Standard brevmal - DOC by B7M6CB

VIEWS: 66 PAGES: 3

									                  MØTEREFERAT
Møtet gjaldt:        Oppfølgingstjenesten - nettverksgruppe opprettet av
              kompetansegruppa i Østlandssamarbeidet.
              Møte 01.09.09 kl 10 – 14.20 hos Akershus fk, Galleriet Oslo.
Møtedeltakere:       Geir Eidsvåg (møteleder), Vestfold fylkeskommune
              Rita Magnussen og Øystein Raustøl, Østfold fylkeskommune.
              Ole Ødegaard og Bernt Baar Kristoffersen, Telemark fylkeskommune
              Eirik Rønning, Oppland fylkeskommune
              Britt Tønsager og Anne Sofie Søgaard, Hedmark fylkeskommune.
              Morten Ellingsen, Akershus fylkeskommune,
              Fra sekretariatet / referent: Unn Ribe.
Forfall:          Buskerud.
Kopi:            Kompetansegruppa i Østlandssamarbeidet - Oslo v/ A.J. Guldvik til
              orientering, Klaus Eriksen, OFK.
Vår dato: 02.09.2009    Ref: møte nr 3 / 2009

Leder Geir Eidsvåg ønsket velkommen og understreket Midtlyngutvalgets innstilling som en
hovedsak, i tillegg til fortsettelse av erfaringsutveksling fra forrige møte, samt som Eventuelt-sak en
runde om Utdanningsdirektoratets innhenting av informasjon i sommer om tiltak.
Behandling av saker skjedde i følgende rekkefølge: Eventuelt-sak, 08, 09, 07.

Sakliste:
Sak 07 / 09 Godkjenning av referat fra møte 19.05.2009
Referatet godkjent.


Sak 08/09 Videre drøfting og erfaringsutveksling omkring hvordan utvikle og ivareta en
likeverdig oppfølgingstjeneste.
Videre drøfting fra forrige møte.
Runde om ulike henvendelser fra forskningsinstitusjoner m.v. om oppfølgingstjenesten (jfr
Eventuelt).
AFK: har gjennomført evaluering, og har bestemt seg for å bruke OTTO. Har kontakt med
ungdomsskolene om å være oppmerksomme på elever med fravær og svake karakterer.
TFK: vil ikke nå gå inn for å bruke OTTO (ikke aktuelt med budsjettmidler).
VFK: Geir orienterte om oppfølgingstjenesten i Vestfold, som oppretter avdeling i de fem byene, i
lokaler utenfor skolene. Tidlig innsats, råd / veiledning, tilbud over tid er nøkkelord. Tilbud starter
med todagers praktisk / teoretisk tilbud i gruppe, før fleksible opplegg formidles – 2 dager skole + 3
dager praksis el.a. Fylkeskommunen skaffer praksisplasser, men NAV kan gi individstønad. Avtale
mellom fylkeskommunen og NAV ligger i bunnen.
ØFK: delte ut kopi av styringsdokumenter for PPT og OT i Mosseregionen 2009-10, og nevnte at det
er et opplegg i Askim som ligner Vestfold-modellen. Avtale var inngått mellom skole og Aetat i
Askim; nå med NAV blir det endringer.

_________________________________________________________________________________

Adresse: Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo                Sentralbord: (+47) 22 05 50 00
Internett-adresse: www.ostsam.no
Gruppa kom i forbindelse med gitt informasjon inn på manglende tilbud og statistikk, med mangel på
registrering av planlagt grunnkompetanse. Når det gjelder tilbud er det vanskelig for ikke-søkere som
kanskje likevel vil ha skoleplass når høsten kommer. Med fulle klasser kan ikke tilbud gis på kort
varsel til ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe, selv om de unge skulle ønske det.
Antall ungdom i praksisplassopplegg (tall hos NAV) bør synliggjøres. Noen bør etterspørre ”annen
sysselsettingsstatistikk” !


