verkregen bij de productie van vruchtensap en vruchtenpuree. Het
   5.22.2        Vruchtenpulp15                                              Ruwe celstof
                                       kan pectinevrij zijn gemaakt
                           Product verkregen bij de productie van vruchtensap en vruchtenpuree, dat
   5.22.3     Vruchtenpulp, gedroogd15                                           Ruwe celstof
                               vervolgens is gedroogd. Het kan pectinevrij zijn gemaakt
   5.23.1         Tuinkers                   Zaden van Lepidium sativum L.              Ruwe celstof
                             Zaden van grasachtigen van de families Poaceae, Cyperaceae en
   5.24.1      Zaden van grasachtigen
                                           Juncaceae.
              Druivenpitten                                               Ruw vet
   5.25.1                           Van druivendraf afgescheiden, niet-ontoliede pitten.
                                                                  Ruwe celstof
   5.25.2      Druivenpittenschroot       Product verkregen bij het extraheren van de olie uit druivenpitten.    Ruwe celstof
                            Na het extraheren van de alcohol snel gedroogde pulp van druiven, die
   5.25.3     Druivenpulp [druivenmoer]                                           Ruwe celstof
                                 zoveel mogelijk van steeltjes en pitten ontdaan is.
   5.26.1         Hazelnoten         Hele of gebroken vrucht van Corylus (L.) spp., al dan niet met schil.
   5.27.1          Pectine              Uit geschikt plantenmateriaal geëxtraheerde pectine.
   5.28.1         Perillazaad          Zaden van Perilla frutescens L. en maalderijproducten ervan.
   5.29.1        Pijnboompitten                   Zaden van Pinus (L.) spp.
   5.30.1         Pistaches                   Vruchten van Pistacia vera L.
   5.31.1          Vlozaad                   Zaden van Plantago (L.) spp.


 15
        Deze benaming moet worden aangevuld met een nauwkeurigere omschrijving van de vrucht.NL                                             36                           NL
   5.32.1   Radijszaad              Zaden van Raphanus sativus L.
   5.33.1  Spinaziezaad             Zaden van Spinacia oleracea L.
   5.34.1   Distelzaad              Zaden van Carduus marianus L.
                Product verkregen door het persen van tomaten Solanum lycopersicum L.
   5.35.1  Tomatenpulp      bij de bereiding van tomatensap. Het bestaat hoofdzakelijk uit   Ruwe celstof
                            tomatenschillen en zaden.
   5.36.1  Duizendbladzaad            Zaden van Achillea millefolium L.
NL                                37                          NL
 6.      Voedergewassen en ruwvoedergewassen en daarvan afgeleide producten

 Numme
              Benaming                        Omschrijving                     Verplichte vermeldingen
  r
   6.1.1         Bietenloof                     Loof van Beta spp.
                     16     Hele gewassen van graansoorten of delen daarvan. Het kan gedroogd, vers
   6.2.1       Graangewassen
                                        of geënsileerd zijn.
   6.3.1         Stro16                     Stro van graangewassen
   6.3.2       Behandeld stro16 17         Product verkregen door een passende behandeling van stro.        Natrium, indien behandeld met NaOH
                          Product verkregen door het drogen en malen van klaver Trifolium spp. Het           Ruw eiwit
                          mag maximaal 20 % luzerne (Medicago sativa L. en Medicago var. Martyn)           Ruwe celstof
   6.4.1        Klavermeel
                          of andere voedergewassen bevatten, die gelijktijdig met de klaver gedroogd     In HCl onoplosbare as indien
                                        en gemalen zijn.                       > 3,5 % droge stof
                                                                         Ruw eiwit
           Voedergewassenmeel18;       Product verkregen door het drogen en malen en in sommige gevallen            Ruwe celstof
   6.5.1
         [Grasmeel]18; [Groenvoermeel]18            samenpersen van voedergewassen.                 In HCl onoplosbare as indien
                                                                       > 3,5 % droge stof
          Gras, op het veld gedroogd;                                             In HCl onoplosbare as indien
   6.6.1                             Allerlei grassoorten, op het veld gedroogd.
               [Hooi]                                                     > 3,5 % droge stof
                                                                         Ruw eiwit
         Gras, bij een hoge temperatuur   Product verkregen van gras (allerlei variëteiten) dat kunstmatig is gedroogd         Celstof
   6.6.2
               gedroogd                      (in allerlei vormen).                  In HCl onoplosbare as indien
                                                                       > 3,5 % droge stof
                           Verse, geënsileerde of gedroogde akkerbouwgewassen bestaande uit gras,
          Gras, kruiden, peulvruchten;                                             In HCl onoplosbare as indien
   6.6.3                        peulvruchten of kruiden, gewoonlijk omschreven als kuilvoer,
              [Groenvoer]                                                    > 3,5 % droge stof
                                     voordroogkuil, hooi of groenvoer.
   6.7.1        Hennepbloem           Uit gedroogde bladeren van Cannabis sativa L. gemalen bloem.              Ruw eiwit
                           Product verkregen bij de verwerking van hennep, groen gekleurd, gedroogd
   6.7.2        Hennepvezel
                                           en vezelig.
   6.8.1       Paardenbonenstro                    Stro van paardenbonen.
   6.9.1        Lijnzaadstro                Stro van lijnzaad (Linum usitatissimum L.)


 16
       De gewassoort moet in de aanduiding worden vermeld.
 17
       Deze benaming moet worden aangevuld met de aard van de toegepaste behandeling.
 18
       Het voedergewas mag bij de benaming worden vermeld.NL                                             38                                      NL
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
   6.10.1       Luzerne; [Alfalfa]      Planten Medicago sativa L. en Medicago var. Martyn of delen daarvan.
                                                                    > 3,5 % droge stof
         Luzerne, op het veld gedroogd;                                         In HCl onoplosbare as indien
   6.10.2                                Op het veld gedroogde luzerne.
         [Alfalfa, op het veld gedroogd]                                           > 3,5 % droge stof
                                                                      Ruw eiwit
         Luzerne, bij hoge temperatuur
                                                                     Ruwe celstof
   6.10.3    gedroogd; [Alfalfa, bij hoge         Kunstmatig gedroogde luzerne, in allerlei vormen.
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
           temperatuur gedroogd]
                                                                    > 3,5 % droge stof
         Luzerne, geëxtrudeerd; [Alfalfa,
   6.10.4                              Alfalfapellets die geëxtrudeerd zijn.
             geëxtrudeerd]
                                                                      Ruw eiwit
                           Product verkregen door het drogen en malen van luzerne. Het mag echter
          Luzernemeel; [Alfalfameel]19                                              Ruwe celstof
   6.10.5                     maximaal 20 % klaver of andere voedergewassen bevatten, die gelijktijdig
                                                                 In HCl onoplosbare as indien
                                  met de luzerne gedroogd en gemalen zijn.
                                                                    > 3,5 % droge stof
                                                                      Ruw eiwit
   6.10.6    Luzernepulp; [Alfalfapulp]     Gedroogd product verkregen door het persen van het sap uit de luzerne.
                                                                     Ruwe celstof
                           Product verkregen door het kunstmatig drogen van deeltjes uit luzerne
          Luzerne-eiwitconcentraat;                                               Ruw eiwit
   6.10.7                     geperst sap, die middels centrifugatie zijn afgescheiden en hittebehandeld
          [Alfalfa-eiwitconcentraat]                                               Caroteen
                                      om de eiwitten neer te slaan.
                           Product verkregen na het extraheren van eiwitten uit luzernesap. Het kan
   6.10.8       Luzerneperssap                                                  Ruw eiwit
                                          gedroogd zijn.
   6.11.1        Maïskuilvoer          Geënsileerde planten Zea mays L. ssp. mays of delen daarvan.
   6.12.1        Erwtenstro                      Stro van Pisum spp.
 19
       De term "meel" mag worden vervangen door "pellets". Bij de benaming mag ook de droogmethode worden vermeld.NL                                            39                                   NL
 7.      Overige planten, algen en daarvan afgeleide producten

