Jurmalas strategija by B7M6CB

VIEWS: 7 PAGES: 71

									     Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
     PROGRAMMA
„JŪRMALAS PILSĒTAS KULTŪRVIDES
   ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

   2008. – 2020.GADAM”


    GALA REDAKCIJA
     PASŪTĪTĀJS: JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
           IZPILDĪTĀJS: SIA DEA BALTIKA
        JŪRMALA
                                      1
                        Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS ....................................................................................................................3
IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI ...............................................................................5
TERMINU SKAIDROJUMS ...................................................................................5
ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS ...............................................................6
  KULTŪRVIDI IETEKMĒJOŠIE TIESĪBU AKTI UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI .... 6
  POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI..................................................................................10
  KULTŪRPOLITIKAS FINANŠU UN INSTITUCIONĀLAIS MEHĀNISMS ....................................12
  KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS ......................................................................................19
  TEĀTRIS .....................................................................................................................................21
  IZPILDĪTĀJ MĀKSLAS PASĀKUMI UN INFRASTRUKTŪRA ......................................................24
  VIZUĀLĀ MĀKSLA.....................................................................................................................29
  MUZEJI ......................................................................................................................................30
  BIBLIOTĒKAS ............................................................................................................................32
  AMATIERMĀKSLA .....................................................................................................................37
  KULTŪRAS INDUSTRIJAS ..........................................................................................................40
SVID ANALĪZE ..................................................................................................... 44
VĪZIJA..................................................................................................................... 51
PRIORITĀTES ...................................................................................................... 52
MĒRĶI UN UZDEVUMI ...................................................................................... 53
KULTŪRAS NOZARES ATTĪSTĪBAS RĪCĪBAS PROGRAMMA ...................... 56
INDIKATORI ........................................................................................................ 64
STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMA ................................ 65
1.PIELIKUMS – JŪRMALAS PILSĒTAS KULTŪRAS IESTĀŽU
INFRASTRUKTŪRAS NOVĒRTĒJUMS ............................................................ 66
                                                                        2
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


IEVADS
    Attīstības programma „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-
2020.gadam” (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir tapusi pēc Jūrmalas pilsētas domes
pasūtījuma, un to ir izstrādājuši konsultāciju uzņēmuma SIA „DEA Baltika” eksperti
sadarbībā ar domes un kompetento pilsētas iestāžu, kā arī LR Kultūras ministrijas
speciālistiem.
    Stratēģija ir izstrādāta pamatojoties uz Pasaules Bankas (turpmāk tekstā – PB)
vietējās ekonomikas attīstības metodoloģiju. Tā paredz sabiedrības ieinteresēto pušu
iesaisti Stratēģijas sagatavošanā, ar nolūku panākt vienotu izpratni par esošajām attīstības
tendencēm un nākotnes redzējumu. Lai to nodrošinātu, tika organizētas tikšanās ar LR
Kultūras ministrijas (turpmāk tekstā – Kultūras ministrija), kompetento domes
struktūrvienību un Jūrmalas pilsētas kultūras iestāžu speciālistiem.
    Stratēģija sastāv no 3 savstarpēji saistītām daļām:
  1. Analītiskās, kas ietver Esošās situācijas novērtējumu un SVID analīzi, sniedzot
    izvērtējumu par līdzšinējām attīstības tendencēm kultūrvides jomā;
  2. Stratēģiskās, kas ietver Vīziju, Prioritātes, Mērķus un uzdevumus, nosakot
    kultūrvides turpmākos attīstības virzienus un nākotnes redzējumu;
  3. Rīcības, kas ietver Rīcības programmu, Indikatorus un Stratēģijas ieviešanas
    uzraudzības sistēmu, nodrošinot attīstības virzienu praktisku īstenošanu dzīvē.
    Analītiskajā daļā tiek veikta galveno attīstības tendenču analīze laika posmā no
2002.gada līdz 2006./2007.gadam, salīdzinot Jūrmalas pilsētas situāciju ar situāciju Rīgā,
Liepājā un Jelgavā. Galvenie Esošās situācijas novērtējuma secinājumi tiek iekļauti Stipro
un vājo pušu, iespēju un draudu (turpmāk tekstā – SVID) analīzē.
    Analītiskā daļa ir pamats Stratēģiskajai daļai – kultūrvides vīzijas, četru prioritāšu,
piecu mērķu un ar to saistītu uzdevumu noteikšanai. Darba gaitā tika panākta vienošanās
par stratēģiskajiem mērķiem izvirzīt tādus, kas ir reāli izmērāmi un sasniedzami,
pamatojami ar kvantitatīviem rādītājiem.
    Rīcības daļa sastāv no Rīcības programmas, kas ietver ar noteiktajiem
uzdevumiem saistītus projektus, kā arī Indikatorus, kas pamato Stratēģijā noteikto
prioritāšu un mērķu sasniegšanu, un Stratēģijas īstenošanas uzraudzības sistēmas
raksturojumu. Ar projektiem šajā stratēģijā tiek saprasti projektu virzieni, kas ietver
līdzīga rakstura projektu apkopojumu, tādējādi nodrošinot koncentrētu un pārskatāmu
pieeju finanšu līdzekļu plānošanā.


                                                 3
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēma ir būtiska dokumenta īstenošanas
sastāvdaļa, kas nosaka institucionālo atbildības sadalījumu un ir priekšnoteikums
veiksmīgai noteikto prioritāšu un mērķu sasniegšanai.
    Stratēģijas izstrādes gaitā tika ņemti vērā Eiropas Savienības, nacionālā un pilsētas
līmenī pieņemtajos normatīvajos aktos un izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos
iekļautie nosacījumi.
    Tāpat ir jāuzsver, ka ņemot vērā stratēģijas hierarhisko pakļautību Jūrmalas
pilsētas attīstības stratēģijai (JPAS), tā ievēros JPAS izstrādes gaitā sagatavotajā Ietekmes
uz vidi novērtējumā ietvertās norādes par stratēģijā apskatītajiem objektiem un piedāvāto
Rīcības programmu.
                                                 4
                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam   IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

   EK           -Eiropas Komisija
   ES           -Eiropas Savienība
   LETA          -Latvijas nacionālā ziņu aģentūra
   LR           -Latvijas Republika
   LVL           -Latvijas valsts lats
   MK           -Ministru Kabinets
   NAIS          -Normatīvo aktu informācijas sistēma
   SVID          -Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze
   UNESCO         -Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras Organizācija
   VVBIS          -Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas   TERMINU SKAIDROJUMS

Audiovizuālie mediji - plašsaziņas līdzekļi, kuri veic uzdevumu informēt, izklaidēt un izglītot plašu
           sabiedrību, ietverot audiovizuālu komercpaziņojumu.
Autortiesības    - Starptautiskajā Ženēvas autortiesību konvencijā (Universal Copyright
           Convention, UCC) 1952.g. noteikts autora tiesiskais stāvoklis - sevišķas tiesības
           publicēt, reproducēt un izplatīt literatūru, muzikālu, mākslas u.tml. darbu.
Kultūra       - visu to īpašo garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas
           piemīt kādai sabiedrībai vai sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver
           sevī arī dzīves un līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību sistēmas, tradīcijas un
           uzskatus.
Kultūrizglītība   - izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas aptver ne tikai visu līmeņu (pamata, vidējo un
           augstāko) profesionālo izglītību kultūras nozarēs un speciālistu tālākizglītības
           iespējas, bet arī vispārēju izglītošanos kultūras jomās, ikviena indivīda radošo
           spēju un talantu izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.
Kultūras iestāde   - ēka un cita būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kultūras
           centram, teātrim, kinoteātrim, koncertzālei, muzejam, bibliotēkai, mēdiju
           centram vai līdzīgai iestādei.
Kultūras industrija -darbība, kas apvieno kultūras (radošā) produkta radīšanu, pavairošanu un satura
           komercializāciju.
Kultūras piemineklis - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki,
           vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā ari
           atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un
           priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras
           vērtība.
Kultūrvide      - vide, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā un glabā šīs darbības pēdas: gan
           materiālus veidojumus, gan nemateriālas garīgās vērtības.
                                                   5
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

KULTŪRVIDI    IETEKMĒJOŠIE TIESĪBU AKTI UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI


Tiesību akti

ES līmenis
    Lai arī ES līmenī nepastāv kopēja kultūrpolitika, tomēr ir dažas kultūras jomas,
kuras regulē ES sekundārā likumdošana – autortiesības, audiovizuālā joma, masu mediju
darbība, kultūras preču aprite ES, kā arī finanšu atbalsta ietvars (t.i., dažādu atbalsta
programmu) kultūras stiprināšanai. Svarīgākie uz kultūrpolitiku attiecināmie ES līmeņa
tiesību akti minēti zemāk:

Regula:

       Padomes regula Nr. 3911/92 par kultūras preču eksportu (pieņemta
       1992.gada 9. decembrī).

Direktīva:

       Padomes direktīva Nr.93/7/EEK par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi
       izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (pieņemta 1993.gada 15.martā).

Ieteikumi:

       Padomes ieteikums Nr. 2005/835/EK par prioritāriem pasākumiem
       sadarbības  stiprināšanai  Eiropas   arhīvu  jomā   (pieņemti   2005.gada
       14.novembrī);

       Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums Nr. 2005/865/EK par filmu
       mantojumu un ar to saistīto industriālo darbības konkurētspēju.

Lēmumi:

       Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1903/2006/EEK, ar ko izveido
       programmu „Kultūra” (pieņemts 2006.gada 12.decembrī);

       Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1904/2006/EEK, ar ko laika
       posmā no 2007. līdz 2013.gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai
       sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (pieņemts 2006.gada 12.decembrī);                                                 6
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


      Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1718/2006/EK par atbalsta
      programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007)
      (pieņemts 2006.gada 15.novembrī).

Nacionālais līmenis
    Latvijas nacionālā līmeņa tiesību akti kultūras nozarē ir saskaņoti ar atbilstošiem
ES tiesību aktiem. Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas novērtējumu sekmīgi darbojas
likumi kultūras mantojuma jomā (muzeji, bibliotēkas un kultūras pieminekļu aizsardzība).
Tomēr daudzu tiesību aktu īstenošanu kavē nepietiekami finanšu resursi (piemēram,
Kultūras institūciju likuma ieviešanu) un nepietiekama izpildinstitūciju kapacitāte
(piemēram, „pirātisma” apkarošanas jomā). Nozīmīgākie kultūras jomu regulējošie likumi
attiecas galvenokārt uz kultūras iestāžu darbību, kultūras objektu būvniecību un kultūras
pasākumu organizēšanu. MK noteikumi, savukārt, regulē kultūras mantojuma aizsardzību
un definē civiltiesisko atbildību kultūras pasākumu organizēšanā. Svarīgākie normatīvie
akti ir uzskaitīti zemāk:

Likumi:

      LR Likums par pašvaldībām (pieņemts 1994.gada 19.maijā);

      LR Likums par arhīviem (pieņemts 1991.gada 26.martā);

      LR Bibliotēku likums (pieņemts 1998.gada 21.maijā);

      LR Muzeju likums (pieņemts 2006.gada 17.janvārī);

      LR Kultūras institūciju likums (pieņemts 1998.gada 14.oktobrī);

      LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību (pieņemts 1992.gada
      12.februārī);

      LR Teritorijas plānošana likums (pieņemts 2002.gada 22.maijā);

      LR Būvniecības likums (pieņemts 1995.gada 13.septembrī);

      LR Aizsargjoslu likums (pieņemts 1997.gada 11.martā);

      LR Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums (pieņemts
      2005.gada 20.jūlijā);

      LR Dziesmu un deju svētku likums (pieņemts 2005.gada 1.jūlijā).
                                                 7
               Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
  MK noteikumi:

      MK Nr.916 „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums”
      (pieņemti 2004.gada 9.novembrī);

      MK Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
      izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša
      objekta statusa piešķiršanu" (pieņemti 2003.gada 26.augustā);

      MK Nr.392 „Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
      noteikšanas metodika" (pieņemti 2003.gada 15.jūlijā);

      MK Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (pieņemti
      2004.gada 19.oktobrī);

      MK Nr. 298 „Par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības
      obligāto apdrošināšanu” (pieņemti 2007.gada 8.maijā).

Pašvaldības līmenis
    Jūrmalas pilsētas pašvaldības līmenī kultūrpolitiku regulē Jūrmalas pilsētas domes
apstiprinātie saistošie noteikumi, domes lēmumi un institūciju nolikumi, no kuriem
nozīmīgākie minēti zemāk. Tie attiecas uz plašu kultūras sfēru loku – uz institūciju
darbību, projektu finansēšanu, kā arī uz kultūras iestāžu ēku uzturēšanu un citiem
jautājumiem.

      2002.gada 2.janvārī pieņemts „Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta
      nodaļas nolikums”, kura 3.1.4. un 3.2.11.apakšpunktā ir noteikts, ka Kultūras
      un sporta nodaļai ir jāsniedz savs atzinums par katru finansējumu, kas no
      domes līdzekļiem tiek piešķirts sporta vai kultūras pasākumiem;

      2007.gada 12.jūlijā pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.
      21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kas nosaka, ka tiek izveidota
      Sociālā, izglītības un kultūras komiteja;

      2007.gada 12.jūlijā pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.
      19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas,
      teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas
      apstiprināja Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam (ar                                                8
           Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


  grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009.gadam) grafisko daļu, teritorijas
  izmantošanas un apbūves noteikumus;

  2002.gada 30.janvārī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr.22
  „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra nolikumā Nr.3
  „Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”,
  kuros ir paredzēti kultūras projektu finansēšanas nosacījumi;

  2002.gada 19.jūnijā pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7
  „Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas
  publiskās vietās”, kuros ir atrunāti pašvaldības nodevas piemērošanas
  nosacījumi brīvdabas publisko pasākumu rīkošanā;

  2004.gada 30.jūnijā pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi
  Nr.10 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos
  noteikumos Nr.5 „Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko,
  ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”,
  kuros ir paredzēta atkāpe attiecībā uz to, ka par akustisko troksni atsevišķos
  publiskos atpūtas un sporta pasākumos, kas saskaņoti ar domi, nav
  attiecināms naudas sods;

  2001.gada 19.decembrī pieņemti Jūrmalas pilsētas saistošie noteikumi Nr.20
  „Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu
  informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”, kur
  5.1.apakšpunkts nosaka, ka informācija un reklāma par sporta pasākumiem
  tiek atbrīvota no pašvaldības nodevas;

  2003.gada 3.septembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes nolikums nr.20
  „Kultūras Konsultatīvās padomes nolikums”, kas nosaka Konsultatīvās
  padomes darbības pamatprincipus un funkcijas.
                                            9
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

ES līmenis
    ES līmeņa kultūrpolitikas plānošanas dokumenti un reizē arī finansiālās atbalsta
programmas ir „Kultūra”, „Eiropa pilsoņiem”, kā arī „Media 2007”.

    Programmas „Kultūra” mērķis ir Eiropas tautu kultūru dialoga, informācijas
izplatības, jaunrades un kultūras pieejamības veicināšana, uzsverot un saglabājot ikvienas
tautas kultūras savdabību. Programma aptver visas kultūras jomas - vizuālo mākslu,
literatūru, mūziku, teātri, kultūras mantojumu, kultūras vēsturi un citas jomas, kā arī
iekļauj sevī daudznozaru kultūras pasākumus.

    Programma „Eiropa pilsoņiem” vērsta uz aktīvas ES pilsonības veicināšanu un
iedzīvotāju līdzdalību ES procesos, galvenokārt iesaistot sabiedrību dažādos kultūras
daudzveidību veicinošos pasākumos.

    Programma „Media 2007” nostiprina Eiropas filmu, TV un jauno mēdiju
konkurences spēju, kā arī veicina Eiropas audiovizuālo produktu starptautisko apriti.

Nacionālais līmenis
    Nacionālajā līmenī Latvijas kultūrpolitiku nosaka trīs plānošanas dokumenti -
Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam, Nacionālā programma „Kultūra”
2000.-2010., kā arī LR Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009. gadam.

    Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam nosaka galvenos
principus, mērķus un uzdevumus valsts kultūrpolitikas īstenošanai. Dokumenta ietvaros
ir izvirzīti četri galvenie kultūras attīstības pamatprincipi:

       kultūras identitātes saglabāšana un stiprināšana;

       kultūras daudzveidības veicināšana;

       jaunrades un radošo izpausmju atbalstīšana;

       kultūras pieejamības un indivīda iespējas līdzdarboties kultūras dzīvē
       sekmēšana.

    Šī plānošanas dokumenta ietvaros ir izstrādāta jauna Latvijas kā ES dalībvalsts
kultūrpolitikas vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes.
                                                 10
               Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Nacionālā programma „Kultūra” 2000-2010 nosaka atsevišķu kultūras nozaru
mērķus un uzdevumus. Tā ir 1995.gadā izstrādāto Latvijas Valsts kultūrpolitikas
pamatnostādņu turpinājums un izpildes mehānisms.

    Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. – 2009. gadam ir vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kas definē detalizētus uzdevumus un rīcības plānu programmas
„Kultūra” 2000-2010 un Valsts Kultūrpolitikas vadlīniju 2006.-2015. gadam īstenošanai.


