Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

darovacia zmluva s vb by 8npcq3Pa

VIEWS: 71 PAGES: 3

									                  Darovacia zmluva
           (uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka)


Darcovia:  I. Jožko Mrkvička, nar. 19. februára 1950, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava,
         občan SR
       II. Janka Mrkvičková, nar. 5. mája 1955, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava,
         občan SR
a
obdarovaný: Peter Mrkvička, nar. 10. novembra 1978, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava,
      občan SR,

uzavierajú túto

                   darovaciu zmluvu:

                      I.
                   Predmet zmluvy
   Darcovia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 3-izbový byt na treťom
poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele
číslo…. v zastavanom území Bratislava, zapísaný v katastri u Správy katastra v Bratislave na
liste vlastníctva č. …, kat. úz. Bratislava, výmera podlahy … m2. Byt pozostáva z 3 izieb,
kuchyne, kúpelne, chodby, toaliet, balkóna. Pozn.: byt je potrebné charakterizovať tak aby
nemohol byť zamenený za iný, opísať údaje z listu vlastníctva.
   Túto nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva na základe kúpnej zmluvy zo dňa
…..

                       II.
  Darcovia darujú svojmu synovi Petrovi Mrkvičkovi byt opísaný v bode I. tejto zmluvy, a
obdarovaný túto nehnuteľnosť s vďakou prijíma.

                      III.
  Darcovia vyhlasujú, že obdarovaného oboznámili so stavom darovaného bytu. Na tejto
nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

                      IV.
  Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru vkladom do katastra
nehnuteľností u Správy katastra v Bratislave.

                      V.
  Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nim alebo
členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

                      VI.
    Obdarovaný zriaďuje v prospech darcov Jožka Mrkvičku a Janky Mrkvičkovej
bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá ich právu doživotne užívať celý trojizbový byt
vymedzený v bode I tejto zmluvy. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí
výlučne každému z darcov Jožkovi Mrkvičkovi a Janke Mrkvičkovej, ktorí ho prijímajú a
obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcov trpieť.

                       VII.
   Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení nadobudnú vkladom do
katastra nehnuteľností Správy katastra v Bratislave. Zmluvné strany s týmto vkladom
súhlasia.

                       VIII.
   Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v 6–
tich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

                        IX.
   Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať nasledovne:
   v novom liste vlastníctva, kat. úz. Bratislava
   ALV: Peter Mrkvička, r. č. …
   BLV: 3-izbový byt na treťom poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné
číslo… postavený na parcele číslo…. s výmerou podlahy … m2
  CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Jožka Mrkvičku, r.č. … a Janky
Mrkvičkovej, r.č. …

   V Bratislave 2. mája 2008
--------------------                            ---------------------
Jožko Mrkvička                                Peter Mrkvička
Darca                                      obdarovaný

---------------------
Janka Mrkvičková
darkyňa


Pozn.
    Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak Vám to nevyjde na jednom liste a
zmluva bude mať viac listov, je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej
pečiatky – všetky listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť totiž neodeliteľne spojené,
to znamená nestačí zošiť bežnou zošívačkou, ale musí to byť spojené spôsobom, aký je určený
pre notára.
    Po uzavretí zmluvy je potrebné podať návrh na vloženie zmluvy do katastra
nehnuteľností, vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu
zmluvy do katastra. Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať:
 mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu,
 názov a adresu správy katastra, na ktorú je návrh adresovaný
 označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť
  právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých
  právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva
 číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má
  byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
    Prílohou k návrhu na vklad bude v tomto prípade darovacia zmluva, na ktorej základe
má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu
účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže 6 vyhotovení).
    Návrh na vklad musí obsahovať nielen návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva, ale
aj zápis vkladu vecného bremena, tak ako je to napísané v darovacej zmluve v bode IX.
    Správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov
nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle
hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo
nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa
katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.
    Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na
vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo
právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.
    Vecné beremeno doživotného užívania zakladá právo inej osoby než vlastníka
nehnuteľnosti, nehnuteľnosť užívať (bývať v nej) až do smrti. Vecné bremeno prechádza aj na
ďalšieho nadobúdateľa, to znamená, ak by vlastník byt predal, byt by bol aj naďalej zaťažený
vecným bremenom, ktoré by musel aj nový nadobúdateľ rešpektovať. To samozrejme
neznamená, že vecné bremeno sa nedá zrušiť – ale s tým musí súhlasiť ten, v prospech koho je
vecné bremeno zriadené.

								
To top