 Nummer           Benaming                        Omschrijving                   Verplichte vermeldingen
                                                                      Ruw eiwit
                           Levende of verwerkte algen, ongeacht hun aanbiedingsvorm, met inbegrip
   7.1.1          Algen20                                                    Ruw vet
                                   van verse, gekoelde of ingevroren algen.
                                                                       Ruwe as
                                                                      Ruw eiwit
                             Product verkregen door het drogen van algen. Het product kan zijn
   7.1.2       Gedroogde algen20                                                  Ruw vet
                                   gewassen om het jodiumgehalte te verlagen.
                                                                       Ruwe as
                                                                      Ruw eiwit
   7.1.3         Algenmeel20        Product verkregen door de winning van algenolie door extractie uit algen.       Ruw vet
                                                                       Ruwe as
                                                                       Ruw vet
   7.1.4         Algenolie20         Product verkregen door de winning van olie uit algen door extractie.
                                                                  Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                            Waterig of alcoholhoudend algenextract dat hoofdzakelijk koolhydraten
   7.1.5    Algenextract20; [Algenfractie]20
                                             bevat.
                             Product verkregen door het drogen en malen van macro-algen, vooral
   7.2.6       Zeewier, gedroogd        bruinwieren. Het product kan zijn gewassen om het jodiumgehalte te          Ruwe as
                                             verlagen.
   7.3.1         Schors13              Geschoonde en gedroogde schors van bomen of struiken.            Ruwe celstof
   7.4.1      Bloesems13, gedroogd      Alle delen van gedroogde bloesems van eetbare planten en fracties daarvan.      Ruwe celstof
                           Product verkregen door het drogen van de plant Brassica oleracea L. na het
   7.5.1       Broccoli, gedroogd
                             wassen, verkleinen (snijden, vlokken, enz.) en onttrekken van water.
                           Stroopachtig product dat wordt verkregen bij de bereiding of het raffineren  Totaal suikers (sacharose)
   7.6.1       (Suiker)rietmelasse
                                       van suiker uit Saccharum L.              Vochtgehalte, wanneer > 30 %
            (Suiker)rietmelasse,      Product verkregen na verdere extractie met behulp van water van sacharose   Totaal suikers (sacharose)
   7.6.2
           gedeeltelijk ontsuikerd                   uit suikerrietmelasse.              Vochtgehalte, wanneer > 28 %
   7.6.3     (Riet)suiker; [Sacharose]          Met behulp van water uit suikerriet gewonnen suiker.            Sacharose
                             Product verkregen bij het met behulp van water winnen van suiker uit
   7.6.4         Rietbagasse                                                   Ruwe celstof
                                   suikerriet. Het bestaat hoofdzakelijk uit vezel.
                      13
   7.7.1      Bladeren, gedroogd           Gedroogde bladeren van eetbare planten en fracties daarvan.          Ruwe celstof
                           Product verkregen middels mechanische verwerking van ruw, natuurlijk en
   7.8.1        Houtcellulose13                                                  Ruwe celstof
                                gedroogd hout, dat hoofdzakelijk uit houtcellulose bestaat.


 20
       Bij de benaming moet ook de soort worden vermeld.NL                                             40                                   NL
   7.9.1     Zoethout                 Wortel van Glycyrrhiza L.
                     Product verkregen door het drogen van de bovengrondse delen van de
   7.10.1      Munt       planten Mentha apicata, Mentha piperita of Mentha viridis (L.), ongeacht
                                hun aanbiedingsvorm.
                     Product verkregen door het drogen van de plant Spinacia oleracea L.,
   7.11.1  Spinazie, gedroogd
                              ongeacht zijn aanbiedingsvorm.
   7.12.1    Mojave yucca              Verpulverde Yucca schidigera Roezl            Ruwe celstof
       Plantaardige koolstof;   Product verkregen door het carboniseren van organisch plantaardig
   7.13.1                                                    Ruwe celstof
          [Houtskool]                    materiaal.
   7.14.1     Hout13             Chemisch onbehandeld rijp hout of houtvezels.         Ruwe celstof
NL                                    41                           NL
 8.       Melkproducten en daarvan afgeleide producten

 Nummer            Benaming                        Omschrijving                    Verplichte vermeldingen
                                                                         Ruw eiwit
                             Boter en producten verkregen door de productie of verwerking van boter          Ruw vet
   8.1.1      Boter en boterproducten
                                   (bv. boterserum), tenzij afzonderlijk vermeld.               Lactose
                                                                    Vochtgehalte, wanneer > 6 %
                                                                         Ruw eiwit
              Karnemelk /          Product verkregen door het karnen van boter uit room of door een ander
                                                                         Ruw vet
   8.2.1      Karnemelkconcentraat /                   soortgelijk proces.
                                                                         Lactose
            Karnemelkpoeder21              Het product kan geconcentreerd of gedroogd zijn.
                                                                    Vochtgehalte, wanneer > 6 %
                              Product verkregen uit magere melk of karnemelk door het drogen van          Ruw eiwit
   8.3.1          Caseïne
                               caseïne, die door middel van zuren of stremsel is neergeslagen.      Vochtgehalte, wanneer > 10 %
                              Product geëxtraheerd uit wrongel of caseïne middels het gebruik van          Ruw eiwit
   8.4.1          Caseïnaat
                                    neutraliserende stoffen en middels droging.           Vochtgehalte, wanneer > 10 %
                                                                         Ruw eiwit
   8.5.1      Kaas en kaasproducten        Kaas en producten bereid uit kaas en producten op basis van melk.
                                                                         Ruw vet
                                De vloeistof die wordt uitgescheiden door de melkklieren van
   8.6.1          Colostrum                                                      Ruw eiwit
                                 melkproducerende dieren tot vijf dagen na het werpen.
                                                                        Vochtgehalte
                             Producten verkregen bij de productie van zuivelproducten (inclusief, maar
             Bijproducten van de                                                   Ruw eiwit
   8.7.1                         niet beperkt tot: voormalige zuivelvoedingsmiddelen, centrifuge- en
              zuivelindustrie                                                    Ruw vet
                                      separatorslib, witwater, melkmineralen).
                                                                        Totaal suikers
                                                                         Ruw eiwit
   8.8.1      Gegiste melkproducten         Producten verkregen door het gisten van melk (bv. yoghurt, enz.).
                                                                         Ruw vet
                                                                         Lactose
   8.9.1          Lactose          Door middel van zuiveren en drogen aan melk of wei onttrokken suiker.
                                                                     Vochtgehalte, wanneer > 5 %
                             Product dat normaal door de melkklieren wordt afgescheiden en wordt          Ruw eiwit
           Melk / Melkconcentraat /
   8.10.1                       verkregen door het melken. Het product kan geconcentreerd of gedroogd          Ruw vet
              Melkpoeder21
                                             zijn.                     Vochtgehalte, wanneer > 5 %
             Magere melk /
                              Melk waarvan het vetgehalte door middel van ontvetting is verlaagd.          Ruw eiwit
   8.11.1     Mageremelkconcentraat /
                                  Het product kan geconcentreerd of gedroogd zijn.           Vochtgehalte, wanneer > 5 %
            Mageremelkpoeder21


