Z�klady pr�va by 8npcq3Pa

VIEWS: 0 PAGES: 95

									Právní vztahy
 obsah, předmět, subjekt

Základy soukromého práva
 občanské  obchodní

Věcná práva
 vlastnické, zástavní

Závazkové vztahy
 vznik
 zajištění
  zánik
Vybrané smluvní typy

Podnikatelské subjekty
Obecné principy
Definice práva

pravidla lidského chování
  mravní zásady
  právní normy
      obecná závaznost
      vynutitelnost práva  právní sankce


Definice:

Právo tvoří soubor pravidel chování stanovených státem,
 jejichž dodržování může stát právní subjekty donutit
Psané právo
Ústava
Zákony      nejvyšší forma psaného práva

Podzákonné normativní akty
 Vyhlášky ústředních orgánů státní správy
 Nařízení vlády
 Sdělení

Listina základních práv a svobod
Právo EU
Rozhodnutí ESD
Mezinárodní smlouvy
Zvykové právo
dlouhodobě uznávané zvyklosti
 jsou právně závazné, pokud se jich zákon dovolává
 (např. § 264 ObchZ )


obchodní zvyklosti

soudní precedenty
     třídění právních norem


z hlediska přemětu   z hlediska subjektu


hmotné   procesní  veřejné   soukromé
Principy soukromého a veřejného práva
    Veřejné          Soukromé
 vztah nadřízenosti státu  rovnost    a  nezávislost
 princip legality (co není   subjektů
  dovoleno, je zakázáno)  smluvní princip
 kogentnost         dispozitivita
Právní vztahy
     společenské vztahy upravené právní normou
tj. existence právní normy je nutným předpokladem pro
 vznik právního vztahu

účastníci právních vztahů
 podléhají závazným pravidlům chování určených právní normou
 mohou být k takovémuto chování přinuceni
  Vznik právního vztahu


   právní skutečnost


událost   právní úkon


   jednostranný  vícestranný
 způsob projevu vůlekomisivní  omisivní


 způsob projevu vůle


neformální  formální
Obsah právního vztahu
tvoří subjektivní práva a povinnosti účastníků právního vztahu,
 které vymezují rozsah jejich oprávněného chování a rozsah
 jejich povinného chování
 absolutní práva
    individuálně určený nositel oprávnění
    všichni ostatní jako nositelé povinnosti


   relativní práva
Předmět právního vztahu
hodnota hmotného či nehmotného charakteru, k níž se váží práva
 a povinnosti účastníků právního vztahu
  věci, služby, práva, nehmotné statky

                    VĚC
NEMOVITÁ                          MOVITÁ
    stavby spojené se zemí pevným základem
    pozemky (i rybníky, jezera, vodní toky)

součást věci
    vše, co k věci vzhledem k její povaze náleží a nemůže být od ní
    odděleno, aniž by došlo k znehodnocení věci součást věci
    nemůže být samostatným předmětem právní dispozice
příslušenství věci hlavní
   věci, které náležejí vlastníku věci a jsou určeny k tomu, aby byly s věcí
   hlavní trvale užívány
  může být předmětem samostatné právní disposice
Subjekt právního vztahu

veřejnoprávní vztahy
• stát x soukromoprávní osoby


soukromoprávní vztahy
• subjekty těchto vztahů označuje
 právní řád jako osoby
Základní normy soukromého práva
    Občanské právo          Obchodní právo

• majetkové vztahy fyzických a  • specifická úprava vztahů
 právnických osob         spojených s profesionální
• majetkové vztahy mezi       podnikatelskou činností
 těmito osobami a státem     • majetkoprávní postavení
• vztahy vznikající z výsledků   podnikatelů
 tvořivé duševní činnosti    • vztahy vznikající mezi
• vztahy vyplývající z práva na   podnikateli v souvislosti
 ochranu osobnosti         s jejich podnikatelskou
                  činností
                 • některé vztahy mezi
                  nepodnikatelskými subjekty
                 • některé veřejnoprávní vztahy
                  mezi podnikatelem a státem
Občanský zákoník
Obecná ustanovení
     obecné instituty soukromého práva
     (právní subjektivita, právní úkon, zastoupení,…)
Věcná práva
       právo vlastnické a závazkové
Dědění
Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

