navrh na vklad do katastra by 8npcq3Pa

VIEWS: 90 PAGES: 2

									Meno Priezvisko, bydlisko

                                     Katastrálny úrad v ...............
                                     Správa katastra ..................
                                     Ulica
                                     PSČ Mesto


                                     V ................., dňa .......... 2008


NÁVRH NA VKLAD


Podpísaný .........................,      narodený  ....................,  rodné    číslo   ..................,  bytom
.................................

                           týmto navrhujem

aby Katastrálny úrad v .................................., Správa katastra ...................... rozhodol o

vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam:

pozemky v katastrálnom území ................, obec ................, okres .............., zapísané na liste
vlastníctva č. .......... ako parcely registra „C“:
a) parcelné číslo ..........., o výmere ... m², druh pozemku ..........,
b) parcelné číslo ..........., o výmere ... m², druh pozemku ..........

pripadnú do vlastníctva:

meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvalý pobyt:
štátna príslušnosť:

vo vlastníckom podiele 1/1.

Predávajúci ........................žiada rozhodnúť o vklade do 15 dní a súčasne hradí správny a rýchlostný
poplatok 8 000,- Sk vo forme kolkovej známky.
Návrh na vklad: ............................       strana č. 1 z 2                   MANDI INVEST, a. s.
Kúpna zmluva bola uzavretá dňa ............ 2008
List vlastníctva č. ......... preukazuje vlastnícke právo predávajúcich k nehnuteľnostiam.

Ďakujem.
                              ......................................................
                                         podpis
 Prílohy:

1. Kúpna zmluva zo dňa .......... 2008 v .......... vyhotoveniach
2. Správny poplatok vo výške 8 000,- Sk je uhradený kolkami nalepenými na tomto podaní
Návrh na vklad: ............................  strana č. 2 z 2                     MANDI INVEST, a. s.

								
To top