 21
        Deze aanduidingen zijn niet synoniem en verschillen hoofdzakelijk qua vochtgehalte; de respectieve aanduiding moet waar nodig worden gebruikt.NL                                              42                                    NL
   8.12.1        Melkvet               Product verkregen door het afromen van melk.                 Ruw vet
                        Product verkregen door het drogen van uit melk langs chemische of fysische        Ruw eiwit
   8.13.1      Melkeiwitpoeder
                                  weg afgescheiden eiwitverbindingen.              Vochtgehalte, wanneer > 8%
          Gecondenseerde en                                                   Ruw eiwit
                         Gecondenseerde en geëvaporeerde melk en producten verkregen door de
   8.14.1  geëvaporeerde melk en producten                                               Ruw vet
                               productie of verwerking van deze producten.
             daarvan                                                 Vochtgehalte, wanneer > 5 %
                         Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van melk        Ruwe as
           Melkpermeaat /       (dat door het membraan heen sijpelt) en waaraan lactose gedeeltelijk kan         Ruw eiwit
   8.15.1
          Melkpermeaatpoeder21                   zijn onttrokken.                       Lactose
                             Omgekeerde osmose en droging kunnen zijn toegepast.           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                     Ruw eiwit
                         Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van melk
           Melkretentaat /                                                    Ruwe as
   8.16.1                         (dat door het membraan wordt tegengehouden).
          Melkretentaatpoeder21                                                  Lactose
                                   Het product kan gedroogd zijn.
                                                                 Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                     Ruw eiwit
                         Product verkregen bij de bereiding van kaas, kwark of caseïne, of bij een
          Wei / Weiconcentraat /                                                 Lactose
   8.17.1                               ander soortgelijk proces.
            Weipoeder21                                                Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                              Het product kan geconcentreerd of gedroogd zijn.
                                                                      Ruwe as
                                                                     Ruw eiwit
        Ontsuikerde wei / Ontsuikerde         Wei waaraan de lactose gedeeltelijk is onttrokken.              Lactose
   8.18.1
            weipoeder21                  Het product kan gedroogd zijn.                Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                      Ruwe as
                        Product verkregen door het drogen van uit wei langs chemische of fysische         Ruw eiwit
   8.19.1   Wei-eiwit / Wei-eiwitpoeder21
                         weg afgescheiden wei-eiwitverbindingen. Het product kan gedroogd zijn.      Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                     Ruw eiwit
       Gedemineraliseerde, ontsuikerde
                           Wei waaraan de lactose en mineralen gedeeltelijk zijn onttrokken.           Lactose
   8.20.1   wei / Gedemineraliseerde,
                                   Het product kan gedroogd zijn.                    Ruwe as
         ontsuikerde weipoeder21
                                                                 Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                        Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van wei (dat      Ruwe as
           Weipermeaat /        door het membraan heen sijpelt) en waaraan lactose gedeeltelijk kan zijn         Ruw eiwit
   8.21.1
          Weipermeaatpoeder21                      onttrokken.                        Lactose
                             Omgekeerde osmose en droging kunnen zijn toegepast.           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                     Ruw eiwit
                        Product verkregen door filtratie (ultra-, nano- of microfiltratie) van wei (dat
           Weiretentaat /                                                    Ruwe as
   8.22.1                          door het membraan wordt tegengehouden).
          Weiretentaatpoeder21                                                  Lactose
                                   Het product kan gedroogd zijn.
                                                                 Vochtgehalte, wanneer > 8 %
NL                                           43                                    NL
 9.      Producten van landdieren en daarvan afgeleide producten

 Nummer           Benaming                         Omschrijving                       Verplichte vermeldingen
                                                                            Ruw eiwit
           Dierlijke bijproducten22     Warmbloedige landdieren of delen daarvan, vers, ingevroren, gekookt, met
   9.1.1                                                                       Ruw vet
                                      zuur behandeld of gedroogd.
                                                                        Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                            Ruw vet
   9.2.1        Dierlijk vet22            Product dat bestaat uit vet van warmbloedige landdieren.
                                                                        Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                              Honing, bijenwas, koninginnengelei, propolis, stuifmeel, bewerkt of
   9.3.1    Bijproducten van de bijenteelt                                                Totaal suikers (sacharose)
                                            onbewerkt.
                                                                            Ruw eiwit
                             Product verkregen door het verhitten, drogen en malen van warmbloedige
                        22                                                    Ruw vet
   9.4.1     Verwerkt dierlijk eiwit      landdieren of delen daarvan, al dan niet gedeeltelijk ontvet door middel van
                                                                            Ruwe as
                                       extractie of langs fysische weg.
                                                                        Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                            Ruw eiwit
         Van het gelatineprocedé afgeleide      Gedroogde dierlijke eiwitten van voedselkwaliteit afgeleid van de             Ruw vet
   9.5.1
               eiwitten22                       gelatineproductie.                         Ruwe as
                                                                        Vochtgehalte, wanneer > 8 %
          Gehydrolyseerde dierlijke      Gehydrolyseerde eiwitten verkregen door chemische, microbiologische of            Ruw eiwit
   9.6.1
              eiwitten22                  enzymatische hydrolyse van dierlijk eiwit.              Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                             Product verkregen door de warmtebehandeling van bloed van geslachte             Ruw eiwit
   9.7.1         Bloedmeel22
                                         warmbloedige dieren .                    Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                            Producten afkomstig van bloed of bloedfracties van geslachte warmbloedige
                            dieren, daaronder begrepen gedroogd/ingevroren/vloeibaar plasma, gedroogd            Ruw eiwit
   9.8.1       Bloedproducten22
                            volledig bloed, gedroogde/ingevroren/vloeibare rode bloedcellen of fracties      Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                         daarvan en mengsels.
 22
       Bij de benaming moet in voorkomend geval ook het volgende worden vermeld:
       - de diersoort en/of
       - het deel van het dierlijk product en/of
       - de verwerkte diersoort (bv. varken, herkauwer, gevogelte) en/of
       - de naam van de niet-verwerkte diersoort wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort (bv. gevogeltevrij) en/of
       - het verwerkte materiaal (bv. been, hoog of laag asgehalte) en/of het toegepaste procedé (bv. ontvet, geraffineerd).NL                                              44                                       NL
                                                                   Ruw eiwit
                      Alle voedselresten met materiaal van dierlijke oorsprong, met inbegrip van
         Cateringresten;                                                   Ruw vet
   9.9.1                gebruikte spijsolie, afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens,
        [Cateringhergebruik]                                                  Ruwe as
                        met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.
                                                               Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                      Op eiwit gebaseerd product afgeleid van beenderen, huiden en ligamenten          Ruw eiwit
   9.10.1     Collageen22
                                      van dieren.                    Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                     Product verkregen door het drogen en malen van veren van geslachte dieren.         Ruw eiwit
   9.11.1     Verenmeel
                                 Het kan gehydrolyseerd zijn.                 Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                       Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend of niet-gelerend, verkregen door
                                                                   Ruw eiwit
   9.12.1     Gelatine22      gedeeltelijke hydrolyse van collageen uit beenderen, huiden, ligamenten en
                                                               Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                    pezen van dieren.
                                                                   Ruw eiwit
                     Product verkregen bij de winning van talg, reuzel en andere, door middel van
                22                                                   Ruw vet
   9.13.1     Vetkanen       extractie of langs fysische weg verkregen vetten van dierlijke oorsprong, vers,
                                                                    Ruwe as
                                   ingevroren of gedroogd.
                                                               Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                       Producten die niet langer bestemd zijn voor menselijke consumptie om
                      commerciële redenen of wegens productieproblemen, verpakkingsgebreken           Ruw eiwit
        Producten van dierlijke
   9.14.1                  of andere problemen die geen risico voor de volksgezondheid of de            Ruw vet
          oorsprong22
                       diergezondheid inhouden; met of zonder behandeling, zoals in verse,       Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                 ingevroren of gedroogde vorm.
   9.15.1      Eieren            Hele eieren van Gallus gallus L., met of zonder schaal.
                                                                    Ruw eiwit
                      Product afkomstig van eieren na het scheiden van de schaal en het eigeel,
   9.15.2      Eiwit                                                 Denaturatiemethode, indien van
                             gepasteuriseerd en eventueel gedenatureerd.
                                                                    toepassing
                     Producten bestaande uit gepasteuriseerde en gedroogde eieren zonder schaal          Ruw eiwit
   9.15.3  Eiproducten, gedroogd   of een mengsel van verschillende verhoudingen gedroogd eiwit en gedroogd           Ruw vet
                                      eigeel.                      Vochtgehalte, wanneer > 5 %
                                                                    Ruw eiwit
   9.15.4   Eipoeder, gesuikerd           Gedroogde en gesuikerde eieren of delen daarvan.                Ruw vet
                                                               Vochtgehalte, wanneer > 5 %
                     Product afkomstig van eieren van pluimvee, nadat de inhoud (eigeel en eiwit)
   9.15.5  Eierschalen, gedroogd                                                  Ruwe as
                               is verwijderd. De schalen zijn gedroogd.
                       Ongewervelde landdieren of delen daarvan, in al hun levensstadia, van
   9.16.1  Ongewervelde landdieren22  soorten die niet pathogeen zijn voor mens en dier; met of zonder behandeling,
                              zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.
NL                                        45                                     NL
 10.      Vis en andere waterdieren en daarvan afgeleide producten