Pašvaldības līmenis
    Jūrmalas pilsētai līdz šim nav bijis izstrādāts atsevišķs politikas plānošanas
dokuments kultūrpolitikas attīstībai pašvaldības līmenī, tomēr Jūrmalas pilsētas
attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam ietvaros kultūras nozares attīstība Jūrmalā
definēta kā viena no prioritārajām jomām. Savukārt 2008.gada 14.februārī apstiprināta
„Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības programma 2008.-2018.gadam”, kas sniedz
informāciju par esošajiem kultūras tūrisma objektiem, kā arī uzdevumiem, kuri būtu
jāveic nākotnē gan kultūras, gan kultūrvēsturiskā mantojuma jomā.
                                               11
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


KULTŪRPOLITIKAS FINANŠU UN INSTITUCIONĀLAIS
MEHĀNISMS

Institucionālais mehānisms
    Lēmumu pieņemšana attiecībā uz kultūrvides un aktīvās atpūtas jautājumu
risināšanu Jūrmalas teritorijā ir iedalāma trīs līmeņos:
  1. Nacionālajā
  2. Vietējās pašvaldības (t.sk., pašvaldības iestādes)
  3. Privātīpašumā esošas kultūras iestādes
    Nacionālajā līmenī institucionālo un lēmumu pieņemšanas ietvaru regulē 2003.
gada 29. aprīlī pieņemtie LR Ministru Kabineta noteikumi nr.241 „Kultūras ministrijas
nolikums”. Tie nosaka, ka Kultūras ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras
nozarē – kultūras politikas izstrādē un ieviešanā, kas ietver autortiesību, kultūras
pieminekļu aizsardzības, arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju,
bibliotēku,  vizuālās  mākslas,   grāmatniecības,   literatūras,  kinematogrāfijas    un
kultūrizglītības apakšnozares. Lai nodrošinātu savu vadošo lomu, Kultūras ministrijai ir
tiesības:
   izstrādāt nozari reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentu
   projektus;
   nodrošināt nozares politikas īstenošanu Kultūras ministrijas padotībā esošajās valsts
   pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās tā ir valsts kapitāla daļu
   turētāja;
   valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami Kultūras ministrijas
   darbības nodrošināšanai;
   sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas
   dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un Kultūras ministrijas uzdevumu
   veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta, u.c.
    Kā nozīmīga konsultatīva institūcija kultūras politikas jautājumu risināšanai ir
jāmin Nacionālā kultūras padome. Tās sastāvā ietilpst 13 eksperti, kas pārstāv gan ar
kultūras nozari tieši saistītas (Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radošos savienību
padome), gan nesaistītas institūcijas – Finanšu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība.
Padomes pienākums ir vērtēt un prognozēt atsevišķu kultūras nozaru stratēģiskās
perspektīvas un izstrādāt viedokli par tām plašā kultūrpolitiskā un sociālekonomiskās
kontekstā, kā arī piedalīties kultūras budžeta un investīciju politikas veidošanā atbilstoši
kultūrpolitikas stratēģijai, tās prioritātēm.

                                                 12
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Lēmumu pieņemšanas līmenī atbilstoši LR „Likumam par pašvaldībām” par
kultūrpolitiku Jūrmalas pilsētas teritorijā atbild Jūrmalas pilsētas dome, kuras ietvaros ir
izveidota Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, kas ir atbildīga par
sagatavoto priekšlikumu kultūrvides attīstībai apstiprināšanu pirms izskatīšanas Jūrmalas
pilsētas domes sēdē. Organizatoriskā un koordinācijas līmenī par kultūras nozares
attīstību atbild Jūrmalas domes struktūrvienība – Kultūras un sporta nodaļa, kuras
darbu koordinē domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Nodaļa īsteno valsts un
pašvaldības kultūras un sporta politiku, pamatojoties uz saistošajiem tiesību aktiem un
politikas plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un
sporta nodaļas nolikumu, tās galvenie uzdevumi kultūras jomā ir:

      apzināt, izvērtēt un attīstīt kultūras procesa saturu un formas, nodrošinot
      kultūras pasākumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, veicinot
      dažādu vēlmju un interešu grupu radošo darbību;

      sadarbībā ar radošo profesiju pārstāvjiem veicināt daudzveidīgu kultūras
      programmu veidošanu un to realizāciju;

      izstrādāt priekšlikumus kultūras attīstībai nepieciešamo lēmumu un normatīvo
      aktu sagatavošanai.

   1996.gadā Jūrmalas pilsētas dome izveidoja Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļu,
kas 1999.gadā tika pievienota pilsētas Būvvaldei. Tā realizē kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanu, aizsardzību, saglabāšanu un popularizēšanu.

   Līdztekus ir jāmin arī citas Jūrmalas domes struktūrvienības, kas ir iesaistītas
kultūras nozares attīstībā pilsētā –

  1. Ekonomikas un attīstības nodaļa, kas atbild par investīciju piesaisti no ES un
    valsts finanšu līdzekļiem,

  2. Finanšu pārvalde, kas izstrādā sabalansētu pilsētas budžeta projektu nākamajam
    saimnieciskajam gadam un kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu,

  3. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, kas nodrošina pilsētas tūrisma mārketinga
    pasākumu rīkošanu, pilsētas ārējo sakaru uzturēšanu un koordinē darbu
    starptautiskajās organizācijās.

    Līdzīgi kā nacionālā līmenī arī Jūrmalas pilsētā 2003.gada 3.septembrī ir izveidota
Kultūras konsultatīvā padome, kuras mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības kultūras
politikas izstrādi un īstenošanu pilsētā, dodot atzinumus un izsakot priekšlikumus par

                                                 13
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


kultūrpolitikas attīstību Jūrmalā, veicinot starptautisko projektu attīstību Jūrmalā un
pilsētas kultūras iestāžu iesaistīšanos liela mēroga projektos, kā arī veicinot kultūras
daudzveidību Jūrmalā caur sadarbojoties kultūras iestādēm, mākslinieku nevalstiskajām
organizācijām un citām iesaistītajām pusēm. Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā ir
Jūrmalā dzīvojoši mākslinieki un kultūras darbinieki. Kultūras konsultatīvā padome
sekmīgi darbojās līdz 2004.gada noslēgumam, tomēr pēc pašvaldību vēlēšanām 2005.gadā
tās darbība netika atjaunota.

    Jūrmalas pilsētas domes padotībā darbojas pašvaldības kultūras iestādes:

      Bulduru kultūras nams;
      Jūrmalas bibliotēku apvienība ar 7 filiālēm;
      Jūrmalas pilsētas muzejs ar 2 filiālēm;
      Jūrmalas teātris;
      Kauguru kultūras nams;
      Majoru kultūras nams.
    Jūrmalas pilsētas domes padotībā darbojas arī sekojošas izglītības
iestādes, kas ir saistītas ar kultūras dzīves attīstību pilsētā:
      Jūrmalas mūzikas vidusskola;
      Jūrmalas mākslas skola;

    Jūrmalas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja ar kultūras
nozari saistītās kapitālsabiedrībās:

      SIA „Dzintaru koncertzāle”;
      SIA „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (neveic aktīvu darbību).

   Vietējās pašvaldības padotībā esošo kultūras iestāžu, skolu un kapitālsabiedrību, kā
arī privātīpašumā esošu kultūras iestāžu ietvaros pieņemtie lēmumi ir pilsētas
kultūrpolitikas īstenošanas sastāvdaļa.

   Salīdzinot ar citu Kurzemes un Zemgales reģionu lielo pilsētu un Rīgas
kultūrpolitikas  institucionālajiem    mehānismiem,     galvenā   atšķirība   skar
kultūrpolitikas īstenotājinstitūcijas statusu. Jelgavā un Liepājā kultūrpolitikas attīstību
un īstenošanu veic atsevišķi izveidota pašvaldības iestāde. Liepājā tā ir pašvaldības iestāde
„Kultūras pārvalde”, Jelgavā – pašvaldības aģentūra „Kultūra”, bet Rīgā – Rīgas domes
Kultūras departaments. Šāda atšķirība ir saistīta ar pienākumu sadalījumu starp katras
pašvaldības struktūrvienībām.


                                                 14
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


   Lai arī pēc būtības pašvaldības kultūrpolitikas īstenotājinstitūcija neatkarīgi no tās
statusa veic līdzīgas funkcijas, tomēr pašvaldības iestādēm ir lielāka neatkarība, nosakot
optimālāko veidu, kā veikt savus uzdevumus un izlietot piešķirtos finanšu līdzekļus. Īpaši
tas ir redzams Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” gadījumā, kas
pārrauga pašvaldības kultūras institūciju darbību, caurskatot to budžetu tāmes,
kontrolējot to saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī izskatot to pārskatus par darbu.


Finanšu mehānisms
   Galvenie finanšu resursi kultūras nozarei Jūrmalā ir:
      Pašvaldības budžets;
      Valsts budžets;
      Valsts mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
      samaksai;
      Kultūrkapitāla fonds;

      Kredītlīdzekļi kultūras un sporta objektu celtniecībai un rekonstrukcijai;

      Sponsoru līdzekļi.

  Līdztekus pašvaldībai ir iespējams izmantot starptautisko programmu finansējumu,
starp kurām ir minami ES Struktūrfondi un Eiropas teritoriālās sadarbības programma,
Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas finanšu instruments, kā arī
Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
  Vislielākais finanšu avots ir pašvaldības budžets, kas ar katru gadu palielinās. Finanšu
līdzekļi tiek piešķirti gan kultūras iestāžu ēku rekonstrukcijai, renovācijai un materiāli
tehniskās bāzes uzturēšanai, gan kultūras pasākumu un dažādu kultūras projektu
īstenošanai (skatiet Tabula 1 un Grafiks 1).
                                                 15
                            Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
          Pašvaldības finansējums infrastruktūras uzturēšanai, atjaunošanai un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai
          Gads      2000    2001    2002    2003    2004     2005      2006     2007    Kopā
Bibliotēkas   Kopā        12 006   3 200   19 453   45 901    8 444    10 678     38 739   65 296   203 717
         Kapitālie un
         kārtējie     12 006    3 200   19 453   44 681    4 790    10 678    38 739    37 967   171 514
         remonti
         Investīcijas                     1 220    3 654                 27 329   32 203
Muzeji un
         Kopā        460    700    35 000   221 873   619 829   128 795    57 258    98 126   1 162 041
izstādes
         Kapitālie un
         kārtējie      460    700    35 000   9 187   83 829    76 395    14 258    20 929   240 758
         remonti
         Investīcijas                    212 686   536 000   52 400    43 000    77 197   921 283
Kultūras
         Kopā       11 900    3 300   10 450   10 599   25 398    118 861    21 115   337 468   539 091
nami
         Kapitālie un
         kārtējie     11 900    3 300   10 450   10 599   25 398    118 861    21 115   276 139   477 762
         remonti
         Investīcijas                                              61 329   61 329

Kultūras
pasākumi,
mākslas     Kopā        0      0     0     1 996   11 442    3 971     949    13 428   31 786
priekšmetu
iegāde

         Kapitālie un
         kārtējie                       1 996   11 442    3 971     949     3 193   21 551
         remonti
         Investīcijas                                              10 235   10 235
Pārējās
kultūras     Kopā       32 750   38 800    8 006   33 500   301 341   940 200   1 914 650   45 867   3 315 114
iestādes
         Kapitālie un
         kārtējie     23 700   23 800    7 809   20 500   54 934    15 320    11 170    44 211   201 444
         remonti
         Investīcijas   9 050   15 000    197    13 000   246 407   924 880   1 903 480   1 656   3 113 670
Reliģija     Kopā        0      0     0     1 400    5 000    4 958     9 222     0     20 580
         Kapitālie un
         kārtējie                       1 400    5 000    4 958     9 222     0    20 580
         remonti
         Investīcijas                                                0     0
Brīvais
laiks, sports,
kultūra,     Kopā        0      0     2 050   2 226    1 904    1 700     300     3 979   12 159
reliģijas
pasākumi
         Kapitālie un
         kārtējie                 2 050   2 226    1 904    1 700     300     3 979   12 159
         remonti
         Investīcijas                                                0     0
Kopā               57 116   46 000   74 959   317 495   973 358   1 209 163   2 042 233  564 164   5 284 488
         Tabula 1 Jūrmalas pilsētas domes finansējums kultūras iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un
         materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, 2000 – 2007. gads
         Avots: Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvalde


                                                              16
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
    Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums kultūras materiāli tehniskās bāzes un
infrastruktūras atjaunošanai, salīdzinot 2000. ar 2007.gadu, pieauga gandrīz 10 reizes.
Galvenokārt tas saistīts ar Jūrmalas pilsētas muzeja vērienīgajiem rekonstrukcijas darbiem,
mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu Jūrmalas kultūras iestādēs un
Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijas darbiem. No 2000.gada līdz 2007.gadam
pašvaldība kultūras iestāžu infrastruktūras attīstībai ir ieguldījusi 5 284 488 LVL (skatīt
Tabula 1).

    No 2003.gada līdz 2007.gadam gandrīz piecas reizes ir pieaudzis arī pašvaldības
finansējums kultūras projektu ieviešanai un kultūras objektu uzturēšanai (skatīt Grafiks
1).


          2500000

          2000000                         474867

          1500000                   363639
       LVL                  221329
          1000000                        1776584
                    155737   1086161   1221010
          500000   82475
               398789   569732
            0
               2003    2004    2005    2006    2007
                          Gads

                   Uzturēšana   Projekti


Grafiks 1 Jūrmalas pilsētas domes finansējums kultūras iestāžu uzturēšanai un projektiem,
2003.– 2007.gads
Avots: Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvalde
    Līdztekus pašvaldības budžetam nozīmīgu atbalstu kultūras iestāžu darbībai un
pasākumu norisei sniedz citi finanšu līdzekļi, starp kuriem īpaši izceļas kredītresursi, kas
ņemti infrastruktūras uzlabošanai (skatīt Tabula 2):
                                                 17
                       Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
      Jautājums          2002    2003    2004     2005     2006     2007     Kopā
Valsts mērķdotācija pašvaldības
tautas mākslas kolektīvu            0   2651    2431     2795     5403     7851    21131
vadītāju darba samaksai
Kultūrkapitāla fonds           7727    4184    5472    17229     5508    25343     65463
Citi – kredītlīdzekļi (t.sk., arī      0      0   150000   1775000   4103000   5111000    11139000
sporta infrastruktūrā)
Kopā                   7727    6835   157903   1795024   4113911   5144194
       Tabula 2 Citu finanšu avotu ieguldījums kultūras nozarē 2002.– 2007.gads
       Avots: Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvalde

             Attiecībā uz šiem finanšu līdzekļiem ir vērojama nepārtraukta pieauguma
       tendence, kas ir vērtējama pozitīvi, jo dod iespēju pašvaldības budžeta līdzekļus novirzīt
       citām būtiskām pilsētas attīstības prioritātēm.
                                                        18
                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


KULTŪRVIDES ANALĪZE

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
    Rīgas jūrmala, no 1920. gada  Rīgas Jūrmalas pilsēta, no 1959. gada  Jūrmalas
pilsēta, pazīstama kā kūrorts kopš 19. gadsimta. Tās piejūras daļa Rīgas jūras līča krastā
attīstījusies kā pilsētnieku vasaras atpūtas vieta ar blīvu vasarnīcu tipa ēku būvi. Tālāk uz
rietumiem atrodas Ķemeru balneoloģiskais un dūņu dziedniecības kūrorts ar tam
atbilstošu iekārtojumu.
    Pirmās ziņas par vasarnieku ierašanos Jūrmalā attiecināmas uz 19. gadsimta
sākumu, kad pēc krievu  franču t.s. Napoleona kara Dubultos vasarās sabrauca atpūsties
krievu armijas virsnieki. Ķemerus par valsts kūrortu atzina 1838.gadā.
    Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas, Maskavas, Pēterburgas u.c. pilsētu iedzīvotāji sākotnēji
Rīgas jūrmalā apmetās pie vietējiem zvejniekiem un zemniekiem, kuri dzīvojamās ēkas
sāka pielāgot vasarnieku vajadzībām. Ierīkoja verandas, cēla vasaras virtuves piebūves, ar
mezonīniem paplašināja jumta stāvus. 19. gadsimta vidū sākās neapbūvēto teritoriju
apgūšana, jaunajos gruntsgabalos ceļot vasarnīcas sezonas atpūtai. Būtiski bija nodrošināt
ērtu satiksmi ar 20 km attālo Rīgu. 1844. gadā atklāja kuģīšu satiksmi pa Lielupi, bet 1877.
gadā izšķirošo pavērsienu kūrviesu pieplūdumam nodrošināja vilciena satiksmes
ierīkošana.
    Strauji auga vasarnīcu un tām nepieciešamo saimniecības ēku skaits. Apdzīvoto
vietu centros būvēja sabiedriskas nozīmes celtnes. Pēc funkcionālajiem tipiem tās sadalās
šādi:
       vietējo iedzīvotāju (zvejnieku, zemnieku, tirgotāju, amatnieku) dzīvojamās
       ēkas,
       vietējo iedzīvotāju dzīvojamās ēkas, kas pārbūvētas un pielāgotas vasarnieku
       vajadzībām,
       ģimenes vasarnīcas,
       vasarnīcas  pansijas,
       saimniecības ēkas pie dzīvojamām ēkām un vasarnīcām (leduspagrabi, šķūnīši,
       zirgu staļļi, ratnīcas, tīklu un peldu būdas u. tml.),
       kūrorta sabiedriskās celtnes (vannu ēkas, kūrzāles, parki ar parka arhitektūru,
       vasaras koncertestrādes, restorāni u. tml.),
       vispārīgas lietošanas sabiedriskās celtnes (baznīcas, skolas, biedrību ēkas,
       dzelzceļa stacijas, veikali, aptiekas u. tml.),

                                                  19
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


      mazās arhitektūras formas (paviljoni, lapenes, sētas ar vārtu ailām, grotas,
       strūklakas, soliņi u. tml.).
    Rīgas jūrmalas 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses būvniecības spilgtākā
iezīme ir koka ēku ievērojamais pārsvars. Koks kā viegli pieejams izejmateriāls ir estētiski
pievilcīgs un piemērots sezonas rakstura mītnēm, jo pielāgojas mainīgā klimata kaprīzēm.
Lielākā daļa ēku tapusi pēc būvmeistaru zīmētiem un būvnodaļā apstiprinātiem
projektiem. Tomēr izmantoja arī tipveida piedāvājumus no paraugalbumiem, arhitektūras
grāmatām. Akadēmiski izglītotus arhitektus projektēšanai varēja atļauties tikai bagāti
iedzīvotāji. Tādu projektu skaits ir salīdzinoši neliels. Galvenokārt tie ir vācbaltu un
latviešu arhitekti, bet sastopami arī krievu, somu u.c. speciālisti.
    Jūrmalas ēkas stilistiski atspoguļo vispārzināmās attīstības tendences ar nelielām
savdabībām. Jau kopš 19. gadsimta pirmās puses noturīga ir klasiskās arhitektūras
popularitāte. Pilastru, kolonnu, dzegu, frontonu u. tml. detaļu klāsts ir sastopams gan
neostila ēkās, gan ierindas celtnēs ar fona apbūves raksturu. 20. gadsimta sākuma
jūgendstila ietekmē būtiski mainās arī klasicisma kompozicionālie principi. Cita patstāvīga
līnija ir nacionālā romantisma iezīmju izplatība, ko Rīgas jūrmala dabiski pārņem no ļoti
plaši lietotās tautas celtniecības tradīcijas. Lielpilsētu mūra arhitektūrā piemērotie stila
savdabības meklējumi jūgendstila ietvaros Rīgas jūrmalas koka celtnēs tikai paspilgtina jau
kopš 19. gadsimta pazīstamo būvpraksi.
    Pievilcīga un kūrorta videi tīkama ir 19. gadsimta historisma arhitektūra ar
neogotikas iezīmēm. Jumta plakņu vietā uz debess fona projicējas viduslaiku cietokšņu
mūrus atdarinošās dzeguļu rindas, mašikulas stūra torņu izskatā, smailloka logailas,
masverka spraišļojumu verandas u. c. Arī 20. gadsimta 20.  30. gadu funkcionālismam
Jūrmalā nav Baltijas klimatam raksturīgo slīpo jumtu. Kubistiskie apjomi saista ar formu
tīrību un apjomu savstarpējo dinamiku. Taču šo stilu ēkas nav īsti piemērotas vietējiem
apstākļiem. Nokrišņu un hidroizolācijas problēmas ierobežojušas to izplatību.
    Jūrmalā ir saglabājies vairāk nekā 4000 vēsturiskai arhitektūrai atbilstošu ēku. To
aizsardzību pārsvarā nodrošina pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas un tām atbilstošie
noteikumi.
   Kopumā Jūrmala ir uzskatāma par otru bagātāko Latvijas pilsētu
kultūrvēsturiskā mantojuma jomā pēc Rīgas. 2009.gada 1.janvārī Jūrmalas pilsētā bija
apzināti 552 kultūras pieminekļi, t.sk., 11 pilsētbūvniecības, 402 arhitektūras, 133 mākslas,
pieci vēstures un viens arheoloģijas piemineklis (Babītes pilskalns).
                                                  20
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Seši   no   vienpadsmit    Jūrmalas    pilsētas   teritorijā   esošajiem
pilsētbūvniecības pieminekļiem ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi:

      Ķemeru kūrorts;

      Slokas vēsturiskais centrs;

      Vaivaru – Asaru – Mellužu – Pumpuru – Jaundubultu vasarnīcu rajoni;

      Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni;

      Vecbulduru zvejniekciems un vasarnīcas rajons;

      Priedaines vasarnīcu rajons.