           LEX GENERALIS
Obchodní zákoník
Obecná ustanovení
Obchodní společnosti a družstva
Obchodní a závazkové vztahy
  (§ 263 – definice kogentních ustanovení)
            LEX SPECIALIS
Absolutní obchody (§261 0bchZ)
bez ohledu na subjekty vztahu se vždy řídí obch. zákoníkem
  smlouvy mezi klientem a bankou
    (BÚ, vkladový účet, akreditiv, inkaso, bankovní uložení věci, bankovní záruka,
    cestovní šek)
  smlouva o prodeji podniku
  smlouva o tichém společenství
  zástavní smlouva k obchodnímu podílu
  smlouvy mezi zakladateli obch. společností, mezi společníky a
  společností a mezi společníky
  smlouva mezi družstvem a jeho členy a mezi členy navzájem
  z burzovních obchodů, smlouvy o převodu cenných papírů
  smlouva o nájmu podniku
Absolutní neobchody

bez ohledu na subjekty vztahu se vždy řídí obč. zákoníkem
 nájemní smlouva
 pojistné smlouvy
 darovací smlouva
 příkazní smlouva
 smlouva o sdružení
 cestovní smlouva
 smlouva o půjčce
 smlouva o výpůjčce
 smlouva o prodeji nemovitosti
Dualismus soukromého práva
relativní obchody
 mandátní smlouva, komisionářská smlouva


smlouvy upravené v obou zákonech
   kupní smlouva
   zástavní smlouva
   smlouva o dílo
Subjekty práva
Fyzické a právnické osoby
Fyzické osoby
 způsobilost k právům a povinnostem
      vzniká narozením a končí smrtí
  způsobilost k právním úkonům
    vzniká zletilostí
  Právnické osoby § 18 odst. 2 ObčZ
  •  sdružení fyzických nebo práv. osob
    (obch. společnosti, obč. sdružení, polit. strany a polit. hnutí)
  •  účelová sdružení majetku
    ( nadace, nad. fondy, státní fondy
  •  jednotky územní samosprávy
  •  jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon
      ČD, ČT, VZP, ministerstva, ...
Právnické osoby
                 ATRIBUTY
  vlastní název a sídlo
  pevná pravidla vnitřní organizace
  je subjektem vlastnického práva
  má majetkovou zodpovědnost
  orgán, jímž právnická osoba jedná navenek (statutární orgán)

  ZALOŽENÍ (ZŘÍZENÍ)
  písemnou smlouvou nebo zakladatelskou listinou
  VZNIK
  zápisem do obch. rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku
  (rejstřík obecně prospěšných společností, registr zájm. sdružení)
Jednání
   Fyzická         Právnická
   osoba          osoba

      osobně      statutárním orgánem
     nezletilá nebo
   zbavená svéprávnosti
     - zákonným
      zástupcem
Jednání podnikatele §13 a § 15 ObchZ
  prokura (zcizování a zatěžování nemovitostí!)
  likvidátor
  správce konkursní podstaty
  zaměstnanci v rozsahu vyplývajícího z jejich pracovního
  zařazení
  jednání jiné osoby v provozovně podnikatele
Jednání v zastoupení – na základě plné moci
Plná moc
 generální
   ke všem úkonům s výjimkou těch, pro které zákon vyžaduje speciální plnou
  moc
 speciální
    k určitému úkonu
    k určitému druhu úkonů (inkaso pohledávek)
    prokura

Zánik plné moci
   provedením úkonů
 ·  odvoláním zmocnitelem
 ·  vypovězení zástupcem
 ·  smrtí zástupce
 ·  smrtí zmocnitele
 · prohlášením konkursu
Věcná práva
Věcná práva
  váží se k určité věci
  zavazují nebo opravňují každého vlastníka věci

  Vlastnické právo
  Držba
  Spoluvlastnictví
  Zástavní právo
  Zadržovací právo
  Věcné břemeno
Vlastnické právo
  vztah mezi osobami vzhledem k věcem zajišťujícím
  vlastníkovi dispoziční oprávnění s věcmi tvořícími jeho
  vlastnictví
  absolutní právo
  Dispoziční oprávnění vlastníka
    držet, užívat
    požívat jeho plody a užitky
    nakládat s věcí a plody a užitky z ní
  Nabytí vlastnictví
    kupní, darovací nebo jinou smlouvou
    děděním
    rozhodnutím státního orgánu
    na základě jiných skutečností stanovených zákonem
Držba
držitel se chová jako vlastník, ačkoliv mu vlastnické právo
 nenáleží