 Nummer           Benaming                        Omschrijving                   Verplichte vermeldingen
                        23    Ongewervelde zout- of zoetwaterdieren of delen daarvan, in al hun
          Ongewervelde waterdieren
   10.1.1                     levensstadia, van soorten die niet pathogeen zijn voor mens en dier; met of
                             zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.
                            Afkomstig van bedrijven of fabrieken voor de bereiding of productie van        Ruw eiwit
   10.2.1   Bijproducten van waterdieren23   producten voor menselijke consumptie; met of zonder behandeling, zoals in        Ruw vet
                                     verse, ingevroren of gedroogde vorm.                 Ruwe as
                                                                       Ruw eiwit
                            Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van schaaldieren of       Ruw vet
   10.3.1       Schaaldiermeel
                              delen daarvan, met inbegrip van wilde en gekweekte garnalen.        Ruwe as, indien > 20 %
                                                                   Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                   24
                Vis            Vis of delen daarvan: vers, ingevroren, gekookt, met zuur behandeld of       Ruw eiwit
   10.4.1
                                            gedroogd.                  Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                       Ruw eiwit
                            Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van vis of delen        Ruw vet
   10.4.2         Vismeel24
                           daarvan, waaraan vóór het drogen het visperssap weer kan zijn toegevoegd.    Ruwe as, indien > 20 %
                                                                   Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                       Ruw eiwit
                           Bij de vervaardiging van vismeel verkregen ingedikt product dat door drogen
   10.4.3        Visperssap                                                    Ruw vet
                                   of verzuren afgescheiden en gestabiliseerd is.
                                                                   Vochtgehalte, wanneer > 5 %
                                                                       Ruw eiwit
                             Product verkregen door zure hydrolyse van vis of delen daarvan, vaak         Ruw vet
   10.4.4     Viseiwit, gehydrolyseerd
                                     geconcentreerd middels droging.               Ruwe as, indien > 20 %
                                                                   Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                           Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van delen van vis. Het
   10.4.5        Visgratenmeel                                                   Ruwe as
                                      bestaat hoofdzakelijk uit visgraten.
                           Uit vis of delen van vis verkregen olie, gevolgd door centrifugering om water      Ruw vet
   10.4.6         Visolie
                              te onttrekken (kan soorteigen elementen bevatten, bv. levertraan).    Vochtgehalte, wanneer > 1 %
   10.4.7     Visolie, gehydrogeneerd            Olie verkregen door hydrogenering van visolie.         Vochtgehalte, wanneer > 1 % 23
        Bij de benaming moet ook de soort worden vermeld.
 24
        Bij de naam moet ook de soort worden vermeld wanneer bereid uit kweekvis.NL                                             46                                   NL
                     Olie verkregen van gekookt en geperst zeeplanktonkrill, gevolgd door
   10.5.1     Krillolie                                            Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                             centrifugering om water te onttrekken.
                                                               Ruw eiwit
       Krilleiwitconcentraat,  Product verkregen door enzymatische hydrolyse van krill of delen daarvan,        Ruw vet
   10.5.2
         gehydrolyseerd             vaak geconcentreerd middels droging.              Ruwe as, indien > 20 %
                                                           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                                 Vet
                    Product verkregen door het verhitten en drogen van zeeringwormen of delen
   10.6.1  Zeeringwormmeel                                              As, indien > 20 %
                          daarvan, met inbegrip van Nereis virens. M. Sars.
                                                           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                               Ruw eiwit
                    Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van zeezoöplankton,       Ruw vet
   10.7.1  Zeezoöplanktonmeel
                                    bv. krill.                   Ruwe as, indien > 20 %
                                                           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                     Olie verkregen van gekookt en geperst zeezoöplankton, gevolgd door
   10.7.2  Zeezoöplanktonolie                                          Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                             centrifugering om water te onttrekken.
                                                               Ruw eiwit
                    Product verkregen door het verhitten en drogen van weekdieren of delen        Ruw vet
   10.8.1   Weekdiermeel
                         daarvan, met inbegrip van inktvis en tweekleppigen.          Ruwe as, indien > 20 %
                                                           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
                                                               Ruw eiwit
                    Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van inktvis of delen      Ruw vet
   10.9.1    Inktvismeel
                                    daarvan.                   Ruwe as, wanneer > 20 %
                                                           Vochtgehalte, wanneer > 8 %
NL                                     47                                   NL
 11.      Mineralen en daarvan afgeleide producten

 Numme
              Benaming                        Omschrijving                    Verplichte vermeldingen
  r
           Koolzure voederkalk
                            Product verkregen door het malen van stoffen die calciumcarbonaat      Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.1     (calciumcarbonaat)25;
                          opleveren, bijvoorbeeld kalksteen of door precipitatie uit een zuuroplossing.      wanneer > 5%
              [Kalksteen]
                            In de natuur voorkomend, uit schelpen ontstaan product, gemalen of     Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.2      Koolzure zeeschelpen
                                 gekorreld, zoals oesterschelpen of zeeschelpen.              wanneer > 5 %
         Koolzure magnesiavoederkalk                                             Calcium, magnesium, in HCl
   11.1.3                       Natuurlijk mengsel van calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.
         (calciummagnesiumcarbonaat)                                            onoplosbare as, wanneer > 5 %
                            In de natuur voorkomend, uit kalkalgen ontstaan product, gemalen of     Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.4         Kalkwier
                                           gekorreld.                       wanneer > 5 %
                           In de natuur voorkomend, uit kalkalgen (Phymatolithon calcareum (Pall.))    Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.5        Lithothamne
                                    ontstaan product, gemalen of gekorreld                wanneer > 5 %
                                                                  Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.6       Calciumchloride                 Technisch zuivere calciumchloride
                                                                      wanneer > 5 %
                                                                  Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.7      Calciumhydroxide                Technisch zuivere calciumhydroxide
                                                                      wanneer > 5 %
                           Technisch zuiver watervrij calciumsulfaat verkregen door het malen van
                                                                  Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.8     Watervrij calciumsulfaat        watervrij calciumsulfaat of door onttrekking van water aan
                                                                      wanneer > 5 %
                                       calciumsulfaatdihydraat.
                          Technisch zuiver calciumsulfaathemihydraat verkregen door het gedeeltelijk   Calcium, in HCl onoplosbare as,
   11.1.9    Calciumsulfaathemihydraat
                                onttrekken van water aan calciumsulfaatdihydraat.              wanneer > 5 %
                           Technisch zuiver calciumsulfaatdihydraat verkregen door het malen van     Calcium, in HCl onoplosbare as,
 11.1.10      Calciumsulfaatdihydraat
                          calciumsulfaatdihydraat of door hydratatie van calciumsulfaathemihydraat.        wanneer > 5 %
         Calciumzouten van organische
 11.1.11                      Calciumzouten van eetbare organische zuren met minstens 4 koolstofatomen.     Calcium, organisch zuur
              zuren26
                           Technisch zuiver calciumoxide verkregen door calcinatie van in de natuur    Calcium, in HCl onoplosbare as,
 11.1.12         Calciumoxide
                                       voorkomende kalksteen.                     wanneer > 5 %
                           Calciumzout van gluconzuur, dat in het algemeen wordt uitgedrukt als     Calcium, in HCl onoplosbare as,
 11.1.13        Calciumgluconaat
                                 Ca(C6H11O7)2 en gehydrateerde vormen ervan.                wanneer > 5 %