    Savukārt pieci ir vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi:

      Kauguru zvejniekciems;

      Vaivaru – Asaru – Mellužu vasarnīcu kvartāli;

      Majoru – Dzintaru vasarnīcu kvartāli;

      Dzintaru – Bulduru vasarnīcu kvartāli;

      Stirnu rags.TEĀTRIS
    Teātra mākslas jomā Jūrmalā visnozīmīgāko lomu ieņem Jūrmalas teātris,
kas ir viens no labākajiem amatieru teātriem Latvijā. Par to liecina gan tā aktīvā
darbība, gan panākumi Latvijas teātra skatēs un konkursos. Jūrmalas teātrī, kura ietvaros
ir izveidots arī Jūrmalas Bērnu teātris un Leļļu teātra studijas trupa, kopš 2002.gada spēlē
35 aktieri un pastāvīgi strādā divi režisori. Katru gadu tiek piesaistīti arī viesrežisori.
Vidēji gadā Jūrmalas teātris iestudē divas līdz trīs pirmizrādes, bet teātra
repertuārā ir līdz desmit izrādēm – 2002. gadā bija astoņas izrādes, 2004. gadā –
desmit izrādes un 2006. gadā – deviņas izrādes. Jūrmalas teātris katru gadu piedalās
amatieru teātru konkursā „Gada izrāde” un tā iestudējumi regulāri ir starp
finālistiem.

    Pēdējos gados ir nedaudz sarucis Jūrmalas teātra apmeklētāju skaits.
2002.gadā tas bija 7 133, 2004.gadā – 6 109, bet 2006.gadā – 6 010 apmeklētāji. Rēķinot
apmeklētāju skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, 2002.gadā tas bija 129, 2004.gadā – 110, bet
2006.gadā – 108. Latvijā kopumā teātru apmeklētāju statistika pēc krituma ap 2004.gadu

                                                21
                        Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


uzrāda augšupejošu tendenci un 2006.gadā, sasniedzot rādītāju 330 apmeklētāji uz 1 000
iedzīvotājiem, kas ir tuvs 2002.gada rādītājam (327 apmeklētāji uz 1 000 iedzīvotājiem).
Tas ir saistīts ar amatieru teātra salīdzinoši zemo statusu un iedzīvotāju izvēli apmeklēt
profesionālos teātrus Rīgā.

           7250


           7000


           6750
      Skaits
           6500


           6250


           6000


           5750
                  2002          2004        2006
                             Gads
Grafiks 2 Teātra apmeklētāju skaits Jūrmalā 2002., 2004. un 2006. gadā.
Avots: Jūrmalas Teātris
     Izrādīto izrāžu skaitam Jūrmalā pēdējo gadu laikā ir raksturīga
nevienmērīga tendence, kas ir skaidrojams ar teātru telpu remontu un pāriešanu un
jaunām telpām. 2002.gadā Jūrmalas teātris sniedza 72 izrādes, 2004.gadā - 61, 2006.gadā
– 68, bet 2008.gadā – 74 izrādes. 2002. un 2004.gadā teātra sezona ilga no oktobra līdz
jūnijam, savukārt 2006.gadā tā bija īsāka – no februāra līdz jūnijam.

     Latvijā kopumā izrādīto izrāžu skaits vienmērīgi pieaug – 2002.gadā tas bija 2 388,
2004. gadā – 2 587, bet 2006. gadā – 2 763.

               80               75
                     72
           Skaits
               70
                                            68


               65

                                 61
               60
                     2002          2004         2006
Grafiks 3 Jūrmalas teātra izrādīto izrāžu skaits 2002. 2004. un 2006. gadā
Avots: Jūrmalas Teātris

                                                        22
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Jūrmalas teātris ir viens no retajiem Latvijas amatieru teātriem, kam ir
teātrim atbilstošas telpas, kuras piešķīrusi Jūrmalas pilsētas dome. Tomēr kopumā
teātra infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums vērtējams kā tālāko
izaugsmi ierobežojošs. Galvenā problēma ir pietiekoši plašu telpu trūkums - trūkst
telpas mēģinājumiem, dekorāciju novietošanai, kā arī darbnīcām. Nepieciešams
modernizēt arī gaismas un skaņas aprīkojumu. Vienlaikus ir jāatzīmē labais dekorāciju
nodrošinājuma līmenis. Pēdējās investīcijas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai tika
ieguldītas 2007.gadā, kad tika veikts administratīvo telpu kosmētiskais remonts.

    Šobrīd Jūrmalā nenotiek nozīmīgi - ar teātra mākslu saistīti - pasākumi.
1995.gadā tika aizsākta tradīcija organizēt Jūrmalā starptautisko teātru festivālu „Skatuve
Jūrmalā”, kas notika reizi divos gados. Pēdējais, pēc skaita piektais, festivāls notika
2003.gadā, taču kopš tā laika festivāla darbība finansiālu apsvērumu dēļ tika pārtraukta.
Bez tam, Jūrmalas teātris organizē arī mazpazīstamo popa un roka grupu festivālu „Tu esi
pamanīts”.

    Aplūkojot citas lielās pilsētas Kurzemē, Zemgalē un Rīgu, konstatēts, ka teātra
festivāli notiek gan Jelgavā, gan Liepājā, gan Rīgā. Jelgavā ik gadu notiek teātra festivāls
„No aktiera joki nāk”, savukārt Liepājā ir aizsāktas starptautiskā ielu teātra festivāla
„Zeme. Debess. Jūra” tradīcijas. 2007.gadā Rīgā un Liepājā notika pirmais starptautiskais
teātru festivāls „Zelta maska Latvijā”. Rīgā notiek populārais starptautiskais teātru
festivāls „Homo Novus”.

    Salīdzinot ar citām Kurzemes un Zemgales lielajām pilsētām un Rīgu,
Jūrmalā nav profesionāla teātra, kā tas ir Liepājā un Rīgā, un pilsētā nenotiek
Latvijas profesionālo teātru viesizrādes, kā tas ir Liepājā, Jelgavā un Rīgā. Tas
galvenokārt ir saistīts ar pilsētas tuvumu galvaspilsētai.
                                                 23
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


IZPILDĪTĀJ MĀKSLAS PASĀKUMI UN INFRASTRUKTŪRA

    Pateicoties Dzintaru Koncertzāles aktīvai darbībai un mūzikas festivālu
norisei, Jūrmala ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas centriem. Jūrmalas
mūzikas dzīves galvenie elementi ir Dzintaru Koncertzāle un plašs kultūras pasākumu
klāsts: populārie mūzikas festivāli – „Jaunais Vilnis”, „Jūrmala”, „Summertime”, „Baleta
zvaigznes Jūrmalā”, Daiņa Kalna Operas svētki, kā arī Dzintaru koncertzāles sezonas
atklāšanas un noslēguma koncerti.

    Dzintaru koncertzāle ir viens no Latvijas ievērojamākajiem vasaras
kultūras centriem, kurā notiek dažādi populāri kultūras pasākumi. Repertuārā ir gan
klasiskās, gan populārās mūzikas koncerti, kā arī festivāli, humora vakari, konkursi ar
Latvijā un pasaulē pazīstamu mākslinieku piedalīšanos. Pēdējos gados strauji pieaug
privātuzņēmēju aktivitātes kultūras un izklaides pasākumu producēšanā, kas palīdz
sekmīgi organizēt dažādus festivālus un populārās mūzikas koncertus. Savukārt Jūrmalas
pilsētas dome atbalsta bērnu un jauniešu, kā arī latviešu tradicionālo pasākumu un
klasiskās mūzikas koncertu organizēšanu koncertzālē.

    Dzintaru Koncertzāles slēgtā zāle ir valsts nozīmes kultūrvēsturiskais
piemineklis. Tā tika uzbūvēta 1936.gadā, kad tika pabeigta vēsturiskās Mazās slēgtās
zāles būvniecība ar 700 skatītāju vietām. Lielā atklātā zāle ar 2 000 skatītāju vietām tika
uzbūvēta 1962.gadā. Šajā laikā tā bija labākā vasaras koncertzāle Baltijas republikās un
viena no labākajām zālēm bijušajā Padomju Savienībā. Pēc neatkarības atgūšanas
Dzintaru Koncertzāle ir saglabājusi savas pozīcijas un joprojām ir labākā atklāta tipa
koncertzāle Baltijas valstīs. 2005.gadā Dzintaru koncertzāle saņēma Eiropas mākslas
ūnijas piešķirto Gustava Mālera Eiropas prēmiju par sasniegumiem kultūras, mūzikas un
mākslas jomā.

    Pēdējo gadu laikā stabili pieaug Dzintaru Koncertzāles apmeklētāju skaits.
No 2002.gada, kad apmeklētāju skaits bija 80 000, līdz 2006.gadam tas pieauga par 50%,
sasniedzot rekordu,- 215 000 apmeklētājus. Arī koncertdienu skaits uzrāda stabilu
pieauguma tendenci, lai gan ne tik strauju kā apmeklētāju skaita. 2002.gadā
koncertdienu skaits Dzintaru Koncertzālē bija 47, 2004.gadā – 79, bet 2006.gadā – 82.
Tādējādi var secināt, ka pieaugums šo četru gadu laikā ir bijis par 20%.
                                                24
                       Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


            240


            200


            160


      Skaits   120


            80


            40


             0
                 2002      2003     2004    2005      2006
                               Gads
                    Apmeklētāju skaits (tūkstošos)  Koncertdienu skaitsGrafiks 4 Apmeklētāju skaits (tūkstošos) un koncertdienu skaits Jūrmalas Dzintaru Koncertzālē
no 2002. līdz 2006. gadam
Avots: Dzintaru Koncertzāle

    Dzintaru Koncertzāles Lielā zāle ir nesen rekonstruēta un atrodas ļoti labā
tehniskā stāvoklī. Kopējie Jūrmalas pašvaldības ieguldījumi Dzintaru koncertzāles
kapitālajam remontam laikā no 2001. līdz 2006.gadam pārsniedza 5 000 000 LVL. Šī
perioda laikā par pašvaldības līdzekļiem tika rekonstruēta Lielā jeb atklātā zāle ar 2 400
skatītāju sēdvietām, kā arī blakus koncertzālei esošais parks.

    Lai tālāk attīstītu Dzintaru koncertzāles darbību, ir paredzēts veikt Mazās zāles
rekonstrukcijas darbus. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts izveidot papildus palīgtelpas
māksliniekiem un tehniskajiem darbiniekiem. Pēc restaurācijas Mazajā zālē jeb kamerzālē
būs pieejamas telpas ar ietilpību 550 personām. Pēc plānotās Mazās zāles rekonstrukcijas
Dzintaru Koncertzāli būs iespējams izmantot visu gadu, mazinot kultūras pasākumu
sezonalitāti (Skatiet Grafiks ).

            100000


            80000            60000
       Skaits
            40000


            20000


               0
                  maijs     jūnijs    jūlijs  augusts   septembris
                               Mēnesis
Grafiks 5 Apmeklētāju skaits Jūrmalas Dzintaru Koncertzālē 2006. gadā
Avots: Dzintaru Koncertzāle


                                                        25
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


     Publiski koncerti pilsētas teritorijā notiek arī Jūrmalas Mūzikas
vidusskolā, Dubultu Evaņģēliskajā luterāņu baznīcā, Slokas Evaņģēliskajā
luterāņu baznīcā, Ķemeru Evaņģēliskajā luterāņu baznīcā un Mellužu Brīvdabas
estrādē, tomēr šo objektu darbība un tehniskais stāvoklis nav samērojams ar
Dzintaru Koncertzāli. Mellužu estrāde, kas atrodas Jūrmalas pilsētas vidienē, tiek
izmantota reti un pārsvarā nekomerciāliem nolūkiem, rīkojot atsevišķus publiskus un
brīvi pieejamus pasākumus. Mellužu estrādes stāvoklis ir uzskatāms par neapmierinošu
un to ir nepieciešams rekonstruēt. 2007.gadā, ieguldot valsts finansējumu, tika
rekonstruēta Dubultu Evaņģēliskā luterāņu baznīca un Slokas Evaņģēliskā luterāņu
baznīca, kas funkcionē kā koncertzāles. Pateicoties Jūrmalas pilsētas domes atbalstam,
Dubultu Evaņģēliskajā luterāņu baznīcā kopš 2006.gada notiek koncertu cikls „Vasaras
mūzika dievnamā”, kura ietvaros tiek rīkoti astoņi koncerti. Ar Jūrmalas pilsētas domes
finansiālu atbalstu šajā baznīcā tiek organizēts arī Lieldienu Garīgās mūzikas koncerts,
Ziemassvētku koncerts un Garīgās mūzikas festivāla koncerts. Baznīcā notiek arī citi
koncerti. Slokas Evaņģēliskajā luterāņu baznīcā vidēji gadā tiek noorganizēti pieci līdz seši
garīgās un klasiskās mūzikas koncerti, kam finansiālu atbalstu piešķir Jūrmalas pilsētas
dome.

     Atsevišķi ir izceļama Pasaku māja „Undīne – Zaļais ordenis”, kas atrodas
Dubultos un darbojas kopš 1997.gada 8.augusta. Tajā regulāri, t.sk., izmanotojot
piesaistīto ārvalstu finanšu atbalstu, notiek dažādi izpildītājmākslas pasākumi – atšķirīgu
stilu koncerti, izstādes, izrādes, dejas uzvedumi, literārie lasījumi un literātu saieti, kā arī
lekcijas par dažādām kultūras tēmām, kuros piedalās ne tikai profesionāli mākslinieki, bet
arī iesācēji.

     Salīdzinot ar citām lielajām pilsētām Kurzemē un Zemgalē, Jūrmalai ir
visaktīvākā, populārākā un labāk aprīkotā koncertzāle, kur notiek augsta līmeņa
mūzikas pasākumi. Lai gan arī Liepājā ir āra koncertzāle „Pūt, vējiņi”, tomēr tās
darbības rādītāji – piedāvāto pasākumu apjoms un vēriens, kā arī apmeklētāju skaits
vasaras koncertsezonā un tehniskais nodrošinājums nespēj konkurēt ar Dzintaru
Koncertzāli. Līdz ar ES Struktūrfondu piesaisti slēgto koncertzāļu būvniecībai Rīgā,
Liepājā un Ventspilī nākotnē varētu pieaugt to konkurētspēja ar Dzintaru Koncertzāli,
vienlaikus palielinot arī kopīgu kultūras pasākumu organizēšanas iespējas – īpaši vasaras
sezonā.

     Ik gadu Jūrmalā notiek vairāk par 20 izpildītājmākslas festivāliem un
konkursiem, kuru vidū ir ļoti populāri un starptautiski atpazīstami pasākumi:

                                                 26
             Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


1. Meteņu dienas spēles Jūrmalā, tradicionāls ikgadējs pasākums (masku gājiens,
  spēles un rotaļas, gadatirgus. Piedalās Latvijas folkloras ansambļi);

2. Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss (pianistu, pūšam instrumentu, kokļu)
  (sadarbībā ar Jūrmalas mūzikas skolu) – maijā;

3. Starptautiskais jauno operas solistu „Belvederas” (Vīne) atlases konkurss –
  maijā;

4. Latvijas koklētāju ansambļu konkurss – jūnijā;

5. Latvijas deju festivāls- sporta dejas, salsa, latino, lačeta, show dance – jūnijā;

6. Starptautiskais „Jūras dziesmu festivāls” – jūnijā;

7. Latvijas jauniešu koru festivāls „Dziedam Jūrmalā” – jūnijā;

8. Somijas kultūras dienas (piedalās mākslinieki no Somijas sadraudzības pilsētām
  dažādos mākslas žanros- mūziķi, vokālisti, gleznotāji, keramiķi, u.c.);

9. Starptautiskais bērnu horeogrāfijas festivāls „Arabeska” – jūnijā;

10. Starptautiskais Argentīnas tango dejotāju vasaras pasākums „Tango- Līgo”
  sadarbībā ar SIA „Tango Studio Rīga”;

11. Jāņu ielīgošana Dzintaru koncertzālē (Jāņu bērnu svētku gājiens, Jāņu dienas
  ieskaņas uzvedums Dzintaru koncertzālē, saules pavadīšana Dzintaru
  pludmalē);

12. Starptautiskā jūras ainavu izstāde „Marina” – jūnijā;

13. Starptautiskais projekts „Palangas dienas Jūrmalā” (Lietuviešu mākslas darbu
  izstādes un koncerti) – jūlijā;

14. „Jomas ielas svētki” (Starptautiskais Baltijas smilšu skulptūru festivāls „Magic
  Sand”, svētku gājiens pa Jomas ielu, koncertprogrammas uz vairākām skatuvēm
  un citas aktivitātes visas Jomas ielas garumā) – jūlijā;

15. Starptautiskais populārās mūzikas jauno izpildītāju konkurss „Jaunais Vilnis” –
  jūlijā;

16. Starptautiskais austrumu deju festivāls (amatieru programmas, profesionālās
  studijas un solo izpildītāji no visām Baltijas valstīm) – jūlijā;

17. Rokmūzikas festivāls „Tu esi pamanīts” (piedalās mazpazīstamas roka un popa
  grupas no visas Latvijas – augustā;

                                              27
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


   18. Starptautiskais baleta festivāls „Baleta zvaigznes Jūrmalā” (sadarbībā ar Latvijas
     Nacionālo operu un baleta teātri) – augustā;

   19. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla ietvaros koncerti Dubultu ev. lut.
     baznīcā – augustā;

   20. Starptautiskais mūzikas festivāls „Summertime – aicina Inese Galante” –
     augustā;

   21. Dzejas diena pie Raiņa priedēm, Latvijas dzejnieku un ārzemju viesu dzejas
     lasījumi – septembrī;

   22. Garīgās mūzikas koncerti Jūrmalas baznīcās – visu gadu.

    Ievērojamākais šo pasākumu klāstā ir starptautiskais jauno izpildītaju konkurss
“Jaunais vilnis”, kas norisinās kopš 2002.gada un kurā ik gadu piedalās jaunie izpildītāji
no Latvijas un citām pasaules valstīm. Konkurss piesaista ievērojamu apmeklētāju skaitu
un nodrošina Jūrmalas atpazīstamību ārpus Latvijas robežām. Tāpat kā īpaši populāri
jāmin Jautro un asprātīgo kluba „Dziedošais KiViNs” festivāls (norit kopš 1995.gada) un
Ineses Galantes organizētais festivāls „Summertime. Aicina Inese Galante”, kas notiek
kopš 2005.gada. 2007.gadā pirmo reizi ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu Dubultu
baznīcā notika festivāls „Jūrmala – classique”, kura mērķis ir popularizēt latviešu klasisko
mūziku.