  Oprávněná držba
  (vydržení)
  Neoprávněná držba
Spoluvlastnictví
Právní stav, kdy jednu věc, která není reálně rozdělena, vlastní
 dvě a více osob
 Podílové spoluvlastnictví
    každý ze spoluvlastníků vlastní ideální podíl na věci
    spoluvlastníci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně
    (solidárně)
    o hospodaření se společnou věcí rozhodují většinou
    předkupní právo ostatních spoluvlastníků
      neuplatňuje se při převodu na osobu blízkou
  Společné jmění manželů
Zástavní právo
  věcné právo k cizí věci
  oprávněným není vlastník, ale zástavní věřitel
  vázáno na individuálně určenou věc ⇒ zavazuje každého
  vlastníka (zásada individualizace zástavy)
  jedna pohledávka může být zajištěna několika
  samostatnými zástavami (právo vespolné)
  je vázáno na existenci či předpoklad existence závazků a s
  jeho zánikem zaniká (akcesorita zást. práva)
  může být realizováno až poté, kdy dluh nebyl řádně a včas
  splněn (subsidiarita zást. práva)
  celá zástava zajišťuje celou pohledávku (zásada
  nedělitelnosti)
Zástavní právo - pokračování
Způsoby vzniku zástavního práva
   ze zákona
     pronajímatel k nájemcovým věcem
   smluvně (povinně písemná smlouva)


Funkce zástavního práva
   zajišťovací funkce
   uhrazovací funkce (zpeněžením zástavy)
Předmět zástavního práva

nemovité věci  • úředně ověřené podpisy na smlouvě
         • zápis do katastru nemovitostí


         • předáním věci zástavnímu věřiteli
 movité věci   • sepsáním smlouvy ve formě notářského zápisu ⇒ evidence v
          rejstříku zástav


         • zápisem v SCP
 cenné papíry  • předáním zástavnímu věřiteli
         • rubopisemobchodní podíl  • úředně ověřené podpisy na smlouvě
         • zápisem do obch. rejstříku
 pohledávka   • vůči dlužníkovi je smlouva účinná doručením oznámení
  Předmět zástavního práva - pokračování
  předmět průmyslového vlastnictví
  podnik nebo jiná věc hromadná
Zadržovací právo
  zajišťovací funkce
  jednostranný úkon věřitele
  může být vykonáno jen k zajištění splatné a peněžité
  pohledávky
  zadrženou věc nelze prodat (tj. nemá uhrazovací funkci)
Věcné břemeno

  omezení vlastníka nemovitostí ve prospěch třetí osoby
  je spojeno s nemovitostí
    povinnost něco strpět
    povinnost něčeho se zdržet
    povinnost něco konat
  vznik věcného břemene
    písemnou smlouvou
    z dědění na základě závěti
    úředním rozhodnutím
    soudním rozhodnutím
    ze zákona
    vydržením
podmínkou vzniku, změny a zániku je jeho zápis do katastru
 nemovitostí
Katastr nemovitostí
evidence nemovitostí a věcných práv, která se jich týkají
veřejně přístupný
princip publicity
 zapsaný stav pokládá za skutečný
 kdo jednal v dobré víře ve správnost zápisu, požívá právní ochranu
Typy zápisů do katastru
 vklad - znamená vznik, změnu, zánik práva
 záznam
 poznámky
zápis má konstitutivní charakter
Závazkové vztahy
Vznik závazkových vztahů
Závazkové vztahy
vznik závazkových vztahů
změna závazkových vztahů
zajištění obchodních závazkových vztahů
zánik obchodních závazkových vztahů
počítání lhůt
promlčení
smlouva o uzavření budoucí smlouvy
kupní smlouva
smlouva o dílo
Definice závazkových vztahů
 právní vztah, kdy jedna osoba (dlužník) je povinna druhé
 osobě (věřiteli) něco plnit a tato osoba má právo
 stanovené plnění na dlužníku požadovat
Znaky závazkových vztahů
  relativní povaha
   právo jednoho účastníka ⇆ povinnost druhého účastníka
  majetkový charakter
Obsah závazkových vztahů
  práva a povinnosti účastníku
Nárok - subjektivní právo v takové podobě, že je vymahatelné
Subjekty závazkových vztahů