 25
       De aard van de herkomst mag bij of in plaats van de benaming worden vermeld.
 26
       De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van het organische zuur.NL                                             48                                     NL
                                                                 Calcium, in HCl onoplosbare as,
 11.1.15     Calciumsulfaat / Carbonaat        Product verkregen bij de bereiding van natriumcarbonaat.
                                                                     wanneer > 5 %
                                                                 Calcium, in HCl onoplosbare as,
 11.1.16        Calciumpidolaat                Technisch zuiver L-calciumpidolaat
                                                                     wanneer > 5 %
                                                                Magnesium, in HCl onoplosbare as,
   11.2.1       Magnesiumoxide         Gecalcineerd magnesiumoxide (MgO) niet minder dan 70 % MgO.
                                                                     wanneer > 15 %
                                                                  Magnesium, zwavel, in HCl
   11.2.2   Magnesiumsulfaatheptahydraat         Technisch zuiver magnesiumsulfaat (MgSO4 x 7 H2O)
                                                                 onoplosbare as, wanneer > 15 %
                                                                  Magnesium, zwavel, in HCl
   11.2.3   Magnesiumsulfaatmonohydraat          Technisch zuiver magnesiumsulfaat (MgSO4 x H2O)
                                                                 onoplosbare as, wanneer > 15 %
                                                                  Magnesium, zwavel, in HCl
   11.2.4    Watervrij magnesiumsulfaat         Technisch zuiver watervrij magnesiumsulfaat (MgSO4)
                                                                 onoplosbare as, wanneer > 10 %
   11.2.5     Magnesiumpropionaat               Technisch zuiver magnesiumpropionaat                 Magnesium
                           Technisch zuiver magnesiumchloride of oplossing verkregen door de    Magnesium, chloor, in HCl onoplosbare
   11.2.6      Magnesiumchloride
                           natuurlijke concentratie van zeewater na afzetting van natriumchloride.      as, wanneer > 10 %
                                                                Magnesium, in HCl onoplosbare as,
   11.2.7     Magnesiumcarbonaat                 Natuurlijk magnesiumcarbonaat
                                                                     wanneer > 10 %
                                                                Magnesium, in HCl onoplosbare as,
   11.2.8     Magnesiumhydroxide               Technisch zuiver magnesiumhydroxide
                                                                     wanneer > 10 %
                                                                  Magnesium, kalium, in HCl
   11.2.9    Magnesiumkaliumsulfaat             Technisch zuiver magnesiumkaliumsulfaat
                                                                 onoplosbare as, wanneer > 10 %
           Magnesiumzouten van         Magnesiumzouten van eetbare organische zuren met minstens 4
 11.2.10                                                              Magnesium, organisch zuur
           organische zuren26                   koolstofatomen.
                                                                   Calcium, totaal fosfor, in 2 %
                          Technisch zuiver calciummonowaterstoffosfaat verkregen uit beenderen of
            Dicalciumfosfaat27;                                            citroenzuur onoplosbare P, wanneer
   11.3.1                             anorganisch materiaal (CaHPO4 x H2O).
         [Calciumwaterstoforthofosfaat]                                        > 10 %, in HCl onoplosbare as, wanneer
                                         Ca/P > 1,2
                                                                         >5%
                             Langs chemische weg verkregen product dat is samengesteld uit        Totaal fosfor, calcium, in 2 %
   11.3.2     Mono-dicalciumfosfaat      dicalciumfosfaat en monocalciumfosfaat (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 x H2O).     citroenzuur onoplosbare P, wanneer
                                        0,8 < Ca/P < 1,3                         > 10 %
           Monocalciumfosfaat;                                              Totaal fosfor, calcium, in 2 %
                           Technisch zuiver calcium-bis diwaterstoffosfaat (Ca(H2PO4)2 x H2O).
   11.3.3   [Calciumtetrawaterstofdiortho-                                         citroenzuur onoplosbare P, wanneer
                                         Ca/P < 0,9
              fosfaat]                                                      > 10 %
 27
       De bereidingswijze mag in de benaming worden aangegeven.NL                                            49                                       NL
                         Technisch zuiver tricalciumfosfaat verkregen uit beenderen of anorganisch     Calcium, totaal fosfor, in 2 %
           Tricalciumfosfaat;
   11.3.4                               materiaal (Ca3(PO4)2 x H2O).              citroenzuur onoplosbare P, wanneer
         [Tricalciumorthofosfaat]
                                         Ca/P > 1,3                          > 10 %
                                                               Calcium, magnesium, totaal fosfor, in
   11.3.5   Calciummagnesiumfosfaat            Technisch zuiver calciummagnesiumfosfaat           2 % citroenzuur onoplosbare P, wanneer
                                                                       > 10 %
                                                               Totaal fosfor, calcium, natrium, in 2 %
                         Natuurfosfaat, gecalcineerd en verder hittebehandeld meer dan voor de    citroenzuur onoplosbare P, wanneer
   11.3.6    Gedefluoreerd fosfaat
                                 verwijdering van onzuiverheden nodig is.          > 10 %, in HCl onoplosbare as, wanneer
                                                                        >5%
                                                                  Totaal fosfor, calcium, in 2 %
          Dicalciumpyrofosfaat;
   11.3.7                            Technisch zuiver dicalciumpyrofosfaat            citroenzuur onoplosbare P, wanneer
          [Dicalciumdifosfaat]
                                                                       > 10 %
                                                                 Totaal fosfor, magnesium, in 2 %
                            Product bestaande uit technisch zuiver mono- en/of di- en/of      citroenzuur onoplosbare P, wanneer
   11.3.8     Magnesiumfosfaat
                                     trimagnesiumfosfaat.                > 10 %, in HCl onoplosbare as, wanneer
                                                                       > 10 %
                                                                Totaal fosfor, magnesium, calcium,
        Natriumcalciummagnesiumfos-
   11.3.9                   Product bestaande uit technisch zuiver natriumcalciummagnesiumfosfaat.   natrium, in 2 % citroenzuur onoplosbare
              faat
                                                                    P, wanneer > 10 %
                                                                  Totaal fosfor, natrium, in 2 %
          Mononatriumfosfaat;              Technisch zuiver mononatriumfosfaat
 11.3.10                                                            citroenzuur onoplosbare P, wanneer
       [Natriumdiwaterstoforthofosfaat]               (NaH2PO4 x H2O)
                                                                       > 10 %
           Dinatriumfosfaat;                                               Totaal fosfor, natrium, in 2 %
 11.3.11     [Dinatriumwaterstofortho-         Technisch zuiver dinatriumfosfaat (Na2HPO4 x H2O)          citroenzuur onoplosbare P, wanneer
             fosfaat]                                                      > 10 %
                                                                  Totaal fosfor, natrium, in 2 %
           Trinatriumfosfaat;
 11.3.12                            Technisch zuiver trinatriumfosfaat (Na3PO4)           citroenzuur onoplosbare P, wanneer
         [Trinatriumorthofosfaat]
                                                                       > 10 %
                                                                  Totaal fosfor, natrium, in 2 %
          Natriumpyrofosfaat;
 11.3.13                              Technisch zuiver natriumpyrofosfaat             citroenzuur onoplosbare P, wanneer
         [Tetranatriumdifosfaat]
                                                                       > 10 %
                                                                  Totaal fosfor, kalium, in 2 %
          Monokaliumfosfaat;
 11.3.14                         Technisch zuiver monokaliumfosfaat (KH2PO4 x H2O)          citroenzuur onoplosbare P, wanneer
       [Kaliumdiwaterstoforthofosfaat]
                                                                       > 10 %