    Jūrmalas mūzikas dzīve vasaras sezonā ir uzskatāma par vienu no
visaktīvākajām valsts teritorijā, vienlīdzīgi konkurējot ar Rīgu, bet apsteidzot
pasākumu skaita un apmeklētības, kā arī nozīmības ziņā citas Latvijas pilsētas,
t.sk., Liepāju un Jelgavu. Rīgā un Liepājā vasarā notiek daudz dažādu mūzikas
pasākumu, piemēram, „Baltic Beach Party” un Starptautiskais džeza festivāls „Aile Jazz”
Liepājā, Jaunās mūzikas festivāls „Arēna”, Senās mūzikas festivāls, Starptautiskais
mūzikas festivāls „Rīgas ritmi” un daudzi citi Rīgā. Savukārt Jelgavā pazīstamākais
mūzikas pasākums ir „Mēs - tornim”.
                                                28
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


VIZUĀLĀ MĀKSLA

    Jūrmalā darbojas Mākslinieku savienības Jūrmalas nodaļa, kas apvieno 80
māksliniekus, kuru vidū ir starptautiski pazīstami mākslinieki – Maija Tabaka, Gļebs
Panteļējevs, Valdis Bušs un citi. Mākslinieku galvenā darbības vieta ir Bulduru kultūras
nams.
    Galvenais vizuālās mākslas izstāžu rīkotājs pilsētā ir Jūrmalas muzejs ar
vairākām izstāžu zālēm, kā arī Bulduru Kultūras nama izstāžu zāle, Kauguru Kultūras
nama izstāžu zāle un Majoru Kultūras nama izstāžu zāle. Jūrmalā darbojas arī četras
mākslas galerijas: „Ārijas galerija” Dzintaru koncertzālē, Majoru Kultūras nama
mākslas galerija, Baltic Beach Hotel mākslas galerija un „Art Rezidence Inter Light”.
Salīdzinoši Liepājā ir septiņas mākslas galerijas, bet Jelgavā – viena mākslas
galerija un nesen rekonstruētā Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zāle.
Rīgā kopumā ir vairāk kā 50 mākslas galerijas un izstāžu zāles.
    Jūrmalas mākslas galerijas un izstāžu zāles regulāri rīko dažādas izstādes. Kā
svarīgs pilsētas vizuālās mākslas ekspozīcijas izstādītājs starp citām Latvijas pilsētām ir
jāmin kultūras nami. Tā, piemēram, Kauguru kultūras nama izstāžu zālē 2002.gadā tika
noorganizētas 10, 2004.gadā – 7, bet 2006.gadā – 10 foto, lietišķās un glezniecības
izstādes. Krietni lielāks skaits izstāžu ir bijis Bulduru kultūras namā – 32 izstādes
2002.gadā, 23 izstādes 2004.gadā un 26 izstādes 2006. gadā.
    Vidējie ikgadējie mākslas izstāžu skaita rādītāji Jūrmalā ir labāki kā
Jelgavā un Liepājā. Piemēram, Karostas Laikmetīgās mākslas galerijā Liepājā ik gadu
tiek izrādītas 15 izstādes, savukārt Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā gadā tiek
noorganizētas 20 izstādes.
    Pilsētā notiek arī mākslas pasākumi: Mākslas dienas, Starptautiskais festivāls
„Māksla vieno tautas”, konkurss „Gada mākslinieks Jūrmalā”, Smilšu festivāls „Magic
Sand” Starptautiskais mākslas skolas audzēkņu konkurss „Es dzīvoju pie jūras”.
Salīdzinoši Liepājā tiek organizēti tādi ievērojami mākslas pasākumi kā Mūzikas un
mākslas festivāls „Bildes” un Vizuālās un skaņu mākslas festivāls „Mūzu hepenings”, bet
Jelgavā – Starptautiskais grafiti mākslas festivāls un Ledus skulptūru festivāls.
    Vadoties pēc mākslas galeriju un mākslas pasākumu skaita un nozīmīguma, var
apgalvot, ka Jūrmalas mākslas dzīve ir konkurētspējīga ar Rīgā notiekošajiem
pasākumiem un labāk organizēta kā Liepājā un Jelgavā.
                                                29
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


MUZEJI
   Jūrmalas pilsētā ir četri muzeji – Jūrmalas pilsētas muzejs ar 2 filiālēm (Jūrmalas
Brīvdabas muzeju un Aspazijas māju), Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Latvijas Sodu
izpildes un cietumu attīstības muzejs un Majoru Kultūras nama Vecās tehnikas izstāžu
zāle, kas sniedz informāciju par Jūrmalas vēsturi, iedzīvotāju tradicionālajiem amatiem, kā
arī slavenu Jūrmalā dzīvojušu personību dzīvi.

    Jūrmalas pilsētas muzejs kopā ar filiālēm ir lielākais pilsētas muzejs. Tajā ir
uzkrāti apmēram 50 000 muzeja priekšmetu, kas ir Nacionālā muzeja krājuma sastāvdaļa
un atrodas valsts aizsardzībā. Muzeja krājumā ir daudz eksponātu, kas ietver informāciju
par dzīvi kūrortā no 19.gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, lielākā peldkostīmu
kolekcija Latvijā, senās Jūrmalas pastkartes, ievērojamu mākslinieku darbi, kā arī
zemūdens arheoloģijas eksponāti. Tāpat muzejā atrodas šobrīd labākās izstāžu zāles
Jūrmalā, kurā tiek organizētas vērienīgas un augstvērtīgas izstādes ar starptautisku nozīmi,
kuras apmeklē gan pilsētas viesi, gan Jūrmalas iedzīvotāji. Pēdējo gadu laikā muzejā ir
strauji audzis apmeklētāju skaits – no 4 458 apmeklētājiem 2002.gadā līdz 9 892
apmeklētājiem 2006.gadā. Katru gadu muzejā vidēji tiek atklātas 30 jaunas izstādes.
Muzeja infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums ir uzlabojies, jo nesen
tika veikta muzeja rekonstrukcija. Tomēr muzejam joprojām nav tehnisko telpu
un ir nepietiekamas darba telpas darbiniekiem. Muzeja ēkas rekonstrukcija, ieguldot
750 000 LVL no pašvaldības budžeta, tika veikta 2003. un 2004.gadā, savukārt telpu
interjera un tehniskajam aprīkojumam 2005. un 2006.gadā no pašvaldības budžeta
iegādāti pamatlīdzekļi par aptuveni 120 000 LVL. 2008.gadā Jūrmalas muzejā pateicoties
pašvaldības atbalstam ir atklāta kūrorta ekspozīcija, kas ir unikāla Latvijas mērogā. Muzeja
ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai ir jāveic trešās kārtas rekonstrukcijas darbi.

    Aspazijas māja ir izcilās latviešu dzejnieces un dramaturģes Aspazijas
(1865-1943) pēdējā mājvieta (1933-1943), kā arī unikāls 20.gadsimta sākuma valsts
nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis. Divstāvu koka vasarnīca ir celta 1903.gadā un
piesaista uzmanību ar daudzveidīgu fasādes apdari. 1996.gadā Aspazijas māja tika atvērta
apmeklētājiem kā dzejnieces piemiņas vieta un pilsētas muzeja filiāle. Aspazijas mājas
apmeklētāju skaits pēdējo gadu laikā ir strauji audzis no 1 963 apmeklētājiem
2002.gadā līdz 3 791 apmeklētājiem 2006.gadā. Vidēji Aspazijas mājā notiek 12
izstādes gadā. Taču muzeja infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums ir
neapmierinošā stāvoklī. Lai arī 2005. un 2006.gadā tika veikta Aspazijas mājas muzeja
fasādes un priekštelpu remonts, ieguldot 61 000 LVL no pašvaldības budžeta, tomēr ēkas

                                                30
                        Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


tehniskais stāvoklis ir jāuzlabo. Lai uzlabotu Aspazijas mājas darbību, ir izstrādāts
projekts, kas paredz savienot muzeja ēku ar blakus esošo biroja ēku, uz kuru pārvietotu
muzeja bibliotēku un iekārtotu darba kabinetus un muzeja informācijas centru.

     Jūrmalas Brīvdabas muzejs pašvaldības īpašumā kā bijušās a/s „Jūraslīcis”
zvejniecības brīvdabas muzejs nonāca 2003.gadā un kļuva par Jūrmalas pilsētas muzeja
filiāli. Brīvdabas muzejā ir 17 ēkas, un lielākā to daļa ir muzeja eksponāti. Arī šajā
muzejā ir vērojams apmeklētāju skaita pieaugums – no 4 110 apmeklētājiem
2004.gadā līdz 6 848 apmeklētājiem 2006.gadā. Vidēji gadā muzejā notiek astoņi
tematiski sarīkojumi, kā arī daudzi citi pasākumi. Muzeja infrastruktūra un
materiāltehniskais nodrošinājums strauji uzlabojas. Laikā no 2003. līdz 2007.gadam
muzeja attīstībā pašvaldība ieguldīja vairāk par 100 000 LVL, kas tika izlietoti muzeja ēku
niedru jumtu klājuma rekonstrukcijai, žogu remontam un jaunu eksponātu nojumju
celtniecībai. Lielākais kapitālieguldījums ir jauna eksponāta, Vecbulduru zvejnieka
dzīvojamās ēkas, rekonstrukcija un uzstādīšana muzeja teritorijā 2006. un 2007.gadā.
Muzejā turpinās ēku niedru jumtu klājuma nomaiņa par Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem.
Lielākā tehniskā problēma muzejā ir Interneta pieslēguma trūkums.

           10000

            9000

            8000

            7000

            6000
       Skaits
            5000

            4000

            3000

            2000

            1000

             0
               2000   2001    2002    2003    2004    2005    2006
                                Gads

            Jūrmalas Brīvdabas muzejs     Aspazijas Māja     Jūrmlas Pilsētas muzejs


Grafiks 6 Apmeklētāju skaits Jūrmalas Pilsētas muzejā un tā filiālēs no 2000. līdz 2006. gadam
Avots: Jūrmalas Pilsētas muzejs

     Raiņa un Aspazijas memoriālā vasarnīca, kas ir Rakstniecības muzeja filiāle,
kā muzejs tika atklāts 1949.gadā. Majoru vasarnīcā Rainis (1865–1929) un Aspazija
(1865–1943) dzīvoja no 1927.gada līdz dzejnieka nāvei – 1929.gada 12.septembrim.
Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar abu dzejnieku dzīvi un daiļradi. Vasarnīcā ir eksponēta
arī dzejnieku personīgā bibliotēka un tiek demonstrēti dokumentāli kino materiāli.
2009.gadā par valsts budžeta līdzekļiem muzejā paredzēti vērienīgi rekonstrukcijas darbi.


                                                        31
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Cietuma vēstures muzejā ir apskatāma ekspozīcija, kas saistīta ar cietumu
vēsturi. Muzejs pieejams apmeklētājiem iepriekš piesakoties.

    Majoru Kultūras nama Vecās tehnikas izstāžu zālē, kas ir atvērta tikai vasaras
laikā, var apskatīt antīkas automašīnas, motociklus, karieti “Viktorija” un oriģinālu
1935.gada limuzīnu. Katru gadu augusta beigās Jūrmalā notiek seno spēkratu salidojums,
antikvārajiem spēkratiem dodoties parādē cauri pilsētai. Lai muzejs varētu sekmīgi
attīstīties, ir nepieciešama tā tehniskā stāvokļa uzlabošana.

    Līdzīgi kā tas ir visos Jūrmalas muzejos, arī Latvijā kopumā muzeju
apmeklētāju skaits ir strauji audzis. 2002.gadā tas bija 1 623 000, 2004.gadā – 1 861
000, bet 2006.gadā – 2 166 000. Tikpat pārliecinoša tendence saglabājas, rēķinot
apmeklētāju skaitu uz 1 000 iedzīvotājiem, kas attiecīgi bija 694, 805 un 947.

    Salīdzinot ar Liepāju un Jelgavu, Jūrmalā ir mazāk muzeju nekā Jelgavā,
bet vairāk kā Liepājā. Liepājā ir divi muzeji, no kuriem ievērojamākais ir Liepājas
Muzejs, kas atspoguļo pilsētas un novada senvēsturi no akmens laikmeta līdz
21.gadsimtam. Jelgavā ir septiņi muzeji, kuru vidū ievērojamākais ir Jelgavas pils muzejs
un Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes – Rundāles pils muzeja filiāle, Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs „Academia Petrina” un Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs.

    Pēdējo gadu laikā līdzīgi kā Latvijā kopumā aizvien vairāk pieaug dažādi
muzeju organizēti pasākumi, kas piesaista aizvien vairāk apmeklētāju. Kopš
2005.gada Jūrmalā notiek „Muzeju nakts”, kas ir viens no apmeklētākajiem pasākumiem
visos pašvaldības muzejos. Par tradīciju ir kļuvis ikgadējais jauniešu vēsturisko tērpu
teātris „Pūra lāde”, Amatu dienas, pasākumu cikls „Ievērojamas sievietes viesojas
Aspazijas mājā”, kā arī Jūras ainavu izstāde „Marina”. Tāpat ir jāmin arī lielākās izstādes –
„Krievi Jūrmalā”, kas tiek veidota no Jūrmalas pilsētas muzeja krājumiem un ir eksponēta
Maskavā un Pēterburgā (2006. gadā), kā arī zemūdens vēstures izstāde „Kuģi dzelmē”
(2005. gadā).BIBLIOTĒKAS
    Jūrmalā bibliotēkas ieņem svarīgu lomu pilsētas kultūras dzīvē. Pēdējo
gadu laikā tās aizvien biežāk rīko dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Dažos Jūrmalas pilsētas mikrorajonos bibliotēka ir vienīgā
kultūras iestāde. Kopumā Jūrmalā darbojas septiņas bibliotēkas: Jūrmalas Centrālā


                                                 32
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


bibliotēka, Asaru bibliotēka, A. Kronenberga vārdā nosauktā Slokas bibliotēka,
Ķemeru bibliotēka, Bulduru bibliotēka, Kauguru bibliotēka un Dubultu bērnu
bibliotēka, kas ir apvienotas Jūrmalas bibliotēku apvienībā. Salīdzinoši Liepājā darbojas
sešas bibliotēkas, bet Jelgavā – četras.

    Jūrmalas bibliotēku apvienība ir pašvaldības iestāde, kas Bibliotēku likumā
noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un veic pasaules
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu
uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī
nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Tās darbības stratēģija
balstās uz informācijas tehnoloģiju ieviešanu, apgūšanu un attīstību, saskaņā ar Valsts
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) koncepciju, valsts programmām
„Informātika” un „Kultūra”, kā arī Jūrmalas Domes Kultūrpolitikas koncepciju. Tās
mērķis ir attīstīt bibliotēkas kā informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes
vietu ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam un pilsētas viesim, īpašu vērību veltot bērnu,
jauniešu, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām un citu mazaizsargāto sociālo slāņu
pārstāvju bibliotekārajai apkalpošanai un šīs mērķauditorijas integrācijai sabiedrībā.
Jūrmalas Bibliotēku apvienība savus informācijas resursus veido, iegādājoties jaunus
iespieddarbus, abonējot seriālizdevumus un datu bāzes NAIS, LETA, LETONIKA,
LURSOFT, kā arī veidojot vietējās datu bāzes sadarbībā ar Aspazijas muzeju,
Naturalizācijas pārvaldes Jūrmalas nodaļu, Jūrmalas pilsētas muzeju un Dzintaru
koncertzāli.

    Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir galvenā bibliotekārā iestāde, kas administrē,
vada un koordinē Jūrmalas Bibliotēku apvienības bibliotekāro, metodisko, bibliogrāfisko,
novadpētniecības, finansiālo un saimniecisko darbu, kā arī rūpējas par bibliotēku
publicitāti, darbinieku tālākizglītību un attīsta starptautiskos sakarus ar aizrobežu
sadarbības partneriem. Asaru bibliotēka ir apvienības mazākā struktūrvienība. Tā
apkalpo Asaru un Mellužu rajona iedzīvotājus un atpūtniekus vasaras sezonā. Bibliotēkai
izveidojusies laba sadarbība ar Asaru Jauno dabas draugu centru, ar ko tiek organizēti
kopīgi pasākumi, rīkotas bērnu darbu izstādes. Bulduru bibliotēka atrodas pašā
mikrorajona centrā - klientiem viegli sasniedzamā vietā. Tai izveidojusies laba sadarbība
ar tuvējām mācību un atpūtas iestādēm, Bulduru kultūras namu, Jūrmalas teātri un
Ģimenes centru. Bibliotēkai raksturīgas netradicionālas darba formas un dažādi pasākumi,
kas īpaši vērsti bērnu auditorijai un jauniešiem. Tajā ir izvietots arī Jūrmalā vienīgais
Eiropas Savienības informācijas punkts.