• právo na plnění       • povinnost plnit dluh
• povinnost přijmout plnění   řádně a včas
 nabízené dlužníkem     • právo, aby věřitel rádně a
• povinnost poskytnou      včas nabízené plnění přijal
 potřebnou součinnost    • právo, aby mu věřitel
                poskytl potřebnou
                součinnost


věřitel            dlužník
Předmět závazkových vztahů
určité chování, které spočívá v plnění
typy plnění
 jednorázové plnění
 částečné
 ve splátkách - v určitých pravidelně se opakujících intervalech
 opakující se plnění – opakující se povinnost něco splnit, aniž se
 jedná o rozdělení závazku (nájemné)
 plnění trvající - uskutečňuje se delší dobu
Obchodní závazkové vztahy
   práva a povinnosti z těchto vztahů jsou určeny:

      kogentními ustanoveními ObchZ

       kogentními ustanoveními ObčZ

        dohodou stran - výslovně
         uvedenou ve smlouvě

       odkazem na obchodní zvyklosti

      dispozitivními ustanoveními ObchZ

      dispozitivními ustanoveními ObčZ
Vznik závazkových vztahů

smlouva
 ujednání dvou nebo více smluvních stran o jejich
 vzájemných právech a povinnostech
  vzniká na základě
     svobodného     (§49 ObčZ)
     určitého      (§43 ObčZ)
     navzájem adresovaného
     obsahově shodného (§43 ObčZ)
  projevu vůle účastníků
  (právní úkon - přijetí návrhu)
   Návrh smlouvy
  musí obsahovat alespoň ty podstatné náležitosti, které
  stanoví pro daný typ smlouvy zákon

  je závazný ode dne počátku běhu lhůty

  neuvede-li navrhovatel, že se jedná o návrh neodvolatelný,
  může ho odvolat (zpětvzetí návrhu) až do doby, kdy
  příjemce oznámí jeho přijetí

  navrhovatel je obsahem  návrhu vázán po dobu, kterou
  stanovil k jeho přijetí
Změna subjektů závazkových vztahů
Změna závazkových vztahů
  změna obsahu
  změna subjektu

Závazkové vztahy nelze měnit, pokud:
 je závazek vázán na určitou osobu
 odporuje-li to dohodě stran
 kde by změna závazků znamenala jeho zánik a nahrazení
 závazkem novým (novace)

  Způsob změny závazkových vztahů
  cese
  převzetí dluhu
  přistoupení k dluhu
Cese (postoupení) pohledávky
změna v subjektu závazkových vztahů - změna v osobě věřitele
  postupitel       pohledávka
                     postupník
   (cedent)              (cesionář)
 původní věřitel            nový věřitel
       notifikace
        dlužník
Cese - účtování u postupitele
        pohledávky
 pohledávka 1   100 vyřazení cesí 100


        pohledávky
 pohledávka 2   80   zaplacení 80

                            prod
    Výsledkové účty
   náklad 100    výnos 80
                            ej
                            pohl
    Výsledek hospodaření
                            edáv
 účetní ztráta 20
                            ky
      Bankovní účet
 zaplacení 80
   ztráta z prodeje pohledávky je daňově neúčinná
Podmínky cese
  písemná smlouva
  lze postoupit i pohledávku, která má vzniknout v budoucnu
  Pohledávky, které nelze platně postoupit (§ 525 ObčZ)
   zanikající smrtí věřitele (bolestné)
   omezené na osobu věřitele (zadostiučinění, výživné)
   nepostižitelné výkonem rozhodnutí
   pokud to vylučuje smlouva mezi věřitelem a dlužníkem

  Práva dlužníka
    má právo uplatňovat všechny námitky, které by mohl uplatnit proti
    původnímu věřiteli
    právo započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči postupiteli
    právo započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči
    postupníkovi
Cese pohledávek jako nástroj financování

Factoring - odkup krátkodobých pohledávek
Forfaiting - odkup středně a dlouhodobých
  pohledávek
  odkupem pohledávky factoringová (forfaitingová)
  organizace veškeré riziko nesplacení odběratelem i
  ručitelem
Důvody pro využití factoringu/forfaitingu
  vyloučení rizik spojených s odběratelem, jeho
  teritoriem
  vyloučení rizika změny měnového kurzu
  získání provozního kapitálu
Cena factoringu(forfaitingu)
Cenu služby tvoří
 diskontní sazba factora (forfaitera)
    aktuální úroková sazba na mezibankovním trhu
    marže zohledňující
      riziko faktora (forfaitera)
      použitou měnu
      výši pohledávky
      splatnost pohledávky
      administrativní náklady
  uvádí se v procentech a je vypočtena za časový úsek ode dne odkupu
   pohledávky a její splatností.
  poplatky
    Arrangement Fee (fixní poplatek za administrativní zpracování transakce)
    Commitment Fee (odměna za riziko zhoršení bonity dlužníka v období
    od převzetí pohledávky do její splatnosti)
Průběh transakce
  uzavření smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem, v níž se vymezí
    konkrétní pohledávka
    náklady spojené s odkupem pohledávky
    požadovaná dokumentace
    termín realizace
  prodávající (klient) dodá zboží odběrateli a postoupí pohledávku
  forfaitingové společnosti
  úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota pohledávky snížená o
  náklady forfaitingu) od forfaitera na účet dodavatele
  ke dni splatnosti forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu
  pohledávky přímo od odběratele respektive od jeho banky
  je-li dlužník v prodlení, forfaitingová společnost vystupuje jako věřitel
  a zajišťuje upomínky a další postup vedoucí k soudnímu vymáhání
  pohledávky
Převzetí dluhu
  dohodou dlužníka s třetí osobou, která přijímá a jeho dluh a nastupuje
  v závazkovém vztahu na jeho místo