NL                                          50                                        NL
                                                                   Totaal fosfor, kalium, in 2 %
           Dikaliumfosfaat;
 11.3.15                          Technisch zuiver dikaliumfosfaat (K2HPO4 x H2O)           citroenzuur onoplosbare P, wanneer
       [Dikaliumwaterstoforthofosfaat]
                                                                        > 10 %
                                                                Totaal fosfor, calcium, natrium, in 2 %
 11.3.16     Calciumnatriumfosfaat              Technisch zuiver calciumnatriumfosfaat             citroenzuur onoplosbare P, wanneer
                                                                        > 10 %
         Monoammoniumfosfaat;                                              Totaal stikstof, totaal fosfor, in 2 %
 11.3.17    [Ammoniumdiwaterstofortho-         Technisch zuiver monoammoniumfosfaat (NH4H2PO4)            citroenzuur onoplosbare P, wanneer
            fosfaat]                                                        > 10 %
          Diammoniumfosfaat;                                              Totaal stikstof, totaal fosfor, in 2 %
 11.3.18    [Diammoniumwaterstofortho-         Technisch zuiver diammoniumfosfaat ((NH4)2HPO4)            citroenzuur onoplosbare P, wanneer
            fosfaat]                                                        > 10 %
                                                                   Totaal fosfor, natrium, in 2 %
         Natriumtripolyfosfaat;
 11.3.19                             Technisch zuiver natriumtripolyfosfaat             citroenzuur onoplosbare P, wanneer
         [Pentanatriumtrifosfaat]
                                                                        > 10 %
                                                                Totaal fosfor, magnesium, natrium, in
 11.3.20    Magnesiumnatriumfosfaat             Technisch zuiver magnesiumnatriumfosfaat            2 % citroenzuur onoplosbare P, wanneer
                                                                        > 10 %
                                                                       Magnesium
                                                                       Totaal fosfor
 11.3.21     Magnesiumhypofosfiet        Technisch zuiver magnesiumhypofosfiet (Mg(H2PO2)2 x 6H2O)
                                                                 In 2 % citroenzuur onoplosbare P,
                                                                      wanneer > 10 %
                                                                   Totaal fosfor, calcium, in HCl
 11.3.22     Beendermeel, ontlijmd          Ontvette, ontlijmde, gesteriliseerde, gemalen beenderen
                                                                  onoplosbare as, wanneer > 10 %
                          Residuen van mineralen na de verbranding of vergassing van dierlijke       Totaal fosfor, calcium, in HCl
 11.3.23        Beenderas
                                        bijproducten.                    onoplosbare as, wanneer > 10 %
                        Technisch zuiver natriumchloride of product verkregen door kristallisatie op
                                                                 Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.1     Natriumchloride25      basis van verdamping van pekel (vacuümzout) of evaporatie van zeewater
                                                                     wanneer > 10 %
                                  (zeezout) of het malen van steenzout.
          Natriumbicarbonaat                                              Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.2                         Technisch zuiver natriumbicarbonaat (NaHCO3).
        [Natriumwaterstofcarbonaat]                                                wanneer > 10 %
        Natrium/ammonium(bi)carbo-
                            Product verkregen bij de productie van natriumcarbonaat en
              naat                                                  Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.3                       natriumbicarbonaat, met sporen van ammoniumbicarbonaat
       [Natrium/ammonium(waterstof)                                                wanneer > 10 %
                                  (ammoniumbicarbonaat max. 5 %).
            carbonaat]
                                                                 Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.4     Natriumcarbonaat              Technisch zuiver natriumcarbonaat (Na2CO3)
                                                                     wanneer > 10 %
NL                                           51                                         NL
        Natriumsesquicarbonaat
                                                                Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.5  [Trinatriumwaterstofdicarbo-       Technisch zuiver natriumsesquicarbonaat (Na3H(CO3)2)
                                                                   wanneer > 10 %
             naat]
                                                                Natrium, in HCl onoplosbare as,
   11.4.6     Natriumsulfaat                Technisch zuiver natriumsulfaat
                                                                   wanneer > 10 %
       Natriumzouten van organische
   11.4.7                 Natriumzouten van eetbare organische zuren met minstens 4 koolstofatomen       Natrium, organisch zuur
             zuren
                       Technisch zuiver kaliumchloride of product verkregen door het malen van   Kalium, in HCl onoplosbare as, wanneer
   11.5.1     Kaliumchloride
                               natuurlijke bronnen van kaliumchloride.                   > 10 %
                                                              Kalium, in HCl onoplosbare as, wanneer
   11.5.2     Kaliumsulfaat               Technisch zuiver kaliumsulfaat (K2SO4)
                                                                      > 10 %
                                                              Kalium, in HCl onoplosbare as, wanneer
   11.5.3    Kaliumcarbonaat              Technisch zuiver kaliumcarbonaat (K2CO3)
                                                                      > 10 %
          Kaliumbicarbonaat                                            Kalium, in HCl onoplosbare as, wanneer
   11.5.4                         Technisch zuiver kaliumbicarbonaat (KHCO3)
       [Kaliumwaterstofcarbonaat]                                                  > 10 %
       Kaliumzouten van organische
   11.5.5                 Kaliumzouten van eetbare organische zuren met minstens 4 koolstofatomen.       Kalium, organisch zuur
            zuren26
                       Technisch zuivere bloem verkregen uit natuurlijke ertslagen. Tevens product
   11.6.1     Zwavelbloem                                                      Zwavel
                            verkregen in de olieraffinaderij door zwavelproducenten.
   11.7.1      Attapulgiet             Natuurlijk magnesium-aluminium-siliciummineraal                Magnesium
                          In de natuur voorkomend mineraal verkregen door het malen van
   11.7.2       Kwarts
                                      kwartsmateriaal.
   11.7.3      Cristobaliet         Siliciumdioxide verkregen door het herkristalliseren van kwarts
                       Technisch zuiver ammoniumsulfaat ((NH4)2SO4) verkregen door chemische
   11.8.1    Ammoniumsulfaat                                             Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit, zwavel
                                         synthese.
                           Ammoniumsulfaat in waterige oplossing die ten minste 35 %
   11.8.2  Ammoniumsulfaatoplossing                                            Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit
                                    ammoniumsulfaat bevat.
         Ammoniumzouten van         Ammoniumzouten van eetbare organische zuren met minstens 4        Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit,
   11.8.3
          organische zuren                     koolstofatomen                      organisch zuur
                        Ammoniumlactaat (CH3CHOHCOONH4). Inclusief ammoniumlactaat
                                                              Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit, ruwe
   11.8.4    Ammoniumlactaat        geproduceerd door gisting van wei met Lactobacillus delbrueckii ssp.
                                                                       as
                        bulgaricus, dat ten minste 44 % stikstof uitgedrukt als ruw eiwit bevat.
                       Ammoniumacetaat (CH3COONH4) in waterige oplossing die ten minste 55 %
   11.8.5    Ammoniumacetaat                                               Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit
                                    ammoniumacetaat bevat.
NL                                         52                                         NL
 12. (Bij-)producten van de fermentatie van micro-organismen waarvan de cellen geïnactiveerd of gedood zijn