                                                 33
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


   Slokas bibliotēka atrodas Slokas vēsturiskajā centrā un ir mikrorajona vienīgā
kultūras iestāde, kas apkalpo vietējos un citus Jūrmalas iedzīvotājus. Bibliotēka veic
nozīmīgu sociālo funkciju, par prioritāti izvirzot maznodrošināto ģimeņu, specializētās
internātskolas, pansionāta, bērnu atbalsta centra “Paspārne” iemītnieku bibliotekāro un
informatīvo apkalpošanu. Ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu 2007.gadā Slokas
bibliotēkas bērnu nodaļa uzsākusi darbu jaunās, labiekārtotās telpās, kurās īpaši
padomāts par bērniem, iekārtojot košu un plašu „Pasaku istabu”.

   Ķemeru bibliotēka ir vienīgā kultūras un informācijas iestāde šajā pilsētas
mikrorajonā Tā apkalpo Ķemeru bērnu dārzu „Pienenīte”, bērnu namu „Sprīdītis”,
Ķemeru vidusskolas skolēnus un skolotājus, veco ļaužu pansionāta „Dzimtene”
iemītniekus, kā arī patstāvīgos iedzīvotājus un atpūtniekus vasaras sezonā. Ķemeru
bibliotēkas specifika ir padziļināts novadpētniecības darbs. Bibliotēkā jau piekto gadu
darbojas interešu klubs „Ķirzaciņa”, kura darbība attīsta Ķemeru kultūrvidi, dod iespēju
iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, sekmē sociāli maznodrošināto iedzīvotāju
izglītošanās iespējas, palielina bibliotēkas lasītāju skaitu, piedāvājot tiem arvien jaunus
pakalpojumus.

    Kauguru bibliotēka atrodas pilsētas lielākajā mikrorajonā, kurā dzīvo gandrīz
puse Jūrmalas iedzīvotāju. Bibliotēkas lietotāji ir četru skolu skolēni un skolotāji, Vaivaru
rehabilitācijas centra audzēkņi un pasniedzēji, Policijas skolas audzēkņi, studenti un Rīgas
arodskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī strādājošie, pensionāri un bezdarbnieki. Pēc
statistikas rādītājiem tā ir otra lielākā pilsētas bibliotēka.

    Dubultu bērnu bibliotēka apkalpo bērnus un jauniešus no pirmsskolas vecuma
līdz 9.klasei Dubultu, Jaundubultu un Pumpuru mikrorajonos. Bibliotēkai izveidojusies
ilgstoša un ļoti veiksmīga sadarbība ar bērnudārzu „Madara”, bērnudārzu un sākumskolu
„Taurenītis”, Mežmalas vidusskolu, sākumskolu „Pelīte”, sākumskolu „Zvaniņš”
bērnudārzu „Madara”, muzeju „Aspazijas māja” un Jūrmalas bērnu namu.

    Pēdējo gadu laikā nedaudz samazinājies apmeklētāju skaits bibliotēkās.
2002.gadā tas bija 239 689, 2004. gadā – 225 696, bet 2006.gadā – 209 127. Tomēr ne
visās bibliotēkās tendences bijušas līdzīgas (skatiet Grafiks ). Kauguru Bibliotēkā
apmeklētāju skaits ir pieaudzis, savukārt Slokas bibliotēkā, Asaru bibliotēkā un Ķemeru
bibliotēkā ir bijis neliels kritums. Vislielākais apmeklētāju skaita kritums bijis Jūrmalas
Centrālajā bibliotēkā.
                                                  34
                     Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
         90 000

         80 000                            Jūrmalas Centrālā
                                        bibliotēka
         70 000
                                        Asaru Bibliotēka
         60 000
                                        Slokas Bibliotēka
         50 000
    Skaits
         40 000                            Ķemeru Bibliotēka

         30 000
                                        Bulduru Bibliotēka
         20 000
                                        Kaurguru Bibliotēka
         10 000

              0                          Dubultu Bērnu bibliotēka
                 2002    2004      2006
                      GadsGrafiks 7 Apmeklētāju skaits Jūrmalas bibliotēkās 2002., 2004. un 2006. gadā
Avots: Jūrmalas Bibliotēku apvienība

     Strauji lejupejošu tendenci uzrāda arī statistika par bibliotēku lietotāju
skaitu – kopš 2002.gada tas ir krities vairāk kā trīs reizes. 2002.gadā kopējais
lietotāju skaits Jūrmalas bibliotēkās bija 18 273, 2004.gadā – 14 648, bet 2006.gadā –
5 838 lietotāji. Analizējot šos datus pa bibliotēkām atsevišķi, var secināt, ka lietotāju skaits
krities visās bibliotēkās, bet visstraujāk tas noticis Bulduru bibliotēkā un Jūrmalas
Centrālajā bibliotēkā (skatiet Grafiks ). Kā galvenais iemesls šādai tendencei ir jāmin
vispārējā moderno tehnoloģiju, t.sk., interneta un elektroniski komunikāciju līdzekļu,
attīstība, kas būtiski samazina iedzīvotāju nepieciešamību apmeklēt bibliotēkas ar mērķi
iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem un literārajiem darbiem.


             3650                        Jūrmalas Centrālā
                                       bibliotēka
             3150                        Asaru Bibliotēka

             2650
                                       Slokas Bibliotēka
         Skaits
             2150
                                       Ķemeru Bibliotēka
             1650
                                       Bulduru Bibliotēka
             1150

              650                        Kaurguru Bibliotēka

              150                        Dubultu Bērnu bibliotēka
                 2002    2004      2006
                       GadsGrafiks 8 Lietotāju skaits Jūrmalas bibliotēkās 2002., 2004. un 2006. gadā
Avots: Jūrmalas Bibliotēku apvienība

                                                     35
                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


     Jūrmalas bibliotēku statistika par pieprasītās informācijas izsniegšanas
skaitu ir saglabājusies gandrīz nemainīga. 2002.gadā pieprasītās informācijas skaits
bija 856 364, 2004.gadā – 849 783, bet 2006.gadā – 841 001. Vislielākās izmaiņas
pieprasītās informācijas skaita ziņā bija vērojamas Kauguru bibliotēkā, kur tas no
2002.gada līdz 2004.gadam pieauga par 100 000 pieprasījumiem, savukārt lielākais
pieprasītās informācijas skaita kritums bija Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un Bulduru
bibliotēkā, kas ir likumsakarīgs rādītājs, ņemot vērā straujo lietotāju skaita kritumu.

         400 000


         350 000                        Jūrmalas Centrālā
                                    bibliotēka
         300 000                        Asaru Bibliotēka

         250 000
                                    Slokas Bibliotēka
     Skaits
         200 000
                                    Ķemeru Bibliotēka
         150 000

                                    Bulduru Bibliotēka
         100 000


          50 000                        Kaurguru Bibliotēka


            0                        Dubultu Bērnu bibliotēka
              2002    2004      2006
                    GadsGrafiks 9 Informācijas pieprasījumu skaits Jūrmalas bibliotēkās 2002., 2004. un 2006. gadā
Avots: Jūrmalas Bibliotēku apvienība


     Bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju lejupslīdes tendences vērojamas arī
Latvijā kopumā. 2002.gadā Latvijā bija 613 000 lasītāji, 2004.gadā – 523 000, bet
2006.gadā – 463 000. Arī Liepājā laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam apmeklētāju
skaits saglabājies stabils, taču lasītāju skaits krities trīskārtīgi.

     Bibliotēku infrastruktūras un materiāltehniskā bāze ir dažāda – Jūrmalas
Centrālajai bibliotēkai nepieciešama jauna ēka, Asaru un Bulduru bibliotēkām
nepieciešama ēku un iekštelpu renovācija. Iecerēts, ka sakarā ar jaunās bibliotēkas ēkas
celtniecību Pils ielā 1 Dubultu bērnu bibliotēka tiks izvietota vienā ēkā ar Centrālo
bibliotēku. Ķemeru bibliotēka 2002.gadā tika pārcelta uz jaunām renovētām telpām.
2003.gadā uz jaunām rekonstruētām telpām tika pārcelta Kauguru bibliotēka. Slokas
bibliotēkas otrā stāva rekonstrukcija tika veikta 2007.gadā.
                                                  36
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Lai uzlabotu bibliotēku kā izglītojošas un informējosas iestādes darbu un
piesaistītu tām iedzīvotājus, pašvaldība kopš 2009.gada rīko konkursu „Labākā Jūrmalas
bibliotēka un bibliotekārs”.

    Pakāpeniski pieaug bibliotēku īstenoto projektu skaits. 2002.gadā Jūrmalas
bibliotēkas īstenoja četrus nozīmīgus projektus: „Jūrmalas bibliotēku tīkla informacionālie
pakalpojumi sabiedrības integrācijai”, „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām”, „Bērnu žūrija” un Sorosa fonda Atvērtās sabiedrības institūta
Krievijas Federācijas pārstāvniecības megaprojekts „Puškina bibliotēka”. Savukārt
2004.un 2006.gadā īstenoto projektu skaits pieauga līdz sešiem. 2004.gadā tika īstenoti
tādi projekti kā „Jūrmalai 45. Pilsētas vizītkarte - Dzintaru koncertzāle”, „NAIS
bibliotēkām”, „Interneta pieejas punktu izveide Dubultu bērnu bibliotēkā un Asaru
bibliotēkas bērnu nodaļā”, „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām”, „Bērnu žūrija”, „Saklausīt kurmja dungošanu” un „Solis pretim”, bet
2006.gadā – „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”, „Bērnu
žūrija”, „Ķirzaciņa aicina”, „Soli tālāk”, „Lasītprieks - 2” un „Atnāc ar prieku”. Šādu
projektu īstenošana ir uzskatāma par nozīmīgu veidu kā sekmēt lielāku pilsētas
iedzīvotāju un tās viesu interesi par bibliotēku darbību un to piedāvātajām iespējām.

    2008. gadā tika realizēts Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda
līdzfinansēts publisko bibliotēku attīstības projekts, kas nodrošināja informācijas
tehnoloģiju un interneta bezmaksas pieslēgumu visām publiskajām bibliotēkām, bezvadu
interneta tīkla ierīkošanu un interneta pieslēgumu ātrumu uzlabošanu. Jūrmalas bibliotēku
apvienības bibliotēkas šī projekta ietvaros tika aprīkotas ar 41 jaunu datortehniku un 10
multifunkcionālām iekārtām. Papildus Centrālajā bibliotēkā tika ierīkota speciāla
datorizēta iekārta cilvēkiem ar redzes problēmām.AMATIERMĀKSLA
    Amatiermākslas attīstībā Jūrmalā tāpat kā citviet Latvijā nozīmīgāko lomu
ieņem kultūras nami. Jūrmalā darbojas trīs kultūras nami – Majoru Kultūras nams,
Bulduru Kultūras nams un Kauguru Kultūras nams. Liepājā amatiermākslas dzīve norit
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā, bet Jelgavā – Jelgavas Kultūras centrā.

    Bulduru kultūras nama prioritāte ir tautas mākslas saglabāšana un attīstība, kā
arī profesionālās mākslas popularizēšana. To apliecina kultūras namā darbojošies
kolektīvi:


                                                37
                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


          Aušanas studija (8 dalībnieki);
          Bērnu mākslas studija (12 dalībnieki);
          Folkloras ansamblis „Mare” (14 dalībnieki);
          Klavierspēles pulciņš (9 dalībnieki);
          Rokdarbu klubiņš (11 dalībnieki).

    Kultūras namā darbojas arī Latvijas Mākslinieku savienības Jūrmalas nodaļa un
biedrība Latvija – Somija. Ik gadu kultūras nams organizē gan Somijas kultūras dienas
Jūrmalā, gan starptautiskus mākslas forumus un akcijas. Bulduru Kultūras nams aktīvi
piesaista dažādu fondu un projektu konkursu līdzekļus.

    Majoru kultūras nama prioritāte ir mūzikas daudzveidības popularizēšana,
muzikālu pasākumu organizēšana (darbojas mūzikas klubs), kā arī mākslas aktivitāšu
organizēšana. Kultūras namā darbojas:

          Deju studija (30 dalībnieki);
          Bērnu baleta studija (18 dalībnieki);
          Jauniešu deju kolektīvs „Zālīte” (22 dalībnieki);
          Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Tapa” (20 dalībnieki);
          Bērnu tautas deju kolektīvs „Zītariņš” (24 dalībnieki);
          Bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne” (9 dalībnieki);
          Karaoke pulciņš (10 dalībnieki);
          Senioru deju kopa „Ābelīte” (14 dalībnieki);
          Jauktais koris „Vaivari” (32 dalībnieki);
          Senioru sieviešu koris „Priede” (17 dalībnieki).

    Tā kā Majoru kultūras nams atrodas pilsētas centrā - Jomas ielā,- vasaras sezonā
tajā un Horna dārzā notiek aktīva kultūras dzīve. Šis ir vienīgais kultūras nams, kurā tiek
rādīts kino.

    Kauguru kultūras nama prioritāte ir tradicionālās kultūras saglabāšana un
popularizēšana, kā arī kultūrizglītojošu pasākumu organizēšana Kauguru rajona
iedzīvotājiem, kur dzīvo gandrīz puse no visiem Jūrmalas iedzīvotājiem. Kultūras namā
darbojas:

          Vokālā studija „Dimantiņi” (12 dalībnieki);

          Deju grupa „Paradokss” (16 dalībnieki);


                                                 38
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


        Bērnu tautisko deju kolektīvs (70 dalībnieki);

        Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēlreiz” (40 dalībnieki);

        Jauniešu tautisko deju kolektīvs (14 dalībnieki);

        Sieviešu vokālais ansamblis „Kaija” (10 dalībnieki);

        Latviešu tradīciju kopa „Skantce” (10 dalībnieki);

        Eiropas deju kolektīvs „Vējš ābeļziedos” (19 dalībnieki);

        Jauktais koris „Spārnos” (28 dalībnieki);

        Jauktais koris „Lira” (30 dalībnieki);

        Pūtēju orķestris „Jūrmala” (40 dalībnieki);

        Kapela (3 dalībnieki);

        Klavierspēles studija „Vēstījums” (10 dalībnieki).

    Kultūras nams organizē vērienīgus masu svētkus, festivālus un nacionāli
patriotiskus pasākumus, piemēram, Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltītu
pasākumu nepatiesi represētajiem, pasākumu skolēniem „Augsim Latvijai!”, Lāčplēša
dienai veltītu pasākumu, kā arī latviešu tradīciju svētku svinēšanu.

    Ņemot vērā aktīvo Kauguru Kultūras nama darbību, tam trūkst nodarbību
telpas. Kultūras namā ir tikai divas telpas, kurās var darboties kolektīvi, tādēļ iespēju
robežās atsevišķiem kolektīviem nodarbības notiek citās pašvaldības iestādēs.

    Kultūras namos tiek regulāri organizēti dažādi pasākumi. 2006.gadā
Kauguru Kultūras namā notika 211 pasākumi, Bulduru Kultūras namā – 131 pasākums,
bet Majoru Kultūras namā – 128 pasākumi.

    Amatiermākslas pasākumi notiek arī citās pilsētas kultūras iestādēs, t.sk., Dzintaru
koncertzālē, piemēram, 2008.gadā - Jūrmalas skolēnu lielkoncerts, Deju svētku ieskaņas
koncerts, vides mākslas akcija „Mūzika krāsās”.

    Amatieru kolektīvi regulāri piedalās svinībās pilsētas teritorijā, kas saistītas ar
Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku sagaidīšanu, kā arī citos pasākumos. Kā ievērojamākos
pasākumus var minēt:

      Starptautiskais Jūras dziesmu festivāls, kurā piedalās kori no Latvijas un
      ārvalstīm un kura repertuārā iekļautas dziesmas par jūras tēmu;

                                                39
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


      Jūrmalas Brīvdabas muzeja pasākums ar sadziedāšanos un sadancošanos un
      zvejniecības tradīciju izzināšanu;

      Neformālais pianistu alternatīvais festivāls, kurā piedalās bērni un jaunieši,
      tostarp, arī ar īpašām vajadzībām, kuri apgūst klavierspēli pašmācības ceļā.

    Kopumā pilsētā ir vērojama aktīva amatiermākslas kopu darbība un attīstība, kā
arī pasākumu organizēšana, kuru tālāk sekmētu esošo nodarbību un pasākumu telpu
materiāltehniskā labiekārtošana un renovācija.KULTŪRAS INDUSTRIJAS
Grāmatniecība
    Jūrmalā nedarbojas neviena izdevniecība vai tipogrāfijā. Liepājā darbojas
divas tipogrāfijas – Liepājas Tipogrāfija un Jelgavas Tipogrāfijas Liepājas filiāle, – bet
Jelgavā darbojas viena tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, kas ir viena no vadošajām Latvijas
reklāmas un informatīvo materiālu tipogrāfijām. Taču lielākā daļa izdevniecību un
tipogrāfiju atrodas Rīgā.

    Jūrmalā ir četras grāmatnīcas:

      „Janus”

      Jāņa Rozes grāmatnīca

      „Leida”

      „Mistērija B”

    Jūrmalā šobrīd nenotiek specializēti, ar grāmatām un grāmatniecību
saistīti svētki, kā tas ir Rīgā, Jelgavā un Liepājā. To ietvaros bibliotēkas saņem jaunās
grāmatas, kā arī tiek organizēti dažādi pasākumi plašākai auditorijai, piemēram, semināri
un citi informatīvi pasākumi.


Mūzikas ierakstu studijas

    Jūrmalā nav nevienas mūzikas ierakstu studijas. Gan Liepājā, gan Jelgavā
atrodas pa vienai mūzikas ierakstu studijai – „Liepatons” un „Lai skan”. Savukārt Rīgā
darbojas vairāk kā desmit mūzikas ierakstu studijas.
                                                 40
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


Kinomāksla
    Jūrmalā ir divi kinoteātri, kas atrodas Kauguru Kultūras namā un Majoru
Kultūras namā. Arī Liepājā ir divi kinoteātri, bet Jelgavā šobrīd kinoteātru nav.

    Majoru Kultūras namā izrādīto filmu skaits laika posmā no 2002. līdz
2004.gadam pieauga no 85 līdz 95 filmām, bet 2006.gadā šis rādītājs noslīdēja līdz
59. Arī Kauguru Kultūras namā izrādīto filmu skaits no 2002. līdz 2006.gadam
pakāpeniski samazinājās no 48 filmām 2002.gadā, līdz 46 filmām 2004.gadā un 20
filmām 2006.gadā. Vēl izteiktāka lejupslīde vērojama filmu seansu statistikā - 2002.gadā
Kauguru Kultūras namā notika 8 026 filmu seansi, bet 2004. un 2006.gadā attiecīgi 2 262
un 2 344 seansi.