  nutný souhlas věřitele

  písemná smlouva

  byl- li dluh zajištěn, zajištění trvá
Přistoupení k dluhu
  dohoda věřitele s třetí osobou, že se stane věřitelem vedle původního
  dlužníka

  není nutný souhlas původního dlužníka

  vzniká solidární ručení
Zajištění závazkových vztahů
Zajištění obchodních závazkových vztahů
  posiluje postavení věřitele vůči dlužníkovi
  nebude-li hlavní závazek splněn, bude věřitelova pohledávka uspokojena
  přímo ze zajišťovacího prostředku
  může vzniknout pouze v přímé souvislosti s platně existujícím hlavním
  závazkovým vztahem ⇒ zanikne-li hlavní závazek, zaniká také jeho
  zajištění
  je zajištěna pohledávka i s příslušenstvím
  ObčZ §§ 544 - 558
    smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zástavní
    smlouva, zajištění závazků převodem práva, zajištění závazku postoupením
    pohledávky, jistota, uznání dluhu
  ObchZ §§ 300 - 323
    ručení, uznání závazku a bankovní záruka
  ObčZ §§ 175 - 180
    zadržovací právo
Zajištění závazku převodem práva § 553 ObčZ

  písemná smlouva
  lze převést jen právo dlužníka, nikoliv třetí osoby
  po splnění dluhu je věřitel povinen převést právo zpět
  (rozvazovací podmínka)
  dlužník zpravidla majetek užívá na základě smlouvy o
  výpůjčce
   ⇒ § 28, odst. 1 ZoÚ o majetku účtuje a účetně ho
    odepisuje dlužník
Smluvní pokuta
§ 544 ObčZ
 závazek účastníka zajišťovaného právního vztahu zaplatit
 určitou částku, byla-li porušena smluvní povinnost, k
 jejímuž zajištění smluvní strany tuto pokutu sjednaly
 musí být sjednána písemně
 povinnost zaplatit smluvní pokutu není vázána na vznik
 škody
 musí být určena přesnou částkou, anebo určen způsob,
 kterým má být v případě porušení zajištěné povinnosti výše
 smluvní pokuty stanovena
 není  příslušenstvím pohledávky, ale samostatným
 majetkovým nárokem
Smluvní pokuta - rozdíly dle ObčZ a ObchZ


       ObčZ              ObchZ
 zaviněné   • (subjektivní
 porušení            porušení  • (objektivní
 povinnosti   odpovědnost)  povinnosti   odpovědnost)


  soud nemůže smluvní pokutu
       snížit       soud může výši pokuty modifikovat
  Ručení
  zajištění závazku třetí osobou (ručitelem), která se zaváže věřiteli, že
  uspokojí jeho pohledávku místo dlužníka
  jednostranný úkon, písemný úkon
  vztah ručitel ↔ věřitel
  ručitel je povinen splnit závazek teprve tehdy, nesplní-li ho dlužník
  v přiměřené lhůtě poté, kdy byl věřitelem písemně vyzván
  ručitel je oprávněn provést započtení svých i dlužníkových
  pohledávek vůči věřiteli
  splní –li ručitel závazek, stává se dlužníkovým věřitelem
  ručení zaniká zánikem závazku, který je jím zajištěn
  vzniká - li dle ObčZ, pak je nutný souhlas věřitele
  Práva ručitele:
      věřitel je povinen mu sdělit mu výši dluhu a předat doklady
      smí uplatňovat stejné námitky jako dlužník
Uznání dluhu (ObčZ)                    Uznání závazku (ObchZ      )
  jednostranný písemný projev vůle dlužníka, kterým svůj závazek vůči
   věřiteli uznává
  POŽADAVEK ZÁKONA    UZNÁNÍ DLUHU (§558 OBČZ)       UZNÁNÍ ZÁVAZKU § 323 OBCHZ

   písemná forma          ano                  ano
   určení závazku      důvod a výše dluhu      vymezení předmětu závazku a osoby
                                      věřitele
    slib zaplacení         ano                  ne
  účinky u promlčené   jen pokud dlužník o promlčení           ano
    pohledávky           věděl
  účinky vůči ručiteli  jen když s uznáním vyslovil           ano
                   souhlas
nová promlčecí doba od        10 let                4 roky
    uznání
  jiné způsoby uznání         ne           placení úroků, částečné plnění
Úroky z prodlení

  objektivní odpovědnost dlužníka za prodlení se splněním
  dluhu
  lze je uplatnit jen u peněžitého dluhu
  zaplacení úroků = uznání dluhu