 Nummer           Benaming                       Omschrijving                    Verplichte vermeldingen

   12.1               Producten verkregen uit de biomassa van specifieke, op bepaalde substraten gekweekte micro-organismen
                            Eiwitachtig fermentproduct verkregen door Methylophilus methylotrophus         Ruw eiwit
           Eiwit van Methylophilus
   12.1.1                     (NCIMB stam 10 515) op methanol te kweken, met minstens 68 % ruw eiwit          Ruwe as
             methylotrophus
                                     en een buigingsindex van minstens 50.                Ruw vet
                           Eiwitachtig fermentproduct verkregen door Methylococcus capsulatus (Bath)
           Eiwit van Methylococcus      (NCIMB stam 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB stam 12387),
                                                                       Ruw eiwit
          capsulatus (Bath), Alcaligenes    Bacillus brevis (NCIMB stam 13288) en Bacillus firmus (NCIMB stam
   12.1.2                                                                  Ruwe as
          acidovorans, Bacillus brevis en    13280) op aardgas te kweken (ongeveer 91 % methaan, 5 % ethaan, 2 %
                                                                        Ruw vet
             Bacillus firmus       propaan, 0,5 % isobutaan, 0,5 % n-butaan), ammonium en minerale zouten,
                                        met minstens 65 % ruw eiwit.
                            Eiwitachtig product, bijproduct van de productie van aminozuren door het
         Bacterieel eiwit van Escherichia     kweken van Escherichia coli K12 op substraten van plantaardige of
   12.1.3                                                                 Ruw eiwit
                coli         chemische oorsprong, ammonium of minerale zouten; het kan gehydrolyseerd
                                               zijn.
                            Eiwitachtig product, bijproduct van de productie van aminozuren door het
            Bacterieel eiwit van      kweken van Corynebacterium glutamicum op substraten van plantaardige of
   12.1.4                                                                 Ruw eiwit
          Corynebacterium glutamicum    chemische oorsprong, ammonium of minerale zouten; het kan gehydrolyseerd
                                               zijn.
                              Alle gist en delen daarvan verkregen uit Saccharomyces cerevisiae,
                             Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces
                               fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii,
                           Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii of Brettanomyces ssp.28 op     Vochtgehalte, wanneer
         Gist en soortgelijke producten;   substraten die voornamelijk van plantaardige oorsprong zijn, zoals melasse,     < 75 % of > 97 %
   12.1.5
         [Brouwersgist]; [Gistproduct]      suikerstroop, alcohol, destillatieresiduen, granen en zetmeelhoudende   Indien vochtgehalte < 75 %:
                              producten, vruchtensappen, wei, melkzuur, suiker, gehydrolyseerde         ruw eiwit
                            plantaardige vezels en fermentatienutriënten zoals ammonium of minerale
                                              zouten.
 28
        De gebruiksnaam van giststammen kan verschillen van de wetenschappelijke taxonomie, zodat ook synoniemen van de vermelde giststammen kunnen worden gebruikt.NL                                             53                                         NL
                          Mycelium (stikstofverbindingen), nat bijproduct van de bereiding van
                         penicilline uit Penicillium chrysogenum (ATCC48271) op verschillende
        Geënsileerd mycelium uit de   bronnen van koolhydraten en de hydrolyseproducten ervan, hittebehandeld en     Stikstof uitgedrukt als ruw eiwit
   12.1.6
        bereiding van penicilline   geënsileerd met behulp van Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides          Ruwe as
                        en Streptococcus lactis om de penicilline te inactiveren, waarbij minstens 7 %
                                    stikstof uitgedrukt als ruw eiwit.
   12.2                             Andere bijproducten van de fermentatie
                        Bijproducten afgeleid van de industriële verwerking van most/wort verkregen
                        bij fermentatieprocedés zoals de productie van alcohol, organische zuren, gist
                        Zij bestaan uit de vloeibare/pasteuze fractie verkregen na de afscheiding van
                        fermentatiemost/-wort. Zij kunnen ook dode cellen en/of delen daarvan van          Ruw eiwit
         Vinasse [gecondenseerd
   12.2.1                  de gebruikte micro-organismen bevatten. De substraten zijn voornamelijk van   Substraat en vermelding van relevant
           melasseperssap]
                             plantaardige oorsprong, zoals melasse, suikerstroop, alcohol,          productieprocedé
                        destillatieresiduen, granen en zetmeelhoudende producten, vruchtensappen,
                            wei, melkzuur, suiker, gehydrolyseerde plantaardige vezels en
                             fermentatienutriënten zoals ammonium of minerale zouten.
                            Geconcentreerde vloeibare bijproducten van de bereiding van L-
        Bijproducten van de bereiding    glutaminezuur door fermentatie met Corynebacterium melassecola op
   12.2.2                                                                 Ruw eiwit
          van L-glutaminezuur        substraten bestaande uit sacharose, melasse, zetmeelproducten en de
                        hydrolyseproducten ervan, ammoniumzouten en andere stikstofverbindingen.
        Bijproducten van de bereiding    Geconcentreerde vloeibare bijproducten van de bereiding van L-lysine
       van L-lysine monohydrochloride  monohydrochloride door fermentatie met Brevibacterium lactofermentum op
   12.2.3                                                                 Ruw eiwit
           met Brevibacterium       substraten bestaande uit sacharose, melasse, zetmeelproducten en de
           lactofermentum      hydrolyseproducten ervan, ammoniumzouten en andere stikstofverbindingen.
        Bijproducten van de bereiding   Vloeibare bijproducten van de bereiding van aminozuren door fermentatie
                                                                       Ruw eiwit
   12.2.4     van aminozuren met     met Corynbacterium glutamicum op substraten van plantaardige of chemische
                                                                       Ruwe as
        Corynbacterium glutamicum             oorsprong, ammonium of minerale zouten.
        Bijproducten van de bereiding   Vloeibare bijproducten van de bereiding van aminozuren door fermentatie
                                                                       Ruw eiwit
   12.2.5  van aminozuren met Escherichia    met Escherichia coli K12 op substraten van plantaardige of chemische
                                                                       Ruwe as
             coli K12                oorsprong, ammonium of minerale zouten.
           Bijproduct van de      Bijproduct van de fermentatie van Aspergillus niger op tarwe en mout voor
   12.2.6  enzymproductie met Aspergillus               de productie van enzymen.                     Ruw eiwit
              niger
NL                                          54                                        NL
 13.      Diversen