    Latvijā kopumā izrādīto filmu skaits pieaug – 2002.gadā pavisam tika
izrādītas 231 pilnmetrāžas kinofilmas, 2004.gadā – 256, bet 2006.gadā – 253. Līdzīga
tendence vērojama attiecībā uz kinoseansu apmeklētāju skaitu, kas kopš 2002. līdz
2006.gadam ir pieaudzis no 1 071 000 līdz 2 122 000 apmeklētājiem, lai gan kinoteātru
skaits šajā laika posmā ir samazinājies no 33 līdz 15.

    Pilsētā atrodas kinostudija SIA „Cinevilla”, kuras telpās tiek organizēti dažādi
kultūras pasākumi, t.sk., koncerti. Kinostudijai pieder arī Latvijā plaši pazīstamā
kinopilsētiņa „Cinvilla”, kurā tika uzņemta filmas „Rīgas sargi” un „Rūdolfa mantojums”.


Elektroniskie un drukātie masu informācijas līdzekļi
    Jūrmalā iznāk divi drukātie masu izdevumi – „Jūrmalas Ziņas” un
„Jūrmalas Nedēļa”. Abi laikraksti iznāk gan krievu, gan latviešu valodā. „Jūrmalas
Ziņu” tirāža kopš 2002.gada ir pastāvīgi pieaugusi – 2002.gadā tā bija 8 000 latviešu
valodā un 3 000 krievu valodā, 2004.gadā – attiecīgi 10 000 un 5 000, bet 2006.gadā –
attiecīgi 12 000 un 5 000. „Jūrmalas Nedēļas” tirāža 2006. gadā bija 6 000 (kopā latviešu
un krievu valodā).

    Kopš 2007.gada maija darbojas Jūrmalas TV – Ģimenes televīzija, kas raida
darba dienās no plkst. 17.00 līdz 21.30/22.00 un brīvdienās no plkst.8.00 līdz
22.00/23.00. Liepājā darbojas reģionālā televīzija „Dzintare”, kas ir viena no vecākajām
reģionālajām televīzijām Latvijā. Jelgavā vietējās televīzijas nav.

    Jūrmalā visu diennakti latviešu un krievu valodā raida radio Jūrmala
(99.0MHz). Arī Jelgavā un Liepājā ir vietējie radio, kas raida visu diennakti. Turklāt
Liepājā atrodas arī „Radio SWH” Liepājas studija.

                                                 41
               Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


    Jūrmalā ir viens ziņu portāls - www.jurmala.lv. Tas ir Jūrmalas pilsētas domes
portāls, kurā ir pieejama informācija par pašvaldību un pašvaldības iestādēm, kā arī
dažāda pilsētas iedzīvotājiem un viesiem noderīga informācija. Informāciju par pilsētu un
tās notikumiem sniedz arī mājas lapas www.jurmalasnedela.lv un www.jurmalnieki.lv.

    Līdzīgi portāli ir arī citās pilsētās, piemēram, Liepājā – www.liepaja.lv un
www.liepajniekiem.lv, Jelgavā – www.jelgava.lv un Rīgā – www.riga.lv un www.rigai.lv.
Salīdzinoši ar tiem Jūrmalas pilsētas portāls ir jāveido dinamiskāks un atvērtāks pilsētas
iedzīvotājiem un tās viesiem, nodrošinot viņus ar visu svarīgāko un aktuālāko
informāciju.
                                                42
                             Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


GRAFIKU UN TABULU SARAKSTS
GRAFIKS 1 JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES FINANSĒJUMS KULTŪRAS IESTĀŽU UZTURĒŠANAI UN
  PROJEKTIEM, ...........................................................................................................................17
GRAFIKS 2 TEĀTRA APMEKLĒTĀJU SKAITS JŪRMALĀ 2002., 2004. UN 2006. GADĀ. ..................................... 22
GRAFIKS 3 JŪRMALAS TEĀTRA IZRĀDĪTO IZRĀŽU SKAITS 2002. 2004. UN 2006. GADĀ ............................... 22
GRAFIKS 4 APMEKLĒTĀJU SKAITS (TŪKSTOŠOS) UN KONCERTDIENU SKAITS JŪRMALAS
  DZINTARU KONCERTZĀLĒ NO 2002. LĪDZ 2006. GADAM ....................................................................... 25
GRAFIKS 5 APMEKLĒTĀJU SKAITS JŪRMALAS DZINTARU KONCERTZĀLĒ 2006. GADĀ.............................. 25
GRAFIKS 6 APMEKLĒTĀJU SKAITS JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ UN TĀ FILIĀLĒS NO 2000. LĪDZ
  2006. GADAM ....................................................................................................................................................... 31
GRAFIKS 7 APMEKLĒTĀJU SKAITS JŪRMALAS BIBLIOTĒKĀS 2002., 2004. UN 2006. GADĀ .......................... 35
GRAFIKS 8 LIETOTĀJU SKAITS JŪRMALAS BIBLIOTĒKĀS 2002., 2004. UN 2006. GADĀ ................................ 35
GRAFIKS 9 INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU SKAITS JŪRMALAS BIBLIOTĒKĀS 2002., 2004. UN
  2006. GADĀ........................................................................................................................................................... 36

TABULA 1 JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES FINANSĒJUMS KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS
  ATJAUNOŠANAI UN MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZTURĒŠANAI, 2000 – 2007. GADS................16
TABULA 2 CITU FINANŠU AVOTU IEGULDĪJUMS KULTŪRAS NOZARĒ 2002.– 2007.GADS .....................18
                                                                                    43
                                                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
SVID ANALĪZE
                Stiprās puses            Vājās puses              Iespējas               Draudi
Kopumā par      -  Finansējuma ikgadējs      -  Kultūras norišu sezonalitāte  -  Esošo kultūras objektu      -  Rīgas pilsētas kā valsts
kultūrvides nozari    pieaugums kultūras       -  Neatbilstoša kultūras norišu    infrastruktūras pilnveide un     kultūras centra tuvums, kas
             infrastruktūrai un pasākumu     infrastruktūra pasākumu       attīstība               aizvilina kultūras pasākumu
             organizēšana            organizēšanai ziemas periodā  -  Īpaši kultūras norisēm        apmeklētājus
           -  Daudzveidīgu kultūras      -  Kultūras objektu neatbilstošā    paredzētu jaunu kultūras     -  Jaunieši interešu izglītības
             iestāžu un norišu, t.sk.,      infrastruktūra atbilstoši      centru būvniecība           nolūkā aizplūst uz Rīgu
             starptautiska mēroga,        savam profilam un personām   -  Kultūras pasākumu         -  Cilvēkresursu trūkums
             pieejamība             ar kustību traucējumiem       pieejamības sekmēšana visā      kultūras nozarē
           -  Plašs kultūras pasākumu     -  Nepietiekoša privātā sektora    pilsētas teritorijā        -  Finansējuma samazinājums
             piedāvājums dažādām         un mecenātisma izmantošana   -  Sadarbības stiprināšana starp     kultūras politikai nacionālā
             interešu un vecuma grupām      kultūras pasākumu          visām kultūrvides attīstībā      un pašvaldības līmenī
             vasaras sezonā           organizēšanai un          iesaistītajām pusēm -       -  Kultūrvēsturiskā mantojuma
           -  Izveidojušās kultūras        kultūrvēsturiskās vides       pašvaldības struktūrvienībām,     centra izveidošana
             tradīcijas, piemēram, Smilšu    sakārtošanai            iestādēm, uzņēmējiem un
             skulptūru festivāls, Jomas   -  Kadru trūkums, it īpaši       iedzīvotājiem
             ielas svētki            pilsētas teātrī un muzejos   -  Augsti kvalificētu kultūras
           -  Ik gadu pieaugošs kultūras   -  Nepietiekama kultūras        speciālistu piesaiste un
             pasākumu un to apmeklētāju     pasākumu publicitāte        motivēšana darbam pilsētā
             skaits                               -  Jūrmalas nišas/tēla
                             -  Nepietiekamas iespējas
           -  Pašvaldības aktīvā līdzdalība    jauniešu interešu izglītībai    noteikšana un popularizēšana
             kultūras jomas projektu                         starptautiskā un Latvijas
             attīstībai           -  Pilsētas vietējo iedzīvotāju    kultūras dzīvē
                               zemā maksātspēja
           -  Pilsēta kā daudzu radošās                      -  Kultūras pasākumu
             inteliģences pārstāvju dzīves  -  Kultūras iestādes neiesaistās    marketings vietējā, valsts un
             un atpūtas vieta          ES finanšu līdzekļu piesaistē    starptautiskā mērogā
           -  Regulāra kultūras projektu                     -  Kultūras nozares speciālistu
                                                                                 44
                                                 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam             jaunrades ideju konkursa                         kapacitātes pilnveidošana
             organizēšana                             -  Kultūras norišu un projektu
           -  Rīgas tuvums pasākumu                          finanšu avotu dažādošana
             organizēšanai, t.sk.,                        -  Moderno tehnoloģiju, t.sk.,
             dalībnieku un skatītāju                         interneta, izmantošana
             piesaistes iespējas                           kultūras pasākumu un vērtību
                                                 pieejamības sekmēšanā.
1. Kultūrvēsturisk  -  Otra bagātākā pilsēta      -  Kultūrvēsturisko objektu    -  Atjaunot un popularizēt      -  Nepietiekami attīstīta
  ais mantojums     kultūrvēsturiskā mantojuma      īpašnieku un iedzīvotāju      pilsētas kā vēsturisku kūrortu    kultūrvēsturisko objektu
             jomā pēc Rīgas ar lielu       nepietiekama izpratne par      un veselības atjaunošanas       atbalsta infrastruktūra
             unikālu koka ēku skaitu       kultūrvēsturisko objektu      vietu, t.sk., Ķemeru kā        (stāvvietas; norādes; orientieri
           -  Apzināta informācija par       aizsardzības jautājumiem      vēsturiskas kūrvietas         u.c.)
             Jūrmalas pilsētbūvniecības    -  Kultūrvēsturisko objektu      atdzimšana            -  Kultūrvēsturisko objektu
             kultūras pieminekļiem        īpašnieku finanšu līdzekļu   -  Noteikt, integrēt un izcelt      atkarība no ekonomiskajām
           -  Brīvdabas muzeja atrašanās      trūkums ēku rekonstrukcijai     kultūras mantojuma vērtības      interesēm
             pilsētā un zvejniecības     -  Kultūrvēsturisko pieminekļu     plānojot un īstenojot pilsētas
             kultūrvēsturiskā mantojuma      skaita ikgadēja samazināšanās    mārketinga aktivitātes
             un tradīciju popularizēšana                     -  Saglabāt un popularizēt
           -  Augsta valsts nozīmes                          savdabīgās pilsētas kultūras
             kultūrvēsturisko pieminekļu                       vērtības
             īpatsvars                              -  Kultūrvēsturiskā mantojuma
           -  Izstrādāti pilsētas vēsturiskā                      digitalizācija un informācijas
             centra apskates maršruti                         pieejamība Internetā
                                               -  Kultūrvēsturiskā mantojuma
                                                 centra izveidošana
                                               -  Kultūrvēsturiskā mantojuma
                                                 renovācija
2. Skatuves     -  Pilsētā darbojas amatieru    -  Nekonkurētspējīgs teātra    -  Teātra repertuāra pilnveide ar  -  Rīgas pilsētas kā valsts
  māksla. Teātru    teātris ar savām telpām       darbinieku atalgojums        augstvērtīgām izrādēm un       kultūras centra un
  darbība      -  Teātrī strādā profesionāli    -  Profesionālu speciālistu, it    jaunu darbības formu         profesionālo teātru tuvums
                                                                                  45
                                                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam             režisori               īpaši, režisoru, trūkums       ieviešana
           -  Kvalitatīvas izrādes, kuras    -  Telpu trūkums          -  Viesizrāžu sistēmas attīstība
             apmeklē pilsētas un ārpilsētas    mēģinājumiem, dekorācijām      organizējot gan Latvijas, gan
             skatītāji               un darbnīcām             citu valsts amatieru un
           -  Teātra sasniegumi Latvijas    -  Mazs skatītāju vietu skaits     profesionālo teātru
             amatieru teātru skatēs un       zālē, ierobežojot citu teātru    viesizrādes
             konkursos               viesizrādes           -  Starptautisku teātru festivālu
           -  Darbojas bērnu un jauniešu                         organizēšana pilsētā
             teātra grupa, leļļu teātra                       -  Teātra materiāltehniskā
             studija                                  aprīkojuma modernizācija
3. Izpildītāj    -  Jūrmala kā viens no Latvijas   -  Piemērotu telpu trūkums     -  Slēgta tipa koncertzāles     -  Jaunu koncertzāļu būve
  mākslas        mūzikas un kultūras centriem     atskaņotājmākslas          būvniecība, mazinot kultūras     Liepājā, Ventspilī un Rīgā,
  pasākumi un      vasarā                pasākumiem ziemas periodā      pasākumu sezonalitāti         kas var mazināt Jūrmalas kā
  infrastruk-tūra  -  Pilsētā atrodas          -  Atsevišķu pilsētas        -  Augstvērtīgu un            koncertu norises vietas
             viskvalitatīvākā atklātā       koncertzāļu neapmierinošais     daudzveidīgu pasākumu         popularitāti
             koncertzāle Baltijas valstīs     tehniskais stāvoklis         organizēšana pilsētas       -  Liela mēroga pasākumu
           -  Pilsētā notiek vairāki populāri  -  Pilsētai nav sava profesionālā    teritorijā visa gada garumā      organizēšanai vasaras sezonā
             un starptautiski atpazīstami     orķestra             -  Sadarbības veicināšana starp     citās Latvijas lielajās pilsētās
             pasākumi                                  koncertu organizatoriem un      (Rīga, Ventspils, Liepāja)
           -  Pastāvīgi pieaug Dzintaru                         skolām pasākumu norišu
             koncertzāles apmeklētāju un                        vietu nodrošināšanai
             koncertdienu skaits                          -  Sabiedrības, t.sk., jauniešu,
           -  Pilsētas iedzīvotājiem un                         izpratnes un atbalsta celšana
             viesiem ir pieejami                            akadēmiskās mūzikas
             daudzveidīgi un augstvērtīgi                        pasākumiem pilsētā
             atskaņotājmākslas pasākumi                       -  Informācijas izplatīšana par
                                                  atskaņotājmākslas                                                                                   46
                                                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam          -  Veiksmīga sadarbība ar                           pasākumiem pilsētā
            pilsētas dievnamiem, kuros                       -  Starptautisku mūzikas
            tiek rīkoti klasiskās mūzikas                        pasākumu organizēšana
            koncerti                                  pilsētā, t.sk., sadarbojoties ar
          -  Pieaug privātuzņēmēju                            starptautisku pasākumu
            aktivitātes kultūras un                           organizētājiem Rīgā
            izklaides pasākumu
            producēšanā
          -  Norisinās Latvijā vienīgais
            jauniešu rokmūzikas festivāls,
            kurā darbojas profesionāla
            žūrija

4. Vizuālā māksla  -  Pilsētā ir četras mākslas     -  Trūkst informācijas un      -  Aktīvāka populāru pilsētā     -  Profesionālo mākslinieku
            galerijas ar apmierinošu       vizuālās reklāmas par         dzīvojošu un strādājošu        intereses zudums par savu
            infrastruktūru un           izstādēm un vizuālās mākslas     mākslinieku iesaiste vizuālās     darbu izstādīšanu pilsētā
            materiāltehnisko           norisēm pilsētā            mākslas kultūras norisēs
            nodrošinājumu           -  Pieaugušajiem trūkst         pilsētā
          -  Mākslas galerijās regulāri tiek    mūžizglītības iespēju radošo   -  Vizuālās un tēlotājmākslas
            rīkotas izstādes           industriju/vizuālās mākslas      popularizēšana un
          -  Mākslas galerijām ir         jomā                 komercializācijas veicināšana
            izveidojusies laba sadarbība   -  Stihiska brīvās dabas mākslas   -  Jaunu māksliniecisko studiju
            ar pilsētas māksliniekiem,      objektu izvietošana pilsētā      veidošana
            kuru darbi tiek regulāri     -  Pilsētas svētku noformējums    -  Vizuālās mākslas pasākumu
            izstādīti               koncentrējas centrā          dažādošana un objektu
          -  Pilsētā darbojas mākslas     -  Nav attīstītas iespējas mākslas    izvietošana pilsētas teritorijā
            skola, kas sniedz kvalitatīvu     darbu tirdzniecībai        -  Vizuālās mākslas pasākumu
            mākslas izglītību, kā arī                          mārketinga/informācijas
            līdzdarbojas pilsētas svētku                        pieejamības apmeklētājiem
            noformēšanā                                 veicināšana
                                                                                   47
                                               Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam         -  Pilsētā darbojas Jūrmalas
           amatniecības biedrība
         -  Attīstās prakse mākslas darbu
           izvietošanai brīvā dabā

5. Muzeji    -  Liels muzeju skaits       -  Neapmierinošs muzeju      -  Muzeju infrastruktūras      -  Muzeju speciālistu aizplūšana
         -  Muzeji orientācija uz pilsētas    infrastruktūras un tehniskais    labiekārtošana            uz citām darba vietām
           vēsturisko vērtību          nodrošinājums, t.sk.,      -  Diferencētu piedāvājumu      -  Muzeju apkārtnes degradācija
           saglabāšanu un            pašreklāma             izstrāde muzeja apmeklētāju      nesakārtotās infrastruktūras
           popularizēšanu, kā arī      -  Darbinieku trūkums tūrisma     vajadzībām              dēļ (autostāvvietas, norādes
           pasākumu organizēšanu        sezonā             -  Sadarbība ar citiem tūrisma      u.c.)
         -  Pieaugoša muzeju         -  Nekonkurētspējīgs muzeja      produktu sniedzējiem
           popularitāte vietējo un       darbinieku atalgojums        informācijas izplatīšanā par
           ārvalstu tūristu vidū                          muzejiem
         -  Pastāvīgs izstāžu un                         -  Informatīvu materiālu
           pasākumu skaita pieaugums                        izstrāde par Jūrmalas
                                               muzejiem
                                             -  Moderno tehnoloģiju
                                               izmantošana un ekspozīcijas
                                               popularizēšanas veidu
                                               dažādošana
6. Bibliotēkas  -  Visaptverošs bibliotēku tīkls  -  Bibliotēku lietotāju,      -  Bibliotēku infrastruktūras    -  Speciālistu un darbinieku
         -  Visās bibliotēkās pieejams      apmeklētāju un pieprasītās     pilnveide               aizplūšana uz labāk
           Internets un mūsdienīga       informācijas skaita       -  Norāžu izvietošana pilsētā      apmaksātām darba vietām
           datortehnika             samazināšanās            par bibliotēku atrašanās vietu  -  Interneta attīstības rezultātā
         -  Pilsētas bibliotēkas iekļaujas  -  Atsevišķu bibliotēku telpu   -  Bibliotēku krājumu          samazinās bibliotēku lietotāju
           Valsts vienotajā bibliotēku     neatbilstība darba profilam     papildināšana ar jauniem un      un apmeklētāju skaits
           sistēmā                                 aktuāliem izdevumiem       -  Bibliotēku skaita
         -  Bibliotēkas aktīvi sadarbojas                    -  Jaunu pakalpojumu           samazināšanās
           ar citām pilsētas kultūras un                      attīstīšana bibliotēku                                                                                48
                                                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam            izglītības iestādēm                           apmeklētājiem
          -  Pieaug pašvaldības                         -  Informācijas apkopošana par
            finansējums bibliotēku                         bibliotēku lietotāju un
            krājumu papildināšanai                         apmeklētāju vajadzībām
          -  Bibliotēkas aktīvi līdzdarbojas                   -  Grāmatu lasīšanas
            valsts mēroga sadarbības                        popularizēšana ārpus
            projektos                                bibliotēkām
          -  Regulāri semināri bibliotēku
            darbinieku kvalifikācijas
            paaugstināšanai