  ObchZ - povinnost dlužníka hradit úroky z prodlení
  ObčZ - právo věřitele požadovat úroky z prodlení

  náhradu škody lze uplatnit jen v případě, že není kryta
  úroky z prodlení (dispozitivní ustanovení)
Výše úroků z prodlení
  smluvně dohodnuta
  stanovena právním předpisem (Nařízení vlády 163/2005
  Sb.)
   odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o
   sedm procentních bodů
   v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení
   dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši REPO sazby
   stanovené ČNB a platné pro první den příslušného
   kalendářního pololetí
Bankovní záruka § 313 ObchZ
  pouze pro zajištění obchodních závazkových vztahů
  stojí na podobném principu jako ručení, ale ručitelem u bankovní
  záruky může být pouze banka
  vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí
  věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny,
  jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou
  splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině
    jméno banky, věřitele, dlužníka
    výši částky
    specifikace závazku, za který banka ručí
  mezi bankou a dlužníkem vzniká mandátní vztah
  banka plní na základě písemné výzvy věřitele
  banka není oprávněna uplatňovat žádné námitky (s výjimkou těch, které
  připouští záruční listina)
  plněním banky zaniká závazek dlužníka vůči věřiteli
Akreditiv - ObchZ §§682 - 691
  banka se zavazuje příkazci (dlužníkovi), že poskytne oprávněnému
  (věřiteli) dohodnuté plnění na účet příkazce


Smlouva o otevření akreditivu
  trojstranný vztah
  písemná
  závazek banky vůči příkazci, že na zák,ladě jeho žádosti poskytne
  oprávněnému plnění
  závazek příkazce zaplatit bance úplatu
  podmínky, které musí splnit oprávněný, aby mohlo k plnění banky
  dojít
  lhůty ke splnění podmínek
Postup zajištění akreditivem

  banka a příkazce uzavřou smlouvu o otevření akreditivu
  banka písemně sdělí oprávněnému, že v jeho prospěch
  otevírá akreditiv a informuje ho o jeho obsahu -
  akreditivní listina
    plnění, ke kterému se banka zavazuje
    doba platnosti akreditivu
    akreditivní podmínky
  doručením akreditivní listiny vzniká závazek banky
  vůči oprávněnému
  odvolatelnost akreditivu
    stanoví-li tak akreditivní listina
    se souhlasem oprávněného a příkazce
Dokumentární akreditiv

  speciální typ akreditivu
  v akreditivní listině je vázáno plnění banky na povinnost
  oprávněného předložit předepsané dokumenty
  banka je povinna s odbornou péčí přezkoumat, zda obsah
  předložených dokumentů odpovídá podmínkám
  stanoveným v akreditivní listině
Další formy zajištění
  inkaso
  dohoda o srážkách ze mzdy
  smluvní záloha
  výhrada vlastnictví
  směnka
Zánik závazkových vztahů
Zánik závazkových vztahů
  zánik povinností dlužníka poskytnout věřiteli plnění ve
  stanovené době a rozsahu

  splnění
  uložení do úschovy
  dohoda stran
  promlčení
  splynutí
  započtení
  výpověď
  odstoupení od smlouvy
Splnění dluhu
  jednostranný právní úkon dlužníka, který činí s cílem dosáhnout
  ve shodě s obsahem závazku jeho zánik
  lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob
  plnění dlužník (disp.)
  věřitel je povinen přijmou dílčí plnění
  způsob plnění
   včas - nejpozději poslední den lhůty
     zaplacení = den přijetí platby věřitelem
   řádně
  pro právní jistotu dlužníka je lépe si nechat splnění závazku
  potvrdit

  místo plnění
   peněžní – sídlo věřitele
   nepeněžní – místo, kde měl dlužník v době vzniku závazku své
   sídlo
Splnění dluhu -        pokračování