 Nummer            Benaming                         Omschrijving                     Verplichte vermeldingen
                                                                            Zetmeel
          Producten uit de bakkerij- en    Producten verkregen bij en van de productie van brood, biscuits, wafers of
   13.1.1                                                                 Totaal suikers (sacharose)
             deegwarensector                 deegwaren. Ze kunnen gedroogd zijn.
                                                                        Ruw vet, indien > 5 %
                                                                            Zetmeel
             Producten uit de       Producten verkregen bij en van de productie van gebak en taarten. Ze kunnen
   13.1.2                                                                 Totaal suikers (sacharose)
            banketbakkerijsector                     gedroogd zijn.
                                                                        Ruw vet, indien > 5 %
                                                                       Ruw eiwit, indien > 10 %
                                                                           Ruwe celstof
                            Substanties of producten bedoeld voor menselijke consumptie of waarvan dit
             Producten van de                                                 Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %
   13.1.3                      redelijkerwijs verwacht kan worden, in hun verwerkte, gedeeltelijk verwerkte
            ontbijtgranenindustrie                                                  Zetmeel, indien > 30 %
                                    of onverwerkte vorm. Ze kunnen gedroogd zijn.
                                                                     Totaal suikers (sacharose), wanneer
                                                                            > 10 %
                                                                            Zetmeel
             Producten van de         Producten verkregen bij en van de productie van suikerwerk, inclusief
   13.1.4                                                                  Ruw vet, indien > 5 %
             zoetwarenindustrie                chocolade. Ze kunnen gedroogd zijn.
                                                                       Totaal suikers (sacharose)
                                                                            Zetmeel
          Producten van de consumptie-       Producten verkregen bij de productie van consumptie-ijs. Ze kunnen
   13.1.5                                                                 Totaal suikers (sacharose)
              ijsindustrie                        gedroogd zijn.
                                                                            Ruw vet
          Producten en bijproducten van                                                    Zetmeel
                              Producten verkregen bij de verwerking van verse vruchten en groenten
           de verwerking van verse                                                    Ruwe celstof
   13.1.6                       (inclusief schil, hele vruchten/groenten en mengsels daarvan). Ze kunnen
            vruchten en groenten29                                                  Ruw vet, indien > 5 %
                                         gedroogd of ingevroren zijn.
                                                                    In HCl onoplosbare as, wanneer > 3,5 %
          Producten van de verwerking      Producten verkregen door het invriezen of drogen van hele planten of delen
   13.1.7                                                                    Ruwe celstof
             van planten29                         daarvan.
                                                                       Ruw eiwit, indien > 10 %
                                                                          Ruwe celstof
          Producten van de verwerking       Producten verkregen door het invriezen of drogen van specerijen en      Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %
   13.1.8
          van specerijen en kruiderijen29              kruiderijen of delen daarvan.                  Zetmeel, indien > 30 %
                                                                     Totaal suikers (sacharose), wanneer
                                                                            > 10 % 29
        Bij de benaming moet ook de relevante fruit-, groente-, planten-, specerij- en kruidensoort worden vermeld.NL                                               55                                        NL
        Producten van de verwerking    Producten verkregen door het breken, malen, invriezen of drogen van kruiden
   13.1.9                                                                 Ruwe celstof
           van kruiden29                      of delen daarvan.
                                                                        Zetmeel
           Producten van de      Producten verkregen bij de verwerking van aardappelen. Ze kunnen gedroogd          Ruwe celstof
   13.1.10
        aardappelverwerkingsindustrie                 of ingevroren zijn.                    Ruw vet, indien > 5 %
                                                                 In HCl onoplosbare as, wanneer > 3,5 %
                         Substanties van de productie van sausen, bedoeld voor menselijke consumptie
        Producten en bijproducten van
   13.1.11                     of waarvan dit redelijkerwijs verwacht kan worden, in hun verwerkte,           Ruw vet
         de productie van sausen
                           gedeeltelijk verwerkte of onverwerkte vorm. Ze kunnen gedroogd zijn.
                         Producten en bijproducten van de industrie van hartige snacks, verkregen bij
        Producten en bijproducten van    en van de productie van hartige snacks zoals aardappelschijfjes (chips), op
   13.1.12                                                                  Ruw vet
        de industrie van hartige snacks   aardappel en/of granen gebaseerde snacks (direct geëxtrudeerde, op deeg
                                 gebaseerde en korrelvormige snacks) en noten.
        Producten van de industrie van   Producten verkregen bij de productie van gebruiksklare levensmiddelen. Ze
   13.1.13                                                               Ruw vet, indien > 5 %
        gebruiksklare levensmiddelen                 kunnen gedroogd zijn.
                         Vaste producten afkomstig van planten (inclusief bessen en zaden zoals anijs)
        Plantaardige bijproducten van   verkregen na het weken van deze planten in een alcoholhoudende oplossing       Ruw eiwit, indien > 10 %
   13.1.14  de productie van gedistilleerde    of na alcoholevaporatie/-distillatie, of beide, tijdens de bereiding van        Ruwe celstof
             dranken           aromaten voor de productie van gedistilleerde dranken. Deze producten     Ruwe oliën/vetten, indien > 10 %
                             moeten gedistilleerd zijn om het alcoholresidu te verwijderen.
                            Product van de bierbereiding dat niet als een drank voor menselijke
   13.1.15      Voederbier                                                     Alcoholgehalte
                                    consumptie kan worden verkocht.
   13.2.1        Karamel            Product verkregen door het gecontroleerd verhitten van suiker.        Totaal suikers (sacharose)
                         Dextrose wordt verkregen na hydrolyse van zetmeel en bestaat uit gezuiverde,
   13.2.2        Dextrose                                                   Totaal suikers (sacharose)
                               gekristalliseerde glucose, met of zonder kristalwater.
                          Fructose als gezuiverd kristallijn poeder. Dit product wordt verkregen van
   13.2.3        Fructose          glucose in glucosestroop met behulp van glucose-isomerase en van het       Totaal suikers (sacharose)
                                 omzetten van saccharosesuiker in invertsuiker.
                         Glucosestroop is een gezuiverde en geconcentreerde waterige oplossing van         Totaal suikers
   13.2.4      Glucosestroop
                             voedzame sachariden verkregen door hydrolyse van zetmeel.         Vochtgehalte, wanneer > 30 %
   13.2.5      Glucosemelasse             Product verkregen bij het raffineren van glucosestroop.            Totaal suikers
   13.2.6        Xylose                      Uit hout gewonnen suiker
                         Halfsynthetische disacharide (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose) verkregen
   13.2.7       Lactulose         van lactose door de isomerisatie van glucose naar fructose. Aanwezig in          Lactulose
                                  warmtebehandelde melk en zuivelproducten.
NL                                           56                                         NL
                            Aminosuiker (monosacharide) die deel uitmaakt van de structuur van de
                             polysachariden chitosan en chitine. Verkregen door de hydrolyse van     Natrium respectievelijk kalium,
   13.2.8    Glucosamine (chitosamine)
                           exoskeletten van schaaldieren en andere geleedpotigen of door de fermentatie     naargelang het geval
                                      van granen zoals maïs of tarwe.
   13.3.1        Zetmeel30                     Technisch zuiver zetmeel                      Zetmeel
               30
   13.3.2     Zetmeel , voorverstijfseld        Zetmeel dat door een hittebehandeling voorverstijfseld is.            Zetmeel
                              Product bestaande uit natief en/of gemodificeerd zetmeel voor
   13.3.3       Zetmeelmengsel30                                                    Zetmeel
                            voedingsdoeleinden verkregen uit verschillende botanische materialen.
                                                                     Vochtgehalte, wanneer
                                                                      < 25 % of > 45 %
                             Product verkregen door zetmeelhydrolyse. Het bestaat uit eiwit, vet en
   13.3.4     Zetmeelhydrolisatenkoek30                                             Indien vochtgehalte < 25 %:
                                 filtratietoeslagstof (bv. diatomeeënaarde, houtvezels).
                                                                        - Ruw vet
                                                                        - Ruw eiwit
   13.3.5         Dextrine              Dextrine is gedeeltelijk zuur gehydrolyseerd zetmeel.
   13.3.6        Maltodextrine             Maltodextrine is gedeeltelijk gehydrolyseerd zetmeel.
                             Willekeurig gebonden glucosepolymeren in bulk, geproduceerd door
   13.4.1        Polydextrose
                                    thermische polymerisatie van D-glucose.
                             Product verkregen door hydrogenering of fermentatie, bestaande uit
   13.5.1         Polyolen
                              gereduceerde mono-, di- of oligosachariden of polysachariden.
                             Suikeralcohol verkregen uit sacharose na enzymatische omzetting en
   13.5.2         Isomalt
                                           hydrogenering.
                             Product verkregen door hydrogenering of fermentatie, bestaande uit
   13.5.3         Mannitol
                                     gereduceerde glucose en/of fructose.
   13.5.4         Xylitol           Product verkregen door hydrogenering en fermentatie van xylose.
   13.5.5         Sorbitol              Product verkregen door hydrogenering van glucose.
                           Product verkregen bij het ontzuren, door middel van loog of door destillatie,
               Vetzuren31         van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige of dierlijke oorsprong.        Ruw vet
   13.6.1
                            Tevens product verkregen via verschillende manieren van verwerking van     Vochtgehalte, wanneer > 1 %
                                    vetten en oliën door vetzuurproducenten.
           Vetzuren veresterd met      Glyceriden verkregen door het veresteren van glycerol van plantaardige    Vochtgehalte, wanneer > 1 %
   13.6.2
              glycerol31                     oorsprong met vetzuren.                    Ruw vet
 30
        Bij de benaming moet ook de aanduiding van de botanische oorsprong worden vermeld.
 31
        De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van de gebruikte vetzuren.NL                                             57                                     NL
                      Mono- en diglyceriden van vetzuren bestaande uit mengsels van mono-, di-
        Mono- en diglyceriden van
   13.6.3                en triësters van glycerol met vetzuren uit spijsoliën en -vetten.              Ruw vet
           vetzuren31
                      Zij kunnen een geringe hoeveelheid vrije vetzuren en vrij glycerol bevatten.
                                                                 Ruw vet (na hydrolyse)
                        Product verkregen door de reactie van vetzuren met minstens vier           Vochtgehalte
   13.6.4    Vetzuurzouten31
                      koolstofatomen met calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumverbindingen.    Ca of Na of K of Mg (naargelang het
                                                                     geval)
                       Product verkregen door extractie uit pezen, beenderen en andere dierlijke
   13.7.1    Chondroïtinesulfaat                                                  Natrium
                              weefsels met kraakbeen en zacht bindweefsel.
                       Product van de biodieselproductie (methyl- of ethylesters van vetzuren),
                      verkregen door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige
                                                                    Glycerol
                      en dierlijke oorsprong. In de glycerine kunnen minerale en organische zouten
   13.8.1     Ruwe glycerine                                                   Kalium
                             achterblijven. (Maximaal methanolgehalte 0,2 %).
                                                                    Natrium
                      Tevens een product van de oleochemische verwerking van minerale vetten en
                             oliën, inclusief omestering, hydrolyse of verzeping.
                       Product van de biodieselproductie (methyl- of ethylesters van vetzuren),
                      verkregen door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige
                                                                    Glycerol
                        en dierlijke oorsprong, gevolgd door het raffineren van de glycerine.
   13.8.2      Glycerine                                                     Kalium
                             (Minimaal glycerolgehalte: 99 % in de droge stof).
                                                                    Natrium
                      Tevens een product van de oleochemische verwerking van minerale oliën en
                             vetten, inclusief omestering, hydrolyse of verzeping.
                      Langs synthetische weg verkregen organische zwavelverbinding ((CH3)2SO2)
   13.9.1   Methylsulfonylmethaan                                                  Zwavel
                          die identiek is aan de natuurlijk voorkomende bron in planten.
                      Product van de natuurlijke ontbinding van planten (hoofdzakelijk veenmos) in
   13.10.1       Turf                                                     Ruwe celstof
                                 een anaerobe en oligotrofe omgeving.
                         Ook 1,2-propaandiol of propaan-1,2-diol genoemd, een organische
                       verbinding (een diol of dubbele alcohol) met formule C3H8O2. Het is een
   13.11.1    Propyleenglycol                                                 Propyleenglycol
                       viskeuze vloeistof met een flauwzoete smaak, hygroscopisch en mengbaar
                                  met water, aceton en chloroform.
NL                                        58                                       NL

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:74
posted:3/10/2012
language:Latin
pages:59