7. Amatiermāksla  -  Amatiermākslas orientācija    -  Nodarbību telpu trūkums    -  Pilsētas kultūras namu telpu   - Galvaspilsētas tuvums un
            uz tautas mākslas           amatiermākslas kolektīviem    rekonstrukcija un materiāli    plašāks amatiermākslas kolektīvu
            saglabāšanu un          -  Nepietiekams amatiermākslas    tehniskās bāzes pilnveide     piedāvājums
            popularizēšanu            kolektīvu skaits
          -  Kultūras nami iesaistīšanās
            starptautisku kultūras un
            mākslas pasākumu
            organizēšanā
          -  Pieaugošs amatiermākslas
            kolektīvu skaits pilsētas
                                                                                49
                                                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam8. Kultūras     -  Apmierinošs nodrošinājums    -  Samazinās izrādīto kinofilmu  -  Kino repertuāra pielāgošana    -  Kvalitatīvu kinoteātru un
   industrijas:    ar grāmatnīcām           skaits               skatītāju interesēm          plašāka repertuāra pieejamība
8.1.Grāmatniecība  -  Pilsētā darbojas divi      -  Samazinās kinoteātru      -  Filmu izrādīšanas           Rīgā
8.2.Kinomāksla      kinoteātri             apmeklētāju skaits         inženiertehniskā
8.3. Prese,     -  Plašs informatīvo līdzekļu   -  Slēgts ziņu portāls        nodrošinājuma uzlabošana
elektroniskie masu    klāsts - divi vietējie preses    www.jurmalai.lv        -  Filmu reklāmas un
saziņas līdzekļi     izdevumi latviešu un krievu                      publicitātes veicināšana
             valodā, ziņu portāls, vietējā                   -  TV un radiostacijas saturiskā
             TV un radiostacija                           un tehniskā pilnveidošanās
                                                                                 50
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamVĪZIJA
    Jūrmala – starptautiski pazīstams kūrorts, ar daudzveidīgu un augstvērtīgu
kultūras dzīvi, bagātu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas veido pievilcīgu dzīves,
darba un atpūtas vidi pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem.
                                                51
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


PRIORITĀTES
    Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam izvirza šādas
attīstības prioritātes:

   Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana nacionālā un
    starptautiskā mērogā.

   Kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras attīstība.

   Kvalitatīvu     un  daudzveidīgu    kultūras   norišu   organizēšana    un
    popularizēšana.

   Kultūras jomas speciālistu kapacitātes attīstība.
                                                 52
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


MĒRĶI UN UZDEVUMI
  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam izvirzītie mērķi ir
sekojoši:

  1. Pilsētas kā nozīmīga valsts kultūras centra popularitātes un atpazīstamības
    pieaugums nacionālā un starptautiskā mērogā.

  2. Kultūras pasākumu skaita pieaugums un vienmērīgs piedāvājums ārpus vasaras
    sezonas.

  3. Muzeju, bibliotēku, kultūrvēsturisko vietu apmeklētāju skaita pieaugums.

  4. Investīciju pieauguma dinamika publiskajā sektorā kultūras nozarē.

  5. Kultūras tūrisma produktu pieaugums.

    Izvirzītajiem mērķiem ir jābūt reāli sasniedzamiem un izmērāmiem. Tiem ir
jāizriet no noteiktajiem darbības uzdevumiem un to izpildes mērīšanai ir jānodrošina
statistikas indikatoru izvēle, apkopošana un uzraudzība.

    Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam prioritāšu un
mērķu sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi:

1. Pilsētas tēla kā daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras norišu, bagātas
  kultūrvides attīstīšana un popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā:

       1.1.   Jūrmalas pilsētas tēla pilnveidošana;

       1.2.   Pilsētas kā darba un atpūtas vietas māksliniekiem un radošo
            industriju pārstāvjiem popularizēšana;

       1.3.   Pilsētas kultūras norišu kā tūrisma produkta mārketinga pilnveide
            nacionālā un starptautiskā līmenī;

       1.4.   Interaktīvās interneta vides radīto iespēju izmantošana kultūrvides
            attīstībai..
                                                 53
              Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


2. Kultūrvides sakārtošana un kultūrvēsturisko objektu aizsardzības veicināšana:

      2.1.  Pilsētas  stratēģiskās  plānošanas   dokumentu    pilnveidošana
          kultūrvides sakārtošanas jomā.

      2.2.  Kultūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana;

      2.3.  Izglītojoša darba veikšana ar kultūrvēsturisko objektu īpašniekiem,
          apsaimniekotājiem un pilsētas iedzīvotājiem par kultūrvēsturisko
          objektu aizsardzības un rekonstrukcijas jautājumiem;

      2.4.  Finanšu    sistēmas  pilnveidošana   kultūrvēsturisko   objektu
          aizsardzībai.

3. Vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšana dažādās kultūras nozarēs:

      3.1.  Starpreģionālu, nacionālas un starptautiskas nozīmes projektu
          īstenošana;

      3.2.  Līdz šim notiekošo pasākumu pilnveidošana un jaunu kultūras
          pasākumu kvalitatīva organizēšana;

      3.3.  Sadarbības sekmēšana ar valsts un starptautiskām organizācijām
          un pašvaldībām par nacionālas nozīmes starptautisku kultūras
          pasākumu organizēšanu Jūrmalā.

4. Kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras sakārtošana, materiāltehniskā
  nodrošinājuma pilnveide un pieejamības veicināšana:

      4.1.  Esošo kultūras objektu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
          uzlabošana atbilstoši mūsdienu prasībām;

      4.2.  Jaunu, daudzfunkcionālu kultūras ēku būvniecība;

      4.3.  Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana;

      4.4.  Norāžu sistēmas pilnveidošana kultūrvides jomā;
                                              54
              Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


      4.5.   Kultūras iestāžu un pasākumu pieejamības veicināšana personām
           ar funkcionāliem traucējumiem.

5. Kultūras nozares cilvēkresursu attīstība - prasmju pilnveide:

      5.1.   Kultūras nozares speciālistu kvalifikācijas celšana;

      5.2.   Augsti kvalificētu kultūras speciālistu piesaiste darbam pilsētas
           kultūras iestādēs un projektu īstenošanai.

6. Pilsētas iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības sekmēšana par kultūrizglītību
  un kultūras norisēm:

      6.1.   Informācijas materiālu un izplatīšanas kanālu par kultūrizglītības
           iespējām un kultūras norisēm pilnveide;

      6.2.   Bērnu un jauniešu kultūras un jaunrades attīstības un radošās
           izcilības un līdzdalības sekmēšana visās iedzīvotāju vecuma
           grupās;

      6.3.   Radošo laboratoriju un simpoziju organizēšana ar iedzīvotāju
           līdzdalību;

      6.4.   Sadarbības veicināšana ar pilsētā dzīvojošajiem amatniekiem par
           pilsētai raksturīgo suvenīru un tautas mākslas priekšmetu izstrādi.
                                               55
                                                    Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
KULTŪRAS NOZARES ATTĪSTĪBAS RĪCĪBAS PROGRAMMA
N.P.K.    Uzdevums/apakšudevums                 Projekts            Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                           LVL

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

  1.     Kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras sakārtošana, materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveide un pieejamības veicināšana

  1.1.    Esošo kultūras objektu       PI.1.Aspazijas mājas materiāltehniskā 2009.-2016.       ~1 500 0001 Uzņēmēji            Jūrmalas pilsētas
         infrastruktūras un        stāvokļa uzlabošana                      (t.sk. ES                  dome, Kultūras
        materiāltehniskās bāzes                                      finansējums)                ministrija
           uzlabošana          PI.2.Jūrmalas muzeju telpu          2009.-2020.   ~700 000   Kultūras ministrija,      Jūrmalas pilsētas
                          rekonstrukcija un ekspozīcijas                       uzņēmēji            dome
                          pilnveidošana (t.sk., Jūrmalas
                          muzejam, Jūrmalas brīvdabas
                          muzejam u.c.)
                          PI.3.Pilsētas bibliotēku           2009.-2020.   ~500 000     Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                          rekonstrukcija un materiāltehniskās                       uzņēmēji          dome
                          bāzes pilnveidošana (Asaru un
                          Bulduru bibliotēkām)
                          PI.4.Telpu modernizēšana kultūras       2009.-2020.   ~500 000     Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                          namu un teātra darbības                             uzņēmēji.         dome
                          nodrošināšanai (Bulduru, Majoru,


1 Šeit un zemāk ir norādīta aptuvenā summa, kāda būtu vajadzīga projekta īstenošanai noteiktajā laika posmā. Finansējuma apjoms un termiņš var mainīties atkarībā no valsts
ekonomiskās situācijas un vietējās pašvaldības prioritātēm.
                                                                                    56
                                         Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums           Projekts         Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                LVL
                   Kauguru k/n)
                   PI.5. Mellužu brīvdabas estrādes    2012.-2016.   ~300 000   Uzņēmēji.           Jūrmalas pilsētas
                   rekonstrukcija un parka teritorijas           (t.sk. ES                  dome
                   labiekārtošana                     finansējums)
                   PI.6.Ikgadēja pludmales teritorijas   2009.-2020.   ~ 100 000  Uzņēmēji            Jūrmalas pilsētas
                   labiekārtošana, nosakot zonas                                    dome
                   izklaides pasākumu norisei.
 1.2.  Jaunu, daudzfunkcionālu   PI.7. Sabiedriskā kompleksa - Mūzikas  2010.-2015.   ~6 000 000 Kultūras ministrija,       Jūrmalas pilsētas
     kultūras ēku būvniecība   skolas, Mākslas skolas, bibliotēkas           (t.sk. ES  Finanšu ministrija,      dome
                   jaunbūve Pils ielā 1, Dubultos             finansējums) uzņēmēji

                   PI.8.Jūrmalas Motormuzeja ēkas     2010.-2015.   ~100 000     Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                   būvniecība un ekspozīcijas                        Satiksmes ministrija,   dome
                   pilnveidošana.                              uzņēmēji
                   PI.9.Kafejnīcas-lasītavas un piejūras  2012.-2015.   ~1 000 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                   brīvdabas kinoteātra izveide un                     uzņēmēji          dome
                   labiekārtošana.
                   PI.10.Kultūras nama būvniecība     2011.-2014.   ~2 200 000    Uzņēmēji          Jūrmalas pilsētas
                   Kauguros                                              dome
                   PI.11.Pāļu mola izbūve Rīgas jūras   2015.-2020.   ~15 000 000 Kultūras ministrija,      Jūrmalas pilsētas
                   līcī ar kafejnīcu, restorānu un             (t.sk. ES  uzņēmēji            dome
                   zemūdens izpētes un arheoloģijas            finansējums)
                   muzeju.
                   PI.12.Ideju laboratorijas un pilsētas  2013.-2015.   ~500 000   Kultūras ministrija      Jūrmalas pilsētas
                   jaunrades nama izveide                 (t.sk. ES                  dome
                                               finansējums)
 1.3.  Pilsētas kultūrvēsturiskā  PI.13.Pilsētas vēsturiskās arhitektūras 2010.-2020.   ~50 000   Kultūras ministrija,      Jūrmalas pilsētas                                                                          57
                                            Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums            Projekts           Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                   LVL
     mantojuma atjaunošana     problēmu apsekojums.                            ēku privātīpašnieki,    dome
                                                          restaurācijas un
                                                          būvniecības
                                                          uzņēmumi
                    PI.14.Kultūrvēsturiska centra       2011.-2013.   ~1 500 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                    izveidošana pilsētā.                   (t.sk. ES    uzņēmēji.         dome
                                                 finansējums)
                    PI.15. Ķemeru parka ar parka       2009.-2012.   ~4 000 000                 Jūrmalas pilsētas
                    arhitektūru rekonstrukcija                (t.sk. ES                  dome
                                                 finansējums)
 1.4.  Kultūras iestāžu un      PI.16.Visu pilsētas kultūras iestāžu   2010.-2020.   ~100 000   Pilsētas kultūras       Jūrmalas pilsētas
     pasākumu pieejamības      pieejamības nodrošināšana cilvēkiem                  iestādes, uzņēmēji       dome
     veicināšana personām ar    ar kustību traucējumiem.
     funkcionāliem traucējumiem

CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

 1.   Kultūras nozares cilvēkresursu attīstīšana - prasmju pilnveidošana

 1.1.  Kultūras nozares speciālistu  PC.1.Pašvaldības kultūras darbinieku     2010.      ~500     Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
      kvalifikācijas celšana   izglītības vajadzību analīzes veikšana.                  uzņēmēji          dome

                    PC.2.Kultūras nozares speciālistu     2010.-2011.    ~1 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                    attīstības rīcības plāna sagatavošana.                   uzņēmēji          dome
                    PC.3.Apmācību organizēšana        2011.-2012.    ~1 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                    kultūras speciālistiem par viesmīlības                   uzņēmēji          dome
                                                                            58
                                          Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums            Projekts         Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                 LVL
                     kultūru
                     PC.4. Mūžiglītības pasākumu un     2011.-2020.   ~20 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                     kapacitātes celšanas kursu kultūras                  uzņēmēji          dome
                     nozarē organizēšana finanšu un
                     projektu vadības, mārketinga u.c.
                     jautājumos.

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

 1.   Kultūrvides sakārtošana un kultūrvēsturisko objektu aizsardzības veicināšana

 1.1.  Pakalpojumu kvalitātes     PP.1.Koncepcijas izstrāde par svētku   2011.     ~ 2 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     pilnveidošana          noformējumu valsts svētku laikā.                    kultūras iestādes,     dome
                                                        uzņēmēji, pilsētas
                                                        iedzīvotāji
                     PP.2.Koncepcijas un vadlīniju     2010.-2014.    ~5 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                     izstrāde par vienotu pilsētvides                    kultūras iestādes,     dome
                     noformējuma un mākslas objektu                     uzņēmēji, pilsētas
                     izvietošanu.                              iedzīvotāji
                     PP.3.Pētījuma izstrāde par       2010.-2011.    ~1 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                     pieļaujamā skaņas līmeņa                        uzņēmēji, pilsētas     dome
                     nodrošināšanu kultūras un izklaides                  iedzīvotāji
                     pasākumos visas dienas garumā
                     PP.4.Publiskās-privātās partnerības  2010.-2015.    ~2 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                     modeļa izstrāde kultūras pasākumu                   kultūras iestādes,     dome
                     organizēšanai un finansēšanai.                     uzņēmēji
 1.2.  Izglītojoša darba veikšana ar  PP.5.Ikgadēju semināru organizēšana  2010.-2020.   ~10 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas                                                                           59
                                           Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums             Projekts          Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                  LVL
     kultūrvēsturisko objektu    kultūrvēsturisko ēku īpašniekiem un                   Būvvalde, Finanšu     dome
     īpašniekiem,          uzņēmējiem par kultūrvēsturiskā                     ministrija, uzņēmēji,
     apsaimniekotājiem un      mantojuma saglabāšanas                          ēku īpašnieki
     pilsētas iedzīvotājiem par   jautājumiem.
     kultūrvēsturisko objektu    PP.6.Informatīva bukleta „Kas     2010.-2012.     ~5 000    Būvvalde, uzņēmēji,    Jūrmalas pilsētas
     aizsardzības un         jāzina par kultūrvēsturisko objektu                   ēku īpašnieki       dome
     rekonstrukcijas jautājumiem   uzturēšanu Jūrmalā?” izdošana.
 1.3.  Finanšu sistēmas        PP.7.Nekustamā īpašuma nodokļa     2010.-2012.     ~1 000    Finanšu ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     pilnveidošana          atlaižu sistēmas izstrāde un ieviešana                  ēku īpašnieki       dome
     kultūrvēsturisko objektu    iedzīvotājiem un uzņēmējiem
     aizsardzībai          piederošo kultūrvēsturisko ēku
                     saglabāšanai.
                     PP.8.Domes aizdevumu līdzekļu     2010.-2020.            Finanšu ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                     fonda izveide kultūrvēsturiskā                      uzņēmēji          dome
                     mantojuma atjaunošanai.
 2.   Vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšana dažādās kultūras nozarēs


 2.1.  Līdz šim notiekošo       PP.9.Pilsētas kultūras nedēļas      2011.-2020.   ~600 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     pasākumu pilnveidošana un    organizēšana, iekļaujot Ziedu                      privātie uzņēmēji,     dome
     jaunu kultūras pasākumu     festivālu, literatūras dienas, Mākslas                  pilsētā dzīvojošie
     organizēšana          dienas un pilsētas karnevālu.                      kultūras darbinieki
                     PP.10.Starptautiska teātru festivāla   2011.-2020.   ~50 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                     (ar norisi reizi divos gados)                      Jūrmalas teātris,     dome
                     organizēšana.                              uzņēmēji

 2.2.  Sadarbības sekmēšana ar     PP.11.Regulāras (reizi 2 gados)     2011.-2020.   ~30 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     valsts un starptautiskām    starptautiskas konferences                        starptautiskās       dome                                                                            60
                                            Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums             Projekts          Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                   LVL
     organizācijām un         organizēšana par kultūrvēsturiskā                organizācijas,
     pašvaldībām par nacionālas    mantojuma saglabāšanas un                    kultūras iestādes,
     nozīmes starptautisku       izmantošanas jautājumiem.                    uzņēmēji
     kultūras pasākumu
     organizēšanu Jūrmalā
 3.   Pilsētas iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības sekmēšana par kultūrizglītību un kultūras norisēm