  Časový postup u plnění peněžitých závazků
  zásadně určuje dlužník
  pokud dlužník neurčí, uplatňuje se časové pořadí
    od nejstaršího závazku a vždy nejdříve příslušenství
    od nejméně zajištěného závazku
    náhrada škody - až po řádném slnění peněžitého nároku
Uložení do úschovy
  - jednostranný právní úkon dlužníka
  možnosti použití
    je-li věřitel nepřítomen
    je-li věřitel v prodlení
    není dlužníkovi znám
    dlužník má pochybnost, kdo je věřitelem
Dohoda stran
  novace
    dohoda věřitele s dlužníkem o zrušení dosavadního závazku a jeho
    nahrazení závazkem novým
    původní závazek zaniká a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek
    nový - dohoda o jiném plnění
    nahrazení promlčeného závazku – jen písemně!
    nemůže týkat se závazku absolutně neplatného nebo závazku
    zaniklého (např. v důsledku prekluze)
  narovnání
    dohoda, na jejímž základě zanikají pohledávky a závazky mezi
    stranami sporné nebo pochybné, dosavadní závazek je nahrazen
    závazkem vyplývajícím z narovnání
  zrušení závazku
    dochází k zániku závazku
Započtení
  při splnění zákonem stanovených podmínek se zruší vzájemné
  závazky a pohledávky mezi týmiž osobami
  proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou
jednostranné (zákonné)
    mezi týmiž osobami
    směřující k plnění stejného druhu
    soudně vymahatelné (tj. platné)
    započítány mohou být i pohledávky promlčené, jestliže promlčení
    nastalo až poté, kdy se staly způsobilé k započtení
dvoustranné (smluvní)
    umožňuje započíst i vzájemné pohledávky, které jsou      z
    jednostranného započtení podle § 581 odst. 1 a 2 vyloučeny
Započtení -      pokračování


  jednostranné započtení není přípustné
    proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví
    proti pohledávce, jež je nepostižitelná výkonem rozhodnutí
    promlčené (obchodní zákoník umožňuje)
    proti pohledávce, které se nelze domáhat u soudu
    proti pohledávce na výživné (pohledávky na výživné, které je
    poskytováno nezletilým dětem, nelze započíst v žádném případě)
    pohledávky z vkladů
Promlčení
  předmětem promlčení jsou všechna práva ze závazkových
  vztahů.
  následek marného uplynutí doby
  po uplynutí doby se právo oslabuje, ale nezaniká, trvá dál
  jako tzv. právo naturální
  právo musí být uplatněno nejpozději poslední den
  promlčecí lhůty; připadá-li poslední den lhůty na sobotu,
  neděli nebo svátek, je posledním dnem nejblíže následující
  pracovní den
  lhůta hmotněprávní ⇒ žaloba musí být doručena soudu
  uplatnění práva zastaví běh promlčecí doby, která po dobu
  řízení neběží
  změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh
  promlčecí doby vliv
       ObčZ § 100 -§114                   ObchZ § 387 - §401

 obecná promlčecí doba 3 roky               obecná promlčecí doba 4 roky

       • 1 rok
        •u práv z přepravy                  • 1 rok
       • 2 roky:                        •práva vůči zasílateli a dopravci
        •subjektivní doba u práv z náhrady           •právo na určení obsahu budoucí
                                    smlouvy soudem (není-li ve
 zvláštní    škody a bezdůvodného
         obohacení
                            zvláštní     smlouva smluvena jiná doba)
                           promlčecí   • 10 let
promlčecí   • 10 let:
        •objektivní u škody a          lhůty     •objektivní lhůta u práv z náhrady
 lhůty     bezdůvodného obohacení
         způsobeného úmyslně
                                    škody
                                   • celková doba nesmí být delší než
        •u práv přiznaných pravomocným             10 let ode dne, kdy poprvé počala
         rozhodnutím státního orgánu              promlčecí doba běžet
        •u práv dlužníkem písemně
         uznaných co do důvodu a výše                                   • právo vypovědět
promlčují   • práva vlastnického                   smlouvu na dobu
se veškerá                      nepromlčuje    určitou
       • osobnostních práv,
                             se
 práva    • osobních práv a práv                  právo vlastnické, práva
        osobně majetkových                   obdobná právu
 vyjma                                vlastnickému nelze smluvně dohodnout jinou            lze ji prodloužit jednostranným písemným
     promlčecí dobu                     prohlášením dlužníka
Prekluze § 583 ObčZ
  zánik práva, a to po uplynutí určité, zákonem
  stanovené doby
  předpokladem prekluze je skutečnost, že zákon
  stanoví nějakou lhůtu pro uplatnění práva a pokud
  právo v této lhůtě uplatněno nebude, právo zaniká
  soud k ní přihlíží z úřední povinnosti
  plnění po jejím uplynutí = plnění bez práv.
  důvodu, resp. bezdůvodné obohacení
Počítání lhůt
Lhůta
 časový úsek určený právním předpisem (nebo právním
 úkonem, resp. rozhodnutím příslušného orgánu), u něhož je
 pevně určen začátek a konec
  objektivní - kdy skutečnost nastala (promlčení)
  subjektivní - kdy se oprávněný subjekt o      určité
   skutečnosti dozvěděl (bezdůvodné obohacení)
z hlediska právních následků
 prosté – omezují trvání práv a povinností na určitý časový
 úsek (nájemní smlouva)
 pořádkové – lhůty, s jejichž uplynutím nejsou spojeny
 žádné právní následky
Počítání lhůt -     pokračování