Sak 09/09 Midtlyngutvalgets innstilling – NOU 2009:18 Rett til læring
Runde med synspunkter på innstillingen, som ble levert til kunnskapsministeren 02.07.2009.
Fylkesopplæringssjefene (el.l stilling) vil møtes i KS 30.09.09 for å drøfte / samkjøre høringssvar til
denne NOU-en. Høringsfrist er 27.11.09. Geir hadde med seg oppfordring fra egen direktør om at
gruppa bør lage en kommentar om oppfølgingstjenesten.
Kommentarer – gruppas medlemmer pekte særlig på:
  - Fokus må endres fra organisering til oppgaver.
  - Ungdom i målgruppa er ungdom og ikke elever . Annet tilbud enn skoleplass må kunne gis.
  - Å følge opp ungdom i overgangen mellom skoleslag / årstrinn er viktig, da mange forsvinner
    ut av opplæringssystemene i overgangene. Ungdomsskolene kan se etter svake karakterer og
    stort fravær og de vil kunne vite at dette vil være ungdom som vil stå i fare for å ikke begynne
    eller raskt slutte i vgo. Jfr kunnskap i fylkeskommunenes forskningsprosjekt ”Bortvalg og
    kompetanse”. Slike elever må få god rådgivning før søkning til vgo.
  - Fylkeskommunene må skaffe tiltak / tilbud til ungdom som sier ja takk til kontakt.
  - Arbeidsinstituttet i Buskerud er et godt eksempel på mulig tiltak.
  - Lærekandidatordningen må bygges opp som tilbud.
  - Oppfølgingstjenestens koordinerende rolle: fylkeskommunene må ha fleksible tilbud å kunne
    gi – tilbud som varer over tid og er utenfor skolen, og fylkeskommunene må ha
    samarbeidspartnere og samarbeidsavtaler.
  - Praksisutplassering for ungdom er nødvendige tiltak, men arbeidslivskurs og oppfølging over
    tid må til for å lykkes.
  - Forskjell på dansk og norsk innstilling. Dansk innstilling om: ”hva kan vi hjelpe deg med slik
    at du kommer inn i samfunnsliv / yrkesliv” i motsetning til norsk holdning om har du rett eller
    ikke rett til vgo / støtte osv.
  - NOU-en har lite drøfting av tiltak og tilbud (BLD-rapport 2009 har derimot eksempler),
  - St.meld.nr 44 Utdanningslinja omtaler at Regjeringen vil kartlegge og vurdere PPT og OT og
    endre forskrift for OT: dvs stortingsmeldinga ligger ”foran” sammenlignet med
    Midtlyngutvalgets innstilling.
  - Ansvar mellom skole og helse bør klargjøres (av og til ses opplæring som behandling, noe det
    ikke er),
  - Kompetanse: det må være kompetanse på alle nivå, og samarbeidskompetanse er viktig.
    Oppfølgingstjenesten trenger kompetanseheving, på egne premisser. Oppfølgingstjeneste er
    noe annet enn PPT eller undervisning.
  - Samarbeid PPT og oppfølgingstjenesten: det eksisterer samarbeid og problemer løses ikke kun
    ved ”økt samarbeid”. De to tjenestene har hovedsaklig ulike målgrupper . (Kun ca 5 % vil
    være felles.
  - Forslaget om læringsbok er positivt.

  Oppfølging: Geir lager utkast til avsnitt med kommentarer om oppfølgingstjenesten i
  høringsuttalelse til Midtlyngutvalgets innstilling. Utkastet sendes medlemmene i gruppa for
  kommentar, før det sendes over til kompetansegruppas medlemmer. Alle bør orientere egen
  fylkesopplæringssjef / - direktør. Geir kontakter kompetansegruppas leder.
Eventuelt
Utdanningsdirektoratets innhenting av informasjon : runde viste at de fleste ikke hadde hatt mye å
melde, da forespørselen gjaldt hva var gjennomført og evaluert i spesifikt tidsrom. Ole nevnte at
innhenting av informasjon muligens har med arbeidsgruppe i tre departementeter som skal arbeide
med tiltak for ungdom utenfor vgo. Geir påtok seg å innhente informasjon om denne gruppa, hva er
mandatet m.v.
SINTEF har f.t. telefonrunde om hvordan Oppfølgingstjenesten er organisert (gjennonmgang av
rådgivingstjeneste og oppfølgingtjeneste). Meldt også at AFI (Arbeidsforskingsinstituttet) og KS har
kontaktet enkelte med spørsmål.

Nettstedet www.udir.no/radgiver - Ole minte om at nettstedet skal gi informasjon også om
oppfølgingstjenesten. Dvs alle oppfordres til å sende inn informasjon som kan være interessant for
andre.

Oppfølging av målgruppe – tolkning av alder: Britt tok opp spørsmål om hva aldersbestemmelsen 21
år har å si for oppfølgingstjenestens ansvar – følge skoleår eller kalenderår. Gruppa tok en runde på
dette og de rettighetsbestemmelsene som vil framgå i Vigo-systemet.

Geir orienterte om rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 2009. Rapporten er kalt:
Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Geir har deltatt i
utarbeidelsen.
(http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barn%20og%20Ungdom/Oppsokende_og_utadrettet_arbeid
_overfor_ungdom.pdf)

Rapporten redegjør for lovverk, har en gjennomgang av tema (der bl.a. ekskluderende mekanismer i
utdanning påpeke), strategier for inkludering, oppsøkende arbeid og oppfølging omtales.
Oppfølgingstjenesten omtales som én koordineringsmodell. (Rapporten redegjør også for lovverk.
Utredningsgruppen har i sitt arbeid hatt en gruppe på tre jurister som har gjennomgått alt lovverk som
har betydning for målgruppa. Denne tilleggsrapporten kan etterspørres i BLD.)

Neste møte: Oppsummering av dagen er at møtet har vært godt og nyttig. Neste møte holdes (også
hos AFK i Oslo, møterom 211 i Galleriet) tirsdag 29.september.


Møtet slutt.

								
To top