 3.1.  Bērnu un jauniešu kultūras    PP.12.Jauniešu interešu kluba izveide   2013.-2015.   ~100 000    Labklājības        Jūrmalas pilsētas
     un jaunrades attīstības un    kultūras un izklaides pasākumu                      ministrija, Kultūras    dome
     radošās izcilības un       organizēšanai.                              iestādes, uzņēmēji,
     līdzdalības sekmēšana visās                                        NVO
     vecuma grupās          PP.13.Ikgadēja informatīva bukleta    2011.-2020.   ~30 000    Kultūras un        Jūrmalas pilsētas
                     sagatavošana par radošo iemaņu                      izglītības iestādes,    dome
                     attīstības iespējām pilsētā.                       uzņēmēji
 3.2.  Iedzīvotāju iesaistīšana     PP.14.Radošo laboratoriju un       2011.-2020.   ~100 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     kultūras pasākumu        simpoziju organizēšana ar iedzīvotāju                   Kultūras iestādes,     dome
     pilnveidošanā          līdzdalību.                                NVO, uzņēmēji

MĀRKETINGA PROGRAMMA

 1.   Pilsētas tēla kā daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras norišu, bagātas kultūrvides attīstīšana un popularizēšana nacionālā un
     starptautiskā mērogā

 1.1.  Jūrmalas   pilsētas   tēla PM.1.Jūrmalas pilsētas mārketinga     2010.-2011.    ~5 000    Pilsētas kultūras     Jūrmalas pilsētas
     pilnveidošana.         stratēģijas izstrāde 2011.-2020, izceļot                  iestādes, mārketinga    dome
                     Jūrmalas nišu, atšķirības un                        uzņēmēji
                     piedāvājumu citu Baltijas jūras                                                                             61
                                           Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums             Projekts          Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                                  LVL
                     reģiona pilsētu vidū.
                     PM.2.Aptauju un pētījumu veikšana    2011.-2020.   ~12 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                     par pilsētas iedzīvotāju un viesu                    tūrisma iestādes,     dome
                     apmierinātību par kultūras norišu                    uzņēmēji, iedzīvotāji
                     kvalitāti.
 1.2.  Pilsētas kā darba un atpūtas   PM.3.Informatīva multilinguālā     2011.-2020.   ~10 000    Pilsētas kultūras     Jūrmalas pilsētas
     vietas māksliniekiem un     materiāla sagatavošana par radošo                    iestādes, radošie     dome
     radošo industriju pārstāvjiem  iespēju pilnveidošanas iespējām                     darbinieki, uzņēmēji
     popularizēšana.         Jūrmalā un tā izplatīšana Latvijas un
                     ārvalstu radošo darbinieku vidū.
 1.3.  Interaktīvās vides radīto PM.4.Kultūras       norisēm    un  2011.-2012.    ~5 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
     iespēju      izmantošana kultūrvēsturiskajam    mantojumam                    uzņēmēji, ēku       dome
     kultūrvides attīstībai    veltītas multilinguālas sadaļas izveide                  īpašnieki, iedzīvotāji
                    pašvaldības interneta mājas lapā.
                     PM.5.Kultūrvēsturisko objektu      2015.-2020.   ~500 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                     digitalizācija.                             uzņēmēji, ēku       dome
                                                         īpašnieki, iedzīvotāji
                     PM.6.Mājas lapas izveide ikvienai    2012.-2015.   ~40 000    Kultūras iestādes,     Jūrmalas pilsētas
                     pilsētas kultūras iestādei                       uzņēmēji          dome
 2.   Kultūrvides sakārtošana un kultūrvēsturisko objektu aizsardzības veicināšana

 2.1.  Pilsētas stratēģiskās      PM.7.Vienotas pilsētvides        2011.-2012.    ~2 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
     plānošanas dokumentu       noformējuma un mākslas objektu                     kultūras iestādes,     dome
     pilnveidošana kultūrvides    izvietošanas koncepcijas un vadlīniju                  uzņēmēji
     sakārtošanas jomā        izstrāde.
                                                                            62
                                  Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadamN.P.K.  Uzdevums/apakšudevums        Projekts      Termiņš     Budžets        Partneri        Atbildīgais
                                          LVL
                 PM.8.Kultūrvides mantojuma   2012.-2013.    ~5 000    Kultūras ministrija,    Jūrmalas pilsētas
                 saglabāšanas un attīstīšanas                  uzņēmēji,         dome
                 programmas izstrāde.                      kultūrvēsturisko ēku
                                                īpašnieki
                                                                   63
                                           Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
INDIKATORI
Indikatori ir noteikti, ņemot vērā Rīcības programmas īstenošanas paredzamo ietekmi uz turpmāko kultūras nozares attīstību pilsētā. Tie parāda
izmaiņas, kādas ir sagaidāmas 2014.gadā un 2020.gadā un dos iespēju veikt programmas īstenošanas novērtējumu gan starpposmā (2014.gadā) gan tās
noslēgumā.

       Indikators           Mērvienība      2007.gads   2014.gads   2020.gads
Kultūras pasākumi          Skaits              448      500      550
Starptautiskie kultūras pasākumi   Skaits               10      14       18
Mūzikas un dejas festivāli      Skaits               12      15       18
Mākslas galerijas un izstāžu zāles  Skaits               6       7       8
Muzeji                Skaits               6       9       10
Bibliotēku apmeklējumi        Skaits             209127    220000     250000
Amatiermākslas kolektīvi       Skaits               32      38       42
Koncertzāles             Skaits               5       5       6
Pilsētā notiekošie koncerti     Skaits              <130     >160      >180
Teātra apmeklētāji          Skaits uz 1000 iedzīvotājiem   108      115      130
                                                                            64
                Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam


STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMA
    Par programmas „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-
2020.gadam” vispārējo ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu un pārskatīšanu atbildīga ir
Jūrmalas pilsētas dome.
    Atsevišķu uzdevumu un projektu īstenošanā piedalās ne tikai Jūrmalas pilsētas
dome, bet arī pilsētas, Latvijas un ārvalstu uzņēmēji, valsts institūcijas, citas pašvaldības
un NVO. Koordinēšanas darbu visu uzdevumu un projektu īstenošanā, ko paredz
Stratēģija, veic Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta nodaļa (turpmāk tekstā –
KSN).
    Reizi trijos gados KSN veic Stratēģijas īstenošanas novērtēšanu un pārskatīšanu,
apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem, izpildītajiem uzdevumiem un to
īstenošanas statusu. Stratēģija tiek vērtēta gan pēc Rīcības programmā paredzēto projektu
izpildes, gan arī noteiktajiem indikatoriem prioritāšu un mērķus īstenošanai.
Nepieciešamības gadījumā Rīcības programma tiek aktualizēta, to mainot vai papildinot
ar jauniem projektiem. KSN sagatavo uzraudzības ziņojumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas
domes sēdē, kurā ietverta informācija par Stratēģijas izpildi, t.sk., Rīcības programmā
iekļauto projektu ieviešanas gaitu.
    Divas reizes plānošanas periodā (2012. un 2018.gadā) Jūrmalas pilsētas dome,
balstoties uz Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumā minētajiem indikatoriem un valsts
statistikas datiem, izstrādā Stratēģijas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojumu un iesniedz
to Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojā.
                                                65
                                         Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam  1.PIELIKUMS – JŪRMALAS PILSĒTAS KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS NOVĒRTĒJUMS
                                     Infrastruktūras                       Nepieciešamie
  Nosaukums        Adrese     Sniegtie pakalpojumi                  Galvenie trūkumi
                                       kvalitāte                          uzlabojumi
Aspazijas māja   Z.Meierovica pr.20,  Aspazijas mājas apskate.    Apmierinoša     Infrastruktūra - telpu       Ir izstrādāts ēkas
          LV-2015        Izstāžu apskate (katru mēnesi            trūkums (darbiniekiem,       rekonstrukcijas un
          T/F: 67769445     viena jaunai izstāde).                bibliotēkai, apmeklētāju      apkārtnes labiekārtošanas
          aspazijas_maja@    Ekskursijas pa muzeju un               pieņemšanai un biļešu       projekts, lai novērstu
          delfi.lv       pilsētu.                       tirdzniecībai, garderobei     pastāvošos trūkumus.
          www.jurmala.lv    Muzejpedagoģiskās                  u.c.), neapmierinošs ēkas
          www.muzeji.lv     programmas.                     tehniskais stāvoklis,
                     Dažādi muzeja rīkoti                 nesakārtota apkārtne un nav
                     pasākumi.                      ierobežota muzeja teritorija.
                     Telpu un inventāra noma               Nepietiekams datortehnikas
                     pasākumiem.                     nodrošinājums- uz 3 darba
                     Muzeja arhīva izmantošana              vietām ir tikai viens dators.
                     (izziņas, kopēšana, u.c.).
Bulduru kultūras  Muižas iela 6,    1. Starptautisko projektu       Laba      Nav iespējas organizēt lielus
nams        LV-2010,         īstenošana                    pasākumus, jo nav skatītāju
          T/F: 67752472     2. Vizuālās mākslas                 un deju zāles, skatuves un
          bkn@tvnet.lv       aktivitātes : izstādes,             kinozāles.
                       mākslinieku plenēri un
                       citas akcijas, bērnu
                       radošās darbnīcas un
                       konkursi, mākslas
                       popularizēšana
                     3. Radošo kolektīvu, pulciņu
                       un interešu klubu
                       organizēšana
                     4. Tautas tradīciju un tautas                                                                          66
                                          Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam                                      Infrastruktūras                       Nepieciešamie
  Nosaukums         Adrese     Sniegtie pakalpojumi                 Galvenie trūkumi
                                       kvalitāte                         uzlabojumi
                        mākslas saglabāšana :
                        folkloras ansamblis
                        „Mare”, aušanas studija,
                        tautas daiļrades kluba
                        attīstība, gadskārtu svētku
                        organizēšana
Jūrmalas brīvdabas  Tīklu iela 1A,    Muzeja pastāvīgās        Laba        Interneta pieslēguma        Interneta pieslēgums, kas
muzejs        LV-2010        ekspozīcijas apskate.                trūkums kavē muzeja        pilnveidotu muzeja
           T/F: 67754909     Ekskursijas pa muzeju.               krājuma ievadīšanu         pakalpojumus un
           gija.kloka@inbox.lv  Tematiskās ekskursijas- ar             vienotajā Latvijas muzeju     nodrošinātu muzeja
           www.jurmala.lv    zivju degustāciju; kāzu               kopkatalogā, kā arī negatīvi    krājuma ievadīšanu un
           www.muzeji.lv     viesiem u.c.                    ietekmē muzeja           pieejamību vienotajā
                      Muzejpedagoģiskās                  pakalpojumu kvalitāti-       Latvijas muzeju
                      programmas.                     informācijas apmaiņu u.c.     kopkatalogā.
                      Dažādi muzeja rīkoti                Atsevišķu muzeja teritorijā
                      pasākumi.                      izvietoto un apmeklētāju      Muzeja vēsturisko objektu
                      Teritorijas un inventāra noma            apskatei pieejamo         un eksponātu atjaunošana
                      pasākumiem.                     vēsturisko objektu - kuģu,     nodrošinātu to
                      Muzeja krājuma izmantošana             laivu, enkuru un būvju       saglabāšanu un labs
                      (izziņas, priekšmetu                neapmierinošais tehniskais     tehniskais stāvoklis un
                      deponēšana u.c.).                  stāvoklis.             vizuālais skats - abu zvejas
                      Bērnu rotaļu laukums.                Nepietiekama            kuģu pilnīga atjaunošana
                                                videonovērošanas sistēma,     pārvērstu tos par
                                                lai pilnībā nodrošinātu      atraktīviem izziņas
                                                muzeja eksponātu un        objektiem gan bērniem,
                                                teritorijas drošību.        gan pieaugušajiem.
                                                                 Ļoti svarīgi ir pilnveidot
                                                                 muzeja videonovērošanas                                                                          67
                                             Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam                                         Infrastruktūras                       Nepieciešamie
  Nosaukums         Adrese        Sniegtie pakalpojumi                  Galvenie trūkumi
                                           kvalitāte                         uzlabojumi
                                                                     un apsardzes sistēmu.
Jūrmalas pilsētas  Tirgoņu iela 29,      Pastāvīgās vēstures       Laba         Infrastruktūra - darba telpu    Muzeja ēkas
muzejs       LV-2015           ekspozīcijas apskate.                 un palīgtelpu trūkums,       rekonstrukcijas 3.kārtas
          T:67764746         Izstāžu apskate (katru mēnesi             pastāvīgas pasākumu zāles     īstenošana.
          F: 67761912         2-3 jaunas izstādes).                 trūkums, kas ietekmē
          jurm-muz@apollo.lv     Ekskursijas pa muzeju un               muzeja darba un
          www.jurmala.lv       pilsētu.                       pakalpojumu kvalitāti.
          www.muzeji.lv        Muzejpedagoģiskās
                        programmas.
                        Dažādi muzeja rīkoti
                        pasākumi.
                        Telpu un inventāra noma
                        pasākumiem.
                        Muzeja krājuma izmantošana
                        (izziņas, kopēšana,
                        priekšmetu deponēšana u.c.).
                        Suvenīru tirdzniecība.
                        Kafejnīcas pakalpojumi.
Jūrmalas teātris  Muižas iela 7,       Iestudēt mākslinieciski     Laba         Teātris atrodas daļēji       Teātra ēkas daļēja
          LV 2010           augstvērtīgas un                   piemērotās telpās (īpaši      pārbūve- piemērošana
          T:67751089         daudzveidīgas izrādes visos              izjūtams dekorāciju un       teātra vajadzībām.
          F:67754863         teātra mākslas žanros,                tērpu noliktavu, darbnīcu
          GSM +37126568268      kultūras pasākumu                   trūkums).
          jurmalasteatris@jurmalast  organizēšana pilsētā ,
          eatris.lv          viesizrādes Latvijas
          www.jurmalasteatris.lv   Republikā.
                        Jūrmalas bērnu un jauniešu
                        teātris, Jūrmalas leļļu teātra                                                                              68
                                           Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam                                       Infrastruktūras                       Nepieciešamie
  Nosaukums        Adrese       Sniegtie pakalpojumi                  Galvenie trūkumi
                                         kvalitāte                         uzlabojumi
                      studija.
Kauguru kultūras  Raiņa iela 110,     Kultūras pasākumu –       Apmierinoša.
nams        LV 2016         informatīvi izglītojošu un
          T/F: 67740700      izklaides, –
                      mākslas un kūrortvēstures
                      izstāžu, kino rīkošana,
                      mākslinieciskās pašdarbības
                      kolektīvu darbība.
                      Telpu noma.
Majoru kultūras  Jomas iela 35, LV 2015  Kultūras pasākumu –       Neapmierinoša    Novecojis, sniegtajiem       Pilnīga iekšējo telpu
nams        T: 67762403,       informatīvi izglītojošu un              pakalpojumiem neatbilstošs     renovācija un tehniskā
          F:6 7762401       izklaides, –                     iekšējo telpu stāvoklis un     aprīkojuma -
          majori@jpd.gov.lv    mākslas un kūrortvēstures               tehniskais aprīkojums.       elektroinstalācijas,
          www.majorukn.lv     izstāžu, kino rīkošana,                                 kinoaparatūras,
                      mākslinieciskās pašdarbības                               ventilācijas un
                      kolektīvu darbība.                                    ugunsdzēsības sistēmu
                      Telpu noma.                                       atjaunošana, skatuves,
                                                                   skatītāju zāles un pārējo
                                                                   telpu labiekārtošana

Pasaku māja    Parka iela 1,      Kultūras pasākumi – dažādu    Apmierinoša
„Undīne”      LV-2015         stilu koncerti, izstādes,
          T:67769273        izrādes, dejas uzvedumi,
          undine@undine.lv     literārie lasījumi un literātu
          www.undine.lv      saieti, kā arī lekcijas par
                      dažādām kultūras tēmām.

                      Pieejama bibliotēka, kurā                                                                            69
                                              Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam                                          Infrastruktūras                       Nepieciešamie
  Nosaukums          Adrese       Sniegtie pakalpojumi                  Galvenie trūkumi
                                            kvalitāte                         uzlabojumi
                         apkopotas dažādu tautu
                         pasaku, zinātniskās
                         fantastikas, kultūras vēstures
                         u.c. izglītojošas grāmatas.

                         Sabiedrībai pieejams dabas
                         un mitoloģijas parks ar
                         Latvijai raksturīgiem augu
                         stādījumiem un amatnieku
                         izstrādājumiem
Raiņa un Aspazijas    J.Pliekšāna iela 5/7,  Muzeja ekspozīcijas un      Neapmierinoša    Slikts ēkas tehniskais       1. Visa muzeja
vasarnīca        LV-2015         izstāžu darbs – ekskursijas,             stāvoklis.             renovācijas projekta
(Rakstniecības, teātra  T:67764495; 67764295   muzeja pedagoģiskās                  Novecojusi             īstenošana (ēku
un mūzikas muzeja    vasar.rain@inbox.lv   programmas. Konferenču,                pamatekspozīcija.         restaurācija, dārza
filiāle)         rainavasarnica@rtmm.lv  semināru un sarīkojumu                Pieejamības trūkumi        renovācija).
             www.rtmm.lv       rīkošana.                       cilvēkiem ar īpašajām       2. Jaunas ekspozīcijas
                         Lekcijas un konsultācijas.              vajadzībām.            izveide.
                         Filmas par dzejniekiem                Nepietiekamas norādes.       3. „Raiņa spieķu takas”
                         latviešu un krievu val.                Apgrūtinoša            realizācija – muzeja ceļa
                         Zāles izmantošana                   transportlīdzekļu         norādes, Ilmāra
                         autorvakariem (līdz 120                (autobusu) novietošana pie     Blumberga mākslas
                         personām).                      muzeja.              objekti, no Majoru
                                                                      dzelzceļa stacijas pa Jomas
                                                                      ielu līdz muzejam.
                                                                      4. Iespēju robežās
                                                                      pieejamības
                                                                      nodrošinājums
                                                                      apmeklētājiem ar īpašajām                                                                               70
                          Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam                      Infrastruktūras                       Nepieciešamie
Nosaukums  Adrese  Sniegtie pakalpojumi              Galvenie trūkumi
                        kvalitāte                          uzlabojumi
                                                  vajadzībām (pirmais stāvs,
                                                  sanitārais mezgls).
                                                           71

								
To top