z hlediska způsobu uplatnění práva
 hmotněprávní - datum doručení
 procesněprávní – datum podání
 počítání času - § 122 ObčZ
   lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po
   události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce
   se rozumí patnáct dní
   konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na
   den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na
   který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v
   posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den
   připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,
   je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den
Způsoby zániku smluvních vztahů
      Výpověď            Odstoupení od smlouvy
  jednostranný právní úkon     jednostranný právní úkon
  jen za podmínek stanovených    za podmínek stanovených
  ve smlouvě nebo zákonem        v zákoně (prodlení dlužníka nebo
                     věřitele)
  řídí se ObčZ
                     ve smlouvě
                   porušení smlouvy
                     podstatné-odstoupení od smlouvy
                     má účinky k jeho doručení
                     nepodstatné – dlužníkovi musí být
                     poskytnuta přiměřená dodatečná
                     lhůta ke splnění závazku
                   zanikají veškerá práva a povinnosti
                   s výjimkou nároků na náhradu
                   škody a zaplacení smluvní pokuty
Vybrané smluvní typy
Kupní smlouva
  prodávající
    zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k prodávané
    věci
  kupující
    zavazuje zaplatit za převod vlastnického práva ke zboží
    prodávajícímu kupní cenu dohodnutou ve smlouvě
 Obchodní zákoník    Občanský zákoník pouze movité věci   movitosti a nemovitosti


             v okamžiku uzavření
 předmět smlouvy    smlouvy musí předmět
může teprve vzniknout   smlouvy existovat

             prodávající musí být
 prodávají nemusí být  vlastníkem předmětu
   vlastníkem         prodeje
           Smlouva o dílo
plněním je především práce, jejíž výsledek musí být
hmotně zachycen     ObchZ


 bude-li smlouva´zahrnovat
 montáž, jde o smlouvu o
      dílo

 dohodnou-li se strany,
nemusí být cena určena 
   cena obvyklá
Smlouvy o obstarání věci
Mandátní smlouva §§ 566 - 576 ObchZ
  zařízení obchodní záležitosti
  jménem mandanta na jeho účet
  vždy úplatná (bez ohledu na výsledek)
  postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí
  mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které
  mandatář nutně nebo účelně vynaložil
Smlouvy o obstarání věci 2
Komisionářská smlouva (§§ 577 - 579
 ObchZ)
  komisionář zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou
  obchodní záležitost
  vlastním jménem, avšak na účet komitenta ⇒ komitent není
  vázán ze smlouvy
  komitent se mu zavazuje zaplatit úplatu
  komisionář je povinen postupovat s odbornou péčí a podle
  pokynů komitenta
  k movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má
  komitent vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba
  vlastnické právo k movitým věcem získaným pro komitenta
  nabývá komitent jejich předáním komisionáři
Smlouvy o obstarání věci 3
Příkazní smlouva § 624 a násl. ObčZ
  příkazník musí jednat při plnění příkazu podle svých
  schopností a znalostí
  příkazník neodpovídá za výsledek (x smlouva o dílo)
  příkazník musí jednat osobně
  příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi odměnu
  pouze tehdy, jestliže byla dohodnuta nebo je obvyklá,
  zejména vzhledem k povolání příkazníka
  příkazce je povinen poskytovat odměnu, i když výsledek
  nenastal
Smlouva o půjčce §§ 657 - 658 ObčZ
  přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu,
  zejména peníze
  dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci
  stejného druhu
  lze dohodnout úroky
Smlouva o úvěru §§ ObchZ
  vždy úplatná
Smlouva o výpůjčce §§ 659 - 662 ObčZ
  vypůjčitel má právo věc po dohodnutou dobu bezplatně
  užívat
Smlouva o nájmu
  vždy úplatná